CD115 | Black&Decker CD115 ANGLE GRINDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
3
1
4
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowicza.
555222 – 35 PL
2
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL CD105
CD110
CD115
9
9
9
8
9
8
4
4
5
6
7
7
A
B
13
5 10 11 13
11
5 10 11 13
12
10
5
C
D
2
13
16
14
15
13
10
11
5
E
F
3
POLSKI
Przeznaczenie
Zachowaj czujność
Opisywana szlifierka kątowa Black & Decker jest
przeznaczona do cięcia metali i betonu przy użyciu
odpowiedniego rodzaju tarcz. Urządzenie to nie nadaje
się do zastosowań profesjonalnych.
Patrz uważnie gdy pracujesz. Kieruj się zdrowym
rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzi, jeżeli jesteś
zmęczony.
Zamocuj obrabiany element
Użyj zacisków albo imadła do przytrzymania obrabianego
elementu. To zwiększa bezpieczeństwo i pozwala na
obsługę urządzenia obiema rękami.
Zasady bezpiecznej pracy
•
•
•
•
Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko powstania
pożaru, porażenia prądem elektrycznym,
uszkodzenia ciała i szkód materialnych, w trakcie
posługiwania się narzędziem zasilanym z sieci
elektrycznej, należy zachować podstawowe
środki ostrożności, włącznie z poniższymi.
Przed rozpoczęciem pracy narzędziem
przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi.
Zachowaj instrukcję obsługi do późniejszego
użycia.
Wyjmij wtyczkę z gniazda przed podjęciem
jakichkolwiek czynności regulacyjnych,
serwisowych lub napraw.
Przyłącz urządzenia odprowadzające
pył
Jeśli sprzęt jest przystosowany do przyłączenia urządzeń odprowadzających i zbierających pył upewnij się,
czy są one przyłączone i właściwie użytkowane.
Usuń wszelkie klucze i narzędzia do
regulacji
Przed uruchomieniem elektronarzędzia zawsze upewnij
się czy zostały usunięte wszystkie klucze i narzędzia
do regulacji.
Przedłużacze
Przed każdym użyciem kontroluj stan przedłużacza.
Jeśli jest uszkodzony zastąp go nowym. Do pracy
elektronarzędziem na wolnym powietrzu używaj tylko
przedłużacza przystosowanego do stosowania poza
pomieszczeniami zamkniętymi. Stosowanie przedłużaczy Black & Decker o długości do 30 m nie powoduje
strat mocy.
Utrzymuj miejsce pracy w czystości
Brak porządku w miejscu pracy może przyczynić się
do wypadku.
Zwróć uwagę na warunki w jakich
pracujesz
Nie narażaj elektronarzędzia na działanie deszczu. Nie
wolno używać elektronarzędzi przy zwiększonej wilgotności i w mokrym otoczeniu. Dbaj o dobre oświetlenie
miejsca pracy. Nie używaj elektronarzędzi w miejscach
zagrożonych pożarem lub wybuchem, na przykład
w pobliżu palnych cieczy i gazów.
Używaj odpowiednich narzędzi
Przeznaczenie narzędzia jest opisane w tej instrukcji
obsługi. Nie przeciążaj małych elektronarzędzi ani przystawek poprzez wykonywanie nimi prac przeznaczonych
dla narzędzi profesjonalnych. Urządzenie pracuje lepiej
i w sposób bezpieczny, jeśli jest obciążane zgodnie
z przeznaczeniem. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Nie
używaj narzędzi niezgodnie z przeznaczeniem, na przykład pilarki tarczowej do obcinania gałęzi i wycinki.
Uwaga! Używanie jakichkolwiek akcesoriów i przystawek lub wykonywanie prac innych, niż zgodne
z przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji obsługi,
stanowi ryzykouszkodzenia ciała.
Nie pozwalaj na zbliżanie się dzieci
Nie pozwalaj dzieciom, osobom postronnym i zwierzętom zbliżać się do miejsca pracy ani dotykać narzędzia
lub przewodu zasilającego.
Załóż odpowiedni strój
Nie zakładaj luźnych ubrań i biżuterii, ponieważ mogą
one zostać pochwycone przez ruchome części. W czasie pracy na otwartym powietrzu najlepiej noś pokryte
gumą rękawice i obuwie z podeszwą antypoślizgową.
Do zabezpieczenia długich włosów używaj czepka
ochronnego.
Sprawdzaj czy części nie są
uszkodzone
Przed rozpoczęciem pracy skontroluj, czy narzędzie lub
przewód zasilający nie są uszkodzone. Sprawdź czy
części ruchome są właściwie zamontowane i sprawne,
czy nie ma pęknięć, uszkodzeń osłon i przełączników
oraz skontroluj wszelkie elementy mogące mieć wpływ
na pracę narzędzia. Upewnij się, że urządzenie działa
poprawnie i może pracować zgodnie z przeznaczeniem.
Nie wolno używać elektronarzędzi, jeśli którakolwiek
z części jest uszkodzona lub niesprawna. Nie wolno
używać elektronarzędzi z uszkodzonym wyłącznikiem.
Wszelkie naprawy i wymiany części zlecaj Autoryzowanemu Serwisowi. Nigdy nie wykonuj jakichkolwiek
napraw samodzielnie.
Środki ochrony osobistej
Zawsze zakładaj okulary ochronne. Zakładaj maskę
ochronną na twarz lub przeciwpyłową, gdy istnieje prawdopodobieństwo pylenia lub sypania się wiór w czasie
pracy. Należy stosować ochronę słuchu.
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
Unikaj bezpośredniej styczności z powierzchniami uziemionymi lub zerowanymi (np. rurociągami, kaloryferami,
kuchenkami i urządzeniami chłodniczymi). Ochrona
przeciwporażeniowa może być dodatkowo zwiększona
poprzez zastosowanie wysokoczułych (30 mA / 30 mS)
wyłączników różnicowoprądowych (RCD).
Wyjmij wtyczkę z gniazda
Wyjmij wtyczkę z gniazda, jeśli urządzenie pozostaje
nie używane, przed dokonaniem jakiejkolwiek wymiany
części, akcesoriów lub przystawek oraz dokonywaniem
napraw.
Zachowaj stabilną pozycję
Nie wychylaj się i przyjmij stabilną pozycję, aby zawsze
zachowywać równowagę.
4
Unikaj przypadkowego włączenia
•
Przy przenoszeniu narzędzia nie trzymaj palca na wyłączniku. Przed włożeniem wtyczki do gniazda upewnij
się, że narzędzie jest wyłączone.
•
Nie niszcz przewodu
Nie wolno podnosić narzędzia za przewód zasilający
ani ciągnąć za niego aby wyjąć wtyczkę z kontaktu.
Chroń przewód zasilający przed kontaktem z gorącymi
elementami, olejami i ostrymi krawędziami.
•
Przechowywanie narzędzi
•
•
Gdy narzędzie nie jest używane, należy przechowywać je
w miejscu suchym i poza zasięgiem dzieci - zamknięte lub
wystarczająco wysoko.
Utrzymuj narzędzia w dobrym stanie
•
Zadbane narzędzia o czystych i ostrych elementach
tnących pozwalają na bezpieczną i wydajną pracę. Konserwację i wymiany akcesoriów należy przeprowadzać
zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w instrukcji
obsługi. Uchwyty i wyłączniki muszą być zawsze czyste,
wolne od olejów i smarów.
•
Naprawy
Opisywane elektronarzędzie spełnia normy bezpieczeństwa. Napraw mogą dokonywać tylko osoby wykwalifikowane i przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Nie
stosowanie się do tej zasady może być niebezpieczne
dla użytkownika.
•
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
•
Opisywane elektronarzędzie jest podwójnie
izolowane, dlatego nie ma potrzeby
stosowania dodatkowego uziemienia.
Zawsze upewnij się, że napięcie zasilania
jest zgodne z podanym na tabliczce
znamionowej.
•
•
•
•
Dodatkowe wskazówki dotyczące
bezpiecznego użytkowania szlifierek
kątowych
•
Przed rozpoczęciem pracy narzędziem
przeczytaj instrukcję obsługi.
•
W czasie pracy opisywanym narzędziem
noś okulary ochronne albo gogle.
Stosuj ochronę słuchu w czasie pracy.
•
•
•
•
•
Zawsze używaj ochrony oczu i uszu w czasie
pracy opisywanym elektronarzędziem.
Należy używać sprzętu ochrony osobistej
takiego jak maska przeciwpyłowa, rękawice,
hełm i fartuch.
Nie tnij szlifierką kątową metali lekkich
o większej niż 80% zawartości magnezu,
ponieważ tego typu metale są łatwopalne.
Używaj tylko tarcz szlifierskich i tnących oraz
innych akcesoriów, które są zalecane w tej
instrukcji.
Upewnij się, że maksymalna prędkość do
jakiej są dostosowane tarcze jest wyższa niż
prędkość obrotowa szlifierki bez obciążenia.
Nie wolno używać tarcz o wymiarach inne niż
podane w tabeli z danymi technicznymi. Nie
stosuj dodatkowych podkładek albo przejściówek
aby dokonać niedozwolonych przeróbek w celu
użycia tarcz ściernych o dużych średnicach.
Nie tnij elementów, których grubość jest większa
niż maksymalna głębokość cięcia tarczy.
Nie używaj tarcz tnących do szlifowania.
Przed każdym użyciem kontroluj stan tarczy. Nie
używaj tarcz rozwarstwionych, połamanych lub
w inny sposób uszkodzonych.
Upewnij się, że wszelkie akcesoria są
zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.
Przed użyciem sprawdź czy tarcza ścierna
jest poprawnie zamocowana i przykręcona.
W bezpiecznej pozycji włącz urządzenie bez
obciążenia na 30 sekund. Obserwuj pracę
urządzenia a w razie wystąpienia silnych
drgań lub innych nieprawidłowości natychmiast
wyłącz narzędzie. W takim przypadku
skontroluj narzędzie aby wykryć przyczynę
nieprawidłowości.
Sprawdź, czy zamontowane są wszystkie
podkładki dołączone do materiałów ściernych
przez ich producenta.
Używając szczotek doczołowych z gwintem
należy sprawdzić, czy gwint jest wystarczająco
długo w stosunku do długości wrzeciona.
Nie wolno używać narzędzia bez osłony.
Sprawdź czy obrabiany element jest
odpowiednio podparty.
Nie wywieraj nacisku bocznego na tarcze
szlifierskie i tnące.
Upewnij się, że powstające iskry nie stworzą
niebezpieczeństwa, na przykład trafiając w inne
osoby albo podpalając substancję palną.
Zachowaj ostrożność, ponieważ tarcza obraca
się jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu
urządzenia.
Dbaj o drożność otworów wentylacyjnych
podczas pracy w warunkach silnego zapylenia.
Przed każdym czyszczeniem z pyłu odłącz
narzędzie od zasilania. Uważaj aby nie
uszkodzić wewnętrznych części - używaj
miękkiej szczotki albo suchej szmatki, nie
używaj przedmiotów metalowych.
Z tarczami szlifierskimi należy obchodzić
się uważnie i przechowywać je zgodnie
z zaleceniami producenta, zawsze przechowuj
tarcze w suchym miejscu.
Wyposażenie
Opisywane narzędzie wyposażone jest w kilka lub
wszystkie z poniższych elementów.
1. Wyłącznik
2. Uchwyt boczny
3. Blokada wrzeciona
4. Osłona
5
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu upewnić się,
czy narzędzie jest wyłączone i wtyczka zasilania jest
odłączona.
•
Montaż i demontaż osłony (Rys. A i B)
Demontaż
Montaż
•
•
•
•
•
•
Położyć narzędzie na stole z wrzecionem (5)
skierowanym do góry.
Przełożyć podkładkę sprężystą (6) przez
wrzeciono i umieścić na występie (7).
Umieścić osłonę (4) na narzędziu, jak pokazano
na rysunku.
Przełożyć kołnierz (8) przez wrzeciono
i położyć skierowane wypustami w kierunku
osłony. Otwory w kołnierzu mają pokrywać się
z otworami na śruby.
Zamocować kołnierz śrubami (9). Upewnij się
czy śruby są mocno dokręcone i czy osłonę
można obracać.
•
Do polerowania potrzebna jest specjalna podkładka.
Podkładki można nabyć u miejscowego sprzedawcy
sprzętu Black & Decker.
Montaż
•
Odkręcić śrubokrętem śruby (9).
Zdjąć kołnierz (8), osłonę (4) i podkładkę
sprężystą (7). Części przechowuj w
bezpiecznym miejscu.
•
•
•
Uwaga! Nie wolno używać narzędzia bez osłony.
•
Montaż uchwytu bocznego
•
Wkręcić uchwyt boczny (2) w otwór montażowy
w narzędziu.
Uwaga! Zawsze używaj uchwytu bocznego.
•
Zawsze używaj tarczy przeznaczonej do danej pracy.
Używaj tylko tarcz o właściwej średnicy i wielkości
otworu tarczy (patrz dane techniczne).
•
Montaż
•
•
•
•
Umieścić pierścień wewnętrzny (10) na
wrzecionie (5), jak pokazano na rysunku (Rys.
F). Upewnić się, że pierścień jest umiejscowiony
prawidłowo i przylega gładką stroną do ośki.
Nałożyć podkładkę (15) na wrzeciono.
Nałożyć tarczę polerską (16) na podkładkę.
Umieścić nakrętkę zewnętrzną (13) na wrzecionie
tak, aby gładka strona przylegała do tarczy.
Trzymając wciśniętą blokadę wrzeciona (3)
dokręcić nakrętkę zewnętrzną przy użyciu
klucza specjalnego z dwoma trzpieniami (14)
(Rys. E). Upewnić się, że nakrętka zewnętrzna
została zamontowana poprawnie oraz tarcza
przylega do podkładki.
Demontaż
Montaż i demontaż tarcz szlifierskich
lub tnących (Rys. C - E)
•
Trzymając wciśniętą blokadę wrzeciona (3)
odkręcić nakrętkę zewnętrzną (13) przy użyciu
klucza specjalnego z dwoma trzpieniami (14)
(Rys. E).
Zdjąć nakrętkę zewnętrzną (13) i tarczę (11).
Montaż i demontaż tarcz polerskich
(Rys. E i F)
Demontaż
•
•
jest tarcza tnąca, wypukły środek nakrętki
zewnętrznej musi być skierowany na zewnątrz (B
na Rys. D).
Trzymając wciśniętą blokadę wrzeciona (3)
dokręcić nakrętkę zewnętrzną przy użyciu klucza
specjalnego z dwoma trzpieniami (14) (Rys. E).
Zamontować osłonę postępując zgodnie
z powyższą instrukcją.
Umieścić pierścień wewnętrzny (10) na
wrzecionie (5), jak pokazano na rysunku (Rys.
C). Upewnić się, że pierścień jest umiejscowiony
prawidłowo i przylega gładką stroną do ośki.
Nałożyć tarczę (11) na wrzeciono (5), jak
pokazano na rysunku (Rys. C). Jeśli tarcza
posiada uwypuklenie na środku (12), powinno
znajdować się ono od strony pierścienia
wewnętrznego.
Upewnić się czy tarcza jest prawidłowo
umieszczona na pierścieniu wewnętrznym.
Nałożyć nakrętkę zewnętrzną (13) na wrzeciono.
Jeśli montowana jest tarcza szlifierska, wypukły
środek nakrętki zewnętrznej musi być skierowany
do wewnątrz (A na Rys. D). Jeśli montowana
Trzymając wciśniętą blokadę wrzeciona (3)
odkręcić nakrętkę zewnętrzną (13) przy użyciu
klucza specjalnego z dwoma trzpieniami (14)
(Rys. E).
Zdjąć nakrętkę zewnętrzną (13), tarczę polerską
(16) i podkładkę (15).
Eksploatacja
Uwaga! Pozwól narzędziu pracować we własnym
tempie. Nie przeciążaj narzędzia.
•
•
•
Ostrożnie obchodź się z przewodem
zasilającym aby uniknąć przecięcia go.
Bądź przygotowany na pojawienie się iskier,
kiedy tarcza dotknie obrabianego elementu.
Ustawiaj narzędzie w takiej pozycji, w której
osłona zapewnia optymalna osłonę tarczy.
Włączanie i wyłączanie
•
•
6
Aby włączyć przesuń wyłącznik (1) do przodu.
Pamiętaj, że narzędzie będzie pracowało po
puszczeniu wyłącznika.
Aby wyłączyć naciśnij tylną część wyłącznika.
Uwaga! Nie wyłączaj obciążonego urządzenia.
Adres najbliższego autoryzowanego przedstawiciela
serwisowego otrzymają państwo kontaktując się z lokalnym
biurem Black&Decker, którego adres jest zamieszczony
w tej instrukcji. Lista autoryzowanych przedstawicieli
serwisowych Black&Decker oraz inne informacje na temat
naszego serwisu posprzedażnego dostępne są na stronie
internetowej: www.2helpU.com
Wskazówki praktyczne
•
•
Trzymaj mocno narzędzie jedną ręką za uchwyt
boczny a drugą za uchwyt główny.
W czasie szlifowania utrzymuj kąt ok. 15°
pomiędzy tarczą a szlifowaną powierzchnią.
Konserwacja
Dane techniczne
Opisywane elektronarzędzie zostało zaprojektowane
tak, aby zapewnić długoletnią, prawie bezobsługową
pracę urządzenia. Aby długo cieszyć się właściwą pracą
urządzenia należy odpowiednio z nim postępować
i regularnie czyścić.
Uwaga! Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych wyłączyć narzędzie i wyjąć wtyczkę
z gniazda.
AST6
Napięcie zasilania VAC 230
Moc elektryczna
W 701
Prędkość
bez obciążenia min-1 10,000
Średnica tarczy mm 115
Średnica otworu mm 22
Maksymalna grubość tarczy
tarcze
szlifierskie
mm 6
tarcze tnące
mm 3.5
Wrzeciono
M14
Waga
kg 2.1
•
•
Regularnie czyścić otwory wentylacyjne przy
użyciu miękkiej szczotki albo suchej ściereczki.
Regularnie czyścić obudowę przy użyciu
wilgotnej ściereczki. Nie używać preparatów do
szorowania i zawierających rozpuszczalniki.
Ochrona środowiska
CD105 CD110 CD115
230
230
230
701
701
710
10,000 10,000 10,000
115
100
115
22
16
22
6
3.5
M14
2.1
6
3.5
M10
2.1
6
3.5
M14
2.1
Deklaracja zgodności UE
Selektywna zbiórka odpadów. Opisywanego
produktu nie wolno utylizować razem
ze zwykłymi śmieciami z gospodarstw
domowych.
AST6/CD105/CD110/CD115
Black & Decker oświadcza, że szlifierki AST6/CD105/
CD110/CD115 spełniają normy:
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 50144, EN 55014, EN
61000
LpA (ciśnienie akustyczne) 89.9 dB(A), LWA
(moc akustyczna) 102.9 dB(A), wibracje działające
na ręce / ramiona < 2.5 m/s2
Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana posiadanego
narzędzia Black&Decker lub nie będzie się go więcej
używać, nie należy wyrzucać go razem ze śmieciami
z gospodarstwa domowego. Należy przekazać produkt
do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
Kevin Hewitt
Dyrektor Techniczny
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania
Rk budowy szlifierki CD105 - 2008
Selektywna zbiórka zużytych produktów
i opakowań pozwala na powtórne
wykorzystanie użytych materiałów. Powtórne
użycie materiałów pomaga chronić środowisko
naturalne przez zanieczyszczeniem
i zmniejsza zapotrzebowanie na surowce.
Lokalne prawodawstwo może zapewniać możliwość
selektywnej zbiórki zużytych sprzętów elektrycznych,
poprzez pozostawienie ich w punktach na miejskich
wysypiskach śmieci lub u sprzedawcy przy zakupie
nowego sprzętu.
Black&Decker zapewnia możliwość zbiórki
i recyklingu swoich produktów po zakończeniu okresu
eksploatacji. Aby skorzystać z tej możliwości prosimy
zwrócić urządzenie do jednego z autoryzowanych
przedstawicieli serwisowych, który odbierze je od
Państwa w naszym imieniu.
7
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko
wymianie bez dokonywania naprawy.
Black&Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą
gwarancją nie jest objęte wyposażenie takie,
jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze ścierne,
wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich
dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki
produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny,
może być wydany nowy produkt
o niegorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych
usterek jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez
Black&Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały
plomby gwarancyjne lub, które były
naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub były przerabiane
w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze
pilarskie, tarcze szlifierskie, końcówki
wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty,
papier ścierny i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
5.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa Klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji
będą usunięte przez Centralny Serwis
Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00090634- 17-12-2008
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising