DW704 | DeWalt DW704 MITRE SAW Type 4 instruction manual

®
DW704
DW705
Dansk
1
Deutsch
9
English
18
Español
26
Français
34
Italiano
42
Nederlands
50
Norsk
58
Português
66
Suomi
74
Svenska
82
Türkçe
90
EÏÏËÓÈη
98
Copyright DEWALT
DANSK
GERINGSSAV DW704/DW705
Tillykke!
EF-Overensstemmelseserklaring
Du har valgt et DEWALT El-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EF-Overensstemmelseserklaring
Sikkerhedsinstruktioner
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Udpakning
Beskrivelse
Samling
Justering
Brugervejledning
Transport
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 5
da - 7
da - 7
da - 8
Tekniske data
Spænding
Optagen effekt
Skivediameter
Hjulkaliber ø
Maks. klingehastighed
Maks. tværsavningskapacitet 90°
Maks. geringskapacitet 45°
Maks. savedybde 90°
Maks. smigtværsavning 45°
Gering (maks.-positioner)
Smig (maks.-positioner)
DW704/DW705
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i henhold til
EU-direktiverne: 89/392/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst kontakte DEWALT på
nedenstående adresse eller se bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med EU-direktiverne 86/188/EØF &
89/392/EØF, målt i henhold til EN 50144:
DW704
LpA
DW705
(lydniveau)
dB(A)*
88,4
89,3
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
101,4
97,3
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet overstiger 85 dB(A).
DW704
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
48°
48°
-
DW705
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
58
48°
48°
48°
3°
mm
mm
150
58
150
58
mm
mm
105
58
105
58
mm
mm
s
kg
< 10,0
16,3
150
43
< 10,0
17,2
V
W
mm
mm
omdr./min
mm
mm
mm
mm
venstre
højre
venstre
højre
0° gering
Maximal savbredde ved maks. højde 90 mm
Maximal savhøjde ved maks. bredde 200 mm
45° gering
Maximal savbredde ved maks. højde 90 mm
Maximal savhøjde ved maks. bredde 140 mm
45° smig
Maximal savbredde ved maks. højde 58 mm
Maximal savhøjde ved maks. bredde 200 mm
Automatisk elektronisk klingebremsetid
Vægt
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
DW704
DW705
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
R 9610618
Sikringer:
230 V maskiner
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare eller ødelæggelse af
værktøjet, hvis brugervejledningens instruktioner ikke følges.
Angiver elektrisk spænding.
1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
da - 1
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen tages i brug.
Opbevar brugsanvisningen let tilgængeligt, så alle, der bruger
maskinen, har adgang til brugsanvisningen. Foruden nedenstående
instruktioner, bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende grundlæggende
sikkerhedsinstruktioner altid følges for at nedsætte risikoen for
elektriske stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved savning af forskellige materialer kan variere,
af og til overstiger niveauet 85 dB(A). For at beskytte sig selv,
skal man altid anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige flader og arbejdsbænke indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke elværktøj på fugtige eller
våde pladser. Sørg for en god belysning over arbejdsfladen.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har jordforbindelse (f.eks. rør,
radiatorer, komfurer, køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.) kan den elektriske
sikkerhed øges ved at tilkoble en fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet eller forlængerledningen.
Det er påkrævet at holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det opbevares på et tørt,
højt placeret sted, låst inde, uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke svagt elværktøj til at udføre arbejde, som er beregnet til
kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet til,
brug f.eks. ikke en håndrundsav til at save kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan sidde fast i
bevægelige dele. Skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at der blæser spåner ind i dine
øjne, hvilket kan forårsage skade. Hvis der opstår meget støv,
bruges også ansigtsmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i ledningen for at tage
kontakten ud af stikket. Udsæt ikke ledningen for varme,
olie eller skarpe kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at holde arbejdsemnet fast.
Det er sikrere end at bruge hånden, og du får begge hænder fri til
arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
14 Pas værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne med hensyn til
pasning og udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og få den repareret hos et
anerkendt serviceværksted, hvis den er beskadiget.
Kontroller forlængerledninger regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket
Når elværktøjet ikke er i brug, inden service og ved udskiftning af
tilbehør.
da - 2
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra elværktøjet,
inden det startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på strømafbryderen. Sørg for,
at strømafbryderen er slået fra, når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes forlængerledninger, der er tilladte til
udendørs brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft. Brug ikke elværktøjet,
når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du tilslutter ledningen til
vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle beskadigede
sikringsanordninger og andre defekte dele kontrolleres nøje for at finde
ud af, om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den planlagte
funktion. Kontroller at de bevægelige dele fungerer upåklageligt og ikke
klemmer, at ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke driften, er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som er beskadiget,
skal repareres eller udskiftes af et anerkendt serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen. Fejlbehæftede
strømafbrydere skal udskiftes hos et autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis strømafbryderen ikke kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og bestanddele, der er anbefalet i brugsanvisningen
og katalogerne. Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end det,
der anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne kan medføre risiko
for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret DEWALT
Serviceværksted
Dette el-værktøj overholder de relevante sikkerhedsforskrifter. For at
undgå fare, må reparationer af el-udstyr kun foretages af autoriserede
elektrikere.
Yderligere sikkerhedsregler for geringssave
23 Aktivering af afskærmning
Klingeafskærmen på saven går automatisk op, når armen bringes ned;
den går ned over klingen, når armen løftes. Afskærmningen kan løftes
med hånden, når savklingen skal monteres eller fjernes eller for
inspektion af saven. Løft aldrig klingeskærmen med hånden, uden at
ledningen er taget ud at stikket.
24 Flyvende genstande
Skærmens forsektion har lameller for at sikre udsynet ved savningen.
Selv om lamellerne mindsker mængden af flyvende genstande, er der
åbninger i skærmen og man bør altid bruge øjenværn, når man kigger
gennem lamellerne.
25 Savklinger
Se til at klingen roterer i den rigtige retning. Hold klingen skarp.
Brug ikke klinger med større eller mindre diameter en den anbefalede.
Vedrørende korrekt klingespecifikationer se de tekniske data.
26 Klingeafskærmning
Brug aldrig saven med afskærmningen afmonteret.
27 Pas på hænderne
Hold hænderne væk fra savklingens spor. Hold hænderne væk fra
klingeområdet, når savens strømkabel er tilsluttet.
28 Stop af motoren
Løft klingen fra savsporet i arbejdsemnet før kontakten frikobles.
Forsøg aldrig at stoppe maskinen, når den er i bevægelse, ved at holde
et værktøj eller lignende mod klingen. Kil ikke noget fast mod
ventilatoren for at blokere motorakslen.
29 Vedligeholdelse af klingen og akselkraverne
Se til at klingen og akselkraverne er rene på kontaktfladerne og spænd
med begge nøgler.
2
DANSK
El-sikkerhed
Samling
El-motoren er kun beregnet til én spænding. Kontroller, at
strømforsyningen svarer til spændingen på typeskiltet.
Træk stikket ud af stikkontakten inden samling.
Dit DEWALT-værktøj er dobbelt isoleret i henhold til EN 50144;
jordledning er derfor ikke påkrævet.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der anvendes et trelederkabel
svarende til værktøjets strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer).
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2. Ved anvendelse af en kabeltromle,
skal kablet altid vindes helt ud.
Udpakning (fig. A1 & A2)
Tag saven forsigtigt ud af emballagen ved at tage i bærehåndtaget (9).
Emballagen indeholder:
1 Monteret geringssav
1 Klingespænder
1 305 mm TCT savklinge
2 Skruetvinger (kun DW704)
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Tryk aktiveringshåndtaget (1) nedad og træk låsetappen (28) ud som
vist på fig. A2.
• Frigør langsomt trykket nedad og lad armen gå helt op.
Beskrivelse (fig. B1 - B3)
B1
1 Aktiveringshåndtag
2 Flytbar nedre afskærmning
3 Højre sideanlæg
4 Geringsklemmeknop
5 Geringstap
6 Geringsskala
7 Venstre sideanlæg
8 Monteringshuller til bænkmontering
9 Bærehåndtag
10 Udløserarm
11 Bageste nedre afskærmning
12 Smigskala (kun DW705)
13 Hul til hængelås
14 Motorhus
15 Spindellåseknap
16 Børsteinspektionslåg
17 Aftrækkerkontakt
B2
18 Klingespænder
19 Vinkelpositionsstop (kun DW705)
20 Støvudsugningsstuds
21 Smigklemmehåndtag (kun DW705)
22 Håndudskæring
23 Klemmeknopper for øvre venstre anlæg (kun DW705)
24 Øvre afskærmning
25 Justeringsstop for lodret position (kun DW705)
26 Justeringsstop for smigposition (kun DW705)
27 Savsporsplade
28 Låsetap
B3
29 Støtteforlænger
30 Justerbart længdestop
31 Arbejdsemneklemme
32 Støvpose
3
Motoren og afskærmningerne er allerede monteret.
Montering på arbejdsbænk (fig. C1 & C2)
• Hullerne (8) på alle fire fødder er beregnet til montering på bænk.
Der er huller af to forskellige størrelser, som passer til forskellige
skruestørrelser (33). Brug et af hullerne, det er ikke nødvendigt at bruge
begge. Spænd altid saven godt fast for at undgå at den bevæger sig.
Værktøjet kan monteres på et stykke finer med en tykkelse på
12,5 mm eller mere, hvorved det er lettere at transportere den.
Finerstykket kan derefter spændes fast til underlaget samt flyttes til et
andet arbejdssted og spændes fast der.
• Ved montering af saven på et stykke finer skal man sikre sig, at
monteringsskruerne ikke stikker ud på undersiden af finerpladen.
Finerpladen skal være plan med underlaget. Ved fastspænding på et
underlag skal man kun spænde klemmefremspringene der,
hvor monteringsskruerne er placeret. Hvis man spænder andre steder,
vil dette indvirke på savens funktion.
• For at forhindre blokering og upræcision skal man sørge for,
at monteringsoverfladen ikke er skæv eller ujævn. Hvis saven rokker på
overfladen, kan man lægge tyndt materiale under en af savens fødder,
indtil saven står fast på overfladen.
Montering af savklingen (fig. D1 - D7)
• Tryk udløserarmen (10) ned for at udløse den nedre afskærmning (2),
løft derefter den nedre afskærmning så meget som muligt.
• Løsn skruen (35) i skærmens beslag tilstrækkeligt til at det vinklede
hjørnestykke (36) kan komme mellem skruens (38) hoved og skærmen.
Dette vil gøre det muligt at løfte skærmens beslag (37) tilstrækkeligt til
at komme til klingens låseskrue (39).
• Hold den nedre skærm oppe og tryk på spindellåseknappen (15) med en
hånd og løsn den venstre klingeskrue (39) med den anden hånd ved hjælp
av den medleverede klingespænder (18) ved at dreje denne med uret.
Spindellåsen anvendes ved at trykke knappen ind som vist og
dreje spindelen med hånden, til man mærker at låsen
aktiveres. Fortsæt med at holde låseknappen inde for at
forhindre at spindelen drejer.
• Fjern klingens låseskrue (39) og den udvendige akselkrave (40).
• Monter savklingen (41) i ringen (42) på den indvendige akselkrave (43).
Sørg for at tænderne på klingens underside peger mod savens
bagende (væk fra brugeren).
• Udskift den udvendige akselkrave (40).
• Spænd klingens låseskrue (39) ved at dreje den mod uret, mens den
nedre afskærmning holdes oppe og spindellåsen aktiveres med den
anden hånd.
• Før skærmbeslaget (37) ned, indtil det vinklede hjørnestykke (36) sidder
under hovedet på skærmbeslagets skrue (35).
• Spænd skruen på skærmbeslaget.
Tryk aldrig spindellåsetappen ind, mens klingen roterer.
Sørg for at holde skærmbeslaget nede og spænd skruen på
skærmbeslaget godt, efter at klingen er monteret.
Justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden justering.
da - 3
DANSK
Din geringssav er grundigt justeret på fabrikken. Hvis det er nødvendigt at
justere den på grund af ændringer under transport eller håndtering eller af
anden årsag, skal nedenstående anvisninger følges. Når justeringerne er
udført en gang, skulle det ikke være nødvendigt at justere dem igen.
Justering af bageste nedre afskærmning (fig. E1 - E3)
• Kontroller den bageste nedre afskærmning (11) for at sikre, at den er
placeret sådan at klingen (41) sidder i midten og med lige stor afstand
til begge sider.
• Juster efter behov ved at løsne de to skruer (44) og flytte
afskærmningen (fig. E2).
• Spænd omhyggeligt de to skruer.
• Med geringsklemmeknoppen løsnet lades geringstappen gå på plads
mens geringsarmen drejes forbi nulpunktet.
• Overvåg indikatoren (51) og geringsskalaen (6) gennem åbningen (52)
(fig. H2). Hvis indikatoren ikke står nøjagtigt på nul, lirkes den forsigtigt
mod venstre eller højre med en skruetrækker med flad klinge til en af
enderne på plastkanten (53).
Kontrol og justering af klingen i forhold til bordet
Rør ikke ved klingens tænders spidser med vinklen.
DW704 - Denne maskine er indstillet på fabrikken og justering burde
ikke være nødvendig
Fjern aldrig afskærmningen.
Savning af savsporet (fig. B2, F1 - F4)
For at justere og anvende geringssaven skal der saves et spor (45)
gennem savsporspladen (27), som klingen kan rotere frit i.
• Indstil saven på 0° gering.
• Sæt et stykke træ under saven, størrelsen skal være
mindst 25 mm x 152 mm x 305 mm (46).
• Tryk på udløserarmen (10) for at frigøre hovedet.
• Start saven (ON) og lad klingen nå op på fuld hastighed.
• Træk savearmen så langt ned som muligt og sav langsomt gennem
træstykket og savsporspladen.
• Slå saven fra (OFF) og lad klingen standse helt før savearmen løftes.
DW705 - Udvidelse af savsporet til 45° smigsavning
• Løsn klemmeknopperne (23) og flyt øverste venstre anlæg (7) så langt
til venstre som muligt.
• Løsn smigspændehåndtaget (21). Indstil nu smigvinkelen på 45° og
spænd smigspændehåndtaget (21).
• Start saven (ON) og lad klingen nå op på fuld hastighed.
• Træk armen ned og sav langsomt gennem træstykket og
savsporspladen.
• Sørg for at justeres anlæggets (7) venstre side (se “Justering af
anlægget”) sådan, at det er så tæt på klingen som muligt uden at
indvirke på armens bevægelser op og ned.
• Spænd anlægget fast med de to knopper (23).
Kontrol og justering af klingen i forhold til anlægget (fig. G1 - G4)
• Løsn geringsklemmeknoppen (4) og vip geringstappen (5) opad for at
frigøre geringsarmen (47).
• Drej geringsarmen indtil tappen placerer den i 0° geringsstilling.
Spænd ikke klemmeknoppen.
• Træk hovedet nedad, indtil klingen netop går ind i savsporet (45).
• Sæt en vinkel (48) mod anlæggets venstre side (7) og mod klingen (41)
(fig. G3).
Rør ikke ved klingens tænders spidser med vinklen.
Hvis savklingen ikke står nøjagtigt i en vinkel på 90° mod anlægget:
• Løsn de tre skruer (49) og flyt skalaen/geringsarmenheden mod
venstre eller højre, indtil klingen står i en vinkel på 90° mod anlægget
målt ved vinklen.
• Spænd de tre skruer (49) igen. Geringsindikatorens værdi har ingen
betydning på nuværende tidspunkt.
Justering af geringsindikatoren (fig. G1 - G3, H1 & H2)
• Løsn geringsklemmeknoppen (4) og tryk på geringstappen (5) for at
frigøre geringsarmen (47).
• Flyt savarmen for at indstille geringsindikatoren (51) på nul som vist på
fig. H1.
da - 4
DW705 - Kontrol og justering af savklingen i forhold til det bagerste
anslag (J1 - J8)
• Løsn håndtaget (21) på figur J1.
• Tryk savhovedet til højre for at sikre at vinkelpositionsanslaget (19)
ligger mod anslaget for lodret justering (25).
• Løsn låseskruen (54) og skru bolten (25) ind.
• Juster sporene så de står overfor hinanden som vist på billedet (61).
• Anbring den foden af et 6,35 mm bor i det hul, hvor sporene mødes så
kan de to huse rettes ind efter hinanden.
• Lad boret sidde i hullet (61) og drej den højre justeringsskrue (25) mod
uret til den har god kontakt med vinkelanslag (19).
• Spænd håndtaget (21) og fjern boret.
• Hold låseskruen (25) på plads og spænd låsemøtrikken (54).
• Hvis smigindikatoren (55) ikke viser nul på smigskalaen (12),
løsn da skruen (56), der holder skalaen og flyt den til 0 vises.
• Sænk savearmen så klingen (41) lige netop går gennem
savsporspladen (27).
• Sæt en vinkel (48) på bordet og op mod klingen (41).
For at undgå unøjagtige målinger må vinklen ikke berøre
savklingens tænder.
• Hvis savklingen ikke står i en ret vinkel med bordet, justeres klingen
som følger:
- Sådan justeres klingen mod højre
• Løsn den nederste skrue (63) for at justere savklingen i forhold til vinklen.
• Spænd den øverste skrue (62).
- Sådan justeres klingen mod venstre
• Løsn den øverste skruen (62).
• Spænd den nederste skrue (63) for at justere savklingen i forhold til
vinklen.
• Spænd den øverste skrue (62).
I begge tilfælde kontrolleres, at skruerne er spændt så meget,
at indstillingen ikke kan flyttes.
DW705 - Justering af anlæg (fig. K)
Den øverste venstre del af anlægget (7) kan justeres til venstre for at skabe
spillerum og tillade saven en smigvinkel på 48° til venstre.
Anlægget justeres på følgende måde:
• Løsn de to plastkknopper (23) og skub anlægget til venstre.
• Foretag en prøvekørsel med saven frakoblet (OFF) og kontroller
spillerummet. Juster anlægget så det sidder så tæt på klingen som
formålstjenligt for at give maksimal støtte for arbejdsemnet uden at
indvirke på armens op- og nedbevægelser.
• Spænd begge knopper omhyggeligt.
• Flyt anlægget tilbage til højre efter at savningen er udført.
4
DANSK
Styresporet (58), fig. K, på venstre anlæg kan blive fyldt med
savsmuld. Brug en pind eller trykluft med ringe tryk til at rense
styresporet med.
DW705 - Kontrol og justering af smigvinklen (fig. K, L1 - L4)
• Løsn venstre anlægs klemmeknopper (23) og skub venstre anlægs
øvre del så langt mod venstre som muligt.
• Løsn smigklemmehåndtaget (21) og flyt savarmen til venstre til
vinkelpositionsstop (19) hviler på smigpositionsjusteringsstop (26).
Dette er 45° smigposition.
• Hvis smigindikatoren (55) ikke angiver nøjagtigt 45°, er savarmen ikke
justeret korrekt.
• Armen justeres ved at løsne låsemøtrikken (59) på
smigpositionsjusteringsstop (26) på fig. L2.
• Juster stopskruen opad eller nedad efter behov, til indikatoren angiver
45° med vinkelpositionsstop (19) hvilende på
smigpositionsjusteringsstop (26).
• Hold skruen fast mens låsemøtrikken (59) spændes godt. Juster ikke
smigindikatoren.
• For at opnå en 3° højre smigvinkel eller en 48° venstre smigvinkel,
skal de to justeringsstopskruer indstilles, så de tillader savarmen at
bevæge sig tilstrækkeligt. Juster stoppene, når savningen er afsluttet.
Lodret geringstværsnit (fig. G1 - G2, O)
• Løsn geringsklemmeknoppen og vip geringstappen opad. Før hovedet
til venstre eller til højre til den ønskede vinkel.
• Geringstappen indstiller sig automatisk på 15°, 22,5°, 30° og 45°.
Hvis der ønskes en mellemliggende vinkel eller 48°, holdes hovedet fast
og det fastlåses ved at spænde geringsklemmeknoppen.
• Sørg altid for at geringsklemmeknoppen er godt spændt før savningen.
• Fortsæt som ved lige tværsnit.
Ved gering af enden af et stykke træ med ringe afskæring
placeres træstykket sådan at afskæringen sker på den side af
klingen, med størst vinkel til anlægget; d.v.s. venstre gering,
afskæring til højre - højre gering, afskæring til venstre.
DW705 - Smigtværsnit (fig. B2 & P)
• Løsn venstre anlægs klemmeknopper (23) og skub venstre anlægs
øvre del så langt til venstre som muligt. Løsn smigklemmehåndtaget (21)
og indstil smigvinklen efter ønske.
• Spænd smigklemmehåndtaget (21) godt.
• Smigvinklen kan indstilles fra 3° til højre til 48° til venstre og kan saves
med geringsarmen indstillet på mellem nul og maksimalt 45° gering til
højre eller venstre.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Brugervejledning
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende foreskrifter.
Før værktøjet tages i brug:
• Monter en passende savklinge. Brug ikke for slidte savklinger.
Den maksimale omdrejningshastighed for værktøjet må ikke overstige
savklingens maksimale omdrejningshastighed.
• Fastspænd arbejdsemnet.
• Selv om denne sav kan save træ og mange andre materialer, som ikke
er af metal, vedrører disse brugsanvisninger kun savning af træ.
De samme retningslinier gælder for andre materialer. Sav ikke
materialer af metal (jern eller stål) eller murværk med denne sav!
Brug ikke slibeskiver!
• Forsøg ikke at save for små genstande.
• Lad klingen save frit. Pres ikke.
• Lad motoren nå op på fuld hastighed før savningen påbegyndes.
• Se til at alle låseknopper og klemmehåndtag er spændte.
• Brug savsporspladen. Brug ikke maskinen, hvis savsporet er bredere
end 9 mm.
Tænd og sluk (ON/OFF) (fig. M1 & M2)
• Saven startes ved at trykke på kontakten (17) som vist på fig. M1.
• Saven slukkes ved at slippe kontakten.
• Der er ingen mulighed for at låse kontakten i tændt position, men der
er et hul (13) i aftrækkeren, som er beregnet til en hængelås, så saven
kan låses i slukket position.
Lodret lige tværsnit (fig. B1, B2 & N)
• Løsn geringsklemmeknoppen (4) og vip geringstappen (5) opad.
• Sæt geringstappen i 0° position og spænd geringsklemmeknoppen.
• Placer træemnet, som skal saves, mod anlægget (3 & 7).
• Grib fat om aktiveringshåndtaget (1) og tryk på hovedudløsningsarmen
(10) for at frigøre hovedet. Tryk på aftrækkerkontakten (17) for at starte
motoren.
• Tryk hovedet ned, så klingen kan save sig igennem træet og gå ind
i plastsavsporspladen (27).
• Når savningen er udført, udløses kontakten (17) og hovedet føres til
øvre hvileposition.
5
Snitkvalitet
Ethvert snits glathed afhænger af en række forskellige variable, f.eks. det
anvendte materiale. Hvis man ønsker et så glat snit som muligt med
henblik på støbning eller anden form for præcisionsarbejde, vil man opnå
de ønskede resultater ved at anvende en skarp klinge og en langsom,
jævn savehastighed.
Sørg for at materialet ikke bevæger sig under savningen, spænd
det godt fast. Lad altid klingen standse helt, før armen løsnes.
Hvis der opstår små træfibre bagest på arbejdsemnet, kan man
sætte et stykke tape på træemnet, der hvor snittet skal foretages.
Sav igennem tapen og fjern tapen, når savningen er udført.
Krops- og håndstilling (fig. Q1 - Q4)
Ved at holde en korrekt kropsholdning og håndstilling under arbejdet,
vil arbejdet med geringssaven gå lettere, blive mere præcist og sikrere.
• Hold aldrig hænderne i nærheden af saveområdet.
• Lad ikke hænderne komme nærmere end 150 mm fra klingen.
• Hold arbejdsemnet godt fast mod bordet og mod anlægget under
savningen. Hold hænderne i stilling, indtil aftrækkerkontakten er sluppet
og klingen er standset helt.
• Foretag altid prøvekørsler (uden strøm) før afsluttende snit,
for at kontrollere klingens bane.
• Kryds ikke hænderne som vist (fig. Q4).
• Hold begge fødder fast på gulvet og sørg for at være i balance.
• Når savearmen bevæges til venstre eller højre skal man følge med og
stå lidt forskudt for savklingen.
• Kig gennem afskærmningens lameller (60), når en blyantslinie skal
følges.
Fastspænding af arbejdsemnet (fig. V1 - V4)
Brug altid en materialeklemme, når der skæres i ik-jernmetaller.
• Spænd træstrykket fast til saven, når dette er muligt.
• For at opnå det bedste resultat, bør den klemme (31), der er beregnet
til anvendelse med saven anvendes (fås hos forhandleren som
ekstraudstyr). Spænd emnet fast til anlægget, når dette er muligt.
Det kan fastspændes på begge sider af savklingen. Husk at placere
klemmen mod en solid, flad støtteoverflade.
da - 5
DANSK
DW705 - Brug af smigindstilling
Smigvinklen for de to plader er begge indstillet på 45° for at opnå et 90°
hjørne. Geringsarmen er låst i nulposition. Træstykket er placeret med den
brede, flade side mod bordet og den smalle kant mod anlægget.
Brug af geringsindstilling
Samme snit kan udføres ved geringssavning til højre og til venstre med
den brede overflade mod anlægget (fig. R2).
De to skitser (fig. R1 & R2) gælder kun for firesidede genstande.
Da antallet sider varierer, varierer gerings- og smigvinklerne også.
Tabellen nedenfor angiver passende vinkler for en lang række former
under antagelse af, at alle sider har samme længde. For at finde frem til
gerings- eller smigvinklerne for en form, der ikke vises i tabellen,
divideres 180° med antallet sider.
Antal sider
4
5
6
7
8
9
10
Gerings- eller smigvinkel
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
DW705 - Savning af kombinerede geringssnit (fig. S1 & S2)
Et kombineret geringssnit er et snit med en geringsvinkel (fig. R2) og en
smigvinkel (fig. R1) samtidig. Denne form for snit bruges til fremstilling af
rammer eller kasser med skrå sider som dem der vises på fig. S1.
Hvis snitvinklen varierer fra snit til snit, kontrolleres at
smigklemmeknoppen og geringslåseknoppen er ordentligt
spændt. Disse knopper skal spændes efter alle ændringer i
smig- eller geringsvinklerne.
• Tabellen nedenfor kan hjælpe til med at finde frem til de rigtige smigog geringsindstillinger for almindelige kombinerede geringssnit.
Tabellen bruges ved at vælge en ønsket vinkel “A” (fig. S2) for projektet
og finde denne vinkel i tabellen. Derefter følges tabellen lodret ned for
at finde den korrekte smigvinkel og derefter vandret for at finde den
korrekte geringsvinkel.
• Indstil saven på de fundne vinkler og foretag nogle prøvesnit.
• Eksperimenter med at samle de savede stykker.
Eksempel: For at lave en firesidet kasse med en 30 udvendig vinkel
(angle “A”, fig. S2) bruges den øvre højre bue. Find 30 på bueskalaen.
Følg den vandrette tværlinie til en af siderne for at finde
geringsvinkelindstillingen på saven (23). Følg ligeledes den lodrette linie
opad eller nedad for at finde smigvinkelindstillingen. Foretag altid
prøvesnit på affaldstræ for at kontrollere savens indstilling.
da - 6
5
10
15
20
25
30
65
40
45
40
50
55
60
40
35
KVADRATISK
KASSE
70
75
80
85
0
35
45
35
40
30
75
6-SIDET KASSE
35
70
30
65
80
85
30
25
45
20
65
70
50
25
55
35
50
45
15
20
40
60
20
75
85
55
60
25
80
Pyntelister og andre rammer
Lav nogle få prøvesnit med affaldstræ for at opnå føling med saven.
Saven er et perfekt værktøj til geringssavning af hjørner som dem der vises
på fig. R1. Den viste samling kan laves ved hjælp af enten smig- (DW705)
eller geringsindstilling.
INDSTIL DENNE GERINGSVINKEL PÅ SAVEN
Savning af billedrammer, skyggekasser og andre firesidede
genstande (fig. R1 & R2)
45
15
30
40
15
25
35
30
10
8-SIDET KASSE
10
15
20
15
5
10
20
25
10
VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”)
Støtte for lange stykker (fig. B3)
• Sørg altid for at støtte lange stykker.
• For at opnå det bedst mulige resultat bør forlægningsstøtten (29)
bruges til forlængning af savens bordbredde (fås hos forhandleren som
ekstraudstyr). Støt lange stykker ved anvendelse af passende midler
såsom savbukke eller lignende for at forhindre, at enderne falder ned.
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
INDSTIL DENNE SMIGVINKEL PÅ SAVEN
Geringsskala med to områder (fig. T1 & T2)
Geringsskalaen har to talrækker som vist på fig. T1 & T2. Den ene skala
viser 0°, når klingen står vinkelret på anlægget. I denne position viser den
anden skala 90°. 0°-skalaen (de største tal nærmest på forkanten) bruges
ved beregning af vinkler. For at beregne den korrekte geringsvinkel,
divideres 180° med kassens eller rammens antal sider. Se eksemplerne i
foregående tabel. 90°-skalaen (de mindste tal bagved 0°-skalaen) bruges,
når et af kassens eller rammens hjørner måles med en vinkelmåler.
For eksempel hvis man måler hjørnet på en ottesidet kasse, vil vinkelmåleren
vise 135°. For at finde frem til den korrekte geringsindstilling divideres den
målte vinkel med to. Den korrekte geringsindstilling i dette eksempel er
671/2. Indstil denne vinkel på 90°-skalaen.
Mikrometerskala (fig. U1 - U3)
Saven er udstyret med en mikrometerskala for at opnå stor præcision.
For indstillinger, der kræver brøkindstillinger (1/4°, 1/2°, 3/4°),
gør mikrometerskalaen det muligt at indstille geringsvinklerne med 1/4°
præcision. Mikrometerskala anvendes på følgende måde:
• Indstil mikrometersmærket ud for det nærmeste mærke på
geringsskalaen som beskrevet ovenfor. Plastikskydelærens plade har
mærker for 1/4°, 1/2°, 3/4° og 1°. Kun mærkerne for 1/2° og 1° er mærket
med nummer.
Lad os som eksempel antage at vi ønsker en vinkel på 241/4° til højre:
• Slå geringssaven fra (OFF).
• Indstil geringsvinklen på det gradhul, der er nærmest den ønskede
indstilling, ved at stille midtermærket på skydelæren, vist på fig. U1,
ud for det hele gradtal på geringsskalaen. Undersøg fig. U2
omhyggeligt, indstillingen viser 24° gering til højre. For at indstille på
den ekstra 1/4° trykkes på geringsarmlåsen og armen flyttes forsigtigt,
til 1/4° mikrometersmærket står ud for det nærmeste gradmærke på
geringsskalaen. I dette eksempel er det nærmeste gradmærke på
geringsskalane 25°. Fig. U3 viser en indstilling på 241/4° gering til højre.
Ved gering til højre:
- øges geringsvinklen ved at flytte armen for at stille det pågældende
mikrometersmærke ud for det nærmeste mærke på geringsskalaen til
højre.
- mindskes geringsvinklen ved at flytte armen for at indstille det
pågældende mikrometersmærke ud for det nærmeste mærke på
geringsskalaen til venstre.
6
DANSK
Ved gering til venstre:
- øges geringsvinklen ved at flytte armen for at stille det pågældende
mikrometermærke ud for det nærmeste mærke på geringsskalaen til
venstre.
- mindskes geringsvinklen ved at flytte armen for at indstille det
pågældende mikrometersmærke ud for det nærmeste mærke på
geringsskalaen til højre.
Skæring af fodlister (fig. V1 - V4)
Lodret position
• Foretag altid en prøvekørsel uden strøm, før der saves.
Lige 90° snit (fig. V1)
• Placer træstykket mod anlægget og spænd det fast som vist på fig. V1.
• Start saven (ON) og lad klingen nå op på fuld hastighed og før armen
jævnt gennem snittet.
45° geringssnit (fig. V2)
• Placer listen som vist på fig. V2.
• Alle snit laves med listens bagside mod anlægget og listens underside
mod underlaget.
Skæring af ikke-jernmetaller
Når man skærer i ikke-jernmetaller, må maskinen kun anvendes til
geringssavning. Vi anbefaler, at smigsavning og kombinerede geringssnit
ikke foretages med ikke-jernmetaller. Maskinen er ikke beregnet til at
skære i jernmetaller.
• Brug altid en materialeklemme, når der skæres i ikke-jernmetaller.
Man skal sikre sig, at arbejdsemnet er holdt forsvarligt fastklemt.
• Anvend kun savklinger, der er beregnet til at skære i ikke-jernmetaller.
• Når der bruges smøremidler, må der kun påføres voks eller smøremiddel
på spray. Anvend ikke emulgeringsmidler eller lignende væsker.
• Tilslut en FI- eller DI-afbryder mellem maskinen og lysnettet for at
undgå faren for stød (reststrøm)forårsaget af metalspåner.
FI-afbryderen skal opfylde følgende specifikationer:
Anslået elektrisk spænding
Anslået strømstyrke
reaktionstid
sikringsstrøm
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
DI-afbryderen skal opfylde følgende specifikationer:
Invendigt hjørne
- Venstre side
• Gering til ventre 45°.
• Gem venstre side af snittet.
- Højre side
• Gering til højre 45°.
• Gem højre side af snittet.
DIN VDE 0661
anslået elektrisk spænding
anslået strømstyrke
sikringsstrøm
afbrydelse af alle poler
PE-overvågning
svagstrømsudløsning
Udvendigt hjørne
- Venstre side
• Gering til højre 45°.
• Gem venstre side af snittet.
- Højre side
• Gering til venstre 45°.
• Gem højre side af snittet.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres forhandler.
DW705 - Vandret placering ved brug af smigskæring (fig. V3 & V4)
En anden måde at lave snittet på er at lave et snit med 0° gering og 45°
smig. Saven kan smigsave i op til 200 mm bredde. Alle snit laves med 45°
smig og 0° gering. Alle snit laves med bagsiden af listen liggende fladt på
saven som vist på fig. V3 og V4.
Indvendigt hjørne
- Venstre side
• Placer listen med oversiden mod anlægget.
• Gem venstre side af snittet.
- Højre side
• Placer listen med undersiden mod anlægget.
• Gem venstre side af snittet.
Udvendigt hjørne
- Venstre side
• Placer listen med undersiden mod anlægget.
• Gem højre side af snittet.
- Højre side
• Placer listen med oversiden mod anlægget.
• Gem højre side af snittet.
Savklinger
For at opnå den angivne savekapacitet skal der altid anvendes 305 mm
savklinger med 30 mm akselhuller.
7
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Transport (fig. A2 & B1)
Geringssaven leveres med et bærehåndtag (9) på savearmens overside for
at gøre det bekvemt at bære den (fig. B1).
• Saven transporteres ved at sænke armen og trykke låsetappen (28)
ind (fig. A2).
• Ved transport skal man altid gribe om saven i bærehåndtaget (9) eller
håndindsnittene (22) som vises på fig. B2.
Savearmen kan ikke sænkes helt med en klinge monteret,
medmindre savsporspladen er skåret. Hvis man ønsker at
transportere saven, før savsporspladen er skåret,
bør savklingen afmonteres.
Vedligeholdelse
Dit el-værktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget lang tid med mindst
mulig vedligeholdelse. For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles korrekt og rengøres
jævnligt.
Smøring
Dit el-værktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør maskinhuset jævnligt med en
blød klud.
da - 7
DANSK
GARANTI
Opbrugt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort
sammen med almindeligt affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående specifikationer
ændres, hvilket ikke meddeles separat.
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du ikke er helt tilfreds med din
DEWALT-maskine, kan du returnere maskinen til forhandleren inden
30 dage efter købet og få dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Maskinen skal indleveres komplet, og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af din DEWALT-maskine inden for de
første 12 måneder efter købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service omfatter arbejds- og
reservedelsomkostninger, udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis en DEWALT-maskine bliver defekt på grund af materiale- eller
produktionsfejl inden for de første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller også udskiftes enheden
uden beregning under følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og er et tillæg til
forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede serviceværksted,
se aktuelt katalog for videre information eller kontakt DEWALT.
Importør i Danmark: Black & Decker
da - 8
8
DEUTSCH
KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE DW704/DW705
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT entschieden, das die
lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre
der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu
Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Auspacken
Gerätebeschreibung
Zusammenbauen
Einstellen
Gebrauchsanweisung
Transport
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 3
de - 3
de - 3
de - 3
de - 4
de - 5
de - 8
de - 8
de - 9
Neigung (max. Einstellung)
0° Gehrung
Resultierende Breite bei max. Höhe 90 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 200 mm
45° Gehrung
Resultierende Breite bei max. Höhe 90 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 140 mm
45° Neigung
Resultierende Breite bei max. Höhe 58 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 200 mm
Bremszeit der automatischen
elektronischen Blattbremse
Gewicht
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter
unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten
Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen
Gemeinschaft 86/188/EWG und 89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
DW704
DW705
LpA (Schalldruck)
dB(A)*
88,4
89,3
LWA (Schalleistung)
dB(A)
101,4
97,3
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen
Gehörschutz.
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Max. Sägeblattdrehzahl
Max. Querschnitt bei 90°
Max. Gehrungsschnitt bei 45°
Max. Schnittiefe bei 90°
Max. Neigungsquerschnittiefe bei 45°
Gehrung (max. Einstellung)
DW704 & DW705
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge entsprechend den
Richtlinien und Normen 89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3
konzipiert wurden.
DW704
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
48°
48°
-
DW705
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
58
48°
48°
48°
3°
(mm)
(mm)
150
58
150
58
(mm)
(mm)
105
58
105
58
(mm)
(mm)
-
150
43
< 10,0
16,3
< 10,0
17,2
(Volt)
(Watt)
(mm)
(mm)
(min-1)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
links
rechts
links
rechts
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW704
DW705
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Zertifikat-Nr.
R 9610618
(s)
(kg)
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche
Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung!
elektrische Spannung
9
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
de - 1
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen
elektrischen Schlag, Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie
diese Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus. Sorgen Sie für eine gute
Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht
in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohren,
Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub
usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht
werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder Kabel nicht berühren.
Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher
Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen
und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von sich
bewegenden Teilen erfaßt werden. Beim Arbeiten im Freien sind
Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staub- und spanerzeugenden
Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen geeigneten
Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das
Werkstück festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht
die Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen
Elektrowerkzeuge mit dem Finger am EIN-/AUS-Schalter.
Vergewissern Sie sich davon, daß der Schalter beim Anschluß an das
Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis das Werkzeug die
Ruhestellung erreicht hat, bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist
der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
de - 2
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Betriebsanleitung
beschrieben. Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen
Sie eine optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen
Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und benutzen Sie das Kabel
nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den Stecker
und das Kabel und lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung. Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und
bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen. Überprüfen Sie,
ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein,
um den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß
repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen
durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Gehrungssägen
21 Blattschutz-Betätigung
Der Blattschutz an Ihrer Säge wird automatisch hochgezogen, wenn
der Arm gesenkt wird; er schwenkt wieder zurück, wenn die Säge in
die Ausgangsposition zurückkehrt. Der Blattschutz kann von Hand
hochgezogen werden, wenn Sägeblätter ausgewechselt werden und
wenn der Zustand der Säge geprüft werden soll. Ziehen Sie den Blattschutz nie per Hand hoch, außer wenn die Säge AUSgeschaltet ist und
der Netzstecker gezogen wurde.
22 Herumfliegende Späne
Der vordere Teil des Blattschutzes ist mit kleinen Schlitzen versehen,
die eine gute Sicht auf das Werkstück ermöglichen. Obwohl die Schlitze das Herumfliegen von Spänen erheblich reduzieren, sind doch
Öffnungen im Blattschutz vorhanden; somit sollten Sie immer eine
Schutzbrille tragen, wenn Sie mit der Säge arbeiten.
23 Sägeblätter
Stellen Sie sicher, daß sich das Sägeblatt in die richtige Richtung dreht.
Halten Sie das Blatt scharf. Verwenden Sie keine Blätter mit einem
kleineren oder größeren Durchmesser als empfohlen. Verwenden Sie
nur Sägeblätter, die den in den technischen Daten enthaltenen Anforderungen entsprechen.
24 Blattschutz
Verwenden Sie die Säge nie ohne den richtig positionierten Blattschutz.
25 Achten Sie auf Ihre Hände
Halten Sie Ihre Hände vom Schnittbereich der Säge fern. Halten Sie
Ihre Hände nie in den Sägeblattbereich, während die Säge an der
Stromversorgung angeschlossen ist.
10
DEUTSCH
26 Stoppen des Motors
Heben Sie das Sägeblatt aus dem Schnitt im Werkstück, bevor Sie den
Schalter loslassen. Versuchen Sie nie, das Gerät anzuhalten, indem Sie
ein Werkzeug o.ä. auf das Sägeblatt drücken. Blockieren Sie nie den
Ventilator, um die Antriebswelle zu stoppen.
27 Wartung des Sägeblatts und der Sägeblattflansche
Sorgen Sie dafür, daß die Kontaktflächen des Sägeblatts und der
Sägeblattflansche sauber sind. Benutzen Sie beide Mutternschlüssel,
um sie anzudrehen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie
deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des
Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß EN 50144 zweifach
isoliert; ein Erdleiter ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden,müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
16 Kohlebürstenprüfkappe
17 Auslösetaste
B2
18 Sägeblattschlüssel
19 Winkelanschlag (nur DW705)
20 Absauganschluß
21 Neigungsfeststellknopf (nur DW705)
22 Griffaussparung
23 Feststellknöpfe Anschlag oben links (nur DW705)
24 Blattschutz oben
25 Justieranschlag für Vertikalposition (nur DW705)
26 Justieranschlag für Neigungsposition (nur DW705)
27 Schlitzplatte
28 Kopfverriegelungsstift
B3
29 Zusätzliche Werkstückauflage
30 Seitenanschlag mit verstellbarer Länge
31 Werkstück-Klemmbacke
32 Staubsack
Zusammenbauen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen immer den Netzstecker.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes dreiadriges Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische
Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie das Kabel bei
Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Auspacken (Abb. A1 & A2)
Nehmen Sie die Säge vorsichtig am Tragegriff (9) aus der Verpackung.
Die Verpackung enthält:
1 Montierte Kapp- und Gehrungssäge
1 Sägeblattschlüssel
1 HM-Sägeblatt, 305 mm
2 Spannbacken (nur DW704)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
Transportsicherung
• Drücken Sie den Schalthebel (1) ein und ziehen Sie den
Kopfverriegelungsstift (28) heraus, wie Abb. A2 zeigt.
• Führen Sie den Sägekopf kontrolliert nach oben in die Ausgangsposition.
Gerätebeschreibung (Abb. B1 - B3)
B1
1 Schalthebel
2 Beweglicher Blattschutz unten
3 Anschlag rechts
4 Gehrungsfeststellknopf
5 Gehrungsverriegelung
6 Gehrungsskala
7 Anschlag links
8 Löcher für Werkbankmontage
9 Tragegriff
10 Kopfblockierungs-Freigabehebel
11 Hinterer Blattschutz unten
12 Neigungsskala (nur DW705)
13 Loch für Hängeschloß
14 Motorgehäuse
15 Spindelarretierung
11
Der Motor und die Schutzhauben sind bereits auf dem Fußteil montiert.
An der Werkbank befestigen (Abb. C1 & C2)
• Alle vier Füße sind mit Löchern (8) versehen, die eine leichte Befestigung
an der Werkbank ermöglichen. Es sind Löcher in zwei verschiedenen
Größen vorhanden, so daß unterschiedliche Schraubengrößen (33)
verwendet werden können. Verwenden Sie eines der beiden Löcher;
es ist nicht nötig, beide Löcher zu verwenden. Sichern Sie Ihre Säge vor
dem Arbeiten ausreichend, damit sie sich nicht bewegen kann. Um die
Mobilität Ihrer Säge zu verbessern, können Sie sie an einer mindestens
12,5 mm starken Sperrholzplatte befestigen. Sie können die Platte nun
leicht an der Werkbank festklemmen und wieder abnehmen, um sie
andererorts zu befestigen.
• Wenn Sie Ihre Säge an einer Sperrholzplatte befestigen, sollten Sie
sicherstellen, daß die Befestigungsschrauben nicht aus dem
Plattenboden hervorstehen. Die Sperrholzplatte muß mit der
Auflageplatte der Werkbank bündig liegen. Bei der Befestigung der
Säge an irgendeiner Fläche ist immer dafür zu sorgen, daß sie nur an
den Klemmstellen, wo sich die Befestigungslöcher befinden,
festgeklammert wird. Beim Festklemmen der Säge an irgendeiner
anderen Stelle ist ein ordnungsgemäßer Betrieb nicht möglich.
• Um ein Blockieren der Säge und Ungenauigkeiten beim Arbeiten zu
vermeiden, sollte das Werkzeug auf einer ebenen Fläche montiert
werden. Um ein Kippeln auf dem Untergrund zu vermeiden, ist die
Säge stabil aufzustellen. Gegebenenfalls schieben Sie dazu ein dünnes
Stück Material unter einen der Füße, bis die Säge stabil unter der
Montagefläche steht.
Montage des Sägeblatts (Abb. D1 - D7)
• Drücken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel (10), um den unteren
Blattschutz (2) freizugeben. Ziehen Sie nun den unteren Blattschutz so
weit hoch wie möglich.
• Lösen Sie die Blattschutzarmschraube (35) weit genug, um dem
Eckstück (36) den Durchgang zwischen dem Kopf der Schraube (38)
und dem Blattschutz zu erlauben. Nun kann der Blattschutzarm (37)
weit genug hochgezogen werden, um den Zugriff auf die
Blattsicherungsschraube (39) zu ermöglichen.
de - 3
DEUTSCH
• Halten Sie den unteren Blattschutz hoch und drücken Sie mit einer
Hand den Spindelarretierungsknopf (15). Nehmen Sie nun den
mitgelieferten Sägeblattschlüssel (18) in die andere Hand und lockern
Sie die Sägeblattschraube (39), indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen
(Linksschraube).
Um die Spindelarretierung zu verwenden, drücken Sie den
Knopf (vgl. Abb. D4) und drehen die Spindel von Hand,
bis Sie fühlen, daß die Arretierung einrastet. Halten Sie den
Arretierungsknopf eingedrückt, um die Spindel festzuhalten.
• Entfernen Sie die Sägeblattschraube (39) und den äußeren Sägeblattflansch (40).
• Montieren Sie das Sägeblatt (41) auf dem inneren Bund (42), der sich
am inneren Sägeblattflansch (43) befindet. Sorgen Sie dafür, daß die
Zähne am unteren Blattrand in Richtung der Rückseite der Säge zeigen
(vom Benutzer weg).
• Montieren Sie den äußeren Sägeblattflansch (40) wieder.
• Ziehen Sie die Sägeblattschraube (39) an, indem Sie sie entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen, während Sie den unteren Blattschutz hochhalten
und mit der anderen Hand den Spindelarretierungsknopf gedrückt
halten (vgl. Abb. D4).
• Bewegen Sie den Blattschutzarm (37) nach unten, bis das Eckstück (36)
sich unterhalb des Kopfes der Blattschutzarmschraube (35) befindet.
• Drehen Sie die Blattschutzarmschraube fest.
Drücken Sie den Spindelarretierungsknopf nie ein, während
das Sägeblatt sich dreht. Halten Sie den Blattschutzarm nach
unten und ziehen Sie die Blattschutzarmschraube fest an,
nachdem Sie das Sägeblatt installiert haben.
Einstellen
Ziehen Sie vor dem Einstellen immer den Netzstecker.
Ihre Kapp- und Gehrungssäge wurde werksseitig genau eingestellt.
Sollte wegen des Transports oder aus irgendeinem anderen Grunde eine
erneute Einstellung erforderlich sein, gehen Sie folgendermaßen vor,
um Ihre Säge einzustellen. Die Einstellungen sollten dann zuverlässig
bestehen bleiben.
Einstellen des hinteren unteren Blattschutzes (Abb. E1 - E3)
• Prüfen Sie den hinteren unteren Blattschutz (11), um sicherzustellen,
daß er sich in einer Position befindet, in der das Sägeblatt (41),
mit gleichem Abstand zu allen Seiten, umschlossen ist.
• Stellen Sie die Position ein, indem Sie die beiden Schrauben (44)
lockern und den Blattschutz bewegen (Abb. E2).
• Ziehen Sie beide Schrauben wieder fest an.
Entfernen Sie nie den Blattschutz.
Schneiden des Sägeschlitzes (Abb. B2, F1 - F4)
Um Ihre Kapp- und Gehrungssäge einzustellen und zu verwenden,
müssen Sie vor dem ersten Einsatz einen Schlitz (45) in die Schlitzplatte (27)
schneiden, in den das Sägeblatt eintauchen kann.
• Stellen Sie die Säge auf 0° Gehrung ein.
• Legen Sie ein Stück Holzabfall auf die Säge; die Abmessungen sollten
mindestens 25 mm x 152 mm x 305 mm betragen (46).
• Drücken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel (10),
um den Sägekopf freizugeben.
• Schalten Sie die Säge EIN und lassen Sie das Sägeblatt auf volle
Drehzahl beschleunigen.
• Ziehen Sie den Sägearm so weit wie möglich nach unten und
schneiden Sie langsam durch das Holz und durch den Sägeschlitz.
• Schalten Sie die Säge AUS und lassen Sie das Sägeblatt zum
Stillstand kommen, bevor Sie den Sägearm hochziehen.
DW705 - Erweitern des Sägeschlitzes für Schnitte mit 45° Neigung
• Lockern Sie die Feststellknöpfe des oberen linken Anschlags (23) und
bewegen Sie den oberen linken Anschlag (7) so weit wie möglich nach
links.
• Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (21). Stellen Sie nun den
Neigungswinkel auf 45° ein und verriegeln Sie den
Neigungsfeststellknopf (21) wieder.
• Schalten Sie die Säge EIN und lassen Sie das Sägeblatt auf volle
Drehzahl beschleunigen.
• Ziehen Sie den Sägearm nach unten und schneiden Sie langsam durch
das Holz und durch den Sägeschlitz.
• Stellen Sie den linken Anschlag (7) so ein, daß er so nahe wie möglich
am Sägeblatt ist, ohne die vertikale Bewegung des Sägearms zu
behindern (vgl. “Einstellen des Anschlags”).
• Stellen Sie den Anschlag in dieser Position fest, indem Sie die beiden
Feststellknöpfe (23) anziehen.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und Anschlag
(Abb. G1 - G4)
• Löckern Sie den Gehrungsfeststellknopf (4) und drücken Sie die
Gehrungsverriegelung (5) hoch, um den Gehrungsarm (47) freizugeben.
• Schwenken Sie den Gehrungsarm, bis die Verriegelung ihn in der
0°-Gehrungsposition hält. Drehen Sie den Feststellknopf nicht fest.
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den
Sägeschlitz (45) reicht.
• Legen Sie ein Winkelmaß (48) gegen die linke Seite (7) des Anschlags
und des Sägeblatts (41). Vgl. Abb. G3.
Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit dem
Winkelmaß.
Falls der Winkel zwischen Sägeblatt und Anschlag nicht genau 90°
beträgt:
• Lockern Sie die drei Schrauben (49) und bewegen Sie die Skala-/
Gehrungsarmkonstruktion nach links oder rechts, bis der mit dem
Winkelmaß gemessene Winkel zwischen dem Sägeblatt und dem
Anschlag 90° beträgt.
• Drehen Sie die drei Schrauben (49) wieder fest. Die Anzeige des
Gehrungszeigers ist an dieser Stelle nicht von Bedeutung.
Justierung des Gehrungszeigers (Abb. G1 - G3, H1 & H2)
• Lockern Sie den Gehrungsfeststellknopf (4) und drücken Sie die
Gehrungsverriegelung (5) hoch, um den Gehrungsarm (47) freizugeben.
• Bewegen Sie den Sägearm, um den Gehrungszeiger (51) auf die
Nullposition einzustellen, wie Abb. H1 zeigt.
• Lassen Sie die Gehrungsverriegelung bei lockerem
Gehrungsfeststellknopf einschnappen, indem Sie den Gehrungsarm an
der Nullposition vorbeidrehen.
• Schauen Sie durch die Sehöffnung (52) auf den Zeiger und die
Gehrungs-skala (6) (Abb. H2). Falls der Zeiger nicht genau 0 anzeigt,
verschieben Sie ihn an einem der beiden Seiten des Rahmens (53) mit
einem Schrauben-zieher mit flacher Spitze vorsichtig nach links oder
rechts.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und Tischplatte
Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit dem
Winkelmaß.
DW704 - Diese Säge wurde werksseitig eingestellt und sollte keiner
neuen Einstellung bedürfen
de - 4
12
DEUTSCH
DW705 - Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und
Tischplatte (Abb. J1 - J8)
• Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (21).
• Drücken Sie den Gehrungsarm nach rechts, um sicherzustellen,
daß der Winkelanschlag (19) sich direkt am Justieranschlag der
Vertikalposition (25) befindet.
• Lockern Sie die rechte Sicherungsmutter (54) und schrauben Sie den
Anschlag (25) hinein.
• Richten Sie die Schlitze (61) im Neigungsgehäuse und im Tisch gemäß
der Abbildung aus.
• Stecken Sie den Schaft eines 6,35 mm Bohrers in die öffnung,
um die beiden Gehäuse untereinander auszurichten.
• Lassen Sie den Bohrer in der öffnung und drehen Sie die Anschlagschraube (25) entgegen dem Uhrzeigersinn fest gegen den Winkelanschlag (19).
• Drehen Sie den Neigungsfeststellknopf fest und nehmen Sie den
Bohrer aus der öffnung.
• Halten Sie die Anschlagschraube (25) fest und ziehen Sie die
Sicherungsmutter (54) wieder an.
• Falls der Neigungszeiger (55) nicht Null auf der Neigungsskala (12)
anzeigt, lockern Sie die Feststellschraube (56) und justieren Sie den
Zeiger auf Null.
• Senken Sie den Sägearm, so daß das Sägeblatt (41) gerade unter der
Schlitzplatte (27) hinausragt.
• Stellen Sie ein Winkel (48) auf die Tischplatte und vertikal gegen das
Sägeblatt (41).
Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit dem
Winkel.
• Der Winkel zwischen dem vertikalen Sägeblatt und der Tischplatte
sollte 90° betragen. Ist dies nicht der Fall, so stellen Sie den Winkel
folgendermaßen ein:
- Sägeblatt nach rechts
• Drehen Sie die untere Schraube (63) entgegen dem Uhrzeigersinn,
um das Sägeblatt zu justieren.
• Ziehen Sie die obere Schraube (62) an.
- Sägeblatt nach links
• Lockern Sie die obere Schraube (62).
• Drehen Sie die untere Schraube (63) im Uhrzeigersinn, um das
Säge-blatt zu justieren.
• Ziehen Sie die obere Schraube (62) an.
Sorgen Sie in beiden Fällen dafür, daß die Schrauben fest angezogen
werden, damit die Justierung gesichert ist.
DW705 - Einstellen des Anschlags (Abb. K)
Der obere Teil des linken Anschlags (7) kann nach links verschoben
werden. Der Platz, der so entsteht, erlaubt einen maximalen Neigungswinkel der Säge von 48° nach links. Um den Anschlag einzustellen:
• Lockern Sie die beiden Kunststoffknöpfe (23) und schieben Sie den
Anschlag nach links.
• Machen Sie einen Versuch mit AUSgeschalteter Säge und prüfen Sie
den Zwischenraum zwischen Sägeblatt und Anschlag. Stellen Sie den
Anschlag so ein, daß er so nahe wie möglich am Sägeblatt ist,
ohne die vertikale Bewegung des Sägearms zu behindern.
• Drehen Sie beide Knöpfe gut fest.
• Nach dem Schneiden schieben Sie den Anschlag zurück nach rechts
in die Ausgangsposition.
Die Führungsrille (58) am linken Anschlag (Abb. K) kann sich
mit Spänen zusetzen. Verwenden Sie ein Stäbchen oder
Druckluft, um die Führungsrille zu reinigen.
13
DW705 - Prüfen und Justieren des Neigungswinkels (Abb. K, L1 - L4)
• Lockern Sie die Feststellknöpfe des linken Anschlags (23) und schieben
Sie den oberen Teil des linken Anschlags so weit wie möglich nach links.
• Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (21) und bewegen Sie den
Sägearm nach links, bis der Winkelanschlag (19) auf dem Justieranschlag der Neigungsposition (26) rastet. Dies ist die Position, bei der
die Neigung 45° beträgt.
• Falls der Neigungszeiger (55) nicht genau 45° anzeigt, ist der Sägearm
dejustiert.
• Um den Arm zu justieren, lockern Sie die Sicherungsmutter (59) am
Justieranschlag der Neigungsposition (26) (Abb. L2).
• Je nach der Abweichung drehen Sie die Anschlagschraube hinein oder
heraus, bis der Zeiger 45° anzeigt, wenn der Winkelanschlag (19) auf
dem Justieranschlag der Neigungsposition (26) aufliegt.
• Halten Sie die Schraube fest, während Sie die Sicherungsmutter (59)
fest anziehen. Der Neigungszeiger (55) wurde bereits in der 90°Position justiert und muß deshalb nicht mehr neu eingestellt werden.
• Um eine Neigung von 3° nach rechts bzw. von 48° nach links zu
erreichen, müssen die beiden Justieranschläge so eingestellt werden,
daß der Sägearm die erforderliche Bewegung machen kann. Stellen
Sie die beiden Justieranschläge nach dem Schneiden wieder auf 90°
bzw. 45° zurück.
Gebrauchsanweisung
Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
Vor der Inbetriebnahme:
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine übermäßig
abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl der Säge darf
nicht höher sein als die des Sägeblattes.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Obwohl diese Säge Holz und viele andere Nichteisen-Werkstoffe
schneidet, beziehen diese Bedienungsvorschriften sich nur auf das
Schneiden von Holz. Die gleichen Richtlinien gelten auch für andere
Werkstoffe. Schneiden Sie mit dieser Säge keine Eisenwerkstoffe
(Eisen und Stahl) oder Mauerwerk! Verwenden Sie keine Schleifscheiben!
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das
Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl
beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
• Verwenden Sie immer die Schlitzplatte. Verwenden Sie die Säge nicht,
wenn der Schlitz in der Schlitzplatte breiter ist als 9 mm.
EIN- und AUSschalten (Abb. M1 & M2)
• Betätigen Sie zum EINschalten der Säge die Auslösetaste (17),
wie Abb. M1 zeigt.
• Um die Säge AUSzuschalten, lassen Sie die Taste los.
• Es gibt keine Vorrichtung, um die Säge in EINgeschaltetem Zustand zu
arretieren. Es gibt aber ein Loch (13) in der Auslösetaste, das mit einem
Bügelschloß versehen werden kann, um die Säge in AUSgeschaltetem
Zustand zu verriegeln.
Gerader vertikaler Querschnitt (Abb. B1, B2 & N)
• Lockern Sie den Gehrungsfeststellknopf (4) und drücken Sie die
Gehrungsverriegelung (5) hoch.
• Stellen Sie die Gehrungsverrieglung auf die 0°-Position und drehen Sie
den Gehrungfeststellknopf fest.
• Legen Sie das zu schneidende Holz an den Anschlag (3 & 7).
• Halten Sie den Schalthebel (1) und drücken Sie den KopfblockierungsFreigabehebel (10), um den Sägekopf freizugeben. Drücken Sie die
Auslösetaste (17), um den Motor zu starten.
de - 5
DEUTSCH
• Drücken Sie den Sägekopf nach unten, um durch das Holz und die
Kunststoff-Schlitzplatte (27) zu schneiden.
• Lassen Sie nach dem Schneiden die Auslösetaste (17) los, warten Sie
bis das Sägeblatt stillsteht und führen Sie den Sägekopf zurück in
seine obere Rastposition.
Vertikaler Gehrungsquerschnitt (Abb. G1 & G2, O)
• Lockern Sie den Gehrungsfeststellknopf und drücken Sie die
Gehrungsverriegelung hoch. Bewegen Sie den Kopf nach links oder
nach rechts in den benötigten Winkel.
• Die Gehrungsverriegelung rastet automatisch bei 15°, 22,5°, 30° und
45° ein. Für Zwischenwerte oder 48° halten Sie den Kopf gut fest und
ziehen Sie den Gehrungsfeststellknopf an.
• Ziehen Sie vor dem Schneiden den Gehrungsfeststellknopf immer fest an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Wenn der Gehrungsquerschnitt bei einem Stück Holz mit einer
unebenen Kante angewendet wird, legen Sie das Holz so in
die Säge, daß die unebene Kante sich an der Seite des
Sägeblattes befindet, wo der Winkel zum Anschlag am größten
ist. Das heißt: Gehrung nach links, unebene Kante rechts Gehrung nach rechts, unebene Kante nach links.
DW705 - Neigungsquerschnitt (Abb. B2 & P)
• Lockern Sie die Feststellknöpfe (23) und schieben Sie den oberen
linken Anschlag so weit wie möglich nach links. Lockern Sie den
Neigungsfeststellknopf (21) und stellen Sie die Neigung auf den
gewünschten Wert ein.
• Ziehen Sie den Neigungsfeststellknopf (21) fest an.
• Der Neigungswinkel kann zwischen 3° nach rechts und 48° links
eingestellt werden. Beim Neigungsquerschnitt kann der Gehrungsarm
auf einen Winkel zwischen 0° und 45° Gehrung nach links oder rechts
eingestellt werden.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Achten Sie immer darauf, daß nach jeder Einstellung alle
Sicherungshebel wieder fest angezogen werden!
Schnittqualität
Saubere Schnittkanten hängen von einer Reihe von Variablen ab, wie z.B.
vom Werkstoff. Wenn für Form- und ähnliche Präzisionsarbeiten sehr glatte
Schnitte verlangt werden, empfiehlt sich die Verwendung eines scharfen
Sägeblatts bei einer niedrigen, gleichmäßigen Schnittgeschwindigkeit.
Sorgen Sie dafür, daß das Material während des Schneidens
nicht kriecht; sichern Sie es sorgfältig. Lassen Sie das
Sägeblatt immer zum Stillstand kommen, bevor Sie den
Sägearm hochziehen. Falls dennoch an der Hinterseite des
Werkstückes kleine Holzfasern abgespaltet werden, kleben Sie
ein Stück Kreppband über das Holz, wo es geschnitten
werden soll. Sägen Sie durch das Kreppband und entfernen
Sie es nach dem Schneiden.
Haltung des Körpers und der Hände (Abb. Q1 - Q4)
Eine richtige Haltung des Körpers und der Hände beim Bedienen Ihrer
Kapp- und Gehrungssäge macht das Sägen leichter, präziser und sicherer.
• Halten Sie Ihre Hände nie in der Nähe des Schnittbereiches.
• Halten Sie mit Ihren Händen immer einen Sicherheitsabstand zum
Sägeblatt von mindestens 150 mm ein.
• Halten Sie beim Schneiden das Werkstück fest gegen die Werkbank
und gegen den Anschlag. Behalten Sie Ihre Hände in sicherem
Abstand zum Sägeblatt, bis Sie die Auslösetaste losgelassen haben
und das Sägeblatt zum völligen Stillstand gekommen ist.
• Machen Sie immer einen Versuch (mit AUSgeschalteter Säge), bevor
Sie mit eingeschalteter Maschine arbeiten, so daß Sie die Bahn des
Sägeblatts überprüfen können.
de - 6
• Kreuzen Sie Ihre Hände nicht wie in Abb. Q4.
• Wahren Sie mit beiden Füßen einen festen und balancierten Stand.
• Folgen Sie den Bewegungen des Sägearms nach links und rechts;
stehen Sie hierbei ein wenig seitlich des Sägeblatts.
• Schauen Sie durch die Schlitze (60) im Blattschutz, wenn Sie einer
Bleistiftlinie folgen.
Sichern des Werkstücks (Abb. V1 - V4)
Beim Schneiden von Nichteisen-Metallen immer eine Materialklammer
verwenden.
• Klemmen Sie das Holz wenn möglich immer auf die Säge.
• Für beste Ergebnisse verwenden Sie die Klemmbacke (31), die für den
Gebrauch mit Ihrer Säge entworfen ist. Sie ist als Zubehör bei Ihrem
Händler erhältlich. Klemmen Sie das Werkstück wenn möglich immer
gegen den Anschlag. Sie können an beiden Seiten des Sägeblatts
klemmen; denken Sie daran, daß die Klemmbacke eine feste,
flache Anschlag-Oberfläche braucht.
Abstützung für lange Werkstücke (Abb. B3)
• Stützen Sie lange Werkstücke immer ab.
• Für beste Ergebnisse verwenden Sie die zusätzliche WerkstückAuflage (29), um die Tischweite Ihrer Säge zu vergrößern.
Sie erhalten die zusätzliche Werkstück-Auflage als Zubehör bei Ihrem
Händler. Stützen Sie lange Werkstücke mit geeigneten Mitteln sicher
ab. Verwenden Sie z.B. Sägeböcke oder ähnliche Vorrichtungen,
um überhängende Werkstücke zu stützen.
Herstellen von Bilderrahmen, Setzkästen und anderen umfangreichen
Projekten (Abb. R1 & R2)
Gehrungen schneiden und Rahmen herstellen
Versuchen Sie einige einfache Projekte mit Holzabfall, bis Sie die Handhabung Ihrer Säge sicher beherrschen. Ihre Säge ist das ideale Werkzeug für
das Gehrungssägen von Eckverbindungen wie in Abb. R1. Die abgebildete
Verbindung kann durch Neigungssägen (DW705) oder durch
Gehrungssägen hergestellt werden.
DW705 - Neigungssägen im rechten Winkel
Die Neigung ist für beide Leisten auf 45° eingestellt, so daß sich ein Winkel
von 90° ergibt. Der Gehrungsarm ist in der Nullposition verriegelt.
Das Holz ist mit der breiten flachen Seite am Tisch und der schmalen Seite
am Anschlag positioniert.
Gehrungssägen
Der gleiche Schnitt laßt sich herstellen, indem mit der breiten Seite am
Anschlag rechts und links auf Gehrung gesägt wird (Abb. R2).
Die beiden Skizzen (Abb. R1 & R2) sind nur für vierseitige Objekte. Wenn
die Zahl der Seiten sich verändert, ändern sich auch die Gehrungs- und
Neigungswinkel. Die folgende Tabelle zeigt die richtigen Winkel für eine
Vielzahl von Formen; es wird dabei angenommen, daß alle Seiten die
gleiche Länge haben. Für Formen, die nicht in der Tabelle aufgeführt
werden, teilen Sie 180° durch die Zahl der Seiten, um den Gehrungs- bzw.
Neigungswinkel zu erhalten.
Zahl der Seiten
4
5
6
7
8
9
10
Gehrungs- oder Neigungswinkel
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
14
DEUTSCH
DW705 - Doppelgehrungssägen (Abb. S1 & S2)
Doppelgehrungssägen ist eine Kombination von Gehrungssägen (Abb. R2)
und Neigungssägen (Abb. R1). Diese Sägeweise ergibt einen Schnitt,
der sich zum Herstellen von Rahmen oder Kästen mit schrägen Seiten,
wie in Abb. S1, eignet.
Falls der Schnittwinkel für jeden Schnitt verschieden ist,
vergewissern Sie sich, daß der Neigungfeststellknopf und der
Gehrungsfeststellknopf fest angezogen sind. Diese Knöpfe
müssen nach jeder Änderung der Neigung oder Gehrung
angezogen werden.
5
80
10
15
20
25
30
65
40
45
40
50
35
45
35
40
SECHSSEITIGER
KASTEN
75
30
35
70
30
65
80
85
30
25
45
20
55
35
50
45
15
20
40
60
70
50
25
65
75
20
80
85
55
60
25
15
30
40
15
25
35
30
10
5
10
20
25
ACHTSEITIGER
KASTEN
10
15
20
15
10
Wenn Sie auf rechte Gehrung sägen:
- vergrößern Sie den Gehrungswinkel, indem Sie den Sägearm
bewegen, bis die betreffende Vernier-Markierung mit der nächsten
Gehrungsskala-Markierung zur rechten Seite hin ausgerichtet ist.
- verkleinern Sie den Gehrungswinkel, indem Sie den Sägearm
bewegen, bis die betreffende Vernier-Markierung mit der nächsten
Gehrungsskala-Markierung zur linken Seite hin ausgerichtet ist.
5
5
5
10
15
20
25
30
35
40
Wenn Sie auf linke Gehrung sägen:
- vergrößern Sie den Gehrungswinkel, indem Sie den Sägearm
bewegen, bis die betreffende Vernier-Markierung mit der nächsten
Gehrungsskala-Markierung zur linken Seite hin ausgerichtet ist.
- verkleinern Sie den Gehrungswinkel, indem Sie den Sägearm
bewegen, bis die betreffende Vernier-Markierung mit der nächsten
Gehrungsskala-Markierung zur rechten Seite hin ausgerichtet ist.
Sägen von Grund-Gehrungsschnitten (Abb. V1 - V4)
Vertikalposition
• Machen Sie immer einen Probeschwenk des Sägekopfes bei
AUSgeschalteter Säge, bevor Sie sägen.
5
5
10
0
45
DIESEN NEIGUNGSWINKEL AN DER SÄGE EINSTELLEN
Doppelbereich-Gehrungsskala (Abb. T1 & T2)
Die Gehrungsskala bietet zwei Zahlenbereiche, wie Abb. T1 & T2 zeigen.
Die eine Skala zeigt 0° an, wenn das Sägeblatt rechtwinklig zum Anschlag
steht. Die andere Skala zeigt hierbei 90° an. Die 0°-Skala (größere Zahlen
näher zur Vorderseite) wird verwendet, wenn Winkel berechnet werden.
Um den korrekten Gehrungswinkel zu berechnen, teilen Sie 180° durch
die Zahl der Seiten des Kastens bzw. des Rahmens. Vgl. die obige
Übersicht für einige Beispiele. Die 90°-Skala (kleinere Zahlen hinter der
0°-Skala) wird benutzt, wenn ein Winkel Ihres Kastens oder Rahmens mit
einem Winkelmesser gemessen wird. Wenn Sie z.B. den Winkel eines
achtseitigen Kastens messen, zeigt der Winkelmesser 135° an.
15
Vernier-Skala (Abb. U1 - U3)
Ihre Säge ist mit einer sehr genauen Vernier-Skala versehen.
Für Einstellungen mit Grad-Bruchteilen (1/4°, 1/2°, 3/4°) erlaubt die VernierSkala eine genaue Einstellung des Gehrungwinkels auf den nächstgelegenen 1/4° (15 Minuten).
Um die Vernier-Skala zu verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:
• Richten Sie die gewünschte Vernier-Anzeige mit der nächstgelegenen
Gradanzeige auf der Gehrungsskala aus, wie im folgenden
beschrieben. Die Plastik-Vernierplatte hat Markierungen für 1/4°, 1/2°, 3/4°
und 1°. Nur 1/2° und 1° sind mit Zahlen gekennzeichnet.
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie wollen einen Gehrungswinkel von 241/4°
rechts einstellen.
• Schalten Sie die Säge AUS.
• Stellen Sie den Gehrungswinkel auf die nächste volle Gradzahl ein,
indem Sie die mittlere Markierung der Vernier-Skala (vgl. Abb. U1) mit
der Gradzahl in der Gehrungsskala ausrichten. Betrachten Sie Abb. U2
genau; die gezeigte Einstellung ist eine Gehrung von 24° rechts.
Um den zusätzlichen Viertelgrad einzustellen, drücken Sie die
Gehrungsverriegelung und bewegen den Gehrungsarm vorsichtig nach
rechts, bis die 1/4°-Verniermarkierung mit der nächsten Gradmarkierung
ausgerichtet ist. In diesem Fall ist die nächste Gradmarkierung 25°.
Abb. U3 zeigt eine Gehrungseinstellung von 241/4° rechts.
55
60
40
35
VIERSEITIGER
KASTEN
70
75
0
85
45
WINKEL ZWISCHEN ZWEI KANTEN
DIESEN GEHRUNGSWINKEL AN DER SÄGE EINSTELLEN
• Die hier gegebene Übersicht soll Ihnen helfen, die richtigen Neigungsund Gehrungseinstellungen für zusammengesetzte Schnitte zu wählen.
Um die Übersicht zu verwenden, wählen Sie den gewünschten Winkel
“A” (Abb. S2) für Ihr Projekt. Sie finden diesen Winkel in dem betreffenden
Bogen in der folgenden Übersicht. Von diesem Punkt aus gehen Sie in
einer vertikalen Linie, um den korrekten Neigungswinkel zu finden und
in einer horizontalen Linie, um den korrekten Gehrungswinkel zu finden.
• Stellen Sie Ihre Säge auf die vorgeschriebenen Winkel ein und machen
Sie einige Probeschnitte.
• Üben Sie den Zusammenbau der gesägten Stücke.
Beispiel: Um einen vierseitigen Kasten mit 30° Außenwinkeln
herzustellen (Winkel “A”, Abb. S2), verwenden Sie den Bogen oben
rechts. Finden Sie 30 auf der Bogenskala. Folgen Sie der horizontalen
Schnittlinie nach links oder rechts, um die Gehrungswinkeleinstellung (23)
der Säge zu finden. Folgen Sie ebenso der vertikalen Schnittlinie nach
oben oder unten, um die Neigungswinkeleinstellung der Säge zu
finden. Machen Sie immer zunächst Probeschnitte mit Holzabfall,
um die Sägeeinstellungen zu überprüfen.
Teilen Sie diesen Winkel durch 2, um die richtige Gehrungseinstellung zu
erhalten. Sie beträgt hier 67,5°. Stellen Sie diesen Winkel anhand der 90°Skala ein.
Gerade Vertikalquerschnitte (Abb. V1)
• Legen Sie das Holz an den Anschlag und spannen Sie es ein wie in
Abb. V1.
• Schalten Sie die Säge EIN, lassen Sie das Sägeblatt auf volle Drehzahl
beschleunigen und senken Sie den Arm gleichmäßig durch das Material.
45°-Gehrungsschnitte (Abb. V2)
• Legen Sie das Werkstück wie in Abb. V2 auf die Säge.
• Alle Schnitte werden mit der Rückseite des Werkstückes am Anschlag
und der Unterseite des Werkstückes auf der Platte gemacht.
Innenwinkel
- links
• Gehrung 45° links.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
de - 7
DEUTSCH
- rechts
• Gehrung 45° rechts.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
Außenwinkel
- links
• Gehrung 45° rechts.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
- rechts
• Gehrung 45° links.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
DW705 - Horizontalposition mit Neigung (Abb. V3 & V4)
Eine andere Möglichkeit zum Herstellen des gleichen Schnittes ist eine
Kombination von 0° Gehrung und 45° Neigung. Ihre Säge kann bis zu
200 mm breite Neigungsschnitte sägen. Alle Schnitte werden mit 45°
Neigung und 0° Gehrung gesägt. Die Rückseite des Werkstückes liegt
flach auf der Säge wie in Abb. V3 und V4.
Innenwinkel
- links
• Legen Sie die Oberseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
- rechts
• Legen Sie die Unterseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
Außenwinkel
- links
• Legen Sie die Unterseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
- rechts
• Legen Sie die Oberseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
Sägeblätter
Um die angegebenen Schnittiefen zu erhalten, sollten Sie immer Sägeblätter
mit einem Durchmesser von 305 mm und einer Bohrung von 30 mm
verwenden.
Schneiden von Nichteisen-Metallen
Wenn es sich um das Schneiden von Nichteisen-Metallen handelt, kann
die Maschine nur im Kappbetrieb verwendet werden. Wir empfehlen, dass
Neigungs- und zusammengesetzte Gehrungsschnitte nicht bei NichteisenMetallen ausgeführt werden. Die Maschine ist nicht für das Schneiden von
Eisenmetallen geeignet.
• Beim Schneiden von Nichteisen-Metallen immer eine Materialklammer
verwenden. Sicherstellen, dass das Arbeitsstück sicher festgeklammert ist.
• Nur Sägeblätter verwenden, die zum Schneiden von NichteisenMetallen geeignet sind.
• Wenn Schmiermittel verwendet werden, nur Wachs oder Trennspray
benutzen. Keine Emulsionen oder ähnliche Flüssigkeiten verwenden.
• Einen FI- oder DI-Schalter zwischen der Maschine und der Hauptstromleitung verwenden, um Restrisiken durch Metallspäne zu verhindern.
Der FI-Schalter sollte den folgenden Spezifizierungen entsprechen:
Nennspannung
Nennstrom
Reaktionszeit
Sicherungsstrom
de - 8
Der DI-Schalter sollte den folgenden Spezifizierungen entsprechen:
DIN VDE 0661
Nennspannung
Nennstrom
Sicherungsstrom
Abschalten aller Pole
PE-Überwachung
Freisetzung von Niedrigspannung
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das richtige Zubehör an
Ihren DEWALT-Händler.
Transport (Abb. A2 & B1)
Um ein einfaches Tragen der Kapp- und Gehrungssäge zu ermöglichen,
ist sie mit einem Tragegriff (9) am oberen Ende des Sägearms versehen
(Abb. B1).
• Um die Säge zu transportieren, senken Sie den Arm und drücken den
Verriegelungsstift (28) in den Sägekopf (Abb. A2).
• Verwenden Sie zum Tragen der Säge immer den Tragegriff (9) oder die
Griffaussparungen (22); vgl. Abb. B2.
Der Sägearm läßt sich mit installiertem Sägeblatt nur
vollständig senken, wenn die Schlitzplatte schon geschnitten
wurde. Falls Sie die Säge vor dem Schneiden der Schlitzplatte
transportieren möchten, entfernen Sie das Sägeblatt.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen
möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie
das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe, die recycelt werden
können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT
und andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein
Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel und dem Anwender eine
problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente
netz- und akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können beim Handel
abgegeben oder direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim Recycling
werden sortenfreie Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe
gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt.
Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel
und Markenherstellern.
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
16
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihrer DEWALT-Maschine nicht völlig
zufrieden sind, können Sie sie unter Vorlage des Original-Kaufbeleges
ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im
Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden Wartungsoder Kundendienstleistungen für Ihre DEWALT-Maschine unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt. Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALT-Maschinen und
beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als zum Betrieb
mit DEWALT-Maschinen geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit.
Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben, bei dem Sie das
Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder
Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber
geltend machen.
17
de - 9
ENGLISH
MITRE SAW DW704/DW705
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DEWALT one of the most
reliable partners for professional Power Tool users.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Unpacking
Description
Assembly
Adjustment
Instructions for use
Transport
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 2
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 4
en - 5
en - 8
en - 8
en - 8
DW704/DW705
DEWALT declares that these Power Tools have been designed in
compliance with: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the address below or
refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC & 89/392/EEC,
measured according to EN 50144:
DW704
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
DW705
dB(A)*
88,4
89,3
dB(A)
101,4
97,3
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the protection of hearing if the
sound pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
Blade diameter
Blade bore ø
Max. blade speed
Max. cross-cut capacity 90°
Max. mitre capacity 45°
Max. depth of cut 90°
Max. depth of bevel cross-cut 45°
Mitre (max. positions)
Bevel (max. positions)
0° mitre
Resulting width at max. height 90 mm
Resulting height at max. width 200 mm
45° mitre
Resulting width at max. height 90 mm
Resulting height at max. width 140 mm
45° bevel
Resulting width at max. height 58 mm
Resulting height at max. width 200 mm
Automatic electronic blade brake time
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
V
V
W
mm
mm
min
mm
mm
mm
mm
left
right
left
right
DW704
230
115
1,500
305
30
3,800
200
140
90
48°
48°
-
DW705
230
115
1,500
305
30
3,800
200
140
90
58
48°
48°
48°
3°
mm
mm
150
58
150
58
mm
mm
105
58
105
58
mm
mm
s
kg
< 10.0
16.3
150
43
< 10.0
17.2
230 V tools
230 V tools
115 V tools (< 1500 W)
Weighted root mean square acceleration value according to EN 50144:
DW704
DW705
< 2.5 m/s2
< 2.5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
R 9610618
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
15 Amperes, mains
The following symbols are used throughout this manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the
tool in case of non-observance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
en - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
18
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the safety regulations
applicable in your country to reduce the risk of fire, electric shock
and personal injury. Read the following safety instructions before
attempting to operate this product.
Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep work area well lit.
Do not use Power Tools in the presence of inflammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g. pipes, radiators,
cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high humidity, when metal
swarf is being produced, etc.) electric safety can be improved by
inserting an isolating transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the tool or extension cord.
Supervision is required for those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use extension cords intended
for outdoor use and marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in a dry place and
locked up securely, out of reach of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can be caught in moving
parts. Preferably wear non-slip footwear when working outdoors.
Wear protective hair covering to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the operations produce dust or
flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is safer and it frees both
hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on the switch.
Be sure that the switch is released when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a complete standstill
before leaving it unattended. Unplug the tool when not in use, before
servicing or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are removed from the
tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction manual. Do not force
small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool.
The tool will do the job better and safer at the rate for which it was
intended.
Warning! The use of any accessory or attachment or performance of
any operation with this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
19
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to disconnect from the socket.
Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for better and safer
performance. Follow the instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular intervals and,
if damaged, have them repaired by an authorized DEWALT repair
agent. Inspect the extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for damage to ensure that it will
operate properly and perform its intended function.
Check for misalignment and seizure of moving parts, breakage of parts
and any other conditions that may affect its operation. Have damaged
guards or other defective parts repaired or replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective. Have the switch replaced
by an authorized DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the relevant safety regulations.
To avoid danger, electric appliances must only be repaired by qualified
technicians.
Additional Safety Rules for Mitre Saws
21 Guard actuation
The blade guard on your saw will automatically raise when the arm is
brought down; it will lower over the blade when the arm is raised.
The guard can be raised by hand when installing or removing saw
blades or for inspection of the saw. Never raise the blade guard
manually unless the saw is turned OFF.
22 Flying debris
The front section of the guard is louvred for visibility while cutting.
Although the louvres dramatically reduce flying debris, there are
openings in the guard and safety glasses should be worn at all times
when viewing through the louvres.
23 Saw blades
Make sure that the blade rotates in the correct direction. Keep the
blade sharp. Do not use blades of larger or smaller diameter than
recommended. For the proper blade rating refer to the technical data.
24 Blade guards
Never operate the saw without the guards in place.
25 Mind your hands
Keep your hands out of the path of the saw blade. Never place them in
the blade area when the saw is connected to the electrical power source.
26 Stopping the motor
Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the
switch. Never attempt to stop the machine in motion by jamming a tool
or similar against the blade. Do not wedge anything against the fan to
hold the motor shaft.
27 Maintenance of the blade and the arbor collars
Make sure that the blade and the arbor collars are clean on the
surfaces of contact and use both wrenches to tighten.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in accordance with
EN 50144; therefore no earth wire is required.
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you are competent to do
this, proceed as instructed below. If you are in doubt, contact an
authorized DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
en - 2
ENGLISH
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug with bared copper
conductors is dangerous if engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs fitted with the correctly
rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at the connection
points of most good quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2) and Blue is for
Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug ensure that the cable
restraint (3) is holding the outer sheath of the cable firmly and that the
two leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N) wires to the earth pin
marked E or .
• Press down the operating handle (1) and pull out the lock down pin (28),
as shown in fig. A2.
• Gently release the downward pressure and allow the arm to rise to its
full height.
Description (fig. B1 - B3)
B1
1 Operating handle
2 Moveable lower guard
3 Fence right-hand side
4 Mitre clamp knob
5 Mitre latch
6 Mitre scale
7 Fence left-hand side
8 Bench mounting holes
9 Carrying handle
10 Head lock up release lever
11 Rear lower guard
12 Bevel scale (DW705 only)
13 Padlock hole
14 Motor housing
15 Spindle lock button
16 Brush inspection cap
17 Trigger switch
For 115 V tools, use plugs to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved triple-core extension
cable suitable for the power input of this tool (see technical data).
The minimum conductor size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25
30
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
15
15
15
20
20
20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
15
15
15
20
20
20
45
6
6
15
20
25
6
6
6
10
15
20
60
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Unpacking (fig. A1 & A2)
Remove the saw from the packing material carefully using the carrying
handle (9).
The package contains:
1 Assembled Mitre Saw
1 Blade spanner
1 305 mm TCT saw blade
2 Clamps (DW704 only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
en - 3
B2
18 Blade spanner
19 Angle position stop (DW705 only)
20 Dust spout
21 Bevel clamp handle (DW705 only)
22 Hand indentation
23 Upper fence left-hand side clamping knobs (DW705 only)
24 Upper guard
25 Vertical position adjustment stop (DW705 only)
26 Bevel position adjustment stop (DW705 only)
27 Kerf plate
28 Head lock down pin
B3
29 Work support extension
30 Adjustable length stop
31 Work piece clamp
32 Dustbag
Assembly
Prior to assembly always unplug the tool.
The motor and guards are already assembled onto the base.
Bench Mounting (fig. C1 & C2)
• Holes (8) are provided in all four feet to facilitate bench mounting.
Two different sized holes are provided to accommodate different sizes
of bolts (33). Use either hole; it is not necessary to use both.
Always mount your saw firmly to prevent movement. To enhance the
portability, the tool can be mounted to a piece of 12.5 mm or thicker
plywood which can then be clamped to your work support or moved to
other job sites and reclamped.
• When mounting your saw to a piece of plywood, make sure that the
mounting screws do not protrude from the bottom of the wood.
The plywood must sit flush on the work support. When clamping the
saw to any work surface, clamp only on the clamping bosses where
the mounting screw holes are located. Clamping at any other point will
interfere with the proper operation of the saw.
20
ENGLISH
• To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting surface is not
warped or otherwise uneven. If the saw rocks on the surface,
place a thin piece of material under one saw foot until the saw is firm
on the mounting surface.
Mounting the saw blade (fig. D1 - D7)
• Depress the head lock up release lever (10) to release the lower guard (2),
then raise the lower guard as far as possible.
• Loosen the guard bracket screw (35) sufficiently to allow the angled
corner piece (36) to pass between the head of the screw (38) and the
guard. This will allow the guard bracket (37) to be raised enough to
permit access to the blade locking screw (39).
• Hold the lower guard up and depress the spindle lock button (15) with
one hand, then use the supplied blade spanner (18) in the other hand
to loosen the left-hand threaded blade screw (39) by turning clockwise.
To use the spindle lock, depress the button as shown and
rotate the spindle by hand until you feel the lock engage.
Continue to hold the lock button in to keep the spindle from
turning.
• Remove the blade locking screw (39) and the outside arbor collar (40).
• Install the saw blade (41) onto the shoulder (42) provided on the inside
arbor collar (43), making sure that the teeth at the bottom edge of the
blade are pointing toward the back of the saw (away from the operator).
• Replace the outer arbor collar (40).
• Tighten the blade locking screw (39) by turning counter-clockwise while
holding the lower guard up and the spindle lock engaged with your
other hand.
• Move the guard bracket (37) down until the angled corner piece (36) is
below the head of the guard bracket screw (35).
• Tighten the guard bracket screw.
Never depress the spindle lock pin while the blade is rotating.
Be sure to hold the guard bracket down and firmly tighten the
guard bracket screw after installing the blade.
Adjustment
Prior to adjustment always unplug the tool.
Your Mitre Saw was accurately adjusted at the factory. If readjustment due
to shipping and handling or any other reason is required, follow the steps
below to adjust your saw. Once made, these adjustments should remain
accurate.
• Pull the saw arm down as far as it will go and cut slowly through the
scrap wood and the kerf plate.
• Turn the saw OFF and allow the blade to stop before raising the saw arm.
DW705 - Widening the kerf for 45° bevel cuts
• Loosen the clamping knobs (23) and move the upper left side of the
fence (7) as far as it will go to the left.
• Loosen the bevel clamp handle (21). Now adjust the bevel angle to 45°
and lock the bevel clamp handle (21).
• Turn the saw ON and allow the blade to reach full speed.
• Pull the arm down and cut slowly through the wood and kerf plate.
• Be sure to adjust the left side of the fence (7) (see “Adjusting the fence”)
so that it is as close to the saw blade as possible without interfering
with the up and down movement of the arm.
• Tighten the fence in position using both knobs (23).
Checking and adjusting the blade to the fence (fig. G1 - G4)
• Loosen the mitre clamp knob (4) and squeeze the mitre latch (5)
upwards to release the mitre arm (47).
• Swing the mitre arm until the latch locates it at the 0° mitre position.
Do not tighten the clamp knob.
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf (45).
• Place a square (48) against the left side (7) of the fence and blade (41)
(fig. G3).
Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
If the saw blade is not exactly at 90° to the fence:
• Loosen the three screws (49) and move the scale/mitre arm assembly left
or right until the blade is at 90° to the fence as measured with the square.
• Retighten the three screws (49). Pay no attention to the reading of the
mitre pointer at this point.
Adjusting the mitre pointer (fig. G1 - G3, H1 & H2)
• Loosen the mitre clamp knob (4) and squeeze the mitre latch (5) to
release the mitre arm (47).
• Move the saw arm to set the mitre pointer (51) to the zero position,
as shown in fig. H1.
• With the mitre clamp knob loose, allow the mitre latch to snap into
place as you rotate the mitre arm past zero.
• Observe the pointer (51) and mitre scale (6) through the viewing
opening (52) (fig. H2). If the pointer does not indicate exactly zero,
gently pry it left or right using a flat bladed screwdriver at either end of
the plastic moulding (53).
Checking and adjusting the blade to the table
Adjusting the rear lower guard (fig. E1 - E3)
• Check the rear lower guard (11) to ensure that it is located in such a
position that the blade (41) is in the centre and equidistant from each side.
• Adjust as necessary by loosening the two screws (44) and moving the
guard (fig. E2).
• Firmly tighten both screws.
Never remove the guard.
Cutting the kerf (fig. B2, F1 - F4)
In order to adjust and use your Mitre Saw, you must cut a slot (45) through
the kerf plate (27) to allow for blade clearance.
• Set the saw at 0° mitre.
• Place a piece of scrap wood on the saw; the size should be at least
25 mm x 152 mm x 305 mm (46).
• Depress the head lock up release lever (10) to release the head.
• Turn the saw ON and allow the blade to reach full speed.
21
Do not touch the tip of any blade teeth with the square.
DW704 - This machine has been factory set and should not require
adjusting
DW705 - Bevel stop adjustment (fig. J1 - J8)
• Loosen the bevel clamp handle (21).
• Press the mitre arm to the right to ensure the angle position stop (19) is
located against the vertical position stop adjustment (25).
• Loosen the right hand lock nut (54) and screw in the stop (25).
• Align the notches (61) in the bevel housing and table as shown.
• Place the smooth end of a 6.35 mm drill bit into the notches to align
the two housings together.
• While the drill bit is in the notches (61), turn the right bevel stop screw
(25) counterclockwise until it is firmly in contact with the angle position
stop (19).
• Tighten the bevel clamp handle (21) and remove the drill bit.
en - 4
ENGLISH
• Hold the stop screw (25) in place and re-tighten the lock nut (54).
• If the bevel pointer (55) does not indicate zero on the bevel scale (12),
loosen the screw (56) that secures the pointer (55) and move the
pointer as necessary.
• Lower the arm so that the blade (41) protrudes slightly through the kerf
plate (27).
• Place a set square (48) on the table and up against the blade (41).
Do not touch the teeth with the square to avoid inaccurate
measurements.
• If the blade is not at right angles with the table, adjust the blade as follows:
- To move the blade to the right
• Loosen the bottom screw (63) to align the blade to the square.
• Tighten the top screw (62).
- To move the blade to the left
• Loosen the top screw (62).
• Tighten the bottom screw (63) align the blade to the square.
• Tighten the top screw (62).
For either adjustment be sure both screws are fully tightened to secure the
adjustment against movement.
DW705 - Adjusting the fence (fig. K)
The upper part of the left side of the fence (7) can be adjusted to the left to
provide clearance, allowing the saw to bevel to a full 48° left.
To adjust the fence:
• Loosen the two plastic knobs (23) and slide the fence to the left.
• Make a dry run with the saw turned OFF and check for clearance.
Adjust the fence to be as close to the blade as practical to provide
maximum workpiece support, without interfering with the up and down
movement of the arm.
• Tighten both knobs securely.
• Move the fence back to the right after the cut has been accomplished.
The guide groove (58), fig. K, on the left side fence can
become clogged with sawdust. Use a stick or some low
pressure air to clear the guide groove.
DW705 - Checking and adjusting the bevel angle (fig. K, L1 - L4)
• Loosen the left side fence clamping knobs (23) and slide the upper part
of the left side fence to the left as far as it will go.
• Loosen the bevel clamp handle (21) and move the saw arm to the left
until the angle position stop (19) rests on the bevel position adjustment
stop (26). This is the 45° bevel position.
• If the bevel pointer (55) does not indicate exactly 45°, the saw arm is
out of adjustment.
• To adjust the arm, loosen the lock nut (59) on the bevel position
adjustment stop (26) in fig. L2.
• Adjust the stop screw up or down as necessary until the pointer
indicates 45° with the angle position stop (19) resting against the bevel
position adjustment stop (26).
• Hold the screw stationary while you firmly tighten the lock nut (59).
Do not adjust the bevel pointer.
• To achieve a 3° right bevel or a 48° left bevel, the two adjustment
stopscrews must be adjusted to allow the saw arm to move as
necessary. Re-adjust the stops when the cuts are finished.
Instructions for use
Always observe the safety instructions and applicable
regulations. The attention of UK users is drawn to the
“woodworking machines regulations 1974” and any
subsequent amendments.
en - 5
Prior to operation:
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades.
The maximum rotation speed of the tool must not exceed that of the
saw blade.
• Secure the workpiece.
• Although this saw will cut wood and many nonferrous materials,
these operating instructions refer to the cutting of wood only.
The same guide-lines apply to the other materials. Do not cut ferrous
(iron and steel) materials or masonry with this saw! Do not use any
abrasive discs!
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• Make sure to use the kerf plate. Do not operate the machine if the kerf
slot is wider than 9 mm.
Switching ON and OFF (fig. M1 & M2)
• To turn the saw ON, depress the trigger switch (17) as shown in fig. M1.
• To turn the tool OFF, release the switch.
• There is no provision for locking the switch ON, but a hole (13) is
provided in the trigger for insertion of a padlock to lock the saw OFF.
Vertical straight cross-cut (fig. B1, B2 & N)
• Loosen the mitre clamp knob (4) and squeeze the mitre latch (5) upwards.
• Engage the mitre latch at the 0° position and tighten the mitre clamp knob.
• Place the wood to be cut against the fence (3 & 7).
• Take hold of the operating handle (1) and depress the head lock up
release lever (10) to release the head. Press the trigger switch (17) to
start the motor.
• Depress the head to allow the blade to cut through the timber and
enter the plastic kerf plate (27).
• After completing the cut, release the switch (17) and return the head to
its upper rest position.
Vertical mitre cross-cut (fig. G1 & G2, O)
• Loosen the mitre clamp knob and squeeze the mitre latch upwards.
Move the head left or right to the required angle.
• The mitre latch will automatically locate at 15°, 22.5°, 30° and 45°.
If any intermediate angle or 48° is required hold the head firmly and
lock by tightening the mitre clamp knob.
• Always ensure that the mitre clamp knob is locked tightly before cutting.
• Proceed as for a straight cross-cut.
When mitring the end of a piece of wood with a small off-cut,
position the wood to ensure that the off-cut is to the side of
the blade with the greater angle to the fence; i.e. left mitre,
off-cut to the right - right mitre, off-cut to the left.
DW705 - Bevel cross-cut (fig. B2 & P)
• Loosen the left side fence clamping knobs (23) and slide the upper part
of the left side fence to the left as far as it will go. Loosen the bevel
clamp handle (21) and set the bevel as desired.
• Tighten the bevel clamp handle (21) firmly.
• Bevel angles can be set from 3° right to 48° left and can be cut with
the mitre arm set between zero and a maximum of 45° mitre position
right or left.
• Proceed as for “Vertical straight cross-cut”.
Quality of cut
The smoothness of any cut depends on a number of variables,
e.g. the material being cut. When smoothest cuts are desired for moulding
and other precision work, a sharp (60 tooth carbide) blade and a slower,
even cutting rate will produce the desired results.
22
ENGLISH
If the cutting angle varies from cut to cut, check that the bevel
clamp knob and the mitre lock knob are securely tightened.
These knobs must be tightened after making any changes in
bevel or mitre.
• The chart shown below will assist you in selecting the proper bevel and
mitre settings for common compound mitre cuts. To use the chart,
select the desired angle “A” (fig. S2) of your project and locate that
angle on the appropriate arc in the chart. From that point follow the
chart straight down to find the correct bevel angle and straight across
to find the correct mitre angle.
• Set your saw to the prescribed angles and make a few trial cuts.
• Practice fitting the cut pieces together.
Example: To make a 4 sided box with 30 exterior angles
(angle “A”, fig. S2), use the upper right arc. Find 30 on the arc scale.
Follow the horizontal intersecting line to either side to get the mitre angle
setting on the saw (23). Likewise follow the vertical intersecting line to
the top or bottom to get the bevel angle setting on the saw. Always try
cuts on a few scrap pieces of wood to verify the settings on the saw.
45
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SQUARE BOX
65
70
40
40
DW705 - Using bevel adjustment
The bevel for the two boards is adjusted to 45° each, producing a 90° corner.
The mitre arm is locked in the zero position. The wood is positioned with
the broad flat side against the table and the narrow edge against the fence.
35
45
35
40
6 SIDED BOX
75
30
35
70
30
65
80
85
30
25
50
25
65
45
20
55
50
35
45
15
20
40
60
75
20
70
85
55
60
25
80
Trim moulding and other frames
Try a few simple projects using scrap wood until you develop a “feel” for
your saw. Your saw is the perfect tool for mitring corners like the one
shown in fig. R1. The joint shown can be made using either bevel (DW705)
or mitre adjustment.
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
Cutting picture frames, shadow boxes & other four sided projects
(fig. R1 & R2)
15
30
40
15
25
35
30
10
8 SIDED BOX
10
15
20
15
5
10
20
25
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
50
55
60
Support for long pieces (fig. B3)
• Always support long pieces.
• For best results, use the extension work support (29) to extend the
table width of your saw (available from your dealer as an option).
Support long workpieces using any convenient means such as sawhorses or similar devices to keep the ends from dropping.
DW705 - Cutting Compound Mitres (fig. S1 & S2)
A compound mitre is a cut made using a mitre angle (fig. R2) and a bevel
angle (fig. R1) at the same time. This is the type of cut used to make
frames or boxes with slanting sides like the one shown in fig. S1.
75
Clamping the workpiece (fig. V1 - V4)
Always use a material clamp when cutting non-ferrous metals.
• Whenever possible, clamp the wood to the saw.
• For best results use the clamp (31) made for use with your saw
(available from your dealer as an option). Clamp the workpiece to the
fence whenever possible. You can clamp to either side of the saw blade;
remember to position your clamp against a solid, flat surface of fence.
Angle mitre or bevel
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
85
Body and hand position (fig. Q1 - Q4)
Proper positioning of your body and hands when operating the Mitre Saw
will make cutting easier, more accurate and safer.
• Never place your hands near the cutting area.
• Place your hands no closer than 150 mm from the blade.
• Hold the workpiece tightly to the table and the fence when cutting.
Keep your hands in position until the trigger has been released and the
blade has completely stopped.
• Always make dry runs (without power) before finish cuts so that you
can check the path of the blade.
• Do not cross your hands as shown (fig. Q4).
• Keep both feet firmly on the floor and maintain proper balance.
• As you move the saw arm left and right, follow it and stand slightly to
the side of the saw blade.
• Sight through the guard louvres (60) when following a pencil line.
No. of sides
4
5
6
7
8
9
10
80
Ensure that the material does not creep while cutting; clamp it
securely in place. Always let the blade come to a full stop
before raising the arm. If small fibres of wood still split out at
the rear of the workpiece, stick a piece of masking tape on the
wood where the cut will be made. Saw through the tape and
carefully remove tape when finished.
10
5
5
10
5
5
Using mitre adjustment
The same cut can be made by mitring right and left with the broad surface
against the fence (fig. R2).
The two sketches (fig. R1 & R2) are for four side objects only. As the
number of sides changes, so do the mitre and bevel angles. The chart
below gives the proper angles for a variety of shapes, assuming that all
sides are of equal length. For a shape that is not shown in the chart,
divide 180° by the number of sides to determine the mitre or bevel angle.
23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW
Dual range mitre scale (fig. T1 & T2)
The mitre scale has two ranges of numbers for convenience, as shown in
fig. T1 & T2. One scale indicates 0° when the blade is square to the fence.
At this position the other scale reads 90°. The 0° scale (larger numbers
closer to the front edge) is used when calculating angles. To calculate the
proper mitre angle, divide 180° by the number of sides of the box or
frame. Refer to the previous chart for some examples. The 90° scale
(smaller numbers behind the 0° scale) is used when a corner of your box
or frame is measured with a protractor.
en - 6
ENGLISH
For example, if you measure the corner of an 8 sided box, the protractor
will read 135°. To determine the proper mitre setting, divide the measured
angle by two. The proper mitre setting in this example is 671/2.
Set this angle on the 90° scale.
Vernier scale (fig. U1 - U3)
Your saw is equipped with a vernier scale for added precision.
For settings that require partial degrees (1/4°, 1/2°, 3/4°), the vernier scale
allows you to accurately set mitre angles to the nearest 1/4° (15 minutes).
To use the vernier scale follow the steps listed below.
• Align the desired vernier mark with the closest degree mark on the
mitre scale, as described below. The plastic vernier plate is inscribed
with marks for 1/4°, 1/2°, 3/4° and 1°. Only the 1/2° and the 1° are
numerically labelled.
As an example, assume that the angle you want to mitre is 241/4° right.
• Turn OFF the Mitre Saw.
• Set the mitre angle to the nearest whole degree desired by aligning the
centre mark in the vernier scale, shown in fig. U1, with the whole
degree number etched in the mitre scale. Examine fig. U2 closely;
the setting shown is 24° right mitre. To set the additional 1/4°, squeeze
the mitre arm lock and carefully move the arm to the right until the 1/4°
vernier mark aligns with the closest degree mark on the mitre scale.
In this example, the closest degree mark on the mitre scale happens to
be 25°. Fig. U3 shows a setting of 241/4° right mitre.
When mitring to the right:
- increase the mitre angle by moving the arm to align the appropriate
vernier mark with the closest mark on the mitre scale to the right.
- decrease the mitre angle by moving the arm to align the appropriate
vernier mark with the closest mark on the mitre scale to the left.
When mitring to the left:
- increase the mitre angle by moving the arm to align the appropriate
vernier mark with the closest mark on the mitre scale to the left.
- decrease the mitre angle by moving the arm to align the appropriate
vernier mark with the closest mark on the mitre scale to the right.
Cutting Base Mouldings (fig. V1 - V4)
Vertical position
• Always make a dry run without power before making any cuts.
Straight 90° cuts (fig. V1)
• Position the wood against the fence and clamp it in place as shown in
fig. V1.
• Turn the saw ON, allow the blade to reach full speed and lower the arm
smoothly through the cut.
- Right side
• Mitre left 45°.
• Save the right side of the cut.
DW705 - Horizontal position using bevel (fig. V3 & V4)
Another method of making the cut is to make a 0° mitre, 45° bevel cut.
Your saw can cut a bevel 200 mm wide. All cuts are made with 45° bevel
and 0° mitre. All cuts are made with the back of the moulding laying flat on
the saw as shown in fig. V3 and V4.
Inside corner
- Left side
• Position the moulding with top of the moulding against the fence.
• Save the left side of the cut.
- Right side
• Position the moulding with the bottom of the moulding against the
fence.
• Save the left side of the cut.
Outside corner
- Left side
• Position the moulding with the bottom of the moulding against the
fence.
• Save the right side of the cut.
- Right side
• Position the moulding with top of the moulding against the fence.
• Save the right side of the cut.
Saw Blades
To obtain the stated cutting capacities, always use 305 mm saw blades
with 30 mm arbor holes.
Cutting non-ferrous metals
When cutting non-ferrous metals, the machine is only to be used to
perform vertical straight and mitre cross-cuts in the mitre saw mode.
We recommend that bevel and compound mitre cuts should not be
performed in non-ferrous metals. The machine is not to be used for cutting
ferrous metals.
• Always use a material clamp when cutting non-ferrous metals.
Make sure that the workpiece is clamped securely.
• Only apply saw blades that are qualified for cutting non-ferrous metals.
• When using lubricants, only apply wax or separation spray. Do not use
emulsions or similar fluids.
• Connect an FI or DI switch between machine and mains to avoid
residual risks caused by metal swarf.
The FI switch should comply with the following specifications:
45° mitre cuts (fig. V2)
• Position the moulding as shown in fig. V2.
• All cuts are made with the back of the moulding against the fence and
the bottom of the moulding against the base.
Inside corner
- Left side
• Mitre left 45°.
• Save the left side of the cut.
- Right side
• Mitre right 45°.
• Save the right side of the cut.
Outside corner
- Left side
• Mitre right 45°.
• Save the left side of the cut.
en - 7
rated voltage
rated current
reaction time
fusing current
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
The DI switch should comply with the following specifications:
DIN VDE 0661
rated voltage
rated current
fusing current
all-pole cutoff
PE monitoring
low-voltage release
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
24
ENGLISH
Transport (fig. A2 & B1)
In order to conveniently carry the Mitre Saw, a carrying handle (9) has
been included on the top of the saw arm (fig. B1).
• To transport the saw, lower the arm and depress the lock down pin (28)
(fig. A2).
• Always use the carrying handle (9) or the hand indentations (22) shown
in fig. B2 to transport the saw.
The saw arm cannot be fully lowered with a blade mounted,
unless the kerf plate has been cut. If you wish to transport the
saw before cutting the kerf plate, remove the saw blade.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean the housing with a soft
cloth.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT machine, simply return it within 30 days, complete as
purchased, to a participating Dealer, or an authorized DEWALT repair
agent, for a full refund or exchange. Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT machine, in the
12 months following purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for Power Tools.
Excludes accessories.
• ONE YEAR WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty materials or
workmanship within 12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of charge or,
at our discretion, replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit and is additional to
consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT repair agent,
please use the appropriate telephone number on the back of this manual.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorised DEWALT repair agent where it will be
disposed of in an environmentally safe way.
25
en - 8
ESPAÑOL
INGLETADORA DW704/DW705
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta eléctrica DEWALT. Muchos años de
experiencia y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el usuario
profesional.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Desembalaje
Descripción
Montaje
Ajustes
Instrucciones para el uso
Transporte
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 3
es - 3
es - 3
es - 3
es - 4
es - 5
es - 8
es - 8
es - 8
DW704/DW705
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas han sido construidas de
acuerdo a las normas siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a DEWALT, véase abajo o
consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las normas 86/188/CEE &
89/392/CEE, medida de acuerdo con EN 50144:
DW704
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
DW705
dB(A)*
88,4
89,3
dB(A)
101,4
97,3
* al oído del usuario
Tome las medidas adecuadas para proteger sus oídos cuando
la presión acústica exceda el valor de 85 dB(A).
Características técnicas
Tensión
V
Potencia absorbida
W
Diámetro del disco
mm
Diámetro interior del disco
mm
Velocidad máxima de la hoja
min
Capacidad máxima de corte transversal 90°
mm
Capacidad máxima de inglete 45°
mm
Profundidad máxima de corte 90°
mm
Profundidad máxima de corte
transversal en bisel 45°
mm
Inglete (posiciones máximas)
izquierda
derecha
Bisel (posiciones máximas)
izquierda
derecha
Inglete de 0°
Anchura resultante a la altura máxima 90 mm
mm
Altura resultante a la anchura máxima 200 mm mm
Inglete de 45°
Anchura resultante a la altura máxima 90 mm
mm
Altura resultante a la anchura máxima 140 mm mm
Bisel de 45°
Anchura resultante a la altura máxima 58 mm
mm
Altura resultante a la anchura máxima 200 mm mm
Tiempo que tarda en funcionar el freno de la
hoja electrónica automática
s
Peso
kg
DW704
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
DW705
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
48°
48°
-
58
48°
48°
48°
3°
150
58
150
58
105
58
105
58
-
150
43
< 10,0
16,3
< 10,0
17,2
Fusibles
Herramientas 230 V:
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de la aceleración según
EN 50144:
DW704
DW705
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
R 9610618
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes mortales o de averías
en la herramienta en caso de no respeto de las instrucciones
en este manual.
Indica tensión eléctrica.
es - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
26
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las reglas de seguridad
en vigor en su país, a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo de
accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la humedad. Procure que el
área de trabajo esté bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra
(p. ej. tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej. humedad elevada
formación de polvo metálico, etc.), se puede aumentar la seguridad
eléctrica a través de intercalar un transformador de separación o un
interruptor de protección de corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la herramienta o el cable de
prolongación. En caso de uso por menores de 16 años, se requiere
supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de prolongación destinados al
uso exterior y marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan, deben estar guardadas
en un lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas.
Estos podrían ser atrapados por piezas en movimiento.
Para trabajos al exterior, se recomienda llevar calzado de suela
antideslizante. Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado produce polvo u
otras partículas volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de los oídos cuando la
presión acústica exceda el valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la pieza de trabajo.
Es más seguro que sujetarla con la mano y le permite utilizar ambas
manos para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al transportar la herramienta
enchufada.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición de parada al enchufar
la herramienta.
13 Esté siempre alerto
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté completamente parada
antes de dejarla sin vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha, asegúrese de que las llaves
y utensilios de reglaje hayan sido retirados.
27
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está destinada la herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables de potencia
demasiado débil para ejecutar trabajos pesados. La herramienta
funcionará mejor y con mayor seguridad al ser utilizada de acuerdo
con sus características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o acoplamientos, o el uso de la
herramienta misma distintos de los recomendados en este manual de
instrucciones, puede dar lugar a lesiones de personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del cable para desenchufar
la herramienta. Proteja el cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para trabajar mejor y
más seguro. Siga las instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de las herramientas con
regularidad y, en caso de avería, llévelos a un Centro de Servicio
DEWALT para que sean reparados. Inspeccione los cables de
prolongación periódicamente y sustitúyalos cuando presenten defectos.
Mantenga todos los mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que no haya averías,
a fin de asegurar que funcionará correctamente y sin problemas.
Compruebe que no haya desalineamiento o enganchamiento de piezas
en movimiento, ni roturas de piezas, ni accesorios mal montados,
ni cualquier otro defecto que pudiera perjudicar al buen funcionamiento
de la herramienta. Haga reparar o sustituir los dispositivos de
seguridad u otros componentes defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor esté defectuoso.
Haga sustituir el interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas de seguridad en
vigor. Para evitar situaciones peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un técnico competente.
Normas de seguridad adicionales de las ingletadoras
21 Actuación del protector
El protector de la hoja de la sierra se levantará automáticamente
cuando se baje el brazo y cubrirá la hoja al levantar el brazo.
Es posible levantar el protector con la mano al instalar o extraer una
hoja o para inspeccionar la sierra. No levante nunca el protector de la
hoja con la mano a menos que la sierra esté desconectada.
22 Restos que salen despedidos
La sección delantera del protector está apersianada para permitir la
visibilidad mientras se está cortando. Aunque las persianas reducen
considerablemente la cantidad de restos que salen despedidos al utilizar la
sierra, existen aperturas en el protector. Por consiguiente, es preciso llevar
siempre gafas de seguridad al mirar a través de las persianas.
23 Hojas de la sierra
Asegúrese de que la hoja gira en la dirección correcta. Mantenga la
hoja bien afilada. No utilice hojas con un diámetro superior o inferior al
recomendado. Consulte los datos técnicos en relación con las
especificaciones adecuadas de la hoja.
24 Protectores de la hoja
No ponga nunca la sierra en funcionamiento sin que los protectores
estén colocados.
25 Tenga cuidado con las manos
Mantenga las manos alejadas del recorrido de la hoja de la sierra.
No las coloque nunca cerca de la hoja cuando la sierra esté conectada
al suministro eléctrico.
26 Detención del motor
Levante la hoja del corte en la pieza de trabajo antes de soltar el
interruptor. No intente nunca detener la máquina en movimiento
presionando una herramienta u objeto similar contra la hoja.
No encaje nada contra el ventilador para detener el eje del motor.
es - 2
ESPAÑOL
27 Mantenimiento de la hoja y de los manguitos portaherramientas
Asegúrese de que la hoja y los manguitos portaherramientas tienen las
superficies de contacto limpias y utilice ambas llaves para apretarlos.
26 Tope de ajuste de biseles (sólo en DW705)
27 Placa de corte
28 Pasador de bloqueo del cabezal
Seguridad eléctrica
B3
29 Prolongación del soporte de la pieza
30 Tope de longitud ajustable
31 Sujeción de la pieza de trabajo
32 Bolsa para el polvo
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la red corresponde al valor indicado
en la placa de características.
Su herramienta DEWALT tiene doble aislamiento, conforme a la
norma EN 50144; por consiguiente, no se requiere conexión a
tierra.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de prolongación,
deberá ser un cable de prolongación aprobado, de 3 hilos, adecuado para
la potencia de esta herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
Desembalaje (fig. A1 & A2)
Extraiga la ingletadora del material de embalaje con cuidado, utilizando el
asa de transporte (9).
El paquete contiene:
1 Ingletadora montada
1 Llave para la hoja
1 Hoja TCT de sierra de 305 mm
2 Abrazaderas (sólo en DW704)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Apriete el asa de manejo (1) y extraiga el pasador de bloqueo (28),
según se indica en la fig. A2.
• Reduzca suavemente la presión hacia abajo y deje que el brazo se
levante por completo.
Descripción (fig. B1 - B3)
B1
1 Asa de manejo
2 Protector inferior móvil
3 Guía derecha
4 Pomo de sujeción de ingletes
5 Enganche de ingletes
6 Escala de ingletes
7 Guía izquierda
8 Orificios para montaje en el banco
9 Asa de transporte
10 Palanca de desbloqueo del cabezal
11 Protector inferior trasero
12 Escala de biseles (sólo en DW705)
13 Orificio del candado
14 Caja del motor
15 Botón de bloqueo del eje
16 Tapa de inspección de escobillas
17 Interruptor
B2
18 Llave para la hoja
19 Tope de la posición angular (sólo en DW705)
20 Salida de polvo
21 Bloqueo de biseles (sólo en DW705)
22 Rebajes para transporte
23 Pomos de sujeción de la guía superior izquierda (sólo en DW705)
24 Protector superior
25 Tope de ajuste vertical (sólo en DW705)
es - 3
Montaje
Desenchufe la herramienta antes de proceder con el montaje.
El motor y los protectores ya están montados en la base.
Montaje en el banco (fig. C1 & C2)
• Existen orificios (8) en las cuatro patas para facilitar el montaje en el
banco. Hay dos orificios de tamaño diferente para que quepan tornillos
(33) de distintas medidas. Utilice uno de los orificios; no es necesario
utilizar ambos. Monte siempre la sierra con firmeza para evitar que se
mueva. Para facilitar el transporte, la herramienta puede montarse
sobre una pieza de madera contrachapada de 12,5 mm ó más de
grosor, que se puede sujetar al soporte de la pieza que usted utilice o
trasladar a otros emplazamientos y volver a montarla.
• Al montar la sierra sobre una pieza de madera contrachapada,
asegúrese de que los tornillos de montaje no sobresalgan de la parte
inferior de la madera. Ésta debe estar bien encajada en el soporte de la
pieza. Al montar la sierra en cualquier superficie de trabajo, sujétela
únicamente en los salientes donde están situados los orificios para los
tornillos de montaje; si la sujeta en cualquier otro punto, ello podría
impedir el correcto funcionamiento de la sierra.
• Para evitar que se trabe y que el funcionamiento sea incorrecto,
asegúrese de que la superficie de montaje no esté curvada ni sea
irregular. Si la sierra se balancea sobre la superficie, coloque un trozo
fino de material bajo una de las patas de la misma hasta que esté bien
sujeta sobre la superficie de montaje.
Montaje de la hoja de la sierra (fig. D1 - D7)
• Apriete la palanca de desbloqueo del cabezal (10) para soltar el protector
inferior (2) y, a continuación, levante este último tanto como sea posible.
• Afloje el tornillo de la abrazadera del protector (35) lo suficiente para
que la pieza angular (36) pase entre la cabeza del tornillo (38) y el
protector. De esta forma, será posible levantar la abrazadera del
protector (37) lo suficiente para tener acceso al tornillo de sujeción de
la hoja (39).
• Mantenga levantado el protector inferior y apriete el botón de bloqueo del
eje (15) con una mano y, con la llave que se suministra para la hoja (18) en
la otra mano, gire hacia la derecha el tornillo roscado izquierdo de la
hoja (39) para aflojarlo.
Para utilizar el bloqueo del eje, apriete el botón según se indica y
gire el eje con la mano hasta que note que se bloquea. Continúe
apretando el botón de bloqueo para evitar que el eje gire.
• Extraiga el tornillo de sujeción de la hoja (39) y el soporte del disco
exterior (40).
• Instale la hoja de la sierra (41) sobre el resalte (42) que hay en el
soporte del disco interior (43). Asegúrese de que los dientes en el
borde inferior de la hoja apuntan hacia la parte posterior de la
ingletadora (alejados del operador).
• Coloque el soporte del disco exterior (40).
• Gire el tornillo de sujeción de la hoja (39) en el sentido contrario a las
agujas del reloj para apretarlo, al tiempo que, con la otra mano,
mantiene el protector inferior levantado y el bloqueo del eje activado.
28
ESPAÑOL
• Desplace la abrazadera del protector (37) hacia abajo hasta que la
pieza angular (36) quede debajo de la cabeza del tornillo de la
abrazadera (35).
• Apriete el tornillo de la abrazadera del protector.
No apriete nunca el pasador de bloqueo del eje mientras la
hoja esté girando. Asegúrese de mantener bajada la
abrazadera del protector y apriete firmemente el tornillo de
ésta después de instalar la hoja.
No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
Si la hoja de la sierra no está colocada en un ángulo exacto de 90°
respecto a la guía:
• Afloje los tres tornillos (49) y desplace el conjunto de escala/brazo de
inglete hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la escuadra
indique que la hoja está situada en un ángulo de 90° respecto a la guía.
• Vuelva a apretar los tres tornillos (49). No preste atención a la lectura
que señale el indicador de inglete en este punto.
Ajustes
Desenchufe la herramienta antes de iniciar los ajustes.
Su ingletadora se ha ajustado con precisión en la fábrica. Si fuera preciso
volver a realizar un ajuste debido al transporte y manipulación,
o a cualquier otro motivo, siga los pasos que se describen a continuación.
Una vez realizados, estos ajustes deben mantenerse.
Ajuste del protector inferior trasero (fig. E1 - E3)
• Compruebe el protector inferior trasero (11) para asegurarse de que
está colocado en una posición en la que la hoja (41) queda en el centro
y a la misma distancia de ambos lados.
• Ajústelo según sea necesario; para ello, afloje los dos tornillos (44)
y desplace el protector (fig. E2).
• Apriete firmemente ambos tornillos.
Ajuste del indicador de inglete (fig. G1 - G3, H1 & H2)
• Afloje el pomo de sujeción de ingletes (4) y apriete el enganche (5) para
soltar el brazo de inglete (47).
• Mueva el brazo de la sierra para colocar el indicador de inglete (51) en
cero, según se indica en la fig. H1.
• Con el pomo de sujeción de ingletes aflojado, deje que el enganche se
coloque en su lugar a medida que gira el brazo de inglete más allá del
cero.
• Observe el indicador (51) y la escala de ingletes (6) a través de la
abertura de visualización (52) (fig. H2). Si el indicador no señala
exactamente cero, ábrala con cuidado por la izquierda o por la
derecha utilizando un destornillador de boca plana en cualquier
extremo de la moldura de plástico (53).
Comprobación y ajuste de la hoja a la mesa
No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
No quite nunca el protector.
Realización del corte (fig. B2, F1 - F4)
Para ajustar y utilizar la ingletadora, es preciso efectuar una ranura (45) en
la placa de corte (27) con el fin de dejar espacio para la hoja.
• Coloque la sierra en un inglete de 0°.
• Ponga un trozo de madera que no necesite en la sierra; el tamaño
debe ser de al menos 25 mm x 152 mm x 305 mm (46).
• Apriete la palanca de desbloqueo del cabezal (10) para soltar éste.
• Conecte la herramienta y deje que la hoja alcance su velocidad completa.
• Baje el brazo de la sierra al máximo y corte lentamente la madera y la
placa de corte.
• Desconecte la ingletadora y deje que la hoja se detenga antes de
levantar el brazo.
DW705 - Ensanchamiento del corte para cortes en bisel de 45°
• Afloje los pomos de sujeción (23) y desplace el protector superior
izquierdo (7) hacia la izquierda tanto como sea posible.
• Afloje el bloqueo de biseles (21). Ajuste ahora el ángulo oblicuo en 45°
e inmovilice el bloqueo de biseles (21).
• Conecte la ingletadora y deje que la hoja alcance su velocidad completa.
• Baje el brazo y corte lentamente la madera y la placa de corte.
• Asegúrese de que ajusta la guía izquierda (7) (consulte “Ajuste de la guía”)
para que quede tan cerca de la hoja de la sierra como sea posible, sin
obstaculizar el movimiento ascendente y descendente del brazo.
• Apriete la guía en su lugar utilizando los dos pomos (23).
Comprobación y ajuste de la hoja a la guía (fig. G1 - G4)
• Afloje el pomo de sujeción de ingletes (4) y lleve el enganche de
ingletes (5) hacia arriba para soltar el brazo de inglete (47).
• Balancee el brazo de inglete hasta que el enganche lo sitúe en la
posición de inglete de 0°. No apriete el pomo de sujeción.
• Desplace el cabezal hacia abajo hasta que la hoja entre en el corte de
la sierra (45).
• Coloque una escuadra (48) contra la guía izquierda (7) y la hoja (41)
(fig. G3).
29
DW 704 - Esta máquina se ha ajustado en la fábrica y no precisa ningún
otro ajuste
DW 705 - Ajuste del tope de biseles (fig. J1 - J8)
• Afloje el bloqueo de biseles (21).
• Presione el brazo de inglete hacia la derecha, para asegurarse de que
el tope de la posición angular (19) se halla situado contra el tope de
ajuste de posición vertical (25).
• Afloje la tuerca de fijación de la derecha (54) y atornille el tope (25)
hacia adentro.
• Alinee las hendiduras (61) en la carcasa de biseles y en la mesa tal y
como se indica en el dibujo.
• Introduzca el extremo liso de una broca de 6,35 mm en las hendiduras
para alinear ambas carcasas.
• Mientras la broca está en las hendiduras (61), gire el tornillo del tope (25)
con firmeza hacia la izquierda contra el tope de la posición angular (19).
• Apriete el bloqueo de biseles (21) y retire la broca.
• Mantenga firme el tornillo de tope (25) y apriete de nuevo la tuerca de
fijación (54).
• Si la posición del indicador de bisel (55) en la escala de biseles (12) no
es igual a 0, afloje entonces la tuerca de fijación (56) y ponga el
indicador en 0.
• Mueva el brazo hacia abajo, de manera que la hoja de sierra (41) pase
ligeramente a través (27) de la placa de corte.
• Coloque una escuadra (48) ajustable sobre la mesa y apóyela sobre la
hoja de sierra (41).
No deje que la escuadra ajustable toque los dientes de la hoja
de sierra.
• La hoja de sierra ha de estar en posición vertical y formando un ángulo
de 90° con respecto a la hoja de la mesa. Si este no fuese el caso,
ajústela de la manera siguiente:
es - 4
ESPAÑOL
- Hoja de sierra hacia la derecha
• Gire el tornillo inferior (63) hacia la izquierda para ajustar la hoja de
sierra.
• Apriete el tornillo superior (62).
- Hoja de sierra hacia la izquierda
• Afloje el tornillo superior (62).
• Gire el tornillo inferior (63) hacia la derecha para ajustar la hoja de
sierra.
• Apriete el tornillo superior (62).
Tenga la precaución en ambos casos de que ambos tornillos hayan
quedado bien apretados, de modo que el ajuste no se deslice.
DW705 - Ajuste de la guía (fig. K)
La parte superior de la guía izquierda (7) se puede ajustar hacia la
izquierda para dejar espacio y permitir que la sierra corte oblícuamente en
un ángulo completo de 48° a la izquierda. Para ajustar la guía:
• Afloje los dos pomos de plástico (23) y deslice la guía hacia la izquierda.
• Haga una prueba con la ingletadora desconectada y compruebe la
distancia. Ajuste la guía para que quede lo más cerca posible de la hoja
con objeto de lograr el máximo soporte para la pieza de trabajo sin que
obstaculice el movimiento ascendente y descendente del brazo.
• Apriete fuerte ambos pomos.
• Vuelva a llevar la guía a la derecha después de realizar el corte.
Es posible que la ranura de referencia (58), fig. K, en la guía
izquierda se obstruya por el serrín. Para limpiarla, utilice una
varilla o aire a baja presión.
DW705 - Comprobación y ajuste del ángulo oblicuo (fig. K, L1 - L4)
• Afloje los pomos de sujeción de la guía izquierda (23) y desplace la
parte superior de ésta hacia la izquierda tanto como sea posible.
• Afloje el bloqueo de biseles (21) y lleve el brazo de la sierra hacia la
izquierda hasta que el tope de la posición angular (19) quede situado
sobre el tope de ajuste de biseles (26). Esta es la posición de bisel de 45°.
• Si el indicador de bisel (55) no señala exactamente 45°, ello significa
que el brazo de la sierra no está ajustado.
• Para ajustarlo, afloje la tuerca de fijación (59) en el tope de ajuste de
biseles (26) en la fig. L2.
• Ajuste el tornillo del tope hacia arriba o hacia abajo según sea
necesario hasta que el indicador señale 45° con el tope de la posición
angular (19) apoyado sobre el tope de ajuste de biseles (26).
• Mantenga quieto el tornillo mientras aprieta con firmeza la tuerca de
fijación (59). No ajuste el indicador de bisel.
• Para conseguir un ángulo oblicuo de 3° a la derecha o uno de 48° a la
izquierda, es preciso ajustar los dos tornillos de los topes de ajuste de
modo que el brazo de la sierra se pueda mover según sea necesario.
Vuelva a ajustar los topes cuando haya terminado los cortes.
Instrucciones para el uso
Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas
de aplicación.
Antes del uso:
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado
desgastadas. La velocidad máxima de giro de la herramienta no debe
ser superior a la de la hoja de la sierra.
• Sujete bien la pieza de trabajo.
• Aunque es posible cortar madera y muchos materiales no ferrosos con
esta ingletadora, estas instrucciones de funcionamiento se refieren
únicamente a la madera. Con otros materiales se aplican los mismos
principios. ¡No utilice esta ingletadora para cortar materiales ferrosos
(hierro y acero) o mampostería! ¡No emplee discos abrasivos!
es - 5
•
•
•
•
No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos están bien
apretados.
• Asegúrese de utilizar la placa de corte. No ponga en marcha la
máquina si la anchura de la ranura de corte es superior a 9 mm.
Encender y apagar (fig. M1 & M2)
• Para encender la ingletadora, apriete el interruptor (17) según se indica
en la fig. M1.
• Para apagarla, suelte el interruptor.
• No existen indicaciones establecidas para dejar la herramienta
encendida, pero existe un orificio (13) en el interruptor para introducir
un candado y mantener la ingletadora en la posición de apagado.
Corte transversal recto vertical (fig. B1, B2 & N)
• Afloje el pomo de sujeción de ingletes (4) y lleve el enganche de
ingletes (5) hacia arriba.
• Fije el enganche de ingletes en la posición de 0° y apriete el pomo de
sujeción.
• Coloque la madera que va a cortar sobre la guía (3 y 7).
• Sujete el asa de manejo (1) y apriete la palanca de desbloqueo del
cabezal (10) para soltarlo. Apriete el interruptor (17) para poner en
marcha el motor.
• Apriete el cabezal para que la hoja pueda cortar la madera y penetrar
en la placa de corte de plástico (27).
• Una vez realizado el corte, suelte el interruptor (17) y vuelva a colocar el
cabezal en la posición de reposo superior.
Corte transversal a inglete vertical (fig. G1 & G2, O)
• Afloje el pomo de sujeción de ingletes y lleve el enganche de ingletes
hacia arriba. Desplace el cabezal a la izquierda o a la derecha hasta el
ángulo preciso.
• El enganche de ingletes se colocará automáticamente en 15°, 22,5°,
30° y 45°. Para obtener cualquier ángulo intermedio o uno de 48°, sujete
el cabezal con firmeza y apriete el pomo de sujeción para dejarlo fijo.
• Antes de realizar un corte, compruebe siempre que el pomo de
sujeción de ingletes está bien sujeto.
• Siga las instrucciones que se dan para el corte transversal recto.
Al ingletear el extremo de una pieza de madera con un resto
pequeño, coloque la madera de modo que ésta quede situado
en el lado de la hoja que tiene un ángulo mayor respecto a la
guía; por ejemplo, inglete izquierdo, resto a la derecha - inglete
derecho, resto a la izquierda.
DW 705 - Corte transversal oblicuo (fig. B2 & P)
• Afloje los pomos de sujeción de la guía izquierda (23) y deslice la parte
superior de ésta hacia la izquierda tanto como sea posible.
Afloje el bloqueo de biseles (21) y establezca el bisel que desee.
• Apriete el bloqueo de biseles (21) con firmeza.
• Los ángulos oblicuos se pueden establecer desde 3° a la derecha
hasta 48° a la izquierda y se pueden cortar con el brazo de inglete
colocado en cero y una posición máxima de inglete de 45° a la
derecha o a la izquierda.
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal recto vertical”.
Calidad de corte
La uniformidad de un corte depende de distintas variables como,
por ejemplo, el material que se corta. Cuando desee obtener cortes de la
mayor uniformidad para molduras y otros trabajos de precisión, utilice una
hoja bien afilada (de carburo de 60 dientes) y una velocidad de corte
uniforme y más lenta.
30
ESPAÑOL
DW705 - Corte de ingletes compuestos (fig. S1 & S2)
Un inglete compuesto es un corte realizado utilizando un ángulo de inglete
(fig. R2) y un ángulo oblicuo (fig. R1) al mismo tiempo. Éste es el tipo de
corte que se utiliza para hacer marcos o cajas con lados inclinados como
el que aparece en la fig. S1.
Si el ángulo de corte varía de un corte a otro, compruebe que
el pomo de sujeción de biseles y el pomo de sujeción de
ingletes están bien apretados. Es preciso apretar estos pomos
después de efectuar cualquier cambio en el bisel o en el inglete.
• La tabla que aparece a continuación le ayudará a seleccionar los
valores adecuados de bisel y de inglete para cortes normales de
ingletes compuestos. Para utilizar la tabla, seleccione el ángulo “A”
deseado (fig. S2) de su proyecto y localícelo en el arco apropiado de la
tabla. A partir de ahí, siga la tabla hacia abajo para hallar el ángulo
oblicuo correcto y de forma horizontal para encontrar el ángulo de
inglete correcto.
• Coloque la ingletadora en los ángulos prescritos y realice algunos
cortes de prueba.
• Intente acoplar la piezas cortadas.
Ejemplo: Para hacer una caja de 4 lados con ángulos externos de 30°
(ángulo “A”, fig. S2), utilice el arco superior derecho. Busque 30 en la
escala del arco. Siga la línea de intersección horizontal hacia uno de
los lados para obtener el valor del ángulo de inglete en la sierra (23).
Del mismo modo, siga la línea de intersección vertical hacia arriba
o hacia abajo para hallar el ajuste del ángulo oblicuo de la sierra.
Para comprobar los ajustes de la sierra, realice siempre cortes de
prueba con algunos trozos de madera de desecho.
Utilización del ajuste de inglete
Es posible realizar el mismo corte si se ingletea a derecha e izquierda con
la superficie ancha apoyada en la guía (fig. R2).
Los dos bocetos (fig. R1 & R2) son únicamente para objetos de cuatro
lados. Al cambiar el número de lados, también lo hacen los ángulos de
inglete y oblicuo.
31
15
20
25
30
35
40
45
CAJA DE 4
LADOS
65
70
75
80
10
40
50
55
60
40
35
45
35
75
30
35
70
85
40
CAJA DE 6
LADOS
30
30
65
25
55
60
25
50
25
65
45
20
55
50
35
45
15
20
40
60
20
75
DW705 - Utilización del ajuste en bisel
El bisel para las dos tablas se ajusta en 45° cada una, con lo que el
ángulo es de 90°. El brazo de inglete está fijo en la posición cero.
La madera se coloca con el lado ancho y plano sobre la mesa y el borde
estrecho apoyado en la guía.
5
15
30
40
15
25
35
30
10
5
10
20
25
CAJA DE 8
LADOS
ÁNGULO EXTERNO
Moldura de ajuste y otros marcos
Intente cortar algunos proyectos sencillos utilizando madera de desecho
hasta que empiece a familiarizarse con su ingletadora. Ésta constituye la
herramienta ideal para ingletear cantos como el que aparece en la fig. R1.
Es posible realizar la junta que se muestra utilizando el ajuste en bisel
(DW705) o el de inglete.
AJUSTE DEL ÁNGULO DE INGLETE DE LA SIERRA
Corte de marcos, cajas y otros proyectos de cuatro lados (fig. R1 & R2)
0
85
45
70
Soporte para piezas largas (fig. B3)
• Utilice siempre un soporte para las piezas largas.
• Para obtener los mejores resultados, utilice la prolongación del soporte
de la pieza (29) para aumentar la anchura de la mesa de la ingletadora
(lo puede conseguir en su distribuidor como opción). Utilice un soporte
para las piezas largas empleando cualquier medio adecuado como,
por ejemplo, caballetes de aserrar o dispositivos similares, para evitar
que los extremos se caigan.
Ángulo de inglete u oblicuo
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
80
Sujeción de la pieza de trabajo (fig. V1 - V4)
Use siempre una mordaza del material cuando corte metales no ferrosos.
• Siempre que sea posible, fije la madera a la sierra.
• Para obtener los mejores resultados, utilice la sujeción (31) creada para
su ingletadora (la puede conseguir en su distribuidor como opción).
Sujete la pieza de trabajo a la guía siempre que sea posible. Se puede
fijar a cualquiera de los lados de la hoja de la sierra; recuerde que ha
de apoyar la sujeción contra una superficie de guía plana y sólida.
Nº de lados
4
5
6
7
8
9
10
85
Posición del cuerpo y de las manos (fig. Q1 - Q4)
Para que el aserrado sea más fácil, preciso y seguro, es necesario que
coloque adecuadamente el cuerpo y las manos al utilizar la ingletadora.
• No coloque nunca las manos cerca de la zona de corte.
• No coloque las manos a una distancia inferior a 150 mm respecto a la
hoja.
• Sujete bien la pieza de trabajo sobre la mesa y la guía al cortar.
Mantenga las manos en su lugar hasta que haya soltado el interruptor
y la hoja se haya detenido por completo.
• Realice siempre pruebas (sin potencia) antes de hacer los cortes
definitivos para comprobar el recorrido de la hoja.
• No cruce las manos como se indica en la fig. Q4.
• Coloque los dos pies firmemente sobre el suelo y mantenga el
equilibrio adecuado.
• Al desplazar el brazo de la sierra a izquierda y derecha, sígalo y
colóquese a un lado de la hoja.
• Mire a través de las persianas de protección (60) al seguir una línea de
lápiz.
La tabla que aparece a continuación indica los ángulos adecuados para
formas diferentes, siempre que todos los lados tengan la misma longitud.
Si una figura no aparece en la tabla, divida 180° por el número de lados
para establecer el ángulo de inglete u oblicuo.
80
Asegúrese de que el material no se deslice durante el corte;
sujételo bien. Deje siempre que la hoja se detenga por
completo antes de levantar el brazo. Si aún quedan pequeñas
fibras de madera en la parte posterior de la pieza de trabajo,
coloque un trozo de cinta adhesiva en la madera donde va a
realizar el corte. Sierre sobre la cinta adhesiva y retírela con
cuidado cuando haya terminado.
10
15
20
15
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
AJUSTE DEL ÁNGULO OBLICUO DE LA SIERRA
es - 6
ESPAÑOL
Escala de ingletes doble (fig. T1 & T2)
La escala de ingletes tiene dos grupos de números para mayor
comodidad, como se muestra en las fig. T1 & T2. Una escala indica 0°
cuando el ángulo entre la hoja y la guía es recto. En esta posición la otra
escala señala 90°. La escala de 0° (números más grandes cerca del borde
delantero) se utiliza para calcular ángulos. Para calcular el ángulo de
inglete adecuado, divida 180° por el número de lados de la caja o del
marco. Consulte los ejemplos que aparecen en la tabla anterior.
La escala de 90° (números más pequeños detrás de la escala de 0°) se
utiliza cuando un ángulo de la caja o marco se mide con un transportador.
Si mide, por ejemplo, el ángulo de una caja de 8 lados, el transportador
indicará 135°. Para decidir el valor de inglete adecuado, divida el ángulo
medido por dos. El valor de inglete apropiado en este ejemplo es 671/2.
Establezca este ángulo en la escala de 90°.
Escala vernier (fig. U1 - U3)
Su ingletadora está equipada con una escala vernier con el fin de lograr
una mayor precisión. Para valores que precisen grados parciales
(1/4°, 1/2°, 3/4°), la escala vernier le permite ajustar con precisión los ángulos
de inglete hasta 1/4° (15 minutos). Para utilizar la escala vernier, siga los
pasos que se indican a continuación.
• Alinee la marca vernier deseada con la marca de grado más cercana
en la escala de ingletes, según se describe más abajo. La placa vernier
de plástico tiene marcas para 1/4°, 1/2°, 3/4° y 1°. °nicamente la de 1/2° y
la de 1° tienen indicativos numéricos.
Pongamos, como ejemplo, que se quiere ingletear un ángulo de 241/4°
a la derecha.
• Desconecte la ingletadora.
• Establezca el ángulo de ingletes en el grado completo más cercano al
deseado; para ello, alínee la marca central en la escala vernier, que
aparece en la fig. U1, con el número de grado completo grabado en la
escala de ingletes. Mire la fig. U2 con atención; indica un valor de
inglete de 24° a la derecha.
Para ajustar el 1/4° adicional, apriete el bloqueo del brazo de inglete y
desplace con cuidado el brazo hacia la derecha hasta que la marca
vernier de 1/4° quede al mismo nivel que la marca de grado más
cercana en la escala de ingletes.
En este ejemplo, la marca de grado más cercana en la escala de
ingletes resulta ser 25°. La fig. U3 muestra un valor de inglete de 241/4°
a la derecha.
Al ingletear hacia la derecha:
- aumente el ángulo de inglete desplazando el brazo para alinear la
marca vernier adecuada con la marca más cercana en la escala de
ingletes hacia la derecha.
- reduzca el ángulo de inglete desplazando el brazo para alinear la
marca vernier adecuada con la marca más cercana en la escala de
ingletes hacia la izquierda.
Al ingletear hacia la izquierda:
- aumente el ángulo de inglete desplazando el brazo para alinear la
marca vernier adecuada con la marca más cercana en la escala de
ingletes hacia la izquierda.
- reduzca el ángulo de ingletes desplazando el brazo para alinear la
marca vernier adecuada con la marca más cercana en la escala de
ingletes hacia la derecha.
Corte de molduras de base (fig. V1 - V4)
Posición vertical
• Antes de realizar un corte, haga siempre una prueba sin potencia.
Cortes rectos de 90° (fig. V1)
• Apoye la madera en la guía y sujétela bien, tal y como se indica en la
fig. V1.
es - 7
• Conecte la ingletadora, deje que la hoja alcance su velocidad completa
y baje el brazo suavemente sobre el corte.
Corte a inglete de 45° (fig. V2)
• Coloque la moldura según se indica en la fig. V2.
• Todos los cortes se efectúan con la parte posterior de la moldura
apoyada en la guía y la parte inferior de la misma sobre la base.
Ángulo interno
- Lado izquierdo
• Inglete de 45° a la izquierda.
• Conserve el lado izquierdo del corte.
- Lado derecho
• Inglete de 45° a la derecha.
• Conserve el lazo derecho del corte.
Ángulo externo
- Lado izquierdo
• Inglete de 45° a la derecha.
• Conserve el lado izquierdo del corte.
- Lado derecho
• Inglete de 45° a la izquierda.
• Conserve el lado derecho del corte.
DW705 - Posición horizontal utilizando bisel (fig. V3 & V4)
Otra forma de realizar el corte es hacer un corte a inglete de 0° y oblicuo
de 45°. Esta ingletadora puede cortar un bisel con una anchura de
200 mm. Todos los cortes se hacen con un ángulo oblicuo de 45° y un
inglete de 0°; además, la parte posterior de la moldura ha de estar
apoyada sobre la ingletadora, como se indica en las fig. V3 & V4.
Ángulo interno
- Lado izquierdo
• Coloque la moldura con la parte superior apoyada en la guía.
• Conserve el lado izquierdo del corte.
- Lado derecho
• Coloque la moldura con la parte inferior apoyada en la guía.
• Conserve el lado izquierdo del corte.
Ángulo externo
- Lado izquierdo
• Coloque la moldura con la parte inferior apoyada en la guía.
• Conserve el lado derecho del corte.
- Lado derecho
• Coloque la moldura con la parte superior apoyada en la guía.
• Conserve el lado derecho del corte.
Hojas de sierra
Para lograr las capacidades de cortes descritas, utilice siempre hojas de
305 mm y diámetro interior de 30 mm.
Corte de metales no ferrosos
Cuando se cortan metales no ferrosos, la máquina debe usarse
únicamente en el modo de ingletes. Recomendamos que no se efectúen
cortes biselados y de ingletes compuestos en metales no ferrosos.
La máquina no debe usarse para cortar metales ferrosos.
• Use siempre una mordaza del material cuando corte metales no
ferrosos. Asegúrese que la pieza de trabajo está firmemente
amordazada.
• Utilice únicamente cuchillas de sierra aptas para cortar metales no
ferrosos.
• Cuando use lubricantes, aplique únicamente cera o un pulverizador de
separación. No use emulsiones o fluidos similares.
• Conecte un conmutador FI o DI entre la máquina y la red para evitar
riesgos residuales causados por virutas metálicas.
32
ESPAÑOL
El conmutador FI debe cumplir las siguientes especificaciones:
voltaje de régimen
corriente de régimen
tiempo de reacción
amperaje de fusión
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
El conmutador DI debe cumplir las siguientes especificaciones:
DIN VDE 0661
voltaje de régimen
corriente de régimen
amperaje de fusión
desconexión de todos los polos
monitorización de PE
desconexión con voltaje mínimo
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su herramienta DEWALT,
contacte con su Centro de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como la factura de compra y
le será presentada la mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Transporte (fig. A2 & B1)
Para transportar adecuadamente la ingletadora, se ha añadido un asa de
transporte (9) en la parte superior del brazo de la sierra (fig. B1).
• Para transportar la ingletadora, baje el brazo y apriete el pasador de
bloqueo (28) (fig. A2).
• Utilice siempre el asa de transporte (9) o los rebajes para transporte (22)
que aparecen en la fig. B2 para transportar la ingletadora.
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para su herramienta
DEWALT en los 12 meses siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT. Para ello es
imprescindible presentar la prueba de compra. Incluye mano de obra y
piezas para las Herramientas Eléctricas. No se incluye los accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto debido a fallos de
materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de
compra, le garantizamos la sustitución gratuita de todas las piezas
defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte de una persona no
autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio DEWALT más cercano,
consulte el dorso de este manual.
El brazo de la sierra no puede bajarse por completo cuando
hay una hoja montada, a menos que se haya cortado la placa
de corte. Si desea transportar la ingletadora antes de cortar la
placa de corte, extraiga la hoja.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y limpie el exterior con
regularidad utilizando un paño suave.
Herramientas desechadas y el medio ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio DEWALT, donde será
eliminada sin efectos perjudiciales para el medio ambiente.
33
es - 8
FRANÇAIS
SCIE A ONGLET DW704/DW705
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis de nombreuses
années, DEWALT produit des outils électriques adaptés aux exigences des
utilisateurs professionnels.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Déballage
Description
Assemblage
Réglage
Mode d’emploi
Transport
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 5
fr - 7
fr - 8
fr - 8
Caractéristiques techniques
Tension
V
Puissance absorbée
W
Diamètre de lame
mm
Alésage de lame ø
mm
Vitesse maximale de lame
min-1
Largeur maximale de coupe à 90°
mm
Largeur maximale de coupe à 45°
mm
Profondeur maximale de coupe à 90°
mm
Profondeur maximale de coupe, inclinée à 45°
mm
Onglet (positions maximales)
gauche
droite
Inclinaison
gauche
droite
Onglet 0°
Largeur résultante à hauteur maxi 90 mm
mm
Hauteur résultante à largeur maxi 200 mm
mm
Onglet 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 90 mm
mm
Hauteur résultante à largeur maxi 140 mm
mm
Inclinaison 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 58 mm
mm
Hauteur résultante à largeur maxi 200 mm
mm
Temps d’arrêt et de la lame
s
Poids
kg
DW704
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
48°
48°
-
DW705
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
58
48°
48°
48°
3°
150
58
150
58
105
58
105
58
43
< 10,0
16,3
150
DW704/DW705
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point en conformité avec
les normes 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter DEWALT à l’adresse
ci-dessous ou se reporter au dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE & 89/392/CEE,
mesuré suivant EN 50144:
DW704
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
DW705
dB(A)*
88,4
89,3
dB(A)
101,4
97,3
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe
lorsque le niveau de pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération suivant EN 50144:
DW704
DW705
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
R 9610618
Fusible:
Outils 230 V
Directeur de développement produits
Horst Großmann
< 10,0
17,2
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel:
En cas de non-respect des instructions dans le présent
manuel, il y a risque de blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension électrique.
fr - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
34
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessure et
d’incendie lors de l’utilisation d’outils électriques, observer les
consignes de sécurité fondamentales en vigueur. Lire et observer les
instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité. Veiller à ce que l’aire
de travail soit bien éclairée. Ne pas utiliser d’outils électriques en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés à la terre, comme
par exemple tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par exemple: humidité élevée,
dépôt de poussières métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent l’outil ou le câble
de rallonge. La supervision est obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge homologués portant
le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec, fermé à clé et hors
de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de bijoux. Ils pourraient être
happés par les pièces en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des chaussures à semelle anti-dérapante.
Le cas échéant, porter une garniture convenable retenant les cheveux
longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté produit de la poussière ou
des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe lorsque le
niveau de pression acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec un dispositif de serrage
ou un étau. Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur l’interrupteur. Mettre
l’interrupteur en position d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas employer
l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit complètement immobilisé avant
de le laisser, de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans le présent manuel.
Ne pas utiliser d’outils ou d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des outils à des fins et pour
des travaux pour lesquels ils n’ont pas été conçus.
35
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que ceux recommandés
dans le présent manuel pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer sur celui-ci pour
débrancher la fiche de la prise. Préserver le câble de la chaleur,
de l’huile et des arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de travailler mieux et plus
sûrement. Observer les instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du câble d’alimentation et,
s’il est endommagé, le faire changer par votre Service agréé DEWALT.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le remplacer s’il est
endommagé. Maintenir les poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas endommagé.
Pour cela, contrôler l’alignement des pièces en mouvement et leur
grippage éventuel. Tous les composants doivent être montés
correctement et remplir les conditions pour garantir le fonctionnement
impeccable de l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée conformément aux instructions.
Ne pas utiliser l’outil quand l’interrupteur est défectueux.
Faire remplacer l’interrupteur par un Service agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur.
La réparation des outils électriques est strictement réservée aux
personnes qualifiées.
Directives complémentaires de sécurité pour les scies à onglets
21 Fonctionnement du protecteur
Le protecteur s’ouvre automatiquement quand le bras est abaissé et il
se referme automatiquement sur la lame quand le bras remonte.
Le protecteur s’ouvre à la main pour monter ou enlever la lame ou pour
inspecter celle-ci. Ne jamais ouvrir le protecteur quand la scie est en
marche.
22 Copeaux
La section avant du protecteur est ajourée pour une bonne visibilité
durant le sciage. Les copeaux risquant de traverser le protecteur,
il convient de porter des lunettes de protection pour regarder à travers
le protecteur ajouré.
23 Lames de scie
S’assurer que la lame tourne dans le sens correct. Maintenir la lame
bien affûtée. Ne pas utiliser de lames de diamètres plus élevés ou plus
faibles que ceux recommandés. Se référer aux données techniques
pour obtenir les caractéristiques appropriées des lames.
24 Protecteurs
Ne jamais actionner la scie quand les protecteurs ne sont pas montés.
25 Attention à vos mains
Toujours tenir les mains à l’écart de la lame lorsque la scie est
branchée à l’alimentation électrique.
26 Arrêter le moteur
Tirer la lame de la coupe avant de relâcher l’interrupteur. Ne pas
essayer d’arrêter rapidement le mouvement de la machine en appuyant
un outil ou un autre objet contre la lame; de graves accidents peuvent
être provoqués involontairement de cette façon. Ne jamais caler
d’objet contre le ventilateur du moteur pour bloquer l’axe du moteur.
27 Entretien de la lame et des flasques
Vérifier la propreté des lames et des surfaces de contact des flasques
et serrer en utilisant les deux clés.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifier si la
tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification.
fr - 2
FRANÇAIS
Cet outil à double isolation est conforme à la norme EN 50144;
un branchement à la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du
câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II (Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I (Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à
un disjoncteur FI.
B3
29 Rallonge du plan de travail
30 Butée de longueur réglable
31 Presseur
32 Sac à poussière
Assemblage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de procéder à
l’assemblage.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble de rallonge à trois
conducteurs homologué adapté pour la puissance absorbée de cet outil
(voir les caractéristiques techniques). La section minimum du conducteur
est de 1,5 mm2. En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
Déballage (fig. A1 & A2)
Prendre la scie par la poignée (9) et la sortir avec prudence de son
emballage.
L’emballage contient:
1 Scie à onglet assemblée
1 Tendeur de lame
1 Lame de scie TCT de 305 mm
2 Pinces (uniquement pour DW704)
1 Manuel d’instruction
1 Dessin éclaté
• Appuyer sur la manette (1) et extraire la goupille de verrouillage (28)
comme illustré sur la figure A2.
• Relâcher progressivement la pression vers le bas et veiller à ce que le
bras atteigne la hauteur maximale.
Description (fig. B1 - B3)
B1
1 Manette
2 Carter de protection mobile
3 Guide arrière droit
4 Bouton de serrage d’onglet
5 Verrou d’onglet
6 Echelle d’onglet
7 Guide arrière gauche
8 Trous pour fixation sur établi
9 Poignée de transport
10 Levier de déverrouillage de la tête
11 Couteau diviseur
12 Echelle d’inclinaison (uniquement pour DW705)
13 Orifice pour cadenas
14 Carter de moteur
15 Bouton de blocage d’arbre
16 Trappe d’accès aux charbons
17 Interrupteur
B2
18 Clef de montage de la lame
19 Butée d’inclinaison (uniquement pour DW705)
20 Buse d’aspiration
21 Molette de verrouillage de l’inclinaison (uniquement pour DW705)
22 Poignées de transport
23 Verrouillage du guide arrière gauche (uniquement pour DW705)
24 Carter de protection supérieur
25 Butée de position verticale réglable (uniquement pour DW705)
26 Butée de position inclinée réglable (uniquement pour DW705)
27 Insert
28 Bouton de blocage de la tête en position basse
fr - 3
Le moteur et les protections ont déjà été assemblés sur l’embase.
Montage sur établi (fig. C1 & C2)
• Les trous (8) sont pratiqués dans les quatre pieds, dans le but de
faciliter la pose sur établi. Deux dimensions différentes de trous
permettent l’emploi de vis (33) de dimensions différentes. Opter pour
une des deux dimensions proposées; l’emploi des deux est superflu.
Toujours fixer la scie fermement pour éviter tout mouvement.
Pour faciliter son transport, l’outil peut être fixé sur une planche en
contre-plaqué de 12,5 mm ou plus, que l’on peut aisément monter sur
le lieu de travail ou transporter en différents lieux.
• Lors de la pose de scie sur contre-plaqué, s’assurer que les vis de
montage ne dépassent pas de la surface du bois, car le contre-plaqué
doit être complètement lisse par rapport à l’établi. Pour fixer la scie sur
une surface de travail quelconque, serrer uniquement au niveau des
pieds. La fixation en une autre position influera sur le bon
fonctionnement de la scie.
• Pour éviter tout risque de détachement ou d’imprécision, s’assurer que
la surface de montage n’est pas déformée ou inégale. Si la scie est
bancale, placer une cale sous un pied de scie afin de la stabiliser.
Montage de la lame de scie (fig. D1 - D7)
• Appuyer sur le levier de déverrouillage de la tête (10) pour relâcher le
carter de protection (2) et lever celui-ci aussi haut que possible.
• Desserrer la vis de carter de protection (35) de façon que le crochet (36)
puisse passer entre la tête de vis (38) et le carter. Ce faisant, le carter
de protection (37) peut être soulevé pour avoir accès à la vis de
verrouillage de lame (39).
• Tenir le carter de protection en position haute et appuyer sur le bouton
de verrouillage d’axe (15) d’une main. Avec l’autre main, tourner vers la
droite sur la clé de montage de la lame (18) pour dévisser la vis de
lame à pas gauche (39).
Pour verrouiller l’axe, appuyer sur le bouton comme illustré et
faire tourner manuellement l’axe jusqu’à ce que le verrouillage
s’engage. Continuer à exercer une pression sur le bouton de
verrouillage pour éviter que l’axe ne pivote.
• Déposer la vis de verrouillage de lame (39) et le flasque (40).
• Placer la lame de scie (41) sur l’épaulement (42) prévu sur le flasque
intérieur (43); Ce faisant, s’assurer les dents du bord inférieur de lame
soient orientées vers l’arrière de la scie (du côté opposé à l’opérateur).
• Replacer le flasque (40).
• Serrer la vis de verrouillage de lame (39), vers la gauche, tout en tenant
le carter de protection en position haute, et en veillant que le
verrouillage d’axe reste engagé.
• Rabaisser le carter de protection (37) jusqu’à ce que le crochet (36) se
trouve sous la tête de vis du carter de protection (35).
• Serrer la vis du carter de protection.
Ne jamais tenter de bloquer l’axe avec la lame en rotation.
Maintenir le carter de protection vers le bas et serrer fermement
la vis du carter de protection après avoir remonté la lame.
36
FRANÇAIS
Réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de procéder au réglage.
Votre scie à onglet a été parfaitement réglée en usine. Au cas où un
réglage s’impose, suite au transport, à la manipulation ou à une raison
quelconque, suivre la procédure ci-dessous à la lettre. Une fois cette
opération réalisée, la précision est assurée.
Réglage du couteau diviseur (fig. E1 - E3)
• Contrôler la position du couteau diviseur (11); en position correcte, la lame
(41) est disposée au centre et à distance égale des deux côtés de la lame.
• Au besoin, ajuster en desserrant les deux vis (44) et déplacer le
couteau diviseur (fig. E2).
• Serrer fermement les deux vis.
Réglage de l’index d’onglet (fig. G1 - G3, H1 & H2)
• Desserrer le bouton de serrage d’onglet (4) et tirer le verrou d’onglet (5)
pour relâcher le bras d’onglet (47).
• Faire pivoter le bras de scie pour régler l’index d’onglet (51) en position
zéro comme illustré à la figure H1.
• Avec le bouton de serrage d’onglet desserré, veiller à ce que le verrou
d’onglet s’engage en position en faisant pivoter le bras d’onglet audelà de zéro.
• Par la fenêtre (52), observer l’index (51) et l’échelle d’onglet (6);
voir fig. H2. Si l’index ne pointe pas exactement sur le zéro de l’échelle,
la soulever légèrement vers la gauche ou vers la droite en agissant
avec un tournevis plat sur l’extrémité de la moulure plastique (53).
Contrôle et réglage de la lame sur la table
Ne pas toucher la pointe des dents de scie avec l’équerre.
Ne jamais enlever le couteau diviseur.
Coupe de l’insert (fig. B2, F1 - F4)
Pour ajuster et employer votre scie à onglet correctement, pratiquer un
trait de scie (45) dans l’insert (27) afin de régler le jeu de la scie.
• Régler la scie sur onglet 0°.
• Placer un morceau de bois sur la scie; les dimensions doivent être d’au
moins 25 mm x 152 mm x 305 mm (46).
• Appuyer sur le levier de déverrouillage de la tête (10) pour débloquer la
tête.
• Mettre la scie en service et veiller à ce que la lame atteigne sa vitesse
maximale.
• Abaisser le bras de scie au maximum et couper lentement le morceau
de bois et l’insert.
• Mettre la scie hors service et attendre que la scie soit complètement
arrêtée avant de relever le bras.
DW705 - Elargissement du trait de scie pour coupes inclinées à 45°
• Desserrer les boutons de verrouillage (23) et déplacer le guide arrière
gauche du guide arrière (7) au maximum vers la gauche.
• Desserrer la molette de verrouillage de l’inclinaison (21). Ajuster l’angle
d’inclinaison sur 45° et fixer la molette de verrouillage de l’inclinaison (21).
• Mettre la scie en service et veiller à ce que la lame atteigne sa vitesse
maximale.
• Abaisser le bras et couper lentement le morceau de bois et l’insert.
• Ajuster le guide arrière gauche (7) (voir “Réglage du guide arrière”)
pour le rapprocher au maximum de la lame de scie sans la toucher lors
de son mouvement ascendant ou descendant.
• Serrer le guide arrière à l’aide des boutons (23).
Contrôle et réglage de la lame sur le guide arrière (fig. G1 - G4)
• Desserrer le bouton de serrage d’onglet (4) et tirer le verrou d’onglet (5)
vers le haut pour relâcher le bras d’onglet (47).
• Faire pivoter le bras d’onglet jusqu’à ce que le verrou se trouve en
position d’onglet 0°. Ne pas serrer le bouton de serrage.
• Rabattre la tête jusqu’à ce que la lame entre dans le trait de scie (45).
• Disposer une équerre (48) contre le guide arrière gauche (7) de
l’enceinte et de la lame (41); voir fig. G3.
Ne pas toucher les pointes des dents de scie avec l’équerre.
Si la lame de scie n’est pas exactement à 90° par rapport au guide:
• Desserrer les trois vis (49) et déplacer l’ensemble échelle/bras d’onglet
vers la gauche ou vers la droite jusqu’à ce que la lame se trouve à 90°
selon l’équerre.
• Resserrer les trois vis (49). Ne pas tenir compte de l’affichage de
l’index d’onglet.
37
DW704 - Cette machine a été réglée départ usine et ne requiert aucun
réglage
DW705 - Réglage de la butée d’inclinaison (fig. J1 - J8)
• Desserrer la molette de verrouillage de l’inclinaison (21).
• Pousser la tête de scie vers la droite pour s’assurer que la butée
d’inclinaison (19) est située exactement contre la butée de position
verticale réglable (25).
• Desserrer le contre-écrou (54) et serrer la butée (25).
• Aligner les entailles (61) pratiquées dans le boîtier et la table comme
l’indique le dessin.
• Introduire la queue d’un foret de 6,35 mm dans les entailles pour
aligner les deux sections.
• Avec le foret dans les entailles (61), tourner la butée de position verticale
réglable (25) dans le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à la
butée (elle est alors en contact avec la butée d’inclinaison [19]).
• Serrer la molette de verrouillage de l’inclinaison (21) et enlever le foret.
• Resserrer le contre-écrou (54) tout en maintenant la butée (25).
• Si l’index d’inclinaison (55) ne pointe pas sur le zéro de l’échelle (12),
desserrer la vis (56) et ajuster l’index.
• Rabaisser la tête de scie de sorte que la lame (41) s’engage
légèrement dans l’insert (27).
• Disposer une équerre (48) sur la table et en position verticale contre la
lame (41).
Pour obtenir une mesure exacte, les dents de la lame ne
doivent pas toucher l’équerre.
• Si la lame n’est pas à la verticale par rapport à la table, régler la lame
comme suit:
- Pour déplacer la lame vers la droite
• Desserrer la vis du bas (63) pour aligner la lame et l’équerre.
• Serrer la vis du haut (62).
- Pour déplacer la lame vers la gauche
• Desserrer la vis du haut (62).
• Serrer la vis du bas (63) pour aligner la lame et l’équerre.
• Serrer la vis du haut (62).
Pour les deux réglages, bien serrer les deux vis pour bloquer le réglage.
DW705 - Réglage du guide arrière (fig. K)
La partie supérieure du guide arrière gauche (7) peut être ajustée vers la
gauche pour permettre le passage de la lame en position inclinée à 48°.
Pour régler le guide arrière:
• Desserrer les deux boutons plastiques (23) et faire coulisser le guide
arrière vers la gauche.
fr - 4
FRANÇAIS
• Faire un essai avec la scie hors service et vérifier le jeu. Ajuster le guide
arrière aussi près que possible de la lame pour obtenir un support
maximal de pièce sans jamais entrer en contact avec la lame.
• Serrer les deux boutons fermement.
• Replacer le guide arrière vers la droite après la coupe.
La rainure de guidage (58), fig. K, sur le guide arrière gauche
peut se colmater par les sciures. Employer un bâtonnet ou de
l’air comprimé pour nettoyer cette rainure.
DW705 - Contrôle et réglage de l’angle d’inclinaison (fig. K, L1 - L4)
• Desserrer les boutons de serrage du guide arrière gauche (23) et faire
coulisser la partie supérieure du guide arrière gauche au maximum vers
la gauche.
• Desserrer la manette de serrage d’inclinaison (21) et déplacer la tête de
scie vers la gauche jusqu’à ce que la butée d’inclinaison (19) repose
sur la butée de position inclinée réglable (26). Il s’agit de la position
inclinée à 45°.
• Si l’index d’inclinaison (55) ne pointe pas exactement sur 45°, la tête
de scie est mal ajustée.
• Pour ajuster la tête, desserrer l’écrou de verrouillage (59) de la la butée
en position inclinée réglable (26); voir fig. L2.
• Régler la vis de butée vers le haut ou vers le bas selon le cas jusqu’à
ce que l’index pointe sur 45°; la butée angulaire repose alors sur la
butée (19) en position inclinée réglable (26).
• Tenir la vis en place et serrer fermement l’écrou de verrouillage (59).
Ne pas ajuster l’index d’inclinaison.
• Pour obtenir une inclinaison de 3° droite ou de 48° gauche, ajuster les
deux vis de réglage de butée pour pouvoir positionner la tête de scie.
Rajuster les butées une fois les coupes achevées.
Coupe transversale verticale (fig. B1, B2 & N)
• Desserrer le bouton de serrage d’onglet (4) et tirer le verrou d’onglet (5)
vers le haut.
• Engager le verrou d’onglet en position 0° et serrer le bouton de serrage
d’onglet.
• Disposer le morceau de bois à couper contre le guide arrière (3 & 7).
• Tenir la manette (1) et pousser sur levier de déverrouillage de la tête (10)
afin de relâcher la tête. Appuyer sur la gâchette (17) pour démarrer le
moteur.
• Baisser la tête de scie pour couper la pièce jusqu’à ce que la lame
pénètre dans l’insert (27).
• Une fois la coupe achevée, relâcher la gâchette et replacer la tête en
position supérieure de repos.
Coupe transversale verticale d’onglet (fig. G1 & G2, O)
• Desserrer le bouton de serrage d’onglet et tirer le verrou d’onglet vers
le haut. Faire pivoter la tête vers la gauche ou vers la droite pour
obtenir l’angle requis.
• Le verrou d’onglet est disposé automatiquement sur 15°, 22,5°, 30° et
45°. Si un angle intermédiaire ou 48° à gauche est requis, tenir la tête
fermement en place et la bloquer en serrant le bouton de serrage d’onglet.
• Toujours s’assurer que le bouton de serrage d’onglet soit bien serré
avant de procéder à la coupe.
• Procéder à une coupe transversale directe.
Pour assembler par onglet l’extrémité d’une pièce de bois en
effectuant une petite découpe, positionner la pièce de telle
sorte que cette petite découpe se trouve du côté de la lame
ayant le plus grand angle par rapport au guide arrière;
par exemple onglet gauche, découpe à droite ou onglet droit,
découpe à gauche.
Mode d’emploi
Toujours respecter les consignes de sécurité et les règles en
vigueur.
Avant la mise en marche:
• Monter la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser des lames trop
émoussées. La vitesse maximale de rotation de l’outil ne doit pas
excéder celle de la lame de scie.
• Fixer la pièce dans l’étau.
• Quoique cette scie coupe le bois et de nombreux matériaux nonferreux, les instructions de fonctionnement se rapportent uniquement à
la coupe du bois. Les mêmes directives sont applicables pour les
autres matériaux. Ne pas scier des métaux ferreux, c’est-à-dire,
des métaux contenant du fer ou de l’acier. Eviter les matériaux utilisés
en maçonnerie. Ne pas utiliser de disques abrasifs!
• Ne pas essayer de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame coupe librement. Ne pas forcer.
• Veiller à ce que le moteur atteigne sa vitesse maximale avant de
commencer à couper.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et manettes de serrage
soient bien serrés.
• Toujours utiliser l’insert. Ne pas utiliser la machine si le trait de scie de
l’insert a une largeur supérieure à 9 mm.
Mise en MARCHE et ARRET (fig. M1 & M2)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur l’interrupteur
MARCHE/ARRET (17).
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur MARCHE/ARRET.
• Aucun dispositif n’est prévu pour bloquer l’interrupteur MARCHE, mais
un trou est prévu dans la gâchette, lequel permet de verrouiller la scie
en position d’ARRET à l’aide d’un cadenas.
fr - 5
DW705 - Coupe transversale inclinée (fig. B2 & P)
• Desserrer les boutons de serrage du guide arrière gauche (23) et faire
coulisser la partie supérieure du guide arrière gauche au maximum vers
la gauche. Desserrer la manette d’inclinaison (21) et régler l’inclinaison
comme requis.
• Serrer fermement la manette de serrage d’inclinaison (21).
• L’angle d’inclinaison peut être réglé entre 3° droite et 48° gauche,
et coupé avec le bras d’onglet réglé entre zéro et une position
maximale d’onglet à 45° droite ou gauche.
• Procéder tout comme pour “Coupe transversale verticale”.
Qualité de la coupe
La régularité de la coupe dépend d’un certain nombre de facteurs, tel que
le type de matériau à couper. Lorsque des coupes de grande qualité sont
requises pour les assemblages de pièces moulurées ou autres travaux de
précision, une lame affûtée et une vitesse de coupe lente et régulière
donnent les résultats escomptés.
S’assurer que le matériau ne glisse pas pendant la coupe; bien
le bloquer. Toujours attendre que la lame soit complètement
arrêtée avant de lever le bras. Au cas où des petites fibres de
bois sont visibles à l’arrière de la pièce, appliquer un morceau
de bande adhésive à l’endroit de la coupe. Couper à travers la
bande adhésive et l’enlever prudemment après la coupe.
Position du corps et des mains (Q1 - Q4)
La position correcte du corps et des mains facilite le travail avec la scie à
onglet; de plus, elle autorise un travail plus précis et en toute sécurité.
• Ne jamais mettre les mains à proximité de la zone de coupe.
• Ne pas s’approcher à moins de 150 mm de la lame.
• Tenir la pièce fermement sur la table et le guide arrière pendant
l’opération de coupe. Conserver les mains dans la même position
jusqu’à ce que la gâchette ait été relâchée et la lame se soit
complètement arrêtée.
38
FRANÇAIS
Emploi du réglage d’onglet
La même coupe peut se faire avec onglet à droite ou à gauche, avec la
surface large contre le guide arrière (fig. R2).
Les deux croquis (fig. R1 & R2) servent uniquement pour des objets à
quatre faces. En cas de nombre différent de faces, les angles d’onglet et
d’inclinaison diffèrent également. Le tableau ci-dessous donne les angles
correspondants pour une série de formes, à condition que toutes les faces
aient la même longueur. Pour une forme non mentionnée dans le tableau,
diviser 180° par le nombre de faces, pour déterminer l’angle d’onglet ou
d’inclinaison.
Nombre de côtés
4
5
6
7
8
9
10
Angle
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
DW705 - Coupe d’onglets composés (fig. S1 & S2)
Une coupe d’onglets composés est la combinaison d’un onglet (fig. R1)
et d’une inclinaison (fig. R2) en même temps. Ce type de coupe est utilisé
pour réaliser des cadres et des assemblages à face inclinée comme
illustré sur la figure S1.
39
75
15
20
25
30
65
40
45
40
50
55
60
40
35
BOITE
CARREE
70
85
80
10
35
45
35
75
30
35
70
85
30
65
80
40
BOITE
HEXAGONALE
30
25
55
60
25
50
45
65
70
20
55
35
45
15
20
40
60
20
25
50
DW705 - Emploi du réglage d’inclinaison
L’inclinaison pour les deux pièces est de 45° chacune, formant un angle total de
90°. Le bras d’onglet est bloqué en position zéro. Les pièces sont disposées
avec le côté large contre la table et le côté étroit contre le guide arrière.
5
75
Coupe de cadre et autres assemblages
Faire des coupes simples dans des chutes de bois pour bien “sentir” la
scie. Cette scie est un outil idéal pour réaliser des assemblages comme
illustré sur la figure R1. Les découpes peuvent se faire soit par inclinaison
(DW705) soit par onglet.
0
85
Coupe de cadres, de boîtes ou autres objets à quatre faces (fig. R1 & R2)
45
15
30
40
15
25
35
30
10
BOITE
ENNÉAGONALE
5
10
20
25
10
15
20
15
10
ANGLE ENTRE DEUX ARETES (ANGLE «A»)
Support pour pièces longues (fig. B3)
• Toujours veiller au bon support des pièces longues.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser la rallonge du plan de travail
(29) pour augmenter la largeur de la table de scie (disponible en option
auprès de votre concessionnaire). Supporter les longues pièces par
des moyens pratiques tels que des chevalets ou autre, pour éviter que
les extrémités ne tombent.
• Le tableau ci-après doit vous aider à sélectionner l’inclinaison adéquate
et les réglages d’onglet pour les coupes d’onglets composés.
Pour employer le tableau efficacement, sélectionner l’angle “A” requis
(fig. S2) pour l’assemblage concerné, et mettre cet angle sur la courbe
correspondante. A partir de ce point, descendre à la verticale pour
trouver l’angle d’inclinaison correct et on trouve transversalement
l’angle d’onglet correct.
• Régler la scie sur les angles déterminés et effectuer quelques essais
pratiques.
• L’exercice pratique se poursuit par l’assemblage des pièces coupées.
Exemple: Pour construire une boîte à quatre côtés avec 30° d’angle
extérieur (angle “A”, fig. S2), utiliser la courbe supérieure droite.
Chercher 30 sur l’échelle. Suivre la ligne d’intersection horizontale pour
trouver le réglage d’onglet sur la scie (23). Suivre la ligne d’intersection
verticale vers le haut ou vers le bas pour trouver l’angle d’inclinaison de
la scie. Toujours effectuer des essais de coupe sur des chutes de bois
afin de contrôler les réglages de scie.
80
Serrage de la pièce de travail (fig. V1 - V4)
Toujours utiliser un dispositif de blocage du matériel pour couper des
métaux non ferreux.
• Serrer la pièce dans la mesure du possible contre la lame.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser le presseur (31) de la scie
(disponible en option auprès de votre concessionnaire). Bien serrer la
pièce contre le guide arrière. Il est possible de fixer la pièce des deux
côtés de la lame de scie; ne pas oublier de bien positionner le presseur
contre une surface solide et plane du guide arrière.
Au cas où l’angle varie à chaque coupe, veiller à ce que le
bouton de serrage d’inclinaison et celui de verrouillage d’onglet
soient serrés fermement. Après un changement d’inclinaison
ou d’onglet, toujours bien serrer lesdits boutons.
REGLER CET ANGLE (ONGLET) SUR LA SCIE
• Toujours faire un essai avec la scie hors service avant de finir les
coupes et vérifier la trajectoire de la scie.
• Ne pas croiser les mains comme illustré (fig. Q4).
• Toujours tenir les deux pieds à terre et garder l’équilibre.
• En déplaçant le bras de scie vers la gauche ou vers la droite,
bien accompagner le mouvement et se tenir légèrement de côté par
rapport à la lame de scie.
• Observer le travail par les ouvertures (60) prévues dans le pare-éclats
lorsqu’il s’agit par exemple de suivre une ligne dessinée au crayon.
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
REGLER CET ANGLE (INCLINAISON) SUR LA SCIE
Echelle d’onglet à double graduation (fig. T1 & T2)
Les échelles graduées d’onglet comprennent deux rangées de chiffres
pour plus de commodité (voir fig. T1 & T2). Une échelle indique 0° lorsque
la lame est perpendiculaire au guide arrière. Dans cette position, l’autre
échelle affiche 90°. L’échelle 0° (plus grands chiffres proches du bord
avant) sert à calculer les angles. Pour calculer l’onglet approprié, diviser
180° par le nombre de côtés de la boîte ou du cadre. Se référer au
tableau précédent pour avoir quelques exemples. L’échelle 90° (plus petits
chiffres derrière l’échelle 0°) est utilisé lorsqu’un coin de boîte ou de cadre
a été mesuré à l’aide d’un rapporteur.
Par exemple, lorsqu’on mesure l’angle d’une boîte à 8 côtés, le rapporteur
affichera 135°. Pour déterminer le réglage adéquat d’onglet, diviser l’angle
mesuré par deux. Le réglage d’onglet adéquat pour cet exemple est de
671/2. Régler cet angle sur l’échelle de 90°.
Echelle (Vernier) de précision (fig. U1 - U3)
La scie est équipée d’une échelle de précision. Pour des réglages
inférieurs à 1 degré (1/4°, 1/2°, 3/4°), l’échelle de précision autorise des
réglages jusqu’à 1/4° (15 minutes). Pour utiliser cette échelle, suivre les
instructions suivantes à la lettre.
fr - 6
FRANÇAIS
• Aligner le repère d’échelle sur le repère le plus proche sur l’échelle
d’onglet comme décrit ci-après. La plaquette en plastique porte les
repères 1/4°, 1/2°, 3/4° et 1°. Seuls les chiffres 1/2° et 1° sont indiqués.
Exemple: vous désirez réaliser un angle d’onglet de 241/4° à droite.
• Mettre la scie à onglet hors service.
• Régler l’angle d’onglet sur le degré entier le plus proche en alignant le
repère central sur l’échelle (fig. U1) avec le chiffre entier correspondant
de l’échelle d’onglet. Examiner la figure U2 de près; le réglage illustré
est un onglet de 24° droite. Pour régler 1/4° complémentaire, presser le
verrouillage de bras d’onglet et déplacer le bras vers la droite jusqu’à
ce que le repère 1/4° soit aligné avec le repère le plus proche sur
l’échelle d’onglet. Dans cet exemple, le repère le plus proche sur
l’échelle d’onglet est de 25°. La figure Fig. U3 illustre un réglage
d’onglet de 241/4° à droite.
Pour obtenir un onglet à droite:
- augmenter l’angle d’onglet en déplaçant le bras pour aligner le
repère de vernier approprié sur le repère de l’échelle d’onglet à droite.
- réduire l’angle d’onglet en déplaçant le bras pour aligner le repère de
vernier approprié sur le repère de l’échelle d’onglet à gauche.
Pour obtenir un onglet à gauche:
- augmenter l’angle d’onglet en déplaçant le bras pour aligner le
repère de vernier approprié sur le repère de l’échelle d’onglet à
gauche.
- réduire l’angle d’onglet en déplaçant le bras pour aligner le repère de
vernier approprié sur le repère de l’échelle d’onglet à droite.
Coupes de base (fig. V1 - V4)
Position verticale
• Toujours effectuer un essai avec scie à l’arrêt avant de procéder à une
coupe quelconque.
Coupes droites à 90° (fig. V1)
• Disposer la pièce contre le guide arrière et la bloquer comme illustré
sur la figure V1.
• Mettre la scie en marche, attendre que la scie atteigne sa vitesse
maximale et baisser régulièrement la tête pour effectuer la coupe.
Coin intérieur
- Côté gauche
• Positionner la pièce moulurée, la face supérieure en appui contre le
guide arrière.
• Conserver le côté gauche de la coupe.
- Côté droit
• Positionner la pièce moulurée, la face inférieure en appui contre le
guide arrière.
• Conserver le côté gauche de la coupe.
Coin extérieur
- Côté gauche
• Positionner la pièce moulurée, la face inférieure en appui contre le
guide arrière.
• Conserver le côté droit de la coupe.
- Côté droit
• Positionner la pièce moulurée, la face supérieure en appui contre le
guide arrière.
• Conserver le côté droit de la coupe.
Lames de scie
Pour obtenir les capacités de sciage mentionnées, toujours employer des
lames de 305 mm avec alésage de 30 mm.
Coupe des métaux non ferreux
Avec les métaux non ferreux, la machine ne doit être utilisée que sur le
mode scie à onglets. Nous recommandons de ne pas effectuer de coupes
inclinées ni de coupes d’onglets composés sur des métaux non ferreux.
La machine ne doit pas être utilisée pour couper des métaux ferreux.
• Toujours utiliser un dispositif de blocage du matériel pour couper des
métaux non ferreux. Vérifiez que la pièce est bien bloquée.
• N’installez que des lames de scie aptes à la coupe de métaux non
ferreux.
• Si vous utilisez des lubrifiants, n’appliquez que de la cire ou un spray
de séparation. N’utiliser ni émulsions ni fluides similaires.
• Placez un interrupteur FI ou DI entre la machine et le secteur pour
éviter les risques résiduels provoqués par les copeaux de métal.
L’interrupteur FI doit être conforme aux spécifications suivantes :
Coupes d’onglet à 45° (fig. V2)
• Positionner la pièce comme illustré à la figure V2.
• Toutes les coupes de pièces moulurées doivent être effectuées avec la
partie arrière contre le guide arrière et le fond contre la table
Coin intérieur
- Côté gauche
• Onglet gauche 45°.
• Conserver le côté gauche de la coupe.
- Côté droit
• Onglet droit 45°.
• Conserver le côté droit de la coupe.
Coin extérieur
- Côté gauche
• Onglet droit 45°.
• Conserver le côté gauche de la coupe.
- Côté droit
• Onglet gauche 45°.
• Conserver le côté droit de la coupe.
DW705 - Coupe tête inclinée (fig. V3 & V4)
Une autre méthode de coupe consiste à conserver un onglet de 0°, en
inclinant la tête à 45°. La scie peut effectuer une coupe de 200 mm.
Toutes les coupes doivent être effectuées, l’arrière de la pièce à plat
contre la table de la scie, comme illustré aux fig. V3 et V4.
fr - 7
tension nominale
courant nominal
temps de réaction
courant de fusion
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
L’interrupteur DI doit être conforme aux spécifications suivantes :
DIN VDE 0661
tension nominale
courant nominal
courant de fusion
coupure omnipolaire
surveillance PE
déclencheur basse-tension
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les accessoires qui
conviennent le mieux pour votre travail.
Transport (fig. A2 & B1)
Pour transporter facilement votre scie à onglet, la poignée (9) est intégrée
dans la tête (fig. B1).
• Pour transporter la scie, rabaisser la tête et appuyer sur la goupille de
blocage (28) (fig. A2).
• Toujours transporter la scie par la poignée (9) ou par les poignées de
transport (22); voir fig. B2.
40
FRANÇAIS
La tête peut être rabattue entièrement, lame montée, sauf si
l’insert n’a pas été découpé. Dans ce cas, le découper ou
déposer la lame de scie.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps avec un minimum
d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend pour une bonne part
d’un entretien soigneux et régulier.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre machine DEWALT ne vous
donne pas entière satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat à votre distributeur,
ou à un centre de service après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg, retournez
votre machine à DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être dégagées.
Nettoyer régulièrement le boîtier avec un chiffon doux.
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait une révision ou des
réparations dans les 12 mois suivant son achat, cette opération sera
effectuée gratuitement dans un centre de service après-vente agréé
sur présentation de la preuve d’achat. Ce service comprend pièces et
main-d’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait un défaut de fabrication
dans les 12 premiers mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces défectueuses ou de
l’unité entière, et ce à notre discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de réparer le produit
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT ou du centre de service
après-vente agréé le plus proche, appeler le numéro dans la liste
figurant au dos du manuel.
41
fr - 8
ITALIANO
TRONCATRICE DW704/DW705
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Disimballaggio
Descrizione
Assemblaggio
Regolazione
Istruzioni per l’uso
Trasporto
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 3
it - 3
it - 3
it - 3
it - 4
it - 5
it - 8
it - 8
it - 8
Taglio inclinato (posizioni max.)
Taglio obliquo a 0°
Larghezza risultante ad altezza max. 90 mm
Altezza risultante a larghezza max. 200 mm
Taglio obliquo a 45°
Larghezza risultante ad altezza max. 90 mm
Altezza risultante a larghezza max. 140 mm
Taglio inclinato a 45°
Larghezza risultante ad altezza max. 58 mm
Altezza risultante a larghezza max. 200 mm
Tempo di frenatura automatica della lama
Peso
Per ulteriori informazioni, contattare DEWalt nel indirizzo qui sotto o
consultare il retro del presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme 86/188/CEE e 89/392/CEE,
dati ricavati in base alla norma EN 50144:
DW704
DW705
LpA (rumorosità)
dB(A)*
88,4
89,3
LWA (potenza sonora)
dB(A)
101,4
97,3
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito qualora il
livello acustico superasse gli 85 dB(A).
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Diametro lama
Alesatura lama
Velocità max. lama
Capacità max. di taglio a 90°
Capacità max. di taglio a 45°
Profondità max. di taglio a 90°
Profondità max. di taglio a 45°
Taglio obliquo (posizioni max.)
DW704/DW705
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati costruiti in conformità alle
norme: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW704
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
48°
48°
-
DW705
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
58
48°
48°
48°
3°
mm
mm
150
58
150
58
mm
mm
105
58
105
58
mm
mm
s
kg
< 10,0
16,3
150
43
< 10,0
17,2
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
sx
dx
sx
dx
Il valore medio quadratico ponderato dell’accelerazione secondo
EN 50144:
DW704
DW705
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
R 9610618
Fusibili:
Modelli da 230 V
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di morte o danno
all’apparecchio qualora non ci si attenga alle istruzioni
contenute nel presente manuale.
Indica la tensione elettrica.
it - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
42
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre le elementari
norme di sicurezza atte a ridurre i rischi d’incendio, scariche
elettriche e ferimenti. Leggere attentamente le seguenti istruzioni
prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità. Tenere ben illuminata l’area
di lavoro. Non usare gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera gassosa
o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per es. tubi,
termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di umidità,
polvere metallica, ecc.) si può aumentare la sicurezza elettrica
collegando in serie un trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino l’utensile o il cavo di
prolunga. Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta la
supervisione di un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia uso soltanto di un cavo
di prolunga di tipo idoneo, appositamente previsto e contrassegnato
per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla
portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto
indossare scarpe con suole antisdrucciolo. Raccogliere i capelli se si
portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si producano polvere o
particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito se il livello acustico
supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare, ciò aumenta la
sicurezza e consente di mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile collegato alla rete di
alimentazione tenendo il dito sull’interruttore. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso e non utilizzare l’utensile quando si e’stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto completo prima di
lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane inutilizzato e prima di
eseguire qualsiasi operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si abbia cura di togliere
chiavi e altri strumenti.
43
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. Non forzare utensili
e accessori di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature diversi, o l’impiego del
presente utensile per scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina strattonando il cavo di
alimentazione. Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli
orli taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più
sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Controllare periodicamente lo stato del
cavo di alimentazione, e se danneggiato farlo riparare presso un Centro
di Assistenza tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente che non vi siano parti
danneggiate e che l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle parti mobili assicurandosi
che non vi siano grippaggi, danni ai componenti o ai supporti, ed altre
condizioni che possono compromettere il buon funzionamento
dell’utensile. Dispositivi di sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e provvedere alla sua
sostituzione ricorrendo ad un Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati DEWALT per
le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali norme di sicurezza
vigenti. Per evitare pericolo di infortuni, le riparazioni alle
apparecchiature elettriche devono essere effettuate esclusivamente da
personale qualificato.
Norme di sicurezza supplementari per le Troncatrice
21 Inserimento riparo
Il riparo lama della troncatrice si solleva automaticamente quando si
abbassa il braccio, e si abbassa sulla lama quando si solleva il braccio.
Il riparo si può sollevare manualmente durante l’attacco e lo stacco
delle lame o per il controllo della macchina. Non sollevare mai il riparo
della lama manualmente se la macchina non è disattivata.
22 Detriti
Il lato anteriore del riparo è dotato di feritoie che facilitano la visibilità
durante le operazioni di taglio. Per quanto tali feritoie riducano
sostanzialmente la quantità di detriti volanti, tuttavia, a causa delle
aperture del riparo, si consiglia di indossare sempre un paio di occhiali
di sicurezza prima di guardare attraverso le feritoie.
23 Lama troncatrice
Accertarsi che la lama ruoti nella direzione corretta. Tenere la lama sempre
ben affilata. Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore rispetto a
quello consigliato. Per il tipo di lama indicato fare riferimento ai dati tecnici.
24 Ripari lama
Non azionare mai la troncatrice se i ripari non sono correttamente
posizionati.
25 Protezione delle mani
Tenere le mani lontane dal percorso di taglio della lama della
troncatrice. Non avvicinarle mai all’area circostante la lama quando la
troncatrice è collegata alla alimentazione.
26 Arresto motore elettrico
Prima di rilasciare l’interruttore sollevare la lama dal taglio praticato nel
pezzo di lavorazione. Non cercare mai di arrestare la troncatrice
attivata premendo un utensile o un oggetto similare contro la lama.
Non inserire alcun oggetto a cuneo contro il ventilatore per trattenere
l’albero motore elettrico.
it - 2
ITALIANO
27 Manutenzione della lama e dei collari dell’alberino
Accertarsi che le superfici di contatto della lama e dei collari
dell’alberino siano pulite; per il serraggio servirsi di entrambe le chiavi.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione corrisponda a quello indicato
sulla targhetta.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di doppio isolamento,
in ottemperanza alla norma EN 50144, per le quali non è
richiesta la messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre
la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II (doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono
essere collegati ad un interruttore differenziale.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà essere di tipo
omologato, a tre conduttori, e di dimensione idonee a garantire
l’alimentazione elettrica dell’apparecchio (vedere le caratteristiche
tecniche). La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per l’intera lunghezza.
Disimballaggio (fig. A1 & A2)
Rimuovere con cautela la troncatrice dal materiale di imballaggio
servendosi dell’impugnatura di trasporto (9).
L’imballo comprende:
1 Troncatrice montata
1 Chiave per lama
1 Lama per troncatrice TCT da 305 mm
2 Pinze (solo DW704)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Premere l’impugnatura di azionamento (1) ed estrarre tirando il perno di
bloccaggio (28), come illustrato nella fig. A2.
• Rilasciare con cautela la pressione verso il basso e lasciare che il
braccio si sollevi fino alla massima altezza.
Descrizione (fig. B1 - B3)
B1
1 Impugnatura di azionamento
2 Riparo inferiore amovibile
3 Guidapezzo lato destro
4 Manopola di bloccaggio taglio obliquo
5 Fermo taglio obliquo
6 Scala graduata taglio obliquo
7 Guidapezzo lato sinistro
8 Fori per fissaggio al banco
9 Impugnatura di trasporto
10 Leva di rilascio bloccaggio testa
11 Riparo inferiore posteriore
12 Scala graduata taglio inclinato (solo DW705)
13 Foro per lucchetto
14 Corpo motore elettrico
15 Pulsante bloccaggio rotazione
16 Coperchio controllo spazzola
17 Interruttore di accensione
it - 3
B2
18 Chiave lama
19 Arresto posizione angolo (solo DW705)
20 Uscita aspirazione
21 Impugnatura bloccaggio taglio inclinato (solo DW705)
22 Incavo per trasporto troncatrice
23 Manopole di bloccaggio guidapezzo superiore lato sinistro
(solo DW705)
24 Riparo superiore
25 Arresto regolazione posizione verticale (solo DW705)
26 Arresto regolazione posizione taglio inclinato (solo DW705)
27 Tavola di taglio
28 Perno bloccaggio testa
B3
29 Prolunga supporto lavorazione
30 Battuta regolabile
31 Morsetto
32 Sacchetto raccoglisegatura
Assemblaggio
Prima di effettuare il montaggio disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Il motore elettrico e i ripari sono già montati sulla base.
Montaggio su banco (fig. C1 & C2)
• Su tutti i quattro piedini sono previsti dei fori (8) che semplificano il
montaggio su banco. I fori sono di due dimensioni onde permettere
l’impiego di viti di dimensioni diverse (33). Non è necessario utilizzare
entrambi i fori: uno è sufficiente. Onde evitare spostamenti fissare
sempre saldamente la troncatrice. Per renderla più facilmente
trasportabile, la si può montare su un pezzo di compensato di 12,5 mm
o più di spessore, che può a sua volta essere bloccato sul supporto di
lavorazione o spostato in un’altra collocazione di lavoro e quindi
nuovamente bloccato in posizione.
• Durante il fissaggio della troncatrice su un pezzo di compensato,
accertarsi che le viti di montaggio non sporgano dal lato inferiore del
legno. Il compensato deve essere montato a livello sul supporto di
lavorazione. Per il bloccaggio della troncatrice su qualsiasi superficie di
lavoro, bloccare solo le borchie dei fori delle viti di fissaggio.
Bloccaggi effettuati in altri punti, infatti, interferiscono con il corretto
funzionamento della macchina.
• Per evitare incollaggi e imprecisioni, accertarsi che la superficie di
montaggio non sia svergolata o altrimenti non uniforme.
Se la troncatrice oscilla sulla superficie, infilare un pezzo sottile di
materiale sotto uno dei piedini finché la macchina non risulta salda sulla
superficie di fissaggio.
Montaggio lama della troncatrice (fig. D1 - D7)
• Premere la leva di rilascio della testa (10) per sbloccare il riparo inferiore (2),
quindi sollevare quest’ultimo fino all’altezza max.
• Allentare la vite staffa del riparo (35) quanto basta a consentire al
rinforzo angolato (36) di passare tra la testa della vite (38) e il riparo.
Questa operazione consente di sollevare la staffa del riparo (37)
a un’altezza sufficiente a consentire l’accesso alla vite di bloccaggio
della lama (39).
• Tenendo sollevato il riparo inferiore premere il pulsante di bloccaggio
della rotazione (15) con una mano, quindi, servendosi della chiave per
lama appositamente fornita (18), allentare con l’altra mano la vite della
lama a filettatura sinistrorsa (39) ruotando in senso orario.
44
ITALIANO
Per inserire il bloccaggio rotazione, premere il pulsante come
illustrato e ruotare l’asse manualmente finché non si avverte
l’innesto del bloccaggio. Continuare a tenere premuto il
pulsante di bloccaggio per impedire la rotazione dell’alberino.
• Estrarre la vite di bloccaggio della lama (39) e il collare esterno
dell’alberino (40).
• Montare la lama della troncatrice (41) sullo spallamento (42) previsto sul
collare interno dell’alberino (43), accertandosi che i denti del bordo
inferiore della lama siano rivolti verso il lato posteriore della troncatrice
(lato opposto operatore).
• Rimontare il collare esterno dell’alberino (40).
• Serrare la vite di bloccaggio della lama (39) ruotando in senso
antiorario, tenendo contemporaneamente il riparo inferiore sollevato e il
bloccaggio rotazione innestato con l’altra mano
• Spostare la staffa del riparo (37) verso il basso finché il rinforzo angolato (36)
non viene a trovarsi sotto la testa della vite staffa del riparo (35).
• Serrare la vita staffa del riparo.
Non premere mai il perno di bloccaggio della rotazione mentre
la lama è in rotazione. Dopo aver montato la lama aver cura di
tenere la staffa del riparo verso il basso e di serrare saldamente
la vite di quest’ultima.
Regolazione
Prima di effettuare la regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
La Troncatrice è stata accuratamente regolata in fabbrica. Qualora fosse
necessario rieffettuare la regolazione a seguito della spedizione e della
movimentazione, o per qualsiasi altro motivo, attenersi alle istruzioni in
merito riportate di seguito. Una volta eseguite, tali regolazioni devono
mantenersi precise.
Regolazione riparo inferiore posteriore (fig. E1 - E3)
• Controllare il riparo inferiore posteriore (11) onde accertarsi che sia
collocato in modo tale che la lama (41) si trovi in posizione centrale
equidistante da entrambi i lati.
• Effettuare la debita regolazione allentando le due viti (44) e spostando il
riparo (fig. E2).
• Serrare saldamente le due viti.
• Abbassare il braccio e praticare lentamente un taglio nel pezzo di legno
e nella tavola di taglio.
• Aver cura di regolare il guidapezzo lato sinistro (7) (vedere “Regolazione
guidapezzo”) in modo che risulti quanto più vicina possibile alla lama
della troncatrice senza interferire con il movimento verso il basso e
verso l’alto del braccio.
• Serrare il guidapezzo in posizione mediante le due manopole (23).
Controllo e regolazione lama rispetto al guidapezzo (fig. G1 - G4)
• Allentare la manopola di bloccaggio taglio obliquo (4) e premere il
fermo taglio obliquo (5) verso l’alto in modo da rilasciare il braccio taglio
obliquo (47).
• Fare oscillare il braccio taglio obliquo finché il fermo non lo situa in
posizione di taglio obliquo a 0°. Non serrare la manopola di bloccaggio.
• Tirare la testa verso il basso finché la lama impegna appena la
scanalatura di taglio (45).
• Poggiare una squadra (48) contro il guidapezzo lato sinistro (7) e la
lama (41) (fig. G3).
Evitare il contatto della squadra con la punta dei denti della lama.
Se la lama non risulta esattamente a 90° rispetto al guidapezzo:
• Allentare le tre viti (49) e spostare il complessivo scala graduata/braccio
taglio obliquo verso sinistra o verso destra finché la lama non risulta a
90° rispetto al guidapezzo secondo quanto rilevato dalla squadra.
• Serrare nuovamente le tre viti (49). Per il momento non prendere in
considerazione il valore di lettura dell’indicatore taglio obliquo.
Regolazione indicatore taglio obliquo (fig. G1 - G3, H1 & H2)
• Allentare la manopola taglio obliquo (4) e premere il fermo taglio
obliquo (5) onde rilasciare il braccio taglio obliquo (47).
• Spostare il braccio della troncatrice in modo da portare l’indicatore
taglio obliquo (51) in posizione zero, come illustrato nella fig. H1.
• Con la manopola di bloccaggio taglio obliquo allentata, far scattare in
posizione il fermo taglio obliquo ruotando il braccio taglio obliquo oltre
lo zero.
• Osservare l’indicatore (51) e la scala graduata taglio obliquo (6)
attraverso l’apposita apertura (52) (fig. H2). Se l’indicatore non indica
esattamente lo zero, spostarlo delicatamente verso sinistra o verso
destra facendo leva con un cacciavite a lama piatta all’una o all’altra
estremità della modanatura in plastica (53).
Controllo e regolazione lama rispetto alla tavola
Non rimuovere mai il riparo.
Esecuzione taglio (fig. B2, F1 - F4)
Ai fini della regolazione e dell’impiego della Troncatrice, si deve praticare una
scanalatura (45) nella tavola di taglio (27) onde consentire il gioco della lama.
• Impostare la troncatrice per il taglio a 90°.
• Porre un pezzo di legno di scarto sulla troncatrice, di dimensioni
min. 25 mm x 152 mm x 305 mm (46).
• Premere la leva di sbloccaggio testa (10) per rilasciare quest’ultima.
• Attivare la troncatrice e attendere che la lama raggiunga la velocità max.
• Abbassare quanto più possibile il braccio della macchina e praticare
lentamente un taglio nel pezzo di legno e nella tavola di taglio.
• Disattivare la troncatrice e attendere che la lama si arresti prima di
sollevare il braccio della troncatrice.
DW705 - Ampliamento del taglio per tagli inclinati a 45°
• Allentare le manopole di bloccaggio (23) e spostare quanto più
possibile verso sinistra il guidapezzo superiore di sinistra (7).
• Allentare l’impugnatura di bloccaggio taglio inclinato (21), quindi
regolare l’angolo inclinato a 45°, infine bloccare l’impugnatura di
bloccaggio taglio inclinato (21).
• Attivare la troncatrice e attendere che la lama raggiunga la velocità max.
45
Evitare il contatto della squadra con la punta dei denti della lama.
DW704 - La troncatrice è stata regolata in fabbrica e pertanto non
richiede ulteriori regolazioni
DW705 - Registrazione arresto taglio inclinato (fig. J1 - J8)
• Allentare il volantino di bloccaggio taglio inclinato (21).
• Spingere il braccio obliquo verso destra onde accertarsi che l’arresto
posizione angolo (19) sia posizionato contro l’arresto regolazione
posizione verticale (25).
• Allentare il controdado destro (54) ed avvitare la vite di arresto (25).
• Allineare gli incavi (61) del corpo dispositivo regolazione taglio inclinato
e della tavola come indicato in figura.
• Inserire l’estremità liscia di una punta da trapano da 6,35 mm negli
incavi in modo da allineare fra loro i due semicorpi.
• Con la punta inserita negli incavi (61), ruotare in senso antiorario la vite
destra (25) arresto regolazione taglio inclinato fino a portarla a battuta
contro l’arresto posizione angolo (19).
• Serrare il volantino di bloccaggio taglio inclinato (21) e sfilare la punta.
• Bloccare la vite di arresto (25) e serrare il controdado (54).
it - 4
ITALIANO
• Se l’indicatore taglio inclinato (55) non indica zero sulla scala graduata
taglio inclinato (12), allentare la vite (56) di bloccaggio dell’indicatore (55)
e posizionare correttamente l’indicatore.
• Abbassare il braccio in modo che la lama (41) impegni appena la tavola
di taglio (27).
• Posizionare una squadra a triangolo (48) sulla tavola e contro la lama (41).
Evitare il contatto della squadra con i denti della lama in modo
da garantire l’esattezza delle misurazioni.
• La lama deve essere perpendicolare alla tavola, eventualmente
registrarla come segue:
- Per spostare la lama verso destra:
• Allentare la vite inferiore (63) in modo da allineare la lama alla squadra.
• Serrare la vite superiore (62).
- Per spostare la lama verso sinistra:
• Allentare la vite superiore (62).
• Serrare la vite inferiore (63) in modo da allineare la lama alla squadra.
• Serrare la vite superiore (62).
In entrambi i casi serrare saldamente ambedue le viti per garantire il
bloccaggio della lama.
DW705 - Regolazione guidapezzo (fig. K)
La sezione superiore del guidapezzo lato sinistro (7) si può regolare verso
sinistra per creare il gioco che consente alla troncatrice di effettuare tagli
inclinati fino a 48° a sinistra. Per eseguire la regolazione del guidapezzo:
• Allentare le due manopole di plastica (23) e fare scorrere il guidapezzo
verso sinistra.
• Eseguire una rotazione della lama in assenza di alimentazione
(troncatrice disattivata) e controllare la presenza del gioco. Regolare
quindi il guidapezzo in modo che risulti sufficientemente vicino alla lama
da fornire il max. supporto al pezzo di lavorazione, senza però
interferire con il movimento verso l’alto e verso il basso del braccio.
• Serrare saldamente entrambe le manopole.
• Dopo aver eseguito il taglio spostare il guidapezzo all’indietro e verso destra.
La scanalatura di guida (58), fig. K, del guidapezzo lato sinistro
può intasarsi di segatura. Per pulirla usare un bastoncino o un
getto di aria compressa a bassa pressione.
DW705 - Controllo e regolazione angolo taglio inclinato (fig. K, L1 - L4)
• Allentare le manopole di bloccaggio guidapezzo lato sinistro (23) e fare
scorrere quanto più possibile verso sinistra la sezione superiore del
guidapezzo lato sinistro.
• Allentare l’impugnatura di bloccaggio taglio inclinato (21) e spostare
verso sinistra il braccio della troncatrice finché l’arresto posizione
angolo (19) non poggia sull’arresto regolazione posizione taglio
inclinato (26). Questa è la posizione taglio inclinato a 45°.
• Se l’indicatore taglio inclinato (55) non indica esattamente 45°, il braccio
della troncatrice è fuori regolazione.
• Per regolare il braccio, allentare il controdado (59) dell’arresto
regolazione posizione taglio inclinato (26), fig. L2.
• Regolare la vite arresto verso l’alto o verso il basso come richiesto
finché l’indicatore non indica 45° con l’arresto posizione angolo (19)
poggiante contro l’arresto regolazione posizione taglio inclinato (26).
• Tenere ferma la vite e contemporaneamente serrare saldamente il
controdado (59). Non regolare l’indicatore taglio inclinato.
• Per ottenere un taglio inclinato di 3° a destra o di 48° a sinistra regolare
le due viti arresto regolazione in modo da consentire al braccio della
troncatrice di spostarsi come richiesto. Al termine dell’esecuzione dei
tagli regolare nuovamente gli arresti.
it - 5
Istruzioni per l’uso
Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
Prima di mettere in funzione l’utensile:
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame eccessivamente
usurate. La velocità max. di rotazione dell’utensile non deve superare
quella della lama della troncatrice.
• Fissare il pezzo di lavorazione.
• Per quanto la troncatrice sia in grado di tagliare molti materiali non
ferrosi oltre al legno, le presenti istruzioni d’uso fanno riferimento
esclusivamente al taglio del legno. Gli stessi principi valgono per gli altri
materiali. Non impiegare la troncatrice per tagliare materiali ferrosi
(ghisa e acciaio) o per laterizi! Non impiegare dischi abrasivi!
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non forzare la lama, lasciare che esegua il taglio liberamente.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico abbia
raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio siano serrate.
• Aver cura di impiegare la tavola di taglio. Non azionare la troncatrice se
la larghezza della scanalatura di taglio è superiore a 9 mm.
Accensione/Spegnimento (ON/OFF) (fig. M1 & M2)
• Per attivare la troncatrice, premere l’interruttore di accensione (17)
come illustrato nella fig. M1.
• Per disattivare la troncatrice, rilasciare l’interruttore.
• Non è prevista la possibilità di bloccare l’interruttore in posizione inserita,
mentre il foro (13) dell’interruttore è appositamente fornito per accogliere
un lucchetto di bloccaggio della troncatrice in posizione disattivata.
Taglio trasversale rettilineo verticale (fig. B1, B2 & N)
• Allentare la manopola di bloccaggio taglio obliquo (4) e premere il
fermo taglio obliquo (5) verso l’alto.
• Innestare il fermo taglio obliquo in posizione 0° e serrare la manopola di
bloccaggio taglio obliquo.
• Posizionare il legno da tagliare contro il guidapezzo (3 e 7).
• Afferrare l’impugnatura di azionamento (1) e premere la leva di
sbloccaggio testa (10) per rilasciare quest’ultima. Premere l’interruttore
di accensione (17) per avviare il motore elettrico.
• Premere la testa per consentire alla lama di eseguire il taglio nel legno e
di penetrare nella tavola di taglio in plastica (27).
• Dopo aver completato il taglio rilasciare l’interruttore (17) e riportare la
testa nella posizione di riposo superiore.
Taglio trasversale a squadra verticale (fig. G1 & G2,O)
• Allentare la manopola di bloccaggio taglio obliquo e premere il fermo
taglio obliquo verso l’alto. Spostare la testa verso sinistra o verso
destra nell’angolazione richiesta.
• Il fermo taglio obliquo si posiziona automaticamente a 15°, 22,5°, 30° e
45°. Qualora si richieda un qualsiasi angolo intermedio o un angolo di
48°, tenere saldamente la testa e bloccarla serrando la manopola di
bloccaggio taglio obliquo.
• Prima di eseguire il taglio accertarsi sempre che la manopola di
bloccaggio taglio obliquo sia strettamente serrata.
• Procedere come indicato per il taglio trasversale rettilineo.
Quando si esegue il taglio obliquo all’estremità obliqua di un
pezzo di legno, posizionare il legno con l’angolo maggiore
rivolto verso il guidapezzo.
DW705 - Taglio trasversale inclinato (fig. B2 & P)
• Allentare le manopole di bloccaggio guidapezzo lato sinistro (23) e fare
scorrere verso sinistra quanto più possibile la sezione superiore del
guidapezzo lato sinistro. Allentare l’impugnatura di bloccaggio taglio
inclinato (21) e impostare quest’ultimo come desiderato.
46
ITALIANO
• Serrare saldamente l’impugnatura di bloccaggio taglio inclinato (21).
• Gli angoli inclinato si possono impostare da 3° a destra fino a 48° a
sinistra e si possono eseguire mediante impostazione del braccio taglio
obliquo tra zero e 45° max. a destra o a sinistra.
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
Qualità di taglio
L’uniformità di qualsiasi taglio dipende da numerose variabili, come ad es.
il materiale da tagliare. Quando siano richiesti tagli particolarmente levigati
per modanature e altri lavori di precisione, i migliori risultati si ottengono
con una lama affilata (60 denti, in carburo) e con una velocità di taglio più
bassa e uniforme.
Accertarsi che il materiale non slitti durante il taglio; bloccarlo
saldamente in posizione. Prima di sollevare il braccio attendere
sempre che la lama si arresti completamente. Se fibre di legno
di piccole dimensioni continuano a staccarsi sul lato posteriore
del pezzo di lavorazione, applicare un tratto di nastro adesivo
protettivo sul legno nel punto in cui si deve eseguire il taglio.
Segare attraverso il nastro adesivo, quindi rimuoverlo con
cautela al termine dell’operazione.
Posizione del corpo e delle mani (fig. Q1 - Q4)
Se durante l’impiego della Troncatrice si assume la posizione corretta del
corpo e delle mani, il taglio risulta più preciso e più sicuro.
• Non avvicinare mai le mani all’area di taglio.
• Posizionare le mani a una distanza non inferiore a 150 mm dalla lama.
• Durante il taglio tenere il pezzo di lavorazione saldamente a contatto
con la tavola e con il guidapezzo. Tenere le mani in posizione finché
non si rilascia l’interruttore e la lama non si è completamente arrestata.
• Prima dei tagli di finitura effettuare sempre alcune corse in assenza di
alimentazione di potenza in modo da poter controllare il percorso della lama.
• Non incrociare le mani come illustrato (fig. Q4).
• Tenere entrambi i piedi ben poggiati sul pavimento e non sbilanciare il
corpo lateralmente.
• Mentre si sposta il braccio della troncatrice verso sinistra e verso destra
seguirlo e tenersi leggermente a lato della lama.
• Quando si segue una linea tracciata a matita, guardare attraverso le
feritoie del riparo (60).
Bloccaggio del pezzo di lavorazione (fig. V1 - V4)
Usare sempre un fermo materiale quando si tagliano metalli non ferrosi.
• Per quanto possibile, bloccare il legno sulla troncatrice.
• Per l’ottimizzazione dei risultati, utilizzare il bloccaggio (31) previsto per
l’impiego con la troncatrice (disponibile come optional presso il
rivenditore). Per quanto possibile, bloccare il pezzo di lavorazione sul
guidapezzo. Il bloccaggio può essere realizzato sull’uno o sull’altro lato
della lama della troncatrice; aver cura di posizionare il bloccaggio
contro un tratto piano e robusto del guidapezzo.
Supporto per pezzi lunghi (fig. B3)
• Sostenere sempre i pezzi lunghi.
• Per l’ottimizzazione dei risultati, impiegare la prolunga supporto
lavorazione (29) (disponibile come optional presso il rivenditore) per
estendere la larghezza della tavola della troncatrice. Sostenere i pezzi
di lavorazione lunghi con un qualsiasi mezzo adeguato, come cavalletti
o dispositivi analoghi, in modo da sostenerne le estremità.
Taglio di cornici per quadri, giunture a squadro (fig. R1 & R2)
Modanature di finitura e altre intelaiature
Si consiglia di provare a eseguire alcuni lavori semplici con del legno di
scarto finché non si sviluppa una certa “sensibilità” nei confronti
dell’utensile.
47
La troncatrice DEWALT è l’utensile perfetto per eseguire angoli a squadra
come quello illustrato nella fig. R1. La giunzione del disegno si può
realizzare mediante la regolazione sia del taglio inclinato (DW705), sia del
taglio obliquo.
DW705 - Impiego della regolazione taglio inclinato
Il taglio inclinato dei due pannelli, regolato a 45° in entrambi i casi,
permette di ottenere un angolo di 90°. Il braccio taglio obliquo è bloccato
in posizione zero. Il legno è posizionato con il lato ampio e piatto contro la
tavola e con il margine stretto contro il guidapezzo.
Impiego regolazione taglio obliquo
Lo stesso taglio si può eseguire mediante taglio obliquo a destra o a
sinistra con la superficie ampia contro il guidapezzo (fig. R2).
I due disegni (fig. R1 & R2) valgono esclusivamente per oggetti
quadrangolari. Al variare del numero dei lati, variano anche l’angolo di
taglio obliquo e l’angolo di taglio inclinato. Nella tabella sottostante sono
riportati gli angoli indicati per una varietà di forme, presupponendo che
tutti i lati siano di lunghezza uguale. In caso di forme non indicate in
tabella, per determinare l’angolo di taglio obliquo o inclinato dividere 180°
per il numero di lati.
N. di lati
4
5
6
7
8
9
10
Angolo taglio obliquo o inclinato
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
DW705 - Esecuzione di tagli a squadra composti (fig. S1 & S2)
Il taglio obliquo composto è il taglio eseguito contemporaneamente con un
angolo di taglio obliquo (fig. R2) e inclinato (fig. R1). Si tratta del tipo di
taglio utilizzato per la fabbricazione di cornici o strutture con lati inclinati
come quella illustrata nella fig. S1.
Se l’angolo varia da taglio a taglio, controllare che la manopola di
bloccaggio taglio inclinato e quella di bloccaggio taglio obliquo
siano saldamente serrate. Serrare nuovamente le manopole
ogniqualvolta si modifica l’angolo di taglio inclinato o a squadra.
• La tabella riportata di seguito consente di selezionare le corrette
impostazioni di taglio inclinato e a squadra per i più diffusi tagli a
squadra composti. Per utilizzare la tabella, selezionare l’angolo
desiderato “A” (fig. S2) del progetto e individuare tale angolo sull’arco
appropriato della tabella. Partendo da tale punto scendere lungo la
tabella seguendo una linea retta fino a trovare l’angolo inclinato
corretto, e spostarsi lateralmente seguendo una linea retta trasversale,
fino a trovare l’angolo di taglio obliquo corretto.
• Impostare la troncatrice sugli angoli prescritti ed eseguire alcuni tagli di
prova.
• Esercitarsi a montare i pezzi.
Esempio: Per costruire una scatola a quattro lati dotata di angoli esterni
di 30° (angolo “A”, fig. S2), utilizzare l’arco superiore di destra.
Per ottenere l’impostazione angolo di taglio obliquo della troncatrice (23),
individuare il 30 sulla scala dell’arco, quindi seguire la linea orizzontale
di intersezione fino all’uno o l’altro lato. Analogamente, per ottenere
l’impostazione angolo di taglio inclinato della troncatrice, seguire la
linea verticale di intersezione fino alla sommità o al fondo. Al fine di
verificare le impostazioni troncatrice, eseguire sempre alcuni tagli di
prova su pezzi di legno di scarto.
it - 6
ITALIANO
5
80
10
15
25
30
35
40
65
Per l’esecuzione di tagli a squadra a destra:
- aumentare l’angolo di taglio obliquo spostando il braccio in modo da
allineare il contrassegno di nonio appropriato con il contrassegno più
prossimo sulla scala taglio obliquo a destra.
- diminuire l’angolo di taglio obliquo spostando il braccio in modo da
allineare il contrassegno di nonio appropriato con il contrassegno più
prossimo sulla scala taglio obliquo a sinistra.
45
SCATOLA A
QUATTRO LATI
40
50
55
60
40
35
45
35
40
SCATOLA A
SEI LATI
75
30
35
70
30
65
80
85
30
25
45
20
55
35
50
45
15
20
40
60
70
50
25
65
75
20
80
85
55
60
25
15
30
40
15
25
35
30
10
5
10
Esecuzione di tagli su battiscopa (fig. V1 - V4)
15
20
15
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO INCLINATO
Scala taglio obliquo a doppia serie di numeri (fig. T1 & T2)
Per maggior comodità, la scala taglio obliquo è dotata di due serie di
numeri, come illustrato nelle fig. T1 & T2. Una scala indica 0° quando la
lama è ortogonale rispetto al guidapezzo. In questa posizione il valore
indicato dall’altra scala è 90°. La scala 0° (con i numeri più alti più prossimi
al margine anteriore) si utilizza per il calcolo degli angoli. Per la
determinazione dell’angolo di taglio obliquo adeguato, dividere 180° per il
numero dei lati della struttura o della cornice. Fare riferimento agli esempi
riportati in relazione alla tabella precedente. La scala 90° (con i numeri più
piccoli dietro la scala 0°) si utilizza quando si misura un angolo della
struttura o della cornice con il goniometro.
Ad esempio, se si misura l’angolo di una struttura a otto lati, il goniometro
rileva 135°. Per la determinazione dell’impostazione adeguata dell’angolo
di taglio obliquo, dividere l’angolo misurato per due. L’impostazione
corretta dell’angolo di taglio obliquo in questo esempio è 671/2; impostare
tale angolo sulla scala 90°.
Scala del nonio (fig. U1 - U3)
La troncatrice è dotata di scala del nonio che consente una maggior
precisione. Per le impostazioni che richiedono gradi parziali (1/4°, 1/2°, 3/4°),
la scala del nonio permette di impostare con precisione gli angoli di taglio
obliquo fino al 1/4° più prossimo (15 secondi). Per l’impiego della scala del
nonio seguire le indicazioni riportate di seguito.
• Allineare il contrassegno del nonio desiderato con il contrassegno del
grado più prossimo sulla scala taglio obliquo, come descritto di seguito.
Sulla piastra in plastica del nonio sono apposti i contrassegni relativi a
1
/4°, 1/2°, 3/4° e 1°. Solo 1/2° e 1° sono riportati in forma numerica.
Ad esempio, si presuma che l’angolo di taglio obliquo desiderato sia
241/4° a destra.
• Disattivare la Troncatrice.
• Impostare l’angolo di taglio obliquo sul grado intero più prossimo
desiderato allineando il contrassegno centrale della scala del nonio,
illustrato nella fig. U1, con il numero relativo al grado intero inciso sulla
scala taglio obliquo. Esaminare attentamente la fig. U2: l’impostazione
indicata è 24° taglio obliquo a destra. Per impostare l’ulteriore 1/4°,
premere il bloccaggio braccio taglio obliquo e spostare con cautela il
braccio verso destra finché il contrassegno nonio 1/4° non si allinea con
il contrassegno del grado più prossimo sulla scala taglio obliquo.
In questo esempio, il contrassegno di grado più prossimo sulla scala
taglio obliquo è 25°. La fig. U3 illustra un’impostazione taglio obliquo di
241/4° a destra.
it - 7
Per l’esecuzione di tagli a squadra a sinistra:
- aumentare l’angolo di taglio obliquo spostando il braccio in modo da
allineare il contrassegno di nonio appropriato con il contrassegno più
prossimo sulla scala taglio obliquo a sinistra.
- diminuire l’angolo di taglio obliquo spostando il braccio in modo da
allineare il contrassegno di nonio appropriato con il contrassegno più
prossimo sulla scala taglio obliquo a destra.
10
20
25
SCATOLA A
OTTO LATI
ANGOLO ESTERNO
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO OBLIQUO
20
70
75
0
85
45
Posizione verticale
• Prima di eseguire qualsiasi taglio eseguire sempre una corsa in
assenza di alimentazione di potenza.
Tagli rettilinei a 90° (fig. V1)
• Posizionare il legno contro il guidapezzo e bloccarlo in posizione come
illustrato nella fig. V1.
• Attivare la troncatrice, quindi attendere che la lama raggiunga la
velocità max. e abbassare il braccio con movimento di taglio uniforme.
Tagli a squadra a 45° (fig. V2)
• Posizionare il battiscopa come illustrato nella fig. V2.
• Eseguire tutti i tagli con il lato posteriore del battiscopa contro il
guidapezzo, e il lato inferiore del battiscopa contro la base.
Angolo interno
- Lato sinistro
• Taglio obliquo 45° a sinistra.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
- Lato destro
• Taglio obliquo 45° a destra.
• Tenere il lato destro del taglio.
Angolo esterno
- Lato sinistro
• Taglio obliquo 45° a destra.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
- Lato destro
• Taglio obliquo 45° a sinistra.
• Tenere il lato destro del taglio.
DW705 - Posizione orizzontale mediante taglio inclinato (fig. V3 & V4)
Un altro metodo di esecuzione del taglio consiste nel praticare un taglio
obliquo a 0° e un taglio inclinato a 45°. La troncatrice DEWALT è in grado
di eseguire un taglio inclinato largo fino a 200 mm.
Eseguire tutti i tagli con taglio inclinato a 45° e taglio obliquo a 0°, con la
parte posteriore del battiscopa poggiante in piano sulla troncatrice come
illustrato nelle fig. V3 & V4.
Angolo interno
- Lato sinistro
• Posizionare il battiscopa con il lato superiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
- Lato destro
• Posizionare il battiscopa con il lato inferiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
48
ITALIANO
Angolo esterno
- Lato sinistro
• Posizionare il battiscopa con il lato inferiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato destro del taglio.
- Lato destro
• Posizionare il battiscopa con il lato superiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato destro del taglio.
Lame troncatrice
Per ottenere le capacità di taglio specificate, utilizzare sempre lame per
troncatrice da 305 mm dotate di fori per alberino da 30 mm.
Taglio di metalli non ferrosi
Quando si tagliano metalli non ferrosi, la macchina si deve usare
esclusivamente nel modo troncatrice. Si consiglia di non usare il taglio
inclinato e i tagli a squadra composti con metalli non ferrosi. La macchina
non deve essere usata per tagliare metalli ferrosi.
• Usare sempre un fermo materiale quando si tagliano metalli non ferrosi.
Assicurarsi che il pezzo da lavorare sia fermato saldamente.
• Applicare esclusivamente le lame adatte al taglio di metalli non ferrosi.
• Quando si usano dei lubrificanti, applicare solo cera o spray isolante.
Non utilizzare né emulsioni né sostanze liquide simili.
• Collegare un interruttore FI o DI fra la macchina e la presa di corrente,
per evitare rischi residui provocati dagli sfridi di metallo.
L’interruttore FI deve essere conforme alle seguenti specifiche:
tensione nominale
corrente nominale
tempo di reazione
corrente di fusione
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
L’interruttore DI deve essere conforme alle seguenti specifiche:
DIN VDE 0661
tensione nominale
corrente nominale
corrente di fusione
interdizione di tutti i poli L+N+PE
monitoraggio PE
disinnesto a bassa tensione
230 V
16 A
30 mA
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Trasporto (fig. A2 & B1)
Per facilitarne il trasporto, la Troncatrice a squadra è dotata di apposita
impugnatura (fig. 9) sulla sommità del braccio (fig. B1).
• Per il trasporto della troncatrice, abbassare il braccio e premere il
perno di bloccaggio (28) (fig. A2).
• Per la movimentazione della troncatrice utilizzare sempre l’impugnatura di
trasporto (9) o gli incavi per trasporto troncatrice (22) illustrati nella fig. B2.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione addizionale.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l’esterno dell’utensile
periodicamente con un panno morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più utilizzabili nel rispetto
dell’ambiente, si consiglia di portare il vostro vecchio utensile presso una
delle Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno della loro
eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle prestazioni del vostro
prodotto DEWALT, potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di
acquisto, presso una nostra filiale di assistenza per ottenere il rimborso
o il cambio dell’utensile, presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza necessaria per il vostro
prodotto DEWALT nei primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro Assistenza autorizzato su
presentazione della prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse pienamente conforme alle
caratteristiche di funzionamento o presentasse difetti di lavorazione o
vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di acquisto, provvederemo
alla sostituzione gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza DEWALT,
con la prova della data di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto non sia stato causato
da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione da persone non
facenti parte del nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede Centrale DEWALT
per ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più vicino
(si prega di consultare il retro del presente manuale).
Il braccio della troncatrice non si può abbassare
completamente a lama montata, a meno che non sia stato
eseguito il taglio della tavola. Se si desidera spostare la
troncatrice prima di aver eseguito tale taglio, rimuovere la lama.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per durare a lungo
richiedendo solo la minima manutenzione. Per prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a manutenzione
periodica.
49
it - 8
NEDERLANDS
VERSTEKZAAGMACHINE DW704/DW705
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een elektrische machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken
DEWALT tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Uitpakken
Beschrijving
Monteren
Instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Transport
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 5
nl - 7
nl - 8
nl - 8
Afschuining (max. posities)
0° Verstek
Eindbreedte bij max. hoogte 90 mm
Eindhoogte bij max. breedte 200 mm
45° Verstek
Eindbreedte bij max. hoogte 90 mm
Eindhoogte bij max. breedte 140 mm
45° Afschuining
Eindbreedte bij max. hoogte 58 mm
Eindhoogte bij max. breedte 200 mm
Autom. elektr. remtijd van zaagblad
Gewicht
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres
hieronder of op de achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/EEG & 89/392/EEG,
gemeten volgens EN 50144:
DW704
DW705
(geluidsdruk)
dB(A)*
88,4
89,3
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
101,4
97,3
LpA
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor gehoorbescherming
wanneer de geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Diameter zaagblad
Asgat zaagblad
Max. snelheid zaagblad
Max. zaagbreedte 90°
Max. verstek 45°
Max. zaagdiepte 90°
Max. afschuining 45°
Verstek (max. posities)
DW704/DW705
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming zijn
met: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW704
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
48°
48°
-
DW705
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
58
48°
48°
48°
3°
mm
mm
150
58
150
58
mm
mm
105
58
105
58
mm
mm
s
kg
< 10,0
16,3
150
43
< 10,0
17,2
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
links
rechts
links
rechts
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de versnelling
overeenkomstig EN 50144:
DW704
DW705
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
R 9610618
Zekeringen:
230 V machines
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
10 A
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op
beschadiging van de machine indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
nl - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
50
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd de plaatselijk
geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schok en lichamelijk letsel.
Lees ook onderstaande instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van brandbare
vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid,
ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)schakelaar voor te
schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel goedgekeurde en als
zodanig gemerkte verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines op in een droge,
afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden gegrepen.
Draag bij het werken buitenshuis bij voorkeur schoenen met profielzolen.
Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden waarbij
stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te fixeren.
Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met beide handen
worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet met de vinger aan de
schakelaar.
Laat de schakelaar los wanneer u de stekker in het stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk.
Ga met beleid te werk.
Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de machine volledig stil staat
voordat u deze achterlaat.
Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de machine niet
gebruikt, tijdens onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
51
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze handleiding.
Gebruik geen lichte machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt
voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer om de
stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt
van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Controleer regelmatig het snoer en laat dit
bij beschadigingen door een erkend DEWALT Service-center repareren.
Controleer het verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op beschadigingen om
er zeker van te zijn dat deze naar behoren zal functioneren.
Controleer of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid of
gebroken zijn. Ga na of de accessoires en hulpstukken correct zijn
gemonteerd en of aan alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van beschadigde
veiligheidsinrichtingen of defecte onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar defect is. Laat de
schakelaar vervangen door een erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor verstekzagen
21 Beschermkap
De beschermkap van het zaagblad zal automatisch omhooggaan als
de arm naar beneden wordt getrokken. De beschermkap kan met de
hand omhoog geduwd worden bij het monteren of verwijderen van het
zaagblad of voor inspectie van het zaagblad. Licht de beschermkap
nooit op terwijl de machine ingeschakeld is.
22 Rondvliegende spanen
Voor een goed zicht tijdens het werk is de voorkant van de
beschermkap voorzien van louvre-openingen. Hoewel louvreopeningen zorgen voor een drastische vermindering van rondvliegende
spanen, moet tijdens het zagen en het kijken in de louvre-openingen
altijd een veiligheidsbril worden gedragen.
23 Zaagbladen
Let erop dat het zaagblad in de juiste richting draait.
Houd de zaagbladen scherp. Gebruik geen zaagblad met een grotere
of kleinere diameter dan is voorgeschreven. Voor de juiste specificaties
van het zaagblad, zie technische gegevens.
24 Bladbescherming
Tijdens het zagen moeten de beschermingen op hun plaats zijn.
25 Denk om uw handen
Houd uw handen uit de buurt van het zaagblad. Blijf met uw handen uit
de buurt van het zaagblad als de machine op het net is aangesloten.
26 Stoppen van de motor
Licht het zaagblad uit de zaagsnede in de werkstukopening, voordat
de bedieningsschakelaar wordt losgelaten. Probeer nooit om de
machine te stoppen door het zaagblad te blokkeren. Zet geen wig
tegen de ventilator om op die manier de motoras tegen te houden.
27 Onderhoud van het zaagblad en de opsluitringen
Zorg ervoor dat vlakken van het zaagblad en de opsluitringen schoon
zijn en gebruik voor het vastzetten beide steeksleutels.
nl - 2
NEDERLANDS
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde netspanning.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel geïsoleerd overeenkomstig
EN 50144; een aarddraad is dan ook niet nodig.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan een goedgekeurd
drieaderig verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de
machine (zie technische gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2. Wanneer het verlengsnoer op een haspel
zit, rol het snoer dan helemaal af.
Uitpakken (fig. A1 & A2)
Haal de zaag voorzichtig uit de verpakking en gebruik hiervoor de
draaggreep (9).
De verpakking bevat:
1 gemonteerde verstekzaagmachine
1 zaagbladsleutel
1 305 mm HM zaagblad
2 klemmen (alleen DW704)
1 gebruikshandleiding
1 tekening
• Druk de bedieningshendel (1) omlaag en trek aan vergrendelpin (28),
zie fig. A2.
• Verminder de druk langzaam en laat de arm geheel omhoogkomen.
Beschrijving (fig. B1 - B3)
B1
1 Bedieningshendel
2 Onderste beschermkap
3 Parallelgeleiding rechts
4 Verstekklemknop
5 Verstekgrendel
6 Verstekschaal
7 Parallelgeleiding links
8 Bevestigingsgaten voor werkbank
9 Draaggreep
10 Zaagkop-ontgrendeling
11 Achterste beschermkap
12 Afschuinschaal (alleen DW705)
13 Gat voor hangslot
14 Motorhuis
15 Spindelvergrendeling
16 Inspectiegat voor koolborstels
17 Bedieningsschakelaar
B2
18 Zaagbladsleutel
19 Aanslag hoekpositie (alleen DW705)
20 Stofuitlaat
21 Knop voor afschuinklem (alleen DW705)
22 Handvat
23 Klemknoppen parallelgeleiding links boven (alleen DW705)
24 Bovenste beschermkap
25 Aanslag afstelling verticale positie (alleen DW705)
26 Aanslag afstelling afschuinpositie (alleen DW705)
27 Sleufplaat
28 Vergrendelingsstift zaagkop
nl - 3
B3
29 Verlengd werkblad
30 Verstelbare lengte-aanslag
31 Werkstukklem
32 Stofzak
Monteren
Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
De motor en de beschermkappen zijn reeds op het onderstel gemonteerd.
Werkbankmontage (fig. C1 & C2)
• In de vier voeten zijn gaten (8) aangebracht om montage op de
werkbank te vergemakkelijken. Er zijn twee gatmaten voor twee
verschillende schroefdiameters (33). Het is niet nodig om beide gaten
te gebruiken. Zorg voor een stevige montage, opdat de zaagmachine
niet kan bewegen. Moet de zaagmachine draagbaar blijven, monteer
de machine dan op een stuk multiplex met een dikte van 12,5 mm of
meer, dat op de werkbank of samen met de machine op een andere
werkplek op een andere werkbank kan worden bevestigd.
• Wanneer de zaagmachine op multiplex wordt bevestigd, zorg er dan
voor dat de schroeven niet aan de onderkant van het hout uitsteken.
Het multiplex moet geheel tegen het blad van de werkbank aanliggen.
Bij het klemmen op elk ander oppervlak moeten de plaatsen van de
bevestigingsgaten worden gebruikt om te klemmen. Klemmen op een
ander punt zal het werken met de zaagmachine bemoeilijken.
• Om aanlopen en onnauwkeurigheid te voorkomen, mag het
bevestigingsblad niet krom of oneffen zijn. Als de zaagmachine op het
werkblad wankelt, plaats dan een dun stukje materiaal onder één van
de voeten tot de machine stevig op het werkblad staat.
Monteren van het zaagblad (fig. D1 - D7)
• Druk de zaagkop-ontgrendeling (10) om de onderste beschermkap (2)
vrij te geven. Trek de onderste beschermkap nu zo ver mogelijk omhoog.
• Draai de schroef van de beschermkaphouder (35) ver genoeg los om het
hoekstuk (36) tussen de kop van de schroef (38) en de beschermkap te
laten passeren. Nu kan de beschermkaphouder (37) voldoende omhoog
worden getrokken om de bladvergrendelschroef (39) te kunnen
bereiken.
• Houd de onderste beschermkap omhoog en druk met een hand de
spindelvergrendeling (15) in. Gebruik nu met de andere hand de
meegeleverde zaagbladsleutel (18) om de linksdraaiende
zaagbladschroef (39) los te draaien. Hiertoe wordt de schroef rechtsom
gedraaid.
Gebruik van de spindelvergrendeling: druk de knop (15) in
zoals afgebeeld en draai de spindel met de hand, totdat de
spindel wordt geblokkeerd. Houd de knop ingedrukt om te
voorkomen dat de spindel draait.
• Verwijder de bladvergrendelschroef (39) en de buitenste askraag (40).
• Monteer het zaagblad (41) op de schouder (42) op de binnenste
askraag (43). Zorg er hierbij voor dat de tanden aan de onderzijde van
het zaagblad in de richting van de achterkant van de zaag, dus van de
gebruiker vandaan wijzen.
• Plaats de buitenste askraag (40) weer.
• Draai de bladvergrendelingsschroef (39) aan door deze linksom te
draaien. Houd hierbij de onderste beschermkap omhoog en met de
andere hand de spindelvergrendeling ingedrukt.
• Beweeg de beschermkaphouder (37) omlaag totdat het hoekstuk (36) zich
onder de kop van de schroef van de beschermkaphouder (35) bevindt.
• Draai de schroef van de beschermkaphouder vast.
52
NEDERLANDS
Druk nooit op de spindelvergrendeling (15) terwijl het zaagblad
draait. Druk de beschermkap naar beneden en draai na het
monteren van het zaagblad de schroef van de
beschermkaphouder stevig vast.
Als de hoek tussen zaagblad en parallelgeleiding niet exact 90° bedraagt:
• Draai de drie schroeven (49) los en beweeg de verstekarm met
verstekschaal naar links of naar rechts, totdat de met de winkelhaak
gemeten hoek tussen het zaagblad en de parallelgeleiding 90° bedraagt.
• Draai de drie schroeven (49) weer vast. Let hierbij nog niet op de
uitlezing van de verstekwijzer.
Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
Instellen van de verstekwijzer (fig. G1 - G3, H1 & H2)
• Draai de verstekklemknop (4) los en druk de verstekgrendel (5) in om
de verstekarm (47) vrij te geven.
• Beweeg de zaagarm om de verstekwijzer (51) in de nulpositie te
brengen, zoals afgebeeld in fig. H1.
• Laat de verstekvergrendeling in de juiste positie klikken door de
verstekarm langs de nulstand te draaien, terwijl de verstekklemknop
nog niet vastgedraaid is.
• Kijk door de kijkopening (52) naar de wijzer (51) en de verstekschaal (6)
(fig. H2). Als de wijzer niet exact nul aanwijst, druk hem dan met een
schroevedraaier met platte tip aan een van de uiteinden van het plastic
kader (53) voorzichtig naar links of naar rechts.
Instellen
Deze verstekzaagmachine is in de fabriek nauwkeurig afgesteld. Als zij als
gevolg van het transport of om andere redenen toch opnieuw moet
worden afgesteld, dient dit te gebeuren zoals hieronder beschreven.
De instelling zou nu niet meer moeten verlopen.
Instellen van de achterste beschermkap (fig. E1 - E3)
• Controleer of de achterste beschermkap (11) zodanig gepositioneerd
is, dat het zaagblad (41) zich in het midden bevindt, op gelijke afstand
van beide zijden.
• Corrigeer de instelling door de beide schroeven (44) los te draaien en
de beschermkap te bewegen (fig. E2).
• Draai beide schroeven stevig vast.
Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. het tafelblad
Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
Verwijder de beschermkap nooit.
Het maken van de zaagopening (fig. B2, F1 - F4)
Om uw verstekzaag te kunnen instellen en gebruiken, moet eerst door het
werkblad (27) een sleuf (45) worden gezaagd, waarin het zaagblad kan
bewegen.
• Stel de zaag in op 0° verstek.
• Plaats een stuk afvalhout op de zaag; de afmetingen moeten ten
minste 25 mm x 152 mm x 305 mm (46) bedragen.
• Druk de zaagkop-ontgrendeling (10) in om de zaagkop vrij te geven.
• Schakel de zaagmachine IN en laat de zaag op volle snelheid komen.
• Druk de zaagarm zo ver mogelijk naar beneden en zaag langzaam
door het hout en de sleufplaat.
• Schakel de zaag UIT, wacht tot de zaag stilstaat en laat pas daarna de
zaagarm omhoog komen.
DW705 - Bredere zaagopening voor 45° afschuining
• Draai de klemknoppen (23) los en verplaats het bovenste deel van de
parallelgeleiding links (7) zover mogelijk naar links.
• Draai de afschuinklemknop (21) los. Stel nu de afschuinhoek in op 45°
en vergrendel de afschuinklemknop (21).
• Schakel de zaagmachine IN en laat de zaag op volle snelheid komen.
• Druk de zaagarm zo ver mogelijk naar beneden en zaag langzaam
door het hout en de sleufplaat.
• Zorg ervoor dat de parallelgeleiding links (7) zo dicht mogelijk bij het
zaagblad (41) wordt gemonteerd, zonder de op- en neerwaartse
beweging van de zaagarm te belemmeren (zie “Instellen van de
parallelgeleiding”).
• Zet de parallelgeleiding vast door de twee knoppen (23) aan te draaien.
Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. de parallelgeleiding
(fig. G1 - G4)
• Draai de verstekklemknop (4) los en trek de verstekgrendel (5) omhoog
om de verstekarm (47) vrij te geven.
• Draai de verstekarm totdat deze in de stand 0° verstek wordt
vergrendeld. Draai de klemknop niet vast.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf (45) valt.
• Plaats een winkelhaak (48) tegen de parallelgeleiding links (7) en het
zaagblad (41) (fig. G3).
Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
53
DW704 - Deze machine is in de fabriek ingesteld en hoeft normaal
gesproken niet te worden afgeregeld
DW705 - Instellen van de afschuinaanslag (fig. J1 - J8)
• Draai de afschuinklemknop (21) los.
• Druk de verstekarm naar rechts, zodat de hoekpositie-aanslag (19) zich
tegen de aanslag verticale-positieafstelling (25) aan bevindt.
• Draai de rechter borgmoer (54) los en schroef de aanslag (25) naar binnen.
• Richt de sleuven (61) in de afschuinbehuizing en de tafel volgens de
afbeelding uit.
• Steek de schacht van een boortje van 6,35 mm in de sleuven om de
twee behuizingen met elkaar uit te lijnen.
• Laat het boortje in de sleuven en draai de aanslagschroef (25) linksom
stevig tegen de hoekpositie-aanslag (19) aan.
• Draai de afschuinklemknop vast en verwijder het boortje.
• Houd de aanslagschroef (25) vast en draai de borgmoer (54) weer aan.
• Als de stand van de afschuinwijzer (55) op de afschuinschaal (12) ongelijk
is aan 0, draai dan de borgschroef (56) los en stel de wijzer op 0 in.
• Beweeg de arm omlaag, zodat het zaagblad (41) net door de
sleufplaat (27) steekt.
• Zet een winkelhaak (48) op de tafel en omhoog tegen het zaagblad (41)
aan.
Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
• Het zaagblad moet verticaal en onder een hoek van 90° t.o.v. het
tafelblad staan. Is dit niet het geval, stel het dan als volgt in:
- Zaagblad naar rechts
• Draai de onderste schroef (63) linksom om het zaagblad in te stellen.
• Draai de bovenste schroef (62) vast.
- Zaagblad naar links
• Draai de bovenste schroef (62) los.
• Draai de onderste schroef (63) rechtsom om het zaagblad in te stellen.
• Draai de bovenste schroef (62) vast.
Zorg er in beide gevallen voor dat de twee schroeven stevig vastgedraaid
zijn, zodat de instelling niet kan verlopen.
nl - 4
NEDERLANDS
DW705 - Instellen van de parallelgeleiding (fig. K)
Het bovenste deel van de linker parallelgeleiding (7) kan naar links worden
bijgesteld. Zo kan ruimte worden gemaakt om de zaag tot de maximale
verstekpositie van 48° te kunnen draaien. Om de parallelgeleiding in te stellen:
• Draai de beide plastic knoppen (23) los en beweeg de parallelgeleiding
naar links.
• Voer een test uit met UITgeschakelde zaag en kijk hoe groot de
beschikbare ruimte is. Zet de parallelgeleiding op een zo klein mogelijke
afstand van het zaagblad, zonder de op- en neerwaartse beweging van
de zaagarm te belemmeren. Zo wordt het werkstuk optimaal gesteund.
• Draai de knoppen stevig aan.
• Beweeg na het zagen de parallelgeleiding terug naar rechts.
De geleidegroef (58) van de linker parallelgeleiding (fig. K)
kan verstopt raken met zaagsel. Gebruik een stokje of wat
lage-druklucht om deze groef schoon te maken.
DW705 - Controleren en instellen van de afschuinhoek (fig. K, L1 - L4)
• Draai de klemknoppen van de linker parallelgeleiding (23) los en beweeg
het bovenste deel van de linker parallelgeleiding zo ver mogelijk naar links.
• Maak de afschuinklemknop (21) los en beweeg de zaagarm naar links,
totdat de hoekpositie-aanslag (19) op de afschuinpositie-aanslag (26)
rust. Dit is de 45° afschuinpositie.
• Als de afschuinwijzer (55) niet exact 45° aanwijst, is de zaagarm niet
goed ingesteld.
• Om de arm in te stellen, wordt de borgmoer (59) op de afschuinpositieaanslag (26) in fig. L2 losgedraaid.
• Draai de aanslag-instelschroef omhoog of omlaag totdat de wijzer 45°
aanwijst, als de hoekpositie-aanslag (19) op de afschuinpositie-aanslag
(26) rust.
• Houd de schroef vast en draai de borgmoer (59) stevig aan. Stel niet
de afschuinwijzer in.
• Om een afschuinhoek van 3° naar rechts of 48° naar links in te stellen,
moeten de twee aanslag-instelschroeven zo worden ingesteld, dat de
zaagarm de vereiste bewegingen kan maken. Stel de aanslagen na het
zagen opnieuw in.
Aanwijzingen voor gebruik
Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan de
geldende voorschriften.
Voor het gebruik:
• Breng het juiste zaagblad aan. Gebruik geen overmatig versleten
zaagbladen. Het zaagblad moet geschikt zijn voor het maximum
toerental van de machine.
• Klem het werkstuk vast.
• Hoewel deze zaagmachine geschikt is voor het zagen van hout en veel
metalen (maar niet voor ijzer en staal), gelden deze bedieningsvoorschriften alleen voor het zagen van hout. Dezelfde richtlijnen gelden ook voor
andere materialen. Zaag met deze zaag geen ijzer, staal of metselwerk!
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad uit.
Forceer het zagen niet.
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Gebruik altijd de sleufplaat. Gebruik de machine niet als de sleuf breder
is dan 9 mm.
AAN- en UITschakelen (fig. M1 & M2)
• Druk de bedieningsschakelaar (17) in zoals afgebeeld in fig. M1 om de
zaag IN te schakelen.
• Laat de schakelaar los om de machine UIT te schakelen.
• De zaag kan niet in de stand AAN worden vergrendeld, maar er is wel
een gat (13), waarin een hangslot kan worden aangebracht om de
zaag in de stand UIT te vergrendelen.
nl - 5
Recht, verticaal zagen (fig. B1, B2 & N)
• Draai de verstekklemknop (4) los en druk de verstekgrendel (5) omhoog.
• Zet de verstekgrendel in de 0°-positie en draai de verstekklemknop aan.
• Leg het te zagen hout tegen de parallelgeleiding (3 & 7).
• Pak de bedieningshendel (1) vast en druk op de zaagkop-ontgrendeling
om de zaagkop vrij te geven. Druk op de bedieningsknop (17) om de
motor AAN te zetten.
• Druk de zaagkop naar beneden om door het hout te zagen.
Het zaagblad gaat de sleuf in de sleufplaat (27) in.
• Laat na het zagen de knop los en laat de zaagkop terugkeren naar zijn
bovenste rustpositie.
Verticaal zagen met verstek (fig. G1 & G2, O)
• Draai de verstekklemknop (4) los en druk de verstekgrendel (5)
omhoog. Beweeg de zaagkop naar links of naar rechts om de juiste
hoek in te stellen.
• De vaste verstekgrendelposities zijn 15°, 22,5°, 30° en 45°. Houd voor
tussenliggende hoeken of voor 48° de zaagkop stevig vast en zet hem
vast door de verstekklemknop vast te draaien.
• Zorg er voor het zagen altijd voor dat de verstekklemknop stevig is
aangedraaid.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Als een stuk hout met een beschadigde kant wordt gezaagd,
leg het hout dan zo tegen de zaag,dat de beschadigde kant
zich aan de kant met de grootste hoek t.o.v. de
parallelgeleiding bevindt; d.w.z. bij zagen met verstek naar
links de beschadiging links, bij zagen met verstek naar rechts
de beschadiging rechts.
DW705 - Zagen met afschuining (fig. B2 & P)
• Draai de klemknoppen van de linker parallelgeleiding (23) los en
beweeg het bovenste deel van de linker parallelgeleiding zo ver
mogelijk naar links. Draai de afschuinklemknop (21) los en stel de
afschuinhoek op de gewenste waarde in.
• Draai de afschuinklemknop (21) stevig vast.
• De afschuinhoek kan worden ingesteld tussen 3° naar rechts en 48°
naar links. Hierbij kan de verstekarm tussen 0° en maximaal 45° naar
links of naar rechts worden ingesteld.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Kwaliteit van de zaagsnede
Hoe glad een zaagsnede is, hangt altijd af van een aantal variabelen, zoals
het te zagen materiaal. Als optimale zaagsneden nodig zijn, bijvoorbeeld
voor het maken van lijsten en ander precisiewerk, gebruik dan een scherp
zaagblad (60 tanden, hardmetaal) en een lagere, gelijkmatige zaagsnelheid
om het gewenste resultaat te bereiken.
Zorg er voor dat het materiaal tijdens het zagen niet kruipt;
maak het stevig vast. Laat de zaagarm pas omhoogkomen als
het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen. Als aan de
achterkant toch kleine splinters ontstaan, plak dan een stuk
crêpe-plakband op de plaats waar de zaagsnede zal worden
gemaakt. Zaag door het crêpe-plakband en verwijder het
voorzichtig na het zagen.
Plaatsen van het lichaam en de handen (fig. Q1 - Q4)
Het op de juiste manier plaatsen van het lichaam en de handen maakt het
zagen gemakkelijker, nauwkeuriger en veiliger.
• Plaats uw handen nooit in de buurt van de zaagsnede.
• Plaats uw handen op minimaal 150 mm van het zaagblad.
• Houd het werkstuk tijdens het zagen stevig tegen de tafel en de
parallelgeleiding. Houd uw handen op hun plaats totdat de schakelaar
is losgelaten en het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.
• Voer altijd een test uit (met UITgeschakelde zaag) om de baan van het
zaagblad te kunnen volgen: zo bereikt u zuivere zaagsneden.
54
NEDERLANDS
DW705 - Door middel van afschuininstelling
De afschuinhoek voor de beide planken wordt ingesteld op 45°,
zodat er een hoek van 90° wordt gevormd. De verstekarm wordt
vastgezet in de nulstand. Het hout wordt met de brede, vlakke kant tegen
de tafel en de smalle kant tegen de parallelgeleiding gelegd.
Door middel van verstekinstelling
Dezelfde zaagsnede kan worden gemaakt door links en rechts met
verstek te zagen, met de brede kant tegen de parallelgeleiding (fig. R2).
De twee schetsen (fig. R1 & R2) gelden alleen voor rechthoekige objecten.
Als het aantal kanten verandert, veranderen ook de verstek- en
afschuinhoeken. Onderstaand overzicht geeft de juiste hoeken voor een
groot aantal verschillende vormen. Er wordt aangenomen dat alle zijden
even lang zijn. Als de door u gewenste vorm niet in het overzicht
voorkomt, deel dan 180° door het aantal zijden om de verstek- of
afschuinhoek te bepalen.
Aantal zijden
4
5
6
7
8
9
10
Verstek- of afschuinhoek
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
DW705 - Zagen met een combinatie van verstek en afschuining
(fig. S1 & S2)
Voor het zagen van lijsten of dozen met schuine kanten zoals in afb. S1
wordt een combinatie van verstek- (fig. R2) en afschuinhoek (fig. R1) gebruikt.
Zorg er als de zaaghoek telkens verschillend is voor dat de
afschuinklemknop en de verstekklemknop stevig aangedraaid
zijn. De knoppen moeten na elke verandering van de verstekc.q. afschuinhoek worden vastgezet.
55
15
20
25
30
35
40
45
VIERZIJDIGE
DOOS
65
70
75
80
10
40
50
55
60
40
35
45
35
40
ZESZIJDIGE
DOOS
75
30
35
70
30
65
80
85
30
25
55
60
25
45
20
20
40
55
60
70
50
25
65
20
75
35
50
15
45
DEZE VERSTEKHOEK OP DE ZAAG INSTELLEN
Versteklijsten en andere lijsten
Oefen met een paar eenvoudige projecten, totdat u uw zaag “aanvoelt”.
Uw zaag is een perfect gereedschap voor het zagen van verstekhoeken
zoals die in fig. R1. De afgebeelde verbinding kan naar keuze worden
gemaakt door middel van afschuin- (DW705) of verstekinstelling.
5
15
30
40
15
25
35
30
10
5
10
20
25
ACHTZIJDIGE
DOOS
HOEK TUSSEN TWEE RIBBEN
Zagen van lijsten, dozen en andere rechthoekige objecten (fig. R1 & R2)
0
85
45
Ondersteunen van lange werkstukken (fig. B3)
• Ondersteun lange werkstukken altijd.
• Gebruik bij voorkeur de verlengsteun (29) om de tafelbreedte van uw
zaag te vergroten (als optie verkrijgbaar bij uw dealer). Ondersteun
lange werkstukken met enig bruikbaar middel, zoals zaagbokken e.d.,
om te voorkomen dat de uiteinden naar beneden hangen.
85
Vastzetten van het werkstuk (fig. V1 - V4)
Gebruik altijd een materiaalklem bij het zagen van niet-ijzerhoudende metalen.
• Klem het hout als het kan aan de zaag vast.
• Gebruik bij voorkeur de speciaal voor uw zaag ontwikkelde
werkstukklem (31), die als optie verkrijgbaar is bij uw dealer. Klem het
werkstuk als het kan tegen de parallelgeleiding. U kunt het werkstuk
links of rechts van het zaagblad vastzetten. Het is van belang dat het
werkstuk aan een stevig en vlak oppervlak wordt vastgezet.
• De onderstaande grafiek helpt u bij het kiezen van de juiste afschuinen verstekinstellingen voor een aantal gebruikelijke hoeken. U gebruikt
de grafiek door de gewenste hoek “A” (fig. S2) voor uw project te
kiezen en deze hoek op de juiste curve in de grafiek te vinden. Ga van
dat punt recht naar boven of beneden om de juiste afschuinhoek te
vinden en recht naar links of rechts om de juiste verstekhoek te vinden.
• Stel de zaag in op de voorgeschreven hoeken en maak enkele
proefsneden.
• Oefen met het in elkaar zetten van de gezaagde delen.
Voorbeeld: Maak een vierzijdige doos met buitenhoeken van 30°
(hoek “A”, fig. S2), gebruik de bovenste boog rechts. Zoek 30 op de
boogschaal. Volg dan naar beneden of naar boven voor het instellen
van de afschuinhoek van de zaag. Maak steeds enkele proeven met
stukjes afvalhout om de instellingen te controleren.
80
• Plaats uw handen niet kruiselings zoals in fig. Q4.
• Sta stevig met beide voeten op de grond en zorg voor een goed evenwicht.
• Volg de bewegingen van de zaagarm als u hem naar links en rechts
beweegt. Ga enigszins aan de kant van het zaagblad staan.
• Kijk bij het volgen van een potloodlijn door de openingen in de
beschermkappen (60).
10
15
20
15
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
DEZE AFSCHUINING OP DE ZAAG INSTELLEN
Verstekschaal met twee bereiken (fig. T1 & T2)
De verstekschaal heeft voor het gemak twee bereiken, zie fig. T1 & T2. Een
schaal geeft 0° aan wanneer het blad haaks op de parallelgeleiding staat. In
die positie geeft de andere schaal 90° aan. De 0-schaal (hogere nummers
dichter bij de voorkant) wordt gebruikt bij het berekenen van hoeken.
Om de juiste verstekhoek te berekenen deel 180° door het aantal zijden van
de doos of het raamwerk. Ga naar de vorige tabel voor enkele voorbeelden.
De 90°-schaal (kleinere getallen achter de 0°-schaal) wordt gebruikt wanneer
een hoek van de doos of het raamwerk met een hoekmeter wordt gemeten.
Bijvoorbeeld: bij het meten van de hoek van een achtzijdige doos, zal de
hoekmeter 135° aangeven. Deel de gemeten hoek door 2 om de juiste
verstekinstelling te bepalen. De juiste verstekinstelling is in dit voorbeeld
671/2. Stel deze hoek in op de 90°-schaal.
Hulpschaal (fig. U1 - U3)
De zaagmachine is voor grotere nauwkeurigheid uitgerust met een
hulpschaal. Bij het instellen van hoeken, uitgedrukt in breuken (1/4°, 1/2°, 3/4°),
biedt de hulpschaal de mogelijkheid om verstekhoeken tot op de
dichtstbijzijnde 1/4° (15 minuten) nauwkeurig in te stellen.
Ga bij het gebruik van de hulpschaal als volgt te werk.
• Zet het gewenste merk op de hulpschaal gelijk met het dichtstbijzijnde
gradenmerk op de verstekschaal, zoals hierna wordt beschreven.
De kunststof hulpschaal is gegraveerd met de markeringen voor
1
/4°, 1/2°, 3/4° and 1°. Alleen de 1/2° en de 1° zijn numeriek aangeduid.
Voorbeeld: u wilt een verstekhoek van 241/4° rechts.
• Schakel de verstekzaag UIT.
nl - 6
NEDERLANDS
• Stel de verstekhoek in op de dichtstbijzijnde hele graad door de
markering in het midden van de hulpschaal (fig. U1) op het gewenste
aantal graden op de verstekschaal te zetten. Kijk goed naar fig. U2;
de afgebeelde instelling is 24° verstek naar rechts. Om de resterende
1
/4° in te stellen, drukt u de verstekarmvergrendeling in en beweegt de
arm voorzichtig naar rechts, totdat de 1/4°-markering op de hulpschaal
samenvalt met de dichtstbijzijnde hele graad op de verstekschaal.
In dit voorbeeld is de dichtstbijzijnde hele graad op de verstekschaal
25°. Fig. U3 laat een instelling van 241/4° verstek naar rechts zien.
Bij zagen met verstek naar rechts:
- vergroot de verstekhoek door de arm te bewegen, totdat de juiste
markering op de hulpschaal samenvalt met de dichtstbijzijnde
markering naar rechts op de verstekschaal.
- verklein de verstekhoek door de arm te bewegen, totdat de juiste
markering op de hulpschaal samenvalt met de dichtstbijzijnde
markering naar links op de verstekschaal.
Bij zagen met verstek naar links:
- vergroot de verstekhoek door de arm te bewegen, totdat de juiste
markering op de hulpschaal samenvalt met de dichtstbijzijnde
markering naar links op de verstekschaal.
- verklein de verstekhoek door de arm te bewegen, totdat de juiste
markering op de hulpschaal samenvalt met de dichtstbijzijnde
markering naar rechts op de verstekschaal.
Binnenhoek
- Links
• Leg de lijst met de bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
- Rechts
• Leg de lijst met de onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Buitenhoek
- Links
• Leg de lijst met de onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
- Rechts
• Leg de lijst met de bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Zaagbladen
Om de genoemde zaagdiepten te bereiken, dienen altijd zaagbladen met
een diameter van 305 mm en een asgat van 30 mm te worden gebruikt.
Zagen van niet-ijzerhoudende metalen
Bij het zagen van niet-ijzerhoudende metalen mag de machine alleen in de
verstekzaagmodus worden gebruikt. Wij raden aan om geen
afschuinsnedes en gecombineerde verstek- en afschuinhoeken in nietijzerhoudende metalen te maken. De machine mag niet worden gebruikt
voor het zagen van ferrometalen.
Zagen van basislijsten (fig. V1 - V4)
Verticale positie
• Voer voor het zagen altijd een test uit met UITgeschakelde zaag.
Recht zagen (90°) (fig. V1)
• Leg het hout tegen de parallelgeleiding en klem het vast zoals
afgebeeld in fig. V1.
• Zet de zaag AAN, laat het zaagblad op volle snelheid komen en laat de
zaagarm langzaam door de zaagsnede glijden.
• Gebruik altijd een materiaalklem bij het zagen van niet-ijzerhoudende
metalen. Zorg dat het werkstuk stevig is vastgeklemd.
• Gebruik alleen zaagbladen die geschikt zijn voor het zagen van nietijzerhoudende metalen.
• Wanneer u smeermiddelen gebruikt, gebruik dan alleen was of een
scheidingsspray. Gebruik geen emulsies of soortgelijke vloeistoffen.
• Sluit een FI- en DI-schakelaar tussen de machine en het lichtnet aan
om restrisico’s door metaalkrullen te voorkomen.
De FI-schakelaar moet voldoen aan de volgende specificaties:
Zagen met 45° verstek (fig. V2)
• Leg de lijst neer zoals in fig. V2.
• Er wordt steeds gezaagd met de achterkant van de lijst tegen de
parallelgeleiding en de onderkant van de lijst op het onderstel.
Binnenhoek
- Links
• Zaag onder 45° verstek naar links.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
- Rechts
• Zaag onder 45° verstek naar rechts.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Buitenhoek
- Links
• Zaag onder 45° verstek naar rechts.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
- Rechts
• Zaag onder 45° verstek naar links.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
DW705 - Horizontale positie door middel van afschuinen (fig. V3 & V4)
Hetzelfde resultaat kan ook worden bereikt door te zagen met 0° verstek
en 45° afschuining. Uw zaag kan bij het afschuinen een breedte van
200 mm zagen. Alle zaagsneden worden gemaakt met 45° afschuining en
0° verstek. Er wordt steeds gezaagd met de achterkant van de lijst vlak op
de zaag liggend, zoals in fig. V3 en V4.
nl - 7
nominale spanning
nominale stroom
reactietijd
smeltstroom
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
De DI-schakelaar moet voldoen aan de volgende specificaties:
DIN VDE 0661
nominale spanning
nominale stroom
smeltstroom
uitschakeling van alle polen
aardlekdetectie
onderspanningsbeveiliging
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over de juiste
accessoires.
Transport (fig. A2 & B1)
Om de verstekzaagmachine eenvoudig te kunnen dragen, beschikt hij over
een draaggreep (9) aan de bovenkant van de zaagarm (fig. B1).
• Beweeg voor het transporteren van de zaag de zaagarm omlaag en
druk de vergrendelingsstift (28) naar binnen (fig. A2).
• Gebruik altijd de draaggreep (9) of de handvatten (22) zoals afgebeeld
in fig. B2 om de zaag te transporteren.
56
NEDERLANDS
De zaagarm met gemonteerd zaagblad kan alleen volledig naar
beneden worden bewogen als de sleuf in de sleufplaat is
gezaagd. Om de zaag te transporteren voordat de sleuf is
gezaagd, dient het zaagblad te worden verwijderd.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd
probleemloos te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste
behandeling en regelmatige reiniging van de machine garanderen een
hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT-machine om welke reden dan ook niet geheel aan
uw verwachtingen voldoet, stuurt u de machine dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer. U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na aankoop nazicht
of reparatie behoeven, dan worden deze werkzaamheden gratis
uitgevoerd in onze Service-centers op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer naar een erkend
DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing regelmatig schoon
met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is, breng deze dan naar
een DEWALT Service-center waar de machine op milieuvriendelijke wijze
zal worden verwerkt.
57
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na datum van
aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van DEWALT,
op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-hoofdkantoor naar het adres
van het dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding).
nl - 8
NORSK
GJÆRSAG DW704/DW705
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT-elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant
produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Utpakking
Beskrivelse
Montering
Justering
Bruksanvisning
Transport
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 5
no - 7
no - 7
no - 8
Skråsnitt (ytterstillinger)
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen
nedenfor eller se veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 89/392/EEC,
målt i henhold til EN 50144:
DW704
DW705
LpA
(lydnivå)
dB(A)*
88,4
89,3
LWA
(akustisk kraft)
dB(A)
101,4
97,3
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen dersom
lydnivået overskrider 85 dB(A).
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Bladdiameter
Bladhulldiameter
Maks. omdr.hastighet
Maks. snittbredde 90°
Maks. gjæringskapasitet 45°
Maks. snittdybde 90°
Maks. dybde på skråsnitt 45°
Gjærsnitt (ytterstillinger)
DW704/DW705
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til:
89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW704
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
48°
48°
-
DW705
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
58
48°
48°
48°
3°
mm
mm
150
58
150
58
mm
mm
105
58
105
58
mm
mm
s
kg
< 10,0
16,3
150
43
< 10,0
17,2
V
W
mm
mm
min
mm
mm
mm
mm
venstre
høyre
venstre
høyre
0° gjæring
Snittbredde ved maks. høyde 90 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 200 mm
45° gjæring
Snittbredde ved maks. høyde 90 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 140 mm
45° skråsnitt
Snittbredde ved maks. høyde 58 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 200 mm
Bremsetid, automatisk elektronisk bladbrems
Vekt
Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge
EN 50144:
DW704
DW705
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Sert. Nr.
R 9610618
Sikring:
230 V
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
10 A
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av
verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke
følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
no - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
58
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner
å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig
sted slik at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenstående forskrifter, må alle vernebestemmelsene til
Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt,
personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved saging av forskjellige materialer kan variere, og i blant
kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du alltid
bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte
steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør,
komfyrer, kjøleskap o.l.). Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel
ved høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan man øke
sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen.
Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted,
gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy.
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for, som for
eksempel å fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i
de bevegelige delene. Vi anbefaler sko som ikke glir når du arbeider
utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser spon inn i øynene og skader
deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i ledningen når du skal ta
støpselet ut av stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller
skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere
enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder
vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få den reparert av et
autorisert verksted om den skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig og skift dem ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk,
ved vedlikehold og ved skifte av sagblad, bor og fres.
59
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy er fjernet før
maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren når den er tilkoblet
strømnettet. Pass på at strømbryteren er avslått når du setter støpselet
i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som er tillatt for utendørs
bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle skadede deler eller
deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig
og utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de sitter i klemme, om
deler er brukket.
Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i
katalogene.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for
personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter.
Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for gjærsager
23 Bevegelse av skjermen
Bladskjermen løftes automatisk når armen beveges nedover og senkes
over bladet når armen går opp. Skjermen kan løftes manuelt når du
skal montere eller ta av sagbladet, eller kontrollere sagen.
Løft bladskjermen manuelt bare når sagen er slått AV.
24 Beskytt deg mot støv
Skjermen har slisser slik at du kan se arbeidsemnet mens du sager.
Selv om slissene reduserer sterkt mengden av spon som blir blåst ut,
bør du alltid bruke vernebriller når du ser inn gjennom slissene.
25 Sagblad
Kontroller at bladet er satt på riktig i forhold til rotasjonsretningen.
Hold bladet skarpt. Bruk ikke blad med større eller mindre diameter
enn anbefalt. Du finner opplysninger om riktig blad under tekniske data.
26 Bladskjermer
Bruk aldri sagen uten at skjermene er på plass.
27 Pass hendene
Hold hendene borte fra banen til sagbladet. Hold aldri hendene nær
sagbladet når sagen er koblet til strømforsyningen.
28 Stoppe motoren
Hev sagbladet fra snittet i arbeidsemnet før du slipper bryteren.
Forsøk aldri å stoppe maskinen ved å føre verktøy eller lignende inn
mot bladet. Forsøk aldri å kile fast noe i viften for å holde igjen
motorakselen.
29 Vedlikehold av bladet og spindelkragene
Kontroller at anleggsflatene på bladet og spindelkragene er rene,
og bruk begge skrunøklene når du trekker dem til.
no - 2
NORSK
Elektrisk sikkerhet
Montering
Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid
at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering av verktøyet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 50144.
Jordet ledning er derfor ikke nødvendig.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent
skjøteledning som er egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først.
Utpakking (fig. A1 & A2)
Ta tak i bærehåndtaket og løft sagen forsiktig ut av innpakningen (9).
Pakken inneholder:
1 gjærsag, montert
1 nøkkel for sagblad
1 305 mm TCT-sagblad
2 tvinger (kun DW704)
1 instruksjonshåndbok
1 splittegning
• Trykk betjeningshåndtaket (1) nedover og trekk ut låsepinnen (28),
som vist på fig. A2.
• Slipp betjeningshåndtaket opp forsiktig til det står i øvre stilling.
Beskrivelse (fig. B1 - B3)
B1
1 Betjeningshåndtak
2 Bevegelig nedre skjerm
3 Føringsstykke, høyre side
4 Ratt for innstilling av gjæringsvinkel
5 Låsehendel for innstilling av gjæringsvinkel
6 Gjæringsskala
7 Føringsstykke, venstre side
8 Hull for montering i benk
9 Bærehåndtak
10 Utløserhendel for saghode
11 Nedre skjerm bak
12 Skråsnittskala (kun DW705)
13 Hull for hengelås
14 Motorhus
15 Knapp for spindellås
16 Inspeksjonsdeksel for børste
17 Avtrekkerbryter
B2
18 Nøkkel for sagblad
19 Vinkelstopper (kun DW705)
20 Støvtrakt
21 Hendel for innstilling av gjæringsvinkel (kun DW705)
22 Håndgrep
23 Øvre venstre innstillingsratt for føringsstykke (kun DW705)
24 Øvre skjerm
25 Stopper for vertikal innstilling (kun DW705)
26 Stopper for innstilling av skråsnitt (kun DW705)
27 Snittplate
28 Pinne for låsing i nedre stilling
B3
29 Uttrekkbar støtte
30 Justerbar lengdestopper
31 Klemme for arbeidsemne
32 Støvpose
no - 3
Motoren og skjermene er allerede festet til bunnplaten.
Montering på benk (fig. C1 & C2)
• Alle fire bena har hull (8) for montering på benk. Det er to hull for skruer
av forskjellige størrelse (33). Det er tilstrekkelig å bruke ett av hullene.
Fest alltid sagen godt, slik at den ikke kan bevege seg. Du kan gjøre
sagen enklere å flytte ved å montere den på en finérplate med tykkelse
12,5 mm eller mer. Finérplaten kan spennes fast til arbeidsbenken eller
flyttes til andre arbeidssteder og spennes fast der.
• Hvis du monterer sagen på en finérplate, må du passe på at skruene
ikke stikker ut på undersiden av platen. Finérplaten må ligge mot
arbeidsbenken. Når du spenner fast sagen til et underlag, må du bare
bruke festepunktene, der hullene for monteringsskruene er plassert.
Fastspenning i andre punkter vil hindre riktig funksjonering av sagen.
• For å hindre klemming og unøyaktighet må du kontrollere at underlaget
ikke er skeivt eller ujevnt på annen måte. Hvis sagen vipper på underlaget,
kan du legge noe under et av bena, slik at sagen står støtt på underlaget.
Montere sagbladet (fig. D1 - D7)
• Trykk ned utløserhendelen for saghodet (10) for å frigjøre den nedre
skjermen (2). Hev deretter den nedre skjermen helt opp.
• Løsne festeskruen (35) for skjermbraketten så mye at det vinklete
hjørnestykket (36) kan komme forbi mellom skruehodet (38) og
skjermen. Dermed kan skjermbraketten (37) heves så mye at du
kommer til låseskruen for sagbladet (39).
• Hold den nedre skjermen oppe og trykk ned låseknappen (15) for
spindelen med en hånd. Bruk den medfølgende skrunøkkelen (18) for
sagbladet og skru løs den venstregjengete skruen (39) med den andre
hånden (skru med klokken).
Betjen spindellåsen ved å trykke ned knappen som vist, og
roter spindelen for hånd til du kjenner at låsen griper.
Hold låseknappen inne for å hindre at spindelen roterer.
• Skru ut låseskruen (39) for sagbladet og den ytre anleggskragen (40).
• Legg sagbladet (41) inn mot anlegget (42) på den indre anleggskragen
(43), og kontroller at tennene på undersiden av sagbladet peker mot
bakkant av sagen (bort fra brukeren).
• Sett den ytre anleggskragen (40) på igjen.
• Trekk til låseskruen (39) for sagbladet ved å skru mot klokken mens du
holder den nedre skjermen oppe og holder spindellåsen i inngrep med
den andre hånden.
• Før skjermbraketten (37) nedover til det vinklete hjørnestykket (36) står
lavere enn hodet på festeskruen (35) for skjermbraketten.
• Trekk til festeskruen for skjermbraketten.
Trykk aldri ned låsepinnen for spindelen mens sagbladet går
rundt. Hold skjermbraketten nede og trekk festeskruen for
skjermbraketten godt til etter at du har montert sagbladet.
Justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før justering av verktøyet.
Gjærsagen ble justert nøyaktig på fabrikken. Hvis det er nødvendig med ny
justering etter transport eller av andre grunner, følger du fremgangsmåten
nedenfor. Det skal ikke være nødvendig å gjenta denne justeringen.
60
NORSK
Justere den nedre bakre skjermen (fig. E1 - E3)
• Kontroller at den nedre bakre skjermen (11) står i en stilling som er slik
at sagbladet (41) er sentrert i skjermen, dvs. at det er like stor avstand
til begge sider.
• Juster om nødvendig ved å løsne de to skruene (44) og flytte skjermen
(fig. E2).
• Trekk begge skruene godt til.
Ta aldri av skjermen.
Skjære i snittplaten (fig. B2, F1 - F4)
For å kunne justere og bruke gjærsagen, må du skjære et spor (45)
i snittplaten (27), slik at det blir rom for sagbladet.
• Still inn sagen for 0° gjæring.
• Legg et trestykke som ikke skal brukes til noe annet, i sagen.
Trestykket må måle minst 25 mm x 152 mm x 305 mm (46).
• Frigjør saghodet ved å trykke ned utløserhendelen (10).
• Slå sagen PÅ og la sagbladet nå normal hastighet.
• Trekk betjeningsarmen for saghodet nedover så langt den går,
og skjær sakte gjennom trestykket og snittplaten.
• Slå sagen AV og vent til sagbladet har stanset før du slipper opp
betjeningsarmen.
DW705 - Utvide sporet i snittplaten for 45° skråsnitt
• Løsne innstillingsskruene (23) og skyv øvre venstre kant av
føringsstykket (7) så langt mot venstre som det går.
• Løsne hendelen (21) for innstilling av skråsnitt. Justér skråsnittvinkelen
til 45° og lås hendelen (21) for innstilling av skråsnitt.
• Slå sagen PÅ og la sagbladet nå normal hastighet.
• Trekk betjeningsarmen for saghodet nedover, og skjær sakte gjennom
trestykket og snittplaten.
• Justér venstre side av føringsstykket (7) (se avsnittet “Justere
føringsstykket”) slik at det er så nær sagbladet som mulig uten å hindre
opp- og nedbevegelsen til betjeningsarmen.
• Lås føringsstykket fast med begge innstillingsskruene (23).
Kontrollere og justere bladet i forhold til føringsstykket (fig. G1 - G4)
• Løsne innstillingsskruen (4) for gjæring og skyv låsehendelen (5)
oppover for å frigjøre gjæringsarmen (47).
• Beveg gjæringsarmen til låsehendelen setter den i stillingen for 0° gjæring.
Ikke trekk til innstillingsskruen.
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (45).
• Legg en vinkelhake (48) an mot venstre side av føringsstykket (7) og
bladet (41) (fig. G3).
Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet.
Hvis sagbladet ikke står i nøyaktig 90° vinkel mot føringsstykket:
• Løsne de tre skruene (49) og skyv skalaen/gjæringsarmen mot venstre eller
høyre til sagbladet står i 90° vinkel mot føringsstykket, målt med vinkelhaken.
• Trekk til de tre skruene (49). Bry deg ikke om hva gjæringsindikatoren
viser nå.
Justere gjæringsindikatoren (fig. G1 - G3, H1 & H2)
• Løsne skruen (4) for gjæringsinnstilling, og beveg låsehendelen (5) for
å frigjøre gjæringsarmen (47).
• Beveg betjeningsarmen for saghodet til gjæringsindikatoren (51) står
i nullstilling, som vist på fig. H1.
• Mens skruer for gjæringsinnstilling er løsnet, lar du låsehaken gå
i inngrep mens du beveger gjæringsarmen forbi nullstillingen.
• Se på indikatoren (51) og gjæringsskalaen (6) gjennom
inspeksjonsåpningen (52) (fig. H2). Hvis indikatoren ikke indikerer null
nøyaktig, bøyer du den forsiktig mot venstre eller høyre ved hjelp av en
flat skrutrekker på den ene siden av plastlegemet (53).
61
Kontrollere og justere sagbladet i forhold til bordet
Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet.
DW704 - Maskinen er innstilt på fabrikken og skulle ikke trenge justering
DW705 - Justering av skråsnittstopperen (fig. J1 - J8)
• Løsne hendelen for innstilling av skråsnitt (21)
• Skyv gjæringsarmen mot høyre for å sikre at vinkelstopperen (19)
ligger mot stopperen (25) for vertikal justering.
• Løsne skruen til høyre (54) og skru stopperen innover (25).
• Innrett utsparingene (61) i skråsnitthuset og bordet som vist på bildet.
• Skyv stangen av et lite 6,35 mm bor inn i utsparingene for å stille de to
husene kant i kant med hverandre.
• Hold boret i utsparingene (61) og drei den høyre skråsnitt-stopperskruen
(25) mot urviseren til den har kraftig kontakt med vinkelstopperen (19).
• Trekk til hendelen for innstilling av skråsnitt (21) og ta ut boret.
• Hold stopperskruen (25) på plass og trekk til låsemutter (54) igjen.
• Hvis skråsnittindikatoren (55) ikke indikerer null på skråsnitt-skalaen (12),
løsner du skruen (56) som sikrer indikatoren og flytter indikatoren så
langt som nødvendig.
• Senk betjeningsarmen for saghodet slik at sagbladet (41) såvidt går
gjennom snittplaten (27).
• Plasser en vinkelhake (48) på bordet med anlegg mot sagbladet (41).
Vinkelhaken skal ikke berøre tennene på sagbladet for å unngå
unøyaktige målinger.
• Om sagbladet ikke er i rett vinkel med bordet, justerer du bladet slik:
- For å flytte bladet til høyre
• Løsne bunnskruen (63) for å justere sagbladet i forhold til vinkelhaken.
• Trekk til den øverste skruen (62).
- For å flytte bladet til venstre
• Løsne den øverste skruen (62).
• Trekk til bunnskruen (63) for å justere sagbladet i forhold til vinkelhaken.
• Trekk til den øverste skruen (62).
I begge tilfeller bør du se til at begge skruene trekkes til kraftig slik at
innstillingen ikke kan flyttes.
DW705 - Justere føringsstykket (fig. K)
Øvre venstre del av føringsstykket (7) kan justeres mot venstre for å gi
tilstrekkelig klaring til å skjære med en skråsnitt på hele 48° mot venstre.
Slik justerer du føringsstykket:
• Løsne de to plastrattene (23) og skyv føringsstykket mot venstre.
• Betjen sagen med motoren slått AV, og kontroller klaringen. Justér
føringsstykket slik at det står så nær bladet som det er praktisk for å gi
maksimal støtte til arbeidsemnet, uten å hindre opp- og nedbevegelsen
av betjeningsarmen.
• Trekk begge rattene godt til.
• Skyv føringsstykket tilbake mot høyre etter at snittet er skåret.
Føringssporet (58) på fig. K, på den venstre delen av
føringsstykket, kan bli tettet av sagflis. Rengjør sporet med en
pinne eller blås rent med luft med lavt trykk.
DW705 - Kontrollere og justere skråsnittvinkelen (fig. K, L1 - L4)
• Løsne festeskruene (23) for venstre del av føringsstykket, og skyv øvre
del av det så langt mot venstre som det går.
• Løsne håndtaket (21) for innstilling av skråsnittvinkelen, og skyv
betjeningsarmen for saghodet til stopperen (19) for vinkelinnstillingen
ligger an mot stopperen (26) for innstilling av skråsnittvinkelen.
Dette er innstillingen for 45° skråsnitt.
no - 4
NORSK
• Hvis skråsnittindikatoren (55) ikke indikerer nøyaktig 45°,
er betjeningsarmen for saghodet ute av justering.
• For å justere armen må du løsne låsemutteren (59) på stopperen (26)
for justering av skråsnittvinkelen (26) på fig. L2.
• Juster stoppskruen opp eller ned inntil indikatoren indikerer 45° mens
stopperen (19) for vinkelinnstillingen ligger an mot stopperen (26)
for justering av skråsnittvinkelen.
• Hold skruen i stilling mens du trekker til låsemutteren (59) godt.
Ikke justér skråsnittindikatoren.
• Hvis du vil skjære med 3° høyreskråsnitt eller 48° venstreskråsnitt,
må du justere de to stoppskruene for å gi betjeningsarmen for
saghodet stor nok bevegelsesfrihet. Juster stoppskruene tilbake til
utgangsstillingen når du er ferdig med å skjære.
Bruksanvisning
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt. Sagbladet må
være konstruert for en omdreiningshastighet som er større enn eller lik
maksimal omdreiningshastighet for sagen.
• Spenn fast arbeidsemnet.
• Selv om sagen kan skjære i tre og mange ikke-metalliske materialer,
gjelder disse betjeningsinstruksjonene bare for skjæring i tre.
De samme retningslinjene gjelder for andre materialer.
Forsøk ikke å skjære metalliske materialer eller murverk med sagen, og
bruk ikke slipeskiver i den!
• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsemner.
• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsemnet inn mot sagbladet.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
• Bruk alltid snittplaten. Ikke bruk maskinen hvis sporet i snittplaten er
bredere enn 9 mm.
Start - stopp (fig. M1 & M2)
• Slå sagen PÅ ved å trykke på bryteren (17), som vist på fig. M1.
• Slå sagen AV ved å slippe bryteren.
• Det finnes ingen anordning for å låse bryteren i stilling PÅ, men det finnes
et hull (13) i avtrekkeren for låsing av sagen i stilling AV med en hengelås.
Kapping i rett vinkel (fig. B1, B2 & N)
• Løsne innstillingsrattet (4) for gjæring, og skyv låsehaken (5) oppover.
• Lås sperren i stilling 0°, og trekk til innstillingsrattet.
• Legg trestykket som skal skjæres, inn mot føringsstykket (3 og 7).
• Grip betjeningshåndtaket (1) og trykk ned utløserhendelen (10) for
saghodet. Trykk på avtrekkerbryteren (17) for å starte motoren.
• Før saghodet nedover, slik at saghodet skjærer et snitt i arbeidsemnet
og går gjennom snittplaten (27) av plast.
• Når snittet er skåret, slipper du ut avtrekkeren (17) og lar saghodet gå
tilbake til utgangsstillingen.
Gjærsaging uten skråsnitt (fig. G1 & G2, O)
• Løsne innstillingsrattet for gjæring, og skyv låsehaken oppover.
Still inn riktig vinkel ved å flytte hodet mot venstre eller høyre.
• Låsehaken vil automatisk gå i inngrep ved gjæringsvinklene 15°, 22,5°,
30° og 45°. Hvis du skal skjære i en annen vinkel eller 48°, holder du
hodet nede med et fast grep og låser ved å trekke til innstillingsrattet
for gjæring.
• Innstillingsrattet for gjæring må alltid være trukket godt til før du skjærer.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
no - 5
Når du gjærsager med lite avskjær, skal arbeidsemnet
plasseres slik at avskjæret er på den siden av bladet som har
størst vinkel mot føringsstykket. Det vil si at du skal skjære av
mot høyre ved gjæring av venstre kant og skjære av mot
venstre ved gjæring av høyre kant.
DW705 - Skråsnitt (fig. B2 & P)
• Løsne innstillingsrattene (23) for føringsstykket, og skyv øvre del av
venstre del av føringsstykket mot venstre så langt det går.
Løsne innstillingshendelen for skråsnitt (21), og still inn ønsket skråsnitt.
• Trekk innstillingshendelen for skråsnitt (21) godt til.
• Maskinen kan skjære med skråsnittvinkler fra 3° mot høyre til 48° mot
venstre, og med gjæringsvinkelen innstilt mellom null og 45° mot høyre
eller venstre.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Snittkvalitet
Snittkvaliteten avhenger av flere faktorer, blant annet hva slags materiale
det skjæres i. Når du trenger høy snittkvalitet på pyntelister eller annet
presisjonsarbeid, vil et skarpt, 60-tanns karbidblad og en lav og jevn
skjærehastighet gi ønsket resultat.
Pass på at arbeidsemnet ikke flytter seg mens du skjærer.
Spenn det godt fast. La alltid sagbladet stoppe helt før du
hever betjeningsarmen. Hvis små trefliser fortsatt blir revet ut
på baksiden av arbeidsemnet, kan du sette på et stykke
maskeringstape der du skal skjære i arbeidsemnet.
Skjær gjennom tapen, og fjern forsiktig tapen til slutt.
Riktig stilling for kropp og hender (fig. Q1 - Q4)
Riktig stilling for kropp og hender når du betjener gjærsagen gjør
skjæringen lettere, mer nøyaktig og sikrere.
• Hold aldri hendene i nærheten av skjærestedet.
• Hold alltid hendene minst 150 mm unna sagbladet.
• Hold arbeidsemnet i et stødig grep mot bordet og føringsstykket mens
du skjærer. Hold hendene i riktig stilling helt til du har sluppet opp
bryteren og sagbladet har stoppet helt.
• Prøv alltid hvor snittet vil gå (med sagen slått av) før du skjærer.
• Kryss ikke armene som vist på fig. Q4.
• Hold begge føttene godt plantet i gulvet, og sørg for å stå i god balanse.
• Følg på etter hvert som du flytter betjeningsarmen mot venstre eller
høyre. Stå litt til side for sagbladet.
• Se inn gjennom slissene (60) i skjermen når du skal skjære etter en
blyantstrek.
Spenne fast arbeidsemnet (fig. V1 - V4)
Bruk alltid en materialklemme når det snittes i ikke-jernholdige metaller.
• Hvis det er mulig, bør du spenne fast arbeidsemnet til sagen.
• Bruk klemmen (31) som er lagd for bruk sammen med sagen,
for å oppnå best mulig resultat. Du kan få tak i den hos forhandleren
som tilleggsutstyr. Spenn arbeidsemnet fast til føringsstykket hvis det
er mulig. Du kan spenne det fast på den ene eller den andre siden av
føringsstykket. Fest klemmen til en solid og flat del av føringsstykket.
Støtte for lange arbeidsemner (fig. B3)
• Lange arbeidsemner bør støttes opp.
• Bruk den uttrekkbare støtten (29) til å øke bredden på sagbordet
(kan fås hos forhandleren som tilleggsutstyr) for å oppnå best resultat.
Støtt opp ekstra lange arbeidsemner med egnete hjelpemidler,
for eksempel sagkrakker, for å unngå at enden synker ned.
62
NORSK
Ved å justere gjæringen
Du kan skjære det samme snittet ved å gjærsage mot høyre og venstre
med den brede siden av materialet lagt an mot føringsstykket (fig. R2).
De to skissene (fig. R1 & R2) gjelder bare firkantete objekter. Objekter som
har et annet antall sider, krever andre gjæring- og skråsnittvinkler.
Diagrammet nedenfor angir riktig vinkler for en del former, gitt at alle
sidene har lik lengde. Hvis du skal lage en form som ikke er med i
diagrammet, kan du regne ut gjærings- eller skråsnittvinkelen ved å
dividere 180° med antall sider.
Antall sider
4
5
6
7
8
9
10
Gjærings- eller skråsnittvinkel
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
DW705 - Skjæring med både gjæring og skråsnitt (fig. S1 & S2)
Du kan skjære med både gjæring og skråsnitt samtidig ved hjelp av en
gjæringsvinkel (fig. R2) og en skråsnittvinkel (fig. R1) til samme tid.
Denne måten å skjære på brukes til å lage rammer eller esker med skrå
sider, lik den som er vist på fig. S1.
Hvis skjærevinkelen blir forskjellig fra snitt til snitt, kontrollerer
du at rattene for låsing av skråsnitt og gjæringsvinkel er trukket
godt til. Rattene skal trekkes til hver gang du har endret
gjæringsvinkel eller skråsnitt.
• Diagrammet nedenfor hjelper deg med å velge riktige innstillinger for
skråsnitt og gjæringsvinkel for en del vanlige hjørnesammenføyninger.
Når du skal bruke diagrammet, velger du den aktuelle vinkelen “A”
(fig. S2) for den gjenstanden du skal lage, og finner vinkelen i riktig bue i
diagrammet. Derfra følger du diagrammet rett nedover for å finne riktig
skråsnittvinkel, og rett bortover for å finne riktig gjæringsvinkel.
• Still inn sagen med de riktige vinklene, og gjør noen prøvesnitt.
• Forsøk å sette sammen de utskårne delene.
Eksempel: Du skal lage en firkantet eske med utvendig vinkel på 30°
(vinkel “A”, fig. S2). Du ser da på buen øverst til høyre. Finn 30 på
bueskalaen. Følg den horisontale linjen til den ene eller andre siden for
å finne riktig innstilling av gjæringsvinkelen på sagen (23). Følg den
vertikale linjen oppover eller nedover på samme måte for å finne riktig
innstilling av skråsnittvinkelen. Gjør alltid noen prøvesnitt på trestykker
som ikke skal brukes til noe annet, for å kontrollere at sagen er riktig
innstilt.
63
10
15
20
25
30
65
40
45
40
50
55
60
40
35
KVADRATISK
KASSE
70
75
80
85
5
35
45
35
40
6-SIDET
KASSE
75
70
30
35
30
65
80
85
30
25
50
25
45
20
55
35
50
45
15
20
40
60
70
20
75
85
55
60
25
80
INNSTILL DENNE GJÆRINGSVINKELEN [MITRE
ANGLE] PÅ SAGEN
DW705 - Ved å justere skråsnittet
Skråsnittet stilles inn på 45° for hver del, og du får et 90° hjørne.
Gjærngsarmen er låst i nullstilling. Arbeidsemnet er plassert med den
brede, flate siden mot bordet og den smale siden mot føringsstykket.
0
15
30
40
15
25
35
30
10
5
10
20
25
8-SIDET
KASSE
10
15
20
15
10
VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”)
Vindusrammer og andre rammer
Prøv deg frem meg noen få enkle arbeider med trestykker som ikke skal
brukes til noe, til du har fått en viss følelse med sagen.
Sagen er det perfekte verktøyet for gjæring av hjørner av den typen som er
vist på fig. R1. En slik sammenføyning kan lages ved å justere skråsnittet
(DW705) eller gjæringsvinkelen.
45
65
Skjære bilderammer, skyggerammer og andre firkantete gjenstander
(fig. R1 & R2)
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
INNSTILL DENNE GJÆRINGSVINKELEN [BEVEL ANGLE] PÅ SAGEN
Gjæringsskala med to inndelinger (fig. T1 & T2)
Gjæringsskalaen har to inndelinger for å gjøre den enklere å bruke, som
vist på figur T1 og T2. Den ene inndelingen viser 0° når sagbladet står
vinkelrett på føringsstykket. I denne stillingen viser den andre inndelingen
90°. Inndelingen med 0° (store tall, nærmest forkanten av maskinen)
brukes til å beregne vinkler. Du beregner riktig gjæringsvinkel ved å
dividere 180° på antall sider i esken eller rammen. Se eksempler i
diagrammet ovenfor. Inndelingen med 90° (små tall, bak inndelingen med
0°) brukes når du måler et hjørne av esken eller rammen med transportør.
Hvis du for eksempel måler hjørnevinkelen på en 8-sidet eske, leser du av
135° på transportøren. Du beregner riktig gjæringsvinkel ved å dividere
den målte vinkelen på 2. Riktig gjæringsvinkel i dette eksemplet er 671/2.
Still inn denne vinkelen på inndelingen med 90°.
Mikrometerskala (fig. U1 - U3)
Sagen er utstyrt med en mikrometerkala for å gi bedre nøyaktighet.
Mikrometerskalaen (1/4°, 1/2°, 3/4°) gjør det mulig å stille inn gjæringsvinkelen
med en nøyaktighet på. Slik bruker du mikrometerskalaen:
• Sett den aktuelle inndelingen på mikrometerskalaen på linje med
nærmeste gradtall på gjæringsskalaen, som beskrevet nedenfor.
Mikrometerskalaplaten har inndelingene 1/4°, 1/2°, 3/4° og 1°. Det er bare
inndelingene for 1/2° og 1° som er markert med tall.
Anta at du skal bruke gjæringsvinkelen 241/4° mot høyre.
• Slå gjærsagen AV.
• Still inn gjæringsvinkelen til nærmeste hele grad ved å stille
sentermerket på mikrometerskalaen på linje med det hele gradtallet på
gjæringsskalaen. Se nøye på fig. U2. Innstillingen er gjæring på 24°
mot høyre. Du stiller inn 1/4° ved å klemme inn låsen for gjæringsarmen
og skyve armen forsiktig mot høyre til inndelingen for 1/4° på
mikrometerskalaen står på linje med det nærmeste gradmerket på
gjæringsskalaen.
• I dette eksemplet er det nærmeste gradmerket på gjæringsskalaen 25°.
Fig. U3 viser innstillingen 241/4° høyregjæring.
Ved høyregjæring:
- øk gjæringsvinkelen ved å flytte armen slik at merket på
mikrometerskalaen står på linje med det nærmeste gradmerket til
høyre på gjæringsskalaen.
- reduser gjæringsvinkelen ved å flytte armen slik at merket på
mikrometerskalaen står på linje med det nærmeste gradmerket til
venstre på gjæringsskalaen.
no - 6
NORSK
Ved venstregjæring:
- øk gjæringsvinkelen ved å flytte armen slik at merket på
mikrometerskalaen står på linje med det nærmeste gradmerket til
venstre på gjæringsskalaen.
- reduser gjæringsvinkelen ved å flytte armen slik at merket på
mikrometerskalaen står på linje med det nærmeste gradmerket til
høyre på gjæringsskalaen.
Skjære fotlister (fig. V1 - V4)
Vertikal stilling
• Prøv alltid innstillingen av sagen uten at strømmen er på, før du gjør
noen snitt.
Rette 90° snitt (fig. V1)
• Legg arbeidsemnet mot føringsstykket, og spenn det fast som vist på
fig. V1.
• Slå sagen PÅ, vent til sagbladet har nådd normalt turtall, og senk
betjeningsarmen med en myk bevegelse for å skjære snittet.
Sagblad
Bruk 305 mm sagblad med 30 mm innfestingshull for å oppnå det angitte
arbeidsområdet.
Når ikke-jernholdige metaller snittes
Når man snitter ikke-jernholdige metaller, brukes maskinen kun i
gjæringsstilling. Vi anbefaler at skråsnitt og gjæringsvinkelen ikke burde
anvendes til ikke-jernholdige metaller. Maskinen må ikke anvendes til
jernholdige metaller.
• Bruk alltid en materialklemme når det snittes i ikke-jernholdige metaller.
Pass på at arbeidsstykket er klemt fast på en sikker måte.
• Bruk kun sagblader som er egnet for å snitte ikke-jernholdige metaller.
• Anvend kun parafin eller skillespray, når det brukes smøremidler. Ikke
bruk emulsjon eller lignende vesker.
• Kopl sammen en FI- eller en DI-bryter mellom maskinen og
hovedkabelen. Dette gjøres for å unngå at det oppstår rester av
metallspon/slipeavfall.
FI-bryteren burde oppfylle spesifikasjonene som her følger:
45° gjærsnitt (fig. V2)
• Legg listen som vist på fig. V2.
• Alle snitt gjøres med baksiden av listen mot føringsstykket og bunnen
av den mot sagbordet.
Innvendig hjørne
- Venstre side
• Venstregjæring 45°.
• Bruk den delen av arbeidsemnet som er til venstre for snittet.
- Høyre side
• Høyregjæring 45°.
• Bruk den delen av arbeidsemnet som er til høyre for snittet.
Utvendig hjørne
- Venstre side
• Høyregjæring 45°.
• Bruk den delen av arbeidsemnet som er til venstre for snittet.
- Høyre side
• Venstregjæring 45°.
• Bruk den delen av arbeidsemnet som er til høyre for snittet.
DW705 - Horisontal innstilling med skråsnitt (fig. V3 & V4)
Snittet kan også gjøres med 0° gjæring og 45° skråsnitt. Sagen kan
skjære skråsnitt i opptil 200 mm bredde. Alle snitt skjæres med 45°
skråsnitt og 0° gjæring. Alle snitt skjæres med baksiden av listen ned mot
sagbordet, som vist på fig. V3 og V4.
Innvendig hjørne
- Venstre side
• Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsemnet som er til venstre for snittet.
- Høyre side
• Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsemnet som er til venstre for snittet.
Utvendig hjørne
- Venstre side
• Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsemnet som er til høyre for snittet.
- Høyre side
• Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsemnet som er til høyre for snittet.
merkespenning
merkestrøm
reaksjonstid
sikringsstrøm
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
DI-bryteren burde oppfylle spesifikasjonene som her følger:
DIN VDE 0661
merkespenning
merkestrøm
sikringsstrøm
flerpol utkopler
PE-måler
lavspenningsutgang
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om passende tilleggsutstyr.
Transport (fig. A2 & B1)
For å lette bæring av gjærsagen finnes det et bærehåndtak (9) øverst på
betjeningsarmen (fig. B1).
• Når du skal bære sagen, senker du betjeningsarmen og trykker ned
låsepinnen (28) (fig. A2).
• Bruk alltid bærehåndtaket (9) eller håndgrepene (22) på fig. B2 når du
bærer sagen.
Betjeningsarmen kan ikke senkes helt ned når bladet er
montert, hvis det ikke er skåret spor i snittplaten.
Hvis du må bære sagen før du har skåret spor i snittplaten,
må du ta av sagbladet.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid
med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør maskinhuset regelmessig med
en myk klut.
no - 7
64
NORSK
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er
utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli
endret, noe som ikke blir opplyst separat.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med din DEWALT maskine, kan den returneres
innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle din DEWALT maskine trenge vedlikehold eller service i de første
12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt
DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller,
etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Maskinen ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til
Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du
i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT.
Importør i Norge: Black & Decker (Norge) A/S
65
no - 8
PORTUGUÊS
SERRA DE ESQUADRIA DW704/DW705
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT. Muitos anos de experiência,
um desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação
fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Segurança eléctrica
Extensões
Desembalagem
Descrição
Montagem
Afinação
Modo de emprego
Transporte
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 4
pt - 5
pt - 8
pt - 8
pt - 8
DW704/DW705
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas foram concebidas em
conformidade com 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT no endereço abaixo
ou a parte de trás do presente manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE & 89/392/CEE da Comunidade
Europeia, o nível de potência sonora, medido de acordo com a EN 50144, é:
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)*
DW704
88,4
DW705
89,3
dB(A)
101,4
97,3
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a potência sonora
ultrapassar 85 dB(A).
Dados técnicos
Voltagem
Potência
Diâmetro da lâmina
Furo da lâmina ø
Velocidade max. da serra
Capacidade max. de corte transversal 90°
Capac. max. de corte em esquadria 45°
Profund. max. de corte 90°
Profund. max. de corte em bisel 45°
Corte em esquadria (posições max.)
Corte em bisel (posições max.)
Corte a direito
Largura adquirida em altura max. 90 mm
Altura adquirida em largura max. 200 mm
Corte em esquadria de 45°
Largura adquirida em altura max. 90 mm
Altura adquirida em largura max. 140 mm
Corte em bisel de 45°
Largura adquirida em altura max. 58 mm
Altura adquirida em largura max. 200 mm
Duração travagem electrónica autom. da serra
Peso
V
W
mm
mm
rpm
mm
mm
mm
mm
esq.
dir.
esq.
dir.
DW704
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
48°
48°
-
DW705
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
58
48°
48°
48°
3°
Valor médio quadrático ponderado em frequência de aceleração
conforme à EN 50144:
mm
mm
150
58
150
58
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
mm
mm
105
58
105
58
mm
mm
s
kg
< 10,0
16,3
150
43
< 10,0
17,2
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
DW704
DW705
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
R 9610618
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida ou danos à
ferramenta no caso do não-cumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
pt - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
66
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra sempre os regulamentos
de segurança aplicáveis no seu país para reduzir o risco de incêndio,
de choque eléctrico e de ferimentos. Leia as seguintes instruções de
segurança antes de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à humidade. Ilumine bem as
áreas de trabalho. Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas à terra (p.ex. tubos,
radiadores, fogões, frigoríficos). Nos casos de serviço sob condiçães
extremas (tais como humitade elevada, formação de modadura, etc.)
a segurança eléctrica pode ser aumentada através de intercalar um
transformador de separaçã ou um disjuntor de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta nem no cabo de extensão.
As crianças com menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior, empregue sempre
cabos previstos para uso no exterior e marcados para esse efeito.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas Eléctricas, estas têm de
ser guardadas num sítio alto, seco, fechado à chave e fora do alcance
das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem prender-se numa
peça móvel. Quando se trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
calçado antiderrapante. Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os trabalhos produzirem pó
ou partículas volantes.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o nível do ruído exceder
85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as peças de trabalho.
É mais seguro e permite manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede com o dedo colocado no
interruptor. Verifique se o interruptor está desligado ao ligar a
ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com precaução. Não utilize
ferramentas quando estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar completamente antes de a
deixar sem vigilância. Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à manutenção ou à
substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de ajuste
Verifique sempre se as chaves de ajuste foram retiradas da ferramenta
antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indica-se as aplicações da ferramenta. Não force
pequenas ferramentas ou acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor e de uma maneira
mais segura se for utilizada para o efeito indicado.
67
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da própria ferramenta,
além dos que são recomendados neste manual de instruções podem
dar origem a risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não puxe pelo cabo para
tirar a ficha da tomada. Proteja o cabo contra o calor e evite o
contacto com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as ferramentas sempre afiadas
e limpas. Cumpra as instruções relativas à manutenção e substituição
dos acessórios. Verifique regularmente os cabos da ferramenta e,
no caso de estes estarem danificados, mande-os consertar a um
Centro de Assistência Técnica DEWALT. Verifique periodicamente os
cabos de extensão e substitua-os se estiverem danificados.
Mantenha os comandos secos, limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique cuidadosamente se esta
apresenta sinais de danos de modo a assegurar um bom funcionamento
e a obtenção do resultado desejado.
Verifique o bom alinhamento e fixação das peças móveis e confirme a
ausência de ruptura das peças. Verifique ainda se a montagem foi bem
feita ou se existe qualquer outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou substituir os dispositivos
de protecção ou outras peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não estiver a funcionar. Mande
substituir o interruptor num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um Centro de Assistência
Técnica DEWALT.
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às regulamentações de
segurança que lhe dizem respeito. Para evitar qualquer perigo,
a reparação de utensílios eléctricos fica exclusivamente a cargo de
técnicos qualificados.
Regras de segurança adicionais para Serras de Esquadria
21 Actuação do resguardo
O resguardo da sua serra subirá automaticamente ao abaixar o braço;
ele descerá à volta da lâmina, quando o braço for levantado.
O resguardo pode ser levantado com a mão, quando se instala ou se
retira a lâmina da serra ou para inspecção da serra. Nunca levante o
resguardo com a mão sem que a serra esteja parada.
22 Poeiras e aparas
A parte da frente do resguardo tem postigos para visibilidade durante
o corte. Embora os postigos reduzam imensamente as aparas
projectadas, são eles aberturas no resguardo e, ao olhar através dos
postigos, deve-se usar sempre óculos de segurança.
23 Lâmina
Certifique-se de que a serra roda na direcção correcta.
Mantenha a lâmina afiada. Não use lâminas com diâmetro maior ou
menor do que o recomendado. Para serras de medida correcta,
referimos aos dados técnicos.
24 Resguardos da serra
Nunca use a serra sem os resguardos no seu lugar.
25 Tenha cuidado com as mãos
Não ponha as mãos na trajectória da serra. Nunca as ponha na
proximidade da lâmina da serra, quando a serra estiver ligada à
corrente eléctrica.
26 Parar o motor
Levante a lâmina da serra do corte na peça a trabalhar antes de soltar o
interruptor. Nunca tente parar a máquina encostando uma ferramenta
ou coisa parecida contra a lâmina da serra para bloqueá-la. Nunca meta
qualquer objecto contra o ventilador para manter o eixo da serra parado.
27 Manutenção da lâmina da serra e dos aneis do eixo
Certifique-se de que a lâmina da serra e os flanges do eixo estão
limpos nas superfícies de contacto e use ambas as chaves para apertar.
pt - 2
PORTUGUÊS
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão. Verifique sempre se a
tensão da rede corresponde à voltagem indicada na placa de identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo isolamento em
conformidade com o estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma ligação à terra.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo especial triplo,
conveniente para a corrente desta ferramenta (Veja os dados técnicos).
A dimensão mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo todo.
Desembalagem (fig. A1 & A2)
Retire a serra cuidadosamente da embalagem servindo-se da asa de
pega (9).
A embalagem contém:
1 Serra de Esquadria montada
1 Chave para a lâmina
1 Lâmina de Serra TCT de 305 mm
2 Grampos (só DW704)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Carregue no manípulo (1) e puxe a cavilha de segurança (28),
como indicado na fig. A2.
• Alivie cuidadosamente a pressão descendente e deixe subir o braço
até à sua altura total.
Descrição (fig. B1 - B3)
B1
1 Punho
2 Resguardo inferior móvel
3 Paralela
4 Botão do engate para o corte em esquadria
5 Trinco do corte em esquadria
6 Escala do ângulo de corte em esquadria
7 Paralela
8 Orifícios para montagem
9 Asa de transporte
10 Alavanca de desengate da cabeça
11 Resguardo inferior posterior
12 Escala de ângulos em bisel (só DW705)
13 Orifício do fecho
14 Caixa do motor
15 Botão de travamento do veio
16 Tampão de inspecção das escovas
17 Interruptor
B2
18 Chave para fixar a lâmina
19 Bloqueio da posição do ângulo em bisel (só DW705)
20 Bocal da serradura
21 Manípulo do grampo da inclinação em bisel (só DW705)
22 Entalhe para as mãos
23 Botões de fixação do apoio superior no lado esquerdo da paralela
(só DW705)
24 Resguardo superior
25 Bloqueio da posição de ajuste vertical (só DW705)
26 Bloqueio da posição de ajuste da inclinação (só DW705)
27 Chapa da ranhura
28 Pino de fixação da cabeça
pt - 3
B3
29 Extensão do suporte
30 Batente de corte para pequenas peças
31 Torno de fixação
32 Saco para a serradura
Montagem
Antes da montagem de acessórios tire sempre a ficha da
tomada.
O motor e os resguardos já vêm montados na base.
Montagem na bancada (fig. C1 & C2)
• Os furos (8) já estão feitos nos quatro pés para facilitar a montagem na
bancada. Há dois furos de medidas diferentes para diferentes medidas
de parafusos (33). Use qualquer um dos furos; não é necessário usar
ambos. Monte sempre a sua serra firmemente para evitar deslocação.
Para aumentar a portabilidade, a máquina pode ser montada numa
prancha de madeira de 12,5 mm ou mais, a qual depois pode ser
fixada com grampos na sua bancada ou ser levada para outro sítio de
trabalho e lá ser fixada com grampos.
• Se montar a sua serra numa prancha de madeira, certifique-se de que
os parafusos de montagem não sobressaiem debaixo da madeira.
A prancha deve estar bem encostada ao suporte. Quando a fixação da
serra deve ser feita em superfície de trabalho, ponha os grampos só
nos sítios onde estão os furos para os parafusos.
A fixação com grampos em outros sítios pode influir um bom
funcionamento da serra.
• Para evitar imprecisão, certifique-se de que a superfície de montagem
não está empenada ou de outra maneira irregular. Se a serra baloiçar
sobre a superfície, coloque uma peça fina de material debaixo de um
pé da serra, até que a serra esteja firme sobra a superfície de
montagem.
Montagem da lâmina da serra (fig. D1 - D7)
• Aperte a alavanca de desengate da cabeça (10) para soltar a o
resguardo inferior (2), depois levante o resguardo inferior o mais possível.
• Desenrosque o parafuso (35) da braçadeira do resguardo o suficiente
para possibilitar que a peça angular (36) passe entre a cabeça do
parafuso (38) e o resguardo. Isto permitirá que a braçadeira do
resguardo (37) possa ser levantada suficientemente para permitir o
acesso ao parafuso (39) de fixação da lâmina da serra.
• Mantenha levantado o resguardo inferior e aperte o botão (15) de
fixação do eixo, com uma mão, e use a chave (18) para a lâmina da
serra, junto fornecida, na outra mão para soltar o parafuso de rosca
esquerda (39), rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.
Para usar o botão de travamento do veio, aperte o botão,
como indicado, e rode o veio com a mão até sentir que ele se
engate. Continue a apertar o botão de fixação, para impedir
que o eixo se desloque.
• Retire o parafuso (39) de fixação da lâmina da serra e o flange exterior
do eixo (40).
• Instale a lâmina da serra (41) no flanco (42) no flange interior do anel do
eixo (43), certificando-se que os dentes na borda interior da lâmina
apontam para a parte traseira da serra (em sentido contrário ao operador).
• Torne a colocar o flange exterior (40) do eixo.
• Aperte o parafuso de fixação (39) da lâmina da serra, rodando-o em sentido
contrário dos ponteiros do relógio, enquanto mantém o resguardo inferior
levantado e o botão de travamento do veio engatado com a outra mão.
• Mova para baixo a braçadeira (37) do resguardo, até que a peça
angular (36) esteja abaixo da cabeça do parafuso (35) da braçadeira
do resguardo.
• Aperte o parafuso da braçadeira do resguardo.
68
PORTUGUÊS
Nunca solte o botão de travamento do veio, enquanto a
lâmina da serra rodar. Não deixe de manter abaixada a
braçadeira do resguardo e aperte firmemente o parafuso da
braçadeira do resguardo após a instalação da lâmina da serra.
Afinação
Antes da afinação, tire sempre a ficha da tomada.
A sua Serra de Esquadria foi ajustada cuidadosamente na fábrica.
Se fôr necessário um reajustamento após o transporte, ou por qualquer
outra razão, siga os pontos abaixo para a afinação da sua serra.
Afinação do resguardo traseiro inferior (fig. E1 - E3)
• Controle o resguardo traseiro inferior (11) para certificar que ela está
colocada em tal posição, que a lâmina da serra (41) está centrada e
equidistante de todos os lados.
• Afinação necessária faz-se desenroscando os dois parafusos (44)
e deslocando resguardo (fig. E2).
• Aperte firmemente ambos os parafusos.
Se a lâmina da serra não estiver exactamente a 90° em relação ao apoio:
• Desenrosque os três parafusos (49) e mova o conjunto de escala/braço
do ângulo de corte em esquadria para a direita e a esquerda, até que a
lâmina esteja a 90° em relação ao apoio, como medido com o esquadro.
• Torne a apertar os três parafusos (49). Não preste atenção à indicação
do indicador da esquadria neste ponto.
Ajuste do indicador do ângulo em esquadria (fig. G1 - G3, H1 & H2)
• Solte o botão de engate do ângulo em esquadria (4) e comprima o
trinco de corte em esquadria (5) para soltar o braço de esquadria (47).
• Mova o braço da serra para colocar o indicador do ângulo em
esquadria (51) na posição zero, como indicado na fig. H1.
• Com o botão de engate solto, deixe o trinco de esquadria cair no seu
lugar, ao rodar o braço de esquadria para além de zero.
• Observe o indicador (51) e a escala (6) através do orifício ocular (52)
(fig. H2). Se o indicador não indicar exactamente zero, tente
cuidadosamente corrigi-lo para a esquerda ou para a direita, servindose uma chave de fenda plana a cada lado da moldura de plástico (53).
Controlo e ajuste da lâmina da serra em relação à mesa
Não toque nas pontas dos dentes da serra com o esquadro.
Nunca remova o resguardo.
DW704 - Esta máquina foi acabada na fábrica e não precisa de ajuste
Cortar (fig. B2, F1 - F4)
A fim de afinar e usar a sua Serra de Esquadria, tem que fazer uma
ranhura (45) no insersor (27) para permitir a passagem da lâmina.
• Ponha a serra no ângulo de esquadria de 0°.
• Coloque um pedaço de madeira na serra; a medida deve ser pelo
menos 25 mm x 152 mm x 305 mm (46).
• Aperte a alavanca de desengate da cabeça da serra (10) para livrar
a cabeça.
• Ligue a serra e deixe a lâmina da serra alcançar a máxima velocidade.
• Puxe o braço da serra para baixo o mais que puder e corte devagar
através do pedaço de madeira e do insersor.
• Desligue a serra e deixe parar a lâmina da serra antes de levantar
o braço da serra.
DW705 - Alargamento do entalhe para cortes em bisel de 45°
• Solte os botões de engate (23) e desloque a parte esquerda de cima
do apoio (7) tanto quanto possível para a esquerda.
• Solte o manípulo do grampo do ângulo em bisel (21). Ajuste agora
o ângulo em bisel a 45° e fixe o manípulo (21).
• Ligue a serra e deixe a lâmina da serra alcançar a máxima velocidade.
• Puxe o braço para baixo e corte devagar através da madeira e da
chapa do corte de serra.
• Certifique-se do ajuste do lado direito do apoio (7) (veja “Ajuste do apoio”),
de forma que ele esteja o mais próximo possível da lâmina da serra,
sem que interfira no movimento de subida e descida do braço.
• Fixe o apoio no seu lugar por meio dos dois botões (23).
Controlo e ajuste da lâmina da serra em relação ao apoio (fig. G1 - G4)
• Solte o botão de engate do corte em esquadria (4) e prima para cima o
trinco do ângulo em esquadria (5), para soltar o braço de esquadria (47).
• Oscile o braço de esquadria até que o trinco o coloque na posição de
0°. Não aperte o botão de engate.
• Puxe a cabeça para baixo, até que a lâmina da serra entre no corte da
serra (45).
• Ponha um esquadro (48) contra o lado direito (7) do apoio e da lâmina
(41) (fig. G3).
Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com o esquadro.
69
DW705 - Ajuste do bloqueio do ângulo em bisel (fig. J1 - J8)
• Solte o manípulo do grampo do ângulo em bisel (21).
• Empurre o braço de esquadria para a direita, para certificar que o
bloqueio (19) da posição do ângulo em bisel está colocado contra o
ajuste do bloqueio da posição vertical (25).
• Desenrosque a porca de fixação ao lado direito (54) e aparafuse o
bloqueio (25).
• Alinhe os entalhes (61) no corpo e na mesa como indicado.
• Coloque a extremidade lisa de uma broca de 6,35 mm nos entalhes,
para alinhar os dois corpos juntos.
• Enquanto a broca está nos entalhes (61), gire o parafuso à direita do
bloqueio do ângulo em bisel (25) em sentido inverso ao dos ponteiros
dum relógio, até que esteja firmemente em contacto com o bloqueio
da posição do ângulo (19).
• Aperte o manípulo do grampo do ângulo em bisel (21) e remova a broca.
• Mantenha o parafuso do bloqueio (25) no lugar e reaperte a porca de
fixação (54).
• Se o indicador da inclinação (55) não indicar zero na escala de ângulos
em bisel (12), solte o parafuso (56) que fixa o indicador (55) e mova o
indicador como necessário.
• Abaixe o braço, de modo que a lâmina (41) se projecta ligeiramente
através da chapa da ranhura (27).
• Coloque um esquadro (48) na mesa e levantado contra a lâmina (41).
Não toque nos dentes com o esquadro, para evitar medidas
incorrectas.
• Se a lâmina não estiver em ângulo recto com a mesa, ajuste a lâmina
da seguinte maneira:
- Para mover a lâmina para a direita
• Solte o parafuso inferior (63), para alinhar a lâmina em relação ao
esquadro.
• Aperte o parafuso superior (62).
- Para mover a lâmina para a esquerda
• Solte o parafuso superior (62).
• Aperte o parafuso inferior (63), para alinhar a lâmina em relação ao
esquadro.
• Aperte o parafuso superior (62).
pt - 4
PORTUGUÊS
Para os dois ajustes, certifique-se que ambos os parafusos estão
totalmente apertados, para proteger o ajuste contra movimento.
DW705 - Ajuste do apoio (fig. K)
A parte de cima do lado esquerdo do apoio (7) pode ser ajustada para a
esquerda, para que a serra possa inclinar até o total de 48° à esquerda.
Para ajustar o apoio:
• Solte os dois botões de plástico (23) e corra o apoio para a esquerda.
• Faça uma prova, com a serra desligada e verifique se há folga.
Ajuste o apoio o mais próximo da lâmina, que seja possível na prática,
para dar o máximo de apoio à peça a trabalhar, sem que interfira no
movimento do braço para cima e para baixo.
• Aperte ambos os botões seguramente.
• Torne a mover o apoio para a direita, depois de acabar o corte.
A ranhura de guia (58), fig. K, no apoio do lado esquerdo
pode-se entupir com serradura. Use uma vareta ou um jacto
leve de ar comprimido para a limpar.
DW705 - Controlo e ajuste do ângulo do corte em bisel (fig. K, L1 - L4)
• Solte os botões de bloqueio do apoio no lado esquerdo (23) e corra
a parte de cima do lado esquerdo do apoio, para a esquerda,
tanto quanto possível.
• Solte o manípulo do grampo do corte em ângulo em bisel (21) e mova
o braço da serra para a esquerda, até que o bloqueio de posição do
ângulo (19) encoste no bloqueio de ajuste da posição da inclinação (26).
Esta é a posição do corte em bisel de 45°.
• Se o indicador de inclinação (55) não indicar exactamente 45°,
o braço da serra está desajustado.
• Para ajustar o braço, desenrosque a contraporca (59) no bloqueio de
ajuste da posição de inclinação (26) na fig. L2.
• Ajuste o parafuso de bloqueio para cima ou para baixo, conforme seja
necessário, até o indicador indicar 45°, com o bloqueio de posição do
ângulo (19) apoiado contra o bloqueio de ajuste da posição de
inclinação (26).
• Mantenha o parafuso seguro, enquanto fixa firmemente a contraporca
(59). Não ajuste o indicador de inclinação.
• Para obter um corte em bisel direito de 3° ou um corte em bisel
esquerdo de 48°, os dois parafusos do bloqueio devem ser afinados,
para permitir que o braço da serra se possa movimentar
convenientemente. Torne a ajustar os bloqueios, depois de se terem
feito os cortes.
Modo de emprego
Cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
Antes de pôr em funcionamento:
• Instale a lâmina correcta. Não use lâminas demasiado gastas.
A velocidade máxima de rotação da ferramenta não deve exceder a
indicada na lâmina.
• Fixe bem a peça a trabalhar.
• Embora esta serra corte madeira e muitos materiais não-ferrosos,
estas instruções para uso, referem-se apenas ao corte de madeira.
As mesmas normas de procedimento aplicam-se para outros
materiais. Não corte materiais ferrosos (ferro e aço) ou pedra com esta
serra! não use quaisquer discos abrasivos!
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não esforce.
• Deixe o motor atingir a velocidade total antes de cortar.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os manípulos dos
grampos estão fixos.
• Certifique-se que utiliza o insersor. Não trabalhe com a máquina se o
corte no insersor fôr mais largo que 9 mm.
pt - 5
Ligar e Desligar (fig. M1 & M2)
• Para ligar a serra, aperte o interuptor (17), como indicado na fig. M1.
• Para desligar a ferramenta, solte o interruptor.
• Não existe um dispositivo para fixar o interruptor, mas existe uma
perfuração (13) no gatilho para meter um cadeado, e assim fixar a
serra desligada.
Corte transversal vertical (fig. B1, B2 & N)
• Alivie o botão de engate do ângulo em esquadria (4) e prima o
trinco (5) para cima.
• Coloque o trinco na posição 0° e aperte o botão de engate.
• Ponha a madeira a serrar contra o apoio (3 & 7).
• Agarre o manípulo de operação (1) e carregue na alavanca de
desengate da trava da cabeça (10) para soltar a cabeça.
Aperte o interruptor de gatilho (17) para pôr o motor a funcionar.
• Carregue na cabeça para deixar a lâmina da serra passar pela madeira
e entrar na chapa de plástico com ranhura (27).
• Ao completar o corte, solte o interruptor (17) e torne a colocar a
cabeça na sua posição inicial.
Corte transversal vertical em esquadria (fig. G1 & G2, O)
• Alivie o botão de engate do ângulo de esquadria e prima o trinco para
cima. Mova a cabeça para a esquerda ou para a direita para o ângulo
desejado.
• O trinco coloca-se automaticamente a 15°, 22,5°, 30° e 45°.
Se se desejar um ângulo intermédio ou de 48°, mantenha a cabeça
agarrada firmemente e fixe-a, apertando o botão de engate do ângulo
de esquadria.
• Assegure-se sempre que o botão de engate está bem fixo no seu
lugar, antes de realizar o corte.
• Proceda como para o corte transversal.
Quando efectuar um corte em esquadria na extremidade
duma peça de madeira com uma parte pequena a ser
cortada, posicione a madeira de forma a que o corte seja no
lado da lâmina com o maior ângulo em relação ao apoio;
p.e. esquadria à esquerda, corte à direita - esquadria à direita,
corte à esquerda.
DW705 - Corte em bisel (fig. B2 & P)
• Alivie os botões de fixação (23) do apoio do lado esquerdo e corra a
parte de cima do apoio do lado esquerdo, para a esquerda,
tanto quanto possível. Alivie o manípulo do grampo de inclinação (21)
e ponha a inclinação desejada.
• Aperte o manípulo do grampo de inclinação (21) firmemente.
• Os ângulos de bisel podem ser de 3° à direita a 48° à esquerda e
podem ser cortados com o braço de esquadria colocado entre zero e
um ângulo máximo de 45° de na posição direita ou esquerda.
• Proceda como para “Corte transversal”.
Qualidade do corte
A regularidade de qualquer corte depende de uma quantidade de
factores, p.e. o material a cortar. Quando se precisa de cortes perfeitos
para molduras e outros trabalhos de precisão, uma lâmina (de 60 dentes
de pastilhada) e um corte suave e uniforme produzem os resultados
desejados.
Certifique-se de que o material não se desloca durante o corte;
fixe-o bem no seu lugar. Espere sempre que a lâmina pare,
antes de levantar o braço da serra. Se se formarem pequenos
fragmentos de madeira na traseira da peça a trabalhar,
cole um pedaço de fita cola na madeira onde o corte vai sair.
Serre através da fita cola e retire-o depois cuidadosamente.
70
PORTUGUÊS
5
10
15
20
25
30
65
40
45
40
50
55
60
40
35
CAIXA, 4
LADOS
70
75
80
85
0
35
45
35
75
30
35
70
85
40
CAIXA, 6
LADOS
30
30
65
25
55
60
25
20
45
70
50
25
65
20
55
35
50
45
15
20
40
60
Usando um ajuste angular
O mesmo corte pode ser feito cortando em ângulo à direita e à esquerda,
com a superfície larga contra o apoio (fig. R1).
Os dois desenhos (fig. R1 & R2) são só para objectos com quatro lados.
Se o número de lados muda, mudam-se também os ângulos de bisel e
de esquadria. A tabela abaixo dá os ângulos correctos para uma
variedade de modelos, partindo-se de que todos os lados têm o mesmo
comprimento. Para modelos não indicados na tabela, divida 180° pelo
número de lados a determinar o ângulo em esquadria ou em bisel.
45
80
DW705 - Usando um ajuste oblíquo
A inclinação das duas peças feita em 45° cada, produz um ângulo de
90°. O braço foi colocado na posição zero. A madeira foi colocada com o
lado largo sobre a mesa e a face mais estreita contra o apoio.
• A tabela apresentada abaixo pode ajudá-lo na escolha das posições
apropriadas de inclinação e de ângulo de esquadria para os cortes
comuns da meia-esquadria composta. Para usar a tabela, escolha o
ângulo “A” (fig. S2) desejado do seu projecto e coloque esse ângulo no
arco apropriado na tabela. A partir desse ponto siga a tabela
precisamente para encontrar o ângulo correcto da inclinação e passe
para o outro lado para encontar o ângulo devido da esquadria.
• Ponha a sua serra nos ângulos descritos e faça uns cortes de experiência.
• Experimente juntar as peças cortadas.
Por exemplo: Para fazer uma caixa de 4 lados com 30 ângulos
exteriores (ângulo “A”, fig. S2), use o arco de cima à direita. Procure
30 na escala do arco. Siga a linha de intersecção horizontal de cada
lado, para obter a posição do ângulo de esquadria na serra (23).
Igualmente, siga a linha de intersecção vertical até ao topo ou ao
fundo, para obter a posição do ângulo em bisel na serra. Experimente
sempre os cortes em pedaços de madeira, para verificar as posições
na serra.
15
30
40
15
25
35
30
10
5
10
20
25
CAIXA, 8
LADOS
10
15
20
15
10
5
5
ÂNGULO DO LADO DA CAIXA (_NGULO “A”)
Molduras de esquadria e outras armações
Exercite-se com trabalhos simples usando restos de madeira, até apanhar
o jeito com a sua serra. A sua serra é uma ferramenta perfeita para fazer
cortes angulares, como indicado na fig. R1. A junta mostrada pode ser
feita usando tanto um ajuste em bisel (DW705), como um ajuste em
esquadria.
Se o ângulo de corte varia de corte para corte, controle se o
botão do grampo do ângulo em bisel e o botão de engate do
ângulo de esquadria estão bem seguros. Estes botões devem
estar bem fixos, depois de fazer qualquer modificação no bisel
ou na esquadria.
75
Serragem de molduras, caixas e outros objectos rectangulares
(fig. R1 & R2)
DW705 - Para cortar meia-esquadrias compostas (fig. S1 & S2)
Uma meia-esquadria composta é um corte em que se usa ao mesmo
tempo um ângulo de esquadria (fig. R2) um ângulo de bisel (fig. R1).
Este é o tipo de corte usado para fazer armações e caixas com lados
inclinados, como apresentado na fig. S1.
85
Apoio para peças longas (fig. B3)
• Apoie sempre peças compridas.
• Para melhores resultados, use o suporte de extensão (29) para as
peças, para ampliar a superfície da mesa da sua serra (pode ser
adquirido no seu concessionário com opção). Apoie peças compridas,
usando qualquer meio conveniente como uma bancada ou coisa
semelhante, para evitar que a extremidade tombe.
Ângulo de esquadria ou de bisel
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
80
Fixação da peça a trabalhar (fig. V1 - V4)
Utilize sempre um grampo do material quando estiver cortando metais
não-ferrosos.
• Sempre que possível, fixe a madeira à serra.
• Para melhores resultados use o torno de fixação (31) feito para ser
usado com a sua serra (pode ser adquirido no seu concessionário,
como opção). Fixe a peça ao apoio sempre que possível.
Pode fixar a ambos os lados da lâmina; lembre-se de colocar o torno
contra uma superfície sólida e plana do apoio.
Nº. de lados
4
5
6
7
8
9
10
COLOQUE ESTE ÂNGULO DE ESQUADRIA NA SERRA
Posição do corpo e das mãos (fig. Q1 - Q4)
Uma posição do seu corpo e das suas mãos, durante o trabalho com a
Serra de Esquadria torna o corte mais fácil, correcto e seguro.
• Nunca ponha as mão na área de corte.
• Não ponha as mãos mais próximas do que 150 mm da lâmina.
• Mantenha a peça a trabalhar seguramente encostada na mesa e no
apoio. Mantenha as mãos em posição, até o gatilho estar solto e a
lâmina estar completamente parada.
• Faça sempre o percurso de ensaio (sem rodagem), antes de fazer os
cortes, para poder controlar a trajectória da serra.
• Não cruze as mãos como indicado (fig. Q4).
• Mantenha os pés firmemente no chão e o corpo em equilíbrio.
• Se mover o braço da serra para a esquerda e para a direita,
siga-o e esteja um pouco ao lado da lâmina.
• Olhe através dos postigos (60), quando seguir uma linha do lápis.
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
COLOQUE ESTE ÂNGULO DE BISEL NA SERRA
71
pt - 6
PORTUGUÊS
Série dupla da escala de ângulo em esquadria (fig. T1 & T2)
A escala de esquadria tem duas séries de números por conveniência, como
indicado na fig. T1 & T2. Uma escala indica 0° quando a lâmina está em
esquadria com o apoio. Nesta posição lê-se na outra escala 90°.
A escala de 0° (números maiores próximo do postigo) usa-se quando se
calculam os ângulos. Para calcular o ângulo, divida 180° pelo número de
lados da caixa ou da armação. Referimos à tabela anterior para alguns
exemplos. A escala de 90° (números mais pequenos atrás da escala de 0°)
usa-se quando o ângulo da caixa ou da moldura é medida com um
transferidor. Por exemplo, se medir o ângulo de uma caixa de 8 lados,
o transferidor indica 135°. Para determinar a posição devida da esquadria,
divide-se a medida do ângulo por dois. A posição devida do corte é neste
exemplo 671/2. Ponha este ângulo na escala de 90°.
Escala de precisão (fig. U1 - U3)
A sua serra está equipada uma escala para maior precisão. Para ajustes
que requerem fracções de graus (1/4°, 1/2°, 3/4°), a escala permite-lhe pôr
o ângulo de esquadria precisamente no mais próximo 1/4° (15 minutos).
Para usar a escala, siga as indicações abaixo.
• Alinhe a marca vernier desejada com o traço do grau mais próximo na
escala de esquadria, como descrito abaixo. Na chapa de plástico estão
inscritos traços para 1/4°, 1/2°, 3/4° e 1°. Só o 1/2° e o 1° estão numerados.
Por exemplo, imagine que o ângulo que deseja, é 241/4° à direita.
• Desligue a Serra de Esquadria.
• Ponha o ângulo no grau inteiro mais próximo desejado, alinhando o traço
central na escala, indicado na fig. U1, com o número do grau inteiro
gravado na escala de esquadria. Examine a fig. U2 rigorosamente;
a posição indicada é de um corte de 24° à direita. Para pôr o 1/4°
adicional, aperte o botão de engate do braço e mova cuidadosamente
o braço para a direita até que o traço de 1/4° alinhe com o traço do
grau mais próximo na escala de corte em esquadria.
Neste exemplo, o traço da escala mais próximo demonstra-se ser 25°.
A fig. U3 mostra uma posição de corte de 241/4° à direita.
Para fazer para a direita:
- aumente o ângulo, deslocando o braço para alinhar o traço
apropriado com o traço mais próximo na escala, para a direita.
- diminua o ângulo, deslocando o braço para alinhar o traço
apropriado vernier com o traço mais próximo na escala, para a
esquerda.
Para fazer para a esquerda:
- aumente o ângulo, deslocando o braço para alinhar o traço
apropriado vernier com o traço mais próximo na escala, para a
esquerda.
- diminua o ângulo, deslocando o braço para alinhar o traço
apropriado vernier com o traço mais próximo na escala, para a direita.
Corte de Molduras Base (fig. V1 - V4)
Posição vertical
• Faça sempre um movimento de experiência sem rotação,
antes de fazer um corte.
Cortes transversais de 90° (fig. V1)
• Posicione a madeira contra o apoio e fixe-a no seu lugar como
indicado na fig. V1.
• Ligue a serra, deixe a lâmina atingir a velocidade máxima e abaixe o
braço lentamente através do corte.
Ângulo interior
- Lado esquerdo
• Corte em esquadria 45° à esquerda.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
- Lado direito
• Corte em esquadria 45° à direita.
• Resguarde o lado direito do corte.
Ângulo exterior
- Lado esquerdo
• Corte em esquadria 45°à direita.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
- Lado direito
• Corte em esquadria 45° à esquerda.
• Resguarde o lado direito do corte.
DW705 - Posição horizontal com inclinação (fig. V3 & V4)
Um outro método de fazer o corte, é fazer um corte com bisel de 45°.
A sua serra pode realizar uma corte oblíquo de 200 mm de largura. Todos
os cortes são feitos com um bisel de 45°. Todos os cortes são feitos com
a traseira da moldura apoiada contra o apoio da serra, como indicado na
fig. V3 & V4.
Ângulo interior
- Lado esquerdo
• Posicione a moldura com o topo contra o apoio.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
- Lado direito
• Posicione a moldura com o fundo contra o apoio.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
Ângulo exterior
- Lado esquerdo
• Posicione a moldura com o fundo contra o apoio.
• Resguarde lado direito do corte.
- Lado direito
• Posicione a moldura com o topo contra o apoio.
• Resguarde o lado direito do corte.
Lâminas
Para obter as capacidades de corte indicadas, use sempre lâminas de
305 mm, com orifício para o eixo de 30 mm.
Cortando materiais não-ferrosos
Quando se corta materiais não-ferrosos, a máquina somente poderá ser
usada em modo de serra de esquadria. Recomendamos que os cortes
em bisel e em meia-esquadria composta não devem ser efectuados em
materiais não-ferrosos. A máquina não deve ser utilizada para cortar
materiais ferrosos.
• Utilize sempre um grampo do material quando estiver cortando
materiais não-ferrosos. Assegure-se de que a peça de trabalho esteja
seguramente grampeada.
• Aplique somente lâminas de serra que sejam qualificadas para cortar
materiais não-ferrosos.
• Quando usar lubrificantes, aplique somente cera ou spray de
separação. Não use emulsões ou fluídos similares.
• Conecte um interruptor FI ou DI entre a máquina e a corrente eléctrica
para evitar riscos residuais causados por lascas de metal.
Cortes a um ângulo de 45° (fig. V2)
• Posicione a moldura como indicado na fig. V2.
• Todos os cortes são feitos com a traseira da moldura contra o apoio e
o fundo da moldura em cima da base.
pt - 7
72
PORTUGUÊS
O interruptor FI deverá estar em conformidade com as seguintes
especificações:
voltagem taxada
corrente taxada
tempo de reacção
corrente de fundição
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
O interruptor DI deverá estar em conformidade com as seguintes
especificações:
DIN VDE 0661
voltagem taxada
corrente taxada
corrente de fundição
corte de todos os pólos
monitorização PE
liberação da baixa voltagem
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Para mais informações sobre os acessórios apropriados, consulte o seu
Revendedor autorizado.
Transporte (fig. A2 & B1)
Por conveniência do transporte da Serra de Esquadria, uma asa (9)
foi construída na parte superior do braço da serra (fig. B1).
• Para transportar a serra, abaixe o braço e carregue no pino de
fixação (28) (fig. A2).
• Use sempre a asa de transporte (9) ou os recortes para as mãos (22),
indicados na fig. B2, para transportar a serra.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a sua máquina DEWALT,
contacte um Centro de Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina completa, bem como a
factura de compra e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua máquina DEWALT, durante
os 12 meses após a compra, entregue-a, sem encargos, num Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Deve apresentar uma prova da
compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito de montagem ou de
material, durante os 12 meses a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido efectuadas por pessoas
estranhas aos Centro de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência Técnica DEWALT mais
próximo, queira consultar a parte de trás do presente manual.
O braço da serra não pode ser abaixado completamente com
a lâmina montada, a não ser que a chapa da ranhura tenha
sido cortada. Se desejar transportar a serra antes de fazer
a ranhura na chapa, retire a lâmina.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida para funcionar durante
muito tempo com um mínimo de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza regular da ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de lubrificação suplementar.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe regularmente o corpo
da máquina utilizando um pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de Assistência Técnica DEWALT
onde ela será eliminada de um modo seguro para o ambiente.
73
pt - 8
SUOMI
KATKAISU- JA JIIRISAHA DW704/DW705
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen,
ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi
ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Koneen poisto kuljetuspakkauksesta
Kuvaus
Asennus
Säädöt
Käyttöohjeet
Kuljetus
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 5
fi - 7
fi - 7
fi - 8
DW704/DW705
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu Euroopan Unionin
standardien 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien 86/188/EEC ja
89/392/EEC mukainen, mitattu EN 50144:n mukaisesti:
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
DW704
DW705
dB(A)*
88,4
89,3
dB(A)
101,4
97,3
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Tekniset tiedot
Jännite
Teho
Terän halkaisija
Teräkeskiön halkaisija
Suurin pyörimisnopeus/min
Suurin leikkuualue 90°
Suurin jiirileikkuualue 45°
Suurin leikkuusyvyys 90°
Suurin vinoleikkuualue 45°
Jiirileikkaus (max kulmat)
Vinoleikkaus (max kulmat)
V
W
mm
mm
mm
mm
mm
mm
vasen
oikea
vasen
oikea
0°:n jiiri
Leikkuuleveys kun työkappaleen
suurin korkeus 90 mm
mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen
suurin leveys 200 mm
mm
45°:n jiiri
Leikkuuleveys kun työkappaleen
suurin korkeus 90 mm
mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen
suurin leveys 140 mm
mm
45°:n vinosahaus
Leikkuuleveys kun työkappaleen
suurin korkeus 58 mm
mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen
leveys 200 mm
mm
Automaattinen elektroninen terän jarrutusajan säädin s
Paino
kg
Sulakkeet:
230 V
DW704
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
48°
48°
-
DW705
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
58
48°
48°
48°
3°
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo EN 50144:n mukaan:
DW704
DW705
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
R 9610618
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
150
150
58
58
105
105
58
58
-
150
< 10,0
16,3
43
< 10,0
17,2
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
fi - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
74
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Säilytä
käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran ehkäisemiseksi on
noudatettava seuraavia perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa vaihdella ja kohota
ajoittain yli 85 dB (A) rajan. Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä kosteissa tai
märissä tiloissa. Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten putkiin, pattereihin,
liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon läheisyyteen.
Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä,
että säilytyspaikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri työkappaleen
syöttönopeus voi ylikuormittaa koneen. Kone toimii paremmin ja
turvallisemmin sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa
tapauksissa yhteys DEWaltin edustajaan. Laitteen tai siihen liitetyn
lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
Käytä ulkona työskennellessäsi liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on
pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä pääse vahingoittamaan
silmiä. Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä irrota pistoketta
seinästä vetämällä johdosta. Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta,
öljyltä ja/tai teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata työkalun huolto-ohjeita
sekä terän/työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen
vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä
ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois seinästä
Irrota pistoke aina seinärasiasta, kun kone ei ole käytössä, kun huollat
sitä tai kun vaihdat koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta ennen kuin
käynnistät sen.
75
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen ollessa kytkettynä
sähköverkkoon. Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen seinärasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja
ja siten merkittyjä jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua,
kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennen kuin laitat johdon
seinään
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista turvalaitteet ja kaikki koneen
osat. Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja että
kaikki osat ovat kunnossa ja oikein asennetut. Tarkista myös,
että kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat
kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee korjata tai
vaihtaa valtuutetussa ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa suositeltuja lisävarusteita
ja -laitteita. Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
mukainen. Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset saavat
huoltaa sähkölaitteita.
Erityisiä katkaisu- ja jiirisahoilla työskentelyyn liittyviä lisäohjeita
23 Suojusten toiminta
Koneen teränsuojus nousee automaattisesti kun lasket terän alas ja
päinvastoin. Teränsuojusta voi nostaa kädellä, kun sahanterää
vaihdetaan tai sahaa tarkistetaan. Älä koskaan nosta sahanterää käsin,
ellei sahaa ole sammutettu.
24 Lastut
Teränsuojuksen etuosassa on säleikkö näkyvyyden helpottamiseksi.
Vaikka säleikkö vähentää huomattavasti lastujen sinkoamista,
suojuksessa on aukkoja ja sahatessa tulisi pitää aina suojalaseja.
25 Sahanterät
Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan. Pidä sahanterät terävinä.
Älä käytä koneessa suositusten vastaisia sahanteriä. Tarkista sahanterän
sopivuus teknisistä tiedoista.
26 Teränsuojukset
Älä koskaan käytä sahaa, jos suojukset eivät ole oikeilla paikoillaan.
27 Varo käsiäsi
Älä pistä käsiäsi sahanterän eteen. Älä koskaan työnnä käsiäsi
sahanterän linjalle kun saha on kytketty sähköverkkoon.
28 Moottorin sammuttaminen
Nosta terä työkappaleen sahausurasta ennen kuin sammutat koneen.
Älä koskaan yritä pysäyttää pyörivää sahanterää painamalla esim.
puukapulaa terää vasten. Älä myöskään yritä jarruttaa moottoria
työntämällä esineitä tuulettimen aukkoon.
29 Sahanterien ja laippojen kunnossapito
Huolehdi että sahanterän ja laippojen kosketuspinnat ovat puhtaat.
Käytä molempia ruuvi-avaimia kiristämiseen.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty EN 50144:n mukaisesti;
siksi ei tarvita maadoitusjohtoa.
fi - 2
SUOMI
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa
(katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät
kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
Koneen poisto kuljetuspakkauksesta (kuva A1 & A2)
Poista saha pakkauksestaan varovasti kantokahvasta nostaen (9).
Pakkauksen sisältö:
1 Valmiiksi koottu katkaisu- ja jiirisaha
1 Sahanterän kuusioavain
1 305 mm TCT-sahanterä
2 Työkappale (vain DW704)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Paina työkahvaa (1) alas ja vedä ulos sahauspään alas-lukitusnuppi (28)
kuten kuvassa A2.
• Anna paineen tasaantua ja anna sahausvarren nousta ylös.
Kuvaus (kuva B1 - B3)
B1
1 Työkahva
2 Liikuteltava terän alasuojus
3 Oikeanpuoleinen takavaste
4 Jiirisahauksen lukitusnuppi
5 Jiirisahauksen salpa
6 Jiirisahauksen asteikko
7 Vasemmanpuoleinen takavaste
8 Kiinnitysreiät
9 Kantokahva
10 Sahauspään vapautinvipu
11 Terän taka-alasuojus
12 Vinosahauksen asteikko (vain DW705)
13 Aukko ylimääräistä lukitusta varten
14 Moottorin suojus
15 Karanlukitusnuppi
16 Hiiliharjojen tarkistusaukko
17 Liipaisinkytkin
B2
18 Sahanterän kuusioavain
19 Sahauskulman lukitsin (vain DW705)
20 Purunpoistoaukko
21 Vinosahauksen lukitusvipu (vain DW705)
22 Nostosyvennys
23 Vasemmanpuoleisen takavasteen yläosan siipiruuvit (vain DW705)
24 Terän yläsuojus
25 Kohtisuoran sahauksen lukitsin (vain DW705)
26 Vinosahauksen lukitsin (vain DW705)
27 Kitapala
28 Sahauspää alas -lukitusnuppi
B3
29 Lisätuki pitkille kappaleille
30 Pitkittäisohjain
31 Työkappaleen kiinnityspuristin
32 Pölypussi
Asennus
Sahan kiinnittäminen (kuva C1 & C2)
• Sahan kaikissa neljässä jalassa on reiät (8), jotta saha olisi helpompi
kiinnittää työalustaan. Reikiä on kahta eri kokoa eri kokoisia ruuveja (33)
varten, mutta ruuveja ei tarvitse kiristää kumpaankin reikään. Kiinnitä
saha aina tukevasti työpöytään tai muulle alustalle. Sahaa on helpompi
siirtää paikasta toiseen jos saha ruuvataan 12,5 mm:n tai paksummalle
vanerille, joka voidaan taas kiinnittää puristimilla varsinaiselle työalustalle.
• Kun kiinnität sahan vaneriin huolehdi, etteivät ruuvien päät työnny ulos
vanerin pohjasta. Sahan on seistävä työalustalla tasaisesti. Kun kiinnität
sahan työalustalle, kiinnitä puristimet sahan jalkojen vahvistettuihin
kohtiin ruuvien aukkojen kohdalle. Kiinnityspuristimien käyttö muualla
häiritsee sahan käyttöä.
• Kiinnitysalusta ei saa olla käyrä tai epätasainen, sillä tällöin työn
tarkkuus kärsii. Jos saha heiluu alustalla, laita sahan jalan alle ohut
tukikappale kunnes saha seisoo tukevasti alustalla.
Sahanterän asentaminen (kuva D1 - D7)
• Paina sahauspään vapautinnuppia (10) jolla vapautat alasuojuksen (2).
Nosta alasuojusta mahdollisimman pitkälle.
• Löysää suojuksen kiinnitysruuvia (35) niin, että saat kulmakappaleen (36)
irti ruuvista (38) ja suojuksesta. Näin voit nostaa suojuksen pidikettä (37)
ylöspäin ja pääset käsiksi sahanterän lukitusruuveihin (39).
• Pidä alasuojusta (2) ylhäällä ja paina samalla karanlukitusnuppia (15),
ja löysää toisella kädellä kuusioavaimella (18) vasenkierteinen terän
lukitusruuvi (39) kiertämällä avainta myötäpäivään.
Kun painat karanlukitusnuppia, pyöräytä karaa kädellä kunnes
se lukkiutuu. Pidä lukitusnuppia alaspainettuna, ettei kara ala
pyöriä.
• Irrota terän lukitusruuvi (39) ja ulompi laippa (40).
• Aseta sahanterä (41) sisälaipan (43) vastalevyyn (42).
Varmista, että sahanterän alareunan hampaat osoittavat taaksepäin
(käyttäjästä poispäin).
• Laita ulompi laippa (40) paikoilleen.
• Kiristä terän lukitusruuvi (39) kiertämällä ruuviavainta vastapäivään ja
pidä samanaikaisesti terän alasuojusta ja karanlukitusta paikallaan
toisella kädellä.
• Siirrä suojuksen pidikettä (37) alaspäin kunnes kulmakappaleen (36)
alareuna menee kiinnitysruuvin (35) alle.
• Kiristä suojuksen kiinnitysruuvi.
Älä koskaan paina karanlukitusnuppia sahanterän pyöriessä.
Varmista että painat suojuksen pidikkeen asianmukaiselle
paikalleen ja kiristät suojuksen kiinnitysruuvin, kun olet asentanut
sahanterän paikalleen.
Säädöt
Vedä pistoke pistorasiasta aina ennen säätöjä.
Katkaisu- ja jiirisahan säädöt on tarkistettu tehtaalla. Jos säätöjä kuljetuksen,
käsittelyn tai jonkin muun syyn vuoksi on korjattava, noudata alla olevia
säätöohjeita. Kun säädöt on tehty, niiden tulisi säilyä muuttumattomina.
Taka-alasuojuksen säätö (kuva E1 - E3)
• Varmista että taka-alasuojuksen (11) molemmat reunat ovat yhtä
kaukana sahanterästä (41).
• Jos näin ei ole, korjaa säätö löysäämällä kahta ruuvia (44) ja siirrä takaalasuojusta (kuva E).
• Kiristä molemmat ruuvit.
Vedä pistoke pistorasiasta aina ennen asennusta.
Moottori ja suojukset on valmiiksi asennettu sahapöytään.
fi - 3
Älä koskaan poista suojusta.
76
SUOMI
Uran leikkaaminen kitapalaan (kuva B2, F1 - F4)
Sahan säätöjä ja käyttöä varten kitapalaan (27) on leikattava sahausura (45).
• Säädä sahaan 0°:n jiiri.
• Laita vähintään 25 mm x 152 mm x 305 mm kokoinen
laudankappale (46) sahapöydälle.
• Vapauta sahauspää painamalla sahauspään vapautinnuppia (10).
• Käynnistä saha ja odota kunnes moottori saavuttaa täydet kierrokset.
• Paina sahanterää alas niin pitkälle kuin mahdollista ja leikkaa hitaasti
laudankappale poikki ja ura kitapalaan.
• Sammuta saha ja anna sahanterän pyörimisliikkeen pysähtyä ennen
kuin nostat terän ylös.
DW705 - sahausuran leventäminen 45°:n vinoleikkauksia varten
• Löysää vasemmanpuoleisen takavasteen yläosan (7) siipiruuvit (23),
ja siirrä vastetta vasemmalle mahdollisimman pitkälle.
• Löysää vinoleikkauksen lukitusvipu (21). Säädä vinoleikkauskulma
45°:seen ja lukitse lukitusvipu (21).
• Käynnistä saha ja odota kunnes moottori saavuttaa täydet kierrokset.
• Paina sahanterä alas ja sahaa hitaasti laudankappaleen ja kitapalan läpi.
• Säädä vasen takavaste (7) (ks. Takavasteen säätö) niin, että se on
mahdollisimman lähellä sahanterää häiritsemättä kuitenkaan varren
liikettä ylös ja alas.
• Kiristä takavasteen siipiruuvit (23).
Sahanterän säätö suhteessa takavasteeseen (kuva G1 - G4)
• Löysää jiirisahauksen lukitusnuppi (4) ja vedä ylös jiirisahauksen salpa
(5), jolla vapautat jiirisahausvarren (47).
• Käännä jiirisahausvartta kunnes jiiri on 0°. Älä kiristä lukitusnuppia.
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee
puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaan (45).
• Laita suorakulmain (48) takavastetta (vasen puoli) (7) ja sahanterää (41)
vasten. (G3)
Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
Jos sahanterä ei ole täsmälleen 90°:n kulmassa takavasteeseen nähden:
• Löysää kolme ruuvia (49) ja siirrä jiirisahaus/asteikko -kokoonpanoa
oikealle tai vasemmalle, kunnes sahanterä on 90°:n kulmassa
takavasteeseen nähden suorakulmaimella mitattaessa.
• Kiristä ruuvit (49). Älä kiinnitä huomiota jiirisahauksen kulmaosoittimeen
tässä vaiheessa.
Jiirisahauksen kulmaosoittimen säätö (kuva G1 - G3, H1 & H2)
• Löysää jiirisahauksen lukitusnuppi (4) ja vedä ylös salpa (5), jolla
vapautat jiirisahausvarren (47).
• Käännä sahausvartta niin, että jiirisahauksen kulmaosoitin (51) on
nollassa, kuten kuvassa H1.
• Anna jiirisahauksen lukitusnupin olla löysällä ja anna salvan naksahtaa
paikalleen kun sahausvarsi on nollakohdassa.
• Tarkkaile osoitinta (51) ja asteikkoa (6) katseluaukon läpi (52) (kuva H2).
Jos osoitin ei ole täsmälleen nollassa, siirrä sitä muovisuojuksesta (53)
ruuvitalttaa apuna käyttäen hieman oikealle tai vasemmalle.
Sahanterän säätö sahauspöytään nähden
Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
DW704 - Kaikki tarvittavat säädöt on tehty tehtaalla
77
DW705 - Terän säätö ja tarkistus suhteessa sahauspöytään
(kuva J1 - J8)
• Löysää kulmasahauksen lukitusvipu (21).
• Paina jiirisahausvartta oikealle varmistaaksesi, että sahauskulman
lukitushaka (19) on kohdakkain kohtisuoran sahauksen säätöpultin (25)
kanssa.
• Löysää oikeanpuoleista lukkomutteria (54) ja kierrä säätöpultti (25) kiinni.
• Aseta jiirisahausrungon lovet (61) vastakkain pöydän lovien kanssa
kuvan osoittamalla tavalla.
• Pane 6,35 mm poranterän kara uriin niin, että molemmat rungot tulevat
vastakkain.
• Kun poranterä on lovissa (61), väännä oikeanpuoleista kulmasahauksen
lukitusruuvia (25) vastapäivään, kunnes se tulee tiukasti kosketukseen
kulma-asennon lukitushaan (19) kanssa.
• Kiristä kulmasahauksen lukitsinvipu (21) ja irrota poranterä.
• Pidä lukitusruuvia (25) paikoillaan ja kiristä lukkomutteri (54) uudestaan.
• Jos kulmasahauksen osoitin (55) ei ole asteikolla (12) täsmälleen
nollassa, löysää ruuvia (56), joka pitää osoittimen (55) paikoillaan, ja
siirrä osoitinta tarpeen mukaan.
• Paina sahausvartta alaspäin, kunnes sahanterä (41) ulottuu jonkin
verran uraan (27).
• Pane suorakulmain (48) sahauspöytää ja sahanterää (41) vasten.
Älä aseta suorakulmaa sahanterän hampaille.
• Ellei sahanterä ole oikeassa kulmassa sahauspöytään nähden,
säädä sahanterä seuraavalla tavalla:
- Sahanterän siirto oikealle
• Löysää alaruuvi (63), jotta sahanterä tulee oikeaan kulmaan
suorakulmaimeen nähden.
• Kiristä yläruuvi (62).
- Sahanterän siirto vasemmalle
• Löysää yläruuvi (62).
• Kiristä alaruuvi (63), jotta sahanterä tulee oikeaan kulmaan
suorakulmaimeen nähden.
• Kiristä yläruuvi (62).
Varmista, että molemmat ruuvit ovat kunnolla kiristetyt kummassakin
säädössä, jottei säätö pääse liikkumaan paikoiltaan.
DW705 - takavasteen säätö (kuva K)
Vasemman puoleisen takavasteen yläosaa (7) voidaan siirtää, jotta saha
saadaan 48°:n vinosahausasentoon vasemmalle. Takavasteen säätö:
• Löysää vasteen siipiruuvit (2 kpl) (23) ja siirrä vastetta vasemmalle.
• Testaa sahauskulma ilman sähkövirtaa ja tarkista terän liikkumatila. Säädä
vaste mahdollisimman lähelle sahanterää, jotta se tukisi työkappaletta
kunnolla häiritsemättä kuitenkaan sahausvarren liikettä ylös ja alas.
• Kiristä ruuvit (23).
• Siirrä takavaste takaisin oikealle, kun vinosahaukset on tehty.
Takavasteen ohjausuraan (58) voi kertyä sahanpurua.
Puhdista ohjainura sahanpurusta tikulla tai puhaltimella.
DW705 - Vinosahauksen kulman tarkistus ja säätö (kuva K, L1 - L4)
• Löysää vasemmanpuoleisen takavasteen siipiruuvit (23) ja siirrä vastetta
vasemmalle mahdollisimman pitkälle.
• Löysää vinosahauksen lukitusvipu (21) ja siirrä sahausvartta vasemmalle
kunnes sahauskulman lukitsin (19) on kohdakkain vinosahauksen
lukitsimen (26) kanssa. Tämä on 45°:n vinosahausasento.
• Jos vinosahauksen osoitin (55) ei ole täsmälleen 45°:n kohdalla,
sahausvarren säädöt eivät ole oikein.
• Sahausvarren säätöä varten löysää vinosahauksen säädön (26)
lukitsinmutteri (59) (kuva L2).
fi - 4
SUOMI
• Säädä lukitsinta ylös tai alas tarpeen mukaan, kunnes osoitin on
täsmälleen 45°:n kohdalla, ja sahauskulman lukitsin (19) on kohdakkain
vinosahauksen säädön lukitsimen (26) kanssa.
• Pidä ruuvia paikoillaan samalla kun kiristät lukitusmutterin (59).
Älä säädä vinosahauksen osoitinta.
• Kun haluat vinosahauksen 3°:ta oikeaan tai 48°:ta vasempaan,
näitä kulmia rajoittavat lukitsinruuvit säädetään niin, että sahausvarsi
liikkuisi myös näihin kulmiin. Palauta rajoitukset kun halutut
vinosahaukset on tehty.
Käyttöohjeet
Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
Ennen koneen käyttöönottoa:
• Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita
sahanteriä. Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän
suurinta pyörimisnopeutta.
• Tarkista työkappaleen kiinnitys.
• Vaikka tällä sahalla on mahdollista sahata puuta ja monia eirautametalleja, käyttöohjeissa viitataan vain puun sahaamiseen. Samat
perusohjeet pätevät myös muiden materiaalien sahaukseen. Älä sahaa
rautametalleja (rautaa ja terästä) tai kiveä tällä sahalla! Älä käytä
hiomalaikkoja!
• Älä sahaa hyvin pieniä työkappaleita.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista.
• Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
• Käytä kitapalaa. Älä käytä konetta jos kitapalan ura on leveämpi kuin
9 mm.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva M1 & M2)
• Käynnistä saha painamalla virtakytkintä (17) kuten kuvassa M1.
• Sammuta saha vapauttamalla virtakytkin.
• Sahaa ei voi lukita ON-asentoon, mutta virtakytkimessä on reikä (13),
johon voidaan laittaa munalukko ja näin saha voidaan lukita OFF-asentoon.
Kohtisuora sahaus (kuva B1, B2 & N)
• Löysää jiirisahauksen lukitusnuppi (4) ja vedä salpaa (5) ylöspäin.
• Lukitse salpa 0°:seen ja kiristä jiirisahauksen lukitusnuppi.
• Laita puunkappale vastetta vasten (3 & 7).
• Tartu kädensijasta (1) ja paina sahauspään vapautinnuppia (10).
Käynnistä saha virtakytkimestä (17).
• Paina sahauspäätä alas ja leikkaa puun läpi, kunnes saha ulottuu
kitapalan uraan (27).
• Kun työstökappale on katkaistu, vapauta virtakytkin (17) ja nosta
sahauspää ylös.
Jiirisahaus (kuva G1 & G2, O)
• Löysää jiirisahauksen lukitsinvipu ja vedä salpaa ylöspäin.
Käännä sahauspäätä oikeaan tai vasempaan haluttuun kulmaan.
• Salpa lukkiutuu automaattisesti 15°, 22,5°, 30° ja 45° kulmiin.
Jos haluat valita jonkin muun kulman tai 48°:n kulman,
käännä sahauspää haluttuun kulmaan, pidä sahauspäätä paikallaan ja
kiristä jiirisahauksen lukitusvipu.
• Varmista aina ennen sahausta että jiirisahauksen lukitusvipu on
kunnolla kiristetty.
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
Kun sahataan laudan päätä ja siitä jää vain pieni jäännöspala,
aseta lauta sahauspöydälle siten, että irrotettava kappale
(jäännöspala) jää sille puolen terää, missä jiirikulma suhteessa
takavasteeseen on suurempi: kun jiiri on vasempaan,
jäännöspala jää oikealle; jos taas jiiri on oikeaan,
jää jäännöspala vasemmalle.
fi - 5
DW705 vinosahaus (kuva B2 & P)
• Löysää vasemman takavasteen siipiruuvit (23) ja siirrä takavasteen
yläosaa vasemmalle mahdollisimman pitkälle. Löysää vinosahauksen
lukitsinvipu (21) ja säädä haluttu vinosahauskulma.
• Kiristä vinosahauksen lukitsinvipu (21).
• Vinosahauskulmat voidaan säätää 3°:sta oikeaan 48°:seen vasempaan,
ja samalla jiirisahausvarsi voidaan säätää 0°- 45° välille vasempaan tai
oikeaan.
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
Sahausjäljen laatu
Sahausjäljen tasaisuus riippuu monista tekijöistä, esim. sahattavasta
materiaalista. Kun tarvitaan hyvin tasaista jälkeä listoja ja muita
tarkkuustöitä varten, terävä sahanterä (60-hampainen karbiditerä)
ja hitaampi, tasainen sahaus antaa paremman tuloksen.
Varmista ettei sahattava materiaali siirry paikaltaan
sahattaessa. Kiinnitä työstökappale kunnolla. Anna sahanterän
pyörimisliikkeen pysähtyä aina ennen kuin nostat sahauspäätä.
Jos puunkappaleen takaosa sahattaessa säröytyy, liimaa pala
peiteteippiä puuhun leikkauskohtaan. Sahaa teipin läpi ja
poista teippi varovasti kun sahaus on tehty.
Sahausasento (kuva Q1 - Q4)
Oikea sahausasento helpottaa työskentelyä, ja tällöin sahaaminen on myös
tarkempaa ja turvallisempaa.
• Älä koskaan laita käsiäsi liian lähelle leikkuualuetta.
• Älä laita käsiäsi 150 mm lähemmäksi sahanterää.
• Pidä sahattaessa työstökappaletta tukevasti pöytää ja takavastetta
vasten. Pidä kädet paikoillaan kunnes olet vapauttanut virtakytkimen ja
sahanterän pyöriminen on täysin pysähtynyt.
• Testaa sahan leikkuulinja (ilman virtaa) ennen lopullista sahausta.
• Älä laita käsiäsi ristiin kuten kuvassa Q4.
• Kun liikutat sahausvartta oikeaan ja vasempaan, seiso aina hieman
sahanterän vieressä.
• Katso säleikön läpi (60) kun seuraat sahausviivaa.
Työstökappaleen kiinnitys (kuva V1 - V4)
Ei-rautametalleja sahattaessa tulee aina käyttää työkappaleen puristinta.
• Kiinnitä työstökappale aina sahauspöytään kun se vain on mahdollista.
• Käytä puristinta (31), joka on tarkoitettu käytettäväksi tämän sahan
kanssa (lisävaruste). Kiinnitä työstökappale takavasteeseen aina kun se
on mahdollista. Voit kiinnittää työstökappaleen sahanterän jommalle
kummalle puolelle. Kiinnitä työstökappale vasteen tasaiseen kohtaan.
Pitkien työstökappaleiden tuki (kuva B3)
• Tue aina pitkät työstökappaleet.
• Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi käytä ohjainputkia (29),
joilla pidennät sahapöydän pituutta (lisävaruste). Pitkät työstökappaleet
voidaan tukea sahapukkia yms. vasten, etteivät työstökappaleen päät
roiku ilmassa.
Taulukehysten, laatikoiden tai muiden nelitahoisten esineiden
leikkaaminen (kuva R1 & R2)
Listojen ja kehysten viimeistely
Sahaa ensin muutama testipala, kunnes saat tuntuman sahaasi.
Katkaisu- ja jiirisaha sopii hyvin erilaisten kulmien sahaukseen (kuva R1).
Liitos voidaan tehdä joko vino- (DW705) tai jiirisäädöllä.
DW705 - vinosahaussäätö
Kahden laudan vinosahauskulma säädetään 45°:seen, jolloin saadaan
90°:n kulma. Jiirisahausvarsi lukitaan nollaan.
Puunkappale sijoitetaan tasainen, leveä puoli sahauspöytää vasten ja
kapea reuna takavasteeseen päin.
78
SUOMI
5
10
15
20
25
Jos leikkuukulma vaihtelee tarkista, että vinosahauksen ja
jiirisahauksen lukitusvivut ovat tiukasti kiinni. Nämä vivut on
muistettava kiristää aina kun vino- tai jiirisahauskulmaa muutetaan.
• Allaoleva kaavio helpottaa sinua tavallisimmissa yhdistelmäsahauksissa
tarvittavien oikeiden vino- ja jiirisahaussäätöjen valinnassa.
Valitse haluttu kulma “A” (kuva S2) ja etsi kulma kaavion kaarelta.
Seuraa kaarelta pystysuoraa viivaa suoraan alas akselille, josta löydät
oikean vinosahauskulman, ja seuraa kaarelta vaakasuoraa viivaa toiselle
akselille, josta näet oikean jiirisahauskulman.
• Säädä sahaasi saadut jiiri- ja vinosahauskulmat, ja tee muutama
koesahaus hukkapaloihin.
• Harjoittele liitettävien kappaleiden liittämistä toisiinsa.
Esimerkki: Kun haluat nikkaroida 4-tahoisen laatikon, jonka ulkokulmat
ovat 30 (kulma “A”, kuvassa S2). Etsi luku 30 kaarelta.
Seuraa vaakasuoraa viivaa kaaren kohdasta 30 jompaan kumpaan
suuntaan, jolloin saat akselilta selville oikean jiirisahauskulman (23).
Samalla tavalla, seuraa pystysuoraa viivaa kaaren kohdasta 30 ylös tai
alaspäin, jolloin saat akselilta selville oikean vinosahauskulman.
Tee aina muutama koesahaus hukkapaloille, joilla varmistat
sahauskulmien oikeat säädöt.
35
40
45
NELIÖN MUOTOINEN
LAATIKKO
65
40
50
55
60
40
35
45
35
75
30
35
70
85
30
65
80
40
6-TAHOINEN
LAATIKKO
30
25
45
20
20
40
55
60
70
50
25
65
20
75
85
55
60
25
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
30
10
8-TAHOINEN
LAATIKKO
5
10
20
25
10
15
20
15
10
5
5
10
5
5
DW705 - Yhdistetty jiiri- ja vinosahaus (kuva S1 & S2)
Tällä sahalle voidaan säätää sekä jiirisahaus- (kuva R2) että
vinosahauskulma (kuva R1) samanaikaisesti. Yhdistettyä jiiri- ja
vinosahausta voidaan tarvita kun sahataan kehyksiä tai laatikoita, joissa on
kaltevat reunat kuten kuvassa S1.
30
70
75
80
85
0
80
Jiiri- tai vinosahauskulma
45°
6°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ JIIRISAHAUSKULMA
Sivujen määrä
4
5
6
7
8
9
10
45
LAATIKON SIVUN KULMA (KULMA A)
Jiirisahaussäätö
Sama sahaus voidaan tehdä säätämällä jiirisahauskulmaa oikealle ta
vasemmalle. Puunkappale sijoitetaan sahalle leveä pinta takavastetta
vasten (kuva R2). Piirrokset (kuva R1 & R2) ovat vain nelitahoisia kohteita
varten. Kun sivujen määrät muuttuvat, muuttuvat myös jiiri- ja
vinosahauskulmat. Alla olevasta taulukosta nähdään oikeat sahauskulmat
eri malleille olettaen, että kaikki sivut ovat yhtä pitkiä. Jos haluamaasi mallia
ei ole kaaviossa, jaa 180° sivujen määrällä, kun haluat tietää jiiri- tai
vinosahauskulman.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ VINOSAHAUSKULMA
Jiirisahauksen mitta-asteikon kaksoisnumerointi (kuva T1 & T2)
Jiirisahausasteikossa on mukavuussyistä kaksi erillistä numeroasteikkoa,
kuten kuvassa T1 & T2 näemme. Toisessa asteikossa on 0°,
kun sahanterä on suorassa kulmassa (90°) takavasteeseen nähden.
Tässä asennossa toiselta asteikolta näkyy lukema 90°. 0°-asteikkoa
(suuremmat numerot lähempänä reunaa) käytetään, kun lasketaan
sahauskulmia. Oikea jiirisahauskulma saadaan kun jaat 180° laatikon tai
kehyksen sivujen määrällä. Esimerkiksi, kun haluat tehdä 8-tahoisen
laatikon, jaa 180 kahdeksalla jolloin saat kulman 22,5°. Kun etsit tämän
luvun 0°:asteikolta (isot luvut), niin 90°-asteikolla (pienet luvut) on tällä
kohdalla luku 67°, joka on oikea jiirikulma 8-tahoiselle laatikolle.
90°-asteikkoa (pienemmät numerot 0°-asteikon takana) käytetään kun
laatikon tai kehyksen kulma mitataan astelevyllä. Esimerkiksi, kun mittaat
8-tahoisen laatikon kulman, astelevyn lukema näyttää 135°. Oikean
jiirisahauskulman saat, kun jaat astelevyllä mitatun kulman kahdella.
Tällöin oikea jiirisahauskulma on 671/2. Säädä tämä luku 90°-asteikolle.
Mikrometriasteikko (U1 - U3)
Sahassa on mikrometriasteikko suurta tarkkuutta vaativia töitä varten.
Mikrometriasteikosta saat säädettyä kulman 1/4°:n (15 min) tarkkuudella.
Seuraa seuraavia ohjeita, kun tarvitset hienosäätöä:
• Kohdista haluttu merkki lähimpään kulmaan jiirisahausasteikolla kuten
seuraavassa esimerkissä kuvataan. Muoviseen mikrometrilevyyn on
merkitty 1/4°, 1/2°, 3/4° ja 1°. Vain 1/2° ja 1° on merkitty numeroin.
Esimerkki: Haluat sahata 241/4° jiirin oikeaan.
• Sammuta saha.
• Säädä jiirisahauskulma haluttua kulmaa lähimpään kokonaiseen
astemerkkiin kohdistamalla asteikon keskitysmerkki, kuten kuvassa U1.
Tutki kuvaa U2: asetettu säätö on 24° jiiri oikeaan. 1/4°-osan
lisäämiseksi kulmaan, vedä jiirisäädön salpaa (5) ylöspäin ja käännä
varovasti jiirisahauksen vartta oikeaan, kunnes 1/4°-astemerkki
kohdistuu lähimmän jiirisahausasteikon astemerkin kanssa.
Tässä tapauksessa lähin astemerkki jiirisahausasteikolla sattuu olemaan
25°. Kuvasta U3 nähdään oikean jiirisahauksen 241/4°:n kulma.
Kun jiiri on oikeaan:
- kasvata jiirisahauskulmaa kääntämällä vartta niin, että kohdistat
halutun merkin lähimpänä oikealla olevaan merkkiin
jiirisahausasteikolla.
- pienennä jiirisahauskulmaa kääntämällä vartta niin, että kohdistat
halutun merkin lähimpänä vasemmalla olevaan merkkiin
jiirisahausasteikolla.
79
fi - 6
SUOMI
Kun jiiri on vasempaan:
- kasvata jiirisahauskulmaa kääntämällä vartta niin, että kohdistat
halutun merkin lähimpänä vasemmalla olevaan merkkiin
jiirisahausasteikolla.
- pienennä jiirisahauskulmaa kääntämällä vartta niin, että kohdistat
halutun merkin lähimpänä oikealla olevaan merkkiin jiirisahausasteikolla.
Lattialistojen sahaus (kuva V1 - V4)
Kohtisuora sahaus
• Testaa kulmien säätö aina ilman virtaa ennen kuin sahaat
työstökappaleita.
Kohtisuorat 90°:n sahaukset (kuva V1)
• Aseta työkappale takavastetta vasten ja kiinnitä se paikalleen kuten
kuvasta V1.
• Käynnistä saha, anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset, ja laske
terä tasaisesti työkappaleen läpi.
45°:n jiirisahaus (kuva V2)
• Aseta lista paikalleen kuten kuvassa V2.
• Kaikissa leikkauksissa listan selkäpuoli on kohti takavastetta ja alapinta
työpöytää vasten.
Ei-rautametallien sahaaminen
Kun sahataan ei-rautametalleja, konetta tulee käyttää ainoastaan
viistesahaustoiminnolla. Suosittelemme, että vinoleikkaus- ja yhdistettyjä
viistesahaustoimintoja ei käytettäisi ei-rautametalleihin. Konetta ei
myöskään tule käyttää rautametallien sahaamiseen.
• Ei-rautametalleja sahattaessa tulee aina käyttää työkappaleen puristinta.
Varmista, että työstettävä kappale on tiukasti paikalleen kiinnitetty.
• Käytä vain sellaisia sahanteriä, jotka sopivat ei-rautametallien
sahaamiseen.
• Voiteluaineita käytettäessä vain vaha tai erotussuihke ovat suositeltavia.
Älä käytä emulsioita tai sen tapaisia nesteitä.
• Liitä FI- tai DI-katkaisija koneen ja pääjohdon välille välttääksesi pienten
metallilastujenaiheuttamia riskejä.
FI-katkaisijan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
nimellisjännite
nimellisvirta
reaktioaika
sulamisvirta
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
DI-katkaisijan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
Sisäkulma
- Vasen puoli
• 45°:n jiiri vasempaan.
• Säilytä vasemmanpuoleinen sahauskappale.
- Oikea puoli
• 45°:n jiiri oikeaan.
• Säilytä oikeanpuoleinen sahauskappale.
DIN VDE 0661
nimellisjännite
nimellisvirta
sulamisvirta
kaikkinapainen suljin
PE-seuranta
pienjännitepäästö
Ulkokulma
- Vasen puoli
• 45°:n jiiri oikeaan.
• Säilytä vasemmanpuoleinen sahauskappale.
- Oikea puoli
• 45°:n jiiri vasempaan.
• Säilytä oikeanpuoleinen sahauskappale.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista.
DW705- vaakasuora vinosahausasento (kuva V3 & V4)
Toinen leikkuumenetelmä on 0°:n jiiri- ja 45°:n vinosahaus. Sahalla voidaan
leikata viistoon 200 mm leveä kappale. Kaikki sahaukset tehdään 45°:n
vinosahaus- ja 0°:n jiirisahauskulmalla. Kaikissa sahauksissa lista sijoitetaan
Sisäkulma
- Vasen puoli
• Sijoita lista työpöydälle yläreuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
- Oikea puoli
• Sijoita lista työpöydälle alareuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
Ulkokulma
- Vasen puoli
• Sijoita lista työpöydälle alareuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
- Oikea puoli
• Sijoita lista työpöydälle yläreuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
Sahanterät
Saavuttaaksesi ohjeiden mukaiset sahausalueet, käytä halkaisijaltaan
305 mm sahanteriä, joissa on 30 mm teräkeskiöt.
fi - 7
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Kuljetus (kuva A2 & B1)
Sahausvarren päässä on kantokahvan (9), josta sahaa on helppo kuljettaa
paikasta toiseen (kuva B1).
• Kun kuljetat sahaa, laske varsi alas ja paina alas-lukitusnuppia (28)
(kuva A2).
• Kanna sahaa aina joko kantokahvasta (9) tai nostosyvennyksistä (22)
(kuva B2).
Sahausvarsi ei laskeudu täysin ala-asentoonsa kun sahanterä
on paikallaan, ellei kitapalaan ole leikattu uraa. Jos sinun on
kuljetettava sahaa ennen kuin olet leikannut uran kitapalaan,
irrota sahanterä.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan tyydyttävän toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä
rievulla.
80
SUOMI
TAKUU
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten roskien mukana
pois, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun
DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua.
Niistä emme ilmoita erikseen.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai
valtuutettuun DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi
12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme.
Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja
varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia.
Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai
valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä,
vaihdamme vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön
ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan
lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen
osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä
DEWALTiin.
Maahantuoja Suomi: Black & Decker Oy
81
fi - 8
SVENSKA
GERINGSSÅG DW704/DW705
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Utpackning
Beskrivning
Montering
Inställning
Bruksanvisning
Transport
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 4
sv - 5
sv - 7
sv - 7
sv - 8
Fas (max. positioner)
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på nedanstående
adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska Gemenskapens
bestämmelser 86/188/EEG & 89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
DW704
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
DW705
dB(A)*
88,4
89,3
dB(A)
101,4
97,3
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd om ljudnivå
överskrider 85 dB(A).
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Skivdiameter
Spindelöppning
Max. klinghastighet
Max. kaplängd 90°
Max. geringslängd 45°
Max. sågdjup 90°
Max. sågdjup vid gering 45°
Gering (max. positioner)
DW704/DW705
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i överensstämmelse
med följande normer: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW704
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
48°
48°
-
DW705
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
58
48°
48°
48°
3°
mm
mm
150
58
150
58
mm
mm
105
58
105
58
mm
mm
s
kg
< 10,0
16,3
150
43
< 10,0
17,2
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
vänster
höger
vänster
höger
0° gering
Maximal sågbredd vid maxhöjd 90 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 200 mm
45° gering
Maximal sågbredd vid maxhöjd 90 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 140 mm
45° fas
Maximal sågbredd vid maxhöjd 58 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 200 mm
Automatisk elektronisk klingbromsningstid
Vikt
Säkring:
230 V
Det vägda geometriska medelvärdet av accelerationsfrekvensen enligt
EN 50144:
DW704
DW705
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
R 9610618
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller skada på verktyg vid
ouppmärksamhet inför de instruktioner som ges i handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
sv - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
82
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några minuter i anspråk för
att läsa igenom bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen har tillgång till
bruksanvisningen. Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa grundläggande
säkerhetsinstruktioner alltid följas för att minska risken för elektriska
stötar, personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid sågning av olika material kan variera, ibland överstiger
nivån 85 dB(A). För att skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta
platser. Ha bra belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar (t.ex. rör, radiatorer, spisar,
kylskåp). Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst
av metalldamm osv.) kan den elektriska säkerheten ökas medelst
förkoppling av en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom räckhåll för barn.
Personer under 16 år får inte arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på ett torrt,
högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare
verktyg. Använd inte elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga
delar. Halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten. Använd
hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att spån blåser in i Dina ögon
vilket kan förorsaka skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte sladden för att ta ut
kontakten från uttaget. Utsätt inte sladden för hetta, olja eller skarpa
kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket.
Det är säkrare än att använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande skötsel
och byte av tillbehör.
Kontrollera elverktygets sladd regelmässigt och få den reparerad hos
en erkänd fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem om de är skadade.
Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
När elverktyg inte är i bruk, innan service och vid byte av verktyg
såsom sågklinga, borr och fräs.
83
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort från elverktyget
innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att
strömbrytaren är frånslagen när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast användas som är tillåtna för
utomhusbruk och märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte elverktyget när
Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du ansluter sladden till
vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall eventuellt skadade
skyddsanordningar och andra defekta delar kontrolleras noggrant för
att fastställa om det kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda
funktionen. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar oklanderligt och
inte klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är riktigt monterade
och att andra förhållanden som kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är skadad, skall repareras
eller bytas ut av en erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte kan
kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av godkänd DEWALT
serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande säkerhetsbestämmelser.
För att undvika olycksfall ska reparationer och elanordningar endast
utföras av behörig elektromontör.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter Geringssågar
23 Skyddskåpans funktion
Sågens skyddskåpa höjs automatiskt när armen sänks; den sänks över
bladet när armen höjs. Kåpan kan höjas för hand vid montering och
byte av sågklingan eller för kontroll av sågen. Lyft aldrig kåpan för hand
om sågen inte är frånkopplad från vägguttaget.
24 Runtflygande avfall
Kåpans framsida har ett galler så att du kan se medan du sågar.
Gallret ger avsevärt skydd mot runtflygande bitar, men kåpan är alltså
delvis öppen. Bär alltid skyddsglasögon när du tittar genom gallret.
25 Sågklinga
Se till att klingan roterar i rätt riktning. Håll klingan vass. Använd aldrig
klinga som är större eller mindre än rekommenderad diameter.
Se tekniska data för rätt klinga.
26 Skyddskåpor
Såga aldrig utan skyddskåporna på plats.
27 Akta händerna
Håll händerna undan från klingans spår. Placera aldrig händerna i
närheten av klingan medan sågen är kopplad till strömkällan.
28 Att stanna motorn
Lyft klingan från skåran i arbetsstycket innan du släpper brytaren.
Försök aldrig bromsa sågen genom att rycka ett verktyg eller annat
föremål mot klingan. Försök aldrig spärra motoraxeln genom att kila
fast fläktbladen.
29 Underhåll av klinga och klingbrickor
Se till att bladets och spindelskivornas kontaktytor är rena och använd
båda nycklarna till att spänna fast.
sv - 2
SVENSKA
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en spänning. Kontrollera alltid
att spänningen på nätet motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat motsvarande EN 50144;
jordledare är således överflödigt.
B3
29 Stödförlängning för arbetsstycket
30 Inställbart längdanslag
31 Klämma för arbetsstycket
32 Dammpåse
Montering
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd, använd en godkänd
förlängningssladd lämpad för den här apparatens strömförbrukning
(se tekniska data). Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
Utpackning (fig. A1 & A2)
Avlägsna sågen försiktigt från förpackningsmaterialet med hjälp av
bärhandtaget (9).
Förpackningen innehåller:
1 Färdigmonterad Geringssåg
1 Klingnyckel
1 305 mm TCT sågklinga
2 Skruvtvingar (endast DW704)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Tryck ned manöverhandtaget (1) och drag ut låssprinten (28) enligt fig. A2.
• Släpp långsamt trycket på handtaget så att sågen fjädrar upp till sin
fulla höjd.
Beskrivning (fig. B1 - B3)
B1
1 Manöverhandtag
2 Rörlig undre skyddskåpa
3 Anslag högersida
4 Spännknapp gering
5 Geringsspärr
6 Geringsskala
7 Anslag vänstersida
8 Hål för bänkmontering
9 Bärhandtag
10 Spärrspak
11 Bakre underkåpa
12 Fasskala (endast DW705)
13 Hål för hänglås
14 Motorhus
15 Spindellås
16 Kontrollucka kolborstar
17 Avtryckarbrytare
B2
18 Klingnyckel
19 Vinkelpositionsstopp (endast DW705)
20 Dammutlopp
21 Klämhandtag fasning (endast DW705)
22 Handgrepp
23 Spännknappar övre vänstersida anslag (endast DW705)
24 Övre skyddskåpa
25 Inställningsstopp vertikal position (endast DW705)
26 Inställningsstopp fasposition (endast DW705)
27 Spårskiva
28 Låssprint sänkt huvud
sv - 3
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med inställning.
Motorn och kåporna är redan monterade på foten.
Bänkmontering (fig. C1 & C2)
• De fyra fötterna är försedda med hål (8) för montering på en
arbetsbänk. Varje fot har hål i två storlekar för olika skruvmått (33).
En skruv räcker, du behöver inte använda båda hålen. Montera sågen
stadigt så att den inte förflyttas under arbetet. För att hålla maskinen
bärbar kan du montera den på en plywoodskiva med en tjocklek på
minst 12,5 mm. Denna kan då klämmas på en bänk eller flyttas till en
annan plats och klämmas där.
• Vid montering på plywood, se till att monteringsskruvarna inte sticker ut
ur skivans undersida. Plywoodskivan ska ligga i plan med stödet för
arbetsstycket. När du klämmer fast sågen på en arbetsskiva,
kläm endast på klämfötterna där skruvhålen sitter. Om du klämmer
någon annanstans hindras maskinen i sin verkan.
• För att förekomma att du fastnar eller sågar snett, se till att
monteringsytan inte är skev eller på annat sätt ojämn. Om sågen
gungar på underlaget, lägg ett tunt föremål under en sågfot tills den
står stadigt på underlaget.
Montering av sågklinga (fig. D1 - D7)
• Tryck in spärrspaken (10) så att den undre skyddskåpan (2) frigörs.
Lyft underkåpan så långt som möjligt.
• Lossa skruven (35) på kåpans fäste så långt att det vinklade
hörnstycket (36) kan passera mellan skruvens huvud (38) och
skyddskåpan. Nu kan du lyfta fästet (37) långt nog för att komma åt
bladets spännskruv (39).
• Lyft underkåpan och tryck in spindellåset (15) med ena handen och
använd med andra handen den bifogade klingnyckeln (18) till att lossa
den vänstergängade spännskruven (39) genom att vrida medsols.
Spärra spindeln genom att trycka på knappen enligt bilden och
vrida spindeln för hand tills du känner att spärren griper.
Håll spärrknappen intryckt så att spindeln inte kan rotera.
• Avlägsna klingans spännskruv (39) och den yttre klingbrickan (40).
• Installera sågbladet (41) över nocken (42) på den inre klingbrickan (43).
Se till att tänderna på bladets undersida pekar åt samma håll som pilen
på apparaten (bort från användaren).
• Sätt tillbaka den yttre klingbrickan (40).
• Drag åt spännskruven (39) genom att vrida motsols medan du håller
skyddskåpan öppen och spindeln spärrad med den andra handen.
• Skjut ned kåpans fäste (37) tills det vinklade hörnstycket (36) är
nedanför huvudet på skruven (35).
• Drag åt fästskruven.
Tryck aldrig in spindellåset medan bladet roterar. Se till att
kåpans fäste är ordentligt nedtryckt och fästskruven stadigt
åtdragen när du har monterat sågbladet.
84
SVENSKA
Inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med inställning.
Din Geringssåg är noggrant inställd i fabriken. Om sågen efter transport
och hantering eller av någon annan anledning måste ställas in på nytt,
justera den enligt nedanstående beskrivning. När maskinen en gång är rätt
inställd krävs normalt ingen upprepad justering.
Inställning av den undre skyddskåpan (fig. E1 - E3)
• Kontrollera att underkåpan (11) befinner sig i ett sådant läge att
bladet (41) sitter i kåpans centrum och lika långt från båda sidor.
• Justera om så behövs genom att lossa de båda skruvarna (44)
och förflytta skyddskåpan (fig. E2).
• Drag åt skruvarna stadigt.
Avlägsna aldrig skyddskåpan.
Att såga en skåra (fig. B2, F1 - F4)
För att ställa in och använda din geringssåg måste du såga ett spår (45)
i spårskivan (27) så att bladet har utrymme.
• Ställ sågen på 0° gering.
• Lägg en bit trä på sågborbet; den måste vara
minst 25 mm x 152 mm x 305 mm (46).
• Tryck in spärrspaken (10) så att såghuvudet frigörs.
• Starta sågen och låt bladet uppnå full hastighet.
• Drag ned sågarmen så långt det går och och såga långsamt genom
trät och spårskivan.
• Stäng av sågen och låt bladet stanna helt innan du lyfter sågarmen.
DW705 - Breddning av skåran för 45° fassågning
• Lossa spännknapparna (23) och flytta anslagets övre vänsterkant (7)
så långt det går åt vänster.
• Lossa klämhandtaget för fasning (21). Ställ in fasvinkeln på 45° och
spänn fast klämhandtaget (21).
• Starta sågen och låt bladet uppnå full hastighet.
• Drag ned armen och såga långsamt genom trät och spårskivan.
• Se till att du ställer in anslagets vänstersida (7) (se “Inställning anslag”)
så att den kommer så nära sågklingan som möjligt utan hindra armens
vertikala rörelse.
• Spärra anslaget i läge med båda knapparna (23).
Kontroll och inställning av klingan mot anslaget (fig. G1 - G4)
• Lossa geringens spännknapp (4) och tryck geringsspärren (5) uppåt så
att geringsarmen (47) frigörs.
• Sväng geringsarmen tills spärren låser den i läge för 0° gering.
Drag inte åt spännknappen.
• Drag huvudet nedåt tills bladet nätt och jämnt löper i sågskåran (45).
• Lägg en vinkelhake (48) mot den vänstra sidan (7) av anslaget och
bladet (41) (fig. G3).
Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.
Om sågbladet inte står i exakt 90° vinkel mot anslaget:
• Lossa de tre skruvarna (49) och justera anordningen geringsarm/-skala åt
höger eller vänster tills vinkelhaken anger att bladet står (90°) mot anslaget.
• Drag åt de tre skruvarna (49). Bry dig för tillfället inte om vad
geringsskalans visare anger.
Inställning av geringsvisaren (fig. G1 - G3, H1 & H2)
• Lossa spännknappen (4) och tryck på geringsspärren (5) så att
armen (47) frigörs.
• Flytta sågarmen så att geringsvisaren (51) står i nolläge, se fig. H1.
85
• Med geringsspännskruven lös, låt geringsspärren snäppa på plats
medan du roterar geringsarmen över nollan.
• Titta på visaren (51) och geringsskalan (6) genom
avläsningsöppningen (52) (fig. H2). Om visaren inte anger exakt noll,
peta den försiktigt åt vänster eller höger med en klingskruvmejsel på
ena ändan av plasthuset (53).
Kontroll och inställning av klingan mot bordet
Vidrör aldrig spetsen av en sågtand med vinkelhaken.
DW704 - Denna maskin är fabriksinställd och bör inte kräva någon
justering
DW705 - Inställning av sågklingan i förhållande till sågbordet (fig. J1 - J8)
• Lossa handtag (21).
• Tryck såghuvudet åt höger så att vinkelstoppet (19) ligger mot anslaget
för vertikalinställning (25)
• Lossa låsmuttern (54) och skruva in bulten (25).
• Rikta spåren (61) mot varandra enligt bilden.
• Stick in den släta ändan av ett 6,35 mm borr i spåren så att de båda
husen riktas sinsemellan.
• Med borret kvar i spåren (61), drag den högra skruven (25) motsols tills
den ligger stadigt mot vinkelstoppet (19).
• Drag åt handtag (21) och avlägsna borret.
• Håll anslagsskruven (25) i läge och drag åt låsmuttern (54)
• Om visaren (55) inte anger noll på skalan (12), lossa skruven (56) som
håller fast visaren (55) och flytta denna efter behov.
• Sänk armen så att klingan (41) sticker in något i bordet (27).
• Sätt en vinkel (48) på bordet och mot klingan (41).
Se till att vinkeln inte vidrör klingans tänder.
Detta påverkar mätningens noggrannhet.
• Om klingan inte står lodrätt mot bordet, justera det så här:
- För att justera klingan åt höger
• Lossa den undre skruven (63) tills bladet står rakt mot vinkeln.
• Drag åt den övre skruven (62).
- För att justera klingan åt vänster
• Lossa den övre skruven (62).
• Drag åt den undre skruven (63) tills bladet står rakt mot vinkeln.
• Drag åt den övre skruven (62).
Se efter båda justeringarna till att båda skruvarna är ordentligt åtdragna så
att inställningen inte kan rubbas.
DW705 - Inställning av anslaget (fig. K)
Den övre delen av anslagets vänstra sida (7) kan flyttas åt vänster för att
ge utrymme så att sågen kan ställas i fas upp till 48° åt vänster.
För inställning av anslaget:
• Lossa de båda plastknapparna (23) och skjut anslaget åt vänster.
• Gör en sågrörelse med sågen avstängd och kontrollera utrymmet.
Ställ in anslaget så nära bladet som möjligt så att det ger maximalt stöd
utan att hindra armens vertikala rörelse.
• Drag åt de båda knapparna stadigt.
• Flytta anslaget tillbaka åt höger när sågningen är färdig.
Ledarspåret (58), fig. K, på det vänstra anslaget bli täppt med
sågspån. Använd en pinne eller tryckluft med lågt tryck för att
rensa spåret.
sv - 4
SVENSKA
DW705 - Kontroll och inställning av fasvinkeln (fig. K, L1 - L4)
• Lossa det vänstra anslaget med spännknapparna (23) och skjut dess
övre del så långt åt vänster som möjligt.
• Lossa klämhandtaget för fasning (21) och för sågarmen åt vänster tills
stoppet för vinkelposition (19) vilar mot stoppet för inställning av
fasposition (26). Detta är läget för 45° fasning.
• Om fasvisaren (55) inte anger exakt 45° är sågarmen feljusterad.
• För att justera armen, lossa låsmuttern (59) på stoppet för
fasposition (26), se fig. L2.
• Justera stoppskruven uppåt eller nedåt efter behov tills visaren anger
45° medan stoppet för vinkelposition (19) vilar mot stoppet för
inställning av fasposition (26).
• Håll skruven på plats medan du drar åt låsmuttern (59) stadigt.
Förflytta inte fasvisaren.
• För att uppnå 3° fasning åt höger eller 48° fasning åt vänster måste de
båda stoppskruvarna justeras så att sågarmen har det nödvändiga
utrymmet. Återställ stoppen när sågningen är färdig.
Bruksanvisning
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande bestämmelser.
Innan du börjar:
• Montera rätt sågklinga. Använd inga sågklingor som är för slitna.
Apparatens högsta varvtal får inte överskrida sågklingans.
• Sätt fast arbetsstycket.
• Även om denna såg kan skära trä och många mjukmetaller,
hänför användarinstruktionerna endast till sågning av trä. För andra
material gäller samma riktlinjer. Såga aldrig järnhaltiga material
(järn och stål) eller murverk med denna såg! Använd aldrig en slipskiva!
• Försök aldrig såga mycket små bitar.
• Låt bladet såga fritt. Tvinga inte sågen.
• Såga inte förrän motorn har uppnått full hastighet.
• Se till att alla spärrknappar och spännhandtag är åtdragna.
• Använd spårskivan. Använd inte maskinen om spåret i skivan är
bredare än 9 mm.
TILL- och FRÅN-koppling (fig. M1 & M2)
• Starta sågen genom att trycka in brytaren (17) enligt fig. M1.
• Släpp knappen för att stänga av sågen.
• Brytaren kan inte spärras i TILL-läge, men avtryckaren har ett hål (13)
så att apparaten kan låsas i avstängt läge.
Vertikal rak kapning (fig. B1, B2 & N)
• Lossa spännknappen för gering (4) och kläm geringsspärren (5) uppåt.
• Låt spärren låsas i läge för 0° och dra åt spännknappen för gering.
• Placera trät som ska sågas mot anslaget (3 & 7).
• Tag manöverhandtaget (1) och tryck in spärrspaken (10) så att huvudet
frigörs. Tryck in brytaren (17) för att starta motorn.
• Tryck ned huvudet så att klingan sågar igenom trästycket och når in
i spårskivan av plast (27).
• När du har sågat färdigt, släpp brytaren (17) och återställ huvudet till
sitt övre viloläge.
Vertikal geringskapning (fig. G1 & G2, O)
• Lossa spännknappen för gering och tryck geringsspärren uppåt.
Flytta huvudet åt höger eller vänster till önskad vinkel.
• Geringsspärren snäpper automatiskt fast vid 15°, 22,5°, 30° och 45°.
Om arbetet kräver en mellanliggande vinkel eller 48°, håll huvudet
stadigt och spärra det genom att dra åt spännknappen.
• Se alltid till att spännknappen för gering är ordentligt fastsatt innan du
börjar såga.
• Följ proceduren för rak kapning.
sv - 5
När du snedsågar en liten bit från trästyckets ända, placera trät
så att biten som ska sågas av befinner sig på sidan med den
större vinkeln mot anslaget; alltså stycket som ska sågas av till
höger vid vänstergering och till vänster vid högergering.
DW705 - Fasad kapning (fig. B2 & P)
• Lossa det vänstra anslagets spännknappar (23) och skjut
vänsteranslagets övre del så långt åt vänster som möjligt.
Lossa spännhandtaget för fasning (21) och ställ in önskad fasvinkel.
• Drag åt spännhandtaget (21) stadigt.
• Fasvinkeln kan ställas in från 3° åt höger till 48° åt vänster och kan
sågas med geringarmen inställd mellan noll och maximalt 45°
geringsposition åt höger eller vänster.
• Följ samma procedur som för “vertikal rak kapning”.
Sågningens kvalitet
Hur jämnt ett sågsnitt blir beror på många faktorer, t ex materialet som
sågas. Vid listverk och andra precisionsändamål som kräver ett jämnt
sågsnitt får du bäst resultat med en vass sågklinga (60 tänder karbidstål)
och en långsam, jämn sågrörelse.
Se till att materialet inte kryper medan du sågar; kläm det
ordentligt på plats. Låt alltid klingans stanna helt innan du lyfter
armen. Om det ändå bryts ut små fibrer vid arbetsstyckets
bakända, klistra en bit maskeringstejp på trät där sågningen
ska göras. Såga igenom tejpen och avlägsna den försiktigt när
du är färdig.
Kropps- och handställning (fig. Q1 - Q4)
Rätt ställning på kropp och händer medan du använder geringssågen gör
arbetet lättare, noggrannare och säkrare.
• Placera aldrig händerna i sågområdet.
• Placera händerna aldrig närmare bladet än 150 mm.
• Håll arbetsstycket stadigt mot bordet och anslaget medan du sågar.
Håll kvar händerna tills du har släppt avtryckarbrytaren och bladet har
stannat helt.
• Utför rörelsen alltid blint (med avstängd såg) så att du kan kontrollera
klingans spårförning innan du sågar en skåra som måste vara prydlig.
• Korsa aldrig händerna som bilden visar (fig. Q4).
• Håll båda fötterna stadigt på golvet och se till att du håller balansen.
• Följ armen när du flyttar den till höger eller vänster och stå något vid
sidan av bladet.
• Sikta genom kåpans galler (60) när du följer ett pennstreck.
Klämning av arbetsstycket (fig. V1 - V4)
Använd alltid en materialklämma vid sågning av icke järnhaltiga metaller.
• Kläm om möjligt fast trästycket vid sågen.
• För bästa resultat, använd klämman (31) som är avsedd för bruk med
din såg (kan erhållas separat hos din återförsäljare). Kläm arbetsstycket
mot anslaget om det är möjligt. Du kan klämma antingen till höger eller
vänster om bladet; kom ihåg att placera klämman mot en stadig,
plan yta på anslaget.
Stödning av långa arbetsstycken (fig. B3)
• Långa arbetsstycken måste alltid stödjas.
• För bästa resultat, använd det förlängda stödet (29) till att öka bredden
på sågbordet (kan erhållas separat hos din återförsäljare). Stöd långa
arbetsstycken på lämpligt sätt, t ex med en sågbock eller liknande,
så att ändarna inte kan falla.
86
SVENSKA
Antal sidor
4
5
6
7
8
9
10
Vinkel gering eller fas
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
DW705 - Sågning av sammansatt gering (fig. S1 & S2)
En sammansatt gering är en sågning med både geringsvinkel (fig. R2)
och fasvinkel (fig. R1) samtidigt. Ett sådant snitt används för att göra ramar
eller lådor med snedställda sidor som den i fig. S1.
Om sågvinkeln varierar från snitt till snitt, kontrollera att
spännknapparna för fasning och gering är ordentligt åtdragna.
Dessa knappar måste dras fast varje gång fas- eller
geringsvinkeln har ändrats.
• Nedanstående diagram är till hjälp när du ställer in fas- och
geringsvinkeln för att såga en sammansatt gering. Välj den vinkel “A”
(fig. S2) som behövs för det aktuella projektet och sök upp den vinkeln
på båglinjen i diagrammet. Följ från den punkten diagrammet rakt
nedåt för rätt fasvinkel och rakt åt sidan för rätt geringsvinkel.
• Ställ in sågen för dessa vinklar och såga ett par provsnitt.
• Prova hur de sågade bitarna passar ihop. Exempel: För att göra en
fyrsidig låda med 30° yttervinkel (vinkel “A”, fig. S2), använd bågen uppe
till höger. Sök upp 30 på bågskalan. Följ den horisontella skärande linjen
åt ena eller andra hållet för rätt geringsinställning av sågen (23). Följ på
samma sätt den vertikala skärande linjen uppåt eller nedåt för rätt
fasvinkelinställning av sågen. Gör alltid ett par snitt i provbitar för att
kontrollera sågens inställning.
15
20
25
30
65
40
45
40
50
55
60
40
35
FYRKANTIG
LÅDA
70
75
80
85
10
35
45
35
75
30
35
70
85
30
65
80
40
SEXKANTIG
LÅDA
30
25
45
20
20
40
55
60
70
50
25
65
20
75
85
55
60
25
35
50
15
45
Med geringsinställning
Samma sågning kan utföras som höger- eller vänstergering med träts
flatsida mot anslaget (fig. R2). De båda skisserna (fig. R1 & R2) är endast
för fyrsidiga föremål. Vid ett annat antal sidor krävs en annan gerings- eller
fasvinkel. Nedanstående tabell ger rätt vinkel för diverse former,
utgående från att alla sidor är lika långa. För en form som inte står i tabellen,
dela 180° genom antalet sidor för att erhålla rätt gerings- eller fasvinkel.
5
80
DW705 - Med fasinställning
De båda plankorna är fasade i 45° vinkel, vilket ger ett 90° hörn.
Geringsarmen spärras i nolläge. Trät placeras med den breda flatsidan
mot bordet och den smala sidan mot anslaget.
0
LÅDANS SIDA (VINKEL A)
Trimlister och andra ramar
Utför några enkla projekt i provbitar till du börjar få “känsla” för sågen.
Din såg är perfekt för gering av hörn som det som visas i fig. R1. Den
avbildade fogen kan göras antingen med fas- (DW705) eller geringinställning.
45
STÄLL IN DENNA GERINGSVINKEL PÅ SÅGEN VINKEL PÅ
Sågning av tavelramar, geringslådor & andra fyrsidiga projekt
(fig. R1 & R2)
15
30
40
15
25
35
30
10
5
10
20
25
ÅTTAKANTIG
LÅDA
10
15
20
15
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
STÄLL IN DENNA FASVINKEL PÅ SÅGEN
Dubbel geringsskala (fig. T1 & T2)
För bekvämlighetens skull har geringsskalan två avläsningsskalor.
Se fig. T1 & T2. Den ena skalan anger 0° när bladet är i rät vinkel med
anslaget. I detta läge anger den andra skalan 90°. 0°-skalan (större siffror
närmare framkanten) används vid beräkning av vinklar. Fastställ rätt
geringsvinkel genom att dela 180° med antalet sidor på lådan eller ramen.
Se föregående tabell för exempel. 90°-skalan (mindre siffror bakom
0°-skalan) används när hörnet på lådan eller ramen mäts med en
gradskiva. Om du t ex mäter hörnet på en låda med 8 sidor anger
gradskivan 135°. För att fastställa geringsvinkeln, dela den funna vinkeln
med 2. I detta exempel ska geringen vara 671/2. Ställ in denna vinkel på
90°-skalan.
Mikrometerskala (fig. U1 - U3)
Din såg är försedd med en mikrometerskala för ökad precision.
För inställningar som kräver bråkdelar av vinklar (1/4°, 1/2°, 3/4°) kan du med
mikrometerskalan fininställa geringsvinkeln till närmaste °°.
Använd mikrometerskalan på följande sätt.
• Ställ önskat märke på mikrometerskalan i linje med det närmaste
gradstrecket på geringsskalan enligt nedan. Mikrometerplattan av plast har
märken för 1/4°, 1/2°, 3/4° och 1°. Endast 1/2° och 1° är märkta med siffror.
Antag t ex att du vill såga i en gering på 241/4° åt höger.
• Stäng av apparaten.
• Sätt geringsvinkeln på närmaste hela grad genom att ställa
mikrometerskalans mittersta märke (se fig. U1) i linje med märket för
hela grader som är etsat i geringsskalan. Se noga på fig. U2; den
avbildade inställningen är 24° gering åt höger. Ställ in den sista 1/4°
genom att trycka in geringsarmens spärr och försiktigt flytta armen åt
höger till mikrometermärket för 1/4° står i linje med det närmaste
gradstrecket på geringsskalan.
I detta exempel råkar närmaste gradstreck på geringsskalan vara 25°.
Fig. U3 visar en inställning på 241/4° högergering.
Vid gering åt höger:
- förstora geringsvinkeln genom att flytta armen så att rätt
mikrometermärke står i linje med närmaste gradstreck till höger på
geringsskalan.
- förminska geringsvinkeln genom att flytta armen så att rätt
mikrometermärke står i linje med närmaste gradstreck till vänster på
geringsskalan.
87
sv - 6
SVENSKA
Vid gering åt vänster:
- förstora geringsvinkeln genom att flytta armen så att rätt
mikrometermärke står i linje med närmaste gradstreck till vänster på
geringsskalan.
- förminska geringsvinkeln genom att flytta armen så att rätt
mikrometermärke står i linje med närmaste gradstreck till höger på
geringsskalan.
Sågning av fotlister (fig. V1 - V4)
Vertikal position
• Utför alltid en blind rörelse innan du börjar såga.
Raka 90° snitt (fig. V1)
• Placera trät mot anslaget och kläm det på plats enligt fig. V1.
• Starta sågen, låt klingan uppnå full hastighet och sänk armen med en
mjukrörelse genom sågsnittet.
45° geringsnitt (fig. V2)
• Placera listen enligt fig. V2.
• Alla sågningar utförs med listens baksida mot anslaget och listens
undersida på bordet.
Sågning av icke järnaltiga metaller
Vid sågning av icke järnhaltiga metaller skall maskinen endast användas i
geringsläge. Vi rekommenderar att aldrig utföra fassågning och
sammansatt gering i icke järnhaltiga metaller. Maskinen skall aldrig
användas för sågning av järnhaltiga metaller.
• Använd alltid en materialklämma vid sågning av icke järnhaltiga
metaller. Se till att arbetsstycket är ordentligt fastspänt.
• Använd endast sågklingor avsedda för sågning av icke järnhaltiga
metaller
• Vid applicering av smörjmedel skall endast vax eller separationsspay
användas, aldrig emulsioner eller liknande vätskor.
• Anslut en FI eller DI brytare mellan maskinen och nätet för att undvika
remanensrisker orsakade av metallspån.
FI-brytaren skall uppfylla följande krav:
märkspänning
märkström
reaktionstid
smältström
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
DI-brytaren skall uppfylla följande krav:
Innerhörn
- Vänster sida
• Såga vänstergering 45°.
• Spara vänstra sidan av snittet.
- Höger sida
• Såga högergering 45°.
• Spara högra sidan av snittet.
Ytterhörn
- Vänster sida
• Såga högergering 45°.
• Spara vänstra sidan av snittet.
- Höger sida
• Såga vänstergering 45°.
• Spara högra sidan av snittet.
DW705 - Vågrätt läge med fasning (fig. V3 & V4)
Ett annat sätt att göra samma snitt är att såga med 0° gering och 45°
fasning. Din såg kan göra en fas upp till 200 mm bred. Alla snitt görs med
45° fas och 0° gering. Alla snitt görs med listens baksida liggande platt på
sågbordet enligt fig. V3 & V4.
Innerhörn
- Vänster sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Spara vänstra sidan av snittet.
- Höger sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Spara vänstra sidan av snittet.
Ytterhörn
- Vänster sida
• Placera listan med undersidan mot anslaget.
• Spara högra sidan av snittet.
- Höger sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Spara högra sidan av snittet.
DIN VDE 0661
märkspänning
märkström
smältström
flerpolig frånkoppling
PE-övervakning
lågspänningsutlösning
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om lämpliga tillbehör.
Transport (fig. A2 & B1)
Ett bärhandtag (9) är monterat ovanpå sågarmen så att geringssågen
enkelt kan bäras (fig. B1).
• För transport av sågen, sänk armen och tryck in låssprinten (28) (fig. A2).
• Använd alltid bärhandtaget (9) eller handgreppen (22) som visas i fig. B2
när sågen ska flyttas.
Sågarmen kan inte sänkas helt med ett blad monterat förrän
skåran i spårskivan har sågats. Avlägsna klingan om du vill
flytta sågen innan skåran har sågats.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör regelbundet kåpan med en mjuk
trasa.
Sågklinga
För att uppnå de angivna kapaciteterna, använd alltid 305 mm sågklinga
med 30 mm spindelhål.
sv - 7
88
SVENSKA
GARANTI
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom att inte slänga den
tillsammans med vanligt avfall. Lämna den till de uppsamlingsställen som
finns i Din kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående specifikationer
ändras vilket inte meddelas separat.
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALT-maskinens prestanda
behöver du endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad serviceverkstad
för fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum kräver
underhåll eller service, utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service omfattar arbets- och
reservdelskostnader för elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum visar
defekter på grund av brister i material eller vid produktionen, garanterar
vi att kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på vårt eget initiativ,
att gratis ersätta produkten på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är separat från köparens
föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade serviceverkstad,
se aktuell katalog för vidare information eller kontakta DEWALT.
Importör i Sverige: Black & Decker AB
89
sv - 8
TÜRKÇE
GÖNYE TESTERESİ DW704/DW705
Tebrikler!
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyanÝ
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yÝllarÝn deneyimi D E WALT’Ý
profesyonel kullanÝcÝlar işin en güvenilir partnerlerden biri
haline getirmektedir.
İçindekiler
Teknik veriler
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyanÝ
Güvenlik talimatlarÝ
Elektrik güvenliği
Uzatma kablosu
AmbalajÝn çÝkarma
TanÝm
Montaj
Ayarlar
KullanÝm talimatlarÝ
BakÝm
Garanti
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
-
1
1
2
3
3
3
3
3
4
5
8
8
Teknik veriler
Voltaj
V
Güç ihtiyacÝ
W
BÝçak çapÝ
mm
BÝçak deliği
mm
BÝçak hÝzÝ
min -1
Azami çapraz kesim kapasitesi 90°
mm
Azami gönye kepesitesi 45°
mm
Azami kesme derinliği 90°
mm
Azami meyilli çapraz kesim derinliği 45° mm
Gönye (azami konumlar)
sol
sağ
Meyil (azami konumlar)
sol
sağ
0° gönye
Azami yükseklikte elde
edilen genişlik 90 mm
mm
Azami genişlikte elde
edilen yükseklik 200 mm
mm
45° gönye
Azami yükseklikte elde
edilen genişlik 90 mm
mm
Azami genişlikte elde
edilen yükseklik 140 mm
mm
45° meyil
Azami yükseklikte elde
edilen genişlik 58 mm
mm
Azami genişlikte elde
edilen yükseklik 200 mm
mm
Otomatik fren süresi
s
AğÝrlÝk
kg
Sigortalar
230 V aletler
DW704
230
1.500
305
30
3.800
200
140
90
48°
48°
-
DW705
230
1.500
30
30
3.800
200
140
90
58
48°
48°
48°
3°
DW704/DW705
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 61029, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3’e uygun olarak tasarlandÝğÝnÝ beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağÝdaki adresden D E WALT ile
temas kurun veya kÝlavuzun arkasÝna bakÝn.
DIN 45635’e uygun ölçümlendiğinde, ses şiddeti seviyesi
86/188/EEC & 89/392/EEC’ye uygundur:
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
L WA (akustik gücü) dB(A)
DW704
DW705
90
90
98
98
* kullanÝcÝnÝn kulağÝnda
85 dB(A) ses şiddeti (basÝncÝ) aşÝldÝğÝnda,
kulaklarÝ korumak için gerekli önlemleri alÝn.
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağÝrlÝklÝ kökü DIN 45675’e
uygundur:
DW704
DW705
< 2,5 m/s 2
< 2,5 m/s 2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Almanya
Vesika numarasÝ
R 9610618
150
150
58
58
105
105
58
58
-
150
< 10,0
16,3
43
< 10,0
17,2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
10 A
Bu kÝlavuzun tümünde, aşağÝdaki semboller kullanÝlmÝştÝr:
Bu kÝlavuzdaki talimatlara uyulmamasÝ halinde,
yaralanma, ölüm veya aletin hasar görmesi tehlikesi
olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmasÝ tehlikesi olduğunu gösterir.
tr - 1
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
90
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlarÝ
Elektrikli aletleri kullanÝrken daima, yangin, elektrik çarpmasÝ
ve yaralanma riskini azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallarÝna uyun. Bu ürünü kullanma girişiminde
bulunmadan önce, aşağÝdaki güvenlik talimatlarÝnÝ dikkatle
okuyun. Bu talimatlarÝ güvenli bir yerde saklayÝn.
Genel Bilgiler
1 ÇalÝşma alanÝnÝzÝ temiz tutun
DağÝnÝk yerler ve tezgahlar kazaya neden olabilir.
2 ÇalÝşma alanÝnÝzÝn çevre koşullarÝna dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz bÝrakmayÝn.
ÇalÝşma alanÝnÝzÝ iyi aydÝnlatÝn. Elektrikli aletleri, yanÝcÝ
sÝvÝ ve gazlarÝn bulunduğu ortamlarda kullanmayÝn.
3 Elektrik çarpmasÝna karşÝ önlem alÝn
TopraklanmÝş yüzeylere temastan kaçÝnÝn
(Örn: borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolaplarÝ).
4 ÇocuklarÝ aletlerden uzak tutun
ÇocuklarÝn aletle veya uzatma kablosu ile temasÝna izin
vermeyin. Herkesi çalÝşma alanÝndan uzak tutun.
5 AçÝk havada kullanÝm için uzatma kablolarÝ
Alet açÝk havada kullanÝldÝğÝnda, daima açÝk havada
kullanÝm için özel yapÝlmÝş ve böyle olduğunu gösteren
bir damga taşÝyan uzatma kablolarÝ kullanÝn.
6 KullanÝlmayan aletleri saklayÝn
KullanÝlmayan elektrikli aletleri kuru, güvenli ve
çocuklarÝn ulaşamayacağÝ bir yerde saklayÝn.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, takÝ takmayÝn. Hareketli motor
parçalarÝ bunlarÝ kapabilir. AçÝk havada çalÝşken,
tercihen kaymaz tabanlÝ ayakkabÝ giyin. SaçÝnÝz uzunsa
koruyucu başlÝk giyin.
8 Koruyucu gözlük takÝn
İşlemin toz veya fÝrlayan parçacÝk yaratmasÝ halinde,
yüz veya toz maskesi kullanÝn.
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’yÝ aşarsa, kulağÝnÝzÝ korumak için
gerekli önlemleri alÝn.
10 İşlediğiniz parçayÝ iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçayÝ sabitlemek için, işkence veya mengene
kullanÝn. Bu hem daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalmÝş olur.
11 AşÝrÝ uzanarak çalÝşmayÝn
Daima yere sÝkÝ ve dengeli basmaya dikkat edin.
12 Aletin kazara çalÝştÝrÝlmasÝna olanak vermeyin
Fişi takÝlÝ aleti, parmağÝnÝz tetikte taşÝmayÝn.
Fişi takarken tetiğin çekili olmamasÝna dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
YaptÝğÝnÝz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi kullanÝn.
Yorgunken aleti kullanmayÝn.
14 Aletin fişini çekin
Aleti başÝboş bÝrakmadan önce enerjisini kesin ve
tamamen durmasÝnÝ bekleyin. Aleti kullanmayacağÝnÝz
zaman, bakÝm yapmadan önce veya aksesuarlarÝnÝ
değiştirirken fişini çekin.
15 Ayar anahtarlarÝnÝ ve aparatlarÝnÝ çÝkartÝn
Aleti çalÝştÝrmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtar ve
aparatÝnÝn bulunmamasÝna dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullanÝn
Küçük alet veya aksesuarlarÝ, ağÝr hizmet tipi aletin
görevini yapmaya zorlamayÝn. Alet, imalat amacÝna uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktÝr.
Dikkat! Bu kullanÝm kÝlavuzunda tavsiye edilenlerin
dÝşÝnda aksesuar ve parçalarÝn kullanÝmÝ yaralanma riski
doğurabilir.
91
17 Kabloyu dikkatli kullanÝn
Asla aleti kablosundan tutarak taşÝmayÝn veya fişi çekmek
için kabloya asÝlmayÝn. Kabloyu, ÝsÝ, yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
18 Aletlerinize iyi bakÝn
Daha iyi ve güvenli performans için aletlerinizi iyi
durumda ve temiz tutun. BakÝm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu düzenli olarak kontrol
edin ve hasarlÝ ise yetkili D E WALT servisine onartÝn.
Uzatma kablolarÝnÝ da düzenli kontrol edin ve hasarlÝ ise,
yenileyin. Tüm komuta mekanizmasÝnÝ kuru, temiz ve
yağlardan uzak tutun.
19 HasarlÝ parça kontrolü yapÝn
Aleti kullanmadan önce, düzgün çalÝşacağÝndan ve amaca
uygun işleyeceğinden emin olmak için, özenle hasar
kontrolü yapÝn. Hareketli parçalarÝn ayarsÝz olup olmadÝğÝ
veya tutukluk yapÝp yapmadÝğÝnÝ, kÝrÝk parça olup
olmadÝğÝnÝ ve çalÝşmasÝnÝ etkileyebilecek diğer durumlarÝ
kontrol edin. HasarlÝ siperleri veya diğer arÝzalÝ parçalarÝ
talimatlar uyarÝnca onartÝn veya yeniletin. Tetiği arÝzalÝ
ise, aleti kullanmayÝn. Tetiği yetkili bir D E WALT onarÝm
merkezinde değiştirin.
20 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onarÝm merkezinde onartÝn
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarÝna uygundur.
Tehlikeyi önlemek için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler tarafÝndan onarÝlmalÝdÝr.
Gönye Testereleri ile ilgili Ek Güvenlik KurallarÝ
21 Siperlerin çalÝşmasÝ
Testerenizdeki bÝçak siperi, testere kolu indirildiğinde
otomatik olarak kaldÝrÝlacak ve kol tekrar kaldÝrÝldÝğÝnda
bÝçak üzerine inecektir. Siper, bÝçak değiştirme ya da
testerenin muayene edilebilmesi için elle
kaldÝrÝlabilmektedir. Testerenin kapalÝ olmadÝğÝ haller
dÝşÝnda siperi kesinlikle elle kaldÝrmayÝn.
22 Uçuşan kÝymÝklar
Siperin ön kÝsmÝnda, kesimin görülebilmesini sağlayan
bir açÝklÝk bulunmaktadÝr. Siper açÝklÝğÝnÝn, kÝymÝklarÝn
fÝrmalamasÝnÝ büyük ölçüde azaltmasÝna rağmen,
siperdeki aralÝklardan fÝrlayabilecek kÝymÝk ve
parçacÝklara karşÝ koruyucu gözlük takÝlmalÝdÝr.
23 Testere bÝçaklarÝ
BÝçağÝn doğru yönde dönmesine dikkat edin.
BÝçağÝn keskin kalmasÝnÝ sağlayÝn. Önerilenden daha
büyük ya da küçük çaplÝ bÝçaklar kullanmayÝn.
Doğru bÝçak ölçüleri için teknik verilere bakÝn.
24 BÝçak siperleri
Testereyi, siperler yerinde olmadan çalÝştÝrmayÝn.
25 Ellerinize dikkat edin.
ellerinizi, testere bÝçağÝnÝn hareket yönünden uzak tutun.
Testere elektriğe bağlÝyken, kesinlikle ellerinizi bÝçak
bölgesine uzatmayÝn.
26 Motorun durdurulmasÝ
Şalteri açmadan önce bÝçağÝ kesilecek parçadan kaldÝrÝn.
ÇalÝşan makineyi aniden durdurmak için kesinlikle bÝçağÝ
bir alet ya da başka bir cisimle sÝkÝştÝrmaya çalÝşmayÝn.
Fana, motor şaftÝnÝ engelleyecek herhangi bir cisim
dayamayÝn.yerleştirmeyin.
27 BÝçak ve flanşlarÝn bakÝmÝ
BÝçak ve flanşlarÝn temas yüzeylerinin temiz olmasÝna
dikkat edin ve bunlarÝ sÝkÝştÝrmak için her iki cÝvata
anahtarlarÝnÝ kullanÝn.
tr - 2
TÜRKÇE
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun imal edilmiştir.
Daima, şebeke voltajÝnÝn, aletinizin üstünde yazÝlÝ olan
voltajla aynÝ olmasÝna dikkat edin.
D E WALT aletiniz, EN 50144 uyarÝnca çift yalÝtÝmlÝdÝr,
bu nedele topraklanmasÝ gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çÝplak bakÝr tellerin arz ettiği
tehlikeye dikkat ediniz.
B3
29 ÇalÝşma desteği uzantÝsÝ
30 Ayarlanabilir uzunluk engeli
31 İşlenecek parça mengenesi
32 Toz torbasÝ
Montaj
Montajdan önce mutlaka aletin fişini çekin.
Motor ve siperler tabana monte edilmiş durumdadÝr.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve çÝplak iletken,
kötü bağlantÝ, hasarlÝ yalÝtÝm kontrolü yapÝn. Gerekli
onarÝmlarÝ yapÝn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Ambalajdan çÝkarma (şekil A1 & A2)
Testereyi, taşÝma kolundan (9) tutarak dikkatli bir şekilde
ambalajÝndan çÝkartÝn.
Pakete aşağÝdaki kalemler dahildir:
1 Monte edilmiş gönye testeresi
1 BÝçak somun anahtarÝ
1 305 mm TCT testere bÝçağÝ
2 Mengeneler (yalnÝzca DW704’de)
1 KullanÝm kÝlavuzu
1 AyrÝntÝlÝ eskiz
• İşlem kolunu (1) aşağÝya bastÝrÝn ve kilit pimini (28) şekil
A2’de gösterildiği gibi çekin.
• UyguladÝğÝnÝz baskÝyÝ biraz azaltÝn ve kolun sonuna kadar
kalkmasÝna izin verin.
TanÝm (şekil B1 - B3)
B1
1 İşlem kolu
2 Hareketli alt siper
3 Sağ ayna
4 Gönye sÝkÝştÝrma düğmesi
5 Gönye mandalÝ
6 Gönye ölçeği
7 Sol ayna
8 Tezgah montaj delikleri
9 TaşÝma kolu
10 BaşlÝk kilidini açma kolu
11 Arka alt siper
12 Meyil ölçeği (yalnÝzca DW705’de)
13 Asma kilit deliği
14 Motor kutusu
15 Mil kilidi düğmesi
16 FÝrça muayene kapağÝ
17 Tetik şalter
B2
18 BÝçak somun anahtarÝ
19 AçÝ konumu engeli (yalnÝzca DW705’de)
20 Toz musluğu
21 MEyil sÝkÝştÝrma kolu (yalnÝzca DW705’de)
22 El yuvasÝ
23 Sol üst ayna sÝkÝştÝrme düğmeleri (yalnÝzca DW705’de)
24 Üst siper
25 Dikey konum ayar engeli (yalnÝzca DW705’de)
26 Meyil konumu ayar engeli (yalnÝzca DW705’de)
27 Kesik plakasÝ
28 BaşlÝğÝ alt konumda tutma pimi
tr - 3
Tezgaha montaj (şekil C1 & C2)
• Makinenin dört ayağÝnda, tezgaha montaja olanak sağlayan
delikler (8) mevcuttur. İki ayrÝ boydaki vidalar yine iki ayrÝ
boy cÝvata (33) kullanÝlabilmesini sağlÝyor. Deliklerden
yalnÝzca birinin kullanÝlmasÝ yeterlidir. Testerenin
yerinden oynamasÝnÝ önlemek için daima sÝkÝca öomte
etmeye özen gösterin. Testerenizin taşÝnabilme
özelliklerini daha da arttÝrabilirsiniz : Testereyi, 12.5 mm
ya da daha kalÝn bir kontrplak parçasÝna monte ederek, bu
plaka üzerinde çalÝşma tezgahÝnÝza mengenelerle tespit
edebilir ya da kolayca başka bir çalÝşma yerine
taşÝyabilirsiniz.
• Testereyi yukarÝda anlatÝldÝğÝ şekilde kontrplak levhasÝna
tespit ederken, tespit cÝvatalarÝnÝn plakanÝn altÝndan
çÝkmamasÝna dikkat edin. Plaka, çalÝşma tezgahÝnÝn
üzerinde bir şekilde oturabilmelidir. Testereyi herhangi bir
çalÝşma tezgahÝna tespit ederken, mengeneleri, tespit
deliklerinin bulunduğu sÝkÝştÝrma göbeklerine yerleştirin.
Mengenelerin bu göbeklerin dÝşÝndaki noktalara
yerleştirilmesi testerenin çalÝşmasÝnÝ olumsuz
etkilemektedir.
• Testere bÝçağÝnÝn kesilen malzemede sÝkÝşmasÝnÝn ya da
kesim hatalarÝnÝn önlenmesi için testerenin yerleştirildiği
yüzeyin engebeli olmamasÝna dikkat edin. Testere tezgah
üstünde oynuyorsa, testere ayağÝnÝn altÝna ince bir kumaş
parçasÝ yerleştirerek testerenin sabit durmasÝnÝ sağlayÝn.
Testere bÝçağÝnÝn takÝlmasÝ (şekil D1 - D7)
• Alt siperi (2) salmak için başlÝk kilidini açma kolunu (10)
bastÝrÝn ve alt siperi mümkün olduğu kadar yukarÝya
kaldÝrÝn.
• Siper dirsek vidasÝnÝ (35), açÝlÝ köşe parçasÝ (36) vidanÝn
başÝ (38) ile siper arasÝndan geçebilecek kadar gevşetin.
Bu siper dirseğinin (37), bÝçak tespit vidasÝna (39) erişime
izin verecek kadar yükseltilmesini sağlayacaktÝr.
• Alt siperi yukarÝda tutarak, diğer elle mil kilit düğmesine (15)
basÝn. Sonra takÝmdaki bÝçak somun anahtarÝyla (18) soldaki
yivli bÝçak vidasÝnÝ (39) saat yönünde çevirerek gevşetin.
Mil kilidini kullanmak için, şekilde gösterildiği gibi
düğmeye basÝn ve mili, kilit yerine oturana kadar
elle çevirin. Milin dönmesini önlemek için kilit
düğmesini basÝlÝ tutun.
• BÝçak tespit vidasÝnÝ (39) ve dÝş flanşÝ (40) çÝkartÝn.
• Testere bÝçağÝnÝ (41) iç flanşÝn (43) üstünde bulunan
desteğe (42) takÝn. BÝçağÝn alt tarafÝnda kalan dişlerin
testerenin arka kÝsmÝna (operatörün aksi yönünde)
bakmasÝna dikkat edin.
• DÝş flanşÝ (40) yerine takÝn.
• BÝçak tespit vidasÝnÝ (39), diğer elinizle alt siperi yukarÝda
ve mil kilidini kapalÝ tutarak, saatin aksi yönünde çevirerek
sÝkÝştÝrÝn.
92
TÜRKÇE
• Siper dirseğini (37), açÝlÝ köşe parçasÝ (36), siper direseği
vidasÝnÝn (35) başÝ altÝna gelene kadar aşağÝya hareket
ettirin.
• Siper dirsek vidasÝnÝ sÝkÝştÝrÝn.
BÝçak dönerken mil kilit pimine kesinlikle basmayÝn.
Siper dirseğini aşağÝda tutun ve bÝçağÝ taktÝktan
sonra siper dirseği vidasÝnÝ iyice sÝkÝştÝrÝn.
Ayarlar
Ayarlardan önce mutlaka aletin fişini çekin.
Gönye testereniz fabrikede doğru bir şekilde ayarlanmÝştÝr.
Bu ayarÝn, nakliyat ve taşÝma ya da başka bir nedenden dolayÝ
yeniden yapÝlmasÝ gerekirse, testerenizin ayarÝ için aşağÝdaki
talimatlarÝ uygulayÝn. Bu ayarlar bir kez yapÝldÝktan sonra
sabit kalacaktÝr.
Arka alt siperin ayarlanmasÝ (şekil E1 - E3)
• Arka alt siperin (11), bÝçak (41) merkezde ve her iki yana
eşit uzaklÝkta olacak şekilde konumlandÝrÝlmÝş olduğuna
dikkat edin.
• İki vidayÝ (44) gevşetip siperi hareket ettirerek gerektiği
gibi ayarlayÝn (şekil E2).
• Her iki vidayÝ iyice sÝkÝştÝrÝn.
• BaşlÝğÝ, testere bÝçağÝ kesiğe (45) temas edene kadar
aşağÝya çekin.
• AynanÝn (7) sol tarafÝna ve bÝçağa (41) bir kare blok
dayayÝn (şekil G3).
Kare blokun bÝçak dişlerine temas etmemesine
dikkat edin.
Testere bÝçağÝ aynaya tam olarak 90° açÝyla bakmÝyorsa:
• Üç vidayÝ (49) gevşetin ve ölçek/gönye kolu takÝmÝnÝ,
kare blok ile ölçüldüğünde bÝçak ile ayna arasÝnda 90°’lik
bit açÝ oluşana kadar sağa ya da sola hareket ettirin.
• VidalarÝ (49) sÝkÝn. Bu arada gönye göstergesinde
gösterilen değerleri dikkate almayÝn.
Gönye göstergesinin ayarlanmasÝ (şekil G1 - G3, H1 & H2)
• Gönye kolunu (47) salmak için sÝkÝştÝrma düğmesini (4)
gevşetin ve gönye mandalÝnÝ (5) sÝkÝştÝrÝn.
• Gönye göstergesini (51) sÝfÝr konumuna ayarlamak için
testere kolunu şekil H1’de gösterildiği gibi hareket ettirin.
• Gönye kolunu sÝfÝr noktasÝnÝn ötesine çevirerek, gönye
sÝkÝştÝrma düğmesi gevşek durumdayken, gönye mandalÝnÝn
yerine oturmasÝnÝ sağlayÝn.
• İzleme aralÝğÝndan (52), gösterge (51) ve gönye ölçeğini (6)
izleyin (şekil H2). Gösterge tam olarak sÝfÝrÝ göstermiyorsa,
plastik kalÝbÝn (53) herhangi bir tarafÝnda düz uçlu bir
tornavida ile sağ ya da sol taraftan hafifçe sÝkÝştÝrÝn.
BÝçağÝn kontrol edilmesi ve tezgaha göre ayarlanmasÝ
Siperi hiçbir zaman çÝkartmayÝn.
Kesiğin açÝlmasÝ (şekil B2, F1 - F4)
Gönye testerenizi ayarlamak ve kullanmak amacÝyla bÝçağa
boşluk sağlamak için, kesik plakasÝnda (27) bir oluk (45)
açmanÝz gerekiyor.
• Testereyi 0° gönyeye ayarlayÝn.
• Testereye en az 25 mm x 152 mm x 305 mm boyutlarÝnda
bir hurda ahşap parçasÝ (46) yerleştirin.
• BaşlÝğÝ salmak için başlÝk kilidini açma koluna (10) basÝn.
• Testereyi çalÝştÝrÝn ve bÝçağÝn tam hÝza ulaşmasÝnÝ
bekleyin.
• Testere kolunu gidebildiği kadar aşağÝya çekin ve yavaşça
hurda ahşap parçasÝnÝ ve kesik plakasÝnÝ kesin.
• Testereyi kapatÝn ve testere kolunu kaldÝrmadan önce
bÝçağÝn durmasÝnÝ bekleyin.
DW705 - Kesiğin 45° meyilli kesimler için genişletilmesi
• SÝkÝştÝrma düğmelerini (23) gevşetin ve aynanÝn (7) sol üst
kÝsmÝnÝ sonuna kadar sola itin.
• Meyil sÝkÝştÝrma kolunu (21) gevşetin. Meyil açÝsÝnÝ 45°’ye
ayarlayÝp meyil sÝkÝştÝrma kolunu (21) sÝkÝştÝrÝn.
• Testereyi çalÝştÝrÝn ve bÝçağÝn tam hÝza ulaşmasÝnÝ bekleyin.
• Kolu aşağÝya çekin ve yavaşça ahşap ve kesik plakasÝ
içinden kesin.
• AynanÝn (7) sol tarafÝnÝ, testere kolunun yukarÝ-aşağÝya
hareketi engellemeden, testere bÝçağÝna en yakÝn konumda
olacak şekilde ayarlayÝn (BakÝnÝz “AynanÝn ayarlanmasÝ”).
• AynayÝ her iki düğmeyi (23) kullanarak tespit edin.
BÝçağÝn kontrol edilmesi ve aynaya göre ayarlanmasÝ
(şekil G1 - G4)
• Gönye kolunu (47) salmak için önce gönye sÝkÝştÝrma
düğmesini (4) gevşetin ve gönye mandalÝnÝ (5) yukarÝya
doğru sÝkÝştÝrÝn.
• Gönye kolunu, mandal 0° gönye konumda kavrayana kadar
çevirin. SÝkÝştÝrma düğmesini sÝkmayÝn.
93
Blokun, bÝçak dişleri uçlarÝna değmemesine dikkat
edin.
DW704 - Bu makinanÝn ayarlarÝ fabrikada yapÝlmÝştÝr ve
değiştirilmeleri gerekmemektedir.
DW705 - Meyil engeli ayarÝ (şekil J1 - J8)
• Meyil sÝkÝştÝrma kolunu (21) gevşetin.
• AçÝ konumu engelinin (19) dikey konum engeli ayarÝna (25)
bakmasÝnÝ sağlamak için gönye kolunu sağa yatÝrÝn.
• Sağ tespit somununu (54) ve engeldeki (25) vidayÝ gevşetin.
• Meyil kutusu ve tezgahtaki kertikleri (61) şekilde
gösterildiği gibi birleştirin.
• İki kutuyu birleştirmek için 6,35 mm’lik bir matkap ucunun
düz ucunu kertiklere yerleştirin.
• Sağ meyil engeli vidasÝnÝ (25), matkap ucu kertiklerin (61)
içindeyken, açÝ konum engeline (19) sÝkÝca temas edene
kadar saat yönünün aksine çevirin.
• Meyil sÝkÝştÝrma kolunu sÝkÝştÝrÝp matkap ucunu çÝkartÝn.
• Engel vidasÝnÝ (25) yerinde tutarak sÝkÝştÝrma somununu (54)
tekrar sÝkÝştÝrÝn.
• Meyil göstergesi (55) meyil ölçeğinde (12) sÝfÝrÝ
göstermiyorsa, göstergeyi (55) tutan vidayÝ (56) gevşetin
ve göstergeyi kaydÝrÝn.
• Kolu, bÝçak (41), kesik plakasÝndan (27) hafifçe dÝşarÝya
çÝkacak şekilde indirin.
• Tezgah üztüne bir kare blok (48) yerleştirin ve bÝçağa (41)
dayayÝn. Tezgaha bir kare blok (48) yerleştirin ve bÝçağa (41)
dayayÝn.
Ölçüm sonucunun yanlÝş olmasÝnÝ önlemek için
blokun bÝçak dişlerine temas etmemesine dikkat edin.
tr - 4
TÜRKÇE
• BÝçak ile tezgah arasÝndaki açÝ dik değilse, bÝçağÝ aşağÝda
anlatÝldÝğÝ gibi ayarlayÝn :
- BÝçağÝ sağa kaydÝrmak için
• BÝçak ile bloku birleştirmek için alttaki vidayÝ (63) gevşetin.
• Üstteki vidayÝ (62) sÝkÝştÝrÝn.
- BÝçağÝ sola kaydÝrmak için
• Üstteki vidayÝ (62) gevşetin.
• Alttaki vidayÝ (63) sÝkÝştÝrÝn ve bÝçağÝ bloka dayayÝn.
• Üstteki vidayÝ (62) sÝkÝştÝrÝn.
Her iki ayarÝn sabit kalmasÝ açÝsÝndan, vidalarÝn iyice sÝkÝlmÝş
olmasÝna dikkat edin.
DW705 - AynanÝn ayarlanmasÝ (şekil K)
AynanÝn (7) sol tarafÝnÝn üst kÝsmÝ, testereye 48°’lik sol
meyil yapabilecek açÝklÝğÝ sağlamak için sola doğru
ayarlanabilmektedir. AynayÝ ayarlamak için :
• İki plastik düğmeyi (23) gevşetin ve aynayÝ sola kaydÝrÝn.
• Testere kapalÝyken bir deneme çalÝşmasÝ yapÝn ve gereken
açÝklÝğÝ kontrol edin. AynayÝ, kesilecek parçayÝ en iyi şekilde
desteklerken testere kolunun yukarÝya-aşağÝya hareketini
engellemeyecek şekilde bÝçağa en yakÝn konuma ayarlayÝn.
• Düğmeleri iyice sÝkÝn.
• Kesim tamamlandÝktan sonra aynayÝ tekrar sağa çekin.
AynanÝn sol tarafÝndaki kÝlavuz oluk (58), şekil K,
talaşla dolabilir. Oluğu bir çubuk ya da basÝnçlÝ
havayla temizleyin.
DW705 - Meyil açÝsÝnÝn kontrol edilmesi ve ayarlanmasÝ
(şekil K, L1 - L4)
• Sol aynanÝn tespit düğmelerini (23) gevşetin ve sol
aynanÝn üst tarafÝnÝ sonuna kadar sola kaydÝrÝn.
• Meyil tespit kolunu (21) gevşetin ve testere kolunu, açÝ
konum engelinin (19) meyil konum ayar engelinin (26)
üzerine gelene kadar sola çekin. Bu 45° meyil konumdur.
• MEyil göstergesi (55) kesin olarak 45°’yi göstermiyorsa,
testere kolunun ayarÝ bozulmuş demektir.
• Testere kolunu ayarlamak için, şekil L2’de gösterilen meyil
konumu ayar engeli (26) üzerindeki tespit somunu (59)
gevşetin.
• Engel vidasÝnÝ, 45° gösterene ve açÝ konum engeli (19)
meyil konumu ayar engeline (26) dayanana kadar yukarÝya
ya da aşağÝya doğru ayarlayÝn.
• Tespit somununu (59) iyice sÝkÝştÝrÝrken vidayÝ sabit
tutun. Meyil göstergesini ayarlamayÝn.
• Ayar vidalarÝ, 3° sağ meyil ya da 48° sol meyil elde etmek
için, testere kolunun hareketini engellemeyecek şekilde
ayarlanmalÝdÝr. Kesimler tamamlandÝktan sonra engel
tertibatlarÝnÝ yeniden ayarlayÝn.
AynÝ esaslar diğer malzemeler için de geçerlidir. Bu
testereyle demir içeren malzemeler (demir ve çelik) ya da
duvar malzemesi kesmeyin! AşÝndÝrÝcÝ zÝmpara diskleri
kullanmayÝn!
• Çok küçük parçalar kesmeye çalÝşmayÝn.
• BÝçağÝn serbestçe kesmesine olanak tanÝyÝn.
Testereyi zorlamayÝn.
• Kesime başlamadan önce motorun tam hÝza ulaşmasÝnÝ
bekleyin.
• Tüm tespit düğmeleri ve sÝkÝştÝrma kollarÝnÝn kevrar
durumda olmasÝna dikkat edin.
• Kesik plakasÝ kullanmaya özen gösterin. Kesik aralÝğÝ
9 mm’den daha genişse testereyi kullanmayÝn.
Makinenin açÝlÝp-kapatÝlmasÝ (şekil M1 & M2)
• Testereyi çalÝştÝrmak için, şekil M1’de gösterildiği gibi
tetik şaltere basÝn.
• Testereyi durdurmak için tetiği bÝrakÝn.
• ÇalÝştÝrma tetiğini açÝk konumda kitlemek için bir tertibat
mevcut değildir. Ancak testereyi kapalÝ konumda kitlemek
üzere bir asma kilidin tekÝlabileceği bir delik (13)
mevcuttur.
Dikey düz çapraz kesim (şekil B1, B2 & N)
• Gönye sÝkÝştÝrma düğmesini (4) gevşetip gönye mandalÝnÝ (5)
yukarÝya doğru sÝkÝştÝrÝn.
• Gönye mandalÝnÝ 0° konumunda kavratÝn ve gönye
sÝkÝştÝrma düğmesini sÝkÝn.
• Kesilecek ahşap parçasÝnÝ aynaya (3 & 7) dayayÝn.
• İşlem kolunu (1) kavrayÝn ve testere başlÝğÝnÝ salmak için
başlÝk kilidini açma kolunu (10) bastÝrÝn. Motoru
çalÝştÝrmak için tetik şalterine (17) basÝn.
• BÝçağÝn ahşabÝ kesmesi ve plastik kesik plakasÝna (27)
girmesi için testere başlÝğÝnÝ aşağÝya bastÝrÝn.
• Kesimi tamamladÝktan sonra, tetiği bÝrakÝn ve başlÝğÝ
yukarÝya doğru park konumuna çekin.(17)
Dikey gönye çapraz kesimi (şekil G1 & G2, O)
• Gönye sÝkÝştÝrma düğmesini gevşetin ve gönye mandalÝnÝ
yukarÝya doğru sÝkÝştÝrÝn. BaşlÝğÝ sağa ya da sola istenen
açÝya çekin.
• Gönye mandalÝ otomatik olarak 15°, 22,5°, 30° ve 45°
konumlarÝna gelecektir. Bu açÝlarÝn dÝşÝnda bir açÝ ya da
48° isteniyorsa, başlÝğÝ sÝkÝca tutun ve gönye sÝkÝştÝrma
düğmesini iyice sÝkÝn.
• Kesime başlamadan önce, gönye sÝkÝştÝrma düğmesinin
iyice sÝkÝştÝlmÝş olmasÝna dikkat edin.
• İşlemi düz kesimde olduğu gibi yürütün.
Küçük bir off-cut ile bir ahşap parçasÝnÝ gönyelemek
için, ahşabÝ, off-cut’Ýn bÝçağÝn aynaya bakan geniş
açÝsÝ tarafÝnda olmasÝna dikkat edin. Yani, sol ginye,
off-cut sağda; sağ gönye off-cut solda.
KullanÝm talimatlarÝ
Daima güvenlik talimatlarÝna ve uygulanan kurallara
uyun.
Kullanmadan önce:
• Uygun testere bÝçaklarÝnÝ takÝn. Çok aşÝnmÝş bÝçaklar
kullanmayÝn. Testerenin azami devir hÝzÝ, testere bÝçağÝnÝn
devir hÝzÝndan fazla olmamaldÝdÝr.
• Kesilecek parçayÝ tespit edin.
• Bu testereyle, ahşabÝn yanÝsÝra birçok demir içermeyen
malzemeler de kesilebilmesine rağmen, bu kullanÝm
talimatlarÝ yalnÝzca ahşap kesimiyle ilgilidir.
tr - 5
DW705 - Meyilli çapraz kesim (şekil B2 & P)
• Sol taraftaki ayna sÝkÝştÝrma düğmelerini (23) gevşetin ve
sol aynanÝn üst kÝsmÝnÝ sonuna kadar sola çekin. Meyil
sÝkÝştÝrma kolunu salÝn ve istenen meyili ayarlayÝn.
• Meyil sÝkÝştÝrma kolunu (21) iyice sÝkÝştÝrÝn.
• Meyil açÝlarÝ 3° sağdan 48° sola kadar seçilebilmekte ve
sÝfÝr ile azami 45° sağ ya da sol gönye konumuna ayarlÝ
gönye kolu ile kesim yapÝlabilmektedir.
• İşlemi “dikey düz çapraz kesim”deki gibi yürütün.
94
TÜRKÇE
Kesim kalitesi
Bir kesimin düzgün olmasÝ, kesilen malzemenin cinsi gibi bir
dizi değişkene bağlÝdÝr. KAlÝp çÝkarma ve hassaslÝk gerektiren
diğer işler için çok düzgün kesim gerektiğinde, keskin bir
(60 dişli karpit) bÝçak ve yavaş, düzenli bir kesim hÝzÝ en iyi
sonuçlarÝ sağlayacaktÝr.
Kesilen malzemenin kesim sÝrasÝnda yürümemesine
dikkat edin; parçayÝ sÝkÝca tespit edin. Testere
kolunu kaldÝrmadan önce daima bÝçağÝn tamamen
durmasÝnÝ bekleyin. Kesilen parçanÝn arka kÝsmÝnda
hala küçük çaplÝ yÝrtÝlmalar oluyorsa, kesilecek
ahşabÝn üzerine bir seloteyp şeridi yapÝştÝrÝn.
Kesimi şeridin içinden yaptÝktan sonra şeridi
dikkatli bir şekilde çÝkartÝn.
Beden ve el konumu (şekil Q1 - Q4)
Gönye testeresini kullanÝrken, beden ve ellerinizin doğru
konumda olmasÝ kesimi daha kolay, daha kesin ve güvenli
yapacaktÝr.
• Ellerinizi daima kesim bölgesinden uzak tutun.
• Ellerinizi bÝçağa, 150 mm’den daha fazla yaklaştÝrmayÝn.
• Kesim sÝrasÝnda parçayÝ tezgaha ve aynaya sÝkÝca bastÝrÝn.
Ellerinizin konumunu, makine kapatÝldÝktan sonra bÝçak
tamamen durana kadar değiştirmeyin.
• BÝçağÝn hareket yolunu kontrol etmek için asÝl kesimden
önce daima (makine kapalÝyken) deneme yapÝn.
• Ellerinizi şekilde gösterildiği gibi çapraz tutmayÝn (şekil Q4).
• Yere dengeli bir şekilde basÝn ve dengenizi muhafaza edin.
• Testere kolunu sağa ya sola hareket ettirirken, harekti
takip edin ve testere bÝçağÝ tarafÝnda durun.
• Bir kalem çizgisini takip ederken siper açÝklÝğÝndan (60)
yönü kontrol edin.
Kesilecek parçanÝn tespit edilmesi (şekil V1 - V4)
Demir karÝşÝmÝ olmayan metallerin kesiminde herzaman
sÝkÝştÝrÝcÝ mengene kullanÝnÝz.
• Mümkün olduğu ölçüde, kesilecek parçayÝ testereye tespit
etmeye çalÝşÝn.
• En iyi sonuçlarÝ almak için, bu testereyle kullanÝlmak üzere
tasarlanan mengeneyi (31) kullanÝn (satÝcÝnÝzdan aksesuar
olarak temin edebilirsiniz). Kesilecek parçalarÝ aynaya
tespit edin. PArçayÝ, testere bÝçağÝnÝn her iki yanÝna da
tespit edebilirsiniz. Mengeneyi, aynanÝn düz ve sağlam
yüzeyine takÝn.
Uzun perçalarÝn desteklenmesi (şekil B3)
• Uzun parçalar için daima destek kullanÝn.
• En iyi sonucu elde etmek için, testerenizin tezgah
genişliğini arttÝran çalÝşma desteği uzantÝsÝnÝ (29)
kullanarak elde edebilirsiniz (satÝcÝnÝzdan aksesuar olarak
temin edebilirsiniz). Uzun parçalarÝ, uçlarÝnÝn sarkmamasÝ
için sÝpa ya da benzer donanÝmla destekleyin.
Çerçeve, kutu ve diğer dört yüzlü projelerin kesilmesi
(şekil R1 & R2)
DW705 - Meyil ayarÝnÝn kullanÝlmasÝ
Her bir plaka için 45° olarak ayarlanan meyil, 90°lik bir köşe
oluşturmaktadÝr. Gönye kolu sÝfÝr konumuna kitlenmiştir.
Ahşap parça, geniş düz tarafÝ tezgaha, dar kenarÝ ise aynaya
bakacak şekilde yerleştirilecektir.
Gönye ayarÝnÝn kullanÝlmasÝ
AynÝ kesim, kesilecek parçanÝn geniş yüzeyi aynaya karşÝ
yerleştirilerek sağ ve sol eğimle de yapÝlabilmektedir
(şekil R2).
İki çizim (şekil R1 & R2), yalnÝzca dört yüzlü nesneler içindir.
Gönye ve meyil açÝlarÝ, yüz sayÝsÝnÝn artÝşÝna bağlÝ olarak
değişmektedir. AşağÝdaki tabloda, bir dizi farklÝ şekiller için
geçerli açÝlar belirtilmiştir. Bu şekillerin yüzlerinin eşit
uzunlukta olduğu varsayÝlmaktadÝr. Tabloda gösterilmeyen
şekillerin gönye ya da meyil açÝlarÝnÝ belirlemek için 180°yi
şeklin toplam yüz sayÝsÝna bölün.
Yüz sayÝsÝ
4
5
6
7
8
9
10
Gönye ya da meyil açÝsÝ
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
DW705 - Bileşik gönyelerin kesilmesi (şekil S1 & S2)
Bileşik gönye, gönye açÝsÝ (şekil R2) ve meyil açÝsÝnÝn (şekil
R1) birlikte kullanÝldÝğÝ bir kesim türüdür. Bu kesim türüyle,
Bu kesim türüyle, eğimli kenarlar olan çerçeve ve kutularÝn
yapÝmÝ için kullanÝlmaktadÝr, bknz. şekil S1.
Kesim açÝsÝnÝn, kesimden kesime değişmesi halinde,
meyil sÝkÝştÝrma düğmesi ve gönye sÝkÝştÝrma
düğmesinin güvenli bir şekilde sÝkÝştÝrÝlmasÝna
dikkat edin. Bu düğmeler, gönye ya meyil
değiştirildikten sonra sÝkÝştÝrÝlmalÝdÝr.
• AşağÝdaki tablo, en çok kullanÝlan bileşik gönye kesimleri
için doğru meyil ve gönye ayarlarÝnÝ seçmede size yardÝmcÝ
olacaktÝr. Tabloyu kullanmak için, projenizin istenen “A”
açÝsÝnÝ (şekil S2) seçin ve bu açÝyÝ tablodaki uygun eğri
üzerinde bulun. Bu noktadan, tabloyu aşağÝya doğru takip
ederek doğru meyil açÝsÝnÝ bulun ve düz çizgiyi takip
ederek doğru gönye açÝsÝnÝ bulun.
• Testerenizi bu açÝlara ayarlayÝn ve birkaç deneme kesimi yapÝn.
• Kesilen parçalarÝ birleştirmeyi deneyin.Örnek: 25 dÝş açÝlÝ ve
dört yüzlü bir kutu yapmak için (açÝ “A”, şekil 32) üstteki
eğriyi kullanÝn. Eğri ölçü üzerinde 30’u bulun. Testerenin
(23) gönye açÝsÝnÝ bulmak için, eğriyi kesen yatay çizgiyi
her iki yönde takip edin. AynÝ şekilde, testerenin meyil açÝsÝ
ayarÝnÝ (40) bulmak için eğriyi kesen dikey çizgiyi yukarÝya
ya da aşağÝya doğru takip edin.Testere ayarlarÝnÝ denemek
için birkaç hurda ahşap parçasÝ üzerinde kesim yapÝn.
Süslü kalÝplar ve diğer çerçeveler
Testerenize tam olarak hakim olabilmek için hurda ahşap
parçalarÝyla birkaç baist kesim denemesi yapÝn. Testereniz,
şekil R1’de gösterilen gibi eğimli köşe kesimleri için en uygun
cihazdÝr. Şekilde gösterilen eklem, farklÝ meyil (DW705) ya da
gönye ayarlarÝ kullanÝlarak yapÝlmÝştÝr.
95
tr - 6
TÜRKÇE
5
10
15
20
25
30
35
40
45
- Kolu, uygun verniyer çizgisini gönye ölçeğindeki en yakÝn
çizgiyle birleştirmek üzere sola hareket ettirerek gönye
açÝsÝnÝ azaltÝn.
4 YÜZLÜ KUTU
65
70
75
80
85
0
40
50
55
60
40
35
45
35
40
30
75
6 YÜZLÜ KUTU
35
70
30
65
80
85
30
25
45
20
55
50
35
45
15
20
40
60
70
50
25
65
75
20
80
85
55
60
25
15
30
40
15
25
35
30
10
8 YÜZLÜ KUTU
10
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
BU GÖNYE AÇISINI TESTERE ÜZERİNDE AYARLAYIN
Çift dizili gönye ölçeği (şekil T1 & T2)
Gönye ölçeğinde, kolaylÝk sağlayan iki rakam dizisi
bulunmaktadÝr, bknz. şekil T1 & T2. Testere bÝçağÝ aynaya dik
açÝyla baktÝğÝnda bir ölçekte 0° gösterilmektedir.
Bu konumda diğer ölçekte 90° gösterilir. 0° ölçeği (büyük
rakamlar ön kenara daha yakÝndÝr) açÝlarÝn hesaplanmasÝ için
kullanÝlmaktadÝr. Doğru gçnye açÝsÝnÝ hesaplamak için, 180°yi
kutu ya da çerçeve yüzeylerinin sayÝsÝna bölün. Örnekler için
yukarÝdaki tabloya bakÝn. 90° ölçeği (0° ölçeği ardÝndaki
küçük rakamlar) kutu ya da çerçevenizizin bir köşesi bir
iletkiyle ölçüldüğünde kullanÝlmaktadÝr.
Örneğin, 8 yüzlü bir kutunun köşesini ölçtüğünüzde iletki
135° gösterecektir. Doğru gönye ayarÝnÝ tespit etmek için
ölçüm değerini ikiye bölün. Bu örnekteki doğru gönye ayarÝ
67 . Bu açÝyÝ 90° ölçeğinde ayarlayÝn.
Verniyer (şekil U1 - U3)
Testereniz, kesim hassasiyetini arttÝran bir verniyer ile
donatÝlmÝştÝr. Verniyer, kÝsmi dereceler ( 1 / 4 °, 1 / 2 °, 3 / 4 °)
gerektiren ayarlar için, en yakÝn 1 / 4 °ye (15 dakika) yakÝn
gönye açÝlarÝn tam olarak ayarlanmasÝnÝ sağlamaktadÝr.
Verniyeri kullanmak için aşağÝda belirtilen işlemleri
uygulayÝn.
• İstenilen verniyer işaretini, aşağÝda belirtildiği şekilde
gönye ölçeğindeki en yakÝn derece işaretiyle birleştirin.
Plastik verniyer levhasÝ üzerinde 1 / 4 °, 1 / 2 °, 3 / 4 ° ve 1° için
işaretler bulunmaktadÝr. YalnÝzca ° ve 1 / 2 ° açÝlarÝ
numarayla belirlenmiştir.
Örneğin gönye kesimi yapmak istediğiniz açÝ 24 1 / 4 ° sağ olsun.
• Gönye testeresini kapatÝn.
• Verniyerdeki merkezi çizgiyi, gönye ölçeğindeki istenen en
yakÝn tam dereceyle birleştirerek gönye açÝsÝnÝ istenen en
yakÝn tam dereceye ayarlayÝn, şekil U1. Şekil U2’yi dikkatle
inceleyin. Gösterilen ayar, 24° sağ gönyedir. Ek bir °’lik
ayar için gönye sÝkÝştÝrma kolunu sÝkÝştÝrÝn ve kolu
dikkatle sağa döndürün, ta ki ° verniyer işareti gönye
ölçeğindeki en yakÝn derece işaretiyle birleşene kadar.
Bu örnekte, gönye ölçeğindeki en yakÝn derece çizgisi
25°tir. Şekil U3’de sağ 24 ° açÝsÝ ayarÝ gösterilmektedir.
Sağa gönye ayarÝ:
- Kolu, uygun verniyer çizgisini gönye ölçeğindeki en yakÝn
çizgiyle birleştirmek üzere sağa hareket ettirerek gönye
açÝsÝnÝ arttÝrÝn.
tr - 7
Sola gönye ayarÝ:
- Kolu, uygun verniyer çizgisini gönye ölçeğindeki en yakÝn
çizgiyle birleştirmek üzere sola hareket ettirerek
gönyeaçÝsÝnÝ arttÝrÝn.
- Kolu, uygun verniyer çizgisini gönye ölçeğindeki en yakÝn
çizgiyle birleştirmek üzere sağa hareket ettirerek gönye
açÝsÝnÝ azaltÝn.
Kaide Kornişi Kesimi (şekil V1 - V4)
Dikey konum
• Kesim yapmadan önce testere kapalÝyken bir deneme yapÝn.
15
20
15
5
10
20
25
KUTU YÜZÜ AÇISI (AÇI “A”)
BU MEYİL AÇISINI TESTERE ÜZERİNDE AYARLAYIN
45
Düz 90° kesimler (şekil V1)
• Ahşap parçasÝnÝ, şekil V1’de gösterildiği gibi aynanÝn
karşÝsÝna yerleştirin ve sÝkÝştÝrÝn.
• Testereyi çalÝştÝrÝn ve bÝçak tam hÝzÝna ulaştÝktan sonra
kolu yavaşça indirerek kesimi yapÝn.
45° gönye kesimleri (şekil V2)
• Kornişi, şekil V2’de gösterildiği gibi yerleştirin.
• Tüm kesimler, kornişin arka yüzü aynanaya ve alt tarafÝ
tabana yerleştirilerek yapÝlmalÝdÝr.
İç köşe
- Sol taraf
• 45° sol gönye.
• Kesimin sol tarafÝnÝ koruyun.
- Sağ taraf
• 45° sağ gönye.
• Kesimin sağ tarafÝnÝ koruyun.
DÝş köşe
- Sol taraf
• 45° sağ gönye.
• Kesimin sol tarafÝnÝ koruyun.
- Sağ taraf
• 45° sol gönye.
• Kesimin sağ tarafÝnÝ koruyun.
DW705 - Meyilli yatay konum (şekil V3 & V4)
Kesimi yapmanÝn bir başka yolu da, 0° gönye ve 45° meyilli
kesim yapmaktÝr. Testereniz 200 mm genişliğinde bir meyil
kesebilmektedir. Tüm kesimler 45° meyil ve 0° gönye ile
yapÝlmaktadÝr. Tüm kesimler, kornişin arka tarafÝ düz bir
şekilde testereye yerleştirilerek yapÝlacaktÝr, şekil V3 and V4.
İç köşe
- Sol taraf
• Kornişi, üst tarafÝ aynaya gelecek şekilde yerleştirin.
• Kesimin sol tarafÝnÝ koruyun.
- Sağ taraf
• Kornişi, alt tarafÝ aynaya gelecek şekilde yerleştirin.
• Kesimin sol tarafÝnÝ koruyun.
DÝş köşe
- Sol taraf
• Kornişi, alt tarafÝ aynaya gelecek şekilde yerleştirin.
• Kesimin sağ tarafÝnÝ koruyun.
- Sağ taraf
• Kornişi, üst tarafÝ aynaya gelecek şekilde yerleştirin.
• Kesimin sağ tarafÝnÝ koruyun.
96
TÜ RKÇE
Testere BÝçaklarÝ
YukarÝda belirtilen kesim sonuçlarÝnÝ elde edebilmek için
daima 30 mm mil delikli 305 mm’lik testere bÝçaklarÝ kullanÝn.
Demir karÝşÝmÝ olmayan metallerin kesim tarzÝ
Demir karÝşÝmÝ olmayan metallerin kesiminde testereniz
sadece köşe kesimi modunda bulundurulmalÝdÝr. Demir
karÝşÝmÝ bulundurmayan metallerin kesiminde biselajlÝ kesim
ve bileşik köşe birleştirme kesimleri yapÝlmamasÝ tavsiye
edilmektedir. MakinanÝzÝ demir alaşÝmlÝ metallerin kesiminde
kullanmayÝnÝz.
• Demir karÝşÝmsÝz metallerin kesiminde sÝkÝştÝrÝcÝ mengene
kullanÝnÝz. Kesilen parçanÝn iyice mengene ile sÝkÝştÝrÝlÝp
sÝkÝştÝrÝlmadÝğÝndan emin olunuz.
• Sadece demir alaşÝmlÝ metal kesimine uygun testere bÝçağÝ
kullanÝnÝz.
• YağlayÝcÝ maddeler kullandÝğÝnÝzda sadece cila veya
temizleyici sprey kullanÝnÝz. Emülsiyon tipi sÝvÝ maddeleri
kulanmaktan kaçÝnÝnÝz.
• Metal parçacÝklarÝn yaratabileceği artÝk madde tehlikesine
önlem olarak FI veya DI tipi aktarma cihazÝnÝ makina ile
elektrik ağÝ arasÝna bağlayÝnÝz.
FI ayracÝ aşağÝdaki özelliklere haiz olmalÝdÝr.
voltaj rejimi
akÝm rejimi
tepki süresi
bileşim amperi
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
DI ayracÝ aşağÝdaki özelliklere haiz olmalÝdÝr.
DIN VDE 0661
voltaj rejimi
230 V
akÝm rejimi
16 A
bileşim amperi
30 mA
tüm kutuplarÝn devre dÝşÝ kalmasÝ L+N+PE
PE ekrana yansÝmasÝ
en düşük voltajda devre dÝşÝ kalma
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için bayinize
başvurun.
TaşÝma (şekil A2 & B1)
Gönye testeresini kolayca taşÝyabilmeiniz için, testere
kolunun üstünde bir taşÝma kolu (9) bulunmaktadÝr (şekil B1).
• Testereyi taşÝmak için (şekil B1), kolu indirin ve tespit
pimine (28) basÝn (şekil A2).
• Testereyi taşÝmak için daima, şekil B2’de gösterilen taşÝma
kolunu (9) ya da el girintisini (22) kullanÝn.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizlik
HavalandÝrma kanallarÝnÝn temiz ve açÝk olmasÝna dikkat edin
ve aletin gövdesini düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
Eski aletler ve çevre
Aletinizi, yetkili bir D E WALT bakÝm servisine getirerek çevreye
zarar vermeden imha edilmesini sağlayÝn.
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağÝr hizmet tipi endüstriyel aletinizin performansÝ
sizi tam olarak tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas için
yetkili bayinize geri götürebilirsiniz. SatÝn alma belgesinin
ibrazÝ şarttÝr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yÝllÝk tam garantiye ek olarak, tüm D E WALT aletleri bir
yÝl süreyle ücretsiz servis desteğine de sahiptir. SatÝn alma
tarihinden itibaren bir yÝl içinde yapÝlan hiçbir onarÝm ve
koruyucu bakÝm işleminden işçilik ücreti almamaktayÝz.
SatÝn alma tarihinin belgelenmesi şarttÝr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağÝr hizmet tipi endüstriyel aletleri, satÝş
tarihinden itibaren bir yÝl süreyle garantilidir. HatalÝ
malzemeden veya işçilikten kaynaklanan tüm arÝzalar
ücretsiz onarÝlÝr. Lütfen aleti herhangi bir yetkili D E WALT
veya Black & Decker servis merkezine gönderin, ya da
bizzat başvurun.
Bu garanti aşağÝdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• BaşkalarÝ tarafÝndan yapÝlan veya girişimde bulunulan
onarÝmlardan kaynaklanan hasar
• YanlÝş kullanÝm, ihmal, eskime ve aşÝnmadan, alet
üzerinde değişiklik ve amaç dÝşÝ kullanÝmdan
kaynaklanan hasar.
Size en yakÝn yetkili D E WALT tamir acentesi için lütfen bu
kÝlavuzun arkasÝnda bulunan uygun telefon numarasÝnÝ
kullanÝn.
Üzerinde bÝçak bulunan testere kolu, kesik plakasÝ
kesilmeden tam olarak indirilememektedir.
Testereyi, kesik plakasÝnÝ kesmeden önce taşÝmak
istiyorsanÝz, testere bÝçağÝnÝ çÝkartÝn.
BakÝm
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum bakÝmla uzun süre
çalÝşacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman sorunsuz
çalÝşmasÝ, alete gerekli bakÝmÝn yapÝlmasÝna ve düzenli
temizliğe bağlÝdÝr.
97
tr - 8
∂§§∏¡π∫∞
°ø¡π∞∫√ ¶ƒπ√¡π DW704/DW705
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó
·fi ÙÔ˘˜ Èfi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
DW704/DW705
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËηÓ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜: 89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK,
EN 50144, EN55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
∞ÔÛ˘Û΢·Û›·
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
ƒ‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
ªÂÙ·ÊÔÚ¿
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 3
el - 3
el - 3
el - 3
el - 3
el - 4
el - 5
el - 8
el - 8
el - 9
§ÔÍ‹ ÎÔ‹ (̤ÁÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ)
V
W
mm
min
mm
mm
mm
mm
·ÚÈÛÙÂÚ¿
‰ÂÍÈ¿
·ÚÈÛÙÂÚ¿
‰ÂÍÈ¿
°ˆÓȷ΋ ÎÔ‹ 0Æ
¶ÚÔ·ÙÔÓ Ï¿ÙÔ˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ 90 mm
mm
¶ÚÔ·ÙÔÓ ‡„Ô˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 200 mm
mm
°ˆÓȷ΋ ÎÔ‹ 45Æ
¶ÚÔ·ÙÔÓ Ï¿ÙÔ˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ 90 mm
mm
¶ÚÔ·ÙÔÓ ‡„Ô˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 140 mm
mm
§ÔÍ‹ ÎÔ‹ 45Æ
¶ÚÔ·ÙÔÓ Ï¿ÙÔ˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ 58 mm
mm
¶ÚÔ·ÙÔÓ ‡„Ô˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 200 mm
mm
ÃÚfiÓÔ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¤‰ËÛ˘ ÏÂ›‰·˜ s
µ¿ÚÔ˜
kg
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK &
89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿ EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
DW704
88,4
DW705
89,3
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
101,4
97,3
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ÈÛ¯‡˜
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
√‹ ÙÚÔ¯Ô‡ ª¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÏÂ›‰·˜
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜ 90Æ
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ 45Æ
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ 90Æ
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ 45Æ
°ˆÓȷ΋ ÎÔ‹ (̤ÁÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ)
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ
DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
DW704
230
1.500
305
3.800
200
140
90
48Æ
48Æ
-
DW705
230
1.500
305
3.800
200
140
90
58
48Æ
48Æ
48Æ
3Æ
150
58
150
58
105
58
105
58
< 10,0
16,3
150
43
< 10,0
17,2
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ
EN 50144:
DW704
< 2,5 m/s2
DW705
< 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
R 9610618
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ AÓ¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
el - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
98
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ
ηÏfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿
Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ
(.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù· ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (.¯. Û ‡„ËÏ‹
˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ). ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı›
Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹
·ÔÌfiÓˆÛ˘ ‹ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ê˘Á‹˜ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘. ∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜
οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÌÂ
ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó
Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó·
È·ÛÙÔ‡Ó Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿
Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô
ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÎÂÓË ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi.
∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi
Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ¿ÛË Î·È Ó·
‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ
Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙ ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙÂÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi
ÙËÓ Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ
¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
99
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ
ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ Î·ÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿ÙÂ
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·. ¶ÚÔÛٷهÛÙÂ
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ ÛÂ
ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË
‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ DEWALT. EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù·
ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ
ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙ ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ·
ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜
Ú¤ÂÈ. EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ηÈ
¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË
ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó·
·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ ∫·ÓfiÓ˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· °ˆÓȷο ¶ÚÈfiÓÈ·
21 EÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
√ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÏÂ›‰·˜ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ı· ·Ó˘„ˆı› ·˘ÙfiÌ·Ù·
fiÙ·Ó Î·Ù¤‚ÂÈ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜. £· ¯·ÌËÏÒÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙË ÏÂ›‰·
fiÙ·Ó ·Ó˘„ˆı› Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜. √ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÌÔÚ› Ó·
·Ó˘„ˆı› Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‹ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹ÚˆÓ ÏÂ›‰·˜‹ ÁÈ· ÂÈıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ
·Ó˘„ÒÓÂÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
‰È·ÎÔ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
22 EÎÛÊÂÓ‰ÔÓÈ˙fiÌÂÓ· ÙÂÌ·¯›‰È· ÎÔ‹˜
∆Ô ÂÌÚfiÛıÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ʤÚÂÈ ÂÚÛȉˆÙ¿
·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηχÙÂÚË ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹. ∞Ó Î·È Ù·
·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓÈ˙fiÌÂÓ·
ÙÂÌ¿¯È·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Î·È Ú¤ÂÈ Ó·
ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿ fiÙ·Ó ÎÔÈٿ٠̤۷ ·fi Ù·
·ÓÔ›ÁÌ·Ù·.
23 §Â›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÔÚ¿.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙË ÏÂ›‰· ÎÔÊÙÂÚ‹. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÂ›‰Â˜
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·fi ÙË Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË. °È·
ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÛÙ·ÛÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·.
24 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ ÏÂ›‰·˜
¶ÔÙ¤ ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ ÚÈfiÓÈ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
el - 2
∂§§∏¡π∫∞
25 ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ó· Â›Ó·È Ì·ÎÚ˘¿ ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡. ¶ÔÙ¤ ÌË Ù· ‚¿˙ÂÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰· fiÙ·Ó
ÙÔ ÚÈfiÓÈ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷.
26 ¢È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·
∞Ó˘„ÒÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ·fi ÙËÓ ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘
ÚÈÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË. ¶ÔÙ¤ ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÏÔοÚÔÓÙ·˜ ÌÂ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ οÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ÙË ÏÂ›‰·. ªË ÛÊËÓÒÓÂÙ ٛÔÙ ÛÙÔÓ
·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
27 ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÏÂ›‰·˜ Î·È ÎÔÏ¿ÚˆÓ ¿ÍÔÓ·
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· Î·È Ù· ÎÔÏ¿Ú· ¿ÍÔÓ· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÛÙȘ
ÂÈÊ¿ÓÂȘ Â·Ê‹˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ Î·È Ù· ‰‡Ô ÎÏÂȉȿ ÁÈ· Ó·
ÛÊ›ÍÂÙÂ.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ
Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÈӷΛ‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
µ2
18 ∫ÏÂȉ› ÏÂ›‰·˜
19 ∞Ó·ÛÙÔϤ·˜ ı¤Û˘ ÁˆÓ›·˜ (ÌfiÓÔ DW705)
20 ™ÙfiÌÈÔ ÛÎfiÓ˘
21 §·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÏÔÍ‹˜ ÙÔÌ‹˜ (ÌfiÓÔ DW705)
22 EÛÔ¯‹ ¯ÂÚÈÔ‡
23 §·‚¤˜ Û‡ÛÊÈ͢ ¿Óˆ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ (ÌfiÓÔ DW705)
24 ∞Óˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
25 ∞Ó·ÛÙÔϤ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ηٷÎfiÚ˘Ê˘ ı¤Û˘ (ÌfiÓÔ DW705)
26 ∞Ó·ÛÙÔϤ·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ı¤Û˘
27 ¶Ï¿Î· ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜
28 ∫¿Ùˆ ›ÚÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÎÂÊ·Ï‹˜
B3
29 E¤ÎÙ·ÛË ˘ÔÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜
30 ∞Ó·ÛÙÔϤ·˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜
31 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘
32 ™¿ÎÔ˜ ÛÎfiÓ˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË Î·Ù¿ EN 50144.
∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ÙÚÈÔÏÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·).
∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
∞ÔÛ˘Û΢·Û›· (ÂÈÎ. ∞1 & A2)
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙË Û˘Û΢·Û›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÙË Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (9).
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ °ˆÓÈ·Îfi ¶ÚÈfiÓÈ
1 ∫ÏÂȉ› ÏÂ›‰·˜
1 §Â›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ 305 mm TCT
2 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú˜ (ÌfiÓÔ DW704)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• ¶È¤ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (1) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
›ÚÔ (28), fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· ∞2.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙËÓ ›ÂÛË ÚÔ˜ Ù· οو Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔÓ
‚Ú·¯›ÔÓ· Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Ï‹Ú˜ ‡„Ô˜ ÙÔ˘.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. B1 - B3)
B1
1 §·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
2 ∫ÈÓËÙfi˜ οو ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
3 ¢ÂÍÈfi˜ Ô‰ËÁfi˜
4 ªÔ¯Ïfi˜ Û‡ÛÊÈ͢ ÁˆÓÈ·ÎÔ‡ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘
5 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓÈ·ÎÔ‡ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘
6 ∫ϛ̷η ÁˆÓÈ·ÎÔ‡ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘
7 ∞ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ô‰ËÁfi˜
8 √¤˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ¿ÁÎÔ˘
9 §·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
10 ªÔ¯Ïfi˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÎÂÊ·Ï‹˜
11 √›ÛıÈÔ˜ οو ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
12 ∫ϛ̷η ÏÔÍ‹˜ ÙÔÌ‹˜ (ÌfiÓÔ DW705)
13 √‹ ÏԢΤÙÔ˘
14 ¶ÂÚ›‚ÏËÌ· ÎÈÓËÙ‹Ú·
15 ∫Ô˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¿ÍÔÓ·
16 ∫¿Ï˘ÌÌ· ÂÈıÂÒÚËÛ˘ „ËÎÙÚÒÓ
17 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
el - 3
√ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Î·È ÔÈ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ Â›Ó·È ‹‰Ë Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔÈ ÛÙË
‚¿ÛË.
™ÙÂÚ¤ˆÛË Û ¿ÁÎÔ (ÂÈÎ. C1 & C2)
• À¿Ú¯Ô˘Ó Ô¤˜ (8) Î·È ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· fi‰È· ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘
ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Û ¿ÁÎÔ. ¶ÚԂϤÔÓÙ·È ‰‡Ô Ô¤˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ
ÌÂÁÂıÒÓ ÁÈ· Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂÁ¤ıË ‚ȉÒÓ (33).
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ô¤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô. ¶¿ÓÙ· ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÁÂÚ¿
ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘. °È· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ
ÎÔÓÙÚ·ϷΤ ¿¯Ô˘˜ 12,5 mm ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÛÊȯı› ÛÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ ‹ Ó·
ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· Í·Ó·ÛÊȯı›.
• √Ù·Ó ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÎÔÓÙÚ·ϷΤ,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ ‚›‰Â˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ‰ÂÓ ÚÔÂͤ¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ Î¿Ùˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘. ∆Ô ÎÔÓÙÚ·ϷΤ Ú¤ÂÈ Ó· οıÂÙ·È ÈÛfi‰· ÛÙÔ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÂÚÁ·Û›·˜. √Ù·Ó ÛÊ›ÁÁÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÊ›ÍÙ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÚÔÂÍÔ¯¤˜ Û‡ÛÊÈ͢ fiÔ˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ô¤˜ ÙˆÓ ‚ȉÒÓ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘. ∏ Û‡ÛÊÈÍË Û οı ¿ÏÏÔ
ÛËÌÂ›Ô ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• °È· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË Î·È ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·, ‚‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓË ‹ Ì ¿ÏÏÔ
ÙÚfiÔ ·ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊË. E¿Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·,
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÏÂÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ˘ÏÈÎÔ‡ οو ·fi ÙÔ fi‰È ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Ó· ÛÙÂÚˆı› ηϿ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. D1 - D7)
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ (10) ÁÈ· Ó·
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (2), ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
·Ó˘„ÒÛÙ ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÏÂ›‰·˜ (35) ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó·
ÌÔÚ› ÙÔ ÁˆÓÈfiÌÔÚÊÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· (36) Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÂٷ͇ Ù˘
ÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‚›‰·˜ (38) Î·È ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·. ∞˘Ùfi ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ
ÛÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (37) Ó· ·Ó˘„ˆı› ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó·
ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚›‰· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (39).
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÛËΈ̤ÓÔ ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Î·È ȤÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (15) Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ ÎÏÂȉ› ÏÂ›‰·˜ (18) Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ
¯¤ÚÈ ÁÈ· Ó· ÍÂÛÊ›ÍÂÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊË ‚›‰· (39) Ù˘ ÏÂ›‰·˜
ÛÙÚ›‚ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Î·Ù¿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
100
∂§§∏¡π∫∞
°È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·, ȤÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ì ÙÔ
¯¤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÈÛı·Óı›Ù fiÙÈ È¿ÓÂÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ™˘Ó¯›ÛÙÂ
Ó· Ȥ˙ÂÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ ÙË
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (40).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚›‰· ÏÂ›‰·˜ (39) Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi
ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (40).
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ (41) ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ (42) Ô˘
ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (43),
ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÛÙË Î¿Ùˆ ¿ÎÚË Ù˘ ÏÂ›‰·˜
‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ
¯ÂÈÚÈÛÙ‹).
• TÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (40).
• ™Ê›ÍÙ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚›‰· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (39) ÛÙÚ›‚ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ
·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜
ÛËΈ̤ÓÔ ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·
ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓË Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (37) ̤¯ÚÈ ÙÔ
ÁˆÓÈ·Îfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· (36) Ó· Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ‚›‰·˜ ÙÔ˘
ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (35).
• ™Ê›ÍÙ ÙË ‚›‰· ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
¶ÔÙ¤ ÌË Ȥ˙ÂÙ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ›ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÂÓÒ
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ÏÂ›‰·. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ Îڷٿ٠ÙÔ
ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· οو Î·È Ó· ÛÊ›ÍÂÙ ηϿ ÙË
‚›‰· ÙÔ˘ ·ÊÔ‡ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰·.
DW705 - ¢È‡ڢÓÛË Ù˘ Ͽη˜ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÏÔͤ˜ ÙÔ̤˜ 45Æ
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈ͢ (23) Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ ¿Óˆ
·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (7) fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (21). ∆ÒÚ· Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË
ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ ÛÙȘ 45Æ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢
ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (21).
• µ¿ÏÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÚÈfiÓÈ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË
Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ¿ Ù˘.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÔ˜ Ù· οو Î·È Îfi„Ù ·ÚÁ¿ ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È
ÙËÓ Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (7)
(‰Â›Ù “ƒ‡ıÌÈÛË Ô‰ËÁÔ‡”) ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿
ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙË Î›ÓËÛË ÙÔ˘
‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ÚÔ˜ Ù· οو.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ÙȘ ‰‡Ô
Ï·‚¤˜ (23).
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. G1 - G4)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (4) Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (5) ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ÁÈ· Ó·
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (47).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ̤¯ÚÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó·
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ 0Æ. ªË ÛÊ›ÁÁÂÙ ÙË Ï·‚‹
Û‡ÛÊÈ͢.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙË ÎÂÊ·Ï‹ ̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ï›ÁÔ
ÛÙË Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (45).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ(48) ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ (7)
ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Î·È ÏÂ›‰·˜ (41) (Û¯‹Ì· G3).
ƒ‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Ú‡ıÌÈÛ˘.
∆Ô °ˆÓÈ·Îfi ¶ÚÈfiÓÈ Û·˜ Ú˘ıÌ›ÛÙËΠÂ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ.
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â·Ó·Ú‡ıÌÈÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ‹˜
ÙÔ˘ ‹ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ÛÙ¿‰È· ·Ú·Î¿Ùˆ
ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ Á›ÓÔ˘Ó,
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÎÚȂ›˜.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô›ÛıÈÔ˘ οو ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. E1 - E3)
• EϤÁÍÙ ÙÔÓ Ô›ÛıÈÔ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (11) ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ Û ٤ÙÔÈ· ı¤ÛË ÒÛÙÂ Ë ÏÂ›‰· (41) ›ӷÈ
ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È Û ›ÛË ·fiÛÙ·ÛË ·fi οı ÏÂ˘Ú¿.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ (44) ηÈ
ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (Û¯‹Ì· E2).
• ™Ê›ÍÙ ηϿ ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜.
ªË ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ÔÙ¤ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
ÿڷÍË Ù˘ ÂÁÎÔ‹˜ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ (ÂÈÎ. B2, F1 - F4)
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ °ˆÓÈ·Îfi ¶ÚÈfiÓÈ Û·˜, Ú¤ÂÈ
Ó· ¯·Ú¿ÍÂÙ ̛· ÂÁÎÔ‹ (45) ÛÙËÓ Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ (27) ÁÈ· Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ‰È¿ÎÂÓÔ ÁÈ· ÙË ÏÂ›‰·.
• µ¿ÏÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û ı¤ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ 0Æ.
• TÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¿¯ÚËÛÙÔ˘ ͇ÏÔ˘ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ. ∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 25 mm x 152 mm x 305 mm (46).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ (10) ÁÈ· Ó·
ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹.
• µ¿ÏÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÚÈfiÓÈ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË
Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ¿ Ù˘.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· οو fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ηÈ
Îfi„Ù ·ÚÁ¿ ÙÔ ¿¯ÚËÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ Ͽη
ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.
• ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÚÈÓ
ÛËÎÒÛÂÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
101
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
E¿Ó Ë ÏÂ›‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ÁˆÓ›· ·ÎÚÈ‚Ò˜ 90Æ Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ÙÚÂȘ ‚›‰Â˜ (49) Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ
Îϛ̷η˜/‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿
̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰· Ó· Â›Ó·È Û ÁˆÓ›· 90Æ Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi fiˆ˜ ÌÂÙÚ¿Ù·È
Ì ÙÔ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• ™Ê›ÍÙ ¿ÏÈ ÙȘ ÙÚÂȘ ‚›‰Â˜ (49). ¢ÒÛÙ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘
‰Â›ÎÙË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Û’·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. G1 - G3, ∏1 & H2)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (4) Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (5) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ
‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (47).
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ
‰Â›ÎÙË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (51) ÛÙË ı¤ÛË Ìˉ¤Ó, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ
Û¯‹Ì· ∏1.
• ªÂ ÙË Ï·‚‹ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ¯·Ï·ÚˆÌ¤ÓË, ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Ó· È¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ηıÒ˜
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Î·È ÙÔÓ ÂÚÓ¿Ù ·fi
ÙË ı¤ÛË Ìˉ¤Ó.
• ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË (51) Î·È ÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (6)
·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ (52) (Û¯‹Ì· ∏2). E¿Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰ÂÓ
‰Â›¯ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ìˉ¤Ó, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ÂÏ·ÊÚ¿ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· Â›Â‰Ô Î·ÙÛ·‚›‰È Û ¤Ó· ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘
Ï·ÛÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ (53).
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙËÓ ¿ÎÚË Î·ÓÂÓfi˜ ‰ÔÓÙÈÔ‡ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
DW704 - ∞˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ú‡ıÌÈÛË
el - 4
∂§§∏¡π∫∞
DW705 - ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔϤ· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. J1 - J8)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (21).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó·
ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ Ô ·Ó·ÛÙÔϤ·˜ ÁˆÓȷ΋˜ ı¤Û˘ (19) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ηٷÎfiÚ˘Ê˘ ı¤Û˘ (25).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ‰ÂÍ› ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (54) Î·È ‚ȉÒÛÙ ÙÔÓ
·Ó·ÛÙÔϤ· (25).
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙȘ ÂÁÎÔ¤˜ (61) ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ ηÈ
ÙÔÓ ¿ÁÎÔ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì·.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Â›Â‰Ô ¿ÎÚÔ ÌÈ·˜ ̇Ù˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ 6,35 mm ̤۷
ÛÙȘ ÂÁÎÔ¤˜ ÁÈ· Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙ ٷ ‰‡Ô ÂÚÈ‚Ï‹Ì·Ù· Ì·˙›.
• EÓÒ Ë Ì‡ÙË ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ Â›Ó·È ÛÙȘ ÂÁÎÔ¤˜ (61), ÛÙÚ¤„Ù ÙË
‰ÂÍÈ¿ ‚›‰· ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (25) ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ
‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÒÛÔ˘ Ó· ¤ÏıÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ
·Ó·ÛÙÔϤ· ÁˆÓȷ΋˜ ı¤Û˘ (19).
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘
ÙÚ˘·ÓÈÔ‡.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË ‚›‰· ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ (25) ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È Í·Ó·ÛÊ›ÍÙ ÙÔ
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (54).
• E¿Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (55) ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ Îϛ̷η
ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (12), ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (56) Ô˘ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔÓ
‰Â›ÎÙË (55) Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÏÂ›‰· (41) Ó· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ·
̤۷ ÛÙË Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ (27).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (48) ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ
Î·È Â¿Óˆ ÛÙË ÏÂ›‰· (41).
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ٷ ‰fiÓÙÈ· Ì ÙÔ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· Ó·
·ÔʇÁÂÙ ·Ó·ÎÚȂ›˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ.
• E¿Ó Ë ÏÂ›‰· ‰ÂÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÔÚı‹ ÁˆÓ›· Ì ÙÔÓ ¿ÁÎÔ, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË
ÏÂ›‰· ˆ˜ ÂÍ‹˜:
- °È· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿
• ÷ϷÚÒÛÂÙ ÙËÓ Î¿Ùˆ ‚›‰· (63) ÁÈ· Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰·
Ì ÙÔ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• ™Ê›ÍÙ ÙËÓ Â¿Óˆ ‚›‰· (62).
- °È· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙËÓ Â¿Óˆ ‚›‰· (62).
• ™Ê›ÍÙ ÙËÓ Î¿Ùˆ ‚›‰· (63), ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• ™Ê›ÍÙ ÙËÓ Â¿Óˆ ‚›‰· (62). ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ú‡ıÌÈÛ˘
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÊÈÁ̤Ó˜ ÁÈ· Ó·
ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÌÂٷΛÓËÛ˘.
DW705 - ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (ÂÈÎ. ∫)
∆Ô ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (7) ÌÔÚ› Ó·
Ú˘ıÌÈÛÙ› ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ‰È¿ÎÂÓÔ,
ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ Ó· Îfi‚ÂÈ ÏÔÍ¿ Ì Ï‹ÚË ÁˆÓ›· 48Æ ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‰‡Ô Ï·ÛÙÈΤ˜ Ï·‚¤˜ (23) Î·È Û‡ÚÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi
ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ∫¿ÓÂÙ ÂÎ ÎÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈ
ÂϤÁÍÙ ÙËÓ ‡·ÚÍË ‰È·Î¤ÓÔ˘. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ
fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰· ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È
ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ÚÔ˜ Ù· οو.
• ™Ê›ÍÙ ηϿ ÙȘ ‰‡Ô Ï·‚¤˜.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ›Ûˆ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙÂ
ÙËÓ ÎÔ‹.
∏ ÂÁÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (58), Û¯‹Ì· ∫, ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÊÚ¿ÍÂÈ Ì ÚÈÔÓ›‰È·.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ̛· ‚¤ÚÁ· ‹ ·¤Ú· ¯·ÌËÏ‹˜ ›ÂÛ˘ ÁÈ· Ó·
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
el - 5
DW705 - EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍ‹˜ ÙÔÌ‹˜ (ÂÈÎ. K, L1 - L4)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈ͢ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ (23) ηÈ
Û‡ÚÂÙ ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ Ù·
·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÏÔÍ‹˜ ÙÔÌ‹˜ (21) Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙÂ
ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ̤¯ÚÈ Ô ·Ó·ÛÙÔϤ·˜
ÁˆÓȷ΋˜ ı¤Û˘ (19) Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ı¤Û˘
ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (26). ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ 45Æ.
• E¿Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (55) ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ 45Æ,
Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Â›Ó·È ·ÔÚÚ˘ıÌÈṲ̂ÓÔ˜.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ·, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (59) ÛÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ı¤Û˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (26)
ÛÙÔ Û¯‹Ì· L2.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈ΋ ‚›‰· ¿Óˆ ‹ οو fiˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ
Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ó· ‰Â›ÍÂÈ 45Æ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ· ÁˆÓȷ΋˜ ı¤Û˘ (19) Ó·
·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ı¤Û˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (26).
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ·Î›ÓËÙË ÙË ‚›‰· ÂÓÒ ÛÊ›ÁÁÂÙ ηϿ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (59). ªË Ú˘ıÌ›˙ÂÙ ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜.
• °È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÏÔÍ‹ ÎÔ‹ 3Æ ‰ÂÍÈ¿ ‹ 48Æ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÔÈ ‰‡Ô
·Ó·ÛÙ·ÏÙÈΤ˜ ‚›‰Â˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó·
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È fiˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÙÔÏ›˜ fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÙÔ̤˜.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́Ó˜ ÏÂ›‰Â˜. ∏ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ ÚÔ˜ ηÙÂÚÁ·Û›· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ.
• ∞Ó Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ͇ÏÔ˘ Î·È ÔÏÏÒÓ
ÌË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÔÈ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔ‹ ͇ÏÔ˘ ÌfiÓÔ . √È ›‰È˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ηÈ
ÁÈ· ¿ÏÏ· ˘ÏÈο. ªË Îfi‚ÂÙ ÌÂÙ·ÏÏÈο (ÛȉÂÚ¤ÓÈ· Î·È ¯·Ï‡‚‰ÈÓ·)
˘ÏÈο ‹ ˘ÏÈο ÙÔȯÔÔÈ›·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÚÈfiÓÈ. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ηıfiÏÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÂÎÙÚÈ‚‹˜!
• ªË ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Îfi„ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi‚ÂÈ ÂχıÂÚ·. ªË ÙËÓ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙÂ.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙË Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ ÎÔ‹.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈ͢
Â›Ó·È ÛÊȯ٤˜.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.
ªË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â¿Ó Ë Û¯ÈÛÌ‹ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ
Ï·Ù‡ÙÂÚË ·fi 9 mm.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. M1 & M2)
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÚÈfiÓÈ, ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÛηӉ¿Ï˘ (17) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· ª1.
• °È· Ó· ‰È·Îfi„ÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, ·Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË.
• ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ON, ·ÏÏ¿ ÚԂϤÂÙ·È Ì›· Ô‹ (13) ÛÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ·
ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÏԢΤÙÔ˘ ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û ı¤ÛË ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ OFF.
∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹ (ÂÈÎ. B1, B2, & ¡)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (4) Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (5) ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ.
• µ¿ÏÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÛÙË ı¤ÛË 0Æ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔÓ
ÌÔ¯Ïfi Û‡ÛÊÈ͢ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Í‡ÏÔ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÔ› Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi (3 & 7).
102
∂§§∏¡π∫∞
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (1) Î·È ȤÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ (10) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙÂ
ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹. ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÛηӉ¿Ï˘ (17) ÁÈ· Ó·
ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• ¶È¤ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÛÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi„ÂÈ ÙÔ Í‡ÏÔ
Î·È Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ (27).
• ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÎÔ‹, ·Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË (17) ηÈ
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙË ¿Óˆ ı¤ÛË ËÚÂÌ›·˜ Ù˘.
∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÁˆÓȷ΋ ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹ (ÂÈÎ. G1 & G2, O)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹
·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁˆÓ›·.
• ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹˜ ı· È¿ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ 15Æ,
22,5Æ, 30Æ Î·È 45Æ. E¿Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂӉȿÌÂÛË ÁˆÓ›· ‹
ÁˆÓ›· 48Æ, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ηϿ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜
ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
• EÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ ¿ÓÙ· fiÙÈ Ë Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ›ӷÈ
ηϿ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÔ‹.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹.
∫·Ù¿ ÙËÓ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ ÂÓfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ͇ÏÔ˘
Ì ÌÈÎÚ‹ ÙÔÌ‹, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Í‡ÏÔ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙÂ
fiÙÈ Ë ÙÔÌ‹ Â›Ó·È ÛÙË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÁˆÓ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi , .¯. ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹, ÙÔÌ‹
ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ - ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹, ÙÔÌ‹ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
DW705 - §ÔÍ‹ ÙÔÌ‹ (ÂÈÎ. B2 & ƒ)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈ͢ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ (23) ηÈ
Û‡Ú·Ù ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ Ù·
·ÚÈÛÙÂÚ¿. ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (21) ηÈ
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ fiˆ˜ ı¤ÏÂÙÂ.
• ™Ê›ÍÙ ηϿ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (21).
• √È ÁˆÓ›Â˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÂıÔ‡Ó ·fi 3Æ ‰ÂÍÈ¿ ¤ˆ˜ 48Æ
·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ë ÎÔ‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ìˉ¤Ó Î·È Ì¤ÁÈÛÙÔ 45Æ ‰ÂÍÈ¿ ‹
·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹.
¶ÔÈfiÙËÙ· ÎÔ‹˜
∏ÔÌ·ÏfiÙËÙ· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÎÔ‹˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜
·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. .¯. ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Îfi‚ÂÙ·È. √Ù·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ô̷Ϥ˜
ÎÔ¤˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ¿ÏϘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÎÚȂ›·˜,
Ì›· ÎÔÊÙÂÚ‹ (60 ‰fiÓÙÈ· ηڂȉ›Ô˘) ÏÂ›‰· Î·È ¤Ó·˜ ‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ˜,
ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÎÔ‹˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.
EÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ‰ÂÓ ÁÏÈÛÙÚ¿ ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹.
™Ê›ÍÙ ÙÔ Î·Ï¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ¶¿ÓÙ· ·Ê‹ÓÂÙ ÙË ÏÂ›‰·
Ó· ¤ÚıÂÈ Û Ï‹ÚË ·ÎÈÓËÛ›· ÚÈÓ ·Ó˘„ÒÛÂÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ·.
E¿Ó ÌÈÎÚ¤˜ ›Ó˜ ͇ÏÔ˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ·fi ÙÔ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘, ÎÔÏÏ‹ÛÙ ¤Ó·ÎÔÌÌ¿ÙÈ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Í‡ÏÔ fiÔ˘ ı·Á›ÓÂÈ
Ë ÎÔ‹. ¶ÚÈÔÓ›ÛÙ ̤ۈ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ηÈ
·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ Ù·ÈÓ›· fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ.
£¤ÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ¯ÂÚÈÒÓ (ÂÈÎ. Q1- Q4)
∏ ÛˆÛÙ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ Û·˜ ηٿ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °ˆÓÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÈÔÓÈÔ‡ ı· οÓÔ˘Ó ÙË ÎÔ‹ ¢ÎÔÏfiÙÂÚË,
·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚË Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔ‹˜.
• ªË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰· ·fi 150 mm.
• ∫ڷٿ٠ÛÊȯٿ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ Î·È ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹. ¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ¯¤ÚÈ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ó·
ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ë ÏÂ›‰· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
Ï‹Úˆ˜.
103
• EÎÙÂϛ٠¿ÓÙ· ÂÓ ÎÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ (¯ˆÚ›˜ Ú‡̷) ÚÈÓ
ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙȘ ÎÔ¤˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂϤÁÍÂÙ ÙË
‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜.
• ªË ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È (Û¯‹Ì· Q4).
• ¶·Ù¿ÙÂ Î·È Ì ٷ ‰‡Ô fi‰È· Û·˜ ÁÂÚ¿ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ‰È·ÙËÚ›ÙÂ
ÛˆÛÙ‹ ÈÛÔÚÚÔ›·.
• ∫·ıÒ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿,
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔÓ Î·È ÛÙ·ı›Ù ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÏÂ›‰·˜
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∫ÔÈٿ٠̤ۈ ÙˆÓ ÂÚÛȉˆÙÒÓ ·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (60)
fiÙ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÁÚ·ÌÌ‹ ¯·Ú·Á̤ÓË Ì ÌÔχ‚È.
™‡ÛÊÈÍË ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘ (ÂÈÎ. V1 - V4)
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹ ÌË
ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ.
• √Ù·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ÛÊ›ÁÁÂÙ ÙÔ Í‡ÏÔ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ.
• °È· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (31)
Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ (‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο
·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜). ™Ê›ÍÙ ÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi fiÙ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi. ªÔÚ›Ù ӷ ÛÊ›ÍÂÙ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡. £˘ÌËı›Ù ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔÓ
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Û·˜ Û ÛÙÂÚ¿, Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô‰ËÁÔ‡.
ÀÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÁÈ· Ì·ÎÚ˘¿ ÙÂÌ¿¯È· (ÂÈÎ. B3)
• ¶¿ÓÙ· ÙÔÔıÂÙ›Ù οÔÈÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· Û ̷ÎÚ˘¿ ÙÂÌ¿¯È·.
• °È· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ·
Â¤ÎÙ·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (29) ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û·˜ (‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ·fi ÙÔÓ
·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜). ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ ̷ÎÚ˘¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏ· ̤۷ fiˆ˜ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ‹ ·ÚfiÌÔȘ
Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÙ ÙË ÙÒÛË ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ.
∫Ô‹ Ï·ÈÛ›ˆÓ ÁÈ· ÂÈÎfiÓ˜, ÎÔ˘ÙÈÒÓ Ì Ô¤˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÙÂÙÚ¿ÏÂ˘ÚˆÓ
ÂȉÒÓ (ÂÈÎ. R1 & R2)
∫fi„ÈÌÔ Î·ÏÔ˘ÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ
¶ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÌÂÚÈΤ˜ ·Ϥ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
¿¯ÚËÛÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ͇ÏÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ “·›ÛıËÛË” ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
∆Ô ÚÈfiÓÈ Û·˜ Â›Ó·È ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÎÔ‹ ÁˆÓÈÒÓ fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘
Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· R1. √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÏÔÍ‹˜ (DW705) ‹ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
DW705 - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
∏ ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Û·Ó›‰Â˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 45° Ë Î¿ı ̛·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÁˆÓ›· 90°. √ ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË Ìˉ¤Ó. ∆Ô Í‡ÏÔ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Ï·ÙÈ¿ Â›‰Ë
ÏÂ˘Ú¿ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÙË ÛÙÂÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
∏ ›‰È· ÙÔÌ‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹˜ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÌÂ
ÙËÓ Ï·ÙÈ¿ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. R2). ∆· ‰‡Ô Û¯¤‰È·
(ÂÈÎ. R1 & R2) Â›Ó·È ÁÈ· ÙÂÙÚ¿Ï¢ڷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÌfiÓÔ. ∫·ıÒ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜
Ï¢ÚÒÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ¤ÙÛÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ÁˆÓȷ΋˜ Î·È ÏÔÍ‹˜
ÎÔ‹˜. ∆Ô ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰›ÓÂÈ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ÁˆÓ›Â˜ ÁÈ· Ì›· ÔÈÎÈÏ›·
Û¯ËÌ¿ÙˆÓ, ˘Ôı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜ Â›Ó·È ›‰ÈÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜. °È· ¤Ó·
Û¯‹Ì· Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ‰È·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ 180° Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi
ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙ ÙË ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ‹ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜.
∞ÚÈıÌfi˜ Ï¢ÚÒÓ
4
5
6
7
8
9
10
°ˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ‹ ÏÔÍ‹˜ÎÔ‹˜
45Æ
36Æ
30Æ
25,7Æ
22,5Æ
20Æ
18Æ
el - 6
∂§§∏¡π∫∞
DW705 - ™‡ÓıÂÙ˜ °ˆÓȷΤ˜ ∫Ô¤˜ (ÂÈÎ. S1 & S2)
™‡ÓıÂÙË ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ Â›Ó·È Ì›· ÎÔ‹ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÁˆÓȷ΋ (Û¯‹Ì· R2) Î·È ÏÔÍ‹ (Û¯‹Ì· R1) ÎÔ‹ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜. ∞˘Ùfi˜
Â›Ó·È Ô Ù‡Ô˜ ÎÔ‹˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË Î·Ù·Û΢‹ Ï·ÈÛ›ˆÓ ‹
ÎÔ˘ÙÈÒÓ Ì ÎÂÎÏÈ̤Ó˜ Ï¢ڤ˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· S1.
E¿Ó Ë ÁˆÓ›· ÎÔ‹˜ ÔÈΛÏÂÈ ·fi ÎÔ‹ Û ÎÔ‹, ‚‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ Ë Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Î·È Ë Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÊÈÁ̤Ó˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ï·‚¤˜
Ú¤ÂÈ Ó· ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·È ·ÊÔ‡ Á›ÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÁˆÓ›·
ÁˆÓȷ΋˜ ‹ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜.
• ∆Ô ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÏÔÍ‹˜ Î·È ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÁÈ·
Û˘Ó‹ıÂȘ Û‡ÓıÂÙ˜ ÁˆÓȷΤ˜ ÎÔ¤˜. °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ
‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· “∞” (Û¯‹Ì· S2) Ù˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË ÁˆÓ›· ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙfiÍÔ
ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·. ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÌÂ
¢ı›· οو ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË ÛˆÛÙ‹ ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Î·È ÌÂ
¢ı›· ÂÁηÚÛ›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË ÛˆÛÙ‹ ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ÛÙȘ ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁˆÓ›Â˜ Î·È Î¿ÓÂÙÂ
ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ ÙÔ̤˜.
• EÍ·ÛÎËı›Ù ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÔ‹˜ Ì·˙›.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: °È· Ó· οÓÂÙ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ÎÔ˘Ù› Ì Â͈ÙÂÚÈΤ˜
ÁˆÓ›Â˜ 30Æ (ÁˆÓ›· “∞”, Û¯‹Ì· S2), ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿
ÙfiÍÔ. µÚ›Ù ÙÔ 30 ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙfiÍÔ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ
ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ ÙË Ì›· ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË
Ú‡ıÌÈÛË ÁˆÓ›·˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ (23). √ÌÔ›ˆ˜
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ‹ ÚÔ˜ Ù·
οو ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
¶¿ÓÙ· ÚÔÛ·ı›Ù ӷ οÓÂÙ ÙÔ̤˜ Û ÌÂÚÈο ¿¯ÚËÛÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
͇ÏÔ˘ ÁÈ· Ó· Â·ÏËı‡ÂÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
65
70
75
80
85
0
∆E∆ƒ∞¶§EÀƒ√
∫√À∆π
40
50
55
60
40
35
45
35
40
30
75
35
E•∞¶§EÀƒ√
∫√À∆π
30
65
70
80
85
30
25
45
20
65
70
50
25
55
35
50
45
15
20
40
60
75
20
80
85
55
60
25
15
30
40
15
25
35
30
10
15
10
5
10
15
5
5
10
5
5
0
10
15
20
√∫∆∞¶§EÀƒ√
∫√À∆π
10
20
25
5
E•ø∆Eƒπ∫E™ °ø¡πE™
ƒÀ£ªπ™π °ø¡π∞™ °ø¡π∞∫∏™ ∫√¶∏™ ™∆√ ¶ƒπ√¡π
45
20
25
30
35
40
45
ƒÀ£ªπ™π °ø¡π∞™ §√•∏™ ∫√¶∏™ ™∆√ ¶ƒπ√¡π
∫ϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ‰ÈÏÔ‡ ‡ÚÔ˘˜ (ÂÈÎ. ∆1 & T2)
∏ Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ‡ÚË ·ÚÈıÌÒÓ ÁÈ· ¢ÎÔÏ›·, fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙ· Û¯‹Ì·Ù· ∆1 & T2. ∏ Ì›· Îϛ̷η ‰Â›¯ÓÂÈ 0Æ fiÙ·Ó Ë ÏÂ›‰·
Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi. ™’·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË Ë ¿ÏÏË Îϛ̷η ‰Â›¯ÓÂÈ 90Æ.
∏ Îϛ̷η 0Æ (ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ·
¿ÎÚË) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È fiÙ·Ó ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÁˆÓ›Â˜. °È· ÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ÁˆÓ›·˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜, ‰È·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ 180Æ
Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ ‹ Ï·ÈÛ›Ô˘. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÌÂÚÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ∏ Îϛ̷η 90Æ (ÔÈ
ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Îϛ̷η 0Æ) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
fiÙ·ÓÌÂÙÚ¿Ù·È Ì›· ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ ‹ Ï·ÈÛ›Ô˘ Û·˜ Ì ÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
el - 7
°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â¿Ó ÌÂÙÚ¿Ù ÙË ÁˆÓ›· ÂÓfi˜ ÔÎÙ¿Ï¢ÚÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡,
ÙÔ ÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ ı· ‰Â›ÍÂÈ 135Æ. °È· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË
ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜, ‰È·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ÌÂÙÚËı›۷ ÁˆÓ›· ‰È· ÙÔ˘ ‰‡Ô.
∏ ÛˆÛÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Û’·˘Ùfi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È 671/2Æ .
µ¿ÏÂÙ ·˘Ù‹ ÙË ÁˆÓ›· ÛÙËÓ Îϛ̷η 90Æ.
∫ϛ̷η Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ÌÂÙÚ‹Ûˆ˜ (‚ÂÚÓȤÚÔ˜) (ÂÈÎ. U1 - U3)
∆Ô ÚÈfiÓÈ Û·˜ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì Îϛ̷η Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ÌÂÙÚ‹Ûˆ˜
(‚ÂÚÓȤÚÔ) ÁÈ· ÚfiÛıÂÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ·. °È· Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó
ÎÏ·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ (1/4Æ, 1/2Æ, 3/4Æ), Ë Îϛ̷η Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ÌÂÙÚ‹Ûˆ˜
Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ 1/4Æ (15 ÏÂÙ¿ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜). °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ
Îϛ̷η Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ÌÂÙÚ‹Ûˆ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ.
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜ Ú˘ı̛ۈ˜ ÌÂ
ÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ¤Ó‰ÂÈÍË ÌÔÈÚÒÓ ÛÙË Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜,
fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ. ∏ Ï·ÛÙÈ΋ Ͽη Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜
Ú˘ı̛ۈ˜Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú¿ÍÂȘ 1/4Æ, 1/2Æ, 3/4Æ Î·È 1Æ. ªfiÓÔ ÔÈ ¯·Ú¿ÍÂȘ 1/2Æ
Î·È 1Æ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË.
ؘ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ˘Ôı¤ÛÙ fiÙÈ Ë ÁˆÓ›· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÁÈ· ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹
Â›Ó·È 24 1/4Æ ‰ÂÍÈ¿.
• £¤ÛÙ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ °ˆÓÈ·Îfi ¶ÚÈfiÓÈ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ÛÙÔÓ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÂÈı˘ÌËÙfi
·Î¤Ú·ÈÔ ·ÚÈıÌfi ÌÔÈÚÒÓ Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙËÓ
Îϛ̷η Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜ Ú˘ı̛ۈ˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· U1, Ì ÙÔÓ
·Î¤Ú·ÈÔ ·ÚÈıÌfi ÌÔÈÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ¯·Ú·Á̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜
ÎÔ‹˜. EÍÂÙ¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ Û¯‹Ì· U2. ∏ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È
Â›Ó·È ÁÈ· ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ 24Æ ‰ÂÍÈ¿. °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÂÈϤÔÓ 1/4Æ, ȤÛÙÂ
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ̤¯ÚÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜ Ú˘ı̛ۈ˜ 1/4Æ
Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÙ› Ì ÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ¤Ó‰ÂÈÍË ÌÔÈÚÒÓ ÛÙËÓ Îϛ̷η
ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜. ™’·˘Ùfi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÏËÛȤÛÙÂÚË ¤Ó‰ÂÈÍË
ÌÔÈÚÒÓ ÛÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È 25Æ.
∆Ô Û¯‹Ì· U3 ‰Â›¯ÓÂÈ Ì›· Ú‡ıÌÈÛË ‰ÂÍÈ¿˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ 24 1/4Æ.
√Ù·Ó Î¿ÓÂÙ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿:
- ·˘Í‹ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ·
ÁÈ· Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¤Ó‰ÂÈÍË Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜
Ú˘ı̛ۈ˜ Ì ÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜
ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
- ÌÂÈÒÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ·
ÁÈ· Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¤Ó‰ÂÈÍË Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜
Ú˘ı̛ۈ˜ Ì ÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜
ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
√Ù·Ó Î¿ÓÂÙ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿:
- ·˘Í‹ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ·
ÁÈ· Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¤Ó‰ÂÈÍË Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜
Ú˘ı̛ۈ˜ Ì ÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜
ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
- ÌÂÈÒÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ·
ÁÈ· Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¤Ó‰ÂÈÍË Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜
Ú˘ı̛ۈ˜ Ì ÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜
ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
∫Ô‹ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ (ÂÈÎ. V1 - V4)
∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË
• ¶¿ÓÙ· οÓÂÙ ̛· ÂÎ ÎÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ˆÚ›˜ Ú‡̷ ÚÈÓ
ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ÎÔ¤˜.
E˘ı‡ÁÚ·Ì̘ ÙÔ̤˜ 90Æ (ÂÈÎ. V1)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Í‡ÏÔ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· V1.
• µ¿ÏÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÚÈfiÓÈ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÏÂ›‰· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ
ÛÙËÓ Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ¿ Ù˘ Î·È ¯·ÌËÏÒÛÙ ÔÌ·Ï¿ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ·
̤ۈ Ù˘ ÙÔÌ‹˜.
104
∂§§∏¡π∫∞
°ˆÓȷΤ˜ ÎÔ¤˜ 45Æ (ÂÈÎ. V2)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· V2.
• √Ϙ ÔÈ ÙÔ̤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡
Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ Â¿Óˆ ÛÙË ‚¿ÛË.
EÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ∫¿ÓÂÙ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ 45Æ.
• ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙÔÌ‹˜.
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• K¿ÓÂÙ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ‰ÂÍÈ¿ 45Æ.
• ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙÔÌ‹˜
E͈ÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ∫¿ÓÂÙ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ‰ÂÍÈ¿ 45Æ.
• ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙÔÌ‹˜.
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ∫¿ÓÂÙ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ 45Æ.
• ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙÔÌ‹˜.
DW705 - √ÚÈ˙fiÓÙÈ· ı¤ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÏÔÍ‹ ÎÔ‹ (ÂÈÎ. V3 & V4)
ª›· ¿ÏÏË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔÌ‹˜ Â›Ó·È Ó· οÓÂÙ ̛· ÙÔÌ‹ ÁˆÓ›·˜
ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ 0Æ, ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜ 45Æ. ∆Ô ÚÈfiÓÈ Û·˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ
ÌÈ· ÏÔÍ‹ ÙÔÌ‹ Ï¿ÙÔ˘˜ 200 mm. √Ϙ ÔÈ ÙÔ̤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÏÔÍ‹ ÎÔ‹
45Æ Î·È ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ 0Æ. √Ϙ ÔÈ ÙÔ̤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ Â›Â‰Ô ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ Ó· Â›Ó·È ·ÎÔ˘ÌÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙ· Û¯‹Ì·Ù· V3 Î·È V4.
• E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÈ·ÓÙÈο, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÌfiÓÔ ÎÂÚ› ‹ ÛÚ¤È
‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Á·Ï·ÎÙÒÌ·Ù· ‹ ·ÚfiÌÔÈ· ˘ÁÚ¿.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ¤Ó· ‰È·ÎfiÙË FI ‹ DI ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘
·ÚÔ¯‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ·fi
ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· Ú‡̷ٷ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· „‹ÁÌ·Ù· ÙÔ˘
ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘.
√ ‰È·ÎfiÙ˘ FI ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈÓ› Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜
ÚԉȷÁڷʤ˜:
ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÛË
ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfi Ú‡̷
¯ÚfiÓÔ˜ ÂÎΛÓËÛ˘
Ú‡̷ Ù‹Í˘
230 V
16 A
< 15 ms
30 mA
√ ‰È·ÎfiÙ˘ DI ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈÓ› Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜
ÚԉȷÁڷʤ˜:
DIN VDE 0661
ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÛË
ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfi Ú‡̷
Ú‡̷ Ù‹Í˘
‰È·ÎÔ‹ fiψÓ
ÂÈÙ‹ÚËÛË Á›ˆÛ˘ (PE)
ÂÎÊfiÚÙÈÛË ¯·ÌËÏ‹˜ Ù¿Û˘
230 V
16 A
30 mA
L+N+PE
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
ªÂÙ·ÊÔÚ¿ (ÂÈÎ. ∞2 & µ1)
EÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi Ì ÙÔ ¿Ó ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ
Ô‰ËÁfi.
• ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙÔÌ‹˜.
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi Ì ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙÔÌ‹˜.
E͈ÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi Ì ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙÔÌ‹˜.
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi Ì ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙÔÌ‹˜.
§Â›‰Â˜ ¶ÚÈÔÓÈÔ‡
°È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙȘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ÎÔ‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
¿ÓÙ· ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ 305 mm Ì Ô¤˜ ¿ÍÔÓ· 30 mm.
∫Ô‹ ÌË ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ
∫·Ù¿ ÙËÓ ÎÔ‹ ÌË ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÚÈÔÓÈÔ ÏÔÍ‹ ÎÔ‹. ™˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ÌËÓ
ÂÎÙÂϛ٠ÏÔͤ˜ ÙÔ̤˜ ‹ ÁˆÓȷΤ˜ ÎÔ¤˜ Û ÌË ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ·.
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ
ÌÂÙ¿ÏψÓ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ¤Ó· ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ηٿ ÙËÓ
ÎÔ‹ ÌË ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ¤¯ÂÈ
ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÂÚ¿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÌË
ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ.
105
°È· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ‡ÎÔÏ· ÙÔ °ˆÓÈ·Îfi ¶ÚÈfiÓÈ (9), ¤¯ÂÈ ÂÚÈÏËÊı› Ì›·
Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (Û¯‹Ì· µ1).
• °È· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ (Û¯‹Ì· µ1), ¯·ÌËÏÒÛÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ·
Î·È ȤÛÙ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ›ÚÔ (28) (Û¯‹Ì· ∞2).
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÙË Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (9) ‹ ÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ·
Ù· ¯¤ÚÈ· (22) Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· µ2 ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ
ÚÈfiÓÈ.
√ ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·ÌËÏÒÛÂÈ
Ï‹Úˆ˜ Ì ÙË ÏÂ›‰· ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ¤¯ÂÈ
ÎÔ› Ë Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ
ÚÈfiÓÈ ÚÈÓ Îfi„ÂÙ ÙËÓ Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË
ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ Î·È ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi ‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. √È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ
ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
el - 8
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™ ∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ D EWALT,
ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù·
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ D EWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓˆÌ·Ï›·
ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜
12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË ‰ˆÚ¿Ó
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
Ì·˜, ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ
ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
Service, ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
el - 9
106
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
Fax:
70 20 15 10
48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
Fax:
06 12 62 16
061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·, ∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7, 43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel:
Fax:
Fax:
977 29 71 00
977 29 71 38
977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Tlx:
Fax:
472 20 39 20
30 62 24F
472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel:
Fax:
037 43 40 60
037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
012 78 18 00
012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
03 92 38 72 04
03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
Fax:
07 65 08 22 01
07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel:
Fax:
22 90 99 00
22 90 99 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
Tlx:
Fax:
022 26 61 16
13228 Black A
022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel:
Tlx:
Fax:
468 7513/7613
16607 Bladec P
466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh:
Fax:
98 25 45 40
98 25 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel:
Fax:
98 25 45 40
98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
Fax:
031 68 61 00
031 68 60 08
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough
Berks SL1 3YD
11 - 99
Tel:
Fax:
Service fax:
TËÏ:
Fax:
Service:
02 719 07 12
02 721 40 45
02 719 08 10
019 24 28 70
019 24 28 69
019 24 28 76-7
Tel:
Faks:
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
Tel:
Fax:
017 53 57 42 77
017 53 52 13 12
Download PDF

advertising