DW872 | DeWalt DW872 CHOP SAW - METAL CUTTING Type 2 instruction manual

559110-30 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW872
Obrázek A
b
a
C
d
Z
e
f
g
h
i
j
Obrázek B1
Obrázek B2
d
l2
l3
d
j2
k
e
m1
2
m
l1
l
Obrázek C1
n3
s
i
g
n2
n
n1
f
Obrázek C3
Obrázek C2
o1
t2
g
o
3
Obrázek C4
Obrázek C5
p
Obrázek C6
t1
t6
4
t5
t4
g
t
t3
t6
t2
q
r
Obrázek D1
w
t1
x1
Obrázek D2
w
v
t2
g
Obrázek E
u
x
y
5
Obrázek F
u
c
d
i
Obrázek G
6
OZUBENÁ DĚLICÍ PILA
DW872
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
(Velká Británie & Irsko)
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno
Průměr kotouče
Vrtání kotouče
Tloušťka pilového kotouče
Výška ozubení
pilového kotouče
Velikost ozubení kotouče
Hloubka řezu při 90°
kruhový profil
čtvercový profil
obdélníkový profil
pravoúhlý profil
Hloubka řezu při 45°
kruhový profil
čtvercový profil
obdélníkový profil
pravoúhlý profil
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka
akustického výkonu)
V
V
W
min-1
mm
mm
mm
DW872
230
230/115
2
2 200
1 300
355
25,4
1,8
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 61029 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové pracovní
doby značně prodloužit doba působení
vibrací na obsluhu.
mm
2,2
70
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
mm
mm
mm
mm
130
100 x 100
75 x 130
92 x 92
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
mm
mm
mm
mm
kg
79
79 x 79
79 x 123
56 x 56
22,5
dB(A)
95,0
dB(A)
dB(A)
3,0
108,0
dB(A)
3,0
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle norem EN 61029-1, EN 61029-2-9:
Úroveň vibrací ah
ah =
m/s2
< 2,5
Odchylka K =
m/s2
1,5
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V, 10 A v napájecí síti
Velká Británie & Irsko
Nářadí 230 V, 13 A v zástrčce napájecího
kabelu
Velká Británie & Irsko
Nářadí 115 V, 16 A v zástrčce napájecího
kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
7
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke vzniku lehkého nebo středně
vážného zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem a zranění osob, včetně
následujících.
Před použitím tohoto nářadí si přečtěte všechny
uvedené bezpečnostní pokyny a tyto pokyny
uschovejte.
USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO
PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
1. Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní
ploše může vést k úrazu.
2. Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
DW872
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Nepoužívejte
nářadí ve vlhkém prostředí. Zajistěte správné
osvětlení pracoviště (250 - 300 luxů).
Nepoužívejte nářadí na místech, kde hrozí
riziko vzniku požáru nebo exploze, například
v blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin
a plynů.
3. Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy
(například potrubí, radiátory, sporáky a chladničky). Při práci v extrémních podmínkách
(například vysoká vlhkost, tvorba kovových
pilin při práci, atd.) může být elektrická bezpečnost zvýšena vložením izolačního transformátoru nebo ochranného jističe (FI).
4. Okolo stojící osoby udržujte mimo
pracovní prostor.
Zabraňte okolo stojícím osobám, zejména
dětem, aby se dotýkaly nářadí nebo
prodlužovacího kabelu a udržujte je mimo
pracovní prostor.
5. Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Horst Grossmann
Ředitel oddělení pro vývoj a konstrukci výrobků
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
23.10.2009
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Při použití elektrického
nářadí musí být dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, aby se snížilo
8
6. Nářadí nepřetěžujte.
Práce je účinnější a bezpečnější, pokud
používáte nářadí a nástroje k účelům, k nimž
jsou určeny.
7. Používejte vhodné nářadí.
Nepřetěžujte malá nářadí při práci, která je
určena pro výkonnější nářadí. Nepoužívejte
nářadí k jiným účelům, než pro které je
určeno. Nepoužívejte například kotoučovou
pilu k řezání kmenů nebo větví stromů.
8. Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být
zachyceny pohyblivými částmi. Při práci ve
venkovním prostředí používejte neklouzavou
obuv. Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou
pokrývku hlavy.
9. Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo odlétávají-li drobné
částečky materiálu, používejte respirátor proti
prachu nebo ochranný štít. Protože mohou být
tyto částečky materiálu velmi horké, používejte
také žáruvzdornou zástěru. Vždy používejte
ochranu sluchu. Vždy používejte ochrannou
přilbu.
10. Připojte zařízení k zachytávání prachu.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.
11. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky
škubáním za napájecí kabel. Veďte kabel
tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy. Při přenášení nikdy
nedržte nářadí za napájecí kabel.
12. Obrobek si upněte.
Pokud je to možné, používejte k upnutí
obrobku svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí
oběma rukama.
13. Nepřekážejte sami sobě.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Provádějte pečlivou údržbu nářadí.
Udržujte ostré a čisté pracovní nástroje.
Tak bude zajištěn bezpečnější a vyšší
výkon nářadí. Dodržujte pokyny pro údržbu
a výměnu příslušenství. Nářadí pravidelně
kontrolujte a je-li poškozeno, nechejte jej
opravit v autorizovaném servisu. Udržujte
rukojeti a všechny ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné olejem nebo mazivy.
15. Nářadí odpojte.
Pokud není nářadí používáno, před
prováděním údržby a před výměnou
příslušenství, jako jsou pilové kotouče,
pracovní nástroje a nože, nářadí vždy odpojte
od elektrické sítě.
16. Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.
Vytvořte si návyk, abyste před použitím nářadí
prováděli kontrolu, zda na nářadí nezůstaly
seřizovací klíče nebo přípravky a zajistěte
jejich odstranění z nářadí.
17. Zabraňte nechtěnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním
spínači. Před připojením k elektrické síti se
ujistěte, zda je hlavní spínač v poloze vypnuto
(OFF).
18. Používejte prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití.
Před použitím zkontrolujte prodlužovací
kabel a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou.
S nářadím nepracujte, jste-li unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků.
20. Kontrolujte stav nářadí.
Dříve než budete nářadí používat, pečlivě
zkontrolujte, zda není poškozeno, aby byla
zajištěna jeho správná funkce. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí,
opotřebování jednotlivých částí a další prvky,
které mohou ovlivnit správný chod nářadí.
Zničené nebo jiné poškozené díly nechejte
opravit nebo vyměnit v autorizovaném
servisu, pokud v této příručce nebude uveden
jiný způsob odstranění závady. Poškozené
spínače nechejte vyměnit v autorizovaném
servisu. Pokud nelze hlavním spínačem nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Nikdy se nepokoušejte o opravu sami.
VAROVÁNÍ! Použití jiného
příslušenství nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem,
může způsobit poranění obsluhy.
21. Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
kvalifikovaným servisním technikům.
Toto elektrické nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Opravy by měly
být prováděny pouze kvalifikovanými techniky,
kteří budou používat originální náhradní díly.
V jiných případech může dojít k velkému
ohrožení uživatele.
Další bezpečnostní pokyny pro
pily na kov
• Pokud jsou pilové kotouče poškozené nebo
zdeformované, nepoužívejte je;
• Používejte pouze kotouče doporučené
výrobcem, odpovídající směrnici EN 847-1;
9
• Nepoužívejte pilové kotouče vyrobené
z rychlořezné oceli;
• Pokud je třeba, používejte prostředky osobní
ochrany, jako jsou:
– ochrana sluchu ke snížení rizika jeho ztráty;
– ochrana zraku;
– ochrana pomocí respirátoru ke snížení
inhalací nebezpečného prachu;
– rukavice při manipulaci s pilovým kotoučem
(pilové kotouče by měly být kdekoliv je
možné přenášeny v pouzdře) z odolného
materiálu;
ÚDRŽBA A OPRAVY
• Pokyny pro obsluhu týkající se faktorů
ovlivňujících vystavení se hluku (např.
použití pilových kotoučů zkonstruovaných
pro sníženou hladinu hluku, údržba pilových
kotoučů a vlastní pily);
• Závady stroje, včetně závad ochranných krytů
nebo pilových kotoučů, by měly být oznámeny
ihned po jejich zjištění.
BEZPEČNÁ OBSLUHA
• Zajistěte, aby byla pila vždy ve stabilní
a bezpečné poloze. (např. připevněna ke
stolu)
• Dlouhé obrobky vždy podložte, viz obrázek
C3.
Zbytková rizika
Při použití kotoučových pil vznikají následující
rizika:
– poranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly
– poranění způsobená roztržením pilového
kotouče.
Tato rizika jsou nejvíce evidentní zejména:
– v celém rozsahu pracovních operací
– v blízkosti dosahu rotujících částí stroje.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko nehody způsobené nekrytou částí
rotujícího pilového kotouče.
• Zvolte správný pilový kotouč pro řezaný
materiál;
– Riziko zranění při výměně pilového listu.
• Nepoužívejte pilu k řezání jiných materiálů,
než jsou materiály doporučené výrobcem;
– Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
• Pokyny pro zdvižení a přepravu. Způsob
zdvižení a přenosu pily je znázorněn na
obrázku F.
• Pilu neprovozujte bez nasazených ochranných
krytů, pokud nejsou v dobrém provozním
stavu nebo nejsou řádně udržovány;
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
• Dbejte na to, aby byla podlaha kolem pily
rovná, uklizená a bez zbytků materiálů,
například pilin nebo odřezků;
Používejte ochranu sluchu.
• Zajistěte odpovídající celkové nebo lokální
osvětlení;
Používejte ochranu zraku.
• Zajistěte, aby byla obsluha adekvátně
proškolena v použití, nastavení a obsluze
stroje;
• Používejte správně naostřené pilové kotouče.
Nepřekračujte maximální otáčky vyznačené na
kotouči;
• Ujistěte se, zda jsou všechny distanční vložky
a kroužky vřetena vhodné pro účely, které jsou
uvedeny v tomto návodu k obsluze;
• Vyvarujte se odstraňování jakýchkoli odřezků
nebo jiných částí obrobku z prostoru řezu,
je-li pila v chodu a není-li hlava pily v klidové
poloze;
10
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. A)
Datový kód (z), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Ozubená dělicí kotoučová pila
1 Pilový kotouč
1 Šestihranný klíč
1 Vertikální upínací svorka materiálu
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. A)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho
poškození.
a. Hlavní spínač
b. Hlavní rukojeť
c. Přepravní rukojeť
d. Ochranný kryt
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí je chráněno dvojitou izolací
v souladu s normou EN 61029. Proto
není nutné použití uzemňovacího
vodiče.
VAROVÁNÍ: 115 V modely by měly
být provozovány s bezpečnostním
oddělovacím transformátorem
s uzemněnou přepážkou mezi
primárním a sekundárním vinutím.
Napájecí kabel může být vyměněn pouze
v autorizovaném servisu nebo kvalifikovaným
elektrotechnikem.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
e. Zámek hřídele
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
f. Upínací svorka materiálu
g. Vodítko
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
h. Montážní otvory k upevnění pily
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
i. Řezná stolice
j. Šestihranný klíč
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše profesionální ozubená dělicí kotoučová pila
DEWALT je určena k řezání kovových materiálů
různých průřezů: vodovodního a plynového
potrubí, úhlových ocelových nosníků, profilů tvaru
"U", žeber tvaru "T", tyčí, šroubů apod. S použitím
vhodného typu pilového kotouče lze řezat za
tepla i za studena válcovanou uhlíkovou ocel,
konstrukční oceli odpovídající směrnicím DIN 1700
(ST33, ST37-2, ST52-3), barevné kovy (např.
hliník, mosaz, měď), nerezovou ocel a syntetické
materiály (např PVC). Toto nářadí není určeno
k řezání litiny, cihel, dlaždic nebo keramických
materiálů. Tato pila nesmí být používána pro řezání
kovů s obsahem hořčíku.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto pily jsou elektrická nářadí pro profesionální
použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Montáž zástrčky u nářadí s napájecím napětím 115 V (pouze
pro Velkou Británii a Irsko)
• Použitá zástrčka musí splňovat požadavky
normy BS EN 60309 (BS4343) - 16 A,
uzemňovací kontakt v poloze 4h.
VAROVÁNÍ: Vždy se ujistěte, zda
je kabelová příchytka správně
a bezpečně připevněna k obalu kabelu.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2;
maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
11
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
Upevnění pily na pracovní stůl
(obr. A)
Otvory (h) v základně pily slouží k upevnění pily
k pracovnímu stolu.
Sejmutí a nasazení pilového
kotouče (obr. A, B1 & B2)
1. Rameno pily nastavte do klidové polohy
a uchopením za přehyb (j2) přesuňte
ochranný kryt (d) vzad. Ochranný kryt
ponechejte stažený zpět (obr. B1).
2. Stiskněte a přidržte zámek hřídele (e)
(obr. B2).
3. Pilovým kotoučem otáčejte až do jeho
zajištění.
4. Odsuňte kryt šroubu (k) (obr. B1).
5. Pomocí šestihranného klíče (j) otáčením proti
směru chodu hodinových ručiček sejměte
šroub (l), pojistnou podložku (l1), poté plochou
podložku (l2) a přídržnou přírubu (l3) (obr. B2).
6. Pilový kotouč (m) vyměňte. Ujistěte se, zda je
pilový kotouč nasazen na přírubě (m1) a zda
se otáčí správným směrem.
7. Pilový kotouč zajistěte pomocí přídržné příruby
(l3), ploché podložky (l2), pojistné podložky
(l1) a šroubu (l).
8. Ochranný kryt stáhněte nazpět dolů a uvolněte
zámek hřídele (e).
VAROVÁNÍ: Zuby nového pilového
kotouče jsou velmi ostré a mohou být
nebezpečné.
Upínání obrobku (obr. A a C1 C6)
Vaše pila je vybavena upínací svorkou materiálu
(f) (obr. A).
1. Páčku (n) vytáhněte směrem k rukojeti (n1)
(obr. C1).
12
2. Upínací tyč (n2) přitlačte dopředu tak, aby se
čelist (n3) téměř dotýkala obrobku.
3. Páčku (n) přitlačte dopředu směrem k čelisti
(n3) tak, aby zapadla k upínací tyči (n2).
4. Otáčením rukojetí (n1) ve směru chodu
hodinových ručiček obrobek pevně upněte.
5. Pokud chcete obrobek uvolnit, otáčejte rukojetí
(n1) proti směru chodu hodinových ručiček.
VAROVÁNÍ:
• Je-li to možné, upevněte obrobek co
nejblíže k obsluze.
• Obrobek upevněte při řezání
směrem dolů tak, aby jeho tloušťka
nepřesahovala maximální kapacitu
řezu (obr. C2).
– Maximální řezná kapacita při
spouštění pily dolů je vyznačena
štěrbinou (t2).
– Níže uvedeným postupem
pokračujte v nastavení upevnění
obrobku.
• Vždy se snažte upnout obrobek
takovým způsobem, aby jím při
řezání procházelo co nejméně zubů
pily (obr. C4).
• Dlouhé obrobky podepřete kouskem
dřeva (o) (obr. C3). Odřezávanou
část (o1) nepodepírejte.
Vertikální svorka (obr. C5 a C6)
Vertikální svorka (p) se používá při řezání směrem
nahoru u obrobků širokých nebo nepravidelného
tvaru (obr. C5).
1. Vertikální svorku vložte do otvoru (q)
v základně (obr. C6) tak, aby svorka (p)
přiléhala k obrobku (obr. C5).
2. Páčku (r) stlačte dolů tak, aby došlo k upnutí
obrobku.
3. Páčku (r) zdvihněte tak, aby se uvolnila svorka
(p).
VAROVÁNÍ: Při řezání směrem nahoru
vždy používejte vertikální svorku.
Funkce rychlého posuvu
(obr. C1)
Svorka je vybavena funkcí rychloposuvu.
• Svorku uvolníte tak, že rukojetí (n1) otočíte
proti směru chodu hodinových ručiček jednu
nebo dvě otáčky a páčku (n) vytáhnete
směrem k rukojeti (n1).
Nastavení upínací polohy
(obr. C1 a C6)
5. Vytáhněte ven čep zámku spodní polohy
(u) a vraťte rameno do horní klidové polohy
(obr. D2).
Hloubka řezu může být nastavena tak, aby
vyhovovala použitému pilovému kotouči.
6. Srovnejte značku 0° na měřítku (t1) se
značkou na hraně štěrbiny (t2) (obr. D1).
1. Upínací páčku (s) vytáhněte směrem k rukojeti
(n1) (obr. C1) a vysuňte polohový čep (t), aby
se uvolnilo vodítko (g) (obr. C6).
7. Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
2. Vodítko (g) podle potřeby přesuňte.
9. Srovnejte značku 0° na měřítku (t1) se
značkou na hraně štěrbiny (t2).
3. Upínací páčku (s) stlačte zpět dolů k řeznému
stolu (i), aby se vodítko (g) zajistilo (obr. C1).
VAROVÁNÍ: Pokud klade upínací
páčka jen mírný odpor, mírně
dotáhněte oba dva stavitelné šrouby
vodítka.
Nastavení úhlu řezu (obr. C1
a C6)
Nářadí může být používáno s úhlem řezu až 45°.
1. Upínací páčku (s) vytáhněte směrem k rukojeti
(n1), aby se uvolnilo vodítko (g) (obr. C1).
2. Vodítko (g) nastavte na požadovaný úhel.
Nastavení úhlu lze odečítat na měřítku (t1).
Jako referenci použijte okraj štěrbiny (t2) (obr.
C6).
3. Upínací páčku (s) stlačte zpět dolů k řeznému
stolu (i), aby se vodítko (g) zajistilo (obr. C1).
Pokud je požadováno dodatečné upnutí, úhel
řezu lze dále upevnit pro příčné řezy pod úhly 90°
a 45°.
1. Podle potřeby k provedení příčného řezu pod
úhlem 90°, nebo 45°, vodítko (g) srovnejte se
štěrbinou (t3), štěrbinou (t4) nebo štěrbinou
(t5) (obr. C6).
2. Vodítko zajistěte čepem (t) v některém
z otvorů (t6).
Kontrola a seřízení měřítka úhlových řezů (obr. C1, D1 a D2)
1. Upínací páčku (s) vytáhněte směrem k rukojeti
(n1), aby se uvolnilo vodítko (g) (obr. C1).
2. Rameno spusťte dolů a v této poloze jej
zajistěte pomocí čepu zámku spodní polohy
(u) (obr. D2).
3. Mezi vodítko (g) a levou stranu řezného
kotouče umístěte úhelník (v) tak, aby bylo
dosaženo přesné polohy 90° (obr. D1).
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se úhelníkem
hrotů zubů pilového kotouče.
4. Upínací páčku (s) stlačte zpět dolů k řeznému
stolu (i), aby se vodítko (g) zajistilo (obr. C1).
8. Povolte šrouby (w).
10. Dotáhněte šrouby (w).
Nastavení odchylovače jisker
(obr. E)
1. Povolte šroub (x).
2. Odchylovač jisker (y) nastavte do vhodné
pozice.
3. Přitáhněte šroub (x).
Před zahájením práce:
• Upněte vhodný pilový kotouč. Používejte
pouze ostré, nebo správným způsobem
naostřené pilové kotouče. Maximální provozní
otáčky pily nesmí překročit maximální
povolené otáčky pilového kotouče.
• Zkontrolujte, zda se pilový kotouč otáčí
ve stejném směru, jaký zobrazují šipky na
příslušenství a na nářadí.
• Obrobek si upněte.
• Ujistěte se, zda jsou všechny zajišťovací
a upínací šrouby řádně utaženy.
• Vždy správně nastavte odchylovač jisker.
• Nepokoušejte se řezat příliš malé kousky.
Nikdy neprovádějte řezání malých kousků
svázaných k sobě.
POUŽITÍ
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
VAROVÁNÍ: Na nářadí příliš netlačte.
VAROVÁNÍ: Vyvarujte se přetěžování
nářadí. Dojde-li k přehřátí nářadí,
13
nechejte jej několik minut v chodu
naprázdno.
Provedení řezu (obr. A)
1. Obrobek, který budete řezat, opřete o vodítko
(g) co nejblíže k obsluze pily. Obrobek upněte
úplným uzavřením upínací svorky (f).
2. Zapněte pilu a pomalu tlačte hlavní rukojeť (b)
dolů tak, aby došlo k přeřezání obrobku. Před
zahájením řezání počkejte, dokud motor pily
nedosáhne maximálních otáček.
3. Nechejte pilový kotouč řezat volně.
Nepoužívejte nadměrnou sílu.
4. Po ukončení řezu vypněte pilu a rameno
zdvihněte do horní klidové polohy.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Hlavní spínač (a) je umístěn na hlavní rukojeti (b).
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní spínač
(a).
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na hlavní rukojeti (b) a druhou rukou vedli
obrobek.
• Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti prostoru
řezání.
• Při řezání přitlačujte obrobek pevně
k pracovnímu stolu a k vodítku. Udržujte
ruce v předepsané poloze, dokud nedojde
k uvolnění hlavního spínače a k úplnému
zastavení pilového kotouče.
• Při práci nepřekřižujte ruce.
• Stůjte pevně oběma nohama na podlaze
a udržujte rovnováhu.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
V průběhu řezání držte hlavní spínač stisknut.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač.
VAROVÁNÍ: Nevypínejte a nezapínejte
nářadí, je-li v záběru.
VAROVÁNÍ: Neprovádějte broušení
hořčíkových slitin.
Přeprava (obr. F)
Nářadí je vybaveno čepem zámku spodní polohy
(u), pomocí kterého lze pro přepravu rameno pily
zajistit v uzavřené spodní poloze.
Ochranný kryt (d) spusťte dolů na řeznou stolici
(i) a v této poloze zasunutím čepu zámku spodní
polohy (u) pilu zajistěte.
Nářadí přenášejte uchopením za přepravní rukojeť
(c).
Nářadí připravíte do provozní polohy stlačením
hlavní rukojeti mírně dolů a vytažením čepu zámku
spodní polohy (u).
Správná poloha rukou (obr. A,
G)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
14
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00241699 - 17-07-2014
15
DW872
KOTOUČOVÁ PILA NA KOV 2
©
16
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising