DW872 | DeWalt DW872 CHOP SAW - METAL CUTTING Type 2 instruction manual

599111-44 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW872
Obrázok A
b
a
C
d
Z
e
f
g
h
i
j
Obrázok B1
Obrázok B2
d
l2
l3
d
j2
k
e
m1
2
m
l1
l
Obrázok C1
n3
s
i
g
n2
n
n1
f
Obrázok C3
Obrázok C2
o1
t2
g
o
3
Obrázok C4
Obrázok C5
p
Obrázok C6
t1
t6
4
t5
t4
g
t
t3
t6
t2
q
r
Obrázok D1
w
t1
x1
Obrázok D2
w
v
t2
g
Obrázok E
u
x
y
5
Obrázok F
u
c
d
i
Obrázok G
6
PÍLA NA KOV
DW872
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
(Veľká Británia a Írsko)
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno
Priemer kotúča
Vnútorný priemer kotúča
Hrúbka pílového kotúča
Výška ozubenia
pílového kotúča
Veľkosť ozubenia kotúča
Hĺbka rezu pri 90°
kruhový profil
štvorcový profil
obdĺžnikový profil
pravouhlý profil
Hĺbka rezu pri 45°
kruhový profil
štvorcový profil
obdĺžnikový profil
pravouhlý profil
Hmotnosť
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka
akustického výkonu)
V
V
W
min-1
mm
mm
mm
DW872
230
230/115
2
2 200
1 300
355
25,4
1,8
mm
2,2
70
mm
mm
mm
mm
130
100 x 100
75 x 130
92 x 92
mm
mm
mm
mm
kg
79
79 x 79
79 x 123
56 x 56
22,5
dB(A)
95,0
dB(A)
dB(A)
3,0
108,0
dB(A)
3,0
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa noriem EN 61029-1, EN 61029-2-9:
Úroveň vibrácií ah
ah =
m/s2
2,5
Odchýlka K =
m/s2
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek,
ktoré sú uvedené v norme EN 61 029 a môže sa
použiť na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí
medzi sebou. Táto hodnota môže byť použitá na
predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však náradie
použité na rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa
vykonáva jeho nedostatočná údržba,
veľkosť vibrácií môže byť odlišná. Tak
sa môže počas celkového pracovného
času značne predĺžiť čas pôsobenia
vibrácií na obsluhu.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktorá chránia obsluhu
pred účinkom vibrácií: údržba náradia
a jeho príslušenstvo, udržiavanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V, 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V, 13 A v zástrčke prívodného
kábla
Veľká Británia a Írsko
Náradie 115 V, 16 A v zástrčke prívodného
kábla
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá, ak sa jej nezabráni, povedie
k spôsobeniu vážneho alebo smrteľného zranenia.
7
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže spôsobiť vážne alebo
smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá, ak
sa jej nezabráni, môže viesť k vzniku
ľahkého alebo stredne vážneho zranenia.
POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranenia,
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
09
DW872
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že výrobky
popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC,
EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Pri použití elektrického
náradia sa musia dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, aby sa znížilo
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb, vrátane
nasledujúcich.
Pred použitím tohto náradia si prečítajte všetky
uvedené bezpečnostné pokyny a tieto pokyny
uschovajte.
USCHOVAJTE TENTO NÁVOD NA
PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
1. Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku alebo na pracovnej
ploche môže viesť k úrazu.
2. Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Náradie nevystavujte vlhkosti. Nepoužívajte
náradie vo vlhkom prostredí. Zaistite správne osvetlenie pracoviska (250 – 300 luxov).
Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad
v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
3. Ochrana pred úrazom spôsobeným elektrickým prúdom.
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi (napr. potrubie, radiátory, sporáky a chladničky). Pri práci v extrémnych podmienkach
(napríklad vysoká vlhkosť, tvorba kovových
pilín pri práci atď.) môžete elektrickú bezpečnosť zvýšiť vložením izolačného transformátora alebo ochranného ističa (FI).
4. Okolostojace osoby udržujte mimo pracovného priestoru.
Zabráňte okolostojacim osobám, najmä
deťom, aby sa dotýkali náradia alebo predlžovacieho kábla a udržujte ich mimo pracovného
priestoru.
5. Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite.
Horst Grossmann
Riaditeľ oddelenia pre vývoj a konštrukciu
výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
23.10.2009
8
Ak sa náradie nepoužíva, musí byť uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež vhodne
zabezpečené, mimo dosahu detí.
6. Náradie nepreťažujte.
Práca je účinnejšia a bezpečnejšia, ak používate náradie a nástroje na účely, na ktoré sú
určené.
7. Používajte vhodné náradie.
Nepreťažujte malé náradie pri práci, ktorá je
určená pre výkonnejšie náradie. Nepoužívajte
náradie na iné účely, než na ktoré je určené.
Nepoužívajte napríklad okružnú pílu na rezanie kmeňov alebo vetiev stromov.
8. Vhodne sa obliekajte.
Nenoste voľný odev a šperky. Môžu byť
zachytené pohyblivými časťami. Pri práci vo
vonkajšom prostredí používajte protišmykovú
obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy.
9. Používajte prvky osobnej ochrany.
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri
práci s náradím práši alebo ak odlietavajú
drobné čiastočky materiálu, používajte respirátor proti prachu alebo ochranný štít. Pretože
môžu byť tieto čiastočky materiálu veľmi horúce, používajte tiež žiaruvzdornú zásteru. Vždy
používajte ochranu sluchu. Vždy používajte
ochrannú prilbu.
10. Pripojte zariadenie na zachytávanie prachu.
Ak je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
11. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky
šklbaním za prívodný kábel. Veďte kábel
tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy. Pri prenášaní nikdy
nedržte náradie za prívodný kábel.
12. Obrobok si upnite.
Ak je to možné, používajte na upnutie obrobku svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie
a umožňuje to obsluhu náradia oboma rukami.
13. Neprekážajte sami sebe.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Vykonávajte dôkladnú údržbu náradia.
Udržujte ostré a čisté pracovné nástroje. Tak
bude zaistený bezpečnejší a vyšší výkon náradia. Dodržujte pokyny na údržbu a výmenu
príslušenstva. Náradie pravidelne kontrolujte
a ak je poškodené, nechajte ho opraviť v autorizovanom servise. Udržujte rukoväti a všetky
ovládacie prvky čisté, suché a neznečistené
olejom alebo mazivami.
15. Náradie odpojte.
Ak sa náradie nepoužíva, pred vykonávaním
údržby a pred výmenou príslušenstva, ako sú
pílové kotúče, pracovné nástroje a nože, náradie vždy odpojte od elektrickej siete.
16. Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče.
Vytvorte si návyk, aby ste pred použitím náradia kontrolovali, či na náradí nezostali nastavovacie kľúče alebo prípravky a zaistite ich
odstránenie z náradia.
17. Zabráňte nechcenému zapnutiu.
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom
vypínači. Pred pripojením k elektrickej sieti sa
uistite, či je hlavný vypínač v polohe vypnuté
(OFF).
18. Používajte predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie.
Pred použitím skontrolujte predlžovací kábel
a ak je poškodený, zaistite jeho výmenu. Ak
používate náradie vonku, používajte iba predlžovací kábel určený na vonkajšie použitie,
ktorý je i takto označený.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou.
S náradím nepracujte, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov.
20. Kontrolujte stav náradia.
Skôr než budete náradie používať, starostlivo
skontrolujte, či nie je poškodené, aby bola
zaistená jeho správna funkcia. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí,
opotrebovanie jednotlivých častí a ďalšie prvky,
ktoré môžu ovplyvniť správny chod náradia.
Zničené alebo iné poškodené diely nechajte
opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servise,
ak v tejto príručke nebude uvedený iný spôsob
odstránenia poruchy. Poškodené vypínače
nechajte vymeniť v autorizovanom servise.
Ak nie je možné hlavným vypínačom náradie
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Nikdy
sa nepokúšajte o opravu sami.
VAROVANIE! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia
a vykonávanie iných pracovných operácií než je odporúčané v tomto návode môže zapríčiniť poranenie obsluhy.
21. Opravy tohto náradia vždy zverujte kvalifikovaným servisným technikom.
Toto elektrické náradie zodpovedá platným
bezpečnostným normám. Opravy by mali
vykonávať iba kvalifikovaní technici, ktorí budú
používať originálne náhradné diely. V iných
prípadoch môže dôjsť k veľkému ohrozeniu
používateľa.
9
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre píly na kov
• Ak sú pílové kotúče poškodené alebo zdeformované, nepoužívajte ich;
• Uistite sa, či sú všetky dištančné vložky
a krúžky vretena vhodné na účely, ktoré sú
uvedené v tomto návode na obsluhu;
• Používajte iba kotúče odporúčané výrobcom,
zodpovedajúce smernici EN 847-1;
• Vyvarujte sa odstraňovania akýchkoľvek
odrezkov alebo iných častí obrobku z priestoru
rezu, ak je píla v chode a ak nie je hlava píly
v pokojovej polohe;
• Nepoužívajte pílové kotúče vyrobené z rýchloreznej ocele;
• Zaistite, aby bola píla vždy v stabilnej a bezpečnej polohe. (napr. pripevnená k stolu)
• Ak je potrebné, používajte prostriedky osobnej
ochrany, ako sú:
• Dlhé obrobky vždy podložte, pozrite obrázok
C3.
– ochrana sluchu na zníženie rizika jeho straty;
Zvyškové riziká
– ochrana zraku;
Pri použití píl na kov vznikajú nasledujúce riziká:
– ochrana pomocou respirátora na zníženie
inhalácií nebezpečného prachu;
– poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
dielmi
– rukavice pri manipulácii s pílovým kotúčom
(pílové kotúče by mali byť, kdekoľvek je to
možné, prenášané v puzdre) z odolného
materiálu;
– poranenia spôsobené roztrhnutím pílového
kotúča.
ÚDRŽBA A OPRAVY
• Pokyny pre obsluhu týkajúce sa faktorov
ovplyvňujúcich vystavenie sa hluku (napr.
použitie pílových kotúčov skonštruovaných pre
zníženú hladinu hluku, údržba pílových kotúčov a vlastnej píly);
• Poruchy stroja, vrátane porúch ochranných
krytov alebo pílových kotúčov, by mali byť
oznámené ihneď po ich zistení.
BEZPEČNÁ OBSLUHA
• Zvoľte správny pílový kotúč pre rezaný materiál;
• Nepoužívajte pílu na rezanie iných materiálov,
než sú materiály odporúčané výrobcom;
• Pokyny na zdvihnutie a prepravu. Spôsob
zdvihnutia a prenosu píly je znázornený na
obrázku F.
Tieto riziká sú najviac evidentné najmä:
– v celom rozsahu pracovných operácií
– v blízkosti dosahu rotujúcich častí stroja.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko nehody spôsobené nekrytou časťou
rotujúceho pílového kotúča.
– Riziko zranenia pri výmene pílového listu.
– Riziko pritlačenia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
• Pílu neprevádzkujte bez nasadených ochranných krytov, ak nie sú v dobrom prevádzkovom stave alebo nie sú riadne udržiavané;
Používajte ochranu sluchu.
• Dbajte na to, aby bola podlaha okolo píly
rovná, uprataná a bez zvyškov materiálov,
napríklad pilín alebo odrezkov;
Používajte ochranu zraku.
• Zaistite zodpovedajúce celkové alebo lokálne
osvetlenie;
• Zaistite, aby bola obsluha adekvátne preškolená v použití, nastavení a obsluhe stroja;
• Používajte správne naostrené pílové kotúče.
Neprekračujte maximálne otáčky vyznačené
na kotúči;
10
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. A)
Dátumový kód (z), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Pílu na kov
1 Pílový kotúč
1 Šesťhranný kľúč
1 Vertikálnu upínaciu svorku materiálu
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. A)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k úrazu alebo k jeho
poškodeniu.
a. Hlavný vypínač
b. Hlavná rukoväť
c. Prepravná rukoväť
d. Ochranný kryt
e. Zámka hriadeľa
Tieto píly sú elektrické náradie na profesionálne
použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie je chránené dvojitou
izoláciou v súlade s normou
EN 61029. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: 115 V modely by sa mali
prevádzkovať s bezpečnostným oddeľovacím transformátorom s uzemnenou
priehradkou medzi primárnym a sekundárnym vinutím.
Prívodný kábel môže byť vymenený iba
v autorizovanom servise alebo kvalifikovaným
elektrotechnikom.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
f. Upínacia svorka materiálu
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
g. Vodidlo
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
h. Montážne otvory na upevnenie píly
i. Stôl píly
j. Šesťhranný kľúč
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša profesionálna píla na kov DEWALT je určená
na rezanie kovových materiálov rôznych prierezov:
vodovodného a plynového potrubia, uhlových
oceľových nosníkov, profilov tvaru „U“, rebier tvaru
„T“, tyčí, skrutiek a pod. S použitím vhodného
typu pílového kotúča je možné rezať za tepla i za
studena valcovanú uhlíkovú oceľ, konštrukčné
ocele zodpovedajúce smerniciam DIN 1700 (ST33,
ST37-2, ST52-3), farebné kovy (napr. hliník,
mosadz, meď), nehrdzavejúcu oceľ a syntetické
materiály (napr. PVC). Toto náradie nie je určené
na rezanie liatiny, tehál, dlaždíc alebo keramických
materiálov. Táto píla sa nesmie používať na
rezanie kovov s obsahom horčíka.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Montáž zástrčky pri náradí
s napájacím napätím 115 V (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
• Použitá zástrčka musí spĺňať požiadavky
normy BS EN 60309 (BS4343) – 16 A, uzemňovací kontakt v polohe 4h.
VAROVANIE: Vždy sa uistite, či je
káblová príchytka správne a bezpečne
pripevnená k obalu kábla.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo v prítomnosti horľavých kvapalín alebo
plynov.
11
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2;
maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou nástavcov alebo pred vykonávaním opráv.
Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe
vypnuté. Náhodné zapnutie by mohlo
spôsobiť úraz.
Upevnenie píly na pracovný
stôl (obr. A)
Otvory (h) v základni píly slúžia na upevnenie píly
k pracovnému stolu.
Odobratie a nasadenie pílového kotúča (obr. A, B1 & B2)
1. Rameno píly nastavte do pokojovej polohy
a uchopením za prehyb (j2) presuňte
ochranný kryt (d) vzad. Ochranný kryt
ponechajte stiahnutý späť (obr. B1).
2. Stlačte a pridržte zámku hriadeľa (e) (obr. B2).
3. Pílovým kotúčom otáčajte až do jeho
zaistenia.
4. Odsuňte kryt skrutky (k) (obr. B1).
5. Pomocou šesťhranného kľúča (j) otáčaním
proti smeru chodu hodinových ručičiek
odoberte skrutku (l), poistnú podložku (l1),
potom plochú podložku (l2) a prídržnú prírubu
(l3) (obr. B2).
6. Pílový kotúč (m) vymeňte. Uistite sa, či je
pílový kotúč nasadený na prírube (m1) a či sa
otáča správnym smerom.
7. Pílový kotúč zaistite pomocou prídržnej príruby
(l3), plochej podložky (l2), poistnej podložky
(l1) a skrutky (l).
8. Ochranný kryt stiahnite naspäť dole a uvoľnite
zámku hriadeľa (e).
VAROVANIE: Zuby nového pílového
kotúča sú veľmi ostré a môžu byť
nebezpečné.
12
Upínanie obrobku (obr. A a C1
- C6)
Vaša píla je vybavená upínacou svorkou materiálu
(f) (obr. A).
1. Páčku (n) vytiahnite smerom k rukoväti (n1)
(obr. C1).
2. Upínaciu tyč (n2) pritlačte dopredu tak, aby sa
čeľusť (n3) takmer dotýkala obrobku.
3. Páčku (n) pritlačte dopredu smerom k čeľusti
(n3) tak, aby zapadla k upínacej tyči (n2).
4. Otáčaním rukoväťou (n1) v smere chodu
hodinových ručičiek obrobok pevne upnite.
5. Ak chcete obrobok uvoľniť, otáčajte rukoväťou
(n1) proti smeru chodu hodinových ručičiek.
VAROVANIE:
• Ak je to možné, upevnite obrobok čo
najbližšie k obsluhe.
• Obrobok upevnite pri rezaní smerom
dole tak, aby jeho hrúbka nepresahovala maximálnu kapacitu rezu
(obr. C2).
– Maximálna rezná kapacita pri spúšťaní píly dole je vyznačená štrbinou
(t2).
– Nižšie uvedeným postupom pokračujte v nastavení upevnenia obrobku.
• Vždy sa snažte upnúť obrobok
takým spôsobom, aby ním pri rezaní
prechádzalo čo najmenej zubov píly
(obr. C4).
• Dlhé obrobky podoprite kúskom
dreva (o) (obr. C3). Odrezávanú časť
(o1) nepodopierajte.
Vertikálna svorka (obr. C5
a C6)
Vertikálna svorka (p) sa používa pri rezaní smerom
hore pri obrobkoch širokých alebo nepravidelného
tvaru (obr. C5).
1. Vertikálnu svorku vložte do otvoru (q)
v základni (obr. C6) tak, aby svorka (p)
priliehala k obrobku (obr. C5).
2. Páčku (r) stlačte dole tak, aby došlo k upnutiu
obrobku.
3. Páčku (r) zdvihnite tak, aby sa uvoľnila svorka
(p).
VAROVANIE: Pri rezaní smerom hore
vždy používajte vertikálnu svorku.
Funkcia rýchleho posuvu
(obr. C1)
Svorka je vybavená funkciou rýchloposuvu.
• Svorku uvoľníte tak, že rukoväťou (n1) otočíte
proti smeru chodu hodinových ručičiek jednu
alebo dve otáčky a páčku (n) vytiahnete smerom k rukoväti (n1).
Nastavenie upínacej polohy
(obr. C1 a C6)
Hĺbka rezu môže byť nastavená tak, aby
vyhovovala použitému pílovému kotúču.
1. Upínaciu páčku (s) vytiahnite smerom
k rukoväti (n1) (obr. C1) a vysuňte polohový
čap (t), aby sa uvoľnilo vodidlo (g) (obr. C6).
2. Vodidlo (g) podľa potreby presuňte.
3. Upínaciu páčku (s) stlačte späť dole
k reznému stolu (i), aby sa vodidlo (g) zaistilo
(obr. C1).
VAROVANIE: Ak kladie upínacia
páčka len mierny odpor, mierne dotiahnite obe dve nastavovacie skrutky
vodidla.
Nastavenie uhla rezu (obr. C1
a C6)
Náradie sa môže používať s uhlom rezu až 45°.
1. Upínaciu páčku (s) vytiahnite smerom
k rukoväti (n1), aby sa uvoľnilo vodidlo (g)
(obr. C1).
2. Vodidlo (g) nastavte na požadovaný uhol.
Nastavenie uhla je možné odčítať na meradle
(t1). Ako referenciu použite okraj štrbiny (t2)
(obr. C6).
3. Upínaciu páčku (s) stlačte späť dole
k reznému stolu (i), aby sa vodidlo (g) zaistilo
(obr. C1).
Ak je požadované dodatočné upnutie, uhol rezu je
možné ďalej upevniť pre priečne rezy pod uhlami
90°a 45°.
1. Podľa potreby na vykonanie priečneho
rezu pod uhlom 90° alebo 45°, vodidlo (g)
zarovnajte so štrbinou (t3), štrbinou (t4) alebo
štrbinou (t5) (obr. C6).
2. Vodidlo zaistite čapom (t) v niektorom
z otvorov (t6).
Kontrola a nastavenie meradla
uhlových rezov (obr. C1, D1
a D2)
1. Upínaciu páčku (s) vytiahnite smerom
k rukoväti (n1), aby sa uvoľnilo vodidlo (g)
(obr. C1).
2. Rameno spustite dole a v tejto polohe ho
zaistite pomocou čapu zámky spodnej polohy
(u) (obr. D2).
3. Medzi vodidlo (g) a ľavú stranu rezného
kotúča umiestnite uhlomer (v) tak, aby sa
dosiahla presná poloha 90° (obr. D1).
VAROVANIE: Nedotýkajte sa uhlomerom hrotov zubov pílového kotúča.
4. Upínaciu páčku (s) stlačte späť dole
k reznému stolu (i), aby sa vodidlo (g) zaistilo
(obr. C1).
5. Vytiahnite von čap zámky spodnej polohy (u)
a vráťte rameno do hornej pokojovej polohy
(obr. D2).
6. Zarovnajte značku 0° na meradle (t1) so
značkou na hrane štrbiny (t2) (obr. D1).
7. Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
8. Povoľte skrutky (w).
9. Zarovnajte značku 0° na meradle (t1) so
značkou na hrane štrbiny (t2).
10. Dotiahnite skrutky (w).
Nastavenie odchyľovača iskier
(obr. E)
1. Povoľte skrutku (x).
2. Odchyľovač iskier (y) nastavte do vhodnej
pozície.
3. Pritiahnite skrutku (x).
Pred začatím práce:
• Upnite vhodný pílový kotúč. Používajte iba
ostré, alebo správnym spôsobom naostrené
pílové kotúče. Maximálne prevádzkové otáčky
píly nesmú prekročiť maximálne povolené
otáčky pílového kotúča.
• Skontrolujte, či sa pílový kotúč otáča v rovnakom smere, aký zobrazujú šípky na príslušenstve a na náradí.
• Obrobok si upnite.
• Uistite sa, či sú všetky zaisťovacie a upínacie
skrutky riadne utiahnuté.
• Vždy správne nastavte odchyľovač iskier.
13
• Nepokúšajte sa rezať príliš malé kúsky. Nikdy
nerežte malé kúsky zviazané k sebe.
POUŽITIE
VAROVANIE: Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou
alebo demontážou doplnkov a príslušenstva z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia vždy vypnite
náradie a odpojte náradie od zdroja
napájania.
VAROVANIE: Na náradie príliš netlačte.
VAROVANIE: Vyhýbajte sa preťažovaniu náradia. Ak dôjde k prehriatiu
náradia, nechajte ho niekoľko minút
v chode naprázdno.
Rezanie (obr. A)
1. Obrobok, ktorý budete rezať, oprite o vodidlo
(g) čo najbližšie k obsluhe píly. Obrobok upnite
úplným uzatvorením upínacej svorky (f).
2. Zapnite pílu a pomaly tlačte hlavnú rukoväť
(b) dole tak, aby došlo k prerezaniu obrobku.
Pred začatím rezania počkajte, kým motor píly
nedosiahne maximálne otáčky.
3. Nechajte pílový kotúč rezať voľne.
Nepoužívajte nadmernú silu.
4. Po ukončení rezu vypnite pílu a rameno
zdvihnite do hornej pokojovej polohy.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
Hlavný vypínač (a) je umiestnený na hlavnej
rukoväti (b).
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(a).
V priebehu rezania držte hlavný vypínač stlačený.
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač.
VAROVANIE: Nevypínajte a nezapínajte náradie, ak je v zábere.
VAROVANIE: Nebrúste horčíkové zliatiny.
Ochranný kryt (d) spustite dole na stôl píly (i)
a v tejto polohe zasunutím čapu zámky spodnej
polohy (u) pílu zaistite.
Náradie prenášajte uchopením za prepravnú
rukoväť (c).
Náradie pripravíte do prevádzkovej polohy
stlačením hlavnej rukoväti mierne dole
a vytiahnutím čapu zámky spodnej polohy (u).
Správna poloha rúk (obr. A, G)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hlavnej rukoväti (b) a druhou rukou viedli
obrobok.
• Nikdy nevkladajte ruky do blízkosti priestoru
rezania.
• Pri rezaní pritláčajte obrobok pevne k pracovnému stolu a k vodidlu. Udržujte ruky v predpísanej polohe, kým nedôjde k uvoľneniu
hlavného vypínača a k úplnému zastaveniu
pílového kotúča.
• Pri práci neprekrižujte ruky.
• Stojte pevne oboma nohami na podlahe a udržujte rovnováhu.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou nástavcov alebo pred vykonávaním opráv.
Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe
vypnuté. Náhodné zapnutie by mohlo
spôsobiť úraz.
Preprava (obr. F)
Náradie je vybavené čapom zámky spodnej polohy
(u), pomocou ktorého je možné pre prepravu
rameno píly zaistiť v uzatvorenej spodnej polohe.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
14
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky.
Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto častiach. Používajte
iba handričku navlhčenú v mydlovom
roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do
náradia dostala akákoľvek kvapalina.
Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia
do kvapaliny.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej na
zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných
stredísk DEWALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si prajete ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
zst00241722 - 17-07-2014
15
DW872
PÍLA NA KOV 2
©
16
17
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising