DW303K | DeWalt DW303K CUTSAW instruction manual

559122-30 CZ
DW303K
2
3
ELEKTRICKÁ MEČOVÁ PILA
•
Blahopřejeme Vám!
Rozhodli jste se pro elektronářadí firmy
DEWALT, jež pokračuje v dlouhé tradici této
firmy, vyznačující se tím, že nabízí odborníkovi
pouze vyspělé a v mnoha zkouškách osvědčené
kvalitní výrobky. Dlouhá léta zkušeností
a nepřetržitý inovační proces činí z firmy
DEWALT právem spolehlivého partnera pro
všechny uživatele profesionálního nářadí.
Vaše mečová pila DW303K je mnohostranné
el. nářadí, vyvinuté pro profesionální řezání
materiálů.
1 Spínač s regulací počtu otáček
2 Zástrčný klíč se šestihranem
3 Držák zástrčného klíče
4 Upnutí pilového listu
5 Pilový list
6 Patka pily
7 Připevňovací šroub pilového listu
8 Kryt motoru
DW303K
230
750
0 – 2 400
30
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napětí. Vždy zkontrolujte, zda síťové napětí
odpovídá napětí na typovém štítku nářadí.
300/130/130
univerzální
4,0
2,9
Vaše nářadí s el. pohonem DEWALT
má dvojitou izolaci odpovídající normě
EN 50144, a proto není nutný žádný
zemnicí vodič.
Minimální jištění proudového obvodu:
Ruční nářadí s el. pohonem 230 V 10 A
Výměna síťového kabelu nebo síťové
zástrčky
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Vadné síťové kabely nebo síťové zástrčky smí
vyměňovat pouze autorizovaný specializovaný
podnik. Vyměněné síťové kabely nebo síťové
zástrčky se poté musí kvalifikovaným způsobem
zlikvidovat.
Upozornění: nebezpečí poranění,
ohrožení života nebo možné poškození
el. nářadí v důsledku nedodržování
pokynů uvedených v tomto návodu!
Prodlužovací kabel
Upozorňuje na riziko úrazu způsobené
elektrickým proudem.
Pro příkon elektrického nářadí používejte
vhodný a povolený typ prodlužovacího kabelu
(srov. technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1,5 mm2. V případě použití navinovacího
kabelu, odviňte vždy celý kabel.
Zkontrolování dodávky
Balení obsahuje:
1 pilu ocasku s el. pohonem
1 univerzální sadu pilových listů
1 zástrčný klíč se šestihranem
1 držák klíče
1 přepravní kufřík
1 návod k použití
1 výkres rozložené sestavy
•
Před uvedením nářadí do provozu si pečlivě
pročtěte návod k použití.
Popis přístroje (Obr. A)
Technické údaje
Napětí
(V)
Příkon
(W)
Počet zdvihů naprázdno (min-1)
Zdvih
(mm)
Délka řezu při řezání
dřeva/ kovových profilů
/ kovových trubek
(mm)
Držák pilového listu
Délka napájecího kabelu (m)
Hmotnost
(kg)
DW303K
Montáž a seřízení
Dříve než zahájíte montáž a seřizování,
vždy odpojte nářadí od sítě.
Výměna pilového listu (obr. B a C)
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí i jeho příslušenství.
4
Pomocí zástrčného klíče se šestihranem (2),
dodávaného s pilou, povolte připevňovací
šroub pilového listu (7).
•
•
•
Vložte pilový list (5) do upnutí pilového listu
(4) tak, aby zapadnul aretační kolík (9).
Pilový list můžete nasadit tak, aby zuby
směřovaly nahoru nebo dolů.
Při vyjímání pilového listu postupujte podle
výše uvedených kroků v opačném pořadí.
Vložte zástrčný klíč se šestihranem (2) zpět
do jeho držáku.
•
•
Řezání dřeva (obr. A)
•
Pilové listy
Materiál
Železné kovy
Neželezné kovy
Dřevo
Plasty
Zdivo
Doporučený pilový list
s jemnými zuby
s hrubými zuby
pilový list TCT
s jemnými zuby
s břity ze slinutého
karbidu
•
Pilový list vybírejte vždy pečlivě!
Řezání otvorů
• Vyměřte si požadovaný otvor a označte
čáru řezu.
• Používejte úzký pilový list. Opřete spodní
část patky pily (6) o obrobek a ujistěte
se, že je pilový list umístěn na čáře řezu.
V případě potřeby, např. v omezených
prostorech, použijte vnější hranu patky pily
jako vodítko.
• Zapněte pilu a posouvejte pilový list plnou
rychlostí směrem do materiálu. Opírejte
přitom pilu pevně o obrobek.
Pokyny k obsluze
•
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní
pokyny a příslušné předpisy.
Ujistěte se, že materiál, který
budete řezat, je řádně upnutý.
Tlačte na pilu pouze zlehka a nikdy
nevyvíjejte boční tlak na pilové listy.
Je-li to možné, tlačte patku pily na
obrobek, abyste takto zabránili
poškození pilového listu i chvění
a kmitání pily.
Předtím, než začnete řezat do zdí
nebo podlah, se informujte, kudy
přesně vede potrubí a kabely.
Vyhýbejte se přetěžování pily.
•
Před zahájením pracovních operací
(obr. A)
•
Namontujte odpovídající typ pilového listu.
Při řezání oblouků používejte úzké pilové
listy. Při řezání v těžko dostupných místech
(např. blízko zdí, atd.) používejte pružné
bimetalové pilové listy.
Při dlouhodobém používání pily
v uzavřených prostorech je třeba ji připojit
k vhodnému odsavači prachu. Používejte
pouze odsavač pilin, odpovídající platným
směrnicím pro řezání dřeva.
V Německu se pro dřevěný prach požadují
odsávací zařízení odzkoušená podle TRGS
553. Pro jiné materiály musí průmyslový
provozovatel projednat speciální požadavky
s příslušnou oborovou profesní organizací.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
Obrobek si bezpečně upněte a odstraňte
všechny hřebíky a kovové předměty.
Držte pilu oběma rukama a při řezání tlačte
patku pily (6) na obrobek.
Ponorné řezání do dřeva
• Opřete patku pily (6) o povrch obrobku
v takové poloze, ve které pilový list svírá
s obrobkem vhodný úhel pro zapichovací
řezání.
• Zapněte pilu a pomalu posouvejte pilový list.
Dbejte na to, aby patka pily zůstávala po
celou dobu řezání v kontaktu s povrchem
obrobku.
Jako doplňkové příslušenství jsou k dostání
pilové listy pro řadu použití.
•
Před zahájením řezu nechejte pilový list
několik sekund běžet naprázdno. Pilu nikdy
nespouštějte, jestliže se pilový list dotýká
materiálu nebo je zasunutý v obrobku.
Před odpojením nářadí od sítě, pilu vždy
nejdříve vypněte.
Řezání kovů (obr. A)
Ke spuštění elektrického nářadí použijte
spínač s regulací otáček (1).Čím hlouběji
spínač s regulací otáček zmáčknete, tím
vyšší budou otáčky hnacího motoru.
•
5
Jestliže řežete kovové plechy, použijte
pro zpevnění obrobku na obou stranách
dřevo. Takto si zajistíte čistý řez a zabráníte
poškození obrobku.
•
•
Při dlouhých a přímých řezech si na obrobku
vyznačte čáru řezu.
Podél čáry řezu naneste tenkou vrstvu
řezného oleje, zapněte pilu a při řezání
postupujte podle vyznačené čáry řezu.
dosloužilo, lze odevzdat u obchodníka nebo
přímo zaslat firmě DEWALT. Při recyklaci se
získají roztříděné suroviny (měď, hliník, atd.) a
plasty a zbývající materiály, jež nelze recyklovat,
se zodpovědně zlikvidují. Předpokladem
úspěchu je, že do procesu se zapojí uživatelé,
obchod a výrobci značkového zboží.
Řezání plastů
•
Vždy pracujte s nízkými otáčkami. Proveďte
vždy kontrolní řez, abyste se přesvědčili, zda
je opracovávaný materiál citlivý na teplo.
ES Prohlášení o shodě
Řezání zdiva
DW303K
Při řezání azbestocementových
materiálů může vznikat zdraví škodlivý
prach. Dodržujte zákonné směrnice
a pokyny vydané výrobci těchto
materiálů.
DEWALT tímto prohlašuje, že tato ruční nářadí
s el. pohonem byla koncipována podle směrnic a
norem: 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
a EN 61000-3-3.
Bližší informace o vhodném příslušenství
D E WALT získáte u svého značkového
prodejce.
Kvůli dalším informacím se obraťte prosím na
adresu dále níže uvedenou nebo na adresu
některé z poboček, uvedených na zadní straně
tohoto návodu.
Údržba
Vaše elektronářadí DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby mělo dlouhou životnost a minimální
náklady na údržbu. Dlouhodobé, bezvadné
fungování nářadí předpokládá jeho pravidelné
čištění.
Úroveň akustického tlaku odpovídá směrnicím
Evropského společenství 86/188/EWG
a 98/37/EWG, měřená podle normy EN 50144:
LpA (akustický tlak)
96,6 dB(A)*
109,6 dB(A)
LWA (akustický výkon)
* emisní hodnota vztahující se na pracoviště
Mazání
•
V případě překročení hranice akustického tlaku
85 dB(A), používejte pomůcky na ochranu
sluchu.
Jestliže nebudete pilu používat delší dobu,
namažte pilový list olejem.
Vážená skutečná hodnota zrychlení podle
normy EN 50144:
12,7 m/s2
Čištění
Dohlédněte na to, aby větrací drážky zůstaly
volné a čistěte kryt pravidelně kouskem měkké
tkaniny.
Technický a vývojový ředitel
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Recyklace
Elektronářadí obsahuje suroviny a plasty, jež
lze recyklovat a materiály, jež se musí odborně
likvidovat. DEWALT a jiní renomovaní výrobci
elektronářadí vyvinuli koncepci recyklace,
umožňující obchodu a uživateli bezproblémové
vracení elektronářadí. Nářadí D E WALT
s napájením ze sítě a z akumulátoru, které již
6
•
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto el. nářadí třeba dodržovat
v dané zemi platné bezpečnostní předpisy
na ochranu proti zasažení el. proudem,
poranění a vzniku požáru. Před používáním
el. nářadí si pročtěte následující bezpečnostní
pokyny. Uložte tyto bezpečnostní pokyny na
bezpečném místě!
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte Vaše pracoviště v pořádku.
Nepořádek na pracovišti vede k nebezpečí
vzniku nehod a zranění.
Berte ohled na vlivy okolního prostředí.
Nevystavujte el. nářadí účinkům vlhkosti.
Zajistěte si kvalitní osvětlení pracovní
plochy. Nepoužívejte el. nářadí v blízkosti
hořlavých kapalin nebo plynů.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem. Nedotýkejte se uzemněných
částí, např. potrubí, topných těles, sporáků
a chladniček. Při práci v extrémních
podmínkách (např. vysoké vlhkosti, vzniku
kovového prachu, atd.) lze elektrickou
bezpečnost zvýšit předřazením izolačního
transformátoru nebo automatického spínače
v obvodu diferenciální ochrany (FI).
Udržujte nářadí mimo dosah dětí.
Nedovolte dětem, aby se dostaly do
kontaktu s nářadím nebo kabelem. Mladiství
mladší 16ti let smějí nářadí používat pouze
pod odborným vedením.
Použití prodlužovacích kabelů pro
venkovní použití. Při venkovním používání
nářadí používejte k tomu prodlužovací
kabely povolené pro venkovní použití
a takto i náležitě označené.
Ukládejte Vaše nářadí na bezpečné místo.
Pokud nářadí nepoužíváte, měli byste jej
uchovávat v suchých a uzavíratelných
prostorách mimo dosah dětí.
Noste při práci vhodný pracovní oděv.
Nenoste volné oblečení nebo šperky.
Mohou být zachyceny pohybujícími se
částmi nářadí. Jestliže pracujete venku,
doporučujeme používat pracovní rukavice
a protiskluzovou obuv. Jestliže máte dlouhé
vlasy, používejte síťku na vlasy.
Používejte ochranné brýle a při práci, při níž
vzniká prach a třísky (piliny), pak respirátor.
Sledujte maximální akustický tlak.
Jestliže akustický tlak překročí hranici 85 dB(A),
používejte vhodnou ochranu sluchu.
•
•
•
•
•
•
7
Upněte si obrobek. K uchycení obrobku
používejte upínací přípravky nebo svěrák.
Je to bezpečnější a umožňuje to obsluhu
nářadí oběma rukama.
Dbejte na bezpečný postoj při práci.
Dbejte na bezpečný postoj, abyste v každé
pracovní poloze si udržovali při práci
rovnováhu.
Zabraňte náhodnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí připojené k síti
s prstem na hlavním spínači. Při připojování
napájecího kabelu do síťové zásuvky se
ujistěte, že je hlavní spínač vypnutý.
Buďte stále pozorní. Soustřeďte se na
svou práci a postupujte racionálně. Pokud
jste unavení, s nářadím nepracujte.
Vytáhněte síťovou zástrčku. Dříve
než opustíte pracoviště, vypněte nářadí
a počkejte, až se zastaví. Pokud nářadí
nepoužíváte, před prováděním opravy a při
výměně nástroje musíte síťovou zástrčku
vytáhnout ze zásuvky.
Nenechejte v nářadí trčet žádný
nástrojový klíč. Před spuštěním nářadí
vždy zkontrolujte, zda jste z něj odstranili
klíče a seřizovací nástroje.
Používejte vhodné nářadí. Použití
odpovídajícího nářadí je popsáno v tomto
provozním návodu. Pro těžkou práci
nepoužívejte žádné příliš slabé nástroje nebo
přídavná zařízení. Používáním správného
nástroje dosáhnete optimální kvality
a zajistíte si svou osobní bezpečnost.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací tímto nářadím, než je
doporučeno tímto návodem, může vést
k poranění obsluhy.
S napájecím kabelem zacházejte pečlivě.
Při přenášení nikdy nedržte nářadí za
napájecí kabel. Zástrčku ze zásuvky
nevytahujte tak, že budete tahat za kabel.
Chraňte kabel před působením horka, olejů
a před ostrými hranami.
Starejte se pečlivě o své nářadí. Z důvodu
spolehlivého a výkonnějšího provozu
udržujte své nářadí ostré a v čistém stavu.
Dodržujte předpisy pro údržbu a pokyny
k výměně nástroje. Pravidelně kontrolujte
zástrčku a napájecí kabel a v případě
poškození svěřte jejich opravu či výměnu
značkovému servisu DEWALT. Kontrolujte
pravidelně prodlužovací kabely a v případě
poškození je vyměňte. Udržujte všechny
•
•
spínače suché, čisté a neznečištěné olejem
a mazacím tukem.
Kontrolujte Vaše el. nářadí na poškození.
Před použitím nářadí pečlivě zkontrolujte,
zda není poškozeno a zda je určeno pro
požadovanou funkci. Zkontrolujte, zda
pohyblivé části bezvadně fungují a díly
nejsou poškozeny. Veškeré díly musejí
být správně namontovány, abychom
měli záruku bezvadného provozu nářadí.
Poškozené díly a ochranná zařízení musejí
být opraveny nebo vyměněny dle předpisů.
Nepoužívejte el. nářadí jestliže spínač je
vadný. Poškozené spínače musí vyměnit
servisní dílna fy DEWALT.
Opravy nářadí svěřte pouze servisní
dílně fy DEWALT. Toto nářadí odpovídá
příslušným bezpečnostním ustanovením.
Opravy smí provádět pouze servisní dílna
fy D E WALT, jinak provozovateli hrozí
nebezpečí úrazu.
•
Používejte pouze ostré pilové listy
v bezvadném stavu. Prasklé nebo ohnuté
pilové listy ihned vyměňte za nové.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Další bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickými mečovými pilami
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Připojení k elektrické síti, zapínání
a vypínání
• Před zastrčením zástrčky do zásuvky vždy
zkontrolujte, zda je provozní spínač v poloze
«VYP»
• Po vypnutí nesmíte pilové listy zastavovat
pomocí prstů.
• Pokládejte pilu na pracovní nebo zámečnický
stůl zásadně vypnutou. Pilové listy se ještě
chvíli po vypnutí pily pohybují.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Při řezání
• Před zahájením práce se musejí z obrobku
odstranit všechny hřebíky a kovové
předměty.
• Kdykoliv je to možné, použijte k bezpečnému
zajištění obrobku upínací přípravky.
• Nepokoušejte se řezat mimořádně malé
obrobky.
• Při práci se nenaklánějte příliš dopředu.
Zaujměte vždy pevné postavení, zejména
při práci na plošině nebo žebříku.
• Vždy držte pilu oběma rukama.
Kontrola a výměna pilových listů
• Vždy před čištěním pily nebo před výměnou
pilových listů vytáhněte síťovou zástrčku.
• Používejte pouze pilové listy D EWALT,
které vyhovují specifikaci uvedené v tomto
návodu.
8
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047667 - 12-07-2007
9
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
10
DW303K - - - - A
CUTSAW 1
©
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising