CD110 | Black&Decker CD110 ANGLE GRINDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-02 SK
AST6
CD110
CD115
2
3
4
SLOVENČINA
UHLOVÁ BRÚSKA
AST6/CD105/CD110/CD115
Vaše náradie Black & Decker je vybavené
dvojitou izoláciou zodpovedajúcou norme
EN 50144. Preto nie je nutný žiadny
uzemňovací vodič.
Blahoželáme Vám!
Rozhodli ste sa pre náradie od firmy Black & Decker.
Našim cieľom je poskytnúť Vám kvalitné náradie za
prijateľnú cenu. Dúfame, že Vám toto náradie bude
dlhé roky robiť radosť.
Použitie predlžovacieho kábla
Používajte vždy iba schválený predlžovací kábel
vhodný pre príkon Vášho náradia (pozri technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2. Pred
použitím kábel vždy skontrolujte, či nie je poškodený
alebo opotrebovaný, a ak to bude nutné, vymeňte
ho. Pokiaľ používate predlžovací kábel navinutý na
cievke, odviňte z cievky vždy celý kábel. Použitie
predlžovacieho kábla, ktorý nie je vhodný pre príkon
Vášho náradia alebo kábla, ktorý je poškodený alebo
opotrebovaný, môže viesť k spôsobeniu požiaru alebo
k úrazu elektrickým prúdom.
Použitie náradia
Vaša uhlová brúska značky Black & Decker je konštrukčne
navrhnutá na rezanie a brúsenie kovu a stavebných hmôt
s použitím príslušných rezacích a brúsnych kotúčov.
Náradie môžete používať aj na brúsenie pomocou
kotúčov z brúsnych papierov, pokiaľ sa použije
príslušný prítlačný pružný kotúč. Toto náradie nie je
určené pre profesionálne (podnikateľské) použitie.
Bezpečnostné pokyny
Varovné symboly
Obsah balenia
V tomto návode sú použité nasledujúce varovné
symboly:
Balenie obsahuje:
1 Uhlová brúska
1 Bočná rukoväť
1 Brúsny, prípadne rezný kotúč
1 Príruba
1 Vidlicový kľúč (s čapmi)
1 Návod na použitie
Nebezpečenstvo poranenia, nebezpečenstvo
ohrozenia života alebo možné poškodenie
náradia dôsledkom nedodržania pokynov
uvedených v tomto návode!
Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým
prúdom.
•
•
Pred začiatkom práce si dôkladne preštudujte
tento návod na použitie.
Popis brúsky (obr. A)
Nebezpečenstvo požiaru.
1.
2.
3.
4.
5.
Zoznámte sa s výrobkom
•
•
•
•
Opatrne vybaľte všetky diely.
Skontrolujte prosím, či by rozsah dodávky
nemal obsahovať aj ďalšie časti patriace k tomu
prevedeniu brúsky, ktoré je udané sledom čísel
za katalógovým čislom brúsky.
Pozor! Pri používaní elektrických
prístrojov by sa mali vždy dodržiavať
základné bezpečnostné pokyny, vrátane
nasledujúcich, aby ste znížili riziko
vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým
prúdom alebo iného poranenia.
Skôr, ako toto náradie začnete používať,
pozorne si prečítajte celý návod na
použitie.
Pred začiatkom práce s týmto náradím
sa uistite, či viete, ako máte toto náradie
v prípade nebezpečenstva vypnúť.
Tento návod uschovajte na prípadné
ďalšie použitie.
Spínač ZAP/VYP
Bočná rukoväť
Aretácia otáčania vretena
Ochranný kryt ruky, kotúča
Brúsny, prípadne rezný kotúč
Montáž
Skôr ako začnete prevádzať nasledujúce
kroky, uistite sa, či je náradie vypnuté
a odpojené od napájania zo siete, a či sa
neotáča kotúč.
Demontáž a montáž krytu kotúča (ruky)
Iba v režime brúsenie pomocou kotúča
z brúsneho papiera je povolené používať
brúsku bez krytu kotúča.
Elektrická bezpečnosť
Demontáž krytu (obr. B)
Toto zariadenie je vybavené ochranným krytom.
V prípade že sa prevádza brúsenie s použitím kotúča
z brúsneho papiera, je povolené bezpečnostný kryt
demontovať.
Elektromotor bol navrhnutý iba pre jedno napätie.
Vždy sa uistite, či sieťové napätie zodpovedá napätiu
uvedenému na typovom štítku brúsky.
5
•
•
•
Demontujte vonkajšiu prírubu, vlastný kotúč a
vnútornú prírubu nižšie popísaným spôsobom.
Pomocou skrutkovača vyskrutkujte skrutky (6).
Zložte dolu prírubu (7), bezpečnostný kryt (4)
a pružnú podložku (8). Tieto diely si odložte.
Demontáž kotúča
•
Podržte stlačené tlačidlo aretácie hriadeľa (3)
a pomocou vidlicového kľúča (15) uvoľnite
vonkajšiu prírubu (14) podľa obrázkov A a G.
•
Potom vonkajšiu prírubu (14) a kotúč (5) zložte
dolu z hriadeľa.
Spätná montáž krytu (obr. C)
•
Brúsku položte na stôl v takej polohe, aby vreteno
smerovalo nahor.
•
Na vreteno a prírubu (10) natiahnite pružnú
podložku (8).
•
Na brúsku položte ochranný kryt tak, ako je
znázornené na obrázku.
•
Na vreteno natiahnite prírubu (12). Skontrolujte,
či otvory v prírube presne súhlasia s otvormi pre
skrutky.
•
Pomocou skrutiek (6) pevne priskrutkujte prírubu.
Skontrolujte, či sú skrutky naozaj dotiahnuté, a či
sa ochranný kryt neotáča.
Montáž a demontáž brúsneho kotúča
z brúsneho papiera (obr. A, H a I)
Na brúsenie pomocou kotúča z brúsneho papiera sa
musí používať podperný kotúč. Tento kotúč si môžete
zakúpiť ako príslušenstvo u svojho predajcu zariadení
Black & Decker.
Montáž papierového brúsneho kotúča
•
Demontujte kryt kotúča podľa už skôr popísaného
postupu.
•
Na hriadeľ (9) nasaďte podľa (obr.H) vnútornú
prírubu (12). Skontrolujte, či je príruba správne
nasadená na tej strane hriadeľa, ktorá je určená
pre prírubu.
•
Potom na hriadeľ nasaďte prítlačný kotúč (16).
•
Na prítlačný kotúč nasaďte papierový brúsny
kotúč (17).
•
Na papierový brúsny kotúč nasaďte vonkajšiu
prírubu (14) tak, aby zvýšený krúžok príruby
smeroval ku koncu hriadeľa.
•
Podržte stlačené tlačidlo aretácie vretena (3) a
vonkajšiu prírubu utiahnite vidlicovým kľúčom (15)
podľa obrázkov A a I. Skontrolujte, či je brúsny
kotúč správne nasadený a pevne dotiahnutý.
Pripevnenie prídavnej pomocnej rukoväte
(obr. A)
Pri práci používajte vždy pomocnú rukoväť.
•
Do príslušného otvoru so závitom zaskrutkujte
pomocnú rukoväť (2).
Montáž a demontáž brúsneho alebo rezného
kotúča (obr. A, D - G)
Pre Vašu konkrétnu aplikáciu brúsky
používajte vždy vhodný typ brúsneho nástroja.
Používajte iba kotúče so správnym rozmerom
otvoru (pozri technické parametre). Maximálna
prípustná hrúbka brúsneho kotúča je 6 mm,
rezného kotúča je 3,5 mm.
Demontáž papierového brúsneho kotúča
•
Podržte stlačené tlačidlo aretácie hriadeľa (3)
a pomocou vidlicového kľúča (15) uvoľnite
vonkajšiu prírubu (14) (obr. A a I).
•
Potom zložte dolu z hriadeľa postupne vonkajšiu
prírubu (14), papierový brúsny kotúč (17)
a prítlačný kotúč (16).
Montáž kotúča
•
Pokiaľ bol ochranný kryt kotúča demontovaný,
namontujte ho podľa už skôr popísaného
spôsobu.
•
Na vreteno brúsky (9) nasaďte vnútornú prírubu
(12) podľa obrázku D. Skontrolujte, či je príruba
správne nasadená na vretene.
•
Potom na vreteno (9) nasaďte kotúč (5) podľa
obrázku (obr. E). Ak ide o kotúč so zvýšeným
stredovým krúžkom (13), skontrolujte, či je tento
krúžok umiestnený v polohe k vnútornej prírube.
•
Skontrolujte znovu, či je kotúč na vnútornej prírube
správne nasadený.
•
Na vreteno môžete potom nasadiť vonkajšiu
prírubu (14). Ak montujete brúsny kotúč, musí byť
stredový krúžok na vonkajšej prírube v polohe ku
kotúču (prípad A v obr. F). Pokiaľ montujete rezný
kotúč, stredový krúžok na vonkajšej prírube musí
smerovať od kotúča (prípad B v obr. F).
•
Tlačidlo aretácie hriadeľa (3) podržte v stlačenom
stave a vonkajšiu prírubu pevne utiahnite
vidlicovým kľúčom (15) podľa obrázkov A a G.
Skontrolujte, či je vonkajšia príruba na použitom
kotúči správne nasadená a pevne dotiahnutá.
Po ukončení brúsenia pomocou papierového
brúsneho kotúča nasaďte znovu ochranný
kryt kotúča na brúsku.
Použitie brúsky v praxi
Nechajte náradie pracovať vlastnou
rýchlosťou. Nepreťažujte ho.
•
•
•
Sledujte polohu napájacieho kábla, aby nedošlo
k jeho prerezaniu.
Buďte dopredu pripravený na vznik prúdu iskier
v momente, keď sa brúsny alebo rezný kotúč
dotkne obrábaného predmetu.
Brúsku držte stále v takej pracovnej polohe,
aby Vám jej ochranný kryt poskytoval optimálnu
ochranu proti brúsnemu alebo reznému kotúču.
Pri práci s brúskou používajte ochranné
okuliare!
6
u svojho značkového predajcu Black & Decker na
adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Prehľad
autorizovaných servisov Black & Decker a rovnako
ďalšie informácie týkajúce sa nášho popredajného
servisu môžete nájsť tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Zapnutie a vypnutie brúsky (obr. J)
•
•
Zapnutie brúsky prevediete posunutím spínača (1)
smerom dopredu. Skontrolujte, či brúska zostane
v chode aj po uvoľnení spínača.
Ak chcete chod brúsky vypnúť, zatlačte na zadnú
stranu spínača.
Rady na optimálne využitie brúsky
Doplňujúce bezpečnostné pokyny
•
•
•
Brúsku držte vždy jednou rukou za rukoväť
a druhou rukou za teleso motorovej schránky
(obr. K).
V priebehu brúsenia udržujte stále približne 15°
uhol medzi brúsnym kotúčom a brúsenou plochou
telesa (obr. L).
•
Údržba
Pri práci s kovom zaistite, aby bol zapojený
prúdový chránič (RCD), aby bolo zabránené
zbytkovému riziku spôsobenému kovovými
pilinami.
Pokiaľ RCD vypína napájanie, odneste zariadenie
autorizovanému servisnému zástupcovi.
Doplnková údržba
Vaše náradie Black&Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia
náradia závisí od jeho riadnej údržby a pravidelného
čistenia.
Pri práci s kovom sa za extrémnych
podmienok môže v obale stroja hromadiť
vodivý prach. To môže mať za následok
zníženie izolácie zariadenia a môže dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom.
Pred prevádzaním údržby sa uistite, či
je náradie vypnuté a odpojený napájací
kábel.
Usadzovaniu kovových častíc vo vnútri zariadenia
zabránite pravidelným denným čistením ventilačných
otvorov.
•
Odpojte elektrický prívod zariadenia.
•
Vetracie štrbiny prefúknite suchým stlačeným
vzduchom.
Pri vykonávaní tejto údržby používajte
ochranné okuliare.
•
•
Pomocou mäkkej kefy alebo vlhkého kúska látky
pravidelne čistite vetracie otvory na náradí.
Pravidelne čistite kryt motora vlhkým kúskom
látky. Na čistenie nepoužívajte žiadne brúsne
čistice prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Technické údaje
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
AST6
CD110
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu.
Odovzdajte výrobok do miestnej zberne triedeného
odpadu.
Napätie
VAC
230
230
Príkon
W
701
710
-1
Voľnobežné otáčky
min
10 000
Priemer kotúča
mm
100
115
Priemer otvoru v kotúči
mm
16
22
M10
M14
kg
2,1
2,1
Veľkosť závitu vretena
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Hmotnosť
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych
zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost
recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto
službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné výrobky do
značkového servisu, kde na vlastné náklady zaistia ich
recykláciu a ekologické spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete
7
CD115
10 000
Vyhlásenie o zhode
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
Firma Black & Decker prehlasuje, že toto náradie
zodpovedá nasledujúcim smerniciam a normám:
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144,
EN 55144, EN 55014 a EN 61000.
•
Úroveň akustického tlaku meraná podľa normy
EN 50144:
89,9 dB(A)
LpA (akustický tlak)
102,9 dB(A)
LWA (akustický výkon)
•
Pokiaľ akustický tlak prekročí hranicu 85 dB(A),
používajte vždy vhodnú ochranu sluchu.
•
Nameraná efektívna hodnota zrýchlenia podľa normy
EN 50144: < 2,5 m/s2
•
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham DL 16 6JG,
United Kingdom
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Udržujte čistotu na pracovnom priestore.
Neporiadok na pracovisku môže viesť
k nebezpečenstvu vzniku úrazu.
Uvedomte si, v akom prostredí pracujete.
Chráňte náradie pred dažďom, mokrom,
nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí. Pracovný
priestor majte vždy dobre osvetlený. Nepoužívajte
náradie v blízkosti horľavých kvapalín alebo
výbušných kvapalín a plynov.
Nedovoľte deťom vstupovať na pracovisko.
Nedovoľte deťom, iným osobám alebo zvieratám,
aby vstupovali do pracovného priestoru alebo sa
dotýkali náradia a sieťového kábla.
Noste vhodný pracovný odev. Nenoste príliš
voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by mohli
byť zachytené o pohybujúce sa časti náradia.
Ak pracujete vonku, odporúčame Vám použiť
gumené rukavice a protišmykovú obuv. Ak máte
dlhé vlasy, používajte sieťku na vlasy.
Prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranné okuliare. Ak sa pri práci s náradím
práši alebo odletujú drobné čiastočky materiálu,
používajte respirátor. Pri vysokej alebo nepríjemnej
hladine hluku používajte vždy ochranu sluchu.
Ochrana proti zasiahnutiu elektrickým
prúdom. Vyvarujte sa telesnému kontaktu
s uzemnenými predmetmi (ako sú napríklad
rúrky, radiátory, elektrické sporáky, chladničky).
Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená
použitím automatického spínača v obvode
diferenciálnej ochrany (30 mA / 30 ms).
Dbajte na bezpečný postoj pri práci. Dbajte
na bezpečný postoj, aby ste v každej pracovnej
polohe pri práci udržali rovnováhu.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte, čo robíte,
premýšľajte, a ak ste unavení, prerušte prácu.
Upevnenie polotovaru. Na upevnenie polotovaru
používajte upínacie prípravky alebo zverák. Je to
bezpečnejšie, než použitie ruky a umožňuje to
obsluhovať náradie oboma rukami.
Pripojenie odsávacieho zariadenia. Pokiaľ je
možné pripojiť k náradiu zariadenie na odsávanie
alebo zhromažďovanie prachu, uistite sa, či
je takéto zariadenie pripojené, a či sa riadne
používa.
Nenechajte z náradia trčať žiadny nástrojový
kľúč. Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či
nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
nástroje.
Predlžovacie káble. Pred každým použitím
skontrolujte predlžovací kábel, a ak je poškodený,
vymeňte ho. Ak náradie používate v teréne,
používajte iba predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie.
Používajte vhodné náradie. Použitie tohoto
náradia je popísané v tomto návode. Nepoužívajte
slabé nástroje alebo slabé príslušenstvo na ťažkú
prácu. Použitím správneho nástroja dosiahnete
optimálnu kvalitu a zaistíte si svoju osobnú
bezpečnosť. Náradie nepreťažujte.
•
•
•
•
•
•
•
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a prevádzanie iných
pracovných operácií s týmto náradím, než je
odporučené v tomto návode, môže spôsobiť
poranenie obsluhujúceho.
Kontrola poškodených častí. Pred každým
použitím náradie dôkladne skontrolujte, či
nie je poškodené. Skontrolujte, či sú všetky
pohyblivé časti správne namontované, či nie
sú žiadne diely zlomené, či nie sú poškodené
žiadne ochranné zariadenia a spínače, a či
niektoré iné poškodenia by nemohli narušovať
bezchybnú prevádzku náradia. Uistite sa, či
bude náradie riadne pracovať, a či bude riadne
prevádzať určenú funkciu. Ak je náradie alebo
akákoľvek jeho časť poškodená, nepoužívajte
ho. Nepoužívajte náradie, ak nefunguje spínač
ZAP/VYP. Poškodené diely nechajte opraviť
alebo vymeniť v značkovom servise. Nikdy
neprevádzajte žiadne opravy sami.
Odpojenie napájacieho kábla od siete. Vždy
pred prevádzaním údržby, pred výmenou
príslušenstva alebo poškodených dielov, odpojte
napájací kábel náradia od siete.
Zabráňte neúmyselnému spusteniu.
Neprenášajte náradie s prstom na spínači ZAP/
VYP. Uistite sa, či je prístroj pred pripájaním
napájacieho kábla k sieti vypnutý.
Nepoškodzujte napájací kábel. Pri prenášaní
nikdy nedržte náradie za napájací kábel a
nepoužívajte kábel na vyťahovanie zástrčky zo
zásuvky. Kábel veďte tak, aby neprechádzal cez
ostré hrany alebo cez horúce a mastné povrchy.
Uskladnenie nepoužívaneho náradia. Ak
náradie nepoužívate, musí byť uskladnené
na suchom mieste, a tiež musí byť vhodne
zabezpečené mimo dosahu detí.
Prevádzajte dôkladnú údržbu. Z dôvodu
bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky udržujte
rezné nástroje ostré a čisté. Dodržujte pokyny na
prevádzanie údržby a na výmenu príslušenstva.
Udržujte všetky ovládacie prvky čisté, suché
a neznečistené olejom alebo mazivami.
Opravy. Toto náradie vyhovuje platným
bezpečnostným predpisom. Opravy môžu
prevádzať iba autorizovaní kvalifikovaní
mechanici s použitím originálnych náhradných
dielov. Nedodržanie tohoto postupu môže ohroziť
užívateľa.
Toto náradie nepoužívajte na brúsenie alebo
rezanie ľahkých zliatin s obsahom horčíka
presahujúcim 80%, pretože by sa tieto zliatiny
mohli vznietiť.
•
•
•
•
•
•
Používajte výhradne touto príručkou
doporučené brúsne a rezacie kotúče a ostatné
príslušenstvo.
Skontrolujte, či udávané maximálne prípustné
otáčky brúsnych alebo rezných kotúčov sú vyššie,
ako sú voľnobežné otáčky tejto brúsky.
Neprevádzajte delenie takého predmetu, ktorého
hrúbka presahuje maximálnu hĺbku rezu kotúča.
Nepoužívajte brúsku bez ochranného krytu,
výnimku tvorí brúsenie pomocou kotúča
z brúsneho papiera.
Na brúsny alebo rezný kotúč nepôsobte bočným
tlakom.
Túto brúsku používajte výhradne ako ručné
náradie.
Brúsenie pomocou kotúčov z brúsneho papiera
•
Pri brúsení pomocou kotúča z brúsneho papiera
používajte vždy ochranu proti prachu.
•
Po brúsení vždy odstráňte prach.
•
Pri brúsení náterov, ktoré môžu obsahovať olovo
alebo pri brúsení určitých druhov dreva a kovov,
ktoré môžu vytvárať jedovatý prach, dodržujte
nasledujúce opatrenia:
Na ochranu proti prachu a výparom z
olovnatých náterových hmôt noste špeciálnu
masku a overte si, či aj ostatné osoby
vstupujúce na pracovisko, majú potrebnú
ochranu.
Nedovoľte deťom a tehotným ženám, aby
vstupovali na pracovisko.
Na pracovisku nejedzte, nepite a nefajčite.
Prach a ostatné brúsne odpady zlikvidujte
odborným spôsobom.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre uhlové
brúsky
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare!
Pri práci s týmto náradím používajte pomôcky
na ochranu sluchu!
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
rukavice!
9
vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Black & Decker
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Stará Vajnorská cesta 8
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
Fax:
+421 2 446 38 122
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny
poškodenia spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na
všetky vykonávané prevedené opravy a
zst00043432 - 18-04-2007
10
AST6XC - - - - A
ANGLE GRINDER 1
©
11
CD115 - - - - A
ANGLE GRINDER 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising