WV3615 | Black&Decker WV3615 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
559122-18CZ
WV3615
WV4815
2
3
Akumulátorový vysavač Dustbuster®
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nářadí
Black & Decker. Pevně věříme, že Vám bude tento
výrobek po mnohá léta dobře sloužit.
•
Popis (obr. A)
1.
2.
3.
4.
5.
Hlavní vypínač
Aretační tlačítko
Sběrný zásobník na prach
Nabíjecí základna určená k montáži na stěnu
Nabíječka
•
Po použití přístroje
•
Použití
•
Váš vysavač Black & Decker je určen k mírně vlhkému
a suchému vysávání.
Tento výrobek je určen pouze k použití v domácnosti.
•
Varovné symboly
V tomto návodu jsou použity následující symboly:
Upozorňuje na riziko poranění osob, zkrácení
životnosti nářadí nebo jeho poškození
v případě nedodržení pokynů uvedených
v tomto návodu.
•
•
Bezpečnostní pokyny
•
• Pozor! Při použití akumulátorového
elektrického nářadí by měly být vždy
dodržovány základní bezpečnostní
pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, nebezpečí
vytečení baterií, zranění osob a materiální
škody.
• Před použitím tohoto výrobku si řádně
prostudujte celý návod.
• Použití přístroje je popsáno v této
příručce. Použití jakéhokoliv příslušenství
nebo doplňků, popřípadě jakákoliv jiná
manipulace s přístrojem než je doporučená
a popsaná v této příručce, může způsobit
nebezpečí vzniku zranění osob.
• Uschovejte tento návod pro případné další
použití.
•
•
•
•
Před použitím přístroj zkontrolujte, zda-li nemá
poškozené nebo vadné součásti. Zkontrolujte,
zda-li nejsou jednotlivé části prasknuté, vypínač
poškozen nebo nevyskytuje-li se jiná závada
zamezující správnému chodu přístroje.
Přístroj neprovozujte, pokud má vadnou nebo
poškozenou některou část.
Poškozenou nebo vadnou část přístroje si nechejte
opravit u autorizovaného servisního zástupce.
Pravidelně kontrolujte přívodní kabel nabíječky,
zda-li není poškozen. V případě jeho poškození
nebo vady nabíječku ihned vyměňte.
Nikdy se nepokoušejte vyjmout či vyměnit jinou
součást, než která je popsána v této příručce.
Akumulátor
•
•
•
•
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv důvodu
rozebrat akumulátor.
Zamezte styku akumulátoru s vodou.
Akumulátor nevhazujte do ohně.
Při likvidaci baterie se řiďte instrukcemi popsanými
v odstavci „Ochrana životního prostředí“.
Nabíječka
•
•
Použití přístroje
•
•
Před čištěním nabíječky či nabíjecí základny
odpojte nabíječku od elektrické sítě.
Vždy po vysátí vlhkých částic zásobník vysypejte
a vymyjte. Přístroj neuschovávejte, pokud
zásobník obsahuje vlhké částice.
Pokud přístroj nepoužíváte, měl by být uložen na
suchém místě. K uloženému přístroji by neměly
mít přístup děti.
Kontrola a opravy přístroje
Před zahájením provozu si řádně prostudujte tento
návod k použití.
•
Zabraňte vniknutí vlhkých částic do motoru,
vyvarujte se:
otočení přístroje dnem vzhůru, nebo jeho
naklonění
nasměrování hubice vzhůru
prudkým zatřepáním s přístrojem
Vlhké vysáté části okamžitě odstraňte.
Zamezte styku nabíječky s vodou.
Nabíječku nerozebírejte.
Elektrická bezpečnost
Nepoužívejte přístroj k vysávání jakýchkoliv
materiálů, které by se mohly vznítit.
Přístroj neponořujte do vody.
Vzdušný proud od motoru udržujte z dosahu
vašeho zraku a tváří.
Při použití přístroje držte děti a domácí zvířata
v bezpečné vzdálenosti z jeho dosahu.
Pokud odpojujete nabíječku od zásuvky ve zdi,
nikdy netahejte za přívodní kabel. Přívodní kabel
držte mimo dosah žáru, oleje a ostrých hran.
Vaše nabíječka byla navržena pouze pro jedno napětí.
Vždy se ujistěte, že napájecí napětí akumulátoru
odpovídá napětí uvedeném na výkonovém štítku.
Vaše nabíječka Black & Decker je opatřena
dvojitou izolaci odpovídající normě EN 60335.
Proto není nutný žádný zemnící vodič.
Nikdy se nepokoušejte zaměnit nabíječku za běžnou
síťovou šňůru.
4
Akumulátor nenabíjejte, pokud okolní teplota klesne
pod 4°C, nebo pokud překročí 40°C.
Pokyny k montáži
Montáž nabíjecí základny na zeď (obr. B)
Nabíjecí základnu je možno uchytit na zeď, kde bude
zabezpečeno vhodné místo k uložení a dobíjení
přístroje.
•
Zvolte si uvnitř místnosti vhodné místo v blízkosti
síťové zásuvky.
•
Podle obrázku instalujte nabíjecí základnu.
Označte si na zdi místa montážních otvorů (6).
•
Vyvrtejte příslušné otvory do zdi (průměr 6 mm,
hloubka přibližně 35 mm).
•
Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky dodané
s výrobkem.
•
Nabíjecí základnu pomocí dodaných šroubků
připevněte ke zdi. Ujistěte se, zda-li prochází
přívodní kabel výřezem (7). Nadbytečnou délku
vodiče je možno smotat v zadní části nabíjecí
základny.
Příslušenství (obr. E & F)
Tento produkt je dodáván s následujícím příslušenstvím
(obr. E):
•
příslušenství k mokrému vysávání (8) je určeno
k vysávání vlhkých částic
•
štěrbinová hubice (9) je určena k vysávání obtížně
přístupných míst
Příslušenství připojíte následujícím
způsobem (obr. F)
•
•
Mokré vysávání
Pomocí příslušenství určenému k mokrému vysávání
(8) lze vysávat nesavé povrchy. Nejlepších výsledků
při použití tohoto příslušenství bude dosaženo,
pokud budeme pracovat s přístrojem pod úhlem 45°
a budeme s ním pohybovat pomalu směrem k sobě.
U savých povrchů, jako je například koberec, bude
váš přístroj vysávat vlhké částice lépe bez použití
tohoto příslušenství.
Před prvním použitím
Před prvním použitím musí být akumulátor nabíjen
minimálně 16 hodin.
•
Před nabíjením raději vybijte akumulátor tak,
že spustíte přístroj a necháte jej běžet, až se
akumulátor zcela vybije a přístroj se zastaví.
•
Akumulátor dobijte níže uvedeným způsobem.
Odstranění závad
Použití
Pokud přístroj přestane fungovat, řiďte se následujícími
pokyny.
Pokud bude přístroj i nadále nefunkční, spojte
se s vaším nejbližším servisním zástupcem firmy
Black & Decker.
•
Přesvědčte se, zda-li je akumulátor plně nabitý.
•
Pokud není možno akumulátor dobít, zkontrolujte,
zda-li je nabíječka správně připojena k elektrické
síti a tato síť je pod napětím. Přesvědčte se,
zda-li se hlavní vypínač přístroje nachází v poloze
vypnuto.
Práce s přístrojem (obr. C)
•
•
Přístroj zapneme přesunutím hlavního vypínače
(1) vpřed.
WV3615: poloha 1,
WV4815: poloha 1 nebo 2 (zvýšený
výkon).
Přístroj vypneme přesunutím hlavního vypínače
zcela dozadu (poloha 0).
Dobíjení akumulátoru (obr. D)
•
•
•
•
vybrané příslušenství odejměte z přístroje.
příslušenství nasaďte na přední část přístroje.
Ujistěte se, zda-li je přístroj vypnut. Akumulátor
není možné dobít, pokud je hlavní vypínač
přístroje v poloze zapnuto.
Přístroj umístěte do nabíjecí základny tak, jak je
zobrazeno na obrázku.
Připojte nabíječku. Zasuňte ji do elektrické
zásuvky ve zdi.
Nejméně 16 hodin ponechejte přístroj
nabíjet.
Čištění a údržba
Pravidelně čistěte filtry.
Čištění zásobníku a filtrů (obr. G, H, I & J)
Filtry přístroje jsou určeny k opakovanému použití a
měly by být pravidelně čištěny.
•
Stiskněte aretační tlačítko (2) a odejměte sběrný
zásobník na prach (3) (obr. G).
•
Z přístroje vyjměte filtry (10 & 11) (obr. H).
•
Vykartáčujte sypký prach ven z filtrů.
•
Vyprázdněte sběrný zásobník na prach (obr. I).
•
Filtry vymyjte v teplé mýdlové vodě. Podle potřeby
vypláchněte i sběrný zásobník na prach (obr. J).
•
Ujistěte se, zda-li jsou filtry i sběrný zásobník na
prach vysušeny.
•
Vložte filtry zpět do přístroje.
•
Nasaďte zpět k přístroji sběrný zásobník na
prach. Přesvědčte se, že je řádně nasazen až
po „zacvaknutí“.
Po dobu dobíjení se může nabíječka zahřívat. To je
zcela obvyklý děj a neznačí to žádnou závadu. Přístroj
je možno nechat připojený k nabíječce neomezeně
dlouhou dobu. Po nabití akumulátoru je spotřeba
elektrické energie nabíječky zcela zanedbatelná.
Důležité! Pokud přístroj nepoužíváte, ponechejte jej
připojený k nabíječce. Po plném nabití akumulátoru
je doba efektivního chodu přístroje přibližně 8 až 10
minut. Akumulátor dosáhne plné kapacity až po
několika nabíjecích cyklech.
5
Důležité! Optimálního jímání prachu bude dosaženo
jen pokud budou filtry vyčištěny a zásobník na prach
prázdný.
Pokud bude prach či vlhké částice po vypnutí přístroje
padat ven z přístroje, znamená to, že je sběrný
zásobník na prach naplněn a musí být vyprázdněn.
•
•
Akumulátor (obr. L)
Pokud chcete sami přístroj vyřadit z provozu,
akumulátor musí být vyjmut a zlikvidován podle
níže popsaných instrukcí a v souladu s místními
nařízeními.
Svorky akumulátoru nezkratujte.
Přístroj nikdy nepoužívejte bez instalovaných
filtrů.
Přístroj nikdy neponořujte do vody (obr. K).
•
Akumulátor ponechejte v zapnutém přístroji plně
vybít až po zastavení motoru, a teprve potom jej
vyjměte z přístroje.
Akumulátor je umístěn pod zadním krytem přístroje.
•
Vyjměte štěrbinovou hubici s držáku příslušenství
umístěném na přístroji.
•
Šoupátko (12) přesuňte směrem k přední straně
přístroje.
•
Vyjměte držák příslušenství.
•
Přední částí vysavače lehce klepněte o vhodnou
pevnou a stabilní podložku tak, jak je ukázáno
na obr.L. Usnadníte si tím vyjmutí akumulátoru
(13). Alternativně si můžete pomoci při uvolnění
akumulátoru zapáčením šroubovákem nebo jiným
podobným nástrojem.
•
Akumulátor vhodně zabalte takovým způsobem,
aby nedošlo ke zkratování jeho svorek.
•
Akumulátor odevzdejte u vašeho servisního
zástupce, popřípadě na místní recyklační
stanici. Nashromážděné akumulátory zde budou
recyklovány, popřípadě řádně zlikvidovány.
Výměna filtrů (obr. G & H)
Výměna filtrů by měla být uskutečněna každých
6 - 9 měsíců, nebo v případě, že jsou poškozeny
či opotřebovány. Výměnné filtry jsou k dostání
u vašeho dodavatele Black & Decker (katalogové
číslo WVF30).
•
Stiskněte aretační tlačítko (2) a odejměte sběrný
zásobník na prach (3) (obr. G).
•
Z přístroje vyjměte filtry (10 & 11) (obr. H).
•
Vložte nové filtry.
•
Nasaďte zpět k přístroji sběrný zásobník na
prach. Přesvědčte se, že je řádně nasazen až
po „zacvaknutí“.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud je akumulátor již jednou vyjmut, není již možno
jej znovu použít.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
ES Prohlášení o shodě
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
WV3615 / WV4815
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN 60335, EN 61000.
LpA (akustický tlak)
Měřená hodnota vibrací
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
<80 dB(A)*
<2,5 m/s2
Colin Wills
ředitel vývoje
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate,
Tai Po NT, Hong Kong
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker,
poskytuje společnost Black & Decker možnost
recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této
služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky
do značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí
jejich recyklaci a ekologické zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na
adrese, která je uvedena v tomto návodu. Přehled
autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž
další informace, týkající se našeho poprodejního
servisu, můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
6
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045097 - 28-05-2007
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
TYP
1
WV3615 WV4815
9
12
13
7
11
10
11
2
1
3
8
5
4
6
E13243
WWW.2helpU.com
9
24 - 09 - 01
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising