DE0732 | DeWalt DE0732 DIGITAL LASER DETECTOR instruction manual

509111-97 CZ
DE0732
2
3
DIGITÁLNÍ LASEROVÝ DETEKTOR
Obr. A
1 Tlačítko pro zapnutí
2 Tlačítko regulace hlasitosti zvukového
signálu
3 Displej
4 Detekční okénko paprsku
5 Magnety
6 Prostor pro baterie
7 Kryt bateriového prostoru
Gratulujeme!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velikost baterie
Hmotnost
V
g
DE0732
4.5
3 x AAA
354
Montáž a seřízení
Ta k t é ž s i p r o s t u d u j t e p ř í r u č k u
kteréhokoliv nářadí, se kterým budete
toto příslušenství používat.
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Výměna baterií (obr. A & B)
Upozorňuje na riziko osobního poranění,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Příslušenství je napájeno bateriemi velikosti
AAA. Pokud se objeví na displeji (3) indikátor
nízké úrovně napětí baterie (8), je třeba baterie
vyměnit (obr. B).
• Odšroubujte a sejměte kryt bateriového
prostoru (7) (obr. A).
• Vyměňte baterie. Ujistěte se, že jsou nové
baterie vloženy ve směru znázorněném na
obrázku.
• Nasaďte nazpět a uzavřete kryt bateriového
prostoru.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Digitální laserový detektor
1 Svěrka
3 Baterie
1 Návod k obsluze
•
DE0732
Pokud měníte baterie, vždy vyměňte
kompletní sadu. Nemíchejte staré
baterie s novými.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. A)
Instalace příslušenství (obr. A, C1 & C2)
Váš digitální laserový detektor DE0732 byl
vyvinut pro zvýšení schopností vašeho otočného
laseru DEWALT. Detektor pomáhá určit polohu
laserového paprsku při velmi jasném okolí
anebo při větších vzdálenostech. Vytváří jak
viditelný, tak i zvukový signál při kontaktu
laserového paprsku s detektorem.
Příslušenství je možné používat jak v místnosti,
tak i ve venkovním prostředí, všude kde je
obtížné najít laserový paprsek.
Toto příslušenství je určené k použití s otočným
laserem. Se stacionárním laserem nebude
fungovat.
Příslušenství je možné použít s dodanou
svěrkou, nebo bez ní. Pokud je použijeme
s dodanou svěrkou, může být příslušenství
přichyceno na měrnou tyč, tyč s hladinami,
závrtný šroub nebo vzpěru.
Bez použití svěrky
• Příslušenství obsahuje na horní straně
magnety (5) pomocí nichž je možné je
uchytit na stropní kolej nebo na kovové tyče
(obr. A).
• Příslušenství je taktéž možné držet v ruce,
např. přiložené ke zdi.
S dodanou svěrkou:
• Příslušenství připevněte ke svěrce (13)
podle obrázku a přitáhněte knoflík (14) (obr.
C1).
4
•
•
•
Stiskněte uvolňovací tlačítko (15)
a vytáhněte osku se závitem (16) (obr. C2).
Přidržte příslušenství v požadované poloze,
např. přitisknuté k měrné tyči.
Přitáhněte opět šroub rukojeti (17).
-
Pokyny pro obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
•
•
•
•
Před tím, než příslušenství poprvé použijete,
sejměte a znehodnoťte ochrannou pásku z
čoček.
V průběhu používání ponechejte audio
signál aktivován dokud nebude detekována
hladina laserového paprsku. Audio signál
se aktivuje pouze pokud laserový paprsek
bude procházet detekčním okénkem.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo
dlouhou životnost společně s minimálními
nároky na údržbu. Předpokladem dlouhodobé
bezproblémové funkce nářadí je jeho pravidelné
čištění a péče.
Zapnutí a vypnutí (obr. A & B)
•
•
Zapnutí provedete stiskem tlačítka (1) (obr.
A). Zatímco se na displeji (3) objeví označení
zapnuto (9), linka s indikátorem úrovně
paprsku (11) jednou blikne a sekundu zazní
audio signál (obr. B).
Není-li příslušenství použito po dobu
5 minut, automaticky se vypne.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Nastavení úrovně hlasitosti audio signálu
(obr. A)
•
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Stiskněte tlačítko (2). Každým stiskem
tlačítka se bude režim cyklicky měnit
přes nastavení “hlasitě” přes “slabě” až
k “vypnuto”.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Detekce laserového paprsku (obr. A & B)
•
•
•
Pokud je laserový paprsek pod polohou
roviny, signál začne pípat pomalu a na
displeji se objeví šipka směřující nahoru
(12).
- Pokud je laserový paprsek v rovině,
signál je konstantní a na displeji se
objeví linka s indikátorem úrovně
paprsku (11).
Upravte podle potřeby výšku příslušenství
tak, aby byl laserový paprsek v rovině.
Jakmile bude laserový paprsek v rovině,
audio signál může být vyřazen. Označte
polohu roviny.
Otočný laser nastavte do požadované
polohy a zapněte jej.
Zapněte příslušenství a umístěte jeho
přední stranu směrem k otočnému laseru.
Pamatujte, že se do laserového paprsku
nesmí dívat.
Pohybujte příslušenstvím nahoru nebo
dolů v přibližné poloze laserového paprsku
dokud nebude paprsek detekován. Jakmile
je paprsek detekován, jeho relativní poloha
je zobrazena na displeji (3) a je spuštěn
audio signál.
- Pokud je laserový paprsek nad polohou
roviny, signál začne rychle pípat a na
displeji se objeví šipka směřující dolů
(10).
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
5
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění. Před
použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.Taktéž si prostudujte příručku
kteréhokoliv nářadí, se kterým budete
toto příslušenství používat. Tento návod
uschovejte pro případné další použití.
Nabíjecí bateriové bloky
Všeobecné
Pokud přestane bateriový blok s dlouhou
životností dodávat dostatečnou úroveň výkonu,
je třeba jej dobít. Po ukončení jeho životnosti
proveďte jeho likvidaci tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte
z nářadí.
• Bateriové bloky NiCd a NiMH lze recyklovat.
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
bateriové bloky budou vhodně zlikvidovány
nebo recyklovány.
•
•
•
ES Prohlášení o shodě
Udržujte pracovní prostor v čistotě.
Nepořádek na pracovním stole a v jeho
okolí může vést ke vzniku nehody.
Chraňte nářadí před dětmi. Nářadí
i prodlužovací kabel držte z dosahu dětí.
Osoby mladší 16 let smí nářadí obsluhovat
pouze pod dozorem.
Používejte vhodné nářadí. Použití
tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná
zařízení při práci, která je určena pro
výkonnější nářadí. Práce je účinnější
a bezpečnější, pokud používáte nářadí
a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno tímto
návodem může zapříčinit poranění obsluhy.
DE0732
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek byl navržen v souladu s normami
98/37/EEC & 86/336/EEC.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro baterie
Tento výrobek nesmí být zaslán k servisu
pokud se prokáže, že výkonné nářadí nebylo
používáno s tímto výrobkem v souladu s 98/37/
EEC (označeno značkou CE na nářadí).
•
•
•
•
•
•
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Z jakéhokoliv důvodu neotvírejte nebo
nepoškozujte baterie.
Nevystavujte baterie působení vody.
Nevystavujte baterie působení plamene.
Neskladujte tyto baterie na místech, kde
může teplota překročit 40°C.
Používejte pouze správnou hodnotu
velikosti baterií. Pokud baterie měníte,
nemíchejte staré baterie s novými.
V extrémních podmínkách může docházet k
únikům z baterií. Pokud zaznamenáte únik
kapaliny z baterií, postupujte následovně:
- Opatrně kapalinu setřete pomocí
hadříku. Vyvarujte se potřísnění
pokožky a kontaktu kapaliny se
zrakovými orgány. Nevstřebávejte.
- V případě zasažení pokožky či zraku
kapalinu oplachujte čistou tekoucí
vodou po dobu alespoň 10 minut
a vyhledejte lékaře.
Nebezpečí vzniku požáru. Zabraňte
zkratování kontaktů vyjmuté baterie.
Certifikát č.
S 2110799
6
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047237 - 09-07-2007
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
DE0732 - - - - A
DIGITAL LASER DETECTOR 1
©
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising