DW720K | DeWalt DW720K RADIAL ARM SAW Type 3 instruction manual

559010-60 CZ
DW720
2
3
4
5
6
7
RADIÁLNÍ RAMENOVÁ PILA
DW720
Blahopřejeme Vám!
Obsah balení
Zvolili jste si nářadí firmy DEWALT. Roky zkušeností,
důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily z firmy
DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro
uživatele profesionálního nářadí.
Toto balení obsahuje:
1 částečně smontovanou pilu
5 částí vrchní pracovní desky
1 pravítko
4 opěrné nohy pracovní desky
1 kliku pro nastavení výšky
1 motor, třmenový závěs, otočný systém se
spínačem s funkcí odpojení bez napětí
1 pilový kotouč
1 ochranný kryt
1 adaptér pro připojení odsávání
1 sadu dílů pro prodloužení pracovní desky
8
šroubů M8x30 s plochou drážkou v hlavě
8
podložek Belleville
8
matic M8
8
plochých podložek D8
2 kožené brašny obsahující:
1
víceúčelový klíč
1
prstencový/otevřený klíč
1
klíč 13 mm
5
zástrčných klíčů (2,5, 3, 4, 5 a 8 mm)
1
šroub s křížovou hlavou
4
šrouby M10x16
4
matice M10
4
podložky Belleville D10
6
šroubů M8x30 s plochou drážkou v hlavě
6
podložek Belleville D8
6
matic M8
6
plochých podložek D8
1
kabelovou příchytku
1
kabelovou podpěru
2
svorky k pracovní desce
2
svorky pro vratnou pružinu
1 návod k použití
1 schéma
1 stojan
Technické údaje
DW720
Motor - příkon
W 1450
Motor - výkon
W 1100
Napětí
V 230
Průměr pilového kotouče
mm 250
Průměr upínacího otvoru
mm 30
Průměr vřetene
mm 20
Otáčky naprázdno, 50 Hz
min-1 2.800
Otáčky naprázdno, 60 Hz
min-1 3.400
Hloubka řezu při 90
o
mm 68
Hloubka řezu při 45
o
mm 50
Max. kapacita příčného řezu
při 0o u 25 mm silného obrobku
mm 380
Max. kapacita úhlového řezu
při 45o u 25 mm silného obrobku:
pravostranný
mm 245
levostranný
mm 260
Max. šířka příčného řezu
mm 380
Max. šířka podélného řezu
mm 640
Celkové rozměry
mm 148x95x150
Průměr adaptéru pro odsávání prachu
mm 100
Hmotnost
kg 52,5
Standardní příslušenství:
Kotouč s řeznými destičkami ze slinutých karbidů,
ochranné kryty kotouče a nářadí, spínač s funkcí
odpojení bez napětí.
•
•
Pojistky:
nářadí 230 V .......................................10 A v napájecí síti
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a porozumění
tomuto návodu.
V tomto návodu jsou použity následující symboly:
Popis (obr. A1 a A2)
Upozorňuje na riziko osobního poranění,
omezení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení pokynů
z tohoto návodu.
Vaše radiální ramenová pila byla zkonstruována pro
profesionální prácí se dřevem. Tato pila může být velmi
snadno a rychle nastavena na provádění příčných,
pokosových, úhlových nebo podélných řezů. S pomocí
široké nabídky příslušenství bude Vaše pila provádět
všechny dílenské domácí práce. Z důvodu maximální
bezpečnosti mají všechny hlavní ovladače západky
a zajišťovací zařízení. Viz také schéma s názvy
základních částí z tohoto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobené
elektrickým proudem.
Ostré hrany!
8
•
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Hlavní spínač
Rukojeť
Systém ochranného krytu kotouče
Pevná pracovní deska
Prodloužení pracovní desky
Pravítko
Svorka pracovní desky
Sloupek
Západková páka úhlových řezů
Upínací páka pro úhlové řezy
Klika pro nastavení výšky
Radiální rameno
Krytka na konci ramene
•
•
•
•
•
•
A2
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Doraz třmenového závěsu
Zajištění pro podélné řezy
Třmenový závěs
Motor
Části pracovní desky
Upínací páka pro pokosové řezy
Měřítko pokosových řezů
Západka pokosových řezů
Otočný systém
Podpěrka kabelu
Montáž podpěrky kabelu a kabelové svorky
(obr. A2 a C)
•
•
Pracovní deska pily (obr. D1 - D5)
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno napětí.
Vždy zkontrolujte, zda zdroj napětí odpovídá napětí
na výkonovém štítku.
Montáž nosných podpěr pracovní desky (obr. D1)
Nosné podpěry jsou připevněny pomocí šroubů
M10x16 a odpovídajících matic s podložkami Belleville
D8. Tyto podložky jsou použity pouze na přední části
pracovní desky, ale ne na zadní části.
•
Namontujte nosnou podpěru (30) na levou stranu
základny pracovní desky.
•
Namontujte nosnou podpěru (32) na pravou
stranu základny pracovní desky.
•
Šrouby nedotahujte.
Montáž a seřízení
•
Před montáží odpojte pilu vždy od zdroje
napětí.
Optimálního výkonu Vaší pily docílíte,
jestliže budete dodržovat postupy
v následujících bodech.
Nastavení nosných podpěr pracovní desky pomocí
upínacího trnu (obr. A1 a D2)
•
Povolte upínací páku pro pokosové řezy (19)
a vytáhněte západku pokosových řezů (21)
(obr. D2).
•
Otočte motor do svislé polohy a zajistěte jej v této
poloze pomocí západky (21) a upínací páky (19)
pro pokosové řezy.
•
Povolte upínací páku úhlových řezů (10) (obr. A1)
a otáčejte ramenem dokud není upínací trn (33) přímo
nad vnější přední hranou jedné z nosných podpěr.
•
Opatrně spouštějte rameno, dokud se upínací trn
nedotkne podpěry pracovní desky a přitáhněte
rukou odpovídající matici podpěry pracovní desky.
•
Opakujte tento postup i u zadní hrany podpěry
a u zbývajících nosných podpěr.
•
Proveďte ještě jednu kontrolu pomocí těla motoru.
•
Pevně přitáhněte všechny spojovací prvky.
•
Vraťte rameno do původní polohy a proveďte jeho
zajištění.
Vybalení Vaší pily (obr. A1)
•
•
•
•
Vyjměte z balení všechny části pily, kromě ramene
(12).
Zajistěte rameno pomocí upínací páky pro úhlové
řezy (10).
Nahněte karton a vyjměte z něj rameno.
Naklopte sestavu do horní pravé polohy.
Stroj musí být vždy neustále stabilní
a vyrovnaný.
Montáž kliky pro nastavení výšky (obr. A1)
•
Namontujte kliku (11) na vrchní část sloupku (8)
pomocí šroubu s křížovou hlavou.
Montáž otočného systému (obr. A1, A2 a B)
•
Namontujte kabelovou podpěrku (23) do otvoru
(27).
Připevněte kabel (28) k zadní části ramene
pomocí kabelové svorky (29).
Kabel nesmí omezovat pohyb ramene ve
vodorovném ani svislém směru.
Elektrická bezpečnost
•
Vyšroubujte oba šrouby s vnitřním šestihranem
(24) a odstraňte koncovou krytku (13) (obr. B).
Pomocí ocelové vlny zdrsněte vodící kluzné
plochy (25) a kouskem suchého hadříku odstraňte
všechny nečistoty (obr. B).
Ujistěte se, že je uvolněn zajišťovací šroub pro
podélné řezy (15) (obr. A2).
Opatrně vložte ložisko (26) otočného systému
(22) na vodící kluznou plochu.
Pohybujte otočným systémem po vodící ploše
a zkontrolujte, zda se pohybuje lehce a bez
odporu.
Zkontrolujte, zda zajišťovací šroub bez problémů
uvolňuje a zajišťuje otočný systém podle Vašich
požadavků.
Vraťte na původní místo koncovou krytku ramene
(13).
Otáčejte klikou pro nastavení výšky (11) ve směru
označeném na rameni symbolem + a zvedněte
rameno (12) do nejvyšší možné polohy (obr. A1).
9
Nastavení středové nosné podpěry pracovní
desky (obr. D3)
•
Položte přes krajní podpěry (30) a (32) vodováhu.
•
Povolte šrouby (34) středové nosné podpěry (35)
pracovní desky.
•
Pomocí zástrčného klíče nastavte polohu středové
podpěry tak, aby se dotýkala vodováhy.
•
Pevně přitáhněte všechny spojovací prvky.
•
Nasaďte pilový kotouč (41) mezi vnější (42)
a vnitřní (43) přírubu tak, aby spodní zuby pilového
kotouče směřovaly k zadní části stroje.
Ujistěte se, že je kroužek (44) upínací matice
trnu (39) otočen k vnější přírubě (obr. E1).
•
Přitáhněte upínací matici (39) proti směru otáčení
hodinových ručiček.
Montáž pevné části pracovní desky (obr. D1 a D4)
Kontrola rovnoběžnosti ramene pily s rovinou
pracovní desky (obr. A2, D3 a E2)
Dotáhněte zajišťovací šroub (15) pro podélné
•
řezy tak, aby byl pilový kotouč v přední poloze
(obr. A2).
•
Spusťte rameno pily tak, aby se pilový kotouč dotýkal
vrchní plochy pracovní desky (4) (obr. E2).
•
Povolte páky (9) a (10) (obr. A1).
•
Kývejte ramenem tak, aby se pilový kotouč
téměř dotýkal povrchu pracovní desky (4) po
celé jeho šířce.
•
Jestliže je to nutné, proveďte úpravu pomocí
seřizovacího šroubu (34) (obr. D3).
•
Zopakujte tento postup i s kotoučem umístěným
v zadní poloze a jestliže je to nutné, proveďte
seřízení pomocí zadního šroubu.
Standardní poloha vrchní plochy pracovní
desky je znázorněna na obr. D4.
V závislosti na požadované hloubce řezu může být
pravítko (6) umístěno také mezi části pracovní desky
(18).
•
Položte pevnou část pracovní desky (4) na
základnu pracovní desky tak, jak je zobrazeno na
nákresu a zkontrolujte, že otvory ve středu desky
jsou umístěny nad seřizovacími šrouby středové
nosné podpěry.
•
Shora použijte šrouby M8x30 a ploché podložky
D8 a zdola podložky D8 Belleville.
•
Rukou dotáhněte všechny šrouby pracovní desky
(4) kromě pěti předních šroubů a šroubu ve
velkém středovém otvoru.
•
Položte pravítko (6) a části pracovní desky (18)
na základnu pracovní desky (31) (obr. D1).
•
Namontujte svorky (7) (obr. D4) na zadní část
nosných podpěr (30) a (32) pracovní desky (obr.
D1).
•
Svorky pracovní desky přitáhněte.
•
Pevně dotáhněte všechny šrouby ve vrchní části
pracovní desky.
Kontrola kolmosti pilového kotouče k rovině
pracovní desky (obr. A2 a E3)
•
Přesuňte rameno zpět do střední polohy
a přitáhněte zajišťovací šroub (15) pro podélné
řezy (obr. A2).
•
Přiložte k pilovému kotouči ocelový úhelník (45)
(obr. E3).
•
Jestliže je nutné seřízení, postupujte následovně:
•
Povolte šrouby (47) a odstraňte vodící kotouč
pokosových řezů (46).
•
Povolte všechny tři šrouby s vnitřním šestihranem,
které se objeví po odstranění vodícího kotouče.
•
Umístěte zástrčný klíč v upínacím trnu motoru
a poklepáváním pilový kotouč srovnejte
s úhelníkem.
•
Pevně přitáhněte všechny spojovací prvky.
Montáž prodlužovacích částí pracovní desky (obr.
D5 a D6)
•
Připevněte ke spodní levé straně pracovní desky
(4) nosné podpěry (36) a (37) (obr. D5).
•
Položte prodlužovací část pracovní desky (5) na
vyčnívající nosné podpěry (obr. D6).
•
Zkontrolujte, zda jsou obě pracovní desky
vyrovnány a připevněte prodlužovací části
pracovní desky pomocí dodaných šroubů,
podložek a matic (obr. D6).
•
Přitáhněte oba odpovídající přední šrouby pevné
pracovní desky (4).
Nikdy nezapomeňte dotáhnout středový
šroub s vnitřním šestihranem.
•
Obě pracovní desky musí být vyrovnány.
Pilový kotouč (obr. E1 - E6)
Kontrola kolmosti čáry příčného řezu k pravítku
(obr. E4 a E5)
•
Zajistěte pilový kotouč v poloze před pravítkem
(obr. E4).
•
Položte úhelník (45) na kousek desky a umístěte
jej k pravítku tak, aby se dotýkal pilového kotouče
podle nákresu.
•
Povolte zajišťovací šroub podélných řezů
a přitáhněte pilový kotouč směrem k sobě, abyste
zkontrolovali, zda se pilový kotouč při pohybu
napříč pohybuje rovnoběžně s úhelníkem.
Montáž pilového kotouče (obr. E1)
•
•
•
Vraťte na původní místo vodící kotouč pokosových
řezů (46).
Zuby nového pilového kotouče jsou
velmi ostré a mohou být nebezpečné.
Směr otáčení pilového kotouče je
označen šipkou na motoru.
Zástrčným klíčem (38), dodaným se strojem,
přidržujte upínací trn. Pomocí víceúčelového klíče
(40) otáčejte upínací maticí trnu (39) po směru
hodinových ručiček a odšroubujte ji.
10
•
•
•
•
•
•
Jestliže je nutné seřízení, postupujte
následovně:
Se západkovou pákou úhlových řezů (9)
nastavenou do polohy 0o uvolněte upínací páku
úhlových řezů (10) (obr. E5).
Povolte pojistné matice (48) na obou stranách
ramene (obr. E5).
Abyste rameno posunuli na levou stranu,
povolte závrtný šroub na pravé straně ramene
a přitáhněte protější šroub.
Abyste rameno posunuli na pravou stranu, povolte
závrtný šroub na levé straně ramene a přitáhněte
protější šroub.
Postupujte po malých krocích a po každém
kroku kontrolujte nastavení s pákami (9) a (10)
v zajištěné poloze.
•
•
•
•
•
•
•
Zuby nového pilového kotouče jsou velmi
ostré a mohou být nebezpečné.
Nepřetahujte závrtné šrouby.
•
Seřízení prvků ochranného krytu (obr. F2 - F5)
Přitáhněte pojistné matice (48).
Seřízení klínu na štípání dřeva při podélném řezání
•
Povolte oba šrouby (65) a posuňte klín (58) dolů
tak, aby jeho špička byla přibližně 10 mm od
povrchu pracovní desky (obr. F2 - F4).
Kontrola kolmosti pilového kotouče k pravítku
(obr. E6)
•
Odjistěte upínací páku třmenového závěsu (49)
stisknutím západky třmenového závěsu (50).
•
Otočte motor o 90( podle nákresu.
•
Jestliže je u motoru určitá vůle, přitáhněte matici
(51).
•
Umístěte pilový kotouč k pravítku a zkontrolujte,
zda je s pravítkem rovnoběžný.
•
Jestliže je nutné seřízení, postupujte následovně:
•
Povolte oba šrouby (52) umístěné napříč pod
třmenovým závěsem.
•
Vložte zástrčný klíč do upínacího trnu.
•
Upravte polohu pilového kotouče a přitáhněte
šrouby (52).
Klín by měl být správně nastaven. Vzdálenost
mezi obvodovou kružnicí zubů pilového
kotouče a špičkou klínu (58) by měla být
1 až 3 mm (obr. F4).
Seřízení ramen proti zpětnému rázu při (pokosovém)
podélném řezání (obr. F5)
•
Povolte šroub (66) a spusťte podpěru (67) tak, aby se
přítlačná pružina (68) dotýkala povrchu obrobku.
•
Špičky ramen proti zpětnému rázu (56) by nyní měly
být 3 mm pod povrchem obrobku a úhel by měl být
v rozmezí 55o - 60o, jak je znázorněno na obr. F5.
•
Při pokosovém podélném řezání povolte šroub (69)
s vnitřním šestihranem a nastavte požadovaný
úhel sklonu ramen proti zpětnému rázu.
Seřízení klínu, ochranného krytu prstů a ramen
proti zpětnému rázu při příčném řezání (obr. F2)
•
Při příčném řezání nastavte klín a ramena nahoru
mimo dosah řezání.
•
Povolte páku (70) tak, aby byl ochranný kryt
prstů (57) těsně nad obrobkem a páku (70) opět
zajistěte.
Montáž a seřízení ochranného krytu pilového
kotouče (obr. F1 - F5)
Ochranný kryt (3) pilového kotouče je víceúčelový
systém, který poskytuje následující bezpečnostní
funkce (obr. F1):
Vrchní kryt (53) (obr. G1) a pružně uložený zadní
kryt (54) (obr. F2) kompletně zabezpečuje pilový
kotouč.
Adaptér (55) pro připojení odsávání při příčném
a podélném řezání.
Ramena proti zpětnému rázu (56) při použití
v režimu podélného řezání.
Nastavitelný ochranný kryt prstů (57) při provádění
příčných řezů.
Klín na štípání dřeva (58) zabraňující uváznutí
obrobku na pilovém kotouči při podélném řezání.
•
•
Povolte zajišťovací šroub (61) a otáčejte přidržovací
podpěru (62) proti směru otáčení hodinových ručiček,
dokud pružně uložený zadní kryt (54) nepůjde
zvednout ze svého nosného závěsu (64) (obr. F2).
Vyhákněte obě pružiny (64) pouze v horních
závěsech.
Otočte vyháknutý zadní kryt (54) podle obr. F2.
Nasuňte ochranný kryt na pilový kotouč (obr. F3).
Zajistěte ochranný kryt pomocí křídlové matice
(59) a podložky (60) (obr. F3).
Vraťte pružně uložený zadní kryt (54) a přidržující
podpěru (62) do původní polohy (obr. F2).
Při sejmutí ochranného krytu pilového kotouče
postupujte podle výše uvedených kroků
prováděných v opačném pořadí.
Nastavení měřítka (obr. G1 - G5)
Měřítko pro podélné řezy
Podélné řezání můžete provádět s motorem
nastaveným ve dvou polohách. Každý z těchto režimů
vyžaduje vlastní směr posuvu:
Poloha motoru
Směr posuvu
Vnitřní řezání
Zprava doleva (obr. G1)
Vnější řezání
Zleva doprava (obr. G2)
Ukazatel (71) šířky podélného řezu na měřítku
podélných řezů (72) můžete nastavit (obr. G3):
•
Umístěte pravítko do nejvzdálenější polohy.
•
K pravítku položte desku o síle 24 mm.
Uvolněte upínací páku pro pokosové řezy (19)
a vytáhněte západku pokosových řezů (21) (obr.
D2). Nakloňte motor tak, abyste k němu získali
optimální přístup (obr. F3).
Odstraňte kryt přidržovaný křídlovou maticí (59)
a podložkou (60) (obr. F3).
11
•
•
•
•
•
•
•
Uvolněte upínací páku třmenového závěsu (49),
stiskněte západku třmenového závěsu (50) (obr.
H1) a umístěte motor do polohy pro vnější podélné
řezání (obr. G1).
Posunujte třmenový závěs podél radiálního
ramene, dokud se pilový kotouč nedotýká hrany
obráběného materiálu.
Povolte oba šrouby (73) a pohybujte ukazatelem
(71), dokud hrana ukazatele pro vnější podélné
řezání (74) není srovnána se známým rozměrem
desky na dolním měřítku (obr. G3).
Dotáhněte oba šrouby (73) (obr. G3).
Umístěte motor v poloze pro vnitřní podélné
řezání.
Zvedněte ochranný kryt, abyste umožnili opření
pilového kotouče o stěnu pravítka.
Ukazatel pro vnitřní podélné řezání (75) by měl nyní
souhlasit s polohou „0“ na horním měřítku. Jestliže
je to nezbytné, proveďte seřízení (obr. G3).
Pokyny k obsluze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Měřítko pokosových řezů (obr. G4)
•
Zkontrolujte, zda je na měřítku pro pokosové řezy
(20) údaj 0o při nastavení pily na svislý řez.
•
Jestliže je to nutné, povolte šrouby (47) a nastavte
ukazatel na 0o.
•
•
•
Měřítko úhlových řezů (obr. G5)
•
Zkontrolujte, zda je na měřítku pro úhlové řezy
(76) údaj 0o při nastavení pily na svislý řez.
•
Pomocí šroubu (78) nastavte ukazatel (77) na
hodnotu 0o.
•
Měřítko pro úhlové řezy má přednastavené polohy
pro 45o vlevo a vpravo a pro polohu 0o.
Zapnutí a vypnutí (obr. A1)
Hlavní spínač Vaší ramenové radiální pily poskytuje
mnohostranné výhody:
Funkce odpojení bez napětí: z nějakého důvodu
dojde k přerušení dodávky elektrické energie,
spínač musí být opět aktivován.
Ochranné zařízení proti přetížení motoru:
v případě, kdy dojde k přetížení motoru bude
přerušena dodávka elektrické energie.
• I = ON Pila nyní pracuje v nepřetržitém režimu.
• O = OFF
Doraz posuvu třmenového závěsu (obr. A2,
H1 a H2)
Doraz posuvu třmenového závěsu (14) musí být
nastaven tak, aby vyloučil zachycení ložisek systému
třmenového závěsu zadními dorazy nosných ploch
(obr. A2).
•
Zatlačte systém třmenového závěsu do zadní
polohy a potom jej přitáhněte k sobě přibližně
o 5 mm. Zajistěte systém pomocí zajišťovacího
šroubu (15) (obr. A2).
•
Nastavte doraz posuvu třmenového závěsu (14)
povolením matic (79) v přední drážce (80), dokud
se gumový doraz (81) nedotýká zadní části krytu
zajišťovacího šroubu (obr. H1). Přitáhněte matice
(79).
Provádění zkušebních řezů (obr. A1)
•
•
•
Při příčném řezání přitáhněte jednu matici
v přední drážce a jednu v zadní drážce
(obr. H2).
•
•
Montáž vratné pružiny (obr. J)
•
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny
a platné předpisy.
Ujistěte se, že je materiál, který budete
obrábět, pevně a bezpečně upnutý.
Na nářadí příliš netlačte a nezatěžujte
pilový kotouč velkým bočním tlakem.
Vyhýbejte se přetěžování pily.
Používejte vhodný pilový kotouč.
Nepoužívejte příliš opotřebované pilové
kotouče. Maximální otáčky pily nesmí
překročit povolené otáčky pilového
kotouče.
Nepokoušejte se řezat příliš malé
obrobky.
Nechejte pilu řezat volně. Netlačte na ni.
Před zahájením řezání počkejte, až
motor dosáhne maximálních otáček.
Ujistěte se, že jsou dotaženy všechny
zajišťovací šrouby a upínací svorky.
Nikdy pilu nezapínejte bez ochranných
krytů na svých místech.
Nikdy stroj nezvedejte uchopením za
pracovní desku.
Vzory a polohy pravítka zkontrolujte
vždy podle obr. K.
•
Namontujte vratnou pružinu (82) za doraz posuvu
třmenového závěsu (14) pomocí odpovídajících
šroubů a pomocí šroubu (83) připevněte konec
kabelu k zajišťovacímu šroubu (15).
•
•
Další informace o vhodném příslušenství získáte
u Vašeho značkového prodejce.
12
Uvolněte západkovou páku úhlových řezů (9)
a zajistěte upínací páku úhlových řezů (10) tak, aby
byl pilový kotouč nastaven pro příčný řez v úhlu 0o.
Uvolněte zajišťovací šroub (15) a zatlačte sestavu
třmenového závěsu zpět tak, aby byl pilový kotouč
za pravítkem.
Spusťte rameno pily tak, aby se pilový kotouč
téměř dotýkal vrchní plochy pracovní desky.
Před pravítko položte obrobek.
Zapněte pilu, spouštějte rameno a nechejte pilový
kotouč řezat mělkou drážku v povrchu pracovní
desky.
Přitáhněte kotouč směrem k sobě tak, aby
vyřezal svislou drážku v dřevěném pravítku a skrz
obrobek.
Vraťte kotouč zpět do klidové polohy a pilu
vypněte.
Zkontrolujte, zda je řez opravdu kolmý ve všech
rovinách a jestliže je to nutné proveďte seřízení.
•
Základní řezy (obr. K1 - K5)
Zuby nového pilového kotouče jsou velmi
ostré a mohou být nebezpečné.
•
Příčné řezy (obr. A1 a K1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nastavte radiální rameno pily kolmo k pravítku.
Nastavte západkovou páku úhlových řezů do
polohy 0o a přitáhněte upínací páku úhlových řezů
(10) (obr. A1).
Stlačte pilový kotouč.
Nastavte ochranný kryt pro prsty tak, aby se téměř
dotýkal obrobku.
Jestliže na povrchu pracovní desky není žádná
drážka, vyřežte jednu podle výše popsaného
postupu.
Tlačte obrobek proti pravítku a držte prsty co
nejdále od dráhy pilového kotouče.
Zapněte pilu a pomalu přitahujte kotouč k sobě
skrz pravítko a obrobek.
Vraťte kotouč do klidové polohy a vypněte pilu.
•
•
K posuvu obrobku vždy používejte pomocnou
tlačnou laťku.
Úhlové řezy (obr. A1 a K3)
•
•
•
•
•
Uvolněte západkovou páku úhlových řezů (9)
a upínací páku úhlových řezů (10) (obr. A1).
Naklopte rameno do požadovaného úhlu podle
měřítka úhlových řezů.
U levého a pravého úhlu 45o, nastavte západkovou
páku úhlových řezů (9) a zajistěte ji upínací pákou
úhlových řezů (10).
U vnitřních úhlů použijte pouze upínací páku
úhlových řezů.
Dále postupujte jako u příčných řezů.
Pokosové podélné řezání
•
Nastavte pilu do režimu pokosových příčných
řezů.
•
Natočte třmenový závěs do polohy pro podélné
řezy.
•
Nastavte třmenový závěs na správnou šířku
podélného řezu.
•
Nakloňte ramena proti zpětnému rázu tak, aby
seděla na obrobku a snižte klín na štípání dřeva.
•
Dále postupujte jako při podélném řezání.
V případě levých úhlových řezů můžete
posunout pravítko a části pracovní desky
doleva.
Složené úhlové řezy (obr. K4)
Tyto řezy jsou kombinací úhlových a pokosových řezů.
•
Nastavte požadovaný úhel pokosového řezu.
•
Nakloňte rameno do požadované polohy úhlového
řezu.
•
Dále postupujte jako při úhlovém řezání.
Pokosové řezy (obr. A1, D2 a K2)
•
•
•
•
•
•
•
Uvolněte upínací páku třmenového závěsu (49),
stiskněte západku třmenového závěsu (50)
a otočte motor do příslušné polohy, ve které bude
zajištěn (obr. G1).
Přitáhněte upínací páku třmenového závěsu (49)
a umístěte pravítko podle polohy motoru.
Pomocí měřítka podélných řezů (72) umístěte
třmenový závěs na rameni do požadované
polohy dané šířkou řezu. Zajistěte toto nastavení
zajišťovacím šroubem podélných řezů (15).
Nastavte ochranný kryt podle výše zmíněného
postupu a otočte adaptér (55) pro připojení
odsávání tak, aby nesměřoval na Vás (obr. F2).
Pamatujte na to, že při podélném řezání se
používá klín pro štípání dřeva (58) a ramena proti
zpětnému rázu (56) (obr. G2).
Pomalu posunujte obrobek k pilovému kotouči,
přitlačujte jej na pracovní desku a proti pravítku.
Nechejte zuby volně řezat a neprotlačujte obrobek
přes pilový kotouč silou. Otáčky pilového kotouče
by měly být konstantní.
Nastavte rameno jako pro příčný řez při 0o.
Zvedněte pilový kotouč nad povrch pracovní
desky.
Uvolněte upínací páku pokosových řezů (19)
a vytáhněte západku pokosových řezů (21)
(obr. D2).
Nakloňte motor do požadovaného úhlu podle
měřítka pokosových řezů (20) (obr. A1).
U pravého úhlu 45 o nebo úhlu 90 o nastavte
západku pokosových řezů (21) a zajistěte ji
upínací pákou pokosových řezů (19).
U vnitřních úhlů použijte pouze upínací páku
pokosových řezů.
Dále postupujte jako u svislých příčných řezů.
Po ukončení práce a před odpojením napájecího
kabelu pilu vždy vypněte.
Lištování a drážkování
Vaše radiální ramenová pila může být použita
v širokém rozsahu použití, jako je například lištování
a drážkování.
•
Nakloňte pilový kotouč do požadovaného úhlu,
otočte třmenový závěs pod rameno a umístěte
kotouč nad obrobek. Odstraňte obrobek a pilovým
kotoučem vytvořte mělký zářez. Snižte ramena
proti zpětnému rázu jako u pokosového podélného
řezání. Tlačte obrobek proti pravítku a postupujte
jako u podélného řezání.
Podélné řezy (obr. K5, F2, G1 a G2)
Motor může být zajištěn v poloze pro vnější nebo vnitřní
podélné řezání, jak je zobrazeno na obr. G1 a G2, což
přizpůsobuje pilu k řezání úzkých i širokých obrobků.
•
Zajistěte třmenový závěs pomocí zajišťovacího
šroubu (15) ve vysunuté poloze.
Vytvářejte pouze mělké zářezy!
13
Viz pokyny týkající se použití drážkovací hlavy.
Drážkovací hlava (obr. F1, M1 a M2)
Připojení odsávání (obr. F2)
K dispozici jsou dva druhy drážkovacích hlav. Na obr.
M1 je zobrazen standardní typ drážkovací hlavy
a na obr. M2 je zobrazen vysoce kvalitní model
s prodlouženou životností.
Pila je vybavena adaptérem (55) pro připojení
odsávání.
•
Kdykoliv je to možné připojte k pile odsávací
zařízení, které odpovídá příslušným předpisům
týkajících se prachových emisí.
•
Při provádění příčných řezů umístěte odsávací
systém (dodávaný na přání) za čáru řezu.
Ostré hrany!
Montáž drážkovací hlavy
•
Sejměte z pily ochranný kryt a pilový kotouč.
•
Na upínací trn namontujte distanční kroužek
(90) tak, aby byl otočený úzkou stranou směrem
k motoru.
•
Namontujte řezné destičky (91) s požadovaným
množstvím středových nožů (92) společně
v kombinaci s vložkami (93), aby byla zajištěna
požadovaná šířka řezu.
•
Zajistěte drážkovací hlavu pomocí standardní
upínací matice trnu (39) (obr. E1).
•
Odstraňte klín a jeho nosnou podpěru z ochranného
krytu pilového kotouče a tento kryt namontujte.
•
Umístěte drážkovací hlavu do požadované polohy
pro danou hloubku řezu.
Příslušenství dodávané na přání
Před montáží jakéhokoliv příslušenství vždy
odpojte napájecí kabel od sítě.
Tvarovací/frézovací hlava
Tvarovací/frézovací hlava se používá pro odborné
dokončovací práce.
Montáž tvarovací/frézovací hlavy (obr. L1 - L3)
•
Sejměte z pily ochranný kryt a pilový kotouč.
•
Připevněte k frézovací hlavě (85) řezné nože
(84). Ujistěte se, že jsou namontovány ve stejném
směru (obr. L1).
•
Namontujte na upínací trn speciální distanční
kroužek (86) dodávaný s frézovací hlavou.
•
Nasaďte frézovací hlavu na upínací trn podle
nákresu a zajistěte ji pomocí upínací matice (87)
dotažené trubkovým klíčem (88), který získáte
jako příslušenství.
•
Naklopte motor tak, aby byla frézovací hlava ve
vodorovné poloze.
•
Namontujte ochranný kryt frézovací hlavy (89)
(obr. L2) podle nákresu a frézovací hlavu nastavte
na požadovanou hloubku řezu (obr. L3).
Použití drážkovací hlavy
Při příčném nebo úhlovém řezu
•
Nastavte ramena proti zpětnému rázu tak,
aby byla mimo dosah řezu.
•
Nastavte do správné polohy ochranný kryt
pro prsty.
Při podélném řezu
•
Nastavte do správné polohy ramena proti
zpětnému rázu.
Kotoučové a válcové broušení (obr. M2,
N1 a N2)
Tvarování/frézování
•
Umístěte frézovací hlavu nad pravítko. Vyčnívající
část odpovídá řezu, který bude proveden.
Při určitém použití může dojít k tomu, že budete
potřebovat rozdělit pravítko na dvě části a umístit
tvarovací/frézovací hlavu mezi ně. V tomto případě
musíte pravítko před zahájením běžného řezání
vyměnit.
Při broušení při jakémkoliv nastaveném úhlu jsou
možné dva druhy broušení. Oba druhy mohou být
použity následovně:
pohyb obrobku podél stabilního zařízení
pohyb zařízení podél upnutého obrobku
•
Odstraňte ochranný kryt a pilový kotouč.
•
Vraťte na původní místo vnější přírubu (42)
(obr. N1).
•
Namontujte kotoučovou brusku (94) nebo brusný
válec (95) (obr. N2) přímo na upínací trn.
Vždy používejte tlačnou laťku.
•
Posunujte materiál zprava pevně a rovně podél
pravítka.
Broušení kotoučem (obr. N1)
•
Vždy používejte tu část kotouče (upnutého
vpravo), která se otáčí směrem dolů.
•
Při použití brusného kotouče pro vodorovné
broušení by měl být namontován kryt obráběcí hlavy
(89) (obr. L2), který by měl být seřízen tak, aby se
brusný kotouč téměř dotýkal spodní strany krytu.
Vytváření spojů na polodrážku
•
Používejte řezné nástroje s rovnými hranami.
•
Postupujte jako u tvarování/frézování.
•
Při pokosovém řezání polodrážek, naklopte motor
do požadovaného úhlu.
U širokých polodrážek používejte drážkovací
hlavu společně s krytem pro tvarovací/
frézovací hlavu.
Válcové broušení (obr. N2)
•
Při válcovém broušení posunujte vždy materiál
proti směru otáčení válcové brusky.
14
•
•
Konzola horní frézky (obr. E1, O1 - O3)
Konzola frézky (96) umožňuje montáž frézky na Váš
stroj a tak zvyšuje jeho mnohostranné použití při
přesné i dekorativní práci se dřevem (obr. O1).
Montáž konzoly
•
Sejměte z pily ochranný kryt a pilový kotouč.
•
Umístěte konzolu (96) na upínací trn jak ukazuje
obr. O1 a upevněte ji pomocí křídlové matice
(59).
•
Nahraďte vodící tyče rovnoběžného pravítka
Vaší frézky nosnými tyčemi (97) dodávanými
s příslušenstvím:
Použití tyčí malého průměru (obr. O2)
Použití tyčí velkého průměru (obr. O3)
•
Přitáhněte zajišťovací šrouby (98).
•
•
•
•
Vždy se ujistěte, že je Vaše frézka v konzole
řádně vystředěna a zajištěna.
•
•
Frézování (obr. A1 a E1)
Frézka může být nastavena v požadovaném úhlu
a může být tažena pomocí rukojeti (2) (obr. A1)
přes obrobek nebo může být obrobek veden podél
stabilního obráběcího zařízení.
•
Zkontrolujte, zda je konzola pevně připevněna.
•
Jestliže je to nutné, připevněte vnější přírubu
(42) (obr. E1) na upínací trn a upněte konzolu
frézky k motoru pomocí upínací matice trnu (39)
(obr. E1). Upínací matici trnu nepřetahujte.
•
•
Sejměte ochranný kryt a pilový kotouč.
Namontujte na upínací trn zadní plastový
distanční kroužek (104) s příchytným očkem (105)
nasunutým na příchytný šroub ochranného krytu
a plochou čelní přírubou nasunutou na příchytné
držáky krytu (106) (obr. R1).
Umístěte na vřeteno speciální distanční kroužek
(107).
Povolte dvě křídlové matice (108) na přední
části přímočaré pily, abyste uvolnili dvě vzadu
vyčnívající přidržující podpěry (109) (obr. R2).
Umístěte přímočarou pilu nad upínací trn a vložte
dva zajišťovací čepy do otvorů (110) v distančním
kroužku (obr. R1).
Vytáhněte horní pravou přidržující podpěru (109)
přes otvor (111) v distančním kroužku a otáčením
usaďte plochý úhlový díl za držák (112).
Stejným způsobem usaďte spodní přidržující
podpěru a přitáhněte křídlové matice.
Nasaďte na vřeteno standardní upínací matici trnu
a přitáhněte ji.
Znovu zkontrolujte dotažení křídlových matic.
Připevněte pilový list (113) do drážky na spodní upínací
části tak, aby zuby směřovaly směrem k obsluze.
Upínací část má malý pojistný závrtný šroub (114) pro
upnutí a vystředění pilového listu (obr. R3).
Použití přímočaré pily (obr. R3)
Umístění přímočaré pily závisí na pracovních
požadavcích. V pevné pracovní desce je malý otvor
(115), který umožňuje průchod pilového listu pracovní
deskou. Tento otvor slouží v některých případech i pro
umístění válcové brusky.
•
Odstraňte pravítko pracovní desky a nahraďte jej
dřevěným hranolkem (20 mm), potom umístěte
pilový list (zuby dopředu) těsně za přední pracovní
desku.
•
Před zahájením řezání se ujistěte, že je pilový list
spuštěn do dolní polohy, aby se zabránilo zvednutí
materiálu.
Posunujte obrobek vždy proti otáčejícímu se
nástroji.
Viz také pokyny k obsluze v návodu Vaší
frézky.
Vrtání/vyvrtávání (obr. P)
Do otvoru (99), opatřeného závitem, je možné vložit
nastavitelné 10 mm nebo 3/8“ sklíčidlo, které přemění
Vaši pilu na mnohostrannou radiální vrtací jednotku.
Tato možnost je velmi užitečná při přípravě materiálu
na spoje pomocí kolíků.
•
Sejměte ochranný kryt a pilový kotouč.
•
Překlopte kryt (100).
•
Připevněte sklíčidlo (101) přímo do závitového
otvoru (99).
Stojan (obr. T)
Stojan (127) se skládá ze čtyř nohou (128), čtyř
příčníků (129) a čtyř horních příčníků (130). Příčníky
(130) mají stejnou velikost jako základní rám Vaší
radiální ramenové pily.
•
Smontujte nohy a příčníky podle obrázku.
•
Přitáhněte šrouby.
•
Postavte a připevněte pilu na stojan.
Pravítka pro úhlové řezy (obr. Q1 a Q2)
Pravítka pro úhlové řezy (102) rozšiřují a urychlují
možnosti úhlového řezání (obr. Q1).
•
Vyměňte standardní pravítko za pravítka pro
úhlové řezy (102).
•
Veďte pilový kotouč mezi oběma pravítky
(obr. Q2).
Údržba
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí na
jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
•
Vyměňte pravítka a pracovní desku, jestliže jsou
již opotřebované.
Přímočará pila (obr. R1 - R3)
Montáž přímočaré pily
Montáží příslušenství přímočaré pily (103) na upínací
trn se Váš stroj změní na radiální přímočarou nebo
lupénkovou pilu (obr. R3).
15
ES Prohlášení o shodě
Mazání
DW720
D EWALT prohlašuje, že tento výrobek odpovídá
normám: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 61029, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3.
Vaše radiální ramenová pila nevyžaduje žádné další
mazání.
Nikdy nemažte ložiska nebo kluzné plochy
ramene.
Více informací získáte na níže uvedené adrese firmy
DEWALT.
Úroveň akustického tlaku podle normy 86/188/EEC
a 89/392/EEC, měřená podle DIN 45635:
Čištění
•
•
Pravidelně čistěte kluzné plochy. Sejměte
koncovou krytku ramene a také třmenový závěs.
Odstraňte všechny nečistoty z kluzných ploch.
Udržujte stále čistou pracovní desku. Ke stírání
prachu nikdy nepoužívejte ruce.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
* v uchu obsluhy
83,7 dB(A)*
90,7 dB(A)
V případě překročení hranice akustického tlaku
85 dB(A), proveďte příslušná měření týkající se
ochrany sluchu.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení podle
DIN 45675:
DW720....................................................... < 2,5 m/s2
TUV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D - 51105 Köln, Germany
Až nebudete váš výrobek DEWALT dále potřebovat
nebo uplyne doba jeho životnosti, nelikvidujte jej
spolu s domovním odpadem. Zařízení zlikvidujte podle
platných pokynů o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu surovin.
Certifikát č. BM 9511442 01
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
informace o správné likvidaci elektro odpadů
z domácnosti.
Technický a vývojový ředitel
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Str. 40
D-65510, Idstein, Germany
Společnost D E WALT poskytuje možnost sběru
a recyklace použitých výrobků DEWALT po ukončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím vaše nářadí jakémukoliv
autorizovanému servisu Black & Decker, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného střediska
DEWALT naleznete na zadní straně tohoto návodu.
Seznam servisních středisek DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
16
•
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy z důvodu snížení
rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem
nebo osobního poranění. Před zahájením
zkušebního provozu si pečlivě pročtěte následující
bezpečnostní pokyny.
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte čistou pracovní plochu. Přeplněný
pracovní stůl může způsobit úraz.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí
v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
Nevystavujte tělo kontaktu s uzemněnými
povrchy (například potrubí, radiátory, sporáky
a ledničky). Při práci v extrémních podmínkách
(například vysoká vlhkost, tvorba kovových pilin
při práci, atd.) může být elektrická bezpečnost
zvýšena vložením izolačního transformátoru nebo
ochranného jističe (FI).
Udržujte děti mimo dosah. Nedovolte dětem,
aby se dostaly do kontaktu s nářadím nebo
prodlužovacím kabelem. Při práci osob mladších
16 let je nutný dozor.
Použití venkovních prodlužovacích kabelů.
Jestliže nářadí používáte venku, použijte vždy
prodlužovací kabel určený pro venkovní použití,
který je i takto označený.
Uskladnění nepoužívaného nářadí. Jestliže
nářadí nepoužíváte, musí být uskladněno na
suchém místě a také bezpečně zamknuto, mimo
dosah dětí.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení
nebo šperky. Mohou být zachyceny pohybujícími
se částmi. Jestliže pracujete venku, noste pokud
možno gumové rukavice a protiskluzovou obuv.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte vhodnou
pokrývku hlavy.
Používejte ochranné brýle. Jestliže při se práci
s nářadím práší nebo odlétávají drobné částečky
materiálu, používejte masku proti prachu nebo
ochranný štít.
Sledujte maximální akustický tlak. Jestliže
akustický tlak překročí hranici 85 dB(A), proveďte
příslušná měření týkající se ochrany sluchu.
Upněte si obrobek. K připevnění obrobku
používejte svorky nebo svěrák. Je to bezpečnější
a umožňuje to obsluhu nářadí oběma rukama.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci stále udržujte
vhodný a pevný postoj.
Zabraňte neúmyslnému spuštění. Nepřenášejte
nářadí připojené k síti s prstem na spínači. Jestliže
zapojujete napájecí kabel do sítě, ujistěte se, že
je spínač vypnut.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte co děláte,
přemýšlejte a jestliže jste unaveni, přerušte práci.
•
•
•
•
Vypínejte nářadí. Jestliže chcete opustit pracoviště,
vypněte hlavní spínač a počkejte, dokud se nářadí
zcela nezastaví. Jestliže nářadí nepoužíváte,
provádíte její opravu nebo vyměňujete příslušenství,
odpojte napájecí kabel od zdroje napětí.
Odklizení seřizovacích klíčů a nářadí. Před
spuštěním nářadí se vždy ujistěte, že jsou z něj
odstraněny všechny seřizovací klíče a nářadí.
Používejte vhodné nářadí. Použití nářadí je
popsáno v tomto návodu. Nepřetěžujte malé nářadí
nebo přídavné zařízení při práci, která je určena
pro výkonnější nářadí. Nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno ve
výkonnostním rozsahu, pro které bylo určeno.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných pracovních
operací než doporučených tímto návodem, může
vést k poranění obsluhy.
Nepoškozujte napájecí kabel. Nářadí nikdy
nepřenášejte za napájecí kabel. Kabel nikdy
nevytahujte ze zásuvky trhnutím nebo škubnutím.
Nevystavujte kabel vysokým teplotám, působení oleje
a dbejte na to, aby nepřecházel přes ostré hrany.
Provádějte pečlivou údržbu. Z důvodu
bezpečnějšího a výkonnějšího provozu udržujte
nářadí v dobrém a čistém stavu. Při údržbě a výměně
příslušenství dodržujte následující pokyny. Pravidelně
provádějte kontrolu napájecího kabelu a v případě
jeho poškození svěřte opravu značkovému servisu
D EWALT. Pravidelně také provádějte prohlídku
prodlužovacích kabelů a v případě poškození je
vyměňte. Udržujte všechny ovládací prvky čisté,
suché a neznečistěné olejem nebo mazivy.
Kontrola poškozených částí. Před každým
použitím nářadí pečlivě zkontrolujte, zda není
poškozeno a ujistěte se, že bude řádně vykonávat
svou funkci. Zkontrolujte vychýlení a uchycení
pohybujících se částí, opotřebení dílů a další
prvky, které mohou ovlivnit jeho provoz. Zničené
kryty a jiné poškozené díly opravte nebo vyměňte
podle pokynů v návodu. Jestliže je poškozen
hlavní spínač, nářadí nepoužívejte. Výměnu
spínače svěřte značkovému servisu DEWALT.
Provádění oprav svěřujte kvalifikované osobě
značkového servisu D E WALT. Toto nářadí
vyhovuje platným bezpečnostním předpisům.
Aby nedošlo k Vašemu ohrožení, musí být
všechny opravy elektrických zařízení prováděny
kvalifikovanými osobami.
Uložte tyto pokyny na bezpečném místě!
Další bezpečnostní pokyny pro radiální
ramenové pily
•
•
•
17
Chraňte zdroj napětí pomocí vhodné pojistky nebo
jističe.
Udržujte v čistotě ložiska a kluzné plochy ramene
a dbejte na to, aby nebyla znečištěna mazacím
tukem.
Před spuštěním se ujistěte, že je pravítko umístěno
ve správné poloze. Kotouč by se neměl dotýkat
materiálu, dokud není pila stlačena rukojetí.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kryt prstů nastavte vždy tak, aby procházel
vyřezanou drážkou v pravítku a byl 3 mm nad
povrchem materiálu, který budete řezat (kromě
podélného řezání).
Při podélném řezání udržujte štípací klín nastavený
ve správné vzdálenosti od kotouče (1 - 3 mm)
a ujistěte se, že jsou správně seřízena ramena
proti zpětnému rázu.
Při podélném řezání vždy kontrolujte směr posuvu.
Pravidelně kontrolujte seřízení týkající se
přesnosti a v případě, kdy je to nutné, proveďte
úpravu tohoto seřízení.
Ujistěte se, že se pilový kotouč otáčí správným
směrem a že jeho zuby směřují k pravítku.
Před zahájením pracovního procesu se ujistěte, že
jsou všechny zajišťovací ruční svorky přitaženy.
Jestliže nejsou ochranné kryty na svých místech,
nikdy nářadí nespouštějte.
Jestliže pilu nepoužíváte, chraňte vždy pilový
kotouč ochranným krytem.
Jestliže pilu nepoužíváte, při výměně kotouče
nebo při provádění údržby, odpojte nářadí od
zdroje napětí.
Vždy používejte ostré pilové kotouče správného
typu, určené pro daný typ obrobku. Doporučený
průměr pilového kotouče je uveden v technických
údajích.
Nevkládejte žádné předměty do ventilátoru na
hřídeli motoru.
Neurychlujte řezný proces působením větší síly.
(Přetížení nebo částečné přetížení motoru může
způsobit vážnou poruchu. Před zahájením řezání
počkejte, až pila dosáhne maximálních otáček.)
Nezvedejte stroj za jeho pracovní desku.
Neřežte železné kovy, neželezné kovy a zdivo.
Jestliže se kotouč otáčí, nenanášejte na něj žádná
maziva.
Jestliže je pila připojena ke zdroji napětí,
nevkládejte ruce do prostoru pilového kotouče.
Jestliže pila pracuje, nesahejte do prostoru za
pilovým kotoučem.
Při řezání nepokládejte ruce k pilovému kotouči
blíže, než 150 mm.
Nepoužívejte poškozené nebo prasklé pilové
kotouče.
Zbytková rizika
Radiálním ramenovým pilám jsou vlastní následující
rizika:
Navzdory dodržování bezpečnostních předpisů
a provádění bezpečnostních opatření nemohou být
jistá zbytková rizika vyloučena. Jsou to:
•
Poškození sluchu.
•
Riziko úrazu způsobeného nekrytými částmi
rotujícího pilového kotouče.
•
Riziko poranění při výměnách pilového kotouče.
•
Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
•
Zdravotní problémy způsobené vdechováním
prachu vzniklého při řezání dřeva, zvláště
dubového, bukového a MDF.
18
SCHÉMA S NÁZVY ZÁKLADNÍCH ČÁSTÍ
Klika pro nastavení výšky
Západková páka úhlových řezů
Upínací páka úhlových řezů
Zajišťovací šroub
Západka třmenu
Upínací páka třmenu
Západka pokosových řezů
Upínací páka pokosových řezů
19
odpovídajícího katalogového a výrobního čísla
jako jeho příslušenství. Pří každé reklamaci je
třeba tento záruční list předložit prodávajícímu,
případně servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním zájmu si
ho proto spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě
uschovejte.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš
nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na náš nejbližší servis DEWALT,
kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby
na nejvyšší úrovni.
Záruka DEWALT
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných servisních
opraven a sběrných středisek. Jejich seznam najdete
na záručním listě. Další informace týkající se servisu
můžete získat na níže uvedených telefonních číslech
a na internetové adrese www.2helpU.com.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke kvalitě
v sobě samozřejmě zahrnuje také naše služby
zákazníkům. Proto poskytujeme záruční dobu daleko
přesahující minimální požadavky vyplývající ze
zákona.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje poskytnout Vám
30 dní záruku výměny. Pokud se objeví v průběhu
30 dní od zakoupení nářadí jakýkoliv nedostatek
podléhající záruce, bude Vám u Vašeho obchodního
nářadí vyměněno za nové. Díky 1 roční záruce jistoty
máte nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje po dobu trvání záruční doby (24 měsíců při
nákupu pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců
při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní závady
za následujících podmínek:
•
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem o nákupu),
do jednoho z pověřených servisních středisek
DEWALT, které jsou autorizované k provádění
záručních oprav.
•
Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které je
vysloveně doporučené jako vhodné k použití
spolu s přístrojem DEWALT.
•
Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
•
Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou viditelné
žádné známky poškození vlivem vnějších vlivů.
•
Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou
osobou. Osoby povolané tvoří personál servisních
středisek D E WALT, které jsou autorizované
k provádění záručních oprav.
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny prováděné
opravy a vyměněné náhradní díly další servisní záruční
dobu v trvání 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože, brusné
kotouče, pilové listy, pilové kotouče, brusný papír,
apod.) ani na příslušenství přístroje poškozené
opotřebováním.
Záruční list je dokladem práv spotřebitele – zákazníka
ve smyslu § 620 Občanského zákoníku a § 429
Obchodního zákoníku. Patří k prodávanému výrobku
00047824 - 18-07-2007
20
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
21
TYP.
A3
DW720
E13281
www.2helpU.com
22
08 - 01 - 02
TYP.
A3
DW720
E13282
www.2helpU.com
23
08 - 01 - 02
TYP.
A3
DW720
E13283
www.2helpU.com
24
08 - 01 - 02
TYP.
A3
DW720
E13284
www.2helpU.com
25
08 - 01 - 02
TYP.
A3
DW720
E13285
www.2helpU.com
26
08 - 01 - 02
TYP.
A3
DW720
E13286
www.2helpU.com
27
08 - 01 - 02
28
29
30
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising