DW071K | DeWalt DW071K LASER instruction manual

544666-90 SK
DW071
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ROTAČNÝ LASER
DW071
pre určenie určitého bodu. Použitie prístroja
môže byť od určenia sklonu, umiestnenia
stien, vyrovnania - vymerania základov až po
konštrukciu podláh.
Gratulujeme Vám!
Stali ste sa majiteľom elektronického prístroja
firmy DEWALT. Roky skúseností, neustály vývoj
a technologické inovácie robia z výrobkov
firmy DEWALT jedny z najlepších prístrojov pre
profesionálne použitie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Technické dáta
Napätie
V
Typ batérií
Rýchlosť rotácie
min-1
Kategória laseru
Kategória zabezpečenia
Prevádzková teplota
°C
Závit zásuvky
Hmotnosť (bez batérií)
kg
DW071
4,5
3 × LR14 (D)
0 – 600
II
IP54
0 – 40
5/8“ × 11
3,0
11
12
13
14
15
16
V tejto užívateľskej príručke sú používané
nasledovné symboly:
Označuje nebezpečenstvo úrazu,
smrti alebo poškodenia prístroja
a to v prípade, že nebudú dodržané
inštrukcie uvedené v tejto príručke.
17
Označuje nebezpečenstvo požiaru.
Montáž a nastavenie
18
Výmena batérií (Obr. B)
Obsah balenia
Prístroj je vyrobený pre používanie batérií typu
LR14 (D).
• Odskrutkujte a zložte kryt priestoru pre
batérie (19).
• Vymeňte batérie (20). Uistite sa, že batérie
sú správne vložené (Obr. 21).
• Namontujte späť kryt priestoru pre
batérie.
Balenie obsahuje:
1 Rotačný laser
1 Držiak – uchytenie na stenu
1 Doska terča
1 Ochranné okuliare
3 Batérie LR14 (D)
1 Prepravná krabica
1 Prevádzková príručka
•
Spínač s variabilnou rýchlosťou
Tlačidlo vynulovania snímača nárazov
Tlačidlo aktivácie snímača nárazov
Prepravná rukoväť
Ovládač pre vyváženie (vyrovnanie)
Držiak (úchytka) na stenu.
Tlačidlo otáčania (rotácie) hlavy laseru
Hlava rotačného laseru
Úroveň prednej štrbiny
Ovládač predného horizontálneho
nastavenia
Úchytka pre montáž na stenu
Ukotvenie úchytky pre montáž na stenu
Ovládač ozubeného pastorku
Inštalačný ovládač
Priestor pre batérie
Ovládač pre zablokovanie ozubeného
pastorku
Ovládač pre bočné horizontálne
nastavenie
Úroveň bočnej štrbiny
Batérie musia byť vymenené vždy všetky
(celá skupina). Nikdy nekombinujte
nové batérie s batériami použitými.
Pokiaľ je to možné používajte alkalické
batérie.
Pred uvedením prístroja do chodu si dobre
a s maximálnou pozornosťou prečítajte túto
užívateľskú príručku
Popis (Obr. A)
Ukazovateľ vybitých batérií (Obr. B)
Prístroj je vybavený ukazovateľom kontrolkou
nabitia batérií (22) umiestnenou na ovládacom
paneli. Kontrolka sa rozsvieti pri zapnutí
prístroja. Pokiaľ kontrolka bliká, znamená to, že
batérie majú byť vymenené, v takomto prípade
sa prístroj automaticky vypne.
Rotačný laser DW073 bol vyprojektovaný
pre projekciu laserového lúča pre uľahčenie
profesionálnych prác. Prístroj môže byť použitý
vo vnútri, aj vonku pre vyrovnanie či už do
horizontálnej (vodorovnej), alebo vertikálnej
(zvislej) roviny. Naviac je tento laserový
prístroj schopný projektovať pevný bod napr.
11
•
Pokiaľ kontrolka začne blikať, ihneď prístroj
vypnite a vymeňte batérie.
-
Nastavenie prístroja (Obr. C1 – C5)
-
Prístroj môže byť nastavený rôznymi spôsobmi
a má teda veľmi široké použitie.
•
Pripevnenie prístroja na stenu (Obr. C1)
Prístroj je ďalej vybavený uchytením na stenu,
čím je umožnená väčšia stabilita prístroja.
• Pripevnite prístroj pomocou držiaka na stenu a
to podľa požadovaného spôsobu použitia.
• Namontujte prístroj na držiak (úchytku) tak, že
vložíte závitový čap (23) do jedného z otvorov
na prístroji a utiahnite rukoväť (14).
•
Pripevnenie na stenu (Obr. C2 – C5)
Prístroj je ďalej vybavený uchytením na stenu
(11) na koľajničku, ktorá je upevnená ku stene,
čím je umožnené a uľahčené vyrovnanie
všetkých zvislých a iných prvkov (Obr. C2)
• Podľa vyššie uvedeného postupu upevnite
prístroj na základňu.
• Otočte prístroj na stranu tak, aby úchytka
pre uchytenie na stenu (11) bola v polohe
pre inštaláciu na koľajničku (Obr. C3).
• Otočte držiak (úchytku) (6) smerom ku
stene, otočte zablokovaním držiaka pre
uchytenie na stenu (12) v smere chodu
hodinových ručičiek a otvorte tak čeľuste
držiaka.
• Uchyťte čeľuste ku koľajničke na stene
a otočte zablokovaním držiaka pre uchytenie
na stenu (12) proti smeru chodu hodinových
ručičiek a tým upevníte – zovriete čeľuste
držiaka.
• Skontrolujte, či je zablokovanie držiaka pre
uchytenie na stenu (12) dobre utiahnuté.
Regulácia - nastavenie prístroja (Obr. D1 + D2)
Hlava laseru môže byť otočená pre aplikáciu pre
určenie ako horizontálnej (vodorovnej) (Obr. D1),
tak vertikálnej (zvislej) (Obr. D2) roviny.
Nastavenie hlavy vzhľadom k vodorovnej
rovine – horizontálne (Obr. D1)
• Upevnite prístroj do uvedenej polohy.
• Skontrolujte hladiny vzduchu (vodorovné
vyváženie) (9 + 18) pre skontrolovanie, či je
hlava v horizontálnej (vodorovnej) rovine.
• Pre ďalšie nastavenie postupujte
nasledujúcim spôsobom:
• Otáčajte ovládačmi horizontálneho nastavenia
(10 + 17) až bude hlava v horizontálnej
polohe. Pokiaľ potrebujete vzduchovú
bublinu (vodováhy) posunúť doprava,
otáčajte ovládačom doľava a obrátene.
Pred inštaláciou prístroja na koľajničku
na stenu skontrolujte, či je koľajnička
správne upevnená ku stene.
-
Pokiaľ je nutné prístroj vyvážiť, nastavte
ovládač (5) vyrovnania - vyváženia prístroja.
Nastavte prístroj pre horizontálne použitie
- aplikáciu.
Nastavenie na trojnožku (Obr. C5)
Prístroj je vybavený úchytkou pre trojnožku,
ktorá umožňuje montáž DE0736 na trojnožku
(dodávaná ako doplnková výbava) alebo na
inou trojnožku, ktorá zodpovedá technickým
charakteristikám prístroja.
• Trojnožku (25) umiestnite pokiaľ možno
na rovný, horizontálny a hladký povrch.
• Na trojnožku namontujte prístroj a to tak, že
budete otáčať závitovým čapom (26) v otvore
(27), ktorý sa nachádza na základni.
• Nastavte prístroj pre horizontálne či
vertikálne použitie.
Uloženie prístroja na zem (Obr. C1)
• Prístroj umiestnite na rovnú a hladkú
horizontálnu plochu.
• Nastavte prístroj pre horizontálne alebo
vertikálne použitie.
•
Vyvŕtajte otvory do všetkých označených
polôh (potrebná veľkosť: ∅ 6 mm, hĺbka
asi 35 mm.).
Do každého otvoru vložte hmoždinku
(vhodnú pre skrutku 6 × 50 mm).
Zaveste prístroj na skrutky.
Vertikálne nastavenie (Obr. D2)
• Upevnite prístroj do uvedenej polohy.
• Skontrolujte hladinu vzduchu (vodorovné
vyváženie) (28) pre skontrolovanie, či je
hlava v horizontálnej (vodorovnej) rovine.
• Pre ďalšie nastavenie postupujte
nasledovným spôsobom:
• Otáčajte ovládačom horizontálneho
nastavenia (29) až bude hlava v horizontálnej
polohe. Pokiaľ potrebujete vzduchovú
Iným spôsobom môže byť prístroj upevnený
ku stene pomocou montážnych otvorov
(24), ktoré sa nachádzajú na držiaku (Obr.
C2).
Umiestnite prístroj do požadovanej výšky na
stene a označte si umiestnenie montážnych
otvorov (Obr. C4).
12
bublinu (vodováhy) posunúť doprava,
otáčajte ovládačom doľava a opačne.
•
Nastavenie zväzku laserových lúčov
(obr. E1 + E4)
•
Horizontálne (vodorovné) nastavenie
• Zapnite prístroj a otáčajte hlavou laseru
až zameriate zväzok lúčov na požadovaný
bod.
• Pre ďalšie nastavenie postupujte
nasledujúcim spôsobom:
Pokiaľ je prístroj umiestnený na zemi (Obr. E1)
• pre dosiahnutie požadovanej výšky môže
byť prístroj umiestnený na akejkoľvek
dostatočne pevnej podložke.
Pokiaľ je prístroj umiestnený na stene (Obr. E2)
• Uvoľnite upevňovaciu páčku (16) a nastavte
páčku ozubeného pastorku (13) tak, aby
bolo možné prístroj nastaviť do správnej
polohy. Utiahnite upevňovaciu páčku (16).
Pokiaľ je prístroj umiestnený na trojnožke
(Obr. E3)
• Nastavte trojnožku tak, aby bolo dosiahnuté
požadovanej výšky.
Zapnutie a vypnutie prístroja (on a off)
(Obr. A)
•
•
Spínač nastavenia rýchlosti (1) môže byť
použitý pre nastavenie rýchlosti otáčania,
ktorá umožňuje zvýšenie kvality zväzku lúčov.
Rotačná hlava sa zastaví v prvej štvrtine
nastavenia.
• Otáčajte spínačom (1) požadovaným
smerom: otáčanie v smere chodu
hodinových ručičiek zvýši rýchlosť rotácie;
otáčanie proti smeru chodu hodinových
ručičiek zníži rýchlosť rotácie.
• Pre dosiahnutie pevného bodu nastavte
spínač na prvú štvrtinu nastavenia stupnice.
• Pre dosiahnutie svietiaceho zväzku lúčov
nastavte spínač na pomalú rýchlosť
otáčania.
• Pre dosiahnutie stáleho - konštantného
zväzku lúčov nastavte spínač rýchlosti
na vysokú rýchlosť otáčania.
Inštrukcie pre použitie
Vždy dodržujte platné bezpečnostné a
prevádzkové normy a predpisy.
•
•
•
Pokiaľ chcete prístroj zapnúť, otočte spínač
(1) v smere chodu hodinových ručičiek.
Pokiaľ chcete prístroj vypnúť, otáčajte
spínačom (1) proti smeru chodu
hodinových ručičiek až dôjde k zaskočeniu
do zodpovedajúcej polohy.
Nastavenie rýchlosti rotácie (Obr. F)
Vertikálne (zvislé) nastavenie (obr. E4)
• Zapnite prístroj a otáčajte hlavou laseru až
zameriate zväzok lúčov na požadovaný bod.
• Pre ďalšie nastavenie postupujte
nasledujúcim spôsobom:
• Uvoľnite upevňovaciu páčku (16) a nastavte
páčku ozubeného pastorku (13) tak, aby
bolo možné prístroj nastaviť do správnej
polohy. Utiahnite upevňovaciu páčku (16)
(Obr. E4).
• Otáčajte ovládačom horizontálneho
nastavenia (30) až bude hlava vyrovnaná
s požadovaným bodom.
•
Pravidelne kontrolujte či nedošlo
k poškodeniu prístroja nárazmi: náraz môže
spôsobiť to, že prístroj bude musieť byť
znovu vyvážený alebo znovu umiestnený
- uložený.
Pokiaľ došlo k pádu prístroja, obráťte
sa na autorizované Servisné asistenčné
stredisko, ktoré vykoná novú kalibráciu
hlavy lasera.
Manuálne otáčanie hlavy laseru (Obr. G)
V pevnej polohe prístroja môže byť hlava laseru
otáčaná manuálne.
• Stlačte tlačidlo rotácie (7) a držte ho
stlačené, otáčajte hlavou laseru (8) až
do požadovanej polohy.
Vždy si označte stred bodu alebo zväzku
laserových lúčov.
Pre zvýšenie presnosti a pracovného
dosahu prístroja umiestnite prístroj vždy
do stredu pracovného priestoru.
Uistite sa, že je prístroj pevne uložený.
Extrémne tepelné rozdiely spôsobujú
pohyb vnútorných súčastí s eventuálnymi
nepresnosťami merania. Pokiaľ je prístroj
používaný v týchto extrémnych podmienkach,
pravidelne kontrolujte jeho presnosť.
Nikdy sa nepokúšajte stlačiť tlačidlo
manuálneho otáčania hlavy laseru,
pokiaľ sa táto hlava otáča vopred
nastavenou rýchlosťou.
13
Snímač nárazov (Obr. H)
Držiak - úchytka pre inštaláciu na stenu
(Obr. I3)
Držiak - úchytka pre inštaláciu prístroja na stenu
je používaná ako základňa pre zvýšenie stability
prístroja.
Snímač nárazov je citlivý na akýkoľvek náraz,
ktorý by mohol zmeniť nastavenie alebo
vyváženie prístroja. Pokiaľ je náraz rozpoznaný,
začne blikať kontrolka (32).
• Pre obnovenie funkcie snímača nárazov
stlačte tlačidlo (2). Kontrolka (32) prestane
blikať.
Doplnková výbava
Pre detailnejšie informácie o doplnkovej výbave
zariadenia kontaktujte Vášho predajcu.
Aktivácia spínača snímača nárazov
Pokiaľ bol aktivovaný spínač snímača nárazov,
v prípade rozpoznania nárazu, hlava rotačného
laseru zablokuje rotáciu a zväzok laserových
lúčov začne blikať.
• Pre obnovenie funkcie spínača snímača
nárazov stlačte tlačidlo (3). Rozsvieti sa
kontrolka (31).
• Pre obnovenie funkcie snímača nárazov
stlačte tlačidlo (2). Kontrolka (32) prestane
blikať a prístroj sa vráti funkcie do
normálneho režimu.
Doplnkové súčasti sú:
- Digitálny laserový snímač DE0732
- Tyč so stupnicou DE0734
- Trojnožka DE0736
Údržba
Váš elektrický prístroj firmy D E WALT bol
vyprojektovaný tak, aby mal čo najväčšiu
životnosť len s minimálnou údržbou. Pre
správnu funkciu prístroja je však nutné o prístroj
dobre dbať a vykonávať pravidelnú údržbu.
Výbava zariadenia (Obr. I1 + I3)
Kontrola kalibrácie
K dispozícii sú rôzne doplnky, ktoré môžu
uľahčiť prácu s prístrojom.
Pre zaistenie správnej diagnózy, musia byť
pravidelne vykonávané presné kontroly
kalibrácie. Zakaždým, keď zistíte chybu,
musí byť prístroj kalibrovaný v kvalifikovanom
asistenčnom stredisku.
Laserové okuliare (Obr. I1)
Ide o okuliare s červenými šošovkami, ktoré
zlepšujú viditeľnosť zväzku laserových lúčov
v prípade veľkého osvetlenia priestoru, či pri
používaní na väčšie vzdialenosti. Optimálne
použitie je vo vnútri miestností, šošovky filtrujú
osvetlenie miestnosti a dávajú väčšiu intenzitu
bodu či vysielanému lúču. Okuliare však
nezabraňujú prístupu laserových lúčov do očí.
Laser musí byť kalibrovaný vždy
len v autorizovanom Servisnom
asistenčnom stredisku.
Kontrola chýb sklonu (vyváženia)
Nasledujúce pracovné postupy umožňujú
kontrolovať kalibráciu hlavy laseru pre
horizontálne meranie.
• Umiestnite prístroj tak, aby bol medzi dvomi
vertikálnymi stenami, ktoré sú od seba
vzdialené asi 30 m.
• Umiestnite prístroj na trojnožku, nastavte
hlavu laseru pre horizontálne meranie.
• Pre vykonanie rýchlej kontroly skontrolujte
prednú a zadnú hladinu vzduchu (vodorovné
vyváženie). Je nutné nastaviť len jednu
z rovín, pretože sú obidve horizontálne.
Pokiaľ to nie je možné, je nutné vykonať
kalibrovanie hlavy laseru.
V prípade, že používate tieto okuliare,
nedívajte sa nikdy priamo do laserového
lúča.
Doskový terč DE0730 (Obr. I2)
Doskový terč určuje a označuje laserový
lúč, ktorý ním prechádza, tým sa zlepšuje
viditeľnosť vysielaného zväzku lúčov. Zväzok
lúčov prechádza červeným plastovým
povrchom a odráža sa na zadnej strane
dosky. Aby bolo túto dosku možné použiť pre
horizontálne či vertikálne nastavenie prístroja,
je doska vybavená metrickou a anglickou
(palcovou) stupnicou a je v hornej časti
vybavená magnetmi, aby ju bolo možné uchytiť
ku koľajnici umiestnenej na strope, alebo
na oceľové čapy.
Vykonanie kontroly sklonu (vyváženia) z predu
dozadu:
• Umiestnite prístroj tak, aby mal pred sebou
a za sebou vertikálnu plochu - stenu.
• Zapnite prístroj s rotujúcou laserovou
hlavou.
14
•
•
•
•
•
•
Označte si stred laserového lúča na obidve
steny.
Vypnite prístroj a otočte ho o 180° tak, aby
ste obrátili jeho orientáciu.
Znovu zapnite prístroj s rotujúcou laserovou
hlavou, znovu označte stredy laserového
lúča na obidvoch stenách. Prístroj
vypnite.
Zmerajte rozdiel medzi označenými
bodmi na oboch stenách. Rozdiel medzi
bodmi označenými na jednej stene musí
zodpovedať rozdielu medzi označenými
bodmi na stene druhej.
Pokiaľ je rozdiel medzi bodmi 6,35 mm a
menej, je hlava laseru kalibrovaná správne.
Pokiaľ je rozdiel väčší, musí byť hlava
laseru znovu kalibrovaná.
•
•
•
•
Označte vertikálnu polohu stredu každého
laserového lúča. Prístroj vypnite.
Zmerajte rozdiel vzdialeností medzi
jednotlivými bodmi.
Pokiaľ je rozdiel vzdialeností medzi bodmi
2,4 mm a menej, je hlava laseru kalibrovaná
správne.
Pokiaľ je rozdiel vzdialeností medzi bodmi
väčší než 2,4 mm, musí byť hlava laseru
znovu kalibrovaná.
Kontrola vertikálnych chýb
Nasledujúce kontroly sa vykonávajú pre
overenie kalibrovania hlavy laseru pre vertikálne
meranie.
• Umiestnite prístroj asi 7,5 m od vertikálnej
plochy – steny.
• S prístrojom upevneným na trojnožke
nastavte hlavu laseru pre vertikálne meranie
– aplikáciu.
• Z vertikálnej roviny spusťte olovnicu.
• Zapnite prístroj s rotujúcou laserovou
hlavou.
• Zrovnajte zväzok laserových lúčov s niťou
olovnice
• Pokiaľ je laserový lúč úplne zarovno s niťou
olovnice, je hlava laseru kalibrovaná
správne.
• Pokiaľ nie je laserový lúč úplne zarovnaný
s niťou olovnice, je nutné vykonať novú
kalibráciu hlavy laseru.
Vy k o n a n i e k o n t r o l y b o č n é h o s k l o n u
(vyváženia):
• Prístroj umiestnite tak, aby sa nachádzal
po stranách medzi dvomi vertikálnymi
plochami – stenami.
• Vykonajte rovnaký vyššie popísaný
pracovný postup, označte si stredy lúčov
na oboch stenách, potom prístroj otočte o
180° a opäť označte stredy lúčov.
• Zmerajte rozdiel medzi označenými
bodmi na oboch stenách. Rozdiel medzi
bodmi označenými na jednej stene musí
zodpovedať rozdielu medzi označenými
bodmi na stene druhej.
• Pokiaľ je rozdiel medzi bodmi 6,35 mm
a menej, je hlava laseru kalibrovaná
správne.
• Pokiaľ je rozdiel väčší, musí byť hlava
laseru znovu kalibrovaná.
Čistenie prístroja
•
•
Kontrola kužeľovitosti – zbiehavosti
Nasledujúca kontrola sa vykonáva na zistenie
kalibrovania laserového lúča vzhľadom k hlave
laseru.
• Umiestnite prístroj asi 7,5 m od vertikálnej
plochy – steny.
• Nastavte hlavu pre horizontálne meranie
– použitie.
• Pre vykonanie rýchlej kontroly zapnite
prístroj s rotujúcou laserovou hlavou.
Prístroj musí vysielať jediný zväzok lúčov.
Pokiaľ sú tieto zväzky (lúče) dva, je nutné
kalibrovať laser.
• Zapnite prístroj so stojacou hlavou laseru.
• Otočte hlavu laseru tak, aby na vertikálnej
ploche – stene boli premietané body laseru.
•
Pred čistením prístroja vyberte batérie.
Nechajte otvorené otvory pre ventiláciu
a pravidelne vykonávajte čistenie vonkajšku
prístroja mäkkou handričkou.
Pokiaľ je to nutné, očistite šošovku pomocou
mäkkej handričky alebo bavlneného tampónu
navlhčeného v alkohole. Nepoužívajte
žiadny typ čistiaceho prostriedku.
Batérie
•
15
Pri likvidácii použitých batérií dodržujte
normy a predpisy pre ochranu životného
prostredia. Informujte sa u kompetentných
úradov o tom, kde je možné tieto batérie
likvidovať.
Prehlásenie o zhode
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní elektrických prístrojov
a zariadení dodržujte vždy bezpečnostné
normy a predpisy, aby bolo zamedzené
požiaru, elektrickým výbojom a zraneniam.
Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte
inštrukcie obsiahnuté v tejto užívateľskej
príručke. Dbajte tiež na inštrukcie uvedené
v užívateľskej príručke pre používanie
elektrických zariadení vzťahujúcich sa
k tomuto prístroju. Túto užívateľskú príručku
dobre uschovajte pre prípadné ďalšie
konzultácie.
DW073
Firma D E WALT prehlasuje, že elektrické
zariadenia boli vyrobená v súlade s normami:
98/37/EU, 89/336/EU, 73/23/EU, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 a EN 61010-1.
Pre akékoľvek ďalšie informácie kontaktujte
firmu DEWALT na adrese, uvedenej na zadnej
strane tejto užívateľskej príručky.
LpA (hlučnosť)
Priemerná štvorcová hodnota
akcelerácie
* vzhľadom ku sluchu obsluhy
70 dB(A)*
Všeobecné predpisy
•
2,5 m/s2
TUV Rheinland of North America
File Number E2071161.02-A1
•
Riaditeľ vývoja a výskumu
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straβe 40,
D-65510, Idstein, Nemecko
•
•
•
•
16
Udržujte poriadok na pracovisku.
Pracovné prostredie a pracovné pulty, na
ktorých nie je udržovaný poriadok, môžu
spôsobiť nehody na pracovisku.
Dbajte charakteristických vlastností
pracovného prostredia. Elektrické
zariadenia nevystavujte vlhkosti. Dbajte
na to, aby bol pracovný priestor dobre
osvetlený. Nepoužívajte elektrické prístroje
v plynnom alebo v horľavom prostredí.
Chráňte sa pred elektrickými výbojmi.
Zamedzte kontaktom so zariadeniami
s elektrickým výbojom na uzemnení (napr.
hadice, chladničky atď.). Počas použitia
v extrémnych podmienkach (napr. vysoká
vlhkosť, koncentrácia kovového prachu atď.)
je možnosť zvýšiť elektrické zabezpečenie
pripojením izolačného transformátora do
série, alebo pripojením núdzového spínača
pre prípad poruchy (FI).
Zamedzte prístupu detí do pracovného
priestoru. Nedovoľte, aby sa cudzie osoby
dotýkali prístroja alebo predlžovacieho
kábla. Deti mladšie ako 16 rokov sa
v pracovnom priestore môžu pohybovať
len pod dohľadom dospelých.
Používajte zodpovedajúce zariadenie.
Použitie prístroja je uvedené v tomto
užívateľskom návode. Nezaťažujte
zariadenie a jeho doplnky, určené pre
určité zaťaženie, výkonmi, ktoré vyžadujú
väčší výkon.
Pozor! Používanie doplnkových zariadení
či iných nástrojov, alebo používanie
tohoto prístroja na iné účely, než ktoré sú
odporučené v tejto užívateľskej príručke,
môže spôsobiť nebezpečenstvo zranenia.
Vždy udržujte prístroj v dobrom stave.
•
•
•
•
Z dôvodov správnej funkcie udržujte
doplnky prístroja vždy čisté. Dodržujte
inštrukcie na mazanie a výmenu doplnkov.
Pravidelne kontrolujte stav pripojovacieho
kábla el. energie, pokiaľ je poškodený, dajte
ho opraviť do autorizovaného Servisného
asistenčného strediska firmy D EWALT.
Ovládače udržujte vždy čisté, suché a bez
prítomnosti oleja či mastnôt.
Uskladnenie elektrického zariadenia po
použití. Elektrické zariadenie vždy uložte
na bezpečné a suché miesto tak, aby
k nemu nemali prístup deti.
Skontrolujte, či nie sú časti prístroja
poškodené. Pred použitím vždy dobre
skontrolujte, či nie sú poškodené časti
prístroja, ktoré by mohli spôsobiť jeho zlú
funkciu. Skontrolujte správne vyrovnanie
pohyblivých súčastí prístroja a uistite sa,
že nie sú zadreté, že nie sú poškodené
ich súčasti či úchytky, alebo či prístroj
nemá iné chyby, ktoré by mohli spôsobiť
jeho nesprávnu funkciu. Bezpečnostné
zariadenia, alebo iné chybné súčasti musia
byť vymenené predpísaným spôsobom.
Nikdy prístroj nepoužívajte pokiaľ je chybný
hlavný spínač, vykonajte jeho výmenu
za pomoci autorizovaného Servisného
asistenčného strediska firmy DEWALT.
Vyberte skupinu batérie. Vždy vyberte
batérie, pokiaľ nebudete prístroj dlhšiu dobu
používať, pred akýmkoľvek zákrokom na
zariadení a pri akejkoľvek výmene doplnkov
či súčastí.
Kvôli opravám sa vždy obráťte na
autorizované Servisné asistenčné
stredisko firmy DEWALT. Tento elektrický
prístroj zodpovedá platným základným
bezpečnostným normám a predpisom. Pre
zamedzenie úrazom musia byť opravy na
elektrických zariadeniach vykonávané len
kvalifikovaným personálom.
Zasiahnutie očí laserovým lúčom 2.kategórie
je neškodné počas maximálne 0,25 sekundy.
Väčšinou sú schopné oči ochrániť reflexy
očných viečok. Vo vzdialenosti väčšej než 1 m
zodpovedá laser kategórii 1 a preto je úplne
bezpečný a neškodný.
• Nikdy sa vedome nedívajte priamo do
laserového lúča.
• Nikdy nepoužívajte optické prístroje na
sledovanie laserového lúča.
• Prístroj pripojte tak, aby projekcia laserového
lúča nebola nikdy vo výške ľudskej hlavy.
• Zamedzte prístupu detí k laserovému
zariadeniu.
Zvláštne bezpečnostné normy pre batérie
•
•
•
•
•
•
Nebezpečenstvo požiaru! Pokiaľ
sú batérie demontované, zamedzte
skratom výstupov.
Ďalšie bezpečnostné inštrukcie pre rotačné
lasery
•
•
Nikdy sa nepokúšajte batérie otvoriť či
poškodiť.
Zamedzte styku batérií s vodou.
Zamedzte styku batérií s ohňom.
Batérie nikdy neskladujte v miestach, kde
môže teplota prekročiť 40°C.
Používajte len správny typ batérií. V prípade
ich výmeny nikdy nepoužívajte súčasne
batérie nové so starými.
V extrémnych podmienkach sa môže
prejaviť vytekanie kvapaliny z batérie.
V takomto prípade pokračujte podľa
nasledujúceho postupu:
- Batérie pomocou handričky dobre
utrite. Zamedzte kontaktu kvapaliny
s pokožkou či s očami. Zamedzte
vniknutiu kvapaliny do úst, nikdy ju
neprehĺtajte.
- V prípade, že sa Vám kvapalina
dostane do styku s pokožkou alebo
do očí, vypláchnite zasiahnutú časť
prúdom čistej vody a to po dobu
najmenej 10-tich minút a privolajte
lekársku pomoc.
Tento laser zodpovedá charakteristickým
vlastnostiam kategórie 2, stanovené
normou EN 60825-1:1994+A11. Nikdy
nevymieňajte diódu laseru za diódu iného
typu. V prípade poškodenia musí byť
laser opravený v Servisnom asistenčnom
stredisku.
Laser je určený len na projekciu laserových
lúčov.
17
Štítky na prístroji
Ochrana životného prostredia
Pre celkové zobrazenie všetkých štítkov
umiestnených na prístroji viď. celkové zhrnutie
na konci tejto príručky. Štítky majú nasledujúce
ikony:
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Pred uvedením do funkcie si podrobne
prečítajte príručku a návod.
Upozornenie pre zariadenie laser.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Upozornenie na zranenie.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
18
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047288 - 11-07-2007
19
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
20
DW071K - - - - A
LASER 1
©
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising