KC9036 | Black&Decker KC9036 SCREWDRIVER instruction manual

Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
559322-26PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KC9036
KC9039
2
3
4
POLSKI
c.
SERDECZNE GRATULACJE!
Dziękujemy za zakupienie narzędzia firmy Black&Decker. Jest to
wysokiej jakości produkt za umiarkowaną cenę. Mamy nadzieję, że
urządzenie to z powodzeniem służyć Ci będzie przez wiele lat.
d.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki.
Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie „elektronarzędzie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
przechowuj niniejszą instrukcję.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
b.
e.
f.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek w
miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się pyłu lub par.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca pracy.
Mogą one odwrócić Twoją uwagę, co grozi wypadkiem.
g.
4.
a.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do
gniazda sieciowego. Wtyczki w żadnym wypadku nie
wolno przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy ciało
jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na deszcz ani działanie
wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go
do przenoszenia elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki kabla z gniazda sieciowego. Chroń kabel
przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel
może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Zastosowanie
odpowiedniego przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
b.
c.
d.
e.
f.
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej pracy
i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem
narkotyków, alkoholu czy też leków. Moment nieuwagi w
czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Używaj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie,
kask ochronny lub słuchawki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko
doznania urazu.
g.
5.
a.
5
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem
elektronarzędzia do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź, czy zostały
wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającym się elemencie może doprowadzić do urazu
ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj stabilną
postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie lepszej kontroli
nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś luźnej
odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj
z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria
lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez obracające
się elementy narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub
gromadzenia się pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie tych urządzeń
zmniejsza zagrożenie powodowane pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Stosuj narzędzia
odpowiednie do danego przypadku zastosowania.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz,
tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych,
przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z
gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza
ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać
elektronarzędzi osobom, które nie są z nimi zapoznane
lub nie przeczytały niniejszych instrukcji. Narzędzia
używane przez niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że ujemnie
wpływają na funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze.
Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej
się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki itp. używaj
zgodnie z ich przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym
obowiązujących przepisów bhp. Używanie elektronarzędzi
niezgodnie z ich przeznaczeniem jest niebezpieczne.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
akumulatorowych
Przed włożeniem akumulatora sprawdź, czy
elektronarzędzie jest wyłączone. Wkładanie akumulatora
b.
c.
d.
e.
Prostowniki do ładowania akumulatorów
•
Prostowników Black&Decker używaj tylko do ładowania
akumulatorów dostarczonych wraz z wkrętakiem
przegubowym. Inne akumulatory mogą pęknąć, co
niechybnie prowadzi do szkód rzeczowych i osobowych.
•
Nie próbuj ładować baterii.
•
Uszkodzony kabel natychmiast wymieniaj na nowy.
•
Nie wystawiaj prostownika na działanie wilgoci.
•
Nie otwieraj prostownika.
•
Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do
prostownika.
do załączonego elektronarzędzia może doprowadzić do
wypadku.
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzianych
do tego celu przez producenta. W przypadku ładowarki
przeznaczonej tylko do określonego rodzaju akumulatora
włożenie innego akumulatora grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do danego
rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie innych akumulatorów
stwarza ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala od spinaczy
biurowych, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą spowodować
zwarcie biegunów. Zwarcie zacisków akumulatora może
spowodować oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumulatora
może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj go. W razie
niezamierzonego kontaktu spłucz wodą narażone
miejsce. Gdyby elektrolit prysnął w oczy, zgłoś się
ponadto do lekarza. Wyciekły elektrolit może spowodować
podrażnienie oczu lub oparzenia.
Prostownik nie jest dopuszczony do pracy na wolnym
powietrzu!
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Przegubowy wkrętak akumulatorowy KC9036 firmy Black&Decker
jest przeznaczony do wkręcania oraz wykręcania śrub i nakrętek
przy użyciu odpowiednich akcesoriów.
Nie nadaje się on do celów produkcyjnych. Prostownik
Black&Decker służy do ładowania akumulatorów dostarczonych
wraz z produktem.
6.
a.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące
akumulatorów i prostowników
Akumulatory
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać akumulatora.
•
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym temperatura
może przekroczyć wartość 40oC.
•
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia między 4oC
i 40oC.
•
Akumulator ładuj tylko przy użyciu dostarczonego
prostownika (patrz: dane techniczne).
•
Przy likwidacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek
zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
•
W ekstremalnych warunkach zastosowania z akumulatora
może wyciekać elektrolit. W razie zauważenia cieczy na
obudowie akumulatora:
Ostrożnie zetrzyj szmatą ciecz z akumulatora. Uważaj,
by nie zetknęła się ze skórą.
Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lub w oczy,
zastosuj się do następującej porady.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Symbole ostrzegawcze
W instrukcji tej zastosowano następuje symbole ostrzegawcze:
Wskutek nieprzestrzegania tej wskazówki narażasz
się na doznanie obrażeń ciała, utratę życia lub
uszkodzenie narzędzia!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Przed uruchomieniem wkrętaka przegubowego
przeczytaj instrukcję obsługi.
Niebezpieczeństwo pożaru.
Zapoznanie się z wkrętakiem przegubowym
•
Elektrolit stanowi 25% -30% roztwór wodorotlenku
potasowego, który jest szkodliwy dla zdrowia. Gdyby
roztwór ten zetknął się ze skórą, natychmiast obficie
spłucz ją wodą. Zobojętnij roztwór łagodnym kwasem,
jak sok cytrynowy lub ocet. Gdyby roztwór prysnął
w oczy, przepłucz je dużą ilością czystej wody przez
przynajmniej 10 minut. Zgłoś się do lekarza.
•
•
Niebezpieczeństwo pożaru! Uważaj, by jakieś metalowe
elementy nie zwarły biegunów akumulatora.
•
Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
Ostrzeżenie! przy korzystaniu z elektronarzędzi
akumulatorowych dokładnie przestrzegaj
wskazówek zawartych w tej instrukcji, a także
przepisów bhp, by nie narazić się na pożar,
wyciek elektrolitu oraz na uszkodzenie ciała i
doznanie szkód rzeczowych.
Przed użyciem narzędzia dokładnie przeczytaj
tę instrukcję.
Przed uruchomieniem narzędzia zapoznaj się też,
jak się go wyłącza w razie niebezpieczeństwa.
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek,
gdyby znów była kiedyś potrzebna.
Bezpieczeństwo elektryczne
Sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe zgadza się z napięciem
podanym na tabliczce znamionowej prostownika.
6
po kilku cyklach ładowania i rozładowania. Podczas ładowania
akumulator może się nagrzewać, ale jest to zjawisko normalne.
Prostownik zgodnie z normą EN 60335 jest podwójnie
zaizolowany i dlatego żyła uziemiająca nie jest
konieczna.
Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 4oC lub powyżej 40oC. Zalecana temperatura
ładowania wynosi około 24oC.
Nigdy nie próbuj bezpośrednio przyłączać wkrętaka
przegubowego do sieci.
•
By naładować akumulator, połóż równo narzędzie i włóż
wtyczkę (10) kabla prostownika do gniazda (11) we
wkrętaku.
•
Wtyczkę kabla sieciowego prostownika włóż do gniazda
sieciowego.
•
Czas ładowania wynosi przynajmniej 12 godzin.
Wkrętak przegubowy może pozostawać przyłączony do
prostownika w dowolnie długim czasie. Podczas ładowania
akumulator może brzęczeć i nagrzewać się, ale jest to zjawisko
normalne i nie świadczy o usterce.
•
Przed użyciem wkrętaka przegubowego najpierw
odłącz prostownik od sieci, a dopiero potem od samego
narzędzia.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1
przegubowy wkrętak akumulatorowy
1
dwustronna końcówka wkrętarska
1
prostownik do ładowania akumulatorów
1
instrukcja obsługi
•
•
Ostrożnie wypakuj wszystkie elementy.
Zwraca się uwagę, że zależnie od litery na końcu numeru
katalogowego narzędzia, w pudełku mogą się znajdować
jeszcze inne części wchodzące w skład zakresu dostawy.
Opis wkrętaka przegubowego (rys. A)
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
Nie używaj wkrętaka przegubowego, gdy jest on
przyłączony do prostownika.
Wyłącznik z przełącznikiem kierunku obrotów w lewo/
prawo
Kołnierz blokujący wrzeciono (KC9036)
Pierścień nastawczy momentu obrotowego (KC9039)
Obsada do końcówek wkrętarskich
Guzik zwalniający rękojeść
Rękojeść
Pokrywa kieszeni akumulatora
Regulacja rękojeści (rys. D)
Dla ułatwienia pracy rękojeść można przestawiać do różnych
pozycji.
•
Naciśnij guzik zwalniający rękojeść (4).
•
Obróć rękojeść do żądanej pozycji.
•
Zwolnij guzik.
Montaż
KC9036 - Ręczne blokowanie wrzeciona (rys. E)
Przed rozpoczęciem montażu zablokuj wrzeciono
zgodnie z poniższym opisem.
Ta ręczna blokada wrzeciona umożliwia używanie elektronarzędzia
jako normalnego wkrętaka. Dzięki niej możesz nieco silniej
dokręcić wkręt lub poluzować go, gdy jest mocno zapieczony.
•
By zablokować wrzeciono, obróć kołnierz (2) do pozycji
oznaczonej jako . Przy zablokowanym wrzecionie nie da
się włączyć narzędzia.
•
By zwolnić blokadę wrzeciona, obróć kołnierz (2) do pozycji
oznaczonej jako .
Mocowanie i wyjmowanie końcówki wkrętarskiej (rys. B)
•
•
By zamocować końcówkę wkrętarską (7), wsuń ją w obsadę
aż do zatrzaśnięcia.
By wyjąć końcówkę wkrętarską, wyciągnij ją prosto z
obsady.
Mocowanie i wyjmowanie końcówki wkrętarskiej z uchwytem
(rys. B)
•
•
•
•
KC9039 – Nastawianie momentu obrotowego (rys. E)
Narzędzie to jest wyposażone w pierścień obrotowy do nastawiania
elementu obrotowego przy wkręcaniu wkrętów. Duże wkręty i
twarde przedmioty wymagają większego momentu obrotowego
niż małe wkręty i miękkie przedmioty. Pierścień obrotowy ma
duży zakres nastawy, by móc łatwo dobrać najbardziej optymalny
moment do każdego zastosowania.
•
Nastaw pierścień (2) na żądaną wartość. Jeżeli jej nie znasz,
wykonaj następującą próbę:
Ustaw pierścień nastawczy w położeniu odpowiadającym
najmniejszemu momentowi obrotowemu.
Wkręć do końca pierwszy wkręt.
Gdy sprzęgło za szybko się wyłączy, nastaw pierścień na
większą wartość i kontynuuj wkręcanie. Powtórz tę operację,
aż do znalezienia optymalnej wartości momentu obrotowego.
Przy tak ustalonym momencie wkręcaj inne wkręty.
By zamocować uchwyt do końcówek wkrętarskich (8), wsuń
go w obsadę we wrzecionie wkrętaka aż do zatrzaśnięcia.
By zamocować końcówkę wkrętarską (9), wsuń ją w uchwyt
(8).
By wyjąć końcówkę wkrętarską, wyciągnij ją z uchwytu.
By wyjąć uchwyt, wyciągnij go prosto z obsady.
OBSŁUGA
Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania
wkrętaka przegubowego.
Ładowanie akumulatora (rys. C)
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem wkrętaka
przegubowego i gdy jego moc zaczyna wyraźnie spadać. Gdy
akumulator jest ładowany po raz pierwszy lub po dłuższym
okresie składowania, jego ładunek osiąga tylko 80% pojemności
znamionowej. Akumulator daje się naładować do pełna dopiero
Obsługa wkrętaka przegubowego (rys. F)
•
7
Sprawdź, czy blokada wrzeciona jest zwolniona.
•
•
•
By wkręcić wkręt lub nakręcić nakrętkę, przesuń wyłącznik (1) w
prawo i naciśnij go.
By wykręcić wkręt lub odkręcić nakrętkę, przesuń wyłącznik (1)
w lewo i naciśnij go.
By wyłączyć narzędzie, zwolnij wyłącznik.
czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
Akumulator (rys. E)
Jeżeli sam złomujesz wkrętak akumulatorowy, zgodnie
z poniższym opisem wyjmij akumulator i zlikwiduj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki w pracy
•
Zawsze używaj końcówki wkrętarskiej odpowiedniego typu
i stosownej wielkości.
•
Gdy wkręt daje się wkręcać tylko z trudem, posmaruj go
niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub mydłem.
•
Używaj blokady wrzeciona, by poluzować zakleszczone
wkręty lub mocno je dokręcić.
•
Wkrętak przegubowy i końcówkę wkrętarską trzymaj zawsze
w osi wkręta.
•
Przy wkręcaniu wkrętów w drewno zaleca się najpierw
wywiercić otwór prowadzący o głębokości odpowiadającej
długości wkręta. Otwór ten zapewnia prowadzenie wkręta
i zapobiega rozszczepieniu lub zdeformowaniu drewna.
Optymalne średnice otworów prowadzących podano w
poniższej tabeli.
•
Przy wkręcaniu wkrętów w twarde drewno, również należy
wykonać otwór prowadzący o głębokości odpowiadającej
połowie długości wkręta.
Optymalne wielkości otworów prowadzących i przelotowych
podano w poniższej tabeli.
Ochrona środowiska
Wielkość wkręta
Elektronarzędzia
Nr 6 (3,5 mm)
Nr 8 (4 mm)
Nr 10 (5 mm)
Wielkość wkręta
Nr 6 (3,5 mm)
Nr 8 (4 mm)
Nr 10 (5 mm)
Wielkość wkręta
Nr 6 (3,5 mm)
Nr 8 (4 mm)
Nr 10 (5 mm)
Uważaj, by nie zewrzeć zacisków akumulatora. W celu
wyjęcia akumulatora nie używaj żadnych narzędzi, a
jedynie posługuj się palcami.
•
•
•
•
•
•
Średnica otworu
prowadzącego
(drewno miękkie)
2 mm
3,2 mm
3,5 mm
Gdy pewnego dnia będziesz musiał zastąpić swoje
elektronarzędzie nowym sprzętem lub nie będziesz
go już potrzebować, pomyśl o ochronie środowiska
naturalnego. Firma Black&Decker chętnie przyjmuje
stare urządzenia i likwiduje je zgodnie z przepisami o
ochronie środowiska.
Średnica otworu
prowadzącego
(drewno twarde)
2,5 mm
3,5 mm
4,0 mm
Akumulator (rys. G)
Jeżeli sam złomujesz wkrętak przegubowy, wyjmij
akumulator i zlikwiduj go zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska.
Uważaj, by nie zewrzeć zacisków akumulatora. W celu
wyjęcia akumulatora nie używaj żadnych narzędzi, a
jedynie posługuj się palcami.
Średnica otworu
przelotowego
4,0 mm
5,0 mm
5,7 mm
•
•
KONSERWACJA
•
•
Akumulatorowy wkrętak przegubowy firmy Black&Decker
odznacza się dużą trwałością i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy, niezbędne
jest jego regularne czyszczenie. Natomiast prostownik do
ładowania akumulatorów nie wymaga żadnej konserwacji z
wyjątkiem regularnego czyszczenia.
•
•
Zanim zaczniesz czyścić prostownik, wyjmij wtyczkę
kabla zasilającego z gniazda sieciowego.
•
•
W miarę możliwości używaj wkrętaka aż do całkowitego
rozładowania akumulatora.
Za pomocą odpowiedniego narzędzia wyjmij klamrę (8).
Wykręć śruby mocujące rękojeść i zdejmij ją.
Wyjmij akumulator z wkrętaka
Odłącz przewody od zacisków akumulatora.
Włóż akumulator do odpowiedniego opakowania, by
uniemożliwić zwarcie biegunów. W celu ponownego
wykorzystania lub zgodnego z przepisami złomowania
akumulatora, oddaj go swojemu dilerowi lub do komunalnego
zakładu utylizacji odpadów. W żadnym wypadku nie
wolno wyrzucać akumulatorów do śmieci z gospodarstw
domowych.
Regularnie miękką szczoteczką lub suchą szmatą czyść
szczeliny wentylacyjne w elektronarzędziu.
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną ściereczką.
Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków
8
Chwyć wkrętak tak, jak pokazano na rysunku G.
Lekko uderz pokrywą kieszeni akumulatora o twardą
powierzchnię roboczą, jak na przykład stół warsztatowy, by
poluzować pokrywę.
Zdejmij pokrywę.
Wyjmij akumulator z wkrętaka i odłącz przewody
połączeniowe.
Włóż akumulator do odpowiedniego opakowania, by
uniemożliwić zwarcie biegunów.
W celu ponownego wykorzystania lub zgodnego z przepisami
złomowania akumulatora, oddaj go swojemu dilerowi lub
do komunalnego zakładu utylizacji odpadów. W żadnym
wypadku nie wolno wyrzucać akumulatorów do śmieci
z gospodarstw domowych.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI UE
Dane techniczne
KC9036
KC9039
Napięcie stałe
Prędkość obrotowa
(na biegu jałowym)
Maksymalny moment
obrotowy
Obsada końcówki
wkrętarskiej
Masa
V 3,6
KC9036/ KC9039
Firma Black&Decker deklaruje niniejszym, że opisywany wkrętak
przegubowy został wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 98/3/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50260, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335.
min-1 180
Nm 3,4
otwór
sześciokątny
6,35 mm
kg 0,39
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny z normą EN 50260:
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)
70
Moc akustyczna
dB(A)
83
Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia według normy EN
50260: < 2,5 m/s2
Prostownik do ładowania akumulatorów
Napięcie sieciowe
Czas ładowania
(w przybliżeniu)
Masa
VAC 230
h 12
kg 0,16
Colin Wills
Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2. Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
06-10-2005
GWARANCJA
Gdyby w ciągu 24 miesięcy licząc od daty zakupu Twój wkrętak
przegubowy firmy Black&Decker uległ uszkodzeniu z powodu
wady materiałowej lub fabrycznej, gwarantujemy bezpłatną
naprawę lub wymianę sprzętu. Obowiązują przy tym następujące
warunki:
•
Przesłanie narzędzia do naszego centralnego serwisu wraz
z dowodem zakupu.
•
Narzędzie było używane wyłącznie zgodnie z
przeznaczeniem.
•
Narzędzie nie było wynajmowane.
•
Nikt oprócz autoryzowanego warsztatu serwisowego nie
próbował naprawiać narzędzia.
Gwarancja ta jest oferowana jako dodatkowe świadczenie i
wykracza poza ustawowe obowiązki.
Postanowienia gwarancyjne
Gwarancja nie obejmuje następujących defektów:
•
Zużycie bądź uszkodzenie narzędzi roboczych i kabla
sieciowego. Elementy te są traktowane jako części zamienne,
które zużywają się w trakcie normalnej eksploatacji.
•
Defekty spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z
wkrętakiem przegubowym.
•
Defekty spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów i
wskazówek zamieszczonych w tej instrukcji obsługi.
Stosuj tylko oryginalne części zamienne i akcesoria firmy
Black&Decker dopuszczone przez nią do eksploatacji z
konkretnym elektronarzędziem. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może doprowadzić do pogorszenia sprawności
sprzętu i do utraty gwarancji.
SERWIS
W razie wystąpienia defektu prześlij wkrętak przegubowy do
naszego centralnego serwisu (adres na karcie gwarancyjnej)
z dokładnym opisem usterki. Jeżeli masz prawo do gwarancji,
bezwzględnie załącz dowód zakupu.
9
Uwagi ogólne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utrzymuj porządek w miejscu pracy! Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia! Nie wystawiaj
wkrętaka przegubowego na deszcz. Nie używaj go też
w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy. Nie włączaj narzędzia
w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo
pożaru lub wybuchu, na przykład w pobliżu palnych
cieczy lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy! Nie
dopuszczaj dzieci, osób postronnych i zwierząt do
miejsca pracy i pilnuj, by nie dotykały wkrętaka
przegubowego.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną! Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one zostać
pochwycone przez obracające się części wkrętaka
przegubowego. Przy pracy na wolnym powietrzu
godne polecenia są rękawice ochronne i obuwie
na szorstkiej podeszwie. Na długie włosy zakładaj
specjalną siatkę.
Ochrona osobista! Zawsze zakładaj okulary
ochronne i maskę przeciwpyłową, jeżeli podczas
pracy powstaje pył lub wióry. Przy wysokim poziomie
ciśnienia akustycznego lub nieprzyjemnym hałasie
zakładaj specjalne słuchawki ochronne.
Zachowuj stabilną podstawę! Zachowuj stabilną
postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę! Koncentruj się na swojej
pracy. Postępuj rozsądnie. Nie używaj wkrętaka
przegubowego, gdy jesteś zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot! Używaj
urządzeń mocujących lub imadła do przytrzymywania
przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot ten jest
dobrze zamocowany, możesz obsługiwać wkrętak
przegubowy dwiema rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu! Jeżeli
producent przewidział urządzenia do odsysania lub
gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania
narzędzi roboczych! Przed załączeniem narzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i przyrządy
nastawcze.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych! W
niniejszej instrukcji opisano zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie używaj
zbyt słabych narzędzi roboczych ani akcesoriów.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz tylko stosując właściwe narzędzia. Nie
przeciążaj narzędzia.
•
•
•
•
•
•
10
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i
wyposażenia dodatkowego, niż zalecane w tej
instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z
przeznaczeniem produktu może doprowadzić do
wypadku.
Kontroluj wkrętak przegubowy pod względem
uszkodzeń! Przed użyciem sprawdź narzędzie,
czy jest całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym
o ruchomych elementach. By zapewnić nienaganną
pracę narzędzia, wszystkie części muszą być
właściwie zamontowane. Uszkodzone elementy,
urządzenia zabezpieczające i wyłączniki powinny
być prawidłowo naprawione lub wymienione przez
jeden z naszych warsztatów serwisowych. Nie używaj
narzędzia, gdy jakaś jego część jest niesprawna. Nie
próbuj samemu go naprawiać.
Unikaj niezamierzonego załączania! Nie przenoś
wkrętaka przegubowego z palcem opartym na
wyłączniku.
Ostrożnie obchodź się z kablem! Nie przenoś
prostownika za kabel ani nie używaj go do wyciągania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje elektronarzędzia!
Nie używane narzędzia i akumulatory powinny być
przechowywane w suchym, niedostępnym dla dzieci
miejscu.
Starannie konserwuj swoje narzędzia! Ostrz i
utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze, gdyż
jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj
się do instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi.
Wszystkie rękojeści i wyłączniki powinny być suche,
czyste, nie zabrudzone olejem ani smarem.
Naprawy: Wkrętak przegubowy jest zgodny z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez
uprawnionych specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych; w przeciwnym razie użytkownik
naraża się na niebezpieczeństwo wypadku.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00054936 - 04-02-2008
11
KC9036 - - - - A
SCREWDRIVER 1
©
12
CORDLESS SCREWDRIVER 1 - 2
©
KC9039 - - - - B
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising