DW872 | DeWalt DW872 CHOP SAW - METAL CUTTING Type 2 instruction manual

371001-15 LV
DW872
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
8
17
Attēls /
Рисунок A
b
a
C
d
Z
e
f
g
h
i
j
Attēls / Рисунок B1
Attēls / Рисунок B2
d
l2
l3
l1
l
d
j2
k
e
m1
m
3
Attēls / Рисунок C1
n3
s
i
n2
g
n
n1
f
Attēls / Рисунок C3
Attēls / Рисунок C2
o1
t2
g
o
4
Attēls / Рисунок C4
Attēls / Рисунок C5
p
r
Attēls / Рисунок C6
t1
t6
t5
t4
g
t
t3
t2
q
t6
5
Attēls / Рисунок D1
w
t1
x1
Attēls / Рисунок D2
w
v
t2
g
Attēls / Рисунок E
u
x
y
6
Attēls / Рисунок F
u
c
d
i
Attēls / Рисунок G
7
LATVIEŠU
LEŅĶZĀĢIS AR ZOBAINU ASMENI
DW872
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT ir
viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga
pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
V
(tikai Apvienotā Karaliste un Īrija) V
Veids
Ieejas jauda
W
Ātrums bez noslodzes
min-1
Asmens diametrs
mm
Asmens iekšējais diametrs
mm
Asmens biezums
mm
Asmens iezāģējuma biezums
mm
Asmens zobu skaits
Šķērszāģēšanas dziļums 90° leņķī
riņķveida profils
mm
kvadrātveida profils
mm
taisnstūrveida profils
mm
leņķa profils
mm
Šķērszāģēšanas dziļums 45° leņķī
riņķveida profils
mm
kvadrātveida profils
mm
taisnstūrveida profils
mm
leņķa profils
mm
Svars
kg
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena
neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
K WA (skaņas jaudas
neprecizitāte)
DW872
230
230/115
2
2200
1300
355
25,4
1,8
2,2
70
130
100 x 100
75 x 130
92 x 92
79
79 x 79
79 x 123
56 x 56
22,5
dB(A)
95,0
dB(A)
dB(A)
3,0
108,0
dB(A)
3,0
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir
noteiktas atbilstoši EN 61029-1, EN 61029-2-9:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah =
Neprecizitāte K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 61029, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
8
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr,
ja instruments tiek lietots dažādiem
darbiem, ar atšķirīgiem piederumiem
vai tiek slikti apkopts, vibrāciju emisija
var atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti
10 ampēri, barošanas avotā
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti
13 ampēri, kontaktdakšās
Apvienotā Karaliste un Īrija
115 V instrumenti
16 ampēri, barošanas avotā
Definīcijas Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
LATVIEŠU
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DW872
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem: 2006/42/EK, EN 61029-1,
EN 61029-2-9.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
paziņojumu.
Nesakārtotā darba zonā un darbagaldos var
gūt ievainojumus.
2. Ņemiet vērā darba zonas vidi.
Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai.
Nelietojiet instrumentu mitros vai slapjos
apstākļos. Rūpējieties, lai darba zona būtu
labi apgaismota (250-300 luksi). Nelietojiet
instrumentu vietā, kur pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks, – t.i., viegli uzliesmojošu
šķidrumu vai gāzu tuvumā.
3. Aizsardzība pret elektriskās strāvas
triecienu.
Nepieskarieties iezemētām virsmām
(piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem). Ekspluatējot instrumentu
smagos apstākļos (piemēram, lielā mitrumā,
kad rodas metāla saneši, u.c.), elektrodrošību
varētu uzlabot, pievienojot izolējošu
pārveidotāju vai ierīci ar zemējuma jaudas
slēdzi.
4. Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošām
personām.
Neļaujiet nepiederošām personām, īpaši
bērniem, aiztikt instrumentu vai pagarinājuma
vadu, un neļaujiet viņiem atrasties darba zonā.
5. Novietojiet glabāšanā instrumentu, kas
netiek lietots.
Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā
sausā, cieši noslēgtā un bērniem nepieejamā
vietā.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
23.10.2009.
Drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Ekspluatējot
elektroinstrumentus, vienmēr jāievēro
drošības profilakses pasākumi, lai
samazinātu ugunsgrēka, elektriskās
strāvas trieciena un ievainojuma risku,
tostarp šādi:
Pirms šī instrumenta ekspluatācijas izlasiet
visus norādījumus un saglabājiet tos turpmākām
uzziņām.
SAGLABĀJIET ŠO ROKASGRĀMATU
TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Vispārīgi drošības norādījumi
1. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra.
6. Nelietojiet instrumentu ar spēku.
Ar pareizi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
7. Lietojiet pareizo instrumentu.
Neizmantojiet mazus instrumentus darbiem,
kam paredzēti lielas noslodzes instrumenti.
Nelietojiet instrumentus mērķiem, kam tie nav
paredzēti, piemēram, nelietojiet ripzāģus, lai
zāģētu koku zarus vai pagales.
8. Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas, jo
tie var ieķerties kustīgajās detaļās. Strādājot
ārā, ieteicams lietot apavus ar neslīdošu zoli.
Lietojiet galvassegu, lai apsegtu garus matus.
9. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Lietojiet sejas
vai putekļu masku, ja darba laikā rodas putekļi
vai lidojošas daļiņas. Ja šīs daļiņas varētu
būt ļoti karstas, valkājiet arī karstumizturīgu
priekšautu. Vienmēr valkājiet ausu aizsargus.
Vienmēr valkājiet aizsargķiveri.
9
LATVIEŠU
10. Pievienojiet putekļu savākšanas ierīci.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūknēšanas un savākšanas ierīces, obligāti
tās pievienojiet un ekspluatējiet pareizi.
11. Lietojiet vadu pareizi.
Lai vadu atvienotu no kontaktligzdas, to
nedrīkst raut. Netuviniet vadu karstumam,
eļļai un asām šķautnēm. Instrumentu nedrīkst
pārnēsāt, turot aiz vada.
12. Nostipriniet apstrādājamo materiālu.
Lai turētu materiālu, lietojiet spīles vai
skrūvspīles, ja iespējams. Tā ir drošāk, nekā
turēt ar roku, turklāt abas rokas ir brīvas
darbam ar instrumentu.
13. Nesniedzieties pārāk tālu.
Vienmēr cieši stāviet uz piemērota atbalsta un
saglabājiet līdzsvaru.
14. Apkopi instrumentiem veiciet rūpīgi.
Rūpējieties, lai griezējinstrumenti būtu asi
un tīri, nodrošinot kvalitatīvāku un drošāku
darbību. Ievērojiet norādījumus par eļļošanu un
piederumu nomainīšanu. Regulāri pārbaudiet
instrumentus un to bojājuma gadījumā
remontējiet tos pilnvarotā apkopes darbnīcā.
Rūpējieties, lai rokturi un slēdži vienmēr
būtu sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un
smērvielas.
15. Atvienojiet instrumentu.
Ja instrumentu nelietojat, grasāties veikt
apkopi vai mainīt piederumus, piemēram,
asmeni, uzgali un griezējinstrumentu,
atvienojiet instrumentu no elektrotīkla.
16. Noņemiet regulēšanas atslēgas un
uzgriežņu atslēgas.
Izveidojiet sev paradumu vienmēr pārbaudīt,
vai pirms instrumenta ekspluatācijas visas
regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas
no instrumenta ir noņemtas.
17. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Instrumentu nedrīkst pārnēsāt, turot pirkstu
uz slēdža. Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam tas ir obligāti jāizslēdz.
18. Lietojiet tādu pagarinājuma vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām.
Pirms ekspluatācijas pārbaudiet pagarinājuma
vadu un, ja tas ir bojāts, nomainiet pret jaunu.
Ekspluatējot instrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tikai tādus pagarinājuma vadus,
kas paredzēti lietošanai ārpus telpām un ir
attiecīgi marķēti.
10
19. Saglabājiet modrību.
Skatieties, ko jūs darāt. Rīkojieties saprātīgi.
Nestrādājiet ar instrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku vai alkohola ietekmē.
20. Pārbaudiet, vai nav bojātu detaļu.
Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet
instrumentu un barošanas vadu, vai tie
darbojas pareizi un veic tiem paredzētās
funkcijas. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas
ir pareizi savienotas un nav iestrēgušas, vai
detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits
apstāklis, kas varētu ietekmēt tā darbību.
Ja ir bojāts aizsargs vai kāda cita detaļa,
pilnvarotam apkopes centram jāparūpējas par
pareizu salabošanu vai nomaiņu, ja vien šajā
lietošanas rokasgrāmatā nav norādīts citādi.
Bojāti slēdži ir jānomaina pilnvarotam apkopes
centram. Instrumentu nedrīkst ekspluatēt, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Remontu
nedrīkst veikt paša spēkiem.
BRĪDINĀJUMS! Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav
ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts
šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks.
21. Uzticiet instrumenta apkopi kvalificētam
speciālistam.
Šis elektroinstruments atbilst attiecīgajiem
drošības noteikumiem. Remontu drīkst veikt
tikai kvalificēti speciālisti, lietojot oriģinālās
rezerves daļas, jo operatoram to veikt ir
ārkārtīgi bīstami.
Papildu drošības norādījumi
metālgriešanas zāģiem
• Neizmantojiet tādu zāģa asmeni, kas ir bojāts
vai deformēts.
• Lietojiet tikai tādus zāģa asmeņus, ko ir
ieteicis ražotājs un kas atbilst EN 847-1.
• Nelietojiet zāģa asmeņus, kas ražoti no
tērauda, kas piemērots lielam ātrumam.
• Pēc vajadzības valkājiet piemērotu personīgo
aizsargaprīkojumu, kur var ietilpt:
– ausu aizsargi, kas mazina risku zaudēt
dzirdi trokšņa ietekmē;
– acu aizsargi;
– elpceļu aizsargi, kas mazina risku ieelpot
kaitīgus putekļus;
LATVIEŠU
– cimdi zāģa asmeņu un raupju materiālu
turēšanai (zāģa asmeņi jāpārnēsā turētājā,
ja vien iespējams).
APKOPE UN SERVISS
• Operatoram jāpārzina tie faktori, kas mazina
trokšņa iedarbību (piemēram, tāda zāģa
asmens lietošana, kurš rada mazāku troksni,
zāģa asmens un instrumenta apkope u.c.).
• Par instrumenta, tostarp aizsargu vai zāģa
asmens, bojājumiem jāziņo pēc iespējas
laicīgāk — tiklīdz tie atklāti.
DROŠA EKSPLUATĀCIJA
Šie riski visbiežāk ir sastopami:
– veicamā darba zonā;
– rotējošu instrumenta detaļu tuvumā.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– negadījumu risks, ko izraisa rotējošā zāģa
asmens neredzamās daļas;
– ievainojuma risks, mainot asmeni;
– pirkstu saspiešanas risks, atverot aizsargus.
• Izvēlieties pareizo zāģa asmeni zāģējamam
materiālam.
Apzīmējumi uz instrumenta
• Zāģi nedrīkst lietot nekādu citu materiālu
zāģēšanai kā tikai to, ko ieteicis ražotājs.
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
• Informācija par celšanu un transportēšanu.
Sk. F. attēlu, kur norādīts, kā jāceļ un
jāatbalsta metālgriešanas zāģis.
Valkājiet ausu aizsargus.
• Zāģi nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīti aizsargi
vai arī ja tie nav labā darba stāvoklī un nav
pareizi apkopti.
• Rūpējieties, lai laukums visapkārt instrumenta
zonai būtu labā kārtībā un lai uz tā nebūtu
izbiruši tādi materiāli kā skaidas un atgriezumi.
• Jānodrošina piemērots telpas vai darbagalda
apgaismojums.
• Operators ir pienācīgi apmācīts instrumenta
lietošanai, regulēšanai un ekspluatācijai.
• Izmantojiet pareizi uzasinātus zāģa asmeņus.
Ievērojiet maksimālo ātrumu, kas atzīmēts uz
zāģa asmens.
• Starplikām un vārpstas gredzeniem jāatbilst
ražotāja norādītajiem darba mērķiem.
• Ja zāģis darbojas un zāģa galviņa neatrodas
nekustīgā stāvoklī, no zāģēšanas zonas
nedrīkst aizvākt atgriezumus vai citas
apstrādājamā materiāla daļas.
• Raugieties, lai instruments vienmēr būtu
stabilā un stingrā pozīcijā (piemēram,
piestiprināts pie darbagalda).
• Sk. C3. attēlu, kur norādīts, kā jāatbalsta gari
apstrādājamie materiāli.
Atlikušie riski
Ekspluatējot zāģus, parasti pastāv arī šādi riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām;
– ievainojumi, kas radušies zāģa asmens
salūšanas dēļ.
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (A. ATT.)
Datuma kods (z), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2010 XX XX
Izgatavošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 leņķzāģis ar zobainu asmeni
1 zāģa asmens
1 sešstūra atslēga
1 vertikālā skava
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (A. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
b. galvenais rokturis
11
LATVIEŠU
c. pārnēsāšanas rokturis
d. aizsargs
e. vārpstas bloķētājs
f. materiāla skava
g. ierobežotājs
h. uzstādīšanas caurumi
i. zāģa darbagalds
j. sešstūru uzgriežņu atslēga
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis profesionālais DEWALT leņķzāģis ar
zobainu asmeni ir paredzēts dažādu formu
metāla priekšmetu zāģēšanai: ūdens un gāzes
cauruļvadu, leņķa dzelzs, U veida profilu, T veida
profilu, stieņu, bultskrūvju u.c. zāģēšanai. Lietojot
piemērotu zāģa asmeni, var sazāģēt auksti un
karsti velmētu oglekļa tēraudu, kā arī konstrukciju
tēraudu atbilstoši DIN 1700 (ST33, ST37-2,
ST52-3), krāsaino metālu (piemēram, alumīniju,
misiņu un varu), nerūsējošu tēraudu un sintētiskus
materiālus (piemēram, PVC). Šis instruments
nav paredzēts čugunam, ķieģeļiem, flīzēm vai
keramikas materiāliem. Instrumentu nedrīkst
izmantot magnija darbarīku zāģēšanai.
To NEDRĪKST lietot mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Leņķzāģis ar zobainu asmeni ir profesionālai
lietošanai paredzēts elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Šim instrumentam ir dubulta izolācija
atbilstoši LVS EN 61029, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja ir jānomaina vads, tad šis remonts jāveic tikai
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
elektriķim.
12
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Barošanas vada kontaktdakšas uzstādīšana 115 V instrumentiem (tikai Apvienotajai
Karalistei un Īrijai)
• Uzstādītajai kontaktdakšai jāatbilst BS
EN 60309 (BS4343), 16 ampēriiem,
zemējuma kontakta 4. pozīcijai.
BRĪDINĀJUMS! Vada skavai vienmēr
jābūt pareizi un cieši piestiprinātai pie
vada apvalka.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots šī
instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos datus).
Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2; maksimālais
garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
LATVIEŠU
Uzstādīšana uz darbagalda
(A. att.)
Instrumentam ir uzstādīšanas caurumi (h), lai to
būtu vieglāk piestiprināt darbagaldam.
Zāģa asmens uzstādīšana un
noņemšana (A., B1. un B2. att.)
1. Novietojiet kloķi miera stāvoklī un stumiet
aizsargu (d) uz aizmuguri, turot tā šķautni (j2).
Atstājiet aizsargu ievilktā pozīcijā (B1. att.).
2. Nospiediet un turiet nospiestu vārpstas
bloķētāju (e) (B2. att.).
3. Grieziet zāģa asmeni, līdz tas nofiksējas.
4. Pagrieziet prom bultskrūves aizsegu (k)
(B1. att.).
5. Ar sešstūru uzgriežņu atslēgas (j) palīdzību
izskrūvējiet bultskrūvi (l), griežot pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, pēc tam noņemiet
fiksējošo paplāksni (l1), plakano paplāksni (l2)
un aizturatloku (l3) (B2. att.).
6. Nomainiet zāģa asmeni (m). Raugieties, lai
jaunais asmens būtu novietots uz atloka (m1)
pareizā griešanās virzienā.
7. Nostipriniet asmeni ar aizturatloku (l3),
plakano paplāksni (l2), fiksējošo paplāksni (l1)
un bultskrūvi (l).
8. Stumiet aizsargu atpakaļ lejup un atlaidiet
vārpstas bloķētāju (e).
BRĪDINĀJUMS! Jauna asmens zobi ir
ļoti asi un var būt bīstami.
Apstrādājamā materiāla
nostiprināšana vietā (A., C1.–
C6. att.)
Instruments ir aprīkots ar materiāla skavu (f) (A.
att.).
1. Pavelciet sviru (n) pret rokturi (n1) (C1. att.).
2. Spiediet spīlējuma vārpstu (n2) uz priekšu, līdz
spīles (n3) gandrīz pieskaras materiālam.
3. Spiediet sviru (n) virzienā pret spīlēm (n3), līdz
tā saskaras ar spīlējuma vārpstu (n2).
4. Grieziet rokturi (n1) pulksteņrādītāja virzienā
un cieši nostipriniet materiālu.
5. Lai atbrīvotu materiālu, grieziet rokturi (n1)
pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
BRĪDINĀJUMS!
• Iespīlējiet apstrādājamo materiālu, cik
vien tālu iespējams pret operatoru.
• Iespīlētajam materiālam jāatrodas
tādā pozīcijā, ka, zāģējot lejupvērstā
virzienā, materiāla biezums
nepārsniedz zāģa maksimālo
lejupvērstās zāģēšanas dziļumu
(C2. att.).
– Maksimālais lejupvērstās zāģēšanas
dziļums ir apzīmēts ar ierobu (t2).
– Turpiniet uzstādīt iespīlētā materiāla
pozīciju, kā aprakstīts turpmāk.
• Materiālam vienmēr būtu jābūt
iespīlētam tā, lai to pārzāģētu pēc
iespējas mazāks asmens zobu skaits
(C4. att.).
• Garu apstrādājamo materiālu
atbalstam izmantojiet koka gabalu (o)
(C3. att.). Neiespīlējiet nozāģējamo
galu (o1).
Vertikālā spaile (C5., C6. att.)
Vertikālo spaili (p) izmanto platu un neregulāras
formas materiālu zāģēšanai augšupvērstā virzienā
(C5. att.).
1. Ievietojiet vertikālo spaili pamatnes caurumā
(q) (C6. att.), līdz spaile (p) atduras pret
apstrādājamo materiālu (C5. att.).
2. Velciet sviru (r) lejup, lai nostiprinātu
apstrādājamo materiālu.
3. Paceliet sviru (r), lai atbrīvotu apstrādājamo
materiālu (p).
BRĪDINĀJUMS! Zāģējot augšupvērstā
virzienā, vienmēr jāizmanto vertikālā
spaile.
Ātrās virzīšanas funkcija
(C1. att.)
Spailei ir ātrās virzīšanas funkcija.
• Lai atlaistu spaili, pagrieziet rokturi (n1)
par vienu vai diviem apgriezieniem pretēji
pulksteņrādītāja virzienam un pavelciet sviru
(n) pret rokturi (n1).
Spīlējuma pozīcijas iestatīšana
(C1., C6. att.)
Spīlējuma pozīciju var iestatīt atbilstīgi zāģa
asmenim.
1. Pavelciet spīlējuma sviru (n) pret rokturi (n1)
(C1. att.) un izvelciet centrēšanas tapu (t), lai
atbrīvotu ierobežotāju (g) (C6. att.).
2. Pēc vajadzības pārvietojiet ierobežotāju (g).
13
LATVIEŠU
3. Spiediet spīlējuma sviru (s) atpakaļ uz leju pret
darbagaldu (i), lai nofiksētu ierobežotāju (g)
(C1. att.).
BRĪDINĀJUMS! Ja spīlējuma
sviras pretestība nav pietiekama,
mazliet pievelciet abas ierobežotāja
bultskrūves.
Zāģēšanas leņķa iestatīšana
(C1., C6. att.)
Ar instrumentu var zāģēt 45° lielā leņķī.
1. Velciet spīlējuma sviru (s) pret rokturi (n1), lai
atbrīvotu ierobežotāju (g) (C1. att.).
2. Uzstādiet ierobežotāju (g) vajadzīgajā
leņķī. Leņķi var nolasīt skalā (t1). Atsaucei
izmantojiet ierobja (t2) malu.
3. Spiediet spīlējuma sviru (s) atpakaļ uz leju
pret darbagaldu (i), lai nofiksētu ierobežotāju
(C1. att.).
Ja ir vajadzīgs vēl vairāk iespīlēt materiālu,
zāģēšanas leņķi var papildus nofiksēt 90° un 45°
šķērszāģēšanas pozīcijā.
1. Savietojiet ierobežotāju (g) ar ierobu (t3, t4 vai
t5), lai nofiksētu 90° vai 45° šķērszāģēšanas
pozīciju (C6. att.).
2. Ievietojiet tapu (t) caur ierobežotāju vienā no
caurumiem (t6).
Leņķzāģēšanas skalas
pārbaude un regulēšana (C1.,
D1., D2. att.)
1. Velciet spīlējuma sviru (s) pret rokturi (n1), lai
atbrīvotu ierobežotāju (C1. att.).
2. Velciet kloķi lejup un nofiksējiet to šajā
pozīcijā, nospiežot sprosttapu (u) (D2. att.).
3. Novietojiet stūreni (v) pret ierobežotāju (g)
un zāģa asmens kreiso pusi tā, lai izveidotos
precīzs 90° leņķis (D1. att.).
BRĪDINĀJUMS! Nepieskarieties ar
stūreni asmens zobu galiem.
4. Spiediet spīlējuma sviru (s) atpakaļ uz leju
pret darbagaldu (i), lai nofiksētu ierobežotāju
(C1. att.).
5. Izvelciet sprosttapu (u) un novietojiet kloķi
atpakaļ paceltajā miera stāvoklī (D2. att.).
6. Pārbaudiet, vai skalas (t1) 0° atzīme
atrodas pret ierobja (t2) malu (D1. att.).
7. Ja ir vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
8. Atskrūvējiet skrūves (w).
14
9. Savietojiet skalas (t1) 0° atzīmi ar ierobja (t2)
malu.
10. No jauna pieskrūvējiet skrūves (w).
Dzirksteļu novirzītāja
regulēšana (E. att.)
1. Atskrūvējiet skrūvi (x).
2. Pēc vajadzības noregulējiet dzirksteļu
novirzītāju (y).
3. Pievelciet skrūvi (x).
Pirms ekspluatācijas
• Uzstādiet piemērotu zāģa asmeni. Lietojiet
tikai asus vai pareizi uzasinātus asmeņus.
Instrumenta maksimālais rotācijas ātrums
nedrīkst pārsniegt zāģa asmens rotācijas
ātrumu.
• Pārbaudiet, vai asmens griežas uz
papildpiederuma un instrumenta redzamās
bultiņas norādītajā virzienā.
• Nostipriniet apstrādājamo materiālu.
• Pārbaudiet visu bloķēšanas kloķu un rokturu
ciešumu.
• Pareizi uzstādiet dzirksteļu novirzītāju.
• Nezāģējiet ļoti mazus materiāla gabaliņus.
Nedrīkst zāģēt pa vairākiem kopā saliktus
nelielus apstrādājamos materiālus.
EKSPLUATĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota.
BRĪDINĀJUMS! Nespiediet pārāk cieši
uz instrumenta.
BRĪDINĀJUMS! Nepieļaujiet pārslodzi.
Ja instruments kļūst karsts, ļaujiet
tam dažas minūtes darboties bez
noslodzes.
Zāģēšana (A. att.)
1. Novietojiet apstrādājamo materiālu, cik
vien tālu iespējams pret operatoru, un pret
ierobežotāju (g). Nostipriniet to ar materiāla
skavu (f).
LATVIEŠU
2. Ieslēdziet instrumentu un velciet galveno
rokturi (b) lejup, lai zāģētu materiālu. Pirms
zāģēšanas nogaidiet, līdz dzinējs darbojas ar
pilnu jaudu.
3. Zāģējot asmenim jākustas brīvi. Nespiediet
pārāk spēcīgi.
4. Kad zāģēšana pabeigta, izslēdziet instrumentu
un novietojiet kloķi atpakaļ paceltajā miera
stāvoklī.
Ieslēgšana un izslēgšana
(A. att.)
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (a) atrodas uz
galvenā roktura (b).
Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (a).
Zāģējot turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzi.
Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
BRĪDINĀJUMS! Kad instruments
darbojas ar noslodzi, to nedrīkst ieslēgt
un izslēgt.
BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst zāģēt
magniju.
Pārnēsāšana (F. att.)
nav atlaists un asmens nav pilnībā pārstājis
darboties.
• Nesakrustojiet rokas.
• Cieši stāviet uz grīdas un saglabājiet pienācīgu
līdzsvaru.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Instruments ir aprīkots ar sprosttapu (u), kas
nofiksē instrumentu aizvērtā pozīcijā, lai to varētu
pārnēsāt.
Nolaidiet aizsargu (d) uz zāģa darbagalda (i) un
nostipriniet zāģi šajā pozīcijā, nospiežot uz leju
sprosttapu (u).
Pārnēsājiet instrumentu, turot aiz pārnēsāšanas
roktura (c).
Lai atbrīvotu instrumentu, izvelciet sprosttapu (u).
Pareizs rokas novietojums (A.,
G. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavi negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu
roku uz galvenā roktura (b), bet ar otru roku turēt
apstrādājamo materiālu nost no asmens.
• Rokas nedrīkst turēt zāģēšanas vietas tuvumā.
• Zāģējot turiet materiālu cieši pie galda un pret
ierobežotāju. Netuviniet rokas, līdz slēdzis
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas
var sabojāt šo detaļu materiālu.
Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums;
instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
Piederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
15
LATVIEŠU
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
МОНТАЖНАЯ ПИЛА
DW872
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DW872
Напряжение питания
В
230
Тип
2
Потребляемая мощность
Вт
2200
Число оборотов без нагрузки об./мин.
1300
Диаметр пильного диска
мм
355
Диаметр посадочного отверстия мм
25,4
Толщина пильного диска
мм
1,8
Толщина режущей кромки
мм
2,2
Количество зубьев
70
Режущая способность при торцевой
резке под углом 90°
Круглая заготовка
мм
130
Квадратная заготовка
мм
100 x 100
Прямоугольная заготовка мм
75 x 130
мм
92 x 92
L-образная заготовка
Режущая способность при торцевой
резке под углом 45°
Круглая заготовка
мм
79
Квадратная заготовка
мм
79 x 79
Прямоугольная заготовка мм
79 x 123
L-образная заготовка
мм
56 x 56
Вес
кг
22,5
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
95,0
дБ(А)
дБ(А)
3,0
108,0
дБ(А)
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 61029-1 и EN 61029-2-9:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 61029
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D-65510, Idstein, Germany
23.10.2009
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения
пожара, поражения электрическим
током и получения травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно прочтите
настоящие инструкции и сохраните их для
последующего использования.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила
безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
DW872
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 61029-1,
EN 61029-2-9.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
18
Не подвергайте инструмент воздействию дождя. Не используйте инструмент во влажной среде. Обеспечьте
хорошую освещенность рабочего места
(250-300 Люкс). Не пользуйтесь инструментом, если существует риск возникновения пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защита от поражения электрическим
током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Инструмент будет работать лучше
и безопаснее при нагрузке, на которую он
рассчитан.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов. Не
используйте электроинструменты, не
предназначенные для данного типа работ,
например, дисковые пилы для резки сучьев
или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне помещений
рекомендуется надевать обувь на
нескользящей подошве. Используйте
соответствующий головной убор, чтобы
спрятать длинные волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда надевайте
защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания, не
выдёргивайте вилку из розетки за кабель.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высокой температуры,
масла и держите вдали от острых предметов и углов. Никогда не переносите
электроинструмент, держа его за кабель.
12. Безопасная работа.
По возможности используйте струбцины
или тиски для фиксации обрабатываемой
детали. Это более безопасно,
чем прижимать заготовку руками,
и позволяет освободить обе руки для
управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключение электроинструментов.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей, таких
как пильные диски, сверла и фрезы, всегда
отключайте электроинструмент от
источника питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Поврежденные
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
20
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей или
приспособлений, а также
выполнение данным инструментом
любых видов работ, не
рекомендованных в данном
руководстве по эксплуатации,
может привести к несчастному
случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
Дополнительные меры
безопасности при работе
пилами по металлу
• Не используйте поврежденные или
деформированные диски.
• Используйте только рекомендованные
изготовителем оборудования пильные
диски, отвечающие EN 847-1.
• Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали.
• При необходимости надевайте
индивидуальные средства защиты,
включая:
– Средства защиты органов слуха для
снижения риска потери слуха;
– Защитные очки;
– Респиратор для предотвращения риска
вдыхания вредной пыли;
– Защитные перчатки при переноске
пильных дисков и заготовок из грубых
материалов (по возможности держите
пильные диски в футлярах).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
• Операторы должны быть
проинформированы о факторах,
влияющих на интенсивность
шумовыделения (например, использование
пильных дисков, специально
разработанных для уменьшения
РУССКИЙ ЯЗЫК
испускаемого шума и технического
обслуживания электроинструмента).
• Сообщайте обо всех неисправностях
инструмента, включая поврежденные
защитные кожухи и пильные диски, по
мере их обнаружения.
БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА
• Используйте пильные диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала;
• Не используйте пилу для резки других
материалов, кроме рекомендованных
изготовителем;
• Поднятие и переноска инструмента. Для
поднятия и переноски пилы по металлу
см. рисунок F.
• Не используйте пилу без установленных
защитных кожухов, находящихся
в хорошем рабочем состоянии
и отремонтированных;
• Следите, чтобы пол вокруг
электроинструмента всегда оставался
чистым, не допускайте скапливания
опилок или щепок;
• Обеспечьте достаточное общее или
местное освещение;
– Травмы в результате касания
вращающихся частей.
– Травмы вследствие разрушения пильного
диска.
Эти риски являются наиболее очевидными:
– непосредственно в зоне обработки,
– в зоне нахождения вращающихся деталей
оборудования.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
– Риск получения травмы при смене диска.
– Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
• Оператор должен пройти специальное
обучение по использованию, регулировке
и эксплуатации инструмента;
Используйте средства защиты
органов слуха.
• Используйте правильно заточенные
пильные диски. Соблюдайте
максимальную скорость, указанную на
пильном диске;
• Убедитесь, что все используемые
монтажные элементы и шпиндельные
шайбы подходят для применения
с данным инструментом, как заявлено
производителем;
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А)
Код даты (z), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
инструмент еще работает, а пильная
головка находится в рабочем положении;
Пример:
• Убедитесь, что инструмент находится
в устойчивом положении и надежно
зафиксирован (например, на рабочем
столе).
Комплект поставки
• Опору для длинных заготовок см. на
рисунке С3.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании пил:
2010 XX XX
Год изготовления
В упаковку входят:
1 Монтажная пила
1 Пильный диск
1 Шестигранный ключ
1 Вертикальный зажим для заготовки
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Описание (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Пусковой выключатель
b. Основная рукоятка
c. Ручка для переноски
d. Защитный кожух
e. Кнопка блокировки шпинделя
f. Зажим для заготовки
g. Направляющая
h. Монтажные отверстия
i. Стол
j. Шестигранный ключ
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша профессиональная монтажная пила
DEWALT предназначена для резки стальных материалов различного профиля: труб
для воды и газа, металлических уголков,
U-образных и Т-образных профилей, стержней, болтов и т.д. При условии использования
соответствующих пильных дисков данная пила
может резать горячекатаной и холоднокатаной
углеродистой стали, строительной стали в соответствии с DIN 1700 (ST33, ST37-2, ST52-3),
цветных металлов (например, алюминий, медь,
бронза), нержавеющей стали и синтетических
материалов (например, ПВХ). Данный инструмент не предназначен для работы по чугуну,
кирпичу, плитке или керамическим материалам.
Запрещается резка заготовок из магния!
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные монтажные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
22
Электробезопасность
Ваш инструмент имеет двойную
изоляцию в соответствии со
стандартом EN 61029, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты с напряжением 115 В
должны управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
При необходимости замены электрического
кабеля, ремонт устройства должен производиться только официальными сервисными
агентами или квалифицированными техническими специалистами.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
РУССКИЙ ЯЗЫК
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Закрепление на рабочем
столе (Рис. А)
Пила имеет монтажные отверстия (h),
предназначенные для крепления к рабочему
столу.
Снятие и установка пильного
диска (Рис. А, В1 и В2)
1. При стационарном положении пильной
головки, держась за кромку (j2), переведите
защитный кожух (d) в заднее положение.
Оставьте защитный кожух в таком
положении (Рис. В1).
3. Зажмите рычаг (n) в направлении зажима
(n3), чтобы он зафиксировался на
зажимном винте (n2).
4. Поворачивая рукоятку (n1) в направлении
по часовой стрелке, зажмите с усилием
обрабатываемую заготовку.
5. Для освобождения заготовки, поверните
рукоятку (n1) в направлении против
часовой стрелки.
ВНИМАНИЕ:
• Зажимайте заготовку как можно
ближе к пользователю.
• Положение зажима при резе сверху
вниз должно соответствовать
толщине заготовки, которая не
должна превышать максимально
допустимую для данного типа
реза (Рис. С2).
3. Поворачивайте пильный диск до фиксации.
– Максимальная толщина
заготовки при резе сверху вниз
обозначена прорезью (t2).
4. Отведите крышку (k), закрепленную на
болте (Рис. В1).
– Дальнейшая настройка зажима
описана ниже.
5. Используя шестигранный ключ (j), открутите
болт (l), поворачивая его против часовой
стрелки, удалите фиксирующую шайбу (l1),
плоскую шайбу (l2) и прижимной фланец
(l3) (Рис. В2).
• Для сокращения числа зубьев,
пропущенных через заготовку
во время резания, всегда
закрепляйте заготовку при
помощи зажима (Рис. С4).
6. Замените пильный диск (m). Убедитесь,
что новый пильный диск установлен на
фланец (m1) с правильным направлением
вращения.
• Подпирайте длинные
обрабатываемые заготовки
деревянным бруском (о) (Рис. С3).
Не зажимайте отрезной конец
заготовки (о1).
2. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки
шпинделя (e) (Рис. В2).
7. Закрепите пильный диск с помощью
прижимного фланца (l3), плоской шайбы
(l2), фиксирующей шайбы (l1) и болта (l).
8. Переведите защитный кожух в исходное
положение и отпустите кнопку блокировки
шпинделя (е).
ВНИМАНИЕ: Зубья нового пильного
диска очень острые и могут
представлять опасность.
Фиксация обрабатываемой
заготовки (Рис. A и C1 – C6)
Инструмент оснащен зажимом для заготовки (f)
(Рис. А).
1. Отожмите рычаг (n) в направлении рукоятки
(n1) (Рис. С1).
2. Двигайте зажимной винт (n2) вперед, пока
зажим (n3) не приблизится почти вплотную
к обрабатываемой заготовке.
Вертикальный зажим
(Рис. С5 и С6)
Вертикальный зажим используется
при распиловке снизу вверх широких
и неоднородных по своей форме заготовок
(Рис. С5).
1. Вставьте вертикальный зажим (р) в одно
из отверстий (q) в основании (Рис. С6)
и продвигайте его пока он не коснется
заготовки (Рис. С5).
2. Опустите рычаг (r) вниз, фиксируя
заготовку.
3. Чтобы раскрыть зажим (р), поднимите
рычаг (r) вверх.
ВНИМАНИЕ: При распиловке
снизу вверх всегда используйте
вертикальный зажим для
заготовки.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Быстрое перемещение
зажима (Рис. С1)
Конструкция зажима позволяет производить
его быстрое перемещение.
• Для раскрытия зажима, поверните
рукоятку (n1) на один-два оборота
в направлении против часовой стрелки
и отожмите рычаг (n) в направлении
рукоятки (n1).
Регулирование положения
зажима (Рис. С1 и С6)
Положение зажима можно регулировать
в соответствии с положением пильного диска.
1. Потяните рычаг зажима (s) в сторону
рукоятки (n1) (Рис. С1) и вытяните
центровочный штифт (t), освобождая
направляющую (g) (Рис. С6).
2. Передвиньте направляющую (g) на
необходимую позицию.
3. Отведите рычаг зажима (s) обратно к столу
(i), чтобы зафиксировать направляющую (g)
(Рис. С1).
ВНИМАНИЕ: Если зажимная
плотность рычага слишком
слабая, немного затяните 2
регулировочных болта на упоре.
Установка угла реза (Рис. С1
и С6)
Пила может использоваться для резов под
углом до 45°.
1. Потяните рычаг зажима (s) в сторону
рукоятки (n1), освобождая направляющую
(g) (Рис. С1).
2. Установите направляющую (g) под
нужным углом. Угол отображается на
градуированной шкале (t1). Для контроля
угла используйте край прорези (t2)
(Рис. С6).
3. Отведите рычаг зажима (s) обратно к столу
(i), чтобы зафиксировать направляющую
(Рис. С1).
Если необходима дополнительная фиксация
заготовки, угол поперечного реза может быть
установлен 90° и 45°.
1. Установите направляющую (g) на одной
линии с прорезью (t3), прорезью (t4) или
прорезью (t5), чтобы зафиксировать ее под
углом 90° или 45° для поперечного реза
(Рис. С6).
24
2. Вставьте штифт (t) через направляющую
в одно из отверстий (t6).
Проверка и регулировка
градуированной шкалы
(Рис. C1, D1 & D2)
1. Потяните рычаг зажима (s) в сторону
рукоятки (n1), освобождая направляющую
(Рис. С1).
2. Переместите пильную головку вниз
и зафиксируйте ее в этой позиции, нажав
на фиксатор (u) (Рис. D2).
3. Прижмите угольник (v) к направляющей
(g) и левой стороне пильного диска, чтобы
выставить угол точно 90° (Рис. D1).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
4. Отведите рычаг зажима (s) обратно к столу
(i), чтобы зафиксировать направляющую
(Рис. С1).
5. Отожмите фиксатор (u) и переведите
пильную головку в верхнее стационарное
положение (Рис. D2).
6. Проследите, чтобы метка 0° на
градуированной шкале (t1) находилась на
одной линии с краем прорези (t2) (Рис. D1).
7. При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
8. Ослабьте винты (w).
9. Выровняйте отметку 0° на шкале (t1)
с краем прорези (t2).
10. Затяните винты (w).
Настройка отражателя искр
(Рис. Е)
1. Ослабьте винт (х).
2. Установите отражатель искр (у) в нужное
положение.
3. Затяните винт (х).
Перед началом работ:
• Установите пильный диск соответствующего типа. Используйте только острые
или правильно заточенные пильные диски.
Максимальная скорость инструмента не
должна превышать предельно допустимую скорость пильного диска.
• Проследите, чтобы пильный
диск вращался в соответствии
РУССКИЙ ЯЗЫК
с указательными стрелками на
инструменте и на самом диске.
• Надежно закрепляйте обрабатываемую
заготовку.
• Убедитесь, что все фиксаторы и зажимы
надежно закреплены.
• Всегда правильно устанавливайте
отражатель искр.
• Не пытайтесь распиливать очень мелкие
детали. Никогда не распиливайте мелкие
заготовки, собранные воедино.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Не оказывайте
чрезмерного давления на
инструмент.
ВНИМАНИЕ: Избегайте
перегрузки. Если инструмент
перегрелся, дайте ему поработать
несколько минут без нагрузки.
Резание (Рис. А)
1. Поместите заготовку вплотную
к направляющей (g) и как можно ближе
к оператору. Закрепите заготовку
с помощью зажима (f).
2. Включите инструмент и потяните вниз
основную рукоятку (b), чтобы разрезать
заготовку. Перед началом резки дождитесь,
пока двигатель наберет полные обороты.
3. Не форсируйте режим резки. Не прилагайте
чрезмерные усилия.
4. После завершения разреза выключите
инструмент и верните пильную головку
в исходное верхнее положение.
Включение и выключение
(Рис. А)
Пусковой выключатель (а) находится на
основной рукоятке (b).
Чтобы включить инструмент, нажмите пусковой
выключатель (а). При резании удерживайте
пусковой выключатель нажатым.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
ВНИМАНИЕ: Не включайте и не
выключайте инструмент, если он
находится под нагрузкой.
ВНИМАНИЕ: Не режьте магний!
Транспортировка (Рис. F)
Ваш инструмент оснащён фиксатором (u),
который запирает инструмент в нижнем
положении для переноски.
Прижмите защитный кожух (d) к столу(i)
и зафиксируйте пилу в этом положении, нажав
фиксатор (u).
Переносите инструмент, используя ручку для
переноски (с).
Чтобы освободить инструмент, вытяните
фиксатор (u).
Правильное положение рук
во время работы (Рис. A, G)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за основную рукоятку
(b), другой рукой удерживайте заготовку как
можно дальше от пильного диска.
• Никогда не держите руки возле режущего
элемента.
• Прижимайте заготовку к столу
и направляющей во время распиловки.
Держите свои руки в положении, как
во время работы, пока выключатель
не будет отпущен и пильный диск
окончательно не остановится.
• Не допускайте перекрещивания рук во
время работы с инструментом.
• Твёрдо упирайтесь обеими ногами в пол,
чтобы сохранять надлежащий баланс.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
26
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
РУССКИЙ ЯЗЫК
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00201765 - 24-04-2013
27
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
29
DW872
RIPZĀĢIS METĀLA GRIEŠANAI / МОНТАЖНАЯ ПИЛА 2
©
30
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising