D55155 | DeWalt D55155 COMPRESSOR instruction manual

®
D55155
1
Dansk
5
Deutsch
12
English
20
Español
27
Français
34
Italiano
41
Nederlands
48
Norsk
55
Português
62
Suomi
69
Svenska
76
Türkçe
83
EÏÏËÓÈη
90
Copyright DEWALT
2
6
5
4
3
2
1
A
3
7
12
I
0
1
6
B
C
6
10
8
D
4
E
9
11
DANSK
LUFTKOMPRESSOR D55155
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Omdrejningstal ubelastet
Nominel strøm
Rotationsretning
El-beskyttelsesklasse
Beskyttelsesgrad
Tankvolumen
Luftudskiftning
Fri lufttilførsel
Driftstryk
Maks. tryk
Slangetilslutning
type
størrelse
Smøremiddel
Vægt
Sikringer:
230 V maskiner
V
W
min-1
A
l
l/min
l/min
bar
bar
D55155
230
1.100
2.850
15
med uret
I
IP23
15
190
120 (ved 6 bar)
8
9
hurtig
sikkerhedskobling
(ISO 4414)
R 1/4"
syntetisk olie
kg 27,7
D55155
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret
i henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, 2000/14/EC, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 1012-2, EN 60204-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveau i overensstemmelse med 2000/14/EC:
D55155
LpA (lydniveau)
dB(A)*
81
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
89
LWA (garanteret akustisk styrke)**
dB(A)
99
* ved operatørens øre
** TÜV Rheinland, 2000/14/EC - Annex VI
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade,
livsfare eller ødelæggelse af værktøjet,
hvis brugervejledningens instruktioner
ikke følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
TÜV Rheinland
Product safety GmbH
Taubenholzweg
D-51105 Köln
Germany
5
DANSK
Sikkerhedsanvisninger
Når man anvender faststående elværktøj skal de
lokale sikkerhedsbestemmelser altid overholdes
for at nedsætte riskoen for brand, elektrisk stød
og personskader.
Læs hele denne brugsanvisning omhyggeligt
igennem, inden værktøjet tages i brug.
Gem brugsanvisningen til senere opslag.
Generelt
1 Hold arbejdsområdet rent
Rodede områder og arbejdsbænke indbyder til
skader.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke
værktøjet på fugtige eller våde pladser.
Sørg for en god belysning over arbejdsområdet
(250 – 300 Lux). Anvend ikke værktøjet, hvor der
er risiko for, at der kan opstå brand eller
forekomme eksplosioner. F. eks. aldrig i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
3 Hold børnene på afstand
Børn, besøgende eller dyr må ikke komme
i nærheden af arbejdsområdet eller røre ved
værktøjet eller netkablet.
4 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Brug hårnet, hvis du
har langt hår. Brug passende handsker og
skridsikkert fodtøj, når du arbejder udendørs.
5 Personlig beskyttelse
Brug altid beskyttelsesbriller. Brug ansigts- eller
støvmaske, når brug af værktøjet kan danne støv
eller flyvende partikler. Bær også et varmeresistent
forklæde, hvis disse partikler er meget varme.
Brug altid høreværn, når støjniveauet er
ubehageligt, dvs. hvis lydtrykket som angivet
i dette manual overstiger 85 dB(A).
6 Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner
(f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe).
Når man bruger værktøjet under ekstreme
forhold (f. eks. høj fugtighed, når der dannes
metalspåner osv.) kan den elektriske sikkerhed
forbedres ved at indsætte en isolerende
transformer eller en (FI) fejlstrømsafbryder.
7 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
6
8 Vær opmærksom
Se på det du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke værktøjet, når du er træt.
9 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
10 Tilslut støvudsugningsudstyret
Hvis der findes enheder til at tilslutte
støvudsugnings- og støvopsamlingsudstyret,
skal man sørge for, at disse er tilsluttet og bruges
korrekt.
11 Fjern justernøgler og skruenøgler
Kontroller altid at nøgler og justerværktøj er
fjernet fra værktøjet, inden det startes.
12 Forlængerkabler
Før brugen skal forlængerkablet efterses og
udskiftes, hvis det er skadet. Når man bruger
værktøjet udendørs, må man kun benytte
forlængerkabler, der er beregnet til udendørs
brug og mærkede til dette.
13 Brug det rigtige værktøj
Det er beskrevet i denne brugsanvisning,
hvilke formål værktøjet er beregnet til. Tving ikke
elværktøj til at udføre arbejde, som er beregnet til
kraftigere værktøj. Værktøjet gør arbejdet bedst
ved den hastighed, som det er beregnet til.
Værktøjet må ikke forceres.
Advarsel! Anvendelse af alt andet tilbehør eller
udstyr eller udførelse af andre opgaver med dette
værktøj end de, der anbefales i dette manual,
kan medføre risiko for personskader.
14 Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og netkablet for
beskadigelser, før det tages i brug. Check de
bevægelige dele for skæv indstilling og
sammenbrændinger, brud på dele, skader på
skærme og kontakter samt alt andet, der kan
påvirke værktøjets funktion. Kontrollér, at værktøjet
fungerer rigtigt og kan udføre det arbejde, det er
beregnet til. Værktøjet må ikke benyttes, hvis én af
delene er beskadiget eller defekt. Brug ikke
værktøjet, hvis det ikke kan tændes og slukkes ved
afbryderen. Alle skadede eller defekte dele skal
repareres eller udskiftes på et autoriseret DEWALTværksted. Forsøg aldrig selv at reparere værktøjet.
15 Afbryde værktøjet
Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du
forlader det.
DANSK
Afbryd altid værktøjet, når det ikke er i brug, og
før du udskifter nogen som helst værktøjsdel,
noget som helst tilbehør eller udstyr, og før der
foretages service.
16 Undgå utilsigtet start af værktøjet
Sørg for, at værktøjet er slukket, når ledningen
tilsluttes strømmen.
17 Ledningen må ikke misbruges
Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af
kontakten. Ledningen skal holdes på afstand af
varme, olie og skarpe kanter.
18 Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares
på et tørt, sikkert aflåst sted eller uden for børns
rækkevidde.
19 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at
det kan fungere bedst og sikrest.
Følg vejledningerne for vedligeholdelse og
udskiftning af tilbehør. Hold alle håndtag og
kontakter tørre, rene og fri for olie og fedt.
20 Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante
sikkerhedsbestemmelser. Få dit værktøj repareret
på et autoriseret DEWALT-værksted.
Reparationer må kun foretages af dertil
kvalificerede personer, som bruger originale
reservedele. I modsat fald kan der opstå
betydelig fare for brugeren.
Yderligere sikkerhedsvejledninger til
luftkompressorer
• Tanken er konstrueret til at kunne modstå
specifikke driftstryk. Foretag ikke justeringer eller
reservedelsudskiftninger med det formål at
ændre det fabriksindstillede driftstryk.
• Følg omhyggeligt instruktionerne ved tømning af
tanken. Hvis tømningsinstruktionerne ignoreres,
eller hvis tanken ikke tømmes korrekt,
kan tankvæggen blive svækket, hvilket kan resultere i
lækager og deraf følgende farlige situationer.
• Hvis tanken udvikler en lækage, skal maskinen
øjeblikkeligt slukkes, og den må ikke tages i brug
igen, før den er repareret af en kvalificeret tekniker.
• Kontrollér altid trykklassificeringen for de
værktøjsmaskiner, der benyttes til denne maskine.
Følg fabrikantens anbefalinger, og overskrid ikke
de maksimalt tilladte trykklassificeringer.
• Overskrid aldrig de maksimalt tilladte
trykklassificeringer for dæk og andet tilbehør,
der kan pumpes op med denne anordning.
• Forsøg ikke at pumpe lavtrykstilbehør op som
f.eks. børnelegetøj, fodbolde osv.
• Placér maskinen et sted, hvor den er fri for
genstande, der kan hindre strømmen af frisk luft
til ventilationsåbningerne.
• Placér ikke objekter op imod eller oven på maskinen.
• Benyt kun enheden i tørre omgivelser.
• Benyt så vidt muligt enheden i godt ventilerede
omgivelser uden brændbare materialer eller
opløsningsmiddeldampe. Hvis operationen
indebærer sprøjtning med brændbare materialer,
skal man sørge for, at maskinen placeres i
læsiden og godt væk fra sprøjteområdet.
• Visse dele af maskinen, f.eks. pumpehovedet og
udløbsslangen, kan blive meget varme under
brugen. Maskinen forbliver varm i flere minutter
efter operationen. Berør ikke de udsatte
metaldele på maskinen under eller umiddelbart
efter operationen.
• Flyt ikke maskinen, mens den kører.
• Stå ikke oven på maskinen.
• Benyt ikke trykluft til rensning af tøj.
• Advarsel! Det kan være farligt at indånde
komprimeret luft!
• Sprøjtemidler som f.eks. malingsprodukter kan
indeholde farlige komponenter, der kan være
skadelige for helbredet. Brug altid passende
åndedrætsværn, hvis operationen omfatter
sprøjtemidler. Overhold ligeledes de krav, der er
gældende for de midler, der skal sprøjtes med.
• Brug altid sikkerhedsbriller med sideskærme,
når du benytter maskinen.
• Peg aldrig med luftstrømmen på mennesker eller
dyr. Trykluft kan skade den bare hud og kan
drive løse partikler og små objekter frem med
stor hastighed, hvilket kan forårsage alvorlige
kvæstelser.
• Sluk for motoren, tap trykket af luftslangen og
tanken, og afbryd enheden ved kontakten, før du
foretager nogen vedligeholdelse eller monterer
værktøj og tilbehør på enheden.
Følgende piktogrammer ses på maskinen:
Brug høreværn
7
DANSK
Garanteret lydniveau
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Maks. tryk
Beskrivelse (fig. A)
Tankvolumen
Luftudskiftning
Fri lufttilførsel
Din luftkompressor D55155 er konstrueret til at
producere og levere komprimeret luft til
professionelle formål.
1 Afbryder
2 Slangestik
3 Lufttrykmåler
4 Lufttrykjusteringsknap
5 Tanktrykmåler
6 Oliepind
Advarsel mod høj temperatur
El-sikkerhed
Berør ikke de varme dele af enheden
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Stå ikke oven på enheden
Tøm tanken
Tanktrykmåler
Lufttrykjusteringsknap
Lufttrykmåler
Læs brugsanvisningen før laderen tages
i brug
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret
i henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Samling og justering
Sikker brugsadvarsel
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Luftkompressor
1 Flaske med syntetisk kompressorolie
1 Brugervejledning
1 Tegning
8
Montering og afmontering af en luftslange (fig. A)
Enheden er udstyret med 2 luftslangestik.
Montering
• Skub hanstikket på luftslangen ind i stikket (2).
DANSK
• Kontrollér, at luftslangen er tilsluttet korrekt.
Afmontering
• Skub hanstikket på luftslangen yderligere ind
i stikket (2).
• Skub tilslutningens krave ind.
• Afmonter luftslangen ved at trække hanstikket ud
af tilslutningen.
• Løsn manchetten.
Før montering eller afmontering af en
luftslange skal man altid sikre sig,
at trykket er taget af tanken.
Justering af lufttrykket (fig. A)
Det tilgængelige tryk i luftslangen kan justeres efter
trykklassificeringen for det værktøj eller tilbehør,
der kobles til maskinen.
• Træk justeringsknappen ud (4).
• Justér lufttrykket ved at dreje knappen.
Lufttrykket kan aflæses på skalaen (13).
- Øg lufttrykket ved at dreje knappen med uret.
- Mindsk lufttrykket ved at dreje knappen mod uret.
• Tryk knappen i låseposition, når det ønskede tryk
er indstillet.
Kontrollér altid den maksimale
trykklassificering for det værktøj eller
tilbehør, der skal kobles til enheden.
Brugervejledning
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
Sådan sættes maskinen i drift
• Kontrollér pumpens oliestand.
• Sørg for, at tanken er tømt fuldstændig.
• Kontrollér, at sikkerhedsventilerne virker korrekt.
• Tilslut luftslangen til maskinen, og justér lufttrykket.
• Tænd for motoren.
• Lad den opbygge trykket. Motoren ophører
automatisk med at køre, så snart det indstillede
tryk er opnået.
• Motoren starter automatisk igen, så snart
tanktrykket falder ned under det indstillede tryk.
Sådan tages maskinen ud af drift
• Sluk for motoren.
• Lad enheden køle af.
• Luk lufttrykjusteringsknappen, og afbryd
luftslangen.
• Tøm tanken.
Tænd og sluk (fig. B)
• Tænd for enheden ved at dreje kontakten (1) til
positionen I.
• Sluk for enheden ved at dreje kontakten (1) til
positionen 0.
Stop altid enheden, før den kobles fra
stikkontakten.
Termisk overbelastning af motoren (fig. C)
Enheden har en beskyttelse mod termisk
overbelastning af motoren: I tilfælde af, at motoren
overophedes, afbrydes strømtilførslen til motoren.
• Når termisk overbelastning sætter ind, skal man
slukke for enheden og vente på, at motoren er
kølet af.
• Tryk hårdt på nulstillingsknappen for termisk
overbelastning (7), indtil et klik høres.
• Tænd for enheden. Enheden er klar til brug igen.
Ekstraudstyr
Afhængig af anvendelsen kan følgende tilbehør være
påkrævet.
• Luftledningsfilter til fjernelse af fugt og oliedampe
i komprimeret luft.
• Direkte smøreanordning til at forlænge
luftværktøjets levetid med.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget
lang tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
• Check med jævne mellemrum følgende forhold
som en sikkerhedsforanstaltning.
- lækager i tanken
- lækager i oliesystemet
- usædvanlige lyde eller vibrationer i den kørende
motor
9
DANSK
Tømning af tanken (fig. D)
Før en luftslange monteres, eller der udføres service,
eller når maskinen tages ud af drift, skal tanken
tømmes.
• Løft enheden op for at få adgang til
udtømningsventilen.
• Hold omkring tømningsventilens håndtag (8),
og drej det langsomt, så luften gradvist tømmes
ud af tanken.
• Når trykket er nede på 0,7 bar, drejes ventilen,
så den er helt åben.
• Hold enheden i en vinkel på ca. 10° for at fjerne
eventuel fugt eller snavs fra tanken.
• Kontrollér, at tankens trykmåler viser 0 bar for at
være sikker på, at trykket er taget af tanken.
• Luk tømningsventilen.
Skift af pumpeolie (fig. C)
Første gang skal pumpeolien skiftes efter 50 timers
drift. Derefter skal den skiftes for hver 200 timer i drift
eller mindst med 3 måneders intervaller.
• Sæt en passende beholder under
tømningsproppen (9).
• Tag oliepinden (6) op.
• Fjern tømningsproppen.
• Giv olien tid til at blive tømt ud. Hold enheden i en
vinkel på ca. 10°, så olien lettere kan løbe ned
mod tømningshullet.
• Når olien er tømt af, sættes tømningsproppen i igen.
• Fyld beholderen op.
• Sæt oliepinden på plads igen.
Kontrol af oliestanden (fig. E)
Oliestanden skal kontrolleres dagligt.
• Tag oliepinden (6) op.
• Tør olien af pinden.
• Sæt oliepinden ned i et par sekunder, så der
kommer olie på den.
• Tag oliepinden op for at aflæse oliestanden.
Oliestanden er korrekt, hvis oliekanten er mellem
markeringerne (10).
• Hvis olieniveauet er under den nederste
markering, hældes ekstra olie på.
Kontrol af luftfilteret (fig. C)
Luftfilteret skal kontrolleres ugentligt. Efter 200 timer
skal luftfilteret udskiftes.
• Fjern filteret (11) fra pumpehovedet.
• Skil filterenheden ad i to halvdele.
10
• Hvis elementet er snavset, renses det med tør
luft. Hvis du er i tvivl, skal du udskifte elementet.
• Saml filterenheden igen.
• Montér filteret på pumpehovedet. Stram filteret
med fingrene.
Kontrol af sikkerhedsventilens funktion (fig. B)
Sikkerhedsventilen skal kontrolleres hver måned.
• Sørg for, at trykket er taget af tanken.
• Grib om stålringen (12) på sikkerhedsventilen.
• Træk i ringen et par gange for at være sikker på,
at stemplet bevæger sig ind og ud.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og købsnotaen
skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
11
DEUTSCH
LUFTKOMPRESSOR D55155
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Nennstrom
Drehrichtung
Elektrische Schutzklasse
Schutzgrad
Tankvolumen
Luftverdrängung
Freie Luftversorgung
Betriebsdruck
Max. Druck
Schlauchverbindung
Typ
Größe
Schmiermittel
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(A)
(l)
(l/min)
(l/min)
(bar)
(bar)
D55155
230
1.100
2.850
15
Im Uhrzeigersinn
I
IP23
15
190
120 (bei 6 bar)
8
9
D55155
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen 98/37/EWG,
89/336/EWG, 73/23/EWG, 2000/14/EC, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 1012-2, EN 60204-1, EN 61000-3-2
und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Höhe des Schalldrucks gemäß 2000/14/EC:
D55155
LpA (Schalldruck)
dB(A)*
LWA (Schalleistung)
dB(A)
89
LWA (Garantierte Schalleistung)**
dB(A)
99
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
** TÜV Rheinland, 2000/14/EC - Annex VI
SicherheitsSchnellkupplung
(ISO 4414)
R 1/4"
Synthetisches Öl
(kg) 27,7
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung
verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
elektrische Spannung
12
81
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
TÜV Rheinland
Product safety GmbH
Taubenholzweg
D-51105 Köln
Germany
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von stationären Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch,
bevor Sie das Gerät verwenden.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung!
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse!
Setzen Sie das Gerät keinem Regen aus. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten oder
nassen Umgebung. Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches (250 - 300 Lux).
Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, wo Feuergefahr oder Explosionsgefahr besteht, z.B. in der
Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Halten Sie Kinder fern!
Halten Sie Kinder, Besucher und Tiere vom
Arbeitsbereich fern und sorgen Sie dafür, daß Sie
das Gerät und das Netzkabel nicht berühren.
4 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung!
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da
diese von sich bewegenden Teilen erfaßt werden
können. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
5 Schutzmaßnahmen
Verwenden Sie immer eine Schutzbrille. Tragen Sie
eine Atemschutzmaske, falls die Arbeiten Staub
oder Späne erzeugen können. Falls diese Teilchen
heiß sind, so müssen Sie auch eine hitzebeständige
Schürze tragen. Tragen Sie bei einem hohen oder
unangenehmen Schallpegel immer einen Gehörschutz, d.h. falls der in diesem Handbuch angegebene Schalldruck 85 dB(A) überschritten wird.
6 Schutz vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen
(z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
7 Achten Sie auf einen sicheren Stand!
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
8 Seien Sie stets aufmerksam!
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Gerät nicht,
wenn Sie müde sind.
9 Sichern Sie das Werkstück!
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es wird damit sicherer gehalten und ermöglicht
die Bedienung des Gerätes mit beiden Händen.
10 Schließen Sie Vorrichtungen zur Staubabsaugung an!
Falls Vorrichtungen zur Absaugung oder zum
Sammeln von Staub an das Gerät angeschlossen
werden können, vergewissern Sie sich, daß diese
angeschlossen sind und ordnungsgemäß
verwendet werden.
11 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
12 Verlängerungskabel
Prüfen Sie vor dem Gebrauch das Verlängerungskabel und tauschen Sie es aus, falls es beschädigt
ist. Wenn Sie das Gerät im Freien verwenden,
verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die sich
für den Einsatz im Freien eignen und entsprechend gekennzeichnet sind.
13 Benutzen Sie das richtige Gerät!
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser
Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden Sie
keine zu schwachen Geräte oder Zubehörteile für
schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Gerät erzielen Sie eine optimale Qualität und gewährleisten
Ihre persönliche Sicherheit. Überlasten Sie das
Gerät nicht.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Gerät, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
14 Kontrollieren Sie Ihr Gerät auf Beschädigungen!
Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel vor
der Arbeit auf Beschädigungen.
13
DEUTSCH
15
16
17
18
19
20
14
Überprüfen Sie, ob alle beweglichen Teile richtig
montiert sind, ob keine Teile gebrochen sind,
ob keine Schutzvorrichtungen und Schalter
beschädigt sind, und ob irgendwelche andere
Schäden den einwandfreien Betrieb des Gerätes
beeinträchtigen könnten. Vergewissern Sie sich,
daß das Gerät ordnungsgemäß funktionieren
wird. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn irgendein Teil defekt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht,
wenn der Ein-/Aus-Schalter nicht funktioniert.
Lassen Sie defekte Teile immer von unserem
Zentral-Kundendienst oder von einer unserer
autorisierten DEWALT-Kundendienstwerkstätten
austauschen. Versuchen Sie nie, das Gerät
selbst zu reparieren.
Ziehen Sie den Netzstecker.
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie,
bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Ziehen Sie
den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie irgendwelche Werkzeuge,
Zubehörteile oder Geräteteile auswechseln und
bevor Sie irgendwelche Wartungsarbeiten vornehmen.
Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten!
Vergewissern Sie sich, daß das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
anschließen.
Behandeln Sie das Kabel sorgfältig!
Benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
Bewahren Sie Ihre Geräte sicher auf!
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
Pflegen Sie Ihre Geräte mit Sorgfalt!
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Halten Sie sämtliche
Handgriffe und Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
Reparaturen:
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Lassen Sie Reparaturen nur von unserem Zentral-Kundendienst oder
von einer unserer autorisierten DEWALTKundendienstwerkstatt ausführen.
Reparaturen sind nur von autorisierten Fachkräften und mit Original-Ersatzteilen vorzunehmen;
andernfalls kann Unfallgefahr für den Betreiber
entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Luftkompressoren
• Der Tank wurde dahingehend ausgelegt,
spezifischen Betriebsdrücken standzuhalten.
Nehmen Sie keine Einstellungen vor, und
tauschen Sie keine Teile aus, um die werkseitig
eingestellten Betriebsdrücke zu ändern.
• Befolgen Sie genau die Anweisungen über das
Entleeren des Tanks. Falls die Anweisungen für
das Entleeren nicht beachtet werden oder der
Tank nicht richtig entleert wird, so hat dies eine
schädigende Wirkung auf den Tank, was schließlich
zu Lecks und gefährlichen Situationen führt.
• Falls im Tank ein Leck entsteht, schalten Sie das
Gerät sofort aus und nehmen Sie es erst dann
wieder in Betrieb, nachdem es von einem
qualifizierten Fachmann repariert worden ist.
• Überprüfen Sie stets die Druckangaben der an
diesem Gerät zu verwendenden Werkzeuge.
Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers,
und überschreiten Sie nicht die maximal
zulässigen Druckwerte.
• Überschreiten Sie niemals die maximal zulässigen Druckwerte von Reifen und anderen Teilen,
die mit diesem Gerät aufgepumpt werden können.
• Versuchen Sie nicht, Niederdruck-Gegenstände
wie Spielzeug, Fußbälle, usw. aufzupumpen.
• Stellen Sie das Gerät in einem Bereich auf, in
dem die Frischluft zu den Ventilationsöffnungen
nicht behindert wird.
• Legen Sie keine Gegenstände an oder auf das
Gerät.
• Verwenden Sie das Gerät nur an trockenen Orten.
• Wenn möglich betreiben Sie das Gerät stets in
einem gut belüfteten Bereich, in dem keine
brennbaren Stoffe und keine Lösungsmitteldämpfe
vorhanden sind. Falls es sich um einen Sprüheinsatz von brennbaren Stoffen handelt, stellen Sie
sicher, daß das Gerät windwärts und ausreichend vom Sprühbereich entfernt aufgestellt wird.
• Teile des Gerätes wie beispielsweise der
Pumpenkopf oder das Auslaßrohr können beim
Gebrauch äußerst heiß werden.
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät bleibt auch einige Minuten nach dem
Betrieb hoch heiß. Berühren Sie während oder
unmittelbar nach dem Betrieb nicht die
freiliegenden Metallteile am Gerät.
Bewegen Sie das Gerät nicht, solange es in
Betrieb ist.
Stellen Sie sich nicht auf das Gerät.
Verwenden Sie keine Druckluft zur Reinigung von
Kleidung.
Achtung! Druckluft ist nicht zum Einatmen
geeignet!
Sprühstoffe wie beispielsweise Farbprodukte
können gefährliche Substanzen enthalten, die die
Gesundheit gefährden können. Verwenden Sie
stets einen geeigneten Atemapparat, wenn es sich
um Sprüheinsätze handelt. Beachten Sie auch
die für den Sprühstoff geltenden Anforderungen.
Tragen Sie beim Gebrauch des Geräts immer
eine Schutzbrille mit Seitenklappen.
Richten Sie den Luftstrom niemals auf Personen
oder Tiere. Druckluft kann ungeschützte Haut
verletzen und lose Teilchen und kleinere
Gegenstände mit hoher Geschwindigkeit
aufwirbeln, was zu ernsthaften Verletzungen
führen kann.
Schalten Sie das Gerät aus, lassen Sie den
Luftdruck aus dem Luftschlauch und dem Tank
ab, und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie
Wartungsarbeiten durchführen oder Werkzeuge
und Zubehör anschließen.
Es befinden sich folgende Bildzeichen auf dem
Werkzeug:
Tragen Sie einen Gehörschutz.
Garantierter Schallpegel
Max. Druck
Tankvolumen
Luftverdrängung
Freie Luftversorgung
Überhitzungswarnung
Berühren Sie nicht die heißen Teile des
Geräts.
Stellen Sie sich nicht auf das Gerät.
Entleeren Sie den Tank.
Tankdruck-Manometer
Luftdruckeinstellknopf
Luftdruck-Manometer
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Warnhinweis über den sicheren
Gebrauch
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Luftkompressor
1 Flasche synthetisches Kompressoröl
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Beschreibung (Abb. A)
Ihr Luftkompressor D55155 wurde zur Erzeugung
und Versorgung von Druckluft für gewerbliche Einsätze konstruiert.
1 Ein-/Aus-Schalter
15
DEUTSCH
2
3
4
5
6
Schlauchanschluß
Luftdruck-Manometer
Luftdruckeinstellknopf
Tankdruck-Manometer
Ölpeilstab
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
CH
CH
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem
autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden.
Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen
danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Anschließen und Entfernen eines Luftschlauchs
(Abb. A)
Das Gerät ist mit zwei Luftschlauchverbindungen
ausgestattet.
16
Anschließen
• Schieben Sie das männliche Ende des Luftschlauchs in den Anschluß (2).
• Vergewissern Sie sich, daß der Luftschlauch
richtig angeschlossen ist.
Entfernen
• Schieben Sie das männliche Ende des Luftschlauchs weiter in den Anschluß (2) hinein.
• Drücken Sie den Kragen des Anschlusses hinein.
• Entfernen Sie den Luftschlauch durch Herausziehen des männlichen Endes aus dem Anschluß.
• Lassen Sie den Kragen los.
Vor dem Anbringen oder Entfernen eines
Luftschlauchs stellen Sie stets sicher,
daß der Druck aus dem Tank abgelassen ist.
Einstellung des Luftdrucks (Abb. A)
Der am Luftschlauch anliegende Druck kann auf das
an diesem Gerät anzuschließende Werkzeug bzw.
Zubehör eingestellt werden.
• Ziehen Sie den Einstellknopf (4) heraus.
• Stellen Sie den Luftdruck durch Drehen des
Knopfes ein. Der Luftdruck kann auf dem
Manometer (3) abgelesen werden.
- Um den Luftdruck zu erhöhen, drehen Sie den
Knopf im Uhrzeigersinn.
- Um den Luftdruck zu verringern, drehen Sie
den Knopf gegen den Uhrzeigersinn.
• Ist der erforderliche Druck eingestellt, drücken
Sie den Knopf in die verriegelte Stellung.
Überprüfen Sie stets die maximale
Druckangabe des am Gerät anzuschließenden Werkzeugs oder Zubehörs.
Gebrauchsanweisung
Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
Inbetriebnahme
• Überprüfen Sie den Pumpen-Ölpegel.
• Vergewissern Sie sich, daß der Tank vollständig
entleert ist.
• Vergewissern Sie sich, daß die Sicherheitsventile
einwandfrei funktionieren.
DEUTSCH
• Schließen Sie den Luftschlauch am Gerät an,
und stellen Sie den Luftdruck ein.
• Schalten Sie das Gerät ein.
• Lassen Sie das Gerät Druck aufbauen. Der Motor
schaltet automatisch ab, sobald der DruckAbschaltwert erreicht ist.
• Der Motor schaltet automatisch wieder ein, sobald
der Tankdruck unter den Abschaltdruck abfällt.
Stillegen des Geräts
• Schalten Sie das Gerät aus.
• Lassen Sie das Gerät abkühlen.
• Schließen Sie den Luftdruckeinstellknopf und
trennen Sie den Luftschlauch.
• Entleeren Sie den Tank.
Ein- und Ausschalten (Abb. B)
• Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie den
Schalter (1) in Stellung I.
• Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den
Schalter (1) in Stellung 0.
Schalten Sie das Gerät vor dem Ziehen
des Netzsteckers immer aus.
Motor-Überhitzungsschutz (Abb. C)
Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei einer Überhitzung des Motors wird die
Stromversorgung zum Motor ausgeschaltet.
• Falls der Überhitzungsschutz auslöst, schalten
Sie das Gerät aus und warten Sie, bis der Motor
abgekühlt ist.
• Drücken Sie fest auf den ÜberhitzungsschutzRückstellknopf (7), bis ein Klick-Geräusch zu
hören ist.
• Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät ist nun
wieder betriebsbereit.
Lieferbares Zubehör
Je nach Einsatz ist unter Umständen folgendes
Zubehör erforderlich:
• Ein Luftleitungsfilter zur Beseitigung von
Feuchtigkeit und Öldämpfen in der Druckluft.
• Eine in Reihe angeschlossene Schmiervorrichtung, die die Lebensdauer der Druckluftwerkzeuge verlängert.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
• Überprüfen Sie als Vorsichtsmaßnahme regelmäßig folgendes:
- Lecks am Tank
- Lecks am Ölsystem
- Ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen
am laufenden Motor
Entleeren des Tanks (Abb. D)
Bevor ein Luftschlauch angeschlossen wird,
oder bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden,
bzw. wenn das Gerät stillgelegt wird, muß der Tank
entleert werden.
• Heben Sie das Gerät an, um Zugang zum
Ablaßventil zu erhalten.
• Nehmen Sie den Ablaßventilhebel (8), und drehen
Sie den Hebel langsam, so daß der Tank
allmählich entleert wird.
• Beträgt der Druck 0,7 bar, drehen Sie das Ventil
in die vollständig geöffnete Stellung.
• Halten Sie die Einheit in einem Winkel von ca.
10°, um Feuchtigkeit und Schmutz aus dem
Tank zu beseitigen.
• Prüfen Sie, ob das Tankdruckmeßgerät 0 bar
anzeigt, um sicherzustellen, daß der Druck aus
dem Tank abgelassen ist.
• Schließen Sie das Ablaßventil.
Pumpenölwechsel (Abb. C)
Beim ersten Gebrauch muß das Pumpenöl nach 50
Betriebsstunden gewechselt werden. Danach muß
das Pumpenöl alle 200 Betriebsstunden oder mindestens im 3-Monats-Intervall gewechselt werden.
• Stellen Sie einen geeigneten Behälter unter den
Ablaßstopfen (9).
• Entfernen Sie den Peilstab (6).
• Entfernen Sie den Ablaßstopfen.
• Räumen Sie für das Ablassen des Öls ausreichend Zeit ein. Halten Sie das Gerät in einem
Winkel von 10°, damit das Öl in Richtung
Ablaßstopfen fließt.
• Nachdem das Öl abgelassen ist, bringen Sie den
Ablaßstopfen wieder an.
• Füllen Sie den Behälter auf.
17
DEUTSCH
• Setzen Sie den Peilstab wieder ein.
Überprüfung des Ölstands (Abb. E)
Der Ölstand muß täglich überprüft werden.
• Entfernen Sie den Peilstab (6).
• Wischen Sie das Öl vom Peilstab ab.
• Setzen Sie den Peilstab wieder einige Sekunden
lang ein, damit sich das Öl am Peilstab sammeln
kann.
• Entfernen Sie den Peilstab, um den Ölstand zu
überprüfen. Der Ölstand ist richtig, wenn sich das
angesammelte Öl zwischen den Markierungen (10)
befindet.
• Liegt der Ölstand unterhalb der unteren Markierung, füllen Sie Öl nach.
Überprüfung des Luftfilters (Abb. C)
Der Luftfilter muß wöchentlich überprüft werden.
Nach 200 Betriebsstunden muß der Luftfilter erneuert werden.
• Entfernen Sie den Filter (11) vom Pumpenkopf.
• Zerlegen Sie den Filterkörper in zwei Hälften.
• Ist der Filtereinsatz verschmutzt, reinigen Sie ihn
mit trockener Luft. Falls Sie Zweifel haben,
erneuern Sie den Einsatz.
• Setzen Sie den Filterkörper wieder zusammen.
• Bringen Sie den Filter am Pumpenkopf an.
Ziehen Sie den Filter handfest an.
Überprüfung der Funktion des SicherheitsEntlastungsventils (Abb. B)
Das Sicherheits-Entlastungsventil muß monatlich
überprüft werden.
• Stellen Sie sicher, daß der Druck aus dem Tank
abgelassen ist.
• Nehmen Sie den Drahtring (12) am Sicherheitsventil.
• Ziehen Sie mehrmals am Ring, um sicherzustellen, daß sich der Tauchkolben hinein- und
herausbewegt.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
18
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung
für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen
bei Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt.
Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet: www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie
können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
19
ENGLISH
AIR COMPRESSOR D55155
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience,
thorough product development and innovation make
DEWALT one of the most reliable partners for
professional power tool users.
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
No-load speed
Rated current
Rotation direction
Electrical protection class
Degree of protection
Tank volume
Air displacement
Free air delivery
Operating pressure
Max. pressure
Hose connection
type
size
Lubricant
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
V
V
W
min-1
A
l
l/min
l/min
bar
bar
D55155
230
230/115
1,100
2,850
7.5/15
clockwise
I
IP23
15
190
120 (at 6 bar)
8
9
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 2000/14/EC:
D55155
LpA (sound pressure)
dB(A)*
81
LWA (acoustic power)
dB(A)
89
LWA (guaranteed acoustic power)**
dB(A)
99
* at the operator’s ear
** TÜV Rheinland, 2000/14/EC - Annex VI
quick safety coupling
(ISO 4414)
R 1/4"
synthetic oil
kg 27.7
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
230 V tools 10 Amperes, mains
230 V tools 13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
20
D55155
DEWALT declares that these power tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, 2000/14/EC, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 1012-2, EN 60204-1, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
TÜV Rheinland
Product safety GmbH
Taubenholzweg
D-51105 Köln
Germany
ENGLISH
Safety instructions
When using stationary power tools, always
observe the safety regulations applicable in your
country to reduce the risk of fire, electric shock
and personal injury.
Read all of this manual carefully before operating
the tool. Save this manual for future reference.
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool
in damp or wet conditions. Keep the work area
well lit (250 - 300 Lux). Do not use the tool where
there is a risk of causing fire or explosion, e.g. in
the presence of flammable liquids and gases.
3 Keep children away
Do not allow children, visitors or animals to come
near the work area or to touch the tool or the
mains cable.
4 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery, as these
can be caught in moving parts. Wear protective
hair covering to keep long hair out of the way.
When working outdoors, preferably wear suitable
gloves and non-slip footwear.
5 Personal protection
Always use safety glasses. Use a face or dust
mask whenever the operations may produce
dust or flying particles. If these particles might be
considerably hot, also wear a heat-resistant
apron. Wear ear protection whenever the sound
level seems uncomfortable, i.e. if the sound
pressure stated in this manual exceeds 85 dB(A).
6 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed or surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
When using the tool under extreme conditions
(e.g. high humidity, when metal swarf is being
produced, etc.), electric safety can be improved
by inserting an isolating transformer or a (FI)
earth-leakage circuit-breaker.
7 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
8 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
10 Connect dust extraction equipment
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure that
these are connected and properly used.
11 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
12 Extension cables
Before use, inspect the extension cable and replace
if damaged. When using the tool outdoors,
only use extension cables intended for outdoor
use and marked accordingly.
13 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended. Do not force the tool.
Warning! The use of any accessory or
attachment or performance of any operation with
this tool other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal
injury.
14 Check for damaged parts
Before use, carefully check the tool and mains
cable for damage. Check for misalignment and
seizure of moving parts, breakage of parts,
damage to guards and switches and any other
conditions that may affect its operation. Ensure
that the tool will operate properly and perform its
intended function. Do not use the tool if any part
is damaged or defective. Do not use the tool if
the switch does not turn it on and off. Have any
damaged or defective parts replaced by an
authorised DEWALT repair agent. Never attempt
any repairs yourself.
15 Unplug tool
Switch off and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before changing
any parts of the tools, accessories or
attachments and before servicing.
16 Avoid unintentional starting
Be sure that the tool is switched off before
plugging in.
21
ENGLISH
17 Do not abuse cord
Never pull the cord to disconnect from the socket.
Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.
18 Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry
place and locked up securely, out of reach of
children.
19 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all handles and switches dry,
clean and free from oil and grease.
20 Repairs
This tool is in accordance with the relevant safety
regulations. Have your tool repaired by an
authorised DEWALT repair agent. Repairs should
only be carried out by qualified persons using
original spare parts; otherwise this may result in
considerable danger to the user.
Additional safety instructions for air
compressors
• The tank has been designed to withstand
specific operating pressures. Do not make
adjustments or parts substitutions to alter the
factory set operating pressures.
• Securely follow the instructions on draining of the
tank. Disregarding the draining instructions, or
failing to properly drain the tank, leads to a
weakening of the tank which will eventually result
into leakage, creating a hazardous situation.
• If the tank develops a leak, immediately switch off
the unit and do not operate it until it has been
repaired by a qualified technician.
• Always check the pressure rating of the tools to
be used on this unit. Follow the manufacturers
recommendations and do not exceed the
maximum allowable pressure rating.
• Never exceed the maximum allowable pressure
rating of tires and other accessories that can be
inflated with this unit.
• Do not attempt to inflate low-pressure accessories
such as children’s toys, footballs, etc.
• Place the unit in an area well away from
obstructions that could restrict the flow of fresh
air to the ventilation openings.
• Do not place objects against or on top of the unit.
• Use the unit in dry places only.
22
• If possible, always operate the unit in a wellventilated area free of combustible materials or
solvent vapors. When the operations consist of
spraying flammable materials, make sure to place
the unit upwind and well away from the spray
area.
• Parts of the unit, such as the pump head and the
outlet tube, may become very hot during use.
The unit will remain hot for several minutes after
operation. Do not touch the exposed metal parts
on the unit during or immediately after operation.
• Do not move the unit while it is running.
• Do not stand on top of the unit.
• Do not use compressed air to clean clothes.
• Warning! Compressed air is not safe for breathing!
• Sprayed materials such as paint products may
contain harmful substances that cause a health
risk. Always use a suitable respirator whenever
the operations consist of spraying materials.
Also check with the requirements that are
applicable for the material to be sprayed.
• Always wear safety glasses with side shields
when using the unit.
• Never aim the air stream at people or animals.
Compressed air can damage exposed skin and
can propel loose particles and small objects at
high speed, causing serious injury.
• Switch off the unit, bleed pressure from the air
hose and tank, and unplug the unit before
performing maintenance or attaching tools and
accessories.
The following pictograms are shown on the tool:
Wear ear protection
Guaranteed sound level
Max. pressure
Tank volume
Air displacement
ENGLISH
Free air delivery
3
4
5
6
Air pressure gauge
Air pressure adjustment knob
Tank pressure gauge
Oil dipstick
Hot temperature warning
Electrical safety
Do not touch hot parts of the unit
Do not stand on top of the unit
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Drain the tank
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
Tank pressure gauge
Air pressure adjustment knob
Air pressure gauge
Read the instruction manual before use
Safe use warning
Package contents
The package contains:
1 Air compressor
1 Bottle of synthetic compressor oil
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your air compressor D55155 has been designed for
the production and supply of compressed air in
professional applications.
1 On/off switch
2 Hose connector
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
23
ENGLISH
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
7.5
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
15
Cable length (m)
25 30
45
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
60
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Removing
• Push the male end of the air hose further in the
connector (2).
• Push in the collar of the connector.
• Remove the air hose by pulling the male end out
of the connector.
• Release the collar.
Before fitting or removing an air hose,
always make sure the pressure is off the
tank.
Adjusting the air pressure (fig. A)
The pressure available at the air hose can be adjusted
to the pressure rating of the tool or accessory to be
connected to this unit.
• Pull out the adjustment knob (4).
• Adjust the air pressure by turning the knob.
The air pressure can be read from the gauge (3).
- To increase the air pressure, turn the knob into
the clockwise direction.
- To decrease the air pressure, turn the knob
into the anticlockwise direction.
• Push the knob in the locking position when the
required pressure has been set.
Always check the maximum pressure
rating of the tool or accessory to be
connected to the unit.
Instructions for use
Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Fitting and removing an air hose (fig. A)
The unit is equipped with 2 air hose connectors.
Fitting
• Push the male end of the air hose in the
connector (2).
• Check wheter the air hose has been connected
properly.
24
Putting the unit into operation
• Check the pump oil level.
• Ensure that the tank is drained properly.
• Check that the safety valves are functioning
properly.
• Connect the air hose to the unit and adjust the air
pressure.
• Switch on the unit.
• Allow the unit to build up pressure. The motor
automatically stops running as soon as the cutout pressure has been reached.
• The motor automatically starts running as soon
as the tank pressure drops below the cut-out
pressure.
ENGLISH
Putting the unit out of operation
• Switch off the unit.
• Allow the unit to cool down.
• Shut the air pressure adjustment knob and
disconnect the air hose.
• Drain the tank.
Switching on and off (fig. B)
• To switch the unit on, turn the switch (1) into
position I.
• To switch the unit off, turn the switch (1) into
position 0.
Always switch off the unit before
uplugging.
Motor thermal overload (fig. C)
The unit has a thermal overload protector: in case of
motor overheat, the power supply to the motor will
be cut off.
• When the thermal overload engages, switch the
unit off and wait for the motor to cool down.
• Press the thermal overload reset button (7) firmly
until a click is heard.
• Switch the unit on. The unit is ready again for
operation.
Optional accessories
Depending on the application, the following
accessories may be required:
• An air-line filter for removal of moisture and oil
vapor in compressed air.
• An in-line lubricator to prolong the life of air tools.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
• As a precaution regularly check for the following
conditions:
- leaks to the tank
- leaks to the oil system
- unusual noise or vibration to the running motor
Draining the tank (fig. D)
Before fitting an air hose or performing any
maintenance, or when putting the unit out of
operation, the tank must be drained.
• Lift the unit to provide access to the drain valve.
• Take hold of the drain valve lever (8) and slowly
rotate the lever so as to gradually bleed air from
the tank.
• When the pressure is at 0.7 bar, turn the valve
into the fully open position.
• Hold the unit at an angle of approx. 10° to
remove any moisture or dirt out of the tank.
• Check whether the tank pressure gauge reads 0
bar to be sure the pressure is off the tank.
• Close the drain valve.
Changing the pump oil (fig. C)
At first use, the pump oil must be changed after
50 hours of operation. Thereafter, the pump oil must
be changed every 200 hours or at least at a 3 month
interval.
• Place a suitable container under the drain plug (9).
• Remove the dipstick (6).
• Remove the drain plug.
• Allow ample time for the oil to drain. Hold the unit
at an angle of approx. 10° to help the oil flow
towards the drain plug.
• After the oil has been drained, re-install the drain
plug.
• Fill the reservoir.
• Re-install the dipstick.
Checking the oil level (fig. E)
The oil level must be checked on a daily basis.
• Remove the dipstick (6).
• Wipe the oil off the dipstick.
• Re-install the dipstick for a few seconds to have
the oil collect on the dipstick.
• Remove the dipstick to check the oil level.
The oil level is correct if the collected oil is
between the markings (10).
• If the oil level is below the lower marking,
add extra oil.
Checking the air filter (fig. C)
The air filter must be checked on a weekly basis.
After 200 hours the air filter must be replaced.
• Remove the filter (11) from the pump head.
• Separate the filter body into two halves.
25
ENGLISH
• If the element is dirty, clean it with dry air.
If in doubt, replace the element.
• Re-assemble the filter body.
• Fit the filter to the pump head. Tighten the filter
hand-tight.
Checking the safety relief valve operation (fig. B)
The safety relief valve must be checked on a
monthly basis.
• Ensure that the pressure is off the tank.
• Take hold of the wire ring (12) on the safety valve.
• Pull the ring a few times to ensure the plunger
moves in and out.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at
www.2helpU.com.
26
ESPAÑOL
COMPRESOR DE AIRE D55155
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
Características técnicas
Voltaje
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Corriente nominal
Dirección de rotación
Clase de protección eléctrica
Grado de protección
Volumen del tanque
Desplazamiento del aire
Entrega de aire liberado
Presión de operación
Presión máxima
Conexión del manguito
tipo
tamaño
Lubricante
Peso
Fusibles
Herramientas 230 V:
V
W
min-1
A
l
l/min
l/min
bar
bar
D55155
230
1.100
2.850
15
en sentido de
las agujas del reloj
I
IP23
15
190
120 (a 6 bar)
8
9
D55155
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
2000/14/EC, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 1012-2,
EN 60204-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
Nivel de la presión acústica según 2000/14/EC:
D55155
LpA (presión acústica)
dB(A)*
81
LWA (potencia acústica)
dB(A)
89
LWA (potencia acústica garantizada)**
dB(A)
99
* al oído del usuario
** TÜV Rheinland, 2000/14/EC - Annex VI
Acoplamiento rápido
de seguridad
(ISO 4414)
R 1/4"
aceite sintético
kg 27,7
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
TÜV Rheinland
Product safety GmbH
Taubenholzweg
D-51105 Köln
Germany
Indica tensión eléctrica.
27
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio.
Lea completamente este manual antes de utilizar
la herramienta.
Mantenga a mano este manual para consultas
posteriores.
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo.
No exponga herramientas a la lluvia. No utilice la
herramienta en ambientes húmedos o mojados.
Procure que el área de trabajo esté bien
iluminada. No utilice la herramienta donde exista
riesgo de incendio o explosión, i.e. en la
proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Mantenga alejados a los niños.
No permita que niños, otras personas o animales
se acerquen al área de trabajo ni toquen la
herramienta o el cable de corriente.
4 Vista ropa de trabajo apropiada.
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Si tiene
el pelo largo, manténgalo recogido y cubierto.
Cuando trabaje en ambientes externos utilice
preferentemente guantes y calzado antideslizante
apropiados.
5 Protección personal
Utilice siempre gafas de protección. Utilice una
mascarilla si el trabajo ejecutado produce polvo u
otro tipo de partículas que puedan ser inhaladas.
Si esas partículas están a una temperatura
considerablemetne caliente utilice también un
delantal de trabajo. Utilice elementos de
protección auditiva siempre que el nivel de
sonido ambiental resulte molesto, i.e. si la
presión acústica excede de los 85 dB(A)
indicados en este manual.
6 Protéjase contra las descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (i.e. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
28
Para aplicaciones de uso extremas (i.i. humedad
elevada, formación de polvo metálico, etc.),
se puede mejorar la seguridad eléctrica
intercalando un transformador de separación o
un disyuntor con derivación a tierra (FI).
7 No intente realizar demasiadas cosas al
mismo tiempo
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo
y conserve el equilibrio en todo momento.
8 Esté siempre alerta.
Concéntrese en lo que esté haciendo. Use el
sentido común. No maneje la herramienta
cuando esté cansado.
9 Sujete bien la pieza de trabajo.
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 Conecte los accesorios para la extracción
de polvo.
Si se suministran adaptadores para la conexión
de accesorios extractores y para el
almacenamiento del polvo, asegúrese de que
conectarlos y utilizarlos adecuadamente.
11 Retire las llaves de ajuste y la llave inglesa.
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
se hayan retirado.
12 Cables alargadores
Compruebe que el cable alargador no presente
despecfectos antes de utilizarlo. Al utilizar las
herramientas en exteriores, utilice exclusivamente
aquellos cables prolongadores diseñados para
estas condiciones.
13 Utilice la herramienta adecuada.
En este manual, se indica para qué uso está
destinada cada herramienta. No utilice
herramientas o dispositivos acoplables de baja
potencia para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas. No fuerce la herramienta.
Atención! El uso de otros accesorios,
adaptadores, o la propia utilización de la herramienta
en cualquier forma que no sea la recomendada
en este manual de instrucciones puede presentar
riesgo de lesiones a los usuarios.
ESPAÑOL
14 Compruebe que no haya piezas averiadas.
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente
que la herramienta y el cable de corriente no
presenten desperfectos. Compruebe que no
existan piezas móviles mal alineadas o atascadas,
piezas quebradas, protectores o interruptores
dañados e interruptores o cualquier otro
condicionante que pueda afectar al funcionamiento
correcto de la herramienta. Asegúrese de que la
herramienta puede funcionar adecuadamente y
cumplir con el cometido para el que ha sido
diseñada. No use la herramienta si hay alguna
pieza defectuosa o averiada. No utilice la
herramienta si no es posible apagar y encender
el interruptor. Encargue al servicio técnico autorizado
que repare o sustituya las piezas defectuosas o
averiadas. Jamás intente repararla usted mismo.
15 Desconecte la herramienta.
Desconecte la herramienta y no la pierda de vista
hasta que haya dejado de funcionar completamente.
Desenchufe la herramienta cuando no la esté
utilizando, antes de sustituir piezas, accesorios
o acoplamientos, y antes de efectuar revisiones.
16 Evite ponerla en funcionamiento
involuntariamente.
Asegúrese de que la herramienta esté apagada
cuando la enchufe.
17 No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria.
Nunca tire del cable para desconectarlo del
enchufe. Proteja el cable de las fuentes de calor,
del aceite y de las aristas vivas.
18 Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas eléctricas que no se utilizen
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
19 Tenga cuidado al realizar labores de
mantenimiento.
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para
trabajar mejor y de forma más segura. Siga las
instrucciones de mantenimiento y sustitución de
accesorios. Mantenga los mandos y conmutadores
secos, limpios y libres de aceite y grasa.
20 Reparaciones
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas de
seguridad en vigor. Haga reparar su herramienta en
Centros de Servicio DEWALT. Las reparaciones
deben llevarse a cabo por personal cualificado,
utilizando piezas de recambio originales.
Caso contrario podría provocar situaciones de
riesgo considerable para el usuario.
Instrucciones adicionales de seguridad
para el compresor de aire
• El tanque ha sido diseñado para soportar las
presiones específicas de operación No realice
ajustes o sustituciones de piezas que alteren las
presiones de operación ajustadas en fábrica.
• Siga firmemente las instrucciones sobre el purgado
del tanque. Si no se tienen en cuenta las
instrucciones de purgado o si no se efectúa
adecuadamente el purgado del tanque se producirá
su debilitamiento lo que, a la larga, se traducirá
en fugas, creándose una situación de peligro.
• Si se produce una fuga en el tanque, desenchufe
inmediatamente la unidad y no la vuelva a poner
en marcha hasta que no haya sido reparada por
un técnico cualificado.
• Compruebe siempre las características nominales
de las herramientas que se vayan a utilizar con
esta unidad. Siga las recomendaciones del
fabricante y no supere el nivel máximo de presión
permitido.
• No supere nunca el nivel máximo de presión
permitido de los neumáticos y otros accesorios
que se puedan inflar con esta unidad.
• No trate de inflar accesorios de baja presión tales
como juguetes de niños, balones de fútbol, etc.
• Coloque la unidad en zona despejada lejos de
obstáculos que pudieran restringir el flujo de aire
fresco a las aberturas de ventilación.
• No coloque objetos apoyados contra la unidad
o en su parte superior.
• Utilice la unidad en lugares secos únicamente.
• Si resulta posible, opere siempre con la unidad
en una zona bien ventilada libre de materiales
combustibles o vapores de disolvente. Cuando el
trabajo consista en pintar a pistola con materiales
combustibles, asegúrese de colocar la unidad
contra el viento lejos de la zona donde se aplica
el spray.
• Durante su utilización, algunas piezas de la unidad
como el cabezal de la bomba o el tubo de salida
pueden llegar a calentarse mucho. La unidad
permanecerá caliente durante varios minutos
después de su funcionamiento. No toque las
piezas de metal expuestas de la unidad durante
o inmediatamente después de su funcionamiento.
29
ESPAÑOL
•
•
•
•
•
No mueva la unidad mientras esté en marcha.
No se sitúe encima de la unidad.
No use el aire comprimido para lavar ropa.
Atención! El aire comprimido no es sano de respirar
Los materiales aplicados a pistola como los
productos de pintura pueden contener sustancias
perjudiciales que causen riesgos a la salud.
Use siempre un respirador adecuado cuando el
trabajo consista en rociar materiales con pistola.
Compruebe también, consultando los requisitos,
que son aplicables para los materiales que se
van a rociar con pistola.
• Use siempre gafas de seguridad con escudos
laterales cuando utilice la unidad.
• No apunte nunca el chorro de aire a la gente
o a los animales. El aire comprimido puede dañar
la piel expuesta y puede propulsar partículas
sueltas y pequeños objetos a gran velocidad
produciendo graves lesiones.
• Antes de realizar labores de mantenimiento
o acoplar herramientas y accesorios, apague la
unidad, sangre la presión del manguito de aire y
del tanque y desenchufe la unidad.
No toque las piezas calientes del equipo
No se sitúe encima de la unidad
Purgue el tanque
Manómetro del tanque
Pomo de ajuste de la presión de aire
Manómetro
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Aviso de uso seguro
En la herramienta se indican los siguientes
pictogramas:
Use protección acústica
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Compresor de aire
1 Botella de aceite sintético del compresor
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
Nivel de sonido garantizado
Presión máxima
Volumen del tanque
Desplazamiento del aire
Entrega de aire liberado
Aviso de temperatura caliente
30
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
Su compresor de aire D55155 ha sido diseñado
para la producción y suministro de aire comprimido
en trabajos profesionales.
1 Interruptor de marcha/parada
2 Conector de manguito
3 Manómetro
4 Pomo de ajuste de la presión de aire
5 Manómetro del tanque
6 Varilla de medición del nivel de aceite
ESPAÑOL
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Colocación y desmontaje de un manguito de aire
(fig. A)
La unidad está equipada con 2 conectores de
manguitos de aire.
Colocación
• Empuje el extremo macho del manguito de aire
dentro del conector (2).
• Compruebe si el manguito ha sido conectado
adecuadamente.
Desmontar
• Empuje el extremo macho del manguito de aire
un poco más dentro del conector (2).
• Empuje hacia dentro el collarín del conector.
• Retire el manguito de aire extrayendo el extremo
macho del conector.
• Suelte el collarín.
Antes de colocar o retirar un manguito
de aire, asegúrese siempre de que el
tanque no tiene presión.
Ajuste de la presión de aire (fig. A)
La presión disponible en el manguito de aire se puede
regular al valor nominal de presión de la herramienta
o accesorio que se va a conectar a esta unidad.
• Tire del pomo de regulación (4).
• Regule la presión de aire girando el pomo.
La presión de aire se puede leer en el
manómetro (3).
- Para aumentar la presión de aire, gire el pomo
en la dirección de las agujas del reloj.
- Para disminuir la presión de aire, gire el pomo
en dirección contraria a las agujas del reloj.
• Cuando se haya ajustado la presión al nivel
requerido, empuje el pomo para que vuelva a su
posición de bloqueo.
Compruebe siempre el nivel de presión
máxima de la herramienta o accesorio
que se vaya a conectar a la unidad.
Instrucciones para el uso
Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
Puesta en marcha de la unidad
• Compruebe el nivel de aceite de la bomba.
• Asegúrese de que el tanque está purgado
adecuadamente.
• Compruebe que las válvulas de seguridad
funcionan adecuadamente.
• Conecte el manguito de aire a la unidad y regule
la presión del aire.
• Encienda la máquina.
• Deje que se presurice la unidad. El motor deja de
marchar automáticamente cuando se alcanza la
presión de corte.
• El motor comienza a funcionar automáticamente
tan pronto como la presión en el tanque cae por
debajo de la presión de corte.
31
ESPAÑOL
Puesta de la unidad fuera de operación
• Apague la máquina.
• Deje que se enfríe la unidad.
• Cierre el pomo de ajuste de la presión de aire y
desconecte el manguito.
• Purgue el tanque.
Encender y apagar (fig. B)
• Para encender la unidad, coloque el interruptor (1)
en la posición I.
• Para apagar la unidad, coloque el interruptor (1)
en la posición 0.
Apague siempre la unidad antes de
desconectarla.
Sobrecarga térmica del motor (fig. C)
La unidad dispone de un protector contra la
sobrecarga térmica. en caso de sobrecalentamiento
del motor, se cortará el suministro de energía al
mismo.
• Cuando el protector de sobrecarga térmica
engancha, apaga la unidad y espera a que el
motor se enfríe.
• Presione con firmeza el botón de
restablecimiento por sobrecarga térmica (7)
hasta escuchar un clic.
• Encienda la máquina. La unidad está de nuevo
lista para funcionar.
Accesorios opcionales
Dependiendo de los trabajos que se vayan a realizar,
se pueden necesitar los accesorios siguientes:
• Un filtro de conducto de aire para eliminar la
humedad y el vapor de aceite en el aire comprimido.
• Un lubricador en conducto para prolongar la vida
de las herramientas neumáticas.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
32
• Como medida de precaución, compruebe
periódicamente las condiciones siguientes:
- fugas en el tanque
- fugas en el sistema lubricante
- ruidos o vibraciones anómalas en la marcha
del motor
Purgado del tanque (fig. D)
Antes de colocar un manguito de aire o de realizar
labores de mantenimiento, o cuando se ponga la
unidad fuera de operación, se deberá purgar el
tanque.
• Levante la unidad para tener acceso a la válvula
de drenaje.
• Agarre la palanca de la válvula de purga (8) y
gire, lentamente, la palanca hasta sangrar
gradualmente el aire del tanque.
• Cuando la presión sea 0,7 bar, gire la válvula a
su posición totalmente abierta.
• Mantenga la unidad a un ángulo de
aproximadamente 10° para eliminar toda la
suciedad o humedad del tanque.
• Compruebe que el manómetro del tanque marca
0 bares asegurándose así de que no hay presión
en el mismo.
• Cierre la válvula de purgado.
Cambio del aceite de la bomba (fig. C)
Al usarse por primera vez, el aceite debe cambiarse
después de 50 horas de operación. A partir de aquí,
el aceite de la bomba se cambiará cada 200 horas
o a intervalos de 3 meses, como mínimo.
• Coloque un contenedor adecuado debajo del
tapón de vaciado (9).
• Retire la varilla medidora (6).
• Quite el tapón de vaciado.
• Deje tiempo suficiente para que salga todo el
aceite. Mantenga la unidad en un ángulo de
aproximadamente 10° para ayudar a que el
aceite fluya hacia el tapón de vaciado• Después de que haya salido todo el aceite,
vuelva a colocar el tapón de vaciado.
• Llene el depósito.
• Vuelva a poner la varilla medidora de aceite.
Comprobación del nivel de aceite (fig. E)
El nivel de aceite debe comprobarse a diario.
• Retire la varilla medidora (6).
• Limpie de aceite la varilla medidora.
ESPAÑOL
• Vuelva a meter la varilla medidora para que se
recoja aceite en la misma.
• Saque de nuevo la varilla y compruebe el nivel de
aciete. El nivel de aceite será correcto si el aceite
recogido en la varilla está entre las marcas (10).
• Si el nivel de aceite estuviera por debajo de la
marca inferior, añada aceite.
Comprobación del filtro de aire (fig. C)
El filtro de aire debe comprobarse cada semana.
El filtro de aire debe cambiarse después de 200 horas.
• Saque el filtro (11) del cabezal de la bomba.
• Separe el cuerpo del filtro en dos mitades.
• Si el elemento está sucio, límpielo con aire seco.
En caso de duda, sustituya el elemento filtrante.
• Vuelva a montar el cuerpo del filtro.
• Fije el filtro al cabezal de la bomba. Apriete a
mano el filtro.
Comprobación del funcionamiento de la válvula
de alivio (fig. B)
La válvula de alivio debe comprobarse mensualmente.
• Asegúrese de que no hay presión en el tanque.
• Agarre el anillo de alambre (12) de la válvula de
seguridad.
• Tire del anillo unas pocas veces para asegurarse
de que el pistón de faldilla se mueve hacia dentro
y afuera.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y limpie
el exterior con regularidad utilizando un paño suave.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la mejor
solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio DEWALT
más cercano, consulte el dorso de este manual.
Como alternativa, hay disponible en Internet una
lista de Centros de Servicio DEWALT e información
completa sobre nuestro servicio postventa en
www.2helpU.com.
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
33
FRANÇAIS
COMPRESSEUR D’AIR D55155
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Courant
Sens de rotation
V
W
min-1
A
D55155
230
1.100
2.850
15
dans le sens des
aiguilles d’une montre
I
IP23
15
190
120 (à 6 bar)
8
9
Classe de protection électrique
Degré de protection
Volume du réservoir
l
Déplacement de l’air
l/min
Fourniture d’air libre
l/min
Pression de travail
bar
Pression maximale
bar
Raccord de tuyau
type
Raccord de sécurité
rapide
(ISO 4414)
taille
R 1/4"
Lubrifiant
huile synthétique
Poids
kg 27,7
Fusible:
Outils 230 V
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 2000/14/EC :
D55155
LpA (pression acoustique)
dB(A)*
81
LWA (puissance acoustique)
dB(A)
89
LWA (puissance acoustique garantie)**
dB(A)
99
* à l’oreille de l’opérateur
** TÜV Rheinland, 2000/14/EC - Annex VI
Directeur de développement produits
Horst Großmann
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
34
D55155
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, 2000/14/EC, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 1012-2, EN 60204-1, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
TÜV Rheinland
Product safety GmbH
Taubenholzweg
D-51105 Köln
Germany
FRANÇAIS
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque d’électrocution,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques stationnaires, respectez
toujours les consignes de sécurité en vigueur
dans votre pays.
Lire et observer attentivement les instructions
contenues dans ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Conserver ce manuel pour s’y reporter à l’avenir.
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas exposer
l’outil à l’humidité. Veiller à ce que l’aire de travail
soit bien éclairée (250 - 300 Lux). Ne pas utiliser
l’outil s’il existe un risque d’incendie ou d’explosion,
par exemple en présence de liquides ou de gaz
inflammables.
3 Tenir les enfants éloignés
Ne pas laisser les enfants, les visiteurs ou les
animaux s’approcher de l’aire de travail ou
toucher l’outil ou le câble d’alimentation.
4 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ni de bijoux.
Ils pourraient être happés par les pièces en
mouvement. Le cas échéant, porter une coiffe
convenable retenant les cheveux longs.
Lorsque le travail s’effectue à l’extérieur,
porter de préférence des gants adéquats et des
chaussures antidérapantes.
5 Protections
Porter en permanence des lunettes de protection.
Porter un masque anti-poussière si le travail
exécuté produit de la poussière ou des particules
volantes. Si ces particules peuvent être
extrêmement chaudes, porter également un
tablier résistant à la chaleur. Porter une protection
acoustique si le niveau sonore semble
inconfortable, par ex. si la pression acoustique
indiquée dans ce manuel dépasse les 85 dB(A).
6 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments ou
surfaces reliés à la masse, (par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs).
Dans des conditions de travail extrêmes (par
exemple : humidité élevée, production de limaille,
etc.), la sécurité électrique peut être améliorée en
insérant un transformateur d’isolement ou un
disjoncteur différentiel (FI).
7 Adopter une position confortable
Conserver en permanence son équilibre et les
deux pieds à terre.
8 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas utiliser l’outil lorsque l’on est fatigué.
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
10 Brancher le dispositif anti-poussières.
Si vous disposez de systèmes pour brancher les
dispositifs d’extraction et d’aspiration de
poussière, s’assurer qu’ils sont bien branchés et
qu’ils fonctionnent correctement.
11 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, vérifier toujours
si les clés et outils de réglage ont été retirés.
12 Rallonges
Vérifier la rallonge avant de l’utiliser et la remplacer
si elle est endommagée. Pour utiliser cet outil à
l’extérieur, n’utiliser que des rallonges prévues à
cet effet et portant une inscription adéquate.
13 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas forcer sur des outils
ou des accessoires de trop petite taille pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus. Ne pas forcer sur l’outil.
Attention ! L’utilisation d’accessoires ou la
réalisation de travaux autres que ceux
recommandés dans ce manuel pourrait entraîner
un risque de blessure corporelle.
14 Contrôler si l’outil est endommagé
Avant toute utilisation, s’assurer que l’outil et le
câble d’alimentation ne sont pas endommagés.
Vérifier l’alignement des pièces en mouvement,
leur prise et toute rupture de pièces,
tout endommagement des protections et des
interrupteurs et toutes autres conditions pouvant
affecter le fonctionnement de l’outil.
35
FRANÇAIS
15
16
17
18
19
20
Veiller à ce que l’outil fonctionne correctement et
qu’il exécute les tâches pour lesquelles il est conçu.
Ne pas utiliser l’outil si une pièce est défectueuse.
Ne pas utiliser l’outil si l’interrupteur marche/arrêt
ne fonctionne pas. Faire remplacer toute pièce
endommagée par un agent DEWALT agréé.
Ne jamais essayer de le réparer soi-même.
Pour débrancher l’outil
Eteindre l’outil puis attendre qu’il s’arrête
complètement avant de le laisser sans surveillance.
Débrancher l’outil lorsqu’il n’est pas utilisé,
avant de changer toute pièce ou tout accessoire
et avant de procéder à l’entretien.
Pour éviter tout démarrage involontaire
S’assurer que l’outil est en position d’arrêt avant
de le brancher.
Préserver le câble d’alimentation
Ne jamais tirer sur le câble pour le débrancher.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de portée des enfants.
Entretenir vos outils avec soin
Garder les outils en bon état et propres afin
d’assurer des conditions de travail optimales et
sûres. Observer les instructions d’entretien et de
changement d’accessoires. Maintenir les
poignées et les interrupteurs secs, propres et
exempts d’huile et de graisse.
Réparations
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. Faire réparer l’outil par un agent de
réparation DEWALT agréé. Les réparations ne
devront être effectuées que par des personnes
qualifiées utilisant des pièces de rechange
d’origine. Dans le cas contraire, cela pourrait être
très dangereux pour l’utilisateur.
Consignes de sécurité supplémentaires
pour les compresseurs à air
• Le réservoir a été conçu pour supporter des
pressions de travail spécifiques. Ne procédez à
aucun réglage ni à aucun remplacement de
pièces qui pourraient modifier les pressions de
travail paramétrées.
• Suivez attentivement les consignes de vidange
du réservoir.
36
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Procédez exactement comme indiqué pour la
vidange ; une mauvaise vidange du réservoir
pourrait entraîner un affaiblissement du réservoir
et l’apparition de fuites, qui pourraient être
dangereuses.
Si vous constatez une fuite sur le réservoir,
éteignez immédiatement l’installation et ne la
faites fonctionner à nouveau qu’après qu’elle ait
été réparée par un technicien qualifié.
Vérifiez toujours la pression des outils à utiliser
sur ce modèle. Suivez les recommandations des
fabricants et ne dépassez pas la pression
maximale autorisée.
Ne dépassez jamais la pression maximale
autorisée pour les pneus et autres accessoires
gonflables du modèle.
N’essayez pas de gonfler des accessoires à faible
pression tels que des jouets d’enfants, des ballons
de football, etc.
Placez l’appareil dans une zone bien dégagée
pour éviter de boucher l’arrivée d’air frais dans
les orifices de ventilation.
Ne placez pas d’objets contre ou sur l’unité.
N’utilisez cet équipement que dans des endroits
secs.
Si possible, faites toujours fonctionner l’appareil
dans un endroit bien ventilé à l’écart de tout
matériau combustible ou de toute vapeur de
solvants. Lorsque travail exige de vaporiser des
matériaux inflammables, assurez-vous que
l’appareil n’est pas dans le sens du vent et qu’il
est bien éloigné de la zone de vaporisation.
Des pièces de l’appareil, telles que la tête de la
pompe et le tuyau de sortie peuvent devenir très
chaud pendant l’utilisation. L’appareil reste chaud
pendant plusieurs minutes après utilisation.
Ne touchez pas les pièces métalliques exposées
sur l’appareil ou immédiatement après
fonctionnement.
Ne déplacez pas l’appareil lorsqu’il fonctionne.
Ne vous tenez pas debout sur l’appareil.
N’utilisez pas d’air comprimé pour nettoyer vos
vêtements.
Attention ! Ne respirez pas d’air comprimé !
Il peut être dangereux pour la santé.
Les matériaux projetés comme les produits de
peinture peuvent contenir des substances
toxiques pour la santé.
FRANÇAIS
Utilisez toujours un masque filtrant adapté
lorsque vous devez vaporiser des produits.
Vérifiez toujours les consignes d’utilisation
applicables pour la vaporisation du produit.
• Portez toujours des lunettes de sécurité avec
écran latéral lors de l’utilisation de l’appareil.
• Ne dirigez jamais le jet d’air vers des personnes
ou des animaux. L’air comprimé peut provoquer
des blessures sur la peau exposée et propulser
des particules isolées et de petits objets à grande
vitesse, et entraîner des blessures graves.
• Éteignez l’appareil, la pression de purge du tuyau
d’air et du réservoir, et débranchez l’appareil
avant de procéder à l’entretien ou avant de
monter des outils ou des accessoires.
Les pictogrammes suivants sont illustrés sur l’outil :
Munissez d’une protection auditive
Manomètre du réservoir
Bouton de réglage de la pression de l’air
Manomètre d’air
Lire le manuel d’abord
Voyant d’utilisation sûre
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Compresseur d’air
1 Bouteille d’huile de compresseur synthétique
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
Niveau sonore garanti
Pression maximale
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Volume du réservoir
Description (fig. A)
Déplacement de l’air
Fourniture d’air libre
Voyant d’alarme de température élevée
Votre compresseur d’air D55155 a été conçu pour
produire et fournir de l’air comprimé pour vos
applications professionnelles.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Raccord du tuyau
3 Manomètre d’air
4 Bouton de réglage de la pression de l’air
5 Manomètre du réservoir
6 Jauge à huile
Ne touchez pas les parties chaudes de
l’appareil
Sécurité électrique
Ne vous tenez pas debout sur l’appareil
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond
à la tension indiquée sur la plaque d’identification.
Vidangez le réservoir
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement
à la terre n’est donc pas nécessaire.
37
FRANÇAIS
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble
de rallonge homologué adapté pour la puissance
absorbée de cet outil (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est
de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au réglage.
Comment installer et démonter un tuyau d’air
(fig. A).
L’appareil est muni de 2 raccords de tuyaux à air.
Raccord
• Enfoncez l’extrémité mâle du tuyau à air dans le
connecteur (2).
• Vérifiez si le tuyau à air a été bien correctement
branché.
Démontage
• Enfoncez l’extrémité mâle du tuyau à air dans le
connecteur (2).
• Appuyez sur le collier du connecteur.
• Démontez le tuyau à air en extrayant l’embout
mâle du connecteur.
• Relâchez le collier.
38
Avant de mettre en place ou de démonter
un tuyau à air, vérifiez toujours qu’il n’y a
pas de pression dans le réservoir.
Comment régler la pression d’air (fig. A).
La pression disponible dans le tuyau d’air peut être
réglée à la pression indiquée pour l’outil ou l’accessoire
à raccorder à l’appareil.
• Tirez vers vous le bouton de réglage (4).
• Réglez la pression de l’air en faisant tourner le
bouton. Vous pouvez lire la valeur de pression
d’air sur le manomètre (3).
- Pour accroître la pression de l’air, faites tourner
le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre.
- Pour réduire la pression de l’air, faites tourner
le bouton dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.
• Enfoncez le bouton dans la position fermée
lorsque la pression nécessaire a été déterminée.
Vérifiez toujours la pression maximale
autorisée de l’outil ou de l’accessoire à
raccorder à l’appareil.
Mode d’emploi
Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
Comment mettre l’appareil en marche
• Contrôlez le niveau d’huile de la pompe.
• Vérifiez que le réservoir a bien été vidangé.
• Vérifiez que les robinets de sécurité fonctionnent
bien correctement.
• Branchez le tuyau d’air sur l’appareil et réglez
la pression de l’air.
• Allumez l’appareil.
• Laissez l’appareil produire de la pression.
Le moteur s’arrête automatiquement aussi tôt
que la pression de coupure a été atteinte.
• Le moteur démarre automatiquement aussi tôt
que la pression du réservoir tombe au-dessous
de la pression de coupure.
Comment éteindre l’appareil.
• Éteignez l’appareil.
• Laissez-le refroidir.
• Éteignez le bouton de réglage de pression de l’air
et débranchez le tuyau à air.
FRANÇAIS
• Vidangez le réservoir.
Mise en marche et arrêt (fig. B)
• Pour allumer l’appareil, placez l’interrupteur (1) en
position I.
• Pour éteindre l’appareil, placez l’interrupteur (1)
en position 0.
Arrêtez toujours l’appareil avant de le
débrancher.
Surcharge thermique du moteur (fig. C).
Cet appareil est équipé d’un protecteur de surcharge
thermique. En cas de surchauffe du moteur,
l’alimentation électrique au moteur est coupée.
• Lorsque le protecteur de surcharge est
enclenché, éteignez l’appareil et attendez que le
moteur refroidisse.
• Appuyez sur le bouton de réinitialisation du
protecteur de surcharge (7) fermement jusqu’à
ce que vous entendiez un clic.
• Allumez l’appareil. Vous pouvez à nouveau
l’utiliser.
Accessoires disponibles en option
Les accessoires suivants peuvent être nécessaires
en fonction de l’application.
• Un filtre à air dans le tuyau pour éliminer la
moisissure et les vapeurs d’huile de l’air comprimé.
• Un lubrificateur dans le tuyau pour prolonger la
durée de vie des outils pneumatiques.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend en large mesure d’un entretien
soigneux et régulier.
• Vérifiez régulièrement les points suivants pour
plus de sécurité :
- fuites dans le réservoir
- fuites dans le circuit d’huile
- bruit inhabituel ou vibration lorsque le moteur
est en marche.
Vidange du réservoir (fig. D).
Vous devez vidanger le réservoir avant de connecter
un tuyau à air, avant toute réparation ou avant
d’éteindre l’appareil.
• Soulevez l’appareil pour pouvoir accéder au
robinet de purge.
• Munissez-vous du levier du robinet de purge (8)
et faites-le doucement tourner pour évacuer
progressivement l’air du réservoir.
• Lorsque la pression atteint 0,7 bar, placez le
robinet de purge en position totalement ouverte.
• Inclinez l’appareil à environ 10° pour éliminer
toute trace d’humidité ou de saleté du réservoir.
• Vérifiez toujours que le manomètre du réservoir
indique bien 0 bar pour vous assurer qu’il n’y a
plus de pression dans le réservoir.
• Fermez le robinet de purge.
Remplacement de l’huile de la pompe (fig. C).
Après la première utilisation, l’huile de la pompe doit
être remplacée après les 50 premières heures de
travail. Lors d’utilisations suivantes, elle doit être
remplacée toutes les 200 heures ou au moins tous
les 3 mois.
• Placez un récipient adéquat sous le robinet de
purge (9).
• Enlevez la jauge d’huile (6).
• Retirez le bouchon de vidange.
• Laissez le temps à l’huile de couler entièrement.
Inclinez l’appareil à environ 10° pour permettre à
l’huile de s’écouler du robinet de purge.
• Lorsque l’huile a été purgée, replacez le bouchon
de vidange.
• Remplissez le réservoir.
• Remontez la jauge.
Vérification du niveau de l’huile (fig. E).
Le niveau d’huile doit être vérifié tous les jours.
• Enlevez la jauge d’huile (6).
• Essuyez la marque laissée par l’huile sur la jauge.
• Replacez la jauge pendant quelques secondes
pour voir à nouveau la marque d’huile sur la jauge.
• Retirez la jauge pour vérifier le niveau d’huile.
Le niveau d’huile est correct si la marque laissée
par l’huile coïncide avec les repères (10).
• Si le niveau d’huile est au-dessous du repère le
plus bas, ajoutez de l’huile.
39
FRANÇAIS
Vérification du filtre à air (fig. C)
Le filtre à air doit être vérifié tous les jours. Le filtre à
air doit être remplacé au bout de 200 heures.
• Retirez le filtre (11) de la tête de la pompe.
• Séparez le corps du filtre en deux.
• Si la pièce est sale, nettoyez-la à l’aide d’air sec.
En cas de doute, remplacez la pièce.
• Remontez le corps du filtre.
• Placez le filtre sur la tête de la pompe. Serrez le
filtre manuellement.
Vérification du fonctionnement de la valve de
sécurité (fig. B).
La valve de sécurité doit être vérifiée tous les mois.
• Vérifiez que le réservoir ne contient plus de
pression.
• Enlevez la bague du fil (12) du robinet de sécurité.
• Tirez plusieurs fois sur la bague pour vous
assurer que le plongeur entre et sort.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être dégagées.
Nettoyer régulièrement le boîtier avec un chiffon doux.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre machine
DEWALT ne vous donne pas entière satisfaction,
il suffit de la retourner avec tous ses accessoires
dans les 30 jours suivant son achat à votre
distributeur, ou à un centre de service après-vente
agréé pour un remboursement intégral ou un
échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg,
retournez votre machine à DEWALT.
Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve d’achat.
Ce service comprend pièces et main-d’oeuvre
pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
40
ITALIANO
COMPRESSORE D’ARIA D55155
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT
uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Dati tecnici
D55155
Tensione
V 230
Potenza assorbita
W 1.100
Velocità a vuoto
min-1 2.850
Corrente
A 15
Direzione di rotazione
oraria
Categoria di protezione elettrica
I
Livello di protezione
IP23
Volume del serbatoio
l 15
Pressione dell’aria
l/min 190
Mandata diretta dell’aria
l/min 120 (a 6 bar)
Pressione operativa
bar 8
Pressione max.
bar 9
Attacco della manica
tipo
attacco rapido
di sicurezza
(ISO 4414)
dimensioni
R 1/4"
Lubrificante
olio sintetico
Peso
kg 27,7
Fusibili:
Modelli da 230 V
D55155
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, 2000/14/EC, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 1012-2, EN 60204-1, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Livello di rumorosità secondo 2000/14/EC:
D55155
LpA (rumorosità)
dB(A)*
81
LWA (potenza sonora)
dB(A)
89
LWA (potenza sonora garantita)**
dB(A)
99
* all’orecchio dell’operatore
** TÜV Rheinland, 2000/14/EC - Annex VI
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
TÜV Rheinland
Product safety GmbH
Taubenholzweg
D-51105 Köln
Germany
Indica pericolo di scossa elettrica.
41
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre
le elementari norme di sicurezza atte a ridurre i
rischi d’incendio, scariche elettriche e ferimenti.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente
le istruzioni di cui al presente manuale.
Conservare questo manuale di istruzioni per
successive consultazioni.
Informazioni generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare
l’utensile in ambienti carichi di umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
l’utensile quando vi sia rischio di provocare un
incendio o una esplosione, per es. in luoghi con
atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere a bambini, altre persone
o animali di avvicinarsi alla zona di lavoro,
toccare l’utensile o il cavo di alimentazione.
4 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Raccogliere i capelli se si
portano lunghi. Quando si lavora all’esterno,
è preferibile indossare dei guanti adeguati e delle
scarpe antisdrucciolevoli.
5 Protezione personale
Indossate occhiali di sicurezza. Indossate una
mascherina contro la polvere ogni volta che l’uso
dell’utensile provochi polvere o schegge. Se tali
particelle possono essere particolarmente calde,
indossare anche un grembiule resistente al caldo.
Indossare protezioni per le orecchie quando il
livello del rumore risulta fastidioso, vale a dire se
la pressione sonora indicata in questo manuale
supera gli 85 dB(A).
6 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
42
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
7 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
8 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso. Non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare. Ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
10 Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere
Se sono forniti i dispositivo per la connessione
delle macchina aspirazione e raccolta della
polvere, verificare che vengano collegate e
utilizzate correttamente.
11 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’utensile si abbia
cura di togliere chiavi e altri strumenti.
12 Prolunghe
Ispezionare la prolunga prima dell’uso e sostituirla
se è danneggiata. Quando l’utensile viene
impiegato all’esterno, usare unicamente
le prolunghe per uso esterno.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza limitata
impiegandoli per lavori destinati ad utensili di
maggiore potenza. Non forzare l’utensile.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi o l’impiego del presente utensile per scopi
diversi da quelli indicati nel presente manuale
d’uso comportano il rischio di infortuni.
14 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente
l’utensile e il cavo elettrico per rilevare eventuali
danni. Controllare se ci sono parti non allineate
o parti mobili con gioco, pezzi rotti, danni alle
protezioni o agli interruttori e qualsiasi altra
condizione che possa incidere sul funzionamento
dell’utensile.
ITALIANO
Accertare che l’utensile funzioni come previsto e
che venga impiegato per lo scopo per cui è stato
progettato. Non usate l’utensile se presenta
elementi danneggiati o difettosi. Non impiegare
l’utensile se non è possibile accenderlo e spegnerlo
mediante l’interruttore. Eventuali componenti
difettosi o danneggiati vanno sostituiti o riparati
da un tecnico autorizzato. Non tentare mai di
effettuare delle riparazioni.
15 Scollegare l’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Estrarre la spina dalla presa di alimentazione
quando l’utensile non è in uso, o prima di
cambiare pezzi, accessori o complementi o
prima di eseguire lavori di manutenzione.
16 Evitare accensioni accidentali
Prima di collegare l’utensile alla presa,
verificare che sia spento.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non tirare mai il cavo per estrarlo dalla presa.
Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali
e dagli bordi taglienti.
18 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli utensili elettrici in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
19 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un
migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni
per la lubrificazione e la sostituzione degli accessori.
Mantenere le impugnature e gli interruttori asciutti,
puliti e senza tracce di olio o grassi.
20 Riparazioni
Il presente utensile elettrico è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti. Rivolgersi ai
Centri di Assistenza Tecnica autorizzati DEWALT
per le riparazioni Le riparazioni devono essere
eseguite soltanto da personale qualificato e con
pezzi di ricambio originali, per evitare di esporre
gli utenti a considerevoli rischi.
Istruzioni addizionali di sicurezza per
i compressori d’aria
• Il serbatoio è stato disegnato per sostenere
specifiche pressioni operative. Non apportare
modifiche né sostituire i componenti onde evitare
di alterare le pressioni operative impostate in
fabbrica.
• Seguire con precisione le istruzioni sullo spurgo
del serbatoio. Il mancato rispetto delle istruzioni
sullo spurgo o uno spurgo non corretto del
serbatoio determinano un indebolimento dello
stesso e finiscono per causare delle perdite che
creano una situazione di pericolo.
• Se il serbatoio perde, spegnere immediatamente
l’unità e non rimetterla in funzione prima che sia
stata riparata da un tecnico qualificato.
• Controllare sempre la pressione degli utensili da
utilizzarsi su questa unità. Seguire i suggerimenti
della casa produttrice e non superare i valori più
alti consentiti per la pressione.
• La pressione degli pneumatici e di altri accessori
gonfiabili presenti sull’unità non deve mai
oltrepassare il valore più alto consentito.
• Non tentare di gonfiare accessori a bassa
pressione come giocattoli per bambini, palle da
calcio ecc.
• L’unità deve essere collocata in un’area libera da
ostacoli che potrebbero impedire il flusso di aria
fresca attraverso le prese di ventilazione.
• Non mettere alcun oggetto contro o sopra l’unità.
• Usare l’unità solo in luoghi secchi.
• Se possibile l’unità va adoperata sempre in
un’area ben ventilata che non contenga materiali
combustibili ne vapori di solventi. Quando l’unità
viene utilizzata per nebulizzare materiali infiammabili,
assicurarsi sempre di collocarla controvento e
ben distante dall’area nebulizzata.
• I componenti dell’unità, ad esempio la testa della
pompa e il tubo di uscita, possono surriscaldarsi
durante l’uso. L’unità non si raffredda
immediatamente dopo l’uso. Non toccare le parti
metalliche esposte dell’unità mentre questa è in
funzione o subito dopo che è stata utilizzata.
• Non spostare l’unità mentre è in funzione.
• Non salire sopra l’unità.
• Non usare aria compressa per pulire indumenti.
• Attenzione! L’aria compressa non deve essere
inalata.
• I materiali nebulizzati, ad esempio le pitture,
possono contenere sostanze nocive
potenzialmente rischiose per la salute.
Utilizzare sempre una maschera adatta quando si
lavora alla nebulizzazione di materiali.
Controllare anche i requisiti pertinenti per il
materiale che deve essere nebulizzato.
43
ITALIANO
• Quando si adopera l’unità, indossare sempre
occhiali di sicurezza con schermi laterali.
• Non dirigere mai il flusso di aria contro persone
o animali. L’aria compressa può danneggiare
l’epidermide esposta e iniettare ad alta velocità
particelle libere e piccoli oggetti, causando gravi
lesioni.
• Spegnere l’unità, spurgare la pressione dal
serbatoio e dal flessibile dell’aria ed estrarre dalla
presa di corrente la spina dell’unità prima di
eseguire gli interventi di manutenzione o di
attaccare strumenti e accessori.
Sull’utensile sono presenti le seguenti immagini:
Indossare una protezione per le orecchie
Manopola di regolazione della pressione
dell’aria
Manometro dell’aria
Leggete il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
Istruzioni per la sicurezza
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Compressore d’aria
1 Flacone di olio sintetico per compressori
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
Livello acustico garantito
Pressione max.
Volume del serbatoio
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Pressione dell’aria
Mandata diretta dell’aria
Avviso temperatura alta
Il compressore d’aria D55155 è stato disegnato per
generare e sviluppare aria compressa per uso
professionale.
1 Interruttore acceso/spento
2 Attacco della manica
3 Manometro dell’aria
4 Manopola di regolazione della pressione dell’aria
5 Manometro del serbatoio
6 Astina dell’olio
Non toccare i componenti caldi dell’unità
Norme di sicurezza elettrica
Non salire in piedi sopra l’unità
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Spurgare il serbatoio
Manometro del serbatoio
44
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
ITALIANO
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II (doppio isolamento)
- utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I (messa a terra)
- utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà
essere di tipo omologato e di dimensione idonee a
garantire l’alimentazione elettrica dell’apparecchio
(vedere le caratteristiche tecniche). La dimensione
minima del conduttore è 1,5 mm2. Se si utilizza un
avvolgitore, estrarre il cavo per l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Installazione e smontaggio di una manica
dell’aria (fig. A)
L’unità ha in dotazione due attacchi per la manica
dell’aria.
Installazione
• Spingere nell’attacco la terminazione maschio
della manica dell’aria.
• Controllare se la manica dell’aria è connessa in
modo corretto.
Smontaggio
• Spingere ulteriormente nell’attacco la terminazione
maschio della manica dell’aria.
• Spingere l’anello dell’attacco.
• Estrarre la manica dell’aria tirando il terminale
maschio fuori dall’attacco.
• Rilasciare l’anello.
Prima di installare o rimuovere una
manica dell’aria, verificare sempre che il
serbatoio non sia sotto pressione.
Regolazione della pressione dell’aria (fig. A)
La pressione creata nella manica dell’aria è regolabile
in base al valore nominale dell’attrezzo o
dell’accessorio da collegare all’unità.
• Estrarre la manopola di regolazione della
pressione (4).
• Regolare la pressione dell’aria ruotando la
manopola. La pressione dell’aria è indicata dal
manometro (3).
- Per aumentare la pressione dell’aria, ruotare la
manopola in senso orario.
- Per diminuire la pressione dell’aria, ruotare la
manopola in senso antiorario.
• Una volta regolata la pressione sul valore
necessario, spingere la manopola per bloccarla.
Controllare sempre la pressione
nominale massima degli utensili da
attaccare a questa unità.
Istruzioni per l’uso
Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
Messa in funzione dell’unità
• Controllare il livello dell’olio nella pompa.
• Controllare che il serbatoio sia spurgato
correttamente.
• Controllare che le valvole di sicurezza funzionino
correttamente.
• Collegare la manica dell’aria all’unità e regolare
la pressione dell’aria.
• Accendere l’unità.
• Attendere che si generi pressione. Il motore si
blocca automaticamente non appena viene
raggiunta la pressione massima.
• Il motore viene avviato automaticamente non
appena la pressione nel serbatoio scende al di
sotto del valore massimo.
Spegnimento dell’unità
• Spegnere l’unità.
• Attendere che si raffreddi.
45
ITALIANO
• Chiudere la manopola di regolazione della
pressione dell’aria e staccare la manica dell’aria.
• Spurgare il serbatoio.
Accensione/spegnimento (fig. B)
• Per accendere l’unità, ruotare l’interruttore (1) in
posizione I.
• Per spegnere l’unità, ruotare l’interruttore (1) in
posizione 0.
Prima di estrarre la spina dalla presa di
rete, spegnere sempre l’unità.
Sovraccarico termico del motore (fig. C)
L’unità è munita di dispositivo di protezione contro il
sovraccarico termico: in caso di surriscaldamento
del motore, l’alimentazione elettrica al motore viene
interrotta.
• Quando s’innesta il dispositivo di protezione da
sovraccarico, spegnere l’unità e attendere che il
motore si raffreddi.
• Spingere con decisione il pulsante di ripristino dal
sovraccarico termico (7) fino a che si produce
uno scatto.
• Accendere l’unità. L’unità è di nuovo pronta per il
funzionamento.
Accessori opzionali
In base all’applicazione, possono essere necessari
i seguenti accessori:
• Un filtro della linea aria per rimuovere l’umidità e il
vapore dell’olio nell’aria compressa.
• Un lubrificatore in linea per prolungare la durata
degli strumenti pneumatici.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
- rumori o vibrazioni insoliti nel motore
Spurgo del serbatoio (fig. D)
Prima di installare una manica dell’aria o di eseguire
qualsiasi intervento di manutenzione, oppure prima
di spegnere la macchina, è necessario spurgare il
serbatoio.
• Sollevare l’unità per consentire l’accesso alla
valvola di spurgo.
• Afferrare la leva della valvola di spurgo (8) e
ruotarla lentamente, in modo da spurgare
gradualmente l’aria dal serbatoio.
• Quando la pressione raggiunge 0,7 bar, girare la
valvola in posizione di apertura completa.
• Mantenere l’unità ad un angolo di circa 10° per
eliminare dal serbatoio eventuale umidità o sporcizia.
• Per accertare che il serbatoio non sia sotto
pressione, controllare che il pressostato del
serbatoio indichi 0 bar.
• Chiudere la valvola di spurgo.
Sostituzione della pompa dell’olio (fig. C)
La prima volta che si usa l’unità, la pompa dell’olio
va sostituita dopo 50 ore di funzionamento. In
seguito la pompa deve essere sostituita ogni 200
ore o almeno a intervalli di tre mesi.
• Mettere un contenitore adatto sotto il tappo di
spurgo (9).
• Estrarre l’astina di livello dell’olio (6).
• Levare il tappo di spurgo.
• Attendere un tempo sufficiente perché l’olio si
spurghi. Mantenere l’unità ad un angolo di circa
10° per agevolare il flusso dell’olio verso l’apertura
di spurgo.
• Dopo che l’olio è stato scaricato, rimettere a posto
il tappo di spurgo.
• Riempire il serbatoio.
• Reinstallare l’astina di livello dell’olio.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
• Come misura precauzionale, controllare sempre
quanto segue:
- perdite nel serbatoio
- perdite nell’impianto dell’olio
46
Controllo del livello dell’olio (fig. E)
Il livello dell’olio deve essere controllato
quotidianamente.
• Estrarre l’astina di livello dell’olio (6).
• Pulire l’olio dall’astina.
• Reimmergere l’astina di livello per pochi secondi,
per consentire all’olio di assestarsi.
• Estrarre l’astina per controllare il livello dell’olio.
Il livello dell’olio è giusto se l’olio sull’astina raggiunge
un punto intermedio tra i contrassegni (10).
ITALIANO
• Se il livello è al di sotto del contrassegno
inferiore, aggiungere altro olio.
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
Controllo del filtro dell’aria (fig. C)
Il filtro dell’aria deve essere controllato ogni settimana.
Il filtro dell’aria va sostituito dopo 200 ore d’uso.
• Estrarre il filtro (11) dalla testa della pompa.
• Separare le due metà del corpo del filtro.
• Se l’elemento è sporco, pulirlo con aria secca.
In caso di dubbi, sostituire l’elemento.
• Riunire le due metà del corpo del filtro.
• Installare il filtro nella testa della pompa. Serrare il
filtro a mano.
Controllo del funzionamento della valvola di
scarico di sicurezza (fig. B)
La valvola di scarico di sicurezza essere controllata
ogni mese.
• Verificare che il serbatoio non sia sotto pressione.
• Afferrare l’anello metallico (12) sulla valvola di
sicurezza.
• Tirare l’anello poche volte, per accertare che lo
stantuffo si sposti dentro e fuori.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l’esterno
dell’utensile periodicamente con un panno morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di lavorazione
o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di
acquisto, provvederemo alla sostituzione gratuita
delle parti difettose o a nostro giudizio, alla
sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per ottenere
l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più
vicino (si prega di consultare il retro del presente
manuale). In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo
di dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
47
NEDERLANDS
LUCHTCOMPRESSOR D55155
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare
partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
V
Opgenomen vermogen
W
Toerental, onbelast
min-1
Nominale stroom
A
Draairichting
Elektrische beschermingsklasse
Beschermingsgraad
Tankinhoud
l
Luchtinname
l/min
Vrije luchtafgifte
l/min
Werkdruk
bar
Max. druk
bar
Slangaansluiting
type
maat
Smeermiddel
Gewicht
Zekeringen:
230 V machines
D55155
230
1.100
2.850
15
met de klok mee
I
IP23
15
190
120 (bij 6 bar)
8
9
veiligheidssnelkoppeling
(ISO 4414)
R 1/4"
synthetische olie
kg 27,7
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Geluidsniveau volgens 2000/14/EC:
D55155
LpA (geluidsdruk)
dB(A)*
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
89
LWA (gegarandeerd geluidsvermogen)**
dB(A)
99
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
81
* op de werkplek
** TÜV Rheinland, 2000/14/EC - Annex VI
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
48
D55155
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, 2000/14/EC, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 1012-2, EN 60204-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
TÜV Rheinland
Product safety GmbH
Taubenholzweg
D-51105 Köln
Germany
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van stationaire elektrische
machines altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en
lichamelijk letsel. Lees de gebruiksaanwijzing
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de
machine niet in een vochtige of natte omgeving.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht
(250 – 300 Lux). Gebruik de machine niet op
plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat,
b.v. in de buurt van brandbare vloeistoffen of
gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het
werkgebied en laat ze de machine of de
elektriciteitskabel niet aanraken.
4 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende delen
worden gegrepen. Houd lang haar bijeen. Draag
bij het werken buitenshuis bij voorkeur geschikte
werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
5 Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een
gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden
waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
Draag eveneens een hittebestendig schort indien
de vrijkomende spanen aanzienlijk heet kunnen
zijn. Draag altijd gehoorbescherming als het
geluidsniveau onaangenaam hoog is, d.w.z.
indien de in deze handleiding opgegeven
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
6 Bescherming tegen elektrische schok
Voorkom aanraking van geaarde oppervlakken
(bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten).
Bij gebruik onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
7 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
8 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
10 Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de
aansluiting van stofafvoer en voorzieningen voor
stofopvang, zorg dan dat deze zijn aangesloten
en naar behoren worden gebruikt.
11 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
12 Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer.
Vervang het snoer indien het beschadigd is.
Maak bij gebruik buitenshuis uitsluitend gebruik
van verlengsnoeren die geschikt zijn voor gebruik
buitenshuis en als zodanig zijn gemerkt.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen te lichte machine
of hulpstukken voor te zwaar werk. De machine
werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt voor
het beoogde doel. Overbelast de machine niet.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend
volgens bestemming.
14 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade.
Controleer of alle bewegende delen correct
gemonteerd zijn, of er geen onderdelen gebroken
zijn, of er geen beschermkappen en schakelaars
beschadigd zijn en of er andere gebreken zijn die
invloed op de werking van de machine zouden
kunnen hebben. Vergewis u er van dat de machine
correct werkt. Gebruik de machine niet als enig
onderdeel defect is. Gebruik de machine niet als
de aan/uit-schakelaar niet werkt. Defecte of
beschadigde onderdelen dienen door een erkend
DEWALT servicecenter te worden vervangen.
Probeer nooit om de machine zelf te repareren.
49
NEDERLANDS
15 Stekker uit stopcontact verwijderen
Schakel de machine uit en wacht totdat de
machine volledig tot stilstand is gekomen voordat
u deze achterlaat. Verwijder de stekker uit het
stopcontact als u de machine niet gebruikt,
voordat u gereedschappen, accessoires of
onderdelen van de machine verwisselt en
voordat u onderhoud aan de machine uitvoert.
16 Voorkom onbedoeld inschakelen
Wees ervan verzekerd dat de machine is
uitgeschakeld voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
17 Misbruik het snoer niet
Trek niet aan de kabel om de stekker uit het
stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit de
buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te
worden opgeborgen in een droge, afsluitbare
plaats, buiten bereik van kinderen.
19 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Houd de handgrepen en
schakelaars droog en vrij van olie en vet.
20 Reparaties
Deze machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Wendt u voor reparaties
tot een erkend DEWALT servicecenter.
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door bevoegde vakmensen en met behulp van
originele reserveonderdelen; anders kan er een
aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Aanvullende veligheidsinstructies voor
luchtcompressoren
• De tank is zodanig ontworpen dat hij een
bepaalde werkdruk kan doorstaan. Verricht geen
aanpassingen en vervang geen onderdelen
waarmee u de in de fabriek ingeselde werkdruk
verandert.
• Volg nauwkeurig de instructies voor het drainen
van de tank. De instructies voor het drainen
negeren, of verzuimen deze instructies naar
behoren uit te voeren, leidt tot een verzwakking
van de tank, wat uiteindelijk resulteert in lekkage
en zorgt voor een gevaarlijk situatie.
50
• Indien er aan de tank een lek wordt geconstateerd,
schakel de machine dan onmiddellijk uit.
Neem de machine niet in gebruik voordat zij is
gerepareerd door een bevoegd technicien.
• Controleer altijd de drukspecificaties van de
apparaten die in combinatie met deze machine
worden gebruikt. Volg de aanbevelingen van de
fabrikant op en overschrijd de maximum
toelaatbare druk niet.
• Overschrijd nooit de maximum toelaatbare druk
van banden en andere artikelen die met deze
machine kunnen worden opgepompt.
• Probeer geen lagedrukartikelen op te pompen,
zoals kinderspeelgoed, voetballen, etc.
• Plaats de machine in een omgeving waar de
luchtaanvoer naar de ventilatieopeningen niet
wordt geblokkeerd.
• Plaats geen objecten tegen of bovenop de machine.
• Gebruik de machine uitsluitend in een droge
omgeving.
• Bedien de machine indien mogelijk in een goed
geventileerde ruimte vrij van ontvlambare materialen
of oplosmiddelen. Als de werkzaamheden bestaan
uit het spuiten van ontvlambare materialen,
zorg dan dat de machine boven de wind is
geplaatst en uit de buurt van het spuitgebied.
• Bepaalde onderdelen van de machine, zoals de
pomp en de uitlaat, kunnen tijdens gebruik zeer
heet worden. De machine blijft na gebruik nog
enkele minuten heet. Raak de zichtbare metalen
delen op de machine gedurende of direct na
gebruik niet aan.
• Verplaats de machine niet wanneer zij is
ingeschakeld.
• Ga niet boven op de machine staan.
• Gebruik geen perslucht om kleding schoon te
maken.
• Waarschuwing! Perlucht is niet geschikt om in
te ademen!
• Gespoten materialen zoals verfproducten kunnen
schadelijke bestanddelen bevatten die een risico
voor de gezondheid vormen. Gebruik altijd een
geschikte adembescherming bij het verrichten
van spuitwerkzaamheden. Raadpleeg ook de
voorschriften die van toepassing zijn op het te
spuiten materiaal.
• Draag een veiligheidsbril met zijschermen als u
de machine gebruikt.
• Richt de luchtstroom nooit op mensen of dieren.
NEDERLANDS
Druklucht kan blootliggende huid beschadigen en
rondzwervende deeltjes en kleine voorwerpen op
hoge snelheid voortstuwen, wat kan leiden tot
ernstig letsel.
• Schakel de machine uit, haal de druk van de slangen
en de tank en trek de stekker uit het stopcontact
alvorens onderhoudswerkzaamheden te verrichten
of apparaten en artikelen aan te sluiten.
Luchtdrukmeter
Lees voor het gebruik de handleiding
Waarschuwing voor veilig gebruik
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Inhoud van de verpakking
Draag gehoorbescherming
Gegarandeerd geluidsniveau
Max. druk
De verpakking bevat:
1 Luchtcompressor
1 Fles synthetische compressorolie
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Tankinhoud
Beschrijving (fig. A)
Luchtinname
Vrije luchtafgifte
Waarschuwing voor hoge temperatuur
Uw luchtcompressor D55155 is ontworpen voor het
produceren en leveren van perslucht bij
professionele toepassingen.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Slangaansluiting
3 Luchtdrukmeter
4 Instelknop voor de luchtdruk
5 Tankdrukmeter
6 Oliepeilstok
Vermijd contact met hete onderdelen van
de machine
Elektrische veiligheid
Ga niet boven op de machine staan
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Drain de tank
Tankdrukmeter
Instelknop voor de luchtdruk
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
51
NEDERLANDS
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan
een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is voor
het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Aansluiten en verwijderen van een luchtslang
(fig. A)
De machine is voorzien van 2 luchtslangaansluitingen.
Aansluiten
• Druk de mannelijke aansluiting van de luchtslang
in de aansluiting (2).
• Controleer of de luchtslang naar behoren is
aangesloten.
Demonteren
• Druk de mannelijke aansluiting van de luchtslang
verder in de aansluiting (2).
• Duw de kraag op de aansluiting naar binnen.
• Verwijder de luchtslang door de mannelijke
aansluiting uit de aansluiting te trekken.
• Laat de kraag los.
Zorg altijd dat de druk van de tank is
voordat u een luchtslang aansluit of
verwijdert.
Afstellen van de luchtdruk (fig. A)
De aan de luchtslang beschikbare druk kan worden
afgesteld op de drukspecificaties van het apparaat
of artikel dat op deze machine wordt aangesloten.
• Trek de instelknop (4) naar buiten.
• Stel de luchtdruk in door aan de knop te draaien.
De luchtdruk kan worden afgelezen op de schaal
(3).
- Om de luchtdruk te verhogen draait u de knop
naar rechts.
- Om de luchtdruk te verlagen draait u de knop
naar links.
52
• Druk de knop in de vergrendlingspositie zodra de
vereiste druk is ingesteld.
Controleer altijd de maximum
drukspecificaties van het apparaat of artikel
dat op de machine wordt aangesloten.
Aanwijzingen voor gebruik
Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht
en houdt u aan de geldende voorschriften.
In gebruik nemen van de machine
• Controleer het oliepeil.
• Zorg dat de tank naar behoren is gedraind.
• Controleer of de veiligheidskleppen naar behoren
functioneren.
• Sluit de luchtslang aan op de machine en stel de
luchtdruk in.
• Schakel de machine in.
• Laat de machine druk opbouwen. De motor stopt
automatisch zodra de uitschakeldruk is bereikt.
• De motor slaat automatisch aan zodra de tankdruk
onder de uitschakeldruk valt.
Buiten gebruik stellen van de machine
• Schakel de machine uit.
• Laat de machine afkoelen.
• Draai de instelknop voor de luchtdruk dicht en
verwijder de luchtslang.
• Drain de tank.
In- en uitschakelen (fig. B)
• Om de machine in te schakelen draait u de
schakelaar (1) naar positie I.
• Om de machine uit te schakelen draait u de
schakelaar (1) naar positie 0.
Schakel altijd de machine uit wanneer
het werk is beëindigd en voordat u de
stekker uit het stopcontact haalt.
Oververhitting van de motor (fig. C)
De machine heeft een beveilighing tegen oververhitting:
bij oververhitting van de motor wordt de
voedingsspanning voor de motor onderbroken.
• Wanneer de oververhittingsbeveiliging ingrijpt,
schakelt u de mahine uit en wacht tot de motor is
afgekoeld.
NEDERLANDS
• Druk de resetknop (7) stevig in totdat u een klik
hoort.
• Schakel de machine in. De machine is weer
gereed voor geburik.
Opties
Afhankelijk van de toepassing kunnen de volgende
accessoires gewenst zijn:
• Een luchtleidingfilter voor het verwijderen van
vocht en oliedamp uit perslucht.
• Een lijnsmeerinrichting voor het verlengen van de
levensduur van luchtapparaten.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Verversen van de olie (fig. C)
Na de eerste 50 uur van gebruik moet de olie worden
ververst. Daarna moet de olie iedere 200 uur, of op
zijn minst iedere 3 maanden, worden ververst.
• Plaats een geschikte opvangbak onder de
aftapplug (9).
• Verwijder de peilstok (6).
• Verwijder de aftapplug.
• Neem voldoende tijd om de olie volledig af te
tappen. Houd de machine onder een hoek van
ca. 10° om de olie in de richting van de aftapplug
te helpen vloeien.
• Nadat de olie is afgetapt, brengt u de aftapplug
weer aan.
• Vul het reservoir.
• Plaats de peilstok weer terug.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
• Controleer als voorzorgsmaatregel regelmatig de
volgende omstandigheden:
- lekkage aan de tank
- lekkage aan het oliesysteem
- ongebruikelijk lawaai of vibratie aan de
draaiende motor
Drainen van de tank (fig. D)
Voordat u een luchtslang aansluit of onderhoud
uitvoert, of wanneer u de machine buiten gebruik
stelt, moet de tank worden gedraind.
• Til de machine op om toegang tot de drainklep te
verkrijgen.
• Houd de hefboon (8) vast en draai hem langzaam
rond zodat geleidelijk lucht uit de tank ontsnapt.
• Als de druk 0,7 bar is, draait u de klep volledig
open.
• Houd de machine onder een hoek van ca. 10°
om eventueel vocht of vuil uit de tank de laten
lopen.
• Controleer of de tankdrukmeter 0 bar aangeeft
om er verzekerd van te zijn dat de druk van de
tank is.
• Sluit de drainklep.
Controleren van het oliepeil (fig. E)
Het oliepeil moet dagelijks worden gecontroleerd.
• Verwijder de peilstok (6).
• Veeg de olie van de pielstok.
• Plaats de peilstok een paar seconden terug om
de olie aan de peilstok te laten verzamelen.
• Verwijder de peilstok om het oliepeil te controleren.
Het oliepeil is in orde als de verzamelde olie zich
tussen de markeringen (10) bevindt.
• Indien het oliepeil onder de onderste markering
zit, voegt u extra olie bij.
Controleren van het luchtfilter (fig. C)
Het luchtfilter moet wekelijks worden gecontroleerd.
Na 200 uur moet het luchtfilter worden vervangen.
• Verwijder het filter (11) van de kop van de pomp.
• Neem het filter in twee helften uiteen.
• Indien het elemen vuil is, maakt u het schoon met
droge lucht. Bij twijfel vervangt u het element.
• Zet het filter weer in elkaar.
• Monteer het filter op de kop van de pomp.
Draai het filter handvast.
Controleren van de werking van het
overdrukventiel (fig. B)
Het overdrukventiel moet maandelijks worden
gecontroleerd.
• Zorg dat de druk van de tank is.
• Houd de draadring (12) op het veiligheidsventiel
vast.
• Trek een aantal malen aan de ring om zeker te
zijn dat de dompelaar op en neer beweegt.
53
NEDERLANDS
GARANTIE
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
• 30 DAGEN „NIET GOED, GELD TERUG“
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
54
NORSK
LUFTKOMPRESSOR D55155
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Turtall, ubelastet
Merkestrøm
Rotasjonsretning
Elektrisk beskyttelsesklasse
Beskyttelsesgrad
Tankvolum
Luftforskyvning
Fri lufttilførsel
Driftstrykk
Maks. trykk
Slangetilkopling
type
størrelse
Smøremiddel
Vekt
V
W
min-1
A
l
l/min
l/min
bar
bar
D55155
230
1.100
2.850
15
med klokken
I
IP23
15
190
120 (ved 6 bar)
8
9
rask
sikkerhetskopling
(ISO 4414)
R 1/4"
syntetisk olje
kg 27,7
Sikring:
230 V
D55155
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, 2000/14/EC, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 1012-2, EN 60204-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivå etter 2000/14/EC:
D55155
LpA (lydnivå)
dB(A)*
81
LWA (akustisk effekt)
dB(A)
89
LWA (garantert akustisk effekt)**
dB(A)
99
* ved brukerens øre
** TÜV Rheinland, 2000/14/EC - Annex VI
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade,
livsfare eller ødeleggelse av verktøyet
dersom instruksene i denne
instruksjonsboken ikke følges.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
TÜV Rheinland
Product safety GmbH
Taubenholzweg
D-51105 Köln
Germany
Betegner risiko for elektrisk støt.
55
NORSK
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av fastmontert elektroverktøy må du
alltid følge de gjeldende sikkerhetsreglene
i landet, for å redusere faren for brann,
elektrisk støt og personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen
før du begynner å bruke verktøyet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Vurder arbeidsområdets omgivelse
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet
i våte eller fuktige omgivelser. Sørg for god
belysning på arbeidsområdet (250 - 300 lux).
Bruk ikke verktøyet der hvor det er fare for å
forårsake brann eller eksplosjon, for eksempel
i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3 Hold barn unna
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i
nærheten av arbeidsområdet eller berøre
verktøyet eller strømkabelen.
4 Kle deg riktig
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan
sette seg fast i de bevegelige delene. Bruk hårnett
hvis du har langt hår. Ved arbeid utendørs bør du
bruke egnede hansker og fottøy som ikke glir.
5 Personlig vern
Bruk vernebriller. Bruk en ansikts- eller støvmaske
når arbeidet kan forårsake støv eller flyvende
partikler. Hvis slike partikler kan bli svært varme,
bør du også bruke et varmehindrende forkle.
Bruk alltid hørselvern når lydnivået blir ubehagelig,
dvs. dersom lydnivået overstiger 85 dB(A).
6 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f. eks.
rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet
brukes under ekstreme forhold (for eksempel ved
høy fuktighet eller forekomst av metallstøv), kan du
øke sikkerheten ved å montere en isolerende
transformator eller en (FI) jordfeilbryter.
7 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god
balanse.
8 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
56
9 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å styre
verktøyet.
10 Kople til utstyr for støvavsuging
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av
støvavsug og støvoppsamling, må du sørge for
at dette koples til og brukes riktig.
11 Fjern nøkler
Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er
fjernet, før du starter verktøyet.
12 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og
bytte den ut hvis den er skadet. Når du bruker
verktøyet utendørs, er det kun skjøteledninger
som er beregnet for utendørs bruk og er merket
for dette som skal brukes.
13 Bruk riktig verktøy
Bruk verktøyet bare til formål som er beskrevet
i denne veiledningen. Bruk ikke en iten maskin til
å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy.
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales
i bruksanvisningen og i katalogene.
Overbelast ikke verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som
anbefales i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre
risiko for personskade.
14 Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig
for skade før bruk. Kontroller at de bevegelige
delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert.
Kontroller også at de øvrige delene, brytere og
verneutstyr ikke er skadet, og at det ikke
foreligger noen andre feil som kan påvirke
verktøyets funksjon. Kontroller at verktøyet
fungerer som det skal og utfører beregnet
funksjon. Bruk aldri verktøyet hvis noen av delene
er skadet. Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er
mulig å slå det på og av med strømbryteren.
Hvis feil oppstår, skal delene repareres eller
byttes ut av et autorisert DEWALT
serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv.
15 Trekk ut støpselet for verktøyet
Slå av verktøyet og vent til det er stanset før du
forlater det. Dra ut støpslet når verktøyet ikke er
i bruk, før du skifter deler og tilbehør, eller før
service og vedlikehold utføres.
NORSK
16 Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet
Pass på at verktøyet er slått av før du setter
i støpslet.
17 Stell pent med ledningen
Ikke dra i kabelen når du skal ta ut støpselet.
Utsett ikke ledningen for varme, olje eller skarpe
kanter.
18 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det
ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig
for barn.
19 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og
sikrere ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold
og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak og brytere
tørre, rene og fri for olje og fett.
20 Reparasjoner
Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
Reparasjon av verktøyet skal utføres av en
autorisert DEWALT-serviceverksted.
Reparasjoner må bare utføres av kvalifiserte
personer som benytter originale reservedeler,
ellers kan bruk av utstyret medføre betydelig fare.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for
luftkompressorer
• Tanken er utformet til å motstå bestemte
driftstrykk. Ikke foreta justeringer eller bytt ut
deler for å endre de fabrikkinnstilte driftstrykkene.
• Følg instruksjonene om tømming av tanken nøye.
Dersom instruksjonene om tømming ikke følges,
eller dersom tanken ikke tømmes riktig, kan tanken
svekkes, noe som til slutt vil føre til farlige lekkasjer.
• Hvis tanklekkasje oppdages, må du umiddelbart
slå av utstyret og ikke benytte det før det er
reparert av en kvalifisert tekniker.
• Kontroller alltid trykkangivelsen til verktøy som
skal brukes sammen med denne enheten.
Følg anbefalingene fra produsenten. Ikke overstig
maksimalt tillatt trykk.
• Maksimalt tillatt trykk for dekk og annet tilbehør
som kan blåses opp med denne enheten,
må aldri overskrides.
• Ikke forsøk å blåse opp utstyr med lavt trykk,
som leker, fotballer osv.
• Plasser enheten i et område i god avstand fra
hindringer som kan begrense strømmen av frisk
luft til ventilasjonsåpningene.
• Ikke plasser gjenstander inn mot eller oppå
enheten.
• Enheten må kun brukes på tørre steder.
• Om mulig må enheten alltid benyttes i godt
ventilert område som er fritt for antennelige
materialer eller damp fra løsemidler. Når arbeidet
består i spraying av brennbart materiale, må du
sørge for å plassere enheten i motsatt retning av
vindretningen og i god avstand fra området der
det sprayes.
• Delene i enheten, som pumpehodet og
utgangsrøret, kan bli svært varme under bruk.
Enheten holder seg varm i flere minutter etter
bruk. Ikke berør metalldelene på enheten under
eller umiddelbart etter bruk.
• Ikke flytt på enheten mens den er i drift.
• Ikke stå oppå enheten.
• Ikke bruk trykkluft til rengjøring av klær.
• Advarsel! Trykkluft må ikke pustes inn!
• Maling etc. som sprayes kan inneholde farlige
stoffer som kan utgjøre en helsefare. Bruk alltid
egnet respirator under spraying. Kontroller også
gjeldende krav i forbindelse med stoffet som skal
sprayes.
• Bruk alltid vernebriller med sidevern under bruk
av enheten.
• Du må aldri sikte luftstrålen mot mennesker eller
dyr. Trykkluft kan skade utsatt hud, og kan tvinge
løs partikler og små gjenstander ved høye
hastigheter, noe som kan forårsake alvorlig skade.
• Slå av enheten, tøm trykket fra luftslangen og
tanken, og trekk ut støpslet før du utfører
vedlikehold eller kopler til verktøy og tilbehør.
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
Bruk hørselsvern
Garantert lydnivå
Maks. trykk
Tankvolum
57
NORSK
Beskrivelse (fig. A)
Luftforskyvning
Fri lufttilførsel
Advarsel om varm temperatur
D55155 luftkompressor er utformet for produksjon
og tilførsel av trykkluft til profesjonelt arbeid.
1 Strømbryter
2 Slangekopling
3 Lufttrykksmåler
4 Justeringsbryter for lufttrykk
5 Tanktrykkmåler
6 Peilepinne for olje
Ikke berør de varme delene til enheten
Elektrisk sikkerhet
Ikke stå oppå enheten
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Tøm tanken
Tanktrykkmåler
Justeringsbryter for lufttrykk
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Lufttrykksmåler
Les bruksanvisningen før laderen tas i bruk
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
Advarsel om sikker bruk
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Luftkompressor
1 Flaske med syntetisk kompressorolje
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
58
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Kople luftslange til og fra (fig. A)
Enheten har 2 luftslangekoplinger.
Kople til
• Skyv hannenden av luftslangen inn i koplingen (2).
• Sjekk om luftslangen er riktig koplet til.
Kople fra
• Skyv hannenden av luftslangen lenger inn
i koplingen (2).
• Skyv inn kraven på koplingen.
• Fjern luftslangen ved å trekke hannenden ut av
koplingen.
NORSK
• Slipp kraven.
Pass på at tanken er fri for trykk før du
setter på eller fjerner en luftslange.
Justere lufttrykket (fig. A)
Det tilgjengelige trykket i luftslangen kan justeres til
aktuelt trykk for verktøyet eller tilbehøret som skal
koples til enheten.
• Trekk ut justeringsbryteren (4).
• Juster lufttrykket ved å dreie på bryteren.
Lufttrykket kan avleses på måleren (3).
- Drei bryteren med klokken for å øke lufttrykket.
- Drei bryteren mot klokken for å redusere
lufttrykket.
• Skyv inn bryteren til låst posisjon når ønsket trykk
er stilt inn.
Kontroller alltid maksimalt trykk for
verktøyet eller tilbehøret som skal koples
til enheten.
Slå alltid av enheten før du trekker ut
støpslet.
Overoppheting av motoren (fig. C)
Enheten har et overopphetingsvern: hvis motoren
overopphetes, brytes strømforsyningen til motoren.
• Når overopphetingsvernet aktiveres, må du slå av
enheten og vente til motoren er avkjølt.
• Trykk fast inn på tilbakestillingsknappen (7) til du
hører et klikk.
• Slå på enheten. Nå er enheten klar til drift igjen.
Tilleggsutstyr
Følgende tilbehør kan være nødvendig, avhengig av
arbeidet som skal utføres:
• Luftslangefilter for fjerning av fuktighet og
oljedamp i trykkluft.
• Slangesmørepunkt for å forlenge levetiden til
utstyret.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
Sette enheten i drift
• Sjekk oljenivået til pumpen.
• Pass på at tanken tømmes riktig.
• Sjekk at sikkerhetsventilene fungerer riktig.
• Kople luftslangen til enheten, og juster lufttrykket.
• Slå på enheten.
• La enheten få bygge opp trykk. Motoren stanser
automatisk så snart valgt trykk er nådd.
• Motoren starter automatisk så snart tanktrykket
faller under innstilt trykk.
Sette enheten ut av drift
• Slå av enheten.
• La enheten avkjøles.
• Slå av justeringsbryteren for lufttrykket og kople
fra luftslangen.
• Tøm tanken.
Start - stopp (fig. B)
• Drei bryteren (1) til posisjon I for å slå enheten på.
• Drei bryteren (1) til posisjon 0 for å slå enheten av.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
• Kontroller med jevne mellomrom for følgende:
- lekkasjer i tanken
- lekkasjer i oljesystemet
- uvanlig støy eller vibrasjon i motoren
Tømme tanken (fig. D)
Før luftslanger settes på eller vedlikehold utføres,
eller før enheten tas ut av drift, må tanken tømmes.
• Løft enheten for å få tilgang til tømmeventilen.
• Ta tak i tømmeventilhendelen (8) og drei den
sakte, slik at luften tømmes gradvis fra tanken.
• Når trykket er på 0,7 bar, dreies ventilen til helt
åpen posisjon.
• Hold enheten i en vinkel på omtrent 10° for å
fjerne fuktighet eller smuss fra tanken.
• Sjekk om tanktrykkmåleren viser 0 bar, slik at du
kan være sikker på at tanken er trykkfri.
• Lukk tømmeventilen.
59
NORSK
Bytte pumpeolje (fig. C)
Når pumpen tas i bruk første gang, må oljen byttes
etter 50 timers drift. Deretter må pumpeoljen byttes
hver 200. driftstime eller minst hver 3 måned.
• Sett en egnet beholder under tømmepluggen (9).
• Ta ut peilepinnen (6).
• Fjern tømmepluggen.
• La oljen få god tid til å tømmes. Hold enheten
i en vinkel på omtrent 10°, slik at oljeflyten mot
tømmepluggen lettes.
• Sett tilbake tømmepluggen når oljen er tømt.
• Fyll beholderen.
• Sett tilbake peilepinnen.
Sjekke oljenivået (fig. E)
Oljenivået må kontrolleres hver dag.
• Ta ut peilepinnen (6).
• Tørk av oljen på peilepinnen.
• Sett peilepinnen tilbake i et par sekunder, slik at
oljen festes på pinnen.
• Ta ut peilepinnen og sjekk oljenivået. Oljenivået er
riktig hvis det er mellom merkene (10).
• Hvis oljenivået er under nederste merke, må du
fylle mer olje.
Sjekke luftfilteret (fig. C)
Luftfilteret må kontrolleres hver uke. Etter 200 timers
drift må luftfilteret byttes.
• Ta ut filteret (11) fra pumpehodet.
• Del filterenheten i to halvdeler.
• Hvis elementet er skittent, rengjøres det med tørr
luft. Bytt elementet i tvilstilfeller.
• Sett filterenheten sammen igjen.
• Sett filteret på pumpehodet. Stram filteret for hånd.
Sjekke driften av sikkerhetsavlastningsventilen
(fig. B)
Sikkerhetsavlastningsventilen må kontrolleres
månedlig.
• Sjekk at tanken er fri for trykk.
• Ta tak i wireringen (12) på sikkerhetsventilen.
• Trekk et par ganger i ringen for å kontrollere at
stempelet beveges inn og ut.
60
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller
service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt,
vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT
serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice
omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og
reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis
eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet
gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
61
PORTUGUÊS
COMPRESSOR DE AR D55155
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de
experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Potência absorvida
Velocidade em vazio
Corrente estipulada
Direcção da rotação
Classe de protecção eléctrica
Grau de protecção
Volume do reservatório
Deslocação de ar
Fornecimento de ar livre
Pressão de funcionamento
Pressão máxima
Conector do tubo
tipo
tamanho
Lubrificante
Peso
V
Watts
min-1
A
l
l/min
l/min
bar
bar
D55155
230
1.100
2.850
15
para a direita
I
IP23
15
190
120 (a 6 bar)
8
9
acoplamento de
segurança rápido
(ISO 4414)
R 1/4"
óleo sintético
kg 27,7
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
D55155
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, 2000/14/EC, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 1012-2, EN 60204-1, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
Nível de potência sonora de acordo com a norma
2000/14/EC:
D55155
LpA (pressão sonora)
dB(A)*
81
LWA (potência sonora)
dB(A)
89
LWA (potência sonora garantida)**
dB(A)
99
* junto ao ouvido do operador
** TÜV Rheinland, 2000/14/EC - Annex VI
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
62
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
TÜV Rheinland
Product safety GmbH
Taubenholzweg
D-51105 Köln
Germany
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas eléctricas fixas
observe as regras de segurança aplicáveis no
seu país para reduzir o risco de incêndio,
choque eléctrico e acidentes pessoais.
Leia todo o manual atentamente antes de utilizar
a ferramenta.
Guarde este manual para futura referência.
Considerações gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
Mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem
provocar acidentes.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha a ferramenta à chuva Não utilize a
ferramenta em situações em que haja humidade
ou água. Mantenha a área de trabalho bem
iluminada (250 - 300 Lux). Não utilize a ferramenta
onde haja risco de fogo ou explosão, como por
exemplo na presença de líquidos ou gases
inflamáveis.
3 Mantenha as crianças afastadas
Não permita que crianças, visitantes ou animais
aproximem-se da área de trabalho ou que
toquem a ferramenta ou o cabo de força.
4 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias, pois podem
prender-se numa peça móvel. Cubra o cabelo se
tiver cabelo comprido. Ao trabalhar ao ar livre,
de preferência use luvas adequadas e calçados
anti-derrapantes.
5 Protecção pessoal
Sempre use óculos de protecção. Utilize uma
máscara de protecção para o rosto ou antipoeira sempre que as operações possam
produzir poeira ou partículas que voem.
Caso tais partículas sejam consideravelmente
quentes, use também um avental resistente ao
calor. Use protectores de ouvidos sempre que
o nível de ruído pareça desconfortável,
por exemplo caso o volume sonoro citado neste
manual ultrapasse 85 dB(A).
6 Cuidado com choques eléctricos
Evite contacto corporal com superfícies
aterradas, como por exemplo canos, radiadores,
fogões e refrigeradores.
Quando usar a ferramenta em condições extremas
tais como alto grau de humidade ou ao trabalhar
com soldaduras, a segurança eléctrica pode ser
melhorada com a colocação de um transformador
de isolamento ou disjuntor de fuga de terra (FI).
7 Verifique a sua posição
Mantenha-se sempre bem posicionado e em
equilíbrio.
8 Esteja atento
Preste atenção no que faz. Use o bom senso.
Não utilize ferramentas quando estiver cansado.
9 Imobilize a peça a ser trabalhada
Use um sargento ou mordente para segurar a
peça. É mais seguro e permite manter as duas
mãos livres para trabalhar.
10 Conecte o equipamento de extracção de pó
Caso sejam fornecidos dispositivos para a extracção
e colecta de pó, assegure-se de que os mesmos
sejam correctamente conectados e utilizados.
11 Retire as chaves de ajuste
Verifique sempre se as chaves de ajuste e chaves
inglesas foram retiradas da ferramenta antes de
utilizá-la.
12 Cabos de extensão
Antes de iniciar o uso, verifique o estado do cabo
de extensão e substitua-o se estiver danificado.
Quando usar a ferramenta ao ar livre, utilize
somente cabos de extensão apropriados para tal
e correctamente rotulados.
13 Use a ferramenta apropriada
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para que efectuem o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o fim indicado. Não force a ferramenta.
Aviso! O uso de qualquer acessório ou da própria
ferramenta para realizar quaisquer operações
além das recomendadas neste manual de
instruções pode causar riscos de ferimento.
14 Verifique se há peças danificadas
Antes do uso, verifique cuidadosamente se a
ferramenta e o cabo de força não estão
danificados. Verifique se as peças móveis estão
alinhadas e engatadas, se há alguma peça
partida, se as protecções e os interruptores
estão danificados, bem como quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento
da ferramenta.
63
PORTUGUÊS
15
16
17
18
19
20
Assegure-se de que a ferramenta esteja a funcionar
correctamente e a desempenhar as funções para
as quais foi projectada. Não utilize a ferramenta
se houver alguma peça defeituosa. Não utilize a
ferramenta se o interruptor não funcionar para
ligá-la ou desligá-la. Providencie para que um
técnico autorizado DEWALT efectue a troca de
quaisquer peças danificadas ou defeituosas.
Nunca tente efectuar reparos por sua própria conta.
Desconecte a ferramenta
Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse
todo movimento antes de afastar-se dela.
Desconecte a ferramenta quando não estiver em
uso, antes de trocar quaisquer peças ou
acessórios e antes de realizar a manutenção.
Evite o accionamento involuntário
Certifique-se de que a ferramenta esteja desligada
antes de conectá-la.
Não force o cabo eléctrico
Nunca puxe o cabo para retirar o conector da
tomada. Proteja o cabo contra o calor e evite o
contacto com óleo e objectos cortantes.
Guarde as ferramentas que não estiverem
em uso
Guarde as ferramentas que não estiverem em
uso em lugar seco. Feche-as com segurança,
fora do alcance das crianças.
Cuide das suas ferramentas com atenção
Para um desempenho melhor e mais seguro,
mantenha as ferramentas em boas condições e
limpas. Siga as instruções para manutenção e
troca de acessórios. Mantenha todas as alavancas
e interruptores secos, limpos e livres de óleo e graxa.
Reparos
Esta ferramenta satisfaz as normas de segurança
relevantes. Providencie para que um técnico
autorizado DEWALT conserte sua ferramenta.
Os reparos devem ser realizados somente por
pessoas qualificadas e as peças de reposição
devem ser originais. A não observância disso
poderá resultar em perigos consideráveis para os
utilizadores.
Instruções de segurança adicionais
para compressores de ar
• O reservatório foi concebido para suportar pressões
de funcionamento específicas. Não efectue ajustes
nem substitua peças para alterar das pressões
de funcionamento predefinidas de fábrica.
64
• Siga as instruções de drenagem do reservatório.
O não seguimento das instruções de drenagem,
ou caso a drenagem incorrecta do reservatório,
pode levar a um enfraquecimento do reservatório
provocando fugas e pode causar uma situação
de perigo.
• Caso ocorra uma fuga no reservatório, desligue
imediatamente a unidade e não a opere até que
seja reparada por um técnico qualificado.
• Verifique sempre o nível de pressão das
ferramentas a serem utilizadas nesta unidade.
Siga as recomendações dos fabricantes e não
exceda o nível de pressão máxima permitido.
• Nunca exceda o nível de pressão máxima
permitido dos pneus e outros acessórios que se
possam encher com esta unidade.
• Não tente encher acessórios de baixa pressão,
tais como brinquedos para crianças, bolas de
futebol, etc..
• Coloque a unidade numa área livre de obstruções
que poderiam restringir a fluxo de ar fresco às
aberturas de ventilação.
• Não coloque objectos contra a unidade ou por
cima da mesma.
• Utilize a unidade apenas em locais secos.
• Se possível, opere sempre a unidade numa área
bem ventilada livre de materiais combustíveis ou
de vapores de solventes. Quando as operações
consistirem na vaporização de materiais inflamáveis,
não se esqueça de colocar a unidade no sentido
do vento e afastada da área de vaporização.
• As peças da unidade, tais como a cabeça da
bomba e o tubo de saída, podem ficar quentes
durante a utilização. A unidade permanece quente
durante alguns minutos após a operação. Não
toque nas partes metálicas expostas na unidade
durante ou imediatamente após a operação.
• Não mova a unidade enquanto estiver em
funcionamento.
• Não se coloque na parte superior da unidade.
• Não utilize ar comprimido para limpar o vestuário.
• Aviso! O ar comprimido não é seguro para
respiração!
• Os materiais vaporizados, tais como produtos de
tinta, podem conter substâncias perigosas que
causam riscos para a saúde. Utilize sempre um
respirador adequado sempre que as operações
consistirem na vaporização de materiais.
PORTUGUÊS
Verifique também os requisitos aplicáveis ao
material a ser vaporizado.
• Use sempre óculos de segurança com
protecção lateral sempre que utilizar a unidade.
• Nunca vaporize contra pessoas ou animais.
O ar comprimido pode lesionar a pele exposta e
pode espalhar partículas soltas e pequenos
objectos a alta velocidade causando lesões graves.
• Desligue a unidade, descarregue a pressão do
tubo de ar e do reservatório e desligue a unidade
da tomada antes de efectuar trabalhos de
manutenção ou antes de instalar ferramentas
e acessórios.
Botão de ajuste da pressão do ar
Indicador da pressão do ar
Leia o manual de instruções antes de
usar
Aviso de utilização segura
Verificação do conteúdo da embalagem
Aparece o seguinte na ferramenta:
Utilize protecções auriculares
Nível de som garantido
Pressão máxima
A embalagem contém:
1 Compressor de ar
1 Garrafa de óleo sintético do compressor
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Volume do reservatório
Descrição (fig. A)
Deslocação de ar
Fornecimento de ar livre
Aviso de temperatura elevada
Não toque nas partes quentes da
unidade
Não se coloque na parte superior da
unidade
Drene o reservatório
Indicador da pressão do reservatório
O seu compressor de ar D55155 foi concebido para
a produção e abastecimento de ar comprimido em
aplicações profissionais.
1 Interruptor on/off
2 Conector do tubo
3 Indicador da pressão do ar
4 Botão de ajuste da pressão do ar
5 Indicador da pressão do reservatório
6 Vareta do óleo
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
65
PORTUGUÊS
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta ferramenta
(Veja os dados técnicos). A dimensão mínima do
condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da tomada.
Colocação e remoção do tubo do ar (fig. A)
A unidade está equipada com 2 conectores para
o tubo de ar.
Colocação
• Empurre a extremidade macho do tubo de ar
para o conector (2).
• Verifique se o tubo de ar foi correctamente ligado.
Remoção
• Empurre a extremidade macho do tubo de ar
para o conector (2).
• Empurre o anel de retenção do conector.
• Remova o tubo de ar puxando a extremidade
macho para fora do conector.
• Solte o anel de retenção.
Antes de colocar ou remover um tubo de
ar, assegure-se sempre de que a pressão
no reservatório está desactivada.
Ajustar a pressão do ar (fig. A)
A pressão disponível no tubo de ar pode ser ajustada
ao nível de pressão da ferramenta ou acessório a
serem ligados a esta unidade.
• Puxe o botão de ajuste (4).
• Ajuste a pressão do ar rodando o botão. A pressão
do ar pode ser lida através do indicador (3).
- Para aumentar a pressão do ar, rode o botão
para a direita.
66
- Para reduzir a pressão do ar, rode o botão
para a esquerda.
• Empurre o botão para a posição de bloqueado
depois de definir a pressão desejada.
Verifique sempre o nível de pressão
máxima da ferramenta ou acessório a
serem ligados à unidade.
Modo de emprego
Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
Colocar a unidade em funcionamento
• Verifique o nível do óleo da bomba.
• Certifique-se de que o reservatório é drenado
correctamente.
• Verifique se as válvulas de segurança estão a
funcionar correctamente.
• Ligue o tubo de ar à unidade e ajuste a pressão
do ar.
• Ligue a unidade.
• Deixe a unidade ganhar pressão. O motor pára
de funcionar automaticamente logo que a
pressão definida é alcançada.
• O motor arranca automaticamente logo que a
pressão se torne inferior à pressão definida.
Desligar a unidade
• Desligue a unidade.
• Deixe a unidade arrefecer.
• Desactive o botão de ajuste da pressão do ar e
desligue o tubo de ar.
• Drene o reservatório.
Ligar e desligar (fig. B)
• Para ligar a unidade, rode o interruptor (1) até a
posição I.
• Para desligar a unidade, rode o interruptor (1) até
a posição 0.
Desligue sempre a ferramenta antes de a
desligar da corrente eléctrica.
Sobrecarga térmica do motor (fig. C)
A unidade tem um protector de sobrecarga térmica:
no caso de sobreaquecimento do motor, a energia
ao mesmo será cortada.
PORTUGUÊS
• Quando ocorre uma sobrecarga térmica,
desligue a unidade e espere que o motor arrefeça.
• Carregue no botão de desactivação da
sobrecarga térmica (7) até ouvir um clique.
• Ligue a unidade. A unidade está pronta a
funcionar novamente.
Acessórios opcionais
Dependendo da aplicação, são necessários os
seguintes acessórios:
• Um filtro de ar para a remoção da humidade e
do vapor do óleo no ar comprimido.
• Um lubrificador para prolongar a duração das
ferramentas de ar.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Mudar o óleo da bomba (fig. C)
Aquando da primeira utilização, o óleo da bomba
deve ser mudado após as primeiras 50 horas de
funcionamento. Depois, o óleo da bomba deve ser
mudado cada 200 horas ou pelo menos de 3 em
3 meses.
• Coloque um recipiente adequado por baixo do
bujão de drenagem (9).
• Retire a vareta (6).
• Retire o bujão de drenagem.
• Espere o tempo suficiente para que o óleo seja
drenado. Segure na unidade a um ângulo de
aproximadamente 10° para ajudar o óleo a sair
pelo bujão de drenagem.
• Depois do óleo ter sido drenado, volte a colocar
o bujão de drenagem.
• Encha o reservatório.
• Volte a colocar a vareta.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
• Como precaução, verifique regularmente as
seguintes condições:
- fugas no reservatório
- fugas no sistema de óleo
- ruído ou vibrações anormais no motor
Drenar o reservatório (fig. D)
Antes de colocar um tubo de ar ou antes de executar
qualquer trabalho de manutenção, ou quando
desligar a unidade, o reservatório deve ser drenado.
• Levante a unidade para obter acesso à válvula
de drenagem.
• Segure na alavanca da válvula de drenagem (8)
e rode-a devagar para drenar o ar gradualmente
do reservatório.
• Quando a pressão estiver em 0,7 bar, coloque a
válvula na posição de aberta.
• Segure na unidade a um ângulo de
aproximadamente 10° para remover qualquer
humidade ou sujidade do reservatório.
• Verifique se o indicador de pressão do
reservatório indica 0 para se certificar que não
existe pressão no reservatório.
• Feche a válvula de drenagem.
Verificar o nível do óleo (fig. E)
O nível do óleo deve ser verificado diariamente.
• Retire a vareta (6).
• Retire o óleo da vareta.
• Volte a colocar a vareta durante alguns
segundos para recolher óleo na vareta.
• Retire a vareta para verificar o nível do óleo.
O nível do óleo está correcto se o óleo recolhido
estiver entre as marcações (10).
• Caso o nível do óleo esteja abaixo da marcação
inferior, adicione mais óleo.
Verificar o filtro de ar (fig. C)
O filtro do ar óleo deve ser verificado semanalmente.
Após 200 horas de funcionamento, o filtro do ar
deve ser substituído.
• Retire o filtro (11) da cabeça da bomba.
• Separe o corpo do filtro em duas partes.
• Caso o elemento esteja sujo, limpe-o com ar
seco. Em caso de dúvidas, substitua o elemento.
• Volte a colocar o corpo do filtro.
• Coloque o filtro na cabeça da bomba. Aperte o
filtro à mão.
Verificar o funcionamento da válvula de alívio
(fig. B)
A válvula de alívio deve ser verificada mensalmente.
• Assegure-se de que a pressão do reservatório
está desactivada.
67
PORTUGUÊS
• Segure no anel de ligação (12) na válvula de
segurança.
• Puxe o anel algumas vezes para se assegurar de
que o êmbolo se move para dentro e para fora.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra
e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Deve
apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual. Em alternativa,
encontrará uma lista de Centros de Assistência
Técnica DEWALT e todas as informações sobre
o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em www.2helpU.com.
68
SUOMI
PAINEILMAKOMPRESSORI D55155
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Kuormittamaton kierrosnopeus
Nimellisvirta
Pyörimissuunta
Sähkösuojausluokka
Suojausaste
Säiliön tilavuus
Ilmatilavuus
Vapaa ilman tulo
Toimintapaine
Suurin paine
Letkun liitin
tyyppi
koko
Voiteluaine
Paino
Sulakkeet:
230 V
V
W
min-1
A
l
l/min
l/min
baaria
baaria
D55155
230
1.100
2.850
15
myötäpäivään
I
IP23
15
190
120
(6 baarin paineella)
8
9
D55155
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, 2000/14/EC, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 1012-2, EN 60204-1, EN 61000-3-2
ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso standardin 2000/14/EC mukainen:
D55155
LpA (äänenpaine)
dB(A)*
81
LWA (ääniteho)
dB(A)
89
LWA (taattu ääniteho)**
dB(A)
99
* käyttäjän korvassa
** TÜV Rheinland, 2000/14/EC - Annex VI
pikaturvaliitin
(ISO 4414)
R 1/4"
synteettinen öljy
kg 27,7
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
TÜV Rheinland
Product safety GmbH
Taubenholzweg
D-51105 Köln
Germany
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
69
SUOMI
Turvaohjeet
Käytettäessä kiinteitä koneita on aina noudatettava
kyseisessä maassa voimassa olevia
turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja
henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien
ulottuvilla.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet
työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta
kosteissa tai märissä olosuhteissa.
Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus
(250-300 luksia). Älä käytä konetta paikassa,
jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim.
palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
3 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle
työskentelyaluetta tai koskea koneeseen tai
sähköjohtoon.
4 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Jos sinulla on pitkät hiukset,
käytä hiusverkkoa. Kun työskentelet ulkona, käytä
sopivia käsineitä ja jalkineita, jotka eivät luista.
5 Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä hengityssuojainta,
jos työskennellessä syntyy pölyä tai hiukkasia.
Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös
lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä kuulosuojaimia
aina, kun äänen taso nousee epämiellyttäväksi,
esim. jos tässä käyttöohjeessa mainittu äänen
taso on suurempi kuin 85 dB (A).
6 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin
(esim. putket, lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit).
Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa
metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan
parantaa asentamalla koneeseen eristysmuunnin
tai maavuodon virrankatkaisin.
7 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
70
8 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
9 Kiinnitä työstökappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta,
jotta työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Se on
turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi
työhön.
10 Liitä pölynpoistolaite
Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja
pölynkeräyslaitteistolle, varmista, että ne on
kiinnitetty ja niitä käytetään oikein.
11 Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet
Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on
poistettu koneesta ennen kuin käynnistät sen.
12 Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda
vaurioitunut johto uuteen. Käytettäessä konetta
ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön
soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja.
13 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai
varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista
työkalua. Työkalu toimii paremmin ja
turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen
työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain
käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi
aiheuttaa onnettomuuden.
14 Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto
ole vaurioitunut. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut
osat sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut
käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat
kunnossa. Varmista, että kone toimii oikein ja
täyttää tehtävänsä. Älä käytä konetta, jos jokin
sen osista on vahingoittunut tai viallinen.
Älä käytä konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy
virrankatkaisijasta. Viallinen osa tulee korjata tai
vaihtaa valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä.
Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
15 Irrota kone virtalähteestä.
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin
pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta.
SUOMI
Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä,
ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai
lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa.
16 Vältä tahatonta käynnistämistä
Varmista, että kone on pois päältä, ennen kuin
kytket sen virtalähteeseen.
17 Huolehdi johdon kunnosta
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä
vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
18 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa,
lukitussa paikassa tai korkealla lasten
ulottumattomissa.
19 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana
tehokasta ja turvallista työskentelyä varten.
Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja
virrankatkaisijat kuivina ja puhtaina öljystä ja
rasvasta.
20 Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden
mukainen Korjauta työkalusi valtuutetussa
DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat
tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät
alkuperäisosia, muutoin koneen käyttäjälle voi
aiheuta vaarallisia tilanteita.
Paineilmakompressoreita koskevat
lisäturvaohjeet
• Säiliö on suunniteltu kestämään tietyt
toimintapaineet. Älä muuta tehtaalla asetettuja
toimintapaineita tekemällä säätöjä tai vaihtamalla
osia.
• Noudata huolellisesti ohjeita, kun tyhjennät säiliötä.
Jos tyhjennysohjeita ei noudateta tai säiliötä ei
tyhjennetä oikein, säiliö heikkenee ja alkaa lopulta
vuotaa. Tämä luo vaaratilanteen.
• Jos säiliöön tulee vuoto, sammuta laite heti.
Älä käytä laitetta ennen kuin valtuutettu
huoltomies on korjannut säiliön.
• Tarkista aina tämän laitteen kanssa käytettävien
työkalujen paineluokitukset. Noudata valmistajan
antamia suosituksia. Älä ylitä suurinta sallittua
painetta.
• Älä koskaan ylitä renkaiden tai muiden tällä
laitteella täytettävien tuotteiden suurinta sallittua
painetta.
• Älä yritä täyttää pientä painetta vaativia tuotteita,
kuten leluja, jalkapalloja jne.
• Aseta laite sellaiseen paikkaan, ettei mikään tuki
tai estä raittiin ilman virtaamista tuuletusaukkoihin.
• Älä sijoita esineitä laitetta vasten tai laitteen päälle.
• Käytä laitetta vain kuivissa paikoissa.
• Käytä laitetta aina hyvin ilmastoidussa paikassa,
jossa ei ole herkästi syttyviä materiaaleja tai
liuotinhöyryjä, jos tämä on mahdollista.
Kun käytät laitetta tulenarkojen materiaalien
ruiskuttamiseen, varmista, että laite on tuulen
yläpuolella ja poissa ruiskutusalueelta.
• Tietyt laitteen osat, kuten pumppupää ja lähtöletku,
voivat tulla hyvin kuumiksi käytön yhteydessä.
Laite on kuuma useita minuutteja käytön jälkeen.
Älä kosketa paljaita metalliosia toiminnan aikana
tai heti sen jälkeen.
• Älä siirrä laitetta sen ollessa toiminnassa.
• Älä seiso laitteen päällä.
• Älä käytä paineilmaa vaatteiden puhdistamiseen.
• Varoitus! Paineilmaa ei saa hengittää!
• Ruiskutettavat materiaalit, kuten maalituotteet,
voivat sisältää haitallisia aineita, jotka aiheuttavat
terveysriskin. Käytä aina asianmukaista
hengityssuojainta, kun ruiskutat materiaaleja.
Tarkista myös ruiskutettavan materiaalin asettamat
vaatimukset.
• Käytä aina sivusuojin varustettuja suojalaseja
käyttäessäsi tätä laitetta.
• Älä koskaan suuntaa ilmavirtaa ihmisiä tai eläimiä
kohti. Paineilma voi vahingoittaa paljasta ihoa ja
singota irtonaisia partikkeleja ja pieniä esineitä
suurella nopeudella.
• Sammuta laite, vuodata paine pois ilmaletkusta ja
säiliöstä ja irrota laitteen verkkojohto ennen
huoltotöitä tai työkalujen ja tarvikkeiden
liittämistä.
Koneessa on seuraavat piktogrammit:
Käytä kuulonsuojaimia
Taattu melutaso
Suurin paine
71
SUOMI
Kuvaus (kuva A)
Säiliön tilavuus
Ilmatilavuus
Vapaa ilman tulo
Paineilmakompressori D55155 on suunniteltu
paineilman tuottamiseen ammattilaiskäyttöön.
1 Virtakytkin
2 Letkun liitin
3 Ilmanpainemittari
4 Ilmanpaineen säätönuppi
5 Säiliön painemittari
6 Öljyn mittatikku
Korkean lämpötilan varoitus
Sähköturvallisuus
Älä kosketa laitteen kuumia osia
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Älä seiso laitteen päällä
Tyhjennä säiliö
Säiliön painemittari
Koneesi on kaksoiseristetty EN 50144:n
mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Ilmanpaineen säätönuppi
Ilmanpainemittari
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina
täysin auki.
Asennus ja säädöt
Lue käyttöohje
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Turvallista käyttöä koskeva varoitus
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Paineilmakompressori
1 Synteettisen kompressoriöljyn pullo
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
72
Ilmaletkun asentaminen ja irrottaminen (kuva A)
Laitteessa on 2 ilmaletkuliitäntää.
Kiinnitys
• Työnnä ilmaletkun koiraspää liittimeen (2).
• Tarkista, onko ilmaletku kytketty oikein.
Irrotus
• Työnnä ilmaletkun koiraspää syvälle liittimeen (2).
• Työnnä liittimen kaulus sisään.
• Irrota ilmaletku vetämällä koiraspää ulos liittimestä.
• Päästä irti kauluksesta.
SUOMI
Varmista aina, että säiliö on paineeton
ennen ilmaletkun asentamista tai
poistamista.
Ilmanpaineen säätäminen (kuva A)
Paineilmaletkuun tulevaa painetta voidaan säätää
siten, että se vastaa laitteeseen kytkettävän työkalun
tai tarvikkeen paineluokitusta.
• Vedä säätönuppi (4) ulos.
• Säädä ilmanpainetta kääntämällä nuppia.
Ilmanpaine voidaan lukea suoraan mittarista (3).
- Ilmanpainetta voidaan kasvattaa kääntämällä
nuppia myötäpäivään.
- Ilmanpainetta voidaan pienentää kääntämällä
nuppia vastapäivään.
• Paina nuppi lukitusasentoon, kun vaadittu paine
on asetettu.
Tarkista aina laitteeseen kytkettävän
työkalun tai tarvikkeen suurin sallittu paine.
Sammuta laite aina virtakytkimestä
ennen kuin irrotat virtajohdon
pistorasiasta.
Moottorin ylikuumeneminen (kuva C)
Laitteessa on suojaus ylikuumenemista vastaan:
mikäli moottori ylikuumenee, virransyöttö moottoriin
katkeaa.
• Kun ylikuumenemissuoja menee päälle, sammuta
laite ja anna moottorin jäähtyä.
• Paina ylikuumenemissuojan nollauspainiketta (7),
kunnes kuulet napsahduksen.
• Käynnistä laite. Laite on taas käyttövalmis.
Lisävarusteet
Seuraavia tarvikkeita voidaan tarvita
käyttötarkoituksesta riippuen:
• Paineilmaletkustoon asennettava suodatin
kosteuden ja öljysumun poistamiseksi paineilmasta.
• Letkustoon asennettava voitelulaite, joka
pidentää paineilmatyökalujen käyttöikää.
Käyttöohjeet
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
Laitteen ottaminen käyttöön
• Tarkista pumpun öljymäärä.
• Varmista, että säiliö on tyhjennetty oikein.
• Tarkista, että turvaventtiilit toimivat oikein.
• Kytke paineilmaletku laitteeseen ja säädä
ilmanpaine oikeaksi.
• Käynnistä laite.
• Anna laitteen kerätä painetta. Moottori pysähtyy
automaattisesti, kun tietty rajapaine saavutetaan.
• Moottori käynnistyy automaattisesti uudelleen,
kun paine laskee tämän rajapaineen alapuolelle.
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Laitteen poistaminen käytöstä
• Kytke laite pois päältä.
• Anna laitteen jäähtyä.
• Sulje ilmanpaineen säätönuppi ja irrota ilmaletku.
• Tyhjennä säiliö.
Säiliön tyhjentäminen (kuva D)
Säiliö on tyhjennettävä ennen paineilmaletkun
asentamista, huoltotoimia tai laitteen poistamista
käytöstä.
• Nosta laitetta siten, että pääset käsiksi
tyhjennysventtiiliin.
• Ota kiinni tyhjennysventtiilin vivusta (8) ja käännä
vipua hitaasti niin, että säiliö tyhjenee asteittain.
• Kun paine on 0,7 bar, käännä venttiili täysin auki.
• Pidä laitetta noin 10° kulmassa, jotta säiliössä
mahdollisesti oleva kosteus tai lika poistuu.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva B)
• Kytke laite päälle kääntämällä kytkin (1) I-asentoon.
• Kytke laite pois päältä kääntämällä kytkin (1)
0-asentoon.
• Tarkista seuraavat seikat säännöllisesti
turvallisuuden takaamiseksi:
- säiliön vuodot
- öljyjärjestelmän vuodot
- käynnissä olevan moottorin epätavallinen melu
tai tärinä
73
SUOMI
• Tarkista, että säiliön painemittarin lukema on 0.
Näin varmistat, ettei säiliössä ole painetta.
• Sulje tyhjennysventtiili.
Pumpun öljyn vaihto (kuva C)
Kun laite otetaan käyttöön ensimmäisen kerran,
pumpun öljy on vaihdettava 50 käyttötunnin jälkeen.
Tämän jälkeen pumpun öljy on vaihdettava 200
käyttötunnin välein tai vähintään 3 kuukauden välein.
• Aseta sopiva astia tyhjennystulpan (9) alle.
• Irrota mittatikku (6).
• Irrota tyhjennystulppa.
• Anna öljyn valua pois pitkään. Pidä laitetta noin
10° kulmassa, jotta öljy valuu tehokkaasti kohti
tyhjennystulppaa.
• Asenna tyhjennystulppa takaisin sen jälkeen,
kun öljy on poistettu.
• Täytä öljysäiliö.
• Asenna mittatikku takaisin.
Öljymäärän tarkistaminen (kuva E)
Öljymäärä on tarkistettava päivittäin.
• Irrota mittatikku (6).
• Pyyhi öljy pois mittatikusta.
• Aseta mittatikku takaisin muutaman sekunnin
ajaksi, jotta öljy kerääntyy tikun ympärille.
• Poista mittatikku ja tarkista öljyn määrä. Öljyn määrä
on oikea, jos öljyjälki on merkkien (10) välissä.
• Lisää öljyä, jos jälki on alamerkin alapuolella.
Ilmansuodattimen tarkistaminen (kuva C)
Ilmansuodatin on tarkistettava viikoittain.
Ilmansuodatin on vaihdettava 200 käyttötunnin jälkeen.
• Poista suodatin (11) pumppupäästä.
• Erota suodattimen runko kahteen eri puoliskoon.
• Jos elementti on likainen, puhdista se kuivalla
ilmalla. Vaihda elementti, jos epäilet sen kuntoa.
• Kokoa suodatinrunko uudelleen.
• Asenna suodatin pumppupäähän. Kiristä
suodatin käsin.
Paineenvapautusventtiilin toiminnan
tarkistaminen (kuva B)
Paineenvapautusventtiili on tarkistettava kuukausittain.
• Varmista, ettei säiliössä ole painetta.
• Tartu turvaventtiiliin vaijerirenkaaseen (12).
• Vedä renkaasta muutaman kerran varmistaen
näin, että mäntä liikkuu sisään ja ulos.
74
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
75
SVENSKA
LUFTKOMPRESSOR D55155
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör DEWALT
till ett av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad
Nominell strömstyrka
Rotationsriktning
Elektrisk skyddsklass
Skyddsnivå
Tankvolym
Luftdeplacement
Fritt luftflöde
Driftstryck
Max. tryck
Slanganslutning
typ
storlek
Smörjmedel
Vikt
Säkring:
230 V
V
W
min-1
A
l
l/min
l/min
bar
bar
D55155
230
1.100
2.850
15
medurs
I
IP23
15
190
120 (vid 6 bar)
8
9
D55155
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
2000/14/EC, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 1012-2,
EN 60204-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivå enligt 2000/14/EC:
D55155
LpA (ljudtryck)
dB(A)*
81
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
89
LWA (garanterad ljudeffekt)**
dB(A)
99
* vid användarens öra
Säkerhetssnabbkoppling
(ISO 4414)
R 1/4"
synthetolja
kg 27,7
** TÜV Rheinland, 2000/14/EC - Annex VI
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
76
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
TÜV Rheinland
Product safety GmbH
Taubenholzweg
D-51105 Köln
Germany
SVENSKA
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder stationära elverktyg,
alltid de säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt
land för att minska risken för brand, elektriska
stötar och personskada.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du
använder verktyget.
Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget
på fuktiga eller våta platser. Ha bra belysning över
arbetsytan (250 - 300 Lux). Använd inte verktyget
där det finns risk för eldsvåda eller explosion,
t.ex. i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Håll undan barnen
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma
i närheten av arbetsplatsen eller att röra vid
verktyget eller kabeln.
4 Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Använd hårnät om
du har långt hår. Vid arbete utomhus bör du helst
bära lämpliga handskar och halkfria skor.
5 Skyddskläder
Använd alltid skyddsglasögon.
Använd ansiktsmask om arbetet förorsakar
damm eller partiklar i luften. Om dessa partiklar
kan väntas vara heta, bör du också bära ett
värmebeständigt förkläde. Använd hörselskydd
så snart bullernivån känns obehaglig, dvs. om
bullernivån som anges i denna handbok
överskrider 85 dB(A).
6 Eliminera risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor
(t.ex. rör, värmeelement, vattenkokare och
kylskåp. Om apparaten används under extrema
omständigheter (t.ex. hög fuktighet,
om metallspån produceras etc.), kan den
elektriska säkerheten förbättras genom att
använda en isolerande transformator eller en (Fl)
jordfelsbrytare.
7 Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
8 Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte verktyget när du är trött.
9 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och du får bägge händerna fria
för arbetet.
10 Anslut dammutsugningsutrustning
Om möjligheter finns för anslutning av utrustning
för dammutsugning och dammuppsamling ska
sådan utrustning anslutas och användas på
korrekt sätt.
11 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från verktyget innan det startas.
12 Förlängningskablar
Kontrollera förlängningskabeln innan den används.
Byt ut den om det behövs. Om verktyget
används utomhus ska bara förlängningskablar
som är avsedda för utomhusbruk användas.
13 Använd rätt verktyg
Använd inte verktyg för ändamål de inte är avsedda
för. Tvinga inte verktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd endast
tillbehör och tillsatser som är rekommenderade
i bruksanvisningen och katalogerna.
Överbelasta inte verktyget.
Varning! Använd endast tillbehör och tillsatser
som är rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör kan innebära risk för personskada.
14 Kontrollera verktyget för skador
Kontrollera verktyget och kabeln för skador innan
du använder verktyget. Kontrollera att de rörliga
delarna inte har fastnat eller är felmonterade.
Kontrollera även att övriga delar och skydd inte
är skadade och att det inte föreligger några
andra fel som kan påverka verktygets funktion.
Kontrollera att verktyget fungerar riktigt och kan
utföra de avsedda funktionerna. Använd inte
verktyget om fel uppstått på någon av dess
delar. Använd inte verktyget om det inte kan
kopplas till och från med strömbrytaren. Om fel
uppstår skall delarna bytas ut av en auktoriserad
DEWALT serviceverkstad. Försök aldrig reparera
verktyget själv.
77
SVENSKA
15 Drag ur kontakten
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan
du lämnar det utan tillsyn. Tag ur kontakten när
verktyget inte är i bruk samt före byte av någon
del av verktyget, tillbehör eller verktygsfästen och
innan serviceåtgärder utförs.
16 Undvik oavsiktlig start
Kontrollera att verktyget är avstängt innan du
sätter i kontakten.
17 Misshandla inte kabeln
Drag aldrig i kabeln för att koppla loss
stickkontakten. Utsätt inte kabeln för värmekällor,
olja eller skarpa kanter.
18 Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används ska det förvaras på
en torr plats och läggas undan ordentligt,
utom räckhåll för barn.
19 Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre och
säkrare funktion. Följ instruktionerna beträffande
skötsel och byte av tillbehör. Håll alla handtag och
strömbrytare torra, rena och fria från olja och fett.
20 Reparationer
Detta verktyg uppfyller alla relevanta
säkerhetsbestämmelser. Låt det endast repareras
av ett auktoriserad DEWALT serviceverkstad.
Reparationer får endast utföras av kvalificerad
personal som använder originaldelar, annars kan
användaren utsättas för stor fara.
Extra säkerhetsanvisningar
för luftkompressorer
• Tanken är utformad för att kunna motstå
specifika driftstryck. Företa inga förändringar eller
utbyten av delar med avsikt att ändra de
fabriksinställda driftstrycken.
• Följ noga och säkerhetsmedvetet anvisningarna för
tanktömning. Att bortse från tömningsanvisningarna,
eller underlåtenhet att tömma tanken på rätt sätt,
medför att tanken försvagas, vilket slutligen
orsakar läckage och farliga situationer.
• Om det skulle uppstå en läcka i tanken, skall man
omedelbart stänga av enheten och hålla den ur
drift tills den har reparerats av kompetent personal.
• Kontrollera alltid märktrycket för de verktyg som
används tillsammans med den här enheten.
Följ tillverkarens rekommendationer och överskrid
aldrig det maximala tillåtna märktrycket.
• Överskrid aldrig det maximala tillåtna märktrycket
för däck och andra tillbehör som kan pumpas
upp med den här enheten.
• Försök aldrig att pumpa upp lågtryckstillbehör
som leksaker, fotbollar o.d.
• Placera enheten på en yta på säkert avstånd från
alla hinder som skulle kunna vara i vägen för fritt
flöde av friskluft för ventilationsöppningarna.
• Placera aldrig några föremål mot eller ovanpå
den här enheten.
• Används endast i torra utrymmen etc.
• Använd alltid enheten, om möjligt, på välventilerade
platser som är fria från brännbara material och
ångor från lösningsmedel o.d. När arbetet består
av sprutning på eldfängt material, skall man se till
att enheten står uppströms och på säkert
avstånd från besprutningsytan.
• Delar av enheten, t.ex. pumphuvudet och
utsläppsröret, kan komma att hettas upp
avsevärt under användningen. Enheten kommer
fortsatt att vara upphettad åtskilliga minuter efter
arbetet. Vidrör ingen exponerad metalldel på
enheten under eller direkt efter användning.
• Förflytta aldrig enheten medan den är i gång.
• Stå inte på enheten.
• Använd inte tryckluft till att rengöra kläder.
• Varning! Tryckluft kan inte inandas tryggt!
• Besprutat material som målade ytor kan innehålla
skadliga ämnen som kan innebära hälsorisker.
Använd alltid ett lämpligt andningsskydd med
filter vid varje tillfälle som arbetet innebär
sprutning av material. Kontrollera också
tillämpliga krav och specifikationer för det
material som, skall besprutas.
• Använd alltid skyddsglasögon som är
avskärmade på sidorna när enheten används.
• Rikta aldrig luftstrålen mot personer eller djur.
Tryckkluft kan orsaka skador på exponerad hud
och kan slunga iväg partiklar och mindre föremål
som kan orsaka allvarliga skador.
• Stäng av enheten, befria luftslangen och tanken
från tryck, och avbryt elnätsanslutningen innan
du utför något underhållsarbete eller sätter fast
något verktyg eller tillbehör på enheten.
Följande symboler syns på verktyget:
Använd hörselskydd
78
SVENSKA
Garanterad ljudnivå
Max. tryck
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Tankvolym
Luftdeplacement
Fritt luftflöde
Din luftkompressor D55155 har utformats för alstring
och tillförsel av tryckluft för yrkesmässig användning.
1 Strömbrytare
2 Slanganslutning
3 Lufttrycksmätare
4 Justerknapp för lufttrycket
5 Tanktrycksmätare
6 Oljesticka
Överhettningsvarning
Elektrisk säkerhet
Rör inte vid några varma delar på
enheten
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Stå inte på enheten
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Töm tanken
Tanktrycksmätare
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Justerknapp för lufttrycket
Bruk med förlängningssladd
Lufttrycksmätare
Läs bruksanvisningen
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
Montering och inställning
Varning för säkert bruk
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Luftkompressor
1 Flaska med synthetisk kompressorolja
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Koppla till och från en luftslang (fig. A)
Enheten är försedd med 2 luftslangskopplingar.
79
SVENSKA
Montering
• Tryck in han-änden på luftslangen i kopplingen (2).
• Kontrollera att luftslangen är korrekt kopplad och
ansluten.
Koppla från
• Tryck in han-änden på luftslangen längre in
i kopplingen (2).
• Dra av kragen från kopplingen.
• Koppla från slangen genom att dra ut han-änden
ur kopplingen.
• Släpp kragen.
Undanställning av enheten
• Stäng av enheten med strömbrytaren.
• Ge enheten tid att kallna.
• Stäng med justerknappen och koppla från
luftslangen.
• Töm tanken.
Till- och från-koppling (fig. B)
• Sätt på enheten genom att sätta strömbrytaren (1)
i läget I.
• Stänga av enheten genom att sätta strömbrytaren
(1) i läget 0.
Innan du monterar en luftslang, skall du
försäkra dig om att tanken är fri från tryck.
Stäng alltid av maskinen innan du drar ur
kontakten.
Inställning av lufttrycket (fig. A)
Tillgängligt tryck för slangen kan justeras till
märktrycket för det verktyg eller tillbehör som skall
anslutas till den här enheten.
• Dra ut justeringsvredet (4).
• Justera in trycket genom att vrida på vredet.
Lufttrycket kan avläsas på mätaren (3).
- Öka lufttrycket genom att vrida vredet medurs.
- Minska lufttrycket genom att vrida vredet moturs.
• Tryck in vredet till låst läge när det erforderliga
trycket är inställt.
Överhettning av motorn (fig. C)
Enheten är försedd med ett överhettningsskydd: om
motorn skulle överhettas, stängs strömmen till
motorn av.
• När överhettningsskyddet utlöses, skall man stänga
av enheten och vänta tills motorn har svalnat.
• Tryck hårt på resetknappen (7) för överhettning
tills det hörs ett klickande ljud.
• Sätt igång enheten med strömbrytaren.
Enheten är åter driftsfärdig.
Kontrollera alltid det maximala
märktrycket för det verktyg eller tillbehör
som skall kopplas till enheten.
Bruksanvisning
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
Sätta i gång enheten för drift.
• Kontrollera pumpens oljenivå.
• Se till att tanken är riktigt tömd.
• Se till att säkerhetsventilerna fungerar som de skall.
• Koppla luftslangen till enheten och justera
lufttrycket.
• Sätt igång enheten med strömbrytaren.
• Låt enheten bygga upp trycket. Motorn stängs av
automatiskt genast när trycket har nåt
avstängningsnivån.
• Motorn börjar automatiskt att gå, genast när
trycket faller under avstängningsnivån.
80
Extra tillbehör
Beroende på användningen, kan följande tillbehör
behövas:
• Ett filter i luftledningen mot fukt och avdunstad
olja i tryckluften.
• En in-line-smörjning för att förlänga livstiden för
luftverktygen.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
• Kontrollera för säkerhets skull följande:
- läckor på tanken
- läckor på oljesystemet
- ovanliga ljud eller vibrationer från motorn
SVENSKA
Tömma tanken (fig. D)
Innan man ansluter en luftslang eller utför något
underhåll, eller ställer av enheten, måste tanken
tömmas.
• Lyft upp enheten så att du kommer åt
tömningsventilen.
• Fatta tag i spaken till tömningsventilen (8) och
vrid den sakta och släpp på så sätt succesivt ut
tryckluft ur tanken.
• När trycket har nått till 0,7 bar, vrider man
ventilen till helt öppet läge.
• Håll enheten i en vinkel på ca. 10° så att tanken
helt töms på fuktighet eller smuts.
• Kontrollera att tanktrycksmätaren visar på 0 bar,
så att du vet att tanken är utan tryck.
• Stäng tömningsventilen.
Byte av pumpolja (fig. C)
Vid första användningen skall pumpoljan bytas efter
50 driftstimmar. Därefter skall pumpoljan bytas var
200:e timme, eller minst var 3:e månad.
• Sätt en lämplig behållare under tömningspluggen
(9).
• Avlägsna oljestickan (6).
• Avlägsna tömningspluggen.
• Låt mycket tid gå så att oljan rinner ut helt. Håll
upp enheten i en vinkel på ca. 10° för att oljan
lättare skall rinna till tömningstappen.
• När oljan är uttömd, sätter man i pluggen igen.
• Fyll behållaren.
• Sätt tillbaka oljestickan.
Kontrollera oljenivån (fig. E)
Oljenivån måste kontrolleras dagligen.
• Avlägsna oljestickan (6).
• Torka av oljan från stickan.
• Sätt tillbaka strickan några sekunder så att olja
hinner fastna på stickan.
• Dra ut stickan och avläs oljenivån. Det är rätt
oljenivå om oljan har nått till emellan
markeringarna (10).
• Om oljan är under den nedre markeringen, skall
man fylla på extra olja.
• Om elementet är smutsigt, skall det rengöras
med torr luft. När man är osäker, skall man byta
ut filtret.
• Sätt ihop filtret igen.
• Sätt tillbaka filtret i pumphuvudet. Fäst filtret hårt
för hand.
Kontrollera funktionen hos säkerhetsventilen
(fig. B)
Säkerhetsventilen skall kontrolleras varje månad.
• Kontrollera att tanken inte längre är trycksatt.
• Fatta tag i trådringen (12) på säkerhetsventilen.
• Dra några gånger i ringen för att kontrollera att
dragstången rör sig in och ut.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående
specifikationer ändras vilket inte meddelas separat.
Kontrollera luftfiltret (fig. C)
Luftfiltret måste kontrolleras varje vecka. Efter 200
timmar skall luftfiltret bytas ut.
• Ta bort filtret (11) från pumphuvudet.
• Dela filtret i två hälfter.
81
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister
i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
Som alternativ finns en lista på auktoriserade
DEWALT serviceverkstad och kompletta detaljer
om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
82
TÜRKÇE
HAVA KOMPRESÖRÜ D55155
Tebrikler!
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn
deneyimi D E WALT’ profesyonel kullanclar
işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
Teknik veriler
D55155
Voltaj
V 230
Güç ihtiyac
W 1.100
Yüksüz hz
min -1 2.850
Nominal akm
A 15
Dönüş istikameti
saat yönü
Elektrik koruma snf
I
Koruma derecesi
IP23
Depo hacmi
l 15
Hava aktarm
l/min 190
Serbest hava dağtml/min 120 ( 6 bar için)
Çalşma basnc
bar 8
Maks. basnç
bar 9
Hortum bağlants
tip
hzl güvenlik
ağlants
(ISO 4414)
boy
R 1/4"
Yağ
sentetik yağ
Ağrlk
kg 27,7
Sigortalar
230 V aletler
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan(
D55155
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, 2000/14/EC,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 1012-2,
EN 60204-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3’e
uygun olarak tasarlandğn beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
klavuzun arkasna bakn.
Ses şiddeti seviyesi 2000/14/EC’ye uygundur:
D55155
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
81
L WA (akustik güç)
dB(A)
89
L WA (garantili akustik güç)**
dB(A)
99
* kullancnn kulağnda
** TÜV Rheinland, 2000/14/EC - Annex VI
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
10 A
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller
kullanlmştr:
Bu klavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
TÜV Rheinland
Product safety GmbH
Taubenholzweg
D-51105 Köln
Almanya
83
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar(
Elektrikli aletleri kullan(rken daima,
yangin, elektrik çarpmas( ve yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar(na uyun.
Cihaz( kullanmadan önce bu kullan(m
k(lavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bu kullan(m k(lavuzunu gelecekteki
kullan(mlar için saklay(n(z.
7
8
Genel Bilgiler
1 Çal(şma alan(n(z( temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal(şma alan(n(z(n çevre koşullar(na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
brakmayn. Aleti nemli ve slak
ortamlarda kullanmaynz.
Çalisma alanini iyi isiklandirin
(250 - 300 Lux). Aleti yangn ve patlama
olaslğ olan yerlerdekullanmaynz
Örneğin, ateş alc likit ve gazlarn
bulunduğu yerlerde.
3 Çocuklar( aletlerden uzak tutun
Çocuklarn veya hayvanlarn çalşlan
alana girmesine ve elektrik kablosuna
dokunmasna müsaade etmeyiniz.
4 Uygun giyinin
Bol kiyafet giymeyin ve taki takmayin,
aletin hareket eden kisimlarina
kaptirabilirsiniz. Saçnz uzunsa
koruyucu başlk giyin. Açik havada
çalisirken uygun eldiven ve kaymayan
ayakkabi giyilmesi uygundur.
5 Kendi korunmaniz
Daima emniyet gözlükleri takiniz.
İşlemin toz veya frlayan parçack
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullann. Eger tanecikler çok sicaksa
ayrica isi geçirmez önlük takin. Eger ses
düzeyi rahatsiz edici gözüküyorsa
kulagi koruyucu birsey takin örnegin
eger ses basinci 85db (A) geçerse
6 Elektrik çarpmas(na karş( önlem al(n
Topraklanmş yüzeylere temastan
kaçnn (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar).
84
9
10
11
12
13
14
Aleti olagan üstü sartlarda kullanirken
(Örnegin yüksek miktarda nem varsa,
maden talasi üretiliyorsa) yalitimli
transformatör veya bir (FI) toprak
kaçagi devre kesicisi yerlestirilerek
elektrik emniyeti arttirilabilinir.
Aş(r( uzanarak çal(şmay(n
Uygun bir sekilde yere basin ve dengeyi
her zaman muhafaza edin.
Daima dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullann. Yorgunken aleti kullanmayn.
İşlediğiniz parçay( iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullann. Bu hem
daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalmş olur.
Toz çekme c(haz(n(n tak(m(.
Eger toz çekme ve toplama fasilitileri
baglanmasi için yerler saglanmissa,
bunlarin dogru olarak kullanildigina
emin olun.
Ayar anahtarlar(n( ve aparatlar(n(
ç(kart(n
Aleti çalştrmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparatnn
bulunmamasna dikkat edin.
Uzatma kablolari
Kullanmadan önce uzatma kablolarini
gözden geçirin ve eger zarar görmüsse
degistirin. Alet açk havada
kullanldğnda, daima açk havada
kullanm için özel yaplmş ve böyle
olduğunu gösteren bir damga taşyan
uzatma kablolar kullann.
İşe uygun alet kullan(n
Bu ürünün kullanm tasarm bu
kullanm klavuzunda anlatlmştr.
Küçük alet veya aksesuarlar, ağr
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamayn. Alet, imalat amacna uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktr.
Aleti zorlamayn.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda tavsiye
edilenlerin dşnda aksesuar ve parçalarn
kullanm yaralanma riski doğurabilir.
Hasarl( parça kontrolü yap(n
Kullanmadan önce aleti ve ana kabloyu
zarara karsi iyice kontrol edin.
TÜRKÇE
15
16
17
18
19
20
Hareketli parçalarn ayarsz olup olmadğ
veya tutukluk yapp yapmadğn, krk
parça olup olmadğn ve çalşmasn
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Aletin düzgün olarak çalisacagini
ve istenilen görevi yerine getirecegini
garanti ediniz. Cihaz herhangi bir
parças arzalysa ve hatalysa
kullanmaynz. Eger aç kapa dügmesi
çalismiyorsa aleti kullanmayiniz.
Arzal parçalar yetkili servislerde tamir
ettiriniz veya değiştiriniz. Hiçbir
tamirata kendi kendinize kalkismayiniz.
Aleti fişten ç(kartma
Aleti başboş brakmadan önce enerjisini
kesin ve tamamen durmasn bekleyin.
Aleti kullanmadğnz zaman, herhangibir
parçasn, aleti, aksesuarlar veya
bağlantlar değiştireceğiniz zaman
aleti fişten çekiniz.
Istenmiyerek yapilan baslangiçlardan
kaçinin
Fişi takarken tetiğin çekili olmamasna
dikkat edin.
Kabloyu dikkatli kullan(n
Fisten kordonu çekerek asla
çikarmayiniz. Kabloyu, s, yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
Kullan(lmayan aletleri saklay(n
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklarn ulaşamayacağ bir
yerde saklayn.
Aletlerinize iyi bak(n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Tüm komuta
mekanizmasn kuru, temiz ve yağlardan
uzak tutun.
Tamiri
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallarna uygundur. Aletinizi, yetkili
bir D E WALT onarm merkezinde onartn
Tamirat daima kalifiye kisiler tarafindan,
orijinal yedek parçalar kullanilarak
yapilir Aksi taktirde kullanan kisiye
gözönüne alinmayan tehlikelere yol açar.
Hava kompresörleri için ek güvenlik
talimatlar(
• Depo, belli çalşma basnçlarna dayanacak
şekilde tasarlanmştr. Fabrika basnç
ayarlarn değiştirecek ayarlamalar veya
parça değişimleri yapmaynz.
• Depo boşaltmna ilişkin talimatlar
harfiyen takip ediniz. Boşaltma
talimatlarn göz ard etmek veya tankn
düzgün boşalmasn sağlamamak, depo
direncinin zayflamasna neden olur.
Bunun sonucu ise tehlikeli bir durum
olan sznt oluşumudur.
• Depoda sznt oluşursa birimi derhal
kapatn ve kalifiye bir teknisyen
tarafndan tamir edilene kadar
çalştrmayn.
• Bu birim üzerinde çalşacak aletlerin
daima basnç ölçülerini kontrol edin.
Üretici tavsiyelerine uyun ve izin verilen
maksimum basnç ölçüsünü aşmayn.
• Bu birim kullanlarak şişebilen
lastiklerin ve diğer aksesuarlarn izin
verilen maksimum basnç ölçüsünün
üzerine çkmayn.
• Çocuk oyuncaklar, futbol toplar gibi
alçak basnçl aksesuarlar şişirmeye
çalşmayn.
• Birimi, havalandrma boşluklarna giden
taze hava akmn engelleyebilecek
cisimlere yeteri derecede uzak bir alana
yerleştirin.
• Birime herhangi bir cisim yaslamayn
veya üzerinde bir şey koymayn.
• Birimi yalnzca kuru yerde kullann.
• Mümkünse birimi daima iyi havalandrlan,
yanc malzemelerden veya solvent
buharlarndan uzak bir yerde çalştrn.
Yaplan işlem yanc malzemelerin
püskürtülmesi olduğunda, birimi rüzgar
yönüne doğru ve püskürtme yaplan yerin
uzağna yerleştirdiğinizden emin olun.
• Pompa baş ve çkş borusu gibi parçalar
kullanm srasnda çok fazla snabilir.
Kullanmdan sonraki birkaç dakika
boyunca birim scaklğn koruyacaktr.
Çalşma srasnda veya çalşmadan
hemen sonra, açkta bulunan metal
parçalara dokunmayn.
85
TÜRKÇE
• Çalşma esnasnda birimi hareket
ettirmeyin.
• Birimin üzerine çkmayn.
• Kyafetleri temizlemek için basnçl hava
kullanmayn.
• Dikkat! Basnçl hava solunum için
güvenli değildir!
• Boya ürünleri gibi püskürtülen malzemeler
sağlk için tehlike oluşturan zararl
maddeler içerebilir. Yaplan işlem
malzeme püskürtme olduğunda daima
uygun bir koruyucu maske kullann.
Ayrca püskürtülecek malzeme için geçerli
olan gereksinimleri de kontrol edin.
• Birimi kullanrken daima yanlarnda
korumas bulunan güvenlik gözlüğü
kullann.
• Hava akmn asla insanlara veya
hayvanlara yöneltmeyin. Basnçl hava,
çplak ten üzerinde hasara yol açabilir.
Havayla birlikte frlayan yüksek hzdaki
başboş parçalar ve küçük cisimler ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
• Bakmdan veya alet ve aksesuar
takmadan önce, birimi kapatn, depodaki
ve hava hortumundaki basnc boşaltn
ve birimi prizden çekin.
Aletin üzerinde şu resimli işaretler
gösterilmiştir:
Kulak korumasn takn
Garantili ses seviyesi
Maks. basnç
Depo hacmi
Hava aktarm
Serbest hava dağtm
86
Scaklk uyars
Birimin snmş ksmlarna
dokunmayn
Birimin üzerine çkmayn
Depoyu boşaltn
Depo basnc göstergesi
Hava basnc ayar düğmesi
Hava basnc göstergesi
Kullanmadan önce klavuzu
okuyun
Güvenli kullanm uyars
Ambalaj(n içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Hava kompresörü
1 Sentetik kompresör yağ şişesi
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda
veya aksesuarlarnda hasar oluşup
oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ayrn.
Tan(m (şekil A)
Sahip olduğunuz D55155 hava kompresörü,
profesyonel uygulamalarda kullanlmak üzere
basnçl hava üretimi ve temini için
tasarlanmştr.
TÜRKÇE
1
2
3
4
5
6
Açma/kapama anahtar
Hortum bağlants
Hava basnc göstergesi
Hava basnc ayar düğmesi
Depo basnc göstergesi
Yağ ölçme çubuğu
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun
imal edilmiştir. Daima, şebeke voltajnn,
aletinizin üstünde yazl olan voltajla ayn
olmasna dikkat edin.
D E WALT aletiniz, EN 50144
uyarnca çift yaltmldr, bu
nedele topraklanmas gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve çplak iletken, kötü bağlant, hasarl
yaltm kontrolü yapn. Gerekli onarmlar
yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Hava hortumunu takp
çkartmadan önce deponun
basnçsz olduğundan emin olun.
Hava basncnn ayarlanmas (şekil A)
Hava hortumundaki basnç, birime
bağlanacak olan alet veya aksesuarn
basnç ölçüsüne ayarlanabilir.
• Ayarlama düğmesini (4) çekin.
• Düğmeyi çevirerek hava basncn
ayarlayn. Hava basnc göstergeden (3)
okunabilir.
- Hava basncn arttrmak için düğmeyi
saat yönüne çevirin.
- Hava basncn azaltmak için düğmeyi
saat yönünün tersine çevirin.
• İstenen basnca ayarlandğnda düğmeyi
iterek kilitlenme konumuna getirin.
Daima birime bağlanacak aletin
veya aksesuarn maksimum basnç
ölçüsünü kontrol edin.
Kullan(m talimatlar(
Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
Hava hortumunu takma ve çkarma (şekil A)
Birimle beraber 2 hava hortumu bağlants
gelir.
Takma
• Hava hortumu üzerindeki erkek ucu
bağlantya (2) itin.
• Hava hortumunun düzgün bir şekilde
bağlanp bağlanmadğn kontrol edin.
Ç(karma
• Hava hortumu üzerindeki erkek ucu
bağlantya doğru biraz daha (2) itin.
• Bağlantnn bileziğini içeri itin.
• Erkek ucu bağlantdan çekerek hava
hortumunu çkartn.
• Bileziği serbest brakn.
Birimi çalşr duruma getirme
• Pompa yağ seviyesini kontrol edin.
• Deponun düzgün bir şekilde boşaltlmş
olduğundan emin olun.
• Güvenlik vanalarnn düzgün
çalştğndan emin olun.
• Hava hortumunu birime bağlayn ve hava
basncn ayarlayn.
• Birimi açn.
• Birimin basnç oluşturmasna izin verin.
Kesme basncna ulaşr ulaşmaz motor
otomatik olarak durur.
• Depo basnc, kesme basncnn altna
düşer düşmez motor otomatik olarak
çalşmaya başlar.
Makinenin kullanm dş braklmas
• Birimi kapatn.
• Birimi soğumaya brakn.
87
TÜRKÇE
• Hava basnc ayarlama düğmesini kapatn
ve hava hortumunun bağlantsn çekin.
• Depoyu boşaltn.
Makinenin açlp-kapatlmas (şekil B)
• Birimi açmak için, anahtar (1) I
konumuna getirin.
• Birimi kapatmak için, anahtar (1) 0
konumuna getirin.
Fişi prizden çekmeden önce daima
birimi kapatn.
Motor s aşm (şekil C)
Birim, s aşm korumasna sahiptir:
Motorun aşr snmas halinde, motorun
elektriği kesilir.
• Is aşm işlemi gerçekleştiğinde birimi
kapatn ve motorun soğumasn bekleyin.
• Bir tklama duyana kadar s aşm
sfrlama düğmesine (7) skca bastrn.
• Birimi açn. Birim yeniden çalşmaya
hazrdr.
Opsyonel aksesuarlar
Uygulamaya bağl olarak şu aksesuarlar
gerekebilir:
• Basnçl havadaki nemin ve yağ buharnn
giderilmesi için hava yolu filtresi.
• Haval aletlerin ömrünü uzatmak için iç
tabaka yağlayc.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bak(m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bakmla uzun süre çalşacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalşmas,
alete gerekli bakmn yaplmasna ve
düzenli temizliğe bağldr.
• Bir önlem olarak düzenli olarak aşağdaki
şartlarn oluşup oluşmadğn kontrol
edin:
- depoda szntlar
- yağ sistemindeki szntlar
- çalşan motorda alşlmadk sesler veya
titreşim
88
Deponun boşaltlmas (şekil D)
Hava hortumunu takmadan veya herhangi
bir bakm uygulamadan önce ya da birimi
kullanm dş brakmadan önce deponun
boşaltlmas gerekmektedir.
• Boşaltma vanasna ulaşabilmek için
birimi kaldrn.
• Boşaltma vanas kolunu (8) tutun ve
kolu yavaşça döndürerek havann
kademeli olarak çkmasn sağlayn.
• Basnç 0,7 bar olduğunda, vanay tam
açk konuma getirin.
• Depodan nemi ve kiri çkartmak için
birimi yaklaşk 10° açyla tutun.
• Deponun basnçtan arnmş olduğundan
emin olmak için depo basnc göstergesinin
0 olup olmadğn kontrol edin.
• Boşaltma vanasn kapatn.
Pompa yağnn değiştirilmesi (şekil C)
İlk kullanmda pompa yağnn 50 saatlik
kullanmdan sonra değiştirilmesi
gerekmektedir. Bundan sonra ise pompa
yağnn 200 saatte bir veya en az 3 aylk
dönemde değiştirilmesi gerekir.
• Boşaltma tapasnn (9) altna uygun bir
kap yerleştirin.
• Yağ ölçme çubuğunu (6) çkartn.
• Boşaltma tapasn sökün.
• Yağn boşalmasna yetecek kadar
bekleyin. Yağn boşaltma tapasna
akmasna yardmc olmak için birimi
yaklaşk 10° açyla tutun.
• Yağ boşaldktan sonra yağ tapasn
yeniden takn.
• Rezervuar doldurun.
• Yağ ölçme çubuğunu yerine koyun.
Yağ seviyesinin kontrolü (şekil E)
Yağ seviyesinin günlük olarak kontrol
edilmesi gerekmektedir.
• Yağ ölçme çubuğunu (6) çkartn.
• Çubuğu bezle silin.
• Yağn çubuk üzerinde birikmesi için
çubuğu birkaç saniye için yeniden
yerleştirin.
• Çubuğu alarak yağ seviyesini kontrol
edin. Biriken yağ işaretler (10)
arasndaysa yağ seviyesi normaldir.
TÜRKÇE
• Yağ seviyesi alttaki işaretin altndaysa
yağ ekleyin.
Hava filtresinin kontrolü (şekil C)
Hava filtresinin haftalk olarak kontrol
edilmesi gerekmektedir. 200 saatten sonra
hava filtresinin değişmesi gerekir.
• Pompa başndan filtreyi (11) çkartn.
• Filtrenin gövdesini ikiye ayrn.
• Parça kirliyse kuru havayla temizleyin.
Şüpheye düşerseniz parçay değiştirin.
• Filtre gövdesini yeniden birleştirin.
• Filtreyi pompa başna takn. Filtreyi elle
skn.
Güvenlik emniyet supabnn çalşmasnn
kontrolü (şekil B)
Güvenlik emniyet supabnn aylk olarak
kontrol edilmesi gerekir.
• Deponun basnçsz olduğundan emin olun.
• Güvenlik vanas üzerindeki tel halkay (12)
tutun.
• Halkay birkaç kez çekerek tulumba
pistonun içeri ve dşar hareket
ettiğinden emin olun.
Temizlik
Havalandrma kanallarnn temiz ve açk
olmasna dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle temizleyin.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağnz eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kaldran
D E WALT onarm merkezlerine götürün.
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Satn alma belgesinin ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir yl süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan
hiçbir onarm ve koruyucu bakm
işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletleri, satş tarihinden itibaren bir yl
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya
girişimde bulunulan onarmlardan
kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve
aşnmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç dş kullanmdan kaynaklanan
hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu klavuzun
arkasnda bulunan uygun telefon
numarasn kullann. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
89
∂§§∏¡π∫∞
∞Eƒ√™Àª¶πE™∆∏™ D55155
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
W
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
min-1
√ÓÔÌ·ÛÙÈÎfi Ú‡̷
∞
∫·Ù‡ı˘ÓÛË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
∫·ÙËÁÔÚ›· ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜
µ·ıÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜
√ÁÎÔ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜
l
ªÂÙ·ÙfiÈÛË ·¤ÚÔ˜
l/min
EÎÙfiÍ¢ÛË ·¤ÚÔ˜
l/min
¶›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
bar
ª¤ÁÈÛÙË ›ÂÛË
bar
™‡˙¢ÍË ÛˆÏ‹Ó·
Ù‡Ô˜
D55155
230
1.100
2.850
15
‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·
I
IP23
15
190
120 (ÛÂ 6 bar)
8
9
ÁÚ‹ÁÔÚË ˙‡ÍË
ÛÊ·Ï›·˜
(ISO 4414)
R 1/4"
Û˘ÓıÂÙÈÎfi ¤Ï·ÈÔ
kg 27,7
̤ÁÂıÔ˜
§È·ÓÙÈÎfi
µ¿ÚÔ˜
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
D55155
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, 2000/14/EC,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 1012-2, EN 60204-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ
ÚfiÙ˘Ô 2000/14/EC:
D55155
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
89
LWA (ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)**
dB(A)
99
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
** TÜV Rheinland, 2000/14/EC - Annex VI
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
90
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
TÜV Rheinland
Product safety GmbH
Taubenholzweg
D-51105 Köln
Germany
81
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜,
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
º˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·˘Ùfi ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋
·Ó·ÊÔÚ¿.
°ÂÓÈο
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ Û˘Óı‹Î˜
˘ÁÚ·Û›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó·
Â›Ó·È Î·Ï¿ ʈÙÈṲ̂ÓË (250 - 300 Lux).
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ
ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿ ‹ ¤ÎÚËÍË,
.¯. ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Û ·È‰È¿, ÂÈÛΤÙ˜ ‹ ˙Ò· Ó·
ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
4 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ
Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË
Ì˯·ÓÒÓ. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ
˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÊÔÚ¤ÛÙ ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ù·
ηٿÏÏËÏ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ˘Ô‰‹Ì·Ù·.
5 ∞ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·
ºÔÚ¤ÛÙ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿. ºÔÚ¤ÛÙ ̿Ûη
ÚÔÛÒÔ˘ ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË, ÛÙȘ
ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÂÚÁ·Û›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ ‹
·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë
Èı·ÓfiÙËÙ· Ù· ۈ̷ٛ‰È· ·˘Ù¿ Ó· Â›Ó·È Ôχ
ıÂÚÌ¿, Ó· ÊÔÚ¿Ù Â›Û˘ ԉȿ ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙË
ıÂÚÌfiÙËÙ·. ºÔÚ¤ÛÙ ˆÙÔ·Û›‰Â˜ ÔÔÙ‰‹ÔÙÂ
Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘ Û·˜ ÚÔηÏ› ‰˘ÛÊÔÚ›·,
‰ËÏ·‰‹ Â¿Ó Ë Ë¯ËÙÈ΋ ›ÂÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ˘Âڂ› Ù· 85 dB(A).
6 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ∫·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
·ÎÚ·›Â˜ Û˘Óı‹Î˜ (.¯. Û ˘„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ
·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
7 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
8 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
E¿Ó ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË
Û˘Û΢ÒÓ ·Ê·›ÚÂÛ˘ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜
Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ.
11 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
12 ∫·Ï҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÈıˆڋÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ, ·Ó ¤¯ÂÈ
Êı·Ú›. E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ÛÂ
˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ Î·Ï҉ȷ
ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ˘·›ıÚÈÔ
¯ÒÚÔ Î·È Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‹Ì·ÓÛË.
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ·
‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·
Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
91
∂§§∏¡π∫∞
ªË ˙ÔÚ›˙ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂϤÁÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ·
Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜. EϤÁÍÙ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Î·Î‹
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Î·È ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ
ÌÂÚÒÓ, ÁÈ· ̤ÚË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ, ÁÈ· Ù˘¯fiÓ
˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜
‰È·ÎfiÙ˜, Î·È ÁÂÓÈο οı ›‰Ô˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈ
Ôԛ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο ηÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·Ó οÔÈÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ÂÏ¿Ùو̷. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ı¤ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ‹
ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘¯fiÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙÂ
Ó· ÂÈÛ΢¿ÛÂÙ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
15 µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·
™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔÙÔ‡ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›ÙÂ
·fi ·˘Ùfi. µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·
fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ÚÔÙÔ‡
·ÏÏ¿ÍÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi,
·ÚÂÏÎfiÌÂÓÔ ‹ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, ηÈ
ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘.
16 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
¶ÚÔÙÔ‡ ‚¿ÏÂÙ ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô
‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰Èfi Ù˘.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
EÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜,
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
92
19 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. ºÚÔÓÙ›ÛÙ fiϘ ÔÈ
Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÁÓÔ›,
ηı·ÚÔ› Î·È ¯ˆÚ›˜ Ï¿‰È· ‹ ÁÚ¿Û·.
20 EÈÛ΢¤˜
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ
ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ù˘ DEWALT. √È ÂÈÛ΢¤˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜
Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÓ‹ÛȈÓ
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ
ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË.
¶ÚfiÛıÂÙ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
·ÂÚÔÛ˘ÌÈÂÛÙ¤˜
• ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
˘fi Û˘Óı‹Î˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ȤÛˆÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ªËÓ ÚԂ›Ù Û ڢıÌ›ÛÂȘ ‹
·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂÚÒÓ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙȘ
ÂÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ ȤÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÈÛÙ¿ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘
Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜. ∞Ó ·ÁÓÔ‹ÛÂÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ ‹ ·Ó ‰ÂÓ ·ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÂÙÂ
ÛˆÛÙ¿ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, ı· ÌÂȈı› Ë
·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›
‰È·ÚÚÔ‹ Î·È ı· ÚÔηϤÛÂÙ ΛӉ˘ÓÔ.
• ∞Ó ÚÔÎÏËı› ‰È·ÚÚÔ‹ ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹,
ı¤ÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË Û˘Û΢‹
Î·È ÌËÓ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ͷӿ ̤¯ÚÈ Ó·
ÂÈÛ΢·ÛÙ› ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
• ¡· ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ›ÂÛ˘
ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÛÙË
Û˘Û΢‹. ¡· ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘
ηٷÛ΢·ÛÙ‹ Î·È Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÙ ÙË
̤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË ›ÂÛ˘.
• ¶ÔÙ¤ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÙ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË
ÂÈÙÚÂÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË ›ÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È
ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÊÔ˘ÛΈıÔ‡Ó Ì ÙË Û˘Û΢‹.
• ªËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÊÔ˘ÛÎÒÛÂÙÂ
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ¯·ÌËÏ‹˜ ›ÂÛ˘ fiˆ˜ ·È‰Èο
·È¯Ó›‰È·, Ì¿Ï˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î.Ï.
∂§§∏¡π∫∞
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û ¯ÒÚÔ ¯ˆÚ›˜ ÂÌfi‰È·
Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÚÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙË ÚÔ‹
ÙÔ˘ ·¤Ú· ̤۷ ·fi Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡.
• ªËÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙÂ Î·È ÌËÓ ÙÔÔıÂÙ›ÙÂ
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙË Û˘Û΢‹.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË ÌÔÓ¿‰· ÌfiÓÔ Û ÍËÚ¿
̤ÚË
• √Ô˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË
Û˘Û΢‹ Û ηϿ ·ÂÚÈ˙fiÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯Ô˘Ó η‡ÛÈÌ· ˘ÏÈο ‹ ·Ó·ı˘ÌÈ¿ÛÂȘ
‰È·Ï˘ÙÈÎÒÓ. √Ù·Ó Ë ÂÚÁ·Û›· Û·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
„ÂηÛÌfi ‡ÊÏÂÎÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
¤¯ÂÙ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Û΢‹ ÚÔ˜ ÙËÓ
ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ
¯ÒÚÔ „ÂηÛÌÔ‡.
• ¢È¿ÊÔÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘Û΢‹˜, fiˆ˜ Ë ÎÂÊ·Ï‹
Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ Î·È Ô ÛˆÏ‹Ó·˜ ÂÍfi‰Ô˘ ÌÔÚ› Ó·
ıÂÚÌ·ÓıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË. ∏ Û˘Û΢‹ ı·
·Ú·Ì›ÓÂÈ ıÂÚÌ‹ Â› ·ÚÎÂÙ¿ ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ٷ ÂÎÙÂıÂÈ̤ӷ
ÌÂÙ·ÏÏÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿.
• ªËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ÙË Û˘Û΢‹ fiÛÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ªËÓ ÛÙ¤ÎÂÛÙ ¿Óˆ ÛÙË Û˘Û΢‹.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú· ÁÈ· Ó·
ηı·Ú›ÛÂÙ ÚÔ‡¯·.
• ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÛʷϤ˜ Ó·
·Ó·Ó¤ÂÙ ÂÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú·!
• ∆· ˘ÏÈο „ÂηÛÌÔ‡ fiˆ˜ ÔÈ ‚·Ê¤˜, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È
Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÂÈ‚Ï·‚›˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó
ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ˘Á›·. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ·
ηٿÏÏËÏË ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ Ì¿Ûη ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˘ÏÈο „ÂηÛÌÔ‡. ¡·
ÂϤÁ¯ÂÙ Â›Û˘ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó
ÁÈ· ÙÔ ˘ÏÈÎfi „ÂηÛÌÔ‡.
• ¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿ ÌÂ
Ï¢ÚÈο ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÛÙÚ¤ÊÂÙ ÙÔ Ú‡̷ ·¤Ú· Û ·ÓıÚÒÔ˘˜
‹ ˙Ò·. √ ÂÈÂṲ̂ÓÔ˜ ·¤Ú·˜ ÌÔÚ› Ó· ‚Ï¿„ÂÈ ÙÔ
·Î¿Ï˘ÙÔ ‰¤ÚÌ· Î·È Ó· ˆı‹ÛÂÈ ÂχıÂÚ·
ۈ̷ٛ‰È· Î·È ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ì ˘„ËÏ‹
Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi.
• £¤ÛÙ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË Û˘Û΢‹, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
ÙËÓ ›ÂÛË ·fi ÙÔÓ ·ÂÚ·ÁˆÁfi ۈϋӷ Î·È ÙË
‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ Ú›˙·
ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‹ ÛÂ
ÚÔÛı‹ÎË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú.
∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ۇ̂ÔÏ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô:
¡· ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù·
ÁÈ· Ù· ·˘ÙÈ¿
EÁÁ˘Ë̤ÓÔ Â›Â‰Ô ‹¯Ô˘
ª¤ÁÈÛÙË ›ÂÛË
√ÁÎÔ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜
ªÂÙ·ÙfiÈÛË ·¤ÚÔ˜
EÎÙfiÍ¢ÛË ·¤ÚÔ˜
EȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ٷ ˙ÂÛÙ¿ ̤ÚË Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜
ªËÓ ÛÙ¤ÎÂÛÙ ¿Óˆ ÛÙË ÌÔÓ¿‰·
∞ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÙ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹
ªÂÙÚËÙ‹˜ ›ÂÛ˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜
∫Ô˘Ì› Ú‡ıÌÈÛ˘ ›ÂÛ˘ ·¤ÚÔ˜
ªÂÙÚËÙ‹˜ ›ÂÛ˘ ·¤Ú·
°È· ·ÛÊ·ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ‰È·‚·ÛÙ ÙÔ
‚È‚ÏÈÔ Ô‰ËÁȈÓ
EȉÔÔ›ËÛË ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¯Ú‹Û˘
93
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ∞ÂÚÔÛ˘ÌÈÂÛÙ˘
1 ªÔ˘Î¿ÏÈ Û˘ÌÈÂÛÙ‹ Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡ Ï·‰ÈÔ‡
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
√ ·ÂÚÔÛ˘ÌÈÂÛÙ‹˜ D55155 ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ·
ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ·ÚÔ¯‹ ÂÈÂṲ̂ÓÔ˘ ·¤Ú· ÛÂ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
2 ™˘˙¢ÎÙ‹Ú·˜ ۈϋӷ
3 ªÂÙÚËÙ‹˜ ›ÂÛ˘ ·¤Ú·
4 ∫Ô˘Ì› Ú‡ıÌÈÛ˘ ›ÂÛ˘ ·¤ÚÔ˜
5 ªÂÙÚËÙ‹˜ ›ÂÛ˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜
6 ƒ¿‚‰Ô˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ï·‰ÈÔ‡
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë
Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·).
∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
94
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÂÓfi˜ ·ÂÚ·ÁˆÁÔ‡
ۈϋӷ (ÂÈÎ. A)
∏ Û˘Û΢‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ 2 Û˘˙¢ÎÙ‹Ú˜ ·ÂÚ·ÁˆÁÒÓ
ۈϋӈÓ.
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹
• ™ÚÒÍÙ ÙÔÓ ·ÚÛÂÓÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÙÔ˘
·ÂÚ·ÁˆÁÔ‡ ۈϋӷ ̤۷ ÛÙÔÓ Û˘˙¢ÎÙ‹Ú· (2).
• EϤÁÍÙ ηٿ fiÛÔÓ Ô ·ÂÚ·ÁˆÁfi˜ ۈϋӷ˜
¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› ÛˆÛÙ¿.
•ÂÌÔÓÙ¿ÚÈÛÌ·
• ™ÚÒÍÙ ÙÔÓ ·ÚÛÂÓÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÙÔ˘
·ÂÚ·ÁˆÁÔ‡ ۈϋӷ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¤Û·
ÛÙÔÓ Û˘˙¢ÎÙ‹Ú· (2).
• ™ÚÒÍÙ ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙÔ˘
Û˘˙¢ÎÙ‹Ú·.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ·ÂÚ·ÁˆÁfi ۈϋӷ
ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÚÛÂÓÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ¤Íˆ
·fi ÙÔÓ Û˘˙¢ÎÙ‹Ú·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ.
¶ÚÈÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ ¤Ó·Ó
·ÂÚ·ÁˆÁfi ۈϋӷ, Ó· ‚‚·ÈÒÓÂÛÙÂ
¿ÓÙ· fiÙÈ Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ›ÂÛË.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ›ÂÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· (ÂÈÎ. A)
∏ ‰È·ı¤ÛÈÌË ›ÂÛË ÙÔ˘ ·ÂÚ·ÁˆÁÔ‡ ۈϋӷ
Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË ›ÂÛ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‹ ÙÔ˘ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙË
Û˘Û΢‹.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Ú‡ıÌÈÛ˘ (4).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ
ÎÔ˘Ì›. ∏ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ
ÌÂÙÚËÙ‹ (3).
- °È· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·,
ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·.
- °È· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·,
ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·.
• øı‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÛÙË ı¤ÛË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ fiÙ·Ó
¤¯ÂÙ ڢıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ›ÂÛË.
∂§§∏¡π∫∞
¡· ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ÙË Ì¤ÁÈÛÙË Ú‡ıÌÈÛË
›ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‹ ÙÔ˘ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú
Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÛÙË Û˘Û΢‹.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜
• EϤÁÍÙ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙÚ·ÁÁÈÛÙ›
ÛˆÛÙ¿.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ ‚·Ï‚›‰Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ·ÂÚ·ÁˆÁfi ۈϋӷ ÛÙË Û˘Û΢‹
Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·.
• £¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ∞Ê‹ÛÙ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ Ï›ÁÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ›ÂÛË ÛÙË Û˘Û΢‹. √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜
ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÌfiÏȘ Ë ›ÂÛË ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÂ
ÂÈı˘ÌËÙfi Â›‰Ô.
• √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÌfiÏȘ Ë ›ÂÛË
Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹
›ÂÛË.
∆ÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
• £¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ∞Ê‹ÛÙ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ Ï›ÁÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó·
ÌÂȈı› Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
• ∫Ï›ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Ú‡ıÌÈÛ˘ ›ÂÛ˘ ·¤ÚÔ˜ ηÈ
·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ·ÂÚ·ÁˆÁfi ۈϋӷ
• ∞ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÙ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. B)
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
ÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË (1) ÛÙË ı¤ÛË π.
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜,
ÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË (1) ÛÙË ı¤ÛË 0.
¡· ı¤ÙÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛ‹
ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô.
£ÂÚÌÈ΋ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË ÎÈÓËÙ‹Ú· (ÂÈÎ. C)
∏ Û˘Û΢‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·
ıÂÚÌÈ΋˜ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛ˘: Û ÂÚ›ÙˆÛË
˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘
ÎÈÓËÙ‹Ú· ı· ‰È·ÎÔ›.
• √Ù·Ó ÚÔηÏÂ›Ù·È ıÂÚÌÈ΋ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË,
ı¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈ
ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ÌÂȈı› Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÁÂÚ¿ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Â·Ó·Ú‡ıÌÈÛ˘
ıÂÚÌÈ΋˜ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛ˘ (7) ̤¯ÚÈ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ›
Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ ‹¯Ô˜.
• £¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∏ Û˘Û΢‹
Â›Ó·È Í·Ó¿ ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
∞Ó¿ÏÔÁ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó
Ù· ÂÍ‹˜ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú:
• º›ÏÙÚÔ ·ÂÚ·ÁˆÁÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘
˘ÁÚ·Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÙÌÒÓ Ï·‰ÈÔ‡ ÙÔ˘
ÂÈÂṲ̂ÓÔ˘ ·¤Ú·.
• EÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ÏÈ·ÓÙ‹Ú·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·¤ÚÔ˜.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
• °È· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÂϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı·:
- ÚˆÁ̤˜ ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹
- ÚˆÁ̤˜ ÛÙÔ ÏÈ·ÓÙÈÎfi ·Îψ̷
- ·Û˘Ó‹ıÂȘ ‹¯Ô˘˜ ‹ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·
∞ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ (ÂÈÎ. D)
¶ÚÈÓ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÂÚ·ÁˆÁÔ‡ ۈϋӷ ‹ ÙËÓ
ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‹ fiÙ·Ó ı¤ÙÂÙ ÙË
Û˘Û΢‹ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ú¤ÂÈ
Ó· ·ÔÛÙÚ·ÁÁ›˙ÂÙ·È.
• ∞Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙÂ
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ‚·Ï‚›‰· ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘.
• ¶È¿ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi Ù˘ ‚·Ï‚›‰·˜
·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ (8) Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ·ÚÁ¿
ÒÛÙ ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔÓ ·¤Ú· ·fi ÙË
‰ÂÍ·ÌÂÓ‹.
• √Ù·Ó Ë ›ÂÛË Â›Ó·È ÛÙȘ 0,7 bar, ÛÙÚ¤„Ù ÙË
‚·Ï‚›‰· ÛÙË ı¤ÛË Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜.
95
∂§§∏¡π∫∞
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û ÁˆÓ›· ÂÚ›Ô˘ 10Æ
ÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· ‹ ÙË ÛÎfiÓË
·fi ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹.
• EϤÁÍÙ ηٿ fiÛÔ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ›ÂÛ˘ Ù˘
‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ‰Â›¯ÓÂÈ 0, ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ
‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ›ÂÛË ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹
• ∫Ï›ÛÙ ÙË ‚·Ï‚›‰· ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ Ï·‰ÈÔ‡ (ÂÈÎ. C)
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ë ·ÓÙÏ›·
Ï·‰ÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ‡ÛÙÂÚ ·fi 50
ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ·ÓÙÏ›· Ï·‰ÈÔ‡
Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Î¿ı 200 ÒÚ˜ ‹
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î¿ı 3 Ì‹Ó˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ηٿÏÏËÏÔ ‰Ô¯Â›Ô οو ·fi
ÙËÓ ÛÙÚfiÊÈÁÁ· ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ (9).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Ú¿‚‰Ô ̤ÙÚËÛ˘ (6).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ÛÙÚfiÊÈÁÁ· ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘.
• ∏ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË ÙÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ ÌÔÚ› Ó·
‰È·ÚΤÛÂÈ ÔÏÏ‹ ÒÚ·. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹
Û ÁˆÓ›· ÂÚ›Ô˘ 10Æ ÒÛÙ ӷ ¯˘ı› ÙÔ Ï¿‰È
ÚÔ˜ ÙË ÛÙÚfiÊÈÁÁ· ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘.
• ∞ÊÔ‡ ÙÔ Ï¿‰È ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ ÙË
ÛÙÚfiÊÈÁÁ· ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘.
• °ÂÌ›ÛÙ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ ÙË Ú¿‚‰Ô ̤ÙÚËÛ˘.
• ∞Ó Â›Ó·È ‚ÚÒÌÈÎÔ, ηı·Ú›ÛÙ ÙÔ Ì ÍËÚfi ·¤Ú·.
∞Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ, ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ.
• ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ͷӿ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘
·ÓÙÏ›·˜. ™Ê›ÍÙ ÁÂÚ¿ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ.
EÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈ΋˜
‚·Ï‚›‰·˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ (ÂÈÎ. B)
∏ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚·Ï‚›‰· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂϤÁ¯ÂÙ·È Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË.
• µÂ‚·Èˆı›Ù ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ›ÂÛË.
• ¶È¿ÛÙ ÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ (12) Ù˘
‚·Ï‚›‰·˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ ÌÂÙ·ÎÈÓ›ٷÈ
ÂÌÚfi˜ ›Ûˆ.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
EÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Ï·‰ÈÔ‡ (ÂÈÎ. E)
∏ ÛÙ¿ıÌË Ï·‰ÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Ú¿‚‰Ô ̤ÙÚËÛ˘ (6).
• ™ÎÔ˘›ÛÙ ÙÔ Ï¿‰È ·fi ÙË Ú¿‚‰Ô ̤ÙÚËÛ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ ÙË Ú¿‚‰Ô ̤ÙÚËÛ˘ ÁÈ·
Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Ï¿‰È
¿Óˆ ÛÙË Ú¿‚‰Ô.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Ú¿‚‰Ô ̤ÙÚËÛ˘ ÁÈ· Ó·
ÂϤÁÍÂÙ ÙË ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡. ∏ ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘
Ï·‰ÈÔ‡ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹ ·Ó ÙÔ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ Ï¿‰È
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂӉ›ÍÂˆÓ (10).
• ∞Ó Ë ÛÙ¿ıÌË Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË
¤Ó‰ÂÈÍË, ÚÔÛı¤ÛÙ Ͽ‰È.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ·¤Ú· (ÂÈÎ. C)
∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÛÂ
‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË. ªÂÙ¿ ·fi 200 ÒÚ˜ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ
·¤Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ (11) ·fi ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘
·ÓÙÏ›·˜.
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÛÙË Ì¤ÛË.
96
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ
Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
97
98
99
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Tel:
02 719 07 11
Fax:
02 721 40 45
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
BLACK & DECKER (E§§∞™) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & §ÂˆÊ. µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
166 74 °Ï˘Ê¿‰· - ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT ROFO Kundendienst
Gewerbezone Seeblick
3213 Kleinbösingen
Tel:
026 - 674 93 93
Fax:
026 - 674 93 94
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 99 99 00
Fax:
22 99 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
Tel:
Faks:
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
100
º·Í
010 8981616
010 8982630
010 8983285
214 66 75 00
214 66 75 75
Download PDF

advertising