DW073 | DeWalt DW073 LASER instruction manual

544666-91 SK
DW073
2
3
4
5
6
7
8
9
ROTAČNÝ LASER
DW073
Gratulujeme Vám!
Stali ste sa majiteľom elektronického prístroja
firmy DEWALT. Roky skúseností, neustály vývoj
a technologické inovácie robia z výrobkov
firmy DEWALT jedny z najlepších prístrojov pre
profesionálne použitie.
Poistky:
•
Pred uvedením prístroja do chodu si dobre
a s maximálnou pozornosťou prečítajte túto
užívateľskú príručku
Rotačný laser DW073 bol vyprojektovaný
na projekciu laserového lúča na uľahčenie
profesionálnych prác. Prístroj môže byť
použitý vo vnútri, aj vonku pre vyrovnanie do
horizontálnej (vodorovnej), aj do vertikálnej
(zvislej) roviny. Naviac je tento laserový
prístroj schopný projektovať pevný bod napr.
pre určenie určitého bodu. Použitie prístroja
môže byť od určenia sklonu, umiestnenia
stien, vyrovnanie - vymeranie základov až po
konštrukciu podláh.
Zariadenie funguje pomocou batérií DEWALT
9,6 12, 14,4 a 18V.
1 Spínač s variabilnou rýchlosťou
2 Tlačidlo vynulovania snímača nárazov
3 Tlačidlo aktivácie snímača nárazov
4 Prepravná rukoväť
5 Ovládač pre nastavenie základne
6 Základňa
7 Tlačidlo otáčania (rotácie) hlavy laseru
8 Hlava rotačného laseru
9 Úroveň prednej štrbiny
10 O v l á d a č p r e d n é h o h o r i z o n t á l n e h o
nastavenia
11 Úchytky pre montáž na stenu
12 Ukotvenie úchytky pre montáž na stenu
13 Ovládač ozubeného pastorku
14 Páka pre nastavenie polohy hlavy
15 Skupina batérií
16 Ovládač pre zablokovanie ozubeného
pastorku
17 O v l á d a č p r e b o č n é h o r i z o n t á l n e
nastavenie
18 Úroveň bočnej štrbiny
DW073
Napätie
V 9,6/12/14,4/18
Rýchlosť rotácie
min-1 0 – 600
Kategória laseru
II
Kategória zabezpečenia
IP54
Prevádzková teplota
°C 0 – 40
Závit zásuvky
5/8“ × 11
Hmotnosť (bez batérií) kg 3,2
Nabíjačka batérií
Sieťové napätie
Doba nabíjania (cca)
Hmotnosť
Batéria 18 V, 3,0 Ah, NiMH (DW073KH)
Užívateľská príručka
Popis (Obr. A)
Technická dáta
Skupina batérií
Typ batérie
Napätie
Hmotnosť
1
1
DE9095
NiCd
V 18
kg 1,1
DE9039
NiMH
18
1,1
DE9108
VAC 230
h 1
kg 0,4
DE9116
230
1
0,4
Modely 230 V 10 A
V tejto užívateľskej príručke sú používané
nasledovné symboly:
Označuje nebezpečenstvo úrazu,
smrti alebo poškodenia prístroja
a to v prípade, že nebudú dodržané
inštrukcie uvedené v tejto príručke.
Označuje elektrické napätie.
Označuje nebezpečenstvo požiaru.
Obsah balenia
Nabíjačka batérií
Balenie obsahuje:
1 Rotačný laser
1 Doska terča
1 Ochranné okuliare
1 Prepravná krabica
1 Nabíjačka batérie,DE9108 (DW073K)
1 Nabíjačka batérie, DE9116 (DW073KH).
1 Batéria 18 V, 2,0 Ah, Nicd (DW073K)
Nabíjačka batérií DE9108 môže nabíjať batérie
typu NiCd DEWALT od 7,2 do 18 V.
Nabíjačka batérií DE9116 môže nabíjať batérie
typu NiCd a NiMH DEWALT od 7,2 do 18 V.
19 Uvoľňovacie tlačidlá
20 Nabíjačka batérií
21 Ukazovateľ nabitia batérie (červená)
10
Nikdy nenabíjajte batérie, pokiaľ je
teplota okolitého prostredia menšia
ako 4°C, alebo väčšia ako 40°C.
Odporučená teplota prostredia pre
nabíjanie batérie je 24°C.
Bezpečnostné normy pre
používanie elektrických zariadení
Elektrický motor bol vyprojektovaný pre prácu
s rôznymi napätiami – V (viď. technické dáta).
Uistite sa, že napätie – V zodpovedá hodnote
uvedenej na štítku motora.
•
Nabíjačka batérií DEWALT je vybavená
dvojitou izoláciou podľa normy
EN 60335, pre ktorú nie je nutné
uzemnenie.
Výmena kábla a zástrčky
Pokiaľ je nutné vymeniť zástrčku, starú zástrčku
zlikvidujte zodpovedajúcim spôsobom; je veľmi
nebezpečné zasúvať zástrčku s neizolovanými
medenými vodičmi do zásuvky, ktorá je pod
napätím.
Použitie predlžovacej šnúry
V prípade použitia predlžovacej šnúry, musí byť
táto šnúra homologovaná a musí mať rozmery
vhodné pre zaistenie elektrického napájania
prístroja (viď. technické charakteristiky).
Minimálny prierez vodiča je 1 mm2. Pokiaľ
používate predlžovaciu šnúru vybavenú
navijákom, vytiahnite celý kábel.
•
Montáž a nastavenie
Pred akýmkoľvek zákrokom montáže
či nastavenia, vždy vyberte batériu.
•
•
•
Pred tým, než vyberiete batériu,
vždy prístroj vypnite.
Používajte len batérie a nabíjačky
batérií DEWALT.
Skupina batérie (Obr. A + B1 – B3)
Pred nabíjaním batérie (15) ju vložte do
nabíjačky (20), tak ako je uvedené na
obrázku a nabíjačku pripojte do elektrickej
siete. Uistite sa, že je batéria do nabíjačky
vložená až na doraz. V tomto okamžiku
začne červený ukazovateľ nabíjania batérie
(21) blikať. Asi po hodine nabíjania tento
ukazovateľ prestane blikať a bude svietiť
stálym svetlom. Tzn., že batéria bola úplne
nabitá a nabíjačka automaticky prejde do
fázy kompenzácie – vyrovnávania. Asi
po 4 hodinách prejde nabíjačka do fázy
konzervácie – uchovania nabitia batérie.
Batériu môžete vybrať v akejkoľvek fáze
nabíjania, alebo naopak batéria môže
byť ponechaná v nabíjačke pripojenej do
elektrickej siete bez časového limitu.
Červený ukazovateľ nabíjania batérie začne
v prípade poruchy nabíjania blikať veľmi
rýchlo. V takomto prípade skúste znovu vložiť
batériu do nabíjačky, alebo skúste nabiť inú,
náhradnú batériu. Pokiaľ i v tomto prípade
kontrolka signalizuje nesprávne nabíjanie,
nechajte skontrolovať nabíjačku batérií v
Servisnom asistenčnom stredisku DEWALT.
Pokiaľ je nabíjačka pripojená k zdrojom
elektrickej energie ako sú generátory
alebo invertory (meniče) c.c./c.a., môže
červený ukazovateľ nabíjania dvakrát
zablikať, zhasnúť a potom opäť zablikať,
čo signalizuje dočasný problém zdroja
napájania. Potom nabíjačka prejde
automaticky do normálnej funkcie.
Montáž a demontáž skupiny batérie
(Obr. B1)
• Vložte batériu (15) zo zadnej strany
prístroja, až zacvakne do správnej polohy.
• Pokiaľ chcete batériu vybrať, stlačte
súčasne dve tlačidlá pre uvoľnenie (19)
a potom batériu vyberte zo zadnej strany
prístroja.
Nabíjanie skupiny batérie (Obr. A)
Pokiaľ vykonávate prvé nabíjanie batérie,
alebo po dlhšej dobe, keď bola batéria len
uskladnená a nepoužívaná, nabitie batérie
dosiahne len 80% kapacity. Až po niekoľkých
cykloch vybíjania a nabíjania batéria dosiahne
svoju maximálnu kapacitu.
Pred začatím nabíjania batérie vždy skontrolujte
elektrickú sieť. Pokiaľ je v elektrickej sieti
napätie, ale batéria sa nenabíja, odovzdajte
nabíjačku zodpovednému pracovníkovi firmy
DEWALT. Počas nabíjania sa môžu nabíjačka
aj batéria zahriať. Ide o normálny jav, ktorý
neznamená žiadnu poruchu.
Vyrovnávanie – kompenzácia batérie
Vyrovnanie - kompenzácia napomáha
udržať batériu vo svojej maximálnej
kapacite. Odporúčame túto funkciu použiť
jedenkrát za týždeň, alebo každých
10 cyklov nabitia a vybitia batérie.
11
•
•
Spusťte nabíjanie batérie podľa vyššie
uvedeného návodu.
Až ukazovateľ nabíjania prestane blikať,
nechajte batériu v nabíjačke po ďalšie
4 hodiny.
Pripevnenie na stenu (Obr. C2 – C5)
Prístroj je ďalej vybavený uchytením na stenu
(11) na koľajničku, ktorá je upevnená k stene,
čím je umožnené a uľahčené vyrovnávanie
všetkých zvislých a iných prvkov (Obr. C2)
• Otočte prístroj na stranu tak, aby batéria
(15) bola dolu a aby úchytka pre uchytenie
na stenu (11) bola v polohe pre inštaláciu
na koľajničku (Obr. C3).
• Otočte základňu (6) smerom k stene,
otočte zablokovaním držiaka pre uchytenie
na stenu (12) v smere chodu hodinových
ručičiek a otvorte tak čeľuste držiaka.
• Uchyťte čeľuste ku koľajničke na stene a
otočte zablokovaním držiaka pre uchytenie
na stenu (12) proti smeru chodu hodinových
ručičiek a tým upevníte – zovriete čeľuste
držiaka.
• Skontrolujte, či je zablokovanie držiaka pre
uchytenie na stenu (12) dobre dotiahnuté.
Chladenie batérie
Pokiaľ nabíjačka zistí, že batéria má príliš
vysokú teplotu, prepne sa automaticky do režimu
chladenia batérie, tzn., že preruší nabíjanie
batérie na dobu nutnú pre schladnutie batérie.
Po ukončení chladnutia batérie začne opäť
automaticky nabíjačka cyklus nabíjania batérie.
Týmto systémom je umožnené zvýšenie životnosti
batérie. Červená kontrolka pre nabíjanie batérie
(21) bliká dlhým svetlom, naopak v krátkych
intervaloch v dobe chladenia batérie.
Ukazovateľ slabého nabitia batérie (Obr. B1)
Prístroj je vybavený kontrolkou, ktorá signalizuje
slabú batériu (22), táto kontrolka sa nachádza
na ovládacom paneli. Kontrolka slabej batérie
sa rozsvieti len pokiaľ je prístroj zapnutý. Pokiaľ
táto kontrolka bliká, znamená to, že je nutné
vykonať dobitie batérie, v tomto prípade sa
prístroj automaticky vypne.
· Ihneď, keď začne kontrolka blikať, vypnite
prístroj a vyberte batériu (15) na vykonanie
jej nabitia.
Pred inštaláciou prístroja na koľajničku
na stene skontrolujte, či je koľajnička
správne upevnená k stene.
•
Pokiaľ je zariadenie pripojené k vybitej
alebo slabej batérii, bude nefunkčné.
Typ batérií (Obr. B2 + B3)
Prístroj umožňuje použitie rôznych typov batérií
s rôznym napätím – V.
• Pri inštalácii batérií 18 V otočte dosku
adaptéra (23) do polohy A.
• Pri inštalácii batérií 9, 6, 12 alebo 14,4 V,
otočte dosku adaptéra (23) do polohy B.
•
•
Nastavenie prístroja (Obr. C1 – C5)
Prístroj môže byť nastavený rôznymi spôsobmi
a má teda veľmi široké použitie.
Iným spôsobom môže byť prístroj upevnený
ku stene pomocou montážnych otvorov (24),
ktoré sa nachádzajú na základni (Obr. C2).
- Umiestnite prístroj do požadovanej
výšky na stene a označte si umiestnenie
montážnych otvorov (Obr. C4).
- Vyvŕtajte otvory do všetkých označených
polôh (potrebná veľkosť: 6 mm, hĺbka
asi 35 mm.).
- Do každého otvoru vložte hmoždinku
(vhodnú pre skrutku 6 × 50 mm).
- Zaveste prístroj na skrutky.
Pokiaľ je nutné prístroj vyvážiť, nastavte
ovládač vyrovnania - vyváženia základne
(5), ktorý sa nachádza na základni (6).
Nastavte hlavu (8) pre horizontálne použitie
- aplikáciu.
Nastavenie na trojnožku (Obr. C5)
Prístroj je vybavený úchytkou pre trojnožku,
ktorá umožňuje montáž DE0736 na trojnožku
(dodávaná ako doplnková výbava) alebo na
inú trojnožku, ktorá zodpovedá technickým
charakteristikám prístroja.
• Trojnožku (25) umiestnite pokiaľ možno
na rovný, horizontálny a hladký povrch.
• Na trojnožku namontujte prístroj a to tak, že
budete otáčať závitovým čapom (26) v otvore
(27), ktorý sa nachádza na základni.
Uloženie prístroja (Obr. C1)
• Prístroj umiestnite na rovnú horizontálnu
plochu.
• Pokiaľ je to nutné, vyvážte prístroj pomocou
ovládača vyrovnania základne (5), ktorý sa
nachádza na základni (6).
• Nastavte hlavu (8) pre horizontálne alebo
vertikálne použitie.
12
•
Nastavte hlavu prístroja (8) pre horizontálne
či vertikálne použitie.
•
Pre ďalšie nastavenie postupujte
nasledovným spôsobom:
Pokiaľ je prístroj umiestnený na zemi (Obr. E1)
• pre dosiahnutie požadovanej výšky môže
byť prístroj umiestnený na akejkoľvek
dostatočne pevnej podložke.
Regulácia - nastavenie prístroja (Obr. D1 – D5)
Hlava laseru (8) môže byť otočená pre
nastavenie prístroja pre aplikáciu horizontálnej
(vodorovnej) (Obr. D1), tak vertikálnej (zvislej)
(Obr. D2) roviny.
Pokiaľ je prístroj umiestený na stene (Obr. E2)
• Uvoľnite upevňovaciu páčku (16) a nastavte
páčku ozubeného pastorka (13) tak, aby
bolo možné prístroj nastaviť do správnej
polohy. Utiahnite upevňovaciu páčku (16).
Nastavenie hlavy vzhľadom k vodorovnej
rovine - horizontálnej (Obr. D1, D3 + D4)
• Odhákujte páku polohy hlavy (14) a otočte
hlavu (8) do polohy, ktorá je uvedená na
obrázku:
- Obrázok D1 zobrazuje správnu polohu
hlavy, pokiaľ je prístroj umiestnený na
zemi alebo na trojnožke.
- Obrázok D3 zobrazuje správnu polohu
hlavy, pokiaľ je prístroj inštalovaný na
stenu.
• Znovu zahákujte - zablokujte páku.
• Skontrolujte hladiny vzduchu (vodorovné
vyváženie) (9 + 18) pre skontrolovanie, či
je hlava v horizontálnej (vodorovnej) rovine
(Obr. D4).
• Pre ďalšie nastavenie postupujte
nasledujúcim spôsobom:
• Otáčajte ovládačmi horizontálneho
nastavenia (10 + 17) až bude hlava
v horizontálnej polohe.
Pokiaľ je prístroj umiestnený na trojnožke
(Obr. E3)
• Nastavte trojnožku tak, aby bola dosiahnutá
požadovaná výška.
Vertikálne (zvislé) nastavenie (obr. E4)
• Zapnite prístroj a otáčajte hlavou laseru až
zrovnáte zväzok lúčov do požadovaného
bodu.
• Pre ďalšie nastavenie postupujte
nasledovným spôsobom:
• Uvoľnite upevňovaciu páčku (16) a nastavte
páčku ozubeného pastorku (13) tak, aby
bolo možné prístroj nastaviť do správnej
polohy. Utiahnite upevňovaciu páčku (16)
(Obr. E4).
• Otáčajte ovládačom horizontálneho
nastavenia (30) až bude hlava vyrovnaná
s požadovaným bodom.
Vertikálne nastavenie (Obr. D2 + D5)
Vertikálne nastavenie prístroja sa vykonáva
pokiaľ je prístroj uložený na zemi alebo na
trojnožke.
• Odhákujte páku polohy hlavy (14) a otočte
hlavu (8) do polohy, ktorá je uvedená na
obrázku (Obr. D2). Potom páku znovu
zablokujte - zahákujte.
• Skontrolujte hladinu vzduchu (vodorovné
vyváženie) (28) pre skontrolovanie, či je
hlava v horizontálnej (vodorovnej) rovine
(Obr. D5).
• Pre ďalšie nastavenie postupujte
nasledujúcim spôsobom:
• Otáčajte ovládačmi horizontálneho nastavenia
(29) až bude hlava v horizontálnej polohe.
Inštrukcie pre použitie
Vždy dodržujte platné bezpečnostné
a prevádzkové normy a predpisy.
•
•
•
•
Nastavenie zväzku laserových lúčov (obr.
E1 + E4)
•
Horizontálne (vodorovné) nastavenie
• Zapnite prístroj a otáčajte hlavou laseru až
zrovnáte zväzok lúčov do požadovaného
bodu.
•
13
Vždy si označte stred bodu alebo zväzku
laserových lúčov.
Pre zvýšenie presnosti a pracovného
dosahu prístroja umiestnite prístroj vždy
do stredu pracovného priestoru.
Uistite sa že je prístroj pevne uložený.
Extrémne tepelné rozdiely spôsobujú
pohyb vnútorných súčastí s eventuálnymi
nepresnosťami merania. Pokiaľ je prístroj
používaný v týchto extrémnych podmienkach,
pravidelne kontrolujte jeho presnosť.
Pravidelne kontrolujte či nedošlo k poškodeniu
prístroja nárazmi: náraz môže spôsobiť to, že
prístroj bude musieť byť znovu vyvážený
alebo znovu umiestnený - uložený.
Pokiaľ došlo k pádu prístroja, obráťte
sa na autorizované Servisné asistenčné
stredisko, ktoré vykoná novú kalibráciu
hlavy laseru.
Aktivácia spínača snímača nárazov
Pokiaľ bol aktivovaný spínač snímača nárazov,
v prípade rozpoznania nárazu, hlava rotačného
laseru zablokuje rotáciu a zväzok laserových
lúčov začne blikať.
• Pre obnovenie funkcie spínača snímača
nárazov stlačte tlačidlo (3). Rozsvieti sa
kontrolka (29).
• Pre obnovenie funkcie snímača nárazov
stlačte tlačidlo (2). Kontrolka (28) prestane
blikať a prístroj sa vráti do funkcie
normálneho režimu.
Zapnutie a vypnutie prístroja (ON a OFF)
(Obr. A)
• Pokiaľ chcete prístroj zapnúť, otočte spínač
(1) v smere chodu hodinových ručičiek.
• Pokiaľ chcete prístroj vypnúť, otáčajte
spínačom (1) proti smeru chodu hodinových
ručičiek až dôjde k zaskočeniu do
zodpovedajúcej polohy.
Nastavenie rýchlosti rotácie (Obr. F)
Spínač nastavenia rýchlosti (1) môže byť
použitý pre nastavenie rýchlosti otáčania,
ktorá umožňuje zvýšenie kvality zväzku lúčov.
Rotačná hlava sa zastaví v prvej štvrtine
nastavenia.
• Otáčajte spínačom (1) požadovaným
smerom: otáčaním v smere chodu
hodinových ručičiek rýchlosť rotácie sa zvýši;
otáčaním proti smeru chodu hodinových
ručičiek znížite rýchlosť rotácie.
• Pre dosiahnutie pevného bodu nastavte
spínač na prvú štvrtinu nastavenia stupnice.
• Pre dosiahnutie svietiaceho zväzku lúčov
nastavte spínač na pomalú rýchlosť
otáčania.
• Pre dosiahnutie stáleho - konštantného
zväzku lúčov nastavte spínač rýchlosti na
vysokú rýchlosť otáčania.
Výbava zariadenia (Obr. I1 + I2)
K dispozícii sú rôzne doplnky, ktoré môžu
uľahčiť prácu s prístrojom.
Laserové okuliare (Obr. I1)
Ide o okuliare s červenými šošovkami, ktoré
zlepšujú viditeľnosť zväzku laserových lúčov
v prípade veľkého osvetlenia priestoru, či pri
používaní na väčšie vzdialenosti. Optimálne
použitie je vo vnútri miestností, šošovky filtrujú
osvetlenie miestnosti a dávajú väčšiu intenzitu
bodu či vysielanému lúču. Okuliare však
nezabraňujú prístupu laserových lúčov do očí.
V prípade, že používate tieto okuliare,
nedívajte sa nikdy priamo do laserového
lúča.
Doskový terč DE0730 (Obr. I2)
Doskový terč určuje a označuje laserový lúč,
ktorý ním prechádza, tým sa zlepšuje viditeľnosť
vysielaného zväzku lúčov. Zväzok lúčov
prechádza červeným plastovým povrchom
a odráža sa na zadnej strane dosky. Aby bolo
túto dosku možné použiť pre horizontálne
či vertikálne nastavenie prístroja, je doska
vybavená metrickou a anglickou (palcovou)
stupnicou a je v hornej časti vybavená
magnetmi, aby ju bolo možné uchytiť ku
koľajničke umiestnenej na strope, alebo na
oceľové čapy.
Manuálne otáčanie hlavy laseru (Obr. G)
V pevnej polohe prístroja môže byť hlava laseru
otáčaná manuálne.
• Stlačte tlačidlo rotácie (7) a držte ho
stlačené, otáčajte hlavou laseru (8) až do
požadovanej polohy.
Nikdy sa nepokúšajte stlačiť tlačidlo
manuálneho otáčania hlavy laseru,
pokiaľ sa táto hlava otáča vopred
nastavenou rýchlosťou.
Doplnková výbava
Snímač nárazov (Obr. H)
Pre detailnejšie informácie o doplnkové výbave
zariadenia kontaktujte Vášho predajcu.
Snímač nárazov je citlivý na akýkoľvek náraz,
ktorý by mohol zmeniť nastavenie alebo
vyváženie prístroja. Pokiaľ je rozpoznaný náraz,
začne blikať kontrolka (28).
• Pre obnovenie funkcie snímača nárazov
stlačte tlačidlo (2). Kontrolka (28) prestane
blikať.
Doplnkové súčasti sú:
- Digitálny laserový snímač DE0732
- Tyč so stupnicou DE0734
- Trojnožka DE0736
14
•
Údržba
Váš elektrický prístroj firmy D E WALT bol
vyprojektovaný tak, aby mal čo najväčšiu
životnosť len s minimálnou údržbou. Pre
správnu funkciu prístroja je však nutné o prístroj
dobre dbať a vykonávať pravidelnú údržbu.
Pokiaľ je rozdiel väčší, musí byť hlava
laseru znovu kalibrovaná.
Vy k o n a n i e k o n t r o l y b o č n é h o s k l o n u
(vyváženie):
• Prístroj umiestnite tak, aby sa nachádzal
po stranách medzi dvoma vertikálnymi
plochami – stenami.
• Vykonajte rovnaký vyššie popísaný
pracovný postup, označte si stredy lúčov
na oboch stenách, potom prístroj otočte
o 180° a opäť označte stredy lúčov.
• Zmerajte rozdiel medzi označenými
bodmi na oboch stenách. Rozdiel medzi
bodmi označenými na jednej stene musí
zodpovedať rozdielu medzi označenými
bodmi na stene druhej.
• Pokiaľ je rozdiel medzi bodmi 6,35 mm
a menej, je hlava laseru kalibrovaná
správne.
• Pokiaľ je rozdiel väčší, musí byť hlava
laseru znovu kalibrovaná.
Kontrola kalibrácie
Pre zaistenie správnej diagnózy, musia byť
pravidelne vykonávané presné kontroly
kalibrácie. Zakaždým, pokiaľ zistíte chybu,
musí byť prístroj kalibrovaný v kvalifikovanom
asistenčnom stredisku.
Laser musí byť kalibrovaný len
v autorizovanom Servisnom
asistenčnom stredisku
Kontrola chýb sklonu (vyváženia)
Nasledujúce pracovné postupy umožňujú
kontrolovať kalibráciu hlavy laseru pre
horizontálne meranie.
• Umiestnite prístroj tak, aby bol medzi dvomi
vertikálnymi stenami, ktoré sú od seba
vzdialené asi 30 m.
• Umiestnite prístroj na trojnožku, nastavte
hlavu laseru pre horizontálne meranie.
• Pre vykonanie rýchlej kontroly skontrolujte
prednú a zadnú hladinu vzduchu (vodorovné
vyváženie). Je nutné nastaviť len jednu
z rovín, pretože sú obidve horizontálne.
Pokiaľ to nie je možné, je nutné vykonať
kalibrovanie hlavy laseru.
Kontrola kužeľovitosti – zbiehavosti
Nasledujúca kontrola sa vykonáva pre zistenie
kalibrácie laserového lúča vzhľadom k hlave
lasera.
• Umiestnite prístroj asi 7,5 m od vertikálnej
plochy – steny.
• Nastavte hlavu pre horizontálne meranie
– použitie.
• Pre vykonanie rýchlej kontroly zapnite
prístroj s rotujúcou laserovou hlavou.
Prístroj musí vysielať jediný zväzok lúčov.
Pokiaľ sú tieto zväzky (lúče) dva, je nutné
kalibrovať laser.
• Zapnite prístroj so stojacou hlavou laseru.
• Otočte hlavu laseru tak, aby na vertikálnej
ploche – stene boli premietané body
laseru.
• Označte vertikálnu polohu stredu každého
laserového lúča. Prístroj vypnite.
• Zmerajte rozdiel medzi vzdialenosťami
medzi jednotlivými bodmi.
• Pokiaľ je rozdiel vzdialeností medzi bodmi
2,4 mm a menej, je hlava laseru kalibrovaná
správne.
• Pokiaľ je rozdiel vzdialeností medzi bodmi
väčší než 2,4 mm, musí byť hlava laseru
znovu kalibrovaná.
Vykonanie kontroly sklonu (vyváženia) z predu
dozadu:
• Umiestnite prístroj tak, aby mal pred sebou
a za sebou vertikálnu plochu - stenu.
• Zapnite prístroj s rotujúcou laserovou
hlavou.
• Označte si stred laserového lúča na obidve
steny.
• Vypnite prístroj a otočte ho o 180° tak, aby
ste obrátili jeho orientáciu.
• Znovu zapnite prístroj s rotujúcou laserovou
hlavou, znovu označte stredy laserového
lúča na oboch stenách. Prístroj vypnite.
• Zmerajte rozdiel medzi označenými
bodmi na oboch stenách. Rozdiel medzi
bodmi označenými na jednej stene musí
zodpovedať rozdielu medzi označenými
bodmi na stene druhej.
• Pokiaľ je rozdiel medzi bodmi 6,35 mm a menej,
je hlava laseru kalibrovaná správne.
Kontrola vertikálnych chýb
Nasledujúce kontroly sa vykonávajú pre
overenie nastavenia hlavy laseru pre vertikálne
meranie.
15
•
•
•
•
•
•
•
Umiestnite prístroj asi 7,5 m od vertikálnej
plochy – steny.
S prístrojom upevneným na trojnožke
nastavte hlavu laseru pre vertikálne meranie
– aplikáciu.
Z vertikálnej roviny spusťte olovnicu.
Zapnite prístroj s rotujúcou laserovou
hlavou.
Porovnajte zväzok laserových lúčov s niťou
olovnice.
Pokiaľ je laserový lúč úplne zrovnaný
s niťou olovnice, je hlava laseru kalibrovaná
správne.
Pokiaľ nie je laserový lúč úplne zrovnaný
s niťou olovnice, je nutné vykonať novú
kalibráciu hlavy laseru.
Prehlásenie o zhode
DW073
Firma D E WALT prehlasuje, že elektrické
zariadenia boli vyrobené v súlade s normami:
98/37/EU, 89/336/EU, 73/23/EU, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 a EN 61010-1.
Pre akékoľvek ďalšie informácie kontaktujte
firmu DEWALT na adrese, uvedenej na zadnej
strane tejto užívateľskej príručky.
LpA (hlučnosť)
LWA (hladina hlučnosti)
Priemerná štvorcová hodnota
akcelerácie
* vzhľadom ku sluchu obsluhy
Čistenie prístroja
•
•
•
•
Pred čistením vonkajšku prístroja mäkkou
handričkou odpojte nabíjačku batérie.
Pred čistením prístroja vyberte batériu.
Nechajte otvorené otvory pre ventiláciu a
pravidelne vykonajte čistenie vonkajšku
prístroja mäkkou handričkou.
Pokiaľ je to nutné, očistite šošovku pomocou
mäkkej handričky alebo bavlneného
tampónu navlhčeného v alkohole.
Nepoužívajte žiadny typ čistiaceho
prostriedku.
70 dB(A)*
- dB(A)*
2,5 m/s2
Riaditeľ vývoja a výskumu
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straβe 40,
D-65510, Idstein, Nemecko
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Nemecko
Ochrana životného prostredia
Certifikát č.
US-TUVR-0845
Skupina nabíjacích batérií
Batérie nabíjajte po dlhších časových obdobiach,
keď už výkon nie je dostatočný na vykonávanú
prácu. Po ukončení životnosti batérie ju
zlikvidujte podľa predpisov o ochrane životného
prostredia:
• Batériu úplne vybite a potom ju vyberte
z prístroja.
• Batérie NiCd/NiMH sú nabíjacie. Pre
nabíjanie sa obráťte na vlastného predajcu
alebo na miestne stredisko dobíjania
batérií. Chybné batérie budú recyklované
alebo eliminované podľa platných noriem
a predpisov.
16
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní elektrických prístrojov a zariadení
dodržujte vždy bezpečnostné normy a predpisy,
aby bolo zamedzené požiaru, elektrickým
výbojom a zraneniam. Pred použitím prístroja
si pozorne prečítajte inštrukcie obsiahnuté
v tejto užívateľskej príručke. Dbajte tiež na
inštrukcie uvedené v užívateľskej príručke pre
používanie elektrických zariadení vzťahujúcich
sa k tomuto prístroju. Túto užívateľskú
príručku dobre uschovajte pre prípadné ďalšie
konzultácie.
•
•
Všeobecné predpisy
•
•
•
•
•
•
Udržujte poriadok na pracovisku.
Pracovné prostredie a pracovné pulty, na
ktorých nie je udržovaný poriadok, môžu
spôsobiť nehody na pracovisku.
Dbajte charakteristických vlastností
pracovného prostredia. Elektrické
zariadenia nevystavujte vlhkosti. Dbajte
na to, aby bol pracovný priestor dobre
osvetlený. Nepoužívajte elektrické prístroje
v plynnom alebo v horľavom prostredí.
Chráňte sa pred elektrickými výbojmi.
Zamedzte kontaktom so zariadeniami
s elektrickým výbojom na uzemnení (napr.
hadice, chladničky atď.) Počas použitia
v extrémnych podmienkach (napr. vysoká
vlhkosť, koncentrácia kovového prachu atď.)
je možné zvýšiť elektrické zabezpečenie
pripojením izolačného transformátora do
série, alebo pripojením núdzového spínača
pre prípad závady (FI).
Zamedzte prístupu detí do pracovného
priestoru. Nedovoľte, aby sa cudzie osoby
dotýkali prístroja alebo predlžovacieho
kábla. Deti mladšie ako 16 rokov sa
v pracovnom priestore môžu pohybovať
len v doprovode dospelých.
Používajte zodpovedajúce zariadenie.
Použitie prístroja je uvedené v tomto
užívateľskom návode. Nezaťažujte
zariadenie a jeho doplnky, určené pre
určité zaťaženie, výkonmi, ktoré vyžadujú
väčší výkon.
Pozor! Používanie doplnkových zariadení
či iných nástrojov, alebo používanie
tohoto prístroja na iné účely, než ktoré sú
odporučené v tejto užívateľskej príručke,
môže spôsobiť nebezpečenstvo zranenia.
Vždy udržujte prístroj v dobrom stave.
Z dôvodu správnej funkcie udržujte doplnky
•
•
prístroja vždy čisté. Dodržujte inštrukcie na
mazanie a výmenu doplnkov. Pravidelne
kontrolujte stav pripojovacieho kábla el.
energie, pokiaľ je poškodený, dajte ho
opraviť do autorizovaného Servisného
asistenčného strediska firmy D EWALT.
Ovládače udržujte vždy čisté, suché a bez
prítomnosti oleja či mastnôt.
Uskladnenie elektrického zariadenia po
použití. Elektrické zariadenie vždy uložte
na bezpečné a suché miesto tak, aby
k nemu nemali prístup deti.
Skontrolujte, či nie sú časti prístroja
poškodené. Pred použitím vždy dobre
skontrolujte, či nie sú poškodené časti
prístroja, ktoré by mohli spôsobiť jeho zlú
funkciu. Skontrolujte správne vyrovnanie
pohyblivých súčastí prístroja a uistite sa,
že nie sú zadreté, že nie sú poškodené
ich súčasti či úchytky, alebo či prístroj
nemá iné chyby, ktoré by mohli spôsobiť
jeho nesprávnu funkciu. Bezpečnostné
zariadenia, alebo iné chybné súčasti musia
byť vymenené predpísaným spôsobom.
Nikdy prístroj nepoužívajte pokiaľ je chybný
hlavný spínač, vykonajte jeho výmenu
za pomoci autorizovaného Servisného
asistenčného strediska firmy DEWALT.
Vyberte skupinu batérie. Vždy vyberte
batériu, pokiaľ nebudete prístroj dlhšiu dobu
používať, pred akýmkoľvek zákrokom na
zariadení a pri akejkoľvek výmene doplnkov
či súčastí.
S opravou sa vždy obráťte na
autorizované Servisné asistenčné
stredisko firmy DEWALT. Tento elektrický
prístroj zodpovedá platným základným
bezpečnostným normám a predpisom. Pre
zamedzenie úrazom musia byť opravy na
elektrických zariadeniach vykonávané len
kvalifikovaným personálom.
Ďalšie bezpečnostné inštrukcie pre rotačné
lasery
•
•
17
Tento laser zodpovedá charakteristickým
vlastnostiam kategórie 2, stanovené
normou EN 60825-1:1994+A11. Nikdy
nevymieňajte diódu laseru za diódu iného
typu. V prípade poškodenia musí byť
laser opravený v Servisnom asistenčnom
stredisku.
Laser je určený len na projekciu laserových
lúčov.
Zasiahnutie očí laserovým lúčom 2.kategórie
je neškodné počas maximálne 0,25 sekundy.
Väčšinou sú schopné oči ochrániť reflexy
očných viečok. Vo vzdialenosti väčšej ako 1 m
zodpovedá laser kategórii 1 a preto je úplne
bezpečný a neškodný.
• Nikdy sa vedome nedívajte priamo do
laserového lúča.
• Nikdy nepoužívajte optické prístroje na
sledovanie laserového lúča.
• Pristroj pripojte tak, aby projekcia laserového
lúča nebola nikdy vo výške ľudskej hlavy.
• Zamedzte prístupu detí k laserovému
zariadeniu.
Pred uvedením do prevádzky
si podrobne prečítajte príručku
a návod.
Zvláštne bezpečnostné normy pre batérie
Teplota pracovného prostredia od
4°C do 40°C.
Používajte len batérie značky
DEWALT. Iné typy batérií by mohli
zhorieť a spôsobiť zranenie osôb.
Nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
Ihneď vymeňte poškodený kábel.
Nebezpečenstvo požiaru! Zamedzte
skratom kontaktov demontovanej batérie
kovovými predmetmi /napr. pomocou
kľúčov, ktoré sú umiestnené na rovnakom
mieste ako demontovaná batéria).
•
•
Pokiaľ je batéria úplne nefunkčná,
zlikvidujte podľa predpísaných
ekologických pravidiel a nariadení.
Kvapalina v batérii, 25 – 30% roztok hydroxidu
draslíka, môže byť nebezpečný. V prípade
zasiahnutia pokožky ju okamžite umyte
veľkým množstvom vody, potom neutralizujte
pomocou ľahko kyslého roztoku, ako je
napr. citrónová šťava alebo ocot. V prípade
zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite
čistou vodou a to po dobu najmenej 10-tich
minút a obráťte sa na lekára.
Nikdy sa nepokúšajte batériu otvoriť.
Batérie nikdy nespaľujte.
Štítky na prístroji
Pre celkové zobrazenie všetkých štítkov
umiestnených na prístroji viď. celkové zhrnutie
na konci tejto príručky. Štítky majú nasledujúce
ikony:
Štítky na nabíjačke batérie a na batérii
Pred uvedením do prevádzky si
podrobne prečítajte príručku a
návod.
Nasledujúce symboly sú uvedené na nabíjačke
batérie a na batérii:
Upozornenia pre zariadenie laser.
Nabíjanie batérie.
Upozornenie na zranenie.
Batéria nabitá.
Batéria nabitá.
Chybná batéria.
Batéria vybitá.
Nedotýkajte sa vodivými
predmetmi.
Nenabíjajte poškodené batérie;
ihneď ich vymeňte.
18
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
19
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047289 - 12-07-2007
20
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
21
DW073 - - - - - A
LASER 1
©
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising