DW071K | DeWalt DW071K LASER instruction manual

559122-63 CZ
DW071
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ROTAČNÍ LASER
DW071
určení určitého bodu. Použití přístroje může
být od určení sklonu, umístění stěn, vyrovnánívyměření základů až po konstrukci podlah.
Gratulujeme Vám!
Stali jste se majiteli elektronického přístroje
firmy D E WALT. Léta zkušeností, neustálý
vývoj a technologické inovace dělají z výrobků
firmy DEWALT jedny z nejlepších přístrojů pro
profesionální použití.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Technická data
Napětí
Typ baterií
Rychlost rotace
Kategorie laseru
Kategorie zabezpečení
Provozní teplota
Závit zásuvky
Hmotnost (bez baterií)
DW071
V 4,5
3 × LR14 (D)
-1
min 0 – 600
II
IP54
°C 0 – 40
5/8“ × 11
kg 3,0
11
12
13
14
15
16
V této uživatelské příručce jsou používány
následující symboly:
Označuje nebezpečí úrazu, smrti anebo
poškození přístroje a to v případě, že
nebudou dodrženy instrukce uvedené
v této příručce.
17
18
Označuje nebezpečí požáru.
Výměna baterií (Obr. B)
Montáž a nastavení
Přístroj je vyroben pro používání baterií typu
LR14 (D).
• Odšroubujte a sejměte kryt prostoru pro
baterie (19).
• Vyměňte baterie (20). Ujistěte se, že baterie
jsou správně vloženy (Obr. 21).
• Namontujte zpět kryt prostoru pro baterie.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Rotační laser
1 Držák – uchycení na stěnu
1 Deska terče
1 Ochranné brýle
3 Baterie LR14 (D)
1 Přepravní krabice
1 Provozní příručka
•
Spínač s variabilní rychlostí
Tlačítko vynulování snímače nárazů
Tlačítko aktivace snímače nárazů
Přepravní rukojeť
Ovladač pro vyvážení (vyrovnání)
Držák (úchyt) na stěnu.
Tlačítko otáčení (rotace) hlavy laseru
Hlava rotačního laseru
Úroveň přední štěrbiny
Ovladač předního horizontálního
nastavení
Úchyt pro montáž na stěnu
Ukotvení úchytu pro montáž na stěnu
Ovladač ozubeného pastorku
Instalační ovladač
Prostor pro baterie
Ovladač pro zablokování ozubeného
pastorku
Ovladač pro boční horizontální nastavení
Úroveň boční štěrbiny
Baterie musí být vyměněny vždy
všechny (celá skupina). Nikdy
nekombinujte nové baterie s bateriemi
použitými. Pokud možno používejte
alkalické baterie.
Před uvedením přístroje do chodu si dobře
a s maximální pozorností si přečtěte tuto
uživatelskou příručku.
Ukazatel vybitých baterií (Obr. B)
Přístroj je vybaven ukazatelem kontrolkou nabití
baterií (22) umístěnou na ovládacím panelu.
Kontrolka se rozsvítí při zapnutí přístroje.
Pokud kontrolka bliká, znamená to, že mají být
vyměněny baterie, v takovém případě se přístroj
automaticky vypne.
• Pokud kontrolka začne blikat, ihned přístroj
vypněte a vyměňte baterie.
Popis (Obr. A)
Rotační laser DW071 byl vyprojektován pro
projekci laserového paprsku pro usnadnění
profesionálních prací. Přístroj může být
použit jak uvnitř, tak venku pro vyrovnání jak
do horizontální (vodorovné), tak vertikální
(svislé) roviny. Navíc je tento laserový přístroj
schopen projektovat pevný bod např. pro
11
Nastavení přístroje (Obr. C1 – C5)
•
Přístroj může být nastaven různými způsoby
a má tedy velmi široké použití.
•
Připevnění přístroje na zeď (Obr. C1)
Přístroj je dále vybaven uchycením na stěnu,
čímž je umožněna větší stabilita přístroje.
• Připevněte přístroj pomocí držáku na stěnu
a to podle požadovaného způsobu použití.
• Namontujte přístroj na držák (úchyt) tak, že
vložíte závitový čep (23) do jednoho z otvorů
na přístroji a utáhněte rukojeť (14).
Nastavení na trojnožku (Obr. C5)
Přístroj je vybaven úchytem pro trojnožku,
která umožňuje montáž DE0736 na trojnožku
(dodávána jako doplňková výbava) anebo na
jinou trojnožku, která odpovídá technickým
charakteristikám přístroje.
• Trojnožku (25) umístěte pokud možno
na rovný, horizontální a hladký povrch.
• Na trojnožku namontujte přístroj a to tak,
že budete otáčet závitovým čepem (26)
v otvoru (27), který se nachází na základně.
• Nastavte přístroj pro horizontální či vertikální
použití.
Uložení přístroje na zem (Obr. C1)
• Přístroj umístěte na rovnou a hladkou
horizontální plochu.
• Nastavte přístroj pro horizontální nebo
vertikální použití.
Připevnění na zeď (Obr. C2 – C5)
Přístroj je dále vybaven uchycením na stěnu
(11) na kolej, která je upevněna ke stěně, čímž
je umožněno a usnadněno vyrovnání veškerých
svislých i jiných prvků (Obr. C2)
• Podle výše uvedeného postupu upevněte
přístroj na základnu.
• Otočte přístroj na stranu tak, aby úchyt pro
uchycení na stěnu (11) byl v poloze pro
instalaci na kolej (Obr. C3).
• Otočte držák (úchyt) (6) směrem ke stěně,
otočte zablokováním držáku pro uchycení
na stěnu (12) po směru chodu hodinových
ručiček a otevřete tak čelisti držáku.
• Uchyťte čelisti ke koleji na stěně a otočte
zablokováním držáku pro uchycení na stěnu
(12) proti směru chodu hodinových ručiček
a tím upevníte – sevřete čelisti držáku.
• Zkontrolujte, zda je zablokování držáku pro
uchycení na stěnu (12) dobře utaženo.
Regulace-nastavení přístroje (Obr. D1 + D2)
Hlava laseru může být otočena pro aplikaci pro
určení jak horizontální (vodorovné) (Obr. D1),
tak vertikální (svislé) (Obr. D2) roviny.
Nastavení hlavy vzhledem k vodorovné
rovině – horizontální (Obr. D1)
• Upevněte přístroj do uvedené polohy.
• Zkontrolujte hladiny vzduchu (vodorovné
vyvážení) (9 + 18) pro zkontrolování, zda
je hlava v horizontální (vodorovné) rovině.
• Pro další nastavení postupujte následujícím
způsobem:
• Otáčejte ovladači horizontálního nastavení
(10 + 17) až bude hlava v horizontální
poloze. Pokud potřebujete vzduchovou
bublinu (vodováhy) posunout doprava,
otáčejte ovladačem doleva a obráceně.
Vertikální nastavení (Obr. D2)
• Upevněte přístroj do uvedené polohy.
• Zkontrolujte hladinu vzduchu (vodorovné
vyvážení) (28) pro zkontrolování, zda je
hlava v horizontální (vodorovné) rovině.
• Pro další nastavení postupujte následujícím
způsobem:
• Otáčejte ovladačem horizontálního
nastavení (29) až bude hlava v horizontální
poloze. Pokud potřebujete vzduchovou
bublinu (vodováhy) posunout doprava,
otáčejte ovladačem doleva a obráceně.
Před instalací přístroje na kolejnici
na stěně zkontrolujte, zda je kolejnice
správně upevněna ke stěně.
•
-
-
-
Pokud je nutné přístroj vyvážit, nastavte
ovladač (5) vyrovnání-vyvážení přístroje.
Nastavte přístroj pro horizontální použitíaplikaci.
Jiným způsobem může být přístroj upevněn
ke stěně pomocí montážních otvorů (24),
které se nacházejí na držáku (Obr. C2).
Umístěte přístroj do požadované výšky
na stěně a označte si umístění montážních
otvorů (Obr. C4).
Vyvrtejte otvory do všech označených poloh
(potřebná velikost: ∅ 6 mm, hloubka asi
35 mm.).
Do každého otvoru vložte hmoždinku
(vhodnou pro šroub 6 × 50 mm).
Zavěste přístroj na šrouby.
12
Nastavení svazku laserových paprsků (obr.
E1 + E4)
•
Horizontální (vodorovné) nastavení
• Zapněte přístroj a otáčejte hlavou laseru až
srovnáte svazek paprsků do požadovaného
bodu.
• Pro další nastavení postupujte následujícím
způsobem:
Pokud je přístroj umístěn na zemi (Obr. E1)
• Pro dosažení požadované výšky může být
přístroj umístěn na jakékoliv dostatečně
pevné podložce.
Pokud je přístroj umístěn na stěně (Obr. E2)
• Uvolněte upevňovací páčku (16) a nastavte
páčku ozubeného pastorku (13) tak, aby
bylo možno přístroj nastavit do správné
polohy. Utáhněte upevňovací páčku (16).
Pokud je přístroj umístěn na trojnožce (Obr. E3)
• Nastavte trojnožku tak, aby bylo dosaženo
požadované výšky.
Zapnutí a vypnutí přístroje (on a off) (Obr. A)
•
•
Spínač nastavení rychlosti (1) může být použit
pro nastavení rychlosti otáčení, která umožňuje
zvýšení kvality svazku paprsků. Rotační hlava
se zastaví v první čtvrtině nastavení.
• Otáčejte spínačem (1) požadovaným
směrem: otáčení po směru chodu
hodinových ručiček zvýší rychlost rotace;
otáčení proti směru chodu hodinových
ručiček sníží rychlost rotace.
• Pro dosažení pevného bodu nastavte spínač
na první čtvrtinu nastavení-stupnice.
• Pro dosažení svítícího svazku paprsků
nastavte spínač na pomalou rychlost
otáčení.
• Pro dosažení stálého-konstantního svazku
paprsků nastavte spínač rychlosti na
vysokou rychlost otáčení.
Manuální otáčení hlavy laseru (Obr. G)
V pevné poloze přístroje může být hlava laseru
otáčena manuálně.
• Zmáčkněte tlačítko rotace (7) a držte ho
zmáčknuté, otáčejte hlavou laseru (8) až
do požadované polohy.
Instrukce pro použití
Vždy dodržujte platné bezpečnostní
a provozní normy a předpisy.
•
•
•
•
Pokud chcete přístroj zapnout, otočte
spínač (1) po směru chodu hodinových
ručiček.
Pokud chcete přístroj vypnout, otáčejte
spínačem (1) proti směru chodu hodinových
ručiček až dojde k zaskočení do odpovídající
polohy.
Nastavení rychlosti rotace (Obr. F)
Vertikální (svislé) nastavení (obr. E4)
• Zapněte přístroj a otáčejte hlavou laseru až
srovnáte svazek paprsků do požadovaného
bodu.
• Pro další nastavení postupujte následujícím
způsobem:
• Uvolněte upevňovací páčku (16) a nastavte
páčku ozubeného pastorku (13) tak, aby bylo
možno přístroj nastavit do správné polohy.
Utáhněte upevňovací páčku (16) (Obr. E4).
• Otáčejte ovladačem horizontálního
nastavení (30) až bude hlava vyrovnána
s požadovaným bodem.
•
Pokud došlo k pádu přístroje, obraťte
se na autorizované Servisní asistenční
středisko, které provede novou kalibraci
hlavy laseru.
Vždy si označte střed bodu nebo svazku
laserových paprsků.
Pro zvýšení přesnosti a pracovního dosahu
přístroje umístěte přístroj vždy do středu
pracovního prostoru.
Ujistěte se, že je přístroj pevně uložen.
Extrémní tepelné rozdíly způsobují
pohyb vnitřních součástí s eventuálními
nepřesnostmi měření. Pokud je přístroj
používán v těchto extrémních podmínkách,
pravidelně kontrolujte jeho přesnost.
Pravidelně kontrolujte zda nedošlo
k poškození přístroje nárazy: náraz může
způsobit to, že přístroj bude muset být znovu
vyvážen nebo znovu umístěn-uložen.
Nikdy se nepokoušejte zmáčknout
tlačítko manuálního otáčení hlavy
laseru, pokud se tato hlava otáčí
předem nastavenou rychlostí.
Snímač nárazů (Obr. H)
Snímač nárazů je citlivý na jakýkoliv náraz,
který by mohl změnit nastavení nebo vyvážení
přístroje. Pokud je rozpoznán náraz, začne
blikat kontrolka (32).
• Pro obnovení funkce snímače nárazů
zmáčkněte tlačítko (2). Kontrolka (32)
přestane blikat.
13
Aktivace spínače snímače nárazů
Pokud byl aktivován spínač snímače nárazů,
v případě rozpoznání nárazu, hlava rotačního
laseru zablokuje rotaci a svazek laserových
paprsků začne blikat.
• Pro obnovení funkce spínače snímače
nárazů zmáčkněte tlačítko (3). Rozsvítí se
kontrolka (31).
• Pro obnovení funkce snímače nárazů
zmáčkněte tlačítko (2). Kontrolka
(32) přestane blikat a přístroj se vrátí
do normálního režimu funkce.
Údržba
Váš elektrický přístroj firmy D E WALT byl
vyprojektován tak, aby měl co největší životnost
pouze s minimální údržbou. Pro správnou funkci
přístroje je však nutné o přístroj dobře dbát
a provádět pravidelnou údržbu.
Kontrola vytárování
Pro zajištění správné diagnózy, musí být
pravidelně prováděny přesné kontroly
vytárování. Pokaždé, pokud zjistíte chybu,
musí být přístroj vytárován v kvalifikovaném
asistenčním středisku.
Výbava zařízení (Obr. I1 + I3)
K dispozici jsou různé doplňky, které mohou
usnadnit práci s přístrojem.
Laser musí být vytárován vždy pouze
v autorizovaném Servisním asistenčním
středisku.
Laserové brýle (Obr. I1)
Jedná se o brýle s červenými čočkami, které
zlepšují viditelnost svazku laserových paprsků
v případě velkého osvětlení prostoru, či při
používání na větší vzdálenosti. Optimální
použití je uvnitř místností, čočky filtrují osvětlení
místnosti a dávají větší intenzitu bodu či
vysílanému paprsku. Brýle však nezabraňují
přístupu laserových paprsků do očí.
Kontrola chyb sklonu (vyvážení)
Následující pracovní postupy umožňují
kontrolovat vytárování hlavy laseru pro
horizontální měření.
• Umístěte přístroj tak, aby byl mezi dvěmi
vertikálními stěnami, které jsou od sebe
vzdáleny asi 30 m.
• Umístěte přístroj na trojnožku, nastavte
hlavu laseru pro horizontální měření.
• Pro provedení rychlé kontroly zkontrolujte
přední a zadní hladinu vzduchu (vodorovné
vyvážení). Je nutné nastavit pouze jednu
z rovin, protože jsou obě horizontální.
Pokud to není možné, je nutno provést
vytárování hlavy laseru.
V případě, že používáte tyto brýle,
nedívejte se nikdy přímo do laserového
paprsku.
Deskový terč DE0730 (Obr. I2)
Deskový terč určuje a označuje laserový paprsek,
který jím prochází, tím se zlepšuje viditelnost
vysílaného svazku paprsků. Svazek paprsků
prochází červeným plastovým povrchem
a odráží se na zadní straně desky. Aby bylo
tuto desku možno použít pro horizontální či
vertikální nastavení přístroje, je deska vybavena
metrickou a anglickou (palcovou) stupnicí a je
v horní části vybavena magnety, aby ji bylo
možné uchytit ke kolejnici umístěné na stropě,
nebo na ocelové čepy.
Provedení kontroly sklonu (vyvážení) ze předu
do zadu:
• Umístěte přístroj tak, aby měl před sebou
a za sebou vertikální plochu-stěnu.
• Zapněte přístroj s rotující laserovou
hlavou.
• Označte si střed laserového paprsku na obě
stěny.
• Vypněte přístroj a otočte ho o 180° tak,
abyste obrátili jeho orientaci.
• Znovu zapněte přístroj s rotující laserovou
hlavou, znovu označte středy laserového
paprsku na obou stěnách. Přístroj
vypněte.
• Změřte rozdíl mezi označenými body
na obou stěnách. Rozdíl mezi body
označenými na jedné stěně musí odpovídat
rozdílu mezi označenými body na stěně
druhé.
• Pokud je rozdíl mezi body 6,35 mm a méně,
je hlava laseru vytárována správně.
Držák-úchyt pro instalaci na stěnu (Obr. I3)
Držák-úchyt pro instalaci přístroje na stěnu je
používán jako základna pro zvýšení stability
přístroje.
Doplňková výbava
Pro detailnější informace o doplňkové výbavě
zařízení kontaktujte Vašeho prodejce.
Doplňkové součásti jsou:
- Digitální laserový snímač DE0732
- Tyč se stupnicí DE0734
- Trojnožka DE0736
14
•
Pokud je rozdíl větší, musí být hlava laseru
nově vytárována.
•
•
Provedení kontroly bočního sklonu
(vyvážení):
• Přístroj umístěte tak, aby se nacházel po
stranách mezi dvěmi vertikálními plochami
– stěnami.
• Proveďte stejný výše popsaný pracovní
postup, označte si středy paprsků na obou
stěnách, poté přístroj otočte o 180° a opět
označte středy paprsků.
• Změřte rozdíl mezi označenými body na obou
stěnách. Rozdíl mezi body označenými
na jedné stěně musí odpovídat rozdílu mezi
označenými body na stěně druhé.
• Pokud je rozdíl mezi body 6,35 mm a méně,
je hlava laseru vytárována správně.
• Pokud je rozdíl větší, musí být hlava laseru
nově vytárována.
•
•
•
Z vertikální rovině spusťte olůvko.
Zapněte přístroj s rotující laserovou
hlavou.
Srovnejte svazek laserových paprsků
s provázkem olůvka.
Pokud je laserový paprsek zcela srovnán
s provázkem olůvka, je hlava laseru
vytárována správně.
Pokud není laserový paprsek zcela srovnán
s provázkem olůvka, je nutno provést nové
vykalibrování hlavy laseru.
Čištění přístroje
•
•
•
Kontrola kuželovitosti – sbíhavosti
Následující kontrola se provádí pro zjištění
vytárování laserového paprsku vzhledem
k hlavě laseru.
• Umístěte přístroj asi 7,5 m od vertikální
plochy – stěny.
• Nastavte hlavu pro horizontální měření
– použití.
• Pro provedení rychlé kontroly zapněte
přístroj s rotující laserovou hlavou. Přístroj
musí vysílat jediný svazek paprsků. Pokud
jsou tyto svazky (paprsky) dva, je nutno
vytárovat laser.
• Zapněte přístroj se stojící hlavou laseru.
• Otočte hlavu laseru tak, aby na vertikální
ploše – stěně byly promítány body laseru.
• Označte vertikální polohu středu každého
laserového paprsku. Přístroj vypněte.
• Změřte rozdíl mezi vzdálenostmi mezi
jednotlivými body.
• Pokud je rozdíl vzdáleností mezi body 2,4 mm
a méně, je hlava laseru vytárována správně.
• Pokud je rozdíl vzdáleností mezi body větší
než 2,4 mm, musí být hlava laseru nově
vytárována.
Před čištěním přístroje vyjměte baterie.
Nechte otevřeny otvory pro ventilaci
a pravidelně proveďte čištění vnějšku
přístroje měkkým hadříkem.
Pokud je to nutné, očistěte čočku pomocí
měkkého hadříku nebo bavlněného tampónu
navlhčeného v alkoholu-lihu. Nepoužívejte
žádný typ čisticího prostředku.
Baterie
•
Kontrola vertikálních chyb
Následující kontroly se provádějí pro ověření
vytárování hlavy laseru pro vertikální měření.
• Umístěte přístroj asi 7,5 m od vertikální
plochy – stěny.
• S přístrojem upevněným na trojnožce
nastavte hlavu laseru pro vertikální měření
– aplikaci.
15
Při likvidaci použitých baterií dodržujte
normy a předpisy pro ochranu životního
prostředí. Informujte se u kompetentních
úřadů o tom, kde je možno tyto baterie
likvidovat.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání elektrických přístrojů a zařízení
dodržujte vždy bezpečnostní normy a předpisy,
aby bylo zamezeno požáru, elektrickým
výbojům a zraněním. Před použitím přístroje
si pozorně přečtěte instrukce obsažené v této
uživatelské příručce. Dbejte také instrukcí
uvedených v uživatelské příručce pro používání
elektrických zařízení vztahujících se k tomuto
přístroji. Tuto uživatelskou příručku dobře
uschovejte pro případné další konzultace.
•
•
Všeobecné předpisy
•
•
•
•
•
•
Udržujte pořádek na pracovišti. Pracovní
prostřední a pracovní pulty, na kterých není
udržován pořádek, mohou způsobit nehody
na pracovišti.
Dbejte charakteristických vlastností
pracovního prostředí. Elektrická zařízení
nevystavujte vlhkosti. Dbejte na to, aby
byl pracovní prostor dobře osvětlen.
Nepoužívejte elektrické přístroje v plynném
anebo v hořlavém prostředí.
Chraňte se před elektrickými výboji.
Zam e z t e k o n ta k tů m s e z a ř íz ení mi
s elektrickým výbojem na uzemnění (např.
hadice, ledničky atd.). Během použití
v extrémních podmínkách (např. vysoká
vlhkost, koncentrace kovového prachu atd.)
je možno zvýšit elektrické zabezpečení
připojením izolačního transformátoru do
série, anebo připojením nouzového spínače
pro případ závady (FI).
Zamezte přístupu dětí do pracovního
prostoru. Nedovolte, aby se cizí osoby
dotýkaly přístroje anebo prodlužovacího
kabelu. Děti mladší 16-ti let se v pracovním
prostoru mohou pohybovat pouze
v doprovodu dospělých.
Používejte odpovídající zařízení. Použití
přístroje je uvedeno v tomto uživatelském
návodu. Nezatěžujte zařízení a jeho
doplňky, určené pro určité zatížení, výkony,
které vyžadují větší výkon.
Pozor! Používání doplňkových zařízení či
jiných nástrojů, nebo jiné používání tohoto
přístroje pro jiné účely, než které jsou
doporučeny v této uživatelské příručce,
může způsobit nebezpečí zranění.
Vždy udržujte přístroj v dobrém stavu.
Z důvodu správné funkce udržujte doplňky
přístroje vždy čisté. Dodržujte instrukce
pro mazání a výměnu doplňků.Pravidelně
•
•
kontrolujte stav připojovacího kabele
el.energie, pokud je poškozen, dejte ho
opravit do autorizovaného Servisního
asistenčního střediska firmy D E WALT.
Ovladače udržujte vždy čisté, suché a bez
přítomnosti oleje či mastnot.
Uskladnění elektrického zařízení
po použití. Elektrické zařízení vždy uložte
na bezpečné a suché místo tak, aby k němu
neměly přístup děti.
Zkontrolujte, zda nejsou části přístroje
poškozeny. Před použitím vždy dobře
zkontrolujte, zda nejsou poškozeny části
přístroje, které by mohly způsobit jeho špatnou
funkci. Zkontrolujte správné vyrovnání
pohyblivých součástí přístroje a ujistěte se,
že nejsou zadřeny, že nejsou poškozeny
jejich součásti či úchyty, nebo zda přístroj
nemá jiné závady, které by mohly způsobit
jeho nesprávnou funkci. Bezpečnostní
zařízení, nebo jiné vadné součásti musí být
vyměněny předepsaným způsobem. Nikdy
přístroj nepoužívejte pokud je vadný hlavní
spínač, proveďte jeho výměnu za pomoci
autorizovaného Servisního asistenčního
střediska firmy DEWALT.
Vyjměte skupinu baterie. Vždy vyjměte
baterie, pokud nebudete přístroj delší
dobu používat, před jakýmkoliv zákrokem
na zařízení a při jakékoliv výměně doplňků
či součástí.
Pro opravy se vždy obraťte na
autorizované Servisní asistenční
středisko firmy DEWALT. Tento elektrický
přístroj odpovídá platným základním
bezpečnostním normám a předpisům.
Pro zamezení úrazům musí být opravy
na elektrických zařízeních prováděny pouze
kvalifikovaným personálem.
Další bezpečnostní instrukce pro rotační
lasery
•
Tento laser odpovídá charakteristickým
vlastnostem kategorie 2, stanovené normou
EN 60825-1:1994+A11. Nikdy nevyměňujte
diodu laseru za diodu jiného typu. V
případě poškození musí být laser opraven
v Servisním asistenčním středisku.
• Laser je určen pouze k projekci laserových
paprsků.
Zasažení očí laserovým paprskem 2.kategorie
je neškodné po maximálně 0,25 sekundy.
Většinou jsou schopny oči ochránit reflexy
16
očních víček. Ve vzdálenosti větší než 1 m
odpovídá laser kategorii 1 a proto je zcela
bezpečný a neškodný.
• Nikdy se vědomě nedívejte přímo
do laserového paprsku.
• Nikdy nepoužívejte optické přístroje
ke sledování laserového paprsku.
• Přístroj připojte tak, aby projekce laserového
paprsku nebyla nikdy ve výšce lidské hlavy.
• Zamezte přístupu dětí k laserovému
zařízení.
ES Prohlášení o shodě
DW071
Firma D E WALT prohlašuje, že elektrická
zařízení byla vyrobena v souladu s normami:
98/37/EU, 89/336/EU, 73/23/EU, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 a EN 61010-1.
Pro jakékoliv další informace kontaktujte firmu
DEWALT na adrese, uvedené na zadní straně
této uživatelské příručky.
Zvláštní bezpečnostní normy pro baterie
•
•
•
•
•
•
Nikdy se nepokoušejte baterie otevřít či
poškodit.
Zamezte styku baterií s vodou.
Zamezte styku baterií s ohněm.
Nikdy baterie neskladujte v místech, kde
může teplota překročit 40°C.
Používejte pouze správný typ baterií.
V případě jejich výměny nikdy nepoužívejte
současně baterie nové se starými.
V extrémních podmínkách se může projevit
vytékání kapaliny z baterie. V takovém
případě pokračujte podle následujícího
postupu:
- Baterie pomocí hadříku dobře utřete.
Zamezte kontaktu kapaliny s pokožkou
či s očima. Zamezte vniknutí kapaliny
do úst, nikdy ji nepolykejte.
- V případě, že se Vám kapalina dostane
do styku s pokožkou nebo do očí,
vypláchněte zasaženou část proudem
čisté vody a to po dobu nejméně 10-ti
minut a přivolejte lékařskou pomoc.
LpA (hlučnost)
Průměrná čtvereční hodnota
akcelerace
* vzhledem ke sluchu obsluhy
70 dB(A)*
2,5 m/s2
TUV Rheinland of North America
File Number E2071161.02-A1
Ředitel vývoje a výzkumu
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straβe 40,
D-65510, Idstein, Německo
Nebezpečí požáru! Pokud jsou baterie
demontovány, zamezte zkratům
výstupů.
Štítky na přístroji
Pro celkové zobrazení všech štítků umístěných
na přístroji viz celkové shrnutí na konci této
příručky. Štítky mají následující ikony:
Před uvedením do funkce si podrobně
přečtěte příručku a návod.
Upozornění pro zařízení laser.
Upozornění na zranění.
17
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
18
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047253- 11-07-2007
19
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
20
DW071K - - - - A
LASER 1
©
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising