D51238K | DeWalt D51238K BRAD NAILER 18 GAUGE instruction manual

®
D51238
1
Dansk
5
Deutsch
11
English
18
Español
24
Français
31
Italiano
37
Nederlands
44
Norsk
50
Português
56
Suomi
63
Svenska
69
Türkçe
75
EÏÏËÓÈη
82
Copyright DEWALT
2
3
1
2
4
A
6
8
4
7
11
3
10
B
5
C
3
14 13 12
1
11
D
E
15
16
F
4
DANSK
SØMPISTOL D51238
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Tekniske data
Lydniveau (LpA)
Akustisk styrke (LWA)
Hånd/arm vægt vibration
Anbefalet arbejdstryk
Maks. arbejdstryk
Luftforbrug pr. slag
Aktiveringsform
Magasinvinkel
Befæstelseselementer
længde
skaftets diameter
vinkel
Vægt
1)
D51238
dB(A) < 75
dB(A) < 88
m/s2 2,31)
bar 4,8 - 8,0
bar 8,0
l 4,5 (ved 6,9 bar)
Aktivering ved berøring
0°
mm 16 - 50
mm 1,2 (18 gauge)
0°
kg 1,27
Denne værdi er en maskinrelateret karakteristisk
værdi, og den repræsenterer ikke påvirkningen på
hånd-arm-systemet, når man bruger maskinen.
Påvirkningen på hånd-arm-systemet, når
maskinen bruges, vil for eksempel afhænge af
den kraft, der gribes fat med, den trykkraft der
udøves ved kontakten, den retning der arbejdes i
samt af tilpasningen af energiforsyningen,
arbejdsstykket og arbejdsstykkestøtten.
EU-Overensstemmelseserklæring
D51238
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret
i henhold til 98/37/EC, EN 792-13, EN 12549 &
EN 12096.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender værktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for personskader.
1 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøj for regn. Anvend ikke værktøj på
fugtige eller våde pladser. Sørg for en god belysning
over arbejdsområdet. Anvend ikke værktøj i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
3 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn eller andre udenforstående komme
i berøring med verktøyet. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
4 Opbevar værktøj sikkert
Når værktøjet ikke anvendes, skal det opbevares
på et tørt, højt placeret sted, låst inde, uden for
børns rækkevidde.
5 Overbelast ikke værktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
6 Brug det rigtige værktøj
Tving ikke værktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til.
5
DANSK
7 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
8 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
9 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne
med hensyn til pasning og udskiftning af tilbehør.
Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
10 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke værktøjet, når du er træt.
11 Kontroller værktøjet for skader
Inden fortsat brug af værktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at ingen dele er
gået i stykker, at alle dele er rigtigt monterede,
og at andre forhold, der kan påvirke driften, er i
orden. En sikkerhedsanordning eller en anden
del, som er beskadiget, skal repareres eller
udskiftes af et autoriseret serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
12 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet
i brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det, der
anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne
kan medføre risiko for personskader.
13 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette værktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer kun foretages af autoriseret
serviceværksted.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for pneumatiske
sømpistoler
• Brug altid beskyttelsesbriller.
• Brug altid høreværn.
• Brug kun befæstelseselementer af den type,
som er angivet i vejledningen.
6
• Brug ikke stativer af nogen art for at montere
maskinen på en støtte.
• Brug aldrig maskinen til andet end det, som er
angivet i denne vejledning.
• Check før hver brug, at sikkerheds og
aftrækkermekanismen fungerer korrekt, og at alle
bolte og møtrikker er strammet.
• Brug hurtigtvirkende koblinger ved tilslutning til
trykluftssystem. Den ikke-forseglelige nippel skal
sættes på maskinen på en sådan måde, at der
ikke er trykluft tilbage i maskinen, når at den er
afbrudt.
• Brug altid ren, tør trykluft. Brug ikke ilt eller
brændbare gasarter som energikilde for denne
maskine.
• Tilslut kun maskinen til en luftforsyning, hvor det
maksimalt tilladte tryk i maskinen ikke kan overstiges
med mere end 10%. I tilfælde af højere tryk skal
der indbygges en trykreducerende ventil med en
nedstrømssikkerhedsventil i lufttrykforsyningen.
• Brug kun slanger med en klassificering, der er
højere end maskinens maksimale arbejdstryk.
• Før maskinen transporteres, skal den kobles fra
lufttryksystemet, særlig hvor der bruges stiger,
eller hvor man indtager uvante fysiske stillinger
under flytningen.
• Afbryd maskinen fra luftforsyningen, når den ikke
er i brug.
• Undgå at svække eller beskadige maskinen,
for eksempel ved:
- stansning eller gravering
- ændringer, som ikke er godkendt af fabrikanten
- at føre den mod skabeloner fremstillet af hårdt
materiale som stål
- at tabe den eller skubbe den over gulvet
- at bruge for megen kraft af nogen art
• Brug ikke dette udstyr som hammer.
• Ret aldrig en driftsklar maskine til at slå
befæstelseselementer i med mod dig selv eller en
anden.
• Hold maskinen sådan under arbejdet, at hovedet
eller kroppen ikke kan komme til skade, hvis der
eventuelt kommer et tilbageslag på grund af en
afbrydelse af energiforsyningen, eller fordi der er
hårde områder i arbejdsstykket.
• Aktiver aldrig sømpistolen ud i luften.
• På arbejdsområdet skal maskinen altid bæres i det
ene håndtag og aldrig med aftrækkeren aktiveret.
• Tag højde for forholdene på arbejdspladsen.
DANSK
•
•
•
•
•
•
Befæstelseselementer kan trænge igennem
tynde arbejdsstykker eller glide af hjørner eller
kanter på arbejdsstykket, og således udsætte
folk for fare.
Slå ikke befæstelseselementer i nær ved
arbejdsstykkets kant.
Sæt ikke befæstelseselementerne oven i andre
befæstelseselementer.
Brug kun de reservedele, som fabrikanten eller
dennes autoriserede forhandlere har angivet.
Få kun reparationer udført hos fabrikanten eller
dennes autoriserede forhandlere, som tager
tilbørligt hensyn til oplysningerne i denne vejledning
og bruger passende værktøj og udstyr.
Ingen dele af denne maskine til at slå
befæstelseselementer i med må skilles ad eller
blokeres, dette gælder f.eks. sikkerhedsåget.
Sørg for, at maskinen får den nødvendige service
og med regelmæssige mellemrum.
1
1
1
1
1
Flaske DEWALT olie til pneumatisk værktøj
Umbrachonøgle
Kasse
Brugervejledning
Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din sømpistol D51238 er beregnet til at slå
befæstelseselementer i arbejdsstykker af træ med.
1 Aftrækker/låsekontakt
2 Luftfitting
3 Kontaktudløser
4 Magasin
Samling og justering
Følgende piktogrammer ses på maskinen:
Pneumatisk maskine med sikkerhedsåg.
Må ikke bruges på en stige.
Magasinvinkel.
Maks. antal søm i magasinet.
Sømdiameter.
Sømlængde.
Valg af aftrækker
Disse maskiner er monteret med en stødvirkende
aftrækker. En sekventielt virkende aftrækker er også
inkluderet i originalpakningen.
Se definitioner på “stødvirkende” og “sekventielt
virkende” nedenfor.
- Den grå aftrækker med et enkelt søm trykt på
siden er en sekventielt virkende aftrækker.
Installeres dette kit, kan maskinen arbejde i
funktionen ’sekventielt virkende’.
- Den sorte aftrækker med tre søm påtrykt på siden
er den stødvirkende aftrækker. Installeres dette kit,
kan maskinen arbejde i funktionen ’stødvirkende’.
Aftagning af aftrækkeren (fig. B)
• Afbryd luftledningen fra maskinen.
• Tag alle søm ud af magasinet.
• Fjern gummistroppen (5) fra enden af passtiften (6).
• Fjern passtiften.
• Tag aftrækkerenheden (7) ud.
Maks. arbejdstryk
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Sømpistol
1 Sekventielt virkende aftrækker
1 Par sikkerhedsbriller
Påsætning af aftrækkeren (fig. B)
• Vælg den passende aftrækker.
• Sæt aftrækkerenheden ind i aftrækkerhulrummet,
check at aftrækkerfjederen (8) er rigtigt anbragt.
• Stik passtiften (6) igennem maskinrammen,
kontaktudløserskinnen og aftrækkerenheden.
• Skub gummistroppen (5) på enden af passtiften (6).
7
DANSK
Luftfitting (fig. A)
Disse maskiner har et standard 1/4" rørgevind til
luftfittingen (2).
• Pak fittingens hanende ind i Teflon-tape for at
forhindre luftlækager.
• Skru fittingen ind i endedækslet og stram godt til.
• Sæt lufttrykket op til det normale arbejdsniveau.
• Brug maskinen på normal vis.
Brug i varmt vejr
Maskinen bør kunne arbejde normalt. Undgå varme
eller direkte sollys for at undgå beskadigelse af
støddæmperne, o-ringene og andre dele af gummi.
Brugervejledning
Fyldning af maskinen (fig. C)
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
Klargøring af maskinen (fig. C)
• Dræn alt kondensvand ud af
luftkompressorbeholderne og slangerne.
• Smør maskinen. Se “Vedligeholdelse”.
• Tag alle søm ud af magasinet.
• Tryk på skubbeudløserknappen (11) og træk
magasinet (4) tilbage.
• Check at kontaktudløseren (3) og magasinet (4)
kan bevæges frit.
Brug ikke maskinen, hvis kontaktudløseren
eller magasinet ikke kan bevæges frit.
• Check at luftforsyningstrykket er under det
maksimalt anbefalede arbejdstryk.
• Tilslut luftslangen til fittingen på maskinen.
• Check for hørlige lækager omkring ventiler og
flangepakninger.
• Sæt lufttrykket på det minimale, anbefalede
arbejdstryk.
Brug aldrig en maskine, der lækker eller
har beskadigede dele.
Brug i koldt vejr
Når maskinen bruges ved temperaturer under
frysepunktet:
• Hold maskinen så varm som muligt før brugen.
• Afbryd luftledningen fra maskinen
• Kom 5-10 dråber DEWALT olie til pneumatisk
værktøj (eller vintertilberedt pneumatisk olie med
ætylenglykol) ind i luftindtagningen.
• Sæt lufttrykket til maks. 5,5 bar.
• Tilslut luftslangen til fittingen på maskinen.
• Fyld søm i magasinet som beskrevet nedenfor.
• Aktiver maskinen 5 eller 6 gange i affaldstræ for
at smøre o-ringene.
8
Tilslut altid maskinen til luftforsyningen,
før sømmene fyldes i.
• Tryk på skubbeudløserknappen (11) og træk
magasinet (4) tilbage.
• Vælg en passende kollationeret sømstok.
Se “Tekniske data”.
• Indsæt én eller flere kollationerede sømstokke
i påfyldningsrevnen oven på magasinet.
• Skub magasinet fremad, indtil det falder i lås.
Aktivering af maskinen (fig. D)
Disse maskiner er udstyret med en aftrækker/
låsekontakt (1). Hvis denne kontakt er drejet til højre,
kan maskinen ikke aktiveres. Er denne kontakt i midten,
er maskinen helt klar til at arbejde. Maskinen har to
funktionsmåder: Sekventielt virkende eller stødvirkende
funktion. Aftrækkeren på maskinen bestemmer,
hvordan maskinen aktiveres.
Sekventielt virkende funktion
Den sekventielt virkende funktion bruges til sømning
med afbrydelser, hvor der ønskes en meget
omhyggelig og nøjagtig placering.
• Anbring den grå aftrækker som beskrevet ovenfor.
• Skub kontaktudløseren mod arbejdets overflade.
• Træk i aftrækkeren for at aktivere maskinen.
Hvert stød af aftrækkeren med kontaktudløserne
skubbet mod arbejdets overflade vil slå et søm i.
Stødvirkende funktion
Den stødvirkende funktion bruges ved hurtig
sømning på flade, stationære overflader.
• Anbring den sorte aftrækker som beskrevet ovenfor.
• For at slå et enkelt søm i: Betjen maskinen som
beskrevet i forbindelse med den sekventielt
virkende funktion.
DANSK
• For at slå flere søm i: Træk først i aftrækkeren,
og skub derefter gentagne gange
kontaktudløseren mod arbejdets overflade.
Hold ikke aftrækkeren trykket ned,
når maskinen ikke er i brug. Behold
aftrækkerens låsekontakt drejet til højre
for at forhindre, at den går i gang ved en
fejltagelse, når maskinen ikke er i brug.
Udtagning af et søm, der sidder fast (fig. E)
Følg disse anvisninger for at fjerne et søm,
der sidder fast i næsestykket:
• Afbryd luftledningen fra maskinen
• Lås aftrækkeren med aftrækker/låsekontakten
• Tryk på skubbeudløserknappen (11) og træk
magasinet (4) tilbage.
• Bøj klinken foran (12) op og før klammen (13)
til side, så tromlen (14) kan åbnes.
• Tag det bøjede søm ud, brug om nødvendigt
tænger.
• Hvis drivbladet er i positionen nede, skubbes
drivbladet opad med en skruetrækker.
• Luk tromlen (14) og sæt klammen (13) i stilling igen.
• Pres klinken foran (12) i låsestillingen.
• Tilslut luftslangen til fittingen på maskinen.
• Fyld søm i magasinet. Se “Fyldning af maskinen”.
• Skub magasinet fremad, indtil det falder i lås.
Hvis der tit sidder søm fast i næsestykket,
bør maskinen sendes til service på et
autoriseret DEWALT serviceværksted.
Bælte-/spærkrog
Disse maskiner har en integreret bælte-/spærkrog.
Denne krog kan drejes til begge sider af maskinen
og kan foldes til side når den ikke er i brug.
Udtagning af bælte-/spærkrogen:
• Fjern luftslangen fra fittingen på maskinen.
• Brug tænger eller en skruenøgle til at fjerne
møtrikken til bælte-/spærkrogen fra maskinens
endedæksel.
• Fjern bælte-/spærkrogen, spændeskiven og
stoppefjederen.
Vedligeholdelse
Din DEWALT maskine er fremstillet til at kunne
fungere i meget lang tid med mindst mulig
vedligeholdelse. For at værktøjet skal kunne fungere
tilfredsstillende hele tiden, er det dog vigtigt, at
værktøjet behandles korrekt og rengøres jævnligt.
Foretag følgende vedligeholdelse hver dag:
Smør maskinen med 5-7 dråber DEWALT
pneumatisk maskinolie
• Kom dråberne ind i luftfittingen på maskinens
endedæksel.
Dræn alt kondensvand ud af
luftkompressorbeholderne og slangerne.
• Åben afluftningshanerne eller andre
dræningsventiler på kompressorbeholderne.
• Lad alt opsamlet vand løbe ud af slangerne.
Dybdeindstilling (fig. F)
Maskinen skal altid kobles fra
luftforsyningen, før dybdeindstillingen
justeres.
Den dybde, hvori sømmene slås i, kan justeres med
dybdeindstillingen på maskinens næsestykke.
• Dybden reduceres ved at trykke på
justeringsknappen (15) og skubbe
gliderudløseren (16) nedad.
• Dybden forøges ved at trykke på justeringsknappen
(15) og skubbe gliderudløseren (16) opad.
Rens magasin, skubber og
kontaktudløsermekanismen.
• Rens ved at blæse med trykluft.
Sørg for at alle befæstelseselementer på
maskinen sidder stramt og er ubeskadigede.
• Stram løse befæstelseselementer med passende
værktøj.
9
DANSK
Fejlfinding
Hvis værktøjet ikke ser ud til at virke korrekt, følg da
anvisningerne nedenfor. Løser dette ikke problemet,
kontakt da dit reparationsværksted.
Værktøjet fungerer ikke
• Check luftforsyningen.
• Hvis temperaturen er lav, skal maskinen varmes op.
Maskinen har ikke kraft nok
• Check luftforsyningen.
• Check at luftudblæsningen er fri.
• Smør maskinen.
Topdækslet lækker luft
• Stram dækselskruerne.
Maskinen springer over søm
• Check luftforsyningen.
• Smør maskinen.
• Rens magasinet og næsestykket.
Befæstelseselementerne sidder fast i maskinen
• Sørg for kun at bruge befæstelseselementer af
den angivne type.
• Stram skruerne i næsestykket.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til et
autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/prisliste
om yderligere information eller kontakt DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.
10
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til forhandleren
inden 30 dage efter købet og få dine penge
refunderet eller værktøjet ombyttet. Værktøjet skal
indleveres komplet, og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at medbringe
kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
DEUTSCH
NAGELMASCHINE D51238
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Technische Daten
Schalldruck (LpA)
Schalleistung (LWA)
Gewichteter Effektivwert der
Beschleunigung
Empfohlener Betriebsdruck
Max. Betriebsdruck
Luftverbrauch pro Schuß
Auslösemodus
Magazinwinkel
Befestigungsmittel
Länge
Schaftdurchmesser
Winkel
Gewicht
1)
D51238
(dB(A)) < 75
(dB(A)) < 88
(m/s2) 2,31)
(bar) 4,8 - 8,0
(bar) 8,0
(l) 4,5 (bei 6,9 bar)
Kontaktauslösung
0°
(mm) 16 - 50
(mm) 1,2 (18 gauge)
0°
(kg) 1,27
Dieser Wert ist werkzeugspezifisch und charakteristisch
und drückt nicht den Einfluß auf das Hand-Arm-System
aus, wenn das Werkzeug verwendet wird. Der Einfluß
auf das Hand-Arm-System bei der Verwendung des
Werkzeugs hängt beispielsweise von der Greifkraft,
dem Kontaktdruck, der Arbeitsrichtung, der Einstellung
der Energieversorgung, dem Werkstück und dem
Werkstückhalter ab.
EG-Konformitätserklärung
D51238
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Werkzeuge entsprechend den Richtlinien und Normen 98/37/EC,
EN 792-13, EN 12549 & EN 12096 konzipiert wurden.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Werkzeugen sind zum
Schutz gegen Verletzungsgefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Werkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Werkzeuge keiner Nässe aus. Sorgen
Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Werkzeuge nicht in der Nähe
von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder oder Besucher das
Werkzeug nicht berühren. Jugendliche unter
16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter
fachlicher Anleitung benutzen.
4 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
5 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
11
DEUTSCH
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
6 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
7 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
8 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität
und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Werkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
9 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
10 Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Werkzeug auf einwandfreie
und bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen.
Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile beschädigt sind.
Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein,
um den einwandfreien Betrieb des Werkzeuges
zu gewährleisten. Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß repariert
oder ausgewechselt werden.
11 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen
nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr
für den Betreiber entstehen.
12
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Druckluftnagelmaschinen
• Tragen Sie stets eine Schutzbrille.
• Tragen Sie stets einen Gehörschutz.
• Verwenden Sie ausschließlich die im Handbuch
angegebenen Befestigungsmittel.
• Verwenden Sie keine Ständer, um das Werkzeug
an einer Halterung zu befestigen.
• Verwenden Sie das Werkzeug ausschließlich für
den in diesem Handbuch angegebenen Zweck.
• Vergewissern Sie sich vor jeder Arbeit mit dem
Gerät, daß der Sicherheits- und Auslösemechanismus einwandfrei arbeitet und sämtliche
Muttern und Schrauben fest sitzen.
• Verwenden Sie für den Anschluß an das Druckluftsystem Schnellkupplungen. Das dichtungslose
Anschlußstück muß so am Werkzeug angebracht
werden, daß die Druckluft nach dem Trennen im
Werkzeug bleibt.
• Verwenden Sie immer saubere, trockene Druckluft.
Verwenden Sie kein Sauerstoff oder brennbare
Gase als Energiequelle für dieses Werkzeug.
• Schließen Sie dieses Werkzeug nur dann an einer
Luftversorgung an, wenn der maximal zulässige
Druck des Werkzeugs nicht mehr als 10%
überschritten wird. Bei höheren Druckwerten
muß ein Druckminderventil mit nachgeschaltetem
Sicherheitsventil in die Druckluftversorgung
eingebaut werden.
• Verwenden Sie ausschließlich Schläuche mit
Nennwerten, die den maximalen Betriebsdruck
des Werkzeugs überschreiten.
• Vor dem Transport des Werkzeugs trennen Sie
es vom Druckluftsystem, besonders in Fällen,
wo Leitern verwendet werden oder wo beim
Transport ungewöhnliche Körperhaltungen
eingenommen werden müssen.
• Wenn das Werkzeug nicht gebraucht wird,
trennen Sie es von der Druckluftversorgung.
• Vermeiden Sie einen Verschleiß oder eine
Beschädigung des Werkzeugs, wie beispielsweise durch:
- Stranz- oder Gravurarbeiten
- Veränderungen, die vom Hersteller nicht
zugelassen sind
- Ein Führen entlang von Schablonen, die aus
hartem Material wie Stahl bestehen
- Fallen lassen oder über den Boden schieben
- Zuviel Druck ausüben
DEUTSCH
• Verwenden Sie das Werkzeug nicht als Hammer.
• Richten Sie Befestigungswerkzeuge niemals auf
Sie selbst oder andere Personen.
• Halten Sie das Werkzeug während der Arbeit so,
daß im Falle eines Rückstoßes durch einen
Ausfall der Energieversorgung oder durch harte
Stellen im Werkstück keine Verletzungen am
Kopf oder am Körper verursacht werden können.
• Lösen Sie das Befestigungswerkzeug niemals im
freien Raum aus.
• Tragen Sie das Werkzeug im Arbeitsbereich nur
am Griff und niemals mit betätigtem Auslöser.
• Berücksichtigen Sie die Bedingungen im
Arbeitsbereich. Befestigungsmittel können dünne
Werkstücke durchdringen oder von den Ecken
und Kanten des Werkstücks abrutschen,
was Personen gefährden kann.
• Treiben Sie keine Befestigungsmittel in der Nähe
der Werkstückkanten ein.
• Treiben Sie keine Befestigungsmittel oben auf
bereits vorhandenen Befestigungsmitteln ein.
• Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller
oder seinem autorisieren Vertreter angegebenen
Ersatzteile.
• Lassen Sie Reparaturen nur vom Hersteller oder
seinem autorisierten Vertretern ausführen, die die
Information in diesem Handbuch sorgfältig
berücksichtigen und die entsprechenden
Werkzeuge und Ausrüstungen haben.
• Zerlegen oder blockieren Sie niemals Teile des
Befestigungswerkzeugs, wie beispielsweise das
Sicherheitsjoch.
• Lassen Sie das Werkzeug richtig und in
regelmäßigen Abständen warten.
Es befinden sich folgende Bildzeichen auf dem
Werkzeug:
Maximale Anzahl an Nägeln im Magazin.
Nageldurchmesser.
Nagellänge.
Max. Betriebsdruck.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Nagelmaschine
1 Folgeauslöser
1 Schutzbrille
1 Flasche DeWALT Öl für Pneumatikwerkzeuge
1 Innensechskantschlüssel
1 Transportkoffer
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Beschreibung (Abb. A)
Ihre Nagelmaschine D51238 wurde zum Eintreiben
von Befestigungsmitteln in Holzwerkstücke konstruiert.
1 Auslöser/Einschaltsperre
2 Luftanschlußstück
3 Kontaktanschlag
4 Magazin
Zusammenbau und Einstellung
Pneumatikwerkzeug mit Sicherheitsjoch.
Verwenden Sie das Werkzeug niemals
auf einer Leiter.
Magazinwinkel.
Wahl des Auslösers
Diese Werkzeuge sind mit einem Schlagauslöser
zusammengebaut. Ein Folgenauslöser befindet sich
ebenfalls in der Originalverpackung. Definition des
“Schlagauslösers” und des “Folgeauslösers” siehe
unten.
- Beim grauen Auslöser mit dem auf der Seite
aufgedruckten einzelnen Nagel handelt es sich um
den Folgeauslöser. Wird dieser Satz eingebaut,
so arbeitet das Werkzeug im Folgeauslösemodus.
13
DEUTSCH
- Beim schwarzen Auslöser mit den auf der Seite
aufgedruckten drei Nägeln handelt es sich um
den Schlagauslöser. Wird dieser Satz eingebaut,
so arbeitet das Werkzeug im Schlagauslösemodus.
Ausbau des Auslösers (Abb. B)
• Trennen Sie die Luftleitung vom Werkzeug.
• Entfernen Sie alle Nägel aus dem Magazin.
• Entfernen Sie die Gummihülse (5) aus dem Ende
des Führungsstifts (6).
• Entfernen Sie den Führungsstift.
• Entfernen Sie die Auslöserbaugruppe (7).
Anbringen des Auslösers (Abb. B)
• Wählen Sie den entsprechenden Auslöser.
• Setzen Sie die Auslöserbaugruppe in den
entsprechenden Freiraum ein, und stellen Sie
sicher, daß die Auslöserfeder (8) richtig sitzt.
• Stecken Sie den Führungsstift (6) durch den
Werkzeugrahmen, die Kontaktanschlagführung
und die Auslöserbaugruppe.
• Schieben Sie die Gummihülse (5) auf das Ende
des Führungsstifts.
Luftanschlußstück (Abb. A)
Diese Werkzeuge haben ein 1/4"-Standard-Rohrgewinde für das Luftanschlußstück (2).
• Umwickeln Sie das männliche Ende des
Anschlußstücks mit Teflon-Band, um Luftlecks zu
vermeiden.
• Schrauben Sie das Anschlußstück in die
Endkappe und ziehen Sie es fest an.
Gebrauchsanweisung
Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
Vorbereiten des Werkzeugs (Abb. C)
• Lassen Sie sämtliche Kondensation aus den
Luftkompressortanks und Schläuchen ab.
• Schmieren Sie das Werkzeug. Siehe “Wartung”.
• Entfernen Sie alle Nägel aus dem Magazin.
• Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf (11),
und ziehen Sie das Magazin (4) nach hinten.
• Vergewissern Sie sich, daß sich der Kontaktanschlag (3) und das Magazin (4) ungehindert
bewegen können.
14
Verwenden Sie das Werkzeug nicht,
wenn sich der Kontaktanschlag oder das
Magazin nicht ungehindert bewegen
können.
• Vergewissern Sie sich, daß der Druck der
Luftversorgung den maximal empfohlenen
Betriebsdruck unterschreitet.
• Verbinden Sie den Luftschlauch mit dem
Anschlußstück am Werkzeug.
• Stellen Sie fest, ob Lecks im Bereich der Ventile
und Dichtungen hörbar sind.
• Stellen Sie den Luftdruck auf den empfohlenen
Mindestbetriebsdruck ein.
Verwenden Sie niemals ein undichtes
Werkzeug oder ein Werkzeug mit
beschädigten Teilen.
Betrieb bei kalten Witterungsbedingungen
Werden die Werkzeuge bei Temperaturen unterhalb
des Gefrierpunkts betrieben:
• Halten Sie das Werkzeug so warm wie möglich,
bevor Sie es verwenden.
• Trennen Sie die Luftleitung vom Werkzeug.
• Geben Sie 5-10 Tropfen DeWALT-Öl für
Pleumatikwerkzeuge (oder Winter-Pneumatiköl
mit Ethylenglykol) in den Lufteinlaß.
• Stellen Sie den Luftdruck auf maximal 5.5 bar ein.
• Verbinden Sie den Luftschlauch mit dem
Anschlußstück am Werkzeug.
• Laden Sie die Nägel wie unten beschrieben in
das Magazin.
• Lösen Sie das Werkzeug 5 bis 6 Mal in einem
Holzrest aus, um die O-Ringe zu schmieren.
• Erhöhen Sie den Luftdruck auf den normalen
Betriebsdruck.
• Verwenden Sie das Werkzeug auf die normale
Art und Weise.
Betrieb bei heißen Witterungsbedingungen
Das Werkzeug sollte normal arbeiten. Vermeiden Sie
Hitze durch direkte Sonneneinstrahlung, um zu
verhindern, daß die Anschläge, O-Ringe und andere
Gummiteile beschädigt werden.
DEUTSCH
Laden des Werkzeugs (Abb. C)
Verbinden Sie das Werkzeug immer
zuerst mit der Luftversorgung, bevor die
Nägel geladen werden.
• Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf (11),
und ziehen Sie das Magazin (4) nach hinten.
• Wählen Sie einen entsprechenden zusammengestellten Nagelschaft. Siehe “Technische Daten”.
• Setzen Sie den Nagelschaft (die Nagelschäfte) in
den Ladeschlitz oben im Magazin.
• Schieben Sie das Magazin nach vorne, bis es
einrastet.
Auslösen des Werkzeugs (Abb. D)
Diese Werkzeuge sind mit Auslöser/Einschaltsperre (1)
ausgestattet. Nach rechts gedreht verhindert dieser
Schalter, daß das Werkzeug ausgelöst wird. Befindet sich der Schalter in der Mitte, so ist das Werkzeug vollständig funktionsfähig. Dieses Werkzeug
läßt sich in zwei Betriebsarten benutzen: Folgeauslösemodus oder Schlagauslösemodus. Durch den
am Werkzeug angebrachten Auslöser wird der Auslösemodus bestimmt.
Folgeauslösemodus
Der Folgeauslösemodus wird für das Nageln mit
Unterbrechungen verwendet, bei dem ein sehr
vorsichtiges und genaues Plazieren gewünscht wird.
• Bringen Sie den grauen Auslöser wie oben
beschrieben an.
• Drücken Sie den Kontaktanschlag gegen die
Arbeitsfläche.
• Ziehen Sie den Auslöser, um das Werkzeug
auszulösen. Bei jedem Ziehen des Auslösers und
gegen die Arbeitsfläche gedrücktem Kontaktanschlag wird ein Nagel eingetrieben.
Schlagauslösung
Der Schlagauslösemodus wird für ein schnelles
Nageln auf flachen, stationären Flächen verwendet.
• Bringen Sie den schwarzen Auslöser wie oben
beschrieben an.
• Um einen einzelnen Nagel einzutreiben:
Bedienen Sie das Werkzeug auf die gleiche Art
und Weise wie beim Folgeauslösemodus.
• Um mehrere Nägel einzutreiben: Ziehen Sie
zunächst den Auslöser, und drücken Sie
anschließend den Kontaktanschlag wiederholt
gegen die Arbeitsfläche.
Halten Sie den Auslöser nicht gedrückt,
wenn das Werkzeug nicht verwendet
wird. Lassen Sie die Auslöser-Einschaltsperre in der Rechtsstellung, um ein
versehentliches Auslösen zu verhindern,
wenn das Werkzeug nicht verwendet wird.
Befreien eines verklemmten Nagels (Abb. E)
Falls ein Nagel im Nasenstück eingeklemmt ist, folgen Sie diesen Anweisungen, um den Nagel zu entfernen:
• Trennen Sie die Luftleitung vom Werkzeug.
• Sichern Sie den Auslöser mit der Einschaltsperre.
• Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf (11),
und ziehen Sie das Magazin (4) nach hinten.
• Klappen Sie die vordere Klinke (12) nach oben und
bewegen Sie die Halterung (13) aus dem Weg,
so daß der Zylinder (14) betätigt werden kann.
• Entfernen Sie den verbogenen Nagel gegebenenfalls mit einer Zange.
• Befindet sich der Austreiber in der unteren
Stellung, schieben Sie ihn mit einem Schraubendreher nach oben.
• Schließen Sie den Zylinder (14), und bringen Sie
die Halterung (13) in ihre Ausgangslage zurück.
• Drücken Sie die vordere Klinke (12) in die
verriegelte Stellung.
• Verbinden Sie den Luftschlauch mit dem
Anschlußstück am Werkzeug.
• Laden Sie Nägel in das Magazin.
Siehe “Laden des Werkzeugs”.
• Schieben Sie das Magazin nach vorne, bis es
einrastet.
Falls sich Nägel häufig im Nasenstück
verklemmen, lassen Sie das Werkzeug
von einer DeWALT-Kundendienstwerkstatt instandsetzen.
Tiefeneinstellung (Abb. F)
Trennen Sie das Werkzeug immer von
der Luftversorgung, bevor Sie die
Tiefeneinstellung verändern.
15
DEUTSCH
Die Tiefe, mit der die Nägel eingetrieben werden,
kann mit Hilfe der Tiefeneinstellung am Nasenstück
des Werkzeugs eingestellt werden.
• Um die Tiefe zu verringern, drücken Sie den
Einstellknopf (15) und schieben Sie den
Gleitschalter (16) nach unten.
• Um die Tiefe zu erhöhen, drücken Sie den
Einstellknopf (15) und schieben Sie den
Gleitschalter (16) nach oben.
Riemen/Sparrenhaken
Diese Werkzeuge haben einen integrierten Riemen/
Sparrenhaken. Der Haken kann auf jede Werkzeugseite gedreht und aus dem Weg geklappt werden,
wenn er nicht verwendet wird.
Um den Riemen/Sparrenhaken zu entfernen:
• Trennen Sie den Luftschlauch vom Anschlußstück
am Werkzeug.
• Verwenden Sie eine Zange oder einen Schraubenschlüssel, um die Mutter für den Riemen/
Sparrenhaken von der Endkappe des Werkzeugs
zu entfernen.
• Entfernen Sie den Riemen/Sparrenhaken, die
Unterlegscheibe und die Rastfeder.
Reinigen Sie das Magazin, den Schieber und den
Kontaktanschlagmechanismus.
• Reinigen Sie die Teile mit Druckluft.
Stellen Sie sicher, daß sämtliche Befestigungen am
Werkzeug fest sitzen und nicht beschädigt sind.
• Ziehen Sie lose Befestigungen mit einem
entsprechenden Werkzeug an.
Störungsbehebung
Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert,
befolgen Sie folgende Hinweise. Falls die Störung
damit nicht behoben wird, wenden Sie sich bitte an
Ihren Kundendienst.
Das Werkzeug arbeitet nicht.
• Überprüfen Sie die Luftversorgung.
• Ist die Temperatur zu niedrig, wärmen Sie das
Werkzeug auf.
Das Werkzeug liefert nicht genügend Leistung.
• Überprüfen Sie die Luftversorgung.
• Überprüfen Sie, ob der Luftauslaß frei ist.
• Schmieren Sie das Werkzeug.
Wartung
Ihr DeWALT-Werkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Pflege und Reinigung
voraus.
Führen Sie die folgenden Wartungsmaßnahmen
täglich durch:
Schmieren Sie das Werkzeug mit 5-7 Tropfen
DeWALT-Öl für Pneumatikwerkzeuge.
• Geben Sie die Tropfen in das Luftanschlußstück
an der Endkappe des Werkzeugs.
Lassen Sie sämtliche Kondensation aus den
Luftkompressortanks und Schläuchen ab.
• Öffnen Sie die Hähne bzw. sonstigen
Ablaßventile an den Kompressionstanks.
• Lassen Sie angesammeltes Wasser aus den
Schläuchen ab.
16
Aus der oberen Kappe strömt Luft.
• Ziehen Sie die Kappenschrauben fest.
Das Werkzeug läßt Nägel aus.
• Überprüfen Sie die Luftversorgung.
• Schmieren Sie das Werkzeug.
• Reinigen Sie das Magazin und das Nasenstück.
Befestigungsmittel verklemmen sich im Werkzeug.
• Vergewissern Sie sich, daß nur Befestigungsmittel des spezifizierten Typs verwendet werden.
• Ziehen Sie die Nasenstückschrauben an.
DEUTSCH
GARANTIE
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung
für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei
Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt.
Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder
Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der
entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Eine Übersicht über die DEWALT-Kundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie
auch im Internet: www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch
Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
17
ENGLISH
NAILER D51238
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Technical data
D51238
Sound pressure (LpA)
dB(A) < 75
Acoustic power (LWA)
dB(A) < 88
Hand/arm weighted vibration
m/s2 2.31)
Recommended operating pressure bar 4.8 - 8.0
Max. operating pressure
bar 8.0
Air consumption per shot
l 4.5 (at 6.9 bar)
Actuating mode
contact actuating
Magazine angle
0°
Fasteners
length
mm 16 - 50
shank diameter
mm 1.2 (18 gauge)
angle
0°
Weight
kg 1.27
1)
This value is a tool-related characteristic value and
does not represent the influence to the hand-armsystem when using the tool. The influence to the
hand-arm-system when using the tool will for example
depend on the gripping force, the contact pressure
force, the working direction, the adjustment of energy
supply, the workpiece and the workpiece support.
EC-Declaration of conformity
D51238
DEWALT declares that these tools have been designed
in compliance with:
98/37/EC, EN 792-13, EN 12549, EN 12096
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
18
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using tools, always observe the safety
regulations applicable in your country to reduce
the risk of personal injury. Read the following
safety instructions before attempting to operate
this product.
Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose tools to humidity. Keep work area
well lit. Do not use tools in the presence of
flammable liquids or gases.
3 Keep children away
Do not let children or visitors come into contact
with the tool. Supervision is required for those
under 16 years of age.
4 Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry
place and locked up securely, out of reach of
children.
5 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
6 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
7 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
ENGLISH
8 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment or performance of any operation with
this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal
injury.
9 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
10 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for damage
to ensure that it will operate properly and perform
its intended function. Check for misalignment
and seizure of moving parts, breakage of parts
and any other conditions that may affect its
operation. Have damaged guards or other
defective parts repaired or replaced as instructed.
11 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This tool is in accordance with the relevant safety
regulations. To avoid danger, tools must only be
repaired by qualified technicians.
Additional safety instructions for pneumatic nailers
• Always wear safety glasses.
• Always wear ear protection.
• Only use fasteners of the type specified in
the manual.
• Do not use any stands for mounting the tool to
a support.
• Never use the tool for any other purpose than
specified in this manual.
• Prior to each operation check that the safety and
triggering mechanism is functioning properly and
that all nuts and bolts are tight.
• Use quick-action couplings for connection to the
compressed air system. The non-sealable nipple
must be fitted to the tool in such a way that no
compressed air remains in the tool after
disconnection.
• Always use clean, dry compressed air.
Do not use oxygen or combustible gases as an
energy source for this tool.
• Only connect this tool to an air supply where the
maximum allowable pressure of the tool cannot
be exceeded by more than 10%. In case of
higher pressures, a pressure reducing valve
including a downstream safety valve shall be built
into the compressed air supply.
• Only use hoses with a rating exceeding the
maximum operating pressure of the tool.
• Before transporting the tool, disconnect it from
the compressed air system, especially where
ladders are used or where unusual physical
posture is adopted while moving.
• Disconnect the tool from the air supply when it is
not in use.
• Avoid weakening or damaging the tool,
for example by:
- punching or engraving
- modifications not authorised by the manufacturer
- guiding against templates made of hard
material such as steel
- dropping or pushing across the floor
- applying excessive force of any kind
• Do not use the equipment as a hammer.
• Never point any operational fastener driving tool
at yourself or at any other person.
• While working, hold the tool in such a way that
no injuries can be caused to the head or to the
body in the event of a possible recoil due to a
disruption in the energy supply or hard areas
within the workpiece.
• Never actuate the fastener driving tool into free
space.
• In the work area, carry the tool at the workplace
using only one handle, and never with the trigger
actuated.
• Consider the conditions in the work area.
Fasteners can penetrate thin workpieces or slip
off corners and edges of the workpiece, and thus
put people at risk.
• Do not drive fasteners close to the edge of the
workpiece.
• Do not drive fasteners on top of other fasteners.
• Only use spare parts specified by the
manufacturer or his authorised agents.
19
ENGLISH
• Have repairs carried out only by the manufacturer
or authorised agents having due regard to the
information given in the manual and using the
appropriate tools and equipment.
• Do not disassemble or block any parts of the
fastener driving tool such as the safety yoke.
• Have the tool serviced properly and at regular
intervals.
Description (fig. A)
Your nailer D51238 has been designed for driving
fasteners into wooden workpieces.
1 Trigger/lock-off switch
2 Air fitting
3 Contact trip
4 Magazine
Assembly and adjustment
The following pictograms are shown on the tool:
Pneumatic tool with safety yoke.
Do not use on a ladder.
Magazine angle.
Maximum number of nails in magazine.
Nail diameter.
Nail length.
Max. operating pressure.
Package contents
The package contains:
1 Nailer
1 Sequential action trigger
1 Pair of safety glasses
1 Bottle of DEWALT pneumatic tool oil
1 Allen key
1 Kitbox
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
20
Trigger selection
These tools are assembled with a bump action
trigger. A sequential action trigger is also included
with the original packaging. For definitions of “bump
action” and “sequential action”, see below.
- The grey trigger with a single nail printed on the
side is the sequential action trigger. Installation of
this kit causes the tool to function in sequential
action mode.
- The black trigger with three nails printed on the
side is the bump action trigger. Installation of this
kit causes the tool to function in bump action
mode.
Removing the trigger (fig. B)
• Disconnect the airline from the tool.
• Remove all nails from the magazine.
• Remove the rubber grommet (5) from the end of
the dowel pin (6).
• Remove the dowel pin.
• Remove the trigger assembly (7).
Fitting the trigger (fig. B)
• Select the appropriate trigger.
• Insert the trigger assembly into the trigger cavity,
ensuring that the trigger spring (8) is properly
seated.
• Insert the dowel pin (6) through the tool frame,
contact trip guide and trigger assembly.
• Push the rubber grommet (5) onto the end of the
dowel pin.
Air fitting (fig. A)
These tools have a standard 1/4" pipe thread for
the air fitting (2).
• Wrap the male end of the fitting with Teflon tape
to prevent air leaks.
• Screw the fitting into the end cap and tighten firmly.
ENGLISH
Instructions for use
Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
Preparing the tool (fig. C)
• Drain all condensation from the air compressor
tanks and hoses.
• Lubricate the tool. See “Maintenance”.
• Remove all nails from the magazine.
• Press the pusher release button (11) and pull the
magazine (4) rearward.
• Check if the contact trip (3) and magazine (4) can
move freely.
Do not use the tool if the contact trip or
magazine cannot move freely.
• Check that the pressure of the air supply is below
the maximum recommended operating pressure.
• Connect the air hose to the fitting on the tool.
• Check for audible leaks around valves and gaskets.
Never use a tool that leaks or has
damaged parts.
Cold weather operation
When operating tools at temperatures below freezing:
• Keep the tool as warm as possible before use.
• Disconnect the airline from the tool.
• Put 5-10 drops of DEWALT pneumatic tool oil (or
winter-weight pneumatic oil containing ethylene
glycol) into the air inlet.
• Set the air pressure to a maximum of 5.5 bar.
• Connect the air hose to the fitting on the tool.
• Load nails into the magazine as described below.
• Actuate the tool 5 or 6 times into scrap lumber to
lubricate the o-rings.
• Increase the air pressure to the normal operating
level.
• Use the tool in the normal manner.
Hot weather operation
The tool should operate normally. Avoid the heat of
direct sunlight to avoid damage to the bumpers,
o-rings, and other rubber parts.
Loading the tool (fig. C)
Always connect the tool to the air supply
before loading nails.
• Press the pusher release button (11) and pull the
magazine (4) rearward.
• Select an appropriate collated nail stick.
See “Technical data”.
• Insert collated nail stick (s) into the loading slot on
top of the magazine.
• Push the magazine forward until it locks in place.
Actuating the tool (fig. D)
These tools are equipped with a trigger/lock-off
switch (1). When rotated to the right, this switch
prevents the tool from actuating.
When the switch is centred, the tool will be fully
operational. The tool can be operated using one of
two modes: sequential action mode or bump action
mode. The trigger installed on the tool determines
the mode of actuation.
Sequential action mode
The sequential action mode is used for intermittent
nailing when very careful and accurate placement is
desired.
• Fit the grey trigger as described above.
• Push the contact trip against the work surface.
• Pull the trigger to actuate the tool. Each trigger
pull with the contact trip pushed against the work
surface will drive one nail.
Bump action
The bump action mode is used for rapid nailing on
flat, stationary surfaces.
• Fit the black trigger as described above.
• To drive a single nail: Operate the tool as
described for sequential action.
• To drive several nails: Pull the trigger first, and
then push the contact trip repeatedly against the
work surface.
Do not keep the trigger depressed when
the tool is not in use. Keep the trigger
lock-off switch rotated to the right to
prevent accidental actuation when the
tool is not in use.
21
ENGLISH
Clearing a jammed nail (fig. E)
If a nail becomes jammed in the nosepiece,
follow these instructions to remove the nail:
• Disconnect the airline from the tool.
• Lock the trigger with the trigger lock-off switch.
• Press the pusher release button (11) and pull the
magazine (4) rearward.
• Flip up the front latch (12) and move the bracket (13)
out of the way so that barrel (14) can be opened.
• Remove the bent nail, using pliers if necessary.
• If the driver blade is in the down position,
push the driver blade upward using a screwdriver.
• Close the barrel (14) and put the bracket (13)
back in position.
• Press the front latch (12) into the locked position.
• Connect the air hose to the fitting on the tool.
• Load nails into the magazine.
See “Loading the tool”.
• Push the magazine forward until it locks in place.
If nails become jammed in the nosepiece
frequently, have the tool serviced by an
authorised DEWALT service centre.
Depth setting (fig. F)
Always disconnect the tool from the air
supply before adjusting the depth setting.
The depth that the nails are driven can be adjusted
using the depth adjustment on the nosepiece of
the tool.
• To reduce the depth, press the adjustment
button (15) and slide the slider switch (16)
downward.
• To increase the depth, press the adjustment
button (15) and slide the slider switch (16)
upward.
Belt/rafter hook
These tools have an integrated belt/rafter hook.
The hook can be rotated to either side of the tool
and can be folded out of the way when not in use.
To remove the belt/rafter hook:
• Remove the air hose from the fitting on the tool.
• Use pliers or a wrench to remove the nut for the
belt/rafter hook from the end cap of the tool.
• Remove the belt/rafter hook, washer and detent
spring.
22
Maintenance
Your DEWALT tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends on proper tool care and regular cleaning.
Perform the following maintenance operations every
day:
Lubricate tool with 5-7 drops of DEWALT
pneumatic tool oil
• Insert drops into the air fitting on the end cap of
the tool.
Drain all condensation from the air compressor
tanks and hoses
• Open petcocks or other drain valves on the
compressor tanks.
• Allow any accumulated water to drain from hoses.
Clean magazine, pusher, and contact trip
mechanism
• Clean by blowing with compressed air.
Ensure that all fasteners on the tool are tight and
undamaged
• Tighten loose fasteners using the appropriate tool.
Troubleshooting
If your tool seems not to operate properly, follow the
instructions below. If this does not solve the
problem, please contact your repair agent.
Tool does not work
• Check the air supply.
• If the temperature is low, warm the tool up.
Tool has insufficient power
• Check the air supply.
• Check if the air exhaust is clear.
• Lubricate the tool.
Top cap leaks air
• Tighten the cap screws.
ENGLISH
Tool skips nails
• Check the air supply.
• Lubricate the tool.
• Clean the magazine and nosepiece.
Fasteners jam in tool
• Make sure only to use fasteners of the type
specified.
• Tighten the nosepiece screws.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair agent
where it will be disposed of in an environmentally
safe way.
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at www.2helpU.com.
23
ESPAÑOL
MARTILLO CLAVADOR D51238
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Características técnicas
D51238
dB(A) < 75
dB(A) < 88
Presión acústica (LpA)
Potencia acústica (LWA)
Valor cuadrático medio ponderado
en frecuencia de la aceleración
m/s2 2,31)
Presión de funcionamiento
recomendada
bar 4,8 - 8,0
Presión máxima de funcionamiento bar 8,0
Consumo de aire por disparo
l 4,5 (a 6,9 bar)
Modo de accionamiento
accionamiento por contacto
Ángulo del cargador
0°
Remaches
largo
mm 16 - 50
diámetro del fuste
mm 1,2 (18 gauge)
ángulo
0°
Peso
kg 1,27
1)
Este valor es propio de la herramienta y no
responde a la influencia del sistema mano-brazo
durante el uso de la misma. La influencia del
sistema mano-brazo durante el uso de la
herramienta dependerá, por ejemplo, de la fuerza
de sujeción, la fuerza de la presión de contacto,
la dirección del trabajo, la regulación del
suministro de energía, la pieza de trabajo y el
soporte de la misma.
Declaración CE de conformidad
D51238
DEWALT certifica que estas herramientas han sido
construidas de acuerdo a las normas siguientes:
98/37/EC, EN 792-13, EN 12549 & EN 12096.
Para información más detallada, contacte a DEWALT,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
24
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas, observe las reglas de
seguridad en vigor en su país, a fin de reducir el
riesgo de lesiones. Lea las instrucciones de
seguridad siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las herramientas a la humedad.
Procure que el área de trabajo esté bien iluminada.
No utilice herramientas en la proximidad de líquidos
o gases inflamables.
3 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que los niños u otras personas
toquen la herramienta. En caso de uso por
menores de 16 años, se requiere supervisión.
4 Guarde las herramientas que no utiliza
Las herramientas que no se utilizan, deben estar
guardadas en un lugar seco, cerrado y fuera del
alcance de los niños.
5 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante.
Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
6 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
ESPAÑOL
7 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
8 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o acoplamientos,
o el uso de la herramienta misma distintos de los
recomendados en este manual de instrucciones,
puede dar lugar a lesiones de personas.
9 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
10 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas, ni
accesorios mal montados, ni cualquier otro defecto
que pudiera perjudicar al buen funcionamiento
de la herramienta. Haga reparar o sustituir los
dispositivos de seguridad u otros componentes
defectuosos según las instrucciones.
11 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta herramienta cumple con las reglas de
seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de herramientas debe ser
efectuada únicamente por un técnico competente.
Instrucciones de seguridad adicionales para
martillos clavadores neumáticos
• Utilice siempre gafas de protección.
• Utilice siempre elementos de protección auditiva.
• Utilice únicamente remaches del tipo especificado
en el manual.
• No utilice ningún soporte para montar
la herramienta.
• No utilice nunca la herramienta para otra finalidad
que la especificada en este manual.
• Antes de cada uso, compruebe que el mecanismo
de seguridad y de disparo funcionan perfectamente
y que todas las tuercas y pernos están bien
apretados.
• Use empalmes de ajuste rápido para la conexión
al sistema de aire comprimido. La boquilla no
obturable debe acoplarse a la herramienta de
forma que no quede aire comprimido en la
herramientas tras la desconexión.
• Utilice siempre aire comprimido seco, limpio.
No utilice oxígeno o gases combustibles como
fuente de energía para esta herramienta.
• Conecte esta herramienta únicamente a un
suministro de aire que no exceda la presión
máxima admisible de la herramienta en más de
un 10%. En el caso de presiones superiores, se
deberá instalar un decompresor en el suministro
de aire comprimido, que incluya una válvula de
seguridad en la salida.
• Utilice únicamente mangueras cuya presión de
servicio exceda la presión máxima de
funcionamiento de la herramienta.
• Antes de transportar la herramienta,
desconéctela del sistema de aire comprimido,
especialmente cuando se usen escaleras o se
adopten posturas inusuales para moverse.
• Desconecte la herramienta del suministro de aire
cuando no la utilice.
• Evite desgastar o dañar la herramienta, por ejemplo:
- perforándola o grabándola
- haciendo modificaciones no autorizadas por el
fabricante
- guiándola hacia piezas de material duro como
el acero
- dejándola caer o empujándola por el suelo
- aplicando una fuerza excesiva de cualquier clase
• No utilice el equipo para martillar.
• No apunte nunca una herramienta clavadora
operativa hacia sí mismo u otras personas.
• Mientras esté trabajando, sujete la herramienta
de forma que no pueda ocasionarle daños en la
cabeza o el cuerpo en caso de un posible
retroceso, como consecuencia de un corte en el
suministro de energía o la dureza de la pieza de
trabajo.
• Nunca dispare al aire la herramienta clavadora.
• En la zona de trabajo, lleve la herramienta al puesto
de trabajo sólo por el mango y nunca con el
disparador activado.
25
ESPAÑOL
• Tenga en cuenta las condiciones de la zona de
trabajo. Los remaches pueden penetrar piezas
de trabajo delgadas o hacer saltar esquinas o
bordes de la pieza y, en consecuencia, poner en
riesgo a otras personas.
• No coloque remaches cerca del borde de la pieza
de trabajo.
• No coloque remaches sobre otros remaches.
• Utilice solamente las piezas de recambio indicadas
por el fabricante o el servicio técnico autorizado.
• Haga reparar la herramienta únicamente por el
fabricante o el servicio técnico autorizado,
teniendo en cuenta la información facilitada en el
manual y utilizando las herramientas y el equipo
adecuados.
• No desmonte o bloquee ninguna pieza de la
herramienta clavadora de remaches, como la
brida de seguridad.
• Realice un adecuado mantenimiento de la
herramienta a intervalos regulares.
1 Botella de aceite para herramientas neumáticas
DEWALT
1 Llave Allen
1 Caja de transporte
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
El martillo clavador D51238 se ha diseñado para
clavar remaches en piezas de trabajo de madera.
1 Interruptor de bloqueo del disparador
2 Accesorio del aire
3 Mecanismo de contacto
4 Cargador
Montaje y ajustes
En la herramienta se indican los siguientes pictogramas:
Herramienta neumática con brida
de seguridad
No utilizar sobre una escalera.
Ángulo del cargador.
Número máximo de clavos en el
cargador.
Diámetro del clavo.
Longitud del clavo.
Presión máxima de funcionamiento.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Martillo clavador
1 Disparador secuencial
1 Par de gafas de seguridad
26
Selección del disparador
Estas herramientas llevan un disparador de ráfagas.
La presentación original también incluye un disparador
secuencial. Las definiciones de “ráfagas” y “secuencial”
se dan más adelante.
- El disparador gris con un solo clavo estampado
en el lateral es el disparador secuencial.
La instalación de este kit permite que la
herramienta funcione en modo secuencial.
- El disparador negro con tres clavos estampados
en el lateral es el disparador de ráfagas.
La instalación de este kit permite que la
herramienta funcione en modo de ráfaga.
Extracción del disparador (fig. B)
• Desconecte el tubo de aire de la herramienta.
• Quite todos los clavos del cargador.
• Quite la arandela de goma (5) del extremo de la
clavija (6).
• Quite la clavija.
• Quite el conjunto del disparador (7).
Acoplamiento del disparador (fig. B)
• Seleccione el disparador apropiado.
• Inserte el conjunto del disparador en su cavidad,
comprobando que el muelle del disparador (8)
está adecuadamente asentado.
ESPAÑOL
• Inserte la clavija (6) a través del bloque de la
herramienta, la guía del mecanismo de contacto
y el conjunto del disparador.
• Presione la arandela de goma (5) sobre el extremo
de la clavija.
Accesorio del aire (fig. A)
Estas herramientas incorporan una rosca de tubo
estándar de 1/4” para el accesorio del aire (2).
• Envuelva el extremo macho del accesorio con
cinta de teflón para evitar fugas de aire.
• Atornille el accesorio en la cofia y apriete firmemente.
Instrucciones para el uso
Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
Preparación de la herramienta (fig. C)
• Drene toda la condensación de los tanques
compresores de aire y las mangueras.
• Lubrique la herramienta. Consulte “Mantenimiento”.
• Quite todos los clavos del cargador.
• Presione el botón liberador del empujador (11)
y tire del cargador (4) hacia atrás.
• Compruebe si el mecanismo de contacto (3) y el
cargador (4) se mueven libremente.
No utilice la herramienta si el mecanismo
de contacto o el cargador no se mueven
libremente.
• Compruebe que la presión del suministro de aire
es inferior a la presión máxima de funcionamiento
recomendada.
• Conecte la manguera de aire al accesorio de la
herramienta.
• Compruebe si existen fugas audibles alrededor
de las válvulas y juntas.
• Regule la presión del aire a la presión mínima de
funcionamiento recomendada.
No utilice nunca una herramienta que
tenga fugas o piezas estropeadas.
Funcionamiento en clima frío
Cuando utilice las herramientas a temperaturas bajo
cero:
• Conserve la herramienta lo más caldeada posible
antes de usarla.
• Desconecte el tubo de aire de la herramienta.
• Ponga de 5-10 gotas de aceite para herramientas
neumáticas DEWALT (o aceite para herramientas
neumáticas de calidad para invierno que contenga
etilenglicol) en la entrada del aire.
• Regule la presión del aire a un máximo de 5,5 bar.
• Conecte la manguera de aire al accesorio de
la herramienta.
• Cargue los clavos en el cargador como se
describe a continuación.
• Accione la herramienta 5 o 6 veces sobre madera
de desecho para lubricar las juntas tóricas.
• Incremente la presión del aire al nivel normal de
funcionamiento.
• Use la herramienta del modo normal.
Funcionamiento en clima cálido
La herramienta debe funcionar normalmente.
Procure evitar el calor directo del sol para que no se
dañen los amortiguadores, las juntas tóricas y otras
piezas de goma.
Carga de la herramienta (fig. C)
Conecte siempre la herramienta al
suministro de aire antes de cargar los
clavos.
• Presione el botón liberador del empujador (11)
y tire del cargador (4) hacia atrás.
• Seleccione una varilla de clavos intercalados
apropiada. Consulte “Datos técnicos”.
• Inserte la (s) varilla (s) de clavos intercalados en la
ranura de carga de la parte superior del cargador.
• Empuje el cargador hacia delante hasta que
quede acoplado en su lugar.
Accionamiento de la herramienta (fig. D)
Estas herramientas están equipadas con un interruptor
de bloqueo del disparador (1). Cuando se gira a la
derecha, este interruptor impide que la herramienta
funcione. Cuando el interruptor está centrado,
la herramienta está totalmente operativa.
La herramienta puede funcionar en dos modos
distintos: secuencial o de ráfagas. El disparador
instalado en la herramienta determina el modo de
funcionamiento.
27
ESPAÑOL
Modo secuencial
El modo secuencial se usa para el clavado intermitente
cuando se desea una colocación muy cuidada y
precisa.
• Ajuste el disparador gris como se ha descrito
anteriormente.
• Empuje el mecanismo de contacto contra la
superficie de trabajo.
• Pulse el disparador para accionar la herramienta.
Cada vez que pulse el disparador con el
mecanismo de contacto presionado contra la
superficie de trabajo clavará un clavo.
Modo de ráfagas
El modo de ráfagas se usa para clavar rápidamente
sobre superficies planas y fijas.
• Ajuste el disparador negro como se ha descrito
anteriormente.
• Para clavar un solo clavo: Maneje la herramienta
como se describe para el modo secuencial.
• Para clavar varios clavos: Pulse primero el
disparador y, luego, empuje el mecanismo de
contacto repetidamente contra la superficie de
trabajo.
No mantenga el disparador pulsado
cuando no esté usando la herramienta.
Conserve el interruptor de bloqueo del
disparador girado a la derecha para
evitar el accionamiento accidental de la
herramienta cuando no la esté utilizando.
Extracción de un clavo atascado (fig. E)
Para extraer un clavo atascado en la boca,
siga estas instrucciones:
• Desconecte el tubo de aire de la herramienta.
• Bloquee el disparador con el interruptor de bloqueo
del disparador.
• Presione el botón liberador del empujador (11)
y tire del cargador (4) hacia atrás.
• Abra el cerrojo delantero (12) y retire el soporte (13)
a un lado para que se pueda abrir el cañón (14).
• Quite el clavo torcido, usando unos alicates si es
necesario.
• Si la hoja de arrastre está hacia abajo,
empújela hacia arriba usando un destornillador.
• Cierre el cañón (14) y vuelva a colocar el soporte
(13) en su posición.
28
• Presione el cerrojo delantero (12) en la posición
de bloqueado.
• Conecte la manguera de aire al accesorio de la
herramienta.
• Cargue clavos en el cargador.
Consulte “Carga de la herramienta”.
• Empuje el cargador hacia delante hasta que
quede acoplado en su lugar.
Si los clavos se atascan con frecuencia
en la boca, haga que un servicio técnico
autorizado de DEWALT repare la
herramienta.
Ajuste de profundidad (fig. F)
Desconecte siempre la herramienta del
suministro de aire antes de ajustar la
profundidad.
La profundidad de inserción de los clavos puede
ajustarse mediante el ajuste de profundidad en la
boca de la herramienta.
• Para reducir la profundidad, presione el botón de
ajuste (15) y deslice el interruptor deslizante (16)
hacia abajo.
• Para aumentar la profundidad, presione el botón
de ajuste (15) y deslice el interruptor deslizante (16)
hacia arriba.
Gancho para correa/cabio
Estas herramientas llevan un gancho para correa/cabio.
El gancho puede girarse a un lado de la herramienta
y plegarse cuando no se utilice.
Para quitar el gancho para correa/cabio:
• Quite la manguera de aire del accesorio de
la herramienta.
• Use unos alicates o una llave para quitar la tuerca
del gancho de la cofia de la herramienta.
• Quite el gancho para correa/cabio, la arandela y
el muelle del fiador.
Mantenimiento
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para
funcionar durante mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
ESPAÑOL
Realice diariamente las siguientes operaciones de
mantenimiento:
La herramienta no clava algunos clavos
• Compruebe el suministro de aire.
• Lubrique la herramienta.
• Limpie el cargador y la boca de la herramienta.
Lubrique la herramienta con 5-7 gotas de aceite
para herramientas neumáticas DEWALT
• Introduzca unas gotas en el accesorio del aire de
la cofia de la herramienta.
Los remaches se atascan en la herramienta
• Compruebe que únicamente utiliza remaches del
tipo especificado.
• Apriete los tornillos de la boca.
Drene toda la condensación de los tanques
compresores de aire y las mangueras
• Abra los grifos de descompresión u otras
válvulas de drenaje de los tanques compresores
de aire.
• Deje que toda el agua acumulada drene de las
mangueras.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
Limpie el cargador, el empujador y el
mecanismo de contacto
• Utilice aire comprimido para limpiarlos.
Compruebe que todos los afianzadores de la
herramientas están apretados y en buen estado
• Apriete los afianzadores sueltos utilizando la
herramienta apropiada.
Solución de problemas
Si la herramienta no funciona adecuadamente, siga
las instrucciones que se indican a continuación.
Si con ello no resuelve el problema, póngase en
contacto con el servicio técnico.
La herramienta no funciona
• Compruebe el suministro de aire.
• Si la temperatura es baja, caldee la herramienta.
La herramienta no tiene bastante potencia
• Compruebe el suministro de aire.
• Compruebe si la salida del aire esté despejada.
• Lubrique la herramienta.
La tapa superior tiene una fuga de aire
• Apriete los tornillos de cierre.
29
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
30
FRANÇAIS
CLOUEUR D51238
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Caractéristiques techniques
D51238
Pression acoustique (LpA)
dB(A) < 75
Puissance acoustique (LWA)
dB(A) < 88
Niveau de vibration main/bras
m/s2 2,31)
Pression de travail recommandée
bar 4,8 - 8,0
Pression de travail max.
bar 8,0
Consommation pneumatique par coup l 4,5 (à 6,9 bar)
Mode de travail
contrôle de contact
Angle du chargeur
0°
Éléments de fixation
longueur
mm 16 - 50
diamètre de tige
mm 1,2 (18 gauge)
angle
0°
Poids
kg 1,27
1)
Cette valeur est une valeur caractéristique qui
concerne l’outil et ne représente pas l’impact du
système main-bras lorsque vous utilisez l’outil.
Lors de l’utilisation de l’outil, l’impact du système
main-bras dépend par exemple de la tension
d’adhérence, de la pression de contact exercée,
du sens de travail, du réglage de l’alimentation en
énergie, de la pièce à travailler et du support de
la pièce.
Déclaration CE de conformité
D51238
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/EC,
EN 792-13, EN 12549 & EN 12096.
Pour de plus amples informations, contacter DEWALT
à l’adresse ci-dessous ou se reporter au dos de ce
manuel.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de blessure lors de
l’utilisation d’outils, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien
rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils à l’humidité. Veiller à ce
que l’aire de travail soit bien éclairée. Ne pas
utiliser d’outils en présence de liquides ou de gaz
inflammables.
3 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil. La supervision est obligatoire
pour les moins de 16 ans.
4 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
5 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
6 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
31
FRANÇAIS
7 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
8 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
9 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Maintenir les poignées sèches et
exemptes d’huile et de graisse.
10 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement des
pièces en mouvement et leur grippage éventuel.
Tous les composants doivent être montés
correctement et remplir les conditions pour garantir
le fonctionnement impeccable de l’outil. Faire réparer
ou échanger tout dispositif de sécurité et toute pièce
endommagée conformément aux instructions.
11 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils est strictement
réservée aux personnes qualifiées.
Consignes de sécurité supplémentaires pour les
cloueurs pneumatiques
• Portez en permanence des lunettes de protection.
• Portez toujours une protection de l’ouïe
• N’utilisez que les éléments de fixation indiqués
dans le manuel.
• N’utilisez aucun pied pour monter l’outil sur un
support.
• N’utilisez jamais l’outil dans un but autre que
celui indiqué dans ce manuel.
• Avant toute opération, vérifiez que le mécanisme
de sécurité et le mécanisme de déclenchement
fonctionnent correctement et que tous les écrous
et les boulons sont bien vissés.
32
• Utilisez des raccords rapides pour le branchement
sur le circuit d’air comprimé. Le raccord non
scellable doit être fixé sur l’outil de telle sorte qu’il
n’y ait plus d’air comprimé dans l’outil lorsque
celui-ci est débranché.
• Utilisez toujours de l’air comprimé propre et sec.
N’utilisez jamais d’oxygène ou de gaz combustibles
comme source d’énergie pour cet outil.
• Ne branchez cet outil que sur un circuit
d’alimentation en air dans lequel la pression
maximale tolérée de l’outil ne puisse pas être
dépassée de plus de 10%. En cas de pressions
plus élevées, une soupape de réduction de
pression comprenant un clapet de sécurité aval
doit être montée sur l’entrée d’air comprimé.
• N’utilisez que des tuyaux dont la pression de
travail maximale est supérieure à celle de l’outil.
• Avant de transporter l’outil, débranchez-le de la
source d’air comprimé, tout spécialement lorsque
vous vous servez d’une échelle pour travailler ou
lorsque vous devez adopter une position
physique peu confortable pour vous déplacer.
• Déconnecter l’outil de l’entrée d’air comprimé
quand il n’est pas en service.
• Evitez d’affaiblir ou d’endommager l’outil,
par exemple dans les cas suivants :
- en le poinçonnant ou en le gravant.
- en effectuant des modifications non autorisées
par le fabricant
- en le guidant contre des gabarits fabriqués en
matériaux durs, tels que l’acier
- en le faisant tomber ou en le poussant au sol
- en appliquant une force excessive, de quelque
sorte que ce soit
• N’utilisez jamais l’outil comme un marteau.
• Ne pointez jamais un outil de fixation d’éléments
de serrage en fonctionnement vers vous-même
ou vers une autre personne.
• Pendant le travail, tenez l’outil de telle sorte qu’il ne
puisse provoquer aucune blessure à la tête ou sur
une autre partie du corps si des sursauts surviennent
en raison d’une coupure d’alimentation électrique ou
des surfaces dures dans la pièce à travailler.
• Ne faites jamais travailler un outil de mise en
place d’éléments de fixation dans le vide.
• Dans la zone de travail, amenez l’outil sur la zone
de travail en ne le tenant que par une poignée,
et jamais avec la gâchette enclenchée.
FRANÇAIS
• Etudiez attentivement l’état de la zone de travail.
Les éléments de fixation peuvent pénétrer de
fines pièces ou patiner sur les coins et les arêtes
de la pièce à travailler, et mettre ainsi l’intégrité
des personnes en danger.
• Ne serrez pas les éléments de fixation trop près
des arêtes de la pièce.
• N’installez pas d’éléments de fixation les uns
au-dessus des autres.
• N’utilisez que les pièces de rechange indiquées
par le fabricant ou par son revendeur agréé.
• Faites faire les réparations uniquement par le
fabricant ou par des techniciens agréés, en fonction
des informations contenues dans ce manuel et
avec les outils et l’équipement adéquats.
• Ne démontez et ne bloquez aucune des pièces
de l’outil tel que l’étrier .
• Faites régulièrement entretenir l’outil.
1 Coffret de transport
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre cloueur D51238 a été conçu pour installer des
éléments de fixation dans le bois.
1 Interrupteur de blocage du déclenchement
2 Raccord pneumatique
3 Surface de contact
4 Chargeur
Assemblage et réglage
Les pictogrammes suivants sont illustrés sur l’outil :
Outil pneumatique avec étrier de sécurité.
Ne pas utiliser sur une échelle.
Angle du chargeur.
Nombre maximal de clous dans
le chargeur.
Diamètre des clous.
Longueur des clous.
Pression de travail max.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Cloueur
1 Déclenchement séquentiel
1 Paire de lunettes de sécurité
1 Bouteille d’huile pour outil pneumatique DEWALT
1 Clé Allen
Sélection de la gâchette
Ces outils sont équipés d’un déclencheur à
percussion. Un déclencheur à action séquentielle est
aussi inclus dans l’emballage d’origine.
Voyez ci-après pour plus de détails concernant
l’”action de percussion” et l’”action séquentielle”.
- La gâchette grise avec un seul clou imprimé sur
le côté est la gâchette à action séquentielle.
Lorsque vous installez ce kit, l’outil fonctionne en
mode d’action séquentielle.
- La gâchette noire avec trois clous imprimés sur le
côté est la gâchette à percussion. Lorsque vous
installez ce kit, l’outil fonctionne en mode percussion.
Démontage de la gâchette (fig. B)
• Débranchez le tuyau d’air de l’outil.
• Enlevez tous les clous du chargeur.
• Enlevez l’fiillet en caoutchouc (5) de l’extrémité
de la cheville (6).
• Enlevez la cheville.
• Démontez l’ensemble de la gâchette (7).
Montage de la gâchette (fig. B)
• Choisissez la gâchette adaptée.
• Insérez la gâchette dans son logement, en vous
assurant que sa base (8) est bien installée
correctement.
• Insérez la cheville (6) au travers du châssis de
l’outil, le guide de surface de contact et la gâchette.
33
FRANÇAIS
• Enfoncez l’fiillet en caoutchouc (5) sur l’extrémité
de la cheville.
Raccord pneumatique (fig. A)
Ces outils sont équipés d’un tuyau standard 1/4"
pour le raccordement de l’air (2).
• Installez le bout mâle du raccord avec le ruban en
Téflon pour empêcher la formation de fuites d’air.
• Vissez le raccord dans le bouchon d’extrémité et
serrez fermement.
Mode d’emploi
Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
Préparation de l’outil (fig. C)
• Vidangez toute la condensation des réservoirs du
compresseur d’air et des tuyaux.
• Lubrifiez l’outil. Voir “Entretien”.
• Enlevez tous les clous du chargeur.
• Poussez le bouton de dégagement de l’enfonceur
(11) et tirez le chargeur (4) vers l’arrière.
• Vérifiez si la surface de contact (3) et le chargeur (4)
peuvent bien bouger librement.
N’utilisez pas l’outil si la surface de
contact ou le chargeur ne peuvent pas
bouger librement.
• Vérifiez que la pression de l’entrée d’air est
au-dessous de la pression de travail maximale
recommandée.
• Branchez le tuyau d’air sur le raccord de l’outil.
• Contrôler les fuites audibles autour des soupapes
et des joints.
• Réglez la pression pneumatique en fonction de la
pression de travail minimale recommandée.
N’utilisez jamais un outil qui fuit ou avec
des pièces défectueuses.
Travail par temps froid
Lorsque vous utilisez les outils à une température
inférieure à 0º.
• Gardez l’outil aussi chaud que possible avant
utilisation.
• Débranchez le tuyau d’air de l’outil.
34
• Mettez 5-10 gouttes d’huile pour outil
pneumatique DEWALT (ou l’huile pneumatique
pour l’hiver qui contient du glycol d’éthylène)
dans l’orifice d’entrée de l’air.
• Fixez la pression de l’air à 5,5 bar maximum.
• Branchez le tuyau d’air sur le raccord de l’outil.
• Placez des clous dans le chargeur comme
indiqué ci-dessous.
• Faites fonctionner l’outil 5 ou 6 fois dans des
chutes de bois pour lubrifier des joints toriques.
• Augmentez la pression de l’air jusqu’au niveau de
pression de travail normal.
• Utilisez l’outil normalement.
Travail par temps chaud.
L’outil peut fonctionner normalement.
Evitez d’exposer l’outil directement aux rayons du
soleil ou à une source de chaleur directe pour éviter
d’endommager les joints toriques et d’autres pièces
en caoutchouc.
Chargement de l’outil (fig. C)
Branchez toujours l’outil sur l’arrivée d’air
avant de charger les clous.
• Poussez le bouton de dégagement de l’enfonceur
(11) et tirez le chargeur (4) vers l’arrière.
• Sélectionnez des clous adaptés.
Voir les “Données techniques”.
• Insérez le/s clou/s dans l’encoche de
chargement au-dessus du chargeur.
• Poussez le chargeur vers l’avant jusqu’à ce qu’il
se verrouille.
Fonctionnement de l’outil (fig. D)
Ces outils sont équipés d’un interrupteur de blocage
de la gâchette (1). Lorsqu’on le fait pivoter sur la droite,
cet interrupteur empêche l’outil de fonctionner.
Lorsque l’interrupteur est centré, l’outil est prêt à
fonctionner. Cet outil peut être utilisé en deux
modes de travail : mode d’action séquentielle ou
mode d’action percussion. La gâchette installée sur
l’outil détermine le mode de fonctionnement.
Mode d’action séquentielle
Le mode d’action séquentielle est utilisé pour enfoncer
des clous de manière intermittente lorsqu’une mise en
place très soigneuse et très précise est nécessaire.
FRANÇAIS
• Mettez la gâchette grise en place comme indiqué
ci-dessus.
• Enfoncez la surface de contact contre la surface
de travail.
• Tirez sur la gâchette pour faire fonctionner l’outil.
Chaque fois que vous tirez sur la gâchette
lorsque la surface de contact est enfoncée
contre la surface de travail, un clou est enfoncé.
Action à percussion
Le mode d’action à percussion utilisé pour clouer
rapidement des clous sur des surfaces plates et
immobiles.
• Mettez la gâchette noire en place comme indiqué
ci-dessus.
• Pour enfoncer un seul clou : Faites fonctionner
l’outil comme indiqué pour l’action séquentielle.
• Pour enfoncer plusieurs clous : Tirez d’abord sur
la gâchette, puis enfoncez la surface de contact
de manière répétée contre la surface de travail.
Ne continuez pas à enfoncer la gâchette
lorsque l’outil n’est pas utilisé.
Maintenez l’interrupteur de blocage de la
gâchette tourné vers la droite pour
empêcher toute action accidentelle
lorsque l’outil n’est pas utilisé.
Comment extraire un clou coincé (fig. E)
Si un clou se bloque dans l’embout, suivez les
instructions suivantes pour extraire le clou :
• Débranchez le tuyau d’air de l’outil.
• Verrouillez la gâchette avec l’interrupteur de
blocage de la gâchette.
• Poussez le bouton de dégagement de l’enfonceur
(11) et tirez le chargeur (4) vers l’arrière.
• Dégagez le verrou frontal (12) et le support (13)
afin de pouvoir ouvrir le barillet (14).
• Enlevez le clou courbé, à l’aide de tenailles
au besoin.
• Si la lame de la visseuse est en position basse,
enfoncez-la vers le haut à l’aide d’un tournevis.
• Fermez le barillet (14) et replacez le support (13)
sur sa position.
• Appuyez sur le verrou frontal (12) jusqu’à la
position verrouillée.
• Branchez le tuyau d’air sur le raccord de l’outil.
• Chargez des clous dans le chargeur.
Voyez le point « Chargement de l’outil ».
• Poussez le chargeur vers l’avant jusqu’à ce qu’il
se verrouille.
Si les clous se bloquent fréquemment
dans l’embout, faites réparer l’outil par
un centre d’entretien DEWALT agréé.
Réglage de la profondeur (fig. F)
Débranchez toujours l’outil de l’alimentation
en air avant de régler la profondeur.
La profondeur à laquelle les clous sont enfoncés
peut être réglée à l’aide du dispositif de réglage de
profondeur situé sur l’embout de l’outil.
• Pour réduire la profondeur, appuyez sur le
bouton de réglage (15) et faites glisser
l’interrupteur (16) vers le bas.
• Pour augmenter la profondeur, appuyez sur le
bouton de réglage (15) et faites glisser
l’interrupteur (16) vers le haut.
Agrafe courroie/chevron
Ces outils sont munis d’une agrafe courroie/chevron
intégrée. Vous pouvez faire tourner l’agrafe vers l’un
des deux côtés de l’outil et le replier lorsque vous ne
l’utilisez plus.
Pour démonter l’agrafe courroie/chevron :
• Enlevez le tuyau d’air du raccord de l’outil.
• Utilisez des tenailles ou une clé pour enlever
l’écrou de l’agrafe courroie/chevron du bouchon
d’extrémité de l’outil.
• Enlevez l’agrafe courroie/chevron, la rondelle et
le ressort à détente.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend en large mesure d’un entretien
soigneux et régulier.
Exécutez les travaux d’entretien suivants tous les jours :
Lubrifiez l’outil avec 5-7 gouttes d’huile pour
outil pneumatique DEWALT
• Versez des gouttes dans le joint à air sur le
bouchon d’extrémité de l’outil.
35
FRANÇAIS
Vidangez toute la condensation des réservoirs
du compresseur d’air et des tuyaux
• Ouvrez les robinets de purge sur les réservoirs
du compresseur.
• Laissez toute l’eau accumulée s’écouler des
tuyaux.
Nettoyez le chargeur, l’enfonceur et
le mécanisme de la surface de contact
• Nettoyez à l’aide d’air comprimé.
Vérifiez que tous les éléments de fixation de
l’outil sont bien serrés et en bon état
• Serrez toutes les pièces dévissées avec un outil
approprié.
Dépannage
Si votre outil semble ne plus fonctionner correctement,
suivez les instructions ci-dessous. Si vous ne parvenez
pas à résoudre le problème, veuillez contacter votre
réparateur.
L’outil ne fonctionne pas
• Vérifiez l’alimentation d’air.
• Si la température est faible, réchauffez l’outil.
L’alimentation électrique de l’outil est insuffisante
• Vérifiez l’alimentation d’air.
• Vérifiez que l’orifice d’aération est bien propre.
• Lubrifiez l’outil.
Le bouchon supérieur a des fuites d’air
• Serrez les vis à tête.
L’outil saute les clous
• Vérifiez l’alimentation d’air.
• Lubrifiez l’outil.
• Nettoyez le chargeur et l’embout.
Blocage des éléments de fixation dans l’outil
• Vérifiez que vous n’utilisez que des éléments de
fixation du type indiqué.
• Serrez les vis de l’embout.
36
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre machine
DEWALT ne vous donne pas entière satisfaction,
il suffit de la retourner avec tous ses accessoires
dans les 30 jours suivant son achat à votre
distributeur, ou à un centre de service aprèsvente agréé pour un remboursement intégral ou
un échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg,
retournez votre machine à DEWALT. Munissezvous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve d’achat.
Ce service comprend pièces et main-d’oeuvre
pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
ITALIANO
CONTROPEZZA PER CHIODI D51238
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT
uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Dati tecnici
Rumorosità (LpA)
Potenza sonora (LWA)
Vibrazioni mano-braccio
Pressione di esercizio consigliata
Pressione di esercizio max.
Consumo di aria per colpo
Modo di azionamento
Angolo caricatore
Elementi di fissaggio
lunghezza
diametro gambo
angolo
Peso
1)
D51238
dB(A) < 75
dB(A) < 88
m/s2 2,31)
bar 4,8 - 8,0
bar 8,0
l 4,5 (a 6,9 bar)
azionamento contatti
0°
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili adottate sempre
le elementari norme di sicurezza atte a ridurre
i rischi di ferimenti. Leggere attentamente
le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
mm 16 - 50
mm 1,2 (18 gauge)
0°
kg 1,27
Questo valore è un valore specifico dell’utensile e
non è rappresentativo dell’influenza sul sistema
mano-braccio durante l’uso dell’utensile.
L’influenza sul sistema mano-braccio durante
l’utilizzo dell’attrezzo dipende, ad esempio, dalla
forza della presa, dalla forza della pressione di
contatto, dalla direzione in cui si lavora, dalla
potenza di alimentazione, dal pezzo che viene
lavorato e dal supporto su cui poggia.
Dichiarazione CE di conformità
D51238
DEWALT dichiara che gli utensili sono stati costruiti
in conformità alle norme: 98/37/EC, EN 792-13,
EN 12549 & EN 12096.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili all’umidità. Tenere ben
illuminata l’area di lavoro. Non usare gli utensili in
luoghi con atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che bambini o persone estranee
tocchino l’utensile. Per i ragazzi di età inferiore ai
16 anni è richiesta la supervisione di un adulto.
4 Custodia dell’utensile dopo l’uso
Riporre gli utensili in luogo sicuro e ben asciutto,
fuori dalla portata dei bambini.
5 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
6 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
7 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
37
ITALIANO
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
8 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
9 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Tenere gli organi di comando
puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
10 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
ed altre condizioni che possono compromettere
il buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
11 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente utensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti.
Per evitare pericolo di infortuni, le riparazioni
devono essere effettuate esclusivamente da
personale qualificato.
Istruzioni supplementari di sicurezza per
contropezze per chiodi per pneumatici
• Indossare sempre occhiali di sicurezza.
• Indossare sempre una protezione per l’udito.
• Usare solo elementi di fissaggio del tipo specificato
nel manuale.
• Non usare basi qualsiasi per montare l’utensile
ad un supporto.
• Non usare mai l’utensile per scopi diversi da
quelli specificati in questo manuale.
38
• Prima di ogni messa in funzione, controllare che
la sicurezza e il meccanismo di innesco funzioni
correttamente e che tutti i dadi e i bulloni siano
serrati.
• Usare accoppiamenti rapidi per gli attacchi
all’impianto di aria compressa. Il nipplo non
sigillabile deve essere montato sull’utensile in
modo che non resti aria compressa in
quest’ultimo dopo lo spegnimento.
• Usare sempre aria compressa pulita e asciutta.
Non usare ossigeno o gas combustibili come
fonte di energia per quest’utensile.
• Attaccare l’utensile ad una presa d’aria solo quando
la massima pressione ammessa dell’utensile non
può superare più del 10%. In caso di pressioni
superiori, nell’erogazione dell’aria compressa deve
essere incorporata una valvola di riduzione della
pressione, compresa di valvola di sicurezza a valle.
• Usare esclusivamente flessibili con un valore
superiore alla pressione d’esercizio massima
dell’utensile.
• Prima di trasportare l’utensile, staccarlo
dall’impianto di aria compressa, specialmente
quando si usano scale a pioli o quando si
adottano posture insolite negli spostamenti.
• Staccare l’utensile dall’erogazione dell’aria
quando non è in uso.
• Evitare di indebolire o danneggiare l’utensile,
per esempio:
- perforandolo o incidendolo
- effettuando modifiche non autorizzate dal
fabbricante
- guidandolo con dei modelli fatti di materiale
rigido come acciaio
- facendolo cadere o spingendolo sul pavimento
- applicando un’eccessiva forza di qualsiasi tipo
• Non usare l’apparecchio come martello.
• Non rivolgere mai nessun utensile guida degli
elementi di fissaggio operativi verso se stessi o
verso terzi.
• Durante il funzionamento, tenere l’utensile in
modo da non provocare infortuni alla testa o al
corpo nel caso di un possibile rinculo dovuto ad
un’interruzione nell’erogazione di energia o a
zone rigide all’interno del pezzo in lavorazione.
• Non azionare in aria l’utensile guida dell’elemento
di fissaggio.
ITALIANO
• Nella zona di lavoro, trasportare l’utensile sul
posto di lavoro usando solo un’impugnatura,
e mai con il grilletto azionato.
• Esaminare le condizioni della zona di lavoro.
Gli elementi di fissaggio possono penetrare nei
pezzi in lavorazione sottili o togliere angoli e bordi
del pezzo da lavorare, mettendo così a rischio le
persone.
• Non portare gli elementi di fissaggio vicino al
bordo del pezzo in lavorazione.
• Non portare gli elementi di fissaggio in cima ad
altri elementi fissaggio.
• Usare esclusivamente pezzi di ricambio specificati
dal fabbricante o dai suoi rappresentanti autorizzati.
• Fare eseguire le riparazioni esclusivamente dal
fabbricante o da rappresentanti autorizzati,
rispettando attentamente le istruzioni indicate nel
manuale e usando gli utensili e le apparecchiature
adeguati.
• Non smontare né bloccare nessun pezzo
dell’utensile guida degli elementi di fissaggio
come, per esempio, il morsetto di sicurezza.
• Eseguire la manutenzione dell’utensile
correttamente e ad intervalli regolari.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Contropezza per chiodi
1 Grilletto per l’azione sequenziale
1 Paio di occhiali di protezione
1 Bottiglia di olio per utensili pneumatici DEWALT
1 Chiave per brugole
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
La vostra contropezza per chiodi D51238 è stata
progettata per guidare gli elementi di fissaggio nei
pezzi di legno in lavorazione.
1 Interruttore di innesco/sblocco
2 Raccordo aria
3 Scatto a contatto
4 Caricatore
Sull’utensile sono presenti le seguenti immagini:
Montaggio e regolazione
Attrezzo pneumatico con giogo di
sicurezza.
Non utilizzarlo su una scala.
Angolo caricatore.
Numero massimo di chiodi in magazzino.
Diametro chiodo.
Lunghezza chiodo.
Pressione di esercizio max.
Selezione grilletto
Questi utensili sono montati con un grilletto ad urto.
Nella confezione originale è incluso anche un grilletto
ad azione sequenziale. Per le definizioni di “azione
ad urto” e “azione sequenziale”, vedere in basso.
- Il grilletto grigio con un unico chiodo stampato
sul lato è il grilletto dell’azione sequenziale.
L’installazione di questo kit farà funzionare
l’utensile nel modo di azione sequenziale.
- Il grilletto grigio con un unico chiodo stampato
sul lato è il grilletto dell’azione sequenziale.
L’installazione di questo kit farà funzionare
l’utensile nel modo di azione ad urto.
Rimozione del grilletto (fig. B)
• Staccare il tubo dell’aria dall’utensile.
• Rimuovere tutti i chiodi dal caricatore.
• Rimuovere la guarnizione in gomma (5)
dall’estremità della caviglia (6).
• Rimuovere la caviglia.
• Rimuovere il gruppo componenti del grilletto (7).
39
ITALIANO
Montaggio del grilletto (fig. B)
• Selezionare il grilletto adeguato.
• Inserire il gruppo componenti del grilletto
nell’apposita cavità, assicurandosi che la molla
del grilletto (8) sia correttamente in sede.
• Inserire la caviglia (6) attraverso la struttura
dell’utensile, la guida dello scatto a contatto e il
gruppo componenti del grilletto.
• Spingere la guarnizione in gomma (5)
nell’estremità della caviglia.
Raccordo aria (fig. A)
Questi utensili hanno un tubo standard da 1/4” per il
raccordo dell’aria (2).
• Avvolgere l’estremità maschio del raccordo con
nastro di teflon per evitare perdite d’aria.
• Avvitare il raccordo nel coperchio d’estremità e
stringere saldamente.
Istruzioni per l’uso
Osservare sempre le istruzioni per
la sicurezza e le normative vigenti.
Preparazione dell’utensile (fig. C)
• Drenare tutta la condensa dai serbatoi e dai tubi
del compressore dell’aria.
• Lubrificare l’utensile. Vedere “Manutenzione”.
• Rimuovere tutti i chiodi dal caricatore.
• Premere il pulsante di sblocco del dispositivo di
spinta (11) ed estrarre il caricatore (4) verso il lato
posteriore.
• Verificare che lo scatto a contatto (3) e il
caricatore (4) possano muoversi liberamente.
Non usare l’utensile se lo scatto a
contatto o il caricatore non possono
muoversi liberamente.
• Controllare che la pressione dell’erogazione
dell’aria sia al di sotto della pressione d’esercizio
massima consigliata.
• Attaccare il tubo dell’aria al raccordo che si trova
sull’utensile.
• Controllare che non vi siano perdite udibili intorno
alle valvole e alle guarnizioni.
• Impostare la pressione dell’aria sulla pressione
d’esercizio minima consigliata.
40
Non usare mai un utensile che perda
o che abbia parti danneggiate.
Funzionamento a basse temperature
Quando si fanno funzionare gli utensili a temperature
sotto zero:
• Mantenere l’utensile il più possibile caldo prima
dell’uso.
• Staccare il tubo dell’aria dall’utensile.
• Mettere da 5-10 gocce di olio per utensili
pneumatici DEWALT (oppure olio pneumatico
invernale contenente glicole etilenico) nella presa
di ingresso dell’aria.
• Impostare la pressione dell’aria su un massimo di
5,5 bar.
• Attaccare il tubo dell’aria al raccordo che si trova
sull’utensile.
• Caricare i chiodi nel caricatore, come descritto in
basso.
• Azionare l’utensile 5 o 6 volte nel legno di scarto
per lubrificare le guarnizioni circolari.
• Aumentare la pressione dell’aria fino al normale
livello operativo.
• Usare l’utensile nel modo normale.
Funzionamento ad alte temperature
L’utensile deve funzionare normalmente. Evitare il calore
della luce diretta del sole per evitare danni ai paraurti,
alle guarnizioni circolari e alle altre parti in gomma.
Caricamento dell’utensile (fig. C)
Attaccare sempre l’utensile all’alimentazione
dell’aria prima di caricare i chiodi.
• Premere il pulsante di sblocco del dispositivo di
spinta (11) ed estrarre il caricatore (4) verso il lato
posteriore.
• Selezionare una serie di chiodi multipli adatta.
Vedere il capitolo “Dati tecnici”.
• Inserire una o più serie di chiodi multipli nella
scanalatura di carico in cima al caricatore.
• Spingere in avanti il caricatore finché non si
blocca in posizione.
Azionamento dell’utensile (fig. D)
Questi utensili sono dotati di un interruttore di
innesco/sblocco (1).
ITALIANO
Quando viene ruotato verso destra, questo interruttore
impedisce l’azionamento dell’utensile. Quando è al
centro, l’utensile sarà completamente operativo.
L’utensile può essere messo in funzione usando uno
dei due modi: il modo di azione sequenziale e il
modo di azione ad urto. Il grilletto installato
sull’utensile determina il modo di azionamento.
Modo di azione sequenziale
Il modo di azione sequenziale viene usato per
l’inchiodatura intermittente quando si desidera
collocare i chiodi con grande accuratezza.
• Montare il grilletto grigio come descritto sopra.
• Spingere lo scatto a contatto contro la superficie
di lavoro.
• Tirare il grilletto per azionare l’utensile.
Ogniqualvolta si tira il grilletto con lo scatto
a contatto spinto contro la superficie di lavoro,
si pianta un chiodo.
Azione ad urto
Il modo di azione ad urto è usato per l’inchiodatura
rapida su superfici piatte e fisse.
• Montare il grilletto nero come descritto sopra.
• Per piantare un unico chiodo: Mettere in funzione
l’utensile come descritto per l’azione sequenziale.
• Per piantare diversi chiodi: Tirare prima il grilletto,
e poi spingere lo scatto a contatto ripetutamente
contro la superficie di lavoro.
Non tenere il grilletto premuto quando
l’utensile non è in uso. Mantenere
l’interruttore di sblocco del grilletto ruotato
a destra per evitare l’azionamento
accidentale quando l’utensile non è in uso.
Estrazione di un chiodo bloccato (fig. E)
Se un chiodo si blocca nel pezzo, seguire queste
istruzioni per estrarlo:
• Staccare il tubo dell’aria dall’utensile.
• Bloccare il grilletto con l’apposito interruttore.
• Premere il pulsante di sblocco del dispositivo di
spinta (11) ed estrarre il caricatore (4) verso il lato
posteriore.
• Sollevare la sicura anteriore (12) e spostare
la staffa (13) in modo da aprire il cilindro (14).
• All’occorrenza, estrarre il chiodo piegato usando
una pinza.
• Se la lama dell’avvitatore è in giù, spingerla verso
l’alto usando un cacciavite.
• Chiudere il cilindro (14) e riportare la staffa (13) in
posizione.
• Premere la sicura anteriore (12) fino a bloccarla.
• Attaccare il tubo dell’aria al raccordo che si trova
sull’utensile.
• Inserire i chiodi nel caricatore.
Vedere “Caricamento dell’utensile”.
• Spingere in avanti il caricatore finché non si
blocca in posizione.
Se i chiodi si inceppano frequentemente
nel pezzo di testa, fare riparare l’utensile da
un centro assistenza autorizzato DEWALT.
Impostazione della profondità (fig. F)
Staccare sempre l’utensile dall’erogazione
dell’aria prima di regolare l’impostazione
della profondità.
La profondità alla quale i chiodi vengono piantati si
può regolare usando la regolazione della profondità
sul pezzo di testa dell’utensile.
• Per ridurre la profondità, premere il tasto di
regolazione (15) e spingere in basso l’interruttore
scorrevole (16).
• Per aumentare la profondità, premere il tasto di
regolazione (15) e spingere in alto l’interruttore
scorrevole (16).
Gancio a nastro/trave
Questi utensili hanno un gancio a nastro/trave
integrato. Il gancio può essere ruotato verso
qualsiasi lato dell’utensile e può essere ripiegato
quando non è in uso.
Per eliminare il gancio a nastro/trave:
• Rimuovere il tubo dell’aria dal raccordo che si
trova sull’utensile.
• Usare delle pinze o una chiave inglese per
estrarre il dado per il gancio a nastro/trave dal
coperchio d’estremità dell’utensile.
• Estrarre il gancio a nastro/trave, la rondella e la
molla di ritenuta.
41
ITALIANO
Manutenzione
L’utensile DEWALT è stato studiato per durare a
lungo richiedendo solo la minima manutenzione.
Il funzionamento continuo e soddisfacente dipende
dall’adeguata cura dell’utensile e dalla sua pulizia
sistematica.
Realizzare le seguenti operazioni di manutenzione
ogni giorni:
Lubrificare l’utensile con 5-7 gocce di olio per
utensili pneumatici DEWALT
• Inserire le gocce nel raccordo dell’aria sul
coperchio d’estremità dell’utensile.
Drenare tutta la condensa dai serbatoi e dai tubi
del compressore dell’aria
• Aprire le valvole petcocks o altre valvole di
scarico sui serbatoi del compressore.
• Far drenare l’acqua accumulata dai tubi flessibili.
Pulire il caricatore, lo spingitoio e il meccanismo
di scatto a contatto
• Pulire soffiando con aria compressa.
Assicurarsi che tutti gli elementi di fissaggio
sull’utensile siano a tenuta e non siano danneggiati
• Stringere gli elementi di fissaggio laschi usando
l’utensile adeguato.
Soluzione di problemi
Se l’utensile non sembra funzionare correttamente,
procedere come segue. Se il problema persiste,
contattare il servizio assistenza tecnica.
L’utensile non funziona
• Controllare l’erogazione dell’aria.
• Se la temperatura è bassa, riscaldare l’utensile.
L’utensile non ha sufficiente potenza
• Controllare l’erogazione dell’aria.
• Controllare che lo scarico dell’aria sia pulito.
• Lubrificare l’utensile.
42
Il coperchio superiore perde aria
• Stringere le viti del coperchio.
L’utensile salta chiodi
• Controllare l’erogazione dell’aria.
• Lubrificare l’utensile.
• Pulire il caricatore e il pezzo di testa.
Inceppamento degli elementi di fissaggio
nell’utensile
• Assicurarsi di usare esclusivamente elementi di
fissaggio del tipo specificato.
• Stringere le viti del pezzo di testa.
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT,
potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di
acquisto, presso una nostra filiale di assistenza
per ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di lavorazione
o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di
acquisto, provvederemo alla sostituzione gratuita
delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per ottenere
l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più
vicino (si prega di consultare il retro del presente
manuale). In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo
di dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
43
NEDERLANDS
NIETAPPARAAT D51238
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare
partner voor de professionele gebruiker.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Technische gegevens
D51238
Geluidsdruk (LpA)
dB(A) < 75
Geluidsvermogen (LWA)
dB(A) < 88
Gewogen kwadratische gemiddelde
waarde van de versnelling
m/s2 2,31)
Aanbevolen werkdruk
bar 4,8 - 8,0
Max. werkdruk
bar 8,0
Luchtverbruik per schot
l 4,5 (bij 6,9 bar)
Bedieningsfunctie
contactbediening
Magazijnhoek
0°
Bevestigingsmiddelen
lengte
mm 16 - 50
schachtdiameter
mm 1,2 (18 gauge)
hoek
0°
Gewicht
kg 1,27
1)
Deze waarde is een karakteristieke waarde voor deze
machine en geeft niet de invloed op het systeem van
hand en arm tijdens gebruik van de machine aan.
De invloed op het systeem van hand en arm tijdens
gebruik van de machine hangt onder meer af van de
kracht waarmee de machine wordt vastgehouden,
de contactdruk, de werkrichting, de instelling van de
energievoorziening, het werkstuk en de ondersteuning
van het werkstuk.
EG-Verklaring van overeenstemming
D51238
DEWALT verklaart dat deze machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EC, EN 792-13,
EN 12549 & EN 12096.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
44
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van machines altijd de
plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in
acht in verband met gevaar voor lichamelijk letsel.
Lees ook onderstaande instructies aandachtig
door voordat u met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel machines niet bloot aan vocht. Zorg dat de
werkomgeving goed is verlicht. Gebruik machines
niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
4 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde machines op in een droge,
afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
5 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen
met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
6 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
7 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
NEDERLANDS
8 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware machines.
De machine werkt beter en veiliger indien u deze
gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
9 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
10 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
11 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van
ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
pneumatische nietapparaten
• Draag altijd een veiligheidsbril.
• Draag altijd gehoorbescherming.
• Gebruik alleen de bevestigingsmiddelen die in
deze handleiding zijn gespecificeerd.
• Gebruik geen standers om het apparaat op een
steun te monteren.
• Gebruik het apparaat niet voor enig ander doel
dan gespecificeerd in deze handleiding.
• Controleer voor ieder gebruik of het veiligheidsen trekkermechanisme goed functioneert en of
alle bouten en moeren goed vast zitten.
• Gebruik snelkoppelingen voor aansluiting op het
persluchtsysteem. Monteer de niet-afsluitbare
nippel op zo’n manier dat er na het ontkoppelen
geen perslucht in het apparaat achter blijft.
• Gebruik altijd schone, droge perslucht.
Gebruik geen zuurstof of brandbare gassen als
energiebron voor dit apparaat.
• Sluit het apparaat alleen aan op een luchttoevoer
waar de maximaal toelaatbare druk van het
apparaat niet meer dan 10% kan worden
overschreden. Wanneer de druk hoger is, moet
een drukreduceerventiel inclusief een
benedenveiligheidsventiel in de drukluchttoevoer
worden ingebouwd.
• Gebruik alleen slangen met hogere specificaties
dan de maximum bedrijfsdruk van het apparaat.
• Ontkoppel het apparaat van het persluchtsysteem,
voor u het apparaat gaat vervoeren,
speciaal waar ladders worden gebruikt of waar
een ongebruikelijke lichaamshouding wordt
aangenomen tijdens het vervoer.
• Ontkoppel het apparaat van de luchttoevoer
indien niet in gebruik.
• Voorkom verzwakking of beschadiging van het
apparaat, bijvoorbeeld door:
- doorboren of krassen
- wijzigingen die niet geautoriseerd zijn door de
fabrikant
- geleiding langs mallen gemaakt van harde
materialen zoals staal
- laten vallen of schuiven over de vloer
- het uitoefenen van extreme kracht
• Gebruik het apparaat niet als hamer.
• Richt nooit een werkend nietapparaat op uzelf of
een ander persoon.
• Houd tijdens het werken het apparaat zo vast dat
geen verwondingen aan hoofd of lichaam kunnen
ontstaan wanneer het apparaat plotseling terug
springt als gevolg van een onderbreking in de
energietoevoer of harde vlakken in het werkstuk.
• Bedien het nietapparaat nooit in de vrije ruimte.
• Draag in de werkplaats het apparaat altijd aan
een handgreep en houd nooit een vinger op de
trekker.
• Maak uzelf vertrouwd in het werkgebied.
Nietapparaten kunnen dunne werkstukken
doorboren of kunnen van de hoeken en randen
van het werkstuk wegglijden, en op deze manier
mensen in gevaar brengen.
45
NEDERLANDS
• Schiet geen bevestigingsmiddelen dicht bij de
rand van een werkstuk.
• Schiet geen bevestigingsmiddelen boven op
andere bevestigingsmiddelen.
• Gebruik alleen reserveonderdelen die worden
aanbevolen door de fabrikant of de servicecentra.
• Laat reparaties alleen door de fabrikant of
servicecentra uitvoeren. Houd u bij reparaties
nauwgezet aan de instructies in deze handleiding
en gebruik de juiste gereedschappen.
• Haal geen onderdelen uit elkaar of blokkeer geen
onderdelen zoals het veiligheidsjuk van het
nietapparaat.
• Voer regelmatig onderhoud aan het apparaat uit.
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw nietapparaat D51238 is ontworpen om
bevestigingsmiddelen in houten werkstukken te
schieten.
1 Trekker/blokkeerknop
2 Luchtaansluiting
3 Uitschakelmechanisme
4 Magazijn
Monteren en instellen
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Pneumatische machine met veiligheidsjuk.
Gebruik deze machine niet op een ladder.
Magazijnhoek.
Maximum aantal nieten in magazijn.
Nietdiameter.
Nietlengte.
Max. werkdruk.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Nietapparaat
1 Trekker voor opeenvolgende actie
1 Veiligheidsbril
1 Fles DEWALT pneumatisch gereedschapsolie
1 Inbussleutel
1 Transportkoffer
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
46
Trekkerkeuze
Deze machines zijn uitgerust met een trekker voor
schokactie. In de originele verpakking zit ook een
trekker voor opeenvolgende actie. Zie onder voor de
definities van “schokactie” en “opeenvolgende actie”.
- De grijze trekker, met een enkele niet afgebeeld
op de zijkant, is de trekker voor opeenvolgende
actie. Wanneer deze kit gemonteerd is, werkt de
machine in de opeenvolgende actie-modus.
- De zwarte trekker, met drie nieten afgebeeld op
de zijkant, is de trekker voor schokactie.
Wanneer deze kit gemonteerd is, werkt de
machine in de schokactie-modus.
Verwijderen van de trekker (fig. B)
• Ontkoppel de luchtleiding van de machine.
• Verwijder alle nieten uit het magazijn.
• Verwijder de rubberen pakkingsring (5) van het
uiteinde van de deuvel (6).
• Verwijder de deuvel.
• Verwijder de trekkereenheid (7).
Plaatsen van de trekker (fig. B)
• Selecteer de juiste trekker.
• Steek de trekkereenheid in de trekkerholte, en
zorg ervoor dat de trekkerveer (8) goed zit.
• Steek de deuvel (6) door het frame van de
machine, de geleider van het uitschakelmechanisme
en de trekkereenheid.
• Duw de rubberen pakkingsring (5) op het uiteinde
van de deuvel.
NEDERLANDS
Aansluiten op lucht (fig. A)
Deze machines hebben een standaard 1/4”
pijpschroefdraad voor het aansluiten op lucht (2).
• Wikkel Teflon-tape rond de mannelijke aansluiting
om luchtlekken te voorkomen.
• Schroef de aansluiting in de beschermkap en
draai hem stevig aan.
Aanwijzingen voor gebruik
Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Laad nieten in het magazijn zoals hieronder
beschreven.
• Bedien de machine 5 à 6 keer terwijl u hem op
afvalhout richt, om de o-ringen te smeren.
• Voer de luchtdruk op tot het normale werkniveau.
• Gebruik de machine op de normale wijze.
Gebruik bij warm weer
De machine werkt, als het goed is, normaal.
Vermijd de warmte van direct zonlicht, om schade
aan de bumpers, o-ringen, en andere rubberen
onderdelen te voorkomen.
Laden van de machine (fig. C).
De machine voorbereiden (fig. C)
• Laat al het condensvocht uit de
luchtcompressortanks en –slangen weglopen.
• Smeer de machine. Zie “Onderhoud”.
• Verwijder alle nieten uit het magazijn.
• Druk de ontgrendelingsknop (11) in en trek het
magazijn (4) naar achteren.
• Controleer of het uitschakelmechanisme (3) en
het magazijn (4) zich vrij kunnen bewegen.
Gebruik de machine niet indien het
uitschakelmechanisme of het magazijn
zich niet vrij kunnen bewegen.
• Verzeker u ervan dat de druk van de luchttoevoer
zich niet boven de maximale aanbevolen werkdruk
bevindt.
• Sluit de luchtslang aan op de machine.
• Controleer of u geen lekken kunt horen rond
kleppen en pakkingen.
• Stel de luchtdruk in op de minimale aanbevolen
werkdruk.
Gebruik nooit een machine die lekken of
beschadigingen vertoont.
Gebruik bij koud weer
Als u de machines gebruikt bij temperaturen onder nul:
• Houd de machine voor gebruik zo warm mogelijk.
• Ontkoppel de luchtleiding van de machine.
• Druppel 5-10 druppels DEWALT pneumatische
machineolie (of wintergewicht-pneumatische olie
met ethyleenglycol) in de luchtingang.
• Stel de luchtdruk in op maximaal 5,5 bar.
• Sluit de luchtslang aan op de machine.
Sluit de machine altijd aan op de
luchttoevoer voordat u nieten gaat laden.
• Druk de ontgrendelingsknop (11) in en trek het
magazijn (4) naar achteren.
• Kies de juiste, aaneengesloten nietenstaaf.
Zie “Technische gegevens”.
• Steek de aaneengesloten nietenstaaf (of –staven)
in de laadsleuf bovenop het magazijn.
• Duw het magazijn naar voren totdat hij op zijn
plaats vastzit.
Bedienen van de machine (fig. D)
Deze machines zijn uitgerust met een trekker/
blokkeerknop (1). Als deze knop rechtsom gedraaid
wordt, kan de machine niet bediend worden. Als de
knop in de middelste stand staat, kan hij volledig
werken. De machine kan in een van de twee volgende
bedrijfsmodes gebruikt worden: de opeenvolgende
actie-modus, of de schokactie-modus. De trekker die
op de machine is aangebracht, bepaalt de actiemodus.
Opeenvolgende actie-modus
De opeenvolgende actie-modus wordt gebruikt om
met tussenpozen te nieten, wanneer heel voorzichtig
en nauwkeurig geniet moet worden.
• Plaats de grijze trekker zoals hierboven beschreven.
• Duw het uitschakelmechanisme tegen het
werkoppervlak.
• Haal de trekker over om de machine te bedienen.
Elke keer dat de trekker overgehaald wordt terwijl
het uitschakelmechanisme tegen het werkoppervlak
aan drukt, wordt er één niet ingeslagen.
47
NEDERLANDS
Schokactie
De schokactiemodus wordt gebruikt om snel nieten
in te slaan op platte, stabiele oppervlakken.
• Plaats de zwarte trekker zoals hierboven
beschreven.
• Om een enkele niet in te slaan: gebruikt u de
machine zoals beschreven onder
“Opeenvolgende actie-modus”.
• Om meerdere nieten in te slaan: haalt u eerst de
trekker over, en drukt u het uitschakelmechanisme
vervolgens herhaaldelijk tegen het werkoppervlak
aan.
Houd de trekker niet ingedrukt als de
machine niet gebruikt wordt. Zorg ervoor
dat de blokkeerknop van de trekker altijd
naar rechts staat, zodat hij niet per
ongeluk bediend kan worden terwijl de
machine niet in gebruik is.
Verwijderen van een beklemde niet (fig. E)
Als er een niet in het neusstuk klem komt te zitten,
volgt u deze aanwijzingen om de niet te verwijderen:
• Ontkoppel de luchtleiding van de machine.
• Zet de trekker vast met behulp van de blokkeerknop.
• Druk de ontgrendelingsknop (11) in en trek het
magazijn (4) naar achteren.
• Zet de bovenste hendel (12) omhoog en beweeg
de beugel (13) uit de weg zodat de loop (14) kan
worden geopend.
• Verwijder de verbogen niet. Gebruik, indien nodig,
een langbektang.
• Als het aandrijfblad naar beneden staat, duwt u dit
met behulp van een schroevendraaier naar boven.
• Sluit de loop (14) en plaats de beugel (13) op zijn
plaats terug.
• Druk de bovenste grendel (12) in de
vergrendelingsstand.
• Sluit de luchtslang aan op de machine.
• Laad nieten in het magazijn.
Zie “Laden van de machine”.
• Duw het magazijn naar voren totdat hij op zijn
plaats vastzit
Als de nieten zeer vaak in het neusstuk
vast komen te zitten, laat de machine
dan nakijken door een erkend servicecentrum van DEWALT.
48
Diepte-instelling (fig. F)
Haal altijd eerst de luchttoevoer van de
machine af voordat u de diepte-instelling
gaat afstellen.
De diepte waarop de nieten ingeschoten worden,
kan aangepast worden met behulp van de diepteinstelling op het neusstuk van de machine.
• Om de diepte te verminderen, drukt u op de
instelknop (15) en schuift u de schuifschakelaar (16)
naar beneden.
• Om de diepte te vermeerderen, drukt u op de
instelknop (15) en schuift u de schuifschakelaar (16)
naar omhoog.
Riem/ophanghaak
Deze machines hebben een geïntegreerde riem/
ophanghaak. De haak kan naar beide kanten van de
machine gedraaid worden. Hij kan naar binnen
geklapt worden als hij niet gebruikt wordt.
Om de riem/ophanghaak te verwijderen:
• haalt u de luchtslang van de machine af.
• Gebruik een tang of sleutel om de moer van de
riem/ophanghaak van de beschermkap van de
machine te verwijderen.
• Verwijder de riem/ophanghaak, de sluitring en de
palveer.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Voer de volgende onderhoudswerkzaamheden elke
dag uit:
Smeer de machine met 5-7 druppels DEWALT
pneumatische machineolie
• Plaats de druppels in de luchtaansluiting op de
beschermkap van de machine.
Laat al het condensvocht uit de
luchtcompressortanks en -slangen weglopen
• Open de ontluchtingsventielen of andere
aftapkleppen van de compressortanks.
NEDERLANDS
• Laat al het verzamelde water uit de slangen lopen.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Reinig het magazijn, de nietendrukker, en het
uitschakelmechanisme
• Reinig de machine met behulp van perslucht.
Zorg ervoor dat alle bevestigingsmiddelen van de
machine goed vast zitten en onbeschadigd zijn
• Zet alle losse bevestigingsmiddelen met gebruik
van het juiste gereedschap vast.
Probleemoplossing
Als uw machine niet naar behoren lijkt te werken,
volg dan onderstaande aanwijzingen. Als dit het
probleem niet oplost, neem dan contact op met uw
reparatiedienst.
Machine werkt niet
• Controleer de luchttoevoer.
• Als de temperatuur laag is, warm de machine
dan op.
Machine heeft niet voldoende kracht
• Controleer de luchttoevoer.
• Controleer of de luchtuitgang vrij is.
• Smeer de machine.
Er lekt lucht uit de beschermkap
• Draai de schroeven van de beschermkap aan.
Machine slaat nieten over
• Controleer de luchttoevoer.
• Smeer de machine.
• Reinig het magazijn en het neusstuk.
De bevestigingsmiddelen raken in de machine
beklemd
• Zorg ervoor dat alleen bevestigingsmiddelen van
het gespecificeerde type gebruikt worden.
• Draai de schroeven van het neusstuk aan.
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan compleet
zoals bij aankoop binnen 30 dagen terug naar
DEWALT, samen met uw aankoopbewijs en uw
rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
49
NORSK
SPIKERSLAGER D51238
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Tekniske data
Lydnivå (LpA)
Akustisk effekt (LWA)
Veid geometrisk middelverdi
av vibrasjonsfrekvensen
Anbefalt driftstrykk
Maks driftstrykk
Luftforbruk per slag
Aktiveringsmodus
Magasinvinkel
Spikre
lengde
skaftdiameter
vinkel
Vekt
1)
51238
dB(A) < 75
dB(A) < 88
Sikkerhetsforskrifter
2
m/s
bar
bar
l
1)
2,3
4,8 - 8,0
8,0
4,5 (ved 6,9 bar)
kontaktaktivering
0°
mm 16 - 50
mm 1,2 (18 gauge)
0°
kg 1,27
Denne verdien er en verktøyrelatert karakteristisk
verdi som ikke tar hensyn til virkningen av håndarm-systemet ved bruk av verktøyet. Virkningen
av hånd-arm-systemet ved bruk av verktøyet
avhenger f.eks. av gripekraft, kontakttrykk,
arbeidsretning, justeringen av strømforsyningen,
arbeidsstykket og støtten for arbeidsstykket.
CE-Sikkerhetserklæring
D51238
DEWALT erklærer at disse verktøyer er konstruert
i henhold til: 98/37/EC, EN 792-13, EN 12549 &
EN 12096.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
50
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen
før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar
bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at
alle som skal bruke maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med verktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av verktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere
risikoen for personskade.
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
2 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke verktøy for regn. Ikke bruk det på
fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke verktøy i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3 Hold barn unna
Ikke la barn eller andre besøkende komme
i kontakt med verktøyet. Det skal holdes tilsyn
med barn under 16 år.
4 Oppbevar verktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
5 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
6 Bruk riktig verktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke verktøy til formål det
ikke er ment for.
NORSK
7 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
8 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
9 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
10 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
11 Sjekk skadede deler
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører
det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige
deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket.
Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal
være. En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
12 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
13 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette verktøyet er i samsvar med gjeldende
sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko: Overlat alltid
reparasjon av verktøyet til kvalifisert servicepersonale.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for
pneumatiske spikerslagere
• Bruk alltid vernebriller.
• Bruk alltid hørselsvern.
• Bruk kun spikre av den typen som er angitt i
håndboken.
• Ikke bruk stativer for montering av verktøyet til en
støtte.
• Ikke bruk verktøyet til andre formål enn som
angitt i denne håndboken.
• Før hver gangs bruk, må du kontrollere at
sikkerhets- og utløsningsmekanismen fungerer som
den skal, og at alle skruer og mutre er strammet.
• Bruk hurtigkoplinger for tilkopling til
trykkluftsystemet. Nippelen som ikke kan
forsegles, må monteres på verktøyet, slik at
verktøyet er fritt for trykkluft etter frakopling.
• Bruk alltid ren, tørr trykkluft. Ikke bruk oksygen
eller brennbare gasser som energikilde for dette
verktøyet.
• Dette verktøyet må kun koples til lufttilførsel der
største tillatte trykk for verktøyet ikke kan
overstiges med over 10%. Ved høyere trykk må
en trykkreduserende ventil med sikkerhetsventil
på nedstrømmen bygges inne i trykklufttilførselen.
• Bruk kun slanger med høyere klassifikasjon enn
verktøyets maksimale driftstrykk.
• Før verktøyet transporteres, koples det fra
trykkluftsystemet, særlig når stiger benyttes, eller
der en må bruke uvanlige fysiske stillinger under
flyttingen.
• Kople verktøyet fra lufttilførselen når det ikke er
i bruk.
• Unngå å svekke eller skade verktøyet, for
eksempel ved å:
- dunke det eller gravere på det
- utføre endringer som ikke er autorisert av
produsenten
- benytte maler av hardt materiale, f.eks. av stål
- la det falle eller skyve det over gulvet
- utøve kraftig trykk av alle slag
• Ikke bruk utstyret som hammer.
• Ikke rett spikerslagere som er i drift, mot deg selv
eller andre.
• Under arbeid må verktøyet holdes slik at det ikke
kan forårsake skader på hode eller kropp ved et
eventuelt tilbakeslag på grunn av avbrudd i
strømtilførselen eller harde områder i arbeidsemnet.
• Du må aldri aktivere spikerslageren i tomrom.
• I arbeidsområdet skal verktøyet bæres til
arbeidsplassen i det ene håndtaket, uten at
utløseren er aktivert.
• Tenk gjennom forholdene i arbeidsområdet.
Spikre kan trenge gjennom tynne arbeidsemner
eller gli av i hjørner og kanter på arbeidsemnet,
slik at de utgjør en fare for deg selv eller andre.
• Ikke sett inn spikre i nærheten av kanten av
arbeidsemnet.
• Ikke sett inn spikre over andre spikre.
51
NORSK
• Bruk kun de reservedelene som er anbefalt av
produsenten eller dennes autoriserte forhandlere.
• Alle reparasjoner må utføres av produsenten eller
dennes autoriserte forhandlere, som kan følge
informasjonen i håndboken og bruke egnet
verktøy og utstyr.
• Ikke demonter eller blokker noen deler av
spikerslageren, f.eks. sikkerhetsstykket.
• Verktøyet må etterses grundig og med jevne
mellomrom.
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
Trykkluftverktøy med sikkerhetsbøyle.
Må aldri brukes på stige.
Magasinvinkel.
Beskrivelse (fig. A)
Spikerslageren din, D51238, er utformet for å slå
spikre inn i arbeidsemner av tre.
1 Utløser/låsebryter
2 Luftkopling
3 Kontaktaktivator
4 Magasin
Montering og justering
Utløservalg
Dette verktøyet monteres med støtaktivering.
En trinnvis utløser er også inkludert i originalpakken.
Du finner en definisjon på ”støtaktivering” og ”trinnvis
aktivering” nedenfor.
- Den grå utløseren med bilde av en enkelt spiker
på siden, er den trinnvise utløseren. Installering
av denne pakken gjør at verktøyet kan fungere i
modus for trinnvis aktivering.
- Den svarte utløseren med bilde av tre spikre på
siden, er støtutløseren. Installering av denne
pakken gjør at verktøyet kan fungere i modus for
støtaktivering.
Største antall spikere i magasinet.
Spikerdiameter.
Spikerlengde.
Maks. driftstrykk.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Spikerslager
1 Trinnvis utløser
1 Vernebriller
1 Flaske med DEWALT-olje til pneumatisk verktøy
1 Umbrakonøkkel
1 Koffert
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
52
Fjerne utløseren (fig. B)
• Kople luftslangen fra verktøyet.
• Fjern alle spikre fra magasinet.
• Fjern gummimaljen (5) fra enden av styrestiften (6).
• Fjern styrestiften.
• Fjern utløsermontasjen (7).
Sette på utløseren (fig. B)
• Velg egnet utløser.
• Sett utløsermontasjen inn i utløseråpningen.
Pass på at fjæren (8) sitter på plass.
• Sett styrestiften (6) gjennom verktøyrammen,
kontaktaktivatorføringen og utløsermontasjen.
• Skyv gummimaljen (5) inn på enden av styrestiften.
Kople til luft (fig. A)
Dette verktøyet har standard 1/4” rørgjenge for
luftkoplingen (2).
• Pakk hannenden av montasjen inn i Teflontape
for å forhindre luftlekkasjer.
• Skru montasjen inn på endehetten, og stram godt.
NORSK
Bruksanvisning
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
Klargjøre verktøyet (fig. C)
• Tøm all kondens fra trykklufttankene og slangene.
• Smør verktøyet. Se ”Vedlikehold”.
• Fjern alle spikre fra magasinet.
• Trykk på utløserknappen til skyveren (11) og
trekk magasinet (4) bakover.
• Sjekk om kontaktaktivatoren (3) og magasinet (4)
kan bevege seg fritt.
Ikke bruk verktøyet hvis
kontaktaktivatoren eller magasinet ikke
kan bevege seg fritt.
• Sjekk at trykket på lufttilførselen ligger under
maksimalt anbefalt driftstrykk.
• Kople luftslangen til koplingen på verktøyet.
• Kontroller for hørbare lekkasjer rundt ventiler og
pakninger.
• Still lufttrykket til minste anbefalte driftstrykk.
Ikke bruk verktøy som lekker eller har
skadede deler.
Drift i kaldt vær
Ved drift av verktøy ved temperaturer under
frysepunktet:
• Pass på at verktøyet er så varmt som mulig før
bruk.
• Kople luftslangen fra verktøyet.
• Drypp 5-10 dråper DEWALT-olje til pneumatisk
verktøy (eller pneumatisk olje av med frysevæske,
dvs. etylenglykol) i luftinntaket.
• Still lufttrykket til maksimalt 5,5 bar.
• Kople luftslangen til koplingen på verktøyet.
• Fyll spikre i magasinet som forklart nedenfor.
• Aktiver verktøyet 5 eller 6 ganger i avkapp for å
smøre o-ringene.
• Øk lufttrykket til normalt driftsnivå.
• Bruk verktøyet på normal måte.
Fylle verktøyet (fig. C)
Kople alltid verktøyet til lufttilførselen før
du fyller spikre.
• Trykk på utløserknappen til skyveren (11) og
trekk magasinet (4) bakover.
• Velg en passende spikerstripe.
Se ”Teknisk informasjon”.
• Sett spikerstripen (e) inn i fyllesporet øverst
på magasinet.
• Skyv magasinet forover til det låses på plass.
Aktivere verktøyet (fig. D)
Dette verktøyet har en utløser/låsebryter (1).
Når bryteren dreies mot høyre, forhindrer den at
verktøyet aktiveres. Når bryteren midtstilles,
er verktøyet driftsklart. Verktøyet har to driftsmodi:
trinnvis aktivering eller støtaktivering. Utløseren som
er installert på verktøyet, avgjør aktiveringsmodus.
Trinnvis aktivering
Trinnvis aktivering brukes ved avbrutt spikring, når
svært forsiktig og nøyaktig plassering er nødvendig.
• Monter den grå utløseren som forklart ovenfor.
• Skyv kontaktaktivatoren mot arbeidsflaten.
• Trekk i utløseren for å aktivere verktøyet.
Hvert trekk i utløseren når kontaktaktivatoren
trykkes mot arbeidsflaten, setter i én spiker.
Støtaktivering
Støtaktiveringsmodus brukes til rask spikerslaging
på flate, stabile overflater.
• Monter den svarte utløseren som forklart ovenfor.
• Drive inn en enkelt spiker: Bruk verktøyet som
beskrevet for trinnvis drift.
• Drive inn flere spikre: Trekk først i utløseren,
og skyv så kontaktaktivatoren gjentatte ganger
mot arbeidsflaten.
Ikke hold utløseren nede hvis verktøyet
ikke er i bruk. Hold låsebryteren for
utløseren mot høyre for å forhindre utilsiktet
aktivering når verktøyet ikke er i bruk.
Drift ved varme omgivelsestemperaturer
Verktøyet skulle kunne brukes som normalt.
Unngå direkte sollys, da dette kan skade
støtenhetene, o-ringene og andre deler av gummi.
53
NORSK
Fjerne spikre som sitter fast (fig. E)
Hvis en spiker sitter fast i munnstykket, følger du
disse instruksjonene for å fjerne den:
• Kople luftslangen fra verktøyet.
• Lås utløseren med låsebryteren.
• Trykk på utløserknappen til skyveren (11) og
trekk magasinet (4) bakover.
• Vipp opp frontlåsen (12) og flytt braketten (13)
slik at det er mulig å åpne sylinderen (14).
• Fjern den bøyde spikeren, om nødvendig ved
hjelp av en tang.
• Hvis drivbladet er i nederste posisjon, skyver du
det opp ved hjelp av en skrutrekker.
• Lukk sylinderen (14) og sett braketten (13) tilbake
på plass.
• Skyv den fremre låsen (12) til låst posisjon.
• Kople luftslangen til koplingen på verktøyet.
• Fyll spikre i magasinet. Se ”Fylle verktøyet”.
• Skyv magasinet forover til det låses på plass.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-verktøy er konstruert slik at det kan
brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig vedlikehold og regelmessig rengjøring.
Følgende vedlikeholdsoppgaver bør utføres hver dag:
Smør verktøyet med 5-7 dråper DEWALT-olje til
pneumatisk verktøy
• Drypp dråpene inn i luftkoplingen på endehetten
til verktøyet.
Tømme all kondens fra trykklufttankene og
slangene
• Åpne kompresjonskraner eller andre
tømmeventiler på kompressortankene.
• La alt oppsamlet vann få tømmes fra slangene.
Hvis spikre ofte setter seg fast i
munnstykket, må verktøyet etterses av et
autorisert DEWALT-servicesenter.
Dybdeinnstilling (fig. F)
Kople alltid verktøyet fra lufttilførselen før
dybdeinnstillingen justeres.
Hvor dypt spikrene skal slås i, kan justeres ved hjelp
av dybdejusteringen på munnstykket til verktøyet.
• Du kan redusere dybden ved å trykke på
justeringsknappen (15) og skyve glidebryteren
(16) ned.
• Du kan øke dybden ved å trykke på
justeringsknappen (15) og skyve glidebryteren
(16) opp.
Belte/bjelkekrok
Dette verktøyet har en belte/bjelkekrok. Kroken kan
dreies til begge sider av verktøyet, og kan foldes
sammen når den ikke er i bruk.
Ta av belte/bjelkekroken
• Fjern luftslangen fra koplingen på verktøyet.
• Bruk en tang eller skiftenøkkel til å fjerne mutteren
til belte/bjelkekroken fra endehetten til verktøyet.
• Fjern belte/bjelkekroken, pakningen og holdefjæren.
54
Rengjør magasinet, skyveren og
kontaktaktivatormekanismen
• Rengjør ved å blåse med trykkluft.
Kontrollere at alle fester på verktøyet er stramme
og uten skade
• Stram løse fester ved hjelp av egnede verktøy
Problemløsing
Hvis det ser ut til at verktøyet ikke fungerer som det skal,
følger du instruksjonene nedenfor. Løser ikke dette
problemet, må du kontakte et autorisert serviceverksted.
Verktøyet virker ikke
• Kontroller lufttilførselen.
• Hvis omgivelsestemperaturen er lav, varmer du
opp verktøyet.
Verktøyet produserer ikke tilstrekkelig effekt
• Kontroller lufttilførselen.
• Kontroller om luftutslippet er klart.
• Smør verktøyet.
NORSK
Det lekker luft via topphetten
• Stram skruene til hetten.
Verktøyet hopper over spikre
• Kontroller lufttilførselen.
• Smør verktøyet.
• Rengjør magasinet og munnstykket.
Spikre sitter fast i verktøyet
• Pass på at du bare bruker spikre av angitt type.
• Stram skruene til munnstykket.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis
eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet
gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
55
PORTUGUÊS
PREGADOR D51238
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de
experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Dados técnicos
Pressão sonora (LpA)
Potência sonora (LWA)
Vibração
Pressão de funcionamento
recomendada
Pressão máx. de funcionamento
Consumo de ar por aplicação
Modo de activação
Ângulo do carregador
Pregos
comprimento
diâmetro da haste
ângulo
Peso
1)
D51238
dB(A) < 75
dB(A) < 88
m/s2 2,31)
bar 4,8 - 8,0
bar 8,0
l 4,5 (a 6,9 bar)
Activação por contacto
0°
mm 16 - 50
mm 1,2 (18 gauge)
0°
kg 1,27
Este valor é um valor específico da ferramenta e
não representa a força exercida no sistema de
mão-braço sempre que utilizar a ferramenta.
A força exercida no sistema de mão-braço
sempre que utiliza a ferramenta dependerá, por
exemplo, da força do punho, da força de
pressão de contacto, a direcção do trabalho, do
ajuste da fonte de alimentação, do material e do
suporte do material.
Declaração CE de conformidade
D51238
A DEWALT declara que estas ferramentas foram
concebidas em conformidade com 98/37/EC,
EN 792-13, EN 12549 & EN 12096.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
56
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas, cumpra sempre os
regulamentos de segurança aplicáveis no seu
país para reduzir o risco de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de
tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha ferramentas à humidade. Ilumine
bem as áreas de trabalho. Não utilize ferramentas
em presença de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças ou visitantes tocarem na
ferramenta. As crianças com menos de 16 anos
de idade devem ser vigiadas.
4 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as ferramentas,
estas devem guardadas num sítio seco,
fechado à chave e fora do alcance das crianças.
5 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
6 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
PORTUGUÊS
7 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
8 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
9 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Mantenha os
comandos secos, limpos e sem óleo ou gordura.
10 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de danos
de modo a assegurar um bom funcionamento e a
obtenção do resultado desejado. Verifique o bom
alinhamento e fixação das peças móveis e confirme
a ausência de ruptura das peças. Verifique ainda se
a montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
11 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta ferramenta está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de ferramentas deverá estar fica
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Instruções de segurança adicionais para
pregadores pneumáticos
• Utilize sempre óculos de protecção.
• utilize sempre protecções auriculares.
• Utilize pregos apenas do tipo especificado no
manual.
• Não utilize quaisquer apoios para a montagem
da ferramenta a um suporte.
• Nunca utilize a ferramente para qualquer outro
fim que não o especificado neste manual.
• Antes de qualquer operação, verifique se o
mecanismo de segurança e o gatilho estão a
funcionar correctamente e se todas as porcas e
parafusos estão apertados.
• Utilize engates rápidos para a ligação ao sistema
de ar comprimido. O bocal não vedado deve ser
colocadona ferramenta de forma a que nenhum
ar comprimido permaneçaT na ferramenta depois
de desligar.
• Utilize sempre ar comprimido limpo. Não utilize
oxigénio oi gases combustíveis como fonte de
alimentação para esta ferramenta.
• Utilize apenas esta ferramenta numa alimentação
de ar onde a pressão máxima permitida da
ferramenta não possa ser excedida em mais de
10%. No caso de pressões elevadas, deverão
ser instaladas uma válvula de redução de pressão
e uma válvula de segurança para baixa pressão
na alimentação a ar comprimido.
• utilize apenas tubos com um nível que exceda a
pressão máxima de funcionamento da ferramenta.
• Antes de deslocar a ferramenta, desligue-a do
sistema de ar comprimido, especialmente em
locais onde são utilizadas escadas ou qualquer
apoio físico fora do habitual.
• Desligue a ferramenta a alimentação a ar quando
não estiver a ser utilizada.
• Evite enfraquecer ou danificar a ferramenta,
por exemplo:
- perfurar ou gravar
- efectuar alterações não autorizadas pelo fabricante
- utilizá-la em peças feitas de material duro
como o aço
- deixar cair ou arrastá-la pelo chão
- aplicar força excessiva de qualquer natureza
• Não utilize o equipamento como um martelo.
• Nunca aponte para si ou para qualquer pessoa
qualquer pregador em funcionamento.
• Durante a sua utilização, segure na ferramenta
de forma a não causar quaisquer lesões na
cabeça ou no corpo caso venha a ocorrer um
retrocesso imprevisto devido a uma falha de
energia ou a zonas duras dentro da peça.
• Nunca accione o pregador num espaço livre.
• Na área de trabalho, transporte a ferramenta
para o local de trabalho utilizando apenas o
manípulo e nunca com a mesma ligada.
57
PORTUGUÊS
• Tenha em atenção as condições da área de
trabalho. Os pregos podem penetrar em peças
estreitas ou deslizar em cantos e extremidades
da peça colocando, assim, as pessoas em risco.
• Não coloque pregos perto da extremidade da peça.
• Não coloque pregos na parte superior de outros
pregos.
• Utilize apenas peças sobresselentes especificadas
pelo fabricante ou pelos seus agentes autorizados.
• As reparações só devem ser efectuadas pelo
fabricante ou por agentes autorizados tendo em
conta a informação fornecida no manual e
utilizando as ferramentas e equipamento
adequados.
• Não desmonte ou bloqueie quaisquer partes do
pregador, como por exemplo, a junta de
segurança.
• Efectue a manutenção da ferramenta em
intervalos regulares.
1 Garrafa de óleo para ferramentas pneumáticas
DEWALT
1 Chave Allen
1 Caixa de transporte
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
O seu pregador D51238 foi concebido para pregar
pregos em peças de madeira.
1 Interruptor de ligar/desligar
2 Bocal do ar
3 Lingueta de contacto
4 Carregador
Aparece o seguinte na ferramenta:
Montagem e ajuste
Ferramenta pneumática com junta de
ligação de segurança.
Não utilize numa escada.
Ângulo do carregador.
Número máximo de pregos no carregador.
Diâmetro do prego.
Comprimento do prego.
Pressão máx. de funcionamento
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Pregador
1 Gatilho de accionamento sequencial
1 Par de óculos de protecção
58
Selecção do gatilho
Estas ferramentas são montadas com um gatilho de
accionamento por impacto. Também está incluído
um gatilho de accionamento sequencial.
Para obter as definições de “accionamento por
impacto” e “accionamento sequencial”, veja mais
abaixo.
- O gatilho cinzento com um pequeno prego
impresso lateralmente é o gatilho de accionamento
sequencial. A instalação deste kit faz com que a
ferramenta funcione no modo de accionamento
sequencial.
- O gatilho preto com três pregos impressos
lateralmente é o gatilho de accionamento por
impacto. A instalação deste kit faz com que a
ferramenta funcione no modo de accionamento
por impacto.
Remoção do gatilho (fig. B)
• Desligue o tubo de ar da ferramenta.
• Remova todos os pregos do carregador.
• Remova a ilhó de borracha (5) da extremidade
da cavilha (6).
• Remova a cavilha.
• Remova o gatilho (7).
PORTUGUÊS
Colocação do gatilho (fig. B)
• Seleccione o respectivo gatilho.
• Introduza o gatilho na respectiva cavidade
assegurando-se de que a mola do gatilho (8) fica
correctamente colocada.
• Introduza a cavilha (6) através da estrutura da
ferramenta, a guia da lingueta de contacto e o
gatilho.
• Empurre a ilhó de borracha (5) para a
extremidade da cavilha (6).
Bocal do ar (fig. A)
Estas ferramentas têm uma rosca para tubos
de 1/4" para o bocal do ar (2).
• Enrole a extremidade do macho com fita Teflon
para evitar fugas de ar.
• Aparafuse o mancho na tampa da extremidade e
aperte bem.
Modo de emprego
Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
Preparação da ferramenta (fig. C)
• Drene toda a condensação dos depósitos
e tubos do compressor de ar.
• Lubrifique a ferramenta. Veja “Manutenção”.
• Remova todos os pregos do carregador.
• Carregue no botão de libertação rápida (11)
e puxe o carregador (4) para trás.
• Verifique se a lingueta de contacto (3)
e o carregador (4) se podem mover livremente.
Não utilize a ferramenta caso a lingueta
de contacto ou carregador não puderem
mover-se livremente.
• Verifique se a pressão da alimentação do ar está
abaixo da pressão máxima recomendada de
funcionamento.
• Ligue o tubo do ar ao encaixe na ferramenta.
• Verifique se existem fugas audíveis à volta das
válvulas e vedantes.
• Regule a pressão do ar até à pressão mínima
recomendada de funcianamento.
Nunca utilize uma ferramenta que tenha
peças com fugas ou que estejam
danificadas.
Funcionamento em tempo frio
Sempre que utilizar ferramentas a temperaturas
extremamente baixas:
• Mantenha a ferramenta o mais quente possível
antes de a utilizar.
• Desligue o tubo de ar da ferramenta.
• Coloque 5-10 gotas de óleo para ferramentas
pneumáticas DEWALT (ou óleo pneumático para
inverno contendo etileno glicol) na entrada do ar.
• Ajuste a pressão so ar a um máximo de 5,5 bar.
• Ligue o tubo do ar ao encaixe na ferramenta.
• Coloque pregos no carregador como abaixo
descrito.
• Accione a ferramenta 5 ou 6 vezes numa tábua
de madeira para lubrificar os anéis.
• Aumente a pressão do ar até ao nível de
funcionamento normal.
• Utilize a ferramenta normalmente.
Funcionamento em tempo quente
A ferramenta deve funcionar normalmente. Evite o
calor directo da luz solar para evitar danos nos
impactos, anéis e outras partes de borracha.
Carregar a ferramenta (fig. C)
Ligue sempre a ferramenta à alimentação
do ar antes de carregá-la com pregos.
• Carregue no botão de libertação rápida (11)
e puxe o carregador (4) para trás.
• Seleccione um conjunto de pregos.
Consulte “Especificações técnicas”.
• Introduza o conjunto de pregos na ranhura de
carregamento na parte superior do carregador.
• Empurre o carregador para a frente até que
encaixe.
Ligar a ferramenta (fig. D)
Estas ferramemtas estão equipadas com uminterruptor
de ligar/desligar (1). Quando rodado para a direita,
este interruptor evita o funcionamento da ferramenta.
Quando o interruptor é centrado,
a ferramenta está completamente operacional.
59
PORTUGUÊS
A ferramenta pode ser operada através de um de dois
modos: modo de accionamento sequencial ou modo
de accionamento por impacto. O gatilho instalado na
ferramenta determina o modo de accionamento.
Modo de accionamento sequencial
O modo de accionamento sequencial é utilizado para
pregar de forma intermitente sempre que é necessário
ter algum cuidado e precisão na operação.
• Coloque o gatilho cinzento como descrito acima.
• Empurre a lingueta de contacto contra a
superfície de trabalho.
• Puxe o gatilho para accionar a ferramenta.
Cada vez que puxar o gatilho pela lingueta de
contacto empurrada contra a superfície de
trabalho conduz um prego.
Gatilho de accionamento por impacto
Omodo de accionamento por impacto é utilizado
para pregar pregos rapidamente em superfícies
planas e estáveis.
• Coloque o gatilho preto como descrito acima.
• Para pregar um único prego: Opere a ferramenta
como descrito no accionamento sequencial.
• Para pregar vários pregos: Puxe primeiro o gatilho
e, de seguida, empurre a lingueta de contacto
várias vezes contra a superfície de trabalho.
Não mantenha o gatilho premido quando
a ferramenta não estiver a ser utilizada.
Mantenha o interruptor de ligar/desligar
da ferramenta rodado para a direita para
evitar o accionamento acidental quando
esta não estiver a ser utilizada.
Eliminar um prego encravado (fig. E)
Caso um prego fique encravado na extremidade,
sisga as seguintes instruções para o remover:
• Desligue o tubo de ar da ferramenta.
• Bloqueie o gatilho com o interruptor de
ligar/desligar.
• Carregue no botão de libertação rápida (11)
e puxe o carregador (4) para trás.
• Levante o trinco frontal (12) e retire o suporte (13)
odo caminho para que o carregador (14) possa
ser aberto.
• Remova o prego dobrado utilizando um alicate
se necessário.
60
• Se a lâmina de percussão estiver para baixo,
empurre-a para cima utilizando uma chave de
fendas.
• Feche o carregador (14) e volte a colocar o
suporte (13).
• Carregue no trinco frontal (12) até à posição de
bloqueado.
• Ligue o tubo do ar ao encaixe na ferramenta.
• Coloque pregos no carregador.
Consulte “Carregar a ferramenta”.
• Empurre o carregador para a frente até que encaixe.
Caso os pregos se encravem com
frequência na extremidade ponteaguda,
mande reparar a ferramenta num Centro
de Assitência Técnica DEWALT.
Definição da profundidade (fig. F)
Desligue sempre a ferramenta da
alimentação do ar antes de ajustar a
definição de profundidade.
A profundidade à qual os pregos são pregados pode
ser ajustada utilizando o ajuste de profundidade
existente na extremidade ponteaguda da ferramenta.
• Para diminuir a profundidade, carregue no botão
de ajuste (15) e coloque a interruptor (16) para
baixo.
• Para aumentar a profundidade, carregue no
botão de ajuste (15) e coloque a interruptor (16)
para cima.
Gancho da correia/de travamento
Estas ferramentas têm um gancho da correia/de
travamento incorporado. O gancho pode ser rodado
para ambos os lados da ferramenta e pode ser
retirado quando não utilizado.
Para remover o gancho da correia/de travamento:
• Remova o tubo do ar ao encaixe na ferramenta.
• Utilize um alicate ou uma chave para remover a
porca do gancho da extremidade da tampa da
ferramenta.
• Remova o gancho, a anilha e a mola.
PORTUGUÊS
Manutenção
A sua ferramenta foi concebida para funcionar durante
muito tempo com um mínimo de manutenção.
O funcionamento satisfatório contínuo depende de
bons cuidados e limpeza regular da ferramenta.
Efectue diariamente as seguintes operações de
manutenção:
Lubrifique a ferramemta com 5-7 gotas de óleo
para ferramentas pneumáticas DEWALT
• Introduza as gotas no bocal
A ferramenta salta pregos
• Verifique a alimentação do ar.
• Lubrifique a ferramenta.
• Limpe o carregador e a extremidade ponteaguda.
Os pregos encravam na ferramenta
• Utilize apenas pregos do tipo especificado.
• Aperte os parafusos da extremidade ponteaguda.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
Drene toda a condensação dos depósitos e tubos
do compressor de ar
• Abra as válvulas de drenagem ou outras nos
depósitos do compressor.
• Drene toda a água acumulada nos tubos.
Limpe o carregador, o empurrador e
o mecanismo da lingueta de contacto
• Limpe com ar comprimido.
Assegure-se de que todos os pregos na
ferramenta estão apertados e sem danos.
• Aperte os pregos soltos utilizando a ferramenta
apropriada.
Resolução de problemas
Caso a ferramenta não funcione correctamente, siga
as instruções abaixo. Caso não consiga resolver o
prblema, contacte o Centro de Assistência Técnica.
A ferramenta não funciona
• Verifique a alimentação do ar.
• Se a temperatura for baixa, aqueça a ferramenta.
A ferramenta tem pouca potência
• Verifique a alimentação do ar.
• Verifique se a saída do ar está limpa.
• Lubrifique a ferramenta.
A tampa superior apresenta fuga de ar
• Aperte os parafusos da tampa.
61
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina completa,
bem como a factura de compra e ser-lhe á
apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após a
compra, entregue-a, sem encargos, num Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Deve apresentar
uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual. Em alternativa,
encontrará uma lista de Centros de Assistência
Técnica DEWALT e todas as informações sobre o
nosso serviço pós-venda disponíveis na Internet
em www.2helpU.com.
62
SUOMI
NAULAIN D51238
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Tekniset tiedot
Äänenpaine (LpA)
Ääniteho (LWA)
Tärinätaajuuden painotettu
geometrinen keskiarvo
Suositeltu käyttöpaine
Suurin käyttöpaine
Ilmankulutus yhtä iskua kohden
Toimintatila
Säiliön kulma
Kiinnikkeet
pituus
varren halkaisija
kulma
Paino
1)
D51238
dB(A) < 75
dB(A) < 88
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
2
m/s
baaria
baaria
l
1)
2,3
4,8 - 8,0
8,0
4,5 (6,9 baarin
paineella)
kontaktitoiminta
0°
mm 16 - 50
mm 1,2 (18 gauge)
0°
kg 1,27
Tämä arvo on konekohtainen tyyppiarvo, eikä
kuvaa vaikutusta käsi-käsivarsi-yhdistelmään
käytettäessä konetta. Käsi-käsivarsi-yhdistelmään
kohdistuva vaikutus konetta käytettäessä riippuu
esimerkiksi puristusvoimasta, kosketuspaineen
voimasta, työskentelysuunnasta, energiansyötön
säätämisestä, työstökappaleesta ja
työstökappaleen tuesta.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
D51238
DEWALT vakuuttaa, että koneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EC,
EN 792-13, EN 12549 & EN 12096 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen
käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden lisäksi
tulee aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Loukkaantumisten ehkäisemiseksi on noudatettava
seuraavia perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie työkalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä
kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä työkaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
3 Varjeltava lapsilta
Älä anna lasten tai muiden henkilöiden päästä
kosketuksiin työkalun kanssa. Alle 16-vuotiaat
tarvitsevat valvontaa.
4 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
5 Älä ylikuormita työkalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
6 Valitse oikea työkalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan. Laitteen tai siihen
liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten
vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
63
SUOMI
7 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona työskennellessäsi
kumihansikkaita ja liukumattomia kenkiä. Jos sinulla
on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
8 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
9 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun
vaihto-ohjeita. Pidä työkalun kädensijat kuivina ja
puhtaina öljystä ja rasvasta.
10 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
työkalua, kun olet väsynyt.
11 Tarkista, että työkalu on kunnossa
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa.
Älä käytä työkalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
12 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
13 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä työkalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen. Turvallisuussyistä
vain valtuutetut ammattilaiset saavat huoltaa laitteita.
Paineilmatoimisia naulaimia koskevat lisäturvaohjeet
• Käytä aina suojalaseja.
• Käytä aina kuulonsuojaimia.
• Käytä vain käyttöohjeessa määritellyn tyypin
kiinnikkeitä.
• Älä kiinnitä työkalua tukeen telineiden avulla.
• Älä käytä työkalua koskaan muuhun kuin tässä
käyttöohjeessa selitettyyn käyttötarkoitukseen.
• Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että turvaja laukaisumekanismit toimivat oikein ja että kaikki
mutterit ja pultit ovat kireitä.
• Kytke työkalu paineilmajärjestelmään pikaliittimillä.
Ei-tiivistyvä nippa on asennettava työkaluun siten,
ettei työkalussa ole paineilmaa irrottamisen jälkeen.
64
• Käytä aina puhdasta, kuivaa paineilmaa.
Älä käytä tämän työkalun energianlähteenä
happea tai räjähtäviä kaasuja.
• Tämän työkalun saa kytkeä vain sellaiseen
paineilmalähteeseen, jossa työkalun suurin sallittu
paine ei voi ylittyä yli 10 %:lla. Jos paine on tätä
suurempi, paineilmalähteeseen on asennettava
paineenvähennysventtiili sekä alavirtauksen
turvaventtiili.
• Käytä vain sellaisia ilmaletkuja, joiden luokitus
ylittää työkalun suurimman toimintapaineen.
• Irrota työkalu paineilmajärjestelmästä ennen
työkalun kuljettamista. Näin on meneteltävä
etenkin käytettäessä tikapuita tai liikuttaessa
epätavallisessa asennossa.
• Irrota työkalu paineilmalähteestä, kun työkalu ei
ole käytössä.
• Vältä työkalun heikentämistä tai vaurioittamista
esimerkiksi:
- iskuilla tai raapivilla pinnoilla
- muilla kuin valmistajan hyväksymillä muutoksilla
- käyttämällä teräksestä tai muusta kovasta
materiaalista valmistettua ohjuria
- tiputtamalla tai työntämällä lattiaa vasten
- käyttämällä liiallista voimaa
• Älä käytä tätä työkalua vasarana.
• Älä koskaan osoita mitään kiinnitystyökalua
itseäsi tai ketään muuta kohti.
• Pitele työkalua työskentelyn aikana siten, ettei
pää tai keho voi vammautua rekyylistä, joka voi
aiheutua paineilmalähteen energianpurkauksesta
tai työkappaleen kovasta alueesta.
• Älä koskaan laukaise kiinnitintyökalua tyhjään tilaan.
• Kun olet työalueella, kanna työkalu työkohteeseen
yhdestä kädensijasta. Älä koskaan paina liipaisinta
kantaessasi.
• Ota työalueen olosuhteet huomioon.
Kiinnikkeet voivat lävistää ohuet työkappaleet
kokonaan tai livetä työkappaleen reunoista ja
nurkista. Tästä voi aiheutua vaaraa ihmisille.
• Älä aseta kiinnikkeitä työkappaleen reunan lähelle.
• Älä aseta kiinnikkeitä muiden kiinnikkeiden päälle.
• Käytä vain valmistajan tai tämän valtuutettujen
edustajien toimittamia varaosia.
• Korjauta työkalu vain valmistajalla tai valtuutetulla
edustajalla. Noudata kaikkia käyttöohjeessa
annettuja tietoja.
Käytä vain asianmukaisia työkaluja ja välineitä.
SUOMI
• Älä pura tai tuki kiinniketyökalun mitään osaa,
kuten turvakehystä.
• Huollata työkalu oikein säännöllisesti.
Koneessa on seuraavat piktogrammit:
Pneumaattinen työkalu, jossa on
turvakehys.
Älä käytä tikkailla.
Säiliön kulma.
Naulojen enimmäismäärä lippaassa.
Naulan halkaisija.
4 Säiliö
Asennus ja säädöt
Liipaisimen valinta
Työkaluissa on vakiona pikaliipaisin.
Alkuperäispakkauksessa tulee mukana myös
vaihetoiminen liipaisin. Alla on “pikatoimisen” ja
“vaihetoimisen” liipaisimen määritelmät.
- Harmaa liipaisin, jonka sivussa on yhden naulan
kuva, on vaihetoiminen liipaisin. Kun tämä paketti
asennetaan, työkalu toimii vaihetilassa.
- Musta liipaisin, jonka sivussa on kolmen naulan
kuva, on pikatoiminen liipaisin. Kun tämä paketti
asennetaan, työkalu toimii pikatilassa.
Liipaisimen irrottaminen (kuva B)
• Irrota ilmaletku työkalusta.
• Poista kaikki naulat säiliöstä.
• Irrota kumitiiviste (5) lieriötapin (6) päästä.
• Irrota lieriötappi.
• Irrota liipaisinkokoonpano (7).
Naulan pituus.
Suurin käyttöpaine.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Naulain
1 Vaihetoiminen liipaisin
1 Suojalasit
1 Pullollinen DEWALT-paineilmatyökaluöljyä
1 Kuusiokoloavain
1 Laukku
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Naulain D51238 on suunniteltu kiinnikkeiden
painamiseen puisiin työkappaleisiin.
1 Liipaisin/lukitusvapautuskytkin
2 Ilmasovite
3 Kontaktiliuska
Liipaisimen asentaminen (kuva B)
• Valitse asianmukainen liipaisin.
• Asenna liipaisinkokoonpano liipaisinkaukaloon.
Varmista, että liipaisimen jousi (8) on kunnolla
paikallaan.
• Työnnä lieriötappi (6) työkalun rungon,
kontaktiliuskan ohjaimen ja liipaisinkokoonpanon
läpi.
• Työnnä kumitiiviste (5) lieriötapin (6) päähän.
Ilmasovite (kuva A)
Näissä työkaluissa on vakiomallinen 1/4-tuuman
putkikierre ilmasovitetta (2) varten.
• Kierrä sovitteen urospäähän teflonteippiä,
ettei sovite vuoda ilmaa.
• Ruuvaa sovite päätykorkkiin ja kierrä tiukasti kiinni.
Käyttöohjeet
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
Työkalun valmisteleminen (kuva C)
• Poista kaikki kondensoitunut vesi
paineilmakompressorin säiliöistä ja letkuista.
• Voitele työkalu. (Katso “Huolto”.)
65
SUOMI
• Poista kaikki naulat säiliöstä.
• Paina työntimen vapautuspainiketta (11) ja vedä
säiliötä (4) taaksepäin.
• Tarkista, liikkuvatko kontaktiliuska (3) ja säiliö (4)
vapaasti.
Älä käytä työkalua, jos kontaktiliuska ja
säiliö eivät pääse liikkumaan vapaasti.
• Tarkista, että paineilmalähteen paine on suurinta
suositeltua käyttöpainetta pienempi.
• Kytke ilmaletku työkalussa olevaan sovitteeseen.
• Tarkista kuuntelemalla, vuotavatko venttiilit ja
tiivisteet.
• Aseta ilmanpaineeksi pienin suositeltu käyttöpaine.
Älä koskaan käytä vuotavaa työkalua tai
työkalua, jossa on vaurioituneita osia.
Käyttö kylmässä säässä
Kun työkaluja käytetään pakkasessa:
• Pidä työkalu mahdollisimman lämpimänä ennen
käyttöä.
• Irrota ilmaletku työkalusta.
• Lisää 5-10 tippaa DEWALT-paineilmatyökaluöljyä
(tai talvikäyttöön tarkoitettua paineilmaöljyä,
jossa on etyleeniglykolia) ilma-aukkoon.
• Aseta ilmanpaineeksi enintään 5,5, baaria.
• Kytke ilmaletku työkalussa olevaan sovitteeseen.
• Lataa naulat säiliöön alla kuvatulla tavalla.
• Laukaise työkalu 5 - 6 kertaa jätelautaan,
jotta o-renkaat saavat voitelun.
• Nosta ilmanpaine normaalille toimintatasolle.
• Käytä työkalua normaaliin tapaan.
Työkalun käyttäminen kuumalla säällä
Työkalun pitäisi toimia normaalisti. Vältä työkalun
jättämistä suoraan auringonvaloon, etteivät puskurit,
o-renkaat ja muut kumiosat vaurioidu.
Työkalun lataaminen (kuva C)
Kytke työkalu ilmanpainelähteeseen aina
ennen naulojen lataamista.
• Paina työntimen vapautuspainiketta (11) ja vedä
säiliötä (4) taaksepäin.
• Valitse asianmukainen lomitettu naulapakkaus.
Katso “Tekniset tiedot”.
66
• Työnnä lomitetut naulapakkaukset säiliön päällä
olevaan latausaukkoon.
• Paina säiliötä eteenpäin, kunnes se lukittuu
paikalleen.
Koneen laukaiseminen (kuva D)
Näissä työkaluissa on liipaisin/lukituskytkin (1).
Kun kytkintä kierretään oikealle, työkalua ei voida
laukaista. Kun kytkin on keskellä, työkalu on
toimintakunnossa. Työkalua voidaan käyttää
kahdella eri tavalla: vaihetoimintatilassa tai
pikatoimintatilassa.
Toimintatila määräytyy työkaluun asennetun
liipaisimen perusteella.
Vaihetoimintatilassa
Vaihetoimintatilaa käytetään huolelliseen naulaamiseen,
kun naulan sijainti on valittava hyvin tarkasti.
• Asenna harmaa liipaisin yllä kuvatulla tavalla.
• Paina kontaktiliuska työpintaa vasten.
• Laukaise työkalu painamalla liipaisinta. Kun
liipaisinta painetaan kerran kontaktiliuskan ollessa
työpintaa vasten, työkalu lisää yhden naulan.
Pikatoiminta
Pikatoimintatilaa käytetään, kun halutaan naulata
nopeasti tasaisia, paikallaan pysyviä pintoja.
• Asenna musta liipaisin yllä kuvatulla tavalla.
• Yhden naulan lisääminen: Käytä työkalua
vaihetoimintatilan ohjeiden mukaisesti.
• Useiden naulojen lisääminen: Vedä ensin
liipaisinta ja paina sitten kontaktiliuskaa toistuvasti
työpintaa vasten.
Älä pidä liipaisinta painettuna, kun työkalu
ei ole käytössä. Pidä liipaisimen
lukituskytkin oikealle kierrettynä.
Näin työkalu ei laukea vahingossa,
kun se ei ole käytössä.
Jumittuneen naulan poistaminen (kuva E)
Jos naula jumittuu suukappaleeseen, noudata näitä
naulan poistamista koskevia ohjeita:
• Irrota ilmaletku työkalusta.
• Lukitse liipaisin lukituskytkimellä.
• Paina työntimen vapautuspainiketta (11) ja vedä
säiliötä (4) taaksepäin.
• Nosta etusalpa (12) ylös ja siirrä kiinnike (13) pois
tieltä siten, että sylinteri (14) voidaan avata.
SUOMI
• Poista taittunut naula. Käytä tarvittaessa pihtejä.
• Jos työntöterä on ala-asennossa,
paina työntöterää ylöspäin ruuvitaltan avulla.
• Sulje sylinteri (14) ja aseta kiinnike (13) takaisin
oikeaan asentoonsa.
• Paina etusalpa (12) lukittuun asentoon.
• Kytke ilmaletku työkalussa olevaan sovitteeseen.
• Lataa naulat säiliöön. Katso “Työkalun lataaminen”.
• Paina säiliötä eteenpäin, kunnes se lukittuu
paikalleen.
Jos naulat jumittuvat suukappaleeseen
usein, huollata työkalu valtuutetussa
DEWALT-huoltopisteessä.
Tee seuraavat huoltotoimenpiteet päivittäin:
Voitele työkalu 5-7 tipalla of DEWALTpaineilmatyökaluöljyä
• Lisää tipat työkalun päätykorkissa olevaan
ilmasovitteeseen.
Poista kaikki kondensoitunut vesi
paineilmakompressorin säiliöistä ja letkuista.
• Avaa kompressorisäiliöiden hanat tai muut
tyhjennysventtiilit.
• Anna veden valua pois letkuista.
Syvyysasetus (kuva F)
Irrota työkalu aina paineilmalähteestä
ennen syvyysasetuksen säätämistä.
Naulojen asennussyvyyttä voidaan säätää työkalun
suukappaleesta.
• Jos haluat pienentää syvyyttä, paina säätöpainiketta
(15) ja liu’uta liukukytkin (16) alaspäin.
• Jos haluat lisätä syvyyttä, paina säätöpainiketta (15)
ja liu’uta liukukytkin (16) ylöspäin.
Kantokoukku
Näissä työkaluissa on valmiina kantokoukku.
Koukku voidaan siirtää työkalun kummalle tahansa
puolelle. Koukku voidaan myös kääntää pois tieltä,
kun työkalu ei ole käytössä.
Kantokoukun irrottaminen:
• Irrota ilmaletku työkalussa olevasta sovitteesta.
• Irrota kantokoukun mutteri työkalun päätykorkista
pihtien tai kiintoavaimen avulla.
• Irrota kantokoukku, aluslevy ja kiinnitysjousi.
Puhdista säiliö, työnnin ja kontaktiliuskamekanismi
• Puhdista puhaltamalla paineilmalla.
Varmista, että työkalun kaikki kiinnikkeet ovat
kireällä ja ehjiä.
• Kiristä löysät kiinnikkeet käyttäen asianmukaista
työkalua.
Vianmääritys
Jos työkalu ei näytä toimivan oikein, noudata seuraavia
ohjeita. Jos työkalu ei tästä huolimatta toimi,
ota yhteyttä huoltopisteeseen.
Työkalu ei toimi
• Tarkista paineilmalähde.
• Jos lämpötila on alhainen, lämmitä työkalua.
Työkalu ei saa riittävästi tehoa
• Tarkista paineilmalähde.
• Tarkista, onko ilmanpoistoaukko vapaa.
• Voitele työkalu.
Huolto-ohjeita
DEWALT-työkalu on suunniteltu käytettäväksi pitkän
aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Yläkorkeista vuotaa ilmaa
• Kiristä korkkien ruuvit.
Työkalu jättää nauloja väliin
• Tarkista paineilmalähde.
• Voitele työkalu.
• Puhdista säiliö ja suukappale.
67
SUOMI
Kiinnikkeet jumittuvat työkaluun
• Varmista, että käytät vain määritetyn tyypin
kiinnikkeitä.
• Kiristä suukappaleen ruuvit.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
68
SVENSKA
SPIKPISTOL D51238
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör DEWALT
till ett av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Tekniska data
Ljudtryck (LpA)
Ljudeffekt (LWA)
Vägd geometrisk medelvärd
av vibrationsfrekvensen
Rekommenderat arbetstryck
Max. arbetstryck
Luftkonsumtion per skott
Arbetsläge
Magasinsvinkel
Spikar
längd
skaftdiameter
vinkel
Vikt
1)
D51238
dB(A) < 75
dB(A) < 88
m/s2
bar
bar
l
2,31)
4,8 - 8,0
8,0
4,5 (vid 6,9 bar)
kontaktaktivering
0°
mm. 16 - 50
mm. 1,2 (18 gauge)
0°
kg 1,27
Det här värdet är relaterat till verktyget som
typvärde och det representerar inte den påverkan
som hand-armsystemet utsätts för när verktyget
används. Påverkan på hand-armsystemet medan
verktyget används kommer t.ex. att bero på
kraften i greppet, kraften i kontakttrycket,
arbetsriktningen, den inställda energitillförseln,
arbetsstycket och arbetsstyckets stöd.
CE-Försäkran om överensstämmelse
D51238
DEWALT förklarar att dessa verktyg är konstruerade
i överensstämmelse med följande normer:
98/37/EC, EN 792-13, EN 12549 & EN 12096.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder verktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för personskada.
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyg för regn. Använd inte verktyg
på fuktiga eller våta platser. Ha bra belysning
över arbetsytan. Använd inte verktyg i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Utom räckhåll för barn
Låt inte barn eller tillfälliga besökare komma
i kontakt med verktyget. Personer under 16 år får
inte arbeta med verktyget på egen hand.
4 Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
5 Överbelasta inte verktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
69
SVENSKA
6 Använd rätt verktyg
Tvinga inte verktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
verktyg för ändamål de inte är avsedda för.
7 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
8 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
9 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör.
Kontrollera verktygets sladd regelmässigt och
få den reparerad hos en erkänd fackverkstad om
den är skadad. Kontrollera förlängningssladdar
regelmässigt och byt ut dem om de är skadade.
Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
10 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte verktyget när Du är trött.
11 Kontrollera verktyget för skador
Innan fortsatt användning av verktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att fastställa
om det kommer att fungera riktigt och utföra den
avsedda funktionen. Kontrollera att de rörliga
delarna fungerar oklanderligt och inte klämmer,
att inga delar är brutna, att alla delar är riktigt
monterade och att andra förhållanden som kan
påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges
i bruksanvisningen.
12 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
13 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer endast utföras av
behörig montör.
70
Extra säkerhetsanvisningar för pneumatiska
spikpistoler
• Använd alltid skyddsglasögon.
• Använd alltid hörselskydd.
• Använd enbart sådana spik som manualen anger.
• Använd inga ställningar el. stativ för att montera
verktyget på ett stöd.
• Använd aldrig verktyget för andra ändamål än
sådana som manualen anger.
• Före användning skall man kontrollera att säkringsoch utlösarmekanismerna fungerar korrekt och att
alla muttrar och skruvar är hårt dragna.
• Använd snabbkopplingar för anslutning av
tryckluftssystemet. Den öppna nippeln skall vara
monterad i verktyget på sådant sätt att ingen
tryckluft kan finns kvar i verktyget sedan det
kopplats från.
• Använd alltid ren och torr tryckluft. Använd aldrig
syrgas eller andra eldfarliga gaser som energikälla
för det här verktyget.
• Anslut endast verktyget till en tryckluftstillförsel
där verktygets max. tillåtna tryck inte kan
överskridas med mer än 10 procent. I händelse
av högre tryckvärden skall en reducerventil med
en säkerhetsventil i luftströmmens riktning finnas
inbyggd i tryckluftstillförseln.
• Använd enbart slangar med märkvärden högre
än verktygets maximala driftstryck.
• Innan verktyget flyttas skall det kopplas bort från
tryckluftssystemet. Detta är särskilt viktigt vid
arbete på stegar och ställningar eller när man
intar ovanliga kroppsställningar under förflyttning.
• Koppla bort verktyget från lufttillförseln när det
inte används.
• Undvik att försvaga eller skada verktyget genom t.ex:
- stansning eller gravering
- ändringar som inte har tillverkarens tillstånd
- att föra verktyget mot mallar av hårt material
som t.ex. stål
- att tappa det eller skjuta iväg det över golvytan
- att använda överdriven kraft av något slag
• Använd inte utrustningen som hammare.
• Rikta aldrig en driftsfärdig spikpistol etc. mot dig
själv eller någon annan person.
• Under arbetet skall man hålla verktyget så att det
inte kan orsaka skador på huvudet eller kroppen,
om det skulle inträffa en rekyl så som det kan ske
när krafttillförseln plötsligt avbryts, eller när man
stöter mot någon hård yta i arbetsstycket.
SVENSKA
• Aktivera aldrig spikpistolen etc. i tomma luften.
• På arbetsplatsen/arbetsytan skall man alltid bära
verktyget i ett handtag enbart, och aldrig ha
utlösaren aktiverad.
• Undersök förhållandena på arbetsytan. Spik kan
tränga igenom tunna arbetsstycken eller slinta på
hörn och kanter och på så sätt utsätta personer
för skaderisker.
• Skjut aldrig in spik nära kanten på arbetsstycket.
• Skjut inte spik ovanpå andra spik.
• Använd bara reservdelar som godkänts av
tillverkaren eller dennes auktoriserade
representanter.
• Lämna bara verktyget till reparation hos tillverkaren
eller dennes auktoriserade representanter,
som kan följa manualens anvisningar och som
använder rätt verktyg och utrustning.
• Låt bli att plocka ner eller blockera någon del av
spikmaskinen som t.ex. säkerhetsbygeln.
• Se till att verktyget genomgår korrekt service i
regelbundna intervall.
1
1
1
1
1
1
Par skyddsglasögon
Behållare för DEWALT- olja för pneumatiska verktyg.
Sexkantnyckel
Låda
Instruktionshandbok
Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din spikpistol D51238 är tillverkad för att spika i
arbetsstycken av trä.
1 Kontroll för att utlösa/stänga av.
2 Luftkoppling
3 Kontaktutlösning
4 Magasin
Montering och inställning
Följande symboler syns på verktyget:
Pneumatiskt verktyg med säkerhetsbygel.
Använd inte på stege.
Magasinsvinkel.
Maximalt antal spik i magasinet.
Spikdiameter.
Spiklängd.
Max. arbetstryck
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Spikpistol
1 Utlösare för sekvensktion.
Val av utlösare
Dessa verktyg är monterade med en utlösare för
stötvis aktion. En utlösare för sekvensaktion
medföljer i originalförpackningen. “Stötvis aktion”
och “sekvensaktion” definieras här nedan.
- Den grå utlösaren med en spiksymbol på sidan
är utlösaren för sekvensaktion. Om den här
satsen installeras kommer verktyget att fungera
med sekvensaktion.
- Den svarta utlösaren, med en symbol med tre
spikar på sidan, är utlösaren för stötvis aktion.
Om den installeras kommer verktyget att fungera
med stötvis aktion.
Att ta av utlösaren (fig. B)
• Koppla bort luftledningen från verktyget.
• Töm magasinet på spik.
• Avlägsna gummitätningen (5) från änden på
styrpinnen (6).
• Ta bort styrpinnen.
• Ta av utlösarenheten (7).
Montera utlösaren (fig. B)
• Välj önskad utlösare.
• Sätt i utlösarenheten i urtaget och se till att
utlösarfjädern (8) sitter som den skall.
71
SVENSKA
• För in styrpinnen (6) genom verktygsramen,
kontaktutlösarstyrningen och utlösarenheten.
• Tryck fast gummitätningen (5) på änden på
styrpinnen.
Luftkoppling (fig.A)
De här verktygen har en standard 1/4" rörgänga för
luftledningskopplingen (2).
• Fäst teflontejp runt den utvändiga gängan för att
motverka luftläckage.
• Skruva i kopplingen i locket på änden och dra åt
hårt.
Bruksanvisning
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
Iordningställa verktyget (fig. C)
• Avlägsna all kondens ur kompressorns tankar
och slangar.
• Smörj verktyget. Se “Underhåll”.
• Töm magasinet på spik.
• Lösgör utstötaren med knappen (11) och dra
magasinet (4) bakåt.
• Kontrollera att kontaktutlösaren (3) och
magasinet (4) är obehindrat rörliga.
Använd inte verktyget, om inte
kontaktutlösaren eller magasinet är fritt
rörliga.
• Kontrollera att trycket i lufttillförseln ligger under
max. rekommenderat arbetstryck.
• Anslut luftslangen till kopplingen på verktyget.
• Lyssna efter hörbara läckor vid ventiler och
packningar.
• Sätt luftrycket på min. rekommenderat arbetstryck.
Använd aldrig ett verktyg som läcker eller
har skadade delar.
Användning i kyla.
När man använder verktyget vid temperaturer under
fryspunkten:
• Håll verktyget så varmt som möjligt innan det
skall användas.
• Koppla bort luftledningen från verktyget.
72
• Droppa 5-10 droppar DEWALT- pneumatisk
verktygsolja (eller pneumatisk vinterolja med
glykol) i luftintaget.
• Sätt lufttrycket på max. 5,5 bar.
• Anslut luftslangen till kopplingen på verktyget.
• Fyll magasinet med spik som beskrivet nedan.
• Aktivera verktyget 5 till 6 gånger i spillvirke så att
o - ringarna smörjs.
• Höj lufttrycket till normal arbetsnivå.
• Använd verktyget på vanligt sätt.
Användning i värme
Verktyget bör fungera på normalt sätt. Undvik hetta i
direkt solsken så att stötfångare, o - ringar eller
andra delar inte skadas.
Ladda verktyget (fig. C)
Anslut alltid verktyget till lufttillförseln
innan spiken fylls på.
• Lösgör utstötaren med knappen (11) och dra
magasinet (4) bakåt.
• Välj ut ett lämpligt avpassat spikstick.
Se “Tekniska data”.
• För in avpassad (e) spiktstickor i laddningsskåran
ovanpå magasinet.
• Tryck magasinet framåt tills det knäpper fast.
Aktivera verktyget (fig. D)
Dessa verktyg är försedda med en kontroll för
utlösning/avstängning (1). När den vrids åt höger
förhindrar kontrollen att verktyget aktiveras.
Med kontrollen i mittläge, är verktyget färdigt att
användas. Verktyget kan användas i två
funktionslägen: sekvensaktionsläge eller stötvis
aktionsläge. Vilken utlösare som är installerad
i verktyget bestämmer funktionsläget.
Läget för sekvensaktion
Sekvensläget används för avbruten spikning när
man önskar mycket noggrann och exakt placering.
• Montera den grå utlösaren som beskrivet ovan.
• Tryck kontaktutlösaren mot arbetsytan.
• Dra i utlösaren och aktivera verktyget. Varje gång
man drar i utlösaren med kontaktutlösaren tryckt
mot arbetsytan, kommer en spik att köras in.
SVENSKA
Stötvis aktion
Funktionsläget för stötvis aktion används för snabb
spikning i platta, orörliga ytor.
• Montera den svarta utlösaren som beskrivet ovan.
• För att slå i en enskild spik. Använd verktyget
som beskrivet för sekvensaktion.
• För att slå i flera spik. Dra först i utlösaren
och tryck sedan kontaktutlösaren gång på gång
mot arbetsytan.
Håll inte utlösaren intryckt medan verktyget
inte används. Se till att
avstängningskontrollen står längst till höger
så att man undviker att verktyget går i
gång oavsiktligt medan det inte används.
Att ta bort spik som fastnat (fig. E)
Om ett spik fastnar i nosen, skall du fortsätta enligt
de här instruktionerna för att ta bort spiket.
• Koppla bort luftledningen från verktyget.
• Lås utlösaren med avstängningskontrollen.
• Lösgör utstötaren med knappen (11) och dra
magasinet (4) bakåt.
• Fäll upp den främre skenan (12) och dra undan
hållaren (13) så att behållaren (14) kan öppnas.
• Ta bort det krökta spiket, - med en tång om så
behövs.
• Om påskjutarbladet är i sitt nedre läge, skall man
trycka det uppåt med en skruvmejsel.
• Stäng spåret (14) och sätt tillbaka hållaren (13)
i läge.
• Tryck den främre skenan (12) i låst läge.
• Anslut luftslangen till kopplingen på verktyget.
• Fyll på spik i magasinet. Se ”Ladda verktyget”.
• Tryck magasinet framåt tills det knäpper fast.
Om spikar ofta fastnar i nosen,
skall verktyget tas till en auktoriserad
DEWALT - representant för service.
Djupet som spikarna slås i till, kan justeras med
djupinställningen på verktygets nosdel.
• För att minska djupet trycker man in inställningsknappen (15) och för kontaktutlösaren (16) neråt.
• För att øka djupet trycker man in inställningsknappen
(15) och för kontaktutlösaren (16) uppåt.
Upphängningskrok
Dessa verktyg har en inbyggd upphängningskrok.
Kroken kan vridas åt olika håll på verktyget och kan
vikas undan när den inte används.
Att ta av upphängningskroken:
• Koppa bort luftslangen från kopplingen på verktyget.
• Använd tång eller nyckel för att ta av muttern på
upphängningskroken från verktyget.
• Ta av upphängningskroken, brickan och
spärrfjädern.
Skötsel
Ditt DEWALT- verktyg har tillverkats för att kunna
användas länge med så lite underhåll som möjligt.
Varaktig och tillfredsställande användning får man
bara genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Utför följande underhåll dagligen:
Smörj verktyget med 5-7 droppar DEWALT:s olja
för pneumatiska verktyg
• Droppa i luftintaget på ändlocket på verktyget.
Avlägsna all kondens ur kompressorns tankar
och slangar
• Öppna luftningskranarna eller andra
tömningsventiler på kompressortankarna.
• Se till att ansamlat vatten rinner ur slangarna.
Djupinställning (fig. F)
Koppla alltid bort verktyget från lufttillförseln
innan du ändrar djupinställningen.
Rengör magasinet, utstötaren och mekanismen
till kontakutlösaren
• Rengör med tryckluft.
Se till att alla fästförband på verktyget sitter hårt
och inte är skadade
• Dra åt alla förband med lämpligt verktyg.
73
SVENSKA
Felsökning
Följ anvisningarna nedan om något problem
uppkommer. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad om du inte kan lösa problemet.
Verktyget startar inte
• Kontrollera lufttillförseln.
• Om det är kallt skall man värma verktyget.
Verktyget får inte tillräcklig kraft
• Kontrollera lufttillförseln.
• Kontrollera att luftutblåsningen inte är igensatt.
• Smörj verktyget.
Topplocket läcker
• Dra åt skruvarna.
Verktyget hoppar över spik
• Kontrollera lufttillförseln.
• Smörj verktyget.
• Rengör magasinet och nosen.
Spik fastnar i verktyget
• Se till att bara använda spik av angiven typ.
• Dra åt skruvarna i nosen.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
74
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister
i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT. Som alternativ
finns en lista på auktoriserade DEWALT
serviceverkstad och kompletta detaljer om vår
after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
ÇİVİ ÇAKICI D51238
Tebrikler!
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn
deneyimi D E WALT’ profesyonel kullanclar
işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
klavuzun arkasna bakn.
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
Teknik veriler
D51238
Ses şiddeti (L pA )
dB(A) < 75
Akustik gücü (L WA )
dB(A) < 88
İvme karesinin ortalama
ağrlkl kökü
m/s 2 2,3 1)
Tavsiye edilen çalşma
basnc
bar 4,8 - 8,0
Maks. çalşma basnc
bar 8,0
Vuruş başna hava
l 4,5
üketimi
(6,9 bar için)
Çalşma modu
temasla çalşma
Şarjör açs
0º
Sürgüler
uzunluk
mm 16 - 50
gövde çap
mm 1,2 (18 gauge)
aç
0º
Ağrlk
kg 1,27
1)
Bu değer, sadece aletle ilgili
karakteristik bir değerdir ve aletin
kullanm srasnda el-kol sistemine
olan etkileri yanstmaz. Aletin kullanm
srasnda el-kol sistemine olan etkiler,
örneğin, kavrama gücüne, temas bask
gücüne, çalşma yönüne, enerji
kaynağnn ayarna ve çalşlan parçaya
ve çalşlan parçann desteğine bağl
olacaktr.
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan(
D51238
D E WALT, bu aletlerin 98/37/EC, EN 792-13,
EN 12549, EN 12096’ya uygun olarak
tasarlandğn beyan eder.
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
Güvenlik talimatlar(
Aletleri kullanrken daima, yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallarna uyun.
Bu ürünü kullanma girişiminde bulunmadan
önce, aşağdaki güvenlik talimatlarn
dikkatle okuyun.
Bu talimatlar( güvenli bir yerde saklay(n.
Genel Bilgiler
1 Çal(şma alan(n(z( temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal(şma alan(n(z(n çevre koşullar(na
dikkat edin
Aletleri rutubete maruz brakmayn.
Çalşma alannz iyi aydnlatn.
Aletleri, yanc sv ve gazlarn
bulunduğu ortamlarda kullanmayn.
3 Çocuklar( aletlerden uzak tutun
Çocuklarn veya ziyaretçilerin aletle
temasna izin vermeyin. Herkesi çalşma
alanndan uzak tutun.
4 Kullan(lmayan aletleri saklay(n
Kullanlmayan aletleri kuru, güvenli ve
çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde
saklayn.
5 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmayn.
75
TÜRKÇE
6
7
8
9
10
11
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir. Açk havada çalşken, tercihen
lastik eldiven kullann ve kaymaz tabanl
ayakkab giyin. Saçnz uzunsa koruyucu
başlk giyin.
Aş(r( uzanarak çal(şmay(n
Daima yere sk ve dengeli basmaya
dikkat edin.
Daima dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullann. Yorgunken aleti kullanmayn.
İşe uygun alet kullan(n
Küçük alet veya aksesuarlar, ağr
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamayn. Alet, imalat amacna uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktr.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda
tavsiye edilenlerin dşnda aksesuar ve
parçalarn kullanm yaralanma riski
doğurabilir.
Aletlerinize iyi bak(n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Tüm komuta
mekanizmasn kuru, temiz ve yağlardan
uzak tutun.
Hasarl( parça kontrolü yap(n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çalşacağndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için,
özenle hasar kontrolü yapn.
Hareketli parçalarn ayarsz olup
olmadğ veya tutukluk yapp
yapmadğn, krk parça olup olmadğn
ve çalşmasn etkileyebilecek diğer
durumlar kontrol edin. Hasarl siperleri
veya diğer arzal parçalar talimatlar
uyarnca onartn veya yeniletin.
Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar(m
merkezinde onart(n
Bu alet ilgili güvenlik kurallarna
uygundur. Tehlikeyi önlemek için,
aletler, sadece kalifiye teknisyenler
tarafndan onarlmaldr.
Pnömatik çakclar için ek güvenlik
talimatlar
• Daima emniyet gözlüğünü takn.
76
• Daima kulak korumasn kullann.
• Sadece klavuzda belirtilen sürgü
tiplerini kullann.
• Aleti bir desteğe monte etmek için
herhangi bir dayanak kullanmayn.
• Aleti hiçbir zaman bu klavuzda belirtilenin
dşnda bir amaç için kullanmayn.
• Her kullanmdan önce güvenlik ve tetik
mekanizmalarnn düzgün çalştğndan
ve somunlarn ve cvatalarn sk
olduğundan emin olun.
• Basnçl hava sistemine bağlamak için
hzl eylem bağlantlarn kullann.
Kapanmaz conta, bağlant kesildikten
sonra aletin içinde basnçl hava
kalmayacak şekilde alete taklmaldr.
• Daima temiz, kuru basnçl hava kullann.
Bu aletin güç kaynağ olarak oksijen
veya yanc gazlar kullanmayn.
• Aleti, sadece aletin izin verilen
maksimum basncn % 10’dan daha fazla
geçmeyen bir hava kaynağna bağlayn.
Daha yüksek basnçlar söz konusu
olduğunda, basnçl hava kaynağna akş
güvenlik valfini de içeren bir basnç
azaltma valfi eklenecektir.
• Sadece aletin maksimum çalşma basncn
aşan orana sahip hortumlar kullann.
• Aleti bir yerden başka bir yere götürmeden
önce basnçl hava sisteminden ayrn.
Özellikle aleti taşrken merdiven
kullandğnzda veya taşma srasnda
değişik pozisyon almas gerektiğinde
buna dikkat edin.
• Kullanmadğnzda aleti hava kaynağndan
ayrn.
• Aleti, aşağdaki örneklerdeki eylemleri
yaparak zayflatmaktan veya hasar
vermekten kaçnn:
- delme veya kazma
- üretici tarafndan onaylanmayan
değişiklikler yapma
- çelik gibi sert maddelerden yaplmş
kalplara karş çalştrma
- yere düşürme veya sürükleme
- herhangi bir çeşit aşr güç uygulama
• Cihaz çekiç olarak kullanmayn.
TÜRKÇE
• Çalşan bir sürgü sürme aletini asla
kendinize veya başka bir kişiye
yöneltmeyin.
• Çalşma srasnda çalşlan parça
üzerindeki sert alanlara veya enerji
kaynağnda meydana gelebilecek
kesintilere bağl olarak gerçekleşmesi
olas geri tepmelere karş, aleti başnza
veya vücudunuza herhangi bir zarar
gelmeyecek şekilde tutun.
• Sürgü sürme aletini hiçbir zaman
boşluğa çalştrmayn.
• Çalşma alannda aleti sadece bir sapndan
tutarak ve tetik kapal olarak taşyn.
• Çalşma alanndaki koşullar göz önünde
bulundurun. Sürgüler ince çalşma
parçalarn delip geçebilir, köşelerden ve
kenarlardan kayabilir. Bu da insanlar
tehlikeye sokabilir.
• Çalşma parçasnn uçlarna yakn
yerlerine sürgü sürmeyin.
• Diğer sürgülerin üzerine başka sürgü
sürmeyin.
• Sadece üretici veya yetkili bayiler
tarafndan belirtilen yedek parçalar
kullann.
• Bu klavuzda verilen bilgilere uygun
olarak, onarmlar sadece uygun aletleri
ve ekipmanlar kullanan üreticiye veya
yetkili servislere yaptrn.
• Sürgü sürme aletinin, örneğin güvenlik
sürgüsü gibi, herhangi bir parçasn
sökmeyin veya çalşmasn engellemeyin.
• Düzenli aralklarla aletin bakmn yaptrn.
Çivi çap.
Çivi uzunluğu.
Maks. çalşma basnc.
Ambalaj(n içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Çakc
1 Sral çalşma tetiği
1 Güvenlik gözlüğü
1 D E WALT pnömatik alet yağ şişesi
1 Allen anahtar
1 Kutu
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda
veya aksesuarlarnda hasar oluşup
oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ayrn.
Tan(m (şekil A)
Sahip olduğunuz D51238 çakc, tahta eşyalara
sürgü sürmek için tasarlanmştr.
1 Tetik/kilit düğmesi
2 Hava bağlants
3 Temas kastanyolas
4 Şarjör
Montaj ve ayarlama
Aletin üzerinde şu resimli işaretler
gösterilmiştir:
Kasnak hareketi engelli pnömatik
araç.
Merdiven üzerinde kullanmayn.
Şarjör açs.
Tetik seçimi
Bu aletler bir vuruşlu çalşma tetiğiyle
monte edilmiştir. Ayrca orijinal paket
içinde bir de sral çalşma tetiği bulunur.
“Vuruşlu çalşma” ve “sral çalşma”
tanmlar için aşağya bakn.
- Yannda tek bir çivi basl olan gri tetik
sral çalşma tetiğidir. Bu kitin
kurulumu aletin sral çalşma modunda
çalşmasna neden olur.
- Yannda üç tane çivi basl olan siyah
tetik vuruşlu çalşma tetiğidir.
Şarjördeki maksimum çivi says.
77
TÜRKÇE
Bu kitin kurulumu aletin vuruşlu çalşma
modunda çalşmasna neden olur.
Tetiği sökme (şekil B)
• Hava hattn aletten sökün.
• Şarjörden tüm çivileri çkartn.
• Takoz piminin (6) ucundan lastik halkay
(5) çkartn.
• Takoz pimi sökün.
• Tetik montajn (7) sökün.
Tetiği takma (şekil B)
• Uygun tetiği seçin.
• Tetik yaynn (8) düzgün bir şekilde
oturduğundan emin olarak tetik
montajn tetik yuvasna yerleştirin.
• Takoz pimini (6) alet çerçevesi, temas
kastanyolas klavuzu ve tetik montaj
arasndan geçirerek yerleştirin.
• Lastik halkay (5) takoz piminin ucuna
itin.
Hava bağlants (şekil A)
Bu aletlerin hava bağlants (2) için
standart 1/4" boru fişi bulunur.
• Hava szntlarn önlemek için bağlantnn
erkek ucunu Teflon bantla sarn.
• Bağlanty uç kapağna vidalayn ve sk
bir şekilde skştrn.
Kullan(m talimatlar(
Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
Aletin hazrlanmas (şekil C)
• Hava basnç tanklarndaki ve
hortumlarndaki tüm yoğunlaşmay
boşaltn.
• Aleti yağlayn. Baknz “Bakm”.
• Şarjörden tüm çivileri çkartn.
• İticiyi serbest brakma düğmesine (11)
basn ve şarjörü (4) arkaya doğru çekin.
• Temas kastanyolasnn (3) ve şarjörün
(4) serbest şekilde hareket edip
etmediğini kontrol edin.
Temas kastanyolas veya şarjör
serbest hareket edemiyorsa aleti
kullanmayn.
• Hava kaynağnn basncnn, tavsiye
edilen maksimum çalşma basncnn
altnda olup olmadğn kontrol edin.
• Hava hortumunu, aletin üzerindeki
bağlantya bağlayn.
• Valfler ve contalar etrafnda sznt olup
olmadğn dinleyerek kontrol edin.
• Hava basncn tavsiye edilen minimum
çalşma basncna ayarlayn.
Asla sznt yapan veya hasar
görmüş parçalar olan bir aleti
kullanmayn.
Soğuk havada çalşma
Donma noktasnn altndaki scaklklarda
aleti çalştrrken:
• İlk kullanmdan önce aleti mümkün
olduğu kadar scak tutun.
• Hava hattn aletten sökün.
• Hava girişine, 5-10 damla D E WALT
pnömatik alet yağ (veya etilen glikol
içeren kş şartlarna uygun pnömatik yağ)
koyun.
• Hava basncn en fazla 5.5 bara ayarlayn.
• Hava hortumunu, aletin üzerindeki
bağlantya bağlayn.
• Çivileri şarjöre aşağda belirtildiği gibi
yükleyin.
• O-halkalarn yağlamak için aleti 5 veya
6 kez talaş içine çalştrn.
• Hava basncn normal çalşma düzeyine
yükseltin.
• Aleti normal olarak kullann.
Scak havada çalşma.
Aletin normal çalşmas gerekir.
Tamponlara, o-halkalarna ve diğer lastik
parçalara gelebilecek hasardan kaçnmak için
doğrudan güneş şğna maruz brakmayn.
Aletin yüklenmesi (şekil C)
Çivileri yüklemeden önce aleti
daima hava kaynağna bağlayn.
78
TÜRKÇE
• İticiyi serbest brakma düğmesine (11)
basn ve şarjörü (4) arkaya doğru çekin.
• Uygun bir sralanmş çivi çubuğu seçin.
Baknz “Teknik veriler”.
• Şarjörün üzerindeki yükleme yuvasna
sral çivi çubuğunu/çubuklarn yerleştirin.
• Şarjör yerine oturana kadar ittirin.
Aletin işletilmesi (şekil D)
Bu aletler, bir tetik/kilit düğmesiyle (1)
donatlmştr. Sağa çevrildiğinde bu düğme
aletin çalşmasn engeller. Düğme ortaya
getirildiğinde alet tam çalşr duruma gelir.
Alet iki mod kullanlarak çalştrlabilir:
sral veya vuruşlu çalşma modu. Aletteki
tetik çalşma modunu belirler.
S(ral( çal(şma modu
Sral çalşma modu, çok dikkatli ve kesin
yerleştirmeye ihtiyaç duyulduğunda aralkl
çivileme için kullanlr.
• Yukarda anlatldğ şekilde gri tetiği takn.
• Temas kastanyolasn çalşma yüzeyine
bastrn.
• Aleti çalştrmak için tetiği çekin.
Temas kastanyolas çalşma yüzeyine
değerken tetiği her çekişinizde bir çivi
sürülecektir.
Vuruşlu çal(şma
Vuruşlu çalşma modu, düz ve sabit yüzeyler
üzerine hzl çivileme yapmak için kullanlr.
• Yukarda anlatldğ şekilde siyah tetiği
takn.
• Tek bir çivi sürmek için: Sral çalşmada
anlatldğ şekilde aleti çalştrn.
• Birden çok çivi sürmek için: Önce tetiği
çekin, daha sonra temas kastanyolasn
tekrar tekrar çalşma yüzeyine bastrn.
Alet kullanmda olmadğnda tetiği
basl brakmayn.
Aleti kullanmadğnzda tetik kilit
düğmesini sağa dönmüş şekilde
tutarak yanlşlkla çalşmasn
önleyin.
Tkanmş bir çiviyi temizleme (şekil E)
Eğer uç ksmnda bir çivi skşrsa, çiviyi
çkartmak için şu talimatlar takip edin:
• Hava hattn aletten sökün.
• Tetik kilitleme düğmesiyle tetiği kilitleyin.
• İticiyi serbest brakma düğmesine (11)
basn ve şarjörü (4) arkaya doğru çekin.
• Ön mandal (12) kaldrn ve kelepçeyi
(13) yoldan kaldrn. Böylece namlu (14)
açlabilir.
• Gerekirse bir pense kullanarak eğilmiş
çiviyi çkartn.
• Sürücü bçağ aşağ konumda
bulunuyorsa, tornavida kullanarak
sürücü bçağn yukar itin.
• Namluyu (14) kapatn ve kelepçeyi (13)
yerine geri yerleştirin.
• Ön mandal (12) bastrarak kilitli
konuma getirin.
• Hava hortumunu, aletin üzerindeki
bağlantya bağlayn.
• Şarjöre çivi yükleyin.
Baknz “Aletin yüklenmesi”
• Şarjör yerine oturana kadar ittirin.
Çiviler sk olarak uç ksmnda
skşma yapmaya başlarsa, aleti
yetkili bir D E WALT servisine
götürün.
Derinlik ayar (şekil F)
Derinlik ayar yapmadan önce
daima aleti hava kaynağndan
ayrn.
Çivilerin sürülme derinliği, aletin uç
ksmndaki derinlik ayar kullanlarak
ayarlanabilir.
• Derinliği azaltmak için, ayarlama
düğmesine (15) basn ve kaydrma
düğmesini (16) aşağ kaydrn.
• Derinliği arttrmak için, ayarlama
düğmesine (15) basn ve kaydrma
düğmesini (16) yukar kaydrn.
79
TÜRKÇE
Kemer/bağlama asks
Bu aletin üzerinde bir kemer/bağlama
asks bulunur. Ask aletin her iki tarafna
doğru döndürülebilir ve kullanlmadğnda
katlanabilir.
Kemer/bağlama asksn çkartmak için:
• Hava hortumunu, aletin üzerindeki
bağlantdan sökün.
• Bir pense veya anahtar kullanarak
kemer/bağlama asksnn somununu
aletin uç kapağndan sökün.
• Kemer/bağlama asksn, pulu ve kontrol
yayn sökün.
Bak(m
D E WALT aletiniz, minimum bakmla uzun süre
çalşacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman
sorunsuz çalşmas, alete gerekli bakmn
yaplmasna ve düzenli temizliğe bağldr.
Şu bakm işlemlerini her gün gerçekleştirin:
Aleti 5-7 damla D E WALT pnömatik alet
yağyla yağlayn
• Aletin uç kapağnda bulunan hava
bağlantsna da damlatn.
Hava basnç tanklarndaki ve
hortumlarndaki tüm yoğunlaşmay boşaltn
• Kompresör tanklarndaki kapaklar veya
diğer boşaltma valflerini açn.
• Birikmiş suyun borulardan akmasna izin
verin.
Şarjör, itici ve temas kastanyolas
mekanizmasn temizleyin
• Basnçl hava üfleyerek temizleyin.
Aletin üzerindeki tüm sürgülerin sk ve
hasarsz olduğundan emin olun
• Uygun aleti kullanarak tüm gevşek
sürgüleri skştrn.
80
Sorun giderme
Aletinizin doğru çalşmadğn hissederseniz,
aşağdaki talimatlar takip edin. Bunlar
sorununuzu çözmezse, lütfen servisinize
başvurun.
Alet çalşmyor
• Hava kaynağn kontrol edin.
• Scaklk düşükse aleti stn.
Aletin gücü yetersiz
• Hava kaynağn kontrol edin.
• Hava çkşnn açk olup olmadğn
kontrol edin.
• Aleti yağlayn.
Üst kapaktan hava szyor
• Kapak vidalarn skştrn.
Alet çivi atlyor
• Hava kaynağn kontrol edin.
• Aleti yağlayn.
• Şarjörü ve uç ksmn temizleyin.
Sürgüler alette skşyor
• Sadece belirtilen tür sürgüleri
kullandğnzdan emin olun.
• Uç vidalarn skştrn.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağnz eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kaldran
D E WALT onarm merkezlerine götürün.
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Satn alma belgesinin ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir yl süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan
hiçbir onarm ve koruyucu bakm
işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletleri, satş tarihinden itibaren bir yl
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya
girişimde bulunulan onarmlardan
kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve
aşnmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç dş kullanmdan kaynaklanan
hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu klavuzun
arkasnda bulunan uygun telefon
numarasn kullann. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
81
∂§§∏¡π∫∞
∫∞ƒºø∆π∫√ ª∏Ã∞¡∏ª∞ D51238
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
D51238
dB(A) < 75
dB(A) < 88
∏¯ËÙÈ΋ ›ÂÛË (LpA)
∞ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË (LWA)
™Ù·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜
̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘
m/s2 2,31)
¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ bar 4,8 - 8,0
ª¤ÁÈÛÙË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
bar 8,0
∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·¤Ú· ·Ó¿ Ú›„Ë
l 4,5 (ÛÂ 6,9 bar)
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ΛÓËÛ˘
ΛÓËÛË Â·Ê‹˜
°ˆÓ›· ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·
0Æ
™ÊÈÁÎÙ‹Ú˜
Ì‹ÎÔ˜
mm 16 - 50
‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘
mm 1,2 (18 gauge)
ÁˆÓ›·
0Æ
µ¿ÚÔ˜
kg 1,27
1)
∏ ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÙÈÌ‹ Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ‰ÂÓ
·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
¯ÂÚÈÔ‡ –‚Ú·¯›ÔÓ· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¯ÂÚÈÔ‡ –
‚Ú·¯›ÔÓ· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ı·
ÂÍ·ÚÙËı› ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË
ÎÚ·Ù‹Ì·ÙÔ˜, ·fi ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ›ÂÛ˘ Â·Ê‹˜,
ÙËÓ ÊÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
D51238
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ÂÚÁ·Ï›·
ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜: 98/37/EC,
EN 792-13, EN 12549 & EN 12096.
82
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó·
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›·
ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ·È‰È¿ ‹ ÙÚ›ÙÔ˘˜ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ
Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙ›ٷÈ
ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
4 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
EÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜,
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
5 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ.
∂§§∏¡π∫∞
°È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È
Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â
ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
6 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
7 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ·
‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·
Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
9 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜
‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙÂ
Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
10 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È
‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜.
11 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ
ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
EÈϤÔÓ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ηÚʈÙÈο
ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜
• ¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿.
• ¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù·
ÁÈ· Ù· ·˘ÙÈ¿.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÙÔÓ Ù‡Ô ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ¿ÏϘ
ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
• ¶ÚÈÓ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È fiÙÈ Ù· ·ÍÈÌ¿‰È· Î·È Ù·
ÌÔ˘ÏfiÓÈ· Â›Ó·È Î·Ï¿ ÙÔÔıÂÙË̤ӷ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ù·¯Â›·˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
ÂÈÂṲ̂ÓÔ˘ ·¤Ú·. ∆Ô Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ·,
Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÊÚ¿ÁÈÛ˘, Ú¤ÂÈ
Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ٤ÙÔÈÔÓ
ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ Ô ÂÈÂṲ̂ÓÔ˜ ·¤Ú·˜ Ó·
·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ηı·Úfi, ÍËÚfi
ÂÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú·. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
Ô͢ÁfiÓÔ ‹ η˘Û·¤ÚÈ· ˆ˜ ËÁ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ¡· Û˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂ Û˘Û΢‹ ·ÚÔ¯‹˜
·¤Ú· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË ›ÂÛË
‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 10%. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË
Û˘ÓıËÎÒÓ ˘„ËÏfiÙÂÚ˘ ›ÂÛ˘,
ı· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È Ì›· ‚·Ï‚›‰· Ì›ˆÛ˘ ›ÂÛ˘,
Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ‚·Ï‚›‰· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÌÂ
ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜ ÌÂ
‰È·‚¿ıÌÈÛË ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ›ÂÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ¶ÚÈÓ ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙÂ
ÙÔ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÂṲ̂ÓÔ˘ ·¤Ú·, ÂȉÈο
·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÛοϘ ‹ ·Ó
Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Û·˜ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ù‡¯ËÌ·.
83
∂§§∏¡π∫∞
• ¡· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹
·¤Ú· fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ.
• ∞ÔʇÁÂÙ ӷ Êı›ÚÂÙ ‹ Ó· ηٷÔÓ›Ù ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô:
- ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙÔ ‹ ¯·Ú¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ
- ÙÚÔÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ
ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜
- ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Û ÂÈÊ¿ÓÂȘ ·fi
ÛÎÏËÚfi ˘ÏÈÎfi fiˆ˜ ÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ
- ÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ‹ Û¤ÚÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ
- ·ÛÎÒÓÙ·˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜
• ªËÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ˆ˜ ÛÊ˘Ú›.
• ªËÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘
ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÚÔ˜ Ù· ÂÛ¿˜ ‹ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜.
• √Ù·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ, Ó· Îڷٿ٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂ
ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ‚Ï¿‚˜
ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ‹ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·‹‰ËÛ˘ ÏfiÁˆ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘
·ÚÔ¯‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÏfiÁˆ ¯Ú‹Û˘ Û ÛÎÏËÚ¤˜
ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ ÛÙÔ ÎÂÓfi.
• ™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ı· ÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ
È¿ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ·fi ÙË Ï·‚‹ Î·È ÔÙ¤ ÂÓ ÒÚ·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘.
• §¿‚ÂÙ ˘fi„Ë ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
√È ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó Ù·
ÏÂÙ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó· ıÚ˘ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙȘ
ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·
Ó· ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Û ΛӉ˘ÓÔ.
• ªËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË
ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ªËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ¿Óˆ ÛÂ
¿ÏÏÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Ô˘
ÔÚ›˙ÂÈ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ‹ ÔÈ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔÈ
·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ.
• √È ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ
ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ‹ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ Û˘ÓÂÚÁ›·
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó
Ù· ηٿÏÏËÏ· ÂÚÁ·Ï›· Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi.
• ªËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙÂ Î·È ÌËÓ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙÂ
ÂÌfi‰È· ÛÙ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ, fiˆ˜ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·.
84
• ¡· οÓÂÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û¤Ú‚È˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·.
∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ۇ̂ÔÏ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô:
¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
·ÛÊ·Ï›·˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÂ
ÎÈÓËÙ‹ ÛοϷ.
°ˆÓ›· ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ηÚÊÈÒÓ ÛÂ
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ηÚÊÈÔ‡.
ª‹ÎÔ˜ ηÚÊÈÔ‡.
ª¤ÁÈÛÙË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ∫·ÚʈÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·
1 ™Î·Ó‰¿ÏË ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
1 ∑‡ÁÔ˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ Á˘·ÏÈÒÓ
1 ºÈ¿ÏË ÂÏ·›Ô˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ù˘
DEWALT
1 ∞ÏÏÂÓfiÎÏÂȉÔ
1 ∫È‚ÒÙÈÔ
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô Î·ÚʈÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· D51238 ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ Û ͇ÏÈÓ˜
ÂÈÊ¿ÓÂȘ.
∂§§∏¡π∫∞
1
2
3
4
¢È·ÎfiÙ˘ ÛηӉ¿Ï˘/·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
EÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú·
¢È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜
°ÂÌÈÛÙ‹Ú·˜
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
EÈÏÔÁ‹ ÛηӉ¿Ï˘
∆· ÂÚÁ·Ï›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛηӉ¿ÏË Ì ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
·Ó·‹‰ËÛ˘. ™ÙË Û˘Û΢·Û›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È
Â›Û˘ ÛηӉ¿ÏË ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. °È· ÙÔÓ
ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ fiÚˆÓ «ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó·‹‰ËÛ˘» ηÈ
«‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜» ‚Ï. ·Ú·Î¿Ùˆ.
- ∏ ÁÎÚÈ ÛηӉ¿ÏË Ì ÙÔ Î·ÚÊ› ÛÙÔ Ï¿È Â›Ó·È Ë
ÛηӉ¿ÏË ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
∏ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
- ∏ Ì·‡ÚË ÛηӉ¿ÏË Ì ٷ ÙÚ›· ηÚÊÈ¿ ÛÙÔ Ï¿È
Â›Ó·È Ë ÛηӉ¿ÏË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó·‹‰ËÛ˘.
∏ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó·‹‰ËÛ˘.
∞Ê·›ÚÂÛË Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ (ÂÈÎ. µ)
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú· ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (5) ·fi ÙÔ
¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ͢ÏfiηÚÊÔ˘ (6).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Í˘ÏfiηÚÊÔ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ (7).
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ (ÂÈÎ. µ)
• EÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛηӉ¿ÏË.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ ÛÙÔ
Îԛψ̷ Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ
ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ (8) ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ
ÛˆÛÙ¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Í˘ÏfiηÚÊÔ (6) ÒÛÙ ӷ ‰È·ÂÚ¿ÛÂÈ
ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ù˘
‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â·Ê‹˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛηӉ¿Ï˘.
• Øı‹ÛÙ ÙÔÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (5) ÛÙÔ ¿ÎÚÔ
ÙÔ˘ ͢ÏfiηÚÊÔ˘.
EÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú· (ÂÈÎ. A)
∆· ÂÚÁ·Ï›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù˘ÈÎfi Û›ڈ̷ ۈϋӷ
1/4" ÁÈ· ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú· (2).
• ∆˘Ï›ÍÙ ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂ
Ù·ÈÓ›· Teflon ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹ ·¤Ú·.
• µÈ‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÚ· ÙÔ˘
¿ÎÚÔ˘ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ Î·Ï¿.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. C)
• ∞ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÙ ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜
ۈϋÓ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛ˘ÌÈÂÛÙ‹.
• §È¿ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. µÏ. «™˘ÓÙ‹ÚËÛË».
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘
ÂÌ‚fiÏÔ˘ ÚÔÒıËÛ˘ (11) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔÓ
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· (4) ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜ (3) Î·È Ô
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ (4) ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂÏ¢ı¤Ú·.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó Ë
‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜ ‹ Ô ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ‰ÂÓ
ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂÏ¢ı¤Ú·
• EϤÁÍÙ ·Ó Ë ›ÂÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ·¤Ú· ›ӷÈ
οو ·fi ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ›ÂÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ·¤Ú· Ì ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• EϤÁÍÙ Ì ÙËÓ ·ÎÔ‹ ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘¯fiÓ
‰È·ÚÚÔÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ‚·Ï‚›‰Â˜ Î·È ÙȘ
ÚÔ‰¤Ï˜ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË
ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ¤Ó· ÂÚÁ·Ï›Ô
Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹ ‹ Êı·Ṳ́ӷ ̤ÚË.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¯·ÌËÏ‹˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
οو ·fi 4 °C:
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÛÔ ÈÔ ıÂÚÌfi Á›ÓÂÙ·È
ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú· ·fi ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ƒ›ÍÙ 5-10 ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÂÏ·›Ô˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ
ÂÚÁ·Ï›ˆÓ DEWALT (‹ ·ÓÙÈ„˘ÎÙÈÎfi ¤Ï·ÈÔ
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ
·Èı˘ÏÂÓÔÁÏ˘ÎfiÏË) ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ·¤Ú·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ¤ˆ˜ 5,5 bar.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ·¤Ú· Ì ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
85
∂§§∏¡π∫∞
• ∆ÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· Ì ηÚÊÈ¿
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô 5-6 ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ
Û ¤Ó· Úfi¯ÂÈÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ ÁÈ· Ó· ÏÈ¿ÓÂÙÂ
ÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘˜ ΢ÎÏÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜.
• ∞˘Í‹ÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi
Â›Â‰Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙÔÓ Û˘Ó‹ıË
ÙÚfiÔ.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˘„ËÏ‹˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο. ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ
¿ÌÂÛË ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÒÛÙ ӷ
ÌË Êı·ÚÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜, ÔÈ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔÈ
΢ÎÏÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÂÏ·ÛÙÈο ̤ÚË.
∞ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. C)
¡· Û˘Ó‰¤ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂ
ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú· ÚÈÓ ÙÔ ÂÊԉȿÛÂÙÂ
Ì ηÚÊÈ¿.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘
ÂÌ‚fiÏÔ˘ ÚÔÒıËÛ˘ (11) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔÓ
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· (4) ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
• EÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰¤ÛÌË Î·ÚÊÈÒÓ.
µÏ. «∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο».
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙȘ ‰¤Û̘ ηÚÊÈÒÓ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
• ı‹ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ̤¯ÚÈ Ó·
·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
∫›ÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ.D)
∆· ÂÚÁ·Ï›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰È·ÎfiÙË ÛηӉ¿Ï˘/
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (1). √Ù·Ó ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿,
Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
√Ù·Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û ̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô
ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹ ÙËÓ
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó·‹‰ËÛ˘.
∏ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÛηӉ¿ÏË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘.
86
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
∏ ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‰È·ÎÔÙfiÌÂÓÔ Î¿Úʈ̷, fiÙ·Ó
··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔÛÂÎÙÈ΋ Î·È ·ÎÚÈ‚‹˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË
ηÚÊÈÒÓ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÁÎÚÈ ÛηӉ¿ÏË fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• Øı‹ÛÙ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙË ÛηӉ¿ÏË ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ Û ΛÓËÛË
ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. ∫¿ı ÒıËÛË Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ ηÈ
ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â·Ê‹˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔÔıÂÙ› ¤Ó· ηÚÊ›.
EÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó·‹‰ËÛ˘
∏ ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó·‹‰ËÛ˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ù·¯Â›· ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·ÚÊÈÒÓ
Û Â›‰˜, ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ì·‡ÚË ÛηӉ¿ÏË fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• °È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ¤Ó· ÌfiÓÔ Î·ÚÊ›:
£¤ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
• °È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÔÏÏ¿ ηÚÊÈ¿:
∆Ú·‚‹ÍÙ ÙË ÛηӉ¿ÏË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ˆı‹ÛÙ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜
¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜.
ªËÓ ‰È·ÙËÚ›Ù ÙË ÛηӉ¿ÏË ·ÙË̤ÓË
ÂÓÒÛˆ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ
ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ӷ
ı¤ÛÂÙÂ Ù˘¯·›· Û ΛÓËÛË ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ.
∞ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÂÌÔ‰›Ô˘ (ÂÈÎ. E)
∞Ó Î¿ÔÈÔ Î·ÚÊ› ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
ÂÎÙfiÍ¢Û˘, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· Ó·
ÙÔ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙÂ:
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú· ·fi ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË ÛηӉ¿ÏË Ì ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘
ÂÌ‚fiÏÔ˘ ÚÔÒıËÛ˘ (11) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔÓ
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· (4) ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
∂§§∏¡π∫∞
• ∞Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙÔÓ ÂÌÚfiÛıÈÔ ÌÔ¯Ïfi (12) ηÈ
·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙËÓ ÌڷΤٷ (13) ÒÛÙ ӷ
·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ Î˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· (14).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ Î·ÚÊ›
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì›· ¤ÓÛ· ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
• ∞Ó Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Â›Ó·È ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ı¤ÛË,
ˆı‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Ì ¤Ó· ηÙÛ·‚›‰È.
• ∫Ï›ÛÙ ÙÔ Î˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· (14) ηÈ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÌڷΤٷ (13) Í·Ó¿ ÛÙË
ı¤ÛË Ù˘.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ÂÌÚfiÛıÈÔ ÌÔ¯Ïfi (12) ÛÙË ı¤ÛË
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ·¤Ú· Ì ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ηÚÊÈ¿ ÛÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·. µÏ. ÙËÓ
ÂÓfiÙËÙ· «∞ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ».
• Øı‹ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ̤¯ÚÈ
Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
∞Ó Ù· ηÚÊÈ¿ ÎÔÏÏÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ ÂÎÙfiÍ¢Û˘, Ú¤ÂÈ Ó·
οÓÂÙ ۤڂȘ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚˆÓ ÂÈÛ΢ÒÓ
Ù˘ DEWALT.
∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ‚¿ıÔ˘˜ (ÂÈÎ. F)
¡· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú· ÚÈÓ Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ
ÙÔ ‚¿ıÔ˜.
∆Ô ‚¿ıÔ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ηÚÊÈÒÓ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙË
Ú‡ıÌÈÛË ‚¿ıÔ˘˜ Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• °È· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙÂ ÙÔ ‚¿ıÔ˜, ·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ (15) Î·È ÔÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË ÙÔ˘ ÔÏÈÛıËÙ‹Ú· (16) ÚÔ˜ Ù· οو.
• °È· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ (15) Î·È ÔÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË ÙÔ˘ ÔÏÈÛıËÙ‹Ú· (16) ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ.
∞ÁÎÈÛÙÚÔ ÈÌ¿ÓÙ·/‰ÔÎÔ‡
∆· ÂÚÁ·Ï›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ
ÈÌ¿ÓÙ·/‰ÔÎÔ‡. ∆Ô ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È
ÚÔ˜ ÙȘ ‰‡Ô fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ‰ÈÏÒÓÂÈ
ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ.
°È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ ÙÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÈÌ¿ÓÙ·/‰ÔÎÔ‡:
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ·¤Ú· ·fi ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ¤ÓÛ· ‹ ÎÏÂȉ› ÁÈ· Ó·
·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ·fi ÙÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ
ÈÌ¿ÓÙ·/‰ÔÎÔ‡ ·fi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÚ· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÈÌ¿ÓÙ·/‰ÔÎÔ‡,
ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ ÚÔ‰¤Ï·˜ Î·È ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ
Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ·
Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.
°È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
EÎÙÂϛ٠ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘:
§È·›ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì 5-7 ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÂÏ·›Ô˘
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ DEWALT
• ƒ›ÍÙ ÙȘ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú· ¿Óˆ
ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÚ· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∞ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÙ ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜
ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛ˘ÌÈÂÛÙ‹
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÎÚÔ˘Ó›ÛÎÔ˘˜ ‹ ÙȘ ‚·Ï‚›‰Â˜
·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ‰Ô¯Â›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÌÈÂÛÙ‹.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ ÓÂÚfi Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ·fi
ÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜.
∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·, ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi
ÒıËÛ˘ Î·È ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
Â·Ê‹˜
• ∫·ı·Ú›ÛÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÈÂṲ̂ÓÔ
·¤Ú·.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
Â›Ó·È Î·Ï¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Êı·Ú›.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ
Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
∞Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο,
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜. E¿Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ
Ï˘ı›, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ.
87
∂§§∏¡π∫∞
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
• EϤÁÍÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú·.
• ∞Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹, ıÂÚÌ¿ÓÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
∏ ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ·ÓÂ·Ú΋˜
• EϤÁÍÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú·.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·¤Ú· Â›Ó·È ÎÂÓ‹.
• §È¿ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
∏ ¿Óˆ ηχÙÚ· ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹ ·¤Ú·
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ Ù˘ ηχÙÚ·˜.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‰È·‰Ô¯Èο Ù· ηÚÊÈ¿
• EϤÁÍÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú·.
• §È¿ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
ÂÎÙfiÍ¢Û˘.
EÌfi‰È· ·fi Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ÛˆÛÙfi
Ù‡Ô ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ.
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÂÎÙfiÍ¢Û˘.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
88
89
90
91
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Tel:
02 719 07 11
Fax:
02 721 40 45
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
Black & Decker (Hellas) S.A.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
(01) 8981-616
º·Í:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT ROFO Kundendienst
Gewerbezone Seeblick
3213 Kleinbösingen
Tel:
026 - 674 93 93
Fax:
026 - 674 93 94
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 99 99 00
Fax:
22 99 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
Tel:
Faks:
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
609226-00
92
214 66 75 00
214 66 75 75
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising