D25940K | DeWalt D25940K DEMOLITION HAMMER instruction manual

544666-25 SK
D25940K
2
3
4
BÚRACIE KLADIVO
D25940K
búraní stien z materiálov ako sú betón, tehly,
kameň a iné.
1 Hlavný vypínač
2 Zadná rukoväť
3 Prídavná rukoväť
4 Ukazovateľ polohy uchytenia sekáča
5 Držiak nástrojov
Blahoželáme Vám!
Rozhodli ste sa pre náradie firmy DEWALT.
Dlhé roky skúseností, nepretržitý proces vývoja
a inovácií výrobkov robí z firmy D E WALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
všetkých užívateľov profesionálneho náradia.
Technické údaje
Kmitočet
Prúd
Príkon
Frekvencia úderov
Energia rázu
Držiak nástrojov
Počet polôh sekáča
Váha
Funkcia ľahkého štartu
Hz
A
W
min-1
J
mm
kg
D25940K
50
8,9/15,8
1600
1620
30,6
19
12
12,9
Ľahký štart umožňuje postupné zrýchľovanie
úderov kladiva pri štarte a tým zabraňuje
„poskakovaniu“ hrotu po stene.
Aktívna regulácia vibrácií
Systém aktívnej regulácie vibrácií znižuje mieru
vibrácií prenášaných z nástroja do rúk obsluhy.
Umožňuje tak pohodlnejšiu prácu počas dlhšej
doby a predlžuje životnosť zariadenia.
Istenie: náradie 230V 10A (hlavný prívod)
Elektrická bezpečnosť
Elektrický motor bol skonštruovaný na určité
napätie. Vždy skontrolujte, či zdroj napätia
zodpovedá označeniu na štítku Vášho
náradia.
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenie životnosti náradia alebo jeho
poškodenie v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Vaše náradie DEWALT je vybavené
dvojitou izoláciou podľa normy
EN 50144; preto nie je potrebný
uzemňovací kábel.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Výmena zástrčky sieťového kábla
Obsah balenia
Ak potrebujete vymeniť prívodný kábel a ste si
istý, že ste k tomuto úkonu plne kvalifikovaný,
postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií. Ak
ste si nie istý, kontaktujte Vášho servisného
zástupcu DEWALT, poprípade kvalifikovaného
elektrikára.
Balenie obsahuje:
1 Búracie kladivo
1 Prídavnú rukoväť
1 Sekáč
1 Plastový kufor
1 Tubu s mazivom
1 Návod na použitie
1 Výkres rozloženej zostavy
•
•
Použitie predlžovacieho kábla
V prípade potreby predlžovacieho kábla
požívajte výhradne schválený kábel dostačujúci
príkonu náradia (viď. technické údaje). Minimálny
prierez vodiča je 1,5mm2. Pri použití kábla na
cievke vždy odmotajte celú dĺžku kábla.
Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu
náradia alebo príslušenstva počas
transportu.
Pred uvedením náradia do prevádzky si
pozorne prečítajte návod na použitie.
Montáž a nastavenie
Popis (obr. A)
Pred montážou a nastavovaním
vždy odpojte náradie od elektrického
zdroja.
Vaše búracie kladivo D25940K bolo vyvinuté na
profesionálnu prácu v ťažkých podmienkach pri
5
Vloženie a vybratie príslušenstva d.19mm
(obr.B1 a B2)
•
Do zariadenia, ktoré ste zakúpili, sa upínajú
sekáče s priemerom 19mm. (viď. priečny rez
na vloženom obr. B2).
Odporúčame používať len profesionálne
príslušenstvo.
•
•
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Po každom použití očistite a namažte
zbíjacie násady.
•
•
Vaše elektrické náradie nevyžaduje
žiadne ďalšie mazanie.
•
•
•
•
Upínaciu objímku (6) zatiahnite smerom
dozadu, drážku (8) zrovnajte so žltou
značkou (7) a vložte násadu do držiaka
nástrojov (5). Uvoľnite upínaciu objímku.
Ťahom za násadu sa uistite, či je pevne
uchytená. Režim sekania vyžaduje, aby
bolo možné po uchytení s násadou niekoľko
centimetrov axiálne pohybovať.
Pri vyberaní násady zatiahnite za upínaciu
objímku (6) a vyberte násadu z držiaka
nástrojov.
•
•
•
•
Údržba
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované tak,
aby malo dlhú životnosť spolu s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Predpokladom dlhodobej
bezproblémovej funkcie náradia je náležitá
opatera a jeho pravidelné čistenie.
Montáž prídavnej rukoväte (obr. D)
Prídavnú rukoväť je možné uchytiť pre pravorukú
obsluhu, aj pre ľavákov.
•
Náradie používajte s prídavnou
rukoväťou vždy riadne uchytenou.
•
•
•
Povoľte upínací gombík (9) prídavnej
rukoväte.
Nasuňte prídavnú rukoväť tak, aby bol
oceľový krúžok (10) v montážnej polohe (X).
Nastavte prídavnú rukoväť (3) do
požadovaného uhla.
Posuňte a natočte prídavnú rukoväť do
požadovanej polohy.
Zaistite prídavnú rukoväť utiahnutím
upínacieho gombíka (9).
Toto náradie nie je určené na vlastnú údržbu
užívateľom. Preto ho zverte po každých
približne 200 hodinách prevádzky na
kontrolu autorizovanému servisu DEWALT.
Ak sa objavia problémy skôr, spojte sa
ihneď so servisným zástupcom firmy.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Pokyny na obsluhu
•
Vyberte vhodnú násadu, očistite a namažte
jej driek.
Vložte násadu do stroja a skontrolujte, či je
riadne uchytená.
Namontujte prídavnú rukoväť (3) do
príslušnej polohy a skontrolujte jej pevné
uchytenie.
Uchopte nástroj za obidve rukoväte (2 a3) a
zapnite spínač. Teraz bude stroj nepretržite
v chode.
Po práci a pred odpojením zo siete
zariadenie vždy vypnite.
Je možné zakúpiť rôzne typy násad s priemerom
19mm. V prípade Vášho záujmu o ďalšie
príslušenstvo sa informujte u Vášho predajcu.
Násada môže byť upnutá v 12 rôznych
polohách.
• Vložte násadu podľa vyššie uvedeného
postupu.
• Otáčajte golierom (4) v smere šípky, dokiaľ
nebude násada v požadovanej polohe.
•
Zapnutie: nastavte vypínač (1) do polohy 1.
Vypnutie: nastavte vypínač (1) do polohy 0.
Búranie, sekanie a dlabanie
Indikácia polohy násady (obr. C)
•
Pred začatím práce sa informujte,
kadiaľ presne vedú potrubia a
elektroinštalácie.
Na náradie vyvíjajte tlak približne
20-30 kg. Nadmerná sila neurýchli
prácu, ale naopak znižuje účinnosť
náradia a skracuje jeho životnosť.
Čistenie
Vždy dodržujte bezpečnostné
pokyny a platné predpisy.
Udržujte ventilačné otvory čisté a kryt čistite
pravidelne mäkkou handričkou.
6
Údržba príslušenstva
Vyhlásenie o zhode
Pravidelná opatera o príslušenstvo zaručuje
optimálne pracovné výsledky a dlhú životnosť.
D25940K
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že tieto
výrobky zodpovedajú nasledujúcim normám:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 2000/14/
EC-Annex VI, EN 50144, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
V prípade záujmu o ďalšie informácie sa prosím
obráťte na nižšie uvedenú adresu spoločnosti
alebo na pobočky uvedené na zadnej strane
tohoto návodu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Akustický výkon podľa normy 2000/14/EC
(článok 12, Annex III č.10; m ≤ 15kg):
LWA (nameraná hodnota)
104,5 dB(A)
LWA (garantovaná hodnota)
107,0 dB(A)
Laboratórna správa č. 21100881 001
Osvedčenie doručené Société Nationale de
Certification et d´Homologation
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Číslo osvedčenia e13*2000/14*0178*00
Dátum 2/4/2002
Úroveň akustického tlaku podľa normy 86/188/
EEC, merané podľa normy EN 50144:
D25940K LPA dB(A)* 91,0
* v oblasti sluchu obsluhy stroje
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Používajte vhodné prostriedky na ochranu
sluchu.
Efektívna hodnota zrýchlenia:
Merané v bežných pracovných podmienkach
11,8 m/s2
Podľa normy EN 50144-1
a EN 50144-2-6 14,3 m/s2
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straβe 40,
D-65510, Idstein, Germany
7
•
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní elektrického náradia je
potrebné na ochranu proti úrazu elektrickým
prúdom, požiaru a poraneniu osôb vždy
dodržovať národné bezpečnostné predpisy.
Pred použitím tohoto náradia si prečítajte
nasledujúce bezpečnostné pokyny a uložte
ich na bezpečnom mieste.
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku môže viesť
k nebezpečiu úrazu.
Berte ohľad na vplyvy okolitého
prostredia. Nevystavujte elektrické náradie
vlhku. Zaistite kvalitné osvetlenie pracovného
priestoru. Nepoužívajte náradie v blízkosti
horľavých kvapalín alebo plynov.
Chráňte sa pred úrazom elektrickým
prúdom. Nedotýkajte sa uzemnených
povrchov (napr. potrubia, radiátorov,
sporákov a chladničiek). Pri práci
v extrémnych podmienkach (napr. vysoká
vlhkosť, vznik kovového prachu pri práci
atď.) môže byť elektrická bezpečnosť
zvýšená vložením izolačného transformátora
alebo automatického spínača v obvode
diferenciálnej ochrany (FI).
Udržujte náradie mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom a nepovereným osobám,
aby sa dostali do styku s náradím alebo
s káblami. Osoby mladšie ako šestnásť
rokov môžu pracovať s náradím len pod
odborným dohľadom.
Predlžovacie káble na vonkajšie
použitie. Pri práci s elektronáradím vonku,
vždy používajte káble určené a náležite
označené na vonkajšie použitie.
Prechovávajte náradie na bezpečnom
mieste. Ak náradie nepoužívate, skladujte
ho v suchých priestoroch chránených pred
deťmi.
Noste pri práci vhodný pracovný odev.
Nenoste voľné oblečenie alebo šperky.
Môžu byť zachytené pohyblivými časťami
náradia. Pri práci vonku nepoužívajte
pracovné rukavice a obuv s nekĺzavou
podošvou. Ak máte dlhé vlasy, noste
ochrannú pokrývku hlavy.
Používajte ochranné okuliare. Pri práci
v prašnom prostredí alebo v prípade,
že odletujú drobné častice, použite tiež
respirátor a ochranný štít.
•
•
•
•
•
•
•
8
Sledujte maximálny akustický tlak. Ak
akustický tlak prekročí hranicu 85 dB(A),
použite vhodnú ochranu sluchu.
Upnite si obrobok. Na uchytenie obrobku
použite upínacie prostriedky alebo zverák.
Je to bezpečnejšie a umožňuje to obsluhu
náradia obidvomi rukami.
Dbajte na bezpečný postoj pri práci.
Dbajte na bezpečný postoj a zachovanie
rovnováhy v každom okamžiku Vašej
činnosti.
Zabráňte nechcenému spusteniu
prístroja. Neprenášajte náradie pripojené
k elektrickej sieti s prstom na vypínači. Pred
pripojením prístroja k sieti skontrolujte, či je
spínač v polohe „vypnuté“.
Buďte stále pozorný. Sústreďte sa na
svoju prácu a postupujte racionálne. Pokiaľ
ste unavený, s náradím nepracujte.
Odpojte náradie. Vypnite prístroj a
pred tým, než ho ponecháte bez dozoru,
počkajte, dokiaľ sa úplne nezastaví.
Náradie odpojte od elektrickej siete pokiaľ
ho nepoužívate, pred údržbou alebo pred
výmenou príslušenstva.
Odstráňte z náradia nástrojové kľúče.
Pred prácou vždy skontrolujte, či ste
z náradia odstránili kľúče a nastavovacie
nástroje.
Používajte vhodné náradie. Použitie
zodpovedajúceho náradia je popísané
v tomto návode. Na ťažkú prácu nepoužívajte
slabé nástroje a príslušenstvo. Použitím
správneho náradia dosiahnete optimálnej
kvality a zaistíte bezpečnosť pri práci.
Varovanie! Použitie iných príslušenstiev
alebo prídavných zariadení alebo
vykonávanie iných pracovných operácií,
ako je odporučené v tomto návode, môže
viesť k poraneniu obsluhy.
Chráňte káble pred poškodením. Nenoste
elektrické náradie za káble. Nikdy neťahajte
za kábel, aby ste ho odpojili zo zásuvky.
Chráňte káble pred teplom, olejmi a ostrými
hranami.
Dbajte na údržbu náradia. Správnou
údržbou a čistením náradia zaistíte jeho
lepšiu a bezpečnejšiu prevádzku. Dodržujte
pokyny na údržbu a výmenu príslušenstva.
V pravidelných intervaloch kontrolujte
prívodné káble a v prípade poškodenia
ich doneste na opravu do autorizovaného
servisu DEWALT. Pravidelne kontrolujte
tiež predlžovacie káble a v prípade ich
•
•
poškodenia ich okamžite vymeňte! Všetky
spínače udržujte čisté, suché, neznečistené
olejom a mazacími tukmi.
Kontrolujte stav Vášho náradia. Pred
použitím náradia skontrolujte, či nie
je poškodené, overte jeho bezchybnú
funkčnosť a či je určené na požadovanú
prácu. Skontrolujte súososť a správne
uchytenie pohyblivých častí náradia.
Práca s poškodeným náradím alebo
v nesprávnych podmienkach negatívne
ovplyvňuje jeho funkčnosť. Poškodené
diely a ochranné zariadenia musia byť
vymenené alebo opravené podľa predpisov.
Nepoužívajte náradie s poškodeným
vypínačom. Poškodený vypínač nechajte
vymeniť v servisnom stredisku firmy
DEWALT.
Opravy Vášho náradia zverujte
autorizovaným servisom D E WALT.
Toto náradie zodpovedá príslušným
bezpečnostným ustanoveniam. Opravy
smie vykonávať len servisné stredisko firmy
D EWALT, inak prevádzkovateľovi hrozí
nebezpečie úrazu.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
búracie kladivo
•
•
•
•
•
•
•
Pred prácou skontrolujte, či je zbíjacia
hlavica riadne uchytená v nástroji.
Za chladného počasia alebo pokiaľ náradie
nebolo dlho používané, nechajte ho pred
samotnou prácou bežať niekoľko minút bez
zaťaženia.
Vždy držte náradie pevne obidvomi rukami
a dbajte na dodržanie pevného postoja.
Náradie používajte výhradne s riadne
uchytenou prídavnou rukoväťou.
Pri práci blízko úrovne podlahy sa
presvedčte, či je priestor pod Vami čistý.
Pred prácou skontrolujte, či v pracovnom
priestore nie sú elektrické vedenia pod
napätím. Inak hrozí nebezpečie úrazu
elektrickým prúdom!
Nedotýkajte sa zbíjacích hrotov a častí
im blízkych bezprostredne po ukončení
pracovnej činnosti. Tieto súčasti môžu byť
veľmi horúce a spôsobiť Vám popáleniny.
Prívodný kábel el. náradia nechávajte
vždy za sebou v bezpečnej vzdialenosti od
hrotu.
9
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00046598 - 22-06-2007
10
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
11
D25940K - - - B
Halter werkzeug BOHR-UNDMEISSELHAMMR 2
©
12
D25940K - - - B
Motor BOHR-UNDMEISSELHAMMR 2
©
13
D25940K - - - B
Zylinder zsb BOHR-UNDMEISSELHAMMR 2
©
14
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising