MTS24 | MTS24 CHOP SAW - METAL CUTTING Type 2 instruction manual

MTS24
Dansk
1
Deutsch
8
English
16
Español
23
Français
31
Italiano
39
Nederlands
47
Norsk
54
Português
61
Suomi
69
Svenska
76
EÏÏËÓÈη
83
R
Copyright Elu
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
A
4
16 15 14 13
4
11
12
5
18
B
C
17
22
28
9
7
21
19
20
6
D
27
24
23
E
F
25
30 26 29
34 33 32
35
7
41
31
35
G
30
38 29 38
28
H
37
7
26
36
39
40
I
J
36
3
4
9
K
L
42
31
M
7
N
DANSK
TAKKET GERINGSSAV MTS24
Tillykke!
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Du har valgt et Elu Elværktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør Elu til en
af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Service
da - 1
da - 1
da - 2
da - 4
da - 4
da - 4
da - 4
da - 4
da - 6
da - 7
da - 7
Tekniske data
Spænding
V
Motoreffekt
W
Omdrejningstal/min ubelastet
Klinge diameter
mm
Klinge boring
mm
Skæreklinge krop tykkelse
mm
Skæreklinge skæresnit tykkelse mm
Antal klingetakker
Gennemskæringskapacitet ved 90°
cirkulær
mm
kvadratisk
mm
rektangulær
mm
vinklet
mm
Gennemskæringskapacitet ved 45°
cirkulær
mm
kvadratisk
mm
rektangulær
mm
vinklet
mm
Vægt
kg
Sikringer:
230 V maskiner
MTS24
230
2.200
1.300
355
25,4
1,8
2,2
70
131
120 x 120
76 x 230
140 x 140
Angiver risiko for elektrisk stød.
Brandfare.
Skarpe kanter.
EF-Overensstemmelseserklaring
MTS24
Elu erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, EN 55014-2, EN 61029, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte Elu på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF,
målt i henhold til EN 61029:
MTS24
LpA
115
105 x 105
64 x 132
93 x 93
22,5
10 A
(lydniveau)
dB(A)*
95
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
108
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 61029:
MTS24
< 2,5 m/s2
da - 1
1
DANSK
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet. Anvend
ikke elværktøj i nærheden af let antændelige
væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.)
kan den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble
en fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
2
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks. ikke
en håndrundsav til at save kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Gummihandsker og
skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og
få den repareret hos et anerkendt
serviceværksted, hvis den er beskadiget.
Kontroller forlængerledninger regelmæssigt og
udskift dem, hvis de er beskadigede. Hold
håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
da - 2
DANSK
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at ingen dele er
gået i stykker, at alle dele er rigtigt monterede,
og at andre forhold, der kan påvirke driften, er i
orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som
er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et
anerkendt serviceværksted, hvis intet andet er
anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan
kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end
det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret Elu
Serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Yderligere sikkerhedsregler til geringssave
• Man må ikke komme for tæt på klingen med
hænderne. Man må aldrig skære arbejdsemner,
hvor manuel betjening i en afstand på mindre end
15 cm. fra den roterende klinge er nødvendig.
da - 3
• Man må ikke skære arbejdsemner, hvis tykkelse
er mindre end 1,2 mm.
• Man må ikke betjene dette værktøj, uden
beskyttelseselementerne korrekt placeret.
• Man må ikke betjene værktøjet, uden at spænde
arbejdsemnet sikkert fast. Dertil benyttes
materialeklemmerne.
• Man må ikke berøre klingens bageste del.
• Værktøjet skal altid placeres på en flad, stabil og
vedligeholdt overflade fri for løse materialer som
f.eks. spåner og lignende.
• Benyt en holder eller bær handsker ved
håndtering af skæreklinger.
• Før brug skal klingerne efterses for revner eller
ridser. Hvis klingerne er beskadiget, skal de
smides væk.
• Man skal sikre sig, at klingen ikke berører
arbejdsemnet, før værktøjet er tændt.
• Under brug skal man undgå at klingen springer
tilbage eller at den udsættes for hård behandling.
Skulle dette ske, skal man stoppe værktøjet og
efterse klingen.
• Man må ikke betjene værktøjet, hvis man
befinder sig på lige med klingen. Hold andre
personer udenfor arbejdsområdet.
• Man skal være opmærksom på spåner og andet
materiale, som falder til jorden, idet de kan være
skarpe og varme. Før håndtering af disse
materialer, skal man lade dem afkøle.
• Efter slukning af værktøjet skal man vente,
indtil klingen står stille, før arbejdsemnet fjernes
eller indstillingerne ændres.
• Man må ikke benytte væsker til skæring, idet de
kan antændes, give stød eller kemisk angribe
plastik beskyttelseselementet.
• Man må kun benytte de i denne vejledning
angivne klinger. Man må aldrig benytte slibehjul
eller andre former for klinger.
• Man må ikke skære i beton, mursten, fliser eller
keramiske materialer
• Man må aldrig skære i magnesium materialer.
• Man må ikke skære i elektrisk levende materialer.
• Man skal benytte dette værktøj i godt ventilerede
områder. Det må ikke benyttes i nærheden af
antændelige væsker, gasser eller støv.
Gnister eller varme spåner ved skæring eller
gnistdannende motorbørster kan antænde
brændbare materialer.
3
DANSK
• Advarsel! Bruget af dette værktøj kan danne
støv, som indeholder kemiske stoffer, som kan
være kræftfremkaldende, medføre
fødselsdefekter eller andre reproduktive skader.
Man skal benytte egnet åndedrætsværn.
Tilbageværende farer
Følgende farer er forbundet med brugen af disse
værktøjer:
- skader, der forårsages ved berøring af de
bevægende dele
- skader, der forårsages ved blokkering af
skæreklingen
Disse farer er størst:
- indenfor driftens rækkevidde
- indenfor bevægende maskindeles rækkevidde
På trods af gennemførelse af relevante
sikkerhedsforskrifter og brugen af sikkerhedsudstyr,
kan bestemte tilbageværende farer ikke undgås.
Disse er:
- Høreskader.
- Farer for ulykker, der er forårsaget af delene på den
bevægende skæreklinge, der ikke er afskærmede.
- Farer for skader ved udskiftning af klingen.
- Farer for at klemme fingrene, når
afskærmningerne åbnes.
(ST33, ST37-2, ST52-3), støbejerns kloakering,
vand- og gasrør, alle typer metalrør, vinkeljern,
U-profiler, T-jern, metalstænger, rundjern, bolte og
plastikbetrukne rør, ikke-jernholdige metaller (f.eks.
aluminium, messing, kobber) og syntetiske
materialer (f.eks. plastik), ved benyttelse af en egnet
skæreklinge. Dette værktøj bør ikke benyttes til at
skære i mursten, fliser eller keramiske materialer.
Værktøjet må aldrig benyttes til at skære magnesium
arbejdsemner.
1 Afbryder
2 Kontrolhåndtag
3 Bærehåndtag
4 Beskyttelseselement
5 Spindellås
6 Materialeklemme
7 Afskærmning
8 Monteringshuller
9 Savbord
10 Unbrakonøgle
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit værktøj er dobbeltisoleret i henhold til
EN 61029; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Takket geringssav
1 Skæreklinge
1 Umbrachonøgle
1 Lodret klemme
1 Prisme klemme
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller
tilbehør ikke er blevet beskadiget under
transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Samling og justering
Beskrivelse (fig. A)
Deres professionelle Elu takkede geringssav er
blevet designet til (vinkel) skæring af varmt og koldt
valset karbonstål, byggestål i henhold til DIN 1700
4
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
da - 4
DANSK
Montering på arbejdsbænk (fig. A)
Værktøjet er udstyret med monteringshuller (8),
således at det kan spændes fast til en arbejdsbænk.
På- og afmontering af en skæreklinge (fig. B & C)
• Med håndtaget i hvileposition, benyttes tuden (11)
til at glide beskyttelseselementet (4) tilbage.
Lad beskyttelseselementet være i tilbagetrukket
position (fig. B).
• Tryk låseknappen (5) (fig. C) ned og hold den
nedtrykt.
• Drej klingen indtil den låses fast.
• Drej boltdækslet (12) løs (fig. B).
• Ved hjælp af unbrakonøglen (10) fjernes bolten (13)
ved at dreje den mod uret og derefter fjernes
låseskiven (14), fladskiven (15) og holdeflangen (16)
(fig. C).
• Udskift klingen (17). Man skal sikre sig, at den
nye klinge er korrekt placeret på flangen (18).
• Fastgør klingen med holdeflangen (16), fladskiven
(15) og låseskiven (14) og bolten (13).
• Beskyttelseselementet skubbes ned igen og
låseknappen (5) løsnes.
Tænderne på en ny klinge er meget
skarpe og kan være farlige.
Fastspænding af arbejdsemnet
(fig. D, E, F, G, L, M & N)
Deres Elu takkede geringssav er udstyret med en
materialeklemme (6).
• Træk håndtaget (19) imod håndtaget (20) (fig. D).
• Skub klemmeskaftet (21) fremad indtil kæben (22)
næsten berører arbejdsemnet.
• Skub håndtaget (19) imod klemmen (22) indtil det
kobles til klemmeskaftet (21).
• Drej håndtaget (20) i urets retning og fastspænd
arbejdsemnet.
• For at frigøre arbejdsemnet, drejes håndtaget (20)
imod urets retning.
• Man skal understøtte lange arbejdsemner
ved at anvende et stykke træ (23) (fig. E).
Man må ikke fastspænde
afskæringsenden (24).
• Man skal altid forsøge at fastspænde
arbejdsemnet, således at antallet af
savtakker, som skærer igennem
materialet, formindskes (fig. L).
da - 5
• Fastspænd arbejdsemnet så tæt som
muligt på brugeren.
• Indstil fastspændingspositionen til at
save nedad, og vær opmærksom på, at
arbejdsemnets tykkelse ikke overskrider
den maksimale nedadgående
savekapacitet (fig. M).
- Den maksimale nedadgående
savekapacitet er markeret med en rille
(31).
- Fortsæt med at indstille
klemmepositionen som nedenfor
beskrevet.
Lodret klemme (fig. F & G)
Den lodrette klemme (25) benyttes til opadgående
savning af brede og uligt formede materialer (fig. F).
• Sæt den lodrette klemme (25) ind i et af basens
huller (26) (fig. G) indtil klemmen hviler på
arbejdsemnet.
• Træk stangen (27) ned for at spænde
arbejdsemnet fast (fig. F).
• Løft stangen (27) for at løsne klemmen (25).
Den lodrette klemme skal altid benyttes,
når man udfører opadgående savning.
Prisme klemme (fig. N)
Prisme klemmen benyttes som støtteelement, når
der saves i runde og firkantede materialer.
• Fastspænd arbejdsemnet ved hjælp af en prisme
klemme (42) som vist.
Hurtig glideanordning (fig. D)
Klemmen har en hurtig glideanordning.
• For at løsne klemmen drejes håndtaget (20)
en eller to omgange imod urets retning, og
håndtaget (19) trykkes mod håndtaget (20).
Indstilling af klemmepositionen (fig. D)
Klemmepositionen kan indstilles, således at den
passer til klingerne.
• Skub klemmehåndtaget (28) imod håndtaget (20)
for at frigøre afskærmningen.
• Bevæg afskærmningen (7) som påkrævet.
• Skub klemmehåndtaget (28) tilbage mod
savbordet (9) for at fastlåse afskærmningen.
5
DANSK
Hvis klemmehåndtagets modstand er for
lille, skal man let spænde de to
justeringsskruer, som befinder sig på
afskærmningen.
Indstilling af skærevinklen (fig. D & G)
Deres Elu takkede geringssav kan benyttes til gering
op til 45°.
• Skub klemmehåndtaget (28) imod håndtaget (20)
for at frigøre afskærmningen (fig. D).
• Indstil afskærmningen (7) i den ønskede vinkel.
Vinklen kan aflæses på skalaen (29). Benyt
spaltens kant (30) som reference (fig. G).
• Skub klemmehåndtaget (28) tilbage mod
savbordet (9) for at fastlåse afskærmningen.
Hvis man ønsker ekstra fastspænding, kan
skærevinklen yderligere blive fastgjort i 90° og 45°
gennemskærings positioner.
•Justér afskærmningen (7) med spalte (31) eller
spalte (32) for at fastgøre i 90° eller 45°
gennemskæringsposition (fig. G).
• Justér afskærmningen (7) med spalte (33) eller
spalte (34) for at fastgøre i 90° eller 45°
gennemskæringsposition til lange arbejdsemner.
• Sæt skruen (41) gennem afskærmningen i et af
hullerne (35) og stram den.
Eftersyn og justering af geringsskalaen
(fig. D, H & I)
• Skub klemmehåndtaget (28) imod håndtaget (20)
for at frigøre afskærmningen (fig. D).
• Skub håndtaget ned og fastlås det ved at skubbe
låsepinden (36) (fig. I) ind.
• Anbring en vinkel (37) imod afskærmningen (7)
og klingens venstre side, hvorved en perfekt 90°
(fig. H) opnås.
Rør ikke ved klingens tænders spidser
med vinklen.
• Skub klemmehåndtaget (28) tilbage mod savbordet
(9) for at fastlåse afskærmningen (fig. D).
• Træk låsepinden (36) ud og før håndtaget tilbage
til dets øvre hvileposition.
• Check at 0° mærket på skalaen (29) er justeret
med spaltens kant (30) (fig. H).
6
Indstil på følgende måde:
• Løsn skruerne (38).
• Justér 0° mærket på skalaen (29) med spaltens
kant (30).
• Efterspænd skruerne (38).
Justering af gnistafbøjningen (fig. J)
• Løsn skruen (39).
• Indstil gnistafbøjningselementet (40) som ønsket.
• Spænd skruen (39).
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pres ikke for meget på værktøjet.
• Undgå overbelastning. Skulle værktøjet
blive overophedet, skal det køre
ubelastet i nogle minutter.
Før værktøjet tages i brug:
• Montér den korrekte skæreklinge. Benyt kun
skarpe klinger. Værktøjets maksimale
omdrejningshastighed må ikke overgå klingens
omdrejningshastighed.
• Man skal sikre sig, at bladet drejer i pilenes
retning, som vist på tilbehøret og værktøjet.
• Fastspænd arbejdsemnet.
• Man skal sikre sig at alle låseknapper og
klemmehåndtag er fastspændt.
• Gnistafbøjningselementet skal altid indstilles
korrekt.
• Man må ikke forsøge at skære meget små
emner. Man må aldrig skære i små
arbejdsemner, som er bundet sammen.
Skæring (fig. A)
• Placér det materiale, som skal skæres imod
afskærmningen (7) og fastspænd det ved hjælp
af materialeklemmen (6).
• Tænd maskinen og træk kontrolhåndtaget (2)
ned for at skære i arbejdsemnet. Lad motoren nå
op på fuld hastighed før der skæres.
• Klingen skal skære frit. Man må ikke tvinge den.
• Efter skæring skal man slukke maskinen og
skubbe håndtaget tilbage i dets øvre
hvileposition.
da - 6
DANSK
Starte og stoppe (fig. A)
Tænd/sluk knappen (1) på Deres geringssav
befinder sig på kontrolhåndtaget (2).
• Værktøjet startes ved at trykke på afbryderen.
• Hold tænd/sluk knappen nedtrykket når der
skæres.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Redskabet må ikke tændes eller slukkes,
når det er under belastning.
Man må ikke skære i magnesium.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Transport (fig. L)
Deres Elu el - værktøj er udstyret med en
låseanordningspind (36) som fastlåser værktøjet
under transport.
• Sænk beskyttelseselementet (4) på savbordet (9)
og fastgør el-værktøjet i denne position ved at
skubbe låseanordningspinden ind (36).
• Transportér el-værktøjet ved hjælp af
bærehåndtaget (3).
• For at frigøre værktøjet, trækkes
låseanordningspinden ud (36).
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at fungere i meget lang
tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
da - 7
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et Elu serviceværksted.
Service
Hvis der opstår fejl i din maskine, skal den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted.
(Se gældende prisliste/katalog for yderligere
oplysninger eller henvend dig til Elu). Alternativt kan
De også finde en liste over Elu-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres uden forudgående varsel.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDSKUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du
ikke er helt tilfreds med dit Elu-værktøj, kan du
returnere værktøjet til forhandleren inden 30 dage
efter købet og få dine penge refunderet eller
værktøjet ombyttet. Værktøjet skal indleveres
komplet, og købsnotaen skal forevises.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et Elu-værktøj bliver defekt på grund af
materiale eller produktfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Oplysninger om nærmeste Elu-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt Elu.
7
DEUTSCH
MONTAGETRENNSÄGE MTS24
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von Elu entschieden, das die lange Elu-Tradition fortsetzt, nur
ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen Elu zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 4
de - 4
de - 4
de - 5
de - 5
de - 7
de - 7
de - 8
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Sägeblattstärke
Schnittbreite
Anzahl der Sägeblattzähne
Schnittkapazität bei 90°
rund
viereckig
rechteckig
winklig
Schnittkapazität bei 45°
rund
viereckig
rechteckig
winklig
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
MTS24
230
2.200
1.300
355
25,4
1,8
2,2
70
131
120 x 120
76 x 230
140 x 140
elektrische Spannung
Feuergefahr
scharfe Kanten
EG-Konformitätserklärung
MTS24
Elu erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 55014-2, EN 61029, EN 55014, EN 61000-3-2
undEN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 98/37/EWG gemessen nach EN 61029:
MTS24
LpA
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
115
105 x 105
64 x 132
93 x 93
22,5
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
95
dB(A)
108
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
8
de - 1
DEUTSCH
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 61029:
MTS24
< 2,5 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen
(z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter 16 Jahren
dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
de - 2
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am
Ein-/Aus-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie,
bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
9
DEUTSCH
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität
und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie
regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer EluKundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren
Sie Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen
Sie sie im Falle einer Beschädigung. Halten Sie
alle Schalter trocken, sauber und frei von Öl und
Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine Elu-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer EluKundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
10
Reparaturen dürfen nur von einem anerkannten
Fachmann ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Montagetrennsägen
• Halten Sie Ihre Hände dem Sägeblatt fern. Sägen
Sie keine Werkstücke, für die Sie Ihre Hände in
den Bereich von 15 cm rundum das Sägeblatt
halten müssen.
• Sägen Sie keine Werkstücke mit einer Stärke unter 1,2 mm.
• Verwenden Sie diese Maschine nicht, ohne daß
alle Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß montiert sind.
• Nehmen Sie keine Schnitte ohne Führung vor.
Verwenden Sie den Schraubstock, um das
Werkstück fest einzuspannen.
• Reichen Sie nie um das Sägeblatt herum.
• Stellen Sie die Maschine auf einer stabilen Fläche
auf. Die Fläche sollte in einwandfreim Zustand und
frei von Fremdkörpern wie Abfallholz und Spänen
sein.
• Benutzen Sie einen Halter oder Handschuhe
beim Hantieren mit Sägeblättern.
• Achten Sie darauf, daß das Blatt nicht beschädigt
oder gebrochen ist. Tauschen Sie ein beschädigtes bzw. gebrochenes Sägeblatt sofort aus.
• Stellen Sie sicher, daß das Sägeblatt das Werkstück nicht berührt, bevor die Maschine eingeschaltet ist.
• Vermeiden Sie während des Betriebs ein Stoßen
oder eine unsanfte Behandlung des Sägeblatts.
Falls dies doch geschehen sollte, schalten Sie die
Maschine aus und überprüfen Sie das Sägeblatt.
• Verwenden Sie die Maschine nicht, während Sie
sich in Linie mit dem Sägeblatt befinden. Halten
Sie andere Personen dem Arbeitsbereich fern.
• Seien Sie vorsichtig mit Spänen und dem Werkstückmaterial: diese können heiß und scharf sein.
Lassen Sie Abfallstücke abkühlen, bevor Sie sie
anfassen.
• Schalten Sie die Maschine aus und warten Sie,
bis das Sägeblatt zum Stillstand gekommen ist,
bevor Sie das Werkstück bewegen oder die Einstellungen ändern.
de - 3
DEUTSCH
• Verwenden Sie keine Schneidflüssigkeiten,
da diese sich entzünden, zu Schlaggefahr führen
oder den unteren Sägeblattschutz aus Kunststoff
angreifen könnten.
• Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung genannten Sägeblätter. Verwenden Sie keine
Trennscheiben oder andere Sägeblattypen.
• Sägen Sie kein Beton, Ziegelstein, Fliesen oder
Keramik.
• Sägen Sie nie Magnesium.
• Sägen Sie keine stromführenden Werkstücke.
• Verwenden Sie die Maschine nur in einem gut
belüfteten Raum. Verwenden Sie die Maschine
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten,
Gasen oder Staub. Funken oder heiße Späne
könnten explosive Stoffe entzünden.
• Warnung! Bei der Verwendung dieser Maschine
kann Staub anfallen, der chemische Stoffe enthält, die zu Krebs, angeborenen Anomalien oder
anderen Schäden führen kann. Verwenden Sie
einen geeigneten Atemschutz.
Restrisiken
Die größten Gefahren beim Einsatz dieser Maschinen sind:
- Die rotierenden Teile, z.B. Berühren des Sägeblatts
- Zerreißen des Sägebandes durch Überlastung
Die Gefährdung besteht vor allem:
- im Arbeitsbereich
- im Bereich der rotierenden Maschinenteile
Beim Betrieb der Sägen lassen sich bestimmte
Restrisiken trotz der Verwendung von Schutzeinrichtungen und der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften nicht vermeiden. Es handelt sich hierbei
insbesondere um:
- Gehörschaden durch Lärmbelastung
- Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des
rotierenden Sägeblatts
- Verletzungsgefahr bei Werkzeugwechsel
(Schnittgefahr am Sägeblatt)
- Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen
de - 4
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Montagetrennsäge
1 Sägeblatt
1 Innensechskantschlüssel
1 Vertikalklemme
1 Winkelplatte
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihre professionelle Elu-Montagetrennsäge wurde
zum (winkligen) Sägen warm-und kaltgewalzten
unlegierten Stahls, von Konstruktionsstahl nach
DIN 1700 (ST33, ST37-2, ST52-3), Kanalisationsrohren aus Gußeisen, Wasser- und Gasrohren, allen
Typen von Metallrohren, Winkeleisen, U-Profilen,
T-Eisen, Metallstäben, -stangen und -stiften,
kunststoffüberzogenen Rohren, Nichteisenmetallen
(z.B. Aluminum, Bronze, Kupfer) und synthetischen
Materialien (z.B. PVC) konzipiert, unter Verwendung
eines geeigneten Sägeblatts. Diese Maschine wurde
nicht zum Sägen von Ziegelstein, Fliesen und Keramik konzipiert. Die maschine darf auf keinen Fall
zum Sägen von Magnesium verwendet werden.
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Bedienungsgriff
3 Transportgriff
4 Sägeblattschutz
5 Spindelarretierung
6 Schraubstock
7 Anschlag
8 Montagelöcher
9 Sägetisch
10 Innensechskantschlüssel
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
11
DEUTSCH
Ihr Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 61029 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
An der Werkbank befestigen (Abb. A)
Die Maschine ist mit Montagelöchern (8) versehen,
um die Montage an der Werkbank zu erleichtern.
Montieren und Entfernen eines Sägeblatts
(Abb. B & C)
• Mit dem Arm in der Ruhestellung verwenden Sie
die Lippe (11), um den Sägeblattschutz (4) einzuziehen. Lassen Sie den Sägeblattschutz in dieser
Stellung (Abb. B).
• Halten Sie die Spindelarretierung (5) gedrückt
(Abb. C).
12
• Drehen Sie das Sägeblatt, bis es einrastet.
• Drehen Sie die Schraubenabdeckung (12) beiseite (Abb. B).
• Entfernen Sie mit Hilfe des Innensechskantschlüssels (10) die Schraube (13), indem Sie
diese entgegen dem Uhrzeigersinn drehen,
und entfernen Sie dann den Sicherungsring (14),
die Unterlegscheibe (15) und den Flansch (16)
(Abb. C).
• Tauschen Sie das Sägeblatt (17) aus. Stellen Sie
sicher, daß Sie das neue Sägeblatt ordnungsgemäß auf den Flansch (18) setzen.
• Befestigen Sie das Sägeblatt mit Hilfe des Flansches (16), der Unterlegscheibe (15), des
Sicherungsrings (14) und der Schraube (13).
• Bewegen Sie den Sägeblattschutz zurück nach
unten und lassen Sie die Spindelarretierung (5) los.
Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind
sehr scharf und können gefährlich sein.
Einspannen des Werkstücks
(Abb. D, E, F, G, L, M & N)
Ihre Montagetrennsäge ist mit einem Schraubstock (6)
ausgerüstet.
• Ziehen Sie den Hebel (19) in Richtung des Griffes
(20) (Abb. D).
• Verschieben Sie den Gewindestift (21), bis die
Spannbacke (22) fast mit dem Werkstück in Kontakt kommt.
• Drücken Sie den Hebel (19) in Richtung der
Spannbacke (22), bis er auf dem Gewindestift
(21) einrastet.
• Drehen Sie den Griff (20) im Uhrzeigersinn und
spannen Sie das Werkstück fest ein.
• Um das Werkstück zu lösen, drehen Sie den Griff
(20) entgegen dem Uhrzeigersinn.
• Stützen Sie lange Werkstücke mit Hilfe
eines Holzklotzes (23) (Abb. E). Spannen
Sie das abzusägende Ende (24) nicht ein.
• Spannen Sie das Werkstück immer so
ein, daß die Anzahl der Sägeblattzähne,
die durch das Werkstück sägen,
möglichst gering ist (Abb. L).
• Spannen Sie das Werkstück möglichst
nahe zum Benutzer ein.
de - 5
DEUTSCH
• Verwenden Sie die Einspannposition für
Abwärtshubschnitte, falls die Werkstückstärke nicht größer ist als die entsprechende maximale Schnittkapazität (Abb.
M).
- Die maximale Schnittkapazität für
Abwärtshubschnitte wird durch den
Schlitz (31) angegeben.
- Stellen Sie die Einspannposition wie im
folgenden beschrieben ein.
Vertikalklemme (Abb. F & G)
Die Vertikalklemme (25) wird für Aufwärtshubschnitte
in breiten oder unregelmäßig geformten Werkstükken verwendet (Abb. F).
• Setzen Sie die Vertikalklemme (25) in eine der
Bohrungen (26) (Abb. G) im Rahmen ein, bis die
Klemme auf dem Werkstück rastet.
• Ziehen Sie den Hebel (27) nach unten, um das
Werkstück einzuspannen (Abb. F).
• Ziehen Sie den Hebel (27) nach oben, um die
Klemme (25) zu lösen.
Verwenden Sie bei Aufwärtshubschnitten
immer die Vertikalklemme.
Winkelplatte (Abb. N)
Die Winkelplatte wird zum Einspannen runder und
viereckiger Werkstücke verwendet.
• Spannen Sie das Werkstück gemäß der Abbildung in die Winkelplatte (42) ein.
Schnellverstellung (Abb. D)
Der Schraubstock verfügt über eine Schnellverstellungsmöglichkeit.
• Um den Schraubstock zu öffnen, drehen Sie den
Griff (20) eine oder zwei Umdrehungen entgegen
dem Uhrzeigersinn und ziehen Sie den Hebel (19)
in Richtung des Griffes (20).
Einstellen der Einspannposition (Abb. D)
Die Einspannposition läßt sich je nach Sägeblatt anpassen.
• Ziehen Sie den Klemmhebel (28) in Richtung des
Griffes (20), um den Anschlag zu lösen.
• Bewegen Sie den Anschlag (7) in die gewünschte
Position.
• Drücken Sie den Klemmhebel (28) wieder nach unten
zum Sägetisch (9), um den Anschlag zu arretieren.
de - 6
Falls der Klemmhebel einen zu geringen
Widerstand aufweist, ziehen Sie die
beiden Justierschrauben auf dem
Anschlag ein wenig an.
Einstellen des Schnittwinkels (Abb. D & G)
Ihre Montagetrennsäge eignet sich für Gehrungsschnitte bis 45°.
• Ziehen Sie den Klemmhebel (28) in Richtung des
Griffes (20), um den Anschlag zu lösen (Abb. D).
• Bewegen Sie den Anschlag (7) in den gewünschten Winkel. Der Winkel wird auf der Skala (29) angezeigt. Verwenden Sie den Rand des Schlitzes
(30) als Referenz (Abb. G).
• Drücken Sie den Klemmhebel (28) wieder nach
unten zum Sägetisch (9), um den Anschlag zu arretieren (Abb. D).
Falls eine zusätzliche Sicherung erforderlich ist, kann
der Schnittwinkel in den Positionen für 90°- und 45°Querschnitte arretiert werden.
• Richten Sie den Anschlag (7) mit dem Schlitz (31)
oder dem Schlitz (32) aus, um die 90°- oder 45°Querschnittsposition einzustellen (Abb. G).
• Richten Sie den Anschlag (7) mit dem Schlitz (33)
oder dem Schlitz (34) aus, um die 90°- oder 45°Querschnittsposition für große Werkstücke einzustellen.
• Stecken Sie die Schraube (41) durch den Anschlag
in eines der Löcher (35) und ziehen Sie sie fest.
Überprüfen und Justieren der Gehrungsskala
(Abb. D, H & I)
• Ziehen Sie den Klemmhebel (28) in Richtung des
Griffes (20), um den Anschlag zu lösen (Abb. D).
• Ziehen Sie den Arm nach unten und arretieren
Sie ihn in dieser Position, indem Sie den Arretierstift (36) hineindrücken (Abb. I).
• Setzen Sie einen Winkel (37) gegen den Anschlag
(7) und die linke Seite des Sägeblatts, um einen
Winkel von genau 90° einzustellen (Abb. H).
Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit dem Winkel.
• Drücken Sie den Klemmhebel (28) wieder nach
unten zum Sägetisch (9), um den Anschlag zu arretieren (Abb. D).
13
DEUTSCH
• Ziehen Sie den Arretierstift (36) hinaus und lassen
Sie den Arm in die obere Ruhestellung zurückfahren.
• Überprüfen Sie, ob die 0°-Markierung auf der
Skala (29) mit dem Rand des Schlitzes (30)
fluchtet (Abb. H).
Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie die Schrauben (38).
• Richten Sie die 0°-Markierung auf der Skala (29)
mit dem Rand des Schlitzes (30) aus.
• Ziehen Sie die Schrauben (38) wieder fest.
Einstellen des Funkenschutzes (Abb. J)
• Lösen Sie die Schraube (39).
• Stellen Sie den Funkenschutz (40) nach Bedarf ein.
• Ziehen Sie die Schraube (39) fest.
Gebrauchsanweisung
• Schalten Sie die Maschine ein und ziehen Sie
den Bedienungsgriff (2) nach unten, um das
Werkstück zu sägen. Lassen Sie den Motor vor
dem Sägen auf die volle Drehzahl hochlaufen.
• Lassen Sie das Sägeblatt frei schneiden.
Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus.
• Nach dem Sägen schalten Sie die Maschine aus
und lassen Sie den Arm in die obere Ruhestellung zurückfahren.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Der Ein-/Aus-Schalter (1) dieser Maschine befindet
sich im Bedienungsgriff (2).
• Drücken Sie zum Einschalten den Ein-/AusSchalter.
• Halten Sie beim Sägen den Ein-/Aus-Schalter gedrückt.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Drücken Sie beim Arbeiten nur leicht auf
die Maschine.
• Verhindern Sie eine Überlastung der
Maschine. Sollte sie zu warm werden,
so lassen Sie sie einige Minuten leerlaufen.
Vor dem Betrieb:
• Montieren Sie ein geeignetes Sägeblatt. Verwenden Sie nur scharfe Sägeblätter. Die maximale
Drehzahl der Maschine darf die des Sägeblatts
nicht überschreiten.
• Stellen Sie sicher, daß das Sägeblatt sich in
Richtung der Pfeile auf dem Zubehör und dem
Elektrowerkzeug dreht.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und
Klemmhebel fest angezogen sind.
• Stellen Sie den Funkenschutz korrekt ein.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke
zu sägen. Sägen Sie nie einen Bündel kleiner
Werkstücke.
Sägen (Abb. A)
• Legen Sie das Werkstück gegen den Anschlag (7)
und sichern Sie es mit Hilfe des Schraubstocks (6).
14
Schalten Sie die Maschine nicht unter
Belastung ein oder aus.
Sägen Sie kein Magnesium.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Elu-Fachhändler.
Transport (Abb. L)
Diese Maschine ist mit einem Arretierstift (36) versehen, der sie in der geschlossenen Stellung verriegelt,
um den Transport zu erleichtern.
• Senken Sie den Sägeblattschutz (4) auf den
Sägetisch (9) und sichern Sie die Maschine in
dieser Stellung, indem Sie den Stift (36) hineindrücken.
• Tragen Sie die Maschine am Transportgriff (3).
• Um die Maschine zu entriegeln, ziehen Sie den
Stift (36) heraus.
Wartung
Ihr Elu-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
de - 7
DEUTSCH
GARANTIE
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Elu und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene Elu-Werkzeuge können beim
Handel abgegeben oder direkt an Elu eingeschickt
werden.
Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und
nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
Elu-Kundendienst
Alle Elu-Elektrowerkzeuge werden werkseitig gründlich getestet. Sollte eine Reparatur dennoch erforderlich sein, so wenden Sie sich bitte an eine EluKundendienstwerkstatt. Erfragen Sie die Ihnen am
nächsten gelegene Elu-Kundendienstwerkstatt bei
Ihrem Elu-Fachhändler oder bei der Elu-Hauptniederlassung Ihres Landes (siehe Rückseite dieser
Bedienungsanleitung). Eine Übersicht über die EluKundendienstwerkstätte und weitere Informationen
finden Sie auch im Internet: www.2helpU.com.
de - 8
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres Elu-Elektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind, können Sie es
unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne
weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem EluFachhändler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht für Zubehör.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle EluElektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum,
das durch den Original-Kaufbeleg nachgewiesen
werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-Elu-Zubehörteile verwendet
wurden, die ausdrücklich von Elu als zum
Betrieb mit Elu-Elektrowerkzeugen geeignet
bezeichnet worden sind.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
15
ENGLISH
TOOTHED CHOPSAW MTS24
Congratulations!
You have chosen an Elu Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make Elu one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 6
en - 7
en - 7
Technical data
Voltage
V
(U.K. & Ireland only)
V
Power input
W
No-load speed
min-1
Blade diameter
mm
Blade bore
mm
Blade body thickness
mm
Blade kerf thickness
mm
No. of blade teeth
Cross-cutting capacity at 90°
circular
mm
square
mm
rectangular
mm
angular
mm
Cross-cutting capacity at 45°
circular
mm
square
mm
rectangular
mm
angular
mm
Weight
kg
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
16
230 V tools
230 V tools
MTS24
230
230/115
2,200
1,300
355
25.4
1.8
2.2
70
131
120 x 120
76 x 230
140 x 140
115
105 x 105
64 x 132
93 x 93
22.5
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard.
Sharp edges.
EC-Declaration of conformity
MTS24
Elu declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014-2, EN 61029,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact Elu at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
98/37/EEC, measured according to EN 61029:
MTS24
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
95
dB(A)
108
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 61029:
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
en - 1
ENGLISH
MTS24
< 2.5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use Power Tools
in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
en - 2
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment and performance of any operation
with this tool, other than those recommended in
this instruction manual may present a risk of
personal injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
17
ENGLISH
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an Elu authorized repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed. Do not use the tool if the switch is
defective. Have the switch replaced by an Elu
authorized repair agent.
20 Have your tool repaired by an Elu authorized
repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Additional safety rules for chopsaws
• Keep hands away from the cutting blade. Never
cut workpieces that require manual action closer
than 15 cm from the rotating cutting blade.
• Do not cut workpieces less than 1.2 mm in thickness.
• Do not operate this tool without guards in place.
• Do not perform any operation freehand. Use the
material clamp to clamp the workpiece securely.
• Never reach in the back of the cutting blade.
• Always position the tool on a flat, stable surface
that is well maintained and free of loose
materials, e.g. chips and cut-offs.
• Use a holder or wear gloves when handling a
cutting blade.
• Before using, inspect the cutting blade for cracks
or flaws. Discard the cutting blade if a crack or
flaw is evident.
• Make sure the cutting blade is not contacting the
workpiece before the tool is switched on.
• In operation, avoid bouncing the cutting blade or
giving it rough treatment.
18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
If this occurs, stop the tool and inspect the
cutting blade.
Do not operate the tool while standing in line with
the cutting blade. Keep other persons away from
the work area.
Be aware of cutting chips and the material being
cut. They may be sharp and hot. Allow cut off
parts to cool before handling.
Switch off the tool and wait for the cutting blade
to stop before moving the workpiece or changing
the settings.
Do not use cutting fluids. These fluids could
ignite, cause electrical shock, or chemically
attack the plastic lower guard.
Use only the cutting blades specified in this
manual. Never use abrasive cut-off wheels or
other types of cutting blade.
Do not cut concrete, brick, tile or ceramic matrials.
Never cut magnesium materials.
Do not cut electrically live material.
Use this tool in a well-ventilated area. Do not
operate the tool near flammable liquids, gases or
dust. Sparks or hot chips from cutting or arcing
motor brushes may ignite combustible materials.
Warning! Use of this tool can generate dust
containing chemicals known to cause cancer,
birth defects or other reproductive harm.
Use appropriate respiratory protection.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of these
machines:
- injuries caused by touching the rotating parts
- injuries caused by disruption of the cutting blade
These risks are most evident:
- within the range of operation
- within the range of the rotating machine parts
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
- Impairment of hearing.
- Risk of accidents caused by the uncovered parts
of the rotating cutting blade.
- Risk of injury when changing the blade.
- Risk of squeezing fingers when opening the
guards.
en - 3
ENGLISH
Package contents
The package contains:
1 Toothed chopsaw
1 Cutting blade
1 Allen key
1 Vertical clamp
1 Prism clamp
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your professional Elu toothed chopsaw has been
designed for (angular) cutting of hot and cold rolled
carbon steel, construction steels according to
DIN 1700 (ST33, ST37-2, ST52-3), cast-iron
sewage, water and gas pipes, all types of metal
pipes, angular iron, U-profiles, T-bars, metal bars,
rods, bolts and plastic covered pipes, non-ferrous
metals (i.e. aluminum, brass, copper) and synthetic
materials (i.e. PVC), using the appropriate cutting
blade. This tool is not intended to be used in brick,
tile or ceramic materials. The tool is never to be used
for cutting magnesium workpieces.
1 On/off-switch
2 Control handle
3 Carrying handle
4 Guard
5 Spindle lock
6 Material clamp
7 Fence
8 Mounting holes
9 Cutting table
10 Allen key
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor size
is 1.5 mm2. When using a cable reel, always unwind
the cable completely. Also refer to the table below.
Your tool is double insulated in
accordance with EN 61029; therefore no
earth wire is required.
en - 4
19
ENGLISH
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
The teeth of a new blade are very sharp
and can be dangerous.
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
60
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Bench mounting (fig. A)
Mounting holes (8) have been provided to facilitate
bench mounting.
Removing and fitting a cutting blade (fig. B & C)
• With the arm in the rest position, use the lip (11)
to slide the guard (4) back. Leave the guard
retracted (fig. B).
• Press and hold down the spindle lock (5) (fig. C).
• Rotate the cutting blade until it locks.
• Rotate the bolt cover (12) out of the way (fig. B).
• Using the Allen key (10), remove the bolt (13) by
turning counterclockwise and then remove the
lock washer (14), the flat washer (15) and the
retaining flange (16) (fig. C).
• Replace the cutting blade (17). Make sure that the
new blade is placed correctly onto the flange (18).
• Secure the blade with the retaining flange (16),
the flat washer (15) and lock washer (14) and the
bolt (13).
• Move the guard back down and release the
spindle lock (5).
20
Clamping the workpiece in position
(fig. D, E, F, G, L, M & N)
Your Elu toothed chopsaw is equipped with a
material clamp (6).
• Pull the lever (19) toward the handle (20) (fig. D).
• Push the clamp shaft (21) forward until the jaw
(22) is almost touching the workpiece.
• Press the lever (19) toward the jaw (22) until it
engages with the clamp shaft (21).
• Rotate the handle (20) clockwise and clamp the
workpiece securely.
• To release the workpiece, rotate the handle (20)
counterclockwise.
• Support long workpieces using a piece
of wood (23) (fig. E). Do not clamp the
cut off end (24).
• Always attempt to clamp the workpiece
in a way to minimize the number of teeth
cutting through the material (fig. L).
• Clamp the workpiece as far towards the
operator as possible.
• Set the clamping position for cutting
downstroke as long as the thickness of the
workpiece is not exceeding the maximum
downstroke cutting capacity (fig. M).
- The maximum downstroke cutting
capacity is marked by slot (31).
- Continue setting the clamping position
as described below.
Vertical clamp (fig. F & G)
The vertical clamp (25) is used for upstroke cutting
of wide and irregular shaped materials (fig. F).
• Insert the vertical clamp (25) in one of the holes
(26) (fig. G) in the base until the clamp rests on
the workpiece.
• Pull the lever (27) down to clamp the workpiece
(fig. F).
• Lift the lever (27) to release the clamp (25).
Always use the vertical clamp when
cutting upstroke.
en - 5
ENGLISH
Prism clamp (fig. N)
The prism clamp is used for supporting cutting
round and square materials.
• Clamp the workpiece using the prism clamp (42)
as shown.
Quick travel feature (fig. D)
The clamp has a quick travel feature.
• To release the clamp, rotate the handle (20) one
or two turns counterclockwise and pull the lever
(19) toward the handle (20).
Setting the clamping position (fig. D)
The clamping position can be set to match the
cutting blade.
• Pull the clamp lever (28) toward the handle (20)
to release the fence.
• Move the fence (7) as required.
• Push the clamp lever (28) back down to the
cutting table (9) to lock the fence.
If the clamp lever resistance is too light,
slightly tighten the two adjusting bolts on
the fence.
Setting the angle of cut (fig. D & G)
Your Elu toothed chopsaw can be used for mitre
cuts up to 45°.
• Pull the clamp lever (28) toward the handle (20)
to release the fence (fig. D).
• Set the fence (7) to the required angle. The angle
can be read on the scale (29). Use the slot edge
(30) as a reference (fig. G).
• Push the clamp lever (28) back down to the
cutting table (9) to lock the fence (fig. D).
If additional clamping is required, the angle of cut can
be further fixed in the 90° and 45° cross-cut positions.
• Align the fence (7) with slot (31) or slot (32) in order
to fix the 90° or 45° cross-cut position (fig. G).
• Align the fence (7) with slot (33) or slot (34) in
order to fix the 90° or 45° cross-cut position for
large workpieces.
• Place the screw (41) through the fence into one
of the holes (35) and tighten.
Checking and adjusting the mitre scale (fig. D, H & I)
• Pull the clamp lever (28) toward the handle (20)
to release the fence (fig. D).
en - 6
• Pull down the arm and lock it in this position by
pushing in the lock-down pin (36) (fig. I).
• Place a square (37) against the fence (7) and the left
side of the cutting blade creating a perfect 90° (fig. H).
Do not touch the tips of the blade teeth
with the square.
• Push the clamp lever (28) back down to the
cutting table (9) to lock the fence (fig. D).
• Pull out the lock-down pin (36) and return the
arm to its upper rest position.
• Check that the 0° marking on the scale (29)
aligns with the edge of the slot (30) (fig. H).
If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the screws (38).
• Align the 0° marking on the scale (29) with the
edge of the slot (30).
• Retighten the screws (38).
Adjusting the spark deflector (fig. J)
• Loosen the screw (39).
• Set the spark deflector (40) as appropriate.
• Tighten the screw (39).
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Do not apply excessive pressure to
the tool.
• Avoid overloading. Should the tool
become hot, let it run a few minutes
under no load condition.
Prior to operation:
• Install the appropriate cutting blade. Only use
sharp or correctly sharpened blades.
The maximum rotation speed of the tool must
not exceed that of the cutting blade.
• Make sure the blade rotates in the direction of
the arrows on the accessory and the tool.
• Secure the workpiece.
• Make sure all locking knobs and clamp handles
are tight.
• Always set the spark deflector correctly.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
Never perform cuts on small workpieces bundled
together.
21
ENGLISH
Performing a cut (fig. A)
• Place the material to be cut against the fence (7)
and secure using the material clamp (6).
• Switch on the machine and pull down the control
handle (2) to cut the workpiece. Allow the motor
to reach full speed before cutting.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• After completing the cut, switch off the machine
and return the arm to its upper rest position.
Switching on and off (fig. A)
The on/off-switch (1) of your chopsaw is mounted in
the control handle (2).
• To run the tool, press the on/off-switch (1).
• Keep the on/off-switch depressed while
performing the operation.
• To stop the tool, release the switch.
Do not switch the tool on or off when
under load.
Do not cut magnesium.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Transport (fig. L)
Your Elu power tool is equipped with a lock-down
pin (36) which locks the tool in closed-down position
for carrying.
• Lower the guard (4) onto the cutting table (9)
and secure the power tool in this position by
pushing in the lock-down pin (36).
• Transport the power tool using the carrying
handle (3).
• To release the tool, pull out the lock-down pin (36).
Maintenance
Your Elu Power Tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
22
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an Elu authorized repair agent
where it will be disposed of in an environmentally
safe way.
Elu After-Sales service
All Elu Power Tools are thoroughly tested before
leaving the factory. However, if the Power Tool
needs repair, please contact your dealer or the Elu
Head Office for the address of the nearest Elu
authorized repair agent (please refer to the back of
this manual). Alternatively, a list of authorized Elu
repair agents and full details on our after-sales
service are available on the Internet at
www.2helpU.com.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your Elu tool, simply return it
within 30 days, complete as purchased, to your
Elu dealer for a full refund or exchange. Proof of
purchase must be provided.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your Elu product becomes defective due to
faulty materials or workmanship within 12 months
from the date of purchase, we guarantee to
replace all defective parts free of charge or,
at our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is provided.
This guarantee is offered as an extra benefit and
is additional to consumers statutory rights.
en - 7
ESPAÑOL
TRONZADORA DENTADA MTS24
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una Herramienta Eléctrica de
Elu. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido a Elu en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 4
es - 4
es - 5
es - 5
es - 5
es - 6
es - 7
es - 8
Características técnicas
Voltaje
V
Potencia absorbida
W
Velocidad en vacío
min-1
Diámetro de la hoja
mm
Calibre de la hoja
mm
Grosor del fuste de la hoja
mm
Grosor del corte de la hoja
mm
No. de dientes de la hoja
Capacidad de corte transversal a 90°
circular
mm
cuadrado
mm
rectangular
mm
angular
mm
Capacidad de corte transversal a 45°
circular
mm
cuadrado
mm
rectangular
mm
angular
mm
Peso
kg
Fusibles
Herramientas 230 V:
es - 1
MTS24
230
2.200
1.300
355
25,4
1,8
2,2
70
131
120 x 120
76 x 230
140 x 140
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
Bordes afilados.
Declaración CE de conformidad
MTS24
Elu certifica que estas herramientas eléctricas han
sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 55014-2, EN 61029, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a Elu,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de
acuerdo con EN 61029:
MTS24
LpA
115
105 x 105
64 x 132
93 x 93
22,5
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
95
dB(A)
108
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
10 A
23
ESPAÑOL
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 61029:
MTS24
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones
de seguridad siguientes antes de utilizar este
producto. ¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de
trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada.
No utilice Herramientas Eléctricas en la
proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
24
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
En caso de uso por menores de 16 años,
se requiere supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían ser
atrapados por piezas en movimiento.
Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela antideslizante.
Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de parada al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o
sustituir accesorios.
es - 2
ESPAÑOL
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta.
Proteja el cable del calor, del aceite y de las
aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro.
Siga las instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios.
Verifique los cables de las herramientas con
regularidad y, en caso de avería, llévelos a un
Centro de Servicio Elu para que sean reparados.
Inspeccione los cables de prolongación
periódicamente y sustitúyalos cuando presenten
defectos. Mantenga todos los mandos secos,
limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas.
Compruebe que no haya desalineamiento o
enganchamiento de piezas en movimiento,
ni roturas de piezas, ni accesorios mal
montados, ni cualquier otro defecto que pudiera
perjudicar al buen funcionamiento de la
herramienta. Haga reparar o sustituir los
dispositivos de seguridad u otros componentes
defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor
esté defectuoso. Haga sustituir el interruptor en
un Centro de Servicio Elu.
es - 3
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio Elu
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Normas de seguridad adicionales para
tronzadoras
• Mantenga las manos alejadas de la cuchilla
cortadora. Nunca corte piezas de trabajo que
requieran acciones manuales a menos de 15 cm
de la cuchilla cortadora giratoria.
• No corte piezas de trabajo de grosor inferior a
1,2 mm.
• No utilice esta herramienta sin los protectores en
su sitio.
• No realice ninguna operación de manos libres.
Use la mordaza del material para afianzar la pieza
de trabajo firmemente.
• Nunca toque la parte posterior de la cuchilla
cortadora.
• Coloque siempre la herramienta sobre una
superficie plana, estable, bien conservada y libre
de materiales sueltos, p.e. astillas y recortes.
• Use un asa o póngase guantes cuando maneje
la cuchilla cortadora.
• Antes de usarla, inspeccione la cuchilla cortadora
por si estuviera agrietada o defectuosa.
Deseche la cuchilla cortadora si presenta algún
grieta o defecto.
• Asegúrese de que la cuchilla cortadora no esté
en contacto con la pieza de trabajo antes de
conectar la herramienta.
• Mientras esté funcionando, evite saltos o
movimientos bruscos de la cuchilla cortadora.
Si de todos modos se produce, desconecte la
herramienta e inspeccione la cuchilla cortadora.
• No utilice la herramienta mientras se encuentre
en línea con la cuchilla cortadora. Mantenga a las
demás personas alejadas de la zona de trabajo.
• Tenga presente las astillas y trozos del material
que esté cortando. Pueden estar afilados y
calientes. Deje que las piezas cortadas se enfríen
antes de manipularlas.
25
ESPAÑOL
• Apague la herramienta y espere a que la cuchilla
cortadora esté completamente parada antes de
mover la pieza de trabajo o cambiar las
configuraciones.
• No use lubricantes para cuchillas. Estos
lubricantes pueden prenderse, provocar un
shock eléctrico o atacar químicamente el
protector inferior de plástico.
• Use únicamente las cuchillas cortadoras
especificadas en este manual. No use nunca
discos abrasivos de corte u otros tipos de
cuchillas cortadoras.
• No corte cemento, ladrillo, azulejos o materiales
cerámicos.
• Nunca corte materiales de magnesio.
• No corte material con paso de corriente eléctrica.
• Use esta herramienta en una zona bien ventilada.
No utilice la herramienta cerca de líquidos
inflamables, gases o residuos. Las chispas o
astillas calientes procedentes de los cepillos
mecánicos de corte o ruptura pueden prender
los materiales combustibles.
• ¡Advertencia! El uso de esta herramienta puede
generar polvo con sustancias químicas
susceptibles de provocar cáncer, defectos de
gestación u otros daños del sistema reproductor.
Use una adecuada protección respiratoria.
Riesgos residuales
El uso de las herramientas presenta los riesgos
siguientes:
- lesiones provocadas por tocar las piezas giratorias
- lesiones provocadas por la ruptura de la cuchilla
cortadora
Dichos riesgos son más inmediatos:
- dentro del perímetro de trabajo
- dentro del perímetro de las piezas giratorias de la
máquina
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad correspondientes y del uso de
dispositivos de seguridad, existen determinados
riesgos que no pueden eliminarse, tales como:
- Dificultades auditivas.
- Riesgo de accidentes provocados por las partes
descubiertas de la cuchilla cortadora giratoria.
- Riesgo de lesiones al cambiar la cuchilla cortadora.
26
- Riesgo de que los dedos queden atrapados al
abrir los cierres de protección.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Tronzadora dentada
1 Cuchilla cortadora
1 Llave Allen
1 Mordaza vertical
1 Mordaza de prisma
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún daño durante el
transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
Su tronzadora dentada Elu profesional ha sido
diseñada para cortes (angulares) de acero al
carbono laminado en caliente o en frío, aceros para
la construcción conforme a la norma DIN 1700
(ST33, ST37-2, ST52-3), tubos de hierro fundido
para alcantarillado, agua y gas, todo tipo de tubos
metálicos, hierro angular, perfiles en U, barras en T,
barras metálicas, varillas, pernos y tubos recubiertos
de plástico, metales no ferrosos (p.e. aluminio,
cobre) y materiales sintéticos (p.e. PVC), usando la
cuchilla cortadora apropiada. Esta herramienta no
está pensada para ser utilizada en ladrillo, azulejo o
materiales cerámicos. La herramienta nunca debe
usarse para cortar piezas de trabajo de magnesio.
1 Interruptor de marcha/parada
2 Asa de control
3 Asa de transporte
4 Protector
5 Inmovilizador del husillo
6 Mordaza de materiales
7 Guía
8 Orificios de montaje
9 Mesa de corte
10 Llave Allen
es - 4
ESPAÑOL
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta tiene doble aislamiento,
conforme a la norma EN 61029;
por consiguiente, no se requiere
conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Montaje en el banco (fig. A)
Los orificios de montaje (8) se han previsto para
facilitar el montaje del banco.
Retirada y ajuste de la cuchilla cortadora
(fig. B & C)
• Con el brazo en posición de descanso, use el
reborde (11) para deslizar el protector (4) hacia
atrás. Deje el protector replegado (fig. B).
• Presione y mantenga el husillo de bloqueo
presionado (5) (fig. C).
• Gire la cuchilla cortadora hasta que se bloquee.
• Gire la tapa del perno (12) para retirarla (fig. B).
• Usando la llave Allen (10), retire el perno (13)
girándolo en sentido contrario a las agujas del
reloj y luego retire la arandela de bloqueo (14),
la arandela plana (15) y la brida de retención (16)
(fig. C).
es - 5
• Sustituya la cuchilla cortadora (17). Asegúrese de
que la nueva hoja se coloca correctamente en la
brida (18).
• Sujete la hoja con la brida de retención (16),
la arandela plana (15) y la arandela de bloqueo
(14) y el perno (13).
• Retire el protector y libere el husillo de bloqueo (5).
Los dientes de las hojas nuevas están
muy afilados y pueden ser peligrosos.
Sujetando la pieza de trabajo en posición
(fig. D, E, F, G, L, M & N)
Su tronzadora dentada Elu está equipada con una
mordaza del material (6).
• Tire de la palanca (19) hacia el asa (20) (fig. D).
• Empuje el eje de la mordaza (21) hacia adelante
hasta que la boca (22) esté casi tocando la pieza
de trabajo.
• Presione la palanca (19) hacia la boca (22) hasta
que enganche con el eje de la mordaza (21).
• Gire el asa (20) en el sentido de las agujas del
reloj y sujete la pieza de trabajo firmemente.
• Para liberar la pieza de trabajo, gire el asa (20)
en sentido contrario a las agujas del reloj.
• Soporta piezas de trabajo largas usando
una pieza de madera (23) (fig. E).
No sujete el extremo cortado (24).
• Siempre debe procurar sujetar la pieza
de trabajo de forma que el número de
dientes que cortan a través del material
sea mínimo (fig. L).
• Sujete la pieza de trabajo tan cerca del
operador como sea posible.
• Fije la posición de mordaza para el corte
descendente siempre que el grosor de la
pieza de trabajo no exceda la capacidad
máxima de corte descendente (fig. M).
- La capacidad máxima de corte
descendente está señalada con una
ranura (31).
- Continúe fijando la posición de mordaza
como se describe a continuación.
Mordaza vertical (fig. F & G)
La mordaza vertical (25) se usa para efectuar el
corte ascendente de materiales anchos y de formas
irregulares (fig. F).
27
ESPAÑOL
• Inserte la mordaza vertical (25) en uno de los
orificios (26) (fig. G) de la base hasta que la
mordaza descanse sobre la pieza de trabajo.
• Empuje la palanca (27) hacia abajo para sujetar la
pieza de trabajo (fig. F).
• Levante la palanca (27) para liberar la mordaza (25).
Use siempre la mordaza vertical cuando
efectúe cortes ascendentes.
Mordaza de prisma (fig. N)
La mordaza de prisma se usa como sujeción
cuando se cortan materiales redondos y cuadrados.
• Sujete la pieza de trabajo usando la mordaza de
prisma (42) como se indica.
Característica de transporte rápido (fig. D)
La mordaza tiene una característica de transporte
rápido.
• Para liberar la mordaza, gire el asa (20) una o
dos vueltas en sentido contrario a las agujas del
reloj y tire de la palanca (19) hacia el asa (20).
Fijación de la mordaza en posición (fig. D)
La posición de la mordaza puede fijarse para
acoplarse a la cuchilla cortadora.
• Tire de la palanca de mordaza (28) hacia el asa
(20) para liberar la guía.
• Mueva la guía (7) según se requiera.
• Empuje la palanca de mordaza (28) hasta la
mesa de corte (9) para bloquear la guía.
Si la resistencia de la palanca de
mordaza es demasiado suave, apriete
ligeramente los dos pernos de regulación
sobre la guía.
Fijación del ángulo de corte (fig. D & G)
Su tronzadora dentada Elu puede usarse para
cortes ingletes hasta 45°.
• Tire de la palanca de mordaza (28) hacia el asa
(20) para liberar la guía (fig. D).
• Fije la guía (7) en el ángulo requerido. Puede
leerse el ángulo en la escala (29). Use el borde
de la ranura (30) como referencia (fig. G).
• Empuje la palanca de mordaza (28) hasta la
mesa de corte (9) para bloquear la guía (fig. D).
28
Si se requiere una mordaza adicional, el ángulo de
corte todavía puede fijarse en las posiciones de
corte transversal de 90° y 45°.
• Alinee la guía (7) con la ranura (31) o la ranura
(32) para fijar la posición de corte transversal a
90° o 45° (fig. G).
• Alinee la guía (7) con la ranura (33) o la ranura
(34) para fijar la posición de corte transversal a
90° o 45° para piezas de trabajo grandes.
• Coloque el tornillo (41) a través de la guía en uno
de los orificios (35) y apriete.
Comprobación y ajuste de la escala de ingletes
(fig. D, H & I)
• Tire de la palanca de mordaza (28) hacia el asa
(20) para liberar la guía (fig. D).
• Baje el brazo y bloquéelo en esa posición
empujando hacia dentro la clavija de cierre (36)
(fig. I).
• Coloque un cuadrado (37) contra la guía (7) y el
lado izquierdo de la cuchilla cortadora creando
un perfecto ángulo de 90° (fig. H).
No toque la punta de los dientes de la
hoja con el cuadrado.
• Empuje la palanca de mordaza (28) hacia abajo
hasta la mesa y corte (9) para bloquear la guía
(fig. D).
• Saque la clavija de cierre (36) y vuelva a colocar
el brazo en su posición de descanso superior.
• Compruebe que la marca de 0° en la escala (29)
está en línea con el borde de la ranura (30) (fig. H).
Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje los tornillos (38).
• Alinee la marca de 0° en la escala (29) con el
borde de la ranura (30).
• Vuelva a apretar los tornillos (38).
Ajuste del deflector de chispas (fig. J)
• Afloje el tornillo (39).
• Fije el deflector de chispas (40) como corresponde.
• Apriete el tornillo (39).
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
es - 6
ESPAÑOL
• No aplique una excesiva presión a la
herramienta.
• Evite sobrecargas. En caso de
calentamiento de la herramienta, hágala
funcionar unos minutos en condiciones
sin carga.
Antes de trabajar:
• Instale la cuchilla cortadora apropiada.
Use únicamente cuchillas con filo o
correctamente afiladas. La velocidad máxima de
rotación de la herramienta nunca debe exceder
la de la cuchilla cortadora.
• Asegúrese de que la cuchilla gira en la dirección
que marcan las flechas tanto en el accesorio
como en la herramienta.
• Sujete la pieza de trabajo.
• Asegúrese de que todos los pomos de bloqueo y
asas de mordaza están apretados.
• Fije siempre correctamente el deflector de chispas.
• No intente cortar piezas excesivamente
pequeñas. Nunca realice cortes sobre fardos de
pequeñas piezas de trabajo.
Realización de un corte (fig. A)
• Coloque el material a cortar contra la guía (7)
y sujételo usando la mordaza del material (6).
• Conecte la máquina y baje el asa de control (2)
para cortar la pieza de trabajo. Deje que el motor
alcance la máxima velocidad antes de empezar a
cortar.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Tras completar el corte, desconecte la máquina y
vuelva el brazo a su posición de descanso
superior.
Encendido y apagado (fig. A)
El conmutador on/off (encendido/apagado) (1) de su
tronzadora está montado en el asa de control (2).
• Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor on/off.
• Mantenga el conmutador on/off presionado
mientras esté funcionando.
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
No corte magnesio.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Transporte (fig. L)
Su herramienta mecánica Elu está equipada con una
clavija de cierre (36) que bloquea la herramienta en la
posición de cerrado para su transporte.
• Baje el protector (4) hasta la mesa de corte (9)
y fije la herramienta mecánica en esta posición
empujando hacia dentro la clavija de cierre (36).
• Para el transporte de su herramienta mecánica
use el asa de transporte (3).
• Para liberar la herramienta, retire la clavija de
cierre (36).
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica Elu ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Herramientas desechadas y el medio ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
Elu, donde será eliminada sin efectos perjudiciales
para el medio ambiente.
No encienda o apague la herramienta en
condiciones de carga.
es - 7
29
ESPAÑOL
El Servicio Post-Venta de Elu
Todas las herramientas eléctricas de Elu han sido
sometidas a extensas pruebas antes de salir de la
fábrica. Sin embargo, en el caso de que la
Herramienta Eléctrica necesitase ser reparada,
póngase en contacto con su suministrador o con la
sede principal de Elu para obtener la dirección del
centro de servicio más cercano (véase al dorso de
este manual). Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio Elu e
información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
30
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta Elu, contacte con su Centro de
Servicio Elu. Presente su reclamación, juntamente
con la máquina completa, así como la factura de
compra y le sera presentada la mejor solución.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto Elu presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
es - 8
FRANÇAIS
TRONÇONNEUSE A LAME DENTEE MTS24
Félicitations!
Vous avez choisi un outil électrique Elu. Depuis de
nombreuses années, Elu produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 5
fr - 6
fr - 7
fr - 8
Dénote la présence de tension
électrique.
Risque d’incendie.
Bords tranchants.
Déclaration CE de conformité
Caractéristiques techniques
MTS24
Tension
V
230
Puissance absorbée
W
2.200
Vitesses à vide
tr/min
1.300
Diamètre de la lame
mm
355
Alésage de la lame
mm
25,4
Epaisseur du corps de lame
mm
1,8
Epaisseur de saignée
mm
2,2
No. de dents de la lame
70
Capacité de tronçonnage en travers à 90°
circulaire
mm
131
carré
mm
120 x 120
rectangulaire
mm
76 x 230
angulaire
mm
140 x 140
Capacité de tronçonnage en travers à 45°
circulaire
mm
115
carré
mm
105 x 105
rectangulaire
mm
64 x 132
angulaire
mm
93 x 93
Poids
kg
22,5
Fusible:
Outils 230 V
fr - 1
MTS24
Elu déclare que ces outils ont été mis au point en
conformité avec les normes 98/37/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 55014-2, EN 61029, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter Elu à
l’adresse ci-dessous ou se reporter au dos de ce
manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 98/37/CEE, mesuré suivant EN 61029:
MTS24
LpA
(pression acoustique)
dB(A)*
LWA (puissance acoustique) dB(A)
95
108
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
10 A
31
FRANÇAIS
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 61029:
MTS24
< 2,5 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire les
instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes
(par exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins de
16 ans.
32
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le poser,
de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds.
fr - 2
FRANÇAIS
17
18
19
20
Ne pas utiliser des outils à des fins et pour des
travaux pour lesquels ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé,
le faire changer par votre Service Elu agréé.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire
remplacer l’interrupteur par un Service Elu agréé.
Faire réparer votre outil par un Service Elu
agréé
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques
est strictement réservée aux personnes
qualifiées.
Règles de sécurité supplémentaires pour les
tronçonneuses
• N’approchez pas vos mains de la lame.
Ne tronçonnez jamais des pièces qui requièrent
une action manuelle à moins de 15 cm. de la
lame tournante.
• Ne tronçonnez pas de pièces de moins de
1,2 mm. d’épaisseur.
fr - 3
• N’utilisez pas l’outil sans les carters.
• N’effectuez aucune opération à la main.
Utilisez l’étau pour assurer le blocage de la pièce.
• Ne touchez jamais l’arrière de la lame de
tronçonnage.
• Placez toujours l’outil sur une surface plane,
stable, bien fixée et libre de tout matériau,
comme par exemple copeaux et chutes.
• Utilisez un support pour manipuler la lame de
tronçonnage ou portez des gants.
• Vérifiez la lame de tronçonnage avant usage.
N’utilisez pas cette lame si elle présente un
défaut ou une fissure.
• Assurez-vous que la lame de tronçonnage n’est
pas en contact avec la pièce avant de mettre
l’outil en marche.
• Pendant le travail, traitez la lame avec soin et
évitez les rebonds. Si ceci arrivait, arrêtez l’outil
et vérifiez la lame.
• N’utilisez pas l’outil lorsque vous vous trouvez
dans la ligne de la lame. Eloignez les autres
personnes de la zone de travail.
• Prenez garde aux copeaux et au matériau qui est
coupé. Ils peuvent être coupants et chauds.
Laissez refroidir les pièces coupées avant de les
manipuler.
• Eteignez l’outil et attendez que la lame s’arrête
avant d’enlever la pièce ou de modifier les
réglages.
• N’utilisez pas de liquides de tronçonnage.
Ces liquides pourraient s’enflammer, provoquer
une décharge électrique ou attaquer le plastique
du carter du bas.
• N’utilisez que les lames de tronçonnage
indiquées dans ces instructions. N’utilisez jamais
de disques de tronçonnage ni d’autres types de
lames de tronçonnage.
• Ne tronçonnez ni ciment, ni briques, ni tuiles ni
matériaux en céramique.
• Ne tronçonnez jamais de matériaux en magnésium.
• Ne tronçonnez pas de matériau porteur d’une
charge électrique.
• Cet outil doit être utilisé dans une zone bien
aérée. Ne l’utilisez pas à proximité de liquides
inflammables, de gaz ou de poussières.
Les étincelles, les copeaux chauds provenant du
tronçonnage ou l’arc des charbons du moteur
pourraient enflammer les matériaux
combustibles.
33
FRANÇAIS
• Attention ! L’utilisation de cet outil peut produire
de la poussière contenant des substances
chimiques qui peuvent provoquer le cancer,
les malformations ou d’autres maladies du foetus.
Utilisez la protection respiratoire appropriée.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation de
ces outils:
- risque de blessure causé par les pièces rotatives
(p. ex. la lame de tronçonnage)
- risque de blessure par rupture de la lame de
tronçonnage
Ces risques sont engendrés:
- dans le rayon de travail de la machine
- dans le rayon d’action des pièces rotatives
L’application des règlements de sécurité et la mise
en place des dispositifs de protection ne permet pas
d’exclure certains risques résiduels:
- détérioration de l’ouïe par surcharge
- risque d’accident causé par les sections non
couvertes de la lame de tronçonnage en rotation
- risque de blessure lors du remplacement de la
lame de tronçonnage
- écrasement des doigts à l’ouverture du
protecteur
Description (fig. A)
Votre tronçonneuse à lame dentée Elu a été conçue
pour le tronçonnage (angulaire) de l’acier au carbone
laminé à froid ou à chaud, des aciers de construction
répondant aux normes DIN 1700 (ST33, ST37-2,
ST52-3), des tuyauteries d’assainissement en fonte,
des tuyauteries pour gaz et pour eau, de tout type de
tuyauterie en métal, du fer angulaire, des profils en U,
des barres en T, des tiges, des boulons, des tuyaux
revêtus de plastique, des métaux non-ferreux
(aluminium, laiton, cuivre) et des matériaux
synthétiques (PVC) en utilisant la lame de
tronçonnage correspondante. Cet outil n’est pas
indiqué pour le tronçonnage des briques, des tuiles
ou des matériaux en céramique. Il ne doit jamais être
utilisé pour le tronçonnage de pièces en
magnésium.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Poignée de commande
3 Poignée de transport
4 Carter de protection
5 Bouton de blocage de l’arbre
6 Etau
7 Guide
8 Trous de montage
9 Table de tronçonnage
10 Clé Alène
Sécurité électrique
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Tronçonneuse à lame dentée.
1 Lame de tronçonnage
1 Clé Allen
1 Bride verticale
1 Bride à prisme
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre
parfaitement le présent manuel avant de mettre
votre outil en marche.
34
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 61029; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
fr - 4
FRANÇAIS
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du
conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
Montage sur établi (fig. A)
Les trous de montage (8) ont été prévus pour
faciliter le montage sur établi.
Retrait et montage de la lame de tronçonnage
(fig. B & C)
• Avec le bras en position repos, utiliser la lèvre (11)
pour faire glisser le carter (4) vers l’arrière. Laisser
le carter en retrait (fig. B).
• Enfoncer le blocage de l’arbre sans le relâcher (5)
(fig. C).
• Faire tourner la lame de tronçonnage jusqu’à ce
qu’elle se bloque.
• Faire tourner la protection du boulon (12)
et l’enlever (fig. B).
• A l’aide de la clé Alène (10), retirer le boulon (13)
en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre et enlever la rondelle d’arrêt (14), la rondelle
plate (15) et la bride de retenue (16) (fig. C).
• Remplacer la lame de troçonnage (17). S’assurer
que la nouvelle lame est bien positionée
correctement sur la bride. (18).
• Bloquer la lame avec la bride de retenue (16),
la rondelle plate (15), la rondelle d’arrêt (14) et le
boulon (13).
• Ramener le carter à sa place et relâcher le
blocage de l’arbre (5).
fr - 5
Les dents d’une nouvelle lame de de
tronçonnage sont très tranchantes et
potentiellement dangereuses.
Fixation de la pièce dans l’étau
(fig. D, E, F, G, L, M & N)
Votre tronçonneuse à lame dentée Elu est équipée
d’un étau (6).
• Tirer le levier (19) en direction de la manivelle (20)
(fig. D).
• Pousser l’arbre de calage (21) vers l’avant
jusqu’à ce que la mâchoire (22) soit presque en
contact avec la pièce à tronçonner.
• Pousser le levier (19) vers la mâchoire (22) jusqu’à
ce qu’il s’engage dans l’arbre de calage (21).
• Tourner la manivelle (20) dans le sens des
aiguilles d’une montre et serrer la pièce.
• Pour relâcher la pièce, tourner la manivelle (20)
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
• Soutenir les pièces longues à l’aide d’un
morceau de bois (23) (fig. E). Ne pas
bloquer l’extrémité découpée (24).
• Toujours essayer de bloquer la pièce à
usiner de telle sorte que le nombre de
dents travaillant sur le matériaux soit le
plus réduit possible (fig. L).
• Bloquer la pièce à usiner aussi loin que
possible en direction de l’operateur.
• Régler la position de serrage pour
course descendente tant que l’épaisseur
de la pièce ne dépasse pas la capacité
de coupe maximale en course (fig. M).
- La capacité de coupe maximale en
course descendente est indiquée par
une encoche (31).
- Continuer à régler la position de
serrage comme indiqué ci-dessous.
Bride verticale (fig. F & G)
La bride verticale (25) est utilisée pour découper en
course ascendente des matériaux larges et aux
formes irrégulières. (fig. F).
• Inserer la bride verticale (25) dans l’un des trous
(26) (fig. G) de la base jusqu’à ce que la bride
touche la pièce à usiner.
• Abaisser le levier (27) pour bloquer la pièce (fig. F).
• Soulever le levier (27) pour relâcher la bride (25).
35
FRANÇAIS
Toujours utiliser la bride verticale pour la
découpe en course ascendente.
Bride à prisme (fig. N)
La bride à prisme est utilisée pour tenir des piéces
rondes et carrées.
• Bloquer la pièce à l’aide de la bride à prisme (42)
comme indiqué.
Dispositif de déplacement rapide (fig. D)
L’étau est équipé d’un dispositif de déplacement
rapide.
• Pour relâcher l’étau, faire faire un tour ou deux à
la manivelle (20) dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre, et tirer le levier (19) en direction de
la manivelle (20).
Réglage de la position de l’étau (fig. D)
La position de l’étau peut être adaptée à la lame de
tronçonnage.
• Tirer le levier de blocage (28) en direction de la
manivelle (20) pour relâcher le guide.
• Déplacer le guide (7) selon les besoins.
• Repousser le levier de blocage (28) en direction de
la table de tronçonnage (9) pour bloquer le guide.
Au cas où la résistance du levier serait
insuffisante, serrer légèrement les deux
vis de réglage du guide.
Réglage de l’angle de tronçonnage (fig. D & G)
Votre tronçonneuse à lame dentée Elu peut réaliser
des tronçonnages d’onglet jusqu’à 45°.
• Tirer le levier de blocage (28) en direction de la
manivelle (20) pour libérer le guide (fig. D).
• Positionner le guide (7) sur l’angle désiré. On peut
lire l’angle sur la graduation (29). Employer le bord
de la rainure (30) comme référence (fig. G).
• Repousser le levier de blocage (28) vers la table
de tronçonnage (9) pour bloquer le guide (fig. D).
Si un blocage supplémentaire est nécessaire, l’angle
de tronçonnage peut être fixé après sur les positions
de tronçonnage en travers à 90º et à 45º.
• Aligner le guide (7) sur la rainure (31) ou sur la
rainure (32) de manière à régler la position de
tronçonnage en travers à 90° ou à 45° (fig. G).
36
• Aligner le guide (7) sur la rainure (33) ou sur la
rainure (34) de manière à régler la position de
tronçonnage en travers à 90º ou à 45º pour les
grandes pièces.
• Placer la vis (41), au travers du guide, dans l’un
des trous (35) et serrer.
Vérification et réglage de la graduation d’onglets
(fig. D, H & I)
• Tirer sur le levier de blocage (28) en direction de
la manivelle (20) pour relâcher le guide (fig. D).
• Rabattre le bras et le bloquer dans cette position
en poussant la broche de verrouillage (36) (fig. I).
• Placer un carré (37) contre le guide (7) et le côté
gauche de la lame de tronçonnage en formant un
angle exact de 90º (fig. H).
Ne pas toucher les pointes des dents de
la lame avec le carré.
• Repousser le levier de blocage (28) vers la table
de tronçonnage (9) pour bloquer le guide (fig. D).
• Enlever la broche de verrouillage (36) et replacer
le bras sur sa position supérieure de repos.
• Vérifier que la marque de 0º sur la graduation (29)
est alignée avec le bord de la rainure (30) (fig. H).
Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrer les vis (38).
• Aligner la marque de 0° sur la graduation (29)
avec le bord de la rainure (30).
• Resserrer les vis (38).
Réglage du déflecteur d’étincelles (fig. J)
• Desserrer la vis (39).
• Ajuster le déflecteur d’étincelles (40) selon les
besoins.
• Resserrer la vis (39).
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
• Eviter de surcharger l’outil. En cas de
surchauffe, le faire fonctionner à vide
durant quelques minutes.
fr - 6
FRANÇAIS
Avant la mise en marche:
• Installer la lame de tronçonnage adaptée.
N’utiliser que des lames correctement affûtées.
La vitesse de rotation maximum de l’outil ne doit
pas dépasser celle de la lame de tronçonnage.
• Assurez-vous que la lame tourne bien dans le
sens des flèches de l’accessoire et de l’outil.
• Bloquer la pièce.
• Vérifier que tous les boutons de verrouillage et
les leviers de blocage sont bien serrés.
• Toujours régler correctement le déflecteur
d’étincelles.
• Ne pas essayer de tronçonner de trop petites
pièces. Ne jamais tronçonner de petites pièces
jointes avec d’autres.
Tronçonnage d’une pièce (fig. A)
• Placer la pièce à tronçonner contre le guide (7)
et la bloquer dans l’étau (6).
• Mettre la machine en marche et abaisser la
poignée de commande (2) pour tronçonner la
pièce. Attendre que le moteur ait atteint sa pleine
vitesse avant de tronçonner.
• Laisser la lame faire son travail. Ne pas forcer.
• Une fois le tronçonnage terminé, éteindre la
machine et replacer le bras sur sa position
supérieure de repos.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
L’interrupteur marche/arrêt (1) de votre
tronçonneuse est logé dans la poignée de
commande (2).
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur marche/arrêt.
• Maintenir l’interrupteur marche/arrêt en position
enfoncée pour tronçonner la pièce.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Ne pas actionner l’interrupteur marche/
arrêt pendant que l’outil est en charge.
Ne pas tronçonner de magnésium.
Transport (fig. L)
Votre outil électrique Elu est équipé d’une broche de
verrouillage (36) permettant de bloquer l’outil en
position basse pour le transport.
• Abaisser le carter de protection (4) sur la table de
tronçonnage (9) et bloquer l’outil dans cette
position en enfonçant la broche de verrouillage (36).
• Transporter l’outil par la poignée de transport (3).
• Pour débloquer l’outil, retirer la broche de
verrouillage (36).
Entretien
Votre outil Elu a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend pour une bonne part d’un
entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
Service après-vente Elu
Tous les outils électriques Elu sont soumis à un
contrôle rigoureux avant de quitter l’usine. Au cas où
votre outil nécessiterait néanmoins une révision,
contacter votre revendeur ou appeler le numéro vert
Elu pour obtenir l’adresse du Service Elu agréé le
plus proche (voir au dos du manuel). Comme
alternative, une liste de centres de service aprèsvente Elu agréés et des renseignements plus
détaillés sur le service après-vente sont disponibles
sur l’Internet (www.2helpU.com).
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
fr - 7
37
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine Elu ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique et le
Luxembourg, retournez votre machine à Elu.
Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine Elu présenterait un
défaut de fabrication dans les 12 premiers mois
suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
38
fr - 8
ITALIANO
TRONCATRICE DENTATA MTS24
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile Elu.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti Elu uno
degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
it - 1
it - 1
it - 2
it - 4
it - 4
it - 4
it - 5
it - 5
it - 6
it - 7
it - 7
Dati tecnici
Tensione
V
Potenza assorbita
W
Velocità a vuoto
min-1
Diametro disco
mm
Diametro interno
mm
Spessore corpo disco
mm
Spessore taglio disco
mm
Nº.denti disco
Capacità taglio trasversale a 90°
circolare
mm
quadrato
mm
rettangolare
mm
angolare
mm
Capacità taglio trasverale a 45°
circolare
mm
quadrato
mm
rettangolare
mm
angolare
mm
Peso
kg
Fusibili:
Modelli da 230 V
it - 1
MTS24
230
2.200
1.300
355
25,4
1,8
2,2
70
131
120 x 120
76 x 230
140 x 140
115
105 x 105
64 x 132
93 x 93
22,5
10 A
Indica pericolo di scossa elettrica.
Pericolo d’incendio.
Bordi affilati.
Dichiarazione CE di conformità
MTS24
Elu dichiara che gli Elettroutensili sono stati costruiti
in conformità alle norme: 98/37/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 55014-2, EN 61029, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare Elu nel indirizzo
qui sotto o consultare il retro del presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 61029:
MTS24
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
95
LWA (potenza sonora)
dB(A)
108
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 61029:
39
ITALIANO
MTS24
< 2,5 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di
collegamento a terra (per es. tubi, termosifoni,
cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi
(per es. alto livello di umidità, polvere metallica,
ecc.) si può aumentare la sicurezza elettrica
collegando in serie un trasformatore d’isolamento
o un interruttore salvavita.
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
40
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto
indossare guanti di gomma e scarpe con suole
antisdrucciolo. Raccogliere i capelli se si portano
lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione off prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti
di misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale.
it - 2
ITALIANO
17
18
19
20
Non forzare utensili e accessori di potenza
limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione. Proteggere
il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli bordi
taglienti.
Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato Elu. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
e altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato Elu.
Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati Elu per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti.
Per evitare pericolo di infortuni, le riparazioni alle
apparecchiature elettriche devono essere
effettuate esclusivamente da personale
qualificato.
it - 3
Norme di sicurezza complementari per
troncatrici
• Tenere le mani lontane dal disco da taglio.
Non tagliare mai pezzi di lavoro, per i quali sia
necessario un’ntervento manuale a meno di
15 cm dal disco da taglio rotante.
• Non tagliare pezzi che abbiano uno spessore
inferiore a 1,2 mm.
• Non mettere in moto quest’utensile, se le
protezioni non si trovano al loro posto.
• Non eseguire nessuna operazione con le mani
nude. Per fermare saldamente il pezzo, utilizzare
il morsetto per il bloccaggio del materiale.
• Non toccare mai la parte posteriore del disco da
taglio.
• Poggiare sempre l’utensile su una superficie
piana e stabile, ben sostenuta e sgombra da
materiali, i.e. schegge e ritagli.
• Usare una staffa di supporto o indossare guanti
per maneggiare un disco da taglio.
• Prima di utilizzare il disco, controllare che non
presenti spaccature o difetti. In caso si
riscontrino spaccature o difetti, scartare il disco.
• Assicurarsi che il disco da taglio non stia a
contatto con il pezzo prima dell’accensione
dell’utensile.
• Quando è in funzione, evitare di far rimbalzare il
disco da taglio o muoverlo bruscamente. In caso
ciò si verifichi, fermare l’utensile ed esaminare il
disco da taglio.
• Non mettere in moto l’utensile quando si è in
linea con il disco da taglio. Assicurarsi che
nessuno entri nell’area di lavoro.
• Fare attenzione alle schegge taglienti e al filo del
materiale. Potrebbero essere aguzzi e molto
caldi. Lasciar raffreddare le parti tagliate, prima di
maneggiarle.
• Spegnere l’utensile ed attendere che il disco da
taglio si fermi, prima di muovere il pezzo o
cambiare le impostazioni.
• Evitare l’uso di fluidi da taglio. Questi fluidi
potrebbero incendiarsi, provocare elettroshock,
o attaccare chimicamente la protezione inferiore
di plastica.
• Utilizzare solo i dischi da taglio indicati nel
manuale. Non impiegare ruote da taglio abrasive
o altri tipi di disco da taglio.
• Si raccomanda di non lavorare cemento, mattoni,
piastrelle o materiali di ceramica.
41
ITALIANO
• Non tagliare mai materiali di magnesio.
• Non utilizzare materiale sotto tensione elettrica.
• Usare quest’utensile in un’area ben ventilata.
Non usarlo in prossimità di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Le scintille o schegge calde che si
sprigionano dalle spazzole del motore da taglio
potrebbero incendiare i materiali combustibili.
• Attenzione! L’uso di quest’utensile può
generare polvere contenente sostanze chimiche
che provocano cancro, difetti di nascita o altri
problemi di riproduzione. Proteggere
adeguatamente l’apparato respiratorio.
Rischi residui
I rischi seguenti riguardano l’utilizzo delle utensili:
- ferite provocate dal contatto con parti rotanti
- ferite provocate dalla rottura del disco da taglio
Questi rischi sono maggiori:
- nella zona di funzionamento della macchina
- nella zona di funzionamento delle parti rotanti
della macchina
L’applicazione delle norme di sicurezza pertinenti e
l’installazione di dispositivi di sicurezza non
consentono tuttavia di eliminare alcuni rischi residui:
- Diminuzione dell’udito.
- Rischio di incidenti provocato da parti scoperte
del disco da taglio in rotazione.
- Rischio di ferirsi durante la sostituzione del disco.
- Rischio di schiacciamento delle dita durante
l’apertura dei ripari.
Descrizione (fig. A)
La troncatrice dentata Elu è stata progettata per
tagliare (tagli obliqui) acciaio di carbonio laminato a
caldo o a freddo, acciai di costruzione conformi a
DIN 1700 (ST33, ST37-2, ST52-3), fognature in
ghisa, tubature per acqua e gas, tutti i tipi di
tubature metalliche, ferro angolare, profili a U,
profilati a T, barre metalliche, aste, bulloni e tubature
rivestite di plastica, metalli non ferrosi (i.e. alluminio,
ottone, rame) e materiali sintetici (i.e. PVC),
utilizzando il disco da taglio corrispondente.
Quest’utensile non è progettato per lavorare
mattoni, piastrelle o materiali di ceramica. Non
impiegare mai quest’utensile per tagliare pezzi di
magnesio.
1 Interruttore on/off
2 Impugnatura di controllo
3 Impugnatura di trasporto
4 Protezione
5 Blocca-albero
6 Morsetto per il bloccaggio del materiale
7 Guida
8 Fori di montaggio
9 Tavolo da taglio
10 Chiave per brugole
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile è fornito di doppio
isolamento, in ottemperanza alla norma
EN 61029, perciò non è richiesta la
messa a terra.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Troncatrice dentata
1 Disco da taglio
1 Chiave per brugole
1 Morsetto verticale
1 Morsetto a prisma
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
42
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
it - 4
ITALIANO
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Montaggio su banco (fig. A)
Sono previsti fori di montaggio (8) per facilitare il
montaggio sul banco.
Montaggio e smontaggio di un disco da taglio
(fig. B & C)
• Con il braccio in posizione di riposo, far scorrere
indietro la protezione (4) utilizzando il labbro (11).
Lasciare la protezione ritirata (fig. B).
• Premere e tenere premuto il pulsante bloccaggio
albero (5) (fig. C).
• Ruotare il disco da taglio finché non si blocchi.
• Far ruotare la calotta copribullone (12) fuori dalla
guida (fig. B).
• Usando una chiave a brugola (10), rimuovere il
bullone (13) girando in senso antiorario, rimuovere
quindi la rondella di bloccaggio (14), la rondella
piatta (15) e la flangia di ritegno (16) (fig. C).
• Cambio del disco di taglio (17). Assicurarsi che il
nuovo disco di taglio è posizionato
adeguatamente sulla flangia (18).
• Fissare il disco con la flangia di ritegno (16),
la rondella piatta (15), la rondella di bloccaggio
(14) e il bullone (13).
• Rimuovere la protezione in basso e rilasciare il
pulsante bloccaggio albero (5).
it - 5
I denti di un disco nuovo sono molto
affilati e possono essere pericolosi.
Serraggio del pezzo di lavoro in posizione
(fig. D, E, F, G, L, M & N)
La troncatrice dentata Elu è fornita di un morsetto
per il bloccaggio del materiale (6).
• Tirare la leva (19) verso l’impugnatura (20) (fig. D).
• Spingere l’alberino di bloccaggio (21) in avanti
fino a che la ganascia (22) non stia quasi a
contatto con il pezzo di lavorazione.
• Premere la leva (19) verso la ganascia (22) fino a
farla innestare con l’alberino di bloccaggio (21).
• Ruotare l’impugnatura (20) in senso orario e
fermare saldamente il pezzo di lavorazione.
• Per sbloccare il pezzo di lavorazione, ruotare
l’impugnatura (20) in senso antiorario.
• Sostenere i pezzi di lavorazione più
lunghi con ceppi di legno (23) (fig. E).
Non bloccare l’estremità di taglio (24).
• Cercare sempre di serrare il pezzo di
lavorazione in modo da minimizzare il
numero dei denti che taglino il materiale
(fig. L).
• Serrare il pezzo di lavorazione il più
lontano possibile dell’utente.
• Impostate la posizione di bloccaggio per
taglio a corsa discendente con una
lunghezza uguale allo spessore del
pezzo di lavorazione, non eccedendo la
capacità massima di taglio a corsa
discendente (fig. M).
- La capacità massima di taglio a corsa
discendente è segnata dalla feritoia (31).
- Continuare l’impostazione della
posizione di bloccaggio come
descritto di seguito.
Morsetto verticale (fig. F & G)
Il morsetto verticale (25) viene usato per il taglio a
corsa ascendente di materiali larghi e di forma
irregolare (fig. F).
• Inserire il morsetto verticale (25) in uno dei fori
(26) (fig. G) della base fino a farlo poggiare sul
pezzo di lavorazione.
• Abassare la leva (27) per bloccare il pezzo di
lavorazione (fig. F).
• Alzare la leva (27) per rilasciare il morsetto (25).
43
ITALIANO
Usate sempre il morsetto verticale per
tagli a corsa ascendente.
Morsetto a prisma (fig. N)
Il morsetto a prisma si impiega come supporto per il
tglio di materiali tondi e quadrati.
• Serrate il pezzo di lavorazione con il morsetto a
prisma (42) come indicato.
Caratteristica di regolazione rapida (fig. D)
Il morsetto presenta una caratteristica di regolazione
rapida.
• Per rilasciare il morsetto, ruotare l’impugnatura
(20) uno o due giri in senso antiorario e tirare la
leva (19) verso l’impugnatura (20).
Impostazione della posizione di bloccaggio (fig. D)
Si può regolare la posizione di bloccaggio in modo
da allineare il disco da taglio.
• Tirare la leva di bloccaggio (28) verso
l’impugnatura (20) per rilasciare la guida.
• Spostare la guida (7) secondo le necessità.
• Spingere nuovamente la leva di bloccaggio (28)
verso il basso sul tavolo da taglio (9), per fermare
la guida.
Se la resistenza della leva di bloccaggio
è insufficiente, stringere leggermente i
due bulloni di regolazione sulla guida.
Impostazione dell’angolo di taglio (fig. D & G)
La troncatrice dentata Elu può essere impiegata per
tagli obliqui fino a 45°.
• Tirare la leva di bloccaggio (28) verso
l’impugnatura (20) per rilasciare la guida (fig. D).
• Regolare la guida (7) sull’angolo richiesto. Si può
misurare l’angolo con la scala (29). Usare il filo
della scanalatura (30) come riferimento (fig. G).
• Spingere nuovamente la leva di bloccaggio (28)
in basso sul tavolo da taglio (9) per fermare la
guida (fig. D).
In caso sia necessaria una chiusura maggiore,
l’angolo di taglio può essere regolato anche sulla
posizione di taglio trasversale a 90° e a 45°.
• Allineare la guida (7) con la fessura (31) o fessura
(32) per fissare la posizione di taglio trasversale a
90° o a 45° (fig. G).
44
• Allineare la guida (7) con la fessura (33) o fessura
(34) per fissare la posizione di taglio trasversale a
90° o a 45° per pezzi di lavorazione grandi.
• Collocare la vite (41) attraverso la guida in uno
dei fori (35) e stringere.
Controllo e adattamento della scala di angolo
obliquo (fig. D, H & I)
• Tirare la leva di bloccaggio (28) verso
l’impugnatura (20) per rilasciare la guida (fig. D).
• Tirare giù il braccio e fermarlo in questa
posizione, spingendo dentro la spina di
bloccaggio (36) (fig. I).
• Collocare una squadra (37) contro la guida (7)
e il lato sinitro del disco da taglio, creando un
perfetto angolo di 90° (fig. H).
Evitare il contatto della squadra con la
punta dei denti del disco.
• Spingere nuovamente la leva di bloccaggio (28)
in basso sul tavolo da taglio (9) per fermare la
guida (fig. D).
• Estrarre la spina di bloccaggio (36) e riportare il
braccio nella posizione di riposo superiore.
• Verificare che la marcatura 0° sulla scala (29) sia
allineata con il filo della scanalatura (30) (fig. H).
Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare le viti (38).
• Allineare la marcatura 0° sulla scala (29) con il filo
della scanalatura (30).
• Stringere nuovamente le viti (38).
Regolazione del deflettore scintilla (fig. J)
• Allentare la vite (39).
• Impostare il deflettore scintilla (40) secondo le
modalità più opportune.
• Stringere la vite (39).
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Non applicare eccessiva pressione
all’utensile.
• Evitare il sovraccarico. Se l’utensile si
riscalda, lasciarlo girare a vuoto per
qualche minuto.
it - 6
ITALIANO
Prima del funzionamento:
• Installare il disco da taglio più appropriato.
Utilizzare solo dischi affilati o correttamente
arrotati. La velocità massima di rotazione
dell’utensile non deve superare la velocità del
disco.
• Assicurarsi che il disco giri nel verso delle freccie
poste sull’accessorio e sull’utensile.
• Fermare saldamente il pezzo di lavorazione.
• Verificare che si siano stretti tutti i bottoni di
bloccaggio e le impugnature di chiusura.
• Regolare sempre il deflettore secondo le modalità
previste.
• Si consiglia di non tagliare pezzi eccessivamente
piccoli. Non eseguire tagli su pezzi piccoli
arrotolati insieme.
Esecuzione di un taglio (fig. A)
• Disporre il materiale da tagliare contro la guida (7)
e fermarlo, utilizzando il morsetto per il
bloccaggio del materiale (6).
• Accendere l’apparecchio e abbassare
l’impugnatura di controllo (2) per tagliare il pezzo.
Lasciar girare il motore finché non raggiunga la
sua velocità massima.
• Lasciare libertà d’azione al disco quando taglia.
Non forzare.
• Dopo aver terminato il taglio, spegnere
l’apparecchio e riportare il braccio nella sua
posizione di riposo superiore.
Accensione e spegnimento (on e off) (fig. A)
L’interruttore di accensione/spegnimento (on/off) (1)
della troncatrice è montato sull’impugnatura di
comando (2).
• Per avviare l’utensile, premere l’interruttore
acceso/spento.
• Durante l’operazione tenere premuto l’interruttore
di accensione/spegnimento.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
Non accendere, né spegnere l’utensile
quando è sotto carico.
Trasporto (fig. L)
L’elettroutensile Elu è dotato di una spina di
bloccaggio, che blocca l’utensile in posizione di
chiusura per il trasporto.
• Abbassare la protezione (4) sul tavolo da taglio (9)
e fissare l’elettroutensile in questa posizione,
spingendo dentro la spina di bloccaggio (36).
• Per il trasporto dell’elettroutensile servirsi
dell’apposita impugnatura di trasporto (3).
• Per lo sbloccaggio dell’utensile, estrarre la spina
di bloccaggio (36).
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile Elu è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso uno dei
centri di assistenza Elu, che disporranno della loro
eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
Tutti gli elettroutensili Elu vengono sottoposti a severi
collaudi prima di lasciare la fabbrica.
Non tagliare magnesio.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
it - 7
45
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto Elu non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza
Elu, con la prova della data di acquisto.
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale della Elu per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica Elu, completo di
dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
46
it - 6
NEDERLANDS
AFKORTZAAG MTS24
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
Elu. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken Elu tot een
betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 6
nl - 7
nl - 7
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
Diameter zaagblad
Asgat
Dikte zaagblad
Dikte zaagsnede
Aantal zaagtanden
Afkortcapaciteit bij 90°
rond
vierkant
rechthoekig
hoekig
Afkortcapaciteit bij 45°
rond
vierkant
rechthoekig
hoekig
Gewicht
Zekeringen:
230 V machines
nl - 1
V
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
MTS24
230
2.200
1.300
355
25,4
1,8
2,2
70
131
120 x 120
76 x 230
140 x 140
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
Scherpe randen.
EG-Verklaring van overeenstemming
MTS24
Elu verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 55014-2, EN 61029, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met Elu,
zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 61029:
MTS24
LpA
mm
mm
mm
mm
kg
115
105 x 105
64 x 132
93 x 93
22,5
(geluidsdruk)
dB(A)*
95
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
108
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
10 A
47
NEDERLANDS
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 61029:
MTS24
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.)
kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
48
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubber
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat.
Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de
machine niet gebruikt, tijdens onderhoud of bij
het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
nl - 2
NEDERLANDS
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
Elu Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend Elu Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend Elu
Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
nl - 3
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor
afkortzagen
• Blijf met uw handen uit de buurt van het
zaagblad. Zaag nooit werkstukken die vereisen
dat uw handen dichter dan 15 cm in de buurt
van het zaagblad komen.
• Zaag geen werkstukken die minder dan 1,2 mm
dik zijn.
• Gebruik de machine niet zonder de
beschermkappen.
• Verricht geen enkele handeling uit de vrije hand.
Gebruik de materiaalklem om het werkstuk stevig
vast te klemmen.
• Reik nooit om het zaagblad heen.
• Plaats de machine altijd op een vlak, stabiel
oppervlak, dat schoon is en vrij van rondzwervend
materiaal zoals bijv. spaanders en restafval.
• Gebruik een houder of draag handschoenen bij
het hanteren van zaagbladen.
• Inspecteer voor gebruik het zaagblad op barsten
of scheuren. Verwijder het zaagblad als een barst
of scheur zichtbaar is.
• Zorg dat het zaagblad niet in aanraking met het
werkstuk is voordat de machine wordt
ingeschakeld.
• Vermijd dat het zaagblad tijdens gebruik gaat
stuiteren of ruw wordt behandeld. Stop de
machine zodra dit gebeurt en inspecteer het
zaagblad.
• Bedien de machine niet terwijl u in lijn met het
zaagblad staat. Houd andere personen uit het
werkgebied vandaan.
• Houd rekening met spaanders en het te bewerken
materiaal. Deze kunnen scherp en heet zijn.
Laat restafval afkoelen voordat u ze oppakt.
• Schakel de machine uit en wacht tot het
zaagblad tot stilstand is gekomen voordat u het
werkstuk verwijdert of de instellingen verandert.
• Deze vloeistoffen kunnen ontvlammen,
elektrische schokken veroorzaken, of de plastic
onderbeschermkap chemisch aantasten.
• Gebruik alleen de zaagbladen die in deze
handleiding zijn gespecifieerd. Gebruik nooit
doorslijpschijven of andere typen zaagbladen.
• Zaag geen beton, stenen, tegels of keramische
werkstukken.
• Zaag nooit magnesium werkstukken.
Zaag geen werkstukken die onder elektrische
stroom staan.
49
NEDERLANDS
• Gebruik deze machine in een goed geventileerde
ruimte. Gebruik de machine niet in de buurt van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Vonken
of gloeiende spaanders van het zagen of
vonkende koolstofborstels kunnen ontvlambare
materialen ontsteken.
• Waarschuwing! Door gebruik van deze machine
kunnen stoffen vrijkomen die chemicaliën
bevatten waarvan het bekend is dat zij kanker,
geboorteafwijkingen of andere lichaamskwalen
veroorzaken. Gebruik geschikte
ademhalingsbescherming.
Restrisico’s
De volgende gevaren zijn inherent aan het gebruik
van deze machines:
- verwonding door het aanraken van roterende
delen
- verwonding door het breken van het zaagblad
Deze gevaren doen zich vooral voor:
- in het werkbereik
- in het bereik van de roterende delen
Ondanks toepassing van de veiligheidsvoorschriften
en het aanbrengen van beveiligingen blijven
bepaalde gevaren bestaan, en wel met name:
- Gevaar voor gehoorbeschadiging.
- Gevaar voor verwonding door de niet afgedekte
gedeelten van het zaagblad.
- Gevaar voor verwonding bij het verwisselen van
het zaagblad.
- Gevaar voor beklemming van vingers bij het
openen van de afdekkap.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Afkortzaag
1 Zaagblad
1 Inbussleutel
1 Verticale klem
1 Prismaklem
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
50
Beschrijving (fig. A)
Uw professionele Elu afkortzaag is ontworpen voor
het (hoekvormig) afkorten van warm- en
koudgewalst koolstofstaal, constructiestalen
overeenkomstig DIN 1700 (ST33, ST37-2, ST52-3),
gietijzeren afvoeren, water- en gasleidingen, metalen
leidingen, hoekijzers, U-profielen, T-balken, metalen
staven, stangen, schoten en met plastic beklede
leidingen, niet-ijzerhoudende metalen (bijv.
aluminium, messing, koper) en synthetische
materialen (bijv. PVC), met behulp van het juiste
zaagblad. Deze machine is niet bedoeld voor het
afkorten van steen, tegels of keramische materialen.
De machine mag nooit worden gebruikt voor het
afkorten van magnesium werkstukken.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Bedieningshendel
3 Draaggreep
4 Beschermkap
5 Spindelblokkering
6 Materiaalklem
7 Geleider
8 Montagegaten
9 Zaagtafel
10 Inbussleutel
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Uw Elu-machine is dubbel geïsoleerd
overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan
een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is voor
het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2. Wanneer het verlengsnoer op
een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.
nl - 4
NEDERLANDS
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Werkbankmontage (fig. A)
De machine is voorzien van gaten (8) voor montage
aan de werkbank.
Verwijderen en aanbrengen van het zaagblad
(fig. B & C)
• Zet de arm in de hoogste ruststand en schuif met
behulp van de lip (11) de beschermkap (4) terug.
Houd de beschermkap ingetrokken (fig. B).
• Druk de spindelvergrendeling (5) in en houd deze
ingedrukt (fig. C).
• Draai het zaagblad rond tot de
spindelvergrendeling tegen de positioneringsnok
in de flens grijpt.
• Draai de klemboutdeksel (12) uit de weg (fig. B).
• Draai de klembout (13) los (linksom) met behulp
van de inbussleutel (10) en verwijder de borgring
(14), de sluitring (15) en de tegenflens (16) (fig. C).
• Verwissel het zaagblad (17). Zorg dat het nieuwe
zaagblad correct op de flens (18) is geplaatst.
• Monteer het zaagblad met de tegenflens (16), de
sluitring (15) en borgring (14) en de klembout (13).
• Plaats de beschermkap terug en laat de
spindelvergrendeling (5) los.
De tanden van een nieuw blad zijn erg
scherp en kunnen gevaarlijk zijn.
Opspannen van het werkstuk
(fig. D, E, F, G, L, M & N)
Uw afkortmachine is voorzien van een materiaalklem (6).
• Trek de hendel (19) naar de slinger (20) toe (fig. D).
• Druk de schroefspil (21) van de klem naar voren
tot de klembek (22) het werkstuk bijna raakt.
• Druk de hendel (19) naar de klembek (22) toe tot
hij in schroefspil (21) grijpt.
• Draai de slinger (20) rechtsom en klem het
werkstuk stevig vast.
• Om het werkstuk los te maken draait u de slinger
(20) linksom.
• Ondersteun lange werkstukken met een
stuk hout (23) (fig. E). Zet het af te zagen
einde (24) niet vast.
nl - 5
• Probeer altijd om het werkstuk zodanig
op te spannen dat een minimaal aantal
tanden door het materiaal hoeft te zagen
(fig. L).
• Span het werkstuk zo ver mogelijk naar
de gebruiker toe op.
• Stel de klempositie in voor neerwaarts
afkorten zolang de dikte van het werkstuk
niet groter is dan de maximum capaciteit
voor neerwaarts afkorten (fig. M).
- De maximumcapaciteit voor
neerwaarts afkorten wordt
gemarkeerd door sleuf (31).
- Ga door met het instellen van de
klempositie zoals hieronder beschreven.
Verticale klem (fig. F & G)
De verticale klem (25) wordt gebruikt voor het
opwaarts afkorten van brede of ongelijkmatig
gevormde werkstukken (fig. F).
• Steek de verticale klem (25) in een van de gaten
(26) (fig. G) in de bank totdat de klem op het
werkstuk rust.
• Duw de hendel (27) omlaag om het werkstuk
vast te klemmen (fig. F).
• Duw de hendel (27) omhoog om de klem (25) los
te zetten.
Gebruik altijd de verticale klem tijdens
het opwaarts afkorten.
Prismaklem (fig. N)
De prismaklem wordt gebruikt voor het opspannen
van ronde en vierkante materialen.
• Span het werkstuk op met behulp van de
prismaklem (42) zoals afgebeeld.
Materiaalklem (fig. D)
De materiaalklem is voorzien van een mechanisme
waarmee het werkstuk snel kan worden vrijgezet.
• Om de klem los te maken, draait u de handgreep
(20) een of twee slagen linksom en trekt u de
hendel (19) naar de handgreep (20) toe.
Instellen van de klempositie (fig. D)
De klempositie kan al naar gelang het zaagblad
worden ingesteld.
• Trek de klemhendel (28) naar de handgreep (20)
toe om de aanslag vrij te zetten.
51
NEDERLANDS
• Verschuif de aanslag (7) zover als nodig.
• Duw de klemhendel (28) naar de zaagtafel (9)
terug om de aanslag vast te zetten.
Als de weerstand van de klemhendel te
licht is, draai dan de twee stelbouten op
de aanslag iets vaster.
Instellen van de zaaghoek (fig. D & G)
Uw afkortzaag kan worden gebruikt voor het maken
van verstekhoeken tot 45°.
• Trek de klemhendel (28) naar de handgreep (20)
toe om de aanslag vrij te zetten (fig. D).
• Stel de geleider (7) op de gewenste hoek in.
De hoek kan worden afgelezen op de schaal (29).
Gebruik de rand van de sleuf (30) als referentie (fig. G).
• Duw de klemhendel (28) naar de zaagtafel (9)
terug om de aanslag vast te zetten (fig. D).
Indien aanvullende opspanning is gewenst, kan de
verstekhoek verder worden vastgezet in de 90°- en
45°-afkortposities.
• Breng de geleider (7) in lijn met sleuf (31) of sleuf
(32) om de 90°- of 45°-afkortpositie vast te
zetten (fig. G).
• Breng de geleider (7) in lijn met sleuf (33) of sleuf
(34) om de 90°- of 45°-afkortpositie voor grote
werkstukken vast te zetten.
• Steek de schroef (41) door de geleider in een van
de gaten (35) en draai hem vast.
Controleren en aanpassen van de verstekschaal
(fig. D, H & I)
• Trek de klemhendel (28) naar de handgreep (20)
toe om de aanslag vrij te zetten (fig. D).
• Trek de arm naar beneden en vergrendel hem in
deze stand door de blokkeerstift (36) in te
drukken (fig. I).
• Zet een winkelhaak (37) tegen de geleider (7)
en de linkerzijde van het blad zodat een hoek van
exact 90° ontstaat (fig. H).
Laat de winkelhaak niet in aanraking
komen met de tanden van het zaagblad.
• Duw de klemhendel (28) naar de zaagtafel (9)
terug om de aanslag vast te zetten (fig. D).
• Trek de blokkeerstift (36) naar buiten en zet de
arm weer in de hoogste ruststand.
52
• Controleer of de 0°-markering op de schaal (29)
in lijn is met de rand van de sleuf (30) (fig. H).
Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de schroeven (38) los.
• Breng de 0°-markering op de schaal (29) in lijn
met de rand van de sleuf (30).
• Draai de schroeven (38) weer vast.
Instellen van de vonkbeschermer (fig. J)
• Draai de schroef (39) los.
• Stel de vonkbeschermer (40) correct in.
• Draai de schroef (39) vast.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Oefen geen overmatige druk uit op de
machine.
• Voorkom overbelasting. Laat de machine
in geval van oververhitting een paar
minuten onbelast draaien.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Monteer het juiste zaagblad. Gebruik alleen
scherpe zaagbladen. Het toerental van de
machine mag niet hoger zijn dan dat van het
betreffende zaagblad.
• Controleer de draairichting van het blad aan de
hand van de pijlen op de machine en het
hulpstuk.
• Zet het werkstuk stevig vast.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed
vastgedraaid zijn.
• Stel altijd de vonkbeschermer correct in.
• Probeer geen extreem kleine werkstukken te
zagen. Zaag nooit gebundelde kleine werkstukken.
Zagen (fig. A)
• Leg het werkstuk tegen de geleider (7) en zet het
vast met de materiaalklem (6).
• Schakel de machine in en trek de
bedieningshendel (2) omlaag om het werkstuk af
te korten. Laat de motor eerst op volle snelheid
komen, voordat u met zagen begint.
• Laat het blad vrij zagen. Niet forceren.
• Schakel na het zagen de machine uit en zet de
arm weer in de hoogste ruststand.
nl - 6
NEDERLANDS
In- en uitschakelen (fig. A)
De aan/uit-schakelaar (1) bevindt zich in de
bedieningshendel (2).
• Druk de aan/uit-schakelaar (1) in om de machine
in te schakelen.
• Houd de aan/uit-schakelaar ingedrukt tijdens de
bewerking.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een Elu Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
Elu dienst na verkoop
Schakel de machine bij volle belasting
nooit aan of uit.
Bewerk geen magnesium.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Transport (fig. L)
De machine is voorzien van een blokkeerstift (36)
waarmee hij in de transportstand kan worden
vergrendeld.
• Beweeg de beschermkap (4) omlaag tot op de
zaagtafel (9) en vergrendel de machine in deze
stand door de blokkeerstift (36) in te drukken.
• Vervoer de machine aan de draaggreep (3).
• Om de machine weer te ontgrendelen, trekt u de
blokkeerstift (36) naar buiten.
Onderhoud
Uw Elu-machine is ontworpen om gedurende lange
tijd probleemloos te functioneren met een minimum
aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Alle Elu elektrische machines worden grondig getest
voor het verlaten van de fabriek. Indien zich
desondanks defecten aan uw machine voordoen,
informeer dan bij uw dealer of bij het Eluhoofdkantoor naar het adres van het dichtstbijzijnde
Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende Elu Servicecenters en nadere informatie over onze service vindt
u ook op Internet: www.2helpU.com.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw Elu elektrisch gereedschap om welke
reden dan ook niet geheel aan uw verwachtingen
voldoet, stuurt u het dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar Elu, samen
met uw aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw Elu elektrisch gereedschap binnen
12 maanden na datum van aankoop defect raken
tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van
alle defecte delen of van het hele apparaat, zulks
ter beoordeling van Elu, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
nl - 7
53
NORSK
TANNKAPPSAG MTS24
Gratulerer!
Du har valgt et Elu elektroverktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør Elu til en
av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Elu, “etter-kjøp” Service
no - 1
no - 1
no - 2
no - 4
no - 4
no - 4
no - 4
no - 4
no - 6
no - 7
no - 7
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
Skarpe kanter.
CE-Sikkerhetserklæring
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Turtall, ubelastet/min
Skivediameter
Skiveboring
Skivetykkelse
Skivesnitt tykkelse
Antall skivetenner
Tverrkuttkapasitet ved 90°
sirkulær
kvadratisk
rektangulær
vinklet
Tverrkuttkapasitet ved 45°
sirkulær
kvadratisk
rektangulær
vinklet
Vekt
Sikring:
230 V
MTS24
230
2.200
1.300
mm
355
mm
25,4
mm
1,8
mm
2,2
70
V
W
mm
mm
mm
mm
131
120 x 120
76 x 230
140 x 140
MTS24
Elu erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i
henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 55014-2, EN 61029, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt Elu
på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 61029:
MTS24
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
mm
mm
mm
mm
kg
115
105 x 105
64 x 132
93 x 93
22,5
10 A
dB(A)*
95
dB(A)
108
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 61029:
MTS24
< 2,5 m/s2
54
no - 1
NORSK
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
no - 2
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål
det ikke er ment for, som for eksempel å fjerne
kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å styre
maskinen.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
55
NORSK
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert Elu
serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsforskrifter for kappsager
• Hold ikke hendene i nærheten av kutteskiven.
Skjær aldri arbeidsstykker som krever
manipulering nærmere enn 15 cm fra den
roterende kutteskiven.
• Skjær aldri arbeidsstykker som er tynnere enn
1,2 mm.
• Benytt aldri dette verktøyet uten at vernedekslene
er på plass.
56
• Utfør aldri noen arbeidsoppgaver uten at
arbeidsstykket er godt festet, benytt
materialklemmen til dette.
• Stikk aldri hånden inn bak kutteskiven.
• Sett alltid verktøyet på en flat, stø overflate, godt
vedlikeholdt og uten løse materialer som spon og
avkapp.
• Bruk en holder eller hansker når kutteskiven
håndteres.
• Før bruk, undersøk om kutteskiven har sprekker
eller risser. Skift ut kutteskiven hvis den har
tydelige sprekker eller risser.
• Pass på at kutteskiven ikke kommer nær
arbeidsstykker før verktøyet settes i drift.
• Under drift, unngå at kutteskiven hopper, samt å
bruke den på en uvøren måte. Skulle dette
hende, slå av verktøyet og undersøk kutteskiven.
• Sett ikke verktøyet i drift mens du står på høyde
med kutteskiven. Hold andre borte fra
arbeidsområdet.
• Vær oppmerksom på avkapp og materialet som
skjæres. Det kan være skarpt og varmt.
La avkuttete deler ligge og avkjøles før du tar i dem.
• Slå av verktøyet og vent til kutteskiven stanser før
arbeidsstykket tas vekk eller innstillingen endres.
• Bruk ikke skjærevæsker. Disse væskene kan
antennes, forårsake elektriske støt eller etse det
nedre vernedekslet.
• Benytt bare kutteskiver som er oppgitt i denne
håndboken. Bruk aldri avskjæringshjul som sliper
eller andre typer kutteskiver.
• Skjær ikke sement, murstein, flise eller materialer
av kjeramikk.
• Skjær aldri materialer som inneholder magnesium.
• Skjær aldri elektrisk aktive materialer.
• Bruk dette verktøyet i et område med god
ventilasjon. Bruk ikke verktøyet i nærheten av
antennbare væsker, gasser eller støv.
Gnister eller varmt spon fra skjæringen eller
motorbørstene kan antenne brennbare materialer.
• Advarsel! Ved bruk kan dette verktøyet utvikle
støv som inneholder kjemikalier som kan
forårsake kreft, fødselskader eller andre
forplantningsskader. Benytt egnet pustevern.
no - 3
NORSK
Andre farer
Følgende farer er forbundet med bruken av disse
verktøyer:
- skader som følge av berøring av roterende deler
- skader som følge av splitting av kutteskiven
Disse farene er mest innlysende:
- innen rekkevidden av driften
- innen rekkevidden av maskinens roterende deler
3 Bærehåndtak
4 Vernedeksel
5 Spindellås
6 Materialklemme
7 Verneplate
8 Monteringshull
9 Skjærebrett
10 Sekskantnøkkel
Elektrisk sikkerhet
Til tross for overholdelse av sikkerhetsforskriftene og
iverksetting av sikkerhetsanordninger, er det uten
forholdsregler farer som ikke kan unngås. Disse er:
- Hørselsskader.
- Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte
delene av det roterende kutteskiven.
- Fare for skader ved skifting av skive.
- Fare for klemming av fingre når dekselene åpnes.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Tannkappsag
1 Kutteskive
1 Umbrakonøkkel
1 Vertikalklemme
1 Prismeklemme
1 Instruksjonshåndbok
1 Splittegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom håndboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt verktøy er dobbeltisolert i samsvar
med EN 61029. Jordet ledning er derfor
ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skjøteledning som er
egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske
data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid
vikle kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Beskrivelse (fig. A)
Din professionelle Elu tannkappsag er utviklet for
(vinkel) skjæring med den egnede kutteskiven,
av varmt og kaldt valset kullståll, byggestål i henhold
til DIN 1700 (ST33, ST37-2, ST52-3), avløpsrør av
støpejern, vann- og gassrør, alle typer metallrør,
vinkelrør, U-profiler, T-bjelker, metallbjelker,
stangstål, bolter, plastovertrukne rør, metaller som
ikke er av jern, (aluminium, messing, kobber) og
syntetiske materialer (PVC). Dette verktøyet er ikke
beregnet for skjæring av murstein, fliser eller
materialer av kjeramikk. Verktøyet må aldri brukes til
å skjære arbeidsstykker som inneholder magnesium.
1 Strømbryter
2 Styrehåndtak
no - 4
Montering på benk (fig. A)
Monteringshull (8) gjør det lettere å montere sagen
på benk.
Fjerning og tilpassing av kutteskive (fig. B & C)
• Med armen i hvilestilling, bruk nebbet (11) til å
skyve vernedekslet (4) bakover. La det stå
tilbaketrukket (fig. B).
• Trykk på og hold spindellåsen (5) nede (fig. C).
• Drei kutteskiven til den går i lås.
• Drei boltdekslet (12) vekk (fig. B).
• Bruk sekskantnøkkelen (10), fjern bolten (13)
ved å skru mot høyre og fjern sikringsskiven (14),
den flate skiven (15) og holdeflensen (16) (fig. C).
57
NORSK
• Sett kutteskiven (17) tilbake. Pass på at den nye
bladet er korrekt plassèrt på flensen (18).
• Fest kutteskiven med låseflensen (16), den flate
skiven (15), sikringsskiven (14) og bolten (13).
• Avblokker vernedekslet og frigjør spindellåsen (5).
Tennene på et nytt skive er skarpe og
kan være farlige.
Fastspenning av et arbeidsstykke
(fig. D, E, F, G, L, M & N)
Din Elu tannkappsag er utstyrt med en
materialklemme (6).
• Trekk spaken (19) mot håndtaket (20) (fig. D).
• Skyv tvingeakselen (21) forover til kloen (22)
nesten berører arbeidsstykket.
• Trykk spaken (19) mot kloen (22) til den kopler
seg til tvingeakselen (21).
• Drei håndtaket (20) mot høyre og klem
arbeidsstykket godt fast.
• For å frigjøre arbeidsstykket, drei håndtaket (20)
til venstre.
• Støtt opp lange arbeidsstykker med et
stykke tre (23) (fig. E). Klem ikke fast
avkuttingsenden (24).
• Prøv alltid å klemme arbeidsstykke på en
slik måte at et minimum antall tenner
skjærer gjennom materialet. (fig. L).
• Klem arbeidsstykke så langt mot
operatøren som mulig.
• Still klemmefestings- innstillingen på
nedoverrettet skjæring, så lenge tykkelsen
på arbeidsstykke ikke overstiger den
maksimale nedoverrettede
skjærekapasiteten (fig. M).
- Den maksimale nedoverrettede
skjærekapasiteten er markert med en
rille (31).
- Fortsett instillingen av klemmefestingsinstillingen som beskrevet nedenfor.
Vertikalklemme (fig. F & G)
Vertikalklemmen (25) blir brukt for oppovergående
skjæring av materialer med utbredte og irregulære
former (fig. F).
• Sett inn vertikalklemmen (25) i en av hullene (26)
(fig. G) i basen, helt til klemmen hviler på
arbeidsstykke.
58
• Dra hevearmen (27) ned for å klemme
arbeidsstykke (fig. F).
• Løft hevearmen (27) for å frigjøre klemmen (25).
Bruk alltid en vertikalklemme når du
skjærer oppovergående.
Prismeklemme (fig. N)
Prismeklemmen blir brukt som støtte for skjæring av
runde og firkantede materialer.
• Klem arbeidsstykke ved å bruke en
prismeklemme (42) som vist.
Hurtigfunksjon (fig. D)
Klemmen har en hurtigfunksjon.
• Når du skal frigjøre klemmen, drei håndtaket (20)
en eller to omdreininger til venstre og dra
hendelen (19) mot håndtaket (20).
Stille inn klemmeposisjon (fig. D)
Klemmeposisjonen kan stilles inn etter kutteskiven.
• Trekk klemmehendelen (28) mot håndtaket (20)
for å frigjøre skjermen.
• Flytt skjermen (7) som ønsket.
• Skyv klemmehendelen (28) ned til kutteskiven (9)
for å låse skjermen.
Hvis klemmehendelmotstanden er for
svak, strammes de to justeringsboltene
på skjermen.
Innstilling av kuttevinkel (fig. D & G)
Din Elu tannkappsag kan brukes til gjæringskutt på
opptil 45°.
• Trekk klemmehendelen (28) mot håndtaket (20)
for å frigjøre skjermen (fig. D).
• Still skjermen (7) inn på den ønskede vinkelen.
Vinkelen kan avleses på skalaen (29).
Bruk sporkanten (30) som referanse (fig. G).
• Skyv klemmehendelen (28) ned til skjærebordet
(9) for å låse skjermen (fig. D).
Skulle det være nødvendig med tilleggsklemming,
kan vinkelen fastsettes kappestillinger på 90° og 45°.
• Still skjermen (7) i flukt med spor (31) eller spor (32)
for å fastsette 90° eller 45° kappestilling (fig. G).
• Still skjermen (7) i flukt med spor (33) eller spor
(34) for å fastsette 90° eller 45° kappestilling for
større arbeidsstykker.
no - 5
NORSK
• Sett skruen (41) gjennom skjermen inn i et av
hullene (35) og stram til.
Kontrollering og justering av gjæringsskalaen
(fig. D, H & I)
• Trekk klemmehendelen (28) mot håndtaket (20)
for å frigjøre skjermen (fig. D).
• Trekk armen ned og lås den i denne stillingen ved
å skyve inn låsepinnen (36) (fig. I).
• Plasser en firkant (37) mot skjermen (7)
og kutteskiven, og du har en perfekt 90° (fig. H).
Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av
tennene på kutteskiven.
• Skyv klemmehendelen (28) ned til skjærebordet (9)
for å låse skjermen (fig. D).
• Trekk ut låsepinnen (36) og sett armen i den øvre
hvilestillingen.
• Kontroller at 0° merkingen på skalaen (29) står i
flukt med sporkanten (30) (fig. H).
Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsn på skruene (38).
• Kontroller at 0° merkingen på skalaen (29) står i
flukt med sporkanten (30).
• Stram skruen igjen (38).
Justering av gnistavlederen (fig. J)
• Løsn på skruen (39).
• Still inn gnistavlederen (40) etter behov.
• Stram skruen (39).
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Bruk ikke for stor kraft på verktøyet.
• Unngå overbelastning. Skulle verktøyet
overopphetes, la det gå fritt i noen
minutter.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter passende kutteskive. Benytt bare skarpe
eller riktig slipte kutteskiver.
Verktøyets maksimale omdreiningshastighet må
ikke overstige kutteskivens.
• Pass på at bladene roterer i retningen av pilene
på tilbehørsdelen og på verktøyet.
• Spenn fast arbeidsstykket.
no - 6
• Forviss deg om at alle låseknottene og
klemmehåndtakene er strammet til.
• Still alltid gnistavlederen riktig inn.
• Ikke forsøk å skjære alt for små stykker. Skjær
aldri arbeidsstykker som er buntet sammen.
Skjæring (fig. A)
• Plasser materialet som skal skjæres mot skjermen
(7) og fest det med materialklemmen (6).
• Skru på maskinen og trekk styrehåndtaket (2)
ned for å skjære arbeidsstykket.
• La motoren nå full hastighet før du skjærer.
• La kutteskiven skjære fritt. Ikke tving den.
• Når du er ferdig med å skjære, slå av maskinen
og sett armen tilbake i øverste hvilestilling.
Skru på og av (fig. A)
På/av bryteren (1) på din kappsag er montert på
håndtaket (2).
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på
strømbryteren.
• Hold på/av-bryteren nede mens funksjonen
utføres.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
Slå ikke verktøyet på eller av mens det er
belastet.
Skjær ikke magnesium.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Transport (fig. L)
Ditt Elu elektroverktøy er utstyrt med en låsepinne (36)
som låser det i sperret stilling for å bæres.
• Senk vernedekslet (4) ned på skjærebodet (9)
elektroverktøyet låses i denne stillingen ved å
trykke på låsepinnen (36).
• Bær verktøyet i bærehåndtaket (3).
• Trekk ut låsepinnen (36) for å avblokkere
verktøyet.
59
NORSK
Vedlikehold
Ditt Elu-elektroverktøy er konstruert slik at det kan
brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et Elu-serviceverksted.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt Elu-verktøy, kan
det returneres innen 30 dager til din Elu-forhandler
eller til et Elu-autorisert serviceverksted og du kan
bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt Elu-produkt har feil eller mangler
som skyldes material eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis
eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet
gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering må fremlegges.
Adresse til nærmeste Elu-autoriserte
serviceverksted finner du i Elu-katalogen,
eller ved å kontakte Elu.
Elu, “etter-kjøp” service
Skulle det oppstå feil på maskinen, må det alltid
leveres til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for videre informasjon, eller kontakt
Elu). Alternativt kan du finne en liste over Elu
autoriserte serviceverksteder og komplett
informasjon om vår etter-salg-service på Internettadressen vår: www.2helpU.com.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
60
no - 7
PORTUGUÊS
SERRA DE CORTE DENTADA MTS24
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Parabéns!
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica Elu. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da Elu um
dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 5
pt - 6
pt - 7
pt - 8
Dados técnicos
Voltagem
V
Potência absorvida
Watts
Velocidade em vazio
rpm
Diâmetro da lâmina
mm
Calibre da lâmina
mm
Espessura do corpo da lâmina mm
Espessura do traço da lâmina mm
Número de dentes da lâmina
Capacidade de corte transversal a 90°
circular
mm
quadrado
mm
rectangular
mm
angular
mm
Capacidade de corte transversal a 45°
circular
mm
quadrado
mm
rectangular
mm
angular
mm
Peso
kg
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
pt - 1
MTS24
230
2.200
1.300
355
25,4
1,8
2,2
70
131
120 x 120
76 x 230
140 x 140
Indica tensão eléctrica.
Perigo de incêndio.
Arestas afiadas.
Declaração CE de conformidade
MTS24
A Elu declara que estas ferramentas eléctricas foram
concebidas em conformidade com 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 55014-2, EN 61029,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a Elu no
endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
98/37/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 61029, é:
MTS24
LpA
115
105 x 105
64 x 132
93 x 93
22,5
10 Ampéres
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)*
95
dB(A)
108
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 61029:
61
PORTUGUÊS
MTS24
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança aplicáveis
no seu país para reduzir o risco de incêndio, de
choque eléctrico e de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de tentar
utilizar este produto. Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
62
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem de ser guardadas num
sítio seco, fechado à chave e fora do alcance
das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças a trabalhar
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças de trabalho. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor.
Verifique se o interruptor está desligado ao ligar a
ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta.
Não force pequenas ferramentas ou acessórios
para fazer o trabalho duma ferramenta forte.
A ferramenta trabalhará melhor e de uma maneira
mais segura se for utilizada para o efeito indicado.
pt - 2
PORTUGUÊS
17
18
19
20
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique
regularmente os cabos da ferramenta e, no caso
de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica
Elu. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica Elu.
Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica Elu
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo,
a reparação de ferramentas eléctricas deverá estar
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
pt - 3
Regras de segurança adicionais para as serras
de corte
• Mantenha as mãos longe da lâmina de corte.
Nunca corte peças de trabalho que requeiram
uma acção manual inferior a 15 cm de distância
da lâmina rotativa de corte.
• Não corte peças de trabalho com espessura
menor que 1,2 mm.
• Não opere esta ferramenta sem ter as
protecções no lugar.
• Não realize nenhuma operação sem o auxílio das
mãos. Utilize o grampo do material para prender
seguramente a peça de trabalho.
• Nunca encoste na parte traseira da lâmina de
corte.
• Posicione sempre a ferramenta sobre uma
superfície plana e estável que esteja bem
conservada e livre de resíduos, tais como lascas
e fragmentos.
• Utilize um pegador ou vista luvas quando estiver
a manusear uma lâmina de corte.
• Inspeccione a lâmina de corte para ver se não há
rachaduras ou defeitos antes de usá-la. Jogue a
lâmina de corte fora se houver rachadura ou
defeito evidente.
• Assegure-se de que a lâmina de corte não esteja
em contacto com a peça de trabalho antes que
a ferramenta seja ligada.
• Evite fazer saltar a lâmina ou tratá-la de maneira
violenta quando a máquina estiver a operar.
Se isto ocorrer, pare a ferramenta e inspeccione
a lâmina de corte.
• Não opere a ferramenta situando-se em linha
com a lâmina de corte. Mantenha outras
pessoas fora da área de trabalho.
• Seja acautelado com as lascas de corte e o
material que está a ser cortado. Eles podem
estar afiados e quentes. Permita que os
fragmentos esfriem antes de tocá-los.
• Desligue a ferramenta e espere que a lâmina de
corte pare completamente antes de mover a
peça de trabalho ou modificar os ajustes.
• Não utilize fluídos para cortar. Estes fluídos
poderão pegar fogo, causar choque eléctrico ou
atacar quimicamente a protecção plástica
inferior.
• Utilize somente as lâminas de corte especificadas
neste manual. Nunca utilize rodas de corte
abrasivas ou outro tipo de lâmina de corte.
63
PORTUGUÊS
•
•
•
•
Não corte concreto, tijolo ou materiais de cerâmica.
Nunca corte materiais de magnésio.
Nunca corte material electricamente activo.
Utilize esta ferramenta em uma área bem
ventilada. Não opere a ferramenta perto de
poeira, gases ou líquidos inflamáveis. Faíscas ou
lascas quentes provenientes de corte ou de
descarga eléctrica de escovas motoras podem
incendiar materiais combustíveis.
• Advertência! A utilização desta ferramenta pode
gerar poeira contendo materiais químicos
conhecidos como causadores de câncer,
defeitos de nascença e outros danos
relacionados à reprodução. Utilize a protecção
respiratória apropriada.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização das
ferramentas:
- ferimentos causados por se tocar nas peças em
rotação
- ferimentos causados por quebra da lâmina de
corte a lâmina de corte
Estes riscos são mais evidentes:
- na área de alcance da operação
- na área de alcance das peças em rotação da
máquina
Apesar da aplicação das normas de segurança mais
importantes e da implementação de dispositivos de
segurança, não podem ser evitados certos riscos
residuais.
São eles:
- Diminuição da audição.
- Risco de acidentes causados pelas zonas
descobertas da lâmina rotativa de corte
- Risco de ferimento ao mudar a lâmina.
- Risco de apertar os dedos ao abrir os resguardos.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de corte dentada
1 Lâmina de corte
1 Chave Allen
1 Grampo vertical
1 Grampo em prisma
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
64
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
A sua serra de corte dentada Elu profissional foi
projectada para corte (angular) de aço de carbono
cilíndrico quente e frio, aços de construção em
conformidade com DIN 1700 (ST33, ST37-2, ST52-3),
canalização de ferro fundido, canos de água e de
gás, todos os tipos de canos de metal, ferro
angular, perfis em U, barras em T, barras de metal,
hastes, canos, parafusos e canos cobertos de
plástico, metais não ferrosos (ex. alumínio, latão e
cobre) e materiais sintéticos (ex. PVC), utilizando-se
a lâmina apropriada. Esta ferramenta não se dispõe
a ser utilizada em tijolo, ladrilho ou materiais
cerâmicos. A ferramenta nunca deve ser utilizada
para cortar peças de trabalho de magnésio.
1 Interruptor on/off
2 Manípulo de controlo
3 Manípulo de transporte
4 Protecção
5 Dispositivo de bloqueio do veio
6 Grampo do material
7 Guia
8 Orifícios de montagem
9 Mesa de corte
10 Chave Allen
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 61029,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
pt - 4
PORTUGUÊS
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da
tomada.
Montagem na bancada (fig. A)
Os orifícios de montgem (8) foram fornecidos para
facilitar a montagem da bancada.
Remoção e colocação de uma lâmina de corte
(fig. B & C)
• Com o braço na posição de repouso, utilize a
aba (11) para deslizar a protecção (4) para trás.
Deixe a protecção retraída (fig. B).
• Carregue o veio de bloqueio (5) e mantenha-o
carregado (fig. C).
• Rode a lâmina de corte até que se engate.
• Rode a capa do parafuso (12) para fora do
caminho (fig. B).
• Utilizando a chave Allen (10), remova o parafuso
(13) girando-o no sentido antihorário e depois
remova a anilha de bloqueio (14), a anilha plana
(15) e a flange de retenção (16) (fig. C).
• Substitua a lâmina de corte (17). Certifique-se de
que a nova lâmina seja colocada correctamente
na flange (18).
• Prenda a lâmina com a flange de retenção (16),
a anilha plana (15), a anilha de bloqueio (14) e o
parafuso (13).
• Remova a protecção de volta para baixo e solte
o veio de bloqueio (5).
Os dentes de uma lâmina nova são
muito afiados e podem ser perigosos.
Fixando a peça de trabalho na posição
(fig. D, E, F, G, L, M & N)
A sua serra de corte dentada Elu está equipada
com um grampo para fixação do material (6).
• Puxe a alavanca (19) na direcção do manípulo
(20) (fig. D).
pt - 5
• Empurre o veio do grampo (21) para frente até
que o mordente (22) esteja quase a tocar na
peça de trabalho.
• Pressione a alavanca (19) na direcção do mordente
(22) até engatar com o veio do grampo (21).
• Rode o manípulo (20) no sentido horário e
prenda bem a peça de trabalho.
• Para libertar a peça de trabalho, rode o manípulo
(20) no sentido antihorário.
• Apoie as peças de trabalho compridas
utilizando um pedaço de madeira (23)
(fig. E). Não prenda a extremidade
cortada (24).
• Tente fixar a peça de trabalho de
maneira a minimizar o número de dentes
que ficam a cortar o material (fig. L).
• Fixe a peça de trabalho na posição mais
afastada possível do operador.
• Ajuste a posição de fixação para o
deslocamento descendente de corte
desde que a espessura da peça de
trabalho não ultrapasse a capacidade de
corte máxima do deslocamento (fig. M).
- A capacidade de corte máxima do
deslocamento descendente é
marcada pela ranhura (31).
- Continue a ajustar a posição de
fixação conforme o descrito abaixo.
Grampo vertical (fig. F & G)
O grampo vertical (25) é utilizado para cortes de
deslocamento ascendente de materiais largos e de
formas irregulares (fig. F).
• Insira o grampo vertical (25) em um dos orifícios
(26) (fig. G) disponíveis na base até que ele fique
apoiado na peça de trabalho.
• Puxe a alavanca (27) para baixo para fixar a peça
de trabalho (fig. F).
• Levante a alavanca (27) para libertar o grampo (25).
Utilize sempre o grampo vertical quando
for efectuar cortes com deslocamento
ascendente.
Grampo em prisma (fig. N)
O grampo em prisma é utilizado para apoiar o corte
de materiais redondos ou quadrados.
65
PORTUGUÊS
• Fixe a peça de trabalho utilizando o grampo em
prisma (42) conforme o mostrado.
Característica de curso rápido (fig. D)
O grampo tem uma característica de curso rápido.
• Para libertar o grampo, rode o manípulo (20) uma
ou duas voltas no sentido antihorário e puxe a
alavanca (19) na direcção do manípulo (20).
Ajustando a posição de fixação (fig. D)
A posição de fixação pode ser ajustada para
corresponder à lâmina de corte.
• Puxe a alavanca de fixação (28) na direcção do
manípulo (20) para libertar a guia.
• Desloque a guia (7) conforme necessário.
• Empurre a alavanca de fixação (28) de volta para
a mesa de corte (9) para bloquear a guia.
Se a resistência da alavanca de fixação
for demasiado fraca, aperte ligeiramente
os dois parafusos de ajuste na guia.
Ajustando o ângulo do corte (fig. D & G)
A sua serra de corte dentada Elu pode ser utilizada
para cortes em esquadria de até 45°.
• Puxe a alavanca de fixação (28) na direcção do
manípulo (20) para libertar a guia (fig. D).
• Ajuste a guia (7) no ângulo requerido. O ângulo
pode ser lido na escala (29). Use a extremidade
da ranhura (30) como referência (fig. G).
• Empurre a alavanca de fixação (28) de volta para
a mesa de corte (9) para bloquear a guia (fig. D).
Se houver necessidade de fixação adicional,
o ângulo de corte pode ser fixado ulteriormente nas
posições de corte transversal de 90° e 45°.
• Alinhe a guia (7) com a ranhura (31) ou ranhura
(32) para fixar a posição de corte transversal a
90° ou 45° (fig. G).
• Alinhe a guia (7) com a ranhura (33) ou ranhura
(34) para fixar a posição de corte transversal a
90° ou 45° para peças de trabalho grandes.
• Coloque o parafuso (41) através da guia em um
dos orifícios (35) e aperte-o.
Verificando e ajustando a escala da esquadria
(fig. D, H & I)
• Puxe a alavanca de fixação (28) na direcção do
manípulo (20) para libertar a guia (fig. D).
66
• Puxe o braço para baixo e bloqueie-o nesta
posição empurrando para dentro o pino de
bloqueio (36) (fig. I).
• Coloque um esquadro (37) contra a guia (7)
e o lado esquerdo da lâmina de corte criando um
ângulo perfeito de 90° (fig. H).
Não toque nas pontas dos dentes da
lâmina com o esquadro.
• Empurre a alavanca de fixação (28) de volta para
a mesa de corte (9) para bloquear a guia (fig. D).
• Puxe o pino de bloqueio (36) para fora e recoloque
o braço na sua posição superior de repouso.
• Certifique-se que o 0° marcado na escala (29)
esteja alinhado com a extremidade da ranhura
(30) (fig. H).
Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Afrouxe os parafusos (38).
• Alinhe o 0° marcado na escala (29) com a
extremidade da ranhura (30).
• Reaperte os parafusos (38).
Ajustando o deflector de centelhas (fig. J)
• Afrouxe o parafuso (39).
• Regule o deflector de centelhas (40) conforme for
apropriado.
• Aperte o parafuso (39).
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Não carregue excessivamente na
ferramenta.
• Evite sobrecargas. Se a ferramenta
aquecer, deixe-a trabalhar em vazio
durante alguns minutos.
Antes da operação:
• Instale a lâmina de corte apropriada.
Utilize somente lâminas afiadas ou
correctamente amoladas. A velocidade máxima
de rotação da ferramenta não deve exceder a da
lâmina de corte.
• Certifique-se de que a lâmina esteja a girar na
direcção das flechas no acessório e na ferramenta.
• Fixe bem a peça de trabalho.
pt - 6
PORTUGUÊS
• Assegure-se de que todos os botões de bloqueio
e manípulos de fixação estejam apertados.
• Sempre ajuste o deflector de centelhas
correctamente.
• Não tente cortar peças excessivamente
pequenas. Nunca realize cortes em pequenas
peças de trabalho agrupadas.
Realizando um corte (fig. A)
• Coloque o material a ser cortado contra a guia (7)
e fixe-o bem utilizando o grampo do material (6).
• Ligue a máquina e puxe para baixo o manípulo
de controlo (2) para cortar a peça de trabalho.
Deixe que o motor alcance a velocidade máxima
antes de cortar.
• Deixe que a lâmina corte livremente. Não force.
• Depois de completar o corte, desligue a máquina
e recoloque o braço na sua posição superior de
repouso.
Ligar (on) e desligar (off) (fig. A)
O interruptor liga/desliga (1) desta serra de corte
está montado no manípulo de controlo (2).
• Para ligar a máquina pressione o interruptor.
• Mantenha o interruptor liga/desliga carregado
enquanto estiver a realizar a operação.
• Para parar a ferramenta, liberte o interruptor.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica Elu foi concebida para
funcionar durante muito tempo com um mínimo de
manutenção. O funcionamento satisfatório contínuo
depende de bons cuidados e limpeza regular da
ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica Elu onde ela será eliminada de
um modo seguro para o ambiente.
Serviços Pós-Venda Elu
Não ligue ou desligue a ferramenta
quando estiver com carga.
Não corte magnésio.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Transporte (fig. L)
A sua ferramenta eléctrica Elu está equipada com
um pino de bloqueio (36) que trava a ferramenta
numa posição fechada para baixo para o transporte.
• Faça descer a protecção (4) sobre a mesa de
corte (9) e fixe a ferramenta eléctrica nesta
posição empurrando para dentro o pino de
bloqueio (36).
• Transporte a ferramenta eléctrica fazendo uso do
manípulo de transporte (3).
• Para libertar a ferramenta, puxe para fora o pino
de bloqueio (36).
pt - 7
Todas as Ferramentas Eléctricas Elu são
devidamente testadas antes de deixar a fábrica.
No entanto, se a Ferramenta Eléctrica precisar de
reparação, queira contactar o seu distribuidor ou a
Elu para obter o endereço do Centro de Assistência
Técnica Elu mais próximo (queira consultar a parte
de trás do presente manual). Em alternativa,
encontrará uma lista de Centros de Assistência
Técnica Elu e todas as informações sobre o nosso
serviço pós-venda disponíveis na Internet em
www.2helpU.com.
67
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta Elu, contacte um Centro de
Assistência Técnica Elu. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto Elu se avariar por defeito de
montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica Elu.
• Se apresente prova da data de compra.
68
pt - 8
SUOMI
HAMMASTETTU KATKAISUSAHA MTS24
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Onneksi olkoon!
Olet valinnut Elu-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta Elu on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 6
fi - 7
fi - 7
Tekniset tiedot
MTS24
Jännite
V
230
Ottoteho
W
2.200
Kuormittamaton kierrosnopeus/min
1.300
Terän halkaisija
mm
355
Terän sisäläpimitta
mm
25,4
Terän kannan paksuus
mm
1,8
Terän uurroksen paksuus
mm
2,2
Terän hampaita
70
Poikkileikkauskapasiteetti 90°:en kulmassa
ympyrässä
mm
131
neliössä
mm
120 x 120
suorakulmiossa
mm
76 x 230
kulmassa
mm
140 x 140
Poikkileikkauskapasiteetti 45° kulmassa
ympyrässä
mm
115
neliössä
mm
105 x 105
suorakulmiossa
mm
64 x 132
kulmassa
mm
93 x 93
Paino
kg
22,5
Sulakkeet:
230 V
10 A
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
Terävät reunat.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
MTS24
Elu vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014-2, EN 61029,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat Elulta allaolevasta osoitteesta tai
käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu
EN 61029:n mukaisesti:
MTS24
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
95
dB(A)
108
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 61029:n mukaan:
MTS24
< 2,5 m/s2
fi - 1
69
SUOMI
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä
kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten
putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
70
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys Elun edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä.
Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä,
käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty
kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun
vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto
säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen vaihtaa
se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto
säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun
kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että
virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen
pistorasiaan.
fi - 2
SUOMI
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita.
Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi Elun valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Lisäturvaohjeet katkaisusahoille
• Pidä kätesi pois katkaisuterän ulottuvilta.
Älä koskaan sahaa työkappaleita, jotka vaativat
manuaalista käsittelyä 15 cm:ä lähempänä
pyörivää katkaisuterää.
• Älä sahaa työkappaleita, joiden paksuus on
vähemmän kuin 1,2 mm:ä.
• Älä käytä konetta ilman suojusten paikalleen
asettamista.
• Älä suorita mitään toimenpiteitä vapaalla kädellä.
Käytä puristimia työkappaleen pitämiseksi
turvallisesti paikoillaan.
• Älä koskaan yritä kurkottaa kädellä katkaisuterän
takapuolelle.
fi - 3
• Aseta kone aina tasaiselle, kiinteälle alustalle,
joka on kunnolla puhdistettu irtonaisista
materiaaleista, esim. lastuista ja leikkuujätteistä.
• Käytä kannatinta tai työkäsineitä katkaisuterää
käsitellessäsi.
• Ennen käyttöä tarkista katkaisuterä säröjen tai
vikojen osalta. Älä käytä katkaisuterää jos siinä
on selvästi havaittavia säröjä tai vikoja.
• Varmista, että katkaisuterä ei kosketa
työkappaletta ennen koneen käynnistystä.
• Koneen ollessa toiminnassa vältä katkaisuterän
ponnahtelua äläkä käsittele sitä kovaotteisesti.
Mikäli näin kuitenkin tapahtuisi, pysäytä kone ja
tarkista katkaisuterä.
• Älä käytä konetta seistessäsi samassa linjassa
katkaisuterän kanssa. Pidä muut henkilöt pois
työalueelta.
• Varo leikkuulastuja ja leikattavaa materiaalia.
Ne voivat olla teräviä ja kuumia.
Anna poisleikattujen palojen jäähtyä ennen niiden
käsittelyä.
• Pysäytä kone katkaisijasta ja odota, että
katkaisuterän liike pysähtyy ennen työkappaleen
vaihtamista tai säätöjen muuttamista.
• Älä käytä leikkuujäähdytysnesteitä. Tällaiset
nesteet voivat syttyä palamaan, aiheuttaa
sähköshokin tai vahingoittaa kemiallisesti
muovista alasuojusta.
• Käytä vain tässä ohjekirjassa suositeltuja
katkaisuteriä. Älä koskaan käytä katkaisuun
katkaisulaikkoja tai muuntyyppisiä katkaisuteriä.
• Älä käytä konetta betonin, tiilen, laattojen tai
keraamisten materiaalien leikkaamiseen.
• Älä koskaan käytä konetta magnesiumpitoisten
materiaalien työstämiseen.
• Älä käytä konetta sähköjännitteisen materiaalin
työstämiseen.
• Käytä konetta hyvin ilmastoidussa tilassa.
Varmista, että konetta ei käytetä palonarkojen
nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä.
Sahaamisesta tai moottorin kosketusvarresta
saattaa singota kipinöitä tai kuumia lastuja, jotka
voivat sytyttää tulenarat materiaalit palamaan.
• Varoitus! Konetta käytettäessä saattaa syntyä
pölyä, joka sisältää sellaisia kemikaaleja, joiden
tiedetään olevan syöpää, synnynnäisiä vammoja
tai muita periytyviä haittoja aiheuttavia. Käytä aina
asianmukaista hengityssuojainta.
71
SUOMI
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia konettaa
käytettäessä:
- tapaturmat, jotka aiheutuvat liikkuvien osien
koskettamisesta
- tapaturmat, jotka aiheutuvat katkaisuterän
rikkoutumisesta
Onnettomuudet sattuvat todennäköisimmin:
- käyttöalueella
- liikkuvien osien läheisyydessä
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten
käytöstä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää.
Näitä ovat:
- Kuulon heikkeneminen.
- Onnettomuusvaara, jonka katkaisuterän
suojaamattomat osat aiheuttavat.
- Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan.
- Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Hammastettu katkaisusaha
1 Katkaisuterä
1 Kuusiokoloavain
1 Pystysuora puristin
1 Prismapuristin
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Ammattilaisen käyttöön sopiva Elu hammastettu
katkaisusaha on suunniteltu kuuma- ja kylmävalssatun
hiiliteräksen ja DIN 1700 (ST33, ST37-2, ST52-3) normien mukaisten rakennusterästen, (kulma-)
sahaukseen, sekä valurautaputkien, vesi- ja
kaasuputkien, kaikentyyppisten metalliputkien,
kulmateräksen, U-muotoisten kiskojen, T-palkkien,
metallitankojen, -sauvojen, -pulttien ja
muovipäällysteisten putkien, ei-rautametallien
(esim. alumiinin, messingin ja kuparin) sekä
synteettisten materiaalien (esim. PVC) katkaisemiseen
kulloinkin sopivaa katkaisuterää käyttäen.
72
Tätä konetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi tiilen,
laattojen tai keraamisten materiaalien työstämiseen.
Konetta ei tule koskaan käyttää magnesiumpitoisten
materiaalien työstämiseen.
1 Virtakytkin
2 Käyttökahva
3 Kantokahva
4 Suojus
5 Karalukko
6 Materiaalipuristin
7 Ohjain
8 Asennusreiät
9 Leikkuutaso
10 Kuusiokoloavain
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Koneesi on kaksoiseristetty EN 61029:n
mukaisesti; siksi ei tarvita maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Sahan kiinnittäminen (kuva A)
Asennusreiät (8) on tarkoitettu helpottamaan koneen
asentamista leikkuutasoon.
Katkaisuterän poisto ja asennus (kuva B & C)
• Varren ollessa lepoasennossa, käytä uloketta (11)
suojuksen (4) viemiseksi taka-asentoon. Jätä
suojus taaksevedettyyn asentoon (kuva B).
• Paina karalukko (5) alas ja pidä sitä
alaspainettuna (kuva C).
fi - 4
SUOMI
• Pyöritä katkaisuterää kunnes se lukkiutuu.
• Käännä pultin kantta (12) kunnes se on pois tieltä
(kuva B).
• Käytä kuusiokoloavainta (10), poista pultti (13)
kääntämällä sitä vastapäivään ja irroita sitten
varmistuslaatta (14), tasalaatta (15) sekä
pidikelaippa (16) (kuva C).
• Vaihda katkaisuterä (17). Varmista että uusi terä
on asianmukaisesti asetettu laippaan (18).
• Lukitse terä paikoilleen pidikelaipalla (16),
tasalaatalla (15) ja varmistuslaatalla (14)
sekä pultilla (13).
• Vie suojus takaisin ala-asentoon ja vapauta
karalukko (5).
Uuden terän hampaat ovat erittäin
terävät - varo ettet loukkaa itseäsi.
Työkappaleen kiinnittäminen puristimella
(kuva D, E, F, G, L, M & N)
Hammastettu Elu katkaisusaha on varustettu
materiaalipuristimella (6).
• Vedä vipua (19) kahvaa (20) kohden (kuva D).
• Työnnä puristimen vartta (21) eteenpäin kunnes
leuka (22) melkein koskettaa työkappaletta.
• Paina vipua (19) leukaa (22) kohti kunnes se
kytkeytyy puristimen varteen (21).
• Pyöritä kahvaa (20) myötäpäivään ja purista
työkappale tiukasti paikoilleen.
• Työkappaleen vapauttamiseksi pyöritä kahvaa
(20) vastapäivään.
• Tue pitkät työkappaleet käyttämällä
puupalaa (23) (kuva E). Älä purista
katkaistavaa päätä kiinni (24).
• Pyri aina kiinnittämään työkappale
puristimilla siten, että materiaalia
katkaisevien terien määrä on pienin
mahdollinen (kuva L).
• Kiinnitä työkappale puristimilla niin lähelle
käyttäjää kuin mahdollista.
• Säädä puristusasento alaspäin katkaisua
varten ainoastaan, jos työkappaleen
paksuus ei ylitä alaspäinkatkaisun
maksimikapasiteettia (kuva M).
- Alaspäinkatkaisun maksimikapasiteetti
on merkitty uralla (31).
- Jatka puristusasennon säätämistä alla
kuvatulla tavalla.
fi - 5
Pystysuora puristin (kuva F & G)
Pystysuoraa puristinta (25) käytetään ylöspäin
suuntautuvaan leveiden ja muodoltaan
epäsäännöllisten materiaalien katkaisuun (kuva F).
• Työnnä pystysuora puristin (25) yhteen alustassa
olevista rei’istä (26) (kuva G), kunnes puristin
lepää työkappaletta vasten.
• Vedä vipu (27) alas ja purista työkappale kiinni
(kuva F).
• Nosta vipu (27) puristimen (25) vapauttamiseksi.
Käytä aina pystysuoraa puristinta, kun
katkaisu tapahtuu ylöspäin.
Prismapuristin (kuva N)
Prismapuristinta käytetään pyöreiden ja
nelikulmaisten materiaalien katkaisun tukemiseen.
• Kiinnitä työkappale prismapuristimella (42) kuvan
osoittamalla tavalla.
Pikasiirtotoiminto (kuva D)
Puristimessa on pikasiirtotoiminto.
• Puristimen vapauttamiseksi, pyöritä kahvaa (20)
yksi tai kaksi kierrosta vastapäivään ja vedä vipua
(19) kahvaa (20) kohti.
Puristusasennon säätäminen (kuva D)
Puristusasento voidaan säätää katkaisuterään
sopivaksi.
• Vedä puristimen vipua (28) kahvaa (20) kohti
ohjaimen vapauttamiseksi.
• Siirrä ohjain (7) haluttuun kohtaan.
• Työnnä puristimen vipua (28) takaisin
leikkuutasoa (9) kohti ohjaimen lukitsemiseksi.
Mikäli puristimen vivun vastus
työnnettäessä on liian vähäinen, kiristä
hiukan ohjaimen kahta säätöpulttia.
Katkaisukulman säätö (kuva D & G)
Hammastettua Elu katkaisusahaa voidaan käyttää
korkeintaan 45º:en viistokulman sahaamiseen.
• Vedä puristimen vipua (28) kahvaa (20) kohti
ohjaimen vapauttamiseksi (kuva D).
• Asenna ohjain (7) haluttuun kulmaan. Kulmamitta
näkyy asteikosta (29). Käytä urareunaa (30)
viitteenä (kuva G).
• Työnnä puristimen vipua (28) takaisin leikkuutasoa
(9) kohti ohjaimen lukitsemiseksi (kuva D).
73
SUOMI
Mikäli lisäpuristimia tarvitaan, voidaan katkaisukulma
säätää myös 90º:en ja 45º:en
poikkileikkausasentoihin.
• Linjaa ohjain (7) uran (31) tai uran (32) kanssa
voidaksesi määrittää 90º:en tai 45º:en
poikkileikkausasennot (kuva G).
• Linjaa ohjain (7) uran (33) tai uran (34) kanssa
voidaksesi määrittää 90º:en tai 45º:en
poikkileikkausasennot suurille työkappaleille.
• Työnnä ruuvi (41) ohjaimen läpi yhteen rei’istä
(35) ja kiristä se.
Viistekulma-asteikon tarkistaminen ja
säätäminen (kuva D, H & I)
• Vedä puristimen vipua (28) kahvaa (20) kohti
ohjaimen vapauttamiseksi (kuva D).
• Vedä varsi alas ja lukitse se tähän asentoon
painamalla sulkutappi (36) sisään (kuva I).
• Aseta kulmaviivoitin (37) ohjainta (7) ja
katkaisuterän vasenta sivua vasten tarkasti
täydelliseen 90°:en kulmaan (kuva H).
Älä kosketa katkaisuterän hampaiden
kärkiä suorakulmaimella.
• Työnnä puristimen vipua (28) takaisin alas
leikkuutasoa (9) kohti ohjaimen lukitsemiseksi
(kuva D).
• Vedä sulkutappi (36) ulos ja palauta varsi sen
ylempään lepoasentoon.
• Tarkista, että 0º:en merkki asteikossa (29)
on linjassa uran (30) reunan kanssa (kuva H).
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää ruuvit (38).
• Linjaa 0º:en merkki asteikossa (29) uran (30)
reunan kanssa.
• Kiristä ruuvit (38) uudelleen.
Kipinäsuojuksen säätäminen (kuva J)
• Löysää ruuvi (39).
• Asenna kipinäsuojus (40) sopivaan asentoon.
• Kiristä ruuvi (39).
• Vältä ylikuormitusta. Mikäli kone
kuumenee liikaa, anna sen käydä
muutaman minuutin ajan ilman
kuormitusta.
Ennen käyttämistä:
• Asenna sopiva katkaisuterä. Käytä vain teräviä tai
kunnolla teroitettuja teriä. Koneen korkein
pyörimisnopeus ei saa olla korkeampi kuin
katkaisuterän vastaava korkein pyörimisnopeus.
• Kun asennat terän paikoilleen, varmista että sen
pyörimissuunta on oikea (pyörimissuunta on
merkitty terään ja työkaluun).
• Kiinnitä työkappale kunnolla paikoilleen.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja puristimien
varret on tiukasti kiristetty.
• Aseta aina kipinäsuojus kunnolla paikoilleen.
• Älä yritä leikata liian pieniä työkappaleita.
Älä myöskään koskaan leikkaa useita pieniä
työkappaleita yhtäaikaa.
Katkaisun suorittaminen (kuva A)
• Aseta katkaistava materiaali ohjainta (7) vasten ja
kiinnitä se paikoilleen käyttämällä
materiaalipuristinta (6).
• Käynnistä kone ja vedä käyttökahva (2) alas
työkappaleen sahaamisen aloittamiseksi.
Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen
sahaamiseen ryhtymistä.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota sitä.
• Sahaamisen jälkeen pysäytä kone ja palauta varsi
takaisin ylempään lepoasentoon.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
Käynnistys/pysäytys on/off -katkaisija (1)
on katkaisusahan käyttökahvassa (2).
• Käynnistä kone virtakytkimestä (1).
• Pidä on/off käynnistys/pysäytys -katkaisija
alaspainettuna koneen käytön aikana.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
Älä käynnistä tai pysäytä konetta sen
ollessa kuormitettuna.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Älä käytä konetta liian voimakkaasti
painaen.
74
Älä leikkaa koneella magnesiumpitoisia
työkappaleita.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
fi - 6
SUOMI
Kuljetus (kuva L)
Elu katkaisusaha on varustettu sulkutapilla (36), joka
lukitsee koneen pysäytysasentoon kuljetuksen ajaksi.
• Laske suojus (4) leikkuutasolle (9) ja lukitse kone
tähän asentoon painamalla sulkutappi (36)
sisään.
• Kuljeta konetta aina kantokahvasta (3).
• Koneen vapauttamiseksi vedä sulkutappi (36)
ulos.
Huolto-ohjeita
Elu-sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen Elu-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun Eluhuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos Elu-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali
tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin
tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Lähimmän Elu-myyjäsi tai valtuutetun Eluhuoltopisteen osoitteen saat voimassaolevasta
tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä Eluun.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Elun huoltopisteeseen, jossa se
hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.
Huolto
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina Elun
valtuuttamaan huoltopisteeseen korjattavaksi.
(Tietoja saat uusimmasta tuoteluettelostamme/
hinnastostamme tai ota yhteyttä Eluun).
Lista valtuutetuista Elu-huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat
vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
fi - 7
75
SVENSKA
TANDAD KAPSÅG MTS24
Följande symboler har använts i handboken:
Vi gratulerar!
Du har valt ett Elu elverktyg. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör Elu till ett
av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Elu service
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 6
sv - 6
sv - 7
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad/min
Klingans diameter
Klingans håldiameter
Klingans tjocklek
Snittjocklek
Antal tänder på klingan
Kapningskapacitet vid 90°
cirkulär
fyrkantig
rektangulär
vinklad
Kapningskapacitet vid 45°
cirkulär
fyrkantig
rektangulär
vinklad
Vikt
Säkring:
230 V
V
W
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
MTS24
230
2.200
1.300
355
25,4
1,8
2,2
70
131
120 x 120
76 x 230
140 x 140
Anger risk för elektrisk stöt.
Brandfara.
Vassa kanter.
CE-Försäkran om överensstämmelse
MTS24
Elu förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i
överensstämmelse med följande normer:
98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 55014-2,
EN 61029, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta Elu på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
98/37/EEG, uppmätt enligt EN 61029:
MTS24
LpA
mm
mm
mm
kg
mm 115
105 x 105
64 x 132
93 x 93
22,5
10 A
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
95
dB(A)
108
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 61029:
MTS24
< 2,5 m/s2
76
sv - 1
SVENSKA
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
sv - 2
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd
regelmässigt och få den reparerad hos en erkänd
fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem
om de är skadade. Håll handtagen torra,
rena och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
77
SVENSKA
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är
frånslagen när Du ansluter stickkontakten till
uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte
elverktyget om strömbrytaren inte kan kopplas till
eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd Elu serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Extra säkerhetsföreskrifter för kapsågar
• Håll händerna på avstånd från klingan.
Arbetsstycken som fordrar manuellt ingripande
skall aldrig kapas närmare än 15 cm från den
roterande klingan.
78
• Kapa aldrig arbetsstycken som är smalare än
1,2 mm.
• Skydden måste alltid vara monterade när
verktyget är i drift.
• Utför aldrig frihandsoperationer. Använd alltid
materialklämman så att arbetsstycket är
ordentligt fastspänt.
• Vidrör aldrig klingans bakre del.
• Placera alltid verktyget på ett stadigt och plant
underlag som är rent och fritt från löst material t
ex spån eller kapade bitar.
• Använd en klinghållare eller handskar vid
manipulering av klingan.
• Kontrollera alltid att klingan inte är sprucken eller
felaktig innan den används. Om klingan inte är
felfri skall den bytas ut.
• Låt aldrig klingan komma i kontakt med
arbetsstycket innan verktyget har startats.
• Se till att klingan inte vibrerar eller arbetar ryckigt.
Om detta är fallet, stäng av maskinen och
undersök klingans tillstånd.
• Stå inte i linje med verktyget under arbetet. Se till
att obehöriga personer inte vistas i arbetsområdet.
• Var försiktig med spån och kapade bitar eftersom
de kan vara skarpa och heta. Låt allt kapat
material svalna innan det manipuleras.
• Koppla från verktyget och låt klingan stanna helt
innan arbetsstycket tas bort eller inställningarna
ändras.
• Använd inte skärvätskor eftersom de kan
förorsaka brand, elektrisk shock eller kemiskt
påverka det nedre plastskyddet.
• Använd endast de klingor som specifieras i
denna handbok. Använd aldrig kapskivor eller
andra typer av kapklingor.
• Kapa inte betong, tegel, kakel eller keramikmaterial.
• Kapa aldrig material som innehåller magnesium.
• Kapa inte elektriskt ledande material.
• Använd verktyget i väl ventilerade utrymmen.
Använd det inte i närheten av brännbara vätskor,
gaser eller avfall. Gnistor eller heta spån från kapeller bågmotorborstar kan antända brännbara
material.
• Varning! Vid drift kan detta verktyg ge upphov till
avfall innehållande cancerframkallande kemikalier
och kan förorsaka fosterskador eller andra
fortplantningsskador. Använd ett lämpligt
andningsskydd.
sv - 3
SVENSKA
Anra risker
Nedanstående risker gäller särskilt vid arbete med
dessa verktyger:
- kroppsskador orsakade av att man vidrör
roterande delar
- kroppsskador orsakade av att man hindrar kapklingan
Dessa risker gäller framför allt:
- inom arbetsområdet
- inom de roterande maskindelarnas räckvidd
Trots tillämpning av relevanta säkerhetsbestämmelser
och bruk av säkerhetsanordningar, kan vissa
kvarstående risker inte undvikas. Dessa är:
- Hörselskador.
- Risk för olyckor orsakade av det roterande
kapklingans åtkomliga delar.
- Risk för skada vid byte av kapklingan.
- Risk att fingrarna kläms när skyddshuvar öppnas.
1 Strömbrytare
2 Kontrollhandtag
3 Bärhandtag
4 Skydd
5 Spindellås
6 Materialklämma
7 Anslag
8 Monteringshål
9 Kapbord
10 Sexkantnyckel
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 61029; jordledare är
således överflödigt.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Tandad kapsåg
1 Kapklinga
1 Sexkantnyckel
1 Vertikalklämma
1 Prismaklämma
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din professionella Elu tandade kapsåg är uformad för
att med en för arbetet lämpad klinga utföra (vinklad)
kapning av varm- eller kallvalsat kolstål, byggnadsstål
överensstämmande med DIN 1700 (ST33, ST37-2,
ST52-3), gjutjärnsrör för avlopp, vatten och gas, alla
typer av metallrör, vinkeljärn, U-profiler, T-stänger,
metallstänger, stångjärn, bultar och plastöverdragna
rör, ej järnhaltiga metal (t ex aluminium, mässing,
koppar) och syntetmaterial (t ex PVC). Verktyget är
inte avsett för arbeten i tegel, kakel eller
keramikmaterial. Verktyget skall aldrig användas för
kapning av arbetsstycken av magnesium.
sv - 4
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data). Om du använder en sladdvinda, vira alltid av
sladden fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Bänkmontering (fig. A)
Monteringshålen (8) är avsedda för montering av
verktyget på ett kapbord.
Borttagande och montering av kapklingan
(fig. B & C)
• Ställ armen i viloläge och drag skyddet (4) bakåt
med hjälp av flänsen (11). Lämna skyddet i detta
läge (fig. B).
• Tryck och håll ner spindellåset (5) (fig. C).
79
SVENSKA
• Vrid kapklingan tills den spärras.
• Tag bort monteringsskruvens lock (12) genom att
vrida det (fig. B).
• Tag bort monteringsskruven (13) genom att vrida
den motsols med sexkantnyckeln (10) och tag
sen bort låsbrickan (14), planbrickan (15)
och spärrflänsen (16) (fig. C).
• Sätt i en ny kapklinga (17). Kontrollera att den
nya klingan är korrekt monterad på flänsen (18).
• Sätt fast klingan med spärrflänsen (16),
planbrickan (15), låsbrickan (14) och
monteringsskruven (13).
• Drag fram skyddet och släpp spindellåset (5).
Tänderna på ett nytt klinga är mycket
vassa och kan vara farliga.
Fastspänning av arbetsstycket
(fig. D, E, F, G, L, M & N)
Din Elu tandade kapsåg är utrustad med en
materialklämma (6).
• Drag spaken (19) mot handtaget (20) (fig. D).
• Tryck klämaxeln (21) framåt tills käften (22)
nästan vidrör arbetsstycket.
• Tryck spaken (19) mot käften (22) tills den griper i
klämmans axel (21).
• Vrid handtaget (20) medsols tills arbetsstycket
sitter stadigt.
• Lossa arbetsstycket genom att vrida handtaget
(20) motsols.
• Långa arbetsstycken kan stödas med en
träbit (23) (fig. E). Kläm inte fast ändan
som ska kapas av (24).
• Försök alllid spänna fast arbetsstycket
på så sätt att minsta antal tänder skär
igenom materialet (fig. L).
• Spänn fast arbetsstycket så nära mot
användaren som möjligt.
• Ställ in klämpositionen för den
nedåtgående skärrörelsen om
arbetsstyckets tjocklek inte överskrider
maxkapaciteten för nedåtgående
skärrörelser (fig. M).
- Maxkapaciteten för nedåtgående
skärrörelser markeras av springan (31).
- Fortsätt att ställa in klämpositionen
enligt beskrivningen nedan.
80
Vertikalklämman (fig. F & G)
Vertikalklämman (25) används för kapning med
uppåtgående skärrörelser av breda och ojämnt
formade material (fig. F).
• För in vertikalklämman (25) i ett av hålen (26) (fig.
G) i underredet tills klämman vilar på
arbetsstycket.
• Drag ned spaken (27) så att arbetsstycket
spänns fast (fig. F).
• Lyft spaken (27) så att klämman (25) frigörs.
Använd alltid vertikalklämman vid
kapning med uppåtgående skärrörelser.
Prismaklämman (fig. N)
Prismaklämman används som stöd vid kapning av
runda och fyrkantiga material.
• Spänn fast arbetsstycket med prismaklämman
(42) enligt bilden.
Snabbinställningsfunktion (fig. D)
Klämman har en snabbinställningsfunktion.
• Lossa klämman genom att vrida på handtaget
(20) en eller två varv motsols och dra spaken (19)
mot handtaget (20).
Inställning av klämpositionen (fig. D)
Klämpositionen kan anpassas till kapklingan.
• Drag klämspaken (28) mot handtaget (20) så att
anslaget lossas.
• Flytta anslaget (7) till önskat läge.
• För klämspaken (28) ned mot kapbordet (9) så
att anslaget spärras.
Om klämspaken ger för litet motstånd,
kan de båda ställskruvarna på anslaget
dras åt något.
Inställning av kapvinkeln (fig. D & G)
Din Elu tandade kapsåg kan användas för
geringssnitt upp till 45°.
• Lossa anslaget genom att dra klämspaken (28)
mot handtaget (20).
• Sätt anslaget (7) i önskad vinkel. Vinkeln kan
avläsas på skalan (29). Använd springans kant
(30) som referens (fig. G).
• För klämspaken (28) ned mot kapbordet (9)
så att anslaget spärras (fig. D).
sv - 5
SVENSKA
Om extra fastspänning behövs kan kapningsvinkeln
ställas in i både 90 och 45 graders kapningsläge.
• Placera anslaget (7) i linje med springan (31) eller (32)
för inställning av 90° eller 45° kapningsläge (fig. G).
• Placera anslaget (7) i linje med springan (33) eller
(34) för inställning av 90° eller 45° kapningsläge
för stora arbetsstycken.
• För skruven (41) genom anslaget och in i ett av
hålen (35) och drag åt.
Kontroll och justering av geringsskalan
(fig. D, H & I)
• Drag klämspaken (28) mot handtaget (20) så att
anslaget lossas (fig. D).
• Drag ned armen och lås den i detta läge genom
att skjuta in spärrstiftet (36) (fig. I).
• Placera en fyrkant (37) mot anslaget (7)
och kapklingans vänstra sida så att en perfekt
90° vinkel skapas (fig. H).
Låt vinkelhaken inte vidröra tändernas
spetsar.
• Drag ned klämspaken (28) mot kapbordet (9) och
spärra anslaget (fig. D).
• Drag ut spärrstiftet (36) och ställ armen i dess
övre viloläge.
• Kontrollera att 0°-märket på skalan (29) är i linje
med springans (30) kant (fig. H).
Inställningen går till så här:
• Lossa skruvarna (38).
• Placera 0°-märket på skalan (29) i linje med
springans kant (30)
• Dra åt skruvarna (38) på nytt.
Innan Du börjar:
• Använd endast rätt typ av kapklinga samt se till
att den är vass och välslipad. Verktygets
maxvarvtal får inte överskrida kapklingans.
• Se till att klingan roterar i samma riktning som
pilarna på tillbehöret och verktyget.
• Spänn fast arbetsstycket.
• Se till att alla låsskruvar och klämhandtag är
åtdragna.
• Ställ alltid in gnistskyddet på rätt sätt.
• Kapa aldrig mycket små arbetsstycken.
Kapa aldrig små ihopbuntade arbetsstycken.
Utförande av en kapning (fig. A)
• Placera materialet som skall kapas mot anslaget
(7) och spänn fast det med materialklämman (6).
• Starta maskinen och drag ned kontrollhandtaget
(2) för att kapa arbetsstycket. Låt motorn uppnå
full hastighet innan kapningen börjar.
• Låt bladet rotera fritt. Forcera inte maskinen.
• När kapningen är klar frånkopplas maskinen och
armen fälls upp till det övre viloläget.
Strömbrytare (fig. A)
Kapsågens till/från-strömbrytare (1) är placerad i
kontrollhandtaget (2).
• För att starta maskinen, trycka på strömbrytaren.
• Håll strömbrytaren intryckt under arbetet.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
Koppla aldrig till eller från maskinen när
den är belastad.
Kapa aldrig magnesium.
Inställning av gnistskyddet (fig. J)
• Lossa skruven (39).
• Ställ in gnistskyddet (40) i önskat läge.
• Drag åt skruven (39).
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Utöva inte för hår tryckt på maskinen
under arbetet.
• Undvik överbelastning. Om maskinen blir
för varm, kör den på tomgång ett par
minuter.
sv - 6
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Transport (fig. L)
Ditt Elu elverktyg är försett med ett spärrstift (36)
som spärrar redskapet i stängt läge för transport.
• Sänk skyddet (4) mot kapbordet (9) och spänn
fast redskapet i detta läge genom att trycka in
spärrstiftet (36).
• Transportera elverktyget genom att lyfta i
bärhandtaget (3).
• Frigör verktyget genom att dra ut spärrstiftet (36).
81
SVENSKA
Skötsel
Ditt Elu elverktyg har tillverkats för att, med så lite
underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en Elu serviceverkstad.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din Eluprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en Elu-auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din Elu-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
För adressen till närmaste Elu-auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta Elu.
Elu service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Elu). Som alternativ finns en lista på auktoriserade
Elu serviceverkstad och kompletta detaljer om vår
after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
82
sv - 7
∂§§∏¡π∫∞
√¢√¡∆ø∆√ ¢π™∫√¶ƒπ√¡√ ∆Eª∞Ãπ™ª√À
MTS24
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ Elu.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Elu, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
MTS24
230
2.200
1.300
355
25,4
1,8
2,2
70
∆¿ÛË
V
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
W
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
min-1
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘
mm
¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ‰›ÛÎÔ˘
mm
¶¿¯Ô˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘
mm
¶¿¯Ô˜ ÙÔÌ‹˜ ‰›ÛÎÔ˘
mm
∞Ú. Ô‰fiÓÙˆÓ ‰›ÛÎÔ˘
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜ ÛÙȘ 90°
΢ÎÏÈ΋
mm
131
ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË
mm
120 x 120
ÔÚıÔÁÒÓÈ·
mm
76 x 230
ÁˆÓȷ΋
mm
140 x 140
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜ ÛÙȘ 45°
΢ÎÏÈ΋
mm
115
ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË
mm
105 x 105
ÔÚıÔÁÒÓÈ·
mm
64 x 132
ÁˆÓȷ΋
mm
93 x 93
µ¿ÚÔ˜
kg
22,5
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
el - 1
el - 1
el - 1
el - 2
el - 4
el - 4
el - 5
el - 5
el - 5
el - 7
el - 8
el - 8
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
∞ȯÌËÚ¤˜ Ï¢ڤ˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
MTS24
∏ Elu ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 55014-2,
EN 61029, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ Elu ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË
‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 61029:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
MTS24
95
108
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 A
83
∂§§∏¡π∫∞
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 61029:
MTS24
< 2,5 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó·
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜,
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ
·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
84
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ
Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÙÂÏ›ˆ˜.
el - 2
∂§§∏¡π∫∞
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Elu.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
el - 3
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È
‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó
Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙÂ
ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
™˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ› ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓ· ÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡
• ∫ڷٿ٠ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ
ÎÔ‹˜. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Îfi‚ÂÙ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ·
ÔÔ›· ··ÈÙÂ›Ù·È ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ Û·˜ ÛÂ
·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 15 ÂηÙÔÛÙ¿ ·fi
ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• ªËÓ Îfi‚ÂÙ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ¿¯Ô˜
ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi 1,2 mm.
• ªË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ Ó·
¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Ù· ÚÔÛٷ٢ÙÈο ÛÙȘ
ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜.
• ªËÓ ÂÎÙÂϛ٠η̛· ÂÚÁ·Û›· Ì ÂχıÂÚ·
¯¤ÚÈ·. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÛÂÙ ηϿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ÊÙ¿ÛÂÙ ÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
• ∆ÔÔıÂÙ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¿Óˆ ÛÂ
Â›‰Ë, ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ Û˘ÓÙËÚ›ٷÈ
ηϿ Î·È Â›Ó·È ÂχıÂÚË ·fi ‰È¿Û·ÚÙ· ˘ÏÈο,
fiˆ˜ .¯. ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· Î·È ·ÔÎfiÌÌ·Ù·.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ¤Ó· ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÂÌ¿¯ÈÔ ‹
ÊÔÚ¤ÛÙ Á¿ÓÙÈ· fiÙ·Ó ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ
ÎÔ‹˜.
• ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÈıˆڋÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ
ÎÔ‹˜ ÁÈ· ÚˆÁ̤˜ ‹ ÁÈ· ¿ÏÏ· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÂÌÊ·Ó¤˜
ÂÏ¿Ùو̷, ÂÙ¿ÍÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• ¶ÚÈÓ ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È
Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∫·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ ÁÎÂÏ¿ÚÈÛÌ·
ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ ‹ ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË.
85
∂§§∏¡π∫∞
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
∞Ó Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÈıˆڋÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÓÒ ÛÙ¤ÎÂÛÙÂ
ÛÙËÓ Â˘ı›· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ
ÂÚÁ·Û›·˜.
¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ¿ÓÙ· Ù· ÎÔÌ̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ηıÒ˜
Î·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Îfi‚ÂÙÂ. ªÔÚ› Ó· ›ӷÈ
·È¯ÌËÚ¿ Î·È Î·˘Ù¿. ∞Ê‹ÛÙ ٷ ÎÔÌ̤ӷ
ÙÂÌ¿¯È· Ó· ÎÚ˘ÒÛÔ˘Ó ÚÈÓ Ù· È¿ÛÂÙ Ì ٷ
¯¤ÚÈ· Û·˜.
™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹
ÙÔ˘ ÚÈÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹
·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠˘ÁÚ¿ ÎÔ‹˜. ∆· ˘ÁÚ¿ ·˘Ù¿
ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÊÏÂÁÔ‡Ó, Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ì ÙÔ
Ï·ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ οو ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Ô˘
ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. ¶ÔÙ¤ ÌË
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÏÂÈ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ ‹
¿ÏÏÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ‰›ÛÎˆÓ ÎÔ‹˜.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ Îfi‚ÂÙ Û΢Úfi‰ÂÌ·, ÙÔ‡‚Ï·,
ϷοÎÈ· ‹ ÎÂÚ·ÌÈο ˘ÏÈο.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ Îfi‚ÂÙ ˘ÏÈο Ì ̷ÁÓ‹ÛÈÔ.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ Îfi‚ÂÙ ËÏÂÎÙÚÔÊfiÚ· ˘ÏÈο.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ¯ÒÚÔ˘˜
Ì Â·Ú΋ ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο, ·¤ÚÈ· ‹
ÛÎfiÓ˜. √È ÛÈÓı‹Ú˜ ‹ Ù· η˘Ù¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
·fi ÙËÓ ÎÔ‹ ‹ ÔÈ „‹ÎÙÚ˜ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú Ô˘
οÓÔ˘Ó ÂÎÎÂÓÒÛÂȘ, ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó
·Ó¿ÊÏÂÍË Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÎfiÓË Ô˘
ÂÚȤ¯ÂÈ ˘ÏÈο, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ
ÚÔηÏÔ‡Ó Î·ÚΛÓÔ, ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ηÈ
¿ÏϘ ‚Ï¿‚˜ ÛÙÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋
ÚÔÛÙ·Û›·.
¶·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ
√È ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË
ÙˆÓ ÚÈÔÓˆÓ:
- ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ·fi ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ٷ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù·
- ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ·fi ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
86
∞˘ÙÔ› ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Â›Ó·È ÈÔ Èı·Ófi Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó:
- ÂÓÙfi˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
- ÂÓÙfi˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓˆÓ
ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ
·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, οÔÈÔÈ
·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. ∞˘ÙÔ› ›ӷÈ:
- µÏ¿‚Ë ÛÙËÓ ·ÎÔ‹.
- ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È
·fi ÌË Î·Ï˘Ì¤Ó· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘
‰›ÛÎÔ˘.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Û‡ÓıÏȄ˘ ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ fiÙ·Ó
·ÓÔ›ÁÂÙ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 √‰ÔÓÙˆÙfi ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡
1 ¢›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜
1 ∞ÏÏÂÓfiÎÏÂȉÔ
1 ∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·˜
1 ¶ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·˜
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ Ô‰ÔÓÙˆÙfi ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ
ÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡ Elu ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÁÈ· (ÁˆÓȷ΋)
ÎÔ‹ ÁÈ· ÎÔÈÓfi ¯¿Ï˘‚· ıÂÚÌ‹˜ Î·È „˘¯Ú‹˜
ÂͤϷÛ˘, ‰ÔÌÈÎÔ‡˜ ¯¿Ï˘‚˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ
ÚfiÙ˘Ô DIN 1700 (ST33, ST37-2, ST52-3),
ۈϋÓ˜ ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘
·fi ¯˘ÙÔÛ›‰ËÚÔ, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ
ۈϋӈÓ, ÁˆÓÈ·Îfi Û›‰ËÚÔ, ÚÔÊ›Ï U, Ú¿‚‰Ô˘˜ ∆,
ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ Ú¿‚‰Ô˘˜, Ì¿Ú˜, ‚›‰Â˜ ηÈ
ÛˆÏËÓÒÛÂȘ Ì Ï·ÛÙÈ΋ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë, ÌË
ÛȉËÚÔ‡¯· ˘ÏÈο (.¯. ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ÌÚÔ‡ÓÙ˙Ô,
¯·ÏÎfi) Î·È Û˘ÓıÂÙÈο ˘ÏÈο (.¯. PVC), ¿ÓÙ· ÌÂ
ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
el - 4
∂§§∏¡π∫∞
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
ÙÔ‡‚Ï·, ϷοÎÈ· ‹ ÎÂÚ·ÌÈο ˘ÏÈο. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÔÙ¤ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹
ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
2 §·‚‹ ÂϤÁ¯Ô˘
3 §·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
4 ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
5 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·
6 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ˘ÏÈÎÔ‡
7 ºÚ¿ÁÌ·
8 √¤˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘
9 ¶¿ÁÎÔ˜ ÎÔ‹˜
10 ∫ÏÂȉ› ∞ÏÏÂÓ
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 61029. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
™ÙÂÚ¤ˆÛË Û ¿ÁÎÔ (ÂÈÎ. A)
E¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› Ô¤˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (8) ÁÈ· Ó·
‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ¿Óˆ
ÛÂ ¿ÁÎÔ.
∞Ê·›ÚÂÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜
(ÂÈÎ. B & C)
• ªÂ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙË ı¤ÛË ·ÎÈÓËÛ›·˜,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙËÓ Â›Â‰Ë ÚÔ‰¤Ï· (11) ÁÈ·
Ó· ÔÏÈÛı‹ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi (4) ÚÔ˜ Ù·
›Ûˆ. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÙÚ·‚ËÁ̤ÓÔ
(ÂÈÎ. B).
• ¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓË ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (5) (ÂÈÎ. C).
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ ̤¯ÚÈ Ó·
·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ Îԯϛ· (12)
ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ (ÂÈÎ. µ).
• ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎÏÂȉÈÔ‡ ∞ÏÏÂÓ (10),
·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ Îԯϛ· (13) ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ
·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
ÙË ÚÔ‰¤Ï· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (14), ÙËÓ Â›‰Ë
ÚÔ‰¤Ï· (15) Î·È ÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (16)
(ÂÈÎ. C).
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ (17).
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜
¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿ ¿Óˆ ÛÙË ÊÏ¿ÓÙ˙·
(18).
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Ì ÙË ÊÏ¿ÓÙ˙·
Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (16), ÙËÓ Â›Â‰Ë ÚÔ‰¤Ï· (15) ηÈ
ÙËÓ ÚÔ‰¤Ï· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (14) Î·È ÙÔÓ Îԯϛ· (13).
• •·Ó·Ê¤ÚÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ηÈ
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (5).
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
el - 5
∆· ‰fiÓÙÈ· ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÏÂ›‰·˜
Â›Ó·È Ôχ ÎÔÊÙÂÚ¿ Î·È ÌÔÚ› Ó·
·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó·.
™‡ÛÊÈÁÍË ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
(ÂÈÎ. D, E, F, G, L, M & N)
∆Ô Ô‰ÔÓÙˆÙfi ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡ Elu ›ӷÈ
ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ¤Ó· ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ˘ÏÈÎÒÓ (6).
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi (19) ÚÔ˜ ÙË Ï·‚‹ (20)
(ÂÈÎ. D).
• ™ÚÒÍÙÂ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (21) ÚÔ˜
Ù· ÂÌÚfi˜ ̤¯ÚÈ Ë ÛÈ·ÁfiÓ· ÙÔ˘ (22) Ó·
·ÎÔ˘Ì¿ ۯ‰fiÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi (19) ÚÔ˜ ÙË ÛÈ·ÁfiÓ· (22) ̤¯ÚÈ
Ó· ÂÌϷΛ Ì ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (21).
87
∂§§∏¡π∫∞
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË Ï·‚‹ (20) ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ηÈ
ÛÊ›ÍÙ ÁÂÚ¿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• °È· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜,
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË Ï·‚‹ (20) ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·.
• ªÔÚ›Ù ӷ ÛÙËÚ›˙ÂÙ ٷ Ì·ÎÚÈ¿
ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ˘
(23) (ÂÈÎ. E). ªË ‚¿˙ÂÙ ÛÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
ÙÔ ¿ÎÚÔ Ô˘ ı· ·ÔÎÔ› (24).
• ¶ÚÔÛ·ı›Ù ¿ÓÙ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ
ÒÛÙÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ô‰fiÓÙˆÓ Ô˘
‚˘ı›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi Ó· Â›Ó·È Ô
ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ‰˘Ó·Ùfi˜ (ÂÈÎ. L).
• ™ÙÂÚ¤ˆÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ fiÛÔ
ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÚÔ˜ ÙÔ
¯ÂÈÚÈÛÙ‹.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ı¤ÛË Û‡ÛÊÈÁ͢ ÁÈ· ÙËÓ
ÎÔ‹ Ì ΛÓËÛË ÚÔ˜ Ù· οو, Ì ÙË
ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÙÔ ¿¯Ô˜ ÙÔ˘
ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙË
̤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÎÔ‹˜ Ì ΛÓËÛË
ÚÔ˜ Ù· οو (ÂÈÎ. M).
- ∏ ̤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù·
οو ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ì ÙË Û¯ÈÛÌ‹ (31).
- ™˘Ó¯›ÛÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ı¤Û˘
Û‡ÛÊÈÁ͢ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÈÔ
οو.
∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ (ÂÈÎ. F & G)
√ ηٷÎfiÚ˘ÊÔ˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ (25) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ì ΛÓËÛË ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ˘ÏÈÎÒÓ
ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜ Î·È ·Î·ÓfiÓÈÛÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜
(ÂÈÎ. F).
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (25) ÛÂ
Ì›· ·fi ÙȘ Ô¤˜ (26) (ÂÈÎ. G) ÛÙË ‚¿ÛË Ì¤¯ÚÈ Ô
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∫·Ù‚¿ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi (27) ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÛÂÙÂ
ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÂÈÎ. F).
• ∞Ó‚¿ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi (27) ÁÈ· Ó·
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (25).
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÙÔÓ
ηٷÎfiÚ˘ÊÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· fiÙ·Ó Îfi‚ÂÙÂ
Ì ΛÓËÛË ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ.
88
¶ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ (ÂÈÎ. N)
√ ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ·
ÛÙ‹ÚÈÍË Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÔ‹ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÒÓ Î·È
ÙÂÙÚ¿ÁˆÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ.
• ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ
ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (42) fiˆ˜
·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù·¯Â›·˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ (ÂÈÎ. D)
√ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù·¯Â›·˜
ÌÂٷΛÓËÛ˘.
• °È· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·,
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË Ï·‚‹ (20) ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·
ηٿ Ì›· ‹ ‰‡Ô ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ
ÌÔ¯Ïfi (19) ÚÔ˜ ÙË Ï·‚‹ (20).
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ı¤ÛË Û‡ÛÊÈÁ͢ (ÂÈÎ. D)
∏ ı¤ÛË Û‡ÛÊÈÁ͢ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÁÈ· Ó·
Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (28) ÚÔ˜ ÙË
Ï·‚‹ (20) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (7) fiˆ˜ ··ÈÙ›ٷÈ.
• ™ÚÒÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (28) Í·Ó¿
οو ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÎÔ‹˜ (9) ÁÈ· Ó·
·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
∞Ó Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÔ¯ÏÔ‡ ÙÔ˘
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ‹, ÛÊ›ÍÙÂ
ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡˜
Îԯϛ˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. D & G)
∆Ô Ô‰ÔÓÙˆÙfi ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ Elu ÌÔÚ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÏÔÍÔÙÔ̤˜ ̤¯ÚÈ 45°.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (28) ÚÔ˜
ÙË Ï·‚‹ (20) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. D).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (7) ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË
ÁˆÓ›·. ªÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙË ÁˆÓ›· ¿Óˆ
ÛÙËÓ Îϛ̷η (29). ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ ¿ÎÚÔ ÌÂ
ÙË Û¯ÈÛÌ‹ (30) Û·Ó ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ (ÂÈÎ. G).
• ™ÚÒÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (28) Í·Ó¿
οو ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÎÔ‹˜ (9) ÁÈ· Ó·
·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. D).
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈϤÔÓ ÛÊ›ÍÈÌÔ, Ë ÁˆÓ›· ÎÔ‹˜
ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÂÈϤÔÓ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ 90° ηÈ
45° ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜.
el - 6
∂§§∏¡π∫∞
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (7) Ì ÙË Û¯ÈÛÌ‹
(31) ‹ ÙË Û¯ÈÛÌ‹ (32) ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
ÙË ı¤ÛË ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜ 90° Î·È 45° (ÂÈÎ. G).
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (7) Ì ÙË Û¯ÈÛÌ‹
(33) ‹ ÙË Û¯ÈÛÌ‹ (34) ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
ÙË ı¤ÛË ÂÁοÚÛÈ·˜ ÙÔÌ‹˜ 90° Î·È 45° ÁÈ· Ù·
ÌÂÁ¿Ï· ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ‚›‰· (41) ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘
Ô‰ËÁÔ‡ ̤۷ Û ̛· ·fi ÙȘ Ô¤˜ (35) ηÈ
ÛÊ›ÍÙ ÙËÓ.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ Îϛ̷η˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜
(ÂÈÎ. D, H & I)
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (28) ÚÔ˜
ÙË Ï·‚‹ (20) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. D).
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ηÈ
·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔÓ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ
›ÚÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (36) (ÂÈÎ. π).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÌÏÔÎ (37) ¿Óˆ
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi (7) Î·È ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ì›· Ù¤ÏÂÈ·
ÔÚı‹ ÁˆÓ›· 90° (ÂÈÎ. H).
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ
Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• ™ÚÒÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (28) Í·Ó¿
ÚÔ˜ Ù· οو ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÎÔ‹˜ (9) ÁÈ· Ó·
·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. D).
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÙÔÓ ›ÚÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
(36) Î·È Â·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ›Ûˆ ÛÙËÓ
·ÓÒÙÂÚË ı¤ÛË ·ÎÈÓËÛ›·˜.
• EϤÁÍÙ fiÙÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË 0° ¿Óˆ ÛÙËÓ Îϛ̷η
(29) ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ Û¯ÈÛÌ‹˜
(30) (ÂÈÎ. ∏).
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (38).
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË 0° ¿Óˆ ÛÙËÓ
Îϛ̷η (29) Ì ÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ Û¯ÈÛÌ‹˜ (30).
• ™Ê›ÍÙ ͷӿ ÙȘ ‚›‰Â˜ (38).
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú· ÛÈÓı‹ÚˆÓ (ÂÈÎ. J)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (39).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú· ÛÈÓı‹ÚˆÓ (40)
ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË.
• ™Ê›ÍÙ ÙË ‚›‰· (39).
el - 7
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ªËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË
ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ıÂÚÌ·Óı›, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ·È¯ÌËÚÔ‡˜ ‹ ÛˆÛÙ¿
·ÎÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜. ∏ ̤ÁÈÛÙË
Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿
ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‚ÂÏÒÓ ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜ ÙˆÓ ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ Â›Ó·È ÁÂÚ¿
ÛÊÈÁ̤ӷ.
• ¡· Ú˘ıÌ›˙ÂÙÂ ¿ÓÙ· ÛˆÛÙ¿ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú· ÛÈÓı‹ÚˆÓ.
• ªËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ Îfi„ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο
ÌÈÎÚ¿ ÙÂÌ¿¯È·. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ÎÔ‹ ÛÂ
ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚ¿ ÙÂÌ¿¯È· Ì·˙Â̤ӷ.
EÎÙ¤ÏÂÛË ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. ∞)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔ˜ ÎÔ‹ ˘ÏÈÎfi ¿Óˆ ÛÙÔÓ
Ô‰ËÁfi (7) Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ˘ÏÈÎÒÓ (6).
• £¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ηÈ
ÙÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙË Ï·‚‹ ÂϤÁ¯Ô˘ (2)
ÁÈ· Ó· Îfi„ÂÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ
ÌÔÙ¤Ú Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÈÓ
ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ Ó· Îfi‚ÂÙÂ.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Ó· Îfi‚ÂÈ ÂχıÂÚ·.
ªËÓ ÙÔÓ ‚È¿˙ÂÙÂ.
• ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹, Û‚‹ÛÙ ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙËÓ
·ÓÒÙÂÚË ı¤ÛË ·ÎÈÓËÛ›·˜.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
√ ‰È·ÎfiÙ˘ on/off (1) ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘ ›ӷÈ
ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÛÙË Ï·‚‹ ÂϤÁ¯Ô˘ (2).
89
∂§§∏¡π∫∞
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on-off (1).
• ∫ڷٿ٠ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off ·ÙË̤ÓÔ fiÛË
ÒÚ· Îfi‚ÂÙÂ.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
ªËÓ ·Ó¿‚ÂÙÂ Î·È ÌËÓ Û‚‹ÓÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÊÔÚÙ›Ô.
ªËÓ Îfi‚ÂÙ ̷ÁÓ‹ÛÈÔ.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
ªÂÙ·ÊÔÚ¿ (ÂÈÎ. L)
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi Û·˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Elu ›ӷÈ
ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ¤Ó·Ó ›ÚÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (36),
Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÏÂȉÒÓÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË
ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi (4) ¿Óˆ ÛÙÔÓ
¿ÁÎÔ ÎÔ‹˜ (9) Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ·ÙÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù·
̤۷ ÙÔÓ ›ÚÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (36).
• ªÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (3).
• °È· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÙÚ·‚‹ÍÙÂ
ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÙÔÓ ›ÚÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (36).
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Elu ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi ‡Ê·ÛÌ·.
90
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E͢ËÚ¤ÙËÛË Elu
√Ï· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ Elu ¤¯Ô˘Ó
ÂÏÂÁ¯ı› ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÈÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘, ·Ú‘ fiÏ· ·˘Ù¿,
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÛ΢‹,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘
ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӈÓ
∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service Elu Î·È ÔÏϤ˜
ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· aftersales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
www.2helpU.com.
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ Elu, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜ fiˆ˜
ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Elu, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ Elu ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
el - 8
Belgique et Luxembourg Elu
Tel:
België en Luxemburg
Weihoek 1, Nossegem
Fax:
1930 Zaventem-Zuid
Service fax:
Danmark
Elu
Tlf:
Hejrevang 26 B
Fax:
3450 Allerød
Deutschland
Elu International
Tel:
Richard-Klinger-Straße
Fax:
65510 Idstein
Fax:
EÏÏ¿˜
Elu
TËÏ:
§¤ˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
Fax:
176 71 K·ÏÏÈı¤·
Service:
Aı‹Ó·
España
Elu
Tel:
Ctra de Acceso
Fax:
a Roda de Barà, km 0,7
Fax:
43883 Roda de Barà, Tarragona
France
Elu
Tel:
Le Paisy
Tlx:
BP 21
Fax:
69571 Dardilly Cedex
Helvetia
Elu Machines S.A.
Tel:
Schweiz
Rütistr. 14
Fax:
8952 Schlieren
Ireland
Elu Power Tools
Tel:
Rock Hill
Fax:
Blackrock
Service fax:
Co. Dublin
Italia
Elu
Tel:
Viale Elvezia 2
Fax:
20052 Monza (Mi)
Nederland
Elu
Tel:
Florijnstraat 10
Fax:
4879 AH Etten-Leur
Service fax:
Norge
Elu
Tel:
Strømsveien 344
Fax:
1081 Oslo
Österreich
Elu
Tel:
Werkzeugevertriebs GmbH
Tlx:
Erlaaerstraße 165
Fax:
Postfach 320,1231 Wien
Portugal
Elu
Tel:
Rua Egas Moniz 173
Tlx:
Apartado 19, S. João do Estoril Fax:
2768 Estoril, Codex
Suomi
Elu
Puh:
Rälssitie 7 C
Fax:
01510 Vantaa
Frälsevägen 7 C
Tel:
01510 Vanda
Fax:
Sverige
Elu
Tel:
Box 603
Fax:
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
United Kingdom
Elu Power Tools
Tel:
210 Bath Road
Fax:
Slough, Berks SL1 3YD
R
04-00
02 719 07 11
02 721 40 45
02 719 08 10
70 20 15 30
48 14 13 99
06126 211
06126 212 770
06126 212 970
01 924 2870-75
01 924 2869
01 924 2876-7
977 297100
977 297138
977 297140
472 20 39 20
306 224F
472 20 39 00
01 730 6747
01 730 7067
01 278 1800
01 278 1811
01 278 1816
039 23 87 1
039 23 87 593
076 508 20 00
076 503 81 84
076 501 70 79
22 90 99 00
22 90 99 01
0222 66116
13228 Black A
0222 6611614
468 7513/7613
16607 Bladec P
466 3841
98 25 45 40
98 25 45 444
98 25 45 40
98 25 45 444
031 68 61 00
031 68 60 08
01753 576 717
01753 521 312
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising