D51823 | DeWalt D51823 Clipped Head Framing Nailer instruction manual

®
D51823
D51845
1
Dansk
6
Deutsch
13
English
21
Español
28
Français
36
Italiano
44
Nederlands
52
Norsk
60
Português
67
Suomi
75
Svenska
82
Türkçe
89
EÏÏËÓÈη
96
Copyright DEWALT
2
3
1
2
4
A
6
8
7
9
10
5
B
3
11
3
C
1
D
4
16
13
12
14
15
4
E
18
17
3
F
5
DANSK
SØMPISTOL D51823/D51845
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Tekniske data
Lydniveau (LpA)
dB(A)
Akustisk styrke (LWA)
dB(A)
Hånd/arm vægt vibration m/s2
Anbefalet arbejdstryk
bar
Maks. arbejdstryk
bar
Luftforbrug pr. slag
l
Aktiveringsform
berøring
Magasinvinkel
Befæstelseselementer
type
længde
skaftets diameter
vinkel
Vægt
1)
D51823
< 92
< 105
3,21)
4,8 - 8,3
8,3
2,04
(ved 6,9 bar)
Aktivering
ved berøring
D51845
< 92
< 105
3,21)
4,8 - 8,3
8,3
2,04
(ved 6,9 bar)
Aktivering
ved
31°
20°
tilskåret
hoved
mm 50 - 90
mm 2,9 - 3,3
31°-34°
kg 3,4
helt rundt
hoved
50 - 90
2,9 - 3,8
20°-22°
3,45
Denne værdi er en maskinrelateret karakteristisk
værdi, og den repræsenterer ikke påvirkningen på
hånd-arm-systemet, når man bruger maskinen.
Påvirkningen på hånd-arm-systemet, når
maskinen bruges, vil for eksempel afhænge af
den kraft, der gribes fat med, den trykkraft der
udøves ved kontakten, den retning der arbejdes
i samt af tilpasningen af energiforsyningen,
arbejdsstykket og arbejdsstykkestøtten.
EU-Overensstemmelseserklæring
D51823/D51845
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret
i henhold til 98/37/EC, EN 792-13, EN 12549 &
EN 12096.
6
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender værktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid følges
for at nedsætte risikoen for personskader.
1 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøj for regn. Anvend ikke værktøj på
fugtige eller våde pladser. Sørg for en god belysning
over arbejdsområdet. Anvend ikke værktøj i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
3 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn eller andre udenforstående komme
i berøring med verktøyet. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
4 Opbevar værktøj sikkert
Når værktøjet ikke anvendes, skal det opbevares
på et tørt, højt placeret sted, låst inde, uden for
børns rækkevidde.
5 Overbelast ikke værktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
DANSK
6 Brug det rigtige værktøj
Tving ikke værktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til.
7 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
8 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
9 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne
med hensyn til pasning og udskiftning af tilbehør.
Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
10 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke værktøjet, når du er træt.
11 Kontroller værktøjet for skader
Inden fortsat brug af værktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at ingen dele er
gået i stykker, at alle dele er rigtigt monterede,
og at andre forhold, der kan påvirke driften, er
i orden. En sikkerhedsanordning eller en anden
del, som er beskadiget, skal repareres eller
udskiftes af et autoriseret serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
12 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet
i brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det, der
anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne
kan medføre risiko for personskader.
13 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette værktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer kun foretages af autoriseret
serviceværksted.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for pneumatiske
sømpistoler
• Brug altid beskyttelsesbriller.
• Brug altid høreværn.
• Brug kun befæstelseselementer af den type,
som er angivet i vejledningen.
• Brug ikke stativer af nogen art for at montere
maskinen på en støtte.
• Brug aldrig maskinen til andet end det, som er
angivet i denne vejledning.
• Check før hver brug, at sikkerheds og
aftrækkermekanismen fungerer korrekt, og at alle
bolte og møtrikker er strammet.
• Brug hurtigtvirkende koblinger ved tilslutning til
trykluftssystem. Den ikke-forseglelige nippel skal
sættes på maskinen på en sådan måde, at der
ikke er trykluft tilbage i maskinen, når at den er
afbrudt.
• Brug altid ren, tør trykluft. Brug ikke ilt eller
brændbare gasarter som energikilde for denne
maskine.
• Tilslut kun maskinen til en luftforsyning, hvor det
maksimalt tilladte tryk i maskinen ikke kan overstiges
med mere end 10%. I tilfælde af højere tryk skal
der indbygges en trykreducerende ventil med en
nedstrømssikkerhedsventil i lufttrykforsyningen.
• Brug kun slanger med en klassificering, der er
højere end maskinens maksimale arbejdstryk.
• Før maskinen transporteres, skal den kobles fra
lufttryksystemet, særlig hvor der bruges stiger,
eller hvor man indtager uvante fysiske stillinger
under flytningen.
• Afbryd maskinen fra luftforsyningen, når den ikke
er i brug.
• Undgå at svække eller beskadige maskinen,
for eksempel ved:
- stansning eller gravering
- ændringer, som ikke er godkendt af fabrikanten
- at føre den mod skabeloner fremstillet af hårdt
materiale som stål
- at tabe den eller skubbe den over gulvet
- at bruge for megen kraft af nogen art
• Brug ikke dette udstyr som hammer.
• Ret aldrig en driftsklar maskine til at slå
befæstelseselementer i med mod dig selv eller en
anden.
• Hold maskinen sådan under arbejdet, at hovedet
eller kroppen ikke kan komme til skade, hvis der
eventuelt kommer et tilbageslag på grund af en
afbrydelse af energiforsyningen, eller fordi der er
hårde områder i arbejdsstykket.
• Aktiver aldrig sømpistolen ud i luften.
7
DANSK
• På arbejdsområdet skal maskinen altid bæres i det
ene håndtag og aldrig med aftrækkeren aktiveret.
• Tag højde for forholdene på arbejdspladsen.
Befæstelseselementer kan trænge igennem
tynde arbejdsstykker eller glide af hjørner eller
kanter på arbejdsstykket, og således udsætte
folk for fare.
• Slå ikke befæstelseselementer i nær ved
arbejdsstykkets kant.
• Sæt ikke befæstelseselementerne oven i andre
befæstelseselementer.
• Brug kun de reservedele, som fabrikanten eller
dennes autoriserede forhandlere har angivet.
• Få kun reparationer udført hos fabrikanten eller
dennes autoriserede forhandlere, som tager
tilbørligt hensyn til oplysningerne i denne vejledning
og bruger passende værktøj og udstyr.
• Ingen dele af denne maskine til at slå
befæstelseselementer i med må skilles ad eller
blokeres, dette gælder f.eks. sikkerhedsåget.
• Sørg for, at maskinen får den nødvendige service
og med regelmæssige mellemrum.
Sømtype: Tilskåret hoved.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Sømpistol
1 Sekventielt virkende aftrækker
1 Par sikkerhedsbriller
1 Brugervejledning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din sømpistol D51823/D51845 er beregnet til at slå
befæstelseselementer i arbejdsstykker af træ med.
1 Aftrækker/låsekontakt
2 Luftfitting
3 Kontaktudløser
4 Magasin
Følgende piktogrammer ses på maskinen:
Samling og justering
Pneumatisk maskine med sikkerhedsåg.
Må ikke bruges på en stige.
Kompatible sømvinkler.
Maks. antal søm i magasinet.
Sømdiameter.
Sømlængde.
Maks. arbejdstryk
Sømtype: Helt rundt hoved.
8
Valg af aftrækker
Disse maskiner er monteret med en stødvirkende
aftrækker. En sekventielt virkende aftrækker er også
inkluderet i originalpakningen.
Se definitioner på “stødvirkende” og “sekventielt
virkende” nedenfor.
- Den grå aftrækker med et enkelt søm trykt
på siden er en sekventielt virkende aftrækker.
Installeres dette kit, kan maskinen arbejde i
funktionen ’sekventielt virkende’.
- Den sorte aftrækker med tre søm påtrykt på siden
er den stødvirkende aftrækker. Installeres dette kit,
kan maskinen arbejde i funktionen ’stødvirkende’.
Aftagning af aftrækkeren (fig. B)
• Afbryd luftledningen fra maskinen.
• Tag alle søm ud af magasinet.
• Fjern gummistroppen (5) fra enden af passtiften (6).
• Fjern passtiften.
• Tag aftrækkerenheden (7) ud.
DANSK
Påsætning af aftrækkeren (fig. B)
• Vælg den passende aftrækker.
• Sæt aftrækkerenheden ind i aftrækkerhulrummet,
check at aftrækkerfjederen (8) er rigtigt anbragt.
• Check at kontaktudløserskinnen (9) er skubbet
helt op, således at den er på niveau med
maskinhuset og på linje med hullerne i huset (10).
• Stik passtiften (6) igennem maskinrammen,
kontaktudløserskinnen og aftrækkerenheden.
• Skub gummistroppen (5) på enden af passtiften (6).
Luftfitting (fig. A)
Disse maskiner har et standard 3/8" rørgevind til
luftfittingen (2). Maskinen er monteret med en 3/8" til
1/4" adapter installeret i endedækslet.
• Pak fittingens hanende ind i Teflon-tape for at
forhindre luftlækager.
• Installer en 1/4" fitting ved at skrue fittingen ind
i 3/8" til 1/4" adapteren i endedækslet og stram
godt til.
• Installer en 3/8" fitting, ved at fjerne 3/8" til 1/4"
adapteren, hvis denne forefindes. Skru fittingen
ind i endedækslet og stram godt til.
Brugervejledning
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
Klargøring af maskinen (fig. C)
• Dræn alt kondensvand ud af
luftkompressorbeholderne og slangerne.
• Smør maskinen. Se “Vedligeholdelse”.
• Tag alle søm ud af magasinet.
• Lås sømskubberen (11) i bageste position.
• Check at kontaktudløseren (3) og sømskubberen
(11) kan bevæges frit.
Brug ikke maskinen, hvis kontaktudløseren
eller sømskubberen ikke kan bevæges frit.
• Check at luftforsyningstrykket er under det
maksimalt anbefalede arbejdstryk.
• Tilslut luftslangen til fittingen på maskinen.
• Check for hørlige lækager omkring ventiler og
flangepakninger.
• Sæt lufttrykket på det minimale, anbefalede
arbejdstryk.
Brug aldrig en maskine, der lækker eller
har beskadigede dele.
Brug i koldt vejr
Når maskinen bruges ved temperaturer under
frysepunktet:
• Hold maskinen så varm som muligt før brugen.
• Afbryd luftledningen fra maskinen
• Kom 10 til 15 dråber DEWALT olie til pneumatisk
værktøj (eller vintertilberedt pneumatisk olie med
ætylenglykol) ind i luftindtagningen.
• Sæt lufttrykket til maks. 5,5 bar.
• Tilslut luftslangen til fittingen på maskinen.
• Fyld søm i magasinet som beskrevet nedenfor.
• Aktiver maskinen 5 eller 6 gange i affaldstræ for
at smøre o-ringene.
• Sæt lufttrykket op til det normale arbejdsniveau.
• Brug maskinen på normal vis.
Brug i varmt vejr
Maskinen bør kunne arbejde normalt. Undgå varme
eller direkte sollys for at undgå beskadigelse af
støddæmperne, o-ringene og andre dele af gummi.
Fyldning af maskinen (fig. C)
Afbryd altid luftforsyningen fra maskinen,
før sømmene fyldes i.
• Lås sømskubberen (11) i bageste position.
• Vælg en passende kollationeret sømstok/
sømstokke. Se “Tekniske data”.
• Indsæt kollationerede sømstokke i
påfyldningsrevnen oven på magasinet.
• Lås sømskubberen op ved at trække bagud og
omhyggeligt skubbe sømskubberen fremad,
så den aftrækker imod sømmene.
Aktivering af maskinen (fig. D)
Disse maskiner er udstyret med en aftrækker/
låsekontakt (1). Hvis denne kontakt er drejet til højre,
kan maskinen ikke aktiveres. Er denne kontakt i midten,
er maskinen helt klar til at arbejde. Maskinen har to
funktionsmåder: Sekventielt virkende eller stødvirkende
funktion. Aftrækkeren på maskinen bestemmer,
hvordan maskinen aktiveres.
9
DANSK
Sekventielt virkende funktion
Den sekventielt virkende funktion bruges til sømning
med afbrydelser, hvor der ønskes en meget
omhyggelig og nøjagtig placering.
• Anbring den grå aftrækker som beskrevet ovenfor.
• Skub kontaktudløseren mod arbejdets overflade.
• Træk i aftrækkeren for at aktivere maskinen.
Hvert stød af aftrækkeren med kontaktudløserne
skubbet mod arbejdets overflade vil slå et søm i.
Stødvirkende funktion
Den stødvirkende funktion bruges ved hurtig
sømning på flade, stationære overflader.
• Anbring den sorte aftrækker som beskrevet ovenfor.
• For at slå et enkelt søm i: Betjen maskinen som
beskrevet i forbindelse med den sekventielt
virkende funktion.
• For at slå flere søm i: Træk først i aftrækkeren, og
skub derefter gentagne gange kontaktudløseren
mod arbejdets overflade.
Hold ikke aftrækkeren trykket ned,
når maskinen ikke er i brug. Behold
aftrækkerens låsekontakt drejet til højre
for at forhindre, at den går i gang ved en
fejltagelse, når maskinen ikke er i brug.
Tør brandlås
For at beskytte maskinen mod skader er disse
maskiner udstyret med en tør brandlås. Den tørre
brandlås forhindrer at maskinen går i gang,
når magasinet er næsten tomt.
Følg anvisningerne om påfyldning for at fylde nye
stokke med kollaterede søm i maskinen, når der er
hen ved 4 - 5 søm tilbage i magasinet og maskinen
standser. Se “Fyldning af maskinen”.
Udtagning af et søm, der sidder fast (fig. E)
Følg disse anvisninger for at fjerne et søm,
der sidder fast i næsestykket:
• Afbryd luftledningen fra maskinen
• Lås aftrækkeren med aftrækker/låsekontakten
• Tag alle søm ud af magasinet.
• Bøj knastlåsen opad (12).
• Skub og hold knastlåsen fast indad, som pilen (13)
viser, indtil den snævre del af låsestiften (14) er fri.
• Lad samtidig magasinet (4) glide tilbage,
som pilen viser (15), for at få det bøjede søm fri.
10
• Tag det bøjede søm ud, brug om nødvendigt
tænger.
• Hvis drivbladet er i positionen nede, skubbes
drivbladet opad med en skruetrækker.
• Kan sømmet ikke trækkes ud med magasinet
trykket tilbage på det første stop, så tag magasinet
helt ud af maskinen. Dette kan gøres ved at
holde knastlåsen (12) fast indad, mens magasinet
trækkes tilbage, indtil det kommer fri af maskinen.
• Magasinet sættes i igen som følger:
Sæt låsestiften (14) ind i magasinets klamme,
stil magasinets forende på linje med knagerne på
næsestykket (16), skub indad på knastlåsen (12)
og skub magasinet på maskinen.
• Skub magasinet frem i den helt låste stilling.
• Pres knastlåsen (12) i låsestillingen.
• Tilslut luftslangen til fittingen på maskinen.
• Fyld søm i magasinet. Se “Fyldning af maskinen”.
Hvis der tit sidder søm fast i næsestykket,
bør maskinen sendes til service på et
autoriseret DEWALT serviceværksted.
Dybdeindstilling (fig. F)
For at nedsÊtte risikoen for alvorlig
personskade fra utilsigtet aktivering under
fors¯g p at justere dybden, skal man
ALTID:
• AflÂse aftrÊkkeren (OFF).
• Frakoble luftforsyningen.
• Undg kontakt med aftrÊkkeren,
mens der foretages justeringer.
Den dybde, hvori sømmene slås i, kan justeres med
dybdeindstillingen på maskinens næsestykke.
• Dybden reduceres ved at trykke
oplåsningsknappen ind (17). Skub
kontaktudløseren (3) nedad. Tryk på låseknappen
(18) for at sikre kontaktudløseren.
• Tryk oplåsningsknappen (17) ind for at forøge
dybden. Skub kontaktudløseren (3) så meget
opad som ønsket. Tryk på låseknappen (18) for
at sikre kontaktudløseren.
Bælte-/spærkrog
Disse maskiner har en integreret bælte-/spærkrog.
Denne krog kan drejes til begge sider af maskinen
og kan foldes til side når den ikke er i brug.
Udtagning af bælte-/spærkrogen:
• Fjern luftslangen fra fittingen på maskinen.
DANSK
• Brug tænger eller en skruenøgle til at fjerne
møtrikken til bælte-/spærkrogen fra maskinens
endedæksel.
• Fjern bælte-/spærkrogen, spændeskiven og
stoppefjederen.
Vedligeholdelse
Din DEWALT maskine er fremstillet til at kunne
fungere i meget lang tid med mindst mulig
vedligeholdelse. For at værktøjet skal kunne fungere
tilfredsstillende hele tiden, er det dog vigtigt, at
værktøjet behandles korrekt og rengøres jævnligt.
Maskinen har ikke kraft nok
• Check luftforsyningen.
• Check at luftudblæsningen er fri.
• Smør maskinen.
Topdækslet lækker luft
• Stram dækselskruerne.
Maskinen springer over søm
• Check luftforsyningen.
• Smør maskinen.
• Rens magasinet og næsestykket.
• Check at magasinlåsen holder magasinet fast.
Foretag følgende vedligeholdelse hver dag:
Smør maskinen med 10-15 dråber DEWALT
pneumatisk maskinolie
• Kom dråberne ind i luftfittingen på maskinens
endedæksel.
Dræn alt kondensvand ud af
luftkompressorbeholderne og slangerne.
• Åben afluftningshanerne eller andre
dræningsventiler på kompressorbeholderne.
• Lad alt opsamlet vand løbe ud af slangerne.
Rens magasin, skubber og
kontaktudløsermekanismen.
• Rens ved at blæse med trykluft.
Sørg for at alle befæstelseselementer på
maskinen sidder stramt og er ubeskadigede.
• Stram løse befæstelseselementer med passende
værktøj.
Fejlfinding
Hvis værktøjet ikke ser ud til at virke korrekt, følg da
anvisningerne nedenfor. Løser dette ikke problemet,
kontakt da dit reparationsværksted.
Værktøjet fungerer ikke
• Check luftforsyningen.
• Hvis temperaturen er lav, skal maskinen varmes op.
Befæstelseselementerne sidder fast i maskinen
• Sørg for kun at bruge befæstelseselementer af
den angivne type.
• Check at magasinlåsen holder magasinet fast.
• Stram skruerne i næsestykket.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde særskilt
bortskaffelse af elektriske produkter fra husholdningen,
ved kommunale affaldsdepoter eller hos forhandleren i
forbindelse med køb af et nyt produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
11
DANSK
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er angivet
i denne vejledning. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice og
kontakter på følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til forhandleren
inden 30 dage efter købet og få dine penge
refunderet eller værktøjet ombyttet. Værktøjet
skal indleveres komplet, og købsnotaen skal
forevises.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til et
autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/prisliste
om yderligere information eller kontakt DEWALT.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder
efter købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at medbringe
kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund
af materiale-eller produktionsfejl inden for
de første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller
også udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra
service og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
12
DEUTSCH
NAGELMASCHINE D51823/D51845
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
D51823/D51845
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Werkzeuge entsprechend den Richtlinien und Normen 98/37/EC,
EN 792-13, EN 12549 & EN 12096 konzipiert wurden.
Technische Daten
Schalldruck (LpA)
(dB(A))
Schalleistung (LWA)
(dB(A))
Gewichteter Effektivwert
der Beschleunigung
m/s2
Empfohlener
Betriebsdruck
bar
Max. Betriebsdruck
bar
Luftverbrauch pro Schuß
l
Auslösemodus
Magazinwinkel
Befestigungsmittel
Typ
Länge
Schaftdurchmesser
Winkel
Gewicht
1)
D51823
< 92
< 105
D51845
< 92
< 105
3,21)
3,21)
4,8 - 8,3
8,3
2,04
(bei 6,9 bar)
Kontaktauslösung
31°
4,8 - 8,3
8,3
2,04
(bei 6,9 bar)
Kontaktauslösung
20°
Schrägkopf
mm 50 - 90
mm 2,9 - 3,3
31°-34°
(kg) 3,4
Rundkopf
50 - 90
2,9 - 3,8
20°-22°
3,45
Dieser Wert ist werkzeugspezifisch und charakteristisch
und drückt nicht den Einfluß auf das Hand-Arm-System
aus, wenn das Werkzeug verwendet wird. Der Einfluß
auf das Hand-Arm-System bei der Verwendung des
Werkzeugs hängt beispielsweise von der Greifkraft,
dem Kontaktdruck, der Arbeitsrichtung, der Einstellung
der Energieversorgung, dem Werkstück und dem
Werkstückhalter ab.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Werkzeugen sind zum Schutz
gegen Verletzungsgefahr die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das Werkzeug benutzen.
Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Werkzeuge keiner Nässe aus. Sorgen
Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Werkzeuge nicht in der Nähe
von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
13
DEUTSCH
3 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder oder Besucher das
Werkzeug nicht berühren. Jugendliche unter
16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter
fachlicher Anleitung benutzen.
4 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
5 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
6 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
7 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen
Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
8 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität
und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Werkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
9 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um
gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie
die Wartungsvorschriften und die Hinweise für
den Werkzeugwechsel. Halten Sie alle Schalter
trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
10 Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Werkzeug auf einwandfreie
und bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile
einwandfrei funktionieren und ob Teile beschädigt
sind.
14
Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein,
um den einwandfreien Betrieb des Werkzeuges
zu gewährleisten. Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß repariert
oder ausgewechselt werden.
11 Lassen Sie Reparaturen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen
nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr
für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Druckluftnagelmaschinen
• Tragen Sie stets eine Schutzbrille.
• Tragen Sie stets einen Gehörschutz.
• Verwenden Sie ausschließlich die im Handbuch
angegebenen Befestigungsmittel.
• Verwenden Sie keine Ständer, um das Werkzeug
an einer Halterung zu befestigen.
• Verwenden Sie das Werkzeug ausschließlich für
den in diesem Handbuch angegebenen Zweck.
• Vergewissern Sie sich vor jeder Arbeit mit dem
Gerät, daß der Sicherheits- und Auslösemechanismus einwandfrei arbeitet und sämtliche
Muttern und Schrauben fest sitzen.
• Verwenden Sie für den Anschluß an das Druckluftsystem Schnellkupplungen. Das dichtungslose
Anschlußstück muß so am Werkzeug angebracht
werden, daß die Druckluft nach dem Trennen
nicht im Werkzeug bleibt.
• Verwenden Sie immer saubere, trockene Druckluft.
Verwenden Sie kein Sauerstoff oder brennbare
Gase als Energiequelle für dieses Werkzeug.
• Schließen Sie dieses Werkzeug nur dann an einer
Luftversorgung an, wenn der maximal zulässige
Druck des Werkzeugs nicht mehr als 10% überschritten wird. Bei höheren Druckwerten muß ein
Druckminderventil mit nachgeschaltetem Sicherheitsventil in die Druckluftversorgung eingebaut
werden.
• Verwenden Sie ausschließlich Schläuche mit
Nennwerten, die den maximalen Betriebsdruck
des Werkzeugs überschreiten.
DEUTSCH
• Vor dem Transport des Werkzeugs trennen Sie es
vom Druckluftsystem, besonders in Fällen,
wo Leitern verwendet werden oder wo beim
Transport ungewöhnliche Körperhaltungen eingenommen werden müssen.
• Wenn das Werkzeug nicht gebraucht wird, trennen Sie es von der Druckluftversorgung.
• Vermeiden Sie einen Verschleiß oder eine Beschädigung des Werkzeugs, wie beispielsweise
durch:
- Stranz- oder Gravurarbeiten
- Veränderungen, die vom Hersteller nicht
zugelassen sind
- Ein Führen entlang von Schablonen, die aus
hartem Material wie Stahl bestehen
- Fallen lassen oder über den Boden schieben
- Zuviel Druck ausüben
• Verwenden Sie das Werkzeug nicht als Hammer.
• Richten Sie Befestigungswerkzeuge niemals auf
Sie selbst oder andere Personen.
• Halten Sie das Werkzeug während der Arbeit
so, daß im Falle eines Rückstoßes durch einen
Ausfall der Energieversorgung oder durch harte
Stellen im Werkstück keine Verletzungen am
Kopf oder am Körper verursacht werden können.
• Lösen Sie das Befestigungswerkzeug niemals im
freien Raum aus.
• Tragen Sie das Werkzeug im Arbeitsbereich nur
am Griff und niemals mit betätigtem Auslöser.
• Berücksichtigen Sie die Bedingungen im Arbeitsbereich. Befestigungsmittel können dünne
Werkstücke durchdringen oder von den Ecken
und Kanten des Werkstücks abrutschen,
was Personen gefährden kann.
• Treiben Sie keine Befestigungsmittel in der Nähe
der Werkstückkanten ein.
• Treiben Sie keine Befestigungsmittel oben auf
bereits vorhandenen Befestigungsmitteln ein.
• Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller
oder seinem autorisieren Vertreter angegebenen
Ersatzteile.
• Lassen Sie Reparaturen nur vom Hersteller oder
seinem autorisierten Vertretern ausführen, die
die Information in diesem Handbuch sorgfältig
berücksichtigen und die entsprechenden Werkzeuge und Ausrüstungen haben.
• Zerlegen oder blockieren Sie niemals Teile des
Befestigungswerkzeugs, wie beispielsweise das
Sicherheitsjoch.
• Lassen Sie das Werkzeug richtig und in
regelmäßigen Abständen warten.
Es befinden sich folgende Bildzeichen auf dem
Werkzeug:
Pneumatikwerkzeug mit Sicherheitsjoch.
Verwenden Sie das Werkzeug niemals
auf einer Leiter.
Kompatible Nagelwinkel.
Maximale Anzahl an Nägeln im Magazin.
Nageldurchmesser.
Nagellänge.
Max. Betriebsdruck.
Nageltyp: Rundkopf.
Nageltyp: Schrägkopf.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Nagelmaschine
1 Folgeauslöser
1 Schutzbrille
1 Bedienungsanleitung
1
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
15
DEUTSCH
Beschreibung (Abb. A)
Ihre Nagelmaschine D51823/D51845 wurde zum
Eintreiben von Befestigungsmitteln in Holzwerkstükke konstruiert.
1 Auslöser/Einschaltsperre
2 Luftanschlußstück
3 Kontaktanschlag
4 Magazin
Zusammenbau und Einstellung
Wahl des Auslösers
Diese Werkzeuge sind mit einem Schlagauslöser
zusammengebaut. Ein Folgenauslöser befindet sich
ebenfalls in der Originalverpackung. Definition des
“Schlagauslösers” und des “Folgeauslösers” siehe
unten.
- Beim grauen Auslöser mit dem auf der Seite
aufgedruckten einzelnen Nagel handelt es sich um
den Folgeauslöser. Wird dieser Satz eingebaut,
so arbeitet das Werkzeug im Folgeauslösemodus.
- Beim schwarzen Auslöser mit den auf der Seite
aufgedruckten drei Nägeln handelt es sich um
den Schlagauslöser. Wird dieser Satz eingebaut,
so arbeitet das Werkzeug im Schlagauslösemodus.
Ausbau des Auslösers (Abb. B)
• Trennen Sie die Luftleitung vom Werkzeug.
• Entfernen Sie alle Nägel aus dem Magazin.
• Entfernen Sie die Gummihülse (5) aus dem Ende
des Führungsstifts (6).
• Entfernen Sie den Führungsstift.
• Entfernen Sie die Auslöserbaugruppe (7).
Anbringen des Auslösers (Abb. B)
• Wählen Sie den entsprechenden Auslöser.
• Setzen Sie die Auslöserbaugruppe in den entsprechenden Freiraum ein, und stellen Sie sicher,
daß die Auslöserfeder (8) richtig sitzt.
• Stellen Sie sicher, daß die Kontaktanschlagführung (9) vollständig nach oben geschoben ist, so
daß sie bündig mit dem Werkzeuggehäuse und
mit den Gehäusebohrungen (10) ausgerichtet ist.
• Stecken Sie den Führungsstift (6) durch den
Werkzeugrahmen, die Kontaktanschlagführung
und die Auslöserbaugruppe.
16
• Schieben Sie die Gummihülse (5) auf das Ende
des Führungsstifts.
Luftanschlußstück (Abb. A)
Diese Werkzeuge haben ein 3/8"-Standard-Rohrgewinde für das Luftanschlußstück (2). Das Werkzeug
ist mit einem 3/8" auf 1/4"-Adapter in der Endkappe
montiert.
• Umwickeln Sie das männliche Ende des Anschlußstücks mit Teflon-Band, um Luftlecks zu
vermeiden.
• Um ein 1/4"-Anschlußstück anzubringen,
schrauben Sie das Anschlußstück in den 3/8" auf
1/4"-Adapter in der Endkappe und ziehen Sie es
fest an.
• Um ein 3/8"-Anschlußstück anzubringen, entfernen Sie den 3/8" auf 1/4"-Adapter,
falls vorhanden. Schrauben Sie das Anschlußstück in die Endkappe und ziehen Sie es fest an.
Gebrauchsanweisung
Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
Vorbereiten des Werkzeugs (Abb. C)
• Lassen Sie sämtliche Kondensation aus den Luftkompressortanks und Schläuchen ab.
• Schmieren Sie das Werkzeug. Siehe “Wartung”.
• Entfernen Sie alle Nägel aus dem Magazin.
• Sichern Sie den Nagelschieber (11) in der hinteren Stellung.
• Vergewissern Sie sich, daß sich der Kontaktanschlag (3) und der Nagelschieber (11) ungehindert bewegen können.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht,
wenn sich der Kontaktanschlag oder
der Nagelschieber nicht ungehindert
bewegen können.
• Vergewissern Sie sich, daß der Druck der Luftversorgung den maximal empfohlenen Betriebsdruck unterschreitet.
• Verbinden Sie den Luftschlauch mit dem Anschlußstück am Werkzeug.
• Stellen Sie fest, ob Lecks im Bereich der Ventile
und Dichtungen hörbar sind.
DEUTSCH
• Stellen Sie den Luftdruck auf den empfohlenen
Mindestbetriebsdruck ein.
Verwenden Sie niemals ein undichtes
Werkzeug oder ein Werkzeug mit beschädigten Teilen.
Betrieb bei kalten Witterungsbedingungen
Werden die Werkzeuge bei Temperaturen unterhalb
des Gefrierpunkts betrieben:
• Halten Sie das Werkzeug so warm wie möglich,
bevor Sie es verwenden.
• Trennen Sie die Luftleitung vom Werkzeug.
• Geben Sie 10 bis 15 Tropfen DeWALT-Öl für
Pleumatikwerkzeuge (oder Winter-Pneumatiköl
mit Ethylenglykol) in den Lufteinlaß.
• Stellen Sie den Luftdruck auf maximal 5.5 bar ein.
• Verbinden Sie den Luftschlauch mit dem Anschlußstück am Werkzeug.
• Laden Sie die Nägel wie unten beschrieben in
das Magazin.
• Lösen Sie das Werkzeug 5 bis 6 Mal in einem
Holzrest aus, um die O-Ringe zu schmieren.
• Erhöhen Sie den Luftdruck auf den normalen
Betriebsdruck.
• Verwenden Sie das Werkzeug auf die normale Art
und Weise.
Betrieb bei heißen Witterungsbedingungen
Das Werkzeug sollte normal arbeiten. Vermeiden
Sie Hitze durch direkte Sonneneinstrahlung, um zu
verhindern, daß die Anschläge, O-Ringe und andere
Gummiteile beschädigt werden.
Laden des Werkzeugs (Abb. C)
Trennen Sie das Werkzeug immer
zuerst von der Luftversorgung, bevor
Befestigungsmittel geladen werden.
• Sichern Sie den Nagelschieber (11) in der hinteren Stellung.
• Wählen Sie einen entsprechenden zusammengestellten Nagelschaft. Siehe “Technische Daten”.
• Setzen Sie den Nagelschaft (die Nagelschäfte) in
den Ladeschlitz oben im Magazin.
• Entriegeln Sie den Nagelschieber, indem Sie ihn
nach hinten ziehen.
Schieben Sie den Nagelschieber vorsichtig nach
vorne schieben, um ihn gegen die Nägel zu
drücken.
Auslösen des Werkzeugs (Abb. D)
Diese Werkzeuge sind mit Auslöser/Einschaltsperre (1)
ausgestattet. Nach rechts gedreht verhindert dieser
Schalter, daß das Werkzeug ausgelöst wird. Befindet
sich der Schalter in der Mitte, so ist das Werkzeug
vollständig funktionsfähig. Dieses Werkzeug läßt sich
in zwei Betriebsarten benutzen: Folgeauslösemodus
oder Schlagauslösemodus. Durch den am Werkzeug
angebrachten Auslöser wird der Auslösemodus
bestimmt.
Folgeauslösemodus
Der Folgeauslösemodus wird für das Nageln mit
Unterbrechungen verwendet, bei dem ein sehr
vorsichtiges und genaues Plazieren gewünscht wird.
• Bringen Sie den grauen Auslöser wie oben beschrieben an.
• Drücken Sie den Kontaktanschlag gegen die
Arbeitsfläche.
• Ziehen Sie den Auslöser, um das Werkzeug
auszulösen. Bei jedem Ziehen des Auslösers und
gegen die Arbeitsfläche gedrücktem Kontaktanschlag wird ein Nagel eingetrieben.
Schlagauslösung
Der Schlagauslösemodus wird für ein schnelles
Nageln auf flachen, stationären Flächen verwendet.
• Bringen Sie den schwarzen Auslöser wie oben
beschrieben an.
• Um einen einzelnen Nagel einzutreiben:
Bedienen Sie das Werkzeug auf die gleiche Art
und Weise wie beim Folgeauslösemodus.
• Um mehrere Nägel einzutreiben: Ziehen Sie zunächst den Auslöser, und drücken Sie anschließend den Kontaktanschlag wiederholt gegen die
Arbeitsfläche.
Halten Sie den Auslöser nicht gedrückt,
wenn das Werkzeug nicht verwendet
wird. Lassen Sie die Auslöser-Einschaltsperre in der Rechtsstellung,
um ein versehentliches Auslösen zu
verhindern, wenn das Werkzeug nicht
verwendet wird.
17
DEUTSCH
Trockenfeuersperre
Um das Werkzeug vor einer Beschädigung zu
schützen, ist es mit einer Trockenfeuersperre ausgestattet. Die Trockenfeuersperre verhindert, daß
das Werkzeug ausgelöst wird, wenn das Magazin
fast leer ist. Sind noch etwa 4 bis 5 Nägel im Magazin übrig und das Werkzeug läßt sich nicht mehr
betätigen, folgen Sie den Ladeanweisungen, um die
zusammengestellten Nagelschäfte zu laden.
Siehe “Laden des Werkzeugs”.
Befreien eines verklemmten Nagels (Abb. E)
Falls ein Nagel im Nasenstück eingeklemmt ist,
folgen Sie diesen Anweisungen, um den Nagel zu
entfernen:
• Trennen Sie die Luftleitung vom Werkzeug.
• Sichern Sie den Auslöser mit der Einschaltsperre.
• Entfernen Sie alle Nägel aus dem Magazin.
• Klappen Sie die Nockenklinke (12) nach oben.
• Schieben Sie die Nockenklinke wie durch den
Pfeil (13) dargestellt fest nach innen und halten Sie
sie dort, bis der schmale Teil des Klinkenstifts (14)
frei liegt.
• Schieben Sie gleichzeitig wie durch den Pfeil (15)
angegeben das Magazin (4) nach hinten, um den
verbogenen Nagel freizulegen.
• Entfernen Sie den verbogenen Nagel gegebenenfalls mit einer Zange.
• Befindet sich der Austreiber in der unteren Stellung,
schieben Sie ihn mit einem Schraubendreher
nach oben.
• Kann der Nagel nicht entfernt werden, wenn das
Magazin bis zum ersten Anschlag eingefahren ist,
entfernen Sie das Magazin komplett vom Werkzeug. Dies kann erfolgen, indem die Nockenklinke (12) fest nach innen gehalten wird, während
das Magazin nach hinten gezogen wird, bis es
vom Werkzeug getrennt ist.
• Um das Magazin wieder anzubringen, setzen
Sie den Klinkenstift (14) in die Magazinhalterung,
richten Sie das vordere Ende des Magazins mit
den Nasenstückstegen (16) aus, drücken Sie die
Nockenklinke (12) nach innen, und schieben Sie
das Magazin auf das Werkzeug.
• Schieben Sie das Magazin nach vorne in die
vollständig geschlossene Stellung.
• Drücken Sie die Nockenklinke (12) in die verriegelte Stellung.
18
• Verbinden Sie den Luftschlauch mit dem Anschlußstück am Werkzeug.
• Laden Sie Nägel in das Magazin. Siehe “Laden
des Werkzeugs”.
Falls sich Nägel häufig im Nasenstück
verklemmen, lassen Sie das Werkzeug
von einer DeWALT-Kundendienstwerkstatt instandsetzen.
Tiefeneinstellung (Abb. F)
Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
durch ein versehentliches Auslˆsen
beim Einstellen der Tiefe, muss IMMER
Folgendes beachtet werden.
• Verriegeln Sie den Auslˆser in der
AUS-Stellung.
• Trennen Sie die Luftleitung.
• Vermeiden Sie beim Vornehmen der
Einstellungen den Kontakt mit dem
Auslˆser.
Die Tiefe, mit der die Nägel eingetrieben werden,
kann mit Hilfe der Tiefeneinstellung am Nasenstück
des Werkzeugs eingestellt werden.
• Um die Tiefe zu verringern, drücken Sie den
Entriegelungsknopf (17). Schieben Sie dann
den Kontaktanschlag (3) nach unten. Drücken
Sie den Verriegelungsknopf (18), um den
Kontaktanschlag zu sichern.
• Um die Tiefe zu erhöhen, drücken Sie den
Entriegelungsknopf (17). Schieben Sie dann den
Kontaktanschlag (3) so weit wie gewünscht nach
oben. Drücken Sie den Verriegelungsknopf (18),
um den Kontaktanschlag zu sichern.
Riemen/Sparrenhaken
Diese Werkzeuge haben einen integrierten Riemen/
Sparrenhaken. Der Haken kann auf jede Werkzeugseite gedreht und aus dem Weg geklappt werden,
wenn er nicht verwendet wird.
Um den Riemen/Sparrenhaken zu entfernen:
• Trennen Sie den Luftschlauch vom Anschlußstück
am Werkzeug.
• Verwenden Sie eine Zange oder einen Schraubenschlüssel, um die Mutter für den Riemen/
Sparrenhaken von der Endkappe des Werkzeugs
zu entfernen.
DEUTSCH
• Entfernen Sie den Riemen/Sparrenhaken, die
Unterlegscheibe und die Rastfeder.
Wartung
Ihr DeWALT-Werkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Pflege und Reinigung
voraus.
Führen Sie die folgenden Wartungsmaßnahmen
täglich durch:
Schmieren Sie das Werkzeug mit 10-15 Tropfen
DeWALT-Öl für Pneumatikwerkzeuge.
• Geben Sie die Tropfen in das Luftanschlußstück
an der Endkappe des Werkzeugs.
Lassen Sie sämtliche Kondensation aus den
Luftkompressortanks und Schläuchen ab.
• Öffnen Sie die Hähne bzw. sonstigen Ablaßventile
an den Kompressionstanks.
• Lassen Sie angesammeltes Wasser aus den
Schläuchen ab.
Reinigen Sie das Magazin, den Schieber und den
Kontaktanschlagmechanismus.
• Reinigen Sie die Teile mit Druckluft.
Stellen Sie sicher, daß sämtliche Befestigungen am
Werkzeug fest sitzen und nicht beschädigt sind.
• Ziehen Sie lose Befestigungen mit einem entsprechenden Werkzeug an.
Störungsbehebung
Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert,
befolgen Sie folgende Hinweise. Falls die Störung
damit nicht behoben wird, wenden Sie sich bitte an
Ihren Kundendienst.
Das Werkzeug arbeitet nicht.
• Überprüfen Sie die Luftversorgung.
• Ist die Temperatur zu niedrig, wärmen Sie das
Werkzeug auf.
Das Werkzeug liefert nicht genügend Leistung.
• Überprüfen Sie die Luftversorgung.
• Überprüfen Sie, ob der Luftauslaß frei ist.
• Schmieren Sie das Werkzeug.
Aus der oberen Kappe strömt Luft.
• Ziehen Sie die Kappenschrauben fest.
Das Werkzeug läßt Nägel aus.
• Überprüfen Sie die Luftversorgung.
• Schmieren Sie das Werkzeug.
• Reinigen Sie das Magazin und das Nasenstück.
• Überprüfen Sie, ob die Magazinklinke das Magazin fest hält.
Befestigungsmittel verklemmen sich im Werkzeug.
• Vergewissern Sie sich, daß nur Befestigungsmittel des spezifizierten Typs verwendet werden.
• Überprüfen Sie, ob die Magazinklinke das Magazin fest hält.
• Ziehen Sie die Nasenstückschrauben an.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die getrennte
Sammlung von elektrischen Geräten u. U. über
Abholung, Sammelstellen oder den Fachhändler
möglich, wo das Produkt ursprünglich bezogen
wurde.
19
DEUTSCH
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Recycling (nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe
von Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente
netz- und akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge
können beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung
für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Elektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind, können
Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges
ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem
DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die
Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
20
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt.
Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen
ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT
als zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen
finden Sie auch im Internet: www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises
oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch
Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
ENGLISH
NAILER D51823/D51845
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Technical data
Sound pressure (LpA)
dB(A)
Acoustic power (LWA)
dB(A)
Hand/arm weighted vibration m/s2
Recommended operating
pressure
bar
Max. operating pressure
bar
Air consumption per shot
l
Actuating mode
Magazine angle
Fasteners
type
length
shank diameter
angle
Weight
1)
D51823
< 92
< 105
3.21)
D51845
< 92
< 105
3.21)
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
4.8 - 8.3 4.8 - 8.3
8.3
8.3
2.04
2.04
(at 6.9 bar) (at 6.9 bar)
contact
contact
actuating actuating
31°
20°
When using tools, always observe the safety
regulations applicable in your country to reduce
the risk of personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product.
Keep these instructions in a safe place!
General
clipped
head
mm 50 - 90
mm 2.9 - 3.3
31°-34°
kg 3.4
full round
head
50 - 90
2.9 - 3.8
20°-22°
3.45
This value is a tool-related characteristic value and
does not represent the influence to the hand-armsystem when using the tool. The influence to the
hand-arm-system when using the tool will for example
depend on the gripping force, the contact pressure
force, the working direction, the adjustment of energy
supply, the workpiece and the workpiece support.
EC-Declaration of conformity
D51823/D51845
DEWALT declares that these tools have been
designed in compliance with:
98/37/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose tools to humidity. Keep work
area well lit. Do not use tools in the presence of
flammable liquids or gases.
3 Keep children away
Do not let children or visitors come into contact
with the tool. Supervision is required for those
under 16 years of age.
4 Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry
place and locked up securely, out of reach of
children.
5 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They
can be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
6 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
7 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
21
ENGLISH
8 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment or performance of any operation with
this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal
injury.
9 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean
for better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
10 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for damage
to ensure that it will operate properly and perform
its intended function. Check for misalignment and
seizure of moving parts, breakage of parts and
any other conditions that may affect its operation.
Have damaged guards or other defective parts
repaired or replaced as instructed.
11 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This tool is in accordance with the relevant safety
regulations. To avoid danger, tools must only be
repaired by qualified technicians.
Additional safety instructions for pneumatic nailers
• Always wear safety glasses.
• Always wear ear protection.
• Only use fasteners of the type specified in
the manual.
• Do not use any stands for mounting the tool to
a support.
• Never use the tool for any other purpose than
specified in this manual.
• Prior to each operation check that the safety and
triggering mechanism is functioning properly and
that all nuts and bolts are tight.
• Use quick-action couplings for connection to
the compressed air system. The non-sealable
nipple must be fitted to the tool in such a way
that no compressed air remains in the tool after
disconnection.
22
• Always use clean, dry compressed air.
Do not use oxygen or combustible gases as an
energy source for this tool.
• Only connect this tool to an air supply where
the maximum allowable pressure of the tool
cannot be exceeded by more than 10%. In case
of higher pressures, a pressure reducing valve
including a downstream safety valve shall be built
into the compressed air supply.
• Only use hoses with a rating exceeding the
maximum operating pressure of the tool.
• Before transporting the tool, disconnect it from
the compressed air system, especially where
ladders are used or where unusual physical
posture is adopted while moving.
• Disconnect the tool from the air supply when it is
not in use.
• Avoid weakening or damaging the tool,
for example by:
- punching or engraving
- modifications not authorised by the manufacturer
- guiding against templates made of hard
material such as steel
- dropping or pushing across the floor
- applying excessive force of any kind
• Do not use the equipment as a hammer.
• Never point any operational fastener driving tool
at yourself or at any other person.
• While working, hold the tool in such a way that
no injuries can be caused to the head or to the
body in the event of a possible recoil due to a
disruption in the energy supply or hard areas
within the workpiece.
• Never actuate the fastener driving tool into free
space.
• In the work area, carry the tool at the workplace
using only one handle, and never with the trigger
actuated.
• Consider the conditions in the work area.
Fasteners can penetrate thin workpieces or slip
off corners and edges of the workpiece, and thus
put people at risk.
• Do not drive fasteners close to the edge of the
workpiece.
• Do not drive fasteners on top of other fasteners.
• Only use spare parts specified by the
manufacturer or his authorised agents.
ENGLISH
• Have repairs carried out only by the manufacturer
or authorised agents having due regard to the
information given in the manual and using the
appropriate tools and equipment.
• Do not disassemble or block any parts of the
fastener driving tool such as the safety yoke.
• Have the tool serviced properly and at regular
intervals.
The following pictograms are shown on the tool:
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your nailer D51823/D51845 has been designed for
driving fasteners into wooden workpieces.
1 Trigger/lock-off switch
2 Air fitting
3 Contact trip
4 Magazine
Assembly and adjustment
Pneumatic tool with safety yoke.
Do not use on a ladder.
Compatible nail angles.
Maximum number of nails in magazine.
Nail diameter.
Nail length.
Max. operating pressure.
Nail type: full round head.
Nail type: clipped head.
Package contents
The package contains:
1 Nailer
1 Sequential action trigger
1 Pair of safety glasses
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
Trigger selection
These tools are assembled with a bump action
trigger. A sequential action trigger is also included
with the original packaging. For definitions of “bump
action” and “sequential action”, see below.
- The grey trigger with a single nail printed on the
side is the sequential action trigger. Installation of
this kit causes the tool to function in sequential
action mode.
- The black trigger with three nails printed on the
side is the bump action trigger. Installation of this
kit causes the tool to function in bump action
mode.
Removing the trigger (fig. B)
• Disconnect the airline from the tool.
• Remove all nails from the magazine.
• Remove the rubber grommet (5) from the end of
the dowel pin (6).
• Remove the dowel pin.
• Remove the trigger assembly (7).
Fitting the trigger (fig. B)
• Select the appropriate trigger.
• Insert the trigger assembly into the trigger cavity,
ensuring that the trigger spring (8) is properly
seated.
• Ensure that the contact trip guide (9) is pushed
fully upward so that it is flush with the tool
housing and aligned with the housing holes (10).
• Insert the dowel pin (6) through the tool frame,
contact trip guide and trigger assembly.
• Push the rubber grommet (5) onto the end of the
dowel pin.
23
ENGLISH
Air fitting (fig. A)
These tools have a standard 3/8" pipe thread for
the air fitting (2). The tool is assembled with a 3/8" to
1/4" adapter installed in the end cap.
• Wrap the male end of the fitting with Teflon tape
to prevent air leaks.
• To install a 1/4" fitting, screw the fitting into the
3/8" to 1/4" adapter in the end cap and tighten
firmly.
• To install a 3/8" fitting, remove the 3/8" to 1/4"
adapter, if present. Screw the fitting into the end
cap and tighten firmly.
Hot weather operation
The tool should operate normally. Avoid the heat of
direct sunlight to avoid damage to the bumpers,
o-rings, and other rubber parts.
Instructions for use
Loading the tool (fig. C)
Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
Preparing the tool (fig. C)
• Drain all condensation from the air compressor
tanks and hoses.
• Lubricate the tool. See “Maintenance”.
• Remove all nails from the magazine.
• Lock the nail pusher (11) in the back position.
• Check if the contact trip (3) and nail pusher (11)
can move freely.
Do not use the tool if the contact trip or
nail pusher cannot move freely.
• Check that the pressure of the air supply is below
the maximum recommended operating pressure.
• Connect the air hose to the fitting on the tool.
• Check for audible leaks around valves and gaskets.
• Set the air pressure to the minimum
recommended operating pressure.
Never use a tool that leaks or has
damaged parts.
Cold weather operation
When operating tools at temperatures below freezing:
• Keep the tool as warm as possible before use.
• Disconnect the airline from the tool.
• Put 10 to 15 drops of DEWALT pneumatic tool
oil (or winter-weight pneumatic oil containing
ethylene glycol) into the air inlet.
• Set the air pressure to a maximum of 5.5 bar.
24
• Connect the air hose to the fitting on the tool.
• Load nails into the magazine as described below.
• Actuate the tool 5 or 6 times into scrap lumber to
lubricate the o-rings.
• Increase the air pressure to the normal operating
level.
• Use the tool in the normal manner.
Always disconnect the tool from the air
supply before loading fasteners.
• Lock the nail pusher (11) in the back position.
• Select an appropriate collated nail stick.
See “Technical data”.
• Insert collated nail stick (s) into the loading slot on
top of the magazine.
• Unlatch the nail pusher by pulling rearward and
carefully slide the nail pusher forward to press
against the nails.
Actuating the tool (fig. D)
These tools are equipped with a trigger/lock-off
switch (1). When rotated to the right, this switch
prevents the tool from actuating.
When the switch is centred, the tool will be fully
operational. The tool can be operated using one of
two modes: sequential action mode or bump action
mode. The trigger installed on the tool determines
the mode of actuation.
Sequential action mode
The sequential action mode is used for intermittent
nailing when very careful and accurate placement is
desired.
• Fit the grey trigger as described above.
• Push the contact trip against the work surface.
• Pull the trigger to actuate the tool. Each trigger
pull with the contact trip pushed against the work
surface will drive one nail.
ENGLISH
Bump action
The bump action mode is used for rapid nailing on
flat, stationary surfaces.
• Fit the black trigger as described above.
• To drive a single nail: Operate the tool as
described for sequential action.
• To drive several nails: Pull the trigger first, and
then push the contact trip repeatedly against the
work surface.
Do not keep the trigger depressed when
the tool is not in use. Keep the trigger
lock-off switch rotated to the right to
prevent accidental actuation when the
tool is not in use.
• To reattach the magazine, insert the latch pin (14)
into the magazine bracket, align the front end
of the magazine with the nosepiece pegs (16),
push inward on the cam latch (12) and slide the
magazine onto the tool.
• Slide the magazine forward to the fully closed
position.
• Press the cam latch (12) into the locked position.
• Connect the air hose to the fitting on the tool.
• Load nails into the magazine.
See “Loading the tool”.
If nails become jammed in the nosepiece
frequently, have the tool serviced by an
authorised DEWALT service centre.
Dry fire lockout
To protect the tool from damage, these tools are
equipped with a dry fire lockout. The dry fire lockout
prevents the tool from actuating when the magazine
is nearly empty. When approximately 4 or 5 nails
remain in the magazine and the tool ceases to
operate, follow the loading instructions to load sticks
of collated nails. See “Loading the tool”.
Depth Setting (fig. F)
To reduce risk of serious injury from
accidental actuation when attempting to
adjust depth, ALWAYS:
• Lock OFF trigger.
• Disconnect air supply.
• Avoid contact with trigger during
adjustments.
Clearing a jammed nail (fig. E)
If a nail becomes jammed in the nosepiece,
follow these instructions to remove the nail:
• Disconnect the airline from the tool.
• Lock the trigger with the trigger lock-off switch.
• Remove all nails from the magazine.
• Flip up the cam latch (12).
• Push and hold the cam latch firmly inward as
shown by the arrow (13) until the narrow portion
of the latch pin (14) is exposed.
• At the same time, slide the magazine (4) rearward
as shown by the arrow (15) to expose the bent
nail.
• Remove the bent nail, using pliers if necessary.
• If the driver blade is in the down position, push
the driver blade upward using a screwdriver.
• If the nail cannot be removed with the magazine
retracted to the first stop, remove the magazine
from the tool entirely. This can be accomplished
by holding the cam latch (12) firmly inward while
pulling the magazine rearward until it separates
from the tool.
The depth that the nails are driven can be adjusted
using the depth adjustment on the nosepiece of the
tool.
• To reduce the depth, press the unlock button (17)
in. Slide the contact trip (3) down. Press the lock
button (18) to secure contact trip.
• To increase the depth, press the unlock button
(17) in. Slide the contact trip (3) upward to the
extent desired. Press the lock button (18) to
secure contact trip.
Belt/rafter hook
These tools have an integrated belt/rafter hook.
The hook can be rotated to either side of the tool
and can be folded out of the way when not in use.
To remove the belt/rafter hook:
• Remove the air hose from the fitting on the tool.
• Use pliers or a wrench to remove the nut for the
belt/rafter hook from the end cap of the tool.
• Remove the belt/rafter hook, washer and detent
spring.
25
ENGLISH
Maintenance
Your DEWALT tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends on proper tool care and regular cleaning.
Perform the following maintenance operations every
day:
Lubricate tool with 10-15 drops of DEWALT
pneumatic tool oil
• Insert drops into the air fitting on the end cap of
the tool.
Tool skips nails
• Check the air supply.
• Lubricate the tool.
• Clean the magazine and nosepiece.
• Check that the magazine latch is holding the
magazine firmly.
Fasteners jam in tool
• Make sure only to use fasteners of the type
specified.
• Check that the magazine latch is holding the
magazine firmly.
• Tighten the nosepiece screws.
Protecting the environment
Drain all condensation from the air compressor
tanks and hoses
• Open petcocks or other drain valves on the
compressor tanks.
• Allow any accumulated water to drain from hoses.
Clean magazine, pusher, and contact trip
mechanism
• Clean by blowing with compressed air.
Ensure that all fasteners on the tool are tight and
undamaged
• Tighten loose fasteners using the appropriate tool.
Troubleshooting
If your tool seems not to operate properly, follow
the instructions below. If this does not solve the
problem, please contact your repair agent.
Tool does not work
• Check the air supply.
• If the temperature is low, warm the tool up.
Tool has insufficient power
• Check the air supply.
• Check if the air exhaust is clear.
• Lubricate the tool.
Top cap leaks air
• Tighten the cap screws.
26
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
ENGLISH
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair agent
where it will be disposed of in an environmentally
safe way.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at www.2helpU.com.
27
E S PA Ñ O L
MARTILLO CLAVADOR D51823/D51845
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
Características técnicas
Presión acústica (LpA)
dB(A)
Potencia acústica (LWA)
dB(A)
Valor cuadrático medio
ponderado en frecuencia
de la aceleración
m/s2
Presión de funcionamiento
recomendada
bar
Presión máxima
de funcionamiento
bar
Consumo de aire por disparo l
Modo de accionamiento
Ángulo del cargador
Remaches
tipo
largo
diámetro del fuste
ángulo
Peso
D51823/D51845
DEWALT certifica que estas herramientas han sido
construidas de acuerdo a las normas siguientes:
98/37/EC, EN 792-13, EN 12549 & EN 12096.
D51823
< 92
< 105
D51845
< 92
< 105
Para información más detallada, contacte a DEWALT,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
3,21)
3,21)
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
4,8 - 8,3
4,8 - 8,3
8,3
8,3
2,04
2,04
(a 6,9 bar) (a 6,9 bar)
accionamiento accionamiento
por contacto
por contacto
31°
20°
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
cabeza
biselada
mm 50 - 90
mm 2,9 - 3,3
31°-34°
kg 3,4
cabeza
redonda
50 - 90
2,9 - 3,8
20°-22°
3,45
Al utilizar herramientas, observe las reglas de
seguridad en vigor en su país, a fin de reducir
el riesgo de lesiones. Lea las instrucciones de
seguridad siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1)
28
Este valor es propio de la herramienta y no
responde a la influencia del sistema manobrazo durante el uso de la misma. La influencia
del sistema mano-brazo durante el uso de la
herramienta dependerá, por ejemplo, de la
fuerza de sujeción, la fuerza de la presión de
contacto, la dirección del trabajo, la regulación
del suministro de energía, la pieza de trabajo y el
soporte de la misma.
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las herramientas a la humedad.
Procure que el área de trabajo esté bien iluminada.
No utilice herramientas en la proximidad de líquidos
o gases inflamables.
3 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que los niños u otras personas
toquen la herramienta. En caso de uso por
menores de 16 años, se requiere supervisión.
E S PA Ñ O L
4 Guarde las herramientas que no utiliza
Las herramientas que no se utilizan, deben estar
guardadas en un lugar seco, cerrado y fuera del
alcance de los niños.
5 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante.
Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
6 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
7 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
8 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
9 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
10 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas, ni
accesorios mal montados, ni cualquier otro defecto
que pudiera perjudicar al buen funcionamiento
de la herramienta. Haga reparar o sustituir los
dispositivos de seguridad u otros componentes
defectuosos según las instrucciones.
11 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta herramienta cumple con las reglas de
seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de herramientas debe ser
efectuada únicamente por un técnico competente.
Instrucciones de seguridad adicionales para
martillos clavadores neumáticos
• Utilice siempre gafas de protección.
• Utilice siempre elementos de protección auditiva.
• Utilice únicamente remaches del tipo especificado
en el manual.
• No utilice ningún soporte para montar
la herramienta.
• No utilice nunca la herramienta para otra finalidad
que la especificada en este manual.
• Antes de cada uso, compruebe que el mecanismo
de seguridad y de disparo funcionan perfectamente
y que todas las tuercas y pernos están bien
apretados.
• Use empalmes de ajuste rápido para la conexión
al sistema de aire comprimido. La boquilla no
obturable debe acoplarse a la herramienta de
forma que no quede aire comprimido en la
herramientas tras la desconexión.
• Utilice siempre aire comprimido seco, limpio.
No utilice oxígeno o gases combustibles como
fuente de energía para esta herramienta.
• Conecte esta herramienta únicamente a un
suministro de aire que no exceda la presión
máxima admisible de la herramienta en más de
un 10%. En el caso de presiones superiores, se
deberá instalar un decompresor en el suministro
de aire comprimido, que incluya una válvula de
seguridad en la salida.
• Utilice únicamente mangueras cuya presión
de servicio exceda la presión máxima de
funcionamiento de la herramienta.
• Antes de transportar la herramienta,
desconéctela del sistema de aire comprimido,
especialmente cuando se usen escaleras o se
adopten posturas inusuales para moverse.
• Desconecte la herramienta del suministro de aire
cuando no la utilice.
• Evite desgastar o dañar la herramienta, por ejemplo:
- perforándola o grabándola
- haciendo modificaciones no autorizadas por el
fabricante
29
E S PA Ñ O L
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- guiándola hacia piezas de material duro como
el acero
- dejándola caer o empujándola por el suelo
- aplicando una fuerza excesiva de cualquier clase
No utilice el equipo para martillar.
No apunte nunca una herramienta clavadora
operativa hacia sí mismo u otras personas.
Mientras esté trabajando, sujete la herramienta
de forma que no pueda ocasionarle daños en
la cabeza o el cuerpo en caso de un posible
retroceso, como consecuencia de un corte en el
suministro de energía o la dureza de la pieza de
trabajo.
Nunca dispare al aire la herramienta clavadora.
En la zona de trabajo, lleve la herramienta al puesto
de trabajo sólo por el mango y nunca con el
disparador activado.
Tenga en cuenta las condiciones de la zona de
trabajo. Los remaches pueden penetrar piezas
de trabajo delgadas o hacer saltar esquinas o
bordes de la pieza y, en consecuencia, poner en
riesgo a otras personas.
No coloque remaches cerca del borde de la pieza
de trabajo.
No coloque remaches sobre otros remaches.
Utilice solamente las piezas de recambio indicadas
por el fabricante o el servicio técnico autorizado.
Haga reparar la herramienta únicamente por
el fabricante o el servicio técnico autorizado,
teniendo en cuenta la información facilitada en el
manual y utilizando las herramientas y el equipo
adecuados.
No desmonte o bloquee ninguna pieza de la
herramienta clavadora de remaches, como la
brida de seguridad.
Realice un adecuado mantenimiento de la
herramienta a intervalos regulares.
En la herramienta se indican los siguientes
pictogramas:
Herramienta neumática con brida de
seguridad
No utilizar sobre una escalera.
30
Ángulos compatibles del clavo.
Número máximo de clavos en el
cargador.
Diámetro del clavo.
Longitud del clavo.
Presión máxima de funcionamiento.
Tipo de clavo: cabeza redonda.
Tipo de clavo: cabeza biselada.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Martillo clavador
1 Disparador secuencial
1 Par de gafas de seguridad
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
El martillo clavador D51823/D51845 se ha diseñado
para clavar remaches en piezas de trabajo de madera.
1 Interruptor de bloqueo del disparador
2 Accesorio del aire
3 Mecanismo de contacto
4 Cargador
Montaje y ajustes
Selección del disparador
Estas herramientas llevan un disparador de ráfagas.
La presentación original también incluye un disparador
E S PA Ñ O L
secuencial. Las definiciones de “ráfagas” y “secuencial”
se dan más adelante.
- El disparador gris con un solo clavo estampado
en el lateral es el disparador secuencial.
La instalación de este kit permite que la
herramienta funcione en modo secuencial.
- El disparador negro con tres clavos estampados
en el lateral es el disparador de ráfagas.
La instalación de este kit permite que la
herramienta funcione en modo de ráfaga.
Extracción del disparador (fig. B)
• Desconecte el tubo de aire de la herramienta.
• Quite todos los clavos del cargador.
• Quite la arandela de goma (5) del extremo de la
clavija (6).
• Quite la clavija.
• Quite el conjunto del disparador (7).
Acoplamiento del disparador (fig. B)
• Seleccione el disparador apropiado.
• Inserte el conjunto del disparador en su cavidad,
comprobando que el muelle del disparador (8)
está adecuadamente asentado.
• Asegúrese de empujar totalmente hacia arriba la
guía del mecanismo de contacto (9) de forma que
quede embutida en el alojamiento de la herramienta
y alineada con los agujeros del alojamiento (10).
• Inserte la clavija (6) a través del bloque de la
herramienta, la guía del mecanismo de contacto
y el conjunto del disparador.
• Presione la arandela de goma (5) sobre el extremo
de la clavija.
Accesorio del aire (fig. A)
Estas herramientas incorporan una rosca de tubo
estándar de 3/8” para el accesorio del aire (2).
La herramienta lleva un adaptador de 3/8” a 1/4"
instalado en la cofia.
• Envuelva el extremo macho del accesorio con
cinta de teflón para evitar fugas de aire.
• Para instalar un accesorio de 1/4", atorníllelo en
el adaptador de 3/8" a 1/4" de la cofia y apriete
firmemente.
• Para instalar un accesorio de 3/8", quite el
adaptador de 3/8" a 1/4", si estuviese colocado.
Atornille el accesorio en la cofia y apriete firmemente.
Instrucciones para el uso
Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
Preparación de la herramienta (fig. C)
• Drene toda la condensación de los tanques
compresores de aire y las mangueras.
• Lubrique la herramienta. Consulte “Mantenimiento”.
• Quite todos los clavos del cargador.
• Bloquee el empujador de clavos (11) en la
posición trasera.
• Compruebe si el mecanismo de contacto (3) y el
empujador de clavos (11) se mueven libremente.
No utilice la herramienta si el mecanismo
de contacto o el empujador de clavos no
se mueven libremente.
• Compruebe que la presión del suministro de aire
es inferior a la presión máxima de funcionamiento
recomendada.
• Conecte la manguera de aire al accesorio de la
herramienta.
• Compruebe si existen fugas audibles alrededor
de las válvulas y juntas.
• Regule la presión del aire a la presión mínima de
funcionamiento recomendada.
No utilice nunca una herramienta que
tenga fugas o piezas estropeadas.
Funcionamiento en clima frío
Cuando utilice las herramientas a temperaturas bajo
cero:
• Conserve la herramienta lo más caldeada posible
antes de usarla.
• Desconecte el tubo de aire de la herramienta.
• Ponga de 10 a 15 gotas de aceite para
herramientas neumáticas DEWALT (o aceite
para herramientas neumáticas de calidad para
invierno que contenga etilenglicol) en la entrada
del aire.
• Regule la presión del aire a un máximo de 5,5
bar.
• Conecte la manguera de aire al accesorio de
la herramienta.
31
E S PA Ñ O L
• Cargue los clavos en el cargador como se
describe a continuación.
• Accione la herramienta 5 o 6 veces sobre
madera de desecho para lubricar las juntas
tóricas.
• Incremente la presión del aire al nivel normal de
funcionamiento.
• Use la herramienta del modo normal.
Funcionamiento en clima cálido
La herramienta debe funcionar normalmente.
Procure evitar el calor directo del sol para que no se
dañen los amortiguadores, las juntas tóricas y otras
piezas de goma.
Carga de la herramienta (fig. C)
Desconecte siempre la herramienta del
suministro de aire antes de cargar los
elementos de fijación.
• Bloquee el empujador de clavos (11) en la posición
trasera.
• Seleccione una varilla de clavos intercalados
apropiada. Consulte “Datos técnicos”.
• Inserte la (s) varilla (s) de clavos intercalados en la
ranura de carga del cargador.
• Abra el empujador de clavos tirando hacia atrás y
deslizándolo con cuidado hacia delante para que
presione contra los clavos.
Accionamiento de la herramienta (fig. D)
Estas herramientas están equipadas con un interruptor
de bloqueo del disparador (1). Cuando se gira a la
derecha, este interruptor impide que la herramienta
funcione. Cuando el interruptor está centrado,
la herramienta está totalmente operativa.
La herramienta puede funcionar en dos modos
distintos: secuencial o de ráfagas. El disparador
instalado en la herramienta determina el modo de
funcionamiento.
Modo secuencial
El modo secuencial se usa para el clavado intermitente
cuando se desea una colocación muy cuidada y
precisa.
• Ajuste el disparador gris como se ha descrito
anteriormente.
32
• Empuje el mecanismo de contacto contra la
superficie de trabajo.
• Pulse el disparador para accionar la herramienta.
Cada vez que pulse el disparador con el
mecanismo de contacto presionado contra la
superficie de trabajo clavará un clavo.
Modo de ráfagas
El modo de ráfagas se usa para clavar rápidamente
sobre superficies planas y fijas.
• Ajuste el disparador negro como se ha descrito
anteriormente.
• Para clavar un solo clavo: Maneje la herramienta
como se describe para el modo secuencial.
• Para clavar varios clavos: Pulse primero el
disparador y, luego, empuje el mecanismo de
contacto repetidamente contra la superficie de
trabajo.
No mantenga el disparador pulsado
cuando no esté usando la herramienta.
Conserve el interruptor de bloqueo del
disparador girado a la derecha para
evitar el accionamiento accidental de la
herramienta cuando no la esté utilizando.
Bloqueo de disparo en seco
Estas herramientas están equipadas con un sistema
de bloqueo de disparo en seco para protegerlas
de posibles daños. El bloqueo de disparo en seco
evita el funcionamiento de la herramienta cuando el
cargador está prácticamente vacío. Cuando quedan
aproximadamente 4 o 5 clavos en el cargador,
la herramienta deja de funcionar; siga las instrucciones
de carga de las varillas de clavos intercalados.
Consulte “Carga de la herramienta”.
Extracción de un clavo atascado (fig. E)
Para extraer un clavo atascado en la boca,
siga estas instrucciones.
• Desconecte el tubo de aire de la herramienta.
• Bloquee el disparador con el interruptor de
bloqueo del disparador.
• Quite todos los clavos del cargador.
• Suelte el cerrojo de leva (12).
• Presione y sujete firmemente el cerrojo de leva
hacia adentro como indica la flecha (13) hasta
que la porción estrecha del pasador del cerrojo (14)
quede expuesta.
E S PA Ñ O L
• Al mismo tiempo, deslice el cargador (4) hacia
atrás como indica la flecha (15) para exponer el
clavo torcido.
• Quite el clavo torcido, usando unos alicates si es
necesario.
• Si la hoja de arrastre está hacia abajo, empújela
hacia arriba usando un destornillador.
• Si no puede extraer el clavo con el cargador
retraído hasta el primer tope, quite el cargador
completamente de la herramienta. Esto puede
realizarse sujetando el cerrojo de leva (12)
firmemente hacia adentro mientras tira del
cargador hacia atrás hasta que se separe de la
herramienta.
• Para volver a instalar el cargador, inserte el
pasador del cerrojo (14) en la abrazadera
del cargador, alinee el extremo delantero del
cargador con las clavijas de la boca (16),
presione el cerrojo de leva (12) hacia adentro
y deslice el cargador en la herramienta.
• Deslice el cargador hacia delante a la posición de
totalmente cerrado.
• Presione el cerrojo de leva (12) en la posición de
bloqueado.
• Conecte la manguera de aire al accesorio de la
herramienta.
• Cargue clavos en el cargador. Consulte “Carga
de la herramienta”.
Si los clavos se atascan con frecuencia
en la boca, haga que un servicio
técnico autorizado de DEWALT repare la
herramienta.
Ajuste de profundidad (fig. F)
Para reducir el riesgo de lesiones graves
producido por un funcionamiento
imprevisto cuando intente ajustar el calado,
SIEMPRE:
• BLOQUEE el gatillo.
• Desconecte el suministro de aire.
• Evite el contacto con el gatillo durante
el ajuste.
La profundidad a la que se pueden meter los clavos
se puede ajustar mediante el ajuste de calado
situado en el morro de la herramienta.
• Para reducir la profundidad, pulse el botón de
desbloqueo (17). Corra el tope contacto (3)
hacia abajo. Pulse el botón de bloqueo (18) para
asegurar el tope de contacto.
• Para aumentar la profundidad, pulse el botón de
desbloqueo (17). Corra el tope de contacto (3)
hacia arriba lo que haga falta. Pulse el botón de
bloqueo (18) para asegurar el tope de contacto.
Gancho para correa/cabio
Estas herramientas llevan un gancho para correa/cabio.
El gancho puede girarse a un lado de la herramienta
y plegarse cuando no se utilice.
Para quitar el gancho para correa/cabio:
• Quite la manguera de aire del accesorio de la
herramienta.
• Use unos alicates o una llave para quitar la tuerca
del gancho de la cofia de la herramienta.
• Quite el gancho para correa/cabio, la arandela y
el muelle del fiador.
Mantenimiento
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para
funcionar durante mucho tiempo con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Realice diariamente las siguientes operaciones de
mantenimiento:
Lubrique la herramienta con 10-15 gotas de
aceite para herramientas neumáticas DEWALT
• Introduzca unas gotas en el accesorio del aire de
la cofia de la herramienta.
Drene toda la condensación de los tanques
compresores de aire y las mangueras
• Abra los grifos de descompresión u otras
válvulas de drenaje de los tanques compresores
de aire.
• Deje que toda el agua acumulada drene de las
mangueras.
33
E S PA Ñ O L
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no se
debe eliminar con la basura doméstica.
Limpie el cargador, el empujador y el mecanismo
de contacto
• Utilice aire comprimido para limpiarlos.
Compruebe que todos los afianzadores de la
herramientas están apretados y en buen estado
• Apriete los afianzadores sueltos utilizando la
herramienta apropiada.
Solución de problemas
Si la herramienta no funciona adecuadamente, siga
las instrucciones que se indican a continuación.
Si con ello no resuelve el problema, póngase en
contacto con el servicio técnico.
La herramienta no funciona
• Compruebe el suministro de aire.
• Si la temperatura es baja, caldee la herramienta.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la basura
doméstica. Prepárelo para una recogida selectiva.
La recogida selectiva de los productos y
embalajes usados permite el reciclaje de
los materiales y que se puedan usar de
nuevo. La reutilización de los materiales
reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos para
llevarlos a centros de residuos municipales o bien ser
por el propio distribuidor al que compró el producto
nuevo el que se encargue de recogerlo.
La herramienta no tiene bastante potencia
• Compruebe el suministro de aire.
• Compruebe si la salida del aire esté despejada.
• Lubrique la herramienta.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
La tapa superior tiene una fuga de aire
• Apriete los tornillos de cierre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro servicio
postventa en Internet: www.2helpU.com.
La herramienta no clava algunos clavos
• Compruebe el suministro de aire.
• Lubrique la herramienta.
• Limpie el cargador y la boca de la herramienta.
• Compruebe que el cerrojo del cargador mantiene
el cargador firmemente sujeto.
Los remaches se atascan en la herramienta
• Compruebe que únicamente utiliza remaches del
tipo especificado.
• Compruebe que el cerrojo del cargador mantiene
el cargador firmemente sujeto.
• Apriete los tornillos de la boca.
34
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro
de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico
para su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
35
FRANÇAIS
CLOUEUR D51823/D51845
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
dB(A)
Pression acoustique (LpA)
Puissance acoustique (LWA) dB(A)
Niveau de vibration
main/bras
m/s2
Pression de travail
recommandée
bar
Pression de travail max.
bar
Consommation pneumatique
par coup
l
Mode de travail
Angle du chargeur
Eléments de fixation
type
longueur
diamètre de tige
angle
Poids
1)
36
D51823/D51845
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/EC,
EN 792-13, EN 12549 & EN 12096.
D51823
< 92
< 105
D51845
< 92
< 105
3,21)
3,21)
Pour de plus amples informations, contacter DEWALT
à l’adresse ci-dessous ou se reporter au dos de ce
manuel.
4,8 - 8,3
8,3
4,8 - 8,3
8,3
Directeur de développement produits
Horst Großmann
2,04
(à 6,9 bar)
contrôle
de contact
31°
2,04
(à 6,9 bar)
contrôle
de contact
20°
tête taillée
totalement
mm 50 - 90
mm 2,9 - 3,3
31°-34°
kg 3,4
tête
ronde
50 - 90
2,9 - 3,8
20°-22°
3,45
Cette valeur est une valeur caractéristique qui
concerne l’outil et ne représente pas l’impact du
système main-bras lorsque vous utilisez l’outil.
Lors de l’utilisation de l’outil, l’impact du système
main-bras dépend par exemple de la tension
d’adhérence, de la pression de contact exercée,
du sens de travail, du réglage de l’alimentation en
énergie, de la pièce à travailler et du support de
la pièce.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de blessure lors de
l’utilisation d’outils, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et observer
les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien
rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils à l’humidité. Veiller à
ce que l’aire de travail soit bien éclairée. Ne pas
utiliser d’outils en présence de liquides ou de gaz
inflammables.
3 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil. La supervision est obligatoire
pour les moins de 16 ans.
FRANÇAIS
4 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
5 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
6 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
7 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
8 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit
dans le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils
ou d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
9 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer
les instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Maintenir les poignées sèches et
exemptes d’huile et de graisse.
10 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement des
pièces en mouvement et leur grippage éventuel.
Tous les composants doivent être montés
correctement et remplir les conditions pour garantir
le fonctionnement impeccable de l’outil. Faire réparer
ou échanger tout dispositif de sécurité et toute pièce
endommagée conformément aux instructions.
11 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils est strictement
réservée aux personnes qualifiées.
Consignes de sécurité supplémentaires pour les
cloueurs pneumatiques
• Portez en permanence des lunettes de protection.
• Portez toujours une protection de l’ouïe
• N’utilisez que les éléments de fixation indiqués
dans le manuel.
• N’utilisez aucun pied pour monter l’outil sur un
support.
• N’utilisez jamais l’outil dans un but autre que
celui indiqué dans ce manuel.
• Avant toute opération, vérifiez que le mécanisme
de sécurité et le mécanisme de déclenchement
fonctionnent correctement et que tous les écrous
et les boulons sont bien vissés.
• Utilisez des raccords rapides pour le
branchement sur le circuit d’air comprimé. Le
raccord non scellable doit être fixé sur l’outil de
telle sorte qu’il n’y ait plus d’air comprimé dans
l’outil lorsque celui-ci est débranché.
• Utilisez toujours de l’air comprimé propre et sec.
N’utilisez jamais d’oxygène ou de gaz combustibles
comme source d’énergie pour cet outil.
• Ne branchez cet outil que sur un circuit
d’alimentation en air dans lequel la pression
maximale tolérée de l’outil ne puisse pas être
dépassée de plus de 10%. En cas de pressions
plus élevées, une soupape de réduction de
pression comprenant un clapet de sécurité aval
doit être montée sur l’entrée d’air comprimé.
• N’utilisez que des tuyaux dont la pression de
travail maximale est supérieure à celle de l’outil.
• Avant de transporter l’outil, débranchez-le de la
source d’air comprimé, tout spécialement lorsque
vous vous servez d’une échelle pour travailler
ou lorsque vous devez adopter une position
physique peu confortable pour vous déplacer.
• Déconnecter l’outil de l’entrée d’air comprimé
quand il n’est pas en service.
• Evitez d’affaiblir ou d’endommager l’outil,
par exemple dans les cas suivants :
- en le poinçonnant ou en le gravant.
- en effectuant des modifications non autorisées
par le fabricant
- en le guidant contre des gabarits fabriqués en
matériaux durs, tels que l’acier
- en le faisant tomber ou en le poussant au sol
- en appliquant une force excessive, de quelque
sorte que ce soit
37
FRANÇAIS
• N’utilisez jamais l’outil comme un marteau.
• Ne pointez jamais un outil de fixation d’éléments
de serrage en fonctionnement vers vous-même
ou vers une autre personne.
• Pendant le travail, tenez l’outil de telle sorte qu’il ne
puisse provoquer aucune blessure à la tête ou sur
une autre partie du corps si des sursauts surviennent
en raison d’une coupure d’alimentation électrique ou
des surfaces dures dans la pièce à travailler.
• Ne faites jamais travailler un outil de mise en
place d’éléments de fixation dans le vide.
• Dans la zone de travail, amenez l’outil sur la zone
de travail en ne le tenant que par une poignée,
et jamais avec la gâchette enclenchée.
• Etudiez attentivement l’état de la zone de travail.
Les éléments de fixation peuvent pénétrer de
fines pièces ou patiner sur les coins et les arêtes
de la pièce à travailler, et mettre ainsi l’intégrité
des personnes en danger.
• Ne serrez pas les éléments de fixation trop près
des arêtes de la pièce.
• N’installez pas d’éléments de fixation les uns
au-dessus des autres.
• N’utilisez que les pièces de rechange indiquées
par le fabricant ou par son revendeur agréé.
• Faites faire les réparations uniquement par le
fabricant ou par des techniciens agréés, en fonction
des informations contenues dans ce manuel et
avec les outils et l’équipement adéquats.
• Ne démontez et ne bloquez aucune des pièces
de l’outil tel que l’étrier .
• Faites régulièrement entretenir l’outil.
Les pictogrammes suivants sont illustrés sur l’outil :
Outil pneumatique avec étrier de
sécurité.
Diamètre des clous.
Longueur des clous.
Pression de travail max.
Type de clous : à tête totalement ronde.
Type de clous : à tête taillée.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Cloueur
1 Déclenchement séquentiel
1 Paire de lunettes de sécurité
1 Manuel d’instructions
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre cloueur D51823/D51845 a été conçu pour
installer des éléments de fixation dans le bois.
1 Interrupteur de blocage du déclenchement
2 Raccord pneumatique
3 Surface de contact
4 Chargeur
Assemblage et réglage
Ne pas utiliser sur une échelle.
Angles compatibles avec les clous.
Nombre maximal de clous dans le
chargeur.
38
Sélection de la gâchette
Ces outils sont équipés d’un déclencheur à
percussion. Un déclencheur à action séquentielle est
aussi inclus dans l’emballage d’origine.
Voyez ci-après pour plus de détails concernant
l’”action de percussion” et l’”action séquentielle”.
- La gâchette grise avec un seul clou imprimé
sur le côté est la gâchette à action séquentielle.
FRANÇAIS
Lorsque vous installez ce kit, l’outil fonctionne en
mode d’action séquentielle.
- La gâchette noire avec trois clous imprimés sur le
côté est la gâchette à percussion. Lorsque vous
installez ce kit, l’outil fonctionne en mode percussion.
Démontage de la gâchette (fig. B)
• Débranchez le tuyau d’air de l’outil.
• Enlevez tous les clous du chargeur.
• Enlevez l’fiillet en caoutchouc (5) de l’extrémité
de la cheville (6).
• Enlevez la cheville.
• Démontez l’ensemble de la gâchette (7).
Montage de la gâchette (fig. B)
• Choisissez la gâchette adaptée.
• Insérez la gâchette dans son logement, en
vous assurant que sa base (8) est bien installée
correctement.
• Vérifiez que le guide de surface de contact (9)
est bien totalement enfoncé et qu’il est bien au
même niveau que le carter de l’outil et aligné
avec les orifices du carter (10).
• Insérez la cheville (6) au travers du châssis de
l’outil, le guide de surface de contact et la gâchette.
• Enfoncez l’fiillet en caoutchouc (5) sur l’extrémité
de la cheville.
Raccord pneumatique (fig. A)
Ces outils sont équipés d’un tuyau standard 3/8"
pour le raccordement de l’air (2). Cet outil est monté
avec un adaptateur de 3/8" à %1" installé sur le
bouchon d’extrémité.
• Installez le bout mâle du raccord avec le ruban en
Téflon pour empêcher la formation de fuites d’air.
• Pour installer un joint de %1", vissez le raccord
dans l’adaptateur de 3/8" à %1" sur le bouchon
d’extrémité et serrez-le bien fermement.
• Pour installer un raccord de 3/8", enlevez
l’adaptateur de 3/8" à %1" s’il y en a un.
Vissez le raccord dans le bouchon d’extrémité et
serrez fermement.
Mode d’emploi
Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
Préparation de l’outil (fig. C)
• Vidangez toute la condensation des réservoirs du
compresseur d’air et des tuyaux.
• Lubrifiez l’outil. Voir “Entretien”.
• Enlevez tous les clous du chargeur.
• Bloquez l’enfonceur de clous (11) en position arrière.
• Vérifiez si la surface de contact (3) et l’enfonceur
de clous (11) peuvent bien bouger librement.
N’utilisez pas l’outil si la surface de
contact ou l’enfonceur de clous ne
peuvent pas bouger librement.
• Vérifiez que la pression de l’entrée d’air est
au-dessous de la pression de travail maximale
recommandée.
• Branchez le tuyau d’air sur le raccord de l’outil.
• Contrôler les fuites audibles autour des soupapes
et des joints.
• Réglez la pression pneumatique en fonction de la
pression de travail minimale recommandée.
N’utilisez jamais un outil qui fuit ou avec
des pièces défectueuses.
Travail par temps froid
Lorsque vous utilisez les outils à une température
inférieure à 0º.
• Gardez l’outil aussi chaud que possible avant
utilisation.
• Débranchez le tuyau d’air de l’outil.
• Mettez 10 à 15 gouttes d’huile pour outil
pneumatique DEWALT (ou l’huile pneumatique
pour l’hiver qui contient du glycol d’éthylène)
dans l’orifice d’entrée de l’air.
• Fixez la pression de l’air à 5,5 bar maximum.
• Branchez le tuyau d’air sur le raccord de l’outil.
• Placez des clous dans le chargeur comme
indiqué ci-dessous.
• Faites fonctionner l’outil 5 ou 6 fois dans des
chutes de bois pour lubrifier des joints toriques.
• Augmentez la pression de l’air jusqu’au niveau de
pression de travail normal.
• Utilisez l’outil normalement.
Travail par temps chaud.
L’outil peut fonctionner normalement.
Evitez d’exposer l’outil directement aux rayons du
soleil ou à une source de chaleur directe pour éviter
39
FRANÇAIS
d’endommager les joints toriques et d’autres pièces
en caoutchouc.
Chargement de l’outil (fig. C)
Débranchez toujours l’outil de l’arrivée d’air
avant de charger les éléments de fixation.
• Bloquez l’enfonceur de clous (11) en position arrière.
• Sélectionnez des clous adaptés. Voir les
“Données techniques”.
• Insérez le/s clou/s dans l’encoche de chargement
au-dessus du chargeur.
• Déverrouillez l’enfonceur de clou en le tirant vers
l’arrière et en le faisant doucement glisser vers
l’avant pour enfoncer à nouveau contre les clous.
Fonctionnement de l’outil (fig. D)
Ces outils sont équipés d’un interrupteur de blocage
de la gâchette (1). Lorsqu’on le fait pivoter sur la droite,
cet interrupteur empêche l’outil de fonctionner.
Lorsque l’interrupteur est centré, l’outil est prêt à
fonctionner. Cet outil peut être utilisé en deux modes
de travail : mode d’action séquentielle ou mode
d’action percussion. La gâchette installée sur l’outil
détermine le mode de fonctionnement.
Mode d’action séquentielle
Le mode d’action séquentielle est utilisé pour
enfoncer des clous de manière intermittente
lorsqu’une mise en place très soigneuse et très
précise est nécessaire.
• Mettez la gâchette grise en place comme indiqué
ci-dessus.
• Enfoncez la surface de contact contre la surface
de travail.
• Tirez sur la gâchette pour faire fonctionner
l’outil. Chaque fois que vous tirez sur la gâchette
lorsque la surface de contact est enfoncée contre
la surface de travail, un clou est enfoncé.
Action à percussion
Le mode d’action à percussion utilisé pour clouer
rapidement des clous sur des surfaces plates et
immobiles.
• Mettez la gâchette noire en place comme indiqué
ci-dessus.
40
• Pour enfoncer un seul clou : Faites fonctionner
l’outil comme indiqué pour l’action séquentielle.
• Pour enfoncer plusieurs clous : Tirez d’abord sur
la gâchette, puis enfoncez la surface de contact
de manière répétée contre la surface de travail.
Ne continuez pas à enfoncer la gâchette
lorsque l’outil n’est pas utilisé.
Maintenez l’interrupteur de blocage de
la gâchette tourné vers la droite pour
empêcher toute action accidentelle
lorsque l’outil n’est pas utilisé.
Blocage de sécurité
Pour éviter tout dommage sur l’outil, ces outils sont
équipés d’un blocage de sécurité. Le blocage de
sécurité empêche l’outil de fonctionner lorsque le
chargeur est presque vide. Lorsque 4 ou 5 clous
environ restent dans le chargeur et que l’outil arrête
de fonctionner, suivez les instructions suivantes pour
charger des clous. Voyez le point “Chargement de
l’outil”.
Comment extraire un clou coincé (fig. E)
Si un clou se bloque dans l’embout , suivez les
instructions suivantes pour extraire le clou :
• Débranchez le tuyau d’air de l’outil.
• Verrouillez la gâchette avec l’interrupteur de
blocage de la gâchette.
• Enlevez tous les clous du chargeur.
• Retournez le verrou à came (12).
• Enfoncez et tenez le verrou à came fermement
vers l’intérieur comme indiqué par la flèche (13)
jusqu’à ce que la partie étroite de la goupille du
verrou (14) soit découverte.
• En même temps faites glisser le chargeur (4) vers
l’arrière comme indiqué par la flèche (15) pour
découvrir le clou courbé.
• Enlevez le clou courbé, à l’aide de tenailles au
besoin.
• Si la lame de la visseuse est en position basse,
enfoncez-la vers le haut à l’aide d’un tournevis.
• Si vous ne pouvez pas enlever le clou lorsque le
chargeur est rétracté jusqu’à la première butée,
enlevez complètement le chargeur de l’outil.
Vous pourrez réaliser cette opération en tenant
fermement le verrou à came (12) fermement vers
l’intérieur tout en tirant le chargeur vers l’arrière
jusqu’à ce qu’il se sépare de l’outil.
FRANÇAIS
• Pour replacer le chargeur, insérez la goupille du
verrou (14) dans le support du chargeur,
alignez l’extrémité avant du chargeur avec les
taquets de fixation de l’embout (16), enfoncez le
verrou à came vers l’intérieur (12) et faites glisser
le chargeur sur l’outil.
• Faites glisser le chargeur vers l’avant jusqu’à la
position totalement fermée.
• Appuyez sur le verrou à came (12) jusqu’à la
position verrouillée.
• Branchez le tuyau d’air sur le raccord de l’outil.
• Chargez des clous dans le chargeur. Voyez le
point “Chargement de l’outil”.
Si les clous se bloquent fréquemment
dans l’embout, faites réparer l’outil par
un centre d’entretien DEWALT agréé.
Réglage de la profondeur (fig. F)
Pour réduire le risque de blessure grave
en cas de démarrage accidentel lors
du réglage de la profondeur, veillez
TOUJOURS à :
• bloquer la gâchette en position d’arrêt
(OFF) ;
• débrancher l’outil de l’alimentation en
air ;
• éviter de toucher la gâchette pendant
le réglage.
La profondeur à laquelle les clous sont enfoncés
peut être réglée à l’aide du dispositif de réglage de
profondeur situé sur l’embout de l’outil.
• Pour réduire la profondeur, appuyez sur le bouton
de déverrouillage (17). Poussez la surface de
contact (3) vers le bas. Appuyez sur le bouton de
verrouillage (18) pour bloquer le bout de contact.
• Pour augmenter la profondeur, appuyez sur le
bouton de déverrouillage (17). Poussez la surface
de contact (3) vers le haut à la longueur désirée.
Appuyez sur le bouton de verrouillage (18) pour
bloquer la surface de contact.
Pour démonter l’agrafe courroie/chevron :
• Enlevez le tuyau d’air du raccord de l’outil.
• Utilisez des tenailles ou une clé pour enlever
l’écrou de l’agrafe courroie/chevron du bouchon
d’extrémité de l’outil.
• Enlevez l’agrafe courroie/chevron, la rondelle et le
ressort à détente.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
Exécutez les travaux d’entretien suivants tous
les jours :
Lubrifiez l’outil avec 10 à 15 gouttes d’huile pour
outil pneumatique DEWALT
• Versez des gouttes dans le joint à air sur le
bouchon d’extrémité de l’outil.
Vidangez toute la condensation des réservoirs
du compresseur d’air et des tuyaux
• Ouvrez les robinets de purge sur les réservoirs du
compresseur.
• Laissez toute l’eau accumulée s’écouler des
tuyaux.
Nettoyez le chargeur, l’enfonceur et
le mécanisme de la surface de contact
• Nettoyez à l’aide d’air comprimé.
Vérifiez que tous les éléments de fixation de
l’outil sont bien serrés et en bon état
• Serrez toutes les pièces dévissées avec un outil
approprié.
Dépannage
Agrafe courroie/chevron
Ces outils sont munis d’une agrafe courroie/chevron
intégrée. Vous pouvez faire tourner l’agrafe vers l’un
des deux côtés de l’outil et le replier lorsque vous ne
l’utilisez plus.
Si votre outil semble ne plus fonctionner correctement,
suivez les instructions ci-dessous. Si vous ne
parvenez pas à résoudre le problème, veuillez
contacter votre réparateur.
41
FRANÇAIS
L’outil ne fonctionne pas
• Vérifiez l’alimentation d’air.
• Si la température est faible, réchauffez l’outil.
L’alimentation électrique de l’outil est insuffisante
• Vérifiez l’alimentation d’air.
• Vérifiez que l’orifice d’aération est bien propre.
• Lubrifiez l’outil.
Le bouchon supérieur a des fuites d’air
• Serrez les vis à tête.
L’outil saute les clous
• Vérifiez l’alimentation d’air.
• Lubrifiez l’outil.
• Nettoyez le chargeur et l’embout.
• Vérifiez que le verrou du chargeur est bien en
place contre le chargeur.
Blocage des éléments de fixation dans l’outil
• Vérifiez que vous n’utilisez que des éléments de
fixation du type indiqué.
• Vérifiez que le verrou du chargeur est bien en
place contre le chargeur.
• Serrez les vis de l’embout.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce produit
avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler et
réutiliser leurs matériaux. La réutilisation
de matériaux recyclés aide à protéger
l’environnement contre la pollution et à
réduire la demande en matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
42
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et le
recyclage des produits DEWALT en fin de cycle de
vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez rapporter
votre produit à un réparateur autorisé qui le recyclera
en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama détaillé
de notre SAV et contacts sur Internet à l’adresse :
www.2helpU.com.
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre machine
DEWALT ne vous donne pas entière satisfaction,
il suffit de la retourner avec tous ses accessoires
dans les 30 jours suivant son achat à votre
distributeur, ou à un centre de service aprèsvente agréé pour un remboursement intégral ou
un échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg,
retournez votre machine à DEWALT. Munissezvous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve d’achat.
Ce service comprend pièces et main-d’oeuvre
pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT ou
du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une
liste de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés
sur le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
43
I TA L I A N O
CONTROPEZZA PER CHIODI D51823/D51845
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT. Anni
di esperienza, continui miglioramenti ed innovazioni
tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT uno degli
strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Dati tecnici
D51823
D51845
Rumorosità (LpA)
dB(A) < 92
< 92
Potenza sonora (LWA)
dB(A) < 105
< 105
Vibrazioni mano-braccio
m/s2 3,21)
3,21)
Pressione di esercizio
consigliata
bar 4,8 - 8,3
4,8 - 8,3
Pressione di esercizio max. bar 8,3
8,3
Consumo di aria per colpo
l 2,04
2,04
(a 6,9 bar) (a 6,9 bar)
Modo di azionamento
azionamento azionamento
contatti
contatti
Angolo caricatore
31°
20°
Elementi di fissaggio
tipo
testa
testa
tagliata
rotonda
lunghezza
mm 50 - 90
50 - 90
diametro gambo
mm 2,9 - 3,3
2,9 - 3,8
angolo
31°-34°
20°-22°
Peso
kg 3,4
3,45
1)
Questo valore è un valore specifico dell’utensile
e non è rappresentativo dell’influenza sul sistema
mano-braccio durante l’uso dell’utensile.
L’influenza sul sistema mano-braccio durante
l’utilizzo dell’attrezzo dipende, ad esempio, dalla
forza della presa, dalla forza della pressione di
contatto, dalla direzione in cui si lavora, dalla
potenza di alimentazione, dal pezzo che viene
lavorato e dal supporto su cui poggia.
Dichiarazione CE di conformità
D51823/D51845
DEWALT dichiara che gli utensili sono stati costruiti in
conformità alle norme: 98/37/EC, EN 792-13,
EN 12549 & EN 12096.
44
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili adottate sempre
le elementari norme di sicurezza atte a ridurre
i rischi di ferimenti. Leggere attentamente
le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili all’umidità. Tenere ben
illuminata l’area di lavoro. Non usare gli utensili in
luoghi con atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che bambini o persone estranee
tocchino l’utensile. Per i ragazzi di età inferiore ai
16 anni è richiesta la supervisione di un adulto.
4 Custodia dell’utensile dopo l’uso
Riporre gli utensili in luogo sicuro e ben asciutto,
fuori dalla portata dei bambini.
5 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
I TA L I A N O
6 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
7 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
8 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
9 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare
le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Tenere gli organi di comando
puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
10 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro
in modo corretto. Controllare l’allineamento
delle parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
ed altre condizioni che possono compromettere
il buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
11 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente utensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti.
Per evitare pericolo di infortuni, le riparazioni
devono essere effettuate esclusivamente da
personale qualificato.
Istruzioni supplementari di sicurezza per
contropezze per chiodi per pneumatici
• Indossare sempre occhiali di sicurezza.
• Indossare sempre una protezione per l’udito.
• Usare solo elementi di fissaggio del tipo specificato
nel manuale.
• Non usare basi qualsiasi per montare l’utensile
ad un supporto.
• Non usare mai l’utensile per scopi diversi da
quelli specificati in questo manuale.
• Prima di ogni messa in funzione, controllare che
la sicurezza e il meccanismo di innesco funzioni
correttamente e che tutti i dadi e i bulloni siano
serrati.
• Usare accoppiamenti rapidi per gli attacchi
all’impianto di aria compressa. Il nipplo non
sigillabile deve essere montato sull’utensile
in modo che non resti aria compressa in
quest’ultimo dopo lo spegnimento.
• Usare sempre aria compressa pulita e asciutta.
Non usare ossigeno o gas combustibili come
fonte di energia per quest’utensile.
• Attaccare l’utensile ad una presa d’aria solo quando
la massima pressione ammessa dell’utensile non
può superare più del 10%. In caso di pressioni
superiori, nell’erogazione dell’aria compressa deve
essere incorporata una valvola di riduzione della
pressione, compresa di valvola di sicurezza a valle.
• Usare esclusivamente flessibili con un valore
superiore alla pressione d’esercizio massima
dell’utensile.
• Prima di trasportare l’utensile, staccarlo
dall’impianto di aria compressa, specialmente
quando si usano scale a pioli o quando si
adottano posture insolite negli spostamenti.
• Staccare l’utensile dall’erogazione dell’aria
quando non è in uso.
• Evitare di indebolire o danneggiare l’utensile,
per esempio:
- perforandolo o incidendolo
- effettuando modifiche non autorizzate dal
fabbricante
- guidandolo con dei modelli fatti di materiale
rigido come acciaio
- facendolo cadere o spingendolo sul pavimento
- applicando un’eccessiva forza di qualsiasi tipo
• Non usare l’apparecchio come martello.
• Non rivolgere mai nessun utensile guida degli
elementi di fissaggio operativi verso se stessi o
verso terzi.
• Durante il funzionamento, tenere l’utensile in
modo da non provocare infortuni alla testa o al
45
I TA L I A N O
•
•
•
•
•
•
•
•
•
corpo nel caso di un possibile rinculo dovuto
ad un’interruzione nell’erogazione di energia o a
zone rigide all’interno del pezzo in lavorazione.
Non azionare in aria l’utensile guida dell’elemento
di fissaggio.
Nella zona di lavoro, trasportare l’utensile sul
posto di lavoro usando solo un’impugnatura,
e mai con il grilletto azionato.
Esaminare le condizioni della zona di lavoro.
Gli elementi di fissaggio possono penetrare nei
pezzi in lavorazione sottili o togliere angoli e bordi
del pezzo da lavorare, mettendo così a rischio le
persone.
Non portare gli elementi di fissaggio vicino al
bordo del pezzo in lavorazione.
Non portare gli elementi di fissaggio in cima ad
altri elementi fissaggio.
Usare esclusivamente pezzi di ricambio specificati
dal fabbricante o dai suoi rappresentanti autorizzati.
Fare eseguire le riparazioni esclusivamente dal
fabbricante o da rappresentanti autorizzati,
rispettando attentamente le istruzioni indicate nel
manuale e usando gli utensili e le apparecchiature
adeguati.
Non smontare né bloccare nessun pezzo
dell’utensile guida degli elementi di fissaggio
come, per esempio, il morsetto di sicurezza.
Eseguire la manutenzione dell’utensile
correttamente e ad intervalli regolari.
Sull’utensile sono presenti le seguenti immagini:
Attrezzo pneumatico con giogo di
sicurezza.
Lunghezza chiodo.
Pressione di esercizio max.
Tipo chiodo: testa rotonda.
Tipo chiodo: testa tagliata.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Contropezza per chiodi
1 Grilletto per l’azione sequenziale
1 Paio di occhiali di protezione
1 Manuale istruzione
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
La vostra contropezza per chiodi D51823/D51845 è
stata progettata per guidare gli elementi di fissaggio
nei pezzi di legno in lavorazione.
1 Interruttore di innesco/sblocco
2 Raccordo aria
3 Scatto a contatto
4 Caricatore
Montaggio e regolazione
Non utilizzarlo su una scala.
Angoli chiodati compatibili.
Numero massimo di chiodi in magazzino.
Diametro chiodo.
46
Selezione grilletto
Questi utensili sono montati con un grilletto ad urto.
Nella confezione originale è incluso anche un grilletto
ad azione sequenziale. Per le definizioni di “azione
ad urto” e “azione sequenziale”, vedere in basso.
- Il grilletto grigio con un unico chiodo stampato
sul lato è il grilletto dell’azione sequenziale.
L’installazione di questo kit farà funzionare
l’utensile nel modo di azione sequenziale.
- Il grilletto grigio con un unico chiodo stampato
sul lato è il grilletto dell’azione sequenziale.
I TA L I A N O
L’installazione di questo kit farà funzionare
l’utensile nel modo di azione ad urto.
Rimozione del grilletto (fig. B)
• Staccare il tubo dell’aria dall’utensile.
• Rimuovere tutti i chiodi dal caricatore.
• Rimuovere la guarnizione in gomma (5)
dall’estremità della caviglia (6).
• Rimuovere la caviglia.
• Rimuovere il gruppo componenti del grilletto (7).
Montaggio del grilletto (fig. B)
• Selezionare il grilletto adeguato.
• Inserire il gruppo componenti del grilletto
nell’apposita cavità, assicurandosi che la molla
del grilletto (8) sia correttamente in sede.
• Assicurarsi che la guida dello scatto a contatto
(9) sia spinta completamente verso l’alto in
modo che sia allo stesso livello della struttura
dell’utensile e che sia allineata ai fori di
quest’ultima (10).
• Inserire la caviglia (6) attraverso la struttura
dell’utensile, la guida dello scatto a contatto e il
gruppo componenti del grilletto.
• Spingere la guarnizione in gomma (5)
nell’estremità della caviglia.
Raccordo aria (fig. A)
Questi utensili hanno un tubo standard da 3/8” per
il raccordo dell’aria (2). L’utensile è montato con un
adattatore da 3/8” a %1” montato nel coperchio
d’estremità.
• Avvolgere l’estremità maschio del raccordo con
nastro di teflon per evitare perdite d’aria.
• Per installare un raccordo da 1/4", avvitare il
raccordo in un adattatore da 3/8" a 1/4" nel
coperchio d’estremità e stringere saldamente.
• Per installare un raccordo da 3/8", eliminare
l’adattatore da 3/8" a 1/4", se presente.
Avvitare il raccordo nel coperchio d’estremità e
stringere saldamente.
Istruzioni per l’uso
Osservare sempre le istruzioni per
la sicurezza e le normative vigenti.
Preparazione dell’utensile (fig. C)
• Drenare tutta la condensa dai serbatoi e dai tubi
del compressore dell’aria.
• Lubrificare l’utensile. Vedere “Manutenzione”.
• Rimuovere tutti i chiodi dal caricatore.
• Bloccare l’elemento di spinta del chiodo (11) in
posizione arretrata.
• Verificare che lo scatto a contatto (3) e l’elemento
di spinta del chiodo (11) possano muoversi
liberamente.
•
•
•
•
Non usare l’utensile se lo scatto a
contatto o l’elemento di spinta del chiodo
non possono muoversi liberamente.
Controllare che la pressione dell’erogazione
dell’aria sia al di sotto della pressione d’esercizio
massima consigliata.
Attaccare il tubo dell’aria al raccordo che si trova
sull’utensile.
Controllare che non vi siano perdite udibili intorno
alle valvole e alle guarnizioni.
Impostare la pressione dell’aria sulla pressione
d’esercizio minima consigliata.
Non usare mai un utensile che perda
o che abbia parti danneggiate.
Funzionamento a basse temperature
Quando si fanno funzionare gli utensili a temperature
sotto zero:
• Mantenere l’utensile il più possibile caldo prima
dell’uso.
• Staccare il tubo dell’aria dall’utensile.
• Mettere da 10 a 15 gocce di olio per utensili
pneumatici DEWALT (oppure olio pneumatico
invernale contenente glicole etilenico) nella presa
di ingresso dell’aria.
• Impostare la pressione dell’aria su un massimo di
5,5 bar.
• Attaccare il tubo dell’aria al raccordo che si trova
sull’utensile.
• Caricare i chiodi nel caricatore, come descritto in
basso.
• Azionare l’utensile 5 o 6 volte nel legno di scarto
per lubrificare le guarnizioni circolari.
• Aumentare la pressione dell’aria fino al normale
livello operativo.
• Usare l’utensile nel modo normale.
47
I TA L I A N O
Funzionamento ad alte temperature
L’utensile deve funzionare normalmente. Evitare il calore
della luce diretta del sole per evitare danni ai paraurti,
alle guarnizioni circolari e alle altre parti in gomma.
• Per piantare un unico chiodo: Mettere in funzione
l’utensile come descritto per l’azione sequenziale.
• Per piantare diversi chiodi: Tirare prima il grilletto,
e poi spingere lo scatto a contatto ripetutamente
contro la superficie di lavoro.
Caricamento dell’utensile (fig. C)
Scollegare sempre l’utensile dalla sorgente
di aria compressa prima di caricare i chiodi.
• Bloccare l’elemento di spinta del chiodo (11)
in posizione arretrata.
• Selezionare un bastoncino a chiodo montato
adeguatamente. Vedere il capitolo “Dati tecnici”.
• Inserire il bastoncino a chiodo nella scanalatura di
carico in cima al caricatore.
• Sbloccare l’elemento di spinta dei chiodi tirando
verso dietro e facendo slittare con attenzione
l’elemento di spinta dei chiodi in avanti,
per premere contro i chiodi.
Azionamento dell’utensile (fig. D)
Questi utensili sono dotati di un interruttore di
innesco/sblocco (1). Quando viene ruotato verso
destra, questo interruttore impedisce l’azionamento
dell’utensile. Quando è al centro, l’utensile sarà
completamente operativo. L’utensile può essere
messo in funzione usando uno dei due modi: il modo
di azione sequenziale e il modo di azione ad urto.
Il grilletto installato sull’utensile determina il modo di
azionamento.
Modo di azione sequenziale
Il modo di azione sequenziale viene usato per
l’inchiodatura intermittente quando si desidera
collocare i chiodi con grande accuratezza.
• Montare il grilletto grigio come descritto sopra.
• Spingere lo scatto a contatto contro la superficie
di lavoro.
• Tirare il grilletto per azionare l’utensile.
Ogniqualvolta si tira il grilletto con lo scatto
a contatto spinto contro la superficie di lavoro,
si pianta un chiodo.
Azione ad urto
Il modo di azione ad urto è usato per l’inchiodatura
rapida su superfici piatte e fisse.
• Montare il grilletto nero come descritto sopra.
48
Non tenere il grilletto premuto quando
l’utensile non è in uso. Mantenere
l’interruttore di sblocco del grilletto ruotato
a destra per evitare l’azionamento
accidentale quando l’utensile non è in uso.
Blocco dello sparo
Per proteggere l’utensile da eventuali danni, questi
utensili sono dotati di un sistema di blocco dello sparo.
Esso evita che l’utensile venga azionato quando il
caricatore è quasi vuoto.
Quando circa 4 o 5 chiodi restano nel caricatore e
l’utensile smette di funzionare, seguire le istruzioni
di carico per caricare i bastoncini di chiodi raccolti.
Vedere “Caricamento dell’utensile”.
Disinnesco di un chiodo inceppato (fig. E)
Se un chiodo si inceppa nel pezzo di testa,
seguire queste istruzioni per estrarlo:
• Staccare il tubo dell’aria dall’utensile.
• Bloccare il grilletto con l’apposito interruttore.
• Rimuovere tutti i chiodi dal caricatore.
• Sollevare la sicura della camma (12).
• Spingere e mantenere la sicura della camma
verso l’interno, come illustrato dalla freccia (13),
fino a che la parte stretta del perno del fermo (14)
non resta esposta.
• Allo stesso tempo, fare slittare il caricatore (4)
verso la parte posteriore, come illustrato dalla
freccia (15) per esporre il chiodo piegato.
• All’occorrenza, estrarre il chiodo piegato usando
una pinza.
• Se la lama dell’avvitatore è in giù, spingerla verso
l’alto usando un cacciavite.
• Se il chiodo non può essere estratto con il
caricatore ritratto fino al primo livello di arresto,
estrarre completamente il caricatore dall’utensile.
Per farlo, mantenere saldamente la sicura della
camma (12) verso l’interno e, al tempo stesso,
tirare il caricatore verso la parte posteriore fino a
che non si separa dall’utensile.
I TA L I A N O
• Per riattaccare il caricatore, inserire il perno della
sicura (14) nella staffa del caricatore, allineare
l’estremità anteriore del caricatore con le spine
del pezzo di testa (16), spingere verso l’interno la
sicura della camma (12) e fare slittare il caricatore
nell’utensile.
• Fare slittare il caricatore in avanti fino a che non
raggiunge la posizione di completamente chiuso.
• Premere la sicura della camma (12) fino a bloccarla.
• Attaccare il tubo dell’aria al raccordo che si trova
sull’utensile.
• Caricare i chiodi nel caricatore.
Vedere “Caricamento dell’utensile”.
Se i chiodi si inceppano frequentemente
nel pezzo di testa, fare riparare l’utensile da
un centro assistenza autorizzato DEWALT.
Impostazione della profondità (fig. F)
Per ridurre il pericolo di seri infortuni da un
avvio accidentale dell’utensile mentre si
regola la profondità, occorre SEMPRE:
• bloccare il grilletto;
• staccare il tubo dell’aria compressa;
• evitare di toccare il grilletto durante le
regolazioni.
La profondità di inserimento dei chiodi può essere
regolata usando l’apposito dispositivo sul pezzo di
testa dell’utensile.
• Per ridurre la profondità, premere il tasto di
sblocco (17). Far slittare lo scatto a contatto (3)
verso il basso. Premere il tasto di bloccaggio (18)
per fissare lo scatto a contatto.
• Per aumentare la profondità, premere il tasto di
sblocco (17). Far slittare lo scatto a contatto (3)
verso l’alto fino a dove si desidera. Premere il
tasto di bloccaggio (18) per fissare lo scatto a
contatto.
Gancio a nastro/trave
Questi utensili hanno un gancio a nastro/trave
integrato. Il gancio può essere ruotato verso
qualsiasi lato dell’utensile e può essere ripiegato
quando non è in uso.
Per eliminare il gancio a nastro/trave:
• Rimuovere il tubo dell’aria dal raccordo che si
trova sull’utensile.
• Usare delle pinze o una chiave inglese per
estrarre il dado per il gancio a nastro/trave dal
coperchio d’estremità dell’utensile.
• Estrarre il gancio a nastro/trave, la rondella e la
molla di ritenuta.
Manutenzione
L’utensile DEWALT è stato studiato per durare a
lungo richiedendo solo la minima manutenzione.
Il funzionamento continuo e soddisfacente dipende
dall’adeguata cura dell’utensile e dalla sua pulizia
sistematica.
Realizzare le seguenti operazioni di manutenzione
ogni giorni:
Lubrificare l’utensile con 10-15 gocce di olio per
utensili pneumatici DEWALT
• Inserire le gocce nel raccordo dell’aria sul
coperchio d’estremità dell’utensile.
Drenare tutta la condensa dai serbatoi e dai tubi
del compressore dell’aria
• Aprire le valvole petcocks o altre valvole di
scarico sui serbatoi del compressore.
• Far drenare l’acqua accumulata dai tubi flessibili.
Pulire il caricatore, lo spingitoio e il meccanismo
di scatto a contatto
• Pulire soffiando con aria compressa.
Assicurarsi che tutti gli elementi di fissaggio
sull’utensile siano a tenuta e non siano danneggiati
• Stringere gli elementi di fissaggio laschi usando
l’utensile adeguato.
Soluzione di problemi
Se l’utensile non sembra funzionare correttamente,
procedere come segue. Se il problema persiste,
contattare il servizio assistenza tecnica.
L’utensile non funziona
• Controllare l’erogazione dell’aria.
• Se la temperatura è bassa, riscaldare l’utensile.
49
I TA L I A N O
L’utensile non ha sufficiente potenza
• Controllare l’erogazione dell’aria.
• Controllare che lo scarico dell’aria sia pulito.
• Lubrificare l’utensile.
Il coperchio superiore perde aria
• Stringere le viti del coperchio.
L’utensile salta chiodi
• Controllare l’erogazione dell’aria.
• Lubrificare l’utensile.
• Pulire il caricatore e il pezzo di testa.
• Controllare che la sicura del caricatore lo fissi
saldamente.
Inceppamento degli elementi di fissaggio
nell’utensile
• Assicurarsi di usare esclusivamente elementi di
fissaggio del tipo specificato.
• Controllare che la sicura del caricatore lo fissi
saldamente.
• Stringere le viti del pezzo di testa.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non
è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento con i
rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la raccolta
differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati e
imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali riciclati
aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di
materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei suoi
prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire di
questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
50
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del servizio
post-vendita e i contatti, è disponibile su Internet
all’indirizzo www.2helpU.com.
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
I TA L I A N O
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT,
potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di
acquisto, presso una nostra filiale di assistenza
per ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei primi
12 mesi dalla data di acquisto sarà effettuata
gratuitamente da parte del Centro Assistenza
autorizzato su presentazione della prova di
acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di lavorazione
o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di
acquisto, provvederemo alla sostituzione gratuita
delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per ottenere
l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più
vicino (si prega di consultare il retro del presente
manuale). In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo
di dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
51
NEDERLANDS
NIETAPPARAAT D51823/D51845
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare
partner voor de professionele gebruiker.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT,
zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Technische gegevens
Geluidsdruk (LpA)
dB(A)
Geluidsvermogen (LWA) dB(A)
Gewogen kwadratische
gemiddelde waarde
van de versnelling
m/s2
Aanbevolen werkdruk
bar
Max. werkdruk
bar
Luchtverbruik per schot
l
D51823
< 92
< 105
D51845
< 92
< 105
3,21)
3,21)
4,8 - 8,3
4,8 - 8,3
8,3
8,3
2,04
2,04
(bij 6,9 bar) (bij 6,9 bar)
Bedieningsfunctie contactbediening contactbediening
Magazijnhoek
31°
20°
Bevestigingsmiddelen
type
afgeknipte volle ronde
kop
kop
lengte
mm 50 - 90
50 - 90
schachtdiameter
mm 2,9 - 3,3
2,9 - 3,8
hoek
31°-34°
20°-22°
Gewicht
kg 3,4
3,45
1)
Deze waarde is een karakteristieke waarde voor deze
machine en geeft niet de invloed op het systeem van
hand en arm tijdens gebruik van de machine aan.
De invloed op het systeem van hand en arm tijdens
gebruik van de machine hangt onder meer af van de
kracht waarmee de machine wordt vastgehouden,
de contactdruk, de werkrichting, de instelling
van de energievoorziening, het werkstuk en de
ondersteuning van het werkstuk.
EG-Verklaring van overeenstemming
D51823/D51845
DEWALT verklaart dat deze machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EC, EN 792-13,
EN 12549 & EN 12096.
52
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van machines altijd de
plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in
verband met gevaar voor lichamelijk letsel. Lees ook
onderstaande instructies aandachtig door voordat u
met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel machines niet bloot aan vocht. Zorg dat de
werkomgeving goed is verlicht. Gebruik machines
niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
4 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde machines op in een droge,
afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
5 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen
met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
6 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
NEDERLANDS
7 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
8 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware machines.
De machine werkt beter en veiliger indien u deze
gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming
van lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
9 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
10 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
11 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van
ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
pneumatische nietapparaten
• Draag altijd een veiligheidsbril.
• Draag altijd gehoorbescherming.
• Gebruik alleen de bevestigingsmiddelen die in
deze handleiding zijn gespecificeerd.
• Gebruik geen standers om het apparaat op een
steun te monteren.
• Gebruik het apparaat niet voor enig ander doel
dan gespecificeerd in deze handleiding.
• Controleer voor ieder gebruik of het veiligheidsen trekkermechanisme goed functioneert en of
alle bouten en moeren goed vast zitten.
• Gebruik snelkoppelingen voor aansluiting op het
persluchtsysteem. Monteer de niet-afsluitbare
nippel op zo’n manier dat er na het ontkoppelen
geen perslucht in het apparaat achter blijft.
• Gebruik altijd schone, droge perslucht.
Gebruik geen zuurstof of brandbare gassen als
energiebron voor dit apparaat.
• Sluit het apparaat alleen aan op een luchttoevoer
waar de maximaal toelaatbare druk van het
apparaat niet meer dan 10% kan worden
overschreden. Wanneer de druk hoger is,
moet een drukreduceerventiel inclusief een
benedenveiligheidsventiel in de drukluchttoevoer
worden ingebouwd.
• Gebruik alleen slangen met hogere specificaties
dan de maximum bedrijfsdruk van het apparaat.
• Ontkoppel het apparaat van het persluchtsysteem,
voor u het apparaat gaat vervoeren,
speciaal waar ladders worden gebruikt of waar
een ongebruikelijke lichaamshouding wordt
aangenomen tijdens het vervoer.
• Ontkoppel het apparaat van de luchttoevoer
indien niet in gebruik.
• Voorkom verzwakking of beschadiging van het
apparaat, bijvoorbeeld door:
- doorboren of krassen
- wijzigingen die niet geautoriseerd zijn door de
fabrikant
- geleiding langs mallen gemaakt van harde
materialen zoals staal
- laten vallen of schuiven over de vloer
- het uitoefenen van extreme kracht
• Gebruik het apparaat niet als hamer.
• Richt nooit een werkend nietapparaat op uzelf of
een ander persoon.
• Houd tijdens het werken het apparaat zo vast dat
geen verwondingen aan hoofd of lichaam kunnen
ontstaan wanneer het apparaat plotseling terug
springt als gevolg van een onderbreking in de
energietoevoer of harde vlakken in het werkstuk.
• Bedien het nietapparaat nooit in de vrije ruimte.
• Draag in de werkplaats het apparaat altijd aan
een handgreep en houd nooit een vinger op de
trekker.
53
NEDERLANDS
• Maak uzelf vertrouwd in het werkgebied.
Nietapparaten kunnen dunne werkstukken
doorboren of kunnen van de hoeken en randen
van het werkstuk wegglijden, en op deze manier
mensen in gevaar brengen.
• Schiet geen bevestigingsmiddelen dicht bij de
rand van een werkstuk.
• Schiet geen bevestigingsmiddelen boven op
andere bevestigingsmiddelen.
• Gebruik alleen reserveonderdelen die worden
aanbevolen door de fabrikant of de servicecentra.
• Laat reparaties alleen door de fabrikant of
servicecentra uitvoeren. Houd u bij reparaties
nauwgezet aan de instructies in deze handleiding
en gebruik de juiste gereedschappen.
• Haal geen onderdelen uit elkaar of blokkeer
geen onderdelen zoals het veiligheidsjuk van het
nietapparaat.
• Voer regelmatig onderhoud aan het apparaat uit.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Nietapparaat
1 Trekker voor opeenvolgende actie
1 Veiligheidsbril
1 Handleiding
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw nietapparaat D51823/D51845 is ontworpen
om bevestigingsmiddelen in houten werkstukken te
schieten.
1 Trekker/blokkeerknop
2 Luchtaansluiting
3 Uitschakelmechanisme
4 Magazijn
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Monteren en instellen
Pneumatische machine met veiligheidsjuk.
Gebruik deze machine niet op een ladder.
Toegestane hoek nieten.
Maximum aantal nieten in magazijn.
Nietdiameter.
Nietlengte.
Max. werkdruk.
Trekkerkeuze
Deze machines zijn uitgerust met een trekker voor
schokactie. In de originele verpakking zit ook een
trekker voor opeenvolgende actie. Zie onder voor de
definities van “schokactie” en “opeenvolgende actie”.
- De grijze trekker, met een enkele niet afgebeeld
op de zijkant, is de trekker voor opeenvolgende
actie. Wanneer deze kit gemonteerd is, werkt de
machine in de opeenvolgende actie-modus.
- De zwarte trekker, met drie nieten afgebeeld
op de zijkant, is de trekker voor schokactie.
Wanneer deze kit gemonteerd is, werkt de
machine in de schokactie-modus.
Verwijderen van de trekker (fig. B)
• Ontkoppel de luchtleiding van de machine.
• Verwijder alle nieten uit het magazijn.
• Verwijder de rubberen pakkingsring (5) van het
uiteinde van de deuvel (6).
• Verwijder de deuvel.
• Verwijder de trekkereenheid (7).
Niettype: volle ronde kop.
Plaatsen van de trekker (fig. B)
• Selecteer de juiste trekker.
Niettype: afgeknipte kop.
54
NEDERLANDS
• Steek de trekkereenheid in de trekkerholte, en
zorg ervoor dat de trekkerveer (8) goed zit.
• Zorg ervoor dat de geleider (9) van het
uitschakelmechanisme volledig naar boven
geduwd is, zodat deze gelijk is met de behuizing
van de machine, en in lijn is met de gaten (10) in
de behuizing.
• Steek de deuvel (6) door het frame
van de machine, de geleider van het
uitschakelmechanisme, en de trekkereenheid.
• Duw de rubberen pakkingsring (5) op het uiteinde
van de deuvel.
Aansluiten op lucht (fig. A)
Deze machines hebben een standaard 3/8”
pijpschroefdraad voor het aansluiten op lucht (2).
De machine is uitgerust met een 3/8" naar 1/4"
adapter in de beschermkap.
• Wikkel Teflon-tape rond de mannelijke aansluiting
om luchtlekken te voorkomen.
• Om een 1/4" aansluiting aan te sluiten, schroeft u
de aansluiting in de 3/8" naar 1/4" adapter in de
beschermkap en draait hem stevig aan.
• Om een 3/8" aansluiting te monteren, verwijdert
u de eventueel aanwezige 3/8" naar 1/4" adapter.
Schroef de aansluiting in de beschermkap en
draai hem stevig aan.
Aanwijzingen voor gebruik
Neem altijd de veiligheidsinstructies
in acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
De machine voorbereiden (fig. C)
• Laat al het condensvocht uit de
luchtcompressortanks en –slangen weglopen.
• Smeer de machine. Zie “Onderhoud”.
• Verwijder alle nieten uit het magazijn.
• Zet de nietendrukker (11) vast in de achterste
stand.
• Controleer of het uitschakelmechanisme (3) en de
nietendrukker (11) zich vrij kunnen bewegen.
Gebruik de machine niet indien het
uitschakelmechanisme of de nietendrukker
zich niet vrij kunnen bewegen.
• Verzeker u ervan dat de druk van de luchttoevoer
zich niet boven de maximale aanbevolen werkdruk
bevindt.
• Sluit de luchtslang aan op de machine.
• Controleer of u geen lekken kunt horen rond
kleppen en pakkingen.
• Stel de luchtdruk in op de minimale aanbevolen
werkdruk.
Gebruik nooit een machine die lekken of
beschadigingen vertoont.
Gebruik bij koud weer
Als u de machines gebruikt bij temperaturen onder nul:
• Houd de machine voor gebruik zo warm mogelijk.
• Ontkoppel de luchtleiding van de machine.
• Druppel 10 tot 15 druppels DEWALT pneumatische
machineolie (of wintergewicht-pneumatische olie
met ethyleenglycol) in de luchtingang.
• Stel de luchtdruk in op maximaal 5,5 bar.
• Sluit de luchtslang aan op de machine.
• Laad nieten in het magazijn zoals hieronder
beschreven.
• Bedien de machine 5 à 6 keer terwijl u hem op
afvalhout richt, om de o-ringen te smeren.
• Voer de luchtdruk op tot het normale werkniveau.
• Gebruik de machine op de normale wijze.
Gebruik bij warm weer
De machine werkt, als het goed is, normaal.
Vermijd de warmte van direct zonlicht, om schade
aan de bumpers, o-ringen, en andere rubberen
onderdelen te voorkomen.
Laden van de machine (fig. C).
Ontkoppel de machine altijd
van de luchttoevoer voordat u
bevestigingsmiddelen gaat laden.
• Zet de nietendrukker (11) vast in de achterste stand.
• Kies de juiste, aaneengesloten nietenstaaf.
Zie “Technische gegevens”.
• Steek de aaneengesloten nietenstaaf (of –staven)
in de laadsleuf bovenop het magazijn.
• Ontgrendel de nietendrukker door deze naar
achteren te trekken, en schuif hem vervolgens
voorzichtig naar voren zodat hij tegen de nieten
aan drukt.
55
NEDERLANDS
Bedienen van de machine (fig. D)
Deze machines zijn uitgerust met een trekker/
blokkeerknop (1). Als deze knop rechtsom gedraaid
wordt, kan de machine niet bediend worden. Als de
knop in de middelste stand staat, kan hij volledig
werken. De machine kan in een van de twee volgende
bedrijfsmodes gebruikt worden: de opeenvolgende
actie-modus, of de schokactie-modus. De trekker die
op de machine is aangebracht, bepaalt de actiemodus.
Opeenvolgende actie-modus
De opeenvolgende actie-modus wordt gebruikt om
met tussenpozen te nieten, wanneer heel voorzichtig
en nauwkeurig geniet moet worden.
• Plaats de grijze trekker zoals hierboven beschreven.
• Duw het uitschakelmechanisme tegen het
werkoppervlak.
• Haal de trekker over om de machine te bedienen.
Elke keer dat de trekker overgehaald wordt terwijl
het uitschakelmechanisme tegen het werkoppervlak
aan drukt, wordt er één niet ingeslagen.
Schokactie
De schokactiemodus wordt gebruikt om snel nieten
in te slaan op platte, stabiele oppervlakken.
• Plaats de zwarte trekker zoals hierboven
beschreven.
• Om een enkele niet in te slaan: gebruikt
u de machine zoals beschreven onder
“Opeenvolgende actie-modus”.
• Om meerdere nieten in te slaan: haalt u eerst de
trekker over, en drukt u het uitschakelmechanisme
vervolgens herhaaldelijk tegen het werkoppervlak
aan.
Houd de trekker niet ingedrukt als de
machine niet gebruikt wordt. Zorg ervoor
dat de blokkeerknop van de trekker
altijd naar rechts staat, zodat hij niet per
ongeluk bediend kan worden terwijl de
machine niet in gebruik is.
Blokkering om leeg afvuren te voorkomen
Om de machine te beschermen tegen schade,
zijn ze uitgerust met een blokkeringsmechanisme
dat leeg afvuren voorkomt. Dit blokkeringsmechanisme
voorkomt dat de machine bediend kan worden
terwijl het magazijn bijna leeg is.
56
Zodra er nog maar 4 of 5 nieten in het
magazijn zitten, en de machine stopt, volgt u
de laadaanwijzingen voor het laden van staven
aaneengesloten nieten. Zie “Laden van de machine”.
Verwijderen van een beklemde niet (fig. E)
Als er een niet in het neusstuk klem komt te zitten,
volgt u deze aanwijzingen om de niet te verwijderen:
• Ontkoppel de luchtleiding van de machine.
• Zet de trekker vast met behulp van de blokkeerknop.
• Verwijder alle nieten uit het magazijn.
• Zet de klemgrendel (12) omhoog.
• Duw de klemgrendel stevig naar binnen en houd
deze vast, zoals aangegeven door de pijl (13),
zodat het smalle deel van de vergrendelingspen
(14) te zien is.
• Schuif tegelijkertijd het magazijn (4) naar
achteren, zoals aangegeven door de pijl (15) om
de verbogen niet tevoorschijn te laten komen.
• Verwijder de verbogen niet. Gebruik, indien nodig,
een langbektang.
• Als het aandrijfblad naar beneden staat, duwt u
dit met behulp van een schroevendraaier naar
boven.
• Als de niet niet verwijderd kan worden terwijl het
magazijn tot aan de eerste aanslag uitgetrokken
is, zult u het magazijn in zijn geheel eruit moeten
halen. Dit doet u door de klemgrendel (12) stevig
naar binnen de drukken, terwijl u het magazijn naar
achteren trekt zodat deze loskomt van de machine.
• Om het magazijn opnieuw te installeren, steekt u
de vergrendelingspen (14) in de magazijnhouder,
brengt u de voorzijde van het magazijn in lijn met
de pennen (16) van het neusstuk, drukt u de
klemgrendel (12) naar binnen, en schuift u het
magazijn op de machine.
• Schuif het magazijn geheel naar voren zodat hij
volledig aansluit.
• Druk de klemgrendel (12) in de vergrendelingsstand.
• Sluit de luchtslang aan op de machine.
• Laad nieten in het magazijn.
Zie “Laden van de machine”.
Als de nieten zeer vaak in het neusstuk
vast komen te zitten, laat de machine
dan nakijken door een erkend servicecentrum van DEWALT.
NEDERLANDS
Diepte-instelling (fig. F)
Om te voorkomen dat u zich ernstig
verwondt door toevallige activering tijdens
het instellen van de diepte moet u ALTIJD:
• De trekker in de OFF-stand
vergrendelen.
• De luchttoevoer loskoppelen.
• Tijdens het instellen contact met de
trekker vermijden.
De diepte waarop u de nieten inschiet, wordt
aangepast met behulp van de diepte-instelling op
het neusstuk van de machine.
• Om de diepte te verminderen, drukt u de
ontgrendelingsknop (17) in. Schuif het
uitschakelmechanisme (3) naar beneden.
Druk op de vergrendelingsknop (18) om het
uitschakelmechanisme vast te zetten.
• Om de diepte te vermeerderen, drukt u
de ontgrendelingsknop (17) in. Schuif het
uitschakelmechanisme (3) zo ver als u zelf wilt.
Druk op de vergrendelingsknop (18) om het
uitschakelmechanisme vast te zetten.
Riem/ophanghaak
Deze machines hebben een geïntegreerde riem/
ophanghaak. De haak kan naar beide kanten van
de machine gedraaid worden. Hij kan naar binnen
geklapt worden als hij niet gebruikt wordt.
Om de riem/ophanghaak te verwijderen:
• haalt u de luchtslang van de machine af.
• Gebruik een tang of sleutel om de moer van de
riem/ophanghaak van de beschermkap van de
machine te verwijderen.
• Verwijder de riem/ophanghaak, de sluitring en de
palveer.
Voer de volgende onderhoudswerkzaamheden elke
dag uit:
Smeer de machine met 10 à 15 druppels
DEWALT pneumatische machineolie
• Plaats de druppels in de luchtaansluiting op de
beschermkap van de machine.
Laat al het condensvocht uit de
luchtcompressortanks en -slangen weglopen
• Open de ontluchtingsventielen of andere
aftapkleppen van de compressortanks.
• Laat al het verzamelde water uit de slangen lopen.
Reinig het magazijn, de nietendrukker, en het
uitschakelmechanisme
• Reinig de machine met behulp van perslucht.
Zorg ervoor dat alle bevestigingsmiddelen van de
machine goed vast zitten en onbeschadigd zijn
• Zet alle losse bevestigingsmiddelen met gebruik
van het juiste gereedschap vast.
Probleemoplossing
Als uw machine niet naar behoren lijkt te werken,
volg dan onderstaande aanwijzingen. Als dit het
probleem niet oplost, neem dan contact op met uw
reparatiedienst.
Machine werkt niet
• Controleer de luchttoevoer.
• Als de temperatuur laag is, warm de machine
dan op.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Machine heeft niet voldoende kracht
• Controleer de luchttoevoer.
• Controleer of de luchtuitgang vrij is.
• Smeer de machine.
Er lekt lucht uit de beschermkap
• Draai de schroeven van de beschermkap aan.
Machine slaat nieten over
• Controleer de luchttoevoer.
57
NEDERLANDS
• Smeer de machine.
• Reinig het magazijn en het neusstuk.
• Controleer of de vergrendeling van het magazijn
het magazijn stevig op zijn plaats houdt.
De bevestigingsmiddelen raken in de machine
beklemd
• Zorg ervoor dat alleen bevestigingsmiddelen van
het gespecificeerde type gebruikt worden.
• Controleer of de vergrendeling van het magazijn
het magazijn stevig op zijn plaats houdt.
• Draai de schroeven van het neusstuk aan.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval. Dit
product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten die
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Om
van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw product
terugbrengen naar elke erkende reparateur die hem
voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
58
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap
om welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan compleet
zoals bij aankoop binnen 30 dagen terug naar
DEWALT, samen met uw aankoopbewijs en uw
rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht
of reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in
onze Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
59
NORSK
SPIKERSLAGER D51823/D51845
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Tekniske data
Lydnivå (LpA)
dB(A)
Akustisk effekt (LWA)
dB(A)
Veid geometrisk middelverdi
av vibrasjonsfrekvensen m/s2
Anbefalt driftstrykk
bar
Maks driftstrykk
bar
Luftforbruk per slag
l
D51823
< 92
< 105
D51845
< 92
< 105
3,21)
3,21)
4,8 - 8,3 4,8 - 8,3
8,3
8,3
2,04
2,04
(ved 6,9 bar) (ved 6,9
bar)
Aktiveringsmoduskontaktaktivering
kontaktaktivering
Magasinvinkel
31°
Spikre
type
klippet
hode
lengde
mm 50 - 90
skaftdiameter
mm 2,9 - 3,3
vinkel
31°-34°
Vekt
kg 3,4
1)
20°
fullt rundt
hode
50 - 90
2,9 - 3,8
20°-22°
3,45
Denne verdien er en verktøyrelatert karakteristisk
verdi som ikke tar hensyn til virkningen av håndarm-systemet ved bruk av verktøyet. Virkningen
av hånd-arm-systemet ved bruk av verktøyet
avhenger f.eks. av gripekraft, kontakttrykk,
arbeidsretning, justeringen av strømforsyningen,
arbeidsstykket og støtten for arbeidsstykket.
CE-Sikkerhetserklæring
D51823/D51845
DEWALT erklærer at disse verktøyer er konstruert
i henhold til: 98/37/EC, EN 792-13, EN 12549 &
EN 12096.
60
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens
bakside.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen
før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar
bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at alle
som skal bruke maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn følges
når det gjelder arbeid med verktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av verktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for
personskade.
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
2 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke verktøy for regn. Ikke bruk det på
fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke verktøy i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3 Hold barn unna
Ikke la barn eller andre besøkende komme
i kontakt med verktøyet. Det skal holdes tilsyn
med barn under 16 år.
4 Oppbevar verktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
NORSK
5 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
6 Bruk riktig verktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke verktøy til formål det
ikke er ment for.
7 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
8 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
9 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
10 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
11 Sjekk skadede deler
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører
det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige
deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket.
Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal
være. En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
12 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
13 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette verktøyet er i samsvar med gjeldende
sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko: Overlat alltid
reparasjon av verktøyet til kvalifisert servicepersonale.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for
pneumatiske spikerslagere
• Bruk alltid vernebriller.
• Bruk alltid hørselsvern.
• Bruk kun spikre av den typen som er angitt i
håndboken.
• Ikke bruk stativer for montering av verktøyet til en
støtte.
• Ikke bruk verktøyet til andre formål enn som
angitt i denne håndboken.
• Før hver gangs bruk, må du kontrollere at
sikkerhets- og utløsningsmekanismen fungerer som
den skal, og at alle skruer og mutre er strammet.
• Bruk hurtigkoplinger for tilkopling til
trykkluftsystemet. Nippelen som ikke kan
forsegles, må monteres på verktøyet, slik at
verktøyet er fritt for trykkluft etter frakopling.
• Bruk alltid ren, tørr trykkluft. Ikke bruk oksygen
eller brennbare gasser som energikilde for dette
verktøyet.
• Dette verktøyet må kun koples til lufttilførsel
der største tillatte trykk for verktøyet ikke kan
overstiges med over 10%. Ved høyere trykk må
en trykkreduserende ventil med sikkerhetsventil
på nedstrømmen bygges inne i trykklufttilførselen.
• Bruk kun slanger med høyere klassifikasjon enn
verktøyets maksimale driftstrykk.
• Før verktøyet transporteres, koples det fra
trykkluftsystemet, særlig når stiger benyttes, eller
der en må bruke uvanlige fysiske stillinger under
flyttingen.
• Kople verktøyet fra lufttilførselen når det ikke er
i bruk.
• Unngå å svekke eller skade verktøyet, for
eksempel ved å:
- dunke det eller gravere på det
- utføre endringer som ikke er autorisert av
produsenten
- benytte maler av hardt materiale, f.eks. av stål
- la det falle eller skyve det over gulvet
- utøve kraftig trykk av alle slag
• Ikke bruk utstyret som hammer.
• Ikke rett spikerslagere som er i drift, mot deg selv
eller andre.
• Under arbeid må verktøyet holdes slik at det ikke
kan forårsake skader på hode eller kropp ved
et eventuelt tilbakeslag på grunn av avbrudd i
strømtilførselen eller harde områder i arbeidsemnet.
• Du må aldri aktivere spikerslageren i tomrom.
• I arbeidsområdet skal verktøyet bæres til
arbeidsplassen i det ene håndtaket, uten at
utløseren er aktivert.
61
NORSK
• Tenk gjennom forholdene i arbeidsområdet.
Spikre kan trenge gjennom tynne arbeidsemner
eller gli av i hjørner og kanter på arbeidsemnet,
slik at de utgjør en fare for deg selv eller andre.
• Ikke sett inn spikre i nærheten av kanten av
arbeidsemnet.
• Ikke sett inn spikre over andre spikre.
• Bruk kun de reservedelene som er anbefalt av
produsenten eller dennes autoriserte forhandlere.
• Alle reparasjoner må utføres av produsenten
eller dennes autoriserte forhandlere, som kan
følge informasjonen i håndboken og bruke egnet
verktøy og utstyr.
• Ikke demonter eller blokker noen deler av
spikerslageren, f.eks. sikkerhetsstykket.
• Verktøyet må etterses grundig og med jevne
mellomrom.
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Spikerslager
1 Trinnvis utløser
1 Vernebriller
1 Instruksjonsbok
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Spikerslageren din, D51823/D51845, er utformet for
å slå spikre inn i arbeidsemner av tre.
1 Utløser/låsebryter
2 Luftkopling
3 Kontaktaktivator
4 Magasin
Montering og justering
Trykkluftverktøy med sikkerhetsbøyle.
Må aldri brukes på stige.
Kompatible spikervinkler.
Største antall spikere i magasinet.
Spikerdiameter.
Spikerlengde.
Maks. driftstrykk.
Utløservalg
Dette verktøyet monteres med støtaktivering.
En trinnvis utløser er også inkludert i originalpakken.
Du finner en definisjon på ”støtaktivering” og ”trinnvis
aktivering” nedenfor.
- Den grå utløseren med bilde av en enkelt spiker
på siden, er den trinnvise utløseren. Installering
av denne pakken gjør at verktøyet kan fungere i
modus for trinnvis aktivering.
- Den svarte utløseren med bilde av tre spikre på
siden, er støtutløseren. Installering av denne
pakken gjør at verktøyet kan fungere i modus for
støtaktivering.
Fjerne utløseren (fig. B)
• Kople luftslangen fra verktøyet.
• Fjern alle spikre fra magasinet.
• Fjern gummimaljen (5) fra enden av styrestiften (6).
• Fjern styrestiften.
• Fjern utløsermontasjen (7).
Spikertype: fullt rundt hode.
Spikertype: klippet hode.
62
Sette på utløseren (fig. B)
• Velg egnet utløser.
• Sett utløsermontasjen inn i utløseråpningen.
Pass på at fjæren (8) sitter på plass.
NORSK
• Pass på at kontaktaktivatorføringen (9) skyves
helt opp, slik at den står plant med verktøyhuset
og på linje med hullene i huset (10).
• Sett styrestiften (6) gjennom verktøyrammen,
kontaktaktivatorføringen og utløsermontasjen.
• Skyv gummimaljen (5) inn på enden av styrestiften.
Kople til luft (fig. A)
Dette verktøyet har standard 3/8” rørgjenge for
luftkoplingen (2). Verktøyet monteres med en 3/8” til
1/4”-adapter på endehetten.
• Pakk hannenden av montasjen inn i Teflontape
for å forhindre luftlekkasjer.
• Ved installering av 1/4”-montasje, skrus montasjen
inn på 3/8” til 1/4”-adapteren i endehetten,
og stram godt.
• Når 3/8”-montasje skal installeres, må først 3/8”
til 1/4”-adapteren fjernes, hvis den er satt på.
Skru montasjen inn på endehetten, og stram
godt.
Drift i kaldt vær
Ved drift av verktøy ved temperaturer under
frysepunktet:
• Pass på at verktøyet er så varmt som mulig før
bruk.
• Kople luftslangen fra verktøyet.
• Drypp 10 til 15 dråper DEWALT-olje til pneumatisk
verktøy (eller pneumatisk olje av med frysevæske,
dvs. etylenglykol) i luftinntaket.
• Still lufttrykket til maksimalt 5,5 bar.
• Kople luftslangen til koplingen på verktøyet.
• Fyll spikre i magasinet som forklart nedenfor.
• Aktiver verktøyet 5 eller 6 ganger i avkapp for å
smøre o-ringene.
• Øk lufttrykket til normalt driftsnivå.
• Bruk verktøyet på normal måte.
Drift ved varme omgivelsestemperaturer
Verktøyet skulle kunne brukes som normalt.
Unngå direkte sollys, da dette kan skade
støtenhetene, o-ringene og andre deler av gummi.
Bruksanvisning
Fylle verktøyet (fig. C)
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
Klargjøre verktøyet (fig. C)
• Tøm all kondens fra trykklufttankene og slangene.
• Smør verktøyet. Se ”Vedlikehold”.
• Fjern alle spikre fra magasinet.
• Lås spikerskyveren (11) i bakerste posisjon.
• Sjekk at kontaktaktivatoren (3) og spikerskyveren
(11) kan bevege seg fritt.
Ikke bruk verktøyet hvis
kontaktaktivatoren eller spikerskyveren
ikke kan bevege seg fritt.
• Sjekk at trykket på lufttilførselen ligger under
maksimalt anbefalt driftstrykk.
• Kople luftslangen til koplingen på verktøyet.
• Kontroller for hørbare lekkasjer rundt ventiler og
pakninger.
• Still lufttrykket til minste anbefalte driftstrykk.
Ikke bruk verktøy som lekker eller har
skadede deler.
Kople alltid verktøyet fra lufttilførselen før du
setter i de festeelementene du skal bruke.
• Lås spikerskyveren (11) i bakerste posisjon.
• Velg en passende spikerstripe.
Se ”Teknisk informasjon”.
• Sett spikerstripen (e) inn i fyllesporet øverst på
magasinet.
• Utløs spikerskyveren ved å trekke den bakover
og forsiktig skyve den fremover slik at den
presser mot spikrene.
Aktivere verktøyet (fig. D)
Dette verktøyet har en utløser/låsebryter (1).
Når bryteren dreies mot høyre, forhindrer den at
verktøyet aktiveres. Når bryteren midtstilles,
er verktøyet driftsklart. Verktøyet har to driftsmodi:
trinnvis aktivering eller støtaktivering. Utløseren som
er installert på verktøyet, avgjør aktiveringsmodus.
Trinnvis aktivering
Trinnvis aktivering brukes ved avbrutt spikring, når
svært forsiktig og nøyaktig plassering er nødvendig.
• Monter den grå utløseren som forklart ovenfor.
63
NORSK
• Skyv kontaktaktivatoren mot arbeidsflaten.
• Trekk i utløseren for å aktivere verktøyet.
Hvert trekk i utløseren når kontaktaktivatoren
trykkes mot arbeidsflaten, setter i én spiker.
Støtaktivering
Støtaktiveringsmodus brukes til rask spikerslaging
på flate, stabile overflater.
• Monter den svarte utløseren som forklart ovenfor.
• Drive inn en enkelt spiker: Bruk verktøyet som
beskrevet for trinnvis drift.
• Drive inn flere spikre: Trekk først i utløseren,
og skyv så kontaktaktivatoren gjentatte ganger
mot arbeidsflaten.
Ikke hold utløseren nede hvis verktøyet
ikke er i bruk. Hold låsebryteren for
utløseren mot høyre for å forhindre utilsiktet
aktivering når verktøyet ikke er i bruk.
Deaktivering ved nesten tomt magasin
Dette verktøyet har en avstengningsfunksjon som
beskytter det mot skade som kan oppstå hvis det
brukes med tomt magasin. Avstengningsfunksjonen
forhindrer at verktøyet kan aktiveres hvis magasinet
er nesten tomt. Når det er ca. 4 eller 5 spikre igjen
i magasinet, og verktøyet stanser, følger du
fylleinstruksjonene for å fylle spikerstriper.
Se ”Fylle verktøyet”.
Fjerne spikre som sitter fast (fig. E)
Hvis en spiker sitter fast i munnstykket, følger du
disse instruksjonene for å fjerne den:
• Kople luftslangen fra verktøyet.
• Lås utløseren med låsebryteren.
• Fjern alle spikre fra magasinet.
• Vipp opp kamlåsen (12).
• Skyv kamlåsen godt inn, og hold den der,
som pilen viser (13) til du ser den smale delen av
låsepinnen (14).
• Skyv samtidig magasinet (4) bakover som pilen
viser (15), for å avdekke den bøyde spikeren.
• Fjern den bøyde spikeren, om nødvendig ved
hjelp av en tang.
• Hvis drivbladet er i nederste posisjon, skyver du
det opp ved hjelp av en skrutrekker.
• Hvis det ikke er mulig å fjerne spikeren når
64
•
•
•
•
•
magasinet er trukket tilbake til første stopp,
fjernes magasinet helt fra verktøyet. Dette kan du
oppnå ved å holde kamlåsen (12) godt trykket inn
mens du trekker magasinet bakover til det løsner
fra verktøyet.
Du setter på magasinet igjen ved å stikke
låsepinnen (14) inn i magasinbraketten,
sette forsiden av magasinet på linje med
munnstykketappene (16), skyve inn på kamlåsen
(12) og skyve magasinet inn på verktøyet.
Skyv magasinet forover til helt lukket posisjon.
Press kamlåsen (12) til låst posisjon.
Kople luftslangen til koplingen på verktøyet.
Fyll spikre i magasinet. Se ”Fylle verktøyet”.
Hvis spikre ofte setter seg fast i
munnstykket, må verktøyet etterses av et
autorisert DEWALT-servicesenter.
Dybdeinnstilling (fig. F)
For  redusere faren for alvorlige skader
ved utilsiktet aktivering nÂr dybden justeres,
skal du ALLTID:
• LÂse utl¯seren.
• Kople fra lufttilf¯rselen.
• Unng  komme i kontakt med
utl¯seren mens du foretar justeringer.
Spikerdybden kan justeres med dybdejusteringen på
nesestykket på verktøyet.
• Trykk inn Låse opp-knappen (17) for å redusere
dybden. Skyv kontaktutløseren (3) ned. Trykk på
Låse-knappen (18) for å feste kontaktutløseren
på plass.
• Trykk inn Låse opp-knappen (17) for å øke
dybden. Skyv kontaktutløseren (3) oppover så
langt som du ønsker. Trykk på Låse-knappen (18)
for å feste kontaktutløseren på plass.
Belte/bjelkekrok
Dette verktøyet har en belte/bjelkekrok. Kroken kan
dreies til begge sider av verktøyet, og kan foldes
sammen når den ikke er i bruk.
Ta av belte/bjelkekroken
• Fjern luftslangen fra koplingen på verktøyet.
• Bruk en tang eller skiftenøkkel til å fjerne mutteren
til belte/bjelkekroken fra endehetten til verktøyet.
• Fjern belte/bjelkekroken, pakningen og holdefjæren.
NORSK
Vedlikehold
Ditt DEWALT-verktøy er konstruert slik at det kan
brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig vedlikehold og regelmessig rengjøring.
Følgende vedlikeholdsoppgaver bør utføres hver dag:
Smør verktøyet med 10-15 dråper DEWALT-olje
til pneumatisk verktøy
• Drypp dråpene inn i luftkoplingen på endehetten
til verktøyet.
Tømme all kondens fra trykklufttankene og
slangene
• Åpne kompesjonskraner eller andre
tømmeventiler på kompressortankene.
• La alt oppsamlet vann få tømmes fra slangene.
Rengjør magasinet, skyveren og
kontaktaktivatormekanismen
• Rengjør ved å blåse med trykkluft.
Kontrollere at alle fester på verktøyet er stramme
og uten skade
• Stram løse fester ved hjelp av egnede verktøy
Problemløsing
Hvis det ser ut til at verktøyet ikke fungerer som det
skal, følger du instruksjonene nedenfor. Løser ikke
dette problemet, må du kontakte et autorisert
serviceverksted.
Verktøyet virker ikke
• Kontroller lufttilførselen.
• Hvis omgivelsestemperaturen er lav, varmer du
opp verktøyet.
Verktøyet produserer ikke tilstrekkelig effekt
• Kontroller lufttilførselen.
• Kontroller om luftutslippet er klart.
• Smør verktøyet.
Det lekker luft via topphetten
• Stram skruene til hetten.
Verktøyet hopper over spikre
• Kontroller lufttilførselen.
• Smør verktøyet.
• Rengjør magasinet og munnstykket.
• Sjekk at magasinlåsen holder magasinet godt på
plass.
Spikre sitter fast i verktøyet
• Pass på at du bare bruker spikre av angitt type.
• Sjekk at magasinlåsen holder magasinet godt på
plass.
• Stram skruene til munnstykket.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet skal
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og etterspørselen
etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som kan
samle inn produkter på dine vegne og anvende denne
tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
65
NORSK
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen
med annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT
verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din
DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter
det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder
fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis
eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet
gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan
du finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
66
PORTUGUÊS
PREGADOR D51823/D51845
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
dB(A)
Pressão sonora (LpA)
Potência sonora (LWA)
dB(A)
Vibração
m/s2
Pressão de funcionamento
recomendada
bar
Pressão máx.
de funcionamento
bar
Consumo de ar por aplicação l
Modo de activação
Ângulo do carregador
Pregos
tipo
comprimento
diâmetro da haste
ângulo
Peso
1)
D51823
< 92
< 105
3,21)
D51845
< 92
< 105
3,21)
4,8 - 8,3
4,8 - 8,3
8,3
2,04
(a 6,9 bar)
Activação
por contacto
31°
8,3
2,04
(a 6,9 bar)
Activação
por contacto
20°
cabeça
despontada
mm 50 - 90
mm 2,9 - 3,3
31°-34°
kg 3,4
cabeça
redonda
50 - 90
2,9 - 3,8
20°-22°
3,45
Este valor é um valor específico da ferramenta e
não representa a força exercida no sistema de
mão-braço sempre que utilizar a ferramenta.
A força exercida no sistema de mão-braço
sempre que utiliza a ferramenta dependerá,
por exemplo, da força do punho, da força de
pressão de contacto, a direcção do trabalho, do
ajuste da fonte de alimentação, do material e do
suporte do material.
D51823/D51845
A DEWALT declara que estas ferramentas foram
concebidas em conformidade com 98/37/EC,
EN 792-13, EN 12549 & EN 12096.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas, cumpra sempre os
regulamentos de segurança aplicáveis no seu país
para reduzir o risco de ferimentos. Leia as seguintes
instruções de segurança antes de tentar utilizar este
produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha ferramentas à humidade. Ilumine
bem as áreas de trabalho. Não utilize ferramentas
em presença de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças ou visitantes tocarem na
ferramenta. As crianças com menos de 16 anos
de idade devem ser vigiadas.
67
PORTUGUÊS
4 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as ferramentas,
estas devem guardadas num sítio seco,
fechado à chave e fora do alcance das crianças.
5 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque
podem prender-se numa peça móvel. Quando
se trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
6 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
7 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
8 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma ferramenta
forte. A ferramenta trabalhará melhor e de uma
maneira mais segura se for utilizada para o efeito
indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
9 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção
e substituição dos acessórios. Mantenha os
comandos secos, limpos e sem óleo ou gordura.
10 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais
de danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e
fixação das peças móveis e confirme a ausência
de ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
68
11 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta ferramenta está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a reparação
de ferramentas deverá estar fica exclusivamente
a cargo de técnicos qualificados.
Instruções de segurança adicionais para
pregadores pneumáticos
• Utilize sempre óculos de protecção.
• utilize sempre protecções auriculares.
• Utilize pregos apenas do tipo especificado no
manual.
• Não utilize quaisquer apoios para a montagem
da ferramenta a um suporte.
• Nunca utilize a ferramente para qualquer outro
fim que não o especificado neste manual.
• Antes de qualquer operação, verifique se o
mecanismo de segurança e o gatilho estão a
funcionar correctamente e se todas as porcas e
parafusos estão apertados.
• Utilize engates rápidos para a ligação ao sistema
de ar comprimido. O bocal não vedado deve ser
colocadona ferramenta de forma a que nenhum
ar comprimido permaneçaT na ferramenta depois
de desligar.
• Utilize sempre ar comprimido limpo. Não utilize
oxigénio oi gases combustíveis como fonte de
alimentação para esta ferramenta.
• Utilize apenas esta ferramenta numa alimentação
de ar onde a pressão máxima permitida da
ferramenta não possa ser excedida em mais de
10%. No caso de pressões elevadas, deverão
ser instaladas uma válvula de redução de
pressão e uma válvula de segurança para baixa
pressão na alimentação a ar comprimido.
• utilize apenas tubos com um nível que exceda
a pressão máxima de funcionamento da
ferramenta.
• Antes de deslocar a ferramenta, desligue-a do
sistema de ar comprimido, especialmente em
locais onde são utilizadas escadas ou qualquer
apoio físico fora do habitual.
• Desligue a ferramenta a alimentação a ar quando
não estiver a ser utilizada.
PORTUGUÊS
• Evite enfraquecer ou danificar a ferramenta,
por exemplo:
- perfurar ou gravar
- efectuar alterações não autorizadas pelo
fabricante
- utilizá-la em peças feitas de material duro
como o aço
- deixar cair ou arrastá-la pelo chão
- aplicar força excessiva de qualquer natureza
• Não utilize o equipamento como um martelo.
• Nunca aponte para si ou para qualquer pessoa
qualquer pregador em funcionamento.
• Durante a sua utilização, segure na ferramenta
de forma a não causar quaisquer lesões na
cabeça ou no corpo caso venha a ocorrer um
retrocesso imprevisto devido a uma falha de
energia ou a zonas duras dentro da peça.
• Nunca accione o pregador num espaço livre.
• Na área de trabalho, transporte a ferramenta
para o local de trabalho utilizando apenas o
manípulo e nunca com a mesma ligada.
• Tenha em atenção as condições da área de
trabalho. Os pregos podem penetrar em peças
estreitas ou deslizar em cantos e extremidades
da peça colocando, assim, as pessoas em risco.
• Não coloque pregos perto da extremidade da peça.
• Não coloque pregos na parte superior de outros
pregos.
• Utilize apenas peças sobresselentes especificadas
pelo fabricante ou pelos seus agentes autorizados.
• As reparações só devem ser efectuadas pelo
fabricante ou por agentes autorizados tendo
em conta a informação fornecida no manual
e utilizando as ferramentas e equipamento
adequados.
• Não desmonte ou bloqueie quaisquer partes
do pregador, como por exemplo, a junta de
segurança.
• Efectue a manutenção da ferramenta em
intervalos regulares.
Aparece o seguinte na ferramenta:
Ferramenta pneumática com junta de
ligação de segurança.
Não utilize numa escada.
Compatível com os ângulos dos pregos.
Número máximo de pregos no carregador.
Diâmetro do prego.
Comprimento do prego.
Pressão máx. de funcionamento.
Tipo de prego: cabeça redonda.
Tipo de prego: cabeça despontada.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Pregador
1 Gatilho de accionamento sequencial
1 Par de óculos de protecção
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
O seu pregador D51823/D51845 foi concebido para
pregar pregos em peças de madeira.
1 Interruptor de ligar/desligar
2 Bocal do ar
3 Lingueta de contacto
4 Carregador
69
PORTUGUÊS
Montagem e ajuste
Selecção do gatilho
Estas ferramentas são montadas com um gatilho de
accionamento por impacto. Também está incluído
um gatilho de accionamento sequencial.
Para obter as definições de “accionamento por
impacto” e “accionamento sequencial”, veja mais
abaixo.
- O gatilho cinzento com um pequeno prego
impresso lateralmente é o gatilho de accionamento
sequencial. A instalação deste kit faz com que a
ferramenta funcione no modo de accionamento
sequencial.
- O gatilho preto com três pregos impressos
lateralmente é o gatilho de accionamento por
impacto. A instalação deste kit faz com que a
ferramenta funcione no modo de accionamento
por impacto.
Remoção do gatilho (fig. B)
• Desligue o tubo de ar da ferramenta.
• Remova todos os pregos do carregador.
• Remova a ilhó de borracha (5) da extremidade da
cavilha (6).
• Remova a cavilha.
• Remova o gatilho (7).
Colocação do gatilho (fig. B)
• Seleccione o respectivo gatilho.
• Introduza o gatilho na respectiva cavidade
assegurando-se de que a mola do gatilho (8) fica
correctamente colocada.
• Assegure-se de que a guia da lingueta de contacto
(9) é empurrada completamente para cima para
que fique nivelada com a estrutura da ferramenta e
alinhada com os respectivos orifícios (10).
• Introduza a cavilha (6) através da estrutura da
ferramenta, a guia da lingueta de contacto e o
gatilho.
• Empurre a ilhó de borracha (5) para a
extremidade da cavilha (6).
Bocal do ar (fig. A)
Estas ferramentas têm uma rosca para tubos de
3/8" para o bocal do ar (2). A ferrameta está
montada com um adaptador de 3/8" para 1/4" no
fim da tampa da extremidade.
70
• Enrole a extremidade do macho com fita Teflon
para evitar fugas de ar.
• Para instalar um encaixe de 1/4", aparafuse-o
num adaptador de 3/8" para 1/4" na tampa da
extremidade e aperte bem.
• Para instalar um encaixe de 3/8", remova o
adaptador de 3/8" para 1/4", caso exista. Screw
the fitting into the end cap and tighten firmly.
Modo de emprego
Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
Preparação da ferramenta (fig. C)
• Drene toda a condensação dos depósitos e
tubos do compressor de ar.
• Lubrifique a ferramenta. Veja “Manutenção”.
• Remova todos os pregos do carregador.
• Bloqueie o empurrador do prego (11) na posição
traseira.
• Verifique se a lingueta de contacto (3) e o
empurrador do prego (11) se podem mover
livremente.
Não utilize a ferramenta caso a lingueta
de contacto ou o empurrador do prego
não puderem mover-se livremente.
• Verifique se a pressão da alimentação do ar está
abaixo da pressão máxima recomendada de
funcionamento.
• Ligue o tubo do ar ao encaixe na ferramenta.
• Verifique se existem fugas audíveis à volta das
válvulas e vedantes.
• Regule a pressão do ar até à pressão mínima
recomendada de funcianamento.
Nunca utilize uma ferramenta que
tenha peças com fugas ou que estejam
danificadas.
Funcionamento em tempo frio
Sempre que utilizar ferramentas a temperaturas
extremamente baixas:
• Mantenha a ferramenta o mais quente possível
antes de a utilizar.
• Desligue o tubo de ar da ferramenta.
PORTUGUÊS
• Coloque 10 a 15 gotas de óleo para ferramentas
pneumáticas DEWALT (ou óleo pneumático para
inverno contendo etileno glicol) na entrada do ar.
• Ajuste a pressão so ar a um máximo de 5,5 bar.
• Ligue o tubo do ar ao encaixe na ferramenta.
• Coloque pregos no carregador como abaixo
descrito.
• Accione a ferramenta 5 ou 6 vezes numa tábua
de madeira para lubrificar os anéis.
• Aumente a pressão do ar até ao nível de
funcionamento normal.
• Utilize a ferramenta normalmente.
Funcionamento em tempo quente
A ferramenta deve funcionar normalmente. Evite
o calor directo da luz solar para evitar danos nos
impactos, anéis e outras partes de borracha.
Carregar a ferramenta (fig. C)
Desligue sempre a ferramenta da fonte
de alimentação de ar antes de carregá-la
com pregos.
• Bloqueie o empurrador do prego (11) na posição
traseira.
• Seleccione um conjunto de pregos.
Consulte “Especificações técnicas”.
• Introduza o conjunto de pregos na ranhura de
carregamento na parte superior do carregador.
• Desbloqueie o empurrador de pregos
puxando para trás e deslize cuidadosamente o
empurrador d epregos paraa frente de forma a
exercer pressão sobre os pregos.
Ligar a ferramenta (fig. D)
Estas ferramemtas estão equipadas com
uminterruptor de ligar/desligar (1). Quando rodado
para a direita, este interruptor evita o funcionamento
da ferramenta. Quando o interruptor é centrado,
a ferramenta está completamente operacional.
A ferramenta pode ser operada através de um de dois
modos: modo de accionamento sequencial ou modo
de accionamento por impacto. O gatilho instalado na
ferramenta determina o modo de accionamento.
Modo de accionamento sequencial
O modo de accionamento sequencial é utilizado para
pregar de forma intermitente sempre que é necessário
ter algum cuidado e precisão na operação.
• Coloque o gatilho cinzento como descrito acima.
• Empurre a lingueta de contacto contra a
superfície de trabalho.
• Puxe o gatilho para accionar a ferramenta.
Cada vez que puxar o gatilho pela lingueta de
contacto empurrada contra a superfície de
trabalho conduz um prego.
Gatilho de accionamento por impacto
Omodo de accionamento por impacto é utilizado
para pregar pregos rapidamente em superfícies
planas e estáveis.
• Coloque o gatilho preto como descrito acima.
• Para pregar um único prego: Opere a ferramenta
como descrito no accionamento sequencial.
• Para pregar vários pregos: Puxe primeiro o gatilho
e, de seguida, empurre a lingueta de contacto
várias vezes contra a superfície de trabalho.
Não mantenha o gatilho premido quando
a ferramenta não estiver a ser utilizada.
Mantenha o interruptor de ligar/desligar
da ferramenta rodado para a direita para
evitar o accionamento acidental quando
esta não estiver a ser utilizada.
Bloqueio contra disparo a seco
Para proteger a ferramenta de possíveis danos,
estas ferramentas estão equipadas com um
bloqueio contra disparo a seco. Este dispositivo
evita que a ferramenta seja accionada quando o
carregador estiver quase vazio. Quanto estiverem
apenas 4 a 5 pregos no carregador e a ferramenta
pare de funcionar, siga as instruções de carregamento
de pregos. Consulte “Carregar a ferramenta”.
Eliminar um prego encravado (fig. E)
Caso um prego fique encravado na extremidade,
sisga as seguintes instruções para o remover:
• Desligue o tubo de ar da ferramenta.
• Bloqueie o gatilho com o interruptor de ligar/desligar.
• Remova todos os pregos do carregador.
• Levante o trinco de came (12).
71
PORTUGUÊS
• Empurre segurando o trinco de came para dentro
como mostrado pela seta (13) até que fique
exposta a parte estreita da cavilha do trinco (14).
• Ao mesmo tempo, empurre o carregador (4) para
trás como mostrado pela seta (15) para que o
prego saia.
• Remova o prego dobrado utilizando um alicate
se necessário.
• Se a lâmina de percussão estiver para baixo,
empurre-a para cima utilizando uma chave de
fendas.
• Caso o prego não possa ser removido com
o carregador na primeira paragem, remova o
carregador totalmente da ferramenta. Isto pode
ser efectuado segurando no trinco de came (12)
firmemente para dentro enquanto puxa o carregador
para trás até sair completamente da ferramenta.
• Para voltar a colocar o carregador, introduza a
cavilha do trinco (14) no suporte do carregador,
alinhe a extremidade frontal do carregador com
as pegas ponteagudas (16), empurre para dentro
aravés do trinco de came (12) e coloque o
carregador na ferramenta.
• Empurre o carregador para a frente até à posição
de fechado.
• Carregue no trinco de came (12) até à posição
de bloqueado.
• Ligue o tubo do ar ao encaixe na ferramenta.
• Coloque pregos no carregador.
Consulte “Carregar a ferramenta”.
Caso os pregos se encravem com
frequência na extremidade ponteaguda,
mande reparar a ferramenta num Centro
de Assitência Técnica DEWALT.
Definição da profundidade (fig. F)
Para reduzir o risco de ferimentos graves
decorrentes de um accionamento
inadvertido ao tentar regular a
profundidade, deve SEMPRE:
• Bloquear o gatilho na posição “OFF”
(desligado).
• Desligar a alimentação de ar.
• Evitar o contacto com o gatilho
durante as regulações.
72
A profundidade até à qual os pregos são
introduzidos pode ser regulada ao utilizar a roda
de definição da profundidade na parte frontal da
ferramenta.
• Para diminuir a profundidade, pressione o botão
de desbloqueio (17) para dentro. Deslize a
lingueta de contacto (3) para baixo. Pressione o
botão de bloqueio (18) para fixar a lingueta de
contacto.
• Para aumentar a profundidade, pressione o
botão de desbloqueio (17) para dentro. Deslize
a lingueta de contacto (3) para cima na medida
pretendida. Pressione o botão de bloqueio (18)
para fixar a lingueta de contacto.
Gancho da correia/de travamento
Estas ferramentas têm um gancho da correia/de
travamento incorporado. O gancho pode ser rodado
para ambos os lados da ferramenta e pode ser
retirado quando não utilizado.
Para remover o gancho da correia/de travamento:
• Remova o tubo do ar ao encaixe na ferramenta.
• Utilize um alicate ou uma chave para remover a
porca do gancho da extremidade da tampa da
ferramenta.
• Remova o gancho, a anilha e a mola.
Manutenção
A sua ferramenta foi concebida para funcionar durante
muito tempo com um mínimo de manutenção.
O funcionamento satisfatório contínuo depende de
bons cuidados e limpeza regular da ferramenta.
Efectue diariamente as seguintes operações de
manutenção:
Lubrifique a ferramemta com 10-15 gotas de
óleo para ferramentas pneumáticas DEWALT
• Introduza as gotas no bocal
Drene toda a condensação dos depósitos e tubos
do compressor de ar
• Abra as válvulas de drenagem ou outras nos
depósitos do compressor.
• Drene toda a água acumulada nos tubos.
PORTUGUÊS
Limpe o carregador, o empurrador e
o mecanismo da lingueta de contacto
• Limpe com ar comprimido.
Assegure-se de que todos os pregos na
ferramenta estão apertados e sem danos.
• Aperte os pregos soltos utilizando a ferramenta
apropriada.
Resolução de problemas
Caso a ferramenta não funcione correctamente, siga
as instruções abaixo. Caso não consiga resolver o
prblema, contacte o Centro de Assistência Técnica.
A ferramenta não funciona
• Verifique a alimentação do ar.
• Se a temperatura for baixa, aqueça a ferramenta.
A ferramenta tem pouca potência
• Verifique a alimentação do ar.
• Verifique se a saída do ar está limpa.
• Lubrifique a ferramenta.
A tampa superior apresenta fuga de ar
• Aperte os parafusos da tampa.
A ferramenta salta pregos
• Verifique a alimentação do ar.
• Lubrifique a ferramenta.
• Limpe o carregador e a extremidade ponteaguda.
• Verifique se o trinco do carregador está a segurálo correctamente.
Os pregos encravam na ferramenta
• Utilize apenas pregos do tipo especificado.
• Verifique se o trinco do carregador está a segurálo correctamente.
• Aperte os parafusos da extremidade ponteaguda.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto para
recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados e
embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente utilizados.
A reutilização de materiais reciclados
ajuda a prevenir a poluição ambiental e
reduz a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
73
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina completa,
bem como a factura de compra e ser-lhe á
apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após a
compra, entregue-a, sem encargos, num Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Deve apresentar
uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12
meses a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual. Em alternativa,
encontrará uma lista de Centros de Assistência
Técnica DEWALT e todas as informações sobre o
nosso serviço pós-venda disponíveis na Internet
em www.2helpU.com.
74
SUOMI
NAULAIN D51823/D51845
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Tekniset tiedot
Äänenpaine (LpA)
dB(A)
Ääniteho (LWA)
dB(A)
Tärinätaajuuden
painotettu geometrinen
keskiarvo
m/s2
Suositeltu käyttöpaine baaria
Suurin käyttöpaine baaria
Ilmankulutus yhtä
l
iskua kohden
Toimintatila
Säiliön kulma
Kiinnikkeet
tyyppi
pituus
varren halkaisija
kulma
Paino
1)
D51823
< 92
< 105
D51845
< 92
< 105
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
3,21)
4,8 - 8,3
8,3
2,04
(6,9 baarin
paineella)
kontaktitoiminta
31°
leikattu pää
mm 50 - 90
mm 2,9 - 3,3
31°-34°
kg 3,4
3,21)
4,8 - 8,3
8,3
2,04
(6,9 baarin
paineella)
kontaktitoiminta
20°
täysin pyöreä
pää
50 - 90
2,9 - 3,8
20°-22°
3,45
Tämä arvo on konekohtainen tyyppiarvo, eikä
kuvaa vaikutusta käsi-käsivarsi-yhdistelmään
käytettäessä konetta. Käsi-käsivarsi-yhdistelmään
kohdistuva vaikutus konetta käytettäessä riippuu
esimerkiksi puristusvoimasta, kosketuspaineen
voimasta, työskentelysuunnasta, energiansyötön
säätämisestä, työstökappaleesta ja
työstökappaleen tuesta.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
D51823/D51845
DEWALT vakuuttaa, että koneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EC,
EN 792-13, EN 12549 & EN 12096 mukaisesti.
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen
käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden lisäksi tulee
aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Loukkaantumisten ehkäisemiseksi on noudatettava
seuraavia perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie työkalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä
kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä työkaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
3 Varjeltava lapsilta
Älä anna lasten tai muiden henkilöiden päästä
kosketuksiin työkalun kanssa. Alle 16-vuotiaat
tarvitsevat valvontaa.
4 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
5 Älä ylikuormita työkalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
6 Valitse oikea työkalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus.
75
SUOMI
7
8
9
10
11
12
13
Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys DEWALTin
edustajaan. Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen
käyttö ohjekirjan suositusten vastaisesti voi
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona työskennellessäsi
kumihansikkaita ja liukumattomia kenkiä. Jos sinulla
on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun
vaihto-ohjeita. Pidä työkalun kädensijat kuivina ja
puhtaina öljystä ja rasvasta.
Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
työkalua, kun olet väsynyt.
Tarkista, että työkalu on kunnossa
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa.
Älä käytä työkalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä työkalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa laitteita.
Paineilmatoimisia naulaimia koskevat lisäturvaohjeet
• Käytä aina suojalaseja.
• Käytä aina kuulonsuojaimia.
• Käytä vain käyttöohjeessa määritellyn tyypin
kiinnikkeitä.
• Älä kiinnitä työkalua tukeen telineiden avulla.
• Älä käytä työkalua koskaan muuhun kuin tässä
käyttöohjeessa selitettyyn käyttötarkoitukseen.
76
• Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että turva- ja
laukaisumekanismit toimivat oikein ja että kaikki
mutterit ja pultit ovat kireitä.
• Kytke työkalu paineilmajärjestelmään pikaliittimillä.
Ei-tiivistyvä nippa on asennettava työkaluun siten,
ettei työkalussa ole paineilmaa irrottamisen jälkeen.
• Käytä aina puhdasta, kuivaa paineilmaa.
Älä käytä tämän työkalun energianlähteenä
happea tai räjähtäviä kaasuja.
• Tämän työkalun saa kytkeä vain sellaiseen
paineilmalähteeseen, jossa työkalun suurin sallittu
paine ei voi ylittyä yli 10 %:lla. Jos paine on tätä
suurempi, paineilmalähteeseen on asennettava
paineenvähennysventtiili sekä alavirtauksen
turvaventtiili.
• Käytä vain sellaisia ilmaletkuja, joiden luokitus
ylittää työkalun suurimman toimintapaineen.
• Irrota työkalu paineilmajärjestelmästä ennen
työkalun kuljettamista. Näin on meneteltävä
etenkin käytettäessä tikapuita tai liikuttaessa
epätavallisessa asennossa.
• Irrota työkalu paineilmalähteestä, kun työkalu ei
ole käytössä.
• Vältä työkalun heikentämistä tai vaurioittamista
esimerkiksi:
- iskuilla tai raapivilla pinnoilla
- muilla kuin valmistajan hyväksymillä muutoksilla
- käyttämällä teräksestä tai muusta kovasta
materiaalista valmistettua ohjuria
- tiputtamalla tai työntämällä lattiaa vasten
- käyttämällä liiallista voimaa
• Älä käytä tätä työkalua vasarana.
• Älä koskaan osoita mitään kiinnitystyökalua
itseäsi tai ketään muuta kohti.
• Pitele työkalua työskentelyn aikana siten, ettei
pää tai keho voi vammautua rekyylistä, joka voi
aiheutua paineilmalähteen energianpurkauksesta
tai työkappaleen kovasta alueesta.
• Älä koskaan laukaise kiinnitintyökalua tyhjään tilaan.
• Kun olet työalueella, kanna työkalu työkohteeseen
yhdestä kädensijasta. Älä koskaan paina
liipaisinta kantaessasi.
• Ota työalueen olosuhteet huomioon.
Kiinnikkeet voivat lävistää ohuet työkappaleet
kokonaan tai livetä työkappaleen reunoista ja
nurkista. Tästä voi aiheutua vaaraa ihmisille.
• Älä aseta kiinnikkeitä työkappaleen reunan
lähelle.
SUOMI
• Älä aseta kiinnikkeitä muiden kiinnikkeiden päälle.
• Käytä vain valmistajan tai tämän valtuutettujen
edustajien toimittamia varaosia.
• Korjauta työkalu vain valmistajalla tai valtuutetulla
edustajalla. Noudata kaikkia käyttöohjeessa
annettuja tietoja.
Käytä vain asianmukaisia työkaluja ja välineitä.
• Älä pura tai tuki kiinniketyökalun mitään osaa,
kuten turvakehystä.
• Huollata työkalu oikein säännöllisesti.
Koneessa on seuraavat piktogrammit:
Pneumaattinen työkalu, jossa on
turvakehys.
Älä käytä tikkailla.
Mukautettavat naulauskulmat
Naulojen enimmäismäärä lippaassa.
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Naulain D51823/D51845 on suunniteltu
kiinnikkeiden painamiseen puisiin työkappaleisiin.
1 Liipaisin/lukitusvapautuskytkin
2 Ilmasovite
3 Kontaktiliuska
4 Säiliö
Asennus ja säädöt
Liipaisimen valinta
Työkaluissa on vakiona pikaliipaisin.
Alkuperäispakkauksessa tulee mukana myös
vaihetoiminen liipaisin. Alla on “pikatoimisen” ja
“vaihetoimisen” liipaisimen määritelmät.
- Harmaa liipaisin, jonka sivussa on yhden naulan
kuva, on vaihetoiminen liipaisin. Kun tämä paketti
asennetaan, työkalu toimii vaihetilassa.
- Musta liipaisin, jonka sivussa on kolmen naulan
kuva, on pikatoiminen liipaisin. Kun tämä paketti
asennetaan, työkalu toimii pikatilassa.
Naulan halkaisija.
Naulan pituus.
Suurin käyttöpaine.
Naulan tyyppi: täysin pyöreä pää.
Naulan tyyppi: leikattu pää.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Naulain
1 Vaihetoiminen liipaisin
1 Suojalasit
1 Käyttöohje
Liipaisimen irrottaminen (kuva B)
• Irrota ilmaletku työkalusta.
• Poista kaikki naulat säiliöstä.
• Irrota kumitiiviste (5) lieriötapin (6) päästä.
• Irrota lieriötappi.
• Irrota liipaisinkokoonpano (7).
Liipaisimen asentaminen (kuva B)
• Valitse asianmukainen liipaisin.
• Asenna liipaisinkokoonpano liipaisinkaukaloon.
Varmista, että liipaisimen jousi (8) on kunnolla
paikallaan.
• Varmista, kontaktiliuskan ohjain (9) on työnnetty
kokonaan ylös siten, että se on tasan työkalun
kotelon kanssa ja kohdistettuna kotelon reikien (10)
kanssa.
• Työnnä lieriötappi (6) työkalun rungon,
kontaktiliuskan ohjaimen ja liipaisinkokoonpanon
läpi.
• Työnnä kumitiiviste (5) lieriötapin (6) päähän.
77
SUOMI
Ilmasovite (kuva A)
Näissä työkaluissa on vakiomallinen 3/8-tuuman
putkikierre ilmasovitetta (2) varten. Työkalu kootaan
käyttämällä 3/8" - 1/4" -sovitinta, joka asennetaan
päätykorkkiin.
• Kierrä sovitteen urospäähän teflonteippiä,
ettei sovite vuoda ilmaa.
• Kun haluat asentaa 1/4"-sovitteen, ruuvaa sovite
3/8" - 1/4" sovitteeseen, joka on päätykorkissa.
Kierrä tiukasti kiinni.
• Jos haluat asentaa 3/8"-sovitteen, irrota
mahdollisesti asennettu 3/8" - 1/4" sovitin.
Ruuvaa sovite päätykorkkiin ja kierrä tiukasti kiinni.
Käyttöohjeet
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
Työkalun valmisteleminen (kuva C)
• Poista kaikki kondensoitunut vesi
paineilmakompressorin säiliöistä ja letkuista.
• Voitele työkalu. (Katso “Huolto”.)
• Poista kaikki naulat säiliöstä.
• Lukitse naulantyönnin (11) taka-asentoon.
• Tarkista, liikkuvatko kontaktiliuska (3) ja
naulantyönnin (11) vapaasti.
Älä käytä työkalua, jos kontaktiliuska ja
naulantyönnin eivät pääse liikkumaan
vapaasti.
• Tarkista, että paineilmalähteen paine on suurinta
suositeltua käyttöpainetta pienempi.
• Kytke ilmaletku työkalussa olevaan sovitteeseen.
• Tarkista kuuntelemalla, vuotavatko venttiilit ja
tiivisteet.
• Aseta ilmanpaineeksi pienin suositeltu käyttöpaine.
Älä koskaan käytä vuotavaa työkalua tai
työkalua, jossa on vaurioituneita osia.
Käyttö kylmässä säässä
Kun työkaluja käytetään pakkasessa:
• Pidä työkalu mahdollisimman lämpimänä ennen
käyttöä.
• Irrota ilmaletku työkalusta.
78
• Lisää 10 - 15 tippaa DEWALT-paineilmatyökaluöljyä
(tai talvikäyttöön tarkoitettua paineilmaöljyä,
jossa on etyleeniglykolia) ilma-aukkoon.
• Aseta ilmanpaineeksi enintään 5,5, baaria.
• Kytke ilmaletku työkalussa olevaan sovitteeseen.
• Lataa naulat säiliöön alla kuvatulla tavalla.
• Laukaise työkalu 5 - 6 kertaa jätelautaan,
jotta o-renkaat saavat voitelun.
• Nosta ilmanpaine normaalille toimintatasolle.
• Käytä työkalua normaaliin tapaan.
Työkalun käyttäminen kuumalla säällä
Työkalun pitäisi toimia normaalisti. Vältä työkalun
jättämistä suoraan auringonvaloon, etteivät puskurit,
o-renkaat ja muut kumiosat vaurioidu.
Työkalun lataaminen (kuva C)
Irrota työkalu aina paineilmalähteestä
ennen kiinnikkeiden lataamista.
• Lukitse naulantyönnin (11) taka-asentoon.
• Valitse asianmukainen lomitettu naulapakkaus.
Katso “Tekniset tiedot”.
• Työnnä lomitetut naulapakkaukset säiliön päällä
olevaan latausaukkoon.
• Vapauta naulantyönnin vetämällä taaksepäin.
Liu’uta naulantyönnintä sitten eteenpäin niin,
että se painaa nauloja vasten.
Koneen laukaiseminen (kuva D)
Näissä työkaluissa on liipaisin/lukituskytkin (1).
Kun kytkintä kierretään oikealle, työkalua ei voida
laukaista. Kun kytkin on keskellä, työkalu on
toimintakunnossa. Työkalua voidaan käyttää kahdella
eri tavalla: vaihetoimintatilassa tai pikatoimintatilassa.
Toimintatila määräytyy työkaluun asennetun
liipaisimen perusteella.
Vaihetoimintatilassa
Vaihetoimintatilaa käytetään huolelliseen naulaamiseen,
kun naulan sijainti on valittava hyvin tarkasti.
• Asenna harmaa liipaisin yllä kuvatulla tavalla.
• Paina kontaktiliuska työpintaa vasten.
• Laukaise työkalu painamalla liipaisinta. Kun
liipaisinta painetaan kerran kontaktiliuskan ollessa
työpintaa vasten, työkalu lisää yhden naulan.
SUOMI
Pikatoiminta
Pikatoimintatilaa käytetään, kun halutaan naulata
nopeasti tasaisia, paikallaan pysyviä pintoja.
• Asenna musta liipaisin yllä kuvatulla tavalla.
• Yhden naulan lisääminen: Käytä työkalua
vaihetoimintatilan ohjeiden mukaisesti.
• Useiden naulojen lisääminen: Vedä ensin
liipaisinta ja paina sitten kontaktiliuskaa toistuvasti
työpintaa vasten.
Älä pidä liipaisinta painettuna, kun
työkalu ei ole käytössä. Pidä liipaisimen
lukituskytkin oikealle kierrettynä.
Näin työkalu ei laukea vahingossa,
kun se ei ole käytössä.
Tyhjälaukaisulukitus
Näissä työkaluissa on tyhjälaukaisulukitus, joka estää
työkaluja vahingoittumasta. Tyhjälaukaisulukitus
estää työkalun laukaisemisen, kun säiliö on lähes
tyhjä. Kun säiliössä on noin 4 - 5 naulaa ja työkalun
toiminta lakkaa, noudata lomitettujen naulapakkausten
latausohjeita. Katso “Työkalun lataaminen”.
Jumittuneen naulan poistaminen (kuva E)
Jos naula jumittuu suukappaleeseen, noudata näitä
naulan poistamista koskevia ohjeita:
• Irrota ilmaletku työkalusta.
• Lukitse liipaisin lukituskytkimellä.
• Poista kaikki naulat säiliöstä.
• Nosta nokkasalpa (12) ylös.
• Nosta nokkasalpaa ylöspäin ja pidä sitä ylhäällä
nuolen (13) osoittamalla tavalla, kunnes salvan
tapin (14) kapea osa paljastuu.
• Liu’uta samalla säiliötä (4) taaksepäin nuolen (15)
osoittamalla tavalla siten, että taittunut naula tulee
esiin.
• Poista taittunut naula. Käytä tarvittaessa pihtejä.
• Jos työntöterä on ala-asennossa,
paina työntöterää ylöspäin ruuvitaltan avulla.
• Jos naulaa ei voida poistaa säilön ollessa
vedettynä ensimmäiseen pysäytyskohtaan, irrota
säiliö kokonaan työkalusta. Tämä voidaan tehdä
pitämällä nokkasalpaa (12) tiukasti sisällä vetäen
samalla säiliötä taaksepäin, kunnes säiliö irtoaa
työkalusta.
• Säiliö asennetaan takaisin työntämällä salvan
tappi (14) säiliön kiinnikkeeseen, kohdistamalla
säiliön etuosa suukappaletappien (16) kanssa,
työntämällä nokkasalpaa (12) sisäänpäin ja
liu’uttamalla säiliön työkaluun.
• Liu’uta säiliötä eteenpäin siten, että se on täysin
suljetussa asennossa.
• Paina nokkasalpa (12) lukittuun asentoon.
• Kytke ilmaletku työkalussa olevaan sovitteeseen.
• Lataa naulat säiliöön. Katso “Työkalun lataaminen”.
Jos naulat jumittuvat suukappaleeseen
usein, huollata työkalu valtuutetussa
DEWALT-huoltopisteessä.
Syvyysasetus (kuva F)
Pienennä työkalun tahattoman laukeamisen
aiheuttamaa vakavan vamman riskiä
kytkemällä työkalu, AINA:
• Pois päältä syvyyssäädön ajaksi.
• Irrota työkalu paineilmalähteestä.
• Vältä koskettamasta liipaisimeen
säädön aikana.
Naulojen asennussyvyyttä voidaan säätää työkalun
suukappaleesta.
• Pienennä syvyyttä painamalla lukituksen
avauspainike (17) sisään. Liu’uta kontaktiliuskaa
(3) alaspäin. Varmista kontaktiliuska paikalleen
painamalla lukituspainiketta (18).
• Lisää syvyyttä painamalla lukituksen avauspainike
(17) sisään. Liu’uta kontaktiliuskaa (3) ylöspäin
haluttuun kohtaan. Varmista kontaktiliuska
paikalleen painamalla lukituspainiketta (18).
Kantokoukku
Näissä työkaluissa on valmiina kantokoukku.
Koukku voidaan siirtää työkalun kummalle tahansa
puolelle. Koukku voidaan myös kääntää pois tieltä,
kun työkalu ei ole käytössä.
Kantokoukun irrottaminen:
• Irrota ilmaletku työkalussa olevasta sovitteesta.
• Irrota kantokoukun mutteri työkalun päätykorkista
pihtien tai kiintoavaimen avulla.
• Irrota kantokoukku, aluslevy ja kiinnitysjousi.
79
SUOMI
Huolto-ohjeita
DEWALT-työkalu on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Työkalu jättää nauloja väliin
• Tarkista paineilmalähde.
• Voitele työkalu.
• Puhdista säiliö ja suukappale.
• Tarkista, että säiliön salpa pitää säiliön tiukasti
paikallaan.
Tee seuraavat huoltotoimenpiteet päivittäin:
Voitele työkalu 10 - 15 tipalla of DEWALTpaineilmatyökaluöljyä
• Lisää tipat työkalun päätykorkissa olevaan
ilmasovitteeseen.
Poista kaikki kondensoitunut vesi
paineilmakompressorin säiliöistä ja letkuista.
• Avaa kompressorisäiliöiden hanat tai muut
tyhjennysventtiilit.
• Anna veden valua pois letkuista.
Puhdista säiliö, työnnin ja kontaktiliuskamekanismi
• Puhdista puhaltamalla paineilmalla.
Varmista, että työkalun kaikki kiinnikkeet ovat
kireällä ja ehjiä.
• Kiristä löysät kiinnikkeet käyttäen asianmukaista
työkalua.
Vianmääritys
Jos työkalu ei näytä toimivan oikein, noudata seuraavia
ohjeita. Jos työkalu ei tästä huolimatta toimi,
ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Työkalu ei toimi
• Tarkista paineilmalähde.
• Jos lämpötila on alhainen, lämmitä työkalua.
Työkalu ei saa riittävästi tehoa
• Tarkista paineilmalähde.
• Tarkista, onko ilmanpoistoaukko vapaa.
• Voitele työkalu.
Yläkorkeista vuotaa ilmaa
• Kiristä korkkien ruuvit.
80
Kiinnikkeet jumittuvat työkaluun
• Varmista, että käytät vain määritetyn tyypin
kiinnikkeitä.
• Tarkista, että säiliön salpa pitää säiliön tiukasti
paikallaan.
• Kiristä suukappaleen ruuvit.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen seassa.
.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai
jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen
mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön saastumista
ja vähentää raaka-aineen tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-tuotteiden
keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari
on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi
palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan,
jossa jätteen keräys tehdään puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
SUOMI
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä
sitä tavallisten roskien mukana pois, vaan vie
se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.
com.
81
SVENSKA
SPIKPISTOL D51823/D51845
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör DEWALT
till ett av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Tekniska data
Ljudtryck (LpA)
dB(A)
Ljudeffekt (LWA)
dB(A)
Vägd geometrisk medelvärd
av vibrationsfrekvensen
m/s2
Rekommenderat arbetstryck bar
Max. arbetstryck
bar
Luftkonsumtion per skott
l
Arbetsläge
Magasinsvinkel
Spikar
typ
längd
skaftdiameter
vinkel
Vikt
1)
D51823
< 92
< 105
D51845
< 92
< 105
3,21)
3,21)
4,8 - 8,3 4,8 - 8,3
8,3
8,3
2,04
2,04
(vid 6,9 bar) (vid 6,9 bar)
kontaktaktivering kontaktaktivering
31°
20°
halva
huvuden
mm. 50 - 90
mm. 2,9 - 3,3
31°-34°
kg 3,4
helrunda
huvuden
50 - 90
2,9 - 3,8
20°-22°
3,45
Det här värdet är relaterat till verktyget som
typvärde och det representerar inte den påverkan
som hand-armsystemet utsätts för när verktyget
används. Påverkan på hand-armsystemet
medan verktyget används kommer t.ex. att bero
på kraften i greppet, kraften i kontakttrycket,
arbetsriktningen, den inställda energitillförseln,
arbetsstycket och arbetsstyckets stöd.
CE-Försäkran om överensstämmelse
D51823/D51845
DEWALT förklarar att dessa verktyg är konstruerade
i överensstämmelse med följande normer:
98/37/EC, EN 792-13, EN 12549 & EN 12096.
82
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag
några minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen har
tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder verktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid följas för
att minska risken för personskada.
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyg för regn. Använd inte verktyg
på fuktiga eller våta platser. Ha bra belysning
över arbetsytan. Använd inte verktyg i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Utom räckhåll för barn
Låt inte barn eller tillfälliga besökare komma
i kontakt med verktyget. Personer under 16 år får
inte arbeta med verktyget på egen hand.
4 Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
SVENSKA
5 Överbelasta inte verktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
6 Använd rätt verktyg
Tvinga inte verktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
verktyg för ändamål de inte är avsedda för.
7 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
8 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
9 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör.
Kontrollera verktygets sladd regelmässigt och
få den reparerad hos en erkänd fackverkstad om
den är skadad. Kontrollera förlängningssladdar
regelmässigt och byt ut dem om de är skadade.
Håll handtagen torra, rena och fria från olja och
fett.
10 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte verktyget när Du är trött.
11 Kontrollera verktyget för skador
Innan fortsatt användning av verktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att fastställa
om det kommer att fungera riktigt och utföra den
avsedda funktionen. Kontrollera att de rörliga
delarna fungerar oklanderligt och inte klämmer,
att inga delar är brutna, att alla delar är riktigt
monterade och att andra förhållanden som kan
påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges
i bruksanvisningen.
12 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som
är rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg
eller tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
13 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika olycksfall
ska reparationer endast utföras av behörig
montör.
Extra säkerhetsanvisningar för pneumatiska
spikpistoler
• Använd alltid skyddsglasögon.
• Använd alltid hörselskydd.
• Använd enbart sådana spik som manualen anger.
• Använd inga ställningar el. stativ för att montera
verktyget på ett stöd.
• Använd aldrig verktyget för andra ändamål än
sådana som manualen anger.
• Före användning skall man kontrollera att säkringsoch utlösarmekanismerna fungerar korrekt och att
alla muttrar och skruvar är hårt dragna.
• Använd snabbkopplingar för anslutning av
tryckluftssystemet. Den öppna nippeln skall vara
monterad i verktyget på sådant sätt att ingen
tryckluft kan finns kvar i verktyget sedan det
kopplats från.
• Använd alltid ren och torr tryckluft. Använd aldrig
syrgas eller andra eldfarliga gaser som energikälla
för det här verktyget.
• Anslut endast verktyget till en tryckluftstillförsel
där verktygets max. tillåtna tryck inte kan
överskridas med mer än 10 procent. I händelse
av högre tryckvärden skall en reducerventil med
en säkerhetsventil i luftströmmens riktning finnas
inbyggd i tryckluftstillförseln.
• Använd enbart slangar med märkvärden högre
än verktygets maximala driftstryck.
• Innan verktyget flyttas skall det kopplas bort från
tryckluftssystemet. Detta är särskilt viktigt vid
arbete på stegar och ställningar eller när man
intar ovanliga kroppsställningar under förflyttning.
• Koppla bort verktyget från lufttillförseln när det
inte används.
• Undvik att försvaga eller skada verktyget genom t.ex:
- stansning eller gravering
- ändringar som inte har tillverkarens tillstånd
- att föra verktyget mot mallar av hårt material
som t.ex. stål
- att tappa det eller skjuta iväg det över golvytan
- att använda överdriven kraft av något slag
83
SVENSKA
• Använd inte utrustningen som hammare.
• Rikta aldrig en driftsfärdig spikpistol etc. mot dig
själv eller någon annan person.
• Under arbetet skall man hålla verktyget så att det
inte kan orsaka skador på huvudet eller kroppen,
om det skulle inträffa en rekyl så som det kan ske
när krafttillförseln plötsligt avbryts, eller när man
stöter mot någon hård yta i arbetsstycket.
• Aktivera aldrig spikpistolen etc. i tomma luften.
• På arbetsplatsen/arbetsytan skall man alltid bära
verktyget i ett handtag enbart, och aldrig ha
utlösaren aktiverad.
• Undersök förhållandena på arbetsytan. Spik kan
tränga igenom tunna arbetsstycken eller slinta på
hörn och kanter och på så sätt utsätta personer
för skaderisker.
• Skjut aldrig in spik nära kanten på arbetsstycket.
• Skjut inte spik ovanpå andra spik.
• Använd bara reservdelar som godkänts
av tillverkaren eller dennes auktoriserade
representanter.
• Lämna bara verktyget till reparation hos tillverkaren
eller dennes auktoriserade representanter,
som kan följa manualens anvisningar och som
använder rätt verktyg och utrustning.
• Låt bli att plocka ner eller blockera någon del av
spikmaskinen som t.ex. säkerhetsbygeln.
• Se till att verktyget genomgår korrekt service i
regelbundna intervall.
Följande symboler syns på verktyget:
Pneumatiskt verktyg med
säkerhetsbygel.
Använd inte på stege.
Kompatibla spikvinklar.
Maximalt antal spik i magasinet.
Spikdiameter.
84
Spiklängd.
Max. arbetstryck
Spiktyp: helrunda huvuden.
Spiktyp: halva huvuden.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Spikpistol
1 Utlösare för sekvensktion.
1 Par skyddsglasögon
1 Instruktionshandbok
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din spikpistol D51823/D51845 är tillverkad för att
spika i arbetsstycken av trä.
1 Kontroll för att utlösa/stänga av.
2 Luftkoppling
3 Kontaktutlösning
4 Magasin
Montering och inställning
Val av utlösare
Dessa verktyg är monterade med en utlösare
för stötvis aktion. En utlösare för sekvensaktion
medföljer i originalförpackningen. “Stötvis aktion”
och “sekvensaktion” definieras här nedan.
- Den grå utlösaren med en spiksymbol på sidan
är utlösaren för sekvensaktion. Om den här
satsen installeras kommer verktyget att fungera
med sekvensaktion.
- Den svarta utlösaren, med en symbol med tre
spikar på sidan, är utlösaren för stötvis aktion.
Om den installeras kommer verktyget att fungera
med stötvis aktion.
SVENSKA
Att ta av utlösaren (fig. B)
• Koppla bort luftledningen från verktyget.
• Töm magasinet på spik.
• Avlägsna gummitätningen (5) från änden på
styrpinnen (6).
• Ta bort styrpinnen.
• Ta av utlösarenheten (7).
Montera utlösaren (fig. B)
• Välj önskad utlösare.
• Sätt i utlösarenheten i urtaget och se till att
utlösarfjädern (8) sitter som den skall.
• Se till att kontaktutlösarstyrningen (9) trycks helt
uppåt så att den ligger jämnt med kanten på
verktygshöljet och är inriktad efter hålen i höljet (10).
• För in styrpinnen (6) genom verktygsramen,
kontaktutlösarstyrningen och utlösarenheten.
• Tryck fast gummitätningen (5) på änden på
styrpinnen.
Luftkoppling (fig. A)
De här verktygen har en standard 3/8" rörgänga för
luftledningskopplingen (2). Verktyget är kommer med
en 3/8"- till 1/4"- adapter installerad i ändlocket.
• Fäst teflontejp runt den utvändiga gängan för att
motverka luftläckage.
• För att installera en 1/4"-koppling skruvar man
in kopplingen i 3/8"- till 1/4"-adaptern i locket på
änden och drar åt hårt.
• För att installera en 3/8"- koppling tar man bort
3/8"- till 1/4"-adaptern, om den sitter i. Skruva i
kopplingen i locket på änden och dra åt hårt.
Bruksanvisning
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
Iordningställa verktyget (fig. C)
• Avlägsna all kondens ur kompressorns tankar
och slangar.
• Smörj verktyget. Se “Underhåll”.
• Töm magasinet på spik.
• Lås spikutstötaren (11) i dess bakre läge.
• Kontrollera att kontaktutlösaren (3) och utstötaren
(11) är obehindrat rörliga.
Använd inte verktyget, om inte
kontaktutlösaren eller utstötaren är fritt
rörliga.
• Kontrollera att trycket i lufttillförseln ligger under
max. rekommenderat arbetstryck.
• Anslut luftslangen till kopplingen på verktyget.
• Lyssna efter hörbara läckor vid ventiler och
packningar.
• Sätt luftrycket på min. rekommenderat arbetstryck.
Använd aldrig ett verktyg som läcker eller
har skadade delar.
Användning i kyla.
När man använder verktyget vid temperaturer under
fryspunkten:
• Håll verktyget så varmt som möjligt innan det
skall användas.
• Koppla bort luftledningen från verktyget.
• Droppa 10 till 15 droppar DEWALT- pneumatisk
verktygsolja (eller pneumatisk vinterolja med
glykol) i luftintaget.
• Sätt lufttrycket på max. 5,5 bar.
• Anslut luftslangen till kopplingen på verktyget.
• Fyll magasinet med spik som beskrivet nedan.
• Aktivera verktyget 5 till 6 gånger i spillvirke så att
o - ringarna smörjs.
• Höj lufttrycket till normal arbetsnivå.
• Använd verktyget på vanligt sätt.
Användning i värme
Verktyget bör fungera på normalt sätt. Undvik hetta
i direkt solsken så att stötfångare, o - ringar eller
andra delar inte skadas.
Ladda verktyget (fig. C)
Koppla alltid lös verktyget från
lufttillförseln innan du fyller magasinet.
• Lås spikutstötaren (11) i dess bakre läge.
• Välj ut ett lämpligt avpassat spikstick.
Se “Tekniska data”.
• För in avpassad (e) spiktstickor i laddningsskåran
ovanpå magasinet.
85
SVENSKA
• Frigör spikutstötaren genom att dra den bakåt
och sedan sakta föra den framåt så att den
trycker mot spiken.
Aktivera verktyget (fig. D)
Dessa verktyg är försedda med en kontroll för
utlösning/avstängning (1). När den vrids åt höger
förhindrar kontrollen att verktyget aktiveras.
Med kontrollen i mittläge, är verktyget färdigt
att användas. Verktyget kan användas i två
funktionslägen: sekvensaktionsläge eller stötvis
aktionsläge. Vilken utlösare som är installerad
i verktyget bestämmer funktionsläget.
Läget för sekvensaktion
Sekvensläget används för avbruten spikning när
man önskar mycket noggrann och exakt placering.
• Montera den grå utlösaren som beskrivet ovan.
• Tryck kontaktutlösaren mot arbetsytan.
• Dra i utlösaren och aktivera verktyget. Varje gång
man drar i utlösaren med kontaktutlösaren tryckt
mot arbetsytan, kommer en spik att köras in.
Stötvis aktion
Funktionsläget för stötvis aktion används för snabb
spikning i platta, orörliga ytor.
• Montera den svarta utlösaren som beskrivet ovan.
• För att slå i en enskild spik. Använd verktyget
som beskrivet för sekvensaktion.
• För att slå i flera spik. Dra först i utlösaren
och tryck sedan kontaktutlösaren gång på gång
mot arbetsytan.
Håll inte utlösaren intryckt medan
verktyget inte används. Se till att
avstängningskontrollen står längst till
höger så att man undviker att verktyget
går i gång oavsiktligt medan det inte
används.
Avstängning vid tomgång
Dessa verktyg är försedda med en avstängning vid
tomgång för att skydda dem mot skador.
Denna avstängningsmekanism hindrar att verktyget
går i gång när magasinet är nästan tomt. När 4 till 5
spik återstår i magasinet och verktyget stannar,
följ laddningsinstruktionerna och fyll på med stickor
av avpassade spik. Se ”Ladda verktyget”.
86
Att ta bort spik som fastnat (fig. E)
Om ett spik fastnar i nosen, skall du fortsätta enligt
de här instruktionerna för att ta bort spiket.
• Koppla bort luftledningen från verktyget.
• Lås utlösaren med avstängningskontrollen.
• Töm magasinet på spik.
• Fäll upp spärrskenan (12).
• Tryck och håll fast spärrskenan inåt som pilen visar
(13) tills den smalare delen av spärrstiftet (14) syns.
• För samtidigt magasinet (4) bakåt som pilen (15)
visar så att det krökta spiket friläggs.
• Ta bort det krökta spiket, - med en tång om så
behövs.
• Om påskjutarbladet är i sitt nedre läge, skall man
trycka det uppåt med en skruvmejsel.
• Om du inte kan ta bort spiken med magasinet
fört bakåt till det första stoppet, skall du ta av
magasinet från verktyget. Det gör du genom
att hålla spärrskenan (12) fast inåt medan du
drar magasinet bakåt tills det kommer loss från
verktyget.
• Du sätter tillbaka magasinet genom att föra in
spärrstiftet (14) i magasinhållaren och rättar in
magasinet med nostapparna (16), trycker inåt på
spärrskenan (12) och för in magasinet i verktyget.
• För magasinet framåt tills det låser fast helt.
• Tryck spärrskenan (12) i låst läge.
• Anslut luftslangen till kopplingen på verktyget.
• Fyll på spik i magasinet. Se ”Ladda verktyget”.
Om spikar ofta fastnar i nosen,
skall verktyget tas till en auktoriserad
DEWALT - representant för service.
Djupinställning (fig. F)
För att minska risken för allvarlig skada ifall
verktyget skulle aktiveras i misstag när du
försöker justera djupet måste du ALLTID:
• Låsa utlösaren på OFF (av).
• Koppla ur lufttillförseln.
• Undvika kontakt med utlösaren under
justering.
Spikdjupet kan justeras med djupjusteringen på
verktygets spets.
• Tryck in upplåsningsknappen för att minska på
djupet (17). Skjut kontaktutlösaren neråt (3). Tryck
på låsknappen (18) för att säkra kontaktutlösaren.
SVENSKA
• Tryck in upplåsningsknappen för att öka på
djupet (17). Skjut kontaktutlösaren (3) uppåt till
önskad längd. Tryck på låsknappen (18) för att
säkra kontaktutlösaren.
Upphängningskrok
Dessa verktyg har en inbyggd upphängningskrok.
Kroken kan vridas åt olika håll på verktyget och kan
vikas undan när den inte används.
Att ta av upphängningskroken:
• Koppa bort luftslangen från kopplingen på verktyget.
• Använd tång eller nyckel för att ta av muttern på
upphängningskroken från verktyget.
• Ta av upphängningskroken, brickan och
spärrfjädern.
Felsökning
Följ anvisningarna nedan om något problem
uppkommer. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad om du inte kan lösa problemet.
Verktyget startar inte
• Kontrollera lufttillförseln.
• Om det är kallt skall man värma verktyget.
Verktyget får inte tillräcklig kraft
• Kontrollera lufttillförseln.
• Kontrollera att luftutblåsningen inte är igensatt.
• Smörj verktyget.
Topplocket läcker
• Dra åt skruvarna.
Skötsel
Ditt DEWALT- verktyg har tillverkats för att kunna
användas länge med så lite underhåll som möjligt.
Varaktig och tillfredsställande användning får man
bara genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Verktyget hoppar över spik
• Kontrollera lufttillförseln.
• Smörj verktyget.
• Rengör magasinet och nosen.
• Kontrollera att spärrskenan håller fast magasinet
ordentligt.
Utför följande underhåll dagligen:
Smörj verktyget med 10-15 droppar DEWALT:s
olja för pneumatiska verktyg
• Droppa i luftintaget på ändlocket på verktyget.
Spik fastnar i verktyget
• Se till att bara använda spik av angiven typ.
• Kontrollera att spärrskenan håller fast magasinet
ordentligt.
• Dra åt skruvarna i nosen.
Miljöskydd
Avlägsna all kondens ur kompressorns tankar
och slangar
• Öppna luftningskranarna eller andra
tömningsventiler på kompressortankarna.
• Se till att ansamlat vatten rinner ur slangarna.
Rengör magasinet, utstötaren och mekanismen
till kontakutlösaren
• Rengör med tryckluft.
Se till att alla fästförband på verktyget sitter hårt
och inte är skadade
• Dra åt alla förband med lämpligt verktyg.
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans med
hushållsavfall, om du en dag finner att den behöver
bytas ut, eller du inte längre har användning för den.
Lämna den här produkten till separat avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
87
SVENSKA
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja den
här servicen, vänligen återlämna din produkt till en
auktoriserad reparatör som kommer att lämna in den
å dina vägnar.
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in
den till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
88
GARANTI
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister
i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT. Som
alternativ finns en lista på auktoriserade DEWALT
serviceverkstad och kompletta detaljer om
vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
ÇİVİ ÇAKICI D51823/D51845
Tebrikler!
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn deneyimi
DEWALT’ profesyonel kullanclar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
Ses şiddeti (LpA)
Akustik gücü (LWA)
İvme karesinin
ortalama
ağrlkl kökü
Tavsiye edilen
çalşma basnc
Maks. çalşma
basnc
Vuruş başna
hava tüketimi
Çalşma modu
Şarjör açs
Sürgüler
tip
uzunluk
gövde çap
aç
Ağrlk
1)
D51823
dB(A) < 92
dB(A) < 105
m/s2 3,21)
D51845
< 92
< 105
4,8 - 8,3
bar 8,3
l 2,04 (6,9
bariçin)
temasla
çalşma
31º
8,3
2,04 (6,9
bariçin)
temasla
çalşma
20º
mm 50 - 90
mm 2,9 - 3,3
31º-34º
kg 3,4
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki adresden
DEWALT ile temas kurun veya klavuzun arkasna
bakn.
3,21)
bar 4,8 - 8,3
kesik
başlkl
D51823/D51845
DEWALT, bu aletlerin 98/37/EC, EN 792-13, EN
12549, EN 12096’ya uygun olarak tasarlandğn
beyan eder.
tam
yuvarlak
başlkl
50 - 90
2,9 - 3,8
20º-22º
3,45
Bu değer, sadece aletle ilgili karakteristik bir
değerdir ve aletin kullanm srasnda el-kol
sistemine olan etkileri yanstmaz. Aletin
kullanm srasnda el-kol sistemine olan
etkiler, örneğin, kavrama gücüne, temas bask
gücüne, çalşma yönüne, enerji kaynağnn
ayarna ve çalşlan parçaya ve çalşlan
parçann desteğine bağl olacaktr.
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
Güvenlik talimatlar
Aletleri kullanrken daima, yaralanma riskini
azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallarna uyun. Bu ürünü kullanma
girişiminde bulunmadan önce, aşağdaki güvenlik
talimatlarn dikkatle okuyun.
Bu talimatlar güvenli bir yerde saklayn.
Genel Bilgiler
1 Çalşma alannz temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya neden
olabilir.
2 Çalşma alannzn çevre koşullarna dikkat
edin
Aletleri rutubete maruz brakmayn. Çalşma
alannz iyi aydnlatn.
Aletleri, yanc sv ve gazlarn bulunduğu
ortamlarda kullanmayn.
89
TÜRKÇE
3 Çocuklar aletlerden uzak tutun
Çocuklarn veya ziyaretçilerin aletle temasna
izin vermeyin. Herkesi çalşma alanndan
uzak tutun.
4 Kullanlmayan aletleri saklayn
Kullanlmayan aletleri kuru, güvenli ve
çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde saklayn.
5 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmayn. Hareketli
motor parçalar bunlar kapabilir. Açk havada
çalşken, tercihen lastik eldiven kullann ve
kaymaz tabanl ayakkab giyin. Saçnz uzunsa
koruyucu başlk giyin.
6 Aşr uzanarak çalşmayn
Daima yere sk ve dengeli basmaya dikkat
edin.
7 Daima dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullann. Yorgunken aleti kullanmayn.
8 İşe uygun alet kullann
Küçük alet veya aksesuarlar, ağr hizmet tipi
aletin görevini yapmaya zorlamayn. Alet,
imalat amacna uygun olan işi daha iyi ve
güvenli yapacaktr.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda tavsiye
edilenlerin dşnda aksesuar ve parçalarn
kullanm yaralanma riski doğurabilir.
9 Aletlerinize iyi bakn
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bakm ve aksesuar değişimi için talimatlara
uyun. Tüm komuta mekanizmasn kuru,
temiz ve yağlardan uzak tutun.
10 Hasarl parça kontrolü yapn
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çalşacağndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için,
özenle hasar kontrolü yapn.
Hareketli parçalarn ayarsz olup olmadğ
veya tutukluk yapp yapmadğn, krk
parça olup olmadğn ve çalşmasn
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol edin.
Hasarl siperleri veya diğer arzal parçalar
talimatlar uyarnca onartn veya yeniletin.
11 Aletinizi, yetkili bir DEWALT onarm
merkezinde onartn
Bu alet ilgili güvenlik kurallarna uygundur.
Tehlikeyi önlemek için, aletler, sadece
kalifiye teknisyenler tarafndan onarlmaldr.
90
Pnömatik çakclar için ek güvenlik talimatlar
• Daima emniyet gözlüğünü takn.
• Daima kulak korumasn kullann.
• Sadece klavuzda belirtilen sürgü tiplerini
kullann.
• Aleti bir desteğe monte etmek için herhangi
bir dayanak kullanmayn.
• Aleti hiçbir zaman bu klavuzda belirtilenin
dşnda bir amaç için kullanmayn.
• Her kullanmdan önce güvenlik ve tetik
mekanizmalarnn düzgün çalştğndan ve
somunlarn ve cvatalarn sk olduğundan
emin olun.
• Basnçl hava sistemine bağlamak için hzl
eylem bağlantlarn kullann. Kapanmaz
conta, bağlant kesildikten sonra aletin
içinde basnçl hava kalmayacak şekilde alete
taklmaldr.
• Daima temiz, kuru basnçl hava kullann. Bu
aletin güç kaynağ olarak oksijen veya yanc
gazlar kullanmayn.
• Aleti, sadece aletin izin verilen maksimum
basncn % 10’dan daha fazla geçmeyen
bir hava kaynağna bağlayn. Daha yüksek
basnçlar söz konusu olduğunda, basnçl hava
kaynağna akş güvenlik valfini de içeren bir
basnç azaltma valfi eklenecektir.
• Sadece aletin maksimum çalşma basncn aşan
orana sahip hortumlar kullann.
• Aleti bir yerden başka bir yere götürmeden
önce basnçl hava sisteminden ayrn.
Özellikle aleti taşrken merdiven
kullandğnzda veya taşma srasnda değişik
pozisyon almas gerektiğinde buna dikkat
edin.
• Kullanmadğnzda aleti hava kaynağndan
ayrn.
• Aleti, aşağdaki örneklerdeki eylemleri yaparak
zayflatmaktan veya hasar vermekten kaçnn:
- delme veya kazma
- üretici tarafndan onaylanmayan
değişiklikler yapma
- çelik gibi sert maddelerden yaplmş
kalplara karş çalştrma
- yere düşürme veya sürükleme
- herhangi bir çeşit aşr güç uygulama
• Cihaz çekiç olarak kullanmayn.
• Çalşan bir sürgü sürme aletini asla kendinize
veya başka bir kişiye yöneltmeyin.
TÜRKÇE
• Çalşma srasnda çalşlan parça üzerindeki
sert alanlara veya enerji kaynağnda
meydana gelebilecek kesintilere bağl olarak
gerçekleşmesi olas geri tepmelere karş, aleti
başnza veya vücudunuza herhangi bir zarar
gelmeyecek şekilde tutun.
• Sürgü sürme aletini hiçbir zaman boşluğa
çalştrmayn.
• Çalşma alannda aleti sadece bir sapndan
tutarak ve tetik kapal olarak taşyn.
• Çalşma alanndaki koşullar göz önünde
bulundurun. Sürgüler ince çalşma parçalarn
delip geçebilir, köşelerden ve kenarlardan
kayabilir. Bu da insanlar tehlikeye sokabilir.
• Çalşma parçasnn uçlarna yakn yerlerine
sürgü sürmeyin.
• Diğer sürgülerin üzerine başka sürgü
sürmeyin.
• Sadece üretici veya yetkili bayiler tarafndan
belirtilen yedek parçalar kullann.
• Bu klavuzda verilen bilgilere uygun
olarak, onarmlar sadece uygun aletleri ve
ekipmanlar kullanan üreticiye veya yetkili
servislere yaptrn.
• Sürgü sürme aletinin, örneğin güvenlik
sürgüsü gibi, herhangi bir parçasn sökmeyin
veya çalşmasn engellemeyin.
• Düzenli aralklarla aletin bakmn yaptrn.
Aletin üzerinde şu resimli işaretler gösterilmiştir:
Kasnak hareketi engelli pnömatik
araç.
Merdiven üzerinde kullanmayn.
Uyumlu çivi açlar.
Şarjördeki maksimum çivi says.
Çivi çap.
Maks. çalşma basnc.
Çivi tipi: tam yuvarlak başlkl.
Çivi tipi: kesik başlkl.
Ambalajn içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Çakc
1 Sral çalşma tetiği
1 Güvenlik gözlüğü
1 Kullanm klavuzu
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda veya
aksesuarlarnda hasar oluşup oluşmadğn
kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayrn.
Tanm (şekil A)
Sahip olduğunuz D51823/D51845 çakc, tahta
eşyalara sürgü sürmek için tasarlanmştr.
1 Tetik/kilit düğmesi
2 Hava bağlants
3 Temas kastanyolas
4 Şarjör
Montaj ve ayarlama
Tetik seçimi
Bu aletler bir vuruşlu çalşma tetiğiyle monte
edilmiştir. Ayrca orijinal paket içinde bir de
sral çalşma tetiği bulunur. “Vuruşlu çalşma” ve
“sral çalşma” tanmlar için aşağya bakn.
- Yannda tek bir çivi basl olan gri tetik sral
çalşma tetiğidir. Bu kitin kurulumu aletin
sral çalşma modunda çalşmasna neden
olur.
- Yannda üç tane çivi basl olan siyah tetik
vuruşlu çalşma tetiğidir. Bu kitin kurulumu
aletin vuruşlu çalşma modunda çalşmasna
neden olur.
Çivi uzunluğu.
91
TÜRKÇE
Tetiği sökme (şekil B)
• Hava hattn aletten sökün.
• Şarjörden tüm çivileri çkartn.
• Takoz piminin (6) ucundan lastik halkay (5)
çkartn.
• Takoz pimi sökün.
• Tetik montajn (7) sökün.
Tetiği takma (şekil B)
• Uygun tetiği seçin.
• Tetik yaynn (8) düzgün bir şekilde
oturduğundan emin olarak tetik montajn
tetik yuvasna yerleştirin.
• temas kastanyolas klavuzunun (9) tam
yukar bastrldğndan ve böylece alet
muhafazasyla ayn düzeyde ve muhafaza
delikleriyle (10) hizalanmş olduğundan emin
olun.
• Takoz pimini (6) alet çerçevesi, temas
kastanyolas klavuzu ve tetik montaj
arasndan geçirerek yerleştirin.
• Lastik halkay (5) takoz piminin ucuna itin.
Hava bağlants (şekil A)
Bu aletlerin hava bağlants (2) için standart
3/8" boru fişi bulunur. Bu alete, uç kapağa
yerleştirilmiş bir 3/8"den 1/4"e adaptör monte
edilmiştir.
• Hava szntlarn önlemek için bağlantnn
erkek ucunu Teflon bantla sarn.
• 1/4" boyutunda bir bağlant eklemek için,
bağlanty uç kapaktaki 3/8"den 1/4"e
adaptörüne vidalayn ve sk bir şekilde
skştrn.
• 3/8" bağlants eklemek için, varsa 3/8"den
1/4"e adaptörünü sökün. Bağlanty uç
kapağna vidalayn ve sk bir şekilde
skştrn.
Kullanm talimatlar
Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
Aletin hazrlanmas (şekil C)
• Hava basnç tanklarndaki ve hortumlarndaki
tüm yoğunlaşmay boşaltn.
• Aleti yağlayn. Baknz “Bakm”.
92
• Şarjörden tüm çivileri çkartn.
• Çivi iticiyi (11) geri konuma kilitleyin.
• Temas kastanyolasnn (3) ve çivi iticinin
(11) serbest şekilde hareket edip edemediğini
kontrol edin.
Temas kastanyolas veya çivi itici
serbest hareket edemiyorsa aleti
kullanmayn.
• Hava kaynağnn basncnn, tavsiye edilen
maksimum çalşma basncnn altnda olup
olmadğn kontrol edin.
• Hava hortumunu, aletin üzerindeki bağlantya
bağlayn.
• Valfler ve contalar etrafnda sznt olup
olmadğn dinleyerek kontrol edin.
• Hava basncn tavsiye edilen minimum
çalşma basncna ayarlayn.
Asla sznt yapan veya hasar görmüş
parçalar olan bir aleti kullanmayn.
Soğuk havada çalşma
Donma noktasnn altndaki scaklklarda aleti
çalştrrken:
• İlk kullanmdan önce aleti mümkün olduğu
kadar scak tutun.
• Hava hattn aletten sökün.
• Hava girişine, 10 veya 15 damla DEWALT
pnömatik alet yağ (veya etilen glikol içeren
kş şartlarna uygun pnömatik yağ) koyun.
• Hava basncn en fazla 5.5 bara ayarlayn.
• Hava hortumunu, aletin üzerindeki bağlantya
bağlayn.
• Çivileri şarjöre aşağda belirtildiği gibi
yükleyin.
• O-halkalarn yağlamak için aleti 5 veya 6 kez
talaş içine çalştrn.
• Hava basncn normal çalşma düzeyine
yükseltin.
• Aleti normal olarak kullann.
Scak havada çalşma.
Aletin normal çalşmas gerekir. Tamponlara,
o-halkalarna ve diğer lastik parçalara gelebilecek
hasardan kaçnmak için doğrudan güneş şğna
maruz brakmayn.
TÜRKÇE
Aletin yüklenmesi (şekil C)
Bağlant elemanlarn yüklemeden
önce daima aleti hava kaynağndan
ayrn.
• Çivi iticiyi (11) geri konuma kilitleyin.
• Uygun bir sralanmş çivi çubuğu seçin.
Baknz “Teknik veriler”.
• Şarjörün üzerindeki yükleme yuvasna sral çivi
çubuğunu/çubuklarn yerleştirin.
• Arkaya doğru çekerek çivi iticinin mandaln
açn ve çivilere karş bastrmak üzere
dikkatlice çivi iticiyi ileri kaydrn.
Aletin işletilmesi (şekil D)
Bu aletler, bir tetik/kilit düğmesiyle (1)
donatlmştr. Sağa çevrildiğinde bu düğme
aletin çalşmasn engeller. Düğme ortaya
getirildiğinde alet tam çalşr duruma gelir. Alet
iki mod kullanlarak çalştrlabilir: sral veya
vuruşlu çalşma modu. Aletteki tetik çalşma
modunu belirler.
Sral çalşma modu
Sral çalşma modu, çok dikkatli ve kesin
yerleştirmeye ihtiyaç duyulduğunda aralkl çivileme için kullanlr.
• Yukarda anlatldğ şekilde gri tetiği takn.
• Temas kastanyolasn çalşma yüzeyine
bastrn.
• Aleti çalştrmak için tetiği çekin.
Temas kastanyolas çalşma yüzeyine
değerken tetiği her çekişinizde bir çivi
sürülecektir.
Vuruşlu çalşma
Vuruşlu çalşma modu, düz ve sabit yüzeyler üzerine hzl çivileme yapmak için kullanlr.
• Yukarda anlatldğ şekilde siyah tetiği takn.
• Tek bir çivi sürmek için: Sral çalşmada
anlatldğ şekilde aleti çalştrn.
• Birden çok çivi sürmek için: Önce tetiği çekin,
daha sonra temas kastanyolasn tekrar tekrar
çalşma yüzeyine bastrn.
Alet kullanmda olmadğnda tetiği
basl brakmayn.
Aleti kullanmadğnzda tetik kilit
düğmesini sağa dönmüş şekilde
tutarak yanlşlkla çalşmasn önleyin.
Boş atş engeli
Aleti hasardan korumak için bu aletler boş atş
engeliyle donatlmştr.
Boş atş engeli, şarjörün bitimine yakn aletin
çalşmasn engeller. Şarjörde yaklaşk 4 veya 5
çivi kaldğnda ve aletin çalşmas durduğunda,
sral çivi çubuklarn yüklemek için yükleme
talimatlarn takip edin. Baknz “Aletin yüklenmesi”
Tkanmş bir çiviyi temizleme (şekil E)
Eğer uç ksmnda bir çivi skşrsa, çiviyi
çkartmak için şu talimatlar takip edin:
• Hava hattn aletten sökün.
• Tetik kilitleme düğmesiyle tetiği kilitleyin.
• Şarjörden tüm çivileri çkartn.
• Trnakl mandal (12) kaldrn.
• Mandal piminin (14) dar ksm görünene
kadar, okla gösterildiği şekilde (13) trnakl
mandal itin ve içeriye doğru tutun.
• Ayn anda, eğilmiş çiviyi ortaya çkarmak
için okla gösterildiği şekilde (15) şarjörü (5)
arkaya doğru kaydrn.
• Gerekirse bir pense kullanarak eğilmiş çiviyi
çkartn.
• Sürücü bçağ aşağ konumda bulunuyorsa, bir
tornavida kullanarak sürücü bçağn yukar
itin.
• Eğer şarjörü ilk durdurmaya kadar çektiğinizde
çiviyi çkaramyorsanz, şarjörü aletten
tamamen sökün.
Bunu, trnakl mandal (12) skca içeriye
doğru tutarken şarjör aletten ayrlana kadar
şarjörü arkaya doğru çekerek yapabilirsiniz.
• Şarjörü yeniden takmak için mandal pimini
(14) şarjör dirseğine yerleştirin, şarjörün
ön ucunu, uç mandallaryla (16) hizalayn,
trnakl mandaln (12) üzerinden içeri itin ve
şarjörü aletin üzerine kaydrn.
• Şarjörü ileri iterek tam kapal konuma getirin.
93
TÜRKÇE
• Trnakl mandal (12) bastrarak kilitli konuma
getirin.
• Hava hortumunu, aletin üzerindeki bağlantya
bağlayn.
• Şarjöre çivi yükleyin. Baknz “Aletin
yüklenmesi”
Çiviler sk olarak uç ksmnda skşma
yapmaya başlarsa, aleti yetkili bir
DEWALT servisine götürün.
Derinlik ayar (şekil F)
Derinlik ayarý yaparken kazayla çalýþtýrarak
ciddi derecede yaralanma riskini azaltmak
için, HER ZAMAN:
• Tetiði KÝLÝTLEYÝN.
• Hava kaynaðýný kapatýn.
• Ayarlama sýrasýnda tetikten uzak
durmaya dikkat edin.
Çivilerin ne kadar derine çakýlacaðý aletin ucundaki
derinlik ayarý ile ayarlanabilir.
• Derinliði azaltmak için açma butonunu (17) içeri
itin. Temas halinde çalýþmayý durduran güvenlik
mandalýný (3) aþaðý itin. Güvenlik mandalýný
yerine oturtmak için kilit düðmesine (18) basýn.
• Derinliði azaltmak için açma butonunu (17) içeri
itin. Güvenlik mandalýný (3) istenen þekilde
yukarý itin. Güvenlik mandalýný yerine oturtmak
için kilit düðmesine (18) basýn.
Kemer/bağlama asks
Bu aletin üzerinde bir kemer/bağlama asks bulunur. Ask aletin her iki tarafna doğru döndürülebilir ve kullanlmadğnda katlanabilir.
Kemer/bağlama asksn çkartmak için:
• Hava hortumunu, aletin üzerindeki
bağlantdan sökün.
• Bir pense veya anahtar kullanarak kemer/
bağlama asksnn somununu aletin uç
kapağndan sökün.
• Kemer/bağlama asksn, pulu ve kontrol
yayn sökün.
Şu bakm işlemlerini her gün gerçekleştirin:
Aleti 10-15 damla DEWALT pnömatik alet yağyla
yağlayn
• Aletin uç kapağnda bulunan hava
bağlantsna da damlatn.
Hava basnç tanklarndaki ve hortumlarndaki tüm
yoğunlaşmay boşaltn
• Kompresör tanklarndaki kapaklar veya diğer
boşaltma valflerini açn.
• Birikmiş suyun borulardan akmasna izin
verin.
Şarjör, itici ve temas kastanyolas mekanizmasn
temizleyin
• Basnçl hava üfleyerek temizleyin.
Aletin üzerindeki tüm sürgülerin sk ve hasarsz
olduğundan emin olun
• Uygun aleti kullanarak tüm gevşek sürgüleri
skştrn.
Sorun giderme
Aletinizin doğru çalşmadğn hissederseniz, aşağdaki talimatlar takip edin. Bunlar
sorununuzu çözmezse, lütfen servisinize
başvurun.
Alet çalşmyor
• Hava kaynağn kontrol edin.
• Scaklk düşükse aleti stn.
Aletin gücü yetersiz
• Hava kaynağn kontrol edin.
• Hava çkşnn açk olup olmadğn kontrol
edin.
• Aleti yağlayn.
Üst kapaktan hava szyor
• Kapak vidalarn skştrn.
Bakm
DEWALT aletiniz, minimum bakmla uzun süre
çalşacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman
sorunsuz çalşmas, alete gerekli bakmn
yaplmasna ve düzenli temizliğe bağldr.
94
Alet çivi atlyor
• Hava kaynağn kontrol edin.
• Aleti yağlayn.
• Şarjörü ve uç ksmn temizleyin.
• Şarjör kapağnn şarjörü skca tuttuğundan
emin olun.
TÜRKÇE
Sürgüler alette skşyor
• Sadece belirtilen tür sürgüleri
kullandğnzdan emin olun.
• Şarjör kapağnn şarjörü skca tuttuğundan
emin olun.
• Uç vidalarn skştrn.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel atıklarla
birlikte imha edilmemelidir.
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
DEWALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletinizin
performans sizi tam olarak tatmin etmiyorsa,
30 gün içinde takas için yetkili bayinize geri
götürebilirsiniz. Satn alma belgesinin ibraz
şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü değiştirmek
isterseniz ya da artık işinize yaramıyorsa, normal evsel
atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için
ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri kazanım
yoluyla tekrar kullanılmasını sağlamaktadır.
Geri kazanılan malzemelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine
yardımcı olur ve ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli ürünlerin
evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin atık sahalarında
toplanması veya yeni bir ürün aldığınızda satıcı tarafından
geri alınması öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir imkan
sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak için, lütfen
ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi yapan bir yetkili
servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT ofisi
ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin yerini
öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili DEWALT tamir
acentelerinin listesi ve satış sonrası servis ve bağlantıların
tam ayrıntıları İnternette www.2helpU.com adresinde
mevcuttur.
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm
DEWALT aletleri bir yl süreyle ücretsiz servis
desteğine de sahiptir. Satn alma tarihinden
itibaren bir yl içinde yaplan hiçbir onarm
ve koruyucu bakm işleminden işçilik
ücreti almamaktayz. Satn alma tarihinin
belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
DEWALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletleri,
satş tarihinden itibaren bir yl süreyle
garantilidir. Hatal malzemeden veya
işçilikten kaynaklanan tüm arzalar ücretsiz
onarlr. Lütfen aleti herhangi bir yetkili
DEWALT veya Black & Decker servis merkezine
gönderin, ya da bizzat başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya girişimde
bulunulan onarmlardan kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve
aşnmadan, alet üzerinde değişiklik ve amaç
dş kullanmdan kaynaklanan hasar.
Size en yakn yetkili DEWALT tamir acentesi
için lütfen bu klavuzun arkasnda bulunan
uygun telefon numarasn kullann. Buna ek
olarak, DEWALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile ilgili
tüm detayli bilgileri Internet’de www.2helpU.
com adresinden edinebilirsiniz.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağnz eski aletinizi, çevreyi etkilemeyecek
biçimde ortadan kaldran DEWALT onarm merkezlerine götürün.
95
∂§§∏¡π∫∞
∫∞ƒºøΔπ∫√ ª∏Ã∞¡∏ª∞ D51823/D51845
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
Δ¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∏¯ËÙÈ΋ ›ÂÛË (LpA)
dB(A)
∞ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË (LWA) dB(A)
™Ù·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜
̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘
m/s2
¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ›ÂÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
bar
ª¤ÁÈÛÙË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ bar
∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·¤Ú· ·Ó¿ Ú›„Ë l
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
°ˆÓ›· ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·
™ÊÈÁÎÙ‹Ú˜
Ù‡Ô˜
Ì‹ÎÔ˜
‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘
ÁˆÓ›·
μ¿ÚÔ˜
1)
96
D51823
< 92
< 105
D51845
< 92
< 105
3,21)
3,21)
4,8 - 8,3
4,8 - 8,3
8,3
8,3
2,04
2,04
(ÛÂ 6,9 bar) (ÛÂ 6,9 bar)
ΛÓËÛ˘
ΛÓËÛË
Â·Ê‹˜
Â·Ê‹˜
31Æ
20Æ
ÂÏÏÂÈÙÈ΋˜ ΢ÎÏÈ΋
ÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÂÊ·Ï‹
mm 50 - 90
50 - 90
mm 2,9 - 3,3
2,9 - 3,8
31Æ-34Æ
20Æ-22Æ
kg 3,4
3,45
∏ ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÙÈÌ‹ Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ‰ÂÓ
·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
¯ÂÚÈÔ‡ –‚Ú·¯›ÔÓ· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¯ÂÚÈÔ‡
– ‚Ú·¯›ÔÓ· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ı· ÂÍ·ÚÙËı› ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË
ÎÚ·Ù‹Ì·ÙÔ˜, ·fi ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ›ÂÛ˘ Â·Ê‹˜,
ÙËÓ ÊÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
D51823/D51845
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ÂÚÁ·Ï›·
ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜: 98/37/EC,
EN 792-13, EN 12549 & EN 12096.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó·
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·. ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ
ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜
Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ ÛÂ
‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ·È‰È¿ ‹ ÙÚ›ÙÔ˘˜ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ
Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙ›ٷÈ
ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
∂§§∏¡π∫∞
4 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
EÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜,
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
5 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
6 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
7 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÚÔÛı‹Î˜
ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·
Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ΔfiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
9 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜
‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙÂ
Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
10 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ·
Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜
Ú¤ÂÈ. EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È
ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ,
Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È
ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È
fiϘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È
‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜.
11 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ
ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
EÈϤÔÓ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ηÚʈÙÈο
ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜
• ¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿.
• ¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù·
ÁÈ· Ù· ·˘ÙÈ¿.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÙÔÓ Ù‡Ô ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ·
¿ÏϘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
• ¶ÚÈÓ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô
Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜
Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È fiÙÈ
Ù· ·ÍÈÌ¿‰È· Î·È Ù· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· Â›Ó·È Î·Ï¿
ÙÔÔıÂÙË̤ӷ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ù·¯Â›·˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
ÂÈÂṲ̂ÓÔ˘ ·¤Ú·. ΔÔ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ·,
Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÊÚ¿ÁÈÛ˘,
Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂ
Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ Ô ÂÈÂṲ̂ÓÔ˜ ·¤Ú·˜
Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ
·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ηı·Úfi, ÍËÚfi
ÂÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú·. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
Ô͢ÁfiÓÔ ‹ η˘Û·¤ÚÈ· ˆ˜ ËÁ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ¡· Û˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂ Û˘Û΢‹
·ÚÔ¯‹˜ ·¤Ú· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë Ì¤ÁÈÛÙË
ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË ›ÂÛË ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ
10%. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓıËÎÒÓ ˘„ËÏfiÙÂÚ˘
›ÂÛ˘,
ı· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È Ì›· ‚·Ï‚›‰· Ì›ˆÛ˘
›ÂÛ˘, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ‚·Ï‚›‰·
·ÛÊ·Ï›·˜ Ì ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘
Ú‡̷ÙÔ˜.
97
∂§§∏¡π∫∞
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜ ÌÂ
‰È·‚¿ıÌÈÛË ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ›ÂÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ¶ÚÈÓ ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙÂ
ÙÔ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÂṲ̂ÓÔ˘ ·¤Ú·, ÂȉÈο
·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÛοϘ ‹ ·Ó
Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Û·˜ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ù‡¯ËÌ·.
• ¡· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹
·¤Ú· fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ.
• ∞ÔʇÁÂÙ ӷ Êı›ÚÂÙ ‹ Ó· ηٷÔÓ›Ù ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô:
- ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙÔ ‹ ¯·Ú¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ
- ÙÚÔÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ
ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜
- ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Û ÂÈÊ¿ÓÂȘ ·fi
ÛÎÏËÚfi ˘ÏÈÎfi fiˆ˜ ÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ
- ÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ‹ Û¤ÚÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ
- ·ÛÎÒÓÙ·˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜
• ªËÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ˆ˜ ÛÊ˘Ú›.
• ªËÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘
ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÚÔ˜ Ù· ÂÛ¿˜ ‹ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜.
• √Ù·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ, Ó· Îڷٿ٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂ
ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ‚Ï¿‚˜
ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ‹ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·‹‰ËÛ˘ ÏfiÁˆ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘
·ÚÔ¯‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÏfiÁˆ ¯Ú‹Û˘ Û ÛÎÏËÚ¤˜
ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ ÛÙÔ ÎÂÓfi.
• ™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ı· ÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ
È¿ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ·fi ÙË Ï·‚‹ Î·È ÔÙ¤ ÂÓ ÒÚ·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘.
• §¿‚ÂÙ ˘fi„Ë ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜. √È ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
‰È·ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ÏÂÙ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó·
ıÚ˘ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜
Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÛÂ
ΛӉ˘ÓÔ.
• ªËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË
ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ªËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ¿Óˆ ÛÂ
¿ÏÏÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Ô˘
ÔÚ›˙ÂÈ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ‹ ÔÈ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔÈ
·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ.
98
• √È ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ
ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ‹ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ Û˘ÓÂÚÁ›·
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó
Ù· ηٿÏÏËÏ· ÂÚÁ·Ï›· Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi.
• ªËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙÂ Î·È ÌËÓ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙÂ
ÂÌfi‰È· ÛÙ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ, fiˆ˜ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·.
• ¡· οÓÂÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û¤Ú‚È˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·.
Δ· ·Ú·Î¿Ùˆ ۇ̂ÔÏ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô:
¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
·ÛÊ·Ï›·˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÂ
ÎÈÓËÙ‹ ÛοϷ.
™˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ηÚÊÈÒÓ.
ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ηÚÊÈÒÓ ÛÂ
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ηÚÊÈÔ‡.
ª‹ÎÔ˜ ηÚÊÈÔ‡.
ª¤ÁÈÛÙË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
Δ‡Ô˜ ηÚÊÈÔ‡: ΢ÎÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹.
Δ‡Ô˜ ηÚÊÈÔ‡: ÂÏÏÂÈÙÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ∫·ÚʈÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·
1 ™Î·Ó‰¿ÏË ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
1 ∑‡ÁÔ˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ Á˘·ÏÈÒÓ
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
∂§§∏¡π∫∞
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ηÈ
Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
ΔÔ Î·ÚʈÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· D51823/D51845 ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ ÛÂ
͇ÏÈÓ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÛηӉ¿Ï˘/·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
2 EÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú·
3 ¢È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜
4 °ÂÌÈÛÙ‹Ú·˜
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
EÈÏÔÁ‹ ÛηӉ¿Ï˘
Δ· ÂÚÁ·Ï›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛηӉ¿ÏË Ì ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
·Ó·‹‰ËÛ˘. ™ÙË Û˘Û΢·Û›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È
Â›Û˘ ÛηӉ¿ÏË ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. °È· ÙÔÓ
ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ fiÚˆÓ «ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó·‹‰ËÛ˘» ηÈ
«‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜» ‚Ï. ·Ú·Î¿Ùˆ.
- ∏ ÁÎÚÈ ÛηӉ¿ÏË Ì ÙÔ Î·ÚÊ› ÛÙÔ Ï¿È Â›Ó·È Ë
ÛηӉ¿ÏË ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
∏ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
- ∏ Ì·‡ÚË ÛηӉ¿ÏË Ì ٷ ÙÚ›· ηÚÊÈ¿ ÛÙÔ Ï¿È
Â›Ó·È Ë ÛηӉ¿ÏË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó·‹‰ËÛ˘.
∏ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó·‹‰ËÛ˘.
∞Ê·›ÚÂÛË Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ (ÂÈÎ. μ)
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú· ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (5) ·fi ÙÔ
¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ͢ÏfiηÚÊÔ˘ (6).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Í˘ÏfiηÚÊÔ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ (7).
ΔÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ (ÂÈÎ. μ)
• EÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛηӉ¿ÏË.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ ÛÙÔ
Îԛψ̷ Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ (8) ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ
ÛˆÛÙ¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
Â·Ê‹˜ (9) ˆıÂ›Ù·È ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È
ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô Ì ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ Ô¤˜ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ (10).
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Í˘ÏfiηÚÊÔ (6) ÒÛÙ ӷ
‰È·ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â·Ê‹˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
ÛηӉ¿Ï˘.
• Øı‹ÛÙ ÙÔÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (5) ÛÙÔ ¿ÎÚÔ
ÙÔ˘ ͢ÏfiηÚÊÔ˘.
EÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú· (ÂÈÎ. A)
Δ· ÂÚÁ·Ï›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù˘ÈÎfi Û›ڈ̷ ۈϋӷ
3/8" ÁÈ· ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú· (2). ΔÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÛÙËÓ
ηχÙÚ· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘, Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙȘ
‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi 3/8" Û 1/4".
• Δ˘Ï›ÍÙ ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì ٷÈÓ›· Teflon ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹
·¤Ú·.
• °È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ ÂÍ¿ÚÙËÌ· 1/4",
‚ȉÒÛÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· Ô˘
ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi 3/8" Û 1/4"
ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÚ· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ Î·Ï¿.
• °È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ ÂÍ¿ÚÙËÌ· 3/8”,
·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· Ô˘
ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi 3/8" ÛÂ
1/4", ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ. μȉÒÛÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÛÙËÓ
ηχÙÚ· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ Î·Ï¿.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ΔËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. C)
• ∞ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÙ ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜
ۈϋÓ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛ˘ÌÈÂÛÙ‹.
• §È¿ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. μÏ. «™˘ÓÙ‹ÚËÛË».
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ ÚÔÒıËÛ˘ ηÚÊÈÒÓ
(11) ÛÙËÓ ›Ûˆ ı¤ÛË.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜ (3) Î·È ÙÔ
¤Ì‚ÔÏÔ ÚÔÒıËÛ˘ ηÚÊÈÒÓ (11) ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È
ÂÏ¢ı¤Ú·.
99
∂§§∏¡π∫∞
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·Ó Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜ ‹ ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ
ÚÔÒıËÛ˘ ηÚÊÈÒÓ ‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È
ÂÏ¢ı¤Ú·
• EϤÁÍÙ ·Ó Ë ›ÂÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ·¤Ú· ›ӷÈ
οو ·fi ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ›ÂÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ·¤Ú· Ì ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• EϤÁÍÙ Ì ÙËÓ ·ÎÔ‹ ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘¯fiÓ
‰È·ÚÚÔÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ‚·Ï‚›‰Â˜ Î·È ÙȘ
ÚÔ‰¤Ï˜ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË
ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ¤Ó· ÂÚÁ·Ï›Ô
Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹ ‹ Êı·Ṳ́ӷ ̤ÚË.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¯·ÌËÏ‹˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
οو ·fi 4 ÔC:
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÛÔ ÈÔ ıÂÚÌfi Á›ÓÂÙ·È
ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú· ·fi ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ƒ›ÍÙ 10 ¤ˆ˜ 15 ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÂÏ·›Ô˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ
ÂÚÁ·Ï›ˆÓ DEWALT (‹ ·ÓÙÈ„˘ÎÙÈÎfi ¤Ï·ÈÔ
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ
·Èı˘ÏÂÓÔÁÏ˘ÎfiÏË) ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ·¤Ú·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ¤ˆ˜ 5,5 bar.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ·¤Ú· Ì ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ΔÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· Ì ηÚÊÈ¿
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô 5-6 ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ
Û ¤Ó· Úfi¯ÂÈÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ ÁÈ· Ó· ÏÈ¿ÓÂÙÂ
ÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘˜ ΢ÎÏÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜.
• ∞˘Í‹ÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi
Â›Â‰Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙÔÓ Û˘Ó‹ıË
ÙÚfiÔ.
100
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˘„ËÏ‹˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο. ∞ÔʇÁÂÙÂ
ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÒÛÙÂ
Ó· ÌË Êı·ÚÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜, ÔÈ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔÈ
΢ÎÏÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÂÏ·ÛÙÈο
̤ÚË.
∞ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. C)
¡· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú· ÚÈÓ ÙÔ
ÂÊԉȿÛÂÙ ÌÂ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ ÚÔÒıËÛ˘ ηÚÊÈÒÓ
(11) ÛÙËÓ ›Ûˆ ı¤ÛË.
• EÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰¤ÛÌË Î·ÚÊÈÒÓ.
μÏ. «Δ¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο».
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙȘ ‰¤Û̘ ηÚÊÈÒÓ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ Î·ÚÊÈÒÓ ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜
ÙÔ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ Î·È ÔÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ȤÛÂÙ ¿Óˆ ÛÙ·
ηÚÊÈ¿.
∫›ÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ.D)
Δ· ÂÚÁ·Ï›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰È·ÎfiÙË ÛηӉ¿Ï˘/
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (1). √Ù·Ó ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿,
Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
√Ù·Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ΔÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û ̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô
ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹ ÙËÓ
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó·‹‰ËÛ˘.
∏ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÛηӉ¿ÏË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘.
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
∏ ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‰È·ÎÔÙfiÌÂÓÔ Î¿Úʈ̷, fiÙ·Ó
··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔÛÂÎÙÈ΋ Î·È ·ÎÚÈ‚‹˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË
ηÚÊÈÒÓ.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÁÎÚÈ ÛηӉ¿ÏË fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• Øı‹ÛÙ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
ÂÚÁ·Û›·˜.
∂§§∏¡π∫∞
• ΔÚ·‚‹ÍÙ ÙË ÛηӉ¿ÏË ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙÂ
Û ΛÓËÛË ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. ∫¿ı ÒıËÛË Ù˘
ÛηӉ¿Ï˘ Î·È ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
Â·Ê‹˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜,
ÙÔÔıÂÙ› ¤Ó· ηÚÊ›.
EÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó·‹‰ËÛ˘
∏ ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó·‹‰ËÛ˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ù·¯Â›· ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·ÚÊÈÒÓ
Û Â›‰˜, ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ì·‡ÚË ÛηӉ¿ÏË fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• °È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ¤Ó· ÌfiÓÔ Î·ÚÊ›:
£¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
• °È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÔÏÏ¿ ηÚÊÈ¿:
ΔÚ·‚‹ÍÙ ÙË ÛηӉ¿ÏË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ˆı‹ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜
¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜.
ªËÓ ‰È·ÙËÚ›Ù ÙË ÛηӉ¿ÏË ·ÙË̤ÓË
ÂÓÒÛˆ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ
ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ӷ
ı¤ÛÂÙÂ Ù˘¯·›· Û ΛÓËÛË ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ.
∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Δ· ÂÚÁ·Ï›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜
Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ Ù· ÚÔÛٷهÂÈ ·fi
ÂӉ¯fiÌÂÓË ÊıÔÚ¿. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜
Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó· ÙÂı›
Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÙ·Ó Ô ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ
¿‰ÂÈÔ˜. √Ù·Ó ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 4 ‹ 5 ηÚÊÈ¿
ÛÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡
ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ‰¤Û̘ ηÚÊÈÒÓ. μÏ. ÙËÓ
ÂÓfiÙËÙ· «∞ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ».
∞ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÂÌÔ‰›Ô˘ (ÂÈÎ. E)
∞Ó Î¿ÔÈÔ Î·ÚÊ› ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
ÂÎÙfiÍ¢Û˘, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ
·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙÂ:
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú· ·fi ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË ÛηӉ¿ÏË Ì ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ÙÔ˘ ÛÙÚÔÊ¿ÏÔ˘ (12).
• Øı‹ÛÙÂ Î·È ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ÙÔ˘
ÛÙÚÔÊ¿ÏÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ̤۷ fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ
‚¤ÏÔ˜ (13) ̤¯ÚÈ Ó· Ê·Ó› ÙÔ ÛÙÂÓfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘
›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÌÔ¯ÏÔ‡ (14).
• Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÔÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· (4)
ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‚¤ÏÔ˜ (15) ÁÈ·
Ó· Ê·Ó› ÙÔ ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ Î·ÚÊ›.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ Î·ÚÊ›
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì›· ¤ÓÛ· ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
• ∞Ó Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Â›Ó·È ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ı¤ÛË,
ˆı‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Ì ¤Ó· ηÙÛ·‚›‰È.
• ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Î·ÚÊ› ÌÂ
ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔ, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
ÙÔÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
°È· Ó· ÙÔÓ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi
ÙÔ˘ ÛÙÚfiÊ·ÏÔ˘ (12) ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ̤۷
ηıÒ˜ ˆı›Ù ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ
̤¯ÚÈ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• °È· Ó· ÙÔÓ Â·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ, ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ
›ÚÔ ÙÔ˘ ÌÔ¯ÏÔ‡ (14) ÛÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·, ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ ¿ÎÚÔ
ÙÔ˘ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· Ì ÙÔ˘˜ ÁfiÌÊÔ˘˜ Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜
ÂÎÙfiÍ¢Û˘ (16), ˆı›ÛÙ ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ
ÌÔ¯Ïfi ÙÔ˘ ÛÙÚÔÊ¿ÏÔ˘ (12) Î·È ÔÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔÓ
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• √ÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜
̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ÙÔ˘ ÛÙÚÔÊ¿ÏÔ˘ (12) ÛÙË
ı¤ÛË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ·¤Ú· Ì ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ηÚÊÈ¿ ÛÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·. μÏ. ÙËÓ
ÂÓfiÙËÙ· «∞ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ».
∞Ó Ù· ηÚÊÈ¿ ÎÔÏÏÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ ÂÎÙfiÍ¢Û˘, Ú¤ÂÈ Ó·
οÓÂÙ ۤڂȘ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚˆÓ ÂÈÛ΢ÒÓ
Ù˘ DEWALT.
101
∂§§∏¡π∫∞
Ρύθμιση βάθους (Εικ. F)
Για μείωση του κινδύνου σοβαρού
τραυματισμού από απροσδόκητη
ενεργοποίηση όταν προσπαθείτε
να ρυθμίσετε το βάθος, ΚΑΝΕΤΕ
ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:
•
Κλειδώστε τη σκανδάλη.
•
Αποσυνδέστε την παροχή αέρα.
•
Αποφύγετε την επαφή με τη
σκανδάλη κατά τη διάρκεια των
ρυθμίσεων.
Το βάθος στο οποίο οδηγούνται τα καρφιά μπορεί
να ρυθμιστεί με τη χρήση του ρυθμιστή βάθους στη
μύτη του εργαλείου.
• Για μείωση του βάθους, πιέστε το κουμπί
απασφάλισης (17) προς τα μέσα. Σύρετε το άκρο
ενεργοποίησης επαφής (3) προς τα κάτω. Πιέστε
το κουμπί ασφάλισης (18) για να ασφαλίσετε το
άκρο ενεργοποίησης επαφής.
• Για αύξηση του βάθους, πιέστε το κουμπί
απασφάλισης (17) προς τα μέσα. Σύρετε το άκρο
ενεργοποίησης επαφής (3) προς τα πάνω στην
επιθυμητή θέση. Πιέστε το κουμπί ασφάλισης
(18) για να ασφαλίσετε το άκρο ενεργοποίησης
επαφής.
∞ÁÎÈÛÙÚÔ ÈÌ¿ÓÙ·/‰ÔÎÔ‡
Δ· ÂÚÁ·Ï›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ
ÈÌ¿ÓÙ·/‰ÔÎÔ‡. ΔÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È
ÚÔ˜ ÙȘ ‰‡Ô fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ‰ÈÏÒÓÂÈ
ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ.
°È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ ÙÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÈÌ¿ÓÙ·/‰ÔÎÔ‡:
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ·¤Ú· ·fi ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ¤ÓÛ· ‹ ÎÏÂȉ› ÁÈ· Ó·
·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ·fi ÙÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ
ÈÌ¿ÓÙ·/‰ÔÎÔ‡ ·fi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÚ· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÈÌ¿ÓÙ·/‰ÔÎÔ‡,
ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ ÚÔ‰¤Ï·˜ Î·È ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ
Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ·
Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.
°È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
102
EÎÙÂϛ٠ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘:
§È·›ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì 10-15 ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÂÏ·›Ô˘
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ DEWALT
• ƒ›ÍÙ ÙȘ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú· ¿Óˆ
ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÚ· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∞ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÙ ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜
ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛ˘ÌÈÂÛÙ‹
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÎÚÔ˘Ó›ÛÎÔ˘˜ ‹ ÙȘ ‚·Ï‚›‰Â˜
·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ‰Ô¯Â›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÌÈÂÛÙ‹.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ ÓÂÚfi Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ·fi
ÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜.
∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·, ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÒıËÛ˘
Î·È ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â·Ê‹˜
• ∫·ı·Ú›ÛÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÈÂṲ̂ÓÔ
·¤Ú·.
μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
Â›Ó·È Î·Ï¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Êı·Ú›.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ
Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
∞Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο,
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜. E¿Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ
Ï˘ı›, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ.
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
• EϤÁÍÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú·.
• ∞Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹, ıÂÚÌ¿ÓÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
∏ ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ·ÓÂ·Ú΋˜
• EϤÁÍÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú·.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·¤Ú· Â›Ó·È ÎÂÓ‹.
• §È¿ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
∏ ¿Óˆ ηχÙÚ· ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹ ·¤Ú·
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ Ù˘ ηχÙÚ·˜.
∂§§∏¡π∫∞
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‰È·‰Ô¯Èο Ù· ηÚÊÈ¿
• EϤÁÍÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú·.
• §È¿ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
ÂÎÙfiÍ¢Û˘.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ÌÔ¯Ïfi˜ ÙÔ˘ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·
ÎÚ·Ù¿ ÛÙ·ıÂÚfi ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
EÌfi‰È· ·fi Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ÛˆÛÙfi
Ù‡Ô ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ÌÔ¯Ïfi˜ ÙÔ˘ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·
ÎÚ·Ù¿ ÛÙ·ıÂÚfi ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÂÎÙfiÍ¢Û˘.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος θα
το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συντήρησης
μέσω επικοινωνίας με το τοπικό σας γραφείο
της DEWALT στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε
κατάλογο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
συντήρησης της DEWALT, καθώς και πλήρεις
λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση
και πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.2helpU.com.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι
το προϊόν σας της DEWALT χρειάζεται
αντικατάσταση, ή εάν δεν το
χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Τοποθετήστε αυτό το προϊόν σε
ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων
προϊόντων και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Η
επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά στην
αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη ζήτηση
πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
103
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏Δπ∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ EΔ√À™ ™Àªμ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒμπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ EΔ√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ
·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙÂ
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
104
105
106
107
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.com
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70 20 15 10
Fax:
36 94 49 01
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
Φαξ:
Service:
(01) 8981-616
(01) 8983-570
(01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
472 20 39 72
Fax:
472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederland
DEWALT BV
Joulehof 12
4622 RG Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.com
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Keilasatama 3
02150 Espoo
Puh:
010 400 430
Faksi:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
DEWALT
Kägelhamnen 3
02150 Esbo
Tel:
010 400 430
Fax:
(09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT, c/o Regus
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
Merkez Servis
Tersane Cad.
Nafe Sokak 1-3/4 Karaköy - İstanbul
Tel:
Faks:
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
648923-00
214 66 75 00
214 66 75 75
0212 361 60 20
0212 361 60 19
01/07
Download PDF

advertising