D51256K | DeWalt D51256K FINISH NAILER 16 GAUGE instruction manual

559122-38 CZ
Přeloženo z původního návodu
D51256
D51275
2
3
4
PNEUMATICKÁ NASTŘELOVACÍ PISTOL
Blahopřejeme Vám!
Obsah balení
Rozhodli jste se pro pneunářadí firmy DEWALT,
jež pokračuje v dlouhé tradici této firmy,
vyznačující se tím, že nabízí odborníkovi pouze
vyspělé a v mnoha zkouškách osvědčené
kvalitní výrobky. Dlouhá léta zkušeností a
nepřetržitý inovační proces činí z firmy DEWALT
právem spolehlivého partnera pro všechny
uživatele profesionálního nářadí.
Balení obsahuje:
1 Pneumatickou nastřelovací pistol
1 Sekvenční spoušť
1 Dvojici bezpečnostních brýlí
1 Láhev oleje pro pneumatická nářadí
DEWALT
2 Klíče
1 Brašnu na nářadí
1 Instruktážní příručku
1 Schematický výkres
Technické údaje
dB(A)
LpA (akustický tlak)
dB(A)
LWA (akustický výkon)
Hodnota vibrací ruka/paže m/s2
Doporučený provozní tlak bar
Maximální provozní tlak
bar
Spotřeba vzduchu na jeden
ráz (při tlaku 6.9 baru)
l
Pracovní režim
Úhel zásobníku
°
Délka spon (hřebíků)
mm
Průměr spon
mm
D51256
< 82
< 95
2.7
4.9-8.3
8.3
•
•
° 0°
kg 1.77
Vaše pneumatická nastřelovací pistol D51256/
D51275 byla vyrobena k přibíjení spon do
dřevěných materiálů.
1 Spoušť s pojistkou
2 Vzduchová přípojka
3 Kontaktní patka
4 Zásobník
(kalibr.15)
34°
1.75
Montáž a seřízení
Tato hodnota je charakteristická pro použité
nářadí a není v ní při chodu nářadí zahrnuto
působení na soustavu ruka - paže. Vliv na
soustavu ruka - paže při používání nářadí bude
záviset například na síle uchopení, síle přítlaku,
způsobu práce, nastavení energetického
příkonu, na vlastním obrobku a způsobu
uchycení obrobku.
1)
Volba spouště
Toto nářadí je vybaveno nárazovou spouští.
V originálním balení je také obsažena spoušť
sekvenční. Vysvětlení funkce “nárazové” a
“sekvenční” spouště je popsáno níže.
- Šedá spoušť s natištěným obrázkem
jednoduché spony na boční straně je
spoušť sekvenční. Po instalaci této spouště
bude nářadí fungovat v sekvenčním
(postupném) režimu chodu.
- Černá spoušť s natištěným obrázkem trojité
spony na boční straně je spoušť nárazová.
Po instalaci této spouště bude nářadí
fungovat v nárazovém režimu chodu.
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
Zkontrolujte, zda-li během přepravy nedošlo
k poškození vlastního nářadí, jednotlivých
dílů nebo příslušenství.
Vyhraďte si čas před vlastním započetím
práce s nářadím na podrobné přečtení a
pochopení této uživatelské příručky.
Popis (obr. A)
4.5
6.0
dotykové ovládání
0°
34°
32-65
32-65
1.6
1.8
(kalibr.16)
Úhel zásobníku spon
Hmotnost (bez baterií)
D51275
< 82
< 95
2.7
4.9-8.3
8.3
Pozor! Při použití elektrického
nářadí musí být pečlivě dodržovány
základní bezpečnostní pokyny,
včetně pokynů uvedených v tomto
návodu, abyste snížili riziko vzniku
poranění nebo materiálních škod.
Před použitím tohoto výrobku si
řádně prostudujte celý návod.
Tento návod uschovejte.
Sejmutí spouště (obr. B)
• Odpojte přívod stlačeného vzduchu od
nářadí.
• Ze zásobníku odstraňte veškeré spony.
• Z konce spojovacího čepu (6) sejměte
gumovou příchytku (5).
5
•
•
Spojovací čep vytáhněte.
Sejměte sestavu spouště (7).
Práce za chladného počasí
Pokud pracujeme s nářadím při teplotách pod
bodem mrazu:
• Před použitím udržujte nářadí podle
možností v teple.
• Od nářadí odpojte přívod stlačeného
vzduchu.
• Kápněte 5 - 10 kapek oleje D E WALT
určeného pro pneumatická nářadí (nebo
oleje pro pneumatická nářadí určené k
zimnímu provozu s obsahem ethylenklygolu)
do přívodu vzduchu.
• Tlak vzduchu nastavujte maximálně na
hodnotu 5.5 baru.
• K nářadí připojte přívodní vzduchovou
hadici.
• Do zásobníku doplňte spony tak, jak je
popsáno níže.
• 5 až 6-krát spusťte nářadí na kousek zbytků
dřeva, aby se promazaly o - kroužky.
• Tlak přívodu vzduchu zvyšte na běžnou
pracovní úroveň.
• Nadále pracujte s nářadím obvyklým
způsobem.
Nasazení spouště (obr. B)
• Vyberte si vhodný druh spouště.
• Sestavu spouště vložte do štěrbiny určené
k uchycení spouště tak, aby byla zajištěno
řádné zasazení pružiny spouště (8).
• Skrze rám nářadí zasuňte spojovací čep (6)
takovým způsobem, aby procházel vodítky
a sestavou spouště.
• Na konec spojovacího čepu navlékněte
gumovou příchytku (5).
Připojení přívodu stlačeného vzduchu
(obr. A)
Tato nářadí jsou vybavena standardním 1/4”
trubicí se závitem k připojení přívodu stlačeného
vzduchu (2).
• Konec se zástrčkou omotejte teflonovou
páskou tak, aby bylo zabráněno úniku
vzduchu.
• Takto připravený konec zašroubujte do
přípojného místa vašeho nářadí a pevně
jej dotáhněte.
Práce za teplého počasí
Pokyny k použití
Nářadí by mělo pracovat normálně. Vyvarujte
se přehřátí nářadí přímým slunečním zářením,
mohlo by to způsobit poškození nárazníků,
o - kroužků a dalších gumových částí.
Vždy dodržujte bezpečnostní nařízení
a příslušné předpisy.
Přichystání nářadí (obr. C)
•
•
•
•
•
Odstraňte vlhkost z přívodních hadic
a z nádrží stlačeného vzduchu.
Nářadí promazejte. Viz kapitola “Údržba”.
Ze zásobníku odstraňte veškeré spony.
Podavač spon (11) zajistěte v zadní
poloze.
Zkontrolujte volný chod kontaktní patky (3)
a podavače spon (11).
Nabíjení (obr. C)
Tato nářadí jsou vybavena zásobníkem se
dvojitým nabíjením.
Před nabíjením spon vždy připojte
nářadí ke vzduchovému přívodu.
•
V případě, že nelze volně pohybovat
kontaktní patkou či podavačem spon,
nářadí nepoužívejte.
•
•
•
•
Zvolte vhodnou tyčinku spon. Podívejte se
na kapitolu “Technická data”.
Doplňte zásobník jedním z následujících
způsobů:
Doplnění a zajištění
• Do vodící štěrbiny na zadní straně zásobníku
vložte tyčinku spon (s).
• Podavač spon (11) natáhněte dozadu tak,
aby zapadl za sadu spon.
Zkontrolujte, zda-li je tlak přiváděného
vzduchu nižší, než je doporučená hodnota
maximálního pracovního tlaku.
K vašemu nářadí připojte přívodní hadici
vzduchu.
Zkontrolujte, zda-li není slyšet unikající
vzduch okolo ventilů a těsnění.
Zajištění a doplnění
• Podavač spon (11) zajistěte v zadní
poloze.
• Do vodící štěrbiny na zadní straně zásobníku
vložte tyčinku spon (s).
Nikdy nepoužívejte nářadí, pokud je
prasklé, nebo pokud jsou některé jeho
části poškozeny.
6
•
Přitlačením směrem dopředu odjistěte
podavač spon a pečlivě jej posuňte vpřed
tak, aby tlačil na vložené spony.
•
•
Spuštění nářadí (obr. D)
•
Tato nářadí jsou vybavena spouští s pojistkou
(1). Při otočení doprava je zabráněno aby
se nářadí spustilo. Při přepnutí přepínače na
střední polohu je nářadí plně funkční. Nářadí
je možno provozovat ve dvou pracovních
režimech: sekvenční (postupný) režim chodu
a nárazový režim chodu. Pracovní režim nářadí
je dán nainstalovaným typem spouště.
•
•
•
•
Sekvenční režim chodu
Sekvenční režim chodu se používá k občasnému
přibíjení, kdy je požadováno velmi pečlivé
a přesné rozmístění spon.
• Výše popsaným způsobem připojte spoušť
šedé barvy.
• Kontaktní patku přitlačte k pracovní ploše.
• Nářadí stiskem spouště spusťte. Každým
stiskem spouště zároveň s přitisknutou
kontaktní patkou k pracovní ploše bude
naražena jedna spona.
Vyjměte pozohýbanou sponu, podle potřeby
je možné si pomoci tenkými kleštičkami.
Pokud se hnací čepel nachází v dolní poloze,
zatlačte ji pomocí šroubováku nahoru.
Hlaveň (14) uzavřete a vzpěru (13) navraťte
do původní polohy.
Přitlačte přední západku (12) do polohy
zajištěno.
K nářadí připojte přívod stlačeného
vzduchu.
Naplňte zásobník sponami. Viz kapitola
“Nabíjení”.
Přitlačením směrem dopředu odjistěte
podavač spon a pečlivě jej posuňte vpřed
tak, aby tlačil na vložené spony.
Pokud se spony ve špičce nářadí
často zasekávají, předejte nářadí
do autorizovaného servisu firmy
DEWALT.
Nastavení hloubky spon (obr. F)
Před nastavením hloubky ražených
spon vždy nářadí odpojte od přívodu
stlačeného vzduchu.
Nárazový režim chodu
Nárazový režim chodu se používá k rychlému
přibíjení na rovných nepohyblivých površích.
• Výše popsaným způsobem připojte spoušť
černé barvy.
• Naražení jedné spony: Pracujte s nářadím
tak, jak je popsáno v sekci sekvenčního
režimu chodu.
• Naražení několika spon: Nejprve stiskněte
spoušť a pak opakovaně přitlačte kontaktní
patku k pracovní ploše.
Hloubku, na kterou jsou spony raženy lze
nastavit na přední části nářadí.
• Chcete-li zredukovat hloubku ražených
spon, stiskněte seřizovací tlačítko (15)
a přesuňte posuvný přepínač (16) směrem
dolů.
• Chcete-li zvýšit hloubku ražených spon,
stiskněte seřizovací tlačítko (15) a přesuňte
posuvný přepínač (16) směrem nahoru.
Pokud není nářadí používáno, nedržte
spoušť stisknutou. Spoušť zajistěte
natočením pojistky vpravo tak, aby bylo
znemožněno náhodné spuštění, pokud
není nářadí používáno.
Tato nářadí jsou vybavena integrovaným
závěsným hákem. Hák je možno přetočit na
kteroukoliv stranu nářadí a je jej možno odpojit,
pokud jej nebudeme potřebovat. Závěsný hák
odstraníme následujícím způsobem:
• Od nářadí odpojíme přívodní hadici
stlačeného vzduchu.
• Pomocí kleští nebo hasáku odstraníme
matici závěsného háku od koncového
uzávěru nářadí.
• Odpojíme závěsný hák, podložku a pero
zarážky.
Závěsný hák
Odstranění zaseknuté spony (obr. E)
Pokud se spona při ražení zasekne ve špičce,
vyjmete ji následujícím způsobem:
• Od nářadí odpojte přívod stlačeného
vzduchu.
• Zajistěte spoušť pojistkou.
• Podavač spon (11) zajistěte v zadní
poloze.
• Vyklopte přední západku (12) a vzpěru (13)
přesuňte tak, aby bylo možné otevřít hlaveň
(14).
Údržba
Vaše nářadí D E WALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová
7
funkce nářadí závisí na jeho řádné údržbě
a pravidelném čištění.
Nářadí vynechává spony
•
•
•
Každý den proveďte následující postup
údržby:
Zkontrolujte přívod stlačeného vzduchu.
Nářadí promažte.
Vyčistěte zásobník a přední část nářadí.
Spony se v nářadí zasekávají
•
Nářadí promažte pomocí 5 - 7 kapek
mazacího oleje pro pneumatická nářadí
DEWALT
•
•
Zkontrolujte, zda-li podle specifikace
používáte správný druh spon.
Dotáhněte šrouby přední části nářadí.
Ochrana životního prostředí
Olej kápněte do přívodu stlačeného
vzduchu na koncovém uzávěru nářadí.
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Odstraňte veškerou vlhkost z nádrží
stlačeného vzduchu a propojovacích hadic
Otevřete odvodňovací ventily nádrží
stlačeného vzduchu.
Propojovací hadice zavěste tak, aby mohly
zcela vyschnout.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Vy č i s t ě t e z á s o b n í k , p o d a v a č s p o n
a mechanismus kontaktní patky
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
•
•
•
Čištění lze provést pomocí proudu
stlačeného vzduchu.
Zabezpečte, aby veškeré spoje nářadí byly
správně dotaženy a nebyly poškozeny
•
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Uvolněné spoje vhodným nářadím
dotáhněte.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Odstranění závad
Pokud se vám zdá, že vaše nářadí nepracuje
správně, řiďte se následujícími instrukcemi.
Pokud nebude i nadále závada odstraněna,
kontaktujte vašeho servisního zástupce.
Nářadí nepracuje
•
•
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Zkontrolujte přívod stlačeného vzduchu.
Pokud je teplota nízká, nářadí zahřejte.
Nářadí nemá dostatečnou sílu
•
•
•
Zkontrolujte přívod stlačeného vzduchu.
Zkontrolujte čistotu výfukových plynů.
Nářadí promažte.
Vrchním uzávěrem prosakuje vzduch
•
Dotáhněte šrouby uzávěru.
8
Všeobecné bezpečnostní pokyny
ES Prohlášení o shodě
•
D51256/D51275
Společnost DEWALT prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají následujícím normám: 98/37/EC, EN
792-13, EN 12549, EN 12096.
•
Podrobnější informace vám poskytne
autorizovaný zástupce fy. DEWALT - viz adresy
uvedené dále, nebo je získáte na místech
uvedených v odkazu na konci této příručky.
•
•
Horst Großmann
Technický a vývojový ředitel
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
•
•
•
•
•
9
Udržujte čistotu v pracovním prostoru.
Nepořádek na pracovním stole a v jeho
okolí může vést ke způsobení nehody.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte
s nářadím v podmínkách s vysokou
vlhkostí. Zajistěte si kvalitní osvětlení
pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí
v blízkosti hořlavých nebo výbušných
kapalin a plynů.
Udržujte děti mimo dosah. Nedovolte
dětem, ostatním osobám nebo zvířatům,
aby se dostaly do blízkosti pracovního
prostoru a aby se dotýkaly nářadí nebo
napájecího kabelu.
Uskladnění nepoužívaného nářadí.
Jestliže nářadí nepoužíváte, musí být
uskladněno na suchém místě a také vhodně
zabezpečeno tak, aby se nedostalo dětem
do rukou.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
oblečení nebo šperky. Mohou být zachyceny
pohybujícími se částmi nářadí. Jestliže
pracujete venku, používejte pokud možno
gumové rukavice a neklouzavou obuv.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy.
Nepřetěžujte se. Při práci stále udržujte
vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte, co
děláte. Při práci přemýšlejte a jestliže jste
unaveni, práci přerušte.
Používejte vhodné nářadí. Použití
tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná
zařízení při práci, která je určena pro
výkonnější nářadí. Nářadí bude pracovat
lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
určeno.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem, může způsobit poranění
obsluhy.
Provádějte pečlivou údržbu. Z důvodu
bezpečnějšího a výkonnějšího provozu
udržujte nářadí připravené a čisté. Dodržujte
pokyny pro provádění údržby a pro výměnu
příslušenství. Udržujte všechny ovládací
prvky čisté, suché a neznečistěné olejem
nebo mazivy.
•
•
Kontrola poškozených částí. Před každým
použitím nářadí pečlivě zkontrolujte, zda
není poškozeno. Zkontrolujte vychýlení a
uložení pohybujících se částí, opotřebované
části a další prvky, které mohou ovlivnit
provoz nářadí. Ujistěte se, zda bude
nářadí řádně pracovat a zda bude řádně
provádět určenou funkci. Jestliže je nářadí
nebo jeho jakákoliv část poškozena,
nepoužívejte jej. Jestliže nefunguje hlavní
spínač, nářadí nepoužívejte. Zničené kryty
a jiné poškozené díly nechejte vyměnit ve
značkovém servisu. Nikdy neprovádějte
žádné opravy sami.
Va š e n á ř a d í n e c h e j t e o p r a v i t
u autorizovaného servisního zástupce
firmy DEWALT. Vaše nářadí bylo vyrobeno
v souladu se závažnými bezpečnostními
předpisy. Předejít nebezpečí můžete pouze
pokud budete nářadí dávat k opravě pouze
kvalifikovaným technikům.
•
•
•
•
Další bezpečnostní pokyny pro pneumatické
nastřelovací pistole
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Při každé práci s nastřelovací pistolí
používejte bezpečnostní brýle.
Používejte ochranné pomůcky k ochraně
sluchu.
Používejte pouze doporučené typy spon
tak, jak je uvedeno v příručce.
Nepoužívejte žádných podstavců ani
podpěr nářadí.
Nářadí nikdy nepoužívejte k jakýmkoliv
jiným účelům, než jsou popsány v této
příručce.
Před každou operací zkontrolujte bezpečnost
a funkčnost spínacího mechanismu a zda
jsou správně dotaženy veškeré šroubky a
matice nářadí.
U přípojek ke zdroji stlačeného vzduchu
používejte výhradně rychloupínací spojky.
Čepy, které nejsou montovány napevno
musí být na zařízení uchyceny takovým
způsobem, aby v něm po jeho odpojení
nezůstal žádný stlačený vzduch.
Vždy používejte čistý suchý stlačený
vzduch. Jako zdroj energie tohoto nářadí
nepoužívejte kyslík ani jakékoliv hořlavé
plyny.
Nářadí připojujte pouze k takovému zdroji
stlačeného vzduchu, aby dodávaný tlak
nepřekročil více jak 10 procent maximální
povolené hodnoty daného nářadí. V případě
vyššího tlaku použijte redukční válce tlaku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
obsahující přetlakový ventil. Tyto by
měly být zabudovány ve vzduchovém
kompresoru.
Používejte pouze takové přívodní hadice,
jejichž tlakové zatížení převyšuje maximální
hodnotu pracovního tlaku nářadí.
Před přenášením nářadí odpojte od přívodu
stlačeného vzduchu, obzvláště v případě,
že při práci využíváte žebřík, nebo pokud
je při předávání nářadí použita neobvyklá
poloha.
Pokud nářadí nepoužíváte, odpojte jej od
zdroje stlačeného vzduchu.
Zabraňte poškození či opotřebení nářadí
způsobeném například:
- propíchnutím nebo rytím
- neschválenými úpravami od výrobce
- vedením proti tvrdým podložkám
například z oceli
- pádem na podlahu
- používání nadměrně velké síly
jakéhokoliv druhu
Nepoužívejte nářadí jako kladivo.
Nikdy nespouštějte nářadí, pokud míří
spínací hrotem na vás nebo na jinou
osobu.
Při práci držte nářadí takovým způsobem,
aby nedošlo k případnému poranění hlavy
či ostatních částí těla vlivem odskoku
nářadí zapříčiněného výpadkem dodávky
stlačeného vzduchu nebo pokud během
práce narazíte na tvrdý podklad.
Nikdy nespouštějte nářadí, pokud míříte
spínacím hrotem do volného prostoru.
Nářadí přenášejte na pracovišti pouze
držením za rukojeť a nikdy jej nepřenášejte
se sepnutým spínačem.
Berte ohled na pracovní prostředí. Spínací
hroty mohou probít tenký materiál nebo
ulámat rohy či okraje obrobku a tak vystavit
obsluhu riziku poranění.
Nesbíjejte blízko okrajů obrobku.
Nerazte spony přes spony již naražené.
Používejte pouze náhradní díly
specifikované výrobcem, nebo schválené
jeho autorizovanými zástupci.
Opravy nářadí zadávejte pouze výrobci,
nebo autorizovanému servisnímu středisku.
Tito mají povinnost řídit se pokyny výrobce
a používat patřičné nástroje a vybavení.
Nerozebírejte jakoukoliv část nářadí, mohlo
by dojít k narušení bezpečnostních spojů.
Předávejte nářadí k důkladné a pravidelné
servisní prohlídce.
Na nářadí lze nalézt následující piktogramy:
Pneumatické nářadí s bezpečnostními
přípoji.
Nepoužívejte při práci na žebříku.
Sklon zásobníku.
Maximální počet spon v zásobníku.
Průměr spony.
Délka spony.
Maximální pracovní tlak.
11
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240977 - 15-07-2014
12
D51256K - - - A
63 mm Stift - Nagler 1
©
13
D51275K - - - A
63 mm Stauchkopf - Nagler 1
©
14
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising