KC9036 | Black&Decker KC9036 SCREWDRIVER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-43 SK
KC9036
KC9039
2
3
SLOVENČINA
prenášanie náradia, na jeho posúvanie alebo
za neho neťahajte pri odpájaní náradia od
elektrickej siete. Chráňte kábel pred vysokými
teplotami, mastnotou, ostrými hranami a
pohyblivými časťami. Poškodené alebo spletené
káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
e. Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
na vonkajšie prostredie. Použitie prívodného
kábla vhodného na vonkajšie prostredie znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Použitie výrobku
Váš skrutkovač Black & Decker je s použitím vhodného
príslušenstva určený na uťahovanie skrutiek a
matíc. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské
použitie.
Vaša nabíjačka Black & Decker je určená iba
na nabíjanie batérie, ktorá bola dodaná s týmto
náradím.
Bezpečnostné predpisy
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie. Termín “elektrické náradie” vo všetkých
nižšie uvedených výstrahách sa vzťahuje na všetko
náradie s prívodným káblom a akumulátorové elektrické
náradie.
TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE.
3. Bezpečnosť osôb
a. Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri
práci s náradím pracujte s rozvahou. S náradím
nepracujte pokiaľ ste unavení alebo pokiaľ ste
pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo
liekov. Chvíľková nepozornosť pri práci s týmto
náradím môže privodiť vážne zranenie.
b. Používajte bezpečnostnú výbavu. Vždy
používajte prostriedky na ochranu zraku.
Bezpečnostná výbava ako je respirátor, nekĺzavá
bezpečnostná obuv, pevná prilba alebo ochranné
slúchadlá použitá v zodpovedajúcich podmienkach
znižuje riziko úrazu.
c. Zabráňte náhodnému zapnutiu. Skôr, než
náradie pripojíte do elektrickej zásuvky zaistite,
aby bol hlavný vypínač vo vypnutej polohe.
Prenášanie náradia s prstom na vypínači alebo
jeho pripájanie, pokiaľ je hlavný vypínač v zapnutej
polohe, môže viesť k poraneniu osôb.
d. Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nástroje na nastavovanie. Kľúče alebo nástroje
na nastavovanie ponechané na rotujúcich častiach
náradia môžu spôsobiť úraz.
e. Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožňuje
lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
f. Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľné šatstvo
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy,
odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej
blízkosti pohyblivých častí. Voľný odev, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
g. Pokiaľ je náradie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
1. Pracovný priestor
a. Udržujte pracovný priestor čistý a dobre
osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole a
nedostatok svetla v jeho okolí môže viesť k vzniku
nehody.
b. S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných
priestoroch, ako sú napríklad priestory
obsahujúce horľavé kvapaliny, plyny alebo
prašné priestory. V elektrickom náradí dochádza
k iskreniu, ktoré môže spôsobiť zapálenie prachu
alebo výparov.
c. Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to,
aby sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo
stojace osoby. Rozptyľovanie môže spôsobiť
stratu kontroly nad náradím.
2. Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. S náradím,
ktoré je chránené uzemnením nepoužívajte
akékoľvek redukcie zástrčiek. Neupravované
zástrčky a vyhovujúce spoje znižujú nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
b. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá
riziko úrazu elektrickým prúdom.
c. Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkým prevádzkovým podmienkam. Pokiaľ
do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
d. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na
4
4. Použitie elektrického náradia a jeho údržba
a. Na náradie príliš netlačte. Používajte správny
typ náradia pre Vašu prácu. Správny typ náradia
bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak bude
používané vo výkonnostnom rozsahu, na ktorý
bolo určené.
b. Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
c. Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
alebo iných pripojených súčastí, pred
vykonávaním údržby alebo pokiaľ náradie
nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
d. Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a
nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e. Údržba náradia. Skontrolujte, či náradie nemá
vychýlené alebo rozpojené pohyblivé časti,
zlomené diely alebo akúkoľvek inú poruchu,
ktorá môže maľ vplyv na jeho správny chod.
Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte ho
opraviť. Mnoho porúch vzniká nedostatočnou
údržbou náradia.
f. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a sú
lepšie ovládateľné.
g. Náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov
používajte podľa týchto pokynov a spôsobom
určeným daným typom náradia. Berte do úvahy
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než na
aké je určené, môže byť nebezpečné.
akumulátorov môže spôsobiť požiar alebo
zranenie.
d. Pokiaľ akumulátor nepoužívate, skladujte ho
mimo dosahu kovových predmetov ako sú
kancelárske sponky na papier, mince, kľúče,
klince, skrutky alebo ďalšie drobné kovové
predmety, ktoré môžu spôsobiť skratovanie
kontaktov akumulátora. Vzájomné skratovanie
svoriek akumulátora môže spôsobiť popáleniny
alebo požiar.
e. Pri nesprávnom skladovaní môže z akumulátora
unikať kvapalina; vyvarujte sa kontaktu s
touto kvapalinou. Pokiaľ prídete s kvapalinou
náhodne do kontaktu, zasiahnuté miesto
omyte vodou. Pri zasiahnutí očí zasiahnuté
miesto omyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
6. Servis
a. Zverte opravu Vášho náradia iba osobe s
príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať
výhradne originálne náhradné diely. Tým zaistíte
bezpečný chod náradia.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre prácu
s vŕtačkou/skrutkovačom
• Pred vŕtaním do muriva, podláh alebo stropov
skontrolujte polohu skrytých elektrických vedení
a potrubí.
• Nedotýkajte sa vrtáku bezprostredne po vŕtaní,
môže byť horúci.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa batérií
a nabíjačiek
Akumulátory
• Nikdy sa nepokúšajte akumulátory rozoberať.
• Akumulátory nevystavujte pôsobeniu vody.
• Neskladujte tieto akumulátory na miestach, kde
môže teplota prekročiť 40°C.
• Nabíjajte ich iba pri teplotách v rozmedzí od 4°C
do 40°C.
• Akumulátor nabíjajte iba v nabíjačke, ktorá bola
dodaná s týmto náradím.
• Ak chcete akumulátor zlikvidovať, dodržujte pokyny
uvedené v časti “Ochrana životného prostredia”.
Nabíjačky
• Používajte nabíjačku Black & Decker iba na
nabíjanie akumulátora dodaného s týmto náradím.
Ostatné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť
poranenie alebo iné škody.
• Nikdy sa nepokúšajte nabíjať štandardné
batérie.
5. Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
a. Pred vložením akumulátora sa uistite, či
je vypínač vo vypnutej polohe. Vloženie
akumulátora do náradia so zapnutým vypínačom
môže spôsobiť poruchu alebo úraz.
b. Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora
môže pri vložení iného nevhodného akumulátora
spôsobiť požiar.
c. Používajte výhradne akumulátory odporučené
výrobcom náradia. Použitie iných typov
5
•
•
•
•
Poškodený prívodný kábel ihneď vymeňte.
Nabíjačku nevystavujte pôsobeniu vody.
Nepokúšajte sa do nabíjačky vniknúť.
Nepokúšajte sa nabíjačku rozoberať.
•
Držiak skrutkovacej špice odstránite tak, že ho
vytiahnete z držiaka priamym ťahom smerom
von.
Použitie
Nabíjačka nie je určená na vonkajšie
použitie.
Varovanie! Nechajte náradie pracovať vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Elektrická bezpečnosť
Vaša nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou;
preto nie je nutné použiť uzemňovací vodič.
Vždy skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku. Nikdy sa
nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym
pripojením k zásuvke elektrického prúdu.
Nabíjanie akumulátora (obr. C)
Akumulátor je nutné nabiť pred prvým použitím a
zakaždým, keď jeho výkon poklesne a nie je možné
prevádzať práce, ktoré sa dajú robiť pri plnom nabití. Ak
nabíjate akumulátor po prvý raz alebo po dlhodobom
uskladnení, dôjde k jeho nabitiu zhruba na 80% celkovej
kapacity. Plnú kapacitu dosiahne akumulátor až po
niekoľkých cykloch nabitia a vybitia. Pri nabíjaní sa
akumulátor môže zahrievať; tento jav je obvyklý a
neznamená žiadnu poruchu.
•
•
Toto náradie nie je určené na použitie mládežou
alebo neskusenými osobami bez dozoru. Deti
musia byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Poškodený prívodný kábel musí byť bezpečne
vymenený výrobcom alebo autorizovaným
servisným zástupcom firmy Black & Decker.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, pokiaľ okolitá
teplota klesne pod 4°C alebo presiahne 40°C.
Odporučená teplota prostredia pre nabíjanie: približne
24 °C.
Popis
Toto náradie sa skladá z niekoľkých alebo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač s funkciou prepínania pravého /
ľavého chodu
2. Aretácia hriadeľa (KC9036)
2. Nastavenie krútiaceho momentu (KC9039)
3. Držiak nástrojov
4. Tlačidlo nastavenia rukoväte
5. Rukoväť
6. Kryt akumulátora
•
Akumulátor nabijete tak, že rukoväť nastavíte do
priamej polohy a do dierky (11) zasuniete konektor
nabíjačky (10).
• Pripojte nabíjačku k sieti. Nabíjačku zapnite.
• Náradie ponechajte pripojené k nabíjačke aspoň
12 hodín.
Náradie môže byť k nabíjačke pripojené ľubovoľne dlhú
dobu. V priebehu nabíjania môže nabíjačka bzučať a
môže sa i zahrievať; tento jav je obvyklý a neznamená
žiadnu poruchu.
• Pred použitím náradia odpojte nabíjačku od siete
a náradie od nabíjačky.
Zostavenie prístroja
Varovanie! Pred zostavením zaistite nižšie popísaným
spôsobem zámok hriadeľa.
Varovanie! S náradím nepracujte, pokiaľ je pripojené
k nabíjačke.
Nasadenie a vybratie skrutkovacieho nástavca
(obr. B)
• Skrutkovací nástavec (7) pripevníte zasunutím do
držiaka nástrojov tak, aby bol upevnený.
• Skrutkovací nástavec odstránite tak, že ho
vytiahnete z držiaka priamym ťahom smerom
von.
Nastavenie rukoväte náradia (obr. D)
Pre všestranné použitie je možné rukoväť nastaviť
do rôznych polôh.
• Stlačte tlačidlo na nastavenie rukoväte (4).
• Rukoväť natočte do požadovanej polohy.
• Uvoľnite tlačidlo.
Upevnenie a vybratie skrutkovacej špice z držiaka
(obr. B)
• Držiak skrutkovacej špice (8) pripevníte zasunutím
do držiaka nástrojov tak, aby bol upevnený.
• Skrutkovaciu špicu (9) upevníte tak, že ju zasuniete
do držiaka skrutkovacej špice (8).
• Skrutkovaciu špicu odstránite z držiaka tak, že ju
vytiahnete smerom von.
KC9036 - Manuálne zaistenie hriadeľa (obr. E)
Manuálne zaistenie hriadeľa Vám umožňuje toto
náradie používať ako bežný skrutkovač. Môžete
tak dosiahnuť lepšie točenie pre pevné dotiahnutie
skrutiek alebo na povolenie veľmi pevne dotiahnutých
skrutiek.
• Hriadeľ uzamknete tak, že prstenec zámku hriadeľa
(2) otočíte do polohy označenej symbolom .
6
•
S uzamknutým hriadeľom nebude možné náradie
uviesť do chodu.
Uzamknutie hriadeľa zrušíte tak, že prstenec
zámku hriadeľa (2) otočíte do polohy označenej
symbolom .
•
KC9039 - Nastavenie krútiaceho momentu
(obr. E)
Toto náradie je vybavené nastaviteľným uťahovacím
momentom pre doťahovanie skrutiek.
Skrutky veľkých rozmerov a obrobky z tvrdých
materiálov vyžadujú nastavenie väčšieho krútiaceho
momentu. Nastaviteľný prstenec umožňuje široké
rozpätie nastavení krútiaceho momentu podľa Vašich
potrieb.
• Otočte prstenec (2) na požadovanú hodnotu. Pokiaľ
ešte nemáte skúsenosti s nastavením krútiaceho
momentu, postupujte nasledovne:
– Nastavte prstenec na najnižšiu hodnotu
uťahovacieho momentu.
– Pritiahnite prvú skrutku.
– Ak začne spojka pred dosiahnutím
požadovaného výsledku prekĺzavať, zväčšite
hodnotu uťahovacieho momentu nastavením
prstenca do ďalšej polohy a pokračujte v
uťahovaní skrutiek. Opakujte tento postup,
pokiaľ nedosiahnete správne nastavenie.
Dotiahnite ostatné skrutky použitím rovnakého
nastavenia krútiaceho momentu.
vodiaceho otvoru je uvedená v nasledujúcej
tabuľke.
Pokiaľ skrutkujete do tvrdého dreva, vyvŕtajte si
taktiež vodiaci otvor s hĺbkou zodpovedajúcou
polovici dĺžky skrutky. Optimálnu veľkosť vodiaceho
otvoru nájdete v nižšie uvedenej tabuľke.
Veľkosť skrutky Priemer vodiaceho
otvoru ø
(mäkké
(tvrdé
drevo)
drevo)
Č. 6 (3,5 mm)
2 mm
2.5 mm
Č. 8 (4 mm)
3.2 mm
3.5 mm
Č. 10 (6 mm)
3.5 mm
4.0 mm
Vôľa
predvŕtania
4 mm
5.0 mm
5.7 mm
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia záleží tiež od používaného
príslušenstva. Príslušenstvo sortimentu Black&Decker
a Piranha zaisťuje najvyššiu kvalitu pracovných
operácií Vášho náradia. Pomocou tohto príslušenstva
dosiahnete s Vaším náradím tie najlepšie výsledky.
Používajte vrtáky a skrutkovacie nástavce so
šesťhranným driekom ¼“ (6,35 mm). Na použitie s týmto
náradím je určené príslušenstvo Piranha Super-lok.
Údržba
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby bola zaistená
jeho dlhá životnosť s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
Obsluhovanie prístroja (obr. F)
• Uistite sa, či nie je hriadeľ uzamknutý.
• Na uťahovanie skrutiek alebo matíc presuňte
hlavný vypínač (1) doprava a stlačte ho.
• Na povoľovanie skrutiek alebo matíc presuňte
hlavný vypínač (1) doľava a stlačte ho.
• Náradie vypnete uvoľnením hlavného vypínača.
•
•
Užitočné rady pre prácu s náradím
• Vždy používajte správny typ a veľkosť
skrutkovacieho nástavca.
• Ak nejdú skrutky správne pritiahnuť, použite ako
mazivo malé množstvo saponátu alebo mydlového
roztoku.
• Hriadeľ uzamknite pri uvoľňovaní silno dotiahnutých
skrutiek, alebo pokiaľ potrebujete skrutky silno
dotiahnuť.
• Vždy držte náradie so skrutkovacím nástavcom v
jednej osi so skrutkou.
• Pri skrutkovaní do dreva sa odporúča, aby ste
najskôr vyvŕtali vodiaci otvor s hĺbkou, ktorá bude
zodpovedať dĺžke použitej skrutky. Zabránite
tým rozštiepeniu materiálu. Optimálna veľkosť
7
Pravidelne čistite vetracie drážky na náradí
pomocou mäkkej kefky alebo suchej handričky.
Pomocou mäkkej vlhkej handričky pravidelne
čistite kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne
alebo rozpúšťacie čistiace prostriedky.
•
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
•
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu.
Odovzdajte výrobok do miestnej zberne triedeného
odpadu.
Technické údaje
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Napätie zdroja
Otáčky naprázdno
Maximálny krútiaci
moment
Držiak nástrojov
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych
zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.
Hmotnosť
3,9
šesťhran
6,35 mm
0,39
3,9
šesťhran
6,35 mm
0,55
230
12
0,16
LpA (akustický tlak) 58 dB(A),
LWA (akustický výkon) 69 dB(A),
vibrácie prenášané na obsluhu 2,5 m/s2
KpA (nepresnosť akustického tlaku) 3 dB(A),
KWA (nepresnosť akustického výkonu) 3 dB(A)
Zabráňte skratu kontaktov akumulátora. Na
vytiahnutie akumulátora nepoužívajte žiadne
nástroje; pomáhajte si iba prstami rúk.
•
kg
KC9039
3,6
180
KC9036/KC9039
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/
EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60745, EN 60335,
EN 55014, EN 61000
Akumulátor (obr. G)
Pokiaľ sa rozhodnete zlikvidovať náradie,
musíte tiež zlikvidovať akumulátor v súlade
s miestnymi predpismi.
•
Nm
KC9036
3,6
180
Vyhlásenie o zhode
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete
u svojho značkového predajcu Black & Decker na
adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Prehľad
autorizovaných servisov Black & Decker a rovnako
ďalšie informácie týkajúce sa nášho popredajného
servisu môžete nájsť tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
•
VDC
min-1
Nabíjačka
Napätie zdroja
VAC
Približná doba nabíjania hod
Hmotnosť
kg
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost
recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto
službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné výrobky do
značkového servisu, kde na vlastné náklady zaistia ich
recykláciu a ekologické spracovanie.
•
Vyberte akumulátor a odpojte od neho elektrické
vodiče tak, aby ho bolo možné od náradia
odpojiť.
Umiestnite akumulátor do vhodného balenia,
ktoré zaistí, aby nemohlo dôjsť ku skratovaniu
jeho kontaktov. Akumulátor prosím odovzdajte
v značkovom servisa alebo v miestnej recyklačnej
stanici. Zhromaždené akumulátory budú riadne
spracované alebo recyklované.
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-5-2006
Pokiaľ je to možné, pri chode náradia akumulátor
celkom vybite.
Náradie uchopte tak, ako je znázornené na
obr. G.
Zľahka klepnite krytom akumulátora o pevný
povrch, ako je napríklad pracovný stôl tak, aby
sa kryt uvoľnil.
Kryt odstráňte.
8
vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Black & Decker
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Stará Vajnorská cesta 8
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
Fax:
+421 2 446 38 122
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny
poškodenia spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na
všetky vykonávané prevedené opravy a
zst00043930 - 09-05-2007
9
KC9036 - - - - A
SCREWDRIVER 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising