KS890E | Black&Decker KS890E SAW Type 3 instruction manual

Powerful Solutions
TM
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-73 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
KS890GT
KS890E
2
ČEŠTINA
c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani
vlhkému prostředí.
Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení
nářadí, tahání nebo vytahování zástrčky ze
zásuvky. Dbejte na to, aby se napájecí kabel
nedostal do kontaktu s horkými povrchy,
olejem, ostrými hranami a pohyblivými
částmi. Poškozené nebo spletené kabely
zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
e. Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
určenou do venkovního prostředí. Práce
s prodlužovacím kabelem pro venkovní
použití snižuje riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
f. Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí je nezbytně nutné použít v
napájecím okruhu proudový chránič (RCD).
Použití proudového chrániče RCD snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Použití výrobku
Vaše univerzální pila SCORPION Black & Decker
je určena k řezání dřeva, plastů a kovových
obrobků. Tento výrobek je určen pouze pro
spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte všechna
bezpečnostní varování a pokyny.
Nedodržení níže uvedených pokynů může
mít za následek úraz elektrickým proudem,
vznik požáru anebo vážné poranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití.
Označení „elektrické nářadí“ ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní
šňůru) nebo nářadí napájené z akumulátoru (bez
napájecího kabelu).
3. Bezpečnost obsluhy
a. Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s elektrickým nářadím
pracujte s rozvahou. S nářadím nepracujte,
pokud jste unavení nebo pokud jste pod
vlivem omamných látek, alkoholu nebo
léků. Chvilka nepozornosti při práci s nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní
obuv, pokrývka hlavy a chrániče sluchu,
používané za příslušných okolností, snižují
riziko poranění osob.
c. Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před
vložením akumulátoru, zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
hlavní spínač vypnutý.
Přenášení nářadí s prstem na hlavním
vypínači nebo připojení napájecího kabelu k
elektrickému rozvodu, pokud je hlavní vypínač
nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d. Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky
ponechané na pohyblivých částech nářadí
mohou vést ke vzniku úrazu.
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a. Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole a
nedostatek světla v jeho okolí může vést ke
způsobení nehody.
b. Nepracujte se zařízením ve výbušném
prostředí, jako např. v blízkosti hořlavých
kapalin, plynů nebo prachu. Nářadí je
zdrojem jiskření, které může způsobit vznícení
prachu nebo výparů.
c. Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a okolních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. Nepoužívejte u
uzemněného elektrického nářadí žádné
upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a
odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b. Vyvarujte se dotyku s uzemněnými
plochami jako je potrubí, radiátory, sporáky
a ledničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
3
e. Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných
situacích.
f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
šatstvo nebo šperky. Udržujte vlasy, oděv
a rukavice v bezpečné vzdálenosti od
pohyblivých částí nářadí. Volné šaty, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
g. Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
k jiným než určeným aplikacím může vést ke
způsobení rizikových situací.
5. Opravy
a. Svěřte opravu vašeho nářadí pouze osobě s
příslušnou kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tímto
způsobem zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Další bezpečnostní pokyny pro
přímočaré a mečové pily
4. Použití elektrického nářadí a jeho údržba
a. Na nářadí příliš netlačte. Používejte
správný typ nářadí pro Vaši práci. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
b. Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv
nářadí s nefunkčním hlavním vypínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c. Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených součástí,
před prováděním servisu nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte je od elektrické sítě
anebo vyjměte akumulátor. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d. Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámeným s obsluhou nářadí nebo
s tímto návodem, aby s nářadím pracovaly.
Výkonné nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
e. Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda nářadí
nemá vychýlené nebo rozpojené pohyblivé
části, zlomené díly nebo jakoukoliv jinou
závadu, která může mít vliv na jeho správný
chod. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte
jej opravit. Mnoho nehod je způsobeno
nedostatečnou údržbou nářadí.
f. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými
čepelemi se méně zanášejí a lépe se ovládají.
g. Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle těchto pokynů a způsobem
určeným daným typem nářadí, berte v
úvahu provozní podmínky a práci, kterou je
nutné vykonat. Používání elektrického nářadí
Při pracovních operacích, u kterých
by mohlo dojít ke kontaktu pracovního
příslušenství se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti.
Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
K přichycení obrobku ke stabilní podložce
použijte svorky nebo jiný osvědčený
způsob.Držení obrobku rukou nebo jeho
přitisknutí k tělu způsobí, že uchycení bude
nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.
Udržujte ruce mimo oblast řezu. Nikdy z
jakéhokoliv důvodu nesahejte pod řezaný
materiál. Nezasahujte prsty nebo palcem do
blízkosti pilového listu a upínadla pilového listu.
Nestabilizujte pilu uchopením za její patku.
Řezné čepele udržujte ostré. Otupené nebo
poškozené čepele mohou způsobit během
přítlaku odchýlení nebo zaseknutí pily. Vždy
používejte vhodný pilový list pro daný typ
opracovávaného materiálu a daný typ řezu.
Při řezání potrubí nebo elektroinstalačních
koryt se ujistěte, zda jimi neprotéká voda či
nevede elektrická kabeláž apod.
Ihned po skončení řezu se nedotýkejte obrobku
ani pilového listu. Mohou být velmi rozpálené.
Před prováděním řezů do zdí, podlah a
stropů si buďte vědomi skrytých rizik, předem
zkontrolujte, kudy je nataženo potrubí a
elektrické vedení.
Po uvolnění spínače se čepel ještě chvíli
pohybuje.
Před položením pily vždy vypněte hlavní
vypínač a počkejte, až se pilový list zcela
zastaví.
4
Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší
dobu, zajistěte, aby byly prováděny
pravidelné přestávky.
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při použití nářadí
(příklad: - práce se dřevem, zejména s
dubovým, bukovým a MDF).
Varování! Pobyt v prašném prostředí a vdechnutí
prachu při řezání může ohrozit zdraví obsluhy
nářadí a okolo stojících osob. Používejte masku
proti prachu určenou speciálně na ochranu před
toxickým prachem a podobnými zplodinami a
zajistěte, aby byly takto chráněny všechny osoby
nacházející se nebo vstupující do pracovního
prostoru.
Toto nářadí není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití nářadí osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby
bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Použití jakéhokoliv jiného příslušenství
nebo přídavných zařízení, nebo provádění
jakéhokoliv jiného využití tohoto nářadí, než je
popsáno v tomto návodu k použití, může mít za
následek riziko poranění osob nebo škody na
majetku.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena
v souladu se standardní zkušební metodou
předepsanou normou EN 60745 a může být
použita ke srovnání jednotlivých nářadí mezi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také
použita k předběžnému stanovení doby práce s
tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití
elektrického nářadí se může od deklarované
úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití
výrobku. Úroveň vibrací může být oproti uvedené
hodnotě vyšší.
Při stanovení vystavení se vibracím k určení
bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické
nářadí v zaměstnání by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky
použití nářadí s přihlédnutím na všechny části
pracovního cyklu, jako doby, při které je nářadí
vypnuto a kdy běží naprázdno.
Bezpečnost ostatních osob
Toto zařízení není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce
týkající se použití nářadí osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si
s nářadím nehrály.
Štítky na nářadí
Na nářadí se nacházejí následující piktogramy:
Varování! Ke snížení rizika vzniku úrazu
musí být obsluha obeznámena s tímto
návodem k obsluze.
Zbytková rizika.
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je
uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních,
mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato
rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného
použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo pohyblivými díly nářadí.
Zranění způsobená při výměně
jakýchkoli dílů, pracovních nástrojů nebo
příslušenství.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutná ochrana
uzemněním. Vždy zkontrolujte, zda síťové
napětí odpovídá napětí uvedenému na
typovém štítku nářadí.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
firmy Black & Decker.
5
Nářadí vypneme tak, že uvolníme stisk
hlavního spínače s regulací otáček.
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi
následujícími prvky.
1. Spínač s regulací otáček
2. Odjišťovací tlačítko
3. Tlačítko uvolnění pilového listu
Řezání (obr. E)
Pokud je to možné, nářadí vždy držte oběma
rukama.
Před započetím řezu nechejte pár vteřin kmitat
pilový list naprázdno.
Při provádění řezu tlačte na nářadí jen lehce.
Používejte stejný pohyb vpřed i vzad tak, jako
by jste používali běžnou ruční pilu. Takovým
způsobem bude proveden rychlý a čistý řez.
Obr. A
4. Pilový list pro vysoký výkon
5. Pilový list pro řezání oblouků
6. Pilový list pro řezání kovu
Montáž
Rady pro optimální použití nářadí
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Řezání dřeva
Upevněte si bezpečně obrobek a před řezáním
z něj odstraňte všechny hřebíky a kovové
předměty.
Pokud je nutné minimalizovat štěpení, např. při
řezání laminátů, upněte si k obrobku
z obou stran odřezek dřeva nebo hobry a řez
provádějte touto proloženou vrstvou.
Sejmutí a nasazení pilového listu (obr. B & C)
Nasazení
Pilový list navlečte na čep (7).
Otočte pilovým listem směrem vzhůru o 90°,
dokud plně nezapadne do štěrbiny (8) a čep
bude v uzamčené poloze.
Ujistěte se, zda je pilový list bezpečně uchycen
tak, že jej zkusíte vytáhnout, aniž by jste stlačili
tlačítko uvolnění pilového plátku (3).
Pokud není možné pilový list nasadit, zkontrolujte,
zda je čep ve správné poloze, jak je znázorněno
na obr. C. Pokud se čep ve správné poloze
nenachází, stiskněte tlačítko uvolnění pilového
listu a pomocí šroubováku čep do správné polohy
otočte.
Řezání kovu
Pamatujte si, že řezání kovu trvá mnohem déle
než řezání dřeva.
Používejte pilový list vhodný pro řezání kovu.
Pro řezání kovových materiálů používejte
pilový list s jemným ozubením a k řezání
materiálů které nejsou z kovu používejte pilový
list s hrubým ozubením.
Při řezání tenkých plechů připevněte na spodní
stranu obrobku kousek dřeva a provádějte řez
přes celou sestavu.
Naneste na požadovanou linii řezu olejový film.
Sejmutí
Tlačítko uvolnění pilového listu (3) držte
stlačené a otočte pilovým listem o 90° směrem
dolů.
Sejměte boční část pilového listu z čepu a
vytáhněte jej z nářadí ven.
Povolte stisk tlačítka uvolnění pilového listu.
Řezání větví
Řez veďte směrem dolů a od těla.
Řez provádějte těsně u hlavní větve nebo
kmene stromu.
Použití
Provoz v režimu přímočarého řezání
(obr. F)
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Zapnutí a vypnutí (obr. D)
Nářadí zapneme tak, že stiskneme dvě
blokovací tlačítka (2) a přesuneme je do polohy
odjištěno a poté zmáčkneme hlavní vypínač s
regulací otáček (1).
6
Pilový list vyjměte.
Otočte patku pily (9) o 270°.
Patku pily zajistěte.
Nasaďte pilový list.
Technické údaje
Údržba
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo
co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná
péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby
nářadí vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
Pomocí měkkého kartáče nebo suchého
hadříku pravidelně čistěte větrací drážky na
nářadí.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte čistící prostředky
s obsahem brusných částic a rozpouštědla.
KS890E
Typ 2-4
KS890GT
Typ 1
Napájecí napětí
VAC
230
230
Příkon
W
400
400
Otáčky
min-1
0-5500
0-5500
Zdvih
mm
10
10
Max. hloubka řezu
mm
Dřevo
100
100
Ocel
3
3
Plastové potrubí
Ø50
Ø50
Prořezávání větví
Ø50
Ø50
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 88 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 99 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen
žádný vodič.
Řiďte se pokyny uvedenými v návodu k připojení
dodávaném u kvalitních síťových zástrček.
Doporučená pojistka: 5 A.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Řezání dřeva (ah) 11,8 m/s2 , odchylka (K) 1,5 m/s2
Řezání tabulových plechů (ah,cm) 9,6 m/s2, odchylka
(K) 1,5 m/s2
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domovního odpadu.
Prohlášení o shodě
Jakmile zjistíte, že budete chtít provést výměnu
nářadí nebo nebudete-li toto nářadí déle používat,
nevyhazujte toto nářadí do domovního odpadu.
Zlikvidujte tento přístroj ve tříděném odpadu.
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
10
KS890E/KS890GT
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
produkty popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-11
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost Black & Decker na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci
tohoto návodu.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Black & Decker poskytuje službu odběru
a recyklace výrobků Black & Decker po uplynutí
doby jejich technické životnosti. V rámci této
výhodné služby vraťte vaše nářadí kterékoliv
autorizované servisní pobočce Black & Decker,
kde bude toto nářadí shromážděno a s ohledem na
životní prostředí recyklováno.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velká Británie
31/03/2010
Adresu vašeho nejbližšího servisního střediska
Black & Decker naleznete v tomto návodu. Přehled
autorizovaných servisních dílen Black & Decker
a rovněž další informace můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
7
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě
svého vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu
mimořádnou záruku. Tato záruka je nadstandardní
a v žádném případě nepoškozuje Vaše zákonná
práva. Tato záruka platí ve všech členských
státech EU a Evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker,
v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli
materiálové či výrobní vady, garantujeme ve
snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
• Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.
• Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
• Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
• Nebyly prováděny opravy výrobku jinými
osobami než pracovníky značkového servisu
Black & Decker.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky.
Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
si Váš výrobek Black & Decker. Budete tak
mít neustále přehled o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace o značce
Black & Decker a o našem výrobním programu
získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
8
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
zst00130959 - 08-07-2010
9
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising