DW876 | DeWalt DW876 BANDSAW Type 2 instruction manual

559011-54 PL
DW876
2
3
4
5
PILARKA TAŚMOWA
DW876 - TYPE 2
Wstęp
Parametry techniczne pilarki
taśmowej DW876-TYPE 2
Gratulujemy dokonanego zakupu!
Elektronarzędzia DeWALT są urządzeniami
przeznaczonymi do użytku
profesjonalnego. Mają za sobą bogatą, ponad
70-letnią tradycję stosowania na kontynencie
amerykańskim i są odzwierciedleniem najnowszych rozwiązań technicznych.
Wszystkie elektronarzędzia DeWALT, zanim
trafią do produkcji seryjnej, przechodzą szereg
wnikliwych prób testów tak aby każdy użytkownik miał pewność co do jakości i niezawodności
nabytych przez siebie urządzeń.
Nr. katal.
Zasilanie
Pobór mocy
Moc użyteczna
Prędkość ruchu piły
taśmowej:
1 bieg
2 bieg
Max. wysokość cięcia
Wysięg
Wymiary stolika
roboczego
Pochylanie stolika
roboczego
Wymiaru gabarytowe
pilarki:
bez podstawy
z podstawą
Przyłącze odciągu trocin
Długość piły taśmowej
Szerokości stosowanych
pił taśmowych
Masa pilarki
Pilarka taśmowa DW876 - TYPE 2 jest przeznaczona do stosowania profesjonalnego. Latawa
obsługa i prosty sposób regulacji pozawalają
na precyzyjne wykonywanie cięcia wzdłużnego prostopadłego i kątowego cięcia skośnego
(po pochyleniu stolika roboczego) oraz cięcia
krzywoliniowego. Pilarka przystosowana jest do
cięcia takich materiałów jak: drewno, materiały
drewnopochodne, tworzywa sztuczne, metale
nieżelazne i skóra, pod warunkiem założenia
odpowiedniego brzeszczota.
DW876 -TYPE 2
230V ~ 50Hz
1.000W
750W
380 m/min
880 m/min
200 mm
305 mm
500x500 mm
0-45° na prawo
1050x700x500 mm
1600x700x500 mm
ø100 mm
2215 mm
od 4 mm do 20 mm
54 kg
Wyposażenie standardowe: nogi podstawy, pilą
taśmowa - (uniwersalna), przykladnia równoległa, przykładnia kątowa.
Praca elektronarzędziami powinna przebiegać zawsze w sposób bezpieczny, powinna
być wydajna i sprawiać satysfakcję.
Aby to osiągnąć zalecamy zachowanie następującej kolejności postępowania:
- najpierw nałęży zapoznać się z treścią
dołączonej do urządzenia instrukcji
obsługi a następnie poznać dokładnie
budowę całego urządzenia oraz zasady
funkcjonowania poszczególnych jego
zespołów
- potem, wybrać odpowiednie narzędzie
robocze i ustawić wllłaściwe parametry
pracy elektronarzędzia
Minimalne zabezpieczenie sieci zasilającej:
Elektronarzędzia
230 V
10A
W instrukcji obsługi umieszczono następujące
oznaczenia:
Uwaga: niebezpieczeństwo wypadku,
zagrożenie dla życia albo możliwość
uszkodzenia elektronarzędzia w
przypadku nieprzestrzegania zaleceń
instrukcji obsługi!
Uwaga: napięcie elektryczne!
Pamiętajmy: praca musi przebiegać
zawsze bez pośpiechu, z rozwagą, przy
zachowaniu wszystkich obowiązujących
zasad bezpieczeństwa.
Uwaga: ostre krawędzie!
Każde narzędzie będzie pracowało dobrze
tylko wtedy gdy będzie stosowane
zgodnie ze swoim przeznaczeniem
oraz w zakresie robót do jakich zostało
skonstruowane.
6
Deklaracja zgodności UE
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że pilarka model DW876-TYPE 2 została wykonana
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
98/37/EeC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 610291:2003, EN 61029-2-5:2002, EN 294:1997.
Komplet wyrobu
Opakowanie fabryczne zawiera:
- 1 wstępnie zmontowaną pilarkę taśmową
- 1 płytę stołu roboczego
- 1 przykładnie równoległą
- 1 przykładnie kątową
- 1 karton z następującą zawartością:
1 podstawa pilarki (4 nogi dł.530 mm,
2 łączniki poprzeczne 480mm, 2 łączniki poprzeczne 360mm, śruby M5x16,
nakrętki M5 i podkładki M5 do montażu
podstawy, śruby M8x20 i podkładki do
przymocowania pilarki do podstawy)
1 klucz maszynowy 10/13mm
1 klucz trzpieniowy sześciokątny 2,5mm
- 1 instrukcję obsługi wraz z rysunkiem
złożeniowym i kartą gwarancyjną.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej z
naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
DW 876-TYPE 2
L pa (ciśnienie akustyczne)
dB(A)* 82
Lwa (moc akustyczna)
dB(A)
89
dB(A)
3
dB(A)
3
* Przy uchu użytkownika
Kpa (niepewność pomiaru ciśnienia
akustycznego)
Kwa (niepewność pomiaru mocy
akustycznej)
Dyrektor ds Rozwoju Produktów
Horst Großmann
Rozpakowując pilarkę należy sprawdzić czy
żaden z jej elementów nie uległ uszkodzeniu
podczas transportu.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
26.07.2005
Budowa pilarki taśmowej DW876
-TYPE 2 (RYS. A).
Wyposażenie dodatkowe pilarki
taśmowej DW876 - TYPE 2
-
-
-
-
-
-
nieżelaznych i tworzyw sztucznych wzdłuż
linii krzywych nr kat, DT8475
piła taśmowa, dł. 2215 mm, szer. 12
mm, podziałka 1,8mm, do cięcia metali
nieżelaznych i tworzyw sztucznych wzdłuż
linii prostej nr kat. DT8476
Pilarka taśmowa DW876 - TYPE 2 zbudowana
jest z następujących, podstawowych zespołów
i elementów:
1. wyłącznik
2. piła taśmowa
3. osłona ochronna piły
4. stolik pilarki
5. przykładnia równoległa
6. przykładnia kątowa
7. podstawa
8. zespół napinania piły taśmowej
9. zamek pokrywy obudowy
10. skata stopnia naprężenia piły
11. pochylany wspornik stolika roboczego
12. dźwignia blokady
13. śruba blokująca położenie silnika
14. regulacja równoległości biegu piły
15. regulacja wysokości położenia osłony
ochronnej
16. przyłącze zewnętrznego odciągu trocin
piła taśmowa d. 2215 mm, szer. 4 mm,
podziałka 1,8mm, do cięcia drewna
twardego i miękkiego oraz tworzyw
sztucznych wzdłuż krzywych o małym
promieniu nr kat DT8470
piła taśmowa d. 2215 mm, szer. 6 mm,
podziałka 4,2mm, do cięcia drewna i tworzyw
sztucznych wzdłuż krzywych nr kat. DT8471
piła taśmowa dl. 2215 mm, szer. 10 mm,
podziałka 4,2 mm, do cięcia drewna i tworzyw
sztucznych, uniwersalna nr kat. DT8472
piła taśmowa do cięcia dl. 2215 mm, szer. 16
mm, podziałka 6,4mm, do prostoliniowego
cięcia drewna i tworzyw sztucznych nr kat.
DT8473
pila taśmowa d. 2215 mm, szer. 20 mm,
podziałka 6,4mm, do prostoliniowego cięcia
drewna i tworzyw sztucznych nr kat. DT8474
piła taśmowa dl. 2215 mm, szer. 6
mm, podziałka 1,4mm, do cięcia metali
7
MONTAŻ PIŁY TAŚMOWEJ (RYS. D1-D3)
Przygotowanie pilarki do pracy
MONTAŻ I REGULACJA PILARKI
Uwaga! Zęby nowej piły taśmowej
są bardzo ostre i przy nieuważnym
obchodzeniu się mogą spowodować
poważne skaleczenie.
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji
pilarki należy sprawdzić czy jej wyłącznik
znajduje się w położeniu zerowym
a następnie wyciągnąć wtyczkę
zasilającą z gniazda sieciowego.
Pilarka została zmontowana fabrycznie. Użytkownik musi jedynie zmontować podstawę oraz
umocować stolik roboczy.
W celu założenia piły należy:
- obrócić zamknięcie (9) o pól obrotu i otworzyć
pokrywę obudowy pilarki (Rys. D1).
- poluzować pokrętło (18) i odchylić boczną
skalę (17)
- wybrać właściwą piłę taśmową i ostrożnie ją
rozpakować
- poluzować zespół naprężania piły pokrętłem (8)
- otworzyć osłonę ochronną piły (3) (Rys. D2)
- cofnąć zespół: łożysko oporowe i klocki
prowadzące (25) (Rys. Dl).
- wprowadzić piłę taśmową w szczelinę (19)
stolika roboczego.
- ułożyć pilę pomiędzy górnym i dolnym
zespołem prowadnic (20) i (21) (Rys. D3).
- założyć piłę na górne i dolne koło taśmowe
(22) i (23).
- upewnić się czy zęby piły skierowane są
ku dołowi i w kierunku do przodu, tak jak
pokazuje to rysunek
- odchylić boczną skalę (17) w wyjściowe położenie
i dokręcić ponownie mocno pokrętło (18).
(Nie należy zamykać jeszcze przez chwilę
osłony piły oraz pokrywy obudowy.)
Montaż podstawy pilarki (Rys.B).
Elementy konstrukcyjne podstawy pilarki, śruby
mocujące, nakrętki i podkładki zostały zapakowane oddzielnie.
Najpierw należy zmontować konstrukcję podstawy pilarki zgodnie z zamieszczonym w instrukcji obsługi rysunkiem, dokręcając najpierw
wszystkie śruby wstępnie.
Po dokonaniu montażu należy sprawdzić czy
wykonane z tworzywa sztucznego „stopki” nóg
podstawy znajdują się na właściwym miejscu,
zgodnie z rys. A.
Pilarkę należy ustawić na zmontowanej podstawie tak aby ze wszystkich czterech stron
równomiernie wystawała ona nieco poza obrys
podstawy a następnie przymocować ją do
podstawy za pomocą dołączonych do kompletu
śrub, podkładek i nakrętek.
Na zakończenie należy mocno dokręcić wszystkie śruby podstawy,
Regulacja stopnia naprężenia piły taśmowej
(Rys. E),
Właściwy stopień naprężenia piły taśmowej
zależy od jej szerokości.
Odpowiednie wartości naprężenia zostały podane
w tabeli umieszczonej na obudowie pilarki.
Pokrętło regulacyjne (8) należy ustawić w takim
położeniu aby wskazówka (23) pokazała właściwy
dla danej szerokości piły stopień naprężenia.
Uwaga! Pilarka musi być zawsze
wypoziomowana.
Montaż stolika roboczego (Rys.C)
Najpierw należy upewnić się czy wspornik (11)
znajduje się w pozycji poziomej i czy zaciągnięta jest blokada (12).
Stolik roboczy należy położyć na podstawce
(11) tak aby skala (17) znajdowała się z przodu
i przymocować go w czterech miejscach posługując się dołączonymi do kompletu śrubami.
Miejsce umieszczenia śrub pokazane zostało
na Rys. C. Umieszczenie śrub dokładnie we
wskazanym miejscu zapewni optymalną pracę
pilarki oraz zapobiegnie uszkodzeniu wkładki
stolika roboczego. Po poluzowaniu dźwigni
blokady (12) i odchyleniu stolika do góry należy
ponownie zablokować jego położenie a następnie dokręcić wszystkie cztery śruby mocujące.
Na koniec należy odchylić stolik tak aby znalazł
się ponownie w pozycji poziomej.
Regulacja położenia piły taśmowej (Rys. F).
Piła taśmowa powinna być tak ułożona na górnym kole taśmowym aby poza gumową obręcz
kołapasowego wystawały jedynie zęby piły.
Podczas gdy jedną ręką obracane jest górne
koło taśmowe, drugą ręką należy dokonać
regułacji biegu dolnego koła pasowego, za pomocą pokrętła (14) (Rys. A) tak aby piła biegła
równomiernie po powierzchni obydwu kół.
Uwaga! Piły taśmowej nie wolno
dotykać rękami! Należy obracać
górnym kołem taśmowym, chwytając
go za szprychy!
8
Regulacja położenia klocków prowadzących
oraz zespołu łożysk oporowych (Rys. G).
Podczas cięcia piła taśmowa poddawana
jest zarówno siłom czołowym jak i bocznym.
Łożysko oporowe (25) usytuowane jest 0,5
mm z tyłu, od krawędzi grzbietu piły, aby
ograniczyć niepożądane odchylanie się piły w
kierunku ku grzbietowi zaś klocki oporowe 90°
i 45° są umieszczone w odległości 0,1 mm od
powierzchni brzeszczotu i zapobiegają w ten
sposób odchylaniu bocznemu piły podczas
cięcia.
Montaż przykładni kątowej. (Rys J)
Stolik roboczy pilarki ma wykonany również
wpust służący do prowadzenia przykładni kątowej, Przykładnia kątowa (6) zaopatrzona jest
w ruchomy liniał (30). Liniał można obracać,
nadając mu różne położenia w zakresie od 0° do
60° ,w kierunku na prawo i na lewo i zablokować
jego położenia za pomocą blokady (31).
Przykładnie kątową należy wsunąć we wpust
stolika a następnie zablokować liniał pod wybranym kątem.
Regulacja kąta pochylenia stolika piłarki
(Rys. K),
Po poluzowaniu dźwigni (12) można pochylić
stolik pilarki o dowolny kąt a następnie zablokować jego położenie dociągając ponownie,
mocno dźwignię blokady.
Aby ustawić stolik dokładnie w pozycji 90°
należy przyłożyć do brzeszczotu piły ramię
kątownika prostokątnego i dokonać regulacji położenia zderzaka (32) tak aby kąt pomiędzy piłą
i powierzchnią stolika roboczego był dokładnie
równy kątowi prostemu.
Regulacji ustawienia poszczególnych zespołów
należy dokonać w następujący sposób:
- pochylić stolik roboczy pilarki do położenia
45° aby uzyskać dostęp do dolnego zespołu
prowadzącego, poluzować pokrętło (24) i
ustawić łożysko oporowe (25) w odległości
0,5 mm od brzeszczotu piły (Rys. G).
- mocno dokręcić pokrętło (24)
- poluzować cztery śruby o łbie z gniazdem
sześciokątnym i ustawić klocki prowadzące
w odległości 0,1 mm od powierzchni brzeszczotu a następnie śruby ponownie mocno
dokręcić.
- jeżeli zachodzi konieczność poluzować nakrętkę (27) aby moc przesunąć cały zespól
prowadzący
Uwaga! Należy upewnić się czy piła taśmowa
znajduje się po środku, w stosunku do wkładki
umieszczone] w stoliku roboczym pilarki.
Na zakończenie należy mocno dokręcić śruby
którymi przymocowany jest do podstawki stolik
roboczy pilarki a następnie zamknąć osłonę
ochronną piły oraz pokrywę obudowy pilarki.
Regulacja osłony ochronnej piły (Rys. L).
Osłona ochronna piły powinna znajdować się
zawsze ok. 10 mm ponad górną powierzchnią
przecinanego elementu.
Właściwą pozycję osłony ochronnej (3) należy
ustawić blokadą (15).
Zmiana prędkości ruchu piły (Rys.M1-M2)
Pilarka taśmowa ma dwa zakresy prędkości
ruchu piły. Wolny ruch piły uzyskuje się gdy
pasek napędowy (33) założony jest na małe koło
pasowe (34). Zmiana prędkości na większą uzyskiwana jest po założeniu paska napędowego
na duże koło pasowe (35) (Rys. M1). Prędkości
ruchu piły podane zostały w tabeli parametrów
technicznych pilarki.
Aby dokonać zmiany prędkości ruchu piły
należy:
- poluzować śrubę (13) mocującą silnik
napędowy a następnie przesunąć silnik w
szczelinie (36) tak aby zwolnić naciąg paska
napędowego (Rys.M2)
- zdjąć pasek napędowy z koła pasowego
(37) i odpowiednio koła (34) lub (35)
- założyć ponownie pasek napędowy na koło
pasowe (37) i odpowiednio na koło (34) lub
(35)
- przesunąć ponownie silnik pilarki w
szczelinie (36) tak aby uzyskać właściwe
Montaż i regulacja przykładni równoległej
(Rys. H),
Stolik roboczy pilarki ma wykonany wpust w
kształcie litery „U” oraz skalę umożliwiającą
precyzyjne ustawienie przykładni równoległej.
Aby założyć przykładnie należy poluzować
pokrętło (28) a następnie wsunąć przykładnie
równoległą, od przodu, we wpust (29) stolika
roboczego i ponownie dokręcić pokrętło (28).
Na zakończenie należy sprawdzić czy przykładnia ustawiona jest równolegle w stosunku
do płaszczyzny ruchu piły.
Jeżeli tak nie jest należy poluzować obydwie
śruby o łbie z gniazdem wewnętrznym sześciokątnym, dostępne poprzez otwory (29A),
dokonać regulacji i ponownie dokręcić śruby.
9
naprężenie paska napędowego następnie
zablokować pozycję silnika poprzez mocne
dokręcenie śruby (13).
5.
Ogólne zasady bezpiecznej pracy
elektronarzędziami,
Zasady bezpiecznej pracy pilarką
taśmową.
6.
Uwaga! Podczas używania elektronarzędzi
istnieje możliwość powstania pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub spowodowania
wypadku. Dlatego należy zawsze przestrzegać
wszystkich zasad bezpiecznej pracy.
Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze
przeczytać wnikliwie całą instrukcję obsługi dołączoną i podczas pracy zachowywać wszystkie
zawarte w niej zalecenia.
7.
8.
1. M i e j s c e p r a c y m u s i b y ć z a w s z e
uporządkowane. Brak porządku w miejscu
pracy może prowadzić do wypadku.
Wszystkie narzędzia powinny mieć swoje
stałe miejsce. Niedopuszczalne jest
układanie narzędzi jedne na drugich.
2. Należy zawsze zwracać uwagę na warunki
otoczenia, w których wykonywana jest
praca. Oświetlenie miejsca pracy powinno
być naturalne, dzienne, górne. W przypadku
konieczności zastosowania oświetlenie
sztucznego natężenie jego powinno
wynosić 300 luksów (lx). Do oświetlenia
miejsca pracy elektronarzędzi nie wolno
używać świetlówek. Elektronarzędzi nie
wolno narażać na opady atmosferyczne; nie
wolno ich używać w wilgotnym otoczeniu;
nie wolno pracować nimi w pobliżu palnych
cieczy i gazów
3. Dla pełnego bezpieczeństwa pracy należy
unikać stykania się ciała z przedmiotami
uziemionymi jak np, rury, kaloryfery, kuchenki,
lodówki. W przypadku gdy praca musi być
wykonana w ekstremalnie niekorzystnych
warunkach (wysoka wilgotność otoczenia,
powstawanie dużei ilości metalowego pyłu
itp.) bezpieczeństwo elektryczne należy
podwyższyć podłączając urządzenie
poprzez transformator separacyjny lub
wyłącznik ochronny prądowy (wyłącznik
ochronny różnicowy) /należy zasięgnąć
porady specjalisty- elektryka/.
4. Osobom postronnym nie wolno pozwalać
na zbliżanie się do miejsca pracy. Osobom
nie zajmującym się pracą nie wolno
9.
10.
11.
12.
13.
10
dotykać elektronarzędzi ani przewodów
zasilających. Osoby te powinny znajdować
się w bezpiecznej odległości od miejsca
pracy.
Elektronarzędzia należy przechowywać w
suchym miejscu, położonym wysoko, poza
zasięgiem rąk dzieci.
Elektronarzędzi nie wolno przeciążać!
Najlepiej i bezpiecznie można nimi pracować
w zakresie obciążeń przewidzianych przez
producenta.
Zawsze należy dbać o używanie właściwych
narzędzi roboczych do odpowiednich prac.
Do wykonywania ciężkich prac nie można
używać narzędzi ani przystawek o małej
obciążalności. Elektronarzędzi nie wolno
używać do celów, do których nie zostały
one przeznaczone.
Ubranie robocze powinno być zawsze
dobrze dopasowane. Nie można nosić
obszernego ubrania ani ozdób, które
mogłyby zostać niespodziewanie
pochwycone przez ruchome elementy
elektronarzędzia. Podczas pracy na
otwartym terenie należy nosić gumowe
rękawice obuwie na gumowej podeszwie,
która nie daje możliwości poślizgu. Na
długie włosy należy zakładać siatkę.
W czasie pracy należy używać okularów
ochronnych. Do prac podczas których
powstają duże ilości pyłu należy zakładać
maskę przeciwpyłową.
Przewodu zasilającego nie wolno
używać do celów, do których nie został
on przeznaczony: nie wolno ciągnąć
za niego wyjmując wtyczkę zasilającą
z gniazda sieciowego ani trzymając za
niego, przenosić elektronarzędzie. Przewód
zasilający należy chronić przed wysoką
temperaturą, kontaktem z olejami oraz z
ostrymi przedmiotami, które mogłyby go
uszkodzić.
Obrabiane elementy należy zawsze dobrze
umocować w specjalnych przyrządach
lub imadłach. Dzięki temu, podczas pracy
obydwie ręce będą zawsze wolne.
Podczas pracy należy zachowywać stabilną
i bezpieczną postawę; nie wychylać się aby
nie stracić równowagi.
Narzędzia wymagają właściwej opieki.
Nerzędzia skrawające powinny być zawsze
czyste i ostre. Należy przestrzegać zaleceń
producenta dotyczących smarowania
elektronarzędzi oraz wskazówek
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
dotyczących wymiany, smarowania i
konserwacji oprzyrządowania. Należy
kontrolować okresowo stan przewodu
zasilającego elektronarzędze a w przypadku
stwierdzenia uszkodzenia, niezwłocznie
wymienić na nowy w najbliższym punkcie
serwisowym DeWALT. Elektronarzędzia
muszą być zawsze czyste i suche. Nie mogą
być nigdy zaolejone ani zatłuszczona
Gdy elektronarzędzie nie jest używane,
wyłącznik powinien znajdować się zawsze
w położeniu zerowym a wtyczka zasilająca
powinna być wyciągnięta z gniazda
sieciowego. Podobnie, gdy urządzenie
oczekuje na dalszy etap pracy lub gdy
mocowane jest w nim narzędzie robocze
lub oprzyrządowanie.
Wszystkie klucze powinny być niezwłocznie
wyjęte z urządzenia po zakończeniu prac
regulacyjnych lub montażowych. Należy
to zawsze sprawdzić bezpośrednio przed
uruchomieniem elektronarzędzia,
Należy unikać sytuacji, w której
elektronarzędzie mogłoby zostać
uruchomione nagie i w sposób
niekontrolowany. Elektronarzędzi nie
wolno przenosić trzymając palec na
przycisku włączającym. Przed włożeniem
wtyczki do gniazda sieciowego należy
upewnić się czy przycisk wyłącznika
elektronarzędzia znajduje się w pozycji
zerowej „wyłączone”.
Podczas pracy na otwartej przestrzeni
wolno używać tylko takich przedłużaczy
przewodu zasilającego, które zostały do
tego celu dopuszczone i odpowiednio
oznakowane.
Praca elektronarzędziem wymaga dużej
koncentracji. Zawsze należy uważnie
obserwować pracę i działać zgodnie z
rozsądkiem. W przypadku występujących
objawów zmęczenia pracę nalezy
przerwać
Jeżeli urządzenie ma przyłącze dla zbiornika
albo zewnętrznego odciągu pyłu (wiórów),
zbiornik lub odciąg należy najpierw
prawidłowo podłączyć a dopiero potem
uruchomić elektronarzędzie i rozpocząć
pracę.
Elektronarzędzia należy okresowo
kontrolować czy żaden z ich elementów
nie uległ uszkodzeniu w trakcie pracy.
Żadne ruchome elementy elektronarzędzia
nie mogą się klinować. Wszystkie części
elektronarzędzia muszą być właściwie
zmontowane, zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w instrukcji obsługi. Uszkodzone
zespoły i elementy ochronne muszą być
natychmiast naprawione lub wymienione na
nowe w najbliższym punkcie serwisowym
DeWALT. Nię wolno używać elektronarzędzi,
w których nie funkcjonuje wyłącznik!
U WA G A ! N a l e ż y u ż y w a ć w y ł ą c z n i e
oprzyrządowania i przystawek zaleconych w
instrukcji obsługi elektronarzędzia lub innych,
wskazanych przez producenta. Używanie
wyposażenia i dodatkowych przystawek
niezgodnie z zaleceniem producenta
elektronarzędzia może grozić wypadkiem.
Przed rozpoczęciem pracy należy starannie
sprawdzić właściwe funkcjonowanie wszystkich
zespołów elektronarzędzia a szczególnie
zespołów ochronnych, które muszą właściwie
spełniać swoje zadanie
21. Naprawę elektronarzędzi należy powierzać
wyłącznie wykwalifikowanym i odpowiednio
uprawnionym osobom, które dysponują
oryginalnymi częściami zamiennymi.
Konstrukcja elektronarzędzi DeWALT
odpowiada ogólnie obowiązującym
przepisom w zakresie bezpieczeństwa
pracy i obsługi. Jakiekolwiek samodzielne
naprawy lub naprawy dokonywane przez
osoby do tego nie uprawione mogą być
przyczyną groźnego w skutkach wypadku.
DODATKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI ł BEZPIECZNEJ PRACY PILARKAMI
TAŚMOWYMI
● Podczas pracy należyt nosić okulary ochronne.
● Górna osłona piły powinna znajdować się
możliwie blisko powierzchni przecinanego
elementu.
● Jeżeli pilarka nie jest używana, osłona
piły powinna być opuszczona do dołu, tak
dalece jak jest to tylko możliwe.
● Uwaga! Przed rozpoczęciem czyszczenia
pilarki, a także wymiany piły, należy pilarkę
najpierw wyłączyć a następnie wyciągnąć
wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego!
● Przed uruchomieniem pilarki należy
sprawdzić czy stolik roboczy jest ustawiony
pod właściwym kątem i czy położenie jego
jast zablokowane
● Należy pamiętać o używaniu odpowiedniego
brzeszczotu piły w zależności od rodzaju
przecinanego materiału oraz technologii
pracy.
11
●
●
●
●
●
●
●
●
Ręce osoby obsługującej pilarkę muszą
znajdować się w bezpiecznej odległości
od obszaru pracy piły. Przecinanie wąskich
elementów wymaga użycia popychacza.
Wkładka centralnej części stolika roboczego
musi znajdować się zawsze we właściwym
położeniu i nie może być uszkodzona - w
przypadku uszkodzenia należy wymienić ja
na nową.
Praca pilarką jest możliwa dopiero wtedy
gdy założone są wszystkie osłony ochronne
i zamknięta pokrywa obudowy.
Jeżeli pilarka używana jest w ekstremalnych
warunkach (bardzo niska temperatura
otoczenia, obniżone napięcie sieci
zasilającej) lub uruchamiana jest po
długim przestoju i występują trudności z
jej rozruchem, należy: - - wyłączyć pilarkę
i wyciągnąć wtyczkę zasilającą z gniazda
sieciowego,
zmniejszyć naprężenie piły taśmowej o
ok. 100N, włączyć pilarkę i stopniowo
zwiększać naprężenie piły (przy pracującym
silniku) do wartości (50 x b) N gdzie bszerokość piły w mm.
Jeśli przewidywany jest dłuższy przestój
pilarki naprężenie piły taśmowej należy w
pełni poluzować aby w ten sposób zapobiec
utracie wyrównoważenia kół taśmowych.
Jeżeli przecinane są okrągłe elementy,
przed rozpoczęciem pracy należy je dobrze
umocować.
Przed rozpoczęciem pracy należy
sprawdzić czy piła taśmowa przesuwa
się we właściwym kierunku i czy zęby jej
skierowane są ku dołowi.
wszystkich zespołów ochronnych, niebezpieczeństwach. Szczególnie chodzi tu o:
- niebezpieczeństwo wypadku, w obszarze
pracy piły gdzie jest ona nieosłonięta
- niebezpieczeństwo poważnego skaleczenia
podczas nieostrożnej wymiany piły
taśmowej
- przytrzaśnięcia palców podczas zamykania
pokrywy obudowy
- zagrożenie zdrowia związane z wdychaniam
pyłu drzewnego powstającego podczas
cięcia drewna (szczególnie chodzi o pył
dębowy i bukowy),
BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE.
Silnik pilarki przystosowany został do zasilania
jednym rodzajem i jedną wartością napięcia.
Przed podłączeniem pilarki do sieci zasilającej
należy upewnić się czy napięcie lokalnej sieci
zasilającej odpowiada rodzajowi i wartości
napięcia podanego na tabliczce znamionowej
pilarki.
WYMIANA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO
LUB WTYCZKI SIECIOWEJ
Wymiany przewodu zasilającego lub wtyczki
sieciowej może dokonać wyłącznie serwis
elektronarzędzi DeWALT. Przewód zasilający
oraz wtyczka sieciowa muszą być właściwie
pielęgnowane i nie mogą wykazywać oznak
jakiegokolwiek uszkodzenia.
PRZEDŁUŻANIE PRZEWODU
ZASłLAJĄCEGO
Przedłużacz elektryczny przewodu zasilającego musi być tak dobrany aby nie powodował
spadku mocy elektronarzędzia (patrz parametry
techniczne pilarki). Musi on mieć właściwy przekrój tył, miń. 1,5 mm2 i być zawsze rozwinęły na
całą długość.
NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z PRACĄ NA PILARCE TAŚMOWEJ
Największe zagrożenia podczas pracy na pilarce taśmowej stanowią:
- wszystkie obracające się i ruchome zespoły
(np. bardzo niebezpieczne jest dotknięcie
przesuwającego się brzszczotu piły)
- pękająca, na skutek przeciążenia, pilą
taśmowa
Obsługa pilarki DW876 - TYPE 2
Podczas pracy należy przestrzegać wszystkich
zasad bezpieczeństwa.
Pracę można rozpocząć dopiero wtedy gdy pilą
taśmowa osiągnie pełną prędkość ruchu.
Należy przestrzegać zawsze zasady właściwego doboru rodzaju piły w zależności od
rodzaju przecinanego, materiału i wymaganej
technologii pracy.
Miejsca najbardziej niebezpieczne to:
- obszar pracy piły
- obszar pracy obracających się elementów
pilarki
Podczas pracy na pilarce taśmowej nie wolno
zapominać o grożących, pomimo zastosowania
12
Pracę pilarką można rozpocząć wtedy gdy
założone są i właściwie zmontowane oslony
ochronne.
Nie należy zbyt mocno napinać piły taśmowej!
Podwójny ucios.
Za pomocą pilarki można dokonywać jednocześnie cięcia kątowego w dwóch płaszczyznach składając ze sobą cięcie pod kątem
(patrz wyżej) z cięciem ukośnym przy pochylonym stoliku.
Włączanie i wyłączanie pilarki.
Wyłącznik pilarki funkcjonuje dopiero wtedy gdy
zamknięta jest pokrywa obudowy pilarki
1
0
Cięcie „z wolnej ręki”.
Cięcie z wolnej ręki odbywa się bez wykorzystywania jakiejkolwiek przykładni. Podczas tego
typu pracy należy zwracać uwagę na to aby nie
wycinać łuków mniejszych niż pozwala na to
szerokość piły taśmowej.
= pilarka włączona, praca ciągła
= pilarka wyłączona
PODSTAWOWE RODZAJE CIĘCIA
Należy pamiętać o właściwym ustawieniu osłony ochronnej piły, tj. ok. 10 mm ponad górną
powierzchnią przecinanego elementu.
ODPYLANIE POLA PRACY.
Pilarka wyposażone jest w przyłącze zewnętrznego odciągu trocin (16). Przed podłączeniem
wybranego urządzenia odpylającego należy
zapoznać się z lokalnie obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
Cięcie podłużne.
Najpierw należy założyć przykładnie równoległą
w sposób opisany powyżej a następnie, poslugując się skalą liniową stawić przykładnie w
takim położeniu aby uzyskać pożądaną szerokość cięcia. Przecinany element należy powoli
przesuwać w kierunku zębów piły dociskając
go jednocześnie mocno do powierzchni stolika
roboczego i powierzchni przykładni.
Zęby piły powinny swobodnie skrawać materiał
a przecinany element nie powinien być dociskany do piły.
Prędkość przesuwu piły taśmowej powinna być
podczs całego procesu cięcia stała.
W bezpośrednim sąsiedztwie piły materiał należy przesuwać za pomocą popychacza.
Uwaga! Po zakończonej pracy należy pilarkę
wyłączyć i gdy jest wyłączona, wyciągnąć
wtyczkę zasilającą z gniazda sieciowego.
Konserwacja pilarki DW876 - TYPE 2
Elektronarzędzia DeWALT zostały tak skonstruowane aby nie wymagały większych zabiegów konserwacyjnych. By pracowały one
zawsze bez zarzutu załeca się ich regularne
czyszczenie.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Cięcie pod kątem (Rys.N).
Po ustawieniu przykładni kątowej (6) we właściwym położeniu, odpowiadającym założonemu
kątowi cięcia i zablokowaniu jej śrubą (31)
można dodatkowo posłużyć się ogranicznikiem
(30), którego położenie. blokuje śruba (38).
Dalej należy postępować tak samo jak podczas
cięcia wzdłużnego.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Cięcie ukośne (pochylony stolik).
Po ustawieniu stolika pilarki pod żądanym
kątem należy założyć przykładnie równoległą z
prawej strony piły taśmowej i postępować dałej
tak samo jak podczas cięcia wzdłużnego.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
13
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
14
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064632 - 04-07-2008
15
DW876 - - - - - B Table support
BANDSAW 2
©
16
DW876 - - - - - B Main unit
BANDSAW 2
©
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising