DW876 | DeWalt DW876 BANDSAW Type 2 instruction manual

599111-45 SK
DW876
2
3
4
5
DVOJRÝCHLOSTNÁ PÁSOVÁ PÍLA
DW876
Blahoželáme Vám!
Obsah balenia
Zvolili ste si náradie firmy D EWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácia vytvorili z firmy DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho náradia.
Balenie obsahuje:
1 čiastočne zmontovaný stroj
1 pracovnú dosku
1 pravítko na pozdĺžne rezy
1 pravítko pre uhlové rezanie
1 krabicu obsahujúcu:
1 stojan (4 nohy 530 mm, 2 priečky stojanu
480 mm, 2 priečky stojanu 360 mm,
skrutky M5 x 16, matice M5 a podložky
M5 na montáž stojanu, skrutky M8 x 20
s podložkami na montáž píly na stojane)
1 kľúč 10/13 mm
1 zástrčný kľúč 2,5 mm
1 návod na použitie
1 výkresovú dokumentáciu
Technické údaje
DW876
(W) 1000
(W) 750
Motor - príkon
Motor - výkon
Otáčky naprázdno
1. rýchlosť
(m/min-1)
2. rýchlosť
(m/min-1)
Maximálna rezná výška (mm)
Maximálna rezná šírka
(mm)
Rozmery pracovnej dosky
(mm)
Sklon pracovnej dosky
(mm)
Celkové rozmery
bez stojanu
(mm)
so stojanom
(mm)
Priemer adaptéra
na pripojenie odsávania
(mm)
Šírka pílového pásu
(mm)
Hmotnosť
(kg)
380
880
200
305
500x500
0 - 45°
•
•
1050x700x500
1600x700x500
•
•
100
4 - 20
54
Štandardné príslušenstvo:
Stojan, univerzálny pílový pás, pravítko na
pozdĺžne rezy, pravítko na šikmé rezy (pod
určitým uhlom).
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, dielov alebo
príslušenstva.
Skôr, než začnete náradie používať, venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a porozumeniu tomuto návodu.
Opatrne vyberte pílu z baliaceho materiálu.
Z dôvodu dôkladného zoznámenia sa
s názvoslovím používaným v popise
rôznych častí píly si naštudujte obrázok A.
Popis (obr. A)
Vaša pásová píla DW876 bola skonštruovaná
na odborné použitie: prevádza priame, kruhové,
uhlové a šikmé rezy. Môže rezať široký okruh
materiálov ako je drevo, plasty, neželezné kovy
a kožu.
1. Hlavný spínač
2. Pílový pás
3. Kryt pílového pásu
4. Pracovná doska
5. Pravítko na pozdĺžne rezanie
6. Pravítko na uhlové rezanie
7. Stojan
8. Napínanie pílového pásu
9. Zámok na dvere
10. Stupnica napnutia pílového pásu
11. Podpera pracovnej dosky na šikmé rezy
12. Zaisťovacia páka
13. Zaisťovacia skrutka motora
14. Regulátor vyváženia pílového pásu
15. Regulátor výšky krytu pílového pásu
16. Prípojka na odsávanie
Poistky: náradie 230 V... 10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Upozorňuje na riziko osobného
poranenia, skrátenia životnosti náradia
alebo jeho poškodenie v prípade
nedodržania pokynov uvedených
v tomto návode.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobené
elektrickým prúdom.
Ostré hrany.
6
•
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol navrhnutý iba pre jedno
napätie. Vždy sa uistite, či napätie akumulátora
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
•
Použitie predlžovacieho kábla
Montáž pílového pásu (obr. D1 - D3)
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
by sa nemal používať. Používajte schválený
predlžovací kábel vhodný pre príkon tohoto
stroja (pozri technické údaje). Minimálny
prierez vodiča je 1,5 mm2. V prípade použitia
navinovacieho kábla, odviňte vždy celý kábel.
Zuby nového pílového pásu sú veľmi
ostré a môžu byť nebezpečné.
•
•
•
•
•
•
•
Montáž a nastavenie
Skôr než začnete s montážou
a nastavovaním, odpojte vždy stroj od
siete.
•
Píla je kompletne zmontovaná okrem
stojanu a pracovnej dosky.
•
Montáž stojanu (obr. B)
•
Komponenty a spájacie prvky sú zabalené
zvlášť.
• Pomocou matíc, skrutiek a podložiek
zostavte nohy a priečky stojanu podľa
nákresu. Skrutky zatiaľ nedoťahujte.
• Uistite sa, či na spodných častiach nôh sú
plastové pätky. Zložený stojan je zobrazený
na obr. A.
• Položte pílu na stojan a uistite sa, či celý
komplet stojí na všetkých štyroch nohách.
• Pomocou matíc, skrutiek a podložiek dodaných
so stojanom, pripevnite pílu ku stojanu.
• Pevne dotiahnite všetky skrutky.
•
•
•
Nastavenie polohy pílového pásu (obr.F)
Pílový pás musí byť umiestnený na vrchnom
okraji vodiaceho kolieska (22).
Montáž pracovnej dosky (obr. C)
•
•
Otočte zámok dverí (9) o polovicu otáčky
a otvorte dvierka (obr. D1).
Povoľte poistnú maticu (18) a vyklopte
meradlo (17).
Vyberte a vybaľte príslušný pílový pás.
Povoľte napínanie pílového pásu (8).
Otvorte kryt pílového pásu (3) (obr. D2).
Posuňte vodiace bloky (obr. D1).
Pretiahnite pílový pás drážkou (19)
v pracovnej doske.
Umiestnite pílový pás medzi vrchné
a spodné vodiace bloky (20) a (21) (obr.
D3).
Veďte pílový pás cez vrchné a spodné
vodiace kolieska (22) a (23).
Uistite sa, či zuby smerujú nadol a dopredu,
ako je zobrazené.
Vráťte meradlo (17) späť do pôvodnej
polohy a utiahnite poistnú maticu (18).
Kryt pílového listu a dvierka zatiaľ
nezatvárajte.
Nastavenie napnutia pílového pásu (obr.E)
Správne napnutie závisí na šírke použitého
pílového pásu. Bližšie štítok (24) na píle.
• Pílový pás napínajte pomocou napínania
(8) pokiaľ ručička (23) neukazuje na
zodpovedajúcu hodnotu na štítku (24).
Píla musí byť stále vyvážená a stabilná.
•
Povoľte páku (12) a nakloňte pracovnú
dosku, znovu páku zaistite a dočasne
pritiahnite všetky štyri skrutky.
Nastavte pracovnú dosku späť do
vodorovnej polohy.
Uistite sa, či podpera pracovnej dosky (11)
na šikmé rezanie je vo vodorovnej polohe
a páka (12) je zaistená.
Pomocou štyroch skrutiek pripevnite
pracovnú dosku k podpere (11) tak, aby
bolo meradlo (17) na prednej strane
pracovnej dosky.
Upozorňujeme na detail vložený do obrázku
C, ktorý znázorňuje presné umiestnenie
skrutiek. Správne umiestnenie pracovnej
dosky zaisťujte optimálny výkon pílového
pásu a predchádza poškodeniu pracovnej
dosky.
Nedotýkajte sa pílového pásu, ale
pomocou prstov otáčajte lúčmi vrchného
vodiaceho kolesa (22).
•
Jednou rukou otáčajte vrchným vodiacim
kolesom a druhou zľahka otáčajte regulátorom
vycentrovania pílového pásu (14, obr.A).
Nastavenie vodiacich blokov pílového pásu
a zadných oporných ložisiek (obr. G)
V priebehu rezania je pílový pás vystavený
pôsobeniu čelných a bočných síl. Zadné oporné
ložiská (25) sú umiestnené 0,5 mm za pílovým
7
pásom a kontrolujú spätné pohyby pílového
pásu. Vodiace bloky (45°a 90°) sú umiestnené
0,1 mm od pílového pásu a kontrolujú jeho
bočný pohyb.
• Nakloňte pracovnú dosku o 45°a tým získate
prístup ku spodným vodiacim blokom.
• Povoľte poistnú skrutku (24) a umiestnite
zadné oporné ložisko (25) 0,5 mm od
pílového pásu (obr.G).
• Dotiahnite poistnú skrutku (24).
• Pomocou zástrčného kľúča (2,5 mm)
povoľte všetky štyri skrutky (26), umiestnite
vodiace bloky 0,1 mm od pílového pásu
a skrutky opäť pritiahnite.
• Ak je to nutné, povoľte maticu (27) a vyberte
celý vodiaci blok.
• Skontrolujte, či pílový pás prechádza
stredom vložky pracovnej dosky.
• Dotiahnite všetky štyri skrutky, ktoré spájajú
pracovnú dosku a podperu (11).
• Sklopte kryt pílového pásu a zatvorte dvierka.
•
•
Nastavenie krytu pílového pásu (obr. L)
Kryt (3) pílového pásu musí byť umiestnený vždy
približne 10 mm nad povrchom polotovaru.
• Polohu krytu (3) nastavte pomocou
regulátoru (15).
Zmena rýchlosti (obr. M1-M2)
Vaša pásová píla DW876 má dve rýchlosti.
Umiestnením hnacieho remeňa (33) na malú
hnanú remenicu (34) získate nižšiu rýchlosť.
Vyššiu rýchlosť získame po umiestnení remeňa
(33) na veľkú hnanú remenicu (35) (obr. M1).
Bližšie informácie o rýchlostných stupňoch sú
v technických údajoch.
• Povoľte skrutku (13), zaisťujúcu polohu
motora a presuňte motor v drážke (36) tak,
aby sa povolil hnací remeň (obr. M2).
• Uvoľnite remeň z kolesovej remenice (37)
a potom z hnacej remenice (34) alebo (35).
• Znovu nasaďte remeň na kolesovú remenicu
(37) a na požadovanú hnanú remenicu (34)
alebo (35).
• Umiestnite motor v drážke (36) tak, aby ste
správne napli remeň a túto polohu zaistite
skrutkou (13).
Montáž a nastavenie pravítka pre pozdĺžne
rezy (obr. H)
Stôl pásovej píly je vybavený U drážkou
a pravítkom na pozdĺžne rezanie.
• Povoľte zaisťovaciu maticu (28).
• Posúvajte pravítko po prednej časti
pracovnej dosky vybavené U drážkou (29),
ktorá slúži ako vodítko.
• Pritiahnite zaisťovaciu maticu (28)
a skontrolujte, či je pravítko rovnobežné
s pílovým pásom.
• Ak je to nutné, povoľte zástrčným kľúčom
skrutky, ktoré sú prístupné cez otvory (29A)
v pravítku a zarovnajte ich.
• Dotiahnite všetky skrutky a znovu preveďte
kontrolu.
Ďalšie informácie o vhodnom príslušenstve
obdržíte u Vášho značkového predajcu.
Pokyny na obsluhu
•
Montáž pravítka na šikmé rezy (rezy pod
určitým uhlom) (obr.J)
•
Pracovná doska pásovej píly je vybavená
drážkou, ktorá vedie toto pravítko. Pravítko (6 je
vybavené nastaviteľným dorazom (30). Pravítko
môže byť zaistené v každej pozícii od 0°do 60°
naľavo i napravo zaisťovacou skrutkou (31).
• Zľahka posúvajte pravítkom po pracovnej
doske a zaistite ho v požadovanej polohe.
•
•
•
Vždy dodržiavajte bezpečnostné
pokyny a príslušné predpisy.
Neurýchlujte rezný proces. Pred
začiatkom rezania nechajte motor
rozbehnúť na maximálne otáčky.
Vyberte vhodný pílový pás.
Nikdy nepracujte bez krytov riadne
usadených na svojich miestach.
Nepreťažujte pílový pás.
Zapnutie a vypnutie (obr.A)
Hlavný spínač (1) pracuje iba v prípade, že sú
zatvorené dvierka.
• I = Zapnuté
Píla teraz pracuje
v nepretržitom režime.
• 0 = Vypnuté
Nastavenie uhla pre na šikmé rezanie (obr.
K)
•
Nakloňte pracovnú dosku do požadovaného
uhla a páku zaistite.
Pracovnú dosku vrátite do pôvodnej polohy
tak, že k pílovému pásu priložíte uholník
a otáčate skrutkou (32), pokiaľ sa doraz tejto
skrutky nedotýka spodnej strany dosky.
Povoľte zaisťovaciu páku (12).
8
•
Základné druhy rezov
Vždy umiestnite kryt pílového pásu približne
10 mm nad povrchom polotovaru.
Kedykoľvek to bude možné, pripojte
odsávanie prachu, ktoré vyhovuje predpisom
týkajúcich sa prachových emisií.
Pozdĺžne rezy
Údržba
•
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Dlhodobá bezproblémová
funkcia náradia závisí na jeho riadnej údržbe
a pravidelnom čistení.
•
•
•
Nainštalujte pravítko podľa vyššie
uvedeného postupu.
Pomocou meradla nastavte pravítko na
požadovanú šírku rezu.
Polotovar pomaly prisúvajte k pílovému
pásu, pevne ho držte a pritláčajte ho k doske
a k pravítku. Nechajte zuby rezať a netlačte
polotovar cez pílový pás. Rezná rýchlosť by
mala byť konštantná.
Pri dokončovaní rezu použite prítlačnú
dosku.
Prehlásenie o zhode
DW876
D E WALT prehlasuje, že tento výrobok
zodpovedá normám: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 61029, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Pri ukončení práce i pred odpojením
píly od zdroja napätia vždy vypínajte
pílu hlavným spínačom.
Ak budete potrebovať viac informácii, kontaktujte
prosím firmu D EWALT na nižšie uvedenej
adrese.
Uhlové rezy (obr. N)
•
•
•
Nastavte požadovaný uhol na pravítku (6)
a zaistite túto polohu skrutkou (31).
Ak je to nutné, použite dĺžkovú zarážku (30).
Zaistite túto zarážku pomocou skrutky (38).
Ďalej pokračujte ako pri predchádzajúcom
rezaní.
Úroveň akustického tlaku podľa normy 86/188/EEC
a 89/392/EEC, meraná podľa normy DIN 45635:
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
* v uchu obsluhujúceho
Šikmé rezy
•
•
•
Nastavte pracovnú dosku v požadovanom
uhle.
Nainštalujte pravítko napravo od pílového
pásu.
Ďalej pokračujte ako pri predchádzajúcom
rezaní.
84,0 dB(A)*
92,0 dB(A)
V prípade prekročenia hranice akustického tlaku
85 dB(A), preveďte príslušné merania týkajúce
sa ochrany sluchu.
Nameraná stredná kvadratická hodnota
zrýchlenia podľa normy EN 50144: < 2,5 m/s2
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Zložité rezy
Tieto rezy sú kombináciou uhlových a šikmých
rezov.
• Nastavte pracovnú dosku v požadovanom
uhle a pokračujte ako v predchádzajúcich
prípadoch.
Certifikát číslo BM 961122201
Ručné rezanie
Toto rezanie sa prevádza bez pomoci pravítok.
• Nepokúšajte sa o rezy menšie ako vám
dovolí pílový pás.
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
Odsávanie prachu (obr. A)
Píla je vybavená adaptérom (16) na pripojenie
odsávania prachu.
9
•
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohoto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, ktoré znižujú
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a riziko osobného poranenia. Skôr
než začnete výrobok používať, prečítajte si
riadne nasledujúce bezpečnostné pokyny.
Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom
mieste!
•
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte čistotu na pracovnom priestore.
Preplnená pracovná plocha pracovného
stola môže viesť k spôsobeniu úrazu.
Uvedomte si, v akom prostredí pracujete.
Chráňte náradie pred dažďom, mokrom,
nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí.
Pracovný priestor majte vždy dobre
osvetlený. Nepoužívajte náradie v blízkosti
horľavých kvapalín alebo plynov.
Ochrana proti úrazu elektrickým
prúdom. Vyvarujte sa telesnému kontaktu
s uzemnenými predmetmi ako sú rúrky,
radiátory, elektrické sporáky a chladničky.
Pri práci v extrémnych podmienkach (napr.
vysoká vlhkosť, tvorba kovových pilín pri
práci, atď) môže byť elektrická bezpečnosť
zvýšená vložením izolačného transformátora
alebo ochranného ističa (Fl).
Udržujte deti mimo dosahu. Nedovoľte
deťom, aby sa dostali do kontaktu s náradím
alebo predlžovacím káblom. Nedovoľte
vstupovať do pracovného priestoru iným
osobám.
Predlžovacie káble na vonkajšie použitie.
Ak pracujete s pílou vonku, používajte iba
predlžovací kábel na vonkajšie použitie,
ktorý je tak aj označený.
Uskladnenie nepoužívaneho náradia.
Ak sa náradie nepoužíva, malo by byť
uložené na suchom mieste a tiež vhodne
zabezpečené, mimo dosahu detí.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste príliš voľné
oblečenie alebo šperky, ktoré by mohli
byť zachytené o pohybujúce sa časti. Ak
pracujete vonku, doporučujeme použiť
gumené rukavice a protišmykovú obuv.
Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy.
Používajte ochranné okuliare. Ak pracujete
v prašnom prostredí alebo odletujú drobné
čiastočky materiálu, používajte ochranný
štít alebo masku proti prachu.
•
•
•
•
•
•
10
Sledujte maximálny akustický tlak. Ak
akustický tlak prekročí hranicu 85dB(A),
preveďte príslušné merania týkajúce sa
ochrany sluchu.
Upnite si polotovar. Polotovar pripevnite
pomocou svoriek alebo zveráku. Je to
bezpečnejšie, než použitie ruky a umožňuje
to obsluhovať nástroj oboma rukami.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci
udržiavajte vhodný a pevný postoj.
Vyhýbajte sa neúmyselnému spusteniu.
Neprenášajte náradie pripojené k sieti s
prstom na hlavnom spínači. Pred pripojením
pripájacieho káblu k sieti sa uistite, či nie je
hlavný spínač zapnutý.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte, čo
robíte, premýšľajte, a ak ste unavení,
prerušte prácu.
Odpojenie náradia. Ak chcete ponechať
náradie bez dozoru, vypnite ho a počkajte,
pokiaľ sa úplne nezastaví. Pred prevádzaním
opráv alebo pred výmenou príslušenstva vždy
najskôr odpojte pripájací kábel od siete.
Odkladanie nastavovacích prípravkov
a kľúčov. Skôr, než náradie zapnete,
zvyknite si skontrolovať, či nie sú v blízkosti
náradia kľúče a nastavovacie prípravky.
Používajte vhodné náradie. Použitie
tohoto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je určená pre
výkonnejšie náradie. Náradie bude pracovať
lepšie a bezpečnejšie, ak bude použité
vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo
určené.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie
iných pracovných operácií, než je doporučené
v tomto návode, môže spôsobiť poranenie
obsluhy.
Nepoškodzujte pripájací kábel. Pri
prenášaní nikdy nedržte náradie za pripájací
kábel. Nemykajte a neťahajte za kábel pri
jeho vyťahovaní zo zásuvky. Pri vedení
káblu dbajte na to, aby sa kábel nedostal
do styku s horúcimi povrchmi alebo olejom,
a aby neprechádzal cez ostré hrany.
Prevádzajte dôkladnú údržbu. Z dôvodu
bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky
udržujte náradie v dobrom a čistom stave. Pri
údržbe a výmene príslušenstva dodržiavajte
nasledujúce pokyny. Pravidelne prevádzajte
kontrolu pripájacieho kábla a v prípade
poškodenia zverte jeho opravu značkovému
•
•
servisu DEWALT. Pravidelne prehliadajte
predlžovací kábel. Ak dôjde k jeho
poškodeniu, vymeňte ho. Udržujte všetky
ovládacie prvky čisté, suché a neznečistené
olejom alebo mazivami.
Kontrola poškodených častí. Pred
každým použitím nástroja by malo byť
náradie dôkladne skontrolované, či nie
je poškodené a uistite sa, či bude riadne
vykonávať svoju funkciu. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa
častí, opotrebenie častí a ďalšie prvky, ktoré
môžu ovplyvniť jeho prevádzku. Zničené
kryty a iné poškodené diely opravte alebo
vymeňte podľa pokynov v návode.
Ak je poškodený hlavný spínač, náradie
nepoužívajte. Opravu spínača zverte
značkovému servisu DEWALT.
Prevádzanie opráv zverte kvalifikovanej
osobe značkového servisu DEWALT. Toto
náradie je vyrobené v zhode s platnými
bezpečnostnými normami. Aby nedošlo
k Vašemu ohrozeniu, musia byť všetky opravy
prevádzané kvalifikovanými osobami.
•
•
•
Ostatné riziká
Pásovým pílam sú vlastné nasledujúce riziká:
- zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
časťami
- zranenia spôsobené prasknutím pílového
pásu
Tieto rizika najviac hrozia:
- počas prevádzania pracovných úkonov
- počas činnosti rotujúcich častí píly.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre pásové
píly
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
píla tendenciu sa zastaviť. V takom prípade
povoľte napätie pílového pásu na hodnotu
približne 100 N, zapnite motor a (hneď ako
sa rozbehne), postupne zvyšujte napätie na
hodnotu (50xb) N, kde hodnota b označuje
šírku ostria pílového pásu v mm.
V prípade, že bude píla dlhší čas mimo
prevádzky, povoľte úplne napínanie pílového
pásu, aby ste vylúčili riziko deformácie
vodiaceho kolesa pílového pásu a z toho
vyplyvajúci problém s vyvážením.
Okrúhle polotovary vždy riadne upnite.
Uistite sa, či sa pílový pás otáča správnym
smerom a jeho zuby smerujú nadol.
Napriek dodržiavaniu bezpečnostných predpisov
a prevádzaní bezpečnostných opatrení nemôžu
byť isté riziká vylúčené. Sú to:
- Poškodenie sluchu.
- Riziko úrazu spôsobeného nekrytými
časťami rotujúceho pílového pásu.
- Riziko privrznutia prstov pri otváraní
ochranných krytov.
- Zdravotné problémy spôsobené
vdychovaním prachu vzniknutého pri rezaní
dreva, hlavne dubového a bukového.
Pri práci je vhodné používať ochranné
okuliare.
Nastavte horný kryt pílového pásu čo
najbližšie k polotovaru.
Ak je stroj mimo prevádzky, chráňte ostrie
pílového pásu krytom.
Ak stroj nepracuje, pri prevádzaní výmeny
pílového pásu alebo pri údržbe, odpojte
zdroj vždy od zdroja napätia.
Pred zapnutím sa uistite, či je pracovná
doska zaistená v požadovanom uhle.
Pri práci s rôznymi polotovarmi používajte
vždy ostré pílové pásy správneho typu.
Vždy udržiavajte ruky mimo dosahu
pílového pásu. V prípade, že pracujete
s úzkymi polotovarmi, posúvajte polotovar
posuvnou doskou.
Vždy sa uistite, či je vložka, ktorá je
umiestnená v strede pracovnej dosky,
riadne zaiste ná. V prípade jej opotrebenia
ju ihneď vymeňte.
Nikdy nezapínajte stroj bez správne
nasadených krytov a bez zaistených dvierok.
Ak píla pracuje v abnormálnych
podmienkach (výnimočne nízke teploty,
nízke napájacie napätie alebo dlhodobé
odstavenie stroja z prevádzky) môže mať
11
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
12
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047963 - 20-07-2007
13
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
14
DW876 - - - - - B Hauptgerät
BANDSÄGE 2
©
15
DW876 - - - - - B Tischhalterung
BANDSÄGE 2
©
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising