DW303K | DeWalt DW303K CUTSAW instruction manual

®
DW303K
Dansk
1
Deutsch
7
English
13
Español
19
Français
25
Italiano
31
Nederlands
37
Norsk
43
Português
49
Suomi
55
Svenska
61
Türkçe
67
EÏÏËÓÈη
73
Copyright DEWALT
5
6
7
8
1
3
4
A
9
2
7
4
5
B
2
2
3
C
DANSK
SPECIALSAV DW303K
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 3
da - 4
da - 4
da - 4
da - 5
da - 6
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Ubelastet hastighed/min
Slaglængde
Skærekapacitet
i træ-/metalprofiler/metalrør
Klingeholder
Kabel længde
Vægt
Sikringer:
230 V maskiner
V
W
mm
mm
m
kg
DW303K
230
750
0-2.400
30
300/130/130
universal
4,0
2,9
10 A
DW303K
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF,
målt i henhold til EN 50144:
DW303K
LpA (lydniveau)
dB(A)*
96,6
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
109,6
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
DW303K
12,7 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet,
hvis brugervejledningens instruktioner
ikke følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
da - 1
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.)
kan den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble
en fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj.
da - 2
Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet
til, brug f.eks. ikke en håndrundsav til at save
kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke
i ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør. Kontroller elværktøjets
ledning regelmæssigt og få den repareret hos et
autoriseret serviceværksted, hvis den er
beskadiget. Kontroller forlængerledninger
regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold håndtagene tørre, rene og fri
for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
2
DANSK
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer,
at ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En ikkerhedsanordning eller en
anden del, som er beskadiget, skal repareres eller
udskiftes af et autoriseret serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end
det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
• Hvis det er muligt bør klemmer eller skruetvinger
anvendes til sikkert at fastgøre arbejdsemnet.
• Forsøg ikke at save i særligt små emner.
• Bøj ikke for langt forover. Sørg for altid at stå fast,
især på stiger og stilladser.
• Hold altid saven med begge hænder.
Eftersyn og skift af savklinger
• Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring
eller udskiftning af savklingerne.
• Anvend kun DEWALT-savklinger, der er
i overensstemmelse med specifikationerne
i denne brugervejledning.
• Der bør kun anvendes skarpe savklinger i perfekt
stand. Revnede eller bøjede savklinger bør
omgående kasseres og udskiftes.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Specialsav
1 Universal-savklingesæt
1 Umbrachonøgle
1 Nøgleholder
1 Kasse
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Ekstra sikkerhedsregler for specialsave
Koble til lysnettet, starte (ON) og stoppe (OFF)
• Sørg altid for, at der er slukket for specialsaven
(OFF), før den tilkobles lysnettet.
• Forsøg aldrig at standse savklingerne med
hånden efter at maskinen er slukket.
• Læg aldrig saven på et bord eller en
arbejdsbænk, hvis den ikke er standset.
Savklingerne fortsætter med at køre et kort
øjeblik, efter at maskinen er slukket.
Din specialsav DW303K er et alsidigt elværktøj,
som er konstrueret til professionelt savearbejde.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Umbrachonøgle
3 Nøgleholder
4 Klingeholder
5 Savklinge
6 Savsko
7 Fastspændingsskrue til savklingen
8 Motorhus
El-sikkerhed
Under savning
• Fjern alle søm og metalgenstande fra
arbejdsemnet, før arbejdet påbegyndes.
3
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
da - 3
DANSK
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret
i henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Udskiftning af savklinge (fig. B & C)
• Savklingens fastspændingsskrue (7) løsnes med
den medfølgende umbrachonøgle (2).
• Anbring savklingen (5) i holderen (4) indtil den
griber fast i låsepinden (9). Klingen kan sættes
i med tænderne pegende nedad eller opad.
• For at fjerne savklingen følges samme
fremgangsmåde omvendt rækkefølge.
• Sæt umbrachonøglen (2) tilbage i holderen.
Savklinger
materiale
jernholdigt metal
ikke jernholdigt metal
træ
plastik
murværk
anbefalede savklinger
fintandet
grovtandet
TCT-savklinge
fintandet
karbidklinge
Der leveres et bredt udvalg af specielle savklinger
som tilbehør.
Vælg altid omhyggeligt din savklinge.
da - 4
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Sørg for at materialet, hvor i der skal
saves, er fastspændt.
• Anvend kun et let tryk på saven og undgå
sidelæns tryk på savklingen. Arbejd altid
med savskoen trykket ind mod
arbejdsemnet, hvis det er muligt.
Dette forebygger beskadigelse af klingen og
det undgås at værktøjet støder og ryster.
• Når der saves i vægge eller gulve, skal
man være opmærksom på placeringen af
rør- og kabelføring. Hold altid værktøjet
fast i håndtaget.
• Undgå overbelastning.
Før værktøjet tages i brug:
• Montér en egnet type savklinge. Brug smalle
klinger til at save i buer. Anvend fleksible
bimetalklinger til vanskeligt tilgængelige steder
(bl.a. tæt på vægge osv.).
Starte og stoppe (fig. A)
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
• Lad klingen køre frit enkelte sekunder, før
savningen begyndes. Start aldrig maskinen,
hvis klingen sidder fast i arbejdsemnet eller er i
berøring med materialet.
• Stop altid maskinen før den kobles fra
stikkontakten.
Savning i træ (fig. A)
• Sæt arbejdsemnet godt fast og fjern alle søm og
metalgenstande.
• El-værktøjet holdes fast med begge hænder og
savskoen (6) skal være trykket ned mod
arbejdsemnet under arbejdet.
Indstiksavning i træ
• Anbring savskoen (6) på arbejdsemnet sådan,
at klingen er i den rette vinkel til indstiksavningen.
• Tænd for værktøjet og før langsomt klingen ind.
Sørg for, at savskoen hele tiden er i berøring med
arbejdsemnet.
4
DANSK
Hulsavning
• Mål op og afmærk den ønskede udsavning.
• Anvend en smal savklinge. Sæt den nederste del
af savskoen (6) på arbejdsemnet og sørg for,
at klingen befinder sig på savlinien. Hvis det er
nødvendig, f.eks. ved begrænset plads, kan
savskoens ydre kant bruges som retningslinie.
• Tænd for værktøjet og før klingen med fuld
hastighed ind i materialet. Hold værktøjet godt
fast mod arbejdsemnet.
• Hvis værktøjet anvendes indendørs i længere tid,
skal der anvendes en støvfjerner. Brug en
støvfjerner, der er konstrueret jævnfør de aktuelle
direktiver om støvindhold i luften.
• Når muligt brug en udsuger, der opfylder de
gældende bestemmelser vedrørende
støvudsugning.
Savning i metal (fig. A)
• Hvis der saves i tyndt metal, skal arbejdsemnet
altid stabiliseres med træ på begge sider.
Derved opnås et rent snit og beskadigelse af
materialet forekommes.
• Ved lange rette snit tegnes en linie på arbejdsemnet.
• Kom et tyndt lag af smøreolie langs savlinien,
tænd for værktøjet og følg savlinien.
Savning i plastik
• Arbejd altid med lavere hastighed.
Lav et prøvesavsnit for at kontrollere,
om materialet kan tåle varmen.
Savning i murværk
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Anvendes værktøjet ikke i længere tid, smøres
savklingerne ind.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
Savning i asbestholdig cement afgiver
sundhedsfarligt støv. Følg derfor de
lovmæssige retningslinier og vær
opmærksom på anbefalinger fra
producenterne af den asbestholdige
cement.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
5
da - 5
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke.
Husk at medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
da - 6
6
DEUTSCH
SÄBELSÄGE DW303K
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht
zu einem verläßlichen Partner aller professionellen
Anwender.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 6
de - 6
elektrische Spannung
EG-Konformitätserklärung
DW303K
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 und
EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 98/37/EWG gemessen nach EN 50144:
DW303K
LpA
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufhubzahl
Hub
Schnittlänge in Holz/
Metallprofilen/Metallrohren
Sägeblattaufnahme
Kabellänge
Gewicht
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(mm)
(m)
(kg)
DW303K
230
750
0-2.400
30
300/130/130
universal
4,0
2,9
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
dB(A)*
96,6
dB(A)
109,6
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW303K
12,7 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
7
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
de - 1
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter 16 Jahren
dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
de - 2
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am
EIN-/AUS-Schalter.
Vergewissern Sie sich davon, daß der Schalter
beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet
ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie,
bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim
Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten.
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
8
DEUTSCH
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie
regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern.
Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig
und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine DEWALTKundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
nicht mit den Fingern abgebremst werden.
• Legen Sie die Säbelsäge grundsätzlich nur in
ausgeschaltetem Zustand auf den Arbeitstisch
oder auf die Werkbank ab. Die Sägeblätter laufen
nach dem Ausschalten der Säge noch kurz
weiter.
Beim Sägen
• Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und
Metallgegenstände aus dem Werkstück entfernt
werden.
• Verwenden Sie wenn möglich immer Einspannvorrichtungen, um das Werkstück zu
sichern.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke
zu sägen.
• Beugen Sie sich bei der Arbeit nicht zu weit.
Stellen Sie sicher, daß Sie immer einen festen
Stand haben, vor allem auf Bühnen und Leitern.
• Halten Sie die Säge immer mit beiden Händen.
Prüfen und Auswechseln der Sägeblätter
• Ziehen Sie vor dem Reinigen oder Auswechseln
der Sägeblätter den Netzstecker.
• Verwenden Sie nur DEWALT-Sägeblätter, die den
Daten in dieser Anleitung entsprechen.
• Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei
arbeitende Sägeblätter verwendet werden;
rissige oder verbogene Sägeblätter sind sofort
auszuwechseln.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Säbelsäge
1 Universal-Sägeblattsatz
1 Innensechskantschlüssel
1 Schlüsselhalter
1 Transportkoffer
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Säbelsägen
Anschluß an die Stromversorgung,
Ein- und Ausschalten
• Prüfen Sie immer, ob sich der Betriebsschalter in
der Position «AUS» befindet, bevor Sie den
Stecker in die Steckdose stecken.
• Nach dem Ausschalten dürfen die Sägeblätter
9
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
de - 3
DEUTSCH
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihre Säbelsäge DW303K ist ein vielseitiges Elektrowerkzeug, das für professionelle Sägeanwendungen
entwickelt wurde.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Innensechskantschlüssel
3 Schlüsselhalter
4 Sägeblattaufnahme
5 Sägeblatt
6 Sägeschuh
7 Befestigungsschraube für Sägeblatt
8 Gehäuse
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
de - 4
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Auswechseln des Sägeblatts (Abb. B & C)
• Lockern Sie mit Hilfe des im Lieferumfang
enthaltenen Innensechskantschlüssels (2)
die Befestigungsschraube (7).
• Stecken Sie das Sägeblatt (5) in die Aufnahme (4),
bis der Arretierstift (9) einrastet. Das Sägeblatt
kann mit den Zähnen nach oben oder nach
unten montiert werden.
• Zum Entfernen des Sägeblatts gehen Sie in
umgekehrter Reihenfolge vor.
• Bringen Sie den Innensechskantschlüssel (2)
wieder im Halter an.
Sägeblätter
Material
Eisenmetalle
Nichteisenmetalle
Holz
Kunststoff
Mauerwerk
empfohlenes Sägeblatt
feinverzahnt
grobverzahnt
TCT
feinverzahnt
hartmetallbestückt
Es sind Sägeblätter für viele Anwendungen als
Sonderzubehör erhältlich.
Wählen Sie das Sägeblatt mit Sorgfalt.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, daß das zu
sägende Material gesichert wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur
leicht an und üben Sie nie seitlichen
Druck auf die Sägeblätter aus. Drücken
Sie wenn möglich den Sägeschuh auf
das Werkstück, um Beschädigung des
Sägeblatts sowie ein Schütteln und
Schwingen der Säge zu vermeiden.
• Falls Sie in Wänden oder Fußböden
sägen, informieren Sie sich vor dem
Arbeiten über den genauen Verlauf von
Leitungen und Verkabelungen.
10
DEUTSCH
• Vermeiden Sie eine Überlastung der
Säge.
Vor dem Betrieb:
• Montieren Sie ein geeignetes Sägeblatt.
Verwenden Sie für Kurvenschnitte schmale
Sägeblätter. Verwenden Sie für schwer zugängliche Stellen (z.B. in der Nähe von Wänden usw.)
flexible Bi-Metall-Sägeblätter.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter (1). Je tiefer der
Drehzahl-Regelschalter gedrückt wird, um so
höher ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
• Lassen Sie das Sägeblatt einige Sekunden im
Leerlauf bewegen, bevor Sie den Schnitt
vornehmen. Schalten Sie das Werkzeug nie ein,
wenn das Sägeblatt im Werkstück festgefahren
ist oder das Werkstück berührt.
• Schalten Sie immer das Werkzeug vor dem
Ziehen des Netzsteckers aus.
Sägen von Holz (Abb. A)
• Spannen Sie das Werkstück sorgfältig ein und
entfernen Sie sämtliche Nägel und anderen
Metallgegenstände.
• Halten Sie die Säge mit beiden Händen und
drücken Sie den Sägeschuh (6) auf das Werkstück.
Einstechsägen in Holz
• Lassen Sie den Sägeschuh (6) so auf dem
Werkstück rasten, daß das Sägeblatt einen für
das Einstechsägen geeigneten Winkel bildet.
• Schalten Sie die Säge ein und schieben Sie das
Sägeblatt langsam vor. Stellen Sie sicher, daß
der Sägeschuh das Werkstück jederzeit berührt.
Einsatzschnitte
• Vermessen Sie den Einsatzschnitt und zeichnen
Sie eine Schnittlinie.
• Verwenden Sie ein schmales Sägeblatt. Lassen
Sie die Unterseite des Sägeschuhs (6) auf dem
Werkstück rasten und stellen Sie sicher, daß das
Sägeblatt auf der Schnittlinie positioniert ist. Bei
Bedarf, z.B. in engen Räumen, verwenden Sie
die äußere Kante des Sägeschuhs als Führung.
11
• Schalten Sie die Säge ein und schieben Sie das
Sägeblatt bei voller Geschwindigkeit in das
Werkstück vor. Halten Sie die Säge hierbei fest
gegen das Werkstück.
• Wenn die Säge längere Zeit in geschlossenen
Räumen eingesetzt wird, ist sie an einen
geeigneten Staubabsauger anzuschließen.
Verwenden Sie nur einen Spanabsauger, der den
gültigen Richtlinien für das Sägen von Holz
entspricht.
In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der
TRGS 553 geprüfte Absaugeinrichtungen gefordert.
Für andere Materialien muß der gewerbliche Betreiber die speziellen Anforderungen mit der zuständigen Berufsgenossenschaft klären.
Sägen von Metall (Abb. A)
• Stabilisieren Sie beim Sägen von Blechplatten
das Werkstück an beiden Seiten mit Holz.
Dies gewährleistet saubere Schnitte und
verhindert eine Beschädigung des Werkstückes.
• Zeichnen Sie für lange, gerade Schnitte eine
Schnittlinie auf dem Werkstück.
• Bringen Sie entlang der Schnittlinie eine dünne
Schicht Schneidöl an, schalten Sie die Säge ein
und folgen Sie der Schnittlinie.
Sägen von Kunststoff
• Arbeiten Sie immer mit einer niedrigen Geschwindigkeit. Machen Sie einen Probeschnitt, um zu
prüfen, ob das Werkstück wärmeempfindlich ist.
Sägen von Mauerwerk
Beim Sägen von Asbestzement kann
gesundheitsschädlicher Staub anfallen.
Halten Sie die gesetzlichen Richtlinien ein
und befolgen Sie die von Asbestzementherstellern gegebenen Hinweise.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
de - 5
DEUTSCH
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung
voraus.
Schmierung
• Falls die Säge über längere Zeit nicht gebraucht
wird, schmieren Sie das Sägeblatt mit Öl ein.
30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im OriginalLieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld
zurück. Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf
Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt.
Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung
für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von
de - 6
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie
können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
12
ENGLISH
CUTSAW DW303K
Congratulations!
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 6
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
No load speed
Stroke length
Cutting capacity in wood/
metal profiles/metal tubes
Blade holder
Cord length
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
V
V
W
min-1
mm
230 V tools
230 V tools
mm
m
kg
DW303K
230
230/115
750
0-2,400
30
300/130/130
universal
4.0
2.9
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Denotes risk of electric shock.
EC-Declaration of conformity
DW303K
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
98/37/EEC, measured according to EN 50144:
DW303K
LpA (sound pressure)
dB(A)*
96.6
LWA (acoustic power)
dB(A)
109.6
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW303K
12.7 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
13
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
en - 1
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use Power Tools
in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A)
is exceeded.
en - 2
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool,
other than those recommended in this instruction
manual may present a risk of personal injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function.
14
ENGLISH
Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation. Have damaged
guards or other defective parts repaired or
replaced as instructed. Do not use the tool if the
switch is defective. Have the switch replaced by
an authorized DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Package contents
The package contains:
1 Cutsaw
1 General purpose saw blade set
1 Allen key
1 Key holder
1 Kitbox
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Additional safety rules for cutsaws
Description (fig. A)
Plugging into the mains, switching on and off
• Always ensure that the saw is switched off before
plugging into the mains.
• After switching off, never attempt to stop the saw
blade with your fingers.
• Never put the saw down on a table or work
bench unless switched off. The saw blade will
keep running briefly after the tool has been
switched off.
When sawing
• When using saw blades specially designed for
cutting wood remove all nails and metal objects
from the workpiece before starting work.
• Wherever possible, use clamps and vices to
fasten the workpiece securely.
• Do not attempt to saw extremely small workpieces.
• Do not bend too far forward. Make sure that you
always stand firmly, particularly on scaffolding
and ladders.
• Always hold the saw with both hands.
Checking and changing the saw blade
• Unplug the tool before cleaning or changing the
saw blade.
• Only use DEWALT saw blades conforming to the
specifications contained in these operating
instructions.
• Only sharp saw blades in perfect working
condition should be used; cracked or bent saw
blades should be discarded and replaced at
once.
15
Your cutsaw DW303K is a versatile power tool
designed for professional sawing applications.
1 Variable speed switch
2 Allen key
3 Key holder
4 Blade holder
5 Saw blade
6 Saw shoe
7 Saw blade fixing screw
8 Housing
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated
in accordance with EN 50144;
therefore no earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
en - 3
ENGLISH
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
230
0
2.1
3.5
5.1
7.1
12.1
-
2.0
3.4
5.0
7.0
12.0
20.0
6
6
6
10
15
20
6
6
6
10
15
20
6
6
6
10
15
20
6
6
6
10
15
20
6
6
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2. When using a cable reel,
always unwind the cable completely. Also refer to
the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
en - 4
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Replacing the saw blade (fig. B & C)
• Using the Allen key (2) supplied with the tool,
loosen the saw blade fixing screw (7).
• Insert the saw blade (5) into the holder (4) until it
engages in the lock pin (9). The blade can be
installed with the teeth pointing down or up.
• To remove the saw blade, proceed in reverse
order.
• Place the Allen key (2) back into its holder.
Saw blades
material
ferrous metal
non ferrous metal
wood
plastic
masonry
recommended saw blade
fine-toothed
coarse-toothed
TCT saw blade
fine-toothed
carbide-tipped
A wide variety of dedicated saw blades is available
as an option.
Always select your saw blade with great
care.
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Instructions for use
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
60
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
-
6
15
20
20
25
-
10
15
20
25
-
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Ensure the material to be sawn is
secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool
and do not exert side pressure on the
saw blade. If possible, work with the saw
shoe pressed against the workpiece.
This prevents damage to the blade and
stops the tool from jerking and vibrating.
16
ENGLISH
• When sawing in walls or floors be aware
of the location of pipework and wiring.
Always hold the tool by its handle.
• Avoid overloading.
Prior to operation:
• Mount the appropriate type of saw blade.
Use narrow saw blades for cutting curves.
Use flexible bimetal saw blades for hard-to-reach
positions (e.g. close to walls, etc.).
Switching on and off (fig. A)
• To run the tool, press the variable speed switch (1).
The pressure exerted on the variable speed switch
determines the tool speed.
• Let the blade run freely for a few seconds before
starting the cut. Never switch on the tool when
the saw blade is jammed in the workpiece or in
contact with the material.
• Always switch off the tool before unplugging.
Cutting wood (fig. A)
• Clamp the workpiece securely and remove all
nails and metal objects.
• Holding the tool with both hands, work with the
saw shoe (6) pressed against the workpiece.
Plunge cutting in wood
• Rest the saw shoe (6) on the workpiece in such a
position that the blade forms an appropriate
angle for the plunge cut.
• Switch the tool on and slowly feed in the blade.
Make sure that the saw shoe remains in contact
with the workpiece at all times.
Pocket cuts
• Measure and mark the required pocket cut.
• Using a narrow saw blade rest the bottom of the
saw shoe (6) on the workpiece and make sure
that the blade is positioned on the cutting line.
If necessary, e.g. in confined spaces, use the
outer edge of the saw shoe as your guideline.
• Switch on the tool and feed the blade into the
material at full speed, holding the tool firmly
against the workpiece.
17
• When the tool is used indoor for extended
periods of time, use a suitable dust extractor
designed in compliance with the applicable
directives regarding dust emission.
• Whenever possible, connect a dust extraction
device designed in accordance with the relevant
regulations regarding dust emission.
Cutting metal (fig. A)
• When cutting thin metal always stabilize the
workpiece with wood on both sides.
This guarantees clean cuts and prevents
damaging of the material.
• For long, straight cuts draw a line on the workpiece.
• Apply a thin film of lubricant along the cutting
line, switch on the tool and follow the cutting line.
Cutting plastics
• Always work at reduced speed. Carry out a test
cut to check whether the material is sensitive to
heat.
Cutting masonry
When sawing asbestos cement
hazardous dust may be produced.
Follow the statutory guidelines and
observe the recommendations issued by
the asbestos cement manufacturers.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
• If the tool will not be used for a long period of
time, coat the saw blade with a little oil
(e.g. machine oil).
en - 5
ENGLISH
GUARANTEE
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT
repair agent, please use the appropriate telephone
number on the back of this manual. Alternatively,
a list of authorized DEWALT repair agents and full
details on our after-sales service are available on
the Internet at www.2helpU.com.
en - 6
18
ESPAÑOL
SIERRA SABLE DW303K
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 3
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 5
es - 6
DW303K
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
DW303K
LpA
Características técnicas
Voltaje
V
Potencia absorbida
W
Velocidad en vacío
min-1
Longitud de carrera
mm
Capacidad de corte en madera/
perfiles de metal/tubos de metal mm
Portahojas
Longitud del cable
m
Peso
kg
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
96,6
dB(A)
109,6
DW303K
230
750
0-2.400
30
* al oído del usuario
300/130/130
universal
4,0
2,9
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
DW303K
12,7 m/s2
Fusibles
Herramientas 230 V:
10 A
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
19
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
es - 1
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones
y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de
trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación. En caso
de uso por menores de 16 años, se requiere
supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento.
Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela
antideslizante. Si tiene el pelo largo, téngalo
recogido y cubierto.
es - 2
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión
acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de parada al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido
común. No maneje la herramienta cuando está
cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o
sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
20
ESPAÑOL
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar o
sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor
esté defectuoso. Haga sustituir el interruptor en
un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Normas de seguridad adicionales para las
sierras sable
Conexión a la red eléctrica, conexión y desconexión
• Compruebe siempre que la sierra sable está
desconectada antes de enchufarla a la red
eléctrica.
• Una vez desconectada la sierra, no intente
detener las hojas con los dedos.
• No coloque nunca la sierra sobre una mesa o un
banco de trabajo a menos que esté desconectada.
21
Las hojas siguen funcionando unos momentos
después de haber desconectado la herramienta.
Al serrar
• Quite todos los clavos y objetos metálicos de la
pieza antes de empezar a trabajar.
• Siempre que sea posible, utilice mordazas y
prensas para sujetar firmemente la pieza de trabajo.
• No intente serrar piezas demasiado pequeñas.
• No se incline hacia delante excesivamente.
Asegúrese de permanecer de pie apoyado
firmemente, especialmente cuando esté sobre
andamios o escaleras.
• Agarre la sierra siempre con ambas manos.
Comprobación y cambio de las hojas de la sierra
• Desconecte la herramienta antes de limpiar o
cambiar las hojas de la sierra.
• Únicamente pueden utilizarse hojas DEWALT que
cumplan las especificaciones que aparecen en
estas instrucciones de funcionamiento.
• Sólo se pueden utilizar hojas afiladas en perfecto
estado de funcionamiento; las hojas agrietadas
o dobladas deben eliminarse y han de ser
reemplazadas de inmediato.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Sierra sable
1 Hoja de sierra de usos generales
1 Llave Allen
1 Portallaves
1 Caja de transporte
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
Su sierra sable DW303K es una herramienta versátil
diseñada para aplicaciones de sierra profesionales.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Llave allen
3 Portallaves
es - 3
ESPAÑOL
4
5
6
7
8
Portahojas
Hoja de sierra
Suela de sierra
Tornillo de fijación de la hoja de sierra
Alojamiento
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre
el cable completamente.
Hojas de la sierra
material
metal férreo
metal no férreo
madera
plástico
mampostería
hoja recomendada
hoja de dientes finos
hoja de dientes gruesos
hoja de sierra TCT
hoja de dientes finos
hoja con puntas de carburo
Existe una amplia variedad de hojas de sierra
dedicadas opcionales a su disposición.
Seleccione la hoja de sierra siempre con
sumo cuidado.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Asegúrese de que el material que va a
serrar esté bien sujeto.
• Aplique únicamente una presión suave
en la herramienta y no ejerza presión
lateral en la hoja de la sierra. Si es
posible, trabaje con la suela de la sierra
presionada sobre la pieza de trabajo a fin
de evitar que la hoja sufra daños y que la
herramienta dé sacudidas y vibre.
• Cuando utilice la sierra en paredes o
suelos, tenga en cuenta la ubicación de
la tuberías y los cables. Sostenga la
herramienta siempre por el mango.
• Evite la sobrecarga.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Cambio de la hoja de sierra (fig. B & C)
• Utilice la llave Allen (2) suministrada con la
herramienta para aflojar el tornillo de fijación de la
hoja de sierra (7).
• Inserte la hoja de sierra (5) en el portahojas (4)
hasta que quede sujeta al pasador de bloqueo (9).
La hoja puede instalarse con los dientes
apuntando hacia arriba o hacia abajo.
• Para quitar la hoja de sierra, siga estos pasos en
orden inverso.
• Vuelva a colocar la llave (2) en el portallaves.
es - 4
Antes de trabajar:
• Monte el tipo apropiado de hoja de sierra.
Utilice hojas de sierra estrechas para hacer
cortes curvos y hojas de sierra flexibles
bimetálicas para las posiciones de acceso difícil
(por ejemplo, cerca de paredes, etc.).
Encendido y apagado (fig. A)
• Para encender, pulse el conmutador de velocidad
variable (1). La presión determina la velocidad.
• Deje que la hoja funcione libremente durante
unos segundos antes de iniciar el corte.
Nunca encienda la herramienta si la hoja queda
atascada en la pieza de trabajo o en contacto
con el material.
22
ESPAÑOL
• Apague siempre la herramienta antes de
desconectarla.
Cortes en madera (fig. A)
• Sujete la pieza de trabajo con firmeza y extraiga
todos los clavos y objetos metálicos.
• Sujetando la herramienta mecánica con ambas
manos, trabaje con la suela de sierra (6)
presionada sobre la pieza de trabajo.
Calado en madera
• Apoye la suela de sierra (6) en la pieza de trabajo
de forma que la hoja forme un ángulo adecuado
para el calado.
• Encienda la herramienta y vaya introduciendo la
hoja lentamente. Procure que la suela de la sierra
esté siempre en contacto con la pieza a serrar.
Cajeados
• Mida y marque el corte requerido.
• Utilizando una hoja de sierra estrecha, apoye la
parte inferior de la suela de sierra (6) en la pieza
de trabajo y cerciórese de que la hoja queda
sobre la línea de corte. Si es necesario,
por ejemplo, en lugares estrechos, utilice el
borde exterior de la suela de sierra como línea de
referencia.
• Encienda la herramienta e introduzca la hoja en
el material a toda velocidad, sujetando la
herramienta con firmeza sobre la pieza de
trabajo.
• Cuando la herramienta se utilice en interiores
durante largos períodos de tiempo, debe
conectarse a un extractor de aspiración adecuado.
Utilice un extractor de aspiración diseñado de
acuerdo con las Directrices aplicables en relación
con la emisión de polvo al serrar madera.
• Cuando sea posible, utilice un extractor de
aspiración diseñado de acuerdo con las Directrices
aplicables en relación con la emisión de polvo.
• Para realizar cortes largos y rectos, trace una
línea en la pieza de trabajo.
• Aplique una capa fina de lubricante a lo largo de
la línea de corte, encienda la herramienta y siga
la línea de corte.
Cortes en plásticos
• Trabaje siempre a baja velocidad. Haga primero
un corte de prueba para verificar si el material se
calienta.
Cortes de mampostería
Al serrar cemento amiantado, puede
producirse polvo peligroso. Siga las
directrices legales y cumpla las
recomendaciones publicadas por los
fabricantes de cemento amiantado.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación
• Si no va a utilizar la herramienta durante un largo
período de tiempo, recubra las hojas con un
poco de aceite (p. ej., aceite de maquinaria).
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Cortes en metal (fig. A)
• Si corta chapas finas, sujete la pieza de trabajo
siempre entre dos maderas. Esto garantiza un
corte limpio y evita que el material quede
dañado.
23
es - 5
ESPAÑOL
Herramientas desechadas y el medio ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
es - 6
24
FRANÇAIS
SCIE SABRE DW303K
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT.
Depuis de nombreuses années, DEWALT produit
des outils électriques adaptés aux exigences des
utilisateurs professionnels.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 6
DW303K
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 98/37/CEE, mesuré suivant EN 50144:
DW303K
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Longueur de la course
Capacité de coupe dans
le bois/les profilés en métal/
les tubes en métal
Porte-lame
Longueur de câble
Poids
Fusible:
Outils 230 V
V
W
min-1
mm
mm
m
kg
dB(A)*
96,6
dB(A)
109,6
* à l’oreille de l’opérateur
DW303K
230
750
0-2.400
30
300/130/130
universel
4,0
2,9
10 A
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
DW303K
12,7 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
25
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
fr - 1
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par
exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins de
16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle
anti-dérapante. Le cas échéant, porter une
garniture convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
fr - 2
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec
un dispositif de serrage ou un étau. Ainsi, vous
aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le laisser,
de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé, le
faire changer par votre Service agréé DEWALT.
26
FRANÇAIS
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux.
Faire remplacer l’interrupteur par un Service
agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Directives de sécurité additionnelles pour scies
sabre
Branchement, mise en marche et à l’arrêt
• Avant de mettre la fiche dans la prise, vérifier que
l’outil est à l’arrêt.
• Ne jamais tenter d’immobiliser lames à la main
après la mise à l’arrêt.
• Toujours vérifier que la scie soit arrêtée avant de
la poser sur une table.
En cours de sciage
• Avant de scier, éloigner tous les clous et objets
métalliques de l’aire de travail.
• Si possible, serrer l’ouvrage au moyen d’un étau
p. ex.
• Ne pas scier des pièces excessivement petites.
• Adopter une position confortable sans se
pencher trop en avant, surtout en cas de travail
sur un échafaudage ou une échelle.
• Toujours maintenir la scie à deux mains.
• Utiliser uniquement des lames de scie DEWALT
dont les caractéristiques sont conformes à ces
instructions.
• Utiliser uniquement des lames de scie solides et
en parfait état. Les lames de scie fendues ou
voilées doivent être remplacées immédiatement.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Scie sabre
1 Jeu de lames carbure universelles
1 Clé Allen
1 Porte-clé
1 Coffret de transport
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre scie sabre DW303K a été mise au point pour
une application professionnelle.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Clé Allen
3 Porte-clé
4 Porte-lame
5 Lame de scie
6 Semelle
7 Vis de blocage de la lame
8 Boîtier
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
Vérification et changement des lames de scie
• Toujours tirer la fiche de la prise avant de
changer les lames.
27
fr - 3
FRANÇAIS
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble
de rallonge homologué adapté pour la puissance
absorbée de cet outil (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est de
1,5 mm2. En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours
dérouler le câble complètement.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de
procéder à l’assemblage ou au réglage.
Remplacement de la lame de scie (fig. B & C)
• Desserrer la vis de blocage (7) de la lame au
moyen de la clé Allen (2) fourni avec l’outil.
• Introduire la lame (5) dans le porte-lame (4)
jusqu’à ce qu’elle s’engage la goupille de
blocage (9). La lame s’installe indifféremment les
dents dirigées vers le bas ou vers le haut.
• Pour enlever la lame de scie, procéder en ordre
inverse.
• Remettre la clé Allen (2) dans le porte-clé.
Lames de scie
matériau
métaux ferreux
métaux non-ferreux
bois
matières synthétiques
maçonnerie
lame de scie recommandée
denture fine
denture grosse
lame carbure
denture fine
lame carbure
Toujours sélectionner vos lames avec
soin.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Vérifier le serrage de l’ouvrage.
• Une pression excessive n’accélère pas le
sciage mais réduit les performances de
l’outil. Ne pas exercer de pression latérale
sur les lames de scie. Ne pas exercer de
pression latérale sur les lames de scie.
Travailler de préférence avec la semelle
appuyée contre l’ouvrage pour ménager la
lame et éviter les rebonds et les vibrations.
• En cas de sciage dans les parois et des
planchers p. ex., se renseigner sur
l’emplacement des tuyauteries et des
câblages. Toujours maintenir l’outil par la
poignée.
• Eviter la surcharge.
Avant la mise en marche:
• Monter une lame de scie adaptée. Pour
découper des courbes, utiliser des lames très
étroites. Utiliser des lames bimétalliques pour les
endroits difficiles d’accès (à ras des parois, etc.).
Mise en marche et arrêt (fig. A)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l’interrupteur.
• Laisser fonctionner la machine librement durant
quelques secondes avant de commencer à scier.
Ne jamais mettre la machine en marche quand la
lame est bloquée dans l’ouvrage ou en contact
avec le matériau.
• Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et
avant de débrancher l’outil.
Pour couper le bois (fig. A)
• Serrer l’ouvrage fermement et enlever les clous
et autres objets en métal.
• Maintenir l’outil des deux mains et appuyer la
semelle (6) contre le matériau à scier.
Toute un éventail de lames est disponible en option.
fr - 4
28
FRANÇAIS
Attaque en plein bois
• Placer la semelle (6) sur l’ouvrage de telle
manière que la lame forme un angle qui convient
pour l’attaque en plein matériau.
• Mettre la scie en marche et engager la lame
lentement tout en maintenant la semelle en
contact avec l’ouvrage.
Coupes à ras
• Tracer une ligne de coupe sur l’ouvrage.
• Utiliser une lame étroite et placer la semelle (6)
sur la ligne de coupe. Si nécessaire, p. ex dans
des endroits difficiles d’accès, le bord extérieur
de la semelle peut servir de guide.
• Mettre la scie en marche et engager la lame dans
le matériau tout en maintenant l’outil fermement
contre l’ouvrage.
• Quand l’outil est utilisé à l’intérieur durant une
période prolongée, utiliser un système d’aspiration
de poussière mis au point en conformité avec les
régulations relatives à l’émission de la poussière.
• Dans la mesure du possible, toujours raccorder
un aspirateur mis au point en conformité avec les
directives relatives à l’émission de poussière.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
Lubrification
• Quand la scie va être rangée pour un période
prolongée, graisser légèrement la lame
(utiliser p. ex. de l’huile pour machines).
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être dégagées.
Nettoyer régulièrement le boîtier avec un chiffon doux.
Pour couper le métal (fig. A)
• Dans le cas de coupe de tôle extrêmement
mince, serrer l’ouvrage de part et d’autre pour
obtenir des coupes nettes et éviter la déchirure
du matériau.
• Pour coupes rectilignes, tracer une ligne de
coupe sur le matériau.
• Appliquer un film de lubrifiant sur la ligne de
coupe, mettre la scie en marche et suivre la ligne.
Pour couper les matières synthétiques
• Toujours travailler à vitesse réduite. Effectuer un
essai pour vérifier si le matériau résiste à la chaleur.
Pour couper dans la maçonnerie
Lors du sciage de ciment à l’amiante,
des poussières nocives risquent de se
dégager. Respecter les réglementations
en vigueur et les recommandations des
fabricants de l’amiante.
29
fr - 5
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service
après-vente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et
main-d’oeuvre pour les machines, à l’exclusion
des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
fr - 6
30
ITALIANO
SEGA UNIVERSALE DW303K
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 3
it - 4
it - 4
it - 4
it - 4
it - 5
it - 6
Dati tecnici
DW303K
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
DW303K
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
96,6
LWA (potenza sonora)
dB(A)
109,6
* all’orecchio dell’operatore
DW303K
230
750
0-2.400
30
Tensione
V
Potenza assorbita
W
Velocità a vuoto
min-1
Profondità max. taglio
mm
Capacità di taglio di profili
di legno/metallo e tubi di metallo mm
Portalama
Lunghezza cavo
m
Peso
kg
300/130/130
universale
4,0
2,9
Fusibili:
Modelli da 230 V
10 A
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
DW303K
12,7 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
31
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
it - 1
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte
a ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche
e ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia uso
soltanto di un cavo di prolunga di tipo idoneo,
appositamente previsto e contrassegnato per
l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
it - 2
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore.
Assicurarsi che l’interruttore sia in posizione OFF
prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito. Staccare
la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione. Proteggere
il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli bordi
taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo.
32
ITALIANO
Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori.
Controllare periodicamente lo stato del cavo di
alimentazione, e se danneggiato farlo riparare
presso un Centro di Assistenza tecnica
autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
ed altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Norme di sicurezza aggiuntive per le seghe
universale
Collegamento in rete, accensione/spegnimento on/off
• Prima di collegare la spina alla rete di alimentazione,
assicurarsi sempre che l’interruttore della sega
universale sia nella posizione di spento (off).
• Dopo aver disattivato la sega, non cercare mai di
fermarne le lame con le dita.
• Non riporre mai la sega su un tavolo o su un
banco da lavoro senza averla precedentemente
spenta. Ricordare che le lame continueranno a
funzionare per un breve periodo dopo avere
spento la sega.
Durante il taglio
• Prima di iniziare il taglio, rimuovere i chiodi e le
parti metalliche dal pezzo in lavorazione.
• Quando è possibile, utilizzare morse e dispositivi
simili per bloccare saldamente il pezzo in lavorazione.
33
• Non cercare di tagliare pezzi di lavorazione
estremamente piccoli.
• Non piegarsi troppo in avanti e accertarsi di
essere sempre in una posizione di equilibrio
sicura, soprattutto quando ci si trova su ponteggi
o su scale.
• Impugnare sempre la sega con entrambe le mani.
Controllo e sostituzione delle lame della sega
• Disinserire la spina dell’utensile dalla rete prima di
procedere alla pulizia o alla sostituzione delle
lame della sega.
• Utilizzare solo lame DEWALT per seghe conformi
alle specifiche contenute in questo libretto di
istruzioni.
• Utilizzare solo lame affilate e in perfette condizioni
di funzionamento; le lame rotte o piegate devono
essere scartate e sostituite immediatamente.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Sega universale
1 Set di lame per impieghi generici
1 Chiave per brugole
1 Fermaglio chiave
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
La sega universale DW303K è un elettroutensile
versatile studiato per eseguire operazioni di taglio a
livello professionale.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Chiave a brugola
3 Fermaglio chiave
4 Portalama
5 Lama
6 Scarpa della sega
7 Vite di fissaggio lama
8 Alloggiamento
it - 3
ITALIANO
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Sostituzione della lama (fig. B & C)
• Allentare la vite di fissaggio della lama (7)
utilizzando la chiave a brugola (2) in dotazione.
it - 4
• Inserire la lama (5) nel portalama (4) fino a
quando non si innesta il perno di bloccaggio (9).
La lama può essere montata con i denti rivolti
verso l’alto o verso il basso.
• Per estrarre la lama procedere nell’ordine inverso.
• Riposizionare la chiave a brugola (2) nell’apposito
fermaglio.
Lame della sega
materiale
metallo ferroso
metallo non ferroso denti grossi
lama
plastica
muratura
lama raccomandata
denti fini
legno
TCT
denti fini
estremità al carburo
Su richiesta è disponibile un’ampia scelta di lame
per usi specifici.
Scegliere sempre la lama con estrema
attenzione.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Assicurarsi che il materiale da segare sia
correttamente bloccato in posizione.
• Applicare una leggera pressione
esclusivamente sull’utensile senza
premere lateralmente sulla lama.
Se possibile, lavorare tenendo la scarpa
della sega premuto contro il pezzo in
lavorazione, al fine di evitare danni alla
lama e per impedire all’utensile di
strappare e di vibrare.
• Quando si effettuano tagli nei muri e nei
pavimenti, fare attenzione alla posizione
delle tubazioni e dei cavi elettrici.
Impugnare sempre l’utensile tenendolo
per l’impugnatura.
• Evitare situazioni di sovraccarico.
Prima del funzionamento:
• Montare il tipo di lama appropriato.
Utilizzare lame strette per realizzare tagli curvi e
lame flessibili bimetalliche per raggiungere punti
difficili (ad esempio vicino ai muri, ecc.).
34
ITALIANO
Accensione e spegnimento (ON e OFF) (fig. A)
• Per mettere in funzione l’utensile, premere il
interrutore a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul interrutore determina la velocità
dell’utensile.
• Lasciare funzionare liberamente la lama per
alcuni secondi prima di iniziare il taglio.
Non avviare mai l’utensile con la lama inserita nel
pezzo o a contatto con il materiale.
• Prima di scollegare la spina dalla presa di rete,
assicurarsi sempre che l’interruttore dell’utensile
sia nella posizione di spento.
Taglio nel legno (fig. A)
• Bloccare il pezzo in lavorazione ed estrarre tutti i
chiodi e gli oggetti metallici.
• Impugnare l’utensile elettrico con entrambe le mani
e lavorare mantenendo la scarpa della sega (6)
premuta contro il pezzo in lavorazione.
• Impiegare aspiratori polveri conformi alle direttive
pertinenti relative alle emissioni di polveri.
Taglio nel metallo (fig. A)
• Quando occorre tagliare lamiere molto sottili,
bloccare il pezzo su entrambi i lati con spessori
di legno. In questo modo si ottengono tagli puliti
e si evita di danneggiare il metallo.
• Per eseguire tagli lunghi e rettilinei tracciare una
riga sul pezzo in lavorazione.
• Applicare un sottile velo di lubrificante lungo la
linea di taglio, avviare l’utensile e seguire la linea
di taglio.
Taglio nella plastica
• Lavorare sempre a velocità di taglio ridotta.
Eseguire sempre un taglio di prova al fine di
verificare se il materiale plastico è sensibile al calore.
Taglio di parti in muratura
Taglio a tuffo nel legno
• Appoggiare la scarpa della sega (6) sulla superficie
del pezzo in lavorazione in una posizione in cui la
lama formi il giusto angolo per il taglio a tuffo.
• Avviare la sega e fare avanzare lentamente la
lama nel legno. Assicurarsi che la scarpa rimanga
sempre a contatto con il pezzo.
Taglio a scavare
• Misurare ed evidenziare la parte praticare la tasca.
• Utilizzare una lama sottile, appoggiare la parte
inferiore della scarpa della sega (6) sul pezzo in
lavorazione e assicurarsi che la lama sia
posizionata sulla linea di taglio. Se necessario,
ad esempio quando occorre tagliare in spazi
ristretti, utilizzare il bordo esterno della scarpa
della sega come linea di riferimento.
• Avviare l’utensile e fare avanzare la lama nel
materiale alla massima velocità, mantenendo
l’utensile saldamente contro il pezzo in lavorazione.
• Quando l’utensile viene utilizzato in ambienti
chiusi per periodi di tempo prolungati,
collegarlo a un appropriato aspiratore di polveri.
Impiegare esclusivamente aspiratori di polveri
conformi alle direttive pertinenti relative
all’emissione di polvere.
35
Quando si tagliano pezzi di cemento
amianto, può prodursi della polvere di
cemento pericolosa per la salute.
Attenersi alle indicazioni stabilite dalla
legge e osservare le raccomandazioni
fornite dai fabbricanti di cemento
amianto.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
• Se l’utensile non viene utilizzato per un periodo di
tempo prolungato, rivestire le lame con una
piccola quantità d’olio (ad esempio olio per
macchine).
it - 5
ITALIANO
GARANZIA
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT,
potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di
acquisto, presso una nostra filiale di assistenza
per ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di lavorazione
o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di
acquisto, provvederemo alla sostituzione gratuita
delle parti difettose o a nostro giudizio, alla
sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per
ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza
Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro
del presente manuale). In alternativa, sul nostro
sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un
elenco dei Centri di Assistenza Tecnica DEWALT,
completo di dettagli sul servizio assistenza postvendita.
it - 6
36
NEDERLANDS
RECIPRO-ZAAGMACHINE DW303K
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 6
Technische gegevens
Spanning
V
Opgenomen vermogen
W
Zaagbewegingen, onbelast
min-1
Slaglengte
mm
Zaagcapaciteit in hout/
metaal profielen/metalen buizen mm
Zaagbladhouder
Snoer
m
Gewicht
kg
DW303K
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT,
zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW303K
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
96,6
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
109,6
* op de werkplek
DW303K
230
750
0-2.400
30
300/130/130
universeel
4,0
2,9
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW303K
12,7 m/s2
Zekeringen:
230 V machines
10 A
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
37
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
nl - 1
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd
de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in
acht in verband met brandgevaar, gevaar voor
elektrische schokken en lichamelijk letsel.
Lees ook onderstaande instructies aandachtig door
voordat u met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen.
Draag bij het werken buitenshuis bij voorkeur
rubber werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
nl - 2
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in
deze handleiding. Gebruik geen lichte machine of
hulpstukken voor het werk van zware machines.
De machine werkt beter en veiliger indien u deze
gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
38
NEDERLANDS
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWalt Servicecenter repareren. Controleer het verlengsnoer
regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren.
Controleer of de bewegende delen niet klemmen,
verdraaid of gebroken zijn.
Ga na of de accessoires en hulpstukken correct
zijn gemonteerd en of aan alle andere
voorwaarden voor een juiste werking is voldaan.
Ga bij vervanging of reparatie van beschadigde
veiligheidsinrichtingen of defecte onderdelen te
werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming
van ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor recipro-zagen
Aansluiten op het net, in- en uitschakelen
• Controleer altijd of de machine uitgeschakeld is
voordat u hem aansluit op het net.
• Probeer nooit het zaagblad met de hand te
stoppen nadat de machine is uitgeschakeld.
• Schakel het apparaat steeds uit alvorens het op
een tafel of werkbank te leggen.
Tijdens het zagen
• Verwijder, indien u een zaagblad voor hout
gebruikt, alle spijkers en metalen voorwerpen uit
het werkstuk voordat u de machine inschakelt.
• Gebruik waar mogelijk klemmen en
bankschroeven om het werkstuk vast te klemmen.
• Het zagen van zeer kleine werkstukken wordt
afgeraden.
• Leun niet te ver voorover. Zorg voor een stabiele
houding, vooral wanneer u op een stelling of
ladder staat.
39
• Houd de zaagmachine steeds met beide handen
vast.
Controleren en verwisselen van het zaagblad
• Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het
zaagblad te verwisselen.
• Gebruik alleen DEWALT zaagbladen die voldoen
aan de specificaties in deze handleiding.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die in
goede conditie zijn; gebarsten of verbogen
zaagbladen dienen onmiddellijk te worden
vervangen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Recipro-zaagmachine
1 Set universele zaagbladen
1 Inbussleutel
1 Sleutelhouder
1 Transportkoffer
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw recipro-zaagmachine DW303K is een veelzijdig
elektrisch gereedschap ontworpen voor professionele
zaagtoepassing.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 Inbussleutel
3 Sleutelhouder
4 Zaagbladhouder
5 Zaagblad
6 Zaagschoen
7 Zaagblad bevestigingsschroef
8 Behuizing
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
nl - 3
NEDERLANDS
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Verwisselen van het zaagblad (fig. B & C)
• Draai met behulp van de meegeleverde
inbussleutel (2) de bevestigingsschroef (7)
van het zaagblad los.
• Plaats het zaagblad (5) in de houder (4) totdat
deze wordt vastgeklemd door in de borgpen (9).
Het blad kan met de tanden naar boven of
beneden worden geplaatst.
• Ga in omgekeerde volgorde te werk om het
zaagblad te verwijderen.
• Plaats de inbussleutel (2) terug in de houder.
Zaagbladen
materiaal
ferrometaal
non-ferrometaal
hout
plastic
metselwerk
aanbevolen zaagblad
fijn getand
grof getand
TCT-zaagblad
fijn getand
hardmetalen punten
Er zijn veel zaagbladen voor verschillende
toepassingen verkrijgbaar als optie.
Kies uw zaagblad altijd zorgvuldig uit.
nl - 4
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht
en houdt u aan de geldende voorschriften.
• Controleer of het werkstuk goed
vastgeklemd is.
• Overmatige druk op de machine versnelt
het zagen niet maar resulteert juist in
slechtere prestaties. Oefen geen zijdelingse
druk uit op de zaagbladen. Werk indien
mogelijk met de zaagschoen tegen het
werkstuk gedrukt.
Dit voorkomt beschadiging van het
zaagblad en voorkomt dat het
gereedschap schokt en trilt.
• Let bij het zagen in muren en vloeren op
de loop van de buizen en bedrading.
Houd het gereedschap altijd aan de
handgreep vast.
• Vermijd overbelasting.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Monteer het juiste type zaagblad. Gebruik smalle
zaagbladen voor het zagen van bochten. Gebruik
flexibele bimetalen zaagbladen voor moeilijk
bereikbare plaatsen (bijv. dicht bij muren, enz.).
In- en uitschakelen (fig. A)
• Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
• Laat het blad eerst een aantal seconden draaien
voordat u met zagen begint. Schakel het
gereedschap nooit in wanneer het zaagblad is
vastgeraakt in het werkstuk of wanneer het blad
het materiaal raakt.
• Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is
beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Zagen van hout (fig. A)
• Klem het werkstuk stevig vast en verwijder alle
spijkers en andere metalen delen.
• Werk met de zaagschoen (6) tegen het werkstuk
gedrukt, terwijl u het gereedschap met beide
handen vasthoud.
40
NEDERLANDS
Midden in een houten werkstuk inzagen
• Laat de zaagschoen (6) in een zodanige stand op
het werkstuk rusten dat het blad onder de juiste
hoek staat voor het midden in een houten
werkstuk inzagen.
• Schakel het gereedschap in voer het blad
langzaam in. Zorg ervoor dat de zaagschoen
altijd het werkstuk raakt.
Dicht langs de rand zagen
• Meet en teken de gewenste zaagsnede af.
• Gebruik een smal zaagblad en laat de onderkant
van de zaagschoen (6) op het werkstuk rusten.
Zorg ervoor dat het blad op de zaaglijn is geplaatst.
Gebruik indien nodig, bijv. in besloten ruimtes, de
buitenrand van de zaagschoen als richtlijn.
• Schakel het gereedschap in en voer het blad op
volle snelheid in het materiaal, houd het
gereedschap stevig tegen het werkstuk.
• Wanneer de zaagmachine gedurende lange tijd
binnenshuis wordt gebruikt, moet een
stofafzuiginstallatie worden gebruikt.
Gebruik een stofafzuiger die voldoet aan de
geldende richtlijnen voor stofemissie.
• Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan die
voldoet aan de geldende richtlijnen voor
stofemissie.
Zagen van metaal (fig. A)
• Klem een werkstuk van dun metaal altijd tussen
twee stukken hout in. Dit garandeert nette
zaagsneden en voorkomt dat het materiaal
beschadigt.
• Trek een lijn op het werkstuk voor lange rechte
zaagsneden.
• Breng een dun laagje smeermiddel aan langs de
zaaglijn, schakel het gereedschap in volg de
zaaglijn.
Zagen van metselwerk
Bij het zagen van asbestcement kan
gevaarlijk stof vrijkomen. Volg de
wettelijke bepalingen en aanbevelingen
van de asbestfabrikanten op.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
• Als het gereedschap voor een langere periode
niet wordt gebruikt, breng dan een dun laagje
olie op het zaagblad aan (bijv. machineolie).
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
Zagen van kunststof
• Werk altijd met een laag toerental. Maak eerst
een testzaagsnede om te controleren of het
materiaal warmtegevoelig is.
41
nl - 5
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN «NIET GOED, GELD TERUG» GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan compleet
zoals bij aankoop binnen 30 dagen terug naar
DEWALT, samen met uw aankoopbewijs en uw
rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze Servicecenters op vertoon van het aankoopbewijs. Stuur
uw machine rechtstreeks of via uw dealer naar
een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
nl - 6
42
NORSK
KUTTESAG DW303K
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 6
DW303K
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW303K
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Slagtall, ubelastet/min
Slaglengde
Kuttekapasitet i tre/
metall-profiler/metalrør
Bladholder
Snorlengde
Vekt
dB(A)*
96,6
dB(A)
109,6
* ved brukerens øre
V
W
mm
mm
m
kg
Sikring:
230 V
DW303K
230
750
0-2.400
30
300/130/130
universal
4,0
2,9
10 A
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW303K
12,7 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
43
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
no - 1
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for
å redusere risikoen for elektrisk støt,
personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.)
kan man øke sikkerheten ved å tilkoble en
jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy.
no - 2
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er
ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller
kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke
i ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten.
Utsett ikke ledningen for varme, olje eller skarpe
kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket
med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får
begge hendene fri til å arbeide med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet.
Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem
ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
44
NORSK
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for
å bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt
er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales
i bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for kuttesager
Strømbryter
• Pass alltid på at sagen er slått av før du kobler
den til nettet.
• Forsøk aldri å stoppe sagbladene med fingrene
etter at sagen er slått av.
• Legg aldri sagen ned på et bord eller en
arbeidsbenk hvis den ikke er slått av.
Sagbladene vil fortsette å gå en liten stund etter
at maskinen er blitt slått av.
Når du sager
• Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra
arbeidsemnet før du begynner å arbeide.
• Bruk klemmer og skrustikke til å feste
arbeidsemnet hvis dette er mulig.
• Ikke forsøk sag veldig små emner.
45
• Bøy deg ikke for langt forover. Vær sikker på at
du alltid står støtt, spesielt på stillaser og stiger.
• Hold alltid sagen med begge hender.
Kontroll og bytte av sagblad
• Trekk maskinstøpselet ut av kontakten før
sagbladene rengjøres eller byttes.
• Bruk bare DEWALT-sagblad som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
• Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand;
sprukne eller bøyde sagblad må kasseres og
erstattes øyeblikkelig.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Kuttesag
1 Universal-sagbladsett
1 Umbrakonøkkel
1 Nøkkelholder
1 Koffert
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din kuttesag DW303K er et allsidig og profesjonelt
el-verktøy konstruert for ulike typer sageoperasjoner.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Sekskantnøkkel
3 Nøkkelholder
4 Bladholder
5 Sagblad
6 Sagsko
7 Festeskrue for sagblad
8 Hus
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
no - 3
NORSK
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skjøteledning som er
egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske
data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid
vikle kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Skifting av sagbladet (fig. B & C)
• Bruk sekskantnøkkelen (2) som følger med
verktøyet, til å løsne festeskruen for sagbladet (7).
• Stikk sagbladet (5) inn i holderen (4) til den er
brakt i kontakt med låsepinnen (9). Bladet kan
monteres enten med tennene oppover eller
nedover.
• For fjerning av sagbladet, gjenta prosessen i
motsatt rekkefølge.
• Legg sekskantnøkkelen (2) tilbake i holderen.
Sagblad
materiale
Jernholdige metaller
ikke-jernholdige metaller
tre
plast
tegl
anbefalt sagblad
fintannet
grovtannet
TCT-sagblad
fintannet
karbid-spiss
Et vidt sortiment av spesialblad kan fås som
ekstrautstyr.
Korrekt sagblad må velges med stor
omhu.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages er
spent fast.
no - 4
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet
og trykk ikke sidelengs på bladet.
Dersom mulig, arbeid med sagskoen
presset mot arbeidsstykket.
Dette hindrer skader på sagbladet og
stopper verktøyet fra å rykke og vibrere.
• Når du sager i vegger eller golv, kontroller
alltid om det fins skjulte elektriske ledninger
der. Hold alltid verktøyet i håndtaket.
• Unngå overbelastning.
Før maskinen tas i bruk:
• Montér egnet type sagblad. Bruk smale sagblad
for å skjære kurver. Bruk bøylige bimetall-sagblad
for steder som er vanskelige å komme til
(f.eks. nært vegger, etc.).
Skru på og av (fig. A)
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av
hvor hardt man trykker på bryteren.
• La bladet løpe fritt noen sekunder før en
begynner å skjære. Start aldri verktøyet når det
står i klemme i arbeidsstykket eller er i kontakt
med materialet.
• Stans før støpselet tas ut av kontakten.
Skjæring i trevirke (fig. A)
• Spenn arbeidsstykket godt fast og fjern alle
spikrer og metall-gjenstander.
• Hold el-verktøyet med begge hender, arbeid med
sagskoen (6) presset mot arbeidsstykket.
Stikksaging i trevirke
• La sagskoen (6) hvile mot arbeidsstykket i en slik
stilling at sagbladet danner en passende vinkel
for stikksagingen.
• Start sagen og før sagbladet sakte mot
arbeidsstyket hele tiden.
Hulltaking
• Mål opp og markér hvor du ønsker å sage hullet.
• Bruk et smalt sagblad, la enden av sagskoen (6)
hvile mot arbeidsstykket of forviss deg om at bladet
er plassert på linja det skal sages etter.
Dersom nødvendig, f.eks. på vanskelige
tilgjengelige steder, brukes den ytre kanten av
sagskoen til å styre etter.
46
NORSK
• Start verktøyet og før sagbladet mot materialet
med full hastighet samtidig som verktøyet holdes
godt fast mot arbeidsstykket.
• Når maskinen brukes innendørs i lengre tid,
må den kobles til en egnet støvsuger. Bruk en
støvsuger som er i samsvar med de gjeldende
forskrifter angående støvutslipp.
• Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar
med gjeldende regler om sponutslipp.
Saging i metall (fig. A)
• Når du sager tynne plater, må arbeidsstykket
alltid spennes opp med treklosser på begge
sider. Dette garanterer rene kutt og hindrer
skader på materialet.
• Markér med en linje på arbeidsstykket når du
skal sage lange, rette kutt.
• Stryk på en tynn film med olje langs skjærelinja,
start verktøyet og følg skjærelinja.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Saging i plast
• Arbeid alltid med redusert hastighet. Ta først et
prøvekutt for å kontrollere om materialet er
følsomt for varme.
Saging i teglverk
Ved saging av asbestsement kan det
oppstå skadelig støv. Følg de lovbestemte
retningslinjene og overhold de anbefalinger
som gis av produsenter av asbestsement.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Smøring
• Hvis maskinen ikke skal brukes på lenge,
må man smøre inn sagbladenet.
47
no - 5
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted.
Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og
reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
no - 6
48
PORTUGUÊS
SERRA DE CORTE DW303K
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT.
Muitos anos de experiência, um desenvolvimento
contínuo de produtos e o espírito de inovação
fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis
para os utilizadores profissionais.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 6
DW303K
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
98/37/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
DW303K
LpA
Dados técnicos
DW303K
230
750
0-2.400
30
Voltagem
V
Potência absorvida
Watts
Velocidade em vazio
min-1
Curso
mm
Capacidade de corte em tubos
madeira/perfilados metálicos/
tubos metálicos
mm
Dispositivo de fixação da lâmina
Comprimento do cabo
m
Peso
kg
300/130/130
universal
4,0
2,9
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)*
96,6
dB(A)
109,6
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
DW303K
12,7 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
49
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
pt -1
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança aplicáveis
no seu país para reduzir o risco de incêndio,
de choque eléctrico e de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de tentar
utilizar este produto. Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas à
terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas
(tais como humidade elevada, execução de
soldadura, etc.) a segurança eléctrica pode ser
aumentada intercalando-se um transformador de
separação ou um disjuntor de corrente de
defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio seco,
fechado à chave e fora do alcance das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
pt - 2
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor. Verifique se
o interruptor está desligado ao ligar a ferramenta
à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte.
A ferramenta trabalhará melhor e de uma
maneira mais segura se for utilizada para o efeito
indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios.
50
PORTUGUÊS
Verifique regularmente os cabos da ferramenta e,
no caso de estes estarem danificados,
mande-os consertar a um Centro de Assistência
Técnica DEWALT. Verifique periodicamente os
cabos de extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a reparação
de ferramentas eléctricas deverá estar fica
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Normas de segurança adicionais para serras de
corte
Ligação à corrente, ligar (on) e desligar (off)
• Assegure-se sempre de que interruptor está na
posição (off) antes de ligar a serra à corrente.
• Depois de desligar (off), nunca tente parar as
lâminas de corte com os seus dedos.
• Nunca pouse a serra sobre uma mesa ou
bancada se não estiver desligada (off). As lâminas
continuarão a funcionar durante alguns instantes
depois de a máquina ter sido desligada (off).
Durante a operação de corte
• Retire todos os pregos e objectos metálicos da
peça a serrar antes de começar o trabalho.
• Sempre que possível, use grampos e tornos para
fixar a peça com firmeza.
51
• Não tente serrar peças extremamente pequenas.
• Não se incline demasiado para a frente.
Assegure-se de que está bem seguro,
principalmente em andaimes e escadas.
• Segure sempre a serra com ambas as mãos.
Verificação e mudança das lâminas de corte
• Desligue a ferramenta da corrente eléctrica antes
de a limpar ou mudar as lâminas de corte.
• Utilize apenas lâminas de corte DEWALT,
conformes com as especificações incluídas
nestas instruções de operação.
• Apenas deverão ser usadas lâminas de corte
afiadas e em perfeito estado; as lâminas partidas
ou torcidas deverão ser rejeitadas e substituídas
imediatamente.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de corte
1 Conjunto de lâminas de corte para fins gerais
1 Chave Allen
1 Dispositivo de fixação da chave
1 Caixa de transporte
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
A sua serra de corte DW303K é uma ferramenta
eléctrica versátil, concebida para aplicações de
corte profissionais.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Chave Allen
3 Dispositivo de fixação da chave
4 Dispositivo de fixação da lâmina
5 Lâmina
6 Sapata da serra
7 Parafuso de fixação da lâmina
8 Alojamento
pt - 3
PORTUGUÊS
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da
tomada.
Substituição da lâmina de serra (fig. B & C)
• Usando a chave Allen (2) fornecida com a
ferramenta, desaperte o parafuso de fixação da
lâmina (7).
• Introduza a lâmina de serra (5) no dispositivo de
fixação (4) até esta engatar no pino de fixação
(9). A lâmina pode ser instalada com os dentes
voltados para baixo ou para cima.
• Para retirar a lâmina, proceda da forma inversa.
• Coloque de novo a chave Allen (2) no seu
dispositivo de fixação.
pt - 4
Lâminas de corte
material
metal ferroso
metal não ferroso
madeira
plástico
alvenaria
lâmina de corte recomendada
dentes finos
dentes largos
lâmina de serra TCT
dentes finos
com ponta de diamante
Tem à sua dipsoisção uma grande variedade de
lâminas de serra como opção.
Seleccine sempre a sua lâmina de serra
com muito cuidado.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Assegure-se de que o material a cortar
está bem fixo.
• Aplique apenas uma pressão ligeira
sobre a ferramenta e não exerça pressão
lateral sobre a lâmina de corte.
Se possível, trabalhe com a sapata da
serra pressionada contra a peça de
trabalho. Isto evita danos na lâmina e
evita que a ferramenta salte e vibre.
• Ao cortar em paredes ou chãos,
assegure-se de que conhece a
localização de tubagens e ligações
eléctricas. Segure sempre a ferramenta
pela respectiva pega.
• Evite as sobrecargas.
Antes da operação:
• Monte o tipo adequado de lâmina de serra.
Use lâminas de serra estreitas para cortar
curvas. Use lâminas de serra flexíveis de dois
metais para posições de difícil acesso
(p.e. muito junto a paredes, etc.).
Ligar e desligar (fig. A)
• Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
• Deixe a lâmina funcionar em vazio durante alguns
segundos antes de cortar.
52
PORTUGUÊS
Nunca ligue a ferramenta quando a lâmina de
corte estiver encravada na peça de trabalho ou
em contacto com o material.
• Desligue sempre a ferramenta antes de a
desligar da corrente eléctrica.
• Para cortes longos e rectos, desenhe uma linha
na peça de trabalho.
• Aplique uma película fina de lubrificante ao longo
da linha de corte, ligue a ferramenta e siga a
linha de corte.
Cortar madeira (fig. A)
• Prenda a peça firmemente e retire todos os
pregos e objectos metálicos.
• Segurando na ferramenta eléctrica com ambas
as mãos, trabalhe com o travão da serra (6)
pressionado contra a peça.
Cortar plásticos
• Trabalhe sempre a velocidade reduzida.
Realize um teste de corte para verificar se o
material é sensível ao aquecimento.
Cortes profundos em madeira
• Pouse a sapata da serra (6) sobre a peça de
trabalho numa posição que permita formar um
ângulo apropriado para o corte profundo.
• Ligue a ferramenta e faça a serra penetrar
lentamente na madeira. Assegure-se de que a
sapata da serra se mantém permanentemente
em contacto com a peça de trabalho.
Ao serrar fibrocimento, poderão ser
produzidas poeiras nocivas. Siga as
directrizes oficiais e observe as
recomendações dos fabricantes de
fibrocimento.
Corte de cavidades
• Meça e marque o corte necessário para a cavidade.
• Usando uma lâmina de corte estreita, pouse a
estremidade da sapata da serra (6) na peça de
trabalho e assegure-se de que a lâmina está
posicionada na linha de corte. Se necessário,
p.e. em espaços fechados, use a extremidade
exterior da sapata da serra como guia.
• Ligue a ferramenta e introduza a lâmina no
material a toda a velocidade, segurando
firmemente a ferramenta contra a peça de
trabalho.
• Se necessário, empregue um aspirador
concebido conforme às directivas aplicáveis
relativas à emissão de pó.
• Sempre que possível, use um extractor de
poeiras de acordo com as directivas aplicáveis
tendo em vista a emissão da serradura.
Cortar metal (fig. A)
• Ao cortar metal fino, assente a peça de forma
estável, calçando-a com madeira de ambos os
lados. Isto garante um corte limpo e evita danos
no material.
53
Cortar alvenaria
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
Lubrificação
• Se a ferramenta não for usada durante muito
tempo, aplique nas lâminas de corte um
revestimento de óleo.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
pt - 5
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e
ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos,
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os
12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar a
parte de trás do presente manual. Em alternativa,
encontrará uma lista de Centros de Assistência
Técnica DEWALT e todas as informações sobre o
nosso serviço pós-venda disponíveis na Internet
em www.2helpU.com.
pt - 6
54
SUOMI
PUUKKOSAHA DW303K
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 6
DW303K
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
DW303K
LpA
Tekniset tiedot
Jännite
V
Ottoteho
W
Kuormittamaton kierrosnopeus/min
Iskun pituus
mm
Sahausteho puuhun/
metallilistoihin/metalliputkiin
mm
Terän pidike
Sähköjohdon pituus
m
Paino
kg
Sulakkeet:
230 V
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
DW303K
230
750
0-2.400
30
300/130/130
yleismallinen
4,0
2,9
10 A
dB(A)*
96,6
dB(A)
109,6
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos
ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW303K
12,7 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
55
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
fi - 1
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen
käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden lisäksi tulee
aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä
kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan. Laitteen tai siihen
liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten
vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Esim.
älä sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona työskennellessäsi
kumihansikkaita ja liukumattomia kenkiä. Jos sinulla
on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
fi - 2
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä
terän/työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että
virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen
pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut.
56
SUOMI
Tarkista myös, että kaikki muut käyttöön
mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee
korjata tai vaihtaa valtuutetussa ammattiliikkeessä,
mikäli käyttöohjeissa ei toisin mainita.
Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli
virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita.
Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
• Käytä ainoastaan teräviä, täysin käyttökelpoisia
teriä; vioittuneet tai taipuneet terät tulee vaihtaa
välittömästi ja poistaa käytöstä.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Puukkosaha
1 Yleiskäyttöinen sahanteräsarja
1 Kuusiokoloavain
1 Kuusiokoloavaimen pidike
1 Laukku
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Erityisiä turvallisuusohjeita puukkosahoja varten
Sähköliitäntä ja virran kytkeminen
• Varmista aina ennen virtajohdon liittämistä
sähköverkkoon, että sähkösahan virtakytkin on
off-asennossa (pois päältä).
• Älä koskaan yritä pysäyttää tai jarruttaa sahan
terää käsin.
• Älä aseta sahaa pöydälle ennen kuin olet kytkenyt
virran pois päältä. Sahan terä liikkuu hetken myös
sen jälkeen, kun virta on sammutettu.
Puukkosahasi DW303K on monipuolinen, tehokas
työkalu, joka on suunniteltu ammattikäyttöön.
1 Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
2 Kuusiokoloavain
3 Kuusiokoloavaimen pidike
4 Terän pidike
5 Sahan terä
6 Sahan pohja
7 Sahan terän kiinnitysruuvi
8 Kotelo
Sähköturvallisuus
Sahattaessa
• Poista naulat ym. metalliesineet sahattavasta
kappaleesta ennen sahausta.
• Kiinnitä sahattava kappale puristimien avulla
mahdollisuuksien mukaan.
• Älä käytä sahaa liian pienien kappaleiden
sahaamiseen.
• Älä kurottele saha kädessä työskennellessäsi.
Seiso aina tukevasti.
• Ole erityisen varovainen telineillä tai tikkailla
työskennellessäsi.
Sahan terien vaihtaminen ja säätäminen
• Irrota liitäntäjohto pistorasiasta ennen sahanterien
vaihtamista tai puhdistamista.
• Käytä ainoastaan näiden käyttöohjeiden
suositusten mukaisia DEWALT-sahanteriä.
57
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Koneesi on kaksoiseristetty EN 50144:n
mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia.
fi - 3
SUOMI
Minimijohdinkoko on 1,5 mm2. Jos käytät
kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Sahan terän vaihtaminen (kuva B & C)
• Löysää sahan terän kiinnitysruuvi (7) sahan
mukana tulevan kuusiokoloavaimen (2) avulla.
• Aseta sahan terä (5) pidikkeeseen (4) siten,
että se lukittuu lukitsimella (9). Terä voidaan
asentaa hammastus sekä ylös- että alaspäin.
• Kun haluat irrottaa sahan terän, toista ed. kohdat
vastakkaisessa järjestyksessä.
• Aseta kuusiokoloavain (2) takaisin
avainpidikkeeseen.
Sahan terät
materiaali
rautapitoinen metalli
muu metalli
puu
muovi
kivi
suositeltava sahanterä
tiheä hammastus
harva hammastus
kärkikarkaistu terä
tiheä hammastus
kärkikarkaistu terä
Saatavana laaja valikoima erilaisia teriä
lisävarusteena.
Valitse aina työtehtävään sopiva terä.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varmista että sahattava materiaali pysyy
tiukasti paikallaan.
• Paina laitetta materiaalia vasten
mahdollisimman vähän.
Älä kohdista liikaa sivuttaisvoimaa
sahanterään. Mikäli mahdollista,
työskentele siten, että sahan pohja on
painettuna työkappaletta vasten,
mikä estää terän tärinän, vahingoittumisen
sekä estää terää juuttumasta paikalleen.
fi - 4
• Kun sahaat seiniä tai lattioita, ota ensin
selville putkien ja sähkö- ym. johtojen
sijainti. Pidä aina kiinni sahan kahvasta.
• Vältä kuormittamasta laitetta liikaa.
Ennen käyttämistä:
• Asenna tyypiltään sopiva sahan terä.
Käytä kapeita teriä, kun sahaat mutkitellen.
Käytä joustavia kaksimetallisia teriä, kun sahaat
kohteita, joihin on vaikea päästä
(esim. lähellä seiniä jne.).
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää
koneen kierrosnopeuden.
• Anna terän liikkua vapaasti muutaman sekunnin
ajan ennen sahausta. Älä koskaan käynnistä sahaa,
kun terä on juuttunut kiinni työkappaleeseen tai kun
terä koskettaa sahattavaa materiaalia.
• Sammuta aina laite virtakytkimestä ennen kuin
irrotat liitäntäjohdon pistorasiasta.
Puun sahaaminen (kuva A)
• Purista työkappale kiinni tukevasti ja poista siitä
kaikki naulat ja metalliesineet.
• Pidä sahasta kiinni molemmin käsin, työskentele
sahan pohja (6) painettuna työkappaletta vasten.
Upotussahaus puuhun
• Lepuuta sahan pohjaa (6) työkappaletta vasten
siten, että terä on sopivassa kulmassa.
• Käynnistä saha ja liikuta sahaa hitaasti.
Varmista että sahan pohja pysyy koko ajan
työkappaletta vasten.
Lovien sahaaminen
• Mittaa ja merkitse tarvittava lovi.
• Käytä kapeaa sahanterää. Anna sahan pohjan (6)
levätä työkappaletta vasten ja varmista, että terä
kulkee pitkin merkkiviivaa. Käytä tarvittaessa,
esim. ahtaissa tiloissa, sahan pohjan ulkoreunaa
ohjaimena.
• Käynnistä saha ja liikuta terää materiaalissa
täydellä nopeudella. Pidä sahaa tiukasti
työkappaletta vasten.
58
SUOMI
• Kun laitetta käytetään sisätiloissa pidemmän
aikaa, se on yhdistettävä sopivaan sahauspölyn
poistimeen. Käytä ainoastaan pölynpoistosta
annettujen ohjeiden ja määräysten mukaista
pölynpoistolaitetta.
• Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka on
puun sahaamiseen liittyvien lastunpoiston
direktiivien mukainen.
Metallin sahaaminen (kuva A)
• Kun sahaat ohutta metallia, pidä työkappale
vakaana asettamalla puupala työkappaleen
molemmin puolin. Tällöin sahausjälki on siistimpi
eikä materiaali vahingoitu.
• Vedä työkappaleeseen merkkiviiva, kun sahaat
pitkiä, suoria linjoja.
• Levitä ohut kerros voiteluöljyä sahauslinjaan,
käynnistä saha ja noudata merkkiviivaa.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Muovin sahaaminen
• Käytä aina alhaista nopeutta. Tee ensin
koesahaus tarkistaaksesi, onko materiaali
herkkää lämmölle.
Kiven sahaaminen
Kun sahaat asbestisementtiä,
sahauksessa saattaa syntyä vaarallista
pölyä. Noudata annettuja määräyksiä
sekä asbestisementin valmistajien
antamia ohjeita.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, levitä sahanteriin.
59
fi - 5
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
fi - 6
60
SVENSKA
KAPSÅG DW303K
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 6
DW303K
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
98/37/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
DW303K
LpA
Tekniska data
Spänning
V
Ineffekt
W
Varvtal obelastad/min
Sågdragslängd
mm
Kapar trä/metallprofiler/metallrör mm
Bladhållare
Sladdlängd
m
Vikt
kg
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
DW303K
230
750
0-2.400
30
300/130/130
universell
4,0
2,9
dB(A)*
96,6
dB(A)
109,6
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
DW303K
12,7 m/s2
Säkring:
230 V
10 A
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
61
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
sv - 1
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg
i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
sv - 2
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid tomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör.
Kontrollera elverktygets sladd regelmässigt och få
den reparerad hos en erkänd fackverkstad om den
är skadad. Kontrollera förlängningssladdar
regelmässigt och byt ut dem om de är skadade.
Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är
frånslagen när Du ansluter stickkontakten till
uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
62
SVENSKA
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en erkänd
fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte elverktyget
om strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för kapsågar
Strömbrytare
• Se alltid till att sågen är avstängd innan du sätter i
kontakten.
• Försök aldrig att stoppa bladet med fingrarna
efter att maskinen stängts av.
• Sätt aldrig sågen på ett bord eller en arbetsbänk
innan den har stannat helt. Sågbladen fortsätter
att snurra en kort stund efter att maskinen har
stängts av.
Medan du sågar
• Avlägsna alla spikar och metallföremål från
arbetsstycket innan du börjar.
• Fäst alltid arbetsstycket med klämmor och
tvingar när det är möjligt.
• Försök aldrig såga mycket små arbetsstycken.
63
• Böj dig inte för långt framåt. Se till att du alltid står
stadigt, speciellt på byggnadsställningar och stegar.
• Håll alltid säkert i sågen med båda händerna.
Kontroll och byte av sågblad
• Bryt strömmen innan du rengör den eller byter
sågblad.
• Använd endast DEWALTs sågblad som uppfyller
specifikationerna i denna bruksanvisning.
• Använd endast skarpa sågblad i perfekt skick;
spruckna eller böjda blad måste genast kastas
och ersättas.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Kapsåg
1 Sågbladset för allmänt bruk
1 Sexkantnyckel
1 Nyckelhållare
1 Låda
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din kapsåg DW303K är ett mångsidigt motordrivet
verktyg som har tagits fram för professionell sågning.
1 Steglös strömbrytare
2 Insexnyckel
3 Nyckelhållare
4 Bladhållare
5 Sågblad
6 Sågfot
7 Fästskruv för sågblad
8 Hus
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
sv - 3
SVENSKA
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning
(se tekniska data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att allt material som ska sågas är
ordentligt fastspänt.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen och
tryck aldrig i bladets sidriktning.
Tryck sågfoten mot arbetsstycket när du
sågar, om det är möjligt. Detta
förebygger skador på bladet och gör att
verktyget rycker och vibrerar mindre.
• Ta alltid reda på var rör och kablar sitter
när du sågar i väggar eller golv. Håll alltid
fast verktyget i handtaget.
• Undvik överbelastning.
Innan Du börjar:
• Sätt in rätt slags sågblad. Använd smala sågblad
när du sågar krökningar. Använd flexibla
bimetallsblad vid sågning på platser som är svåra
att komma åt (t.ex. nära väggar, etc.).
Byte av sågblad (fig. B & C)
• Använd insexnyckeln (2) som följer med
verktyget, och lossa sågbladets fästskruv (7).
• För in sågbladet (5) i hållaren (4) tills det fäster
i låsbulten (9). Bladet kan sättas fast med
tänderna uppåt eller nedåt.
• Utför samma moment i motsatt ordningsföljd för
att lossa bladet.
• Sätt tillbaka insexnyckeln (2) i hållaren.
Strömbrytare (fig. A)
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren (1).
Hastigheten är beroende på hur hårt brytaren
trycks in.
• Låt sågbladet löpa fritt några sekunder innan du
använder sågen. Slå aldrig på verktyget när
sågbladet sitter fast i arbetsstycket eller när det
har kontakt med materialet.
• Slå alltid av maskinen innan du drar ur kontakten.
Sågbladen
material
järnhaltig metall
lättmetall
trä
plast
murverk
Sågning i trä (fig. A)
• Fäst arbetsstycket ordentligt och ta bort alla
spikar och metallföremål.
• Håll fast verktyget med båda händerna och tryck
sågfoten (6) mot arbetsstycket när du arbetar.
rekommenderat sågblad
fintandat
grovtandat
TCT sågblad
fintandat
hårdmetallbestyckat
Det finns ett brett urval av specialanpassade sågblad
att välja som tillval.
Var alltid mycket noggrann när du väljer
vilket sågblad du ska använda.
sv - 4
Slagsågning i trä
• Håll sågfoten (6) mot arbetsstycket i ett sådant
läge att bladet ligger i en lämplig vinkel för
slagsågningen.
• Slå på verktyget och för in bladet långsamt.
Se till att sågfoten och arbetsstycket har kontakt
hela tiden.
64
SVENSKA
Instickssågning
• Mät och markera det område som ska sågas.
• Använd ett smalt sågblad, tryck sågfotens (6)
underkant mot arbetsstycket och se till att bladet
följer den markerade linjen. Om det behövs, t.ex.
på begränsade ytor, kan sågfotens ytterkant
användas som riktlinje.
• Slå på verktyget och för in bladet i materialet
med full hastighet, tryck verktyget hårt mot
arbetsstycket.
• Om verktyget används inomhus under längre
perioder måste det kopplas till en lämplig
dammutsugare. Använd en dammutsugare som
uppfyller de aktuella direktiven för
dammutsugning.
• Använd om möjligt en dammsugare som fyller
gällande föreskrifter gällande dammutsläpp.
Sågning i metall (fig. A)
• Stabilisera alltid arbetsstycket genom att spänna
trä på båda sidorna när du sågar i tunn metall.
Detta garanterar raka spår och förebygger att
materialet skadas.
• Rita ett streck på arbetsstycket när du vill såga
långa, raka spår.
• Stryk ett tunt lager olja längs skärlinjen, slå på
verktyget och såga längs linjen.
Sågning i plast
• Välj alltid en lägre hastighet. Gör alltid först en
testsågning för att kontrollera om materialet är
värmebeständigt.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
Om maskinen inte kommer att användas på länge
måste du olja in sågbladen.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Sågning i murverk
När du sågar i asbesthaltig cement kan
farligt damm produceras. Följ de
gällande riktlinjerna och ta reda på vilka
rekommendationer som tillverkare av
asbesthaltig cement har.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
65
sv - 5
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT. Som
alternativ finns en lista på auktoriserade DEWALT
serviceverkstad och kompletta detaljer om vår
after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
sv - 6
66
TÜRKÇE
KATRAK TESTERE DW303K
Tebrikler!
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan%
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş
bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede y llar n deneyimi D E WALT’
profesyonel kullan c lar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
İçindekiler
Teknik veriler
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan
Güvenlik talimatlar
Ambalaj n içindekiler
Tan m
Elektrik güvenliği
Uzatma kablosu
Montaj ve ayarlar
Kullan m talimatlar
Bak m
Garanti
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
-1
-1
-2
-3
-3
-4
-4
-4
-4
-5
-6
DW303K
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3’e uygun olarak tasarland ğ n
beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
k lavuzun arkas na bak n.
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde,
ses şiddeti seviyesi 86/188/EEC &
98/37/EEC’ye uygundur:
DW303K
Teknik veriler
Voltaj
V
Güç ihtiyac
W
Yüksüz h z
min -1
Hareket uzunluğu
mm
Ahşap/metal profilleri/
metal borular için
kesme kapasitesi
mm
B çak yuvas
Kablo uzunluğu
m
Ağ rl k
kg
DW303K
230
750
0-2.400
30
300/130/130
üniversal
4,0
2,9
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
96,6
L WA (akustik gücü)
dB(A)
109,6
* kullan c n n kulağ nda
85 dB(A) ses şiddeti (bas nc )
aş ld ğ nda, kulaklar korumak
için gerekli önlemleri al n.
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağ rl kl
kökü EN 50144’e uygundur:
DW303K
12,7 m/s 2
Sigortalar
230 V aletler
10 A
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller
kullan lm şt r:
Bu k lavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
67
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
tr - 1
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar%
Elektrikli aletleri kullan rken daima, yangin,
elektrik çarpmas ve yaralanma riskini
azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallar na uyun. Bu ürünü kullanma
girişiminde bulunmadan önce, aşağ daki
güvenlik talimatlar n dikkatle okuyun.
Bu talimatlar% güvenli bir yerde saklay%n.
Genel Bilgiler
1 Çal%şma alan%n%z% temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal%şma alan%n%z%n çevre koşullar%na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz b rak–
may n. Çal şma alan n z iyi ayd nlat n.
Elektrikli aletleri, yan c s v ve gazlar n
bulunduğu ortamlarda kullanmay n.
3 Elektrik çarpmas%na karş% önlem al%n
Topraklanm ş yüzeylere temastan
kaç n n (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar% aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu
ile temas na izin vermeyin.
Herkesi çal şma alan ndan uzak tutun.
5 Aç%k havada kullan%m için uzatma
kablolar%
Alet aç k havada kullan ld ğ nda, daima
aç k havada kullan m için özel yap lm ş
ve böyle olduğunu gösteren bir damga
taş yan uzatma kablolar kullan n.
6 Kullan%lmayan aletleri saklay%n
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklar n ulaşamayacağ bir
yerde saklay n.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir. Aç k havada çal şken,
tercihen lastik eldiven kullan n ve
kaymaz tabanl ayakkab giyin. Saç n z
uzunsa koruyucu başl k giyin.
8 Koruyucu gözlük tak%n
İşlemin toz veya f rlayan parçac k
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullan n.
tr - 2
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa,
kulağ n z korumak için gerekli
önlemleri al n.
10 İşlediğiniz parçay% iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullan n. Bu hem
daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalm ş olur.
11 Aş%r% uzanarak çal%şmay%n
Daima yere s k ve dengeli basmaya
dikkat edin.
12 Aletin kazara çal%şt%r%lmas%na olanak
vermeyin
Fişi tak l aleti, parmağ n z tetikte
taş may n. Fişi takarken tetiğin çekili
olmamas na dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullan n. Yorgunken aleti kullanmay n.
14 Aletin fişini çekin
Aleti baş boş b rakmadan önce
enerjisini kesin ve tamamen durmas n
bekleyin. Aleti kullanmayacağ n z
zaman, bak m yapmadan önce veya
aksesuarlar n değiştirirken fişini çekin.
15 Ayar anahtarlar%n% ve aparatlar%n%
ç%kart%n
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparat n n
bulunmamas na dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan%n
Küçük alet veya aksesuarlar , ağ r hizmet
tipi aletin görevini yapmaya zorlamay n.
Alet, imalat amac na uygun olan işi daha
iyi ve güvenli yapacakt r.
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda tavsiye
edilenlerin d ş nda aksesuar ve parçalar n
kullan m yaralanma riski doğurabilir.
17 Kabloyu dikkatli kullan%n
Asla aleti kablosundan tutarak
taş may n veya fişi çekmek için kabloya
as lmay n. Kabloyu, s , yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
18 Aletlerinize iyi bak%n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun.
68
TÜRKÇE
Aletin kablosunu düzenli olarak kontrol
edin ve hasarl ise yetkili D E WALT
servisine onart n. Uzatma kablolar n da
düzenli kontrol edin ve hasarl ise,
yenileyin. Tüm komuta mekanizmas n
kuru, temiz ve yağlardan uzak tutun.
19 Hasarl% parça kontrolü yap%n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çal şacağ ndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için, özenle
hasar kontrolü yap n. Hareketli
parçalar n ayars z olup olmad ğ veya
tutukluk yap p yapmad ğ n , k r k parça
olup olmad ğ n ve çal şmas n
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Hasarl siperleri veya diğer ar zal
parçalar talimatlar uyar nca onart n
veya yeniletin. Tetiği ar zal ise, aleti
kullanmay n. Tetiği yetkili bir D E WALT
onar m merkezinde değiştirin.
20 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar%m
merkezinde onart%n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallar na uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler taraf ndan onar lmal d r.
Katrak testereler için ek güvenlik
kurallar
Elektriğe bağlama, açma/kapama
• Testerenin fişini prize takmadan önce
daima aletin kapal olup olmad ğ n
kontrol edin.
• Testereyi kapatt ktan sonra testere
b çağ n asla elle durdurmaya
çal şmay n.
• Testereyi kapatmadan bir masa ya da
çal şma tezgah üzerine b rakmay n.
Testere b çağ , testere kapat ld ktan
sonra bir süre daha dönmeye devam
eder.
Keserken
• Özellikle ahşap kesmek için geliştirilmiş
testere b çaklar kullan rken,
kesmeye başlamadan önce kesilecek
parça üzerindeki tüm çivi ve diğer metal
parçalar ç kart n.
69
• Mümkün olan her durumda kesilecek
parçalar sabitlemek için mandal ve
mengeneler kullan n.
• Çok küçük parçalar kesmeyi denemeyin.
• Öne doğru fazla eğilmeyin. Özellikle
iskele ve merdivenlerde sağlam durmaya
özen gösterin.
• Testereyi daima iki elle tutunuz.
Testere b%çaklar%n%n kontrolü ve
değiştirilmesi
• Testere b çaklar n temizlemeden ya da
değiştirmeden önce aletin fişini prizden
çekin.
• Yaln zca bu kullan m k lavuzunda
belirtilen özelliklere uygun D E WALT
testere b çaklar kullan n.
• Yaln zca çok iyi durumdaki b çaklar
kullan n. Çatlak ya da eğilm testere
b çaklar derhal değiştirilmeli ve
at lmal d r.
Ambalaj%n içindekiler
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 Katrak testere
1 Çok amaçl testere b çaklar tak m
1 Allen anahtar
1 Anahtar yuvas
1 Kutu
1 Kullan m k lavuzu
1 Aç l ml çizim
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda
veya aksesuarlar nda hasar oluşup
oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ay r n.
Tan%m (şekil A)
Testere DW303K profesyonel kesim işleri için
geliştirilmiş çok yönlü bir elektrikli alettir.
1 Değişken h z anahtar
2 Allen anahtar
3 Anahtar yuvas
4 B çak yuvas
5 Testere b çağ
6 Testere pabucu
7 Testere b çak n vida
8 Gövdesi
tr - 3
TÜRKÇE
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun
imal edilmiştir. Daima, şebeke voltaj n n,
aletinizin üstünde yaz l olan voltajla ayn
olmas na dikkat edin.
D E WALT aletiniz, EN 50144 uyar nca
çift yal t ml d r, bu nedele
topraklanmas gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve ç plak iletken, kötü bağlant , hasarl
yal t m kontrolü yap n. Gerekli onar mlar
yap n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
Testere bçağnn değiştirilmesi
(şekil B & C)
• Allen anahtar (2) ile testere b çak n
vida (7) gevşetin.
• Testere b çağ n iterek yuvaya (6)
yerleştirin. Testere b çağ , d şleri yukar
ya da aşağ ya doğru tak labilir.
• Testere b çağ n sökmek için işlemi ters
s rayla yürütün.
• Allen anahtar (2) yuvaya yerleştirin.
Testere b%çağ%
materyal
demir içerikli metalleri
demir içerikli olmayan
metalleri
ahşap
plastik
kargir yap l şeyleri
önerilen testere
b%çağ%
ince dişli
iri dişli
TCT b çağ
ince dişli
karpit kaplamal
Bol mevcut testere b çaklar aksesuarlar
opsyoneldir.
tr - 4
Testere b çağ özenli seçin.
Kullan%m talimatlar%
• Daima güvenlik talimatlar na ve
uygulanan kurallara uyun.
• Kesilecek parçan n sağlam bir
şekilde tespit edilmesine dikkat
edin.
• Alete hafif bir tazyik uygulay n ve
testere b çağ na yandan bas nç
binmemesine dikkat edin.
Mümkünse, keserken testere
pabucunu kesilen parçaya dayay n.
Bu şekilde testere b çağ n n zarar
görmesi ve testerenin fazla
titremesi önlenebilmektedir.
• Duvar ya da tabanlarda kesim
yaparken boru ve elektrik
tellerine dikkat edin. Testereyi
daima tutma kolundan tutun.
• Aş r yüklenmeden kaç n n.
Kullanmadan önce:
• Uygun testere b çağ n tak n. Kavisler
kesmek için dar b çaklar kullan n.
Zor erişilen yerler (örn. duvar yak n nda
vs.) konumlar için esnek bimetal
b çaklar kullan n.
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
• Aleti çal şt rmak için değişken h z
anahtar n (1) bas n. Değişken h z
anahtar n uygulanan bas nç,
aletin h z n belirlemektedir.
• Kesime başlamadan önce, testere b çağ n
birkaç saniye rölantide çal şt r n. Testere
b çağ kesilen malzeme içinde s k şm şsa
ya da malzemeye temas ediyorsa testereyi
kesinlikle çal şt rmay n.
• Fişi prizden çekmeden önce testereyi
daima kapat n.
Ahşap kesme (şekil A)
• Kesilecek parçay sağlam bir şekilde
tespit edin ve tüm çivi ve metal
nesneleri sökün.
70
TÜRKÇE
• Aleti iki elinizle tutunuz ve testere
pabucunu (6) kesilen parçaya dayayarak
kesiniz.
Ahşapta dald%rarak kesme
• Testere pabucunu (6), dald rma kesimi
için uygun bir aç yapacak şekilde
kesilecek parçaya dayay n z.
• Testereyi çal şt r n ve b çağ yavaşça
kesilen malzemeye itin. Testere
pabucunun kesilen parçayla daima temas
halinde olmas na dikkat edin.
Cep kesme
• Yap lacak cep kesimini ölçüp işaretleyin.
• Dar testere b çağ n kullanarak testere
pabucunun (6) alt taraf n kesilecek
parçaya dayay n. Testere b çağ n n kesim
çizgisi üzerinde durmas na dikkat edin.
Gerekirse, örn. dar yerlerde, testere
pabucunun d ş kenar n k lavuz çizgisi
olarak kullan n.
• Testereyi çal şt r n ve azami h zda dönen
b çağ kesilecek parçaya doğru itin.
Testereyi s k ca kesilen parçaya dayay n.
• Testere uzun süre kapal alanlarda
kullan l yorsa, toz emisyonu ile ilgili
yönetmeliklere uygun bir toz emme cihaz
kullan n.
• Mümkün olduğu sürece toz
emisyonlar yla ilgili kurallara uygun
olarak tasarlanm ş bir toz çekme cihaz
kullan n.
Metal kesme (şekil A)
• Ince metal keserken, daima kesilen
parçay her iki taraftan ahşap takozlarla
destekleyin. Bu şekilde metali temiz bir
şekilde kesebilir ve malzemeye zarar
gelmesini önleyebilirsiniz.
• Uzun, düz kesimler için kesilecek parça
üzerine bir çizgi çekin.
• Kesim çizgisi boyunca ince bir şerit
halinde yağ dökün. Testereyi çal ş t r p
kesim çizgisini takip edin.
71
Plastik kesme
• Daima yavaş h zda kesin. Malzemenin
s ya dayan kl olup olmad ğ n anlamak
için bir deneme kesimi yap n.
Duvar malzemesi kesme
Asbestos çimentosu keserken
zararl tozlar oluşabilir.
Ilgili yasal kurallar ve asbestos
çimento üreticisinin önerilerini
uygulay n z.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bak%m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bak mla uzun süre çal şacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çal şmas ,
alete gerekli bak m n yap lmas na ve
düzenli temizliğe bağl d r.
Yağlama
• Testere uzun bir süre kullan lmayacaksa,
testere b çağ n biraz yağ (örn.makina
yağ ) ile kaplay n.
Temizlik
Havaland rma kanallar n n temiz ve aç k
olmas na dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kald ran
D E WALT onar m merkezlerine götürün.
tr - 5
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Sat n alma belgesinin ibraz şartt r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir y l süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Sat n alma
tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan
hiçbir onar m ve koruyucu bak m
işleminden işçilik ücreti almamaktay z.
Sat n alma tarihinin belgelenmesi şartt r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletleri, sat ş tarihinden itibaren bir y l
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağ dakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar taraf ndan yap lan veya
girişimde bulunulan onar mlardan
kaynaklanan hasar
• Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve
aş nmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç d ş kullan mdan kaynaklanan
hasar.
Size en yak n yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu k lavuzun
arkas nda bulunan uygun telefon
numaras n kullan n. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
tr - 6
72
∂§§∏¡π∫∞
¶ƒπ√¡π ∫√¶∏™ DW303K
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 6
el - 7
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
DW303K
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
DW303K
96,6
dB(A)
109,6
DW303K
230
750
0-2.400
30
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
∆¿ÛË
V
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
W
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
min-1
ª‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
mm
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÔ‹˜
͇ÏÈÓˆÓ/ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ
ÚÔÊ›Ï/ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ mm
µ¿ÛË ÏÂ›‰·˜
ª‹ÎÔ˜ ηψ‰›Ô˘
m
µ¿ÚÔ˜
kg
300/130/130
universal
4,0
2,9
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
10 A
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
DW303K
12,7 m/s2
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
73
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó·
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ
Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜,
ÛÒÌ·Ù· ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜,
„˘Á›· ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ
·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋
Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ
ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi
·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ.
el - 2
°È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È
Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â
ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ·
‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·
Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
74
∂§§∏¡π∫∞
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘,
‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜
·fi ÙËÓ DEWALT. EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù·
ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ
Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘. ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜
‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙÂ
Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË,
Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
75
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÚÈfiÓÈ· ÎÔ‹˜
™‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ¿Ó·ÌÌ· ηÈ
Û‚‹ÛÈÌÔ (ON Î·È OFF)
• µÂ‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ ÎÔ‹˜ Ô
‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜ (OFF) ÚÈÓ ÙÔ
Û˘Ó‰¤ÛÂÙ Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô.
• ∞ÊÔ‡ ÙÔ ı¤ÛÂÙ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜,
ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ÔÙ¤ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙȘ
ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ì ٷ ‰¿ÎÙ˘Ï¿ Û·˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ‚¿˙ÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ¿Óˆ Û ÙÚ·¤˙È ‹
Û ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ
¤¯ÂÙ ı¤ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. √È ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó
ÁÈ· Û‡ÓÙÔÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ ÙË ı¤ÛË Ù˘
Û˘Û΢‹˜ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
∫·Ù¿ ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ·
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ Î·È Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›·
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ.
• √ÔÙÂ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÛÊÈÎÙ‹Ú˜ Î·È Ì¤ÁÁÂÓË ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù›Ù ÙÔ
˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
• ªËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÚÈÔÓ›ÛÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο
ÌÈÎÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
• ªË Û·‚ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜.
¢È·Ûʷϛ۷Ù fiÙÈ ¿ÓÙÔÙ ÛÙ¤ÎÂÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿,
ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ Û ÛηψÛÈ¿ ‹ ÛÂ
ÛοϘ.
• ¶¿ÓÙÔÙ Îڷٿ٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ Ì ٷ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ·.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
• µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ ·fi
ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÏÂ›‰ˆÓ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÏÂ›‰Â˜
DEWALT, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡.
• ªfiÓÔ ÎÔÊÙÂÚ¤˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û ¿ÚÈÛÙË
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. √È Ú·ÁÈṲ̂Ó˜ ‹
Ï˘ÁÈṲ̂Ó˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ˘Û΢·Û›·˜
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¶ÚÈfiÓÈ ÎÔ‹˜
1 ™ÂÙ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÁÈ· ÁÂÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜
1 ∞ÏÏÂÓfiÎÏÂȉÔ
1 µ¿ÛË ÎÏÂȉÈÔ‡
1 ∫È‚ÒÙÈÔ
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡
Â›Ó·È 1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÚÈfiÓÈ ÎÔ‹˜ Û·˜ DW303K Â›Ó·È ¤Ó· ¢¤ÏÈÎÙÔ
ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ·
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2 ∫ÏÂȉ› Allen
3 µ¿ÛË ÎÏÂȉÈÔ‡
4 µ¿ÛË ÏÂ›‰·˜
5 §Â›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
6 ¶¤‰ÈÏÔ ÚÈÔÓÈÔ‡
7 µ›‰· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
8 ¶ÂÚ›‚ÏËÌ·
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË.
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
el - 4
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. B & C)
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› Allen (2) Ô˘
·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ¯·Ï·ÚÒÛ·Ù ÙË
‚›‰· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÏÂ›‰·˜
ÚÈÔÓÈÔ‡ (7).
• EÈÛ¿Á·Ù ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ (5) ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘
(4) ̤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÛÙÔÓ ›ÚÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
(9). ∏ ÏÂ›‰· ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ›Ù Ì ÙȘ
Ô‰ÔÓÙÒÛÂȘ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ‹ ÚÔ˜ Ù· οو.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡,
ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ù Ì ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÂÈÚ¿.
• ∆ÔÔıÂÙ‹Û·Ù ÙÔ ÎÏÂȉ› Allen (2) ›Ûˆ ÛÙË
‚¿ÛË ÙÔ˘.
§Â›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
˘ÏÈÎfi
ÛȉËÚÔ‡¯Ô ̤ٷÏÏÔ
ÌË ÛȉËÚÔ‡¯Ô ̤ٷÏÏÔ
͇ÏÔ
Ï·ÛÙÈÎfi
ÙÔȯÔÔÈ›·
ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
ÏÂÙ‹ Ô‰fiÓÙˆÛË
¯ÔÓÙÚ‹ Ô‰fiÓÙˆÛË
ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ TCT
ÏÂÙ‹ Ô‰fiÓÙˆÛË
Ì ¿ÎÚË Î·Ú‚È‰›Ô˘
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ‰È·Ù›ıÂÙ·È Â˘Ú›· ÔÈÎÈÏ›· ÂȉÈÎÒÓ
ÏÂ›‰ˆÓ ÚÈÔÓÈÔ‡.
EÈϤÁÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
76
∂§§∏¡π∫∞
• ¢È·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı·
ÚÈÔÓ›ÛÂÙÂ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∞Û΋ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÌfiÓÔ ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌËÓ ·ÛΛ٠Ï¢ÚÈ΋
›ÂÛË ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
∞Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÂÍ·ÛÎÒÓÙ·˜ ›ÂÛË Ì ÙÔ ¤‰ÈÏÔ
ÚÈÔÓÈÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
∞˘Ùfi ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·‹‰ËÛË Î·È
‰fiÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• √Ù·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Û ÙÔ›¯Ô˘˜ ‹
·ÙÒÌ·Ù·, ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ ¿ÓÙÔÙÂ ÙË ı¤ÛË
ÙˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ
ηψ‰›ˆÓ. ∫ڷٿ٠¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·fi ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• ∆ÔÔıÂÙ‹Û·Ù ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ù‡Ô ÏÂ›‰·˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÙÂÓ¤˜ ÏÂ›‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹
ηÌ‡ÏˆÓ. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÏ·ÛÙÈΤ˜
‰ÈÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÏÂ›‰Â˜ ÁÈ· ı¤ÛÂȘ fiÔ˘ Ë
ÚfiÛ‚·ÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË (.¯. ÎÔÓÙ¿ ÛÂ
ÙÔ›¯Ô˘˜, ÎÏ.).
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
• °È· Ó· ·ÓÔ›ÁˆÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ȤÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1) Ô›˙ÂÈ Ë
Ù·¯‡ÙËÙ·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂχıÂÚ·
ÁÈ· Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ÙËÓ
ÂÚÁ·Û›·. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ı¤ÙÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÙ·Ó Ë ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ›ӷÈ
ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ˘ÏÈÎfi.
• ¡· ı¤ÙÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘
·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô.
∫Ô‹ ͇ÏÔ˘ (ÂÈÎ. A)
• ™Ê›ÁÍ·Ù Ì ̤ÁÁÂÓË ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ·Ê·ÈÚ¤Û·Ù fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ Î·È Ù·
ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
• ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È Ì ٷ
‰‡Ô ¯¤ÚÈ·, ÂÚÁ·Ûı›Ù Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤‰ÈÏÔ
ÚÈÔÓÈÔ‡ (6) ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
77
µ·ıÂÈ¿ ÎÔ‹ Û ͇ÏÔ
• ∆ÔÔıÂÙ‹Û·Ù ÙÔ ¤‰ÈÏÔ ÚÈÔÓÈÔ‡ (6) Â¿Óˆ
ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ ÙÚfiÔÓ ÒÛÙ Ë
ÏÂ›‰· Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙË
‚·ıÂÈ¿ ÎÔ‹.
• £¤Û·Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÚÁ¿
ÂÈÛ¿Á·Ù ÙË ÏÂ›‰·. ™ÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ ÙÔ
¤‰ÈÏÔ ÏÂ›‰·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·.
∫Ô‹ ÂÛÔ¯ÒÓ
• ªÂÙÚ‹Û·ÙÂ Î·È Ì·ÚοÚÂÙ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË
ÂÛÔ¯‹ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ Îfi„ÂÙÂ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙÂÓ‹ ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
ÙÔÔıÂÙ‹Û·Ù ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤‰ÈÏÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ (6) ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
ÛÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· Â›Ó·È Â› Ù˘
ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÎÔ‹˜. ∞Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, .¯. ÛÂ
ÛÙÂÓÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜,
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
¤‰ÈÏÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ˆ˜ ÁÚ·ÌÌ‹-Ô‰ËÁfi.
• £¤Û·Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηÈ
ÂÈÛ¿Á·Ù ÙË ÏÂ›‰· ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi Ì Ï‹ÚË
Ù·¯‡ÙËÙ·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• √Ù·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ
ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˜
¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È
Ì ¤Ó·Ó ηٿÏÏËÏÔ ÂÍ·ÁˆÁ¤· ÛÎfiÓ˘.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÛÎfiÓ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ۯ‰ȷÛÙ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ √‰ËÁ›Â˜
ÁÈ· ÂÎÔÌ‹ ÛÎfiÓ˘.
• √Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ·
Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡ ۯ‰ȷṲ̂ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ √‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÂÎÔÌ¤˜
ÛÎfiÓ˘.
∫Ô‹ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ (ÂÈÎ. A)
• √Ù·Ó Îfi‚ÂÙ ÏÂÙfi ̤ٷÏÏÔ ¿ÓÙÔÙÂ
ÛÙ·ıÂÚÔÔț٠ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ͇ÏÔ
Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ∞˘Ùfi ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ
ηı·Ú¤˜ ÎÔ¤˜ Î·È ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ
ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.
• °È· Ì·ÎÚȤ˜, ¢ı›˜ ÙÔ̤˜, ¯·Ú¿Í·Ù ÌÈ·
ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
• ∆ÔÔıÂÙ‹Û·Ù ̛· ÏÂÙ‹ ÛÙÚÒÛË ÏÈ·ÓÙÈÎÔ‡
ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÎÔ‹˜, ı¤Û·Ù ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ù ÙË
ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÔ‹˜.
∫Ô‹ Ï·ÛÙÈÎÒÓ
• ¶¿ÓÙÔÙ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ Ì ÌÂȈ̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ·.
∫¿ÓÂÙ ÚÒÙ· ÌÈ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÎÔ‹ ÁÈ· Ó·
ÂϤÁÍÂÙ ·Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙÔ ÛÙË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
∫Ô‹ ÙÔȯÔÔÈ›·˜
√Ù·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Û ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÌÔÚ›
Ó· ·Ú·¯ı› ÛÎfiÓË ÂÈ‚Ï·‚‹˜ ÁÈ· ÙËÓ
˘Á›·. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ù ÙȘ Ú˘ıÌÈÛÙÈΤ˜
ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ÙËÚ›ÙÂ
ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰›‰Ô˘Ó ÔÈ
ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÙÛÈÌÂÓÙÔ˘.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∞Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›
ÁÈ· Ì›· Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô, ηχ„·Ù ÙȘ ÏÂ›‰Â˜.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi ‡Ê·ÛÌ·.
el - 6
78
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
79
el - 7
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel: 06 12 62 16
Fax: 061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·, ∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7, 43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 29 71 00
Fax: 977 29 71 38
Fax: 977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel: 472 20 39 20
Tlx: 30 62 24F
Fax: 472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 012 78 18 00
Fax: 012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 03 92 38 72 04
Fax: 03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 07 65 08 22 01
Fax: 07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 99 90 00
Fax: 22 99 90 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel: 022 26 61 16
Tlx: 13228 Black A
Fax: 022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
TËÏ: 019 24 28 70
Fax: 019 24 28 69
Service: 019 24 28 76-7
Tel: 021 26 39 06 26
Faks: 021 26 39 06 35
Tel: 017 53 57 42 77
Fax: 017 53 52 13 12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising