D25940K | DeWalt D25940K DEMOLITION HAMMER instruction manual

®
D25940K
1
Dansk
6
Deutsch
12
English
19
Español
26
Français
33
Italiano
39
Nederlands
46
Norsk
52
Português
58
Suomi
64
Svenska
70
Türkçe
76
EÏÏËÓÈη
83
Copyright DEWALT
2
1
3
2
4
5
A
3
B1
7
6
19 mm
5
8
B2
4
4
C
X
3
D
10
9
5
DANSK
NEDRIVNINGSHAMMER D25940K
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Tekniske data
Spænding
Frekvens
Strøm
Motoreffekt
Slaghastighed
Slagstyrke
Værktøjsholder
Mejselpositioner
Vægt
Sikringer:
230 V maskiner
D25940K
220-240
50
8,9
1.600
1.620
30,6
19 mm hex
12
kg 12,9
V
Hz
A
W
min-1
J
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade,
livsfare eller ødelæggelse af værktøjet,
hvis brugervejledningens instruktioner
ikke følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
6
DANSK
EU-Overensstemmelseserklæring
D25940K
DeWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, 2000/14/EC-Annex VI, EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst kontakte DeWALT på nedenstående adresse eller se bagsiden
af brugervejledningen.
Lydeffektniveau i henhold til 2000/14/EC (Artikel 12, Bilag III nr. 10; m ≤ 15 kg):
D25940K
LWA (målt)
dB(A)
104,5
LWA (garanteret)
dB(A)
107,0
Laboratorierapport
21100881 001
Bemyndiget organ, som udsteder certifikatet
Société Nationale de Certification et d’Homologation
Certifikat nr.
e13*2000/14*0178*00
Dato
2/4/2002
Lydniveauet er i overensstemmelse med EU-direktiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF, målt i henhold til EN 50144:
D25940K
LpA
dB(A)*
91,0
* ved operatørens øre
Anvend høreværn.
Vægtet geometrisk værdi af accelerationsfrekvensen:
D25940K
Målt under typiske arbejdsforhold
11,8 m/s2
Målt i henhold til EN 50144-1 & EN 50144-2-6
14,3 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
7
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har jordforbindelse
(f.eks. rør, radiatorer, komfurer, køleskabe).
Ved ekstreme arbejdsforhold (f.eks. høj fugtighed,
forekomst af metalstøv osv.) kan den elektriske
sikkerhed øges ved at tilkoble en fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn eller andre udenforstående komme
i berøring med verktøyet eller forlængerledningen.
Det er påkrævet at holde børn under 16 år under
opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj.
8
Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet
til, brug f.eks. ikke en håndrundsav til at save
kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Gummihandsker og
skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne
med hensyn til pasning og udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og
få den repareret hos et autoriseret serviceværksted,
hvis den er beskadiget. Kontroller forlængerledninger
regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold håndtagene tørre, rene og fri
for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
DANSK
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at ingen dele er
gået i stykker, at alle dele er rigtigt monterede,
og at andre forhold, der kan påvirke driften, er i
orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som
er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et
autoriseret serviceværksted, hvis intet andet er
anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan
kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det, der
anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne
kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare, må
reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Yderligere sikkerhedsvejledninger til
nedrivningshamre
• Før værktøjet benyttes, sikres det, at mejslen er
sikkert på plads.
• Under kolde vejrforhold, eller når værktøjet ikke
har været i brug i længere tid, skal det køre uden
belastning i nogle minutter, før det bruges.
• Hold altid værktøjet fast med begge hænder,
og sørg for at indtage en sikker fodstilling.
Sørg for at sidehåndtaget altid er solidt monteret,
når maskinen er i brug.
• Ved arbejde over jordhøjde skal man sikre sig,
at området nedenunder er frit.
• Kontrollér arbejdsområdet for elektriske ledninger
før arbejdet for at forhindre elektrisk stød.
• Rør ikke ved mejslen eller de dele, der er tæt på
mejslen umiddelbart efter arbejdet, da de kan
være ekstremt varme og kan give brandsår.
• Ret altid ledningen bagud, væk fra mejslen.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Nedrivningshammer
1 Sidehåndtag
1 Spidsmejsel
1 Plastikkuffert
1 Tube med mejselsmørelse
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din D25940K nedrivningshammer er designet til tung,
professionel nedrivning, mejsling og gevindskæring i
beton, mursten, sten og andre murmaterialer.
1 Afbryder
2 Bagsidehåndtag
3 Sidehåndtag
4 Indekspatron til mejselpositionering
5 Værktøjsholder
Blød opstart
Indstillingen blød start tillader en langsom stigning af
slaghastigheden således, at mejslen eller boret
forhindres i at ”hoppe” rundt på murværket, når
værktøjet startes.
Aktiv vibrationskontrol
Den aktive vibrationskontrol neutraliserer
tilbageslagsvibrationer fra slagmekanismen. Ved at
mindske hånd- og armvibrationerne sikres mere
komfortabel anvendelse i længere tid, og værktøjets
levetid forlænges.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til et begrænset
spændingsområde. Kontroller altid, at
strømforsyningen svarer til spændingsområdet på
typeskiltet.
9
DANSK
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret
i henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
• Drej patronen (4) i pilens retning, til mejslen
sidder i den ønskede position.
Montering og justering af sidehåndtaget (fig. D)
Sidehåndtaget (3) kan monteres foran på maskinen,
så det passer både til højre- og venstrehåndede
brugere.
•
•
•
•
•
Sørg for at sidehåndtaget altid er monteret
ordentligt, når maskinen er i brug.
Skru sidehåndtagets spærreknop løs (9).
Skub sidehåndtagsdelen på maskinen ved at
placere stålringen (10) på monteringsområdet (X).
Justér sidehåndtaget (3) til den ønskede vinkel.
Skub og drej sidehåndtaget til den ønskede
position.
Fastgør sidehåndtaget ved at stramme
spærreknoppen (9).
Samling og justering
Brugervejledning
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Indsætning og udtagning af 19 mm sekskantet
tilbehør (fig. B1 & B2)
Denne maskine bruger mejsler med en 19 mm
sekskantet patron (se tværsnit af en mejselpatron på
den indsatte tegning i fig. B2).
Vi anbefaler, at der kun bruges professionelt tilbehør.
• Rengør og påfør fedt på mejselpatronen.
Anvend ikke smørelse til maskinen.
• Træk låsemuffen (6) tilbage, juster rillen (8) efter
den gule markering (7) og sæt mejselpatronen i
værktøjsholderen (5). Løsn låsemuffen.
• Træk i mejslen for at kontrollere, at den sidder
ordentligt fast. Slagborfunktionen kræver, at
mejslen skal kunne bevæge sig adskillige centimeter
aksialt, når den er fastlåst i værktøjsholderen.
• En mejsel fjernes ved at trække
værktøjsholderens låsemuffe (6) tilbage og
trække mejslen ud af værktøjsholderen.
Indeksering af mejselpositionen (fig. C)
Mejslen kan indekseres og låses i 12 forskellige
positioner.
• Indsæt mejslen som beskrevet ovenfor.
10
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pas på du ikke borer i rør og ledninger.
• Anvend et tryk på ca. 20-30 kg på
maskinen. Stort tryk øger ikke
mejslingshastigheden, men nedsætter
værktøjets ydeevne og evt. også levetiden.
Starte og stoppe (fig. A)
• Maskinen tændes: sæt tænd/sluk-kontakten (1)
på 1.
• Maskinen slukkes: sæt tænd/sluk-kontakten (1)
på 0.
Nedrivning, gevindskæring og udkeling (fig. A)
• Vælg den rigtige mejsel, og rengør og påfør fedt
på værktøjets patron.
• Monter mejslen, og kontrollér, at den er fastlåst.
• Montér og justér sidehåndtaget (3), og sørg for,
at det er ordentligt stramt.
• Hold på værktøjet med begge hænder (2 & 3),
og tænd for det. Maskinen kører nu kontinuerligt.
• Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet,
og før stikket trækkes ud.
Der findes forskellige typer 19 mm sekskantede
mejsler, der fås som ekstraudstyr.
DANSK
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget
lang tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
• Denne maskine kan ikke vedligeholdes af
brugeren. Bring værktøjet til et autoriseret
DEWALT værksted efter ca. 200 timers brug.
Hvis der skulle opstå problemer før dette
tidspunkt, bedes du kontakte en autoriseret
DEWALT reparatør.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Vedligeholdelse af tilbehør
Vedligeholdelse af tilbehøret på de rigtige
tidspunkter garanterer optimale resultater ved
anvendelse og et langt og effektivt tilbehørsliv.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
11
DEUTSCH
ABBRUCHHAMMER D25940K
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
Frequenz
Stromstärke
Leistungsaufnahme
Schlaggeschwindigkeit
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Meißelpositionen
Gewicht
D25940K
220-240
50
8,9
1.600
1.620
30,6
19 mm
Sechskant
12
(kg) 12,9
(Volt)
(Hz)
(A)
(Watt)
(min-1)
(J)
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
elektrische Spannung
12
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
D25940K
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge entsprechend den Richtlinien und Normen 98/37/EWG,
89/336/EWG, 73/23/EWG, 2000/14/EC-Annex VI, EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 und
EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schallpegels gemäß 2000/14/EC (Artikel 12, Anhang III Nr. 10; m ≤ 15 kg):
D25940K
LWA (gemessen)
dB(A)
104,5
LWA (garantiert)
dB(A)
107,0
Laborbericht
21100881 001
Bemächtigte Instanz, die das Zertifikat übergibt
Société Nationale de Certification et d’Homologation
Zertifikat Nr.
e13*2000/14*0178*00
Datum
2/4/2002
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG und
98/37/EWG gemessen nach EN 50144:
D25940K
LpA
dB(A)*
91,0
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz.
Gewichteter mittlerer Quadratwurzel-Beschleunigungswert:
D25940K
Gemessen unter typischen Arbeitsbedingungen
11,8 m/s2
Gemessen nach EN 50144-1 & EN 50144-2-6
14,3 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
13
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen.
Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder oder Besucher das
Werkzeug oder Kabel nicht berühren. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Werkzeug nur
unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
14
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am EIN/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon, daß
der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz
ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie,
bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim
Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten.
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
DEUTSCH
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können.
Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren
Sie regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern.
Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig
und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine DEWALTKundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für
Abbruchhammer
• Stellen Sie vor der Verwendung des Werkzeugs
sicher, daß der Meißel in seiner Lage gesichert
ist.
• Bei kalten Witterungsbedingungen oder falls das
Werkzeug eine längere Zeit nicht verwendet
wurde, lassen Sie das Werkzeug vor der
Verwendung einige Minuten unbelastet laufen.
• Halten Sie das Werkzeug immer mit beiden
Händen fest, und nehmen Sie eine sichere
Haltung ein. Vergewissern Sie sich immer, daß
der Zusatzhandgriff richtig montiert ist.
• Bei Arbeiten über dem Bodenniveau stellen Sie
sicher, daß der Bereich darunter frei ist.
• Um einen Stromschlag zu vermeiden, überprüfen
Sie vor der Arbeit den Arbeitsbereich auf
stromführende Leitungen.
• Berühren Sie nicht unmittelbar nach der Arbeit
den Meißel oder Teile in der Nähe des Meißels,
da diese äußerst heiß sein können und Hautverbrennungen verursachen können.
• Führen Sie die Anschlußleitung immer nach
hinten - weg vom Meißel.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1Abbruchhammer
1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel
1 Kunststoffkoffer
1 Tube Schmiermittel für die Meißel
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Beschreibung (Abb. A)
Ihr D25940K Abbruchhammer wurde für den professionellen Gebrauch entwickelt, und zwar schwerpunktmäßig für schwere Abbrucharbeiten, Meißelund Treibarbeiten in Beton, Ziegelstein, Stein und
anderem Material für Maurerarbeiten.
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Hinterer Handgriff
3 Zusatzhandgriff
4 Indexring für Meißelposition
5 Werkzeugaufnahme
15
DEUTSCH
Sanftanlauf
Diese Funktion steuert die Schlaggeschwindigkeit
nach jedem Einschalten automatisch langsam hoch,
so daß der Meißel beim Anlaufen die gewünschte
Position auf dem Mauerwerk hält.
Aktive Vibrationssteuerung
Durch die aktive Vibrationssteuerung werden
Rückstoßvibrationen durch die Hammermechanik
neutralisiert. Durch die Verringerung der Hand- und
Armvibrationen ist das Werkzeug komfortabler über
längere Zeiträume einsetzbar, und die Lebensdauer
des Werkzeugs wird erhöht.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für einen begrenzten
Spannungsbereich konzipiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannungsversorgung innerhalb des auf
dem Typenschild angegebenen Spannungsbereichs
liegt.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
16
Allgemein: Es dürfen nur Netzkabel des Typs
H07RN-F verwendet werden.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Zusammenbau und Einstellen des 19-mmSechskant-Zubehörs (Abb. B1 & B2)
Dieses Werkzeug benötigt Meißel mit einem 19 mm
Sechskantschaft (Querschnitt des Meißelschafts siehe Einsatz in Abb. B2).
Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung von
professionellem Zubehör.
• Reinigen Sie den Meißelschaft, und fetten Sie ihn
ein.
Tragen Sie kein Schmiermittel am
Werkzeug auf.
• Ziehen Sie den Arretierring (6) nach hinten,
richten Sie die Nut (8) mit der gelben Markierung
(7) aus, und setzen Sie den Meißelschaft in die
Werkzeugaufnahme (5) ein. Lassen Sie den
Arretierring los.
• Ziehen Sie zur Überprüfung der Arretierung am
Meißel. Für die Hammerfunktion ist es erforderlich, daß sich der im Werkzeughalter eingespannte Meißel einige Zentimeter in axialer Richtung
bewegen kann.
• Ziehen Sie zum Entfernen des Meißels den
Arretierring der Werkzeugaufnahme (6) nach
hinten, und nehmen Sie den Meißel heraus.
Indexierung der Meißelposition (Abb. C)
Der Meißel kann in 12 verschiedenen Positionen indexiert und arretiert werden.
• Setzen Sie den Meißel wie oben beschrieben ein.
• Drehen Sie den Arretierring (4) in Pfeilrichtung,
bis sich der Meißel in der gewünschten Stellung
befindet.
Montieren und Einstellen des Zusatzhandgriffs
(Abb. D)
Der Zusatzhandgriff (3) wird vorne angebracht und
kann für Links- und Rechtshänder montiert werden.
DEUTSCH
•
•
•
•
•
Vergewissern Sie sich immer, daß der
Zusatzhandgriff richtig montiert ist.
Lösen Sie die Spannknopf (9) für den Zusatzhandgriff.
Schieben Sie den Zusatzhandgriff auf das
Werkzeug, und bringen Sie den Stahlring (10) im
Befestigungsbereich (X) an.
Stellen Sie den Zusatzhandgriff (3) auf den
gewünschten Winkel ein.
Schieben und drehen Sie den Zusatzhandgriff in
die gewünschte Lage.
Sichern Sie den Zusatzhandgriff in der gewünschten Lage, indem Sie den Spannknopf (9)
anziehen.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Informieren Sie sich vor dem Arbeiten
über den genauen Verlauf von Leitungen
und Verkabelungen.
• Drücken Sie beim Arbeiten das Elektrowerkzeug nur leicht an (20 - 30 kg).
Übermäßiger Druck erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit nicht, sondern beeinträchtigt lediglich die Leistung und verkürzt
möglicherweise die Lebensdauer des
Elektrowerkzeuges.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Einschalten: Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (1)
auf Stellung 1.
• Ausschalten: Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (1)
auf Stellung 0.
Abbrucharbeiten, Treibarbeiten und
Kanalbohren (Abb. A)
• Wählen Sie den geeigneten Meißel, und reinigen
und schmieren Sie dessen Schaft.
• Stecken Sie den Meißel auf, und überprüfen Sie
die Arretierung.
• Bringen Sie den Zusatzhandgriff (3) an, stellen Sie
ihn ein, und vergewissern Sie sich, daß er fest
angezogen ist.
• Halten Sie das Werkzeug an beiden Handgriffen
(2 & 3) fest, und schalten Sie es ein.
Das Werkzeug läuft jetzt im Dauerbetrieb.
• Schalten Sie das Werkzeug nach Beendigung
der Arbeit und bevor Sie den Netzstecker ziehen
immer aus.
Verschiedene 19 mm-Sechskantmeißel sind als
Zubehör erhältlich.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung
voraus.
• Dieses Werkzeug kann nicht vom Benutzer
gewartet werden. Bringen Sie das Werkzeug
nach etwa 200 Betriebsstunden in eine DEWALTKundendienstwerkstatt. Falls vor diesem
Zeitpunkt Probleme auftauchen sollten, wenden
Sie sich bitte ebenfalls an eine DEWALTKundendienstwerkstatt.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
Wartung des Zubehörs
Die rechtzeitige Wartung des Zubehörs gewährleistet eine optimale Funktion und lange, effiziente Lebensdauer des Zubehörs.
17
DEUTSCH
GARANTIE
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung
für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen
bei Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet: www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes)
auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
18
ENGLISH
DEMOLITION HAMMER D25940K
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Frequency
Current
Power input
Impact rate
Impact energy
Tool holder
Chisel positions
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
V
V
Hz
A
W
min-1
J
kg
230 V tools
230 V tools
D25940K
220-240
230/115
50
8.9/15.8
1,600
1,620
30.6
19 mm hex
12
12.9
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
19
ENGLISH
EC-Declaration of conformity
D25940K
DEWALT declares that these power tools have been designed in compliance with: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, 2000/14/EC-Annex VI, EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the address below, or refer to the back of the manual.
Level of acoustic power according to 2000/14/EC (Article 12, Annex III No. 10; m 15 kg):
D25940K
LWA (measured)
dB(A)
104.5
LWA (guaranteed)
dB(A)
107.0
Laboratory report
21100881 001
Notified body, delivering the certificate
Société Nationale de Certification et d’Homologation
Certificate No.
e13*2000/14*0178*00
Date
2/4/2002
Level of sound pressure according to 86/188/EEC & 98/37/EEC, measured according to EN 50144:
D25940K
LpA
dB(A)*
91.0
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the protection of hearing.
Weighted root mean square acceleration value:
D25940K
Measured under typical working conditions
11.8 m/s2
Measured according to EN 50144-1 & EN 50144-2-6
14.3 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
20
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and personal
injury. Read the following safety instructions
before attempting to operate this product.
Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use Power Tools
in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g.
pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children or visitors come into contact
with the tool or extension cord. Supervision is
required for those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool,
other than those recommended in this instruction
manual may present a risk of personal injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function.
21
ENGLISH
Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation. Have damaged
guards or other defective parts repaired or
replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Additional safety instructions for demolition
hammers
• Ensure the chisel is secured in place before
operating the tool.
• In cold-weather conditions or when the tool has
not been used for a longer period of time, let the
tool run with no load for several minutes before use.
• Always hold the tool firmly with both hands and
ensure a secure stance. Always operate the tool
with the side handle properly mounted.
• When working above ground level ensure the
area below is clear.
• To prevent electric shock, check the working
area for live wires before operation.
• Do not touch the chisel or the parts close to the
chisel immediately after operation, as they may
be extremely hot and cause burns to the skin.
• Always direct the power cable to the rear, away
from the chisel.
Package contents
The package contains:
1 Demolition hammer
1 Side handle
1 Pointed chisel
1 Plastic case
1 Tube of chisel lubricant
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
22
Description (fig. A)
Your D25940K demolition hammer has been
designed for professional heavy duty demolition,
chipping and chasing applications in concrete, brick,
stone and other masonry materials.
1 On/off switch
2 Rear handle
3 Side handle
4 Chisel position index collar
5 Tool holder
Soft start feature
The soft start feature allows the impact rate to build
up more slowly, thus preventing the chisel or point
from “bouncing” around on the masonry when
starting up.
Active vibration control
The active vibration control neutralises rebound
vibration from the hammer mechanism. Lowering
hand and arm vibration, it allows more comfortable
use for longer periods of time and extends the life of
the unit.
Electrical safety
The electric motor has been designed for a limited
voltage range. Always check that the power supply
falls within the voltage range on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below).
ENGLISH
Brown is for Live (L) (2) and Blue is for Neutral (N)
(4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
3.5
5.1
7.1
12.1
-
5.0
7.0
12.0
20.0
6
10
15
20
6
10
15
20
6
10
15
20
6
10
15
20
10
15
20
25
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500
W, we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
7.5
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
15
Cable length (m)
25 30
45
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
15
20
20
25
6
6
60
10
15
20
25
6
6
Inserting and removing 19 mm hex. accessories
(fig. B1 & B2)
This machine uses chisels with a 19 mm hex. shank
(refer to the inset in fig. B2 for a cross-section of a
chisel shank).
We recommend to use professional accessories only.
• Clean and grease the chisel shank.
Do not apply lubricant to the machine.
• Pull back the locking sleeve (6), align the groove
(8) with the yellow marker (7) and insert the chisel
shank into the tool holder (5). Release the locking
sleeve.
• Pull on the chisel to check if it is properly locked.
The hammering function requires the chisel to be
able to move axially several centimetres when
locked in the tool holder.
• To remove a chisel pull back the tool holder
locking sleeve (6) and pull the chisel out of the
tool holder.
Indexing the chisel position (fig. C)
The chisel can be indexed and locked into 12 different
positions.
• Insert the chisel as described above.
• Rotate the collar (4) in the direction of the arrow
until the chisel is in the desired position.
Fitting and adjusting the side handle (fig. D)
The side handle (3) can be mounted on the front of
the machine to suit both RH- and LH-users.
Always operate the machine with the
side handle properly mounted.
23
ENGLISH
• Unscrew the side handle clamp knob (9).
• Slide the side handle assembly onto the machine
locating the steel ring (10) in the mounting area (X).
• Adjust the side handle (3) to the desired angle.
• Slide and rotate the side handle to the desired
position.
• Lock the side handle in place by tightening the
clamp knob (9).
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework and
wiring.
• Apply a pressure of approx. 20 - 30 kg
to the tool. Excessive force does not
speed up chiselling but decreases tool
performance and may shorten tool life.
Switching on and off (fig. A)
• Switching on: set the on/off switch (1) to position 1.
• Switching off: set the on/off switch (1) to position 0.
Demolition, chasing and channelling (fig. A)
• Select the appropriate chisel, and clean and
grease its shank.
• Insert the chisel and check whether it is properly
locked.
• Fit and adjust the side handle (3) and make sure
it is firmly tightened.
• Hold of the tool at both handles (2 & 3) and switch
on. The tool now runs in continuous operation.
• Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
Various types of 19 mm hex. chisels are available as
an option.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
24
• This machine is not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DEWALT repair agent after
approximately 200 hours of use. If problems
occur before this time contact an authorised
DEWALT repair agent.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
Accessory maintenance
Accessory maintenance at the right time guarantees
optimal results in application and a long and efficient
accessory life.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT
tool, in the 12 months following purchase, it will
be undertaken free of charge at an authorized
DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for
Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at
www.2helpU.com.
25
ESPAÑOL
MARTILLO DE DEMOLICIÓN D25940K
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
Características técnicas
Voltaje
Frecuencia
Corriente
Potencia absorbida
Índice de impacto
Energía del impacto
Portaherramienta
Posiciones del cincel
Peso
Fusibles
Herramientas
D25940K
220-240
50
8,9
1.600
1.620
30,6
19 mm hex
12
kg 12,9
V
Hz
A
W
min-1
J
230 V: 10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
26
ESPAÑOL
Declaración CE de conformidad
D25940K
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 2000/14/EC-Annex VI, EN 50144, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este manual.
Nivel de potencia acústica según 2000/14/EC (Artículo 12, Anexo III No. 10; m ≤ 15 kg):
D25940K
LWA (medido)
dB(A)
104,5
LWA (garantizado)
dB(A)
107,0
Informe del laboratorio
21100881 001
Notificado a Organismo que hace entrega del certificado
Société Nationale de Certification et d’Homologation
Certificado No.
e13*2000/14*0178*00
Fecha
2/4/2002
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de acuerdo
con EN 50144:
D25940K
LpA
dB(A)*
91,0
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para la protección de los oídos.
Valor de aceleración media cuadrática sopesada:
D25940K
Medido bajo condiciones típicas de trabajo
11,8 m/s2
Medido según la norma EN 50144-1 y EN 50144-2-6
14,3 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
27
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones
y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que los niños u otras personas
toquen la herramienta o el cable de
prolongación. En caso de uso por menores de
16 años, se requiere supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento.
Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela
antideslizante. Si tiene el pelo largo,
téngalo recogido y cubierto.
28
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado
produce polvo u otras partículas volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve
el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de parada al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin vigilar.
Desenchufe la herramienta cuando no se utilice y
antes de proceder al mantenimiento o sustituir
accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta.
ESPAÑOL
Proteja el cable del calor, del aceite y de las
aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas, ni
accesorios mal montados, ni cualquier otro defecto
que pudiera perjudicar al buen funcionamiento
de la herramienta. Haga reparar o sustituir los
dispositivos de seguridad u otros componentes
defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor
esté defectuoso. Haga sustituir el interruptor en
un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Instrucciones de seguridad adicionales para
martillos de demolición
• Asegúrese de que el cincel esté bien sujeto en su
posición antes de utilizar la herramienta.
• En condiciones de frío o cuando la herramienta
no se haya utilizado durante un largo periodo de
tiempo, deje en marcha la herramienta sin carga
durante varios minutos antes de utilizarla.
• Sujete siempre firmemente la herramienta con
ambas manos y mantenga una postura segura.
Utilice siempre la herramienta con la empuñadura
lateral adecuadamente montada.
• Cuando trabaje por encima del nivel del suelo,
asegúrese de que el espacio situado debajo esté
despejado.
• Para evitar descargas eléctricas, compruebe si
existen cables eléctricos en la zona de trabajo
antes de la utilización.
• No toque el cincel ni las piezas cercanas al cincel
inmediatamente después de la utilización, ya que
pueden estar muy calientes y pueden provocar
quemaduras en la piel.
• Dirija siempre el cable de alimentación hacia la
parte posterior, alejándolo del cincel.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Martillo de demolición
1 Empuñadura lateral
1 Cincel puntiagudo
1 Caja de plástico
1 Tubo de lubricante para cinceles
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
Este martillo de demolición D25940K ha sido
diseñado para aplicaciones profesionales, tales
como obras de demolición, cincelado y embutido en
hormigón, ladrillo, piedra y otros materiales de
albañilería.
1 Interruptor de marcha/parada
2 Empuñadura trasera
3 Empuñadura lateral
4 Anillo de ajuste de la posición del cincel
5 Portaherramienta
Arranque suave
El arranque suave permite una aceleración suave,
evitando así que el cincel o la punta “rebote” de un
lado a otro de la mampostería cuando se inicie el
trabajo.
29
ESPAÑOL
Control de vibración activo
El control de vibración activo neutraliza la vibración
producida por los rebotes del mecanismo del
martillo. Al reducir la vibración de la mano y el brazo,
permite un uso más cómodo durante periodos de
tiempo más largos y alarga la vida del equipo.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para una gama
limitada de tensiones. Compruebe siempre con la
placa de características nominales que la alimentación
de corriente cae dentro de la gama de tensiones.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
• Limpie y engrase el vástago del cincel.
No aplique lubricante a la máquina.
• Tire hacia atrás del casquillo (6), alinee la ranura
(8) con el marcador amarillo (7) e inserte el
vástago del cincel en el portaherramientas (5).
Suelte el casquillo de bloqueo.
• Tire del cincel para verificar si está bien
bloqueado. La función de martillar requiere que el
cincel se pueda mover axialmente sobre varios
centímetros mientras se encuentre bloqueado en
el portaherramientas.
• Para desmontar un cincel, desbloquee el
portaherramientas (6) y saque el cincel del
portaherramientas.
Ajuste de la posición del cincel (fig. C)
El cincel se puede ajustar y fijar en 12 posiciones
diferentes.
• Introduzca el cincel como se ha descrito
anteriormente.
• Gire el anillo (4) en la dirección de la flecha hasta
que el cincel se encuentre en la posición deseada.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajuste
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Insertar y desmontar accesorios de 19 mm hex.
(fig. B1 & B2)
Esta máquina utiliza cinceles con vástagos
hexagonales de 19 mm (véase la inserción en la fig.
B2 para un corte transversal del vástago del cincel).
Recomendamos utilizar accesorios para
profesionales únicamente.
Instalación y ajuste de la empuñadura lateral (fig. D)
La empuñadura lateral (3) puede montarse en la
parte frontal de la máquina, para acomodar tanto los
usuarios diestros como los zurdos.
•
•
•
•
•
Compruebe siempre que la empuñadura
lateral está bien montada antes de
utilizar la máquina.
Desenrosque el mando de fijación de la
empuñadura lateral (9).
Deslice el conjunto de la empuñadura lateral en
la máquina colocando el anillo de acero (10) en la
zona de montaje (X).
Ajuste la empuñadura lateral (3) al ángulo deseado.
Deslice y gire la empuñadura lateral hasta la
posición deseada.
Para bloquear la empuñadura lateral, apriete el
mando de fijación (9).
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
30
ESPAÑOL
• Infórmese sobre la ubicación de tuberías
y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta (20 - 30 kg).
Una presión excesiva no acelera el
cincelado, sino que reduce la efectividad
de la herramienta e incluso puede
reducir su vida útil.
Encendido y apagado (fig. A)
• Encendido: ajuste el interruptor on/off
(encendido/apagado) (1) en la posición 1.
• Apagado: ajuste el interruptor on/off (encendido/
apagado) (1) en la posición 0.
Demoler, cincelar y acanalar (fig. A)
• Seleccione el cincel apropiado, y limpie y
engrase el vástago.
• Inserte el cincel y verifique si está bloqueado
como es debido.
• Instale y ajuste la empuñadura lateral (3) y
asegúrese de que esté bien apretada.
• Sujete la herramienta por las dos empuñaduras
(2 y 3) y enciéndala. La herramienta funcionará
en modo continuo.
• Siempre se debe desconectar la herramienta
nada más terminado el trabajo y antes de
desenchufarla.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Mantenimiento de los accesorios
Un buen mantenimiento puntual de los accesorios
garantiza resultados óptimos durante el uso, así
como una larga vida útil de estos accesorios.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
Hay disponibles como opción varios tipos de
cinceles hexagonales de 19 mm.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
• Esta máquina no está diseñada para que la
repare el usuario. Lleve la herramienta a un
agente DEWALT autorizado después de unas
200 horas de operación. En caso de problemas
antes del término de dicho plazo, póngase en
contacto con un agente DEWALT autorizado.
31
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
32
FRANÇAIS
MARTEAU PIQUEUR D25940K
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Fréquence
Courant
Puissance absorbée
Vitesse d’impact
Energie d’impact
Porte-outil
Positions du burin
Poids
Fusible:
Outils 230 V
D25940K
220-240
50
8,9
1.600
1.620
30,6
19 mm hex
12
kg 12,9
V
Hz
A
W
min-1
J
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
33
FRANÇAIS
Déclaration CE de conformité
D25940K
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point en conformité avec les normes 98/37/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, 2000/14/EC-Annex VI, EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique conforme à la norme 2000/14/EC : (Article 12, Annexe III No. 10; m ≤ 15 kg) :
D25940K
LWA (mesurée)
dB(A)
104,5
LWA (garantie)
dB(A)
107,0
Rapport de laboratoire
21100881 001
Organisme sollicité, certificat en cours de délivrance
Société Nationale de Certification et d’Homologation
Certificat Nº.
e13*2000/14*0178*00
Date
2/4/2002
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE & 98/37/CEE, mesuré suivant EN 50144:
D25940K
LpA
dB(A)*
91,0
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe.
Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l’accélération :
D25940K
Mesurée dans des conditions de travail normales
11,8 m/s2
Mesurée selon les normes EN 50144-1 et EN 50144-2-6.
14,3 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
34
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien
rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par
exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins de
16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la protection
de l’ouïe lorsque le niveau de pression acoustique
est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit complètement
immobilisé avant de le laisser, de procéder à
l’entretien ou au changement d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé,
le faire changer par votre Service agréé DEWALT.
35
FRANÇAIS
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée conformément
aux instructions. Ne pas utiliser l’outil quand
l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer
l’interrupteur par un Service agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques
est strictement réservée aux personnes qualifiées.
Consignes de sécurité supplémentaires pour les
marteaux piqueurs
• Vérifiez que le burin est bien fixé avant de mettre
l’outil en marche.
• Par temps froids, ou lorsque l’outil n’a pas été
utilisé depuis longtemps, laissez-le fonctionner à
vide pendant plusieurs minutes avant de l’utiliser.
• Tenez toujours l’outil fermement à deux mains et
tenez-vous à distance raisonnable pour votre
sécurité. Utilisez toujours l’outil avec la poignée
latérale en place.
• Lorsque vous travaillez au-dessus du niveau du
sol, assurez-vous que la surface de travail est
bien dégagée.
• Pour éviter tout risque d’électrocution, vérifiez
qu’il n’y a pas de fils dénudés dans la surface de
travail avant de commencer à travailler.
• Ne touchez pas le burin ou les pièces proches du
burin juste après avoir terminé de travailler :
ces pièces peuvent être extrêmement chaudes et
provoquer des brûlures.
• Dirigez toujours directement le fil électrique vers
l’arrière, loin du burin.
1
1
1
1
1
Pointe
Boîtier en plastique
Tube de graisse pour burins
Manuel d’instructions
Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre marteau piqueur D25940K a été conçu pour
une utilisation professionnelle dans le domaine de la
démolition et du burinage dans le béton et
la maçonnerie.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Poignée arrière
3 Poignée latérale
4 Bague de serrage du burin
5 Porte-outil
Dispositif de démarrage progressif
Grâce au dispositif de démarrage progressif,
le moteur accélère en douceur pour assurer une
bonne tenue de l’outil en début de travail.
Contrôle de vibration actif
Le contrôle de vibration actif neutralise les vibrations
dues au mécanisme du marteau. Il permet de
réduire les vibrations subies par la main et le bras,
et assure ainsi une utilisation plus confortable
pendant plus longtemps, tout en allongeant la durée
de vie utile de l’outil.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension limitée. Vérifiez toujours si la tension secteur
correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Marteau piqueur
1 Poignée latérale
36
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
FRANÇAIS
CH
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble
de rallonge homologué adapté pour la puissance
absorbée de cet outil (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est
de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
Généralités: Utiliser uniquement des câbles
d’alimentation du type H07RN-F.
• Pour démonter le burin, tirez vers l’arrière la bague
de blocage du porte-outil (6) et enlevez le burin.
Réglage de la position du burin (fig. C).
Le burin peut être bloqué en 12 positions différentes.
• Introduisez le burin comme décrit ci-dessus.
• Faites tourner la bague de serrage (4) dans le
sens des flèches jusqu’à ce que le burin soit en
place.
Montage de la poignée latérale (fig. D)
La poignée latérale (3) peut être montée en position
avant, à gauche ou à droite pour droitiers et gauchers.
•
•
•
•
•
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au réglage.
Montage et démontage des accessoires 19 mm
hex. (fig. B1 & B2)
Cet outil utilise des burins à queue hexagonale de
19 mm (vous trouverez dans la figure B2 une vue en
coupe d’une queue de burin).
Il est recommandé de n’utiliser que des accessoires
professionnels.
Utilisez toujours le marteau piqueur avec
la poignée latérale en place.
Desserrez la molette de blocage (9).
Faites glisser la poignée latérale sur la machine
en plaçant l’anneau en acier (10) sur la partie de
montage (X)
Réglez la poignée latérale (3) sur l’angle souhaité.
Faites glisser et tourner la poignée latérale
jusqu’à la position souhaitée.
Bloquez la poignée latérale en serrant la molette
de blocage (9).
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Renseignez-vous sur l’emplacement des
tuyauteries et des câblages.
• Appliquez une force modérée (20 – 30 kg)
sur l’outil. Une pression excessive
n’accélère pas le burinage mais altère la
performance de l’outil et risque de
réduire sa durée de vie.
• Graissez et nettoyez la queue du burin.
Ne lubrifiez pas la machine.
• Tirez la bague de blocage vers l’arrière (6),
alignez la fente (8) avec le repère jaune (7) et
insérez la queue de burin dans le porte-outil (5).
Relâchez la bague de blocage.
• Tirez sur le burin pour vérifier son blocage.
Le burin serré dans le porte-outil doit pouvoir
rentrer et sortir de plusieurs centimètres.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
• Pour mettre en marche : mettez le bouton
marche/arrêt (1) en position 1.
• Pour arrêter : mettez le bouton marche/arrêt (1)
en position 0.
Démolition, burinage et réalisation de saignées
(fig. A)
• Choisissez un burin adapté et graissez la queue.
• Insérez le burin et vérifiez qu’il est bien bloqué.
37
FRANÇAIS
• Placez et réglez la poignée latérale (3) et vérifiez
qu’elle est bien solidement fixée.
• Tenez l’outil par les deux poignées (2 & 3) et
allumez-le. L’outil fonctionnera en continu.
• Arrêtez toujours l’outil après le travail et avant de
le débrancher.
Plusieurs types de burins hexagonaux de 19 mm
sont disponibles en option.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
• Le marteau électro-pneumatique ne peut être
réparé par l’utilisateur. Faites-le réviser par un
réparateur agréé par DEWALT après les 200
premières heures de travail. Au cas où un
problème se manifesterait plus tôt, contactez
votre service DEWALT agréé.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
Entretien des accessoires
Un entretien au moment opportun garantit un
résultat optimal et une longue durée de vie des
accessoires.
38
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
ITALIANO
MARTELLO DEMOLITORE D25940K
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT
uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Dati tecnici
Tensione
Frequenza
Corrente
Potenza assorbita
Velocità di percussione
Forza di percussione
Portautensile
Posizioni scalpello
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
D25940K
220-240
50
8,9
1.600
1.620
30,6
19 mm hex
12
kg 12,9
V
Hz
A
W
min-1
J
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
39
ITALIANO
Dichiarazione CE di conformità
D25940K
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, 2000/14/EC-Annex VI, EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente manuale.
Livello di potenza acustica secondo 2000/14/EC (articolo 12, allegato III, no 10; m ≤ 15 kg):
D25940K
LWA (misurato)
dB(A)
104,5
LWA (garantito)
dB(A)
107,0
Resoconto del laboratorio
21100881 001
Organismo notificato per il rilascio della certificazione
Société Nationale de Certification et d’Homologation
Certificazione no
e13*2000/14*0178*00
Data
2/4/2002
Il livello di rumorosità è conforme alle norme 86/188/CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla norma EN 50144:
D25940K
LpA
dB(A)*
91,0
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito.
Valore quadratico medio ponderato dell’accelerazione:
D25940K
Misurato in condizioni operative tipiche
11,8 m/s2
Misurato in conformità di EN 50144-1 e EN 50144-2-6
14,3 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
40
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che bambini o persone estranee
tocchino l’utensile o il cavo di prolunga. Per i
ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta la
supervisione di un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione.
Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali
e dagli bordi taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo.
41
ITALIANO
Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori.
Controllare periodicamente lo stato del cavo di
alimentazione, e se danneggiato farlo riparare
presso un Centro di Assistenza tecnica
autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che l’utensile
sia in grado di effettuare il suo lavoro in modo
corretto. Controllare l’allineamento delle parti
mobili assicurandosi che non vi siano grippaggi,
danni ai componenti o ai supporti, ed altre
condizioni che possono compromettere il buon
funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate
esclusivamente da personale qualificato.
Istruzioni supplementari di sicurezza per martelli
demolitori
• Assicurarsi che lo scalpello sia collocato
saldamente in sede prima di azionare l’utensile.
• A basse temperature, o quando l’utensile non è
stato usato per un periodo di tempo prolungato,
fare funzionare l’utensile senza carico per diversi
minuti prima dell’uso.
• Mantenere sempre l’utensile con entrambe le mani
e garantire una posizione sicura. Far funzionare
sempre l’utensile con l’impugnatura laterale
montata correttamente.
• Quando si lavora al di sopra del livello del suolo,
assicurarsi che la zona sottostante sia libera.
• Per evitare scosse elettriche, controllare che nella
zona di lavoro non vi siano cavi scoperti prima di
mettere in funzione l’utensile.
42
• Non toccare lo scalpello o pezzi vicini allo
scalpello immediatamente dopo aver usato
l’utensile, per evitare di scottarsi a causa della
temperatura estremamente elevata.
• Rivolgere sempre il cavo di alimentazione verso
dietro, lontano dallo scalpello.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Martello demolitore
1 Impugnatura laterale
1 Scalpello a punta
1 Valigetta di plastica
1 Tubetto di lubrificante per scalpello
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il martello demolitore D25940K è stato studiato per
applicazioni pesanti di tipo professionale consistenti
in lavori di demolizione, scalpellamento e scavo in
calcestruzzo, mattoni, pietra e altri materiali da
costruzione.
1 Interruttore acceso/spento
2 Impugnatura posteriore
3 Impugnatura laterale
4 Anello indicatore della posizione dello scalpello
5 Portautensile
Funzione di avviamento lento
La funzione di avviamento lento consente al martello
di aumentare più gradualmente la velocità di
percussione, impedendo in tal modo che lo scalpello
o la punta “saltino” sulla superficie da lavorare nella
fase iniziale di partenza.
Controllo attivo delle vibrazioni
Il controllo attivo delle vibrazioni neutralizza le
vibrazioni di rimbalzo dal meccanismo del martello.
Riducendo le vibrazioni sulla mano e sul braccio,
permette un uso più confortevole per periodi
maggiori di tempo ed aumenta la durata dell’unità.
ITALIANO
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
entro una tensione di gamma limitata. Controllare
sempre che l’alimentazione rientri nell’intervallo di
tensione riportato sulla targhetta dei dati di
funzionamento.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Norma generale: Utilizzare esclusivamente cavi di
alimentazione del tipo H07RN-F.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Inserimento e rimozione accessori da 19 mm hex
(fig. B1 & B2)
Questa macchina usa scalpelli con punta esagonale
da 19 mm (fare riferimento all’inserto della fig. B2
per la sezione trasversale di una punta da scalpello).
Si suggerisce di adoperare esclusivamente
accessori professionali.
• Pulire ed ingrassare la punta dello scalpello.
Non applicare lubrificante alla macchina.
• Tirare indietro il manicotto di bloccaggio (6),
allineare la cava (8) con il contrassegno giallo (7)
e inserire la punta dello scalpello nel portapunte (5).
Sbloccare il manicotto di bloccaggio.
• Premere sullo scalpello per verificare che sia
correttamente bloccato. Il funzionamento del
martello prevede che lo scalpello, quando è
bloccato nel portautensile, si possa muovere
assialmente di alcuni centimetri.
• Per togliere uno scalpello, tirare indietro il
manicotto di bloccaggio (6) del portapunte ed
estrarne lo scalpello.
Impostazione della posizione scalpello (fig. C)
Lo scalpello può essere impostato e bloccato in 12
posizioni diverse.
• Inserire lo scalpello come precedentemente
descritto.
• Ruotare l’anello (4) in direzione della freccia fino a
che lo scalpello non è nella posizione desiderata.
Montaggio e regolazione dell’impugnatura
laterale (fig. D)
L’impugnatura laterale (3) può essere montata sulla
parte anteriore della macchina per adattarsi ad utenti
sia destri che mancini.
Far funzionare sempre l’utensile con
l’impugnatura laterale montata
correttamente.
• Svitare la rotella di fissaggio dell’impugnatura
laterale (9).
• Fare scorrere il gruppo dell’impugnatura laterale
nell’utensile, collocando l’anello di acciaio (10)
nella zona di montaggio (X).
• Regolare l’impugnatura laterale (3)
nell’angolazione desiderata.
43
ITALIANO
• Fare slittare e ruotare l’impugnatura laterale nella
posizione desiderata.
• Bloccare in posizione l’impugnatura laterale
stringendo la rotella di fissaggio (9).
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Fare attenzione a non forare tubi o fili
elettrici.
• Esercitare solo una pressione modesta
sull’utensile (20 - 30 kg). La pressione
eccessiva non solo non aumenta la
velocità di scalpellatura ma influisce
negativamente anche sulla durata
dell’utensile.
Accensione e spegnimento (on e off) (fig. A)
• Accensione: posizionare l’interruttore (1)
di on/off-su 1.
• Spegnimento: posizionare l’interruttore (1)
di on/off-su 0.
Lavori di demolizione, scavo e scanalatura (fig. A)
• Scegliere lo scalpello adatto e pulire ed
ingrassarne l’attacco.
• Inserire lo scalpello e verificare che sia
correttamente bloccato.
• Montare e regolare l’impugnatura laterale (3) ed
assicurarsi che sia ben stretta.
• Mantenere l’utensile con entrambe le
impugnature (2 & 3) ed accenderlo. Ora l’utensile
funziona in modo continuo.
• Spegnere sempre l’utensile quando il lavoro è
finito e prima di disinserire la spina.
Su richiesta, sono disponibili vari tipi di scalpelli
esagonali da 19 mm.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
44
• Le operazioni di riparazione e manutenzione di
questo utensile non possono essere realizzate
dall’utente. Portare l’utensile da un riparatore
autorizzato DEWALT dopo circa 200 ore d’uso.
Se sorgono problemi prima di questo termine,
rivolgersi ad un riparatore DEWALT autorizzato.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
Manutenzione accessori
La tempestiva manutenzione degli accessori ne
garantisce i migliori risultati sul lavoro e la massima
durata ed efficienza.
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di lavorazione
o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di
acquisto, provvederemo alla sostituzione gratuita
delle parti difettose o a nostro giudizio, alla
sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per ottenere
l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più
vicino (si prega di consultare il retro del presente
manuale). In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo
di dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
45
NEDERLANDS
BREEKHAMER D25940K
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare
partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Frequentie
Stroomsterkte
Opgenomen vermogen
Slagsnelheid
Slagenergie
Accessoire-houder
Beitelposities
Gewicht
Zekeringen:
230 V machines
D25940K
220-240
50
8,9
1.600
1.620
30,6
19 mm hex
12
kg 12,9
V
Hz
A
W
min-1
J
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
46
NEDERLANDS
EG-Verklaring van overeenstemming
D25940K
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, 2000/14/EC-Annex VI, EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Niveau van het geluidsvermogen volgens 2000/14/EC (Artikel 12, Annex III Nr. 10; m ≤ 15 kg):
D25940K
LWA (gemeten)
dB(A)
104,5
LWA (gegarandeerd)
dB(A)
107,0
Laboratoriumrapport
21100881 001
Keuringsinstantie die het certificaat afgeeft
Société Nationale de Certification et d’Homologation
Certificaatnr.
e13*2000/14*0178*00
Datum
2/4/2002
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens EN 50144:
D25940K
LpA
dB(A)*
91,0
* op de werkplek
Neem voorzorgsmaatregelen voor gehoorbescherming.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de versnelling:
D25940K
Gemeten onder typische werkomstandigheden
11,8 m/s2
Gemeten volgens EN 50144-1 & EN 50144-2-6
14,3 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
47
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen
(bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.)
kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen
met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
48
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet met
de vinger aan de schakelaar. Laat de schakelaar los
wanneer u de stekker in het stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de machine
volledig stil staat voordat u deze achterlaat.
Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de
machine niet gebruikt, tijdens onderhoud of bij
het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware machines.
De machine werkt beter en veiliger indien u deze
gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
NEDERLANDS
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWalt Servicecenter repareren. Controleer het verlengsnoer
regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren.
Controleer of de bewegende delen niet klemmen,
verdraaid of gebroken zijn.
Ga na of de accessoires en hulpstukken correct
zijn gemonteerd en of aan alle andere
voorwaarden voor een juiste werking is voldaan.
Ga bij vervanging of reparatie van beschadigde
veiligheidsinrichtingen of defecte onderdelen te
werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming
van ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsinstructies voor breekhamers
• Controleer vóór het inschakelen of de beitel goed
op zijn plaats vastzit.
• Laat de machine bij koude weersomstandigheden,
of wanneer de machine langere periode niet in
gebruik is geweest, voor gebruik een aantal
minuten onbelast draaien.
• Houd de machine steeds met beide handen vast
en neem een veilige werkhouding aan. Zorg altijd
voor een juiste bevestiging van de zijhandgreep.
• Zorg bij werkzaamheden boven de begane grond
dat het onderliggende terrein verlaten is.
• Controleer de werkomgeving op de aanwezigheid
van stroomdraden, ter voorkoming van elektrische
schokken.
• Voorkom aanraking van de beitel of de onderdelen
dichtbij de beitel vlak na afloop van de
werkzaamheden, aangezien zij dan mogelijk extreem
heet zijn en brandwonden kunnen veroorzaken.
• Houd het netsnoer altijd achter de machine, uit
de buurt van de beitel.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Breekhamer
1 Zijhandgreep
1 Puntbeitel
1 Kunststof koffer
1 Tube smeermiddel voor beitels
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw D25940K breekhamer is ontworpen voor
professioneel gebruik: zwaar sloop- beitel- en
hakwerk in beton, steen en ander metselwerk.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Achterste handgreep
3 Zijhandgreep
4 Beitelpositie-instelkraag
5 Accessoire-houder
Aanloopstroombegrenzing
Dankzij de aanloopstroombegrenzing komt de motor
bij het starten van de machine langzaam op toeren.
Zodoende wordt voorkomen dat de beitel
wegspringt van de aanvangspositie.
Actieve trillingsdemping
De actieve trillingsdemping beperkt de trilling van de
terugslag van het hamermechanisme. Trillingen in
handen en armen nemen af, wat leidt tot een
comfortabeler gebruiksgemak over een langere
periode. Bovendien voorziet het systeem in een
verlenging van de levensduur van de machine.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een beperkt
spanningsbereik. Controleer altijd of uw netspanning
binnen de waarde op het typeplaatje valt.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
49
NEDERLANDS
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Monteren en instellen van de zijhandgreep (fig. D)
De zijhandgreep (3) kan aan de voorkant van uw
machine aan beide zijden gemonteerd worden,
voor linkshandige of rechtshandige gebruikers.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt,
neem dan een goedgekeurd verlengsnoer,
dat geschikt is voor het vermogen van de machine
(zie technische gegevens). De aders moeten
minimaal een doorsnede hebben van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
•
•
•
•
•
Zorg altijd voor een juiste bevestiging van
de zijhandgreep.
Draai de klemschroef voor de zijhandgreep (9) los.
Schuif de zijhandgreep op de machine en plaats
de stalen ring (10) in het montagegebied (X).
Stel de zijhandgreep (3) op de gewenste hoek in.
Schuif en draai de zijhandgreep in de gewenste
stand.
Fixeer de zijhandgreep door de klemschroef (9)
vast te draaien.
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Plaatsen en verwijderen van 19 mm hex.
accessoires (fig. B1 & B2)
Uw breekhamer werkt met 19 mm hex. beitels
(zie inzet in fig. B2 voor een doorsnede van een
beitelschacht).
Wij adviseren om uitsluitend professionele
accessoires te gebruiken.
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Oefen een druk van ongeveer 20 - 30 kg
uit op de machine. Overmatige druk op
de machine versnelt het beitelen niet maar
resulteert juist in slechtere prestaties en
voortijdige slijtage van de machine.
• Reinig de beitelschacht en vet deze in.
Breng geen smeermiddel op de machine
aan.
• Trek de borgkraag (6) naar achteren, breng de
groef (8) in lijn met de gele markering (7) en steek
de beitelschacht in de houder (5). Laat de
borgkraag los.
• Trek aan de beitel om te controleren of deze
goed vastzit. De beitel moet enkele centimeters
naar binnen en naar buiten kunnen bewegen.
• Voor het verwijderen de borgkraag (6) naar
achteren trekken en de beitel uit de accessoirehouder nemen.
Bepalen van de stand van de beitel (fig. C)
De beitel kan in 12 verschillende standen worden
vergrendeld.
• Plaats de beitel zoals hierboven beschreven.
• Draai de kraag (4) in de door de pijl aangegeven
richting totdat de beitel in de juiste stand staat.
50
In- en uitschakelen (fig. A)
• Inschakelen: zet de aan/uit-schakelaar (1) in
positie 1.
• Uitschakelen: zet de aan/uit-schakelaar (1) in
positie 0.
Slopen, hameren en sleuven uitbeitelen (fig. A)
• Kies de juiste beitel en maak de schacht schoon.
Smeer vervolgens de schacht in.
• Plaats de beitel en controleer of deze goed vastzit.
• Monteer de zijhandgreep (3), stel hem in en zorg
dat hij goed vastgezet is.
• Houd de machine aan beide handgrepen (2 & 3)
vast en schakel vervolgens in. De machine werkt
dan in continu bedrijf.
• Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is
beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
NEDERLANDS
Als toebehoren zijn diverse types 19 mm hex. beitels
verkrijgbaar.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
• De machine kan niet door de gebruiker worden
gerepareerd. Breng de machine naar een erkend
DEWALT Service-center na ongeveer 200
gebruiksuren. Mochten er zich eerder problemen
voordoen, neem dan contact op met een erkend
DEWALT Service-center.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Onderhoud van accessoires
Door regelmatig de accessoires te onderhouden
garandeert u optimale resultaten en gaan de
accessoires langer mee.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het dichtstbijzijnde
Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT
Service-centers en nadere informatie over onze
service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
51
NORSK
DEMOLERINGSHAMMER D25940K
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
Spenning
Frekvens
Strøm
Motoreffekt
Slaghastighet
Slagenergi
Verktøyholder
Meiselposisjoner
Vekt
D25940K
220-240
50
8,9
1.600
1.620
30,6
19 mm sekskantet
12
kg 12,9
V
Hz
A
W
min-1
J
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
52
NORSK
CE-Sikkerhetserklæring
D25940K
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
2000/14/EC-Annex VI, EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside.
Lydeffektnivå er i henhold til direktiv 2000/14/EC (Artikkel 12, Vedlegg III nr 10; m ≤ 15 kg):
D25940K
LWA (målt)
dB(A)
104,5
LWA (garantert)
dB(A)
107,0
Laboratorierapport
21100881 001
Teknisk kontrollorgan, utsteder av sertifikatet
Société Nationale de Certification et d’Homologation
Sertifikat nr.
e13*2000/14*0178*00
Dato
2/4/2002
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
D25940K
LpA
dB(A)*
91,0
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen.
Frekvensveid geometrisk middelverdi av akselerasjonen armene utsettes for:
D25940K
Målt under typiske driftsforhold
11,8 m/s2
Målt i henhold til EN 50144-1 og EN 50144-2-6
14,3 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
53
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen
før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar
bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik
at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere
risikoen for elektrisk støt, personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn eller andre besøkende komme i
kontakt med verktøyet eller skjøteledningen.
Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for, som for eksempel å
fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
54
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke
i ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket
med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du
får begge hendene fri til å arbeide med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
NORSK
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt
er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for
demoleringshammere
• Pass på at meiselen er riktig festet før du bruker
verktøyet.
• Ved kaldt vær, eller når verktøyet ikke har vært
brukt over en lengre periode, må verktøyet gå
ubelastet i flere minutter før bruk.
• Hold alltid godt fast i verktøyet med begge hender
og pass på at du har en god stilling. Pass på at
sidehendelen er riktig montert når du skal bruke
verktøyet.
• Sørg for at området under er tomt ved arbeid
over bakkenivå.
• Sjekk arbeidsområdet for strømførende ledninger
før bruk, ellers kan du få elektrisk støt.
• Ikke berør meiselen eller delene i nærheten av
meiselen umiddelbart etter drift, da de kan være
svært varme og forårsake brannskader på huden.
• Pass alltid på at strømkabelen går bakover,
bort fra meiselen.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Demoleringshammer
1 Sidehåndtak
1 Spisst meisel
1 Plastkoffert
1 Tube med smøremiddel til meiselen
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din D25940K demoleringshammer er utformet for
profesjonell, robust demolering, hugging og punsling
i betong, murstein, stein og annet murverk.
1 Strømbryter
2 Bakre hendel
3 Sidehåndtak
4 Indekskrage for meiselposisjon
5 Verktøyholder
Funksjon for myk start
Funksjonen for myk start lar støthastigheten bygges
sakte opp, slik at meiselen eller spissen ikke
”hopper” på murverket ved start.
Aktiv vibrasjonskontroll
Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliserer
tilbakeslagsvibrasjon fra hammermekanismen.
Vibrasjonen i hånd og arm reduseres, slik at
verktøyet blir mer komfortabelt i bruk over lang tid,
og slik at levetiden til verktøyet forlenges.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er konstruert for et
begrenset spenningsområde. Kontroller alltid at
strømforsyningen ligger innenfor spenningsområdet
som angis på merkeplaten.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
55
NORSK
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Tilpasse og justere sidehendelen (fig. D)
Sidehendelen (3) kan monteres på forsiden av
maskinen, slik at den kan tilpasses både høyre- og
venstrehendte.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Montering og fjerning av 19 mm sekskant
(fig. B1 & B2)
Denne maskinen bruker meisler med 19 mm
sekskantskaft (se den lille illustrasjonen i figur B2 for
et tverrsnitt av et meiselskaft).
Vi anbefaler at det alltid brukes profesjonelt tilbehør.
• Rengjør og smør meiselskaftet.
Ikke påfør smøremiddel på maskinen.
• Trekk tilbake låsekragen (6), still inn sporet (8) slik
at det stemmer overens med det gule merket (7)
og sett meiselskaftet inn i verktøyholderen (5).
Slipp låsekragen.
• Trekk i meiselen for å sjekke at den er godt låst
fast. Hammerfunksjonen krever at meiselen kan
beveges aksialt flere centimeter når den er låst i
verktøyholderen.
• Du fjerner en meisel ved å trekke
verktøyholderens låsemansjett (6) tilbake og
trekke meiselen ut av verktøyholderen.
Indeksering av meiselposisjon (fig. C)
Meiselen kan indekseres og låses i 12 forskjellige
posisjoner.
• Sett inn meiselen som forklart ovenfor.
• Drei kraven (4) i pilens retning til meiselen står i
ønsket posisjon.
56
•
•
•
•
•
Pass på at sidehendelen er riktig montert
når du skal bruke maskinen.
Skru ut klemmebryteren (9) til sidehendelen.
Skyv sidehendelenheten inn på maskinen slik at
stålringen (10) kommer i festeområdet (X).
Juster sidehendelen (3) til ønsket vinkel.
Skyv og drei på sidehendelen til ønsket posisjon.
Lås sidehendelen på plass ved å stramme
klemmebryteren (9).
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Pass på at du er klar over hvor ledninger
og rør befinner seg.
• Påfør et trykk på omtrent 20-30 kg på
verktøyet. For stor kraft får ikke
meislingen til å gå raskere, men
reduserer ytelsen til verktøyet og kan
forkorte verktøyets levetid.
Skru på og av (fig. A)
• Slå på: still på/av-bryteren (1) til posisjon 1.
• Slå av: still på/av-bryteren (1) til posisjon 0.
Demolering, hugging og punsling (fig. A)
• Velg en egnet meisel og rengjør og smør skaftet.
• Sett inn meiselen og sjekk at den er låst på plass.
• Sett på og juster sidehendelen (3), og pass på at
den er godt strammet.
• Hold verktøyet i begge hendlene (2 & 3) og slå
på. Verktøyet går nå kontinuerlig.
• Husk å alltid slå av verktøyet når arbeidet er
ferdig og før du trekker ut støpslet.
Forskjellige typer meisler med 19 mm sekskantskaft
kan leveres som tilleggsutstyr.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
NORSK
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
• Denne maskinen skal ikke vedlikeholdes av
brukeren selv. Ta med verktøyet til en autorisert
DEWALT-reparatør etter omtrent 200 timers drift.
Hvis det oppstår problemer før dette, må du
kontakte en autorisert DEWALT-reparatør.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice
omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og
reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Vedlikehold av tilbehør
Vedlikehold av tilbehør til riktig tid garanterer
optimale resultater under bruk av verktøyet og at
tilbehøret får en lang og effektiv levetid.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
57
PORTUGUÊS
MARTELO DE DEMOLIÇÃO D25940K
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de
experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Frequência
Corrente
Potência absorvida
Impacto de carga
Energia de impacto
Suporte de ferramenta
Posições do cinzel
Peso
D25940K
220-240
50
8,9
1.600
1.620
30,6
19 mm hexagonal
12
kg 12,9
V
Hz
A
Watts
min-1
J
Fusíveis
Ferramentas de 230 V 10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
58
PORTUGUÊS
Declaração CE de conformidade
D25940K
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas foram concebidas em conformidade com 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, 2000/14/EC-Annex VI, EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT no endereço abaixo ou a parte de trás do presente manual.
Nível de potência acústica de acordo com a norma 2000/14/EC (Artigo 12, Anexo III Nº. 10; m ≤ 15 kg):
D25940K
LWA (medido)
dB(A)
104,5
LWA (garantido)
dB(A)
107,0
Relatório do laboratório
21100881 001
Corpo notificado, entrega de certificado
Société Nationale de Certification et d’Homologation
Nº de certificado
e13*2000/14*0178*00
Data
2/4/2002
De acordo com as directivas 86/188/CEE & 98/37/CEE da Comunidade Europeia, o nível de potência
sonora, medido de acordo com a EN 50144, é:
D25940K
LpA
dB(A)*
91,0
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos.
Valor de aceleração do quadrado de raíz pesada:
D25940K
Medido sob condições de trabalho normais
11,8 m/s2
Medido de acordo com a EN 50144-1 & EN 50144-2-6
14,3 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
59
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança aplicáveis
no seu país para reduzir o risco de incêndio,
de choque eléctrico e de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de tentar
utilizar este produto. Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas (tais
como humidade elevada, execução de soldadura,
etc.) a segurança eléctrica pode ser aumentada
intercalando-se um transformador de separação ou
um disjuntor de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças ou visitantes tocarem na
ferramenta nem no cabo de extensão.
As crianças com menos de 16 anos de idade
devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio seco,
fechado à chave e fora do alcance das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
60
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede com
o dedo colocado no interruptor. Verifique se o
interruptor está desligado ao ligar a ferramenta à
rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma ferramenta
forte. A ferramenta trabalhará melhor e de uma
maneira mais segura se for utilizada para o efeito
indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção
e substituição dos acessórios.
PORTUGUÊS
Verifique regularmente os cabos da ferramenta e,
no caso de estes estarem danificados, mandeos consertar a um Centro de Assistência Técnica
DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem danificados.
Mantenha os comandos secos, limpos e sem
óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de danos
de modo a assegurar um bom funcionamento e a
obtenção do resultado desejado.
Verifique o bom alinhamento e fixação das peças
móveis e confirme a ausência de ruptura das
peças. Verifique ainda se a montagem foi bem
feita ou se existe qualquer outra condição que
possa impedir que a ferramenta funcione bem.
Mande consertar ou substituir os dispositivos de
protecção ou outras peças danificadas conforme
as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a reparação
de ferramentas eléctricas deverá estar fica
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Instruções adicionais sobre segurança para
martelos de demolição
• Assegure-se de que o cinzel esteja na posição
correcta antes de começar a utilizar a ferramenta.
• Em climas frios ou quando a ferramenta tenha
estado fora do uso durante um período de tempo
longo, deixe-a a funcionar sem carga durante
vários minutos antes de iniciar a utilização.
• Segure a ferramenta firmemente sempre com
ambas as mãos e com uma postura firme. Utilize
a ferramenta sempre com o punho lateral
devidamente montado.
• Quando for trabalhar acima do nível do chão,
assegure-se de que a área abaixo esteja limpa.
• Para evitar choques eléctricos, verifique se há
fios electrificados na área de trabalho antes de
iniciar a operação.
• Não toque o cinzel ou as peças próximas ao
mesmo imediatamente após a operação, já que
podem estar extremamente quentes e provocar
queimaduras.
• Mantenha o cabo de alimentação sempre na
parte traseira, longe do cinzel.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo de demolição
1 Punho lateral
1 Ponteiro
1 Estojo de plástico
1 Embalagem com lubrificante
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
O seu martelo de demolição D25940K foi concebido
para aplicações profissionais pesadas de
cinzelamento em betão, tijolo, pedra e outros
materiais de alvenaria.
1 Interruptor on/off
2 Punho traseiro
3 Punho lateral
4 Anel indicador da posição do cinzel
5 Suporte de ferramenta
Função de arranque suave
A função de arranque suave permite aumentar
gradualmente a taxa de impacto evitando que o
cinzel ou a broca se desloquem da posição de furos
pretendida na alvenaria quando a máquina começa
a funcionar.
Controlo de vibração activo
O controlo de vibração activo neutraliza a vibração
de retorno proveniente do mecanismo do martelo.
Mediante a redução da vibração da mão e do braço
é possível utilizar a ferramenta com maior conforto
por períodos de tempo mais longos, além de ampliar
também o tempo de vida útil do instrumento.
61
PORTUGUÊS
Segurança eléctrica
O motor elétrico foi concebido para um nível de
voltagem limitado. Verifique sempre se a fonte de
alimentação está dentro da voltagem permitida na
placa de características.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144, não sendo,
por isso, necessária uma ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta ferramenta
(Veja os dados técnicos). A dimensão mínima do
condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar uma
bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da tomada.
Inserir e remover acessórios de 19 mm hex
(fig. B1 & B2)
Esta máquina utiliza cinzéis com hastes hexagonais
de 19 mm (consulte o detalhe na fig. B2 para visualizar
o corte transversal duma haste de cinzel).
Recomendamos que utilize apenas acessórios
profissionais.
• Limpe e lubrifique a haste do cinzel.
Não aplique lubrificante à máquina.
• Puxe a manga de fixação (6), alinhe o entalhe (8)
com o marcador amarelo (7) e insira a haste do
chisel no suporte da ferramenta (5). Solte a
manga de fixação.
• Puxe o cinzel para verificar se está devidamente
bloqueado. A função de impacto requer que o cinzel
tenha um movimento axial de vários centímetros
quando preso no suporte de ferramenta.
62
• Para retirar o cinzel puxe para trás a manga de
fixação do punho (6) e remova-o.
Determinação da posição do cinzel (fig. C)
O cinzelamento pode ser seleccionado e travado em
12 posições diferentes.
• Insira o cinzel como descrito acima.
• Rode o anel (4) no sentido indicado pela seta até
que o cinzel esteja na posição desejada.
Colocação e ajuste do punho lateral (fig. D)
O punho lateral (3) pode ser montado na parte
frontal da máquina de modo a adaptá-la tanto para
utilizadores dextros como esquerdinos.
•
•
•
•
•
Utilize a máquina sempre com o punho
lateral devidamente montado.
Solte o parafuso de fixação do punho lateral (9).
Deslize o punho sobre a máquina de maneira que
o anel de aço (10) fique na área de montagem (X).
Ajuste o punho lateral (3) de acordo com o
ângulo desejado.
Deslize e rode o punho lateral até a posição
desejada.
Prenda o punho no lugar apertando o parafuso
de fixação (9).
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização de
tubagens e de fios eléctricos dentro da
parede.
• Aplique apenas uma ligeira pressão na
ferramenta (20 - 30 kg). O excesso de
força não irá acelerar a operação de
cinzelamento e sim diminuir o
rendimento da ferramenta, podendo
reduzir o seu período de vida útil.
Ligar e desligar (fig. A)
• Para ligar: coloque o interruptor on/off (1) na
posição 1.
• Para desligar: coloque o interruptor on/off (1) na
posição 0.
PORTUGUÊS
Demolição, abertura de roças e de canais (fig. A)
• Seleccione o cinzel apropriado e limpe e
lubrifique a haste do mesmo.
• Insira o cinzel e verifique se está devidamente preso.
• Monte e ajuste o punho lateral (3) e assegure-se
de que ele esteja firmemente preso.
• Segure a ferramenta pelos dois punhos (2 & 3)
e ligue-a. A ferramenta está agora a funcionar de
forma contínua.
• Desligue sempre a ferramenta quando tiver
acabado de trabalhar e antes de a desligar da
fonte de alimentação.
A pedido, encontram-se disponíveis vários tipos de
cinzéis com hastes hexagonais de 19 mm como
opção. Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza
regular da ferramenta.
• Esta ferramenta não deve ser reparada pelo
utilizador. Leve-a a um centro de reparações
autorizado da DEWALT após cerca de 200 horas
de utilização. Caso haja problemas antes de
cumprir esse prazo, contacte um centro de
reparações autorizado da DEWALT.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Manutenção dos acessórios
A manutenção dos acessórios efectuada na altura
certa garante resultados óptimos na aplicação e
uma vida útil longa e produtiva.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT. Deve
apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12
meses a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual. Em
alternativa, encontrará uma lista de Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
63
SUOMI
PURKUMOUKARI D25940K
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Taajuus
Virta
Ottoteho
Iskutaajuus
Iskuenergia
Laitteen pidike
Taltan asennot
Paino
Sulakkeet:
230 V
D25940K
220-240
50
8,9
1.600
1.620
30,6
19 mm hex
12
kg 12,9
V
Hz
A
W
min-1
J
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
64
SUOMI
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
D25940K
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, 2000/14/EC-Annex VI, EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan takakannesta.
Akustisen virran taso direktiivin 2000/14/EC mukainen (12 artikla, liite III N:o 10; m ≤ 15 kg):
D25940K
LWA (mitattu)
dB(A)
104,5
LWA (taattu)
dB(A)
107,0
Laboratorioraportti
21100881 001
Sertifikaatin myöntänyt elin
Société Nationale de Certification et d’Homologation
Sertifikaatin nro
e13*2000/14*0178*00
Päivämäärä
2/4/2002
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien 86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu EN 50144:n
mukaisesti:
D25940K
LpA
dB(A)*
91,0
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo:
D25940K
Mitattu tyypillisissä työskentelyolosuhteissa
11,8 m/s2
Mitattu EN 50144-1:n & EN 50144-2-6:n mukaisesti
14,3 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
65
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata työsuojeluviranomaisten
ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä
sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä anna lasten tai muiden henkilöiden päästä
kosketuksiin työkalun tai jatkojohdon kanssa.
Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
66
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että
virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen
pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat.
SUOMI
Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen
vaatimusten mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti ja että kaikki osat
ovat kunnossa ja oikein asennetut. Tarkista myös,
että kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat
tekijät ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä
tai viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa
valtuutetussa ammattiliikkeessä, mikäli
käyttöohjeissa ei toisin mainita. Viallinen virtakytkin
tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Purkumoukareiden lisäturvaohjeet
• Varmista, että taltta on kiinnitetty paikalleen,
ennen kuin käynnistät koneen.
• Jos ilma on kylmä tai jos konetta ei ole käytetty
pitkään aikaan, anna moottorin käydä tyhjäkäyntiä
useita minuutteja ennen koneen käyttöä.
• Pidä koneesta aina tiukasti kiinni molemmin käsin
ja varmista tukeva asento. Kun käytät konetta,
sivukahvan tulee olla kiinnitetty hyvin.
• Kun työskentelet maanpinnan yläpuolella,
varmistu siitä, että alapuolella oleva alue on tyhjä.
• Välttääksesi sähköiskut tarkista,
että työskentelyalueella ei ole sähköjohtoja ennen
kuin aloitat työskentelyn.
• Älä koske talttaan tai sen lähellä oleviin osiin heti
käytön jälkeen, koska ne voivat olla erittäin
kuumia ja aiheuttaa palovammoja.
• Pidä johto aina koneen takana pois taltan ulottuvilta.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Purkumoukari
1 Sivukahva
1 Teräväkärkinen taltta
1 Muovikotelo
1 Putkilo taltan voiteluainetta
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
D25940K purkumoukari on suunniteltu betonin,
tiilen, kiven ja muiden muurausmateriaalien
ammattimaiseen tehokkaaseen purkamiseen,
lohkaisemiseen ja uurtamiseen.
1 Virtakytkin
2 Takakahva
3 Sivukahva
4 Taltan asennon säätörengas
5 Laitteen pidike
Pehmeä käynnistys -toiminto
Pehmeä käynnistys -toiminto mahdollistaa sen,
että iskutaajuus kasvaa hitaasti, jolloin vältytään
taltan tai terän ponnahtamiselta kivimateriaalista
työskentelyä aloitettaessa.
Aktiivinen tärinänsäätö
Aktiivinen tärinänsäätö neutralisoi moukarimekanismista
kimmahtavan tärinän. Vähentämällä käden ja
käsivarren tärinää se mahdollistaa miellyttävämmän
pitkäaikaisemman käytön ja lisää koneen kestoa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
rajoitetulla jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Koneesi on kaksoiseristetty EN 50144:n
mukaisesti; siksi ei tarvita maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2.
67
SUOMI
Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
19 mm kuusiolisävarusteiden asennus ja poisto
(kuva B1 & B2)
Tässä koneessa käytetään talttoja, joissa on 19 mm:n
kuusiovarsi (katso taltan varren poikkileikkaus
kuvasta B2).
Suosittelemme vain ammattimaisten tarvikkeiden
käyttöä.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Ota huomioon putkien ja johtojen sijainti.
• Kohdista koneeseen noin 20-30 kilon
paine. Liiallinen voimankäyttö ei nopeuta
taltalla työskentelyä vaan vähentää
koneen suorituskykyä ja voi lyhentää sen
käyttöikää.
• Puhdista ja rasvaa taltan varsi.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
• Koneen käynnistäminen: aseta kytkin (1)
asentoon 1.
• Koneen sammuttaminen: aseta kytkin (1)
asentoon 0.
Älä voitele konetta.
• Vedä lukitusholkki (6) taaksepäin, kohdista ura (8)
keltaiseen merkkiin (7) ja työnnä taltan varsi
työkalupidikkeeseen (5). Päästä irti lukitusholkista.
• Vedä talttaa tarkistaaksesi, että se on kiinnitetty
hyvin. Iskutoiminto edellyttää sitä, että taltta voi
liikkua pituussuunnassa useita senttejä, kun se
on kiinnitetty pidikkeeseen.
• Irrottaaksesi taltan vedä pidikkeen lukitusholkki
(6) taaksepäin ja vedä taltta pidikkeestä.
Purkaminen, lohkaiseminen ja murtaminen (kuva A)
• Valitse asianmukainen taltta ja puhdista ja rasvaa
sen varsi.
• Työnnä taltta paikalleen ja tarkista, että se on
kiinnitetty hyvin.
• Kiinnitä ja säädä sivukahva (3) ja varmista, että
sen on kiinnitetty lujasti.
• Pidä koneesta kiinni molemmista kahvoista (2 ja 3)
ja käynnistä se. Kone käy nyt keskeytymättä.
• Sammuta kone aina, kun lopetat työskentelyn ja
ennen kuin irrotat pistokkeen.
Taltan asennon säätö (kuva C)
Taltta voidaan säätää ja lukita 12 eri asentoon.
• Asenna taltta edellä kuvatulla tavalla.
• Kierrä rengasta (4) nuolen suuntaan, kunnes
taltta on halutussa asennossa.
On saatavana monenlaisia 19 mm:n kuusiotalttoja.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
Sivukahvan asennus ja säätö (kuva D)
Sivukahva (3) voidaan kiinnittää koneen etuosaan,
jolloin se sopii sekä vasen- että oikeakätisille.
•
•
•
•
•
68
Kun käytät konetta, sivukahvan tulee olla
kiinnitetty hyvin.
Ruuvaa sivukahvan kiristysnuppi (9) irti.
Työnnä sivukahva koneeseen siten, että se osuu
teräsrenkaaseen (10) asennusalueella (X).
Säädä sivukahva (3) haluttuun asentoon.
Työnnä ja kierrä sivukahva haluttuun asentoon.
Kiinnitä sivukahva kiristämällä kiristysnuppi (9).
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
• Käyttäjä ei voi huoltaa tätä konetta. Vie kone
valtuutettuun DEWALT-korjaamoon noin 200
käyttötunnin jälkeen. Jos ongelmia esiintyy ennen
sitä, ota yhteys valtuutettuun DEWALTkorjaamoon.
SUOMI
TAKUU
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
Varusteiden huolto
Varusteiden asianmukainen huolto takaa
optimaaliset tulokset ja varusteen pitkällisen ja
tehokkaan käytön.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
69
SVENSKA
BRYTNINGSHAMMARE D25940K
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
Spänning
Frekvens
Ström
Ineffekt
Slaghastighet
Slagenergi
Verkygshållare
Spettlägen
Vikt
Säkring:
230 V
D25940K
220-240
50
8,9
1.600
1.620
30,6
19 mm sexkant
12
kg 12,9
V
Hz
A
W
min-1
J
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
70
SVENSKA
CE-Försäkran om överensstämmelse
D25940K
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i överensstämmelse med följande normer: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, 2000/14/EC-Annex VI, EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivå enligt 2000/14/EC: (Artikel 12, Tillägg III No. 10; m ≤ 15 kg):
D25940K
LWA (uppmätt)
dB(A)
104,5
LWA (garanterad)
dB(A)
107,0
Laboratorierapport
21100881 001
Meddelad certifierande myndighet
Société Nationale de Certification et d’Homologation
Certifikat nr.
e13*2000/14*0178*00
Datum
2/4/2002
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG & 98/37/EEG,
uppmätt enligt EN 50144:
D25940K
LpA
dB(A)*
91,0
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd.
Roten ur variansen av det viktade accelerationsvärdet:
D25940K
Uppmätt under typiska arbetsförhållanden
11,8 m/s2
Uppmätt enligt EN 50144-1 & EN 50144-2-6
14,3 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
71
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Låt inte barn eller tillfälliga besökare komma i
kontakt med verktyget eller förlängningssladden.
Personer under 16 år får inte arbeta med
verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg.
72
Använd inte elverktyg för ändamål de inte är
avsedda för: använd t.ex. inte handcirkelsåg för
att såga av kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör.
Kontrollera elverktygets sladd regelmässigt och
få den reparerad hos en erkänd fackverkstad om
den är skadad. Kontrollera förlängningssladdar
regelmässigt och byt ut dem om de är skadade.
Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är frånslagen
när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
SVENSKA
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte elverktyget
om strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Extra säkerhetsanvisningar för spettmaskiner
• Försäkra dig om att spettet sitter säkert innan du
tar maskinen i bruk.
• Vid låga temperaturer, eller när maskinen inte har
använts under en längre tid, bör du låta det gå
utan belastning i flera minuter innan du börjar
använda det på materialet.
• Håll alltid fast maskinen med båda händerna och
se till att du står stadigt. Ha alltid sidohandtaget
korrekt monterat under arbete.
• När du arbetar över markhöjd, måste du se till att
området nedanför är säkert.
• För att undvika elektriska stötar skall du
undersöka om det finns strömförande ledningar i
arbetsytan innan du börjar.
• Undvik, efter avslutat arbeta, att röra vid spettet
eller delar av det, eftersom det är extremt
upphettat och kan orsaka brännskador.
• Se alltid till att kabeln för strömförsörjningen
ligger bakåt, bort från spettet.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Spettmaskin för demoleringsarbeten
1 Sidohandtag
1 Spetsigt spett
1 Förvaringslåda i plast
1 Tub med smörjmedel för spett
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din D25940K spettmaskin har utformats för grovt
demoleringsarbete som uppbrytning, hackning och
sökande/följande efter fasta delar (armeringsjärn
etc.) i betong, tegel, sten och liknande murverk.
1 Strömbrytare
2 Bakre handtag
3 Sidohandtag
4 Krage med gradering för spettlägen
5 Verkygshållare
Mjukstartsfunktion
Den steglösa mjukstarten låter slaghastigheten
bygga upp sig långsamt, så att spettet inte får
möjlighet att ”studsa runt” på murverket under starten.
Aktivt vibrationsskydd
Det aktiva vibrationsskyddet neutraliserar
återgående vibrationer från slagmekanismen.
Det reducerar vibrationerna som armar och händer
utsätts för och ger ett bekvämare arbete under
längre tid och förlänger apparatens livslängd.
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för ett
begränsat spänningsområde. Kontrollera alltid att
nätspänningen överenstämmer med värdet på
märkplåten.
73
SVENSKA
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för den
här apparatens strömförbrukning (se tekniska data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Montering och avlägsnande av 19 mm
sexkantstillbehör (fig. B1 & B2)
Maskinen används med spett med 19 mm
sexkantsskaft (på fig. B2 finns en genomskärningsbild
av ett spettskaft inlagd). Vi rekommenderar att man
uteslutande använder yrkesmässiga tillbehör.
• Rengör och fetta in spettskaftet.
Använd inte fett eller smörjmedel på
själva maskinen.
• Dra låsmanschetten bakåt (6), rätta in spåret (8)
mot det gula märket (7) och för in mejselskaftet i
verktygshållaren (5). Släpp låsmanschetten.
• Kontrollera att spettet är låst i läge genom att dra
i det. Slagfunktionen kräver att spettet är axialt
rörligt över flera centimeter när det är låst i
verktygshållaren.
• För att ta ut spettet drar man låsmanschetten (6)
på verktygshållaren bakåt och drar ut spettet ur
verktygshållaren.
Ställa in spettets läge (fig. C)
Spettet kan ställas in i 12 olika lägen efter graderingen.
• Sätt i spettet som det beskrivits ovan.
• Vrid kragen (4) enligt pilen tills du har spettet i
önskat läge.
74
Montera och justera sidohandtaget (fig. D)
Sidohandtaget (3) kan monteras framtill på maskinen
så att det passar både vänster- och högerhänta.
•
•
•
•
•
Ha alltid sidohandtaget korrekt monterat
under arbete.
Skruva loss fästskruven för sidohandtaget (9).
För sakta upp sidohandtagets monteringsdel på
maskinen tills det hittar stålringen (10) på
monteringsytan (X).
Justera sidohandtaget (3) till önskad vinkel.
Dra och vrid sidohandtaget till önskat läge.
Fixera sidohandtaget genom att skruva fast
fästskruven (9).
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Håll dig alltid orienterad om var
rörledningar och elledningar finns.
• Lägg an ett tryck på ca. 20 – 30 kg. på
verktyget. Överdrivet tryck kommer inte
att påskynda arbetet utan i stället
kommer verktyget att fungera sämre och
dess livslängd förkortas.
Strömbrytare (fig. A)
• Starta: ställ strömbrytaren (1) i läge 1.
• Stopp: ställ strömbrytaren (1) i läge 0.
Bryta upp, söka/följa och göra genomföringshål
(fig. A)
• Välj ett lämpligt spett, rengör och fetta in skaftet.
• Sätt i spettet och kontrollera att det sitter korrekt
låst i läge.
• Montera och justera sidohandtaget (3) och
kontrollera att det är riktigt fäst.
• Håll maskinen i båda handtagen (2 & 3) och sätt
på strömmen.. Nu är maskinen i gång.
• Stäng alltid av maskinen innan du drar ut sladden
när arbetet är gjort.
Olika typer av 19 mm sexkantsspett finns som
tillvalsmöjligheter.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
SVENSKA
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
• Denna maskin kan inte servas av användaren själv.
Efter ca. 200 driftstimmar bör man lämna in
maskinen till en auktoriserad DEWALTrepresentant med servicekompetens.
Om problem skulle visa sig dessförinnan,
kontakta en auktoriserad DEWALT- representant.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service, utförs
detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service omfattar
arbets- och reservdelskostnader för elektriska
verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Underhåll av tillbehören
Om man underhåller sina tillbehör regelbundet,
försäkrar man sig också om optimala resultat i
arbetet och en lång och effektiv livslängd för
tillbehöret.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
Som alternativ finns en lista på auktoriserade
DEWALT serviceverkstad och kompletta detaljer
om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
75
TÜRKÇE
YIKIM DARBELİ MATKABI D25940K
Tebrikler!
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn
deneyimi D E WALT’ profesyonel kullanclar
işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
Frekans
Akm
Güç ihtiyac
Darbe oran
Vuruş kudreti
Uç yuvas
Keski konumlar
Ağrlk
Sigortalar
230 V aletler
D25940K
220-240
50
8,9
1.600
1.620
30,6
19 mm altgen
12
kg 12,9
V
Hz
A
W
min -1
J
10 A
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller
kullanlmştr:
Bu klavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
76
TÜRKÇE
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan)
D25940K
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 2000/14/EC-Annex VI,
EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3’e uygun olarak
tasarlandğn beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki adresden D E WALT ile temas kurun veya klavuzun
arkasna bakn.
2000/14/CE uyarnca akustik güç seviyesi (Madde 12, Ek III No. 10; m ≤ 15 kg):
D25940K
L WA (ölçülen)
dB(A)
104,5
L WA (garanti edilen)
dB(A)
107,0
Laboratuvar raporu
21100881 001
Ruhsat veren, yetkili organ
Société Nationale de Certification et d’Homologation
Ruhsat No.
e13*2000/14*0178*00
Tarih
2/4/2002
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde, ses şiddeti seviyesi 86/188/EEC & 98/37/EEC’ye uygundur:
D25940K
L pA
dB(A)*
91,0
* kullancnn kulağnda
Kulaklar korumak için gerekli önlemleri aln.
Ağrlkl ortalama kök karesi ivme değeri:
D25940K
Tipik çalşma koşullar altndaki ölçüm
11,8 m/s 2
EN 50144-1 & EN 50144-2-6 uyarnca yaplan ölçüm
14,3 m/s 2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
77
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar)
Elektrikli aletleri kullanrken daima, yangin,
elektrik çarpmas ve yaralanma riskini
azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallarna uyun. Bu ürünü
kullanma girişiminde bulunmadan önce,
aşağdaki güvenlik talimatlarn dikkatle
okuyun.
Bu talimatlar) güvenli bir yerde saklay)n.
Genel Bilgiler
1 Çal)şma alan)n)z) temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal)şma alan)n)z)n çevre koşullar)na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
brakmayn. Çalşma alannz iyi
aydnlatn. Elektrikli aletleri, yanc sv
ve gazlarn bulunduğu ortamlarda
kullanmayn.
3 Elektrik çarpmas)na karş) önlem al)n
Topraklanmş yüzeylere temastan
kaçnn (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar).
4 Çocuklar) aletlerden uzak tutun
Çocuklarn veya ziyaretçilerin aletle
veya uzatma kablosu ile temasna izin
vermeyin. Herkesi çalşma alanndan
uzak tutun.
5 Aç)k havada kullan)m için uzatma
kablolar)
Alet açk havada kullanldğnda, daima
açk havada kullanm için özel yaplmş
ve böyle olduğunu gösteren bir damga
taşyan uzatma kablolar kullann.
6 Kullan)lmayan aletleri saklay)n
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklarn ulaşamayacağ bir
yerde saklayn.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmayn.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir. Açk havada çalşken,
tercihen lastik eldiven kullann ve
kaymaz tabanl ayakkab giyin.
Saçnz uzunsa koruyucu başlk giyin.
78
8 Koruyucu gözlük tak)n
İşlemin toz veya frlayan parçack
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullann.
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa, kulağnz
korumak için gerekli önlemleri aln.
10 İşlediğiniz parçay) iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullann. Bu hem
daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalmş olur.
11 Aş)r) uzanarak çal)şmay)n
Daima yere sk ve dengeli basmaya
dikkat edin.
12 Aletin kazara çal)şt)r)lmas)na olanak
vermeyin
Fişi takl aleti, parmağnz tetikte
taşmayn. Fişi takarken tetiğin çekili
olmamasna dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullann. Yorgunken aleti kullanmayn.
14 Aletin fişini çekin
Aleti başboş brakmadan önce
enerjisini kesin ve tamamen durmasn
bekleyin. Aleti kullanmayacağnz
zaman, bakm yapmadan önce veya
aksesuarlarn değiştirirken fişini çekin.
15 Ayar anahtarlar)n) ve aparatlar)n)
ç)kart)n
Aleti çalştrmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparatnn
bulunmamasna dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan)n
Küçük alet veya aksesuarlar, ağr
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamayn. Alet, imalat amacna uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktr.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda
tavsiye edilenlerin dşnda aksesuar ve
parçalarn kullanm yaralanma riski
doğurabilir.
17 Kabloyu dikkatli kullan)n
Asla aleti kablosundan tutarak
taşmayn veya fişi çekmek için kabloya
aslmayn. Kabloyu, s, yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
TÜRKÇE
18 Aletlerinize iyi bak)n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu
düzenli olarak kontrol edin ve hasarl
ise yetkili D E WALT servisine onartn.
Uzatma kablolarn da düzenli kontrol
edin ve hasarl ise, yenileyin. Tüm
komuta mekanizmasn kuru, temiz ve
yağlardan uzak tutun.
19 Hasarl) parça kontrolü yap)n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çalşacağndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için, özenle
hasar kontrolü yapn. Hareketli
parçalarn ayarsz olup olmadğ veya
tutukluk yapp yapmadğn, krk parça
olup olmadğn ve çalşmasn
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Hasarl siperleri veya diğer arzal
parçalar talimatlar uyarnca onartn
veya yeniletin. Tetiği arzal ise, aleti
kullanmayn. Tetiği yetkili bir D E WALT
onarm merkezinde değiştirin.
20 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar)m
merkezinde onart)n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallarna uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler tarafndan onarlmaldr.
Ykm darbeli matkaplar için ek güvenlik
talimatlar
• Aleti çalştrmadan önce keskinin yerine
tam oturduğundan emin olun.
• Alet uzun süre kullanlmamşsa veya
hava soğuk ise, kullanmdan önce aleti
birkaç dakika boş olarak çalştrn.
• Her zaman aleti iki elinizle skca
kavrayn ve yere sağlam basn. Aleti
daima yan tutacağ doğru şekilde monte
edilmişken kullann.
• Yer seviyesinden yukarda çalşrken
alttaki alann boş olduğundan emin olun.
• Elektrik çarpmasn engellemek için
çalşmadan önce çalşma alannda akm
bulunan kablo ucu olup olmadğn
kontrol edin.
• Çalşmadan hemen sonra keskiye veya
keskinin yaknndaki parçalara
dokunmayn; bunlar aşr snmş olabilir
ve deride yanklar oluşturabilir.
• Güç kablosu daima arkadan, keskiden
uzak gelmelidir
Ambalaj)n içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Ykm darbeli matkab
1 Yan tutamak
1 Sivri uçlu keski
1 Plastik kap
1 Keski yağlaycs tüpü
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda
veya aksesuarlarnda hasar oluşup
oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ayrn.
Tan)m (şekil A)
Sahip olduğunuz D25940K ykm darbeli
matkab beton, tuğla, taş ve diğer inşaat
malzemelerinin profesyonel bir şekilde ağr
ykm, yontma ve oyma işlemlerinde
kullanlmak üzere tasarlanmştr.
1 Açma/kapama anahtar
2 Arka tutacak
3 Yan tutamak
4 Keski konumu ayarlama halkas
5 Uç yuvas
Yavaş başlama özelliği
Yavaş başlama özelliği, darbe orannn
yavaşça artmasn sağlayarak çalşma
başlangc esnasnda keskinin veya ucun
yklacak malzeme etrafnda “zplamasn”
önler.
Aktif titreşim kontrolü
Aktif titreşim kontrolü, darbe
mekanizmasndan gelen titreşimleri
nötralize eder. El ve kol titreşimini
azaltmak, uzun vadede daha rahat kullanm
sağlar ve aletin ömrünü uzatr.
79
TÜRKÇE
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru snrl bir voltaj aralğ için
tasarlanmştr. Güç kaynağnn,
ölçü levhasndaki voltaj aralğnda
olduğundan emin olun.
D E WALT aletiniz, EN 50144
uyarnca çift yaltmldr, bu
nedele topraklanmas gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve çplak iletken, kötü bağlant, hasarl
yaltm kontrolü yapn. Gerekli onarmlar
yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
19 mm.’lik altgen aksesuarlarnn
taklmas ve sökülmesi (şekil B1 & B2)
Bu makine 19 mm.’lik altgen gövdeli
keskileri kullanr (keski gövdesinin kesiti
için şekil B2’deki eke bakn).
Sadece profesyonel aksesuarlarn kullanm
tavsiye edilir.
• Keski gövdesini temizleyiniz ve gresleyiniz.
Makineye yağ sürmeyiniz.
• Skma bileziğini (6) geri çekin, çentiği
(8) yeşil işaretle (7) hizalayn ve keski
gövdesini uç tutucuya (5) yerleştirin.
Skma bileziğini serbest brakn.
• Tam olarak kilitlendiğinden emin olmak
için keskiyi çekin. Darbeli delme
fonksiyonu, eksenel olarak birkaç cm ilerigeri hareket edebilen keskiyi gerektirir.
• Keskiyi sökmek için uç yuvas skma
bileziğini (6) geri çekip keskiyi uç
yuvasndan çkartn.
80
Keski konumunu ayarlama (şekil C)
Keski ucu, 12 farkl konuma ayarlanabilir ve
kilitlenebilir.
• Yukarda anlatldğ şekilde keskiyi
yerleştirin.
• Keski istenen konuma gelinceye kadar
halkay (4) ok yönüne çevirin.
Yan tutacağn taklmas ve ayarlanmas
(şekil D)
Yan tutacak (3), hem sol hem de sağ elini
kullanan kişilere uygun şekilde makinenin
önüne taklabilmektedir.
Makineyi daima yan tutacak doğru
şekilde monte edilmişken kullann.
• Yan tutacak skştrma düğmesini (9)
gevşetin.
• Montaj alanndaki (X) çelik halkay (10)
bularak yan tutacak kompleksini
makineye takn.
• Yan tutacağ (3) istenen açya ayarlayn.
• Kaydrarak ve döndürerek yan tutacağ
istediğiniz konuma getirin.
• Skştrma düğmesini (9) skştrarak yan
tutacağ yerine kilitleyin.
Kullan)m talimatlar)
• Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
• Boru ve kablolarn nerede olduğunu
tespit edip dikkat ediniz.
• Alete yaklaşk 20 - 30 kg.’lik bir
basnç uygulayn. Aşr basnç
uygulanmas kesme işlemini
hzlandrmaz; tam aksine, aletin
performansn ve ömrünü azaltr.
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
• Açma: açma/kapama düğmesini (1)
pozisyon 1’a getirin.
• Kapama: açma/kapama düğmesini (1)
pozisyon 0’a getirin.
Ykm, oyma ve tünel açma (şekil A)
• Uygun keskiyi seçin, gövdesini
temizleyin ve yağlayn.
TÜRKÇE
• Keskiyi yerleştirin ve tam oturduğundan
emin olun.
• Yan tutacağ (3) yerleştirin, ayarlayn ve
tam skştğndan emin olun.
• Aleti her iki tutacaktan (2 & 3) tutun ve
aleti açn. Alet artk sürekli konumda
çalşmaktadr.
• Çalşmanz bitince ve fişi çekmeden önce
daima aleti durdurun.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağnz eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kaldran
D E WALT onarm merkezlerine götürün.
19 mm.’lik altgen keskilerinin çeşitli
tipleri tercih olarak mevcuttur.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bak)m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bakmla uzun süre çalşacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalşmas,
alete gerekli bakmn yaplmasna ve
düzenli temizliğe bağldr.
• Makinenin bakm kullanc tarafndan
yaplabilecek şekilde değildir. Yaklaşk
200 saatlik kullanmdan sonra aletinizi
yetkili bir D E WALT tamir servisine
götürünüz. Bu süreden önce problem
çkarsa yine bir yetkili D E WALT tamir
servisine başvurun.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizlik
Havalandrma kanallarnn temiz ve açk
olmasna dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
Aksesuar bakm
Doğru zamanda yaplan aksesuar bakm,
uygulamada en iyi sonuçlarn alnmasn ve
uzun ve verimli bir aksesuar ömrüne
ulaşlmasn sağlar.
81
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Satn alma belgesinin ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir yl süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan
hiçbir onarm ve koruyucu bakm
işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletleri, satş tarihinden itibaren bir yl
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya
girişimde bulunulan onarmlardan
kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve
aşnmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç dş kullanmdan kaynaklanan
hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu klavuzun
arkasnda bulunan uygun telefon
numarasn kullann. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
82
∂§§∏¡π∫∞
∫ƒ√À™∆π∫√ ¶π™∆√§E∆√ ∫∞∆E¢∞ºπ™Eø¡
D25940K
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
™˘¯ÓfiÙËÙ·
ƒÂ‡Ì·
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
ƒ˘ıÌfi˜ ÎÚÔ‡Û˘
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
£¤ÛÂȘ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ
µ¿ÚÔ˜
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
D25940K
220-240
50
8,9
1.600
1.620
30,6
19 mm ÂÍ·Á.
12
kg 12,9
V
Hz
∞
W
min-1
J
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
83
∂§§∏¡π∫∞
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
D25940K
∏ DeWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜: 98/37/EOK,
89/336/EOK, 73/23/EOK, 2000/14/EC-Annex VI, EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DeWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ‹
·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
√ÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô 2000/14/EC: (∞ÚıÚÔ 12, ¶ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· III No. 10, m ≤ 15 kg):
D25940K
LWA (ÙÈÌ‹ ̤ÙÚËÛ˘)
dB(A)
104,5
LWA (ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ)
dB(A)
107,0
EÎıÂÛË ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘
21100881 001
∫ÔÈÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi
Société Nationale de Certification et d’Homologation
∞Ú. ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡
e13*2000/14*0178*00
∏ÌÂÚÔÌËÓ›·
2/4/2002
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿ EN 50144:
LpA
dB(A)*
D25940K
91,0
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÙ·Û›· Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜.
∆ÈÌ‹ ̤Û˘ ˙˘ÁÈṲ̂Ó˘ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈ΋˜ Ú›˙·˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘:
D25940K
11,8 m/s2
ª¤ÙÚËÛË ÛÂ Ù˘ÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜
ª¤ÙÚËÛË Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚfiÙ˘· EN 50144-1 & EN 50144-2-6
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
84
14,3 m/s2
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯.
Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘
ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÌÂ
ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ·È‰È¿ ‹ ÙÚ›ÙÔ˘˜ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ
Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙËÓ Ì·Ï·ÓÙ¤˙·.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ
ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó.
E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ
Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
85
∂§§∏¡π∫∞
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
86
¶ÚfiÛıÂÙ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÎÚÔ˘ÛÙÈο
ÈÛÙÔϤٷ ηÙ‰·Ê›ÛˆÓ
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ Â›Ó·È Î·Ï¿
ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÈÓ ı¤ÛÂÙ ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ™Â „˘¯Ú¤˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‹ fiÙ·Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ
¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÏÂÙ¿ ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô ÚÈÓ ÙÔ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ.
• ¡· Îڷٿ٠¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÂÚ¿ Î·È Ì ٷ
‰‡Ô ¯¤ÚÈ·, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ì›· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙ¿ÛË. £·
Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂ
ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ηٿÏÏËÏ· ÙÔÔıÂÙË̤ÓË.
• √Ù·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ˘ÂÚÁ›ˆ˜, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô
¯ÒÚÔ˜ ·fi οو Â›Ó·È ÎÂÓfi˜.
• °È· Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÙ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜, ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·
Û·˜ ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÚÂ˘Ì·ÙÔÊfiÚ· ηÏ҉ȷ.
• ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ‹ ¿ÏÏ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‰ÈfiÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ôχ ˙ÂÛÙ¿
Î·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÂÁη‡Ì·Ù· ÛÙÔ ‰¤ÚÌ·.
• ¡· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜
ÚÔ˜ ÙÔ ›Ûˆ ÙÌ‹Ì·, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ÈÛÙÔϤÙÔ Î·Ù‰·Ê›ÛˆÓ
1 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
1 ∞ȯÌËÚfi ÙÚ˘¿ÓÈ
1 ¶Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË
1 ™ˆÏ‹Ó·˜ ÏÈ·ÓÙÈÎÔ‡
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
∂§§∏¡π∫∞
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
∆Ô ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ÈÛÙÔϤÙÔ Î·Ù‰·Ê›ÛÂˆÓ D25940K
Ô˘ ¤¯ÂÙ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Û·˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ·
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‚·Ú¤· ¯Ú‹ÛË ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜
ηÙ‰·Ê›ÛˆÓ, ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛ˘ Î·È ÛÌ›Ï¢Û˘ ÛÂ
Û΢Úfi‰ÂÌ·, ÙÔ‡‚Ï·, ¤ÙÚ· Î·È ¿ÏÏ· ˘ÏÈο
ÙÔȯÔÔÈ›·˜.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
2 ¶›Ûˆ Ï·‚‹
3 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
4 ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ı¤Û˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡
5 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÔÌ·Ï‹˜ ÂÎΛÓËÛ˘
√ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÔÌ·Ï‹˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË
ÛÙ·‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ÎÚÔ‡Û˘,
·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘
ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ·fi ÙË ı¤ÛË ‰È¿ÓÔÈ͢ Ù˘ Ô‹˜ ηٿ
ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË.
EÓÂÚÁfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ
√ ÂÓÂÚÁfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÈ
ÙÔ˘˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ ·Ó·‹‰ËÛ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡
ÎÚÔ‡Û˘. ∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È
ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ·, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÈÔ ¿ÓÂÙË Î·È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¯Ú‹ÛË Î·È ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÙÔÓ
¯ÚfiÓÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË,
οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ ÌÂ
Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙ›ٷÈ
Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÂÍ·ÁÒÓˆÓ
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ 19 mm (ÂÈÎ. B1 & B2)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÚ˘¿ÓÈ· SDS-max® ÌÂ
ÂÍ·ÁˆÓÈÎfi Û٤ϯԘ 19 mm (ÁÈ· Ì›· ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘
ÎÔÚÌÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ¤ÓıÂÙÔ
Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ B2).
¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÌfiÓÔ.
• ∫·ı·Ú›ÛÙÂ Î·È ÏÈ¿Ó·Ù ÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙÔ˘
ÙÚ˘·ÓÈÔ‡.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÈ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆Ú·‚‹ÍÙÂ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (6), ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ (8) ÌÂ
ÙÔÓ Î›ÙÚÈÓÔ ‰Â›ÎÙË (7) Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ÎÔÚÌfi
ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ÛÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜
(5). EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÙ ·Ó ¤¯ÂÈ
·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ηϿ. ∏ ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
··ÈÙ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ Û ı¤ÛË Ó· ÎÈÓ›ٷÈ
·ÚÎÂÙ¿ ÂηÙÔÛÙ¿ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· fiÙ·Ó
Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜
Ù· ›Ûˆ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙÔ˘
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ (6) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙÂ
ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ.
87
∂§§∏¡π∫∞
∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. C)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÌ›Ï¢Û˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı›
Î·È Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Û 12 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÈÔ
¿Óˆ.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„·Ù ÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (4) ÚÔ˜ ÙËÓ
ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı›
ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜
(ÂÈÎ. D)
∏ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (3) ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ
ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÒÛÙ ӷ
Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜ Î·È ÔÈ
‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜ ¯Ú‹ÛÙ˜.
•
•
•
•
•
£· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹
ηٿÏÏËÏ· ÙÔÔıÂÙË̤ÓË.
•Â‚ȉÒÛÙ ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi Û˘ÛÊ›Á͈˜ Ù˘
Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜ (9).
√ÏÈÛı‹ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ¿Óˆ ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¯·Ï‡‚‰ÈÓÔ
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (10) ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ (X).
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (3) ÛÙË ÁˆÓ›· Ô˘
ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
√ÏÈÛı‹ÛÙÂ Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹
ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË.
™Ù·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÙ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋
Ï·‚‹ ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Û˘ÛÊ›Á͈˜ (9).
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ۯÂÙÈο
Ì ÙË ı¤ÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È Î·Ïˆ‰›ˆÓ.
• EÊ·ÚÌfi˙ÂÙ ÌÈÎÚ‹ ÌfiÓÔ ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô (ÂÚ›Ô˘ 20 - 30 kg). ∏
˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ‰ÂÓ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË
‰È¿ÙÚËÛË ‹ ÙË Ư̂ϢÛË ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ÌÔÚ›
Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
°˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1) ÛÙË ı¤ÛË 1.
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
°˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1) ÛÙË ı¤ÛË 0.
88
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË, ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛË Î·È Ư̂ϢÛË
(ÂÈÎ. A)
• EÈϤÍÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚ˘¿ÓÈ Î·È Î·ı·Ú›ÛÙÂ
Î·È ÏÈ¿Ó·Ù ÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙÔ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ Î·È ÂϤÁÍÙ ·Ó ›ӷÈ
ηϿ ÛÙÂÚˆ̤ÓÔ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹
(3) Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·Ï¿
ÛÙË ı¤ÛË Ù˘.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï·‚¤˜
(2 & 3) Î·È ı¤ÛÙ ÙÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÒÚ· ÛÂ Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ
Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi
ÙËÓ Ú›˙·.
¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÙÚ˘·ÓÈÒÓ SDS-max®
Ì ÂÍ·ÁˆÓÈÎfi Û٤ϯԘ 19 mm.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
• ∆Ô Û¤Ú‚È˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ
·fi ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË. ªÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ 200 ÒÚ˜
¯Ú‹Û˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜
Û ¤Ó·Ó ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∞ÓÙÈÚfiÛˆÔ
EÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘
ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÈÓ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹
·˘Ù‹, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Û·Ù Ì ¤Ó·Ó
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∞ÓÙÈÚfiÛˆÔ EÈÛ΢ÒÓ
Ù˘ DEWALT.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Á›ÓÂÙ·È
ÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÒÛÙ ӷ
‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Ù· ηχÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù¿
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ì›·
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÁÈ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
89
90
91
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Tel:
02 719 07 11
Fax:
02 721 40 45
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
BLACK & DECKER (E§§∞™) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & §ÂˆÊ. µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
166 74 °Ï˘Ê¿‰· - ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT ROFO Kundendienst
Gewerbezone Seeblick
3213 Kleinbösingen
Tel:
026 - 674 93 93
Fax:
026 - 674 93 94
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 99 99 00
Fax:
22 99 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
Tel:
Faks:
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
92
º·Í
010 8981616
010 8982630
010 8983285
214 66 75 00
214 66 75 75
Download PDF

advertising