D55155 | DeWalt D55155 COMPRESSOR instruction manual

559122-67 CZ
D55155
2
3
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR
•
Blahopřejeme Vám!
Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT.
Dlouhá léta zkušeností, nepřetržitý proces
vývoje a inovací výrobků činí z firmy DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro
všechny uživatele profesionálního nářadí.
Pracovní tlak
Max. tlak
Hadicové připojení
bar
bar
Mazivo
Hmotnost
kg
Váš kompresor D55155 je určen pro výrobu
stlačeného vzduchu při profesionálním použití.
1 Hlavní vypínač
2 Hadicové přípojky
3 Ukazatel výstupního tlaku vzduchu
4 Knoflík nastavení tlaku
5 Ukazatel tlaku vzduchu v nádrži
6 Měrka oleje
D55155
230
1100
2850
7,5/15
Pravotočivý
I
IP23
15
190
120 (při tlaku
6 bar)
8
9
Rychlospojka
(ISO 4414)
R 1/4“
Syntetický
olej
27,7
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor byl zkonstruován pro určité
napětí. Vždy zkontrolujte, zda zdroj napětí
odpovídá označení na štítku Vašeho nářadí.
Vaše nářadí DEWALT je opatřeno dvojitou
izolací podle normy EN 50144; proto
není zapotřebí zemnícího kabelu.
Montáž a seřízení
Před montáží a seřizováním vždy
odpojte nářadí od elektrického zdroje.
Připojení a odpojení vzduchové hadice
(obr. A)
Zařízení je vybaveno dvěmi hadicovými
přípojkami.
Jištění: nářadí 230V 10A (hlavní přívod)
Připojení
• Zatlačte koncovku hadice do přípojky (2).
• Zkontrolujte řádné připojení hadice.
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Odpojení
• Zatlačte koncovku hadice ještě hlouběji
do přípojky (2).
• Přidržte objímku přípojky.
• Vyjměte koncovku hadice z přípojky.
• Uvolněte objímku přípojky.
Upozorňuje na riziko poranění osob,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Před připojováním nebo odpojováním
hadic vždy zkontrolujte, zda nádrž
kompresoru není natlakována.
Obsah balení
1
1
1
1
•
Před uvedením nářadí do provozu si pečlivě
pročtěte návod k použití.
Popis (obr. A)
Technické údaje
Napětí
V
Příkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Jmenovitý proud
A
Směr rotace
Třída elektrické ochrany
Klasifikace ochrany
Objem nádrže
l
Výtlak
l/min
Spotřeba vzduchu
l/min
D55155
Vzduchový kompresor
Lahvička se syntetickým kompresorovým
olejem
Návod k použití
Nákres rozložené sestavy
Nastavení výstupního tlaku vzduchu
(obr. A)
Výstupní tlak vzduchu lze nastavit tak,
aby odpovídal technickým parametrům
připojovaného příslušenství.
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nářadí
nebo příslušenství během transportu.
4
•
•
•
Povytáhněte stavěcí knoflík (4).
Otáčením nastavte požadovanou hodnotu
tlaku vzduchu. Tlak odečítejte na tlakoměru
(3).
- Tlak zvýšíte otáčením knoflíku po směru
hodinových ručiček.
- Tlak snížíte otáčením knoflíku proti
směru hodinových ručiček.
Po nastavení požadovaného tlaku
zamáčkněte knoflík zpět do původní
polohy.
•
•
•
Volitelné příslušenství
V závislosti na využití zařízení jsou k dostání
následující druhy příslušenství:
• Vzduchový filtr pro zachycení nečistot
a kapek oleje ve stlačeném vzduchu.
• Vzduchová maznice pro prodloužení
životnosti nářadí.
Vždy zkontrolujte maximální tlakovou
zatížitelnost příslušenství, jež má být
připojeno ke kompresoru.
Pokyny k obsluze
Úplné informace týkající se příslušenství
obdržíte u Vašeho prodejce.
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny
a platné předpisy.
Údržba
Uvedení do provozu
•
•
•
•
•
•
•
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby mělo dlouhou životnost spolu s minimálními
nároky na údržbu. Předpokladem dlouhodobé
bezproblémové funkce nářadí je náležitá péče
o něj a jeho pravidelné čištění.
Zkontrolujte hladinu oleje v čerpadle.
Zkontrolujte, zda je nádrž řádně odvodněna.
Zkontrolujte bezvadnou funkčnost
bezpečnostních ventilů.
Připojte tlakové hadice k zařízení a nastavte
požadovaný tlak.
Zapněte hlavní vypínač.
Vyčkejte, až tlak v nádrži dosáhne potřebné
hodnoty. Po dosažení potřebného tlaku se
motor automaticky zastaví.
Pokud tlak v nádrži klesne pod potřebnou
úroveň, motor se automaticky spustí.
•
•
Nádrž musí být odvodněna vždy před
připojením hadic, před prováděním údržby
a před odstavením kompresoru.
• Zvedněte kompresor, tím umožníte přístup
k výpustnému ventilu.
• Pomalu začněte otáčet páčkou (8)
ventilu a tím postupně vypustíte vzduch
z nádrže.
• Když tlak klesne na 0,7 bar, otevřete úplně
ventil.
• Naklopte kompresor do úhlu asi 10°
a počkejte, až z nádrže odkape voda
a nečistoty.
• Zkontrolujte, zda ukazatel tlaku vzduchu
v nádrži je na hodnotě 0.
• Uzavřete výpustný ventil.
Vypněte hlavní vypínač.
Nechejte motor vychladnout.
Uzavřete knoflík nastavení tlaku a odpojte
vzduchové hadice.
Odvodněte nádrž.
Zapnutí a vypnutí (obr. B)
•
•
Preventivní pravidelné kontroly:
- Prosakování tlakové nádrže
- Úniky oleje
- Neobvyklé zvuky nebo vibrace za chodu
motoru
Vypouštění kondenzátu z nádrže (obr. D)
Odstavení kompresoru
•
•
•
Pokud dojde k vypnutí motoru tepelnou
pojistkou, vypněte kompresor a vyčkejte,
až motor vychládne.
Stiskněte důkladně tlačítko (7) tepelné
pojistky, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Zapněte kompresor, nyní je opět schopen
provozu.
Zařízení zapnete otočením vypínače (1)
do polohy I.
Zařízení vypnete otočením vypínače (1)
do polohy 0.
Před odpojení ze sítě kompresor vždy
vypněte.
Přehřátí motoru (obr. C)
Výměna oleje v čerpadle (obr. C)
Kompresor je vybaven tepelnou ochranou:
v případě přehřátí motoru se automaticky
přeruší přívod elektrického proudu k motoru.
Olej v čerpadle musí být vyměněn po prvních
50 hodinách provozu a poté každých 200 hodin
provozu nebo nejméně každé tři měsíce.
5
•
•
•
•
•
•
•
Pod zátku (9) výpustného otvoru umístěte
vhodnou nádobu.
Vyjměte olejovou měrku (6).
Odstraňte zátku výpustného otvoru.
Ponechejte olej dostatečně dlouhou dobu
vytékat. Vyprázdnění urychlíte nakloněním
kompresoru v úhlu přibližně 10°.
Po úplném vyprázdnění vraťte zátku zpět
do výpustného otvoru.
Naplňte olejovou nádržku.
Vložte zpět olejovou měrku.
ES Prohlášení o shodě
D55155
Společnost D E WALT prohlašuje, že tyto
výrobky odpovídají následujícím normám:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
2000/14/EEC, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 1012-2,
EN 60204-1, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
V případě zájmu o další informace se, prosím,
obraťte na níže uvedenou adresu společnosti
nebo na pobočky uvedené na zadní straně
tohoto návodu.
Kontrola hladiny oleje (obr. E)
Úroveň hladiny oleje kontrolujte každý den.
• Vyjměte olejovou měrku (6).
• Setřete olej z měrky.
• Vložte měrku na několik vteřin zpět.
• Vyjměte měrku a zkontrolujte hladinu oleje.
Hladina oleje viditelná na měrce musí být
mezi ryskami (10).
• Pokud je hladina pod úrovní spodní rysky,
je nutno olej doplnit.
Akustický tlak podle normy 2000/14/EC:
LPA (akustický tlak)
81 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
89 dB(A)
LWA (garantovaný
akustický výkon)**
99 dB(A)
*V oblasti sluchu obsluhy
**TUV Rheinland, 2000/14/EC – Annex VI
Kontrola vzduchového filtru (obr. C)
Vzduchový filtr kontrolujte jedenkrát týdně.
Jeho výměnu proveďte každých 200 hodin
provozu.
• Vyjměte filtr (11) z hlavy čerpadla.
• Oddělte od sebe obě poloviny obalu filtru.
• V případě znečištění filtrační vložky
vyčistěte tuto proudem vzduchu. V případě
silného znečištění vložku vyměňte.
• Sestavte zpět obal filtru.
• Upevněte filtr k hlavě čerpadla. Filtr rukou
dotáhněte.
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
TUV Rheinland
Product safety GmbH
Taubenholzweg
D-51105 Koln
Germany
Kontrola funkčnosti přetlakového ventilu
(obr. B)
Přetlakový ventil kontrolujte každý měsíc.
• Zkontrolujte, zda je tlaková nádrž
vyprázdněna.
• Uchopte kroužek (12) přetlakového
ventilu.
• Opakovaným zatáhnutím za kroužek
zkontrolujte volný pohyb pístu.
Čištění
Zajistěte průchodnost větracích otvorů a obal
přístroje čistěte pravidelně měkkým hadříkem.
6
•
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při práci s elektrickým nářadím je třeba
na ochranu proti úrazu elektrickým proudem,
nebezpečí poranění a požáru dodržovat
národní bezpečnostní předpisy. Před
použitím elektronářadí si pečlivě pročtěte
následující bezpečnostní pokyny a uložte
je na bezpečném místě.
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti vede k nebezpečí
úrazu.
Berte ohled na vlivy okolí. Nevystavujte
elektrické nářadí vlhkosti. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy (250-300 Lux).
Nepoužívejte nářadí v místech, kde hrozí
nebezpečí výbuchu nebo požáru, např.
v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Udržujte nářadí mimo dosah dětí.
Nedovolte dětem, nepovolaným osobám
a zvířatům vstup do pracovního prostoru
a zabraňte jejich kontaktu s nářadím nebo
kabelem.
Noste při práci vhodný pracovní oděv.
Nenoste volné oblečení nebo šperky.
Mohou být zachyceny pohybujícími se
částmi nářadí. Jestliže pracujete venku,
doporučujeme používat pracovní rukavice
a obuv s neklouzavou podešví. Jestliže
máte dlouhé vlasy, používejte vhodnou
pokrývku hlavy.
Ochranné pomůcky. Vždy používejte
ochranné brýle. Pokud pracujete v prašném
prostředí nebo v případě, že odletují drobné
částečky materiálu, používejte též ochranný
štít nebo respirátor. Pokud mohou být tyto
částice velmi horké, oblečte si ochrannou
zástěru. V případě nadměrného hluku,
tj. pokud jeho hladina překročí 85 dB(A)
používejte chrániče sluchu.
Chraňte se před úrazem elektrickým
proudem. Nedotýkejte se uzemněných
povrchů (například potrubí, radiátorů,
sporáků a ledniček). Při práci v extrémních
podmínkách (např. vysoká vlhkost, vznik
kovového prachu při práci atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena
vložením izolačního transformátoru nebo
automatického spínače obvodu diferenciální
ochrany (FI).
•
•
•
•
7
Dbejte na bezpečný postoj při práci.
V každé pracovní poloze udržujte
rovnováhu.
Buďte stále pozorní. Soustřeďte se na svou
práci a postupujte racionálně. Pokud jste
unavení, s nářadím nepracujte.
Upněte si obrobek. K uchycení obrobku
používejte upínací přípravky nebo svěrák.
Je to bezpečnější a umožňuje to obsluhu
nářadí oběma rukama.
Používejte zařízení k odsávání prachu.
Pokud je nářadí vybaveno lapačem prachu
a úlomků zkontrolujte, zda je toto připojeno
a řádně používáno.
Nenechávejte v nářadí nástrojové klíče.
Před spuštěním nářadí vždy zkontrolujte,
zda jste z něj odstranili klíče a seřizovací
nástroje.
Prodlužovací kabely. Před prací vždy
zkontrolujte prodlužovací kabely a v případě
jejich poškození je vyměňte. Při práci
s elektronářadím venku vždy používejte
kabely určené a náležitě označené pro
venkovní použití.
Používejte vhodné nářadí. Použití
odpovídajícího nářadí je popsáno v tomto
provozním návodu. Pro těžkou práci
nepoužívejte příliš slabé nástroje nebo
přídavná zařízení. Používáním správného
nástroje dosáhnete optimální kvality
a zajistíte svou osobní bezpečnost.
Na nářadí netlačte!
Varování! Použití jiného příslušenství
nebo přídavného zařízení a provádění
jiných pracovních operací tímto nářadím,
než je doporučeno návodem, může vést
k poranění obsluhy.
Kontrolujte poškozené části. Před
použitím nářadí pečlivě zkontrolujte jeho
funkčnost a zda je určeno pro požadovanou
práci. Zkontrolujte, zda pohyblivé části
bezvadně fungují a díly nejsou poškozeny.
Veškeré díly musí být správně namontovány
a splňovat všechny podmínky, abychom
měli záruku bezvadného provozu nářadí.
Poškozené díly a ochranná zařízení
musí být opraveny nebo vyměněny
dle předpisů. Nepoužívejte elektrické
nářadí v případě, že je vadný vypínač.
Nefunkční nebo poškozené části nechejte
vyměnit v servisním středisku DEWALT.
Nepokoušejte se provádět opravy sami.
•
•
•
•
•
•
Odpojte nářadí. Vypněte přístroj a před
tím, než jej ponecháte bez dozoru, počkejte,
dokud se úplně nezastaví. Nářadí odpojte
od elektrické sítě pokud jej nepoužíváte,
před údržbou nebo před výměnou
příslušenství.
Zabraňte nechtěnému startu.
nepřenášejte nářadí s prstem na vypínači.
Před připojením k síti zkontrolujte, zda je
hlavní vypínač v poloze vypnuto.
Chraňte kabely před poškozením.
Nenoste elektrické nářadí za kabely. Nikdy
netahejte za kabel, abyste jej odpojili
ze zásuvky. Chraňte kabely před teplem,
oleji a ostrými hranami.
Uchovávejte nářadí na bezpečném místě.
Jestliže nářadí nepoužíváte, skladujte jej
na suchém místě v uzavřených prostorách
mimo dosah dětí.
Pečujte o Vaše nářadí. Udržujte Vaše
nářadí v čistotě, aby Vám sloužilo déle
a bezpečněji. Dbejte pokynů pro údržbu
a výměnu příslušenství. Udržujte všechny
ovládací prvky suché, čisté a neznečistěné
oleji a mazacími tuky.
Opravy. Opravy Vašeho nářadí svěřujte
výhradně servisnímu středisku fy DEWALT.
To t o n á ř a d í o d p o v í d á p ř í s l u š n ý m
bezpečnostním ustanovením. Opravy
smí provádět pouze servisní středisko
fy DEWALT, jinak obsluze hrozí nebezpečí
úrazu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Další bezpečnostní pokyny pro vzduchové
kompresory
•
•
•
•
Nádrž kompresoru je konstruována
tak, aby snesla určitý pracovní tlak.
Nepokoušejte se měnit nastavení tlaku
neodborným seřizováním nebo záměnou
dílů kompresoru.
Vypouštějte kondenzát z nádrže přesně
podle instrukcí tohoto návodu. Nedodržení
uvedeného postupu může vést k zeslabení
stěn nádrže a následnému nebezpečí
roztržení.
Pokud se objeví průsak kondenzátu
z nádrže, ihned přístroj vypněte a neuvádějte
do provozu, dokud nebude kvalifikovaně
opraven.
Vždy zkontrolujte předepsaný tlak nářadí, jež
má být připojeno ke kompresoru. Dodržujte
pokyny výrobce nářadí a nepřekračujte
maximální povolený tlak.
•
•
•
8
Nepřekračujte maximální povolený tlak
v pneumatikách a jiných objektech plněných
tímto zařízením.
Kompresorem nenafukujte předměty, jež
neodolávají vysokému tlaku, jako např.
dětské hračky, míče apod.
Kompresor umístěte v dostatečné
vzdálenosti od předmětů, jež by mohly
zabránit volnému průchodu vzduchu sacími
otvory.
Neopírejte o přístroj žádné předměty ani je
na něj nepokládejte.
Kompresor používejte pouze v suchých
prostorách.
Zařízení používejte, pokud možno, v dobře
větraných prostorách v bezpečné vzdálenosti
od hořlavých látek a nebezpečných
výparů.
Pokud používáte kompresor ke stříkání
hořlavých látek, umístěte jej tak, aby
v žádném případě nemohlo dojít ke kontaktu
těchto látek a stroje.
Při provozu zařízení a ještě několik minut
po vypnutí mohou být některé jeho části,
např. hlava motoru nebo výfuková trubka,
velmi horké. Nedotýkejte se proto nekrytých
kovových částí.
Nepřemisťujte kompresor, pokud je
v provozu.
Nestoupejte na kompresor.
Nepoužívejte stlačený vzduch k čištění
oděvů.
Varování! Nevdechujte stlačený vzduch!
Rozprašované nebo stříkané látky, např.
barvy, mohou obsahovat zdraví škodlivé
příměsi. Při práci s těmito látkami vždy
používejte vhodný respirátor a dodržujte
pokyny pro manipulaci s nimi.
Při práci s kompresorem vždy používejte
ochranné brýle s bočními zákryty.
Proud stlačeného vzduchu nikdy nesměřujte
na osoby nebo zvířata, může obsahovat
drobné předměty a úlomky a způsobit
vážné poranění.
Před prováděním údržby nebo připojováním
nářadí a příslušenství vždy kompresor
vypněte, uvolněte tlak z trubek a nádrže
a odpojte od přívodu elektrické energie.
Na nářadí se setkáte s těmito piktogramy:
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Používejte ochranu sluchu.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Garantovaná maximální hladina
hluku.
Maximální tlak.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Objem nádrže.
Výtlak.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Spotřeba vzduchu.
Pozor vysoká teplota.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Nedotýkejte se horkých částí
zařízení.
Nestoupejte na zařízení.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Vypusťte kondenzát z nádrže.
Ukazatel tlaku v nádrži.
Knoflík nastavení tlaku.
Měřič tlaku vzduchu.
Před použitím přečtěte návod
k použití.
Varovná značka.
9
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00046825- 28-06-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
D55155 - - - - B
Behalter zsb
KOMPRESSOR 2
©
12
Motor & pumpe zsb
KOMPRESSOR 2
©
D55155 - - - - B
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising