WV3615 | Black&Decker WV3615 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-82SK
WV3615
WV4815
2
3
Akumulátorový vysávač Dustbuster®
Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre náradie
Black & Decker. Veríme, že Vám tento výrobok bude
dlhé roky dobre slúžiť.
•
Popis (obr. A)
•
1.
2.
3.
4.
5.
•
Hlavný vypínač
Aretačné tlačidlo
Zberný zásobník na prach
Nabíjacia základňa určená na montáž na stenu
Nabíjačka
Ak odpájate nabíjačku od zásuvky v stene, nikdy
neťahajte za prívodný kábel. Prívodný kábel veďte
tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy.
Zabráňte vniknutiu vlhkých častíc do motora,
vyvarujte sa:
otočeniu prístroja dnom nahor alebo jeho
nakloneniu
nasmerovaniu hubice smerom nahor
prudkým zatrasením s prístrojom
Vlhké povysávané častice okamžite odstráňte.
Použitie
Po použití prístroja
Váš vysávač Black & Decker Dustbuster je určený na
mierne vlhké a suché vysávanie.
Te n t o v ý r o b o k j e u r č e n ý i b a n a p o u ž i t i e
v domácnosti.
•
Varovné symboly
•
•
V tomto návode sú použité nasledujúce symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenie životnosti náradia alebo jeho
poškodenie v prípade nedodržania pokynov
uvedených v tomto návode.
Kontrola a opravy prístroja
•
Skôr, ako začnete s výrobkom pracovať, riadne si
preštudujte tento návod na použitie.
Bezpečnostné pokyny
•
• Pozor! Pri používaní akumulátorového
elektrického náradia sa musia vždy
dodržiavať základné bezpečnostné pokyny,
vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko
vzniku požiaru, nebezpečenstvo vytečenia
batérií, zranenia osôb a materiálnych
škôd.
• Pred použitím tohoto výrobku si riadne
preštudujte celý návod na obsluhu.
• Použitie tohoto prístroja je popísané
v tejto príručke. Použitie akéhokoľvek
príslušenstva alebo doplnkov, prípadne
akákoľvek iná manipulácia s prístrojom,
ako je odporučené v tejto príručke, môže
spôsobiť nebezpečenstvo poranenia
osôb.
• Tento návod uschovajte na prípadné
ďalšie použitie.
•
•
•
•
•
•
Pred každým použitím skontrolujte, či nie je
prístroj poškodený a nemá chybné súčasti.
Skontrolujte, či nie sú jednotlivé diely prasknuté,
či nie je poškodený vypínač alebo sa nevyskytuje
iná porucha, ktorá by zabraňovala správnemu
chodu prístroja.
Prístroj nepoužívajte, ak má chybnú alebo
poškodenú časť.
Poškodenú alebo chybnú časť prístroja nechajte
opraviť u autorizovaného servisného zástupcu.
Pravidelne kontrolujte prívodný kábel nabíjačky,
či nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia
alebo poruchy nabíjačku ihneď vymeňte.
Nikdy sa nepokúšajte vytiahnuť alebo vymeniť inú
súčasť, ako tú, ktorá je popísaná v tejto príručke.
Akumulátor
•
•
•
•
Nikdy sa nepokúšajte z akéhokoľvek dôvodu
rozobrať akumulátor.
Zabráňte styku akumulátora s vodou.
Akumulátor nehádžte do ohňa.
Pri likvidácii batérie sa riaďte inštrukciami
popísanými v odstavci „Ochrana životného
prostredia“.
Nabíjačka
Použitie prístroja
•
Pred čistením nabíjačky alebo nabíjacej základne
odpojte nabíjačku od elektrickej siete.
Vždy po vysatí vlhkých častíc vysypte a vyčistite
zásobník. Prístroj neuschovávajte, ak zásobník
obsahuje vlhké častice.
Ak prístroj nepoužívate, mal by byť uložený na
suchom mieste. Prístroj by mal byť uložený mimo
dosahu detí.
•
•
Prístroj nepoužívajte na vysávanie takého
materiálu, ktorý by sa mohol vznietiť.
Neponárajte prístroj do vody.
Vzdušný prúd od motora udržiavajte mimo dosahu
Vášho zraku a tváre.
Pri používaní prístroja držte deti a domáce zvieratá
v bezpečnej vzdialenosti, mimo jeho dosahu.
Zabráňte styku nabíjačky s vodou.
Nabíjačku nerozoberajte.
Elektrická bezpečnosť
Vaša nabíjačka bola navrhnutá iba pre jedno napätie.
Vždy sa uistite, či napájacie napätie akumulátora
zodpovedá napätiu uvedenému na výkonovom štítku.
4
Dôležité! Ak prístroj nepoužívate, nechajte ho pripojený
k nabíjačke. Po úplnom nabití akumulátora je doba
efektívneho chodu prístroja približne 8 až 10 minút.
Akumulátor dosiahne plnú kapacitu až po niekoľkých
nabíjacích cykloch.
Vaša nabíjačka Black & Decker je vybavená
dvojitou izoláciou zodpovedajúcou norme
EN 60335. Preto nie je nutný žiadny
uzemňovací vodič.
Nikdy sa nepokúšajte vymeniť nabíjačku za bežný
elektrický kábel.
Akumulátor nenabíjajte, ak teplota okolia klesne pod
4°C, alebo ak prekročí 40°C.
Pokyny na montáž
Príslušenstvo (obr. E & F)
Montáž nabíjacej základne na stenu (obr. B)
Tento prudukt je dodávaný s nasledujúcim
príslušenstvom (obr. E):
•
príslušenstvo k mokrému vysávaniu (8) je určené
na vysávanie vlhkých častíc
•
štrbinová hubica (9) je určená na vysávanie ťažko
prístupných miest
Nabíjaciu základňu je možné pripevniť na stenu,
kde bude zabezpečené vhodné miesto na ukladanie
a dobíjanie prístroja.
•
Zvoľte si vnútri v miestnosti vhodné miesto
v blízkosti sieťovej zásuvky.
Podľa obrázku nainštalujte nabíjaciu základňu.
•
Označte si na stene miesta pre montážne otvory (6).
•
Vyvŕtajte príslušné otvory do steny (priemer 6 mm,
hĺbka približne 35 mm).
•
Do vyvŕtaných otvorov vložte hmoždinky dodané
s výrobkom.
Nabíjaciu základňu pomocou dodaných skrutiek
•
pripevnite na stenu. Uistite sa, či prívodný kábel
prechádza výrezom (7). Nadbytočnú dĺžku vodiča je
možné namotať v zadnej časti nabíjacej základne.
Príslušenstvo pripojíte nasledujúcim
spôsobom (obr. F):
•
•
Mokré vysávanie
Pomocou príslušenstva určeného na mokré vysávanie
(8) je možné vysávať nesavé povrchy. Najlepšie
výsledky pri použití tohoto príslušenstva dosiahnete
vtedy, keď budete pracovať s prístrojom pod uhlom
45° a budete s ním pohybovať smerom k sebe.
Z materiálov, ktoré nasakujú, napríklad z koberca,
bude Váš prístroj vysávať vlhké častice lepšie bez
použitia tohoto príslušenstva.
Pred prvým použitím
Pred prvým použitím sa musí akumulátor nabíjať
minimálne 16 hodín.
Pred nabíjaním najskôr vybite akumulátor a to tak,
•
že spustíte prístroj a necháte ho bežať, pokiaľ sa
akumulátor úplne nevybije a prístroj sa nezastaví.
•
Akumulátor nabite nižšie popísaným spôsobom.
Odstránenie porúch
Ak prístroj prestane fungovať, riaďte sa nasledujúcimi
pokynmi.
Pokiaľ Váš prístroj bude aj naďalej nefunkčný, spojte
sa s Vašim najbližším servisným zástupcom firmy
Black & Decker.
•
Presvedčte sa, či je akumulátor úplne nabitý.
Pokiaľ sa akumulátor nedá nabiť, skontrolujte, či je
•
nabíjačka správne pripojená k elektrickej sieti, a či
je táto sieť pod napätím. Skontrolujte, či sa hlavný
vypínač prístroja nachádza vo vypnutej polohe.
Použitie
Práca s prístrojom (obr. C)
•
•
Prístroj zapnete presunutím hlavného vypínača
(1) dopredu.
WV3615: poloha 1,
WV4815: poloha 1 alebo 2 (zvýšený výkon).
Prístroj vypnete presunutím hlavného vypínača
úplne dozadu (poloha 0).
Dobíjanie akumulátora (obr. D)
•
•
•
•
vybrané príslušenstvo odpojte od prístroja
príslušenstvo nasaďte na prednú časť prístroja.
Čistenie a údržba
Uistite sa, či je prístroj vypnutý. Akumulátor nie
je možné dobiť, pokiaľ je hlavný vypínač
prístroja v polohe zapnuté.
Prístroj umiestnite do nabíjacej základne tak, ako
je zobrazené na obrázku.
Pripojte nabíjačku. Zasuňte ju do elektrickej
zásuvky v stene.
Minimálne 16 hodín nechajte prístroj nabíjať.
Pravidelne čistite filtre.
Čistenie zásobníka a filtrov (obr. G, H, I & J)
Filtre prístroja sú určené na opakované použitie a mali
by byť pravidelne čistené.
•
Stlačte aretačné tlačidlo (2) a odpojte zberný
zásobník na prach (3) (obr. G).
•
Z prístroja vytiahnite filtre (10 & 11) (obr. H).
•
Vykefujte sypký prach von z filtorv.
•
Vyprázdnite zberný zásobník na prach (obr. I).
•
Filtre poumývajte v teplej mydlovej vode. Podľa
potreby vypláchnite aj zberný zásobník na prach
(obr. J).
Počas nabíjania se môže nabíjačka zahrievať. To je
úplne normálny dej a neznamená to žiadnu poruchu.
Prístroj je možné nechať pripojený k nabíjačke na
neobmedzene dlhú dobu. Po nabití akumulátora
je spotreba elektrickej energie nabíjačky úplne
zanedbateľná.
5
•
•
•
autorizovaných servisov Black & Decker a rovnako
ďalšie informácie týkajúce sa nášho popredajného
servisu môžete nájsť tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Skontrolujte, či sú filtre aj zberný zásobník
na prach vysušené.
Filtre vložte naspäť do prístroja.
Zberný zásobník na prach nasaďte späť
k prístroju. Skontrolujte, či je zásobník riadne
nasadený až po „zacvaknutie“.
Akumulátor (obr. L)
Ak budete chcieť sami vyradiť prístroj z prevádzky,
musíte vytiahnuť akumulátor a zlikvidovať ho podľa
nižšie popísaných inštrukcií a v súlade s miestnymi
nariadeniami.
Svorky akumulátora neskratujte.
Dôležité! Optimálne nasávanie prachu dosiahnete
vtedy, ak budú vyčistené filtre a zásobník na prach
prázdny. Ak bude prach alebo vlhké častice po
vypnutí prístroja vypadávať von z prístroja, znamená
to, že zberný zásobník na prach je naplnený a musí
sa vyprázdniť.
•
•
•
Akumulátor nechajte v zapnutom prístroji úplne
vybiť až po zastavenie motora, a až potom ho
vytiahnite z prístroja.
Akumulátor je umiestnený pod zadným krytom
prístroja.
•
Vytiahnite štrbinovú hubicu z držadla príslušenstva
umiestneného na prístroji.
•
Tlačidlo (12) presuňte smerom k prednej strane
prístroja.
•
Vytiahnite držadlo na príslušenstvo.
•
Prednou časťou vysávača zľahka klepnite
o vhodnú pevnú a stabilnú podložku tak, ako je
zobrazené na obr. L. Uľahčíte si tým vytiahnutie
akumulátora (13). Pri uvoľňovaní akumulátora
si môžete alternatívne pomôcť aj zapáčením
skrutkovača alebo iného podobného nástroja.
•
Akumulátor vhodne zabaľte tak, aby nedošlo ku
skratu jeho svoriek.
•
Akumulátor odovzdajte Vášmu servisnému
zástupcovi, prípadne v miestnej recyklačnej
stanici. Nazhromaždené akumulátory tam budú
recyklované, prípadne riadne zlikvidované.
Prístroj nikdy nepoužívajte bez nainštalovaných
filtrov.
Prístroj nikdy neponárajte do vody (obr. K).
Výmena filtrov (obr. G & H)
Výmena filtrov by sa mala prevádzať každých
6 - 9 mesiacov, alebo vtedy, ak sú poškodené alebo
opotrebované. Výmenné filtre môžete dostať u Vášho
dodávateľa Black & Decker (katalógové číslo WVF30).
•
Stlačte aretačné tlačidlo (2) a odpojte zberný
zásobník na prach (3) (obr. G).
•
Z prístroja vytiahnite filtre (10 & 11) (obr. H).
•
Vložte nové filtre.
•
Zberný zásobník na prach nasaďte späť
k prístroju. Skontrolujte, či je zásobník riadne
nasadený až po „zacvaknutie“.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Pokiaľ bol akumulátor už jeden raz vytiahnutý, nebude
možné ho znovu použiť.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Vyhlásenie o zhode
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
KWV3615 / WV4815
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto
výrobky vyhovujú nasledujúcim normám: 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN 60335,
EN 61000.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych
zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.
LpA (akustický tlak)
Nameraná hodnota vibrácií
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost
recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto
službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné výrobky do
značkového servisu, kde na vlastné náklady zaistia ich
recykláciu a ekologické spracovanie.
<80 dB(A)*
<2,5 m/s2
Colin Wills
riaditeľ vývoja
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete
u svojho značkového predajcu Black & Decker na
adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Prehľad
6
vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Black & Decker
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Stará Vajnorská cesta 8
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
Fax:
+421 2 446 38 122
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny
poškodenia spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na
všetky vykonávané prevedené opravy a
zst00045103 - 28-05-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
TYP
1
WV3615 WV4815
9
12
13
7
11
10
11
2
1
3
8
5
4
6
E13243
WWW.2helpU.com
9
24 - 09 - 01
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising