CD115 | Black&Decker CD115 ANGLE GRINDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
599122-25 CZ
AST6
CD110
CD115
2
3
4
ČEŠTINA
ÚHLOVÁ BRUSKA
AST6/CD105/CD110/CD115
Srdečně blahopřejeme !
Elektrická bezpečnost
Rozhodli jste se pro zakoupení nástroje značky Black
& Decker. S radostí Vám můžeme nabídnout velmi
jakostní nástroj za jinak běžně neuskutečnitelnou
cenu. Doufáme, že budete tento nástroj používat
s potěšením ještě po mnoho dalších let.
Elektromotory byly konstruovány na určité napětí.
Proto si ověřte, zda napětí napájecí sítě souhlasí
s napětím uvedeným na typovém štítku brusky.
Tato bruska je ve smyslu EN 50144 vybavena
dvojitou izolací; proto není nutné používat
zemnícího vodiče.
Používání k účelu, ke kterému je nástroj
určen
Použití prodlužovacího kabelu
Vaše úhlová bruska značky Black & Decker je
konstrukčně navržena pro řezání a broušení kovu a
stavebních hmot za použití příslušných řezacích a
brusných kotoučů. Nástroj lze používat také k broušení
pomocí kotoučů z brusných papírů, pokud se použije
příslušný přítlačný pružný kotouč.
Varovné symboly
Používejte vždy pouze schváleného prodlužovacího
kabelu, který je svým průřezem vodičů dostačující pro
výkon napájení brusky (srovnejte údaje technických
parametrů). Minimální průřez vodičů je 1,5 mm2. Před
použitím zkontrolujte prodlužovací kabel z hlediska
případných poškození, otěru a znaků stárnutí izolace.
Poškozený nebo vadný prodlužovací kabel vyměňte.
Při použití navíjecího bubnu kabel vždy zcela odviňte.
Pokud použijete takový prodlužovací kabel, který je
z hlediska příkonu brusky nedostatečně dimenzován,
nebo je poškozen, může to být příčinou požáru, nebo
úrazu obsluhy elektrickým napětím.
V tomto návodu k obsluze se budou používat
následující varovné symboly:
Obsah dodávky
Při konstrukci a výrobě se nepředpokládalo, že bude
nástroj využíván v řemeslné výrobě.
Pokyny pro bezpečnou práci
Balík dodávky obsahuje:
1 Úhlová bruska
1 Boční rukojeť
1 Brousící, případně řezací kotouč
1 Příruba
1 Vidlicový klíč (s čepy)
1 Návod k obsluze
Pokud nebudou respektovány pokyny
této výstrahy, hrozí nebezpečí poranění,
nebezpečí ohrožení života, nebo možné
poškození nářadí !
Hrozí úraz elektrickým proudem.
•
Před uvedením do provozu si přečtěte tento
návod.
•
Hrozí nebezpečí požáru.
Poznejte dokonale toto své nářadí
•
•
•
•
Výstraha ! Při používání elektrických
nástrojů se musí v zájmu ochrany proti
nebezpečí požáru, nebezpečí úrazu
proudem, jakož i proti riziku ohrožení
zdraví a případným věcným škodám,
respektovat základní bezpečnostní
opatření, zahrnující následující
předpisy.
Před použitím tohoto nástroje si pečlivě
pročtěte tento návod k obsluze.
Před uvedením do provozu si především
ověřte, jak nástroj v případě nouze
zastavíte.
Respektujte skutečně všechny body
tohoto návodu.
Opatrně všechny v balíku obsažené části
vybalte.
Prosíme o ověření, zda by se v rozsahu dodávky
neměly vyskytovat i další části, patřící k tomu
provedení brusky, které je udané sledem čísel
za katalogovým číslem brusky.
Popis brusky (Obr. A)
1.
2.
3.
4.
5.
Přepínač poloh pro zapnutí a vypnutí
Boční rukojeť
Aretace otáčení vřetene
Kryt ruky, kotouče
Brousící, případně řezací kotouč
Montáž brusky
Dříve, nežli začnete provádět následující
kroky, ověřte si, zda je bruska vypnuta
a odpojena od napájení za sítě a zda se
kotouč neotáčí.
Demontáž a montáž krytu kotouče (ruky)
Pouze v režimu broušení kotoučem
z brusného papíru je dovoleno používat
brusku bez krytu kotouče.
5
Demontáž krytu (Obr. B)
Toto zařízení je vybaveno ochranným krytem. Pouze
za podmínky, že se provádí broušení s použitím
kotouče z brusného papíru, je dovoleno bezpečnostní
kryt demontovat následujícím způsobem.
•
Demontujte vnější přírubu, vlastní kotouč a vnitřní
přírubu dále popisovaným způsobem.
•
Pomocí šroubováku vyšroubujte šrouby (6).
•
Sundejte přírubu (7), bezpečnostní kryt (4) a
pružnou podložku (8). Pečlivě si tyto díly uložte.
•
Demontáž kotouče
•
Podržte tlačítko aretace hřídele (3) ve stlačeném
stavu a pomocí vidlicového klíče (15) uvolněte
vnější přírubu (14) podle (Obr. A a G).
•
Potom vnější přírubu (14) a kotouč (5) z hřídele
sundejte.
Zpětná montáž krytu (Obr. C)
•
Brusku položte na stůl v poloze, kdy vřeteno
směřuje směrem nahoru.
•
Na vřeteno a přírubu (10) navlečte pružnou
podložku (8).
•
Na brusku položte ochranný kryt tak, jak je
znázorněn na obrázku.
•
Na vřeteno navlečte přírubu (12). Ověřte si, že
otvory v přírubě souhlasí přesně s otvory pro
šrouby.
•
Přírubu pevně přišroubujte pomocí šroubů (6).
Ověřte si, zda jsou šrouby skutečně dotaženy a
ochranný kryt se nemůže otáčet.
Montáž a demontáž brousícího kotouče
z brusného papíru (Obr. A, H a I)
Pro broušení pomocí kotouče z brusného papíru se
musí používat opěrný kotouč. Tento opěrný kotouč
můžete jako příslušenství brusky zakoupit u svého
prodejce zařízení Black & Decker.
Montáž papírového brusného kotouče
•
Demontujte kryt kotouče dříve popisovaným
způsobem.
•
Na hřídel (9) nasaďte podle (Obr. H) vnitřní přírubu
(12). Ověřte si, zda je příruba správně usazena
na straně hřídele určené pro přírubu.
•
Potom na hřídel nasaďte přítlačný kotouč (16).
•
Na přítlačný kotouč nasaďte papírový brusný
kotouč (17).
•
Na papírový brusný kotouč nasaďte vnější přírubu
(14) tak, že zvýšený nákružek příruby směřuje ke
konci hřídele.
•
Podržte tlačítko aretace hřídele (3) ve stlačeném
stavu a vnější přírubu utáhněte vidlicovým
klíčem (15) dle (Obr. A a I). Ověřte si znovu, zda
je brousící kotouč nasazen správně a pevně
upnut.
Upevnění přídavné pomocné rukojeti
(Obr. A)
Používejte při práci vždy pomocnou
rukojeť.
•
Podržte tlačítko aretace hřídele (3) ve stlačeném
stavu a vnější přírubu dokonale utáhněte
vidlicovým klíčem (15) podle (Obr. A a G). Ověřte
znovu, zda je vnější příruba na použitém kotouči
správně usazena a pevně upnuta.
Do příslušného otvoru se závitem zašroubujte
pomocnou rukojeť (2).
Montáž, případně demontáž brousícího,
nebo řezacího kotouče (Obr. A, D - G)
Pro Vaši konkrétní aplikaci brusky použijte vždy
pouze vhodný typ brusného nástroje. Použijte
pouze kotouče se správným rozměrem
otvoru (viz technické parametry). Maximální
přípustná tloušťka brousícího kotouče je
6 mm, řezacího kotouče je 3,5 mm.
Demontáž papírového brusného kotouče
•
Podržte tlačítko aretace hřídele (3) ve stlačeném
stavu a pomocí klíče (15) uvolněte vnější přírubu
(14) (Obr. A a I).
•
Potom z hřídele sundejte postupně vnější přírubu
(14), papírový brusný kotouč (17) a přítlačný
kotouč (16).
Montáž kotouče
•
Pokud byl ochranný kryt kotouče demontován,
namontujte jej způsobem, který byl popsán.
•
Na vřeteno brusky (9) nasaďte vnitřní přírubu (12)
způsobem dle (Obr. D). Ověřte si, že je příruba
správně posazena na vřetenu.
•
Potom na vřeteno (9) nasaďte kotouč (5) podle
obrázku (Obr. E).Pokud se jedná o kotouč se
zvýšeným středovým nákružkem (13), ověřte si,
že tento nákružek je umístěn v poloze k vnitřní
přírubě.
•
Ověřte znovu, zda je kotouč na vnitřní přírubě
správně nasazen.
•
Potom můžete na vřeteno nasadit vnější přírubu
(14). Pokud montujete brusný kotouč, musí být
středový nákružek na vnější přírubě v poloze ke
kotouči (případ A v Obr. F). Pokud montujete řezací
kotouč, musí středový nákružek na vnější přírubě
směřovat od kotouče (případ B v Obr. F).
Po ukončeném broušení pomocí papírového
brusného kotouče nasaďte na brusku znovu
ochranný kryt kotouče.
Použití brusky v praxi
Neurychlujte průběh pracovní operace
pomocí násilí. Vyhněte se přetížení brusky.
•
•
•
6
Umístěte přívodní kabel takovým způsobem, aby
nemohl být i neúmyslně poškozen, prořezán.
Buďte předem připraven na vznik roje jisker
v okamžiku, kdy se brousící nebo řezací kotouč
dotkne obráběného předmětu.
Brusku držte stále v takové pracovní poloze, kdy
Vám její ochranný kryt poskytne optimální krytí
proti brusnému nebo řezacímu kotouči.
do značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí
jejich recyklaci a ekologické zpracování.
Během používání brusky noste ochranné
brýle !
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na
adrese, která je uvedena v tomto návodu. Přehled
autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž
další informace, týkající se našeho poprodejního
servisu, můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Zapnutí a vypnutí brusky (Obr. J)
•
•
Zapnutí se provede posunutím tlačítka přepínače
(1) směrem vpřed. Ověřte si, že bruska zůstane
v chodu i po uvolnění tlačítka přepínače.
Pokud chcete chod brusky vypnout, zatlačte na
zadní stranu přepínače.
Pokyny pro zajištění optimálních výsledků
práce
•
•
Technické parametry
AST6
Držte brusku vždy pevně jednou rukou na rukojeti
a druhou na tělese motorové schránky (Obr. K).
Během broušení dodržujte stále úhel asi 15° mezi
brousícím kotoučem a broušenou plochou tělesa
(Obr. L).
CD110
Údržba brusky
Vaše bruska zn. Black & Decker byla navržena tak, aby
měla dlouhou provozní životnost a vyžadovala pouze
malé nároky na údržbu. Trvalý a nezávadný provoz
vyžaduje ovšem pravidelné čistění brusky.
CD115
Napětí
VAC
230
230
Proudový příkon
W
701
710
Volnoběžné otáčky
min-1
10 000
10 000
Průměr kotouče nástroje
mm
100
115
Průměr otvoru kotouče
mm
16
22
M10
M14
2,1
2,1
Velikost závitu vřetene
Hmotnost brusky
kg
ES Prohlášení o shodě
Dříve než začnete provádět nějaké
údržbářské úkony, brusku vypněte a zástrčku
kabelu vytáhněte.
•
•
Firma Black & Decker tímto prohlašuje, že při
navrhování koncepce těchto nástrojů byly respektovány
následující směrnice a normy: 98/37/EWG, 89/336/
EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 55014, EN 61000
Pomocí měkkého kartáče nebo navlhčeného
hadříku čistěte pravidelně průduchy pro chlazení
motoru v tělese brusky.
Rovněž pravidelně očistěte zvlhčeným hadříkem
povrch tělesa motoru brusky. Nepoužívejte nikdy
poškrábání způsobující čistící prostředky, nebo
čistící prostředky na bázi rozpouštědel.
Podle EN 50144 byla naměřena následující hodnota
akustického tlaku hluku:
89,9 dB(A)
LpA (akustický tlak)
102,9 dB(A)
LWA (okamžitý akustický výkon)
Ochrana životního prostředí
Noste proto, prosíme, při hodnotě akustického tlaku
nad 85 dB(A) ochranu sluchu.
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Měrná efektivní hodnota zrychlení je podle EN 50144:
< 2,5 m/s2
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker,
poskytuje společnost Black & Decker možnost
recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této
služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky
7
Všeobecné bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte vždy pořádek na svém pracovišti !
Nepořádek může být příčinou nehody.
Respektujte nepříznivé vlivy prostředí !
Nevystavujte svůj přístroj působení deště.
Nepoužívejte jej ve vlhkém a mokrém prostředí.
Postarejte se o dobré osvětlení pracoviště.
Nepoužijte svůj nástroj v místech, kde hrozí vznik
požáru, nebo výbuchu, na příklad v blízkosti
hořlavých kapalin, nebo plynů.
Nepřipusťte přítomnost dětí ! Nepřipusťte na
pracovišti přítomnost dětí, návštěvníků a zvířat
a zabraňte tomu, aby se dotýkaly elektrického
kabelu.
Noste vždy vhodný pracovní oděv ! Nenoste
volné části oděvu a ozdoby, které mohou být
zachyceny pohybujícími se částmi zařízení.
Doporučujeme, aby se při práci mimo budovu
používaly rukavice z pryže a rázu odolná obuv.
V případě delší formy svého účesu použijte
síťku.
Ochranná opatření: Vždy použijte ochranné
brýle. Pokud při práci vzniká prach nebo třísky,
použijte ochrannou masku. Zejména při vzniku
vysokých a nepříjemných tónů hluku použijte
vhodnou ochranu sluchu.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
Zabraňte jakémukoli doteku svého těla
s uzemněnými kovovými objekty (na příklad
potrubím, topnými tělesy, kamny a ledničkami).
Bezpečnost proti úrazu proudem lze dále zvýšit
použitím ochranného vodiče s parametry 30mA/
30 mS.
Dbejte na udržení stabilní pracovní polohy
svého těla! Dbejte stále na dodržení své stabilní
rovnovážné polohy v každé pracovní situaci.
Buďte stále pozorný ! Soustřeďte se vždy na
vykonávanou práci. Buďte opatrný. Nástroje
nepoužívejte, pokud cítíte únavu.
Zajistěte obráběný předmět ! Používejte vždy
vhodné upínací zařízení nebo svěrák, aby byl
předmět při práci upevněn. Za těchto podmínek
je držen pevně a k obsluze nástroje můžete použít
obou rukou.
Zapojte nástroj na odsávání prachu ! Pokud
může být nástroj napojen na odsávání nebo na
sběrač prachu, ověřte si, že k tomu skutečně
došlo a že odsávání je v chodu.
Nenechávejte klíče v nástroji ! Před zapnutím
zařízení si ověřte, zda jsou odstraněny všechny
klíče a další nastavovací nástroje.
Prodlužovací kabel. Před použitím si stav
prodlužovacího kabelu zkontrolujte a v případě
jeho poškození jej vyměňte. Pokud nástroj
používáte mimo budovu, použijte pouze
prodlužovací kabel, vhodný pro použití mimo
budovy.
Použijte správné nářadí ! Použití nástroje
k takovému účelu, pro který je určen, je obsahem
tohoto návodu. Pro těžkou práci nepoužívejte
nástroje a jeho příslušenství o nedostatečném
•
•
•
•
•
•
•
výkonu. Se správně zvoleným nástrojem
dosáhnete požadované jakosti práce a chráníte
zároveň svoji bezpečnost. Nikdy zařízení
nepřetěžujte !
Výstraha ! Používání takových přípravků a
takového příslušenství a provádění takových
pracovních úkonů s tímto nástrojem, které nejsou
v tomto návodu doporučovány jako vhodné, může
být příčinou vážné nehody.
Kontrolujte svůj nástroj z hlediska poškození
! Před započetím práce zkontrolujte z hlediska
případných poškození jak vlastní nástroj, tak
jeho přívodní kabel. Ověřte, zda jsou všechny
pohyblivé části správně namontovány, zda nejsou
případně nalomeny, zda není žádná ochranná
pomůcka a vypínač poškozena a zda některé jiné
závady na přístroji nemohou ohrozit nezávadný
průběh plánované práce. Ověřte si, zda nástroj
pracuje správně. Nikdy nástroj nepoužijte,
pokud zjistíte závadu. Nástroj nikdy nepoužijte
zejména v tom případě, pokud nepracuje správně
přepínač stavu zapnutí/vypnutí. Vadné části
nástroje si dejte okamžitě opravit nebo vyměnit
v naších dílnách pro služby zákazníkům. Nikdy
se nepokoušejte nástroj opravit svépomocí.
Síťovou zástrčku vytahujte ! Dříve, nežli začnete
vyměňovat nástroje, příslušenství, díly zařízení,
provádět údržbářské úkony, nebo když nebudete
zařízení po delší dobu používat, vytáhněte
zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky.
Zabraňte nechtěnému zapnutí zařízení do
chodu ! Zařízení nepřemísťujte s prstem na
přepínači. Před zapnutím zařízení na napájecí
síť si ověřte, zda je přepínač ve vypnuté poloze.
S přívodním kabelem manipulujte opatrně
! Zařízení nepřenášejte zavěšené na kabelu
a kabel nepoužívejte k vytahování zástrčky ze
zásuvky. Kabel chraňte před působením tepla,
před působení olejů a poškozením ostrými
předměty.
Svůj nástroj bezpečně ukládejte ! Nepoužívaný
nástroj uložte na suchém a pro děti nepřístupném
místě.
Pečlivě svůj nástroj ošetřujte ! Řezný nástroj
udržujte v naostřeném a čistém stavu, aby mohl
pracovat čistě, dobře a bezpečně. Dodržujte
všechny předpisy pro provádění údržby a
pokyny pro výměnu nástroje. Udržujte rukojeti a
přepínače v suchém stavu, čisté, bez stop olejů
a tuků.
Opravy: Tento nástroj podléhá zvláštním
bezpečnostním předpisům. Proto by opravy měli
provádět pouze autorizovaní odborní pracovníci
za pomoci originálních náhradních dílů; jinak hrozí
uživateli rizika nehody.
Rozšířené bezpečnostní předpisy pro
úhlové brusky
Během používání tohoto nástroje používejte
ochranné brýle !
8
Doplňující bezpečnostní pokyny
Během používání tohoto nástroje používejte
chrániče sluchu !
•
Během používání tohoto nástroje používejte
pracovní rukavice !
•
Nepoužívejte tento nástroj pro broušení nebo
řezání lehkých slitin s obsahem hořčíku přes
80 %, protože tyto slitiny se mohou vznítit.
•
•
•
•
•
•
Při práci s kovem zajistěte, aby byl založen
proudový chránič (RCD), aby bylo zabráněno
zbytkovému riziku způsobenému kovovými
pilinami.
Pokud RCD vypíná napájení, dopravte
zařízení autorizovanému servisnímu zástupci
Black & Decker.
Doplňková údržba
Používejte výlučně v této příručce doporučované
brusné a řezací kotouče a ostatní příslušenství.
Ověřte si bezpodmínečně, že udávané maximální
přípustné otáčky brousících, případně řezných
kotoučů jsou vyšší, nežli jsou volnoběžné otáčky
této brusky.
Neprovádějte dělení takového předmětu, jehož
tloušťka přesahuje maximální hloubku řezu
kotouče.
Nepoužívejte brusku bez ochranného krytu
s výjimkou případů broušení kotoučem z brusného
papíru.
Na brousící nebo řezací kotouč nepůsobte bočním
tlakem.
Tuto brusku používejte výlučně jako ruční
nástroj.
Při práci s kovem se za extrémních podmínek
může v obalu stroje hromadit vodivý prach.
To může mít za následek snížení izolace
zařízení a může dojít k úrazu elektrickým
proudem.
Usazování kovových částic uvnitř zařízení zabráníte
pravidelným denním čištěním ventilačních otvorů.
•
Odpojte elektrický přívod zařízení.
•
Větrací štěrbiny profoukněte suchým stlačeným
vzduchem.
Při provádění této údržby používejte
ochranné brýle.
Broušení kotouči z brusného papíru
•
Při broušení kotouči z brusného papíru používejte
vždy ochranu proti prachu.
•
Po broušení odstraňte pečlivě i stopy prachu.
•
Dodržujte při broušení nátěrů, které mohou
obsahovat olovo, nebo při broušení určitých druhů
dřeva a kovů, které mohou vytvářet jedovatý
prach, následující opatření:
K ochraně proti prachu a výparům z olovnatých
nátěrových hmot noste speciální masku a
ověřte si, zda také další osoby, které na
pracoviště vstupují, mají potřebnou ochranu.
Zabraňte, aby na toto pracoviště vstupovaly
děti a těhotné ženy.
Na pracovišti nejezte, nepijte a nekuřte.
Odborným způsobem znehodnoťte prachové
a ostatní brusné odpady.
9
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00043422 - 19-04-2007
10
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
11
AST6XC - - - - A
ANGLE GRINDER 1
©
12
CD115 - - - - A
ANGLE GRINDER 1
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
02/07
Download PDF

advertising