DW719 | DeWalt DW719 TABLE SAW instruction manual

®
DW719
1
Dansk
12
Deutsch
19
English
27
Español
34
Français
41
Italiano
48
Nederlands
55
Norsk
62
Português
69
Suomi
76
Svenska
83
Türkçe
90
EÏÏËÓÈη
98
Copyright DEWALT
2
4
3
8
9
2
1
7
12
13
11
A1
6
10
5
14
20 19
18
16
17
15
A2
3
21
B1
B2
B3
B4
B5
B6
14
8
8
9
5 mm
C1
4
22 23
C2
25 24
10
6
25 24
C4
C3
26
26
C5
27
C6
8
27
25 24 26
2
28
30
24
29
27
25
27 30
C8
C7
32
35
3
33 34
31
8
4
C9
D1
5
36
37
7
33
34
D3
D2
33 37
34
33 37
34
38
39
D4
D5
40
7
34
37
33
41
42
41
D6
D7
4
33
D8
6
E1
36
33
E2
E3
36 37
36 37
42
E5
E4
48
47
46
6
10
12
6
F
G1
13
46 44 43
12
45
G2
G3
7
48
47
G5
G4
52
49 51 50
52
53
H2
H1
9
54
34
37
33
42
H3
J
11
10
6
K1
8
K2
11 13
10
6
K3
55 56
L
14
57
M2
M1
14
M3
N1
58
59
N2
O
9
15
P1
16
18
17
P2
10
P3
16
20
P4
19
P5
P6
11
DANSK
SAVBÆNK MED TVÆRKLINGE DW719
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt (indgang)
Klingediameter
Størrelse på klingesavaksel
Maksimal klingetykkelse
Maks. klingehastighed
Automatisk klingebremstid
Bordstørrelse
Vægt
V
W
mm
mm
mm
omdr./min
s
mm
kg
Skærekapacitete
Klingediameter
Savedybde ved 90°
Savedybde ved 45°
Maks. skråvinkel
Maks. tværsnitskapacitet på tværs
Maks tværlængde på tværskæringens dybde
DW719
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
644 x 514
28
DW719
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i henhold til
EU-direktiverne: 98/37/EØF, 89/336/EØF, EN 61029, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst kontakte DEWALT på
nedenstående adresse eller se bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med EU-direktiverne 86/188/EØF &
98/37/EØF, målt i henhold til EN 61029:
DW719
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
85,5
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
98,5
* ved operatørens øre
mm
mm
mm
°
mm
215
47,5
33,5
-2 - 47
47,5 x 260
395 x 20
225
52
37
-2 - 47
52 x 270
400 x 20
Standardudstyr: TCT klinge, skærm, kombineret kløvnings/geringsanlæg,
skubbestang
Sikringer:
230 V maskiner
Anvend høreværn, hvis lydniveauet overstiger 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 2011163
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Angiver risiko for personskade, livsfare eller ødelæggelse af
værktøjet, hvis brugervejledningens instruktioner ikke følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Skarpe kanter.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
12
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen tages i brug.
Opbevar brugsanvisningen let tilgængeligt, så alle, der bruger
maskinen, har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner, bør Arbejdstilsynets regler altid
følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende grundlæggende
sikkerhedsinstruktioner altid følges for at nedsætte risikoen for
elektriske stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige materialer kan variere, af og
til overstiger niveauet 85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke elværktøj på fugtige eller
våde pladser. Sørg for en god belysning over arbejdsområdet. Anvend
ikke elværktøj i nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har jordforbindelse (f.eks. rør,
radiatorer, komfurer, køleskabe).
Ved ekstreme arbejdsforhold (f.eks. høj fugtighed, forekomst af
metalstøv osv.) kan den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble en
fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet eller
forlængerledningen. Det er påkrævet at holde børn under 16 år under
opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det opbevares på et tørt, højt
placeret sted, låst inde, uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er beregnet til kraftigere
værktøj. Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks.
ikke en håndrundsav til at save kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan sidde fast i
bevægelige dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får støv i øjnene, hvilket kan
forårsage skade. Hvis der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i ledningen for at tage
kontakten ud af stikket. Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller
skarpe kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde arbejdsemnet fast. Det
er sikrere end at bruge hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne med hensyn til
pasning og udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og få den repareret hos et
autoriseret serviceværksted, hvis den er beskadiget. Kontroller
forlængerledninger regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet ikke er i brug, inden
service og ved udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra elværktøjet, inden det
startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på afbryderen. Sørg for, at
afbryderen er slået fra, når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes forlængerledninger, der er godkendt til
udendørs brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft. Brug ikke elværktøjet, når du
er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du tilslutter ledningen til
vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle beskadigede
sikringsanordninger og andre defekte dele kontrolleres nøje for at finde
ud af, om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den planlagte
funktion. Kontroller at de bevægelige dele fungerer upåklageligt og ikke
klemmer, at ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke driften, er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som er beskadiget, skal
repareres eller udskiftes af et autoriseret serviceværksted, hvis intet
andet er anført i brugsanvisningen. Fejlbehæftede afbrydere skal
udskiftes hos et autoriseret serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i brugsanvisningen og
katalogerne. Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end det, der
anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne kan medføre risiko for
personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret DEWALT
serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante sikkerhedsforskrifter. For at
undgå fare, må reparationer af eludstyr kun foretages af autoriserede
elektrikere.
Ekstra sikkerhedsregler for savbænker
• Forsikker dig om at klingen drejer den rette vej og at tænderne peger
mod savbænkens forside.
• Forsikker dig om at alle låsehåndtag er strammede før du begynder at
bruge saven.
• Forsikker dig om at klingerne og flangerne er rene og recessiderne på
kraven vender mod klingen. Stram dornmøtrikken forsvarligt.
• Sørg for at savklingen altid er skarp og befinder sig i den korrekte
position.
• Forsikker dig om at spaltekniven er justeret så den befinder sig på rette
afstand fra klingen - maksimalt 5 mm.
• Brug aldrig saven hvis ikke de øverste og underste klingebeskyttere er
på plads.
• Sørg for at holde hænderne væk fra savklingen.
• Kobl saven fra elektricitetsforsyningen før savklinger udskiftes eller der
udføres vedligeholdelsesarbejde.
• Brug altid en skubbestang og sørg for ikke at holde hænderne for tæt
på savklingen under arbejdet, afstanden bør være mindst 150 mm.
• Brug udelukkende den anbefalede strømenergi.
• Kom ikke smørelse på klingen når denne drejer rundt.
• Lad være med at række om bag savklingen.
• Stik aldrig en hånd ind i området omkring klingen, når saven er tilsluttet
til den elektriske strøm.
• Udskift bordindsatsen, når den er slidt.
• Sørg for at savklingen er tildækket, dvs. af beskyttelsesskærmen,
under transport.
13
DANSK
• Brug ikke skærmen til håndteringen eller til transport.
• Brug en holder eller bær handsker, når du håndterer en savklinge.
• Anvend ikke klinger med større eller mindre diameter end den
anbefalede. Se de tekniske data hvad angår størrelsen af klingerne.
Brug kun de klinger der er angivet i denne håndbog, og som er i
overensstemmelse med EN 847-1.
• Overvej at bruge specielt designede, støjreducerende klinger.
• Brug ikke HSS-klinger.
• Brug ikke knækkede eller beskadigede savklinger.
• Brug ikke nogen form for slibende skiver.
• Brug ikke maskinen til at save i ferrometaller, ikke-ferrometaller eller
murværk.
Anden fare
Følgende risici er forbundet med anvendelsen af save:
- skader, der forårsages ved berøring af de bevægende dele
Selvom man følger alle relevante sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse farer. Disse farer er:
- Høreskader.
- Risiko for uheld med de roterende savklingers uafdækkede dele.
- Risiko for skade under udskiftning af klinger.
- Risiko for at få fingrene i klemme under åbning af afskærmningen.
- Helbredsrisiko ved indånding af træstøv, der udvikles under savning,
især fra eg, bøg og MDF.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Delvist samlet maskine
1 Kasse med:
1 Kombineret kløvnings- og geringsanlæg
1 Anlægklamme
1 Spaltekniv
1 Øvre klingeafskærmning
1 Skubbestok
1 Nøgle 13/17 mm
1 Nøgle 20/22 mm
1 Umbrachonøgle 4 mm
1 Umbrachonøgle 5 mm
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din DW719 savbænk er designet til at save træ i to forskellige modes og
udføre fire hovedsaveoperationer, nemlig kløvning, tværskæring,
skråsavning og geringssavning let, præcist og sikkert.
Kløvning
I kløvnings mode, bruges maskinen til at udføre den almindelige kløvning og
til at save brede stykker, idet man manuelt fører arbejdsemnet ind til klingen.
Klinge på tværs-mode
Klingens tværsavningsmode anvendes til at udføre alle typer
tværsavnings- og geringsoperationer, hvor arbejdsemnet holdes
stationært, og klingen kører igennem.
A1
1 Bord
2 Bordindsats
3 Øvre klingeafskærmning
4 Kombineret kløvnings- og geringsanlæg
14
5 Afbryder
6 Kombineret løfte- og tværhåndtag
7 Styrestøtteklamme til kløvnings- og geringsanlæg
8 Spaltekniv
9 Klinge
10 Låsering, klingehøjde
11 Styrestang til kløvningsposition
12 Smigskala
13 Skråsavning, låsehåndtag
14 Skubbestok
Valgfrie tilslutninger og ekstraudstyr
A2
15 Benstativ
16 Forlængelsesbord
17 Skalaforlængelse
18 Parallelt anlæg
19 Skydebord
20 Geringsanlæg
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding. Kontroller, at
strømforsyningen svarer til spændingen på typeskiltet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den bortskaffes på sikker
måde. Et stik med blottede kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der anvendes et kabel svarende
til maskinens strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.) Den mindste
lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden samling og justering.
Udpakning af saven og dens dele (fig. B1 - B6)
Udsparingerne (19) i kassen er beregnet til at lette transport (fig. B1).
• Fjern saven forsigtigt fra indpakningen.
• Vend saven på hovedet (fig. B2).
• Skær de remme over, der holder transportblokkene fast mod maskinen
(fig. B3).
• Fjern remmen og transportblokkene.
• Træk materialekassen ud (fig. B4).
• Med klingen i kløvestilling dvs. låst i midten af bordet, drejes saven om
på siden således som vist (fig. B5).
• Montér spaltekniven (8) som beskrevet nedenfor.
• Anbring saven i lodret stilling.
• Sæt pinden (14) på plads i den revne, der befinder sig på forsiden af
maskinen (fig. B6).
Pinden skal altid være på sin plads, når den ikke er i brug.
Montering og indstilling af spaltekniven (fig. C1 - C8)
Hvor spaltekniven skal monteres afhænger af klingens størrelse: sprække
(20) til små klinger, sprække (21) til store klinger (fig. C1).
Den korrekte position er, at spalteknivens kropsradius (8) skal være maks.
5 mm fra spidserne af savklingens tænder (fig. C2).
DANSK
• Med saven på siden sænkes klingen ved at løsne låseringen for
klingeniveauet (10) og dreje det kombinerede løfte og tværhåndtag (6)
mod uret. Spænd låseringen til klingeniveauet igen (fig. C3).
• Løsn skruerne (24 & 25) (fig. C4). Fjern klingeafskærmningen (26) ved
først at løfte den øverste del (fig. C5), derefter skubbe afskærmningen
frem for at få de åbne sprækker (27) til at løfte den nederste del
(fig. C6) fri.
• Gå ind fra toppen af bordet og sæt spaltekniven (8) i bordindsatsen (2)
(fig. C7).
• Spaltekniven (8) er spændt til en støtte med 13 mm bolte (28).
Løsn boltene (28) med den 13 mm skruenøgle (29) og tilpas
spalteknivens position efter behov.
• Spænd boltene (28) fast igen.
• Sæt afskærmningen til klingeakslen (26) ved først at anbringe de åbne
sprækker (27) over skruerne (25), derefter skubbe afskærmningen
bagud for at komme på linje med fordybningerne (30) til placering over
skruerne (24) (fig. C8).
• Efterspænd skruerne (24 & 25).
Montering af den øverste afskærmning af klingen (fig. C9)
Den øvre afskærmning (3) holdes på plads af en M6 skrue og møtrik.
• Med saven i lodret stilling låses afskærmningen til spaltekniven med
vedlagte møtrik (31) og bolt (32).
• Afskærmningen skal ikke justeres yderligere. Når afskærmningen føres
gennem sprækken i spaltekniven, kan den frit bevæges op og ned og
således altid følge arbejdets nøjagtige tykkelse.
Tilpasning af det kombinerede kløve og geringssaveanlæg
(fig. D1 - D8 & E1 - E6)
Din savbænk er udstyret med svalehalenoter på alle sider til montering af
tilbehør og det kombinerede kløvnings- og geringsanlæg.
Det kombinerede kløvnings- og geringsanlæg (4) er sammensat af to
aluminiumprofiler forbiundet ved en geringskvadrant (33) (fig. D1). Den
længste profil er anlægget (34) og den korteste profil er anlægsklammen
(35), som er fæstnet til anlægshylden (7) (fig. D2). Kvadranten har faste
positioner ved 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° og 90° venstre og højre, og den
er låst med kvadrantlåseknappen (36) (fig. D3).
Anlægget (34) er vendbart: Arbejdsemnet kan føres langs den 80 mm
spånflade eller langs den 11 mm spånflade for at muliggøre anvendelse af
en skubbestang, når tynde arbejdsemner kløves.
• For at indstille til 11 mm løsnes anlæggets fastspændingsknap (37)
og anlægget (34) kan skydes ud af kvadranten (33).
• Vend anlægget og sæt kvadranten ind i rillen som vist (fig. D4).
Før arbejdsemnet langs den lave flade (38).
• Ved anvendelse med den fulde højde på 80 mm skydes anlægget ind i
kvadranten med den brede spånflade (39) i lodret position (fig. D5).
Tilpasning af det kombinerede kløvnings- og geringssavningsanlæg til
kløvningsmode (fig. D6 - D8).
Det kombinerede kløvnings- og geringsanlæg (4) kan anvendes på to
forskellige måder for at foretage denne skæring.
Klamme på forside-svalehale: Anlægget og anlægsstøtten er på linje
med klingen
• Sæt klammen for enden af af svalehalen (40) på bordets forreste kant
(1) og skyd den på som vist (fig. D6).
• Skyd anlægsstøtten ind i anlægsklammen (7) og lås med anlægsstøttens
låseknap (41), som er anbragt på højre side af anlægsklammen.
• Skyd anlægsklammen til den ønskede position og spænd låseknappen
(42) der sidder på bunden af anlægsklammen.
• For at justere anlæggets position, løsnes anlæggets
fastspændingsknap (37) på geringskvadranten (33) og anlægget (34)
skydes til den ønskede position (fig. D7).
Klamme på højreside-svalehale:
Anlæg og anlægsstøtte retvinklet
• Før klammen med anlægget sat fast på den hen til enden af svalehalen
(40) på højre side af bordet (1) og skyd den på som vist (fig. D6).
• Sæt kvadranten (33) på 0° for at stille anlægget parallelt med klingen
(fig. D8).
• Kontrollér nøjagtigheden ved at placere anlægget mod klingen.
• Af hensyn til stabilitet positioneres anlægsklamme og støtte midtvejs
langs anlæggets længde.
• Spænd låseknappen (42) på den undersiden af anlægsklammen (fig. D6).
Tilpasning af anlægget til klinge på tværs-mode - Tværsnit og
geringsskæring (fig. E1 - E5)
Det kombinerede kløvnings- og geringsanlæg (4) kan anvendes på to
forskellige måder for at gennemføre tværsnit og geringssnit.
Klamme på forside-svalehale: Anlæg og anlægsstøtte retvinklet
• Installér det kombinerede kløvnings- og geringsanlæg i svalehalen på
forsiden af bordet til venstre for klingen (fig. E1).
• Lås kvadrantens låseknap (36) op og sæt kvadrantens viser på 0°.
• Anlægget er nu ved 90° til klingen og således anbragt at klingen frit kan
skære igennem forbi enden.
• Spænd låseknappen (36).
• Hold arbejdsemnet mod anlægget og træk klingen gennem for at
udføre et tværsnit.
• For geringssnit indstilles den ønskede vinkel på kvadranten (33) (fig. E2).
• For at betjene tværsavning med venstre hånd glides anlægsstøtten
langs forenden af bordet med anlægsstøtten trukket tilbage (fig. E3), til
højre for klingen. Til venstre for klingen er det lettere at betjene
tværsavningen med højre hånd.
For at sikkerheden er optimal, skal arbejdsemnet spændes fast
på anlægget, når der tværsaves.
Klamme på venstreside-svalehale: Anlæg og anlægsstøtte på linje
• Lås op og fjern det kombinerede kløvnings- og geringsanlæg.
• Skyd hele konstruktionen med klammen ind på svalehalen på venstre
side af bordet (fig. E4).
• Lås kvadrantlåseknappen (36) op og indstil anlægget til den ønskede
vinkel (fig. E5).
• Lås kvadrantlåseknappen igen.
• Lås anlægsklammeknappen (37) op og positionér anlægget for at give
maksimal understøtning. Sørg for, at klingen ikke kommer til at skære i
anlægget!
• Positionér anlægget i en sådan afstand fra klingen, at det arbejdsemne,
der skal saves, ikke rører klingen. Lås derefter positionen med
låseknappen til anlægsklammen (42).
Justering af klingehøjde (fig. F)
Klingen kan løftes og sænkes ved at dreje det kombinerede løfte og
tværhåndtag (6).
• Løs låseringen til klingens niveau (10) og sæt klingen i den ønskede højde.
• Sørg for, at de tre øverste tænder på klingen lige akkurat bryder
igennem den øvre overflade af arbejdsemnet, når der saves. Dette vil
sikre, at det maksimale antal tænder fjerner materiale på ethvert givet
tidspunkt og således giver optimal ydelse.
• Tighten the locking ring (10).
• For klarhedens skyld er afskærmningen hævet på tegningen
for at vise denne indstilling. Før savning påbegyndes, sikres
det, at afskærmningen er i den korrekte position.
• Når bladafskærmningen lige rører bordet, skal den ikke
sænkes yderligere.
15
DANSK
Justering af klingevinklen (fig. G1 - G5)
Retvinkeljustering
Maskinen har et indstilleligt stop ved 0°, så det er let at indstille rette
vinkler (fig. G1).
• Løsn låsehåndtaget til skråsavning (13) og sæt klingen på 0°, så der
skabes en ret vinkel i forhold til bordet.
• Stram låsehåndtaget til skråsavning.
• Anbring et indstillingskvadrat på bordet og op mod klingen (fig. G2).
Rør ikke ved klingens tænders spidser med vinklen.
• Indstil på følgende måde:
• Justér excentrikbolten (43) der sikrer stoppet (44) på maskinen med
en 17 mm skruenøgle (fig. G1).
• Når først klingen er i en ret vinkel, checkes det, at skråsavningsindikatoren
(45) viser 0° på skråsavningsskalaen (12) (fig. G3).
• Er dette ikke tilfældet løsnes skruerne (46), skalaen flyttes (12) til 0°
og skruerne spændes (fig. G1).
• Efterspænd skruerne (24 & 25).
• Anbring saven i lodret stilling.
• Genplacér den øvre klingeafskærmning (3) som beskrevet ovenfor (fig. C9).
Justering af anlægget parallelt med klingen ved kløvning (fig. J)
• Løsn låseknappen til anlægsklemmen (42) og klemmeknappen til
anlægget (37).
• Glid hele elementet mod klingen, indtil anlægget (34) lige akkurat
berører klingen.
• Justér anlægskvadranten (33) indtil anlægget lige rører bladtænderne
ved for- og bagside for at sikre, at den er parallel med klingen.
• Spænd låseknappen til anlægsklammen og kontrollér, at anlægget
stadig er parallel.
• Stram klemmeknappen på anlægget (37). Viseren på kvadranten skal
nu vise 90°.
Efter anvendelse af elementet i geringsposition,
nulstilles anlægget til kløvning ved at følge ovennævnte
procedure for at sikre nøjagtighed.
Brugervejledning
Justering af klinger til skråsavning
Maskinen har et indstilleligt stop ved 45°, og har mulighed for at skære
forbi stoppet til 47° (fig. G4).
• Løsn låsehåndtaget til skråsavning (13) og sæt klingen skråt til 45°
(fig. G1).
• Stram låsehåndtaget til skråsavning.
• Check klingens vinkel i forhold til bordet med en vinkelmåler; vinklen
skal være præcis 45° (fig. G5).
• Tilpas om nødvendigt excentrikbolten (47) der sikrer stoppet (48)
til maskinen med en 17 mm skruenøgler (fig. G1 & G4).
Udskiftning af savklinge (fig. B5, C3 - C9 & H1 - H3)
Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan være
farlige.
• Fjern den øvre klingeafskærmning (3) (fig. C9).
• Med klingen i kløveposition dvs. låst i midten af bordet drejes saven om
på siden som vist (fig. B5).
• Sænk klingen ved at løsne låseringen til klingeniveauet (10) og dreje det
kombinerede løfte- og tværhåndtag (6) mod uret. Spænd låseringen til
klingeniveauet igen (fig. C3).
• Løsn skruerne (24 & 25) (fig. C4). Fjern klingeafskærmningen (26) ved først
at løfte den øverste del (fig. C5), derefter skubbe afskærmningen frem for
at få de åbne sprækker (27) til at løfte den nederste del (fig. C6) fri.
• Fjern spaltekniven (8) ved at løsne boltene (28) med 13 mm
skruenøglen (29) (fig. C7).
• Sæt den 4 mm stiftnøgle (49) i enden af klingeakslen (51) og den 22
mm skruenøgle (50) på møtrikken (52) (fig. H1).
• Klingens møtrik har et venstredrejet gevind, hold derfor fast i stiftnøglen
og drej skruenøglen med uret for at løsne den.
• Fjern møtrikken (52) og den yderste spændeskive (53) (fig. H2).
• Fjern forsigtigt den gamle klinge ved at løfte den af den indvendige
klemmespændeskive (54) (fig. H3).
• Anbring den nye klinge (9) på den inderste spændeskive (54), sørg for
at tænderne peger imod maskinens forside.
• Sæt den udvendige spændeskive (53) tilbage, den skal roteres for at
finde den korrekte position (fig. H2).
• Sæt møtrikken tilbage (52) og spænd samtidig med, at du holder fast
i akslen (51) (fig. H1 & H2).
• Udskifte spaltekniven (8) (fig. C7). Spænd boltene (28) fast.
• Sæt afskærmningen til klingeakslen (26) ved først at anbringe de åbne
sprækker (27) over skruerne (25), derefter skubbe afskærmningen
bagud for at komme på linje med fordybningerne (30) til placering over
skruerne (24) (fig. C8).
16
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende
foreskrifter.
• Monter en passende savklinge. Brug ikke for slidte savklinger.
Den maksimale omdrejningshastighed for værktøjet må ikke
overstige savklingens maksimale omdrejningshastighed.
• Forsøg ikke at save for små genstande.
• Lad klingen save frit. Pres ikke.
• Lad motoren nå op på fuld hastighed før savningen påbegyndes.
• Se til at alle låseknopper og klemmehåndtag er spændte.
• Maskinen er forsynet med en 215 mm savklinge. Brug altid
denne type klinge til at udføre kløvearbejder.
• Brug aldrig saven til at save med frihånd.
• Anvend aldrig saven til at fræse med!
• Sav ike i arbejdsemner, der har slået sig, er bøjet eller udhulet.
Der skal være mindst en lige, glat side, der kan lægges op
mod anslaget eller geringsskalaen.
• Understøt altid lange arbejdsemner, så de ikke slår tilbage.
• Fjern aldrig nogle afskårne emner fra klingeområdet, mens
klingen drejer rundt.
Kløvningsmode (fig. K1 & K2)
For at udføre almindeligt arbejde med savbænken skal den tværgående
klinge være låst i central position.
• Løsn låseringen til klingeniveauet (10) (fig. K1).
• Tag fat i det kombinerede løfte- og tværhåndtag (6) og drej det med
uret for at løsne klingen fra dens låste position i baggrunden.
• Tryk håndtaget til at sætte i kløveposition (11) hen mod
skråsavningslåsehåndtaget (13) indtil håndtaget befinder sig i rillen i
tværstangen (fig. K2).
• Træk håndtaget langsomt for at trække savklingen henover skærefugen.
Kløvepositionsstyrearmen (11) vil automatisk gå i indgreb, når den korrekte
klingeposition nås. Klingen er fjederbelastet på tværs, og fjedertrykket vil
holde klinge på tværs i denne position indtil den låses op manuelt (fig. K1).
• Når denne operation er færdig, trækkes kløvepositionsstyrearmen
tilbage og klingen trækkes tilbage til positionen i baggrunden.
Lad ikke savklingen ramme bagenden med kraft. Før den ved
at holde i tværhåndtaget.
Klinge på tværs-mode (fig. K3)
I denne mode holdes arbejdsemnet stationært mod anlægget og klingen
trækkes henover for at udføre tværskæringsfunktionen.
DANSK
• Løsn klingen på tværs ved at løsne låseringen til klingeniveauet (10)
og dreje tværhåndtaget (6) med uret hvorved klingen kan trækkes hen
over arbejdsemnet.
• For at returnere klingen på tværs til dens hvileposition løsnes blot
klingetværhåndtaget.
• Stram låseringen (10).
Stikke-op funktion
I tværsavningsmode kan klingen stikkes op gennem arbejdsemnet, der er
spændt i stilling mellem anlægget og spaltekniven for at forøge den
maksimale tværsavelængde.
• Løsn klingen på tværs ved at løsne låseringen til klingeniveauet (10)
og hele tiden dreje tværhåndtaget (6) med uret, så klingen kan skære
igennem arbejdsemnet.
• Når klingen er løftet helt op kan den save på tværs som beskrevet
ovenfor.
Tænd og sluk (fig. L)
Til/fra afbryderen på savbænken rummer adskillige fordele:
- Nulspændingsudløsningsfunktion: hvis strømmen skulle blive afbrudt
af en eller anden grund, skal afbryderen aktiveres igen med overlæg.
- Beskyttelsessikring mod motoroverbelastning: I tilfælde af
motoroverbelastning vil strømforsyningen til motoren blive afbrudt (off).
Hvis dette indtræffer, så lad motoren afkøle i 10 minutter og tryk så på
den grønne startknap.
- Elektronisk bremsesystem: Efter skift til off vil bremsesystemet afgive
en brummende lyd i ca. otte sekunder, mens den nulstilles. Maskinen
kan genstartes i denne periode om nødvendigt.
• For at tænde for maskinen, trykkes der på den grønne startknap (55).
• For at slukke for maskinen, trykkes der på den røde stopknap (56).
Grundlæggende savning
Kløvningmode (fig. M1 - M3)
Lodret kløvning
• Sæt klingen på 0°.
• Sæt klingen i kløveposition.
• Sæt bladet i den nødvendige højde.
• Montér anlægselementet til kløvningsmode til højre for klingen, med
anlæggets bagende i plan med spalteknivens bagside.
• Check at anlægget er parallel med klingen.
• Sæt anlægget i position ved hjælp af skalaen (57) (fig. M1).
(Arbejdsemnet mellem klingen og anlægget vil være den målte og
fastholdte sektion. Affald og det afsavede er til venstre for klingen.)
• Hvis den øverste afskærmning anvendes i den faste position, justeres
den til den rette højde.
• Tænd for maksinen.
• Før langsomt arbejdsemnet ind under forsideafskærmningen og hold
det fast presset mod kløveanlægget. Lad tænderne skære uden at
trykke arbejdsemnet gennem klingen. Hastigheden på bladet skal
holdes kontant (fig. M2).
• Husk at anvende skubbestangen, (14) når du er tæt på klingen.
• Sluk for maskinen når skæringen er gennemført.
Klinge på tværs-mode - Tværskæring (fig. N1 & N2)
Lodret tværskæring 90° (fig. N1)
• Montér anlægselementet til klinge på tværs-mode.
Husk:
Når anlægget er til venstre for klingen, betjenes tværhåndtaget med
højre hånd.
Når anlægget er til højre for klingen, betjenes tværhåndtaget med
venstre hånd.
• Med maskinen slukket trækkes savklingen hen over for at sikre sig at
anlægget helt sikkert ikke befinder sig på klingens sti.
• Markér arbejdsemnet og placér det mod anlægget med skæremærket
på linje med savklingen.
• Switch on the machine.
• Hold eller spænd arbejdsemnet fast mod anlægget, træk klingen
gennem arbejdsemnet.
• Sørg for et stabilt og jævnt træk under savning.
• Træk igen klingen tilbage og sluk maskinen når skæringen er gennemført.
Gering (fig. N2)
• Montér anlægselementet til klinge på tværs mode.
Husk:
Når anlægget er til venstre for klingen, betjenes tværhåndtaget med
højre hånd.
Når anlægget er til højre for klingen, betjenes tværhåndtaget med
venstre hånd.
• Indstil anlægget til den nødvendige vinkel.
• Gå frem som ved lodret tværskæring.
Smig
• Indstil den nødvendige smigvinkel.
• Gå frem som ved lodret tværskæring.
Dobbeltgering
Denne form for savearbejde er en kombination af gerings- og en
vinkelsavning.
• Indstil den nødvendige smigvinkel.
• Gåfrem som ved geringsskæring.
Støvudsugning (fig. O)
Maskinen er udstyret med to forbindelsespunkter til støvudtræk. Det ene
befinder sig bag på maskinens kasse (58), og det andet er den øverste
afskærmning af klingen (59).
• For at give det bedste støvudtrækningsresultat, anbefales det,
at begge punkter forbindes til et velegnet støvudtrækningsapparat
under alle saveoperationer.
• Når muligt brug en udsuger, der opfylder de gældende bestemmelser
vedrørende støvudsugning.
Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet, og før stikket
trækkes ud.
Smigkløvningstilstand
Det kombinerede kløve- og geringsanlægs kan placeres enten til venstre
eller til højre for klingen (fig. M3).
• Indstil den nødvendige skråvinkel.
• Gå frem som ved lodret kløvning.
17
DANSK
Valgfrie tilslutninger
Udstyret, dvs. benstativet (15), forlængerbordet (16) med skalaforlængelse
(17) parallelanlægget (18) skydebordet (19) og geringsanlæg (20) fås som
ekstraudstyr (fig. A2).
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres forhandler.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør maskinhuset jævnligt med en
blød klud.
• Fjern savsmuld fra maskinen en gang om ugen.
Benstativ (fig. A2 & P1)
Benstativet er designet til at installere din savbænk som en maskine,
der kan stå selv, og derved giver den mest mulig plads til at bruge
forlængerbordet (16) og/eller skydebordet (19) (fig. A2).
• Sæt benstativet (15) på gulvet så der er plads nok til frit at bruge alt
udstyr der er monteret på maskinen (fig. P1).
• Placér maskinen på benstativet og sørg for, at de fire fødder på
maskinen befinder sig indenfor rammen.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort
sammen med almindeligt affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
Forlængerbord (fig. A2 & P2)
Forlængerbordet (16) bruger det samme svalehalesystem til anbringelse
og kan derfor sættes til på alle sider af bordet. Med bordet følger en
skalaforlængelse (17), der gør det særdeles nemt at foretage målinger,
for eksempel når den bruges sammen med parallelanlægget (18) (fig. A2).
• Den bedste position er på maskinens højre side (fig. P2).
• Anlægselementet kan bruges på forlængerbordet på samme måde
som på maskinbordet.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående specifikationer
ændres, hvilket ikke meddeles separat.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til et autoriseret
serviceværksted. Se aktuelt katalog/prisliste om yderligere information eller
kontakt DEWALT.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Parallelt anlæg (fig. A2 & P3)
Det parallelle anlæg (18) bruges i kløvningsmode til at udvide
kløvestyringen til bordets fulde længde (fig. A2).
• Den bedste position er til højre for klingen (fig. P3).
• Parallelanlægget kan enten bruges på maskinbordet eller på
forlængerbordet.
• Sæt anlægget parallelt med klingen.
• Se anvisningerne om savning i kløvningsmode.
Skydebord og geringsanlæg (fig. A2 & P4 - P6)
Skydebordet (19) og det udtrækkelige geringsanlæg med endestop (20)
bruges i kløvningsmode til at støtte tværskæring af lange arbejdsemner i
enhver vinkel fra 0° til 90° (fig. A5).
• Den eneste passende position for skydebordet er på maskinens
venstre side (fig. P4).
• Anlægselementet kan bruges på skydebordet på samme måde som
på maskinbordet.
• Når anlægsprofilen udskiftes, kan geringsanlægget sættes på
geringskvadranten, så den får bedre støtte og styring. Den bedste
position er på venstre side af skydebordet (fig. P3).
• Sæt klingen i kløveposition.
• Til lige tværsnit sættes anlægget på 90° til klingen (fig. P5).
• Til geringsskæringer indstilles den nødvendige vinkel (fig. P6).
• Anbring arbejdsemnet mod geringsanlægget.
• Check før du begynder at skære, at anlægget ikke tilsmudser klingen,
og at arbejdsemnet vil blive skåret igennem.
• Skub langsomt bordet bagud, idet du således fører arbejdsemnet langs
klingen.
Vedligeholdelse
Din maskine er fremstillet til at kunne fungere i meget lang tid med mindst
mulig vedligeholdelse. For at maskinen skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at den behandles korrekt og rengøres
jævnligt.
18
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALT-værktøj, kan du returnere
værktøjet til forhandleren inden 30 dage efter købet og få dine penge
refunderet eller værktøjet ombyttet. Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALT-værktøj inden for de første
12 måneder efter købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service omfatter arbejds- og
reservedelsomkostninger, udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af materiale-eller
produktionsfejl inden for de første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller også udskiftes enheden
uden beregning under følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og er et tillæg til
forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede serviceværksted, se
aktuelt katalog for videre information eller kontakt DEWALT. Alternativt
kan De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgs-service på Internettet
på følgende adresse: www.2helpU.com.
DEUTSCH
UNTERFLURSÄGEBANK DW719
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT entschieden, das die
lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre
der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu
Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
DW719
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Maschinen entsprechend den Richtlinien und Normen 98/37/EWG, 89/336/EWG, EN 61029, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Technische Daten
Spannung
Aufnahmeleistung
Sägeblattdurchmesser
Blattwellendurchmesser
Max. Blattstärke
Max. Sägeblattdrehzahl
Bremszeit der automatischen
elektronischen Blattbremse
Sägetischgröße
Gewicht
Schnittkapazitäten
Sägeblattdurchmesser
Schnittiefe bei 90°
Schnittiefe bei 45°
Max. Neigungswinkel
Max. Querschnittkapazität im Unterflurzugbetrieb
Max. Unterflurzugweg bei Querschnittiefe
(Volt)
(Watt)
(mm)
(mm)
(mm)
(min-1)
(s)
DW719
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen
Gemeinschaft 86/188/EWG und 98/37/EWG gemessen nach EN 61029:
DW719
LpA
(mm)
(kg)
644 x 514
28
(mm)
(mm)
(mm)
°
(mm)
215
225
47,5
52
33,5
37
-2 - 47
-2 - 47
47,5 x 260 52 x 270
395 x 20 400 x 20
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
85,5
dB(A)
98,5
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen
Gehörschutz.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Serienmäßiger Lieferumfang:
HM-Sägeblatt, Sägeblattschutz, kombinierter Längs- und Gehrungsanschlag, Schiebestock
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Zertifikat-Nr.
BM 2011163
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche
Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung!
elektrische Spannung
scharfe Kanten
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
19
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen
elektrischen Schlag, Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie
diese Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus. Sorgen Sie für eine
gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen
(z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder Kabel nicht berühren.
Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher
Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen
und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von sich
bewegenden Teilen erfaßt werden. Beim Arbeiten im Freien sind
Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staub- und spanerzeugenden
Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen geeigneten
Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das
Werkstück festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht
die Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon, daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet
ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat, bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
20
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Betriebsanleitung
beschrieben. Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen
Sie eine optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen
Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und benutzen Sie das Kabel
nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den Stecker und
das Kabel und lassen Sie diese bei Beschädigung von einer DEWALTKundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel
regelmäßig und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung. Halten Sie
alle Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile beschädigt sind.
Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein, um den einwandfreien
Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß
repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen
durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr für
den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Tischkreissägen
• Vergewissern Sie sich, daß das Sägeblatt sich in die richtige Richtung
dreht und daß die Sägezähne zur Vorderseite der Tischsäge hin zeigen.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Spannvorrichtungen festgezogen sind,
bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Blatt- und Wellenkränze sauber sind
und daß die versenkten Seiten der Kränze gegen das Blatt anliegen.
Ziehen Sie die Wellenmuttern fest an.
• Achten Sie darauf, daß das Sägeblatt scharf und gut eingestellt ist.
• Achten Sie darauf, daß der Spaltkeil den richtigen Abstand zum Sägeblatt hat - maximal 5 mm.
• Benutzen Sie immer sowohl den oberen als auch den unteren
Sägeblattschutz.
• Halten Sie Ihre Hände dem Schnittweg des Sägeblattes fern.
• Schalten Sie die Säge vor Wartungs- oder Einrichtarbeiten aus und
warten Sie, bis das Sägeblatt zum Stillstand gekommen ist.
• Benutzen Sie einen Schiebestock, um das Werkstück am Sägeblatt
vorbeizubewegen.
• Fügen Sie keine Schmiermittel zu, wenn das Sägeblatt sich noch dreht.
• Greifen Sie nicht um das Sägeblatt herum.
• Halten Sie Ihre Hände nicht in der Nähe des Sägeblatts, wenn die Säge
an der Stromversorgung angeschlossen ist.
• Tauschen Sie den Sägetischeinsatz aus, wenn er abgenutzt ist.
• Stellen Sie während des Transportes sicher, daß der obere Teil des Sägeblatts bedeckt ist, z.B. durch die Schutzvorrichtung.
• Verwenden Sie die Schutzvorrichtung nicht zur Handhabung oder zum
Transport.
DEUTSCH
• Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt einen Halter oder
tragen Sie Handschuhe.
• Verwenden Sie ausschließlich Sägeblatter mit dem empfohlenen
Durchmesser. Für die entsprechenden Sägeblätter schlagen Sie in den
technischen Daten nach. Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch
spezifizierten Sägeblätter im Einklang mit EN 847-1.
• Ziehen Sie die Anbringung von speziell konstruierten lärmmindernden
Sägeblättern in Erwägung.
• Verwenden Sie keine HSS-Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine gespaltenen oder beschädigten Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine Schleifscheiben.
• Schneiden Sie keine Eisenmetalle, Nichteisen-Metalle oder gemauerte
Werkstücke.
Restrisiken
Die größten Gefahren beim Einsatz von Sägen sind:
- die rotierenden Teile, z.B. Berühren des Sägeblatts
Beim Betrieb von Sägen lassen sich bestimmte Restrisiken trotz der Verwendung von Schutzeinrichtungen und der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften nicht vermeiden. Es handelt sich hierbei insbesondere um:
- Gehörschaden durch Lärmbelastung.
- Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
- Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
- Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
- Gesundheitsrisiko durch Einatmen des beim Arbeiten anfallenden
Holzstaubes, insbesondere bei Eichen- und Buchenstaub.
A1
1 Sägetisch
2 Sägetischeinsatz
3 Obere Schutzhaube
4 Systemanschlag
5 Ein-/Aus-Schalter
6 Kombinierter Hub- und Traversenhebel
7 Halter für Systemanschlag
8 Spaltkeil
9 Sägeblatt
10 Sicherungsring für Sägeblatthöhe
11 Längsschneidepositionshebel
12 Neigungsskala
13 Neigesicherungshebel
14 Schiebestock
Sonderzubehär
A2
15 Untergestell
16 Zusatztisch
17 Skalenverlängerung
18 Parallelanschlag
19 Gleittisch
20 Gehrungsanschlag
Elektrische Sicherheit
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Vormontierte Tischkreis- und Unterflurzugsäge
1 Karton mit:
1 Systemanschlag
1 Anschlaghalter
1 Spaltkeil
1 Obere Schutzhaube
1 Schiebestock
1 Steckschlüssel 13/17 mm
1 Steckschlüssel 20/22 mm
1 Innensechskantschlüssel 4 mm
1 Innensechskantschlüssel 5 mm
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich
durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihre DW719 Tischkreissäge wurde für das Sägen von Holz in zwei verschiedenen Betriebsarten konzipiert und erlaubt es Ihnen, auf sichere und
einfache Weise und mit großer Präzision Längsschnitte, Querschnitte,
Neigungsschnitte und Gehrungsschnitte zu machen.
Verwendung als Tischkreissäge
Im Tischkreissägebetrieb erlaubt der Einsatz der Säge normale Längsschnitte sowie das Sägen von breiten Werkstücken, wobei das Werkstück
dem Sägeblatt zugeführt wird.
Unterflurbetrieb
Der Unterflurzugsägebetrieb erlaubt Querschnitte und Gehrungsschnitte,
wobei nicht das Werkstück geschoben wird, sondern das Sägeblatt sich
durch das Werkstück bewegt.
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie
deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild der Maschine
angegebenen Spannung entspricht.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker
müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme der Maschine ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer
den Netzstecker.
Auspacken der Säge und ihrer Teile (Abb. B1 - B6)
Die Aussparungen (19) im Gehäuse dienen dem Transport (Abb. B1).
• Nehmen Sie die Säge vorsichtig aus der Verpackung.
• Legen Sie die Säge mit der Oberseite nach unten (Abb. B2).
• Durchtrennen Sie die Bänder, die die Versandblöcke an der Maschine
halten (Abb. B3).
• Entfernen Sie die Bänder und Versandblöcke.
• Ziehen Sie den Materialkasten heraus (Abb. B4).
• Während sich das Sägeblatt in der Längsschneidestellung befindet,
d.h. in der Mitte des Tisches gesichert, drehen Sie die Säge gemäß
Abb. B5 auf die Seite.
• Montieren Sie den Spaltkeil (8) wie unten beschrieben.
• Stellen Sie die Säge aufrecht.
• Bringen Sie den Schiebestock (14) in seine Lage in der Nut, die an der
vorderen Stirnseite der Maschine vorgesehen ist (Abb. B6).
21
DEUTSCH
Lassen Sie den Schiebestock immer in seiner Lage, wenn
dieser nicht benötigt wird.
Befestigung und Justierung des Spaltkeils (Abb. C1 - C8)
Die Befestigungsposition des Spaltkeils hängt von der Sägeblattgröße ab:
Nut (20) für kleine Sägeblätter, Nut (21) für große Sägeblatter (Abb. C1).
Die richtige Position für den Körperradius des Spaltkeils (8) beträgt maximal 5 mm ab Sägeblattzahnspitzen (Abb. C2).
• Während die Säge auf der Seite liegt, senken Sie das Sägeblatt durch
Lösen des Sägeblatthöhen-Sicherungsrings (10) und durch Drehen des
kombinierten Hub- und Traversenhebels (6) gegen den Uhrzeigersinn.
Ziehen Sie den Sägeblatthöhen-Sicherungsring (Abb. C3) wieder an.
• Lösen Sie die Schrauben (24 & 25) (Abb. C4). Entfernen Sie den
Sägeblattschutz (26), indem Sie zunächst den oberen Teil (Abb. C5)
anheben und anschließend den Schutz nach vorne schieben, um die
Schlitze (27) mit dem offenen Ende zu befreien, so daß ein Anheben
des unteren Teils möglich wird (Abb. C6).
• Setzen Sie den Spaltkeil (8) von der Tischoberseite aus in den Tischeinsatz (2) ein (Abb. C7).
• Der Spaltkeil (8) ist mit 13-mm-Schrauben (28) an einer Halterung angebracht. Lockern Sie die Schrauben (28) mit Hilfe des Gabelschlüssels SW 13 (29) und justieren Sie die Position des Spaltkeils nach Bedarf.
• Ziehen Sie die Schrauben (28) sicher nach.
• Bringen Sie den Sägeblattwellenschutz (26) wieder an, indem Sie zunächst die Schlitze (27) mit dem offenen Ende über die Schrauben (25)
setzen und anschließend den Schutz nach hinten schieben, um die
Aussparungen (30) so auszurichten, daß sie über die Schrauben (24)
gesetzt werden können (Abb. C8).
• Ziehen Sie die Schrauben (24 & 25) wieder fest.
Montieren des oberen Sägeblattschutzes (Abb. C9)
Der obere Sägeblattschutz (3) wird mit einer Schraube M6 und einer Mutter befestigt.
• Während sich die Säge in aufrechter Stellung befindet, die Schutzvorrichtung mit der mitgelieferten Mutter (31) und der Schraube (32) am
Spaltkeil sichern.
• Der Sägeblattschutz muß nicht weiterhin eingestellt werden. Geführt
durch den Schlitz im Spaltkeil kann sich der Sägeblattschutz frei nach
oben und unten bewegen, wodurch stets der genauen Dicke des
Werkstücks gefolgt wird.
Montieren des Systemanschlags (Abb. D1 - D8 & E1 - E6)
Ihre Säge verfügt an allen vier Tischseiten über ein Schwalbenschwanzprofil zur Aufnahme von Zubehör und des Systemanschlags.
Der Anschlag (4) besteht aus zwei Aluminiumprofilen mit einer Gehrungsskala (33) (Abb. D1). Das längere Profil ist der Anschlag (34), das kürzere
die Anschlagstütze (35), die am Anschlaghalter (7) befestigt wird (Abb. D2).
Die Gehrungsskala läßt sich auf 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90° linksund rechtseitig einstellen und wird mit dem Gehrungsskala-Feststellknopf
(36) gesichert (Abb. D3). Der Anschlag (34) ist zweiseitig verwendbar: Sie
können das Werkstück an der breiten Seite (80 mm) oder der schmalen
Seite (11 mm) entlang führen, so daß auch beim Längsschneiden dünner
Werkstücke ein Schiebestock verwendet werden kann.
• Um die schmale Seite zu verwenden, lockern Sie den Feststellknopf
(37) und schieben Sie den Anschlag (34) aus der Skala (33).
• Drehen Sie den Anschlag und lassen Sie die Skala wieder in die Nut
greifen, wie in Abb. D4 gezeigt. Führen Sie das Werkstück an der
schmalen Seite entlang (38).
• Um die volle Höhe von 80 mm zu verwenden, schieben Sie den Anschlag mit der breiten Seite (39) in vertikaler Lage in die Skala (Abb. D5).
Montieren des Systemanschlags für Längsschnitte (Abb. D6 - D8)
Es gibt zwei Methoden, um den Anschlag (4) für Längsschnitte zu verwenden.
22
Halter am vorderen Schwalbenschwanzprofil: Anschlag und Stütze mit
dem Sägeblatt ausgerichtet
• Setzen Sie den Halter auf das Ende des Schwalbenschwanzprofils (40) an
der Vorderkante des Tisches (1) und schieben Sie ihn gemäß Abb. D6 auf.
• Schieben Sie die Anschlagstütze in den Anschlaghalter (7) und sichern
Sie sie mit dem Feststellknopf (41) rechts am Anschlaghalter.
• Schieben Sie den Anschlaghalter in die erforderliche Stellung und ziehen
Sie den Feststellknopf (42) an der Unterseite des Anschlaghalters fest.
• Um die Position des Anschlags zu verstellen, lockern Sie den Feststellknopf (37) auf der Skala (33) und schieben den Anschlag (34) in die gewünschte Position (Abb. D7).
Halter am rechten Schwalbenschwanzprofil:
Anschlag und Stütze im rechten Winkel
• Setzen Sie den Halter mit dem daran angebrachten Anschlag auf das
Ende des Schwalbenschwanzprofils (40) auf der rechten Seite des Tisches (1) und schieben Sie ihn gemäß Abb. D6 auf.
• Stellen Sie die Skala (33) auf 0° ein, um den Anschlag parallel zum Sägeblatt auszurichten (Abb. D8).
• Überprüfen Sie die korrekte Einstellung, indem Sie den Anschlag gegen
das Sägeblatt schieben.
• Um optimale Stabilität zu erzielen, positionieren Sie den Anschlaghalter
und die Anschlagstütze in der Mitte des Anschlags.
• Ziehen Sie den Feststellknopf (42) an der Unterseite des Anschlaghalters (Abb. D6) an.
Montieren des Anschlags für Unterflurbetrieb - Quer- und Gehrungsschnitte (Abb. E1 - E5)
Es gibt zwei Methoden, um den Anschlag (4) für Quer- und Gehrungsschnitte zu verwenden.
Halter am vorderen Schwalbenschwanzprofil: Anschlag und Stütze im
rechten Winkel
• Bringen Sie den Anschlag am Schwalbenschwanzprofil an der Vorderseite des Sägetisches an, links vom Sägeblatt (Abb. E1).
• Lockern Sie den Feststellknopf (36) und stellen Sie 0° auf der Skala ein.
• Der Anschlag steht nun in einem rechten Winkel zum Sägeblatt und
sollte so positioniert werden, daß das Sägeblatt am Anschlag vorbeigeführt werden kann.
• Ziehen Sie den Feststellknopf (36) an.
• Halten Sie das Werkstück gegen den Anschlag und ziehen Sie das Sägeblatt hindurch, um einen Querschnitt zu machen.
• Für Gehrungsschnitte stellen Sie den gewünschten Winkel auf der Skala (33) ein (Abb. E2).
• Um die Unterflurzugvorrichtung mit der linken Hand bedienen zu können, schieben Sie den Anschlaghalter mit eingezogener Anschlagstütze
entlang der Vorderseite des Sägetisches am Sägeblatt vorbei nach
rechts (Abb. E3). Für Rechtshänder empfiehlt es sich, mit dem Anschlag links zu arbeiten.
Für optimale Sicherheit klemmen Sie bei Querschnitten das
Werkstück auf den Anschlag.
Halter am linken Schwalbenschwanzprofil: Anschlag und Stütze in
einer Linie
• Lockern und entfernen Sie den Systemanschlag.
• Schieben Sie den Anschlag auf das Schwalbenschwanzprofil links am
Sägetisch (Abb. E4).
• Lockern Sie den Feststellknopf (36) der Skala und stellen Sie den Anschlag auf den richtigen Winkel ein (Abb. E5).
• Ziehen Sie den Feststellknopf wieder an.
• Lockern Sie den Feststellknopf (37) für den Anschlag und positionieren
Sie den Anschlag so, daß sich eine optimale Führung ergibt. Stellen Sie
sicher, daß das Sägeblatt nicht in den Anschlag schneidet!
DEUTSCH
• Positionieren Sie den Anschlag auf einem solchen Abstand vom Sägeblatt, daß das Werkstück das Sägeblatt nicht berührt. Sichern Sie ihn in
dieser Position mit dem Feststellknopf (42).
Einstellen der Schnitthöhe (Abb. F)
Die Schnitthöhe kann mit Hilfe des Höhen- und Unterflurzugvorrichtungshebels (6) eingestellt werden.
• Lockern Sie den Sägeblatthöhen-Sicherungsring (10) und stellen Sie
das Sägeblatt auf die gewünschte Höhe ein.
• Stellen Sie sicher, daß die oberen drei Zähne des Sägeblatts beim Sägen gerade über die Oberseite des Werkstücks hinausragen. Wenn
dies der Fall ist, ergibt sich eine optimale Schnittleistung, da die größte
Zahl von Zähnen durch das Werkstück schneidet.
• Ziehen Sie den Sicherungsring (10) an.
• Deutlichkeitshalber wurde der Sägeblattschutz in der Zeichnung hochgeklappt, um die Einstellung zeigen zu können.
Vergewissern Sie sich, daß der Sägeblattschutz sich vor dem
Sägen in der richtigen Position befindet.
• Wenn der Sägeblattschutz den Sägetisch berührt, senken Sie
das Sägeblatt nicht weiter.
Justierung des Sägeblattwinkels (Abb. G1 - G5)
Justieren des rechten Winkels
Die Maschine hat einen einstellbaren Anschlag bei 0°, so daß der rechte
Winkel leicht einzustellen ist (Abb. G1).
• Lösen Sie den Neigungsfeststellhebel (13) und stellen Sie das Sägeblatt auf 0° ein, wodurch ein rechter Winkel zum Tisch erzielt wird.
• Ziehen Sie den Neigungsfeststellhebel an.
• Setzen Sie einen rechten Winkel auf den Tisch und gegen das Sägeblatt (Abb. G2).
Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit dem
Winkel.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Verstellen Sie mit Hilfe des Gabelschlüssels SW 17 die exzentrische
Schraube (43), mit der der Anschlag (44) an der Maschine befestigt ist
(Abb. G1).
• Befindet sich das Sägeblatt im rechten Winkel, vergewissern Sie sich,
daß die Neigungsanzeige (45) 0° auf der Neigungsskala (12) anzeigt
(Abb. G3).
• Ist dies nicht der Fall, lockern Sie die Schrauben (46), bewegen Sie die
Skala (12) auf 0° und ziehen Sie die Schrauben wieder an (Abb. G1).
Einstellung des Sägeblattneigungswinkels
Die Maschine verfügt über einen justierbaren Anschlag bei 45° und erlaubt
Schnitte bis 47° (an den Anschlägen vorbei) (Abb. G4).
• Lösen Sie den Neigungsfeststellhebel (13) und neigen Sie das Sägeblatt auf 45° (Abb. G1).
• Ziehen Sie den Neigungsfeststellhebel an.
• Prüfen Sie den Winkel zwischen dem Sägeblatt und dem Sägetisch mit
Hilfe eines Winkelmessers; der Winkel sollte genau 45° betragen
(Abb. G5).
• Falls erforderlich, verstellen Sie mit Hilfe des Gabelschlüssels SW 17
die exzentrische Schraube (47), mit der der Anschlag (48) an der Maschine befestigt ist (Abb. G1 & G4).
Sägeblattwechsel (Abb. B5, C3 - C9 & H1 - H3)
Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr scharf und
können gefährlich sein.
• Entfernen Sie den oberen Schutz (3) (Abb. C9).
• Während sich das Sägeblatt in der Längsschneidestellung befindet,
d.h. in der Mitte des Tisches gesichert, drehen Sie die Säge gemäß
Abb. B5 auf die Seite.
• Senken Sie das Sägeblatt durch Lösen des SägeblatthöhenSicherungsrings (10) und durch Drehen des kombinierten Hub- und
Traversenhebels (6) gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie den
Sägeblatthöhen-Sicherungsring (Abb. C3) wieder an.
• Lösen Sie die Schrauben (24 & 25) (Abb. C4). Entfernen Sie den
Sägeblattschutz (26), indem Sie zunächst den oberen Teil (Abb. C5)
anheben und anschließend den Schutz nach vorne schieben, um die
Schlitze (27) mit dem offenen Ende zu befreien, so daß ein Anheben
des unteren Teils möglich wird (Abb. C6).
• Entfernen Sie den Spaltkeil (8), indem Sie die Schrauben (28) mit einem
13 mm-Schraubenschlüssel (29) lösen (Abb. C7).
• Setzen Sie den 4-mm-Inbusschlüssel (49) in das Ende der Sägeblattwelle (51) und den 22-mm-Gabelschlüssel (50) auf die Mutter (52)
(Abb. H1).
• Die Sägeblattmutter hat ein Linksgewinde; daher muß der Inbusschlüssel zum Lösen festgehalten und der Gabelschlüssel im Uhrzeigersinn
gedreht werden.
• Entfernen Sie die Mutter (52) und die äußere Unterlegscheibe (53)
(Abb. H2).
• Entfernen Sie das alte Sägeblatt vorsichtig, indem Sie es von der inneren Unterlegscheibe (54) befreien (Abb. H3).
• Bringen Sie das neue Sägeblatt (9) an der inneren Unterlegscheibe (54)
an; stellen Sie sicher, daß die Sägeblattzähne zur Vorderseite der Maschine zeigen.
• Bringen Sie die äußere Unterlegscheibe (53) wieder an, indem Sie sie
drehen, bis sie in der richtigen Position steht (Abb. H2).
• Bringen Sie die Mutter (52) wieder an und ziehen Sie sie fest, während
die Welle (51) gehalten wird (Abb. H1 & H2).
• Bringen Sie den Spaltkeil (8) wieder an (Abb. C7) Ziehen Sie die
Schrauben (28) sicher an.
• Bringen Sie den Sägeblattwellenschutz (26) wieder an, indem Sie zunächst die Schlitze (27) mit dem offenen Ende über die Schrauben (25)
setzen und anschließend den Schutz nach hinten schieben, um die
Aussparungen (30) so auszurichten, daß sie über die Schrauben (24)
gesetzt werden können (Abb. C8).
• Ziehen Sie die Schrauben (24 & 25) wieder fest.
• Stellen Sie die Säge aufrecht.
• Bringen Sie den oberen Schutz (3) wieder an (Abb. C9).
Justieren des Anschlags für Längsschnitte: parallel zum Sägeblatt
(Abb. J)
• Lockern Sie den Feststellknopf (42) des Anschlaghalters und den
Feststellknopf (26) für den Anschlag (37).
• Schieben Sie den Anschlag (34) in Richtung des Sägeblatts, bis er es
gerade berührt.
• Verstellen Sie die Skala (33) so, daß der Anschlag sowohl vorne als hinten gerade die Sägeblattzähne berührt und somit parallel zum Sägeblatt ist.
• Ziehen Sie den Feststellknopf (32) des Anschlaghalters fest und stellen
Sie sicher, daß der Anschlag immer noch parallel zum Sägeblatt ist.
• Ziehen Sie den Feststellknopf (37) für den Anschlag an. Der Zeiger sollte nun 90° auf der Skala anzeigen.
Nachdem Sie den Anschlag für Gehrungsschnitte verwendet
haben, stellen Sie ihn wie oben beschrieben wieder für Längsschnitte ein. So ist die Genauigkeit jederzeit gewährleistet.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
23
DEUTSCH
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige
Drehzahl der Säge darf nicht höher sein als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das
Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl
beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
• Das Werkzeug wird mit einem 215-mm-Sägeblatt mitgeliefert.
Verwenden Sie bei der Durchführung von Längsschnitten
immer diese Art Sägeblatt.
• Benutzen Sie Ihre Säge niemals für Freihandschnitte!
• Verwenden Sie Ihre Säge nie zum Schlitzen!
• Sägen Sie keine eingepackten, gebogenen oder verkrümmten
Werkstücke. Es muß wenigstens eine gerade, glatte Seite
vorhanden sein, die an der Längsschnittführungsbacke oder
dem Gehrungsmesser vorbeilaufen kann.
• Stützen Sie lange Werkstücke immer ab, um Rückschläge zu
vermeiden.
• Entfernen Sie keine Sägereste vom Sägeblattbereich, solange
die Säge läuft.
Längsschnittbetriebsart (Abb. K1 & K2)
Um Schnitte wie mit einer üblichen Tischkreissäge auszuführen, muß die
Unterflurzugvorrichtung in der Mittelposition arretiert werden.
• Lösen Sie den Sägeblatthöhen-Sicherungsring (10) (Abb. K1).
• Halten Sie den kombinierten Hub- und Unterflurzughebel (6) und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um das Sägeblatt aus seiner hinteren
Arretierung zu lösen.
• Schieben Sie den Längsschneidepositionshebel (11) zum Neigefeststellhebel (13), bis der Hebel in der Rille in der Traversenstange arretiert
(Abb. K2).
• Ziehen Sie den Hebel langsam nach vorne, um das Sägeblatt durch
den Sägeschlitz zu ziehen. Der Längsschneidepositionshebel (11) wird
greift automatisch ein, wenn die richtige Sägeblattposition erreicht wird.
Die Unterflurzugvorrichtung ist gefedert; die Federspannung wird die
Unterflurzugvorrichtung in dieser Stellung halten, bis sie von Hand gelöst wird (Abb. K1).
• Ziehen Sie nach der Arbeit den Längsschneidepositionshebel zurück
und bringen Sie das Sägeblatt in die hintere Stellung zurück.
Sorgen Sie dafür, daß das Sägeblatt nicht auf die Rückseite
prallt. Führen Sie es, indem Sie den Unterflurzughebel halten.
Unterflurzug-Betriebsart (Abb. K3)
Im Unterflurbetrieb wird ein Schnitt ausgeführt, indem das Werkstück am
Anschlag gehalten und das Sägeblatt durch das Werkstück hindurchgezogen wird.
• Entriegeln Sie die Unterflurzugvorrichtung, indem Sie den Sägeblatthöhen-Sicherungsring (10) lösen und den Unterflurzughebel (6) im Uhrzeigersinn drehen. Nun kann das Sägeblatt durch das Werkstück gezogen werden.
• Um die Unterflurzugvorrichtung in ihre Raststellung zurückfahren zu
lassen, lassen Sie den Unterflurzughebel einfach los.
• Ziehen Sie den Sicherungsring (10) an.
Tauchfunktion
Im Unterflurzugbetrieb kann das Sägeblatt durch das Werkstück, das in seiner
Lage zwischen dem Anschlag und dem Spaltkeil festgeklemmt ist, hindurchragen, um auf diese Weise die maximale Unterflurzuglänge zu erweitern.
• Entriegeln Sie die Unterflurzugvorrichtung, indem Sie den Sägeblatthöhen-Sicherungsring (10) lösen und den Unterflurzughebel (6) gleichmäßig im Uhrzeigersinn drehen. Nun kann das Sägeblatt durch das
Werkstück gezogen werden.
24
• Nachdem das Sägeblatt vollständig angehoben wurde, kann es wie
unten beschieben im Unterflurzugbetrieb arbeiten.
Ein- und Ausschalten (Abb. L)
Der Ein-/Aus-Schalter Ihrer Säge bietet mehrere Vorteile:
- Nullspannungsauslösung: nach einem Stromausfall kann die Säge
nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden.
- Überlastungssicherung für den Motor: bei Überlastung wird die Stromversorgung zum Motor ausgeschaltet. Wenn dies geschieht, lassen Sie den
Motor 10 Minuten abkühlen und drücken dann den grünen Einschaltknopf.
- elektronisches Bremssystem: nach dem Ausschalten erzeugt das
Bremssystem beim Zurücksetzen ca. 8 Sekunden lang ein summendes
Geräusch. Während dieser Zeit kann die Maschine bei Bedarf wieder
eingeschaltet werden.
• Zum Einschalten der Maschine drücken Sie die grüne Starttaste (55).
• Zum Ausschalten der Maschine drücken Sie die rote Stopptaste (56).
Grundschnitte
Längsschnitte (Abb. M1 - M3)
Vertikale Längsschnitte
• Stellen Sie das Sägeblatt auf 0° Neigung.
• Stellen Sie das Sägeblatt in die Längsschneidestellung.
• Stellen Sie das Sägeblatt auf die gewünschte Höhe.
• Montieren Sie den Anschlag für die Längsschneidebetriebsart rechts
vom Sägeblatt mit dem hinteren Ende des Anschlags mit der Rückseite
des Spaltkeils auf einer Höhe.
• Prüfen Sie, ob sich der Anschlag parallel zum Sägeblatt befindet.
• Positionieren Sie den Anschlag mit der Skala (57) (Abb. M1). (Das Werkstück zwischen dem Sägeblatt und dem Anschlag ist der gemessene und
tatsächliche Abschnitt. Der Verschnitt findet links vom Sägeblatt statt.)
• Falls der obere Sägeblattschutz in fester Position verwendet wird, stellen Sie die erforderliche Höhe ein.
• Schalten Sie die Maschine ein.
• Schieben Sie das Werkstück langsam unter dem vorderen Schutz vor,
während Sie es fest gegen den Anschlag drücken. Die Zähne sollten
frei schneiden und das Werkstück sollte nicht in das Sägeblatt hineingepreßt werden. Die Sägeblattgeschwindigkeit sollte konstant bleiben
(Abb. M2).
• Verwenden Sie in Sägeblattnähe immer einen Schiebestock (14).
• Schalten Sie die Maschine nach Beendigung des Schnittes aus.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten immer
AUS. Nur wenn das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der Netzstekker aus der Steckdose gezogen werden.
Neigungsschnitte
Der Längs- und Gehrungsanschlag kann entweder links oder rechts vom
Sägeblatt angebracht werden (Abb. M3).
• Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein.
• Gehen Sie wie bei den vertikalen Längsschnitten vor.
Unterflurbetrieb - Querschnitte (Abb. N1 & N2)
Vertikaler Querschnitt 90° (Abb. N1)
• Montieren Sie den Anschlag für die Unterflurzugbetriebsart.
Beachten Sie:
Falls der Anschlag links vom Sägeblatt positioniert wird, bedienen Sie
den Unterflurzughebel mit der rechten Hand.
Falls der Anschlag rechts vom Sägeblatt positioniert wird, bedienen Sie
den Unterflurzughebel mit der linken Hand.
• Ziehen Sie das Sägeblatt bei ausgeschalteter Säge nach vorne, um sicherzustellen, daß der Anschlag sich nicht in der Bahn des Sägeblatts
befindet.
DEUTSCH
• Markieren Sie das Werkstück und legen Sie es so gegen den Anschlag, daß die Markierung mit dem Sägeblatt in einer Linie liegt.
• Schalten Sie die Maschine ein.
• Halten Sie das Werkstück fest gegen den Anschlag oder klemmen Sie
es fest und ziehen Sie das Sägeblatt durch das Werkstück.
• Ziehen Sie den Hebel beim Sägen langsam und gleichmäßig.
• Bringen Sie das Sägeblatt nach hinten zurück und schalten Sie die Maschine nach Beendigung des Schnittes aus.
Gehrungsschnitte (Abb. N2)
• Montieren Sie den Anschlag für die Unterflurzugbetriebsart.
Beachten Sie:
Falls der Anschlag links vom Sägeblatt positioniert wird, bedienen Sie
den Unterflurzughebel mit der rechten Hand.
Falls der Anschlag rechts vom Sägeblatt positioniert wird, bedienen Sie
den Unterflurzughebel mit der linken Hand.
• Stellen Sie den Anschlag auf den gewünschten Winkel ein.
• Gehen Sie wie bei vertikalen Querschnitten vor.
Neigungsschnitte
• Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein.
• Gehen Sie wie bei vertikalen Querschnitten vor.
Doppelgehrungsschnitte
Doppelgehrungsschnitte sind Schnitte, die Gehrung und Neigung kombinieren.
• Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein.
• Gehen Sie wie bei Gehrungsschnitten vor.
Staubabsaugung (Abb. O)
Die Maschine verfügt über zwei Staubabsauganschlüsse. Einer befindet
sich hinten am Maschinengehäuse (58), der andere im oberen Sägeblattschutz (59).
• Um eine optimale Staubabsaugung zu erzielen, ist an beiden Anschlüssen eine geeignete Absaugeinrichtung anzuschließen.
In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der TRGS 553 geprüfte
Absaugeinrichtungen gefordert. Für andere Materialien muß der gewerbliche Betreiber die speziellen Anforderungen mit der zuständigen Berufsgenossenschaft klären.
Zusatzeinrichtungen (Zubehör)
Das Zubehör, d.h. Untergestell (15), Zusatztisch (16) mit Skalenverlängerung (17), Parallelanschlag (18) und Gleittisch (19) und
Gehrungsendanschlag (20) ist als Sonderausstattung erhältlich (Abb. A2).
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das richtige Zubehör an Ihren Händler.
Untergestell (Abb. A2 & P1)
Das Untergestell wurde für dafür konzipiert, Ihre Säge als eigenständige
Maschine aufzubauen, um eine optimale Raumausnutzung für den Gebrauch
eines Zusatztisches (16) bzw. Gleittisches (19) (Abb. A2) zu erhalten.
• Stellen Sie das Untergestell (15) auf den Boden und lassen Sie genügend Platz für den Einsatz von dem an der Maschine angebrachten Zubehör (Abb. P1).
• Stellen Sie die Säge auf das Untergestell. Vergewissern Sie sich, daß
die vier Maschinenfüße sich innerhalb des Rahmens befinden.
Zusatztisch (Abb. A2 & P2)
Der Zusatztisch (16) nutzt zur Anordnung das gleiche Schwalbenschwanzprofilsystem und kann daher an jeder beliebigen Seite des Tisches angebracht werden.
Zusammen mit dem Tisch erhalten Sie eine Skalenverlängerung (17) als
optimale Meßvorrichtung, beispielsweise bei Verwendung in Kombination
mit dem Parallelanschlag (18) (Abb. A2).
• Die geeignetste Position ist auf der rechten Seite der Maschine (Abb. P2).
• Der Anschlag kann auf dem Zusatztisch wie auf dem Sägetisch verwendet werden.
Parallelanschlag (Abb. A2 & P3)
Der Parallelanschlag (18) wird bei Längsschnitten verwendet, um die
Längsschnittführung über die gesamte Länge des Tisches zu erweitern
(Abb. A2).
• Die geeignetste Position ist rechts vom Sägeblatt (Abb. P3).
• Der Parallelanschlag kann entweder am Sägetisch oder am Zusatztisch
verwendet werden.
• Stellen Sie den Anschlag parallel zum Sägeblatt ein.
• Beziehen Sie sich auf die Anweisungen für das Sägen im Längsschnittbetrieb.
Gleittisch und Gehrungsanschlag (Abb. A2 & P4 - P6)
Der Gleittisch (19) mit ausfahrbarem Gehrungsendanschlag (20) wird in der
Längsschnittbetriebsart verwendet, um Querschnitte bei langen Werkstükken von beliebigen Winkeln zwischen 0° und 90° zu unterstützen (Abb. A2).
• Die einzig geeignete Position für den Gleittisch ist links von der Maschine (P4).
• Der Anschlag kann so auf dem Gleittisch wie auf dem Sägetisch verwendet werden.
• Durch Austauschen des Anschlagprofils kann der Gehrungsanschlag
an der Gehrungsskala angebracht werden. Dadurch wird eine bessere
Abstützung und Führung erzielt. Die geeignetste Position ist auf der linken Seite des Gleittischs.
• Stellen Sie das Sägeblatt in die Längsschneidestellung.
• Stellen Sie den Anschlag für gerade Querschnitte auf 90° zum Sägeblatt ein (Abb. P5).
• Für Gehrungsschnitte stellen Sie den gewünschten Winkel ein (Abb. P6).
• Setzen Sie das Werkstück gegen den Gehrungsanschlag.
• Bevor Sie einen Schnitt vornehmen, vergewissern Sie sich, daß der Anschlag sich nicht in der Bahn des Sägeblatts befindet, und daß das Sägeblatt das Werkstück vollständig durchschneiden wird.
• Schieben Sie den Tisch langsam nach hinten mit dem Werkstück am
Sägeblatt entlang.
Wartung
Ihre DEWALT-Maschine wurde für eine lange Lebensdauer und einen
möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie
das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
• Entfernen Sie wöchentlich das Sägemehl von der Maschine.
Recycling (nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe, die recycelt werden
können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT
und andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können beim Handel abgegeben
oder direkt an DEWALT eingeschickt werden.
25
DEUTSCH
Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.)
und Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von
Anwendern, Handel und Markenherstellern.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Produktes nicht völlig
zufrieden sind, können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges
ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im
Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die
Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden Wartungsoder Kundendienstleistungen für Ihr DEWALT-Produkt unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt. Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALT-Produkte und
beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als zum Betrieb
mit DEWALT-Produkten geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALT-Kundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit.
Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben, bei dem Sie das
Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder
Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber
geltend machen.
26
ENGLISH
BLADE TRAVERSE SAW BENCH DW719
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DEWALT one of the most
reliable partners for professional Power Tool users.
Technical data
Voltage
Motor power (input)
Blade diameter
Blade arbor size
Max. blade thickness
Max. blade speed
Automatic blade brake time
Table size
Weight
V
W
mm
mm
mm
min-1
s
mm
kg
DW719
230
1,000
215 - 225
30
2.6
2,950
< 10
644 x 514
28
DW719
DEWALT declares that these Power Tools have been designed in
compliance with: 98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 61029, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the address below or
refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC & 98/37/EEC,
measured according to EN 61029:
DW719
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
Cutting capacities
Blade diameter
Depth of cut at 90°
Depth of cut at 45°
Max bevel angle
Max. cross-cut capacity on traverse
Max traverse length on depth of cross-cut
85.5
dB(A)
98.5
* at the operator’s ear
mm
mm
mm
°
mm
215
47.5
33.5
-2 - 47
47.5 x 260
395 x 20
225
52
37
-2 - 47
52 x 270
400 x 20
Standard equipment:
TCT blade, guard, combined rip/mitre fence, push stick
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
dB(A)*
Take appropriate measures for the protection of hearing if the
sound pressure of 85 dB(A) is exceeded.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
230 V tools
230 V tools
BM 2011163
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this manual:
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the
tool in case of non-observance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
Sharp edges.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
27
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the safety regulations
applicable in your country to reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety instructions before attempting
to operate this product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep work area well lit.
Do not use Power Tools in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g. pipes, radiators,
cookers and refrigerators). For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced, etc.) electric safety can
be improved by inserting an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the tool or extension cord.
Supervision is required for those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use extension cords intended
for outdoor use and marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in a dry place and
locked up securely, out of reach of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can be caught in moving
parts. Preferably wear rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering to keep long hair out
of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the operations produce dust or
flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is safer and it frees both
hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on the switch. Be sure
that the switch is released when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a complete standstill
before leaving it unattended. Unplug the tool when not in use, before
servicing or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are removed from the
tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction manual. Do not force
small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool.
The tool will do the job better and safer at the rate for which it was
intended.
Warning! The use of any accessory or attachment or performance of
any operation with this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
28
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to disconnect from the socket.
Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for better and safer
performance. Follow the instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular intervals and, if
damaged, have them repaired by an authorized DEWALT repair agent.
Inspect the extension cords periodically and replace them if damaged.
Keep all controls dry, clean and free from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for damage to ensure that it will
operate properly and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts, breakage of parts and any
other conditions that may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective. Have the switch replaced
by an authorized DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the relevant safety regulations.
To avoid danger, electric appliances must only be repaired by qualified
technicians.
Additional safety rules for saw benches
• Make sure that the blade rotates in the correct direction and that the
teeth are pointing to the front of the saw bench.
• Be sure all clamp handles are tight before starting any operation.
• Be sure all blade and flanges are clean and the recessed sides of the
collar are against the blade. Tighten the arbor nut securely.
• Keep the saw blade sharp and properly set.
• Make sure that the riving knife is adjusted to the correct distance from
the blade - maximum 5 mm.
• Never operate the saw without the upper and lower guards in place.
• Keep your hands out of the path of the saw blade.
• Disconnect the saw from the mains supply before changing blades or
carrying out maintenance.
• Use a push stick at all times, and ensure that you do not place hands
closer than 150 mm from the saw blade while cutting.
• Do not attempt to operate on anything but the designated voltage.
• Do not apply lubricants to the blade when it is running.
• Do not reach around behind the saw blade.
• Never place either hand in the blade area when the saw is connected
to the electrical power source.
• Replace the table insert when worn.
• During transportation make sure that the upper part of the saw blade is
covered, e.g. by the guard.
• Do not use the guard for handling or transportation.
• Use a holder or wear gloves when handling a saw blade.
• Do not use blades of larger or smaller diameter than recommended.
For the proper blade rating refer to the technical data. Use only the
blades specified in this manual, complying with EN 847-1.
• Consider applying specially designed noise-reduction blades.
• Do not use HSS blades.
• Do not use cracked or damaged saw blades.
• Do not use any abrasive discs.
• Do not cut ferrous metals, non-ferrous metals or masonry.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of saws:
- injuries caused by touching the rotating parts
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
- Impairment of hearing.
- Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw blade.
ENGLISH
- Risk of injury when changing the blade.
- Risk of squeezing fingers when opening the guards.
- Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Package contents
The package contains:
1 Partly assembled machine
1 Box containing:
1 Combined rip and mitre fence
1 Fence bracket
1 Riving knife
1 Upper blade guard
1 Push stick
1 Spanner 13/17 mm
1 Spanner 20/22 mm
1 Allen key 4 mm
1 Allen key 5 mm
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Should your mains plug need replacing and you are competent to do
this, proceed as instructed below. If you are in doubt, contact an
authorized DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug with bared copper
conductors is dangerous if engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs fitted with the correctly
rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at the connection
points of most good quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2), blue is for
Neutral (N) (4) and green/yellow is for Earth (E).
• Before replacing the top cover of the mains plug ensure that the cable
restraint (3) is holding the outer sheath of the cable firmly and that the
leads are correctly fixed at the terminal screws.
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
Description (fig. A)
Your DW719 saw bench has been designed to saw wood in two different
modes to perform the four main sawing operations of ripping, cross-cutting,
bevelling and mitring easily, accurately and safely.
Ripping mode
In the ripping mode, the machine is used to perform the standard ripping
operation and for sawing wide pieces by manually feeding the workpiece
into the blade.
Blade traverse mode
The blade traverse mode is used to perform all cross-cutting and mitring
operations in which the workpiece is held stationary and the blade passed
through.
A1
1 Table
2 Table insert
3 Upper blade guard
4 Combined rip and mitre fence
5 On/off switch
6 Combined elevating handle and traverse handle
7 Rip and mitre fence guide support bracket
8 Riving knife
9 Saw blade
10 Blade level locking ring
11 Ripping position locating lever
12 Bevel scale
13 Bevel locking handle
14 Push stick
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N) wires to the earth pin
marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W, we recommend to
fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved extension cable suitable
for the power input of this machine (see technical data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2. When using a cable reel, always unwind the
cable completely. Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10 10
10 10
15
15 15
15 15
20
20 20
20 20
25
60
6
6
15
15
20
-
Optional attachments and accessories
A2
15 Legstand
16 Extension table
17 Scale extension
18 Parallel fence
19 Sliding table
20 Mitre fence
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always unplug the tool.
29
ENGLISH
Unpacking the saw and its parts (fig. B1 - B6)
The recesses (19) in the housing have been provided to facilitate
transportation (fig. B1).
• Remove the saw from the packaging material carefully.
• Turn the saw upside down (fig. B2).
• Cut the straps holding the shipping blocks to the machine (fig. B3).
• Remove the straps and shipping blocks.
• Pull out the material box (fig. B4).
• With the blade in ripping position i.e. locked in the centre of the table,
turn the saw on its side as shown (fig. B5).
• Mount the riving knife (8) as described below.
• Put the saw into the upright position.
• Put the push stick (14) on its place in the slot provided at the front face
of the machine (fig. B6).
Always keep the push stick in its place when not in use.
Mounting and adjusting the riving knife (fig. C1 - C8)
The mounting position of the riving knife depends on the blade size: slot
(20) to facilitate small blades, slot (21) to facilitate large blades (fig C1).
The correct position is for the body radius of the riving knife (8) to be a
maximum of 5 mm from the tips of the saw blade teeth (fig. C2).
• With the saw on its side, lower the blade by loosening the blade level
locking ring (10) and turning the combined elevating and traverse
handle (6) counterclockwise. Retighten the blade level locking ring (fig. C3).
• Loosen the screws (24 & 25) (fig. C4). Remove the blade guard (26) by
first lifting the upper part (fig. C5), then sliding the guard forward to
clear the open-ended slots (27) for lifting of the lower part (fig. C6).
• Entering from the table top, insert the riving knife (8) into the table insert
(2) (fig. C7).
• The riving knife (8) is clamped to a bracket by 13 mm bolts (28).
Using the 13 mm spanner (29), loosen the bolts (28) and adjust the
position of the riving knife as required.
• Retighten the bolts (28) securely.
• Replace the blade arbor protection guard (26) by first placing the openended slots (27) over the screws (25), then sliding the guard rearward
to align the recesses (30) for placement over the screws (24) (fig. C8).
• Retighten the screws (24 & 25).
Mounting the upper blade guard (fig. C9)
The upper guard (3) is held in place by one M6 screw and nut.
• With the saw in the upright position, secure the guard to the riving knife
using the nut (31) and bolt (32) provided.
• The guard does not need further adjustment. Guided through the slot
in the riving knife the guard can move up and down freely, thus always
following the exact thickness of the workpiece.
Fitting the combined rip and mitre fence (fig. D1 - D8 & E1 - E6)
Your saw bench is provided with dovetailed grooves on all four sides to
accept all accessories and the combined rip and mitre fence.
The combined rip and mitre fence (4) is composed of two aluminium
profiles joined by a mitre quadrant (33) (fig. D1). The longer profile is the
fence (34) and the shorter profile is the fence support (35) which fastens to
the fence bracket (7) (fig. D2). The quadrant has locating positions at 0°,
15°, 30°, 45°, 60°, 75° and 90° left and right, and is locked with the
quadrant locking knob (36) (fig. D3).
The fence (34) is reversible: the workpiece can be guided along the 80 mm
or along the 11 mm face to allow the use of a push stick when ripping thin
workpieces.
• To set for 11 mm, loosen the fence clamping knob (37) and slide the
fence (34) out of the quadrant (33).
• Turn the fence and re-engage the quadrant in the slot as shown
(fig. D4). Guide the workpiece along the low face (38).
• To use with the full height of 80 mm, slide the fence into the quadrant
with the wide face (39) in the vertical position (fig. D5).
30
Fitting the combined rip and mitre fence for ripping mode (fig. D6 - D8)
The combined rip and mitre fence (4) can be used in two different ways to
perform this cut.
Bracket on front dovetail: Fence and fence support aligned with blade
• Present the bracket to the end of the dovetail (40) on the front edge of
the table (1) and slide it on as shown (fig. D6).
• Slide the fence support into the fence bracket (7) and lock with the
fence support locking knob (41) located at the right-hand side of the
fence bracket.
• Slide the fence bracket to the required position and tighten the locking
knob (42) located at the bottom side of the fence bracket.
• To adjust the position of the fence, release the fence clamping knob
(37) on the mitre quadrant (33) and slide the fence (34) to the required
position (fig. D7).
Bracket on right-hand side dovetail:
Fence and fence support at right angles
• Present the bracket with the fence attached to it to the end of the
dovetail (40) on the right-hand side of the table (1) and slide it on as
shown (fig. D6).
• Set the quadrant (33) at 0° to align the fence parallel with the blade
(fig. D8).
• Check the accuracy by placing the fence against the blade.
• For stability, position the fence bracket and support midway along the
length of the fence.
• Tighten the locking knob (42) located at the bottom side of the fence
bracket (fig. D6).
Fitting the fence for blade traverse mode - Cross and mitre cuts (fig. E1 - E5)
The combined rip and mitre fence (4) can be used in two different ways to
perform cross and mitre cuts.
Bracket on front dovetail: Fence and fence support at right angles
• Install the combined rip and mitre fence in the dovetail on the table
front, to the left of the blade (fig. E1).
• Unlock the quadrant locking knob (36) and set the quadrant pointer to 0°.
• The fence is now at 90° to the blade and should be positioned to allow
the blade to traverse freely past the end.
• Tighten the locking knob (36).
• Hold the workpiece against the fence and pull the blade through to
perform a cross-cut.
• For mitre cuts, set the required angle on the quadrant (33) (fig. E2).
• To operate the traverse with the left hand, slide the fence bracket along
the front of the table, with the fence support retracted (fig. E3), to the
right of the blade. Left of the blade is more suitable to operate the
traverse with the right hand.
For optimum safety, clamp the workpiece to the fence when
cross-cutting.
Bracket on left-hand side dovetail: Fence and fence support aligned
• Unlock and remove the combined rip and mitre fence.
• Slide the complete assembly with the bracket onto the dovetail on the
left-hand side of the table (fig. E4).
• Unlock the quadrant locking knob (36) and set the fence to the
required angle (fig. E5).
• Re-lock the quadrant locking knob.
• Unlock the fence clamping knob (37) and position the fence to give
maximum support. Make sure that the blade will not cut the fence!
• Position the fence at such a distance from the blade that the workpiece
to be cross-cut does not touch the blade. Then lock in position with
the fence bracket locking knob (42).
ENGLISH
Blade height adjustment (fig. F)
The blade can be raised and lowered by turning the combined elevating
and traverse handle (6).
• Loosen the blade level locking ring (10) and set the blade to the
required height.
• Make sure the top three teeth of the blade are just breaking through
the upper surface of the workpiece when sawing. This will ensure that
the maximum number of teeth are removing material at any given time,
thus giving optimum performance.
• Tighten the locking ring (10).
• For clarity the guard has been lifted in the drawing to show this
setting. Before sawing ensure that the guard is in the correct
position.
• Once the blade guard touches the table, do not lower the
blade any further.
Adjusting the blade angle (fig. G1 - G5)
Right angle adjustment
The machine has an adjustable stop at 0° for easy right angle adjustment
(fig. G1).
• Release the bevel locking handle (13) and set the blade to 0°, creating
a right angle to the table.
• Tighten the bevel locking handle.
• Place a set square on the table and up against the blade (fig. G2).
Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Adjust the eccentric bolt (43) securing the stop (44) to the machine
using a 17 mm spanner (fig. G1).
• Once the blade is at a right angle, check that the bevel indicator (45)
indicates 0° on the bevel scale (12) (fig. G3).
• If not, loosen the screws (46), move the scale (12) to read 0° and
tighten the screws (fig. G1).
Blade bevel adjustment
The machine has an adjustable stop at 45°, and has the facility to cut
beyond the stop to 47° (fig. G4).
• Release the bevel locking handle (13) and bevel the blade to 45° (fig. G1).
• Tighten the bevel locking handle.
• Check the angle of the blade to the table using a protractor; the angle
should be exactly 45° (fig. G5).
• If required, adjust the eccentric bolt (47) securing the stop (48) to the
machine using a 17 mm spanner (fig. G1 & G4).
Replacing the saw blade (fig. B5, C3 - C9 & H1 - H3)
The teeth of a new blade are very sharp and can be
dangerous.
• Remove the upper blade guard (3) (fig. C9).
• With the blade in ripping position i.e. locked in the centre of the table,
turn the saw on its side as shown (fig. B5).
• Lower the blade by loosening the blade level locking ring (10) and
turning the combined elevating and traverse handle (6)
counterclockwise. Retighten the blade level locking ring (fig. C3).
• Loosen the screws (24 & 25) (fig. C4). Remove the blade guard (26) by
first lifting the upper part (fig. C5), then sliding the guard forward to
clear the open-ended slots (27) for lifting of the lower part (fig. C6).
• Remove the riving knive (8) by loosening the bolts (28) using the 13 mm
spanner (29) (fig. C7).
• Place the 4 mm Allen key (49) into the end of the blade arbor (51) and
the 22 mm spanner (50) onto the nut (52) (fig. H1).
• The blade nut has a left-handed thread, therefore holding the Allen key
firmly, turn the spanner clockwise to loosen.
• Remove the nut (52) and the outer clamp washer (53) (fig. H2).
• Remove the old blade carefully by easing it off the inner clamp washer
(54) (fig. H3).
• Place the new blade (9) onto the inner clamp washer (54), ensuring that
the teeth are pointing towards the front of the machine.
• Replace the outer clamp washer (53) which will require rotating to find
the correct position (fig. H2).
• Replace the nut (52) and tighten whilst holding the arbor (51) (fig. H1 & H2).
• Replace the riving knive (8) (fig. C7). Tighten the bolts (28) securely.
• Replace the blade arbor protection guard (26) by first placing the openended slots (27) over the screws (25), then sliding the guard rearward
to align the recesses (30) for placement over the screws (24) (fig. C8).
• Retighten the screws (24 & 25).
• Put the saw into the upright position.
• Replace the upper blade guard (3) (fig. C9).
Adjusting the fence parallel to the blade for ripping (fig. J)
• Loosen the fence bracket locking knob (42) and the fence clamping
knob (37).
• Slide the complete assembly towards the blade until the fence (34) is
just touching the blade.
• Adjust the fence quadrant (33) until the fence is just touching the blade
teeth at the front and rear to ensure it is parallel to the blade.
• Tighten the fence bracket locking knob and check that the fence is still
parallel.
• Tighten the fence clamping knob (37). The pointer on the quadrant
should now read 90°.
After having used the assembly in the mitre position, re-set the
fence for ripping by following the above procedure to ensure
accuracy.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions and applicable regulations.
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn
blades. The maximum rotation speed of the tool must not
exceed that of the saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• The tool is supplied with a 215 mm sawblade. Always use this
type of blade when performing ripping applications.
• Never use your saw for freehand cuts!
• Never use your saw for slotting!
• Do not saw warped, bowed or cupped workpieces. There
must be at least one straight, smooth side to go against the rip
fence or mitre fence.
• Always support long workpieces to prevent kickback.
• Do not remove any cut-offs from the blade area while the
blade is running.
The attention of UK users is drawn to the “woodworking
machines regulations 1974” and any subsequent amendments.
Ripping mode (fig. K1 & K2)
To perform standard saw bench operations, the blade traverse must be
locked in central position.
• Loosen the blade level locking ring (10) (fig. K1).
• Take hold of the combined elevating and traverse handle (6) and twist it
clockwise to release the blade from its locked position at the rear.
31
ENGLISH
• Push the ripping position locating lever (11) towards the bevel locking
handle (13) until the lever locates in the groove in the traverse rod (fig. K2).
• Pull the handle slowly to pull the saw blade across the kerf slot. The
ripping position locating lever (11) will engage automatically when the
correct blade position is reached. The blade traverse is spring loaded
and the spring pressure will retain the blade traverse in this position
until manually unlocked (fig. K1).
• After operating, pull back the ripping position locating lever and return
the saw blade to the rear position.
Do not allow the saw blade to hit the rear with force. Guide it
by keeping hold of the traverse handle.
• Remember to use the push stick (14) when close to the blade.
• Switch off the machine after completing the cut.
Always switch off the tool when work is finished and before
unplugging.
Bevel ripping
The combined rip and mitre fence can be positioned either to the left or
right of the blade (fig. M3).
• Set the required bevel angle.
• Proceed as for vertical ripping.
Blade traverse mode - Cross-cutting (fig. N1 & N2)
Blade traverse mode (fig. K3)
In this mode, the workpiece is held stationary against the fence and the
blade is pulled across to perform the cross-cutting function.
• Release the blade traverse by loosening the blade level locking ring (10)
and turning the traverse handle (6) clockwise, thus allowing the blade
to be pulled across the workpiece.
• To return the blade traverse to its rest position, simply release the
blade traverse handle.
• Tighten the locking ring (10).
Plunge-up function
In the traverse mode the blade may be plunged up through the workpiece,
which is clamped in position between the fence and the riving knife, in
order to extend the maximum traverse length.
• Release the blade traverse by loosening the blade level locking ring (10)
and steadily turning the traverse handle (6) clockwise, thus allowing the
blade to cut through the workpiece.
• When the blade has been fully lifted it can be traversed as described above.
Switching on and off (fig. L)
The on/off switch of your saw bench offers multiple advantages:
- no-volt release function: should the power be shut off for some reason,
the switch has to be deliberately reactivated.
- motor overload protection device: in case of motor overload, the power
supply to the motor will be cut off. If this happens, let the motor to cool
for 10 minutes and then press the green start button.
- electronic braking system: after switching off, the braking system will
produce a humming noise for about eight seconds as it resets.
The machine can be restarted during this period if required.
• To switch the machine on, press the green start button (55).
• To switch the machine off, press the red stop button (56).
Vertical cross-cutting 90° (fig. N1)
• Mount the fence assembly for blade traverse mode.
Remember:
When the fence is to the left of the blade operate the traverse handle
with the right hand.
When the fence is to the right of the blade operate the traverse handle
with the left hand.
• With the machine switched off, pull the saw blade across to ensure
that the fence is definitely not in the path of the blade.
• Mark the workpiece and place it up against the fence with the cutting
mark in line with the saw blade.
• Switch on the machine.
• Holding or clamping the workpiece firmly against the fence, pull the
blade accross the workpiece.
• Ensure a steady and even pull whilst sawing.
• Return the blade to the rear and switch off the machine after
completing the cut.
Mitre cuts (fig. N2)
• Mount the fence assembly for blade traverse mode.
Remember:
When the fence is to the left of the blade operate the traverse handle
with the right hand.
When the fence is to the right of the blade operate the traverse handle
with the left hand.
• Set the fence to the required angle.
• Proceed as for vertical cross-cutting.
Bevel cuts
• Set the required bevel angle.
• Proceed as for vertical cross-cutting.
Basic saw cuts
Ripping mode (fig. M1 - M3)
Vertical ripping
• Set the blade to 0°.
• Set the blade in ripping position.
• Set the blade to the required height.
• Mount the fence assembly for ripping mode to the right of the blade,
with the rear end of the fence level with the back of the riving knife.
• Check the fence for parallelity to the blade.
• Position the fence using the scale (57) (fig. M1). (The workpiece
between the blade and the fence will be the measured and retained
section. The scrap or off-cut is to the left of the blade.)
• If using the upper guard in the fixed position, adjust to the height required.
• Switch on the machine.
• Slowly feed the workpiece underneath the front guard, keeping it firmly
pressed against the rip fence. Allow the teeth to cut, and do not force
the workpiece through the blade. The blade speed should be kept
constant (fig. M2).
32
Compound mitre
This cut is a combination of a mitre and a bevel cut.
• Set the required bevel angle.
• Proceed as for mitre cuts.
Dust extraction (fig. O)
The machine is provided with two dust extraction connection points.
One is situated at the rear of the machine casing (58), and the other is in
the upper blade guard (59).
• To provide the best dust extraction results, it is recommended that
both points are connected to a suitable dust extraction device during
all sawing operations.
• Whenever possible, connect a dust extraction device designed in
accordance with the relevant regulations regarding dust emission.
ENGLISH
Optional attachments
The attachments, i.e. the legstand (15), extension table (16) with scale
extension (17), parallel fence (18), sliding table (19) and mitre fence (20) are
available as an option (fig. A2).
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Legstand (fig. A2 & P1)
The legstand has been designed for intstalling your saw bench as a standalone machine acquiring optimum space for using the extension table (16)
and/or the sliding table (19) (fig. A2).
• Place the legstand (15) on the floor leaving enough space to use freely
any attachment mounted to the machine (fig. P1).
• Place the machine on the legstand making sure that the four feet on
the machine are located within the frame.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean the housing with a
soft cloth.
• On a weekly basis, remove sawdust from the machine.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair agent where it will be
disposed of in an environmentally safe way.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
Extension table (fig. A2 & P2)
The extension table (16) utilises the same dovetail system for location and
can therefore be fitted onto any side of the table. Along with the table
comes a scale extension (17) to provide in optimum measuring facility, for
example when it is used in combination with the parallel fence (18) (fig. A2).
• The most suitable position is on the right-hand side of the machine (fig. P2).
• The fence assembly can be used on the extension table in the same
way as on the machine table.
Parallel fence (fig. A2 & P3)
The parallel fence (18) is used in the ripping mode to extend the ripping
guidance over the full length of the table (fig. A2).
• The most suitable position is to the right of the blade (fig. P3).
• The parallel fence can be used either on the machine table or on the
extension table.
• Adjust the fence parallel to the blade.
• Refer to the instructions for sawing in ripping mode.
Sliding table and mitre fence (fig. A2 & P4 - P6)
The sliding table (19) and extendable mitre fence with end stop (20) are
used in the ripping mode to support cross-cutting long workpieces at any
angle from 0° to 90° (fig. A2).
• The only suitable position for the sliding table is on the left-hand side of
the machine (fig. P4).
• The fence assembly can be used on the sliding table in the same way
as on the machine table.
• Replacing the fence profile, the mitre fence can be fitted to the mitre
quadrant for enhanced support and guidance. The most suitable
position is on the left-hand side of the sliding table.
• Set the blade in ripping position.
• For straight cross-cuts, set the fence at 90° to the blade (fig. P5).
• For mitre cuts, set the required angle (fig P6).
• Place the workpiece against the mitre fence.
• Before making a cut, check that the fence does not foul the blade and
that the workpiece will be cut through.
• Slowly push the table to the rear, thus feeding the workpiece along the
blade.
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT tool, simply return it within 30 days, complete as purchased,
to the point of purchase, for a full refund or exchange. Proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT tool, in the
12 months following purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for the attachments.
Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty materials or
workmanship within 12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of charge or, at our
discretion, replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit and is additional to
consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT repair agent,
please use the appropriate telephone number on the back of this
manual. Alternatively, a list of authorized DEWALT repair agents and full
details on our after-sales service are available on the Internet at
www.2helpU.com.
Maintenance
Your DEWALT machine has been designed to operate over a long period
of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
33
ESPAÑOL
BANCO DE SERRAR DE HOJA TRANSVERSAL DW719
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta eléctrica DEWALT. Muchos años de
experiencia y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el usuario
profesional.
Características técnicas
Voltaje
Potencia del motor (entrada)
Diámetro de la hoja
Tamaño del árbol de hojas
Espesor de hoja máximo
Velocidad máxima de la hoja
Tiempo que tarda en funcionar el freno
de la hoja electrónica automática
Dimensión de la mesa
Peso
Capacidad de corte
Diámetro de la hoja
Profundidad de corte a 90°
Profundidad de corte a 45°
Ángulo de bisel máximo
Capacidad máxima de corte
transversal longitudinal
Max traverse length on
depth of cross-cu
V
W
mm
mm
mm
min-1
s
DW719
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
DW719
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas han sido construidas
de acuerdo a las normas siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, EN 61029,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a DEWALT, véase abajo o
consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las normas 86/188/CEE &
98/37/CEE, medida de acuerdo con EN 61029:
DW719
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
mm
kg
644 x 514
28
mm
mm
mm
°
mm
215
47,5
33,5
-2 - 47
47,5 x 260
225
52
37
-2 - 47
52 x 270
395 x 20
400 x 20
dB(A)*
85,5
dB(A)
98,5
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger sus oídos cuando la
presión acústica exceda el valor de 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 2011163
Equipo estándar: Lámina TCT, protector, guía combinada en inglete y
para corte lateral, palanca de empuje
Fusibles
Herramientas 230 V
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
En el presente manual fig.n los pictogramas siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes mortales o de averías
en la herramienta en caso de no respeto de las instrucciones
en este manual.
Indica tensión eléctrica.
Bordes afilados.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
34
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las reglas de seguridad
en vigor en su país, a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo de
accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la humedad. Procure que el
área de trabajo esté bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra
(p. ej. tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej. humedad elevada
formación de polvo metálico, etc.), se puede aumentar la seguridad
eléctrica a través de intercalar un transformador de separación o un
interruptor de protección de corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la herramienta o el cable de
prolongación. En caso de uso por menores de 16 años, se requiere
supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de prolongación destinados al
uso exterior y marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan, deben estar guardadas
en un lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían ser atrapados por
piezas en movimiento. Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela antideslizante. Si tiene el pelo
largo, téngalo recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado produce polvo u
otras partículas volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de los oídos cuando la
presión acústica exceda el valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la pieza de trabajo. Es más
seguro que sujetarla con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al transportar la herramienta
enchufada. Asegúrese de que el interruptor esté en posición de parada
al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común. No maneje la
herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté completamente parada
antes de dejarla sin vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha, asegúrese de que las llaves
y utensilios de reglaje hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está destinada la herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables de potencia
demasiado débil para ejecutar trabajos pesados. La herramienta
funcionará mejor y con mayor seguridad al ser utilizada de acuerdo
con sus características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o acoplamientos, o el uso de la
herramienta misma distintos de los recomendados en este manual de
instrucciones, puede dar lugar a lesiones de personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del cable para desenchufar
la herramienta. Proteja el cable del calor, del aceite y de las aristas
vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para trabajar mejor y
más seguro. Siga las instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de las herramientas con
regularidad y, en caso de avería, llévelos a un Centro de Servicio
DEWALT para que sean reparados. Inspeccione los cables de
prolongación periódicamente y sustitúyalos cuando presenten
defectos. Mantenga todos los mandos secos, limpios y libres de aceite
y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que no haya averías, a fin
de asegurar que funcionará correctamente y sin problemas.
Compruebe que no haya desalineamiento o enganchamiento de piezas
en movimiento, ni roturas de piezas, ni accesorios mal montados, ni
cualquier otro defecto que pudiera perjudicar al buen funcionamiento
de la herramienta. Haga reparar o sustituir los dispositivos de
seguridad u otros componentes defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor esté defectuoso. Haga
sustituir el interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas de seguridad en
vigor. Para evitar situaciones peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un técnico competente.
Normas adicionales de seguridad para las sierras de banco
• Compruebe que la hoja gira en la dirección correcta y que los dientes
apuntan hacia la parte delantera de la sierra.
• Antes de empezar a utilizar la sierra, cerciórese de que todas las
manivelas de sujeción están bien apretadas.
• Compruebe que la hoja y los collarines están limpios, y que la parte
rebajada del collarín está en contacto con la hoja. Apriete bien la tuerca
del collarín.
• Mantenga la hoja de la sierra afilada y cerciórese de que está bien
montada.
• Compruebe que la distancia entre la cuchilla de ranurar y la hoja es
correcta (5 mm como máximo).
• Nunca utilice la sierra sin los protectores superior e inferior en su sitio.
• Mantenga las manos alejadas de la hoja de la sierra.
• Desconecte la sierra de la corriente antes de cambiar la hoja o realizar
tareas de mantenimiento.
• Utilice siempre un taco para empujar las piezas que debe serrar y
mantenga las manos alejadas por lo menos 150 mm de la hoja de la
sierra mientras corta.
• No intente trabajar con un voltaje distinto del indicado.
• No aplique lubricantes a la hoja mientras esté en funcionamiento.
• No se incline por encima de la hoja de la sierra.
• Nunca coloque las manos en la región de la hoja cuando la sierra esté
conectada a la red eléctrica.
• Sustituya el encastre de la mesa cuando esté desgastada.
• Durante el transporte, asegúrese de que la parte superior de la hoja de
sierra esté cubierta, por ejemplo, por el protector.
• No utilice el protector para manipulación o transporte de la herramienta.
35
ESPAÑOL
• Al manipular la hoja de sierra, utilice un instrumento de protección o
guantes.
• No utilice hojas de diámetro superior o inferior al recomendado. Para
obtener información sobre la velocidad de trabajo adecuada para la
hoja de sierra, consulte los datos técnicos. Utilice sólo las hojas que se
especifican en este manual, que cumplen la norma EN 847-1.
• Considere la utilización de hojas reductoras de ruido especialmente
proyectadas.
• No utilice hojas HSS.
• No utilice hojas de sierra que estén agrietadas o dañadas.
• No utilice discos abrasivos.
• No corte metales férricos, metales no férricos ni mampostería.
Riesgos remanentes
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de la sierra:
- lesiones provocadas por tocar las piezas giratorias
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes y
del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse, tales como:
- Dificultades auditivas.
- Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas del
disco de sierra giratorio.
- Riesgo de lesiones al cambiar el disco de sierra.
- Riesgo de que los dedos queden atrapados al abrir los cierres de
protección.
- Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al cortar
madera, en especial de roble, haya y MDF.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Máquina parcialmente montada
1 Caja con:
1 Guía combinada en inglete y para corte lateral
1 Abrazadera de la guía
1 Guarda de corte
1 Protector superior de hoja
1 Palo
1 Llave 13/17 mm
1 Llave 20/22 mm
1 Llave Allen 4 mm
1 Llave Allen 5 mm
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
A1
1 Mesa
2 Encastre de la mesa
3 Protector superior de hoja
4 Guía combinada en inglete y para corte lateral
5 Interruptor de marcha/parada
6 Mango combinado de elevación y movimiento transversal
7 Abrazadera de soporte de la guía combinada en inglete y para corte lateral
8 Guarda de corte
9 Hoja
10 Anillo de bloqueo del nivel de la hoja de sierra
11 Palanca de ajuste de posición para corte lateral
12 Escala del bisel
13 Mango de fijación del bisel
14 Palo
Elementos y accesorios opcionales
A2
15 Soporte
16 Mesa de extensión
17 Extensión de escala
18 Guía rectilínea
19 Mesa de deslizadera
20 Guía de ingletes
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje de la red corresponde al valor indicado en la placa
de características.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo cuidado: un enchufe
con conectores de cobre desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de prolongación, deberá
ser un cable de prolongación aprobado, adecuado para la potencia de
esta herramienta (véanse las características técnicas). La sección mínima
de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
Montaje y ajustes
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
Su sierra circular DW719 fue diseñada para serrar madera de dos
maneras diferentes con el fin de ejecutar de manera fácil, precisa y segura
cuatro operaciones básicas de corte: lateral, transversal, biselado y en
inglete.
Modo de corte lateral
En el modo de corte lateral, se utiliza la máquina para ejecutar el corte
lateral estándar y serrar piezas anchas llevándolas manualmente hacia la
hoja de sierra.
Modo longitudinal
Se utiliza el modo longitudinal para realizar todos los tipos de cortes
transversales y en inglete, en los que la pieza de trabajo queda fija y la
hoja de sierra es desplazada.
36
Desenchufe la herramienta antes de proceder con el montaje y
los ajustes.
Desempaquetado de la sierra y de sus componentes (fig. B1 - B6)
Las ranuras (19) del alojamiento sirven para facilitar el transporte (fig. B1).
• Retire la sierra del embalaje con cuidado.
• Coloque la sierra boca abajo (fig. B2).
• Corte las correas que sujetan la máquina al bloque de transporte (fig. B3).
• Retire las correas y los bloques de transporte.
• Retire la caja de materiales (fig. B4).
• Con la hoja de sierra en posición de corte lateral y sujeta en el centro
de la mesa, gírela de lado, tal y como se muestra en la fig. B5.
• Monte la guarda de corte (8) tal y como se describe a continuación.
• Coloque la hoja de sierra en posición vertical.
• Coloque la palanca de empuje (14) en la ranura situada en la cara
frontal de la herramienta (fig. B6).
Mantenga siempre la palanca de empuje en su posición
original cuando no esté en uso.
ESPAÑOL
Montaje y ajuste de la guarda de corte (fig. C1 - C8).
La posición de montaje de la guarda de corte depende del tamaño de la
hoja de sierra: ranura (20) para hojas pequeñas, ranura (21) para hojas
grandes (fig. C1).
La posición correcta del radio del cuerpo de la guarda de corte (8) debe
tener un máximo de 5 mm desde el extremo de los dientes de la hoja (fig. C2).
• Con la sierra de lado, baje la hoja de sierra aflojando el anillo de
retención de la misma (10) y girando el mango de elevación y
movimiento transversal (6) en sentido contrario a las agujas del reloj.
Vuelva a apretar el anillo de fijación de nivel (fig. C3).
• Afloje los tornillos (24 & 25) (fig. C4). Retire el protector de la hoja (26)
levantando primero su parte superior (fig. C5), y deslizando
seguidamente el protector hacia adelante para que se separe de las
ranuras de extremos abiertos (27) y poder levantar la parte inferior (fig. C6).
• Desde la parte superior de la mesa, inserte la guarda de corte (8) en el
encastre de la mesa (2) (fig. C7).
• La guarda de corte (8) está sujeta a una abrazadera por pernos de 13
mm (28). Utilice una llave de 13 mm (29) para aflojar los pernos (28) y
ajustar la posición de la guarda de corte.
• Vuelva a apretar firmemente los pernos (28).
• Coloque de nuevo el protector del mandril de la hoja (26) colocando
primero las ranuras con los extremos abiertos (27) sobre los tornillos
(25), deslizando seguidamente hacia atrás el protector para alinear los
recesos (30) para la colocación sobre los tornillos (24) (fig. C8).
• Vuelva a apretar los tornillos (24 & 25).
Abrazadera en cola de milano frontal: Guía y soporte alineados con la
hoja de sierra
• Coloque la abrazadera al final de la cola de milano (40) en el borde
frontal de la mesa (1) y deslícelo hacia dentro, tal y como se muestra
en la fig. D6.
• Deslice el soporte de la guía en la abrazadera (7) y fíjelo con la palomilla
(41) situada en el lado derecho de la abrazadera.
• Deslice la abrazadera de la guía hasta la posición deseada y apriete la
palomilla de fijación (42) situada en la parte inferior de la abrazadera.
• Para ajustar la posición de la guía, retire la palomilla de fijación (37) del
balancín de escuadra (33) y deslice la guía (34) hasta la posición
deseada (fig. D7).
Montaje del protector superior de la hoja de sierra (fig. C9)
El protector superior (3) se mantiene en su posición gracias a un conjunto
de tornillo y tuerca M6.
• Con la sierra en posición vertical, sujete el protector en la guarda de
corte con la tuerca (31) y el perno (32) proporcionados.
• El protector no necesita más ajustes. Guiado a través de la ranura del
abridor, el protector puede moverse libremente hacia arriba o hacia
abajo, siguiendo así siempre el grosor exacto de la pieza de trabajo.
Ajuste de la guía para modo de corte longitudinal - corte transversal y
en inglete. (fig. E1 - E5)
La guía combinada de inglete y corte lateral (4) se puede utilizar de dos
maneras diferentes para ejecutar dichos tipos de corte.
Instalación de guía combinada en inglete y para corte lateral
(fig. D1 - D8 & E1 - E6)
El banco de trabajo de la sierra posee ranuras de cola de milano en sus
cuatro lados que permiten la instalación de todos los accesorios y de guía
combinada de inglete y corte lateral.
La guía combinada de inglete corte lateral (4) se compone de dos perfiles
de aluminio unidos por un balancín de escuadra (33) (fig. D1). El perfil más
largo corresponde a la guía (34), mientras que el más corto corresponde
al soporte de la misma (35), que se sujeta en la abrazadera de la guía (7)
(fig. D2). El balancín de escuadra puede colocarse a 0°, 15°, 30°, 45°,
60°, 75° y 90° a derecha o izquierda, y se bloquea en dichas posiciones
con una palomilla (36) (fig. D3).
La guía (34) es reversible: la pieza de trabajo se puede desplazar a lo largo
de la superficie de 80 mm o de 11 mm, para permitir la utilización de una
palanca de empuje de corte de piezas finas.
• Para ajustarla en la de 11 mm, afloje la palomilla de fijación (37)
y deslice la guía (34) sacándola del balancín de escuadra (33).
• Gire la guía y acople de nuevo el balancín en la ranura, tal y como se
muestra en la fig. D4. Deslice la pieza de trabajo a lo largo de la
superficie inferior (38).
• Si desea utilizarla en la altura total de 80 mm, deslice la guía dentro del
balancín con la superficie ancha (39) en posición vertical (fig. D5).
Instalación de la guía combinada de inglete y corte lateral en modo de
corte lateral (fig. D6 - D8)
La guía combinada de inglete y corte lateral (4) se puede utilizar de dos
maneras diferentes para ejecutar este tipo de corte.
Abrazadera al lado derecho de la cola de milano:
Guía y soporte en ángulo recto
• Coloque la abrazadera con la guía sujeta a la misma al final de la cola
de milano (40) en el lado derecho de la mesa (1) y deslícela hacia
dentro, tal y como se muestra en la fig. D6.
• Ajuste el balancín de escuadra (33) en 0° para alinear la guía paralela
con la hoja de sierra (fig. D8).
• Compruebe la precisión colocando la guía en contra de la hoja.
• Por razones de estabilidad, coloque la abrazadera de la guía y el
soporte en el medio de la longitud del protector.
• Apriete la palomilla de fijación (42) situada en el lado inferior de la
abrazadera de la guía (fig. D6).
Abrazadera en cola de milano frontal:
Guía y soporte de la guía en ángulo recto
• Instale la guía combinada de inglete y corte lateral en la cola de milano en
la parte frontal de la mesa y en el lado izquierdo del disco de corte (fig. E1).
• Desbloquee la palomilla de fijación del balancín (36) y ajuste el puntero
del mismo hacia 0°.
• La guía está ahora a 90° del disco. Debe estar situada de manera que
le permita al disco desplazarse libremente hasta el final.
• Apriete la palomilla de fijación (36).
• Sujete la pieza contra la guía y arrastre el disco para realizar un corte
transversal.
• Para cortes en inglete, ajuste el ángulo deseado en el balancín de
escuadra (33) (fig. E2).
• Para operar longitudinalmente con la mano izquierda, deslice la
abrazadera de la guía por la parte frontal de la mesa, con el soporte de
la guía replegada (fig. E3), hacia la derecha de la hoja de sierra. Para
operar longitudinalmente con la mano derecha, es mejor hacerlo desde
la izquierda de la hoja de sierra.
Para máxima seguridad, fije la pieza de trabajo a la guía
cuando realice cortes transversales.
Abrazadera al lado izquierdo de la cola de milano: Guía y soporte de la
guía alineados
• Desbloquee y retire la guía combinada de inglete y corte lateral.
• Deslice el conjunto completo con la abrazadera dentro de la cola de
milano al lado izquierdo de la mesa (fig. E4).
• Desbloquee la palomilla de fijación del balancín de escuadra (36)
y ajuste la guía en el ángulo deseado (fig. E5).
• Vuelva a bloquear la palomilla de fijación.
• Desbloquee la palomilla de la guía (37) y sitúela en posición de apoyo
máximo. Asegúrese de que el disco no corte la guía!
• Coloque la guía a una distancia suficiente de la hoja de sierra para que
la pieza a cortar transversalmente no toque el disco. Bloquéelo
entonces con la palomilla de fijación del soporte de la guía (42).
37
ESPAÑOL
Ajuste de la altura de la hoja de sierra (fig. F)
La hoja se puede subir y bajar girando el mango combinado de elevación
y movimiento longitudinal (6).
• Afloje el anillo de bloqueo del nivel de la hoja (10) y ajústela a la altura
deseada.
• Asegúrese de que los tres dientes superiores de la hoja penetren
ligeramente en la superficie superior de la pieza cuando se disponga a
efectuar el corte. Esto asegura que el mayor número de dientes
posible esté eliminado material en un momento dado, lo cual mejora el
rendimiento.
• Apriete el anillo de bloqueo (10).
• Para mayor claridad a la hora de mostrar este ajuste, el
dispositivo de seguridad no aparece en este dibujo. Antes de
efectuar ningún corte, asegúrese de que el dispositivo de
protección esté situado en posición correcta.
• Baje la hoja sólo hasta que el dispositivo de protección toque
la mesa.
Ajuste del ángulo de la hoja de sierra (fig. G1 - G5)
Ajuste de ángulo recto
La herramienta tiene un tope ajustable en 0° para facilitar los ajustes en
ángulo recto (fig. G1).
• Libere el mango de bloqueo del bisel (13) y ajuste la hoja a 0°,
formando un ángulo recto con la mesa.
• Apriete el mango de bloqueo del bisel.
• Sitúe un cartabón en la mesa y elévelo en contra de la hoja (fig. G2).
No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Ajuste el perno excéntrico (43) sujetando el tope (44) a la máquina con
una llave de 17 mm (fig. G1).
• Una vez que la hoja está situada en ángulo recto, compruebe que el
indicador de bisel (45) indique 0° en su escala (12) (fig. G3).
• Caso contrario, afloje los tornillos (46) y desplace la escala (12) hasta
que marque 0° vuelva a apretar los tornillos (fig. G1).
Ajuste del bisel de la hoja de sierra
La herramienta posee un tope ajustable a 45°, pero tiene la capacidad de
realizar cortes más allá de dicho tope hasta 47° (fig. G4).
• Libere el mango de bloqueo del bisel (13) y bisele la hoja a 45°
(fig. G1).
• Apriete el mango de bloqueo del bisel.
• Compruebe el ángulo de la hoja con la mesa utilizando un goniómetro.
El ángulo deberá ser exactamente de 45° (fig. G5).
• Si fuera necesario, ajuste el perno excéntrico (47) sujetando el tope
(48) a la herramienta con una llave de 17 mm (fig. G1 & G4).
Cambio de la hoja de sierra (fig. B5, C3 - C9 & H1 - H3)
Los dientes de las hojas nuevas están muy afilados y pueden
ser peligrosos.
• Retire el protector superior de hoja (3) (fig. C9).
• Con la hoja en posición de corte lateral y bloqueada por ejemplo en el
centro de la mesa, gire la sierra de lado, tal y como se muestra en la
fig. B5.
• Desplace la hoja hacia abajo aflojando el anillo de bloqueo de nivel de
hoja (10) y girando el mango longitudinal y de elevación (6) en sentido
contrario a las agujas del reloj. Vuelva a apretar el anillo de fijación de
nivel (fig. C3).
38
• Afloje los tornillos (24 & 25) (fig. C4). Retire el protector de la hoja (26)
levantando primero su parte superior (fig. C5), y deslizando
seguidamente el protector hacia adelante para que se separe de las
ranuras de extremos abiertos (27) y poder levantar la parte inferior (fig. C6).
• Retire el abridor (8) aflojando los pernos (28) con la llave de 13 mm (29)
(fig. C7).
• Sitúe una llave Allen de 4 mm (49) al final del mandril de la hoja (51) y
una llave de 22 mm (50) en la tuerca (52) (fig. H1).
• La tuerca de la hoja gira hacia la izquierda, por lo que deberá sujetar la
llave Allen firmemente y girar la otra llave a favor de las agujas del reloj
para aflojarlo.
• Retire la tuerca (52) y la arandela de abrazadera exterior (53) (fig. H2).
• Retire con cuidado la cuchilla vieja aflojando la arandela de abrazadera
interior (54) (fig. H3).
• Coloque la nueva hoja (9) sobre la arandela de abrazadera interna (54)
asegurándose de que los dientes estén orientados hacia la parte
frontal de la máquina.
• Sustituya la arandela de abrazadera externa (53) para encontrar la
posición correcta (fig. H2).
• Sustituya la tuerca (52) y apriete mientras sujeta el mandril (51)
(fig. H1 & H2).
• Coloque el abridor (8) (fig. C7). Apriete firmemente los pernos (28).
• Coloque de nuevo el protector del mandril de la hoja (26) colocando
primero las ranuras con los extremos abiertos (27) sobre los tornillos
(25), deslizando seguidamente hacia atrás el protector para alinear los
recesos (30) para la colocación sobre los tornillos (24) (fig. C8).
• Vuelva a apretar los tornillos (24 & 25).
• Coloque la sierra en posición vertical.
• Vuelva a colocar el protector superior de hoja (3) (fig. C9).
Ajuste la guía en paralelo a la hoja para corte lateral (fig. J)
• Afloje la palomilla de fijación de la abrazadera de la guía (42) y la
palomilla de fijación de la guía (37).
• Deslice el conjunto completo en dirección a la hoja hasta que la guía
(34) quede prácticamente en contacto con el mismo.
• Ajuste el balancín de escuadra de la guía (33) hasta que ésta quede en
contacto con los dientes de la hoja en sus partes frontal y trasera.
Esto garantiza que quede en paralelo con la hoja.
• Apriete la palomilla de fijación de la abrazadera de la guía y compruebe
que continúe en paralelo.
• Apriete la palomilla de fijación de la guía (37). El puntero del balancín
de escuadra indicará 90°.
Después de utilizar el conjunto en posición de corte en inglete,
ajuste la guía nuevamente para corte lateral, siguiendo el
procedimiento detallado para garantizar la precisión.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas
de aplicación.
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado
desgastadas. La velocidad máxima de giro de la herramienta
no debe ser superior a la de la hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad
total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos
están bien apretados.
• La herramienta se suministra con una hoja de sierra de 215 mm.
Utilice siempre este tipo de hoja en aplicaciones de corte lateral.
• ¡No utilice nunca la sierra para cortes libres!
• ¡Nunca use la sierra para ranurar o cajear!
ESPAÑOL
• No sierre piezas de trabajo deformadas, arqueadas o
cóncavas. Debe haber al menos un lado recto y suave contra
la guía paralela o la guía para cortar ingletes.
• Provea soportes para las piezas de trabajo muy largas, a fin de
evitar el movimiento de retroceso.
• No retire piezas cortadas de la zona alrededor de la hoja
mientras ésta esté funcionando.
Modo de corte lateral (fig. K1 & K2)
Para ejecutar operaciones estándar de sierra de bancada, es necesario
fijar el travesaño de la hoja en posición central.
• Apriete el anillo de fijación del nivel de la hoja (10) (fig. K1).
• Sujete el mango longitudinal y de elevación combinado (6) y gírelo en
sentido contrario a las agujas del reloj para liberar la hoja de la posición
de bloqueo en la parte trasera.
• Empuje la palanca de definición de la posición de corte lateral (11)
hacia el mango de fijación del bisel, (13) hasta que quede instalada en
la ranura de la varilla longitudinal (fig. K2).
• Tire suavemente del mango para arrastrar la hoja de sierra por la ranura
de entalle. La palanca de definición de la posición de corte lateral (11)
se engranará automáticamente cuando alcanzar la posición correcta de
la hoja de corte. El travesaño de la hoja de corte es accionado por
muelle y la presión de éste último mantendrá el travesaño en su posición
hasta que el mismo se desbloquee (fig. K1).
• Después de la operación, tire hacia atrás de la palanca de ajuste de
posición para corte lateral y coloque de nuevo la hoja de sierra en
posición trasera.
No permita que la hoja de sierra golpe la parte trasera con
fuerza. Muévala sujetando el mango longitudinal.
Modo longitudinal (fig. K3)
En este modo, la pieza de trabajo se mantiene fija contra la guía, mientras
que la hoja se desplaza para ejecutar cortes transversales.
• Suelte el travesaño de la hoja aflojando el anillo de fijación de nivel (10)
y girando el mango longitudinal (6) en el sentido de las agujas del reloj.
Esto permite que la hoja atraviese la pieza.
• Para colocar el travesaño de la hoja nuevamente en posición de
reposo, basta soltar el mango longitudinal para liberar la hoja.
• Apriete el anillo de bloqueo (10).
Función de descenso
En el modo longitudinal, se puede penetrar la hoja en la pieza de trabajo
fijada entre la guía y la guarda, con el fin de extender al máximo el corte
longitudinal.
• Suelte el travesaño de la hoja aflojando el anillo de fijación de nivel (10)
y girando el mango longitudinal (6) en el sentido de las agujas del reloj.
Esto permite que la hoja atraviese la pieza de trabajo.
• Cuando la hoja esté completamente levantada, ésta podrá atravesar la
pieza, de acuerdo con lo detallado anteriormente.
Encender y apagar (fig. L)
La llave de encendido/apagado de la sierra circular ofrece varias ventajas:
- función de desconexión por falta de corriente: si la energía se
desconecta por algún motivo, la llave tendrá que ser reactivada.
- dispositivo de protección de sobrecarga del motor: en caso de
sobrecarga del motor, se cortará el suministro de energía al mismo. Si
esto ocurriera, deje que el motor se enfríe durante 10 minutos y
presione el botón verde de arranque.
- sistema de bloqueo electrónico: después de apagado, el sistema de
bloqueo produce un ruido sordo durante aproximadamente ocho
segundos mientras se inicia. Es posible reiniciar la máquina durante
ese periodo, si fuera necesario.
• Para encender la máquina, pulse el botón verde de encendido (55).
• Para apagar la máquina, pulse el botón rojo de parada (56).
Cortes de sierra básicos
Modo de corte lateral (fig. M1 - M3)
Corte lateral vertical
• Coloque la hoja en 0°.
• Sitúe la hoja en posición de corte lateral.
• Ajuste la altura de la hoja según sea necesario.
• Coloque la guía para trabajar en modo de corte lateral a la derecha de
la hoja, con el extremo trasero del nivel de la guía con la parte trasera
de la guarda de corte.
• Compruebe que la guía esté paralela a la hoja.
• Ajuste la posición de la guía con la escala (57) (fig. M1). La parte de la
pieza de trabajo situada entre la hoja y la guía corresponderá a la
sección medida y retenida. Los restos producidos de corte quedan a la
izquierda de la hoja.
• En caso de que se esté utilizando el protector superior en posición fija,
ajuste la altura necesaria.
• Encienda la máquina.
• Deslice la pieza lentamente por debajo del protector frontal,
manteniéndola bien firme contra la guía de corte lateral. Permita que
los dientes realicen el corte y no fuerce la pieza hacia la hoja.
La velocidad de la hoja debe permanecer constante (fig. M2).
• Recuerde que debe utilizar la palanca de empuje (14) al acercarse a la
hoja.
• Apague la máquina después de terminado el proceso de corte.
Siempre se debe desconectar la herramienta nada más
terminado el trabajo y antes de desenchufarla.
Corte lateral en bisel
Se puede situar la guía combinada de inglete y corte lateral a la izquierda
o derecha de la hoja (fig. M3).
• Ajuste el ángulo de bisel requerido.
• Proceda de la misma manera que para el corte lateral vertical.
Modo longitudinal de la hoja - corte transversal (fig. N1 & N2)
Corte transversal vertical 90° (fig. N1)
• Monte la guía para trabajar en el modo longitudinal.
Recuerde:
Cuando la guía esté a la izquierda de la hoja, controle el mango
longitudinal con la mano derecha.
Cuando la guía esté a la derecha de la hoja, controle el mango
longitudinal con la mano izquierda.
• Con la máquina apagada, arrastre la hoja de sierra para garantizar que
la guía quede completamente fuera de su trayecto.
• Marque la pieza de trabajo y colóquela contra la guía, con la marca de
corte en línea con la hoja de sierra.
• Encienda la máquina.
• Sujete o fije la pieza firmemente contra la guía y arrastre la hoja
atravesando dicha pieza.
• Asegúrese de realizar un movimiento firme y uniforme cuando realice cortes.
• Sitúe la hoja nuevamente en posición trasera y desconecte la máquina
tras concluir el corte.
Cortes circulares (fig. N2)
• Monte la guía para trabajar en el modo longitudinal.
Recuerde:
Cuando la guía esté a la izquierda de la hoja, controle el mango
longitudinal con la mano derecha.
Cuando la guía esté a la derecha de la hoja, controle el mango
longitudinal con la mano izquierda.
• Ajuste la guía en el ángulo deseado.
• Proceda de la misma manera que en el corte transversal vertical.
39
ESPAÑOL
Biseles
• Ajuste el ángulo del bisel de acuerdo con sus necesidades.
• Proceda de la misma manera que en el corte transversal vertical.
Cortes circulares compuestos
Este tipo de corte combina las modalidades de corte en inglete y en bisel.
• Ajuste el ángulo del bisel de acuerdo con sus necesidades.
• Proceda como si fuese realizar cortes en inglete.
Extracción de polvo (fig. O)
La máquina dispone de dos puntos de conexión para extracción de polvo.
Uno de ellos queda situado en la trasera de la carcasa de la máquina (58)
y la otra en el protector superior de la hoja (59).
• Para que los resultados de extracción de polvo sean óptimos, se
recomienda conectar los dos puntos a un dispositivo de extracción
adecuado durante todo el proceso de corte.
• Cuando sea posible, utilice un extractor de aspiración diseñado de
acuerdo con las Directrices aplicables en relación con la emisión de polvo.
• La guía se puede utilizar en la mesa deskuzadera de la misma manera
que en la mesa de soporte de la máquina.
• Al colocar el perfil de la guía, la guía de ingletes se puede montar en el
balancín de escuadra para mejorar el soporte y la guía. La posición
más adecuada es a la izquierda de la mesa deslizadera.
• Coloque la hoja en posición de corte lateral.
• Para realizar cortes transversales rectos, ajuste la guía en 90° con
relación a la hoja (fig. P5).
• Para realizar cortes en inglete, ajuste el ángulo requerido (fig. P6).
• Coloque la pieza de trabajo contra la guía de inglete.
• Antes de realizar cortes, compruebe que la guía no esté sujetando la
hoja y que se pueda cortar la pieza de trabajo.
• Empuje la mesa lentamente hacia atrás, deslizando con ello la pieza de
trabajo a lo largo de la hoja.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente.
Accesorios opcionales
Algunos accesorios como el soporte (15), la mesa de extensión (16) con
extensión de escala (17), la guía rectilínea (18), la mesa corredera (19) y la
guía de inglete (20) se pueden adquirir opcionalmente.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y limpie el exterior con
regularidad utilizando un paño suave.
• Retire el polvo de sierra de la máquina una vez en semana.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Soporte (fig. A2 & P1)
El soporte está diseñado para instalar la sierra circular como una máquina
independiente, adquiriendo un espacio óptimo para uso de la mesa de
extensión (16) y/o la mesa corredera (19) (fig. A2).
• Coloque el soporte (15) en el suelo dejando espacio suficiente para
poder utilizar cualquiera de los accesorios acoplados a la máquina (fig. P1).
• Coloque la máquina sobre el soporte, asegurándose de que las cuatro
patas de la máquina queden dentro de la estructura.
Mesa de extensión (fig. A2 & P2)
La mesa de extensión (16) utiliza el mismo sistema de cola de milano para
su ubicación y puede, por lo tanto, ser acoplada a cualquier lado de la
mesa. Junto con la mesa viene una extensión de escala (17) que
proporciona una facilidad óptima de medición, por ejemplo cuando se usa
en combinación con la guía rectilínea (18) (fig. A2).
• La posición más adecuada es a la derecha de la máquina (fig. P2).
• La guía se puede utilizar en la mesa de extensión de la misma manera
que en la mesa de soporte de la máquina.
Guía rectilínea (fig. A2 & P3)
Se utiliza la guía rectilínea (18) en el modo de corte lateral para extender la
guía de corte a lo largo de toda la mesa (fig. A2).
• La posición más adecuada es a la derecha de la cuchilla (fig. P3).
• La guía rectilínea se puede utilizar con la mesa soporte de la máquina
o con la mesa de extensión.
• Ajuste la guía paralela a la cuchilla.
• Consulte la documentación para obtener instrucciones sobre como
trabajar en el modo de corte lateral.
Mesa deslizadera y guía de ingletes (fig. A2 & P4 - P6)
La mesa corredera (19) y la guía de ingletes extensible con tope final (20)
se utilizan en modo de corte lateral para soportar piezas de trabajo largas
de corte transversal en cualquier ángulo de 0° a 90° (fig. A2).
• La única posición posible para la mesa de extensión es a la izquierda
de la herramienta (fig. P4).
40
Herramientas desechadas y el medio ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio DEWALT, donde será
eliminada sin efectos perjudiciales para el medio ambiente.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su herramienta DEWALT,
contacte con su Centro de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como la factura de compra y
le sera presentada la mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para su herramienta
DEWALT en los 12 meses siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT. Para ello es
imprescindible presentar la prueba de compra. Incluye mano de obra y
piezas para las Herramientas Eléctricas. No se incluye los accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto debido a fallos de
materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de
compra, le garantizamos la sustitución gratuita de todas las piezas
defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte de una persona no
autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio DEWALT más cercano,
consulte el dorso de este manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT e información
completa sobre nuestro servicio postventa en www.2helpU.com.
FRANÇAIS
BANC DE SCIAGE A LAME TRAVERSE DW719
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis de nombreuses
années, DEWALT produit des outils électriques adaptés aux exigences des
utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Diamètre de lame
Arbre porte-lame
Epaisseur max. de la lame
Vitesse maximale de lame
Temps d’arrêt de la lame
Dimensions de la table
Poids
V
W
mm
mm
mm
courses/min
s
mm
kg
DW719
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
644 x 514
28
DW719
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point en conformité avec
les normes 98/37/CEE, 89/336/CEE, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter DEWALT à l’adresse ci-dessous
ou se reporter au dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE & 98/37/CEE, mesuré
suivant EN ISO 3746 :
DW719
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
Capacités de coupe
Diamètre de lame
Profondeur de coupe à 90°
Profondeur de coupe à 45°
Angle biseauté max.
Capacité de coupe en déplacement
de la lame
Longueur max. de déplacement sur
la profondeur de coupe
dB(A)*
85,5
dB(A)
98,5
* à l’oreille de l’opérateur
mm
mm
mm
°
215
47,5
33,5
-2 - 47
225
52
37
-2 - 47
mm
47,5 x 260
52 x 270
395 x 20
400 x 20
Equipements fournis en standard :
Lame TCT, protecteur, guide parallèle et pour onglets, poussoir à entaille
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe
lorsque le niveau de pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 2011163
Fusible:
Outils 230 V
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel :
Directeur de développement produits
Horst Großmann
En cas de non-respect des instructions dans le présent
manuel, il y a risque de blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension électrique.
Bords tranchants.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
41
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessure et d’incendie
lors de l’utilisation d’outils électriques, observer les consignes de sécurité
fondamentales en vigueur. Lire et observer les instructions avant d’utiliser
l’outil. Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité. Veiller à ce que l’aire
de travail soit bien éclairée. Ne pas utiliser d’outils électriques en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés à la terre, comme
par exemple tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par exemple: humidité élevée,
dépôt de poussières métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent l’outil ou le câble
de rallonge. La supervision est obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge homologués portant
le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec, fermé à clé et hors
de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de bijoux. Ils pourraient être
happés par les pièces en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur, il
est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des
chaussures à semelle anti-dérapante. Le cas échéant, porter une
garniture convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté produit de la poussière ou
des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe lorsque le
niveau de pression acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec un dispositif de serrage
ou un étau. Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur l’interrupteur. Mettre
l’interrupteur en position d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas employer
l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit complètement immobilisé avant
de le laisser, de procéder à l’entretien ou au changement d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans le présent manuel. Ne
pas utiliser d’outils ou d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des outils à des fins et pour
des travaux pour lesquels ils n’ont pas été conçus.
42
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que ceux recommandés
dans le présent manuel pourrait entraîner un risque de blessure. Utiliser
l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer sur celui-ci pour
débrancher la fiche de la prise. Préserver le câble de la chaleur,
de l’huile et des arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de travailler mieux et plus
sûrement. Observer les instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du câble d’alimentation et,
s’il est endommagé, le faire changer par votre Service agréé DEWALT.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le remplacer s’il est
endommagé. Maintenir les poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas endommagé. Pour cela,
contrôler l’alignement des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être montés correctement et
remplir les conditions pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de sécurité et toute
pièce endommagée conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer l’interrupteur
par un Service agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur.
La réparation des outils électriques est strictement réservée aux
personnes qualifiées.
Directives complémentaires de sécurité pour établis de sciage
• S’assurer que la lame tourne dans le sens correct et que les dents sont
orientées vers la partie frontale de l’établi de sciage.
• S’assurer que toutes les poignées de blocage sont serrées avant de
démarrer toute opération.
• S’assurer que tous les flasques et les lames sont propres et que les
faces évidées du plateau se trouvent contre la lame. Serrer fermement
l’écrou de l’arbre.
• Veiller à ce que la lame de scie soit affûtée et correctement placée.
• S’assurer que le couteau diviseur est réglé à la distance correcte par
rapport à la lame - maximum 5 mm.
• Ne jamais faire fonctionner la scie sans que les carters supérieur et
inférieur de protection ne soient en place.
• Tenir les mains à l’écart du trajet de la lame de scie.
• Débrancher la scie de sa source d’alimentation avant de changer des
lames ou d’effectuer un entretien.
• Toujours utiliser un pousseur et s’assurer de ne pas placer les mains à
moins de 150 mm de la lame de scie en fonctionnement.
• Ne pas essayer de travailler avec une autre tension que celle indiquée.
• Ne pas lubrifier la lame lorsqu’elle tourne.
• Ne pas passer les bras à l’arrière de la lame de la scie.
• Ne posez jamais la main sur le trajet de la lame lorsque la machine est
raccordée au secteur.
• Changez l’insert de la table lorsqu’il est usé.
• Pour le transport, assurez-vous que la partie supérieure de la lame de
scie est recouverte, par exemple par le protecteur.
• Ne prenez pas la machine par le protecteur pour la déplacer ou pour la
transporter.
• Utilisez un support ou portez des gants pour manipuler la lame de scie.
• N’utilisez pas de lames d’un diamètre autre que celui qui est
recommandé. Reportez-vous aux spécifications techniques pour les
dimensions correctes de la lame. N’utilisez que les lames indiquées
dans ce manuel, conformes à la norme EN 847-1.
• Etudiez la possibilité d’utiliser des lames spécialement conçues pour
réduire le bruit.
• N’utilisez pas de lames HSS.
FRANÇAIS
• N’utilisez pas de lames de scies endommagées ou cassées.
• N’utilisez pas de disques abrasifs.
• Ne pas scier de métaux ferreux, de métaux non-ferreux ou de la
maçonnerie.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation de ces scies :
- risque de blessure causé par les pièces rotatives (p. ex. la lame de scie)
En dépit de l’application des directives appropriées de sécurité et de la
réalisation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent
être évités; ceux-ci sont énumérés ci-dessous :
- Diminution de l’acuité auditive.
- Risque d’accidents provoqués par des parties non protégées de la
lame de scie en rotation.
- Risque de blessure lors du remplacement de la lame.
- Risque de coincement de doigts lors de l’ouverture des carters de
protection.
- Risques pour la santé provoqués par la respiration de poussières
dégagées lors du sciage du bois, en particulier du chêne, du hêtre et
du MDF.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
1 Machine partiellement assemblée
1 Boîte contenant :
1 Guide parallèle et pour onglets
1 Patte de fixation
1 Couteau diviseur
1 Carter de protection supérieur
1 Poussoir
1 Clé plate 13/17 mm
1 Clé plate 20/22 mm
1 Clé Allen 4 mm
1 Clé Allen 5 mm
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas de
dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
Description (fig. A)
Votre scie à table et à onglets à lame coulissante DW719 a été mise au
point pour fonctionner en deux modes afin de réaliser facilement et avec
grande précision les quatre opérations de sciage de base, à savoir les
coupes longitudinales, transversales, d’onglets et inclinées.
Mode coupe longitudinale (refente)
En mode de refente, la machine est utilisée pour effectuer des coupes
longitudinales standard et pour scier de grandes pièces en les engageant
sur la lame manuellement.
Mode lame coulissante
Le mode lame coulissante est utilisé pour réaliser les coupes transversales
et les coupes d’onglets en faisant coulisser la lame à travers la pièce
maintenue en position fixe.
A1
1 Table
2 Insert de coupe
3 Carter de protection supérieur
4 Guide parallèle et pour onglets
5 Interrupteur marche/arrêt
6 Poignée combinée de levage et radiale
7 Patte de fixation du guide parallèle et pour onglets
8 Couteau diviseur
9 Lame de scie
10 Bague de verrouillage du niveau de la lame
11 Levier de positionnement pour refente
12 Echelle graduée
13 Poignée de verrouillage d’inclinaison
14 Poussoir
Accessoires disponibles en option
A2
15 Piétement
16 Rallonge de table
17 Extension de l’échelle
18 Guide parallèle
19 Table coulissante
20 Guide pour onglets
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifier si la
tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du
câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I (Conducteur de terre) - outils
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la fiche, s’en débarrasser
en songeant à la sécurité car il est dangereux de réutiliser un cordon
secteur ou une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de procéder à
l’assemblage ou au réglage.
Réception de la scie et de ses pièces (fig. B1-B6)
Les renfoncement (19) dans le boîtier ont été faits pour faciliter le transport
(fig. B1).
• Sortir la scie de son emballage avec précaution.
• Retournez la scie (fig. B2).
• Retirez les sangles qui maintiennent les cales d’expédition sur la
machine (fig. B3).
• Enlevez les barres et les cales d’expédition.
• Enlevez la boîte de matériel (fig. B4)
• Avec la lame en position de refente, c’est-à-dire bloquée au centre de
la table, placez la scie sur le côté, comme indiqué à la fig. B5.
• Montez le couteau diviseur (8) comme expliqué ci-dessous.
• Mettez la scie debout.
• Posez le poussoir à entaille (14) sur son emplacement, dans la rainure
se trouvant sur la face avant de la machine (fig. B6).
Laissez le poussoir à entaille en place lorsque vous ne l’utilisez
pas.
43
FRANÇAIS
Montage et réglage du couteau diviseur (fig. C1 - C8)
La position de montage du couteau diviseur dépend de la taille de la lame :
fente (20) pour les petites lames, fente (21) pour les grandes lames (fig. C1).
La courbe du corps du couteau diviseur (8) doit se trouver à un maximum
de 5 mm. des extrémités des dents de la lame de scie (fig. C2) pour qu’il
soit correctement placé.
• Avec la scie sur le côté, abaissez la lame en desserrant la bague de
verrouillage du niveau de lame (10) et en tournant la poignée combinée
de levage et radiale (6) dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre. Resserrez la bague de verrouillage du niveau de lame (fig. C3).
• Desserrer les vis (24 & 25) (fig. C4). Retirer le carter de lame (26) en
soulevant d’abord la partie supérieure (fig. C5), puis en glissant le
carter vers l’avant pour dégager les fentes aux extrémités ouvertes (27)
afin de soulever la partie inférieure (fig. C6).
• Insérez, par le dessus de la table, le couteau diviseur (8) dans l’insert
de coupe (2) (fig. C7).
• Le couteau diviseur (8) est fixé sur un support à l’aide de boulons de
13 mm. (28). Avec la clé plate 13 mm (29), desserrez les boulons (28)
et réglez la position du couteau diviseur dans le trou oblong.
• Resserrer fermement les boulons (28).
• Replacer le carter de protection de l’arbre porte-lame (26) en plaçant
d’abord les fentes à extrémité ouverte (27) sur les vis (25), puis en
faisant glisser le carter vers l’arrière pour aligner les encoches (30) afin
de les placer sur les vis (24) (fig. C8).
• Resserrer les vis (24 & 25).
Montage du protecteur supérieur (fig. C9)
Le protecteur supérieur (3) est maintenu par une vis et un écrou M6.
• Avec la scie en position debout, fixez le protecteur sur le couteau
diviseur à l’aide de l’écrou (31) et du boulon (32) qui vous sont fournis.
• Des réglages supplémentaires du carter ne sont pas nécessaires.
Guidé par la fente du couteau diviseur, le carter se déplace librement
vers le haut et vers le bas, suivant ainsi toujours l’épaisseur exacte de
la pièce à couper.
Montage du guide parallèle et pour onglets (fig. D1 - D8 & E1 - E6)
Le pourtour de votre scie à table est entièrement en queues d’aronde, ce
qui permet d’installer les accessoires et le guide parallèle et pour onglets
aux quatre côtés.
Le guide parallèle et pour onglets (4) se compose de deux profilés en
aluminium unis au moyen d’un quadrant pour onglets (33) (fig. D1).
Le profilé le plus long est le guide (34) tandis que le profilé court est le
support (35) qu’il convient de monter sur la patte de fixation (7) (fig. D2).
Le quadrant peut être placé sur plusieurs positions, à 0º, 15º, 30º, 45º, 75º
et 90º à gauche et à droite ; il est verrouillé par le bouton de verrouillage
du quadrant (36) (fig. D3).
Le guide (34) est réversible: la pièce à travailler peut être guidée le long de
la face de 80 mm ou bien le long de la face de 11 mm, permettant
l’utilisation d’un poussoir à entaille lors de la refente de pièces à faible
épaisseur.
• Pour obtenir la hauteur de 11 mm, desserrer la vis de blocage (37)
et faire glisser le guide (34) hors du quadrant (33).
• Faites pivoter le guide et engagez-le dans la rainure du quadrant
comme l’indique la figure D4. Guidez la pièce à travailler le long de la
face basse (38).
• Pour utiliser la hauteur de 80 mm, engagez le guide dans le quadrant
avec la face haute (39) en position verticale (fig. D5).
Montage du guide parallèle et pour onglets pour mode de refente
(fig. D6 - D8)
Le guide parallèle et pour onglets (4) s’utilise de deux manières pour
réaliser les coupes longitudinales
44
Support sur la queue d’aronde avant : guide et son support alignés
avec la lame
• Présentez le support sur l’extrémité de la queue d’aronde (40) sur le bord
avant de la table (1) et faites-le glisser comme indiqué à la figure D6.
• Engagez le support du guide dans la patte de fixation (7) et bloquez-le
au moyen du bouton de verrouillage (41), placé sur la droite de la patte
de fixation.
• Faites glisser la patte de fixation sur la position requise et serrez le
bouton de verrouillage (42) placé sur le bas de la patte.
• Pour régler la position du guide, desserrez le bouton de blocage (37)
sur le quadrant pour onglets (33) et placez le guide (34) sur la position
désirée (fig. D7).
Patte de fixation sur la queue d’aronde à droite:
guide et son support installés d’équerre
• Présentez le support et son guide sur l’extrémité de la queue d’aronde
(40), sur le bord avant de la table (1), et faites-le glisser comme indiqué
à la figure D6.
• Réglez le quadrant (33) sur 0º pour aligner le guide et la lame (fig. D8).
• Vérifier leur parallélisme en poussant le guide contre la lame.
• Pour garantir la stabilité, positionnez la patte de fixation et son support
à mi-chemin du guide.
• Serrez le bouton de blocage (42) placé sur le bas de la patte de fixation
(fig. D6).
Montage du guide pour mode lame coulissante - Coupes transversales
(tronçonnage) et d’onglets (fig. E1 - E5)
Le guide parallèle et pour onglets (4) s’utilise en deux modes différents
pour réaliser des coupes transversales et d’onglets.
Support sur la queue d’aronde avant: guide et son support installés
d’équerre
• Montez le guide parallèle et pour onglets sur la queue d’aronde du
devant de la table, à gauche de la lame (fig. E1).
• Desserrez la vis de blocage du quadrant (36) et réglez l’indice du
quadrant sur 0º.
• Le guide est alors à 90º par rapport à la lame et doit être positionné de
manière à ce que la lame puisse passer librement.
• Serrez le bouton de blocage (36).
• Maintenez la pièce à travailler contre le guide et tirez la lame vers
l’avant pour réaliser une coupe transversale.
• Pour coupes d’onglets, réglez l’angle désiré sur le quadrant (33) (fig. E2).
• Pour actionner la poignée radiale de la main gauche, rétractez le
support du guide et faites coulisser la patte de fixation le long de la
queue d’aronde avant, jusqu’à ce qu’elle se trouve à droite de la lame.
La position à gauche de la lame est plus pratique pour actionner la
poignée radiale de la main droite.
Pour plus de sécurité, bloquez la pièce à travailler contre le
guide en cas de coupes transversales.
Support sur la queue d’aronde gauche: guide et son support en
parallèle
• Desserrez et enlevez le guide parallèle et pour onglets.
• Engagez l’ensemble avec la patte de fixation sur la queue d’aronde du
côté gauche de la table (fig. E4).
• Desserrez le bouton de blocage du quadrant (36) et réglez le guide sur
l’angle désiré (fig. E5).
• Resserrez le bouton de blocage du quadrant.
• Desserrez le bouton de blocage du guide (37) et positionnez le guide de
manière à obtenir un support optimal. La lame ne doit pas toucher le guide!
• Positionnez le guide à une distance de la lame telle que la pièce à
travailler ne touche pas la lame. Bloquez avec le bouton de blocage
(42) de la patte de fixation.
FRANÇAIS
Réglage de la hauteur de la lame (fig. F)
La poignée combinée de levage et radiale (6) de la lame permet de régler
la hauteur de la lame.
• Desserrez la bague de verrouillage du niveau de lame (10) et réglez la
lame à la hauteur voulue.
• La hauteur correcte est celle qui permet à trois dents de juste traverser
le haut de la pièce à travailler durant la coupe. Cela permet d’avoir le
maximum de dents coupant le matériau tout au long de la coupe et
garantit une performance optimale.
• Serrez la bague de verrouillage (10).
• Dans l’illustration, le protecteur est enlevé pour montrer ce
réglage. Avant de commencer à scier, vérifier la position du
protecteur.
• Une fois que le protecteur touche la table sur toute sa
longueur, ne plus baisser la lame davantage.
Réglage de l’angle de la lame (fig. G1 - G5)
Réglage perpendiculaire
La machine est équipée d’une butoir réglable sur 0º pour faciliter le
réglage de l’angle droit (fig. G1).
• Relâchez la poignée de verrouillage d’inclinaison (13) et réglez la lame
sur 0º, en créant un angle droit par rapport à la table.
• Resserrez la poignée de verrouillage d’inclinaison.
• Placez une pièce carrée sur la table, contre la lame (fig. G2).
Ne pas toucher les pointes des dents de la lame avec l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Réglez le boulon excentré (43) en bloquant le butoir (44) sur la machine
à l’aide d’une clé plate de 17 mm (fig. G1).
• Lorsque la lame sur l’angle voulu, vérifiez que l’indicateur de biseau
(45) indique 0º sur l’échelle graduée (12) (fig. G3).
• Si ce n’est pas le cas, desserrez les vis (46), déplacez l’échelle (12)
jusqu’à lire 0º et resserrez les vis (fig. G1).
Réglage de l’inclinaison de la lame
La machine est équipée d’un butoir réglable sur 45° tout en permettant de
couper au-delà, jusqu’à un angle de 47° (fig. G4).
• Relâchez la poignée de verrouillage d’inclinaison (13) et inclinez la lame
jusqu’à 45º (fig. G1).
• Resserrez la poignée de verrouillage d’inclinaison.
• Vérifiez l’angle de la lame par rapport à la table au moyen d’un
rapporteur ; l’angle doit être de 45° très exactement (fig. G5).
• Si besoin est, réglez le boulon excentré (47) en bloquant le butoir (48)
sur la machine à l’aide d’une clé plate de 17 mm (fig. G1).
Remplacement de la lame de scie (fig. B5, C3 - C9 & H1 - H3)
Les dents d’une nouvelle lame de scie sont très tranchantes et
potentiellement dangereuses.
• Retirez le carter de protection supérieur (3) (fig. C9).
• Avec la lame en position de refente, c’est-à-dire bloquée au centre de
la table, placez la scie sur le côté, comme indiqué à la fig. B5.
• Abaissez la lame en desserrant la bague de verrouillage du niveau de
lame (10) et en tournant la poignée combinée de levage et de
coulissement (6) dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
Resserrez la bague de verrouillage du niveau de lame (fig. C3).
• Desserrer les vis (24 & 25) (fig. C4). Retirer le carter de lame (26) en
soulevant d’abord la partie supérieure (fig. C5), puis en glissant le
carter vers l’avant pour dégager les fentes aux extrémités ouvertes (27)
afin de soulever la partie inférieure (fig. C6).
• Retirer le couteau diviseur (8) en desserrant les boulons (28) à l’aide
d’une clé de 13 mm (29) (fig. C7).
• Placez la clé Allène de 4 mm (49) sur l’extrémité de l’arbre porte-lame
(51) et la clé plate 22 mm (50) sur l’écrou (52) (fig. H1).
• L’écrou de la lame est fileté vers la gauche ; pour desserrer, vous
devez donc tourner la clé plate dans le sens des aiguilles d’une montre
tout en maintenant fermement la clé Allène.
• Enlever l’écrou (52) et la rondelle de blocage externe (53) (fig. H2).
• Retirer avec précautions la lame usagée en la décollant de la rondelle
de blocage interne (54) (fig. H3).
• Placez la nouvelle lame (9) sur la rondelle de blocage interne (54),
en vous assurant que les dents sont dirigées vers l’avant de la machine.
• Remettez en place la rondelle de blocage externe (53) en la tournant un
peu jusqu’à ce qu’elle s’emboîte (fig. H2).
• Remettez l’écrou (52) en place tout en maintenant l’arbre (51) (fig. H1 & H2).
• Replacez le couteau diviseur (8) (fig. C7). Serrer fermement les boulons (28).
• Replacer le carter de protection de l’arbre porte-lame (26) en plaçant
d’abord les fentes à extrémité ouverte (27) sur les vis (25), puis en
faisant glisser le carter vers l’arrière pour aligner les encoches (30) afin
de les placer sur les vis (24) (fig. C8).
• Resserrer les vis (24 & 25).
• Mettez la scie debout.
• Remettre en place le carter de protection supérieur (3) (fig. C9).
Réglage du guide parallèle par rapport à la lame pour mode
de refente (fig. J)
• Desserrer le bouton de blocage (42) de la patte de fixation et le bouton
de blocage (37) du guide.
• Pousser l’ensemble dans la direction de la lame jusqu’à ce que le
guide (34) touche tout juste la lame.
• Régler le quadrant (33) pour que le guide touche tout juste les dents de
la lame aux deux extrémités de celle-ci, pour obtenir un parallèlisme
parfait.
• Serrer le bouton de blocage de la patte de fixation et vérifier que le
guide soit toujours parallèle.
• Serrer le bouton de blocage (37) du guide. L’indice sur le quadrant
indique alors 90°.
Après utilisation en position pour onglets, il convient de
recommencer le réglage du guide pour mode de refente pour
garantir un réglage précis à tout moment.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de sécurité et les règles en
vigueur.
• Monter la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser des lames
trop émoussées. La vitesse maximale de rotation de l’outil ne
doit pas excéder celle de la lame de scie.
• Ne pas essayer de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame coupe librement. Ne pas forcer.
• Veiller à ce que le moteur atteigne sa vitesse maximale avant
de commencer à couper.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et manettes de
serrage soient bien serrés.
• L’outil est fourni avec une lame de scie de 215 mm. Utilisez
toujours ce type de lame lorsque vous utilisez la scie en mode
refente.
• N’utilisez jamais la scie pour des coupes “mains libres”!
• N’utilisez jamais votre scie pour le mortaisage!
• Ne sciez jamais des pièces gauchies, recourbées ou
concaves. Elles doivent avoir au moins une face rectiligne et
lisse pour aller contre le guide de refente ou le calibre d’onglet.
• Soutenez toujours les pièces longues pour éviter la tension de
rupture.
45
FRANÇAIS
• Ne retirez jamais les copeaux de la région de la lame pendant
que cette dernière tourne.
Coupes de base
Mode de refente (fig. M1 - M3)
Mode coupe longitudinale (refente) (fig. K1 & K2)
Pour travailler en mode scie à table, la lame doit être bloquée en position
centrale.
• Resserrez la bague de verrouillage du niveau de lame (10) (fig. K1).
• Tournez la poignée combinée de levage et radiale (6) dans le sens des
aiguilles d’une montre pour débloquer la lame de sa position arrière.
• Poussez le levier de positionnement pour refente (11) en direction de la
poignée de verrouillage d’inclinaison (13) jusqu’à ce que le levier se
place dans la rainure sur la rainure de la tige transversale (fig. K2).
• Tirez lentement la poignée pour faire avancer la lame dans la fente.
Le levier de positionnement pour refente (11) s’engage
automatiquement dès que la position correcte est atteinte. Grâce à la
pression ressort, la lame sera maintenue dans cette position jusqu’à ce
qu’elle soit débloquée manuellement (fig. K1).
• Après utilisation, replacez le levier de positionnement pour refente sur
sa position initiale et remettez la lame de scie en position arrière.
Evitez que la lame de scie ne tombe en tapant sur l’arrière.
Guidez-la en maintenant la poignée.
Mode coupe transversale (fig. K3)
Sur ce mode, la pièce à travailler est maintenue en place contre le guide
tandis que la lame est tirée à travers la pièce pour réaliser la coupe
transversale.
• Débloquez le système de déplacement de la lame en desserrant la
bague de verrouillage du niveau de lame (10) et en tournant la poignée
radiale (6) dans le sens des aiguilles d’une montre, ce qui permet de
tirer la lame à travers la pièce à travailler.
• Pour ramener la lame en position de repos, il suffit de relâcher la
poignée radiale.
• Serrez la bague de verrouillage (10).
Fonction d’enfoncement
En mode transversal, la lame peut être enfoncée dans la pièce, qui est
fixée entre le guide et le couteau diviseur, de manière à rallonger la
longueur maximale de coupe transversale.
• Débloquez le système de déplacement de la lame en desserrant la
bague de verrouillage du niveau de lame (10) et en tournant la poignée
radiale (6) dans le sens des aiguilles d’une montre, ce qui permet à la
lame de couper la pièce transversalement.
• Lorsque la lame a été complètement soulevée, la pièce peut être
coupée transversalement comme indiqué ci-dessus.
Mise en marche et arrêt (fig. L)
L’interrupteur marche/arrêt de votre scie à table offre de multiples
avantages:
- fonction de blocage en cas de chute de tension : Au cas où la tension
serait coupée pour une raison quelconque, l’interrupteur doit être
réactivé délibérément.
- protection contre la surcharge électronique : en cas de surcharge, la
machine s’arrête. Dans ce cas, il convient de laisser refroidir le moteur
pendant 10 minutes ; puis redémarrer en appuyant sur le bouton vert.
- système de freinage électronique : après la mise à l’arrêt, le système
de freinage produit un bourdonnement durant environ huit secondes
(le temps de se réarmer). Il est possible de redémarrer la machine
durant cette période.
• Pour mettre la machine en marche, appuyez de nouveau sur le
bouton de marche vert (55).
• Pour éteindre la machine, appuyez sur le bouton d’arrêt rouge (56).
46
Refente verticale
• Réglez la lame sur 0°.
• Placez la lame en position de refente.
• Réglez la lame à la hauteur voulue.
• Montez l’ensemble guide pour mode refente sur le côté droit de la lame,
en nivelant l’extrémité arrière du guide avec l’arrière du couteau diviseur.
• Vérifiez le parallélisme du guide avec la lame.
• Positionnez le guide à l’aide de la règle graduée (57) (fig. M1).
La section de la pièce à travailler entre la lame et le guide sera la pièce
mesurée et usinée. Les déchets passent à gauche de la lame.
• Pour utiliser le protecteur supérieur en position fixe, le régler à la
hauteur voulue.
• Allumez la machine.
• Poussez lentement la pièce à travailler sous le protecteur, tout en la
poussant contre le guide parallèle. Permettre à la lame de faire son
travail sans la forcer. La vitesse de rotation de la lame doit rester
constante (fig. M2).
• Toujours utiliser le poussoir à entaille (14) quand vos mains
s’approchent de la lame.
• Eteignez la machine lorsque le travail est terminé.
Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail et avant de
débrancher l’outil.
Coupes inclinées
Le guide parallèle et pour onglets peut être positionné à gauche ou à
droite de la lame (fig. M3).
• Réglez l’angle d’inclinaison voulu.
• Effectuez le travail comme pour la coupe verticale.
Mode avec déplacement de la lame - Coupes transversales
(fig. N1 & N2)
Coupes transversales à 90° (fig. N1)
• Montez l’ensemble guide pour le mode déplacement de la lame.
Ne pas oublier :
Si le guide est à gauche de la lame, manipuler la poignée radiale de la
main droite.
Si le guide est à droite de la lame, manipuler la poignée radiale de la
main gauche.
• Avec la machine à l’arrêt, tirez la lame de scie à travers la fente pour
garantir que le guide n’est pas sur le trajet de la lame.
• Marquez la pièce à travailler et placez-la contre le guide, le repère se
trouvant en ligne avec la lame de scie.
• Allumez la machine.
• En maintenant fermement ou en bloquant la pièce à travailler contre le
guide, tirez la lame à travers de la pièce.
• Tirez la poignée de manière régulière.
• Replacez la lame à l’arrière et éteignez la machine après avoir terminé
la coupe.
Coupes d’onglets (fig. N2)
• Montez l’ensemble guide pour le mode déplacement de la lame.
Ne pas oublier :
Si le guide est à gauche de la lame, manipuler la poignée radiale de la
main droite.
Si le guide est à droite de la lame, manipuler la poignée radiale de la
main gauche.
• Réglez le guide à la hauteur voulue.
• Procédez comme pour une coupe transversale.
FRANÇAIS
Coupes inclinées
• Réglez l’angle d’inclinaison voulu.
• Procédez comme pour une coupe transversale.
Coupes composées
Il s’agit d’une combinaison d’une coupe d’onglets et d’une coupe inclinée.
• Réglez l’angle d’inclinaison voulu.
• Procédez comme pour les coupes d’onglets.
Aspiration de poussière (fig. O)
La machine est munie de deux adaptateurs pour aspiration de poussière.
L’un se trouve sur l’arrière du boîtier (58), tandis que l’autre (59) se trouve
dans le protecteur de lame supérieur.
• Pour assurer une aspiration efficace, il convient de toujours raccorder
les deux adaptateurs sur un système d’aspiration.
• Dans la mesure du possible, toujours raccorder un aspirateur mis au
point en conformité avec les directives relatives à l’émission de
poussière.
Accessoires disponibles en option
Les accessoires, c’est-à-dire le piétement (15), la rallonge de table (16)
avec le prolongement d’échelle (17), le guide parallèle (18) et la table
coulissante (19) avec le guide d’onglets (20), sont disponibles en option.
• En changeant le profilé du guide, le guide à onglets peut être adapté
au quadrant à onglets pour obtenir un support et un guidage
améliorés. La position la plus adéquate est sur le côté gauche de la
table coulissante.
• Placez la lame en position de refente.
• Pour les coupes transversales droites, réglez le guide à 90° par rapport
à la lame (fig. P5).
• Pour les coupes d’onglets, réglez sur l’angle voulu (fig. P6).
• Placez la pièce à travailler contre le guide à onglets.
• Avant de réaliser une coupe, vérifier que le guide ne touche pas la lame
et que la pièce à travailler sera effectivement tronçonnée.
• Poussez doucement la table vers l’arrière, ce qui poussera également
la pièce à travailler le long de la lame.
Entretien
Votre machine DEWALT a été conçue pour durer longtemps avec un
minimum d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être dégagées. Nettoyer
régulièrement le boîtier avec un chiffon doux.
• Nettoyez la poussière de la machine une fois par semaine.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les accessoires qui
conviennent le mieux pour votre travail.
Piétement (fig. A2 & P1)
Le piétement a été conçu pour vous permettre d’installer votre scie à table
de manière indépendante, et d’obtenir un espace optimal pour l’utilisation
de la rallonge de table (16) et/ou la table coulissante (19) (fig. A2).
• Placez le piétement (15) sur le sol en laissant un espace suffisant pour
pouvoir utiliser librement tout accessoire monté sur la machine (fig. P1).
• Placez la machine sur le piétement en vérifiant que les quatre pieds de
la machine s’emboîtent dans le piétement.
Rallonge de table (fig. A2 & P2)
La rallonge de table (16) présente le même système de queues d’aronde
et peut par conséquent être adaptée sur n’importe quel côté de la table.
Le prolongement d’échelle (17) fourni avec la table est un complément
permettant un mesurage optimal en l’utilisant, par exemple, conjointement
avec le guide parallèle (18) (fig. A2).
• La position la plus adéquate est sur le côté droit de la machine (fig. P2).
• Dès lors, le guide peut être utilisé sur la rallonge tout comme sur la
table principale.
Guide parallèle (fig. A2 & P3)
Le guide parallèle (18) est utilisé en mode de refente pour prolonger le
guidage de refente sur toute la longueur de la table (fig. A2).
• La position la plus adéquate est sur le côté droit de la lame (fig. P3).
• Le guide parallèle peut être utilisé sur la table de la machine ou sur la
rallonge de la table.
• Réglez le parallélisme du guide sur la lame.
• Reportez-vous aux instructions pour scier en mode refente.
Table coulissante et guide d’onglets (fig. A2 & P4 - P6)
La table coulissante (19) avec guide à onglets extensible pourvu d’un
butoir (20) est utilisée en mode refente pour porter les pièces à couper en
mode transversal à un angle allant de 0° à 90° (fig. A2).
• La table coulissante doit être placée sur le côté gauche de la machine
(fig. P4).
• Dès lors, le guide peut être utilisé sur la table coulissante tout comme
sur la table principale.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre produit DEWALT ne vous
donne pas entière satisfaction, il suffit de le retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat à votre distributeur,
ou à un centre de service après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg, retournez
votre produit à DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre produit DEWALT nécessiterait une révision ou des
réparations dans les 12 mois suivant son achat, cette opération sera
effectuée gratuitement dans un centre de service après-vente agréé
sur présentation de la preuve d’achat. Ce service comprend pièces et
main-d’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre produit DEWALT présenterait un défaut de fabrication
dans les 12 premiers mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces défectueuses ou de
l’unité entière, et ce à notre discrétion, à condition que :
• le produit ait été utilisé correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de réparer le produit
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT ou du centre de service
après-vente agréé le plus proche, appeler le numéro dans la liste
figurant au dos du manuel. Comme alternative, une liste de centres de
service après-vente DEWALT agréés et des renseignements plus
détaillés sur le service après-vente sont disponibles sur l’Internet
www.2helpU.com.
47
ITALIANO
BANCO SEGA PER LAMA TRASVERSALE DW719
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbi
Diametro mola
Dimensione mandrino della lama
Max. spessore lama
Velocità max. lama
Tempo di frenatura automatica
della lama
Dimensioni tavola
Peso
V
W
mm
mm
mm
min-1
s
DW719
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
mm
kg
644 x 514
28
DW719
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati costruiti in conformità alle
norme: 98/37/CEE, 89/336/CEE, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel indirizzo qui sotto o
consultare il retro del presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme 86/188/CEE e 98/37/CEE,
dati ricavati in base alla norma EN 61029:
DW719
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
85,5
LWA (potenza sonora)
dB(A)
98,5
* all’orecchio dell’operatore
Capacità di taglio
Diametro mola
Profondità di taglio a 90°
Profondità di taglio a 45°
Max. angolo di inclinazione
Max. capacità di taglio trasversale
Max. lunghezza percorso su profondità
trasversale
mm
mm
mm
°
mm
215
47,5
33,5
-2 - 47
47,5 x 260
395 x 20
225
52
37
-2 - 47
52 x 270
400 x 20
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito qualora il
livello acustico superasse gli 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Attrezzatura standard: Asta di spinta, gruppo guida a quartabuono/guida
pezzo, riparo, lama TCT
Cert. No.
BM 2011163
Fusibili:
Modelli da 230 V
10 A
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di morte o danno
all’apparecchio qualora non ci si attenga alle istruzioni
contenute nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
Bordi affilati.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
48
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre le elementari
norme di sicurezza atte a ridurre i rischi d’incendio, scariche
elettriche e ferimenti. Leggere attentamente le seguenti istruzioni
prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità. Tenere ben illuminata l’area
di lavoro. Non usare gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera gassosa
o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra
(per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di umidità, polvere
metallica, ecc.) si può aumentare la sicurezza elettrica collegando in
serie un trasformatore d’isolamento o un interruttore di sicurezza per
correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino l’utensile o il cavo di
prolunga. Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta la
supervisione di un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia uso soltanto di un cavo
di prolunga di tipo idoneo, appositamente previsto e contrassegnato
per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla
portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto
indossare guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si producano polvere o
particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito se il livello acustico
supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare, ciò aumenta la
sicurezza e consente di mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile collegato alla rete di
alimentazione tenendo il dito sull’interruttore. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso e non utilizzare l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto completo prima di
lasciarlo incustodito. Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione
dell’utensile o di sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si abbia cura di togliere
chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. Non forzare utensili
e accessori di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature diversi, o l’impiego del
presente utensile per scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina strattonando il cavo di
alimentazione. Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli
bordi taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più
sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Controllare periodicamente lo stato del
cavo di alimentazione, e se danneggiato farlo riparare presso un Centro
di Assistenza tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente che non vi siano parti
danneggiate e che l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle parti mobili
assicurandosi che non vi siano grippaggi, danni ai componenti o ai
supporti, ed altre condizioni che possono compromettere il buon
funzionamento dell’utensile. Dispositivi di sicurezza e altre parti
difettose devono essere riparate o sostituite secondo le modalità
previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e provvedere alla sua
sostituzione ricorrendo ad un Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati DEWALT per
le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali norme di sicurezza
vigenti. Per evitare pericolo di infortuni, le riparazioni alle
apparecchiature elettriche devono essere effettuate esclusivamente da
personale qualificato.
Norme aggiuntive di sicurezza per seghe a banco
• Controllate che la lama ruoti nella direzione corretta e che i denti siano
rivolti verso la parte anteriore della sega a banco.
• Assicuratevi che tutte le manopole di bloccaggio siano strette prima di
iniziare qualsiasi operazione.
• Verificate che tutta la lama e le flange siano pulite e che i lati incassati
della flangia siano a contatto con la lama. Serrate bene il dado di
fissaggio dell’albero.
• Mantenete la lama della sega affilata e montata correttamente.
• Accertatevi che il coltello apritaglio sia regolato alla corretta distanza
dalla lama - max. 5 mm.
• Prima di azionare la sega, accertatevi sempre che siano correttamente
in posizione le protezioni superiore ed inferiore della lama.
• Tenete le mani lontano dalla traiettoria della lama della sega.
• Scollegate la macchina dalla rete di alimentazione elettrica prima di
procedere alla sostituzione della lama o ad interventi di manutenzione.
• Utilizzate sempre uno spingipezzo, avendo cura di non avvicinare le
mani a più di 150 mm dalla lama della sega quando in funzione.
• Non tentate di utilizzare la sega a tensioni diverse da quelle raccomandate.
• Non lubrificate la lama quando è in funzione.
• Non mettete le mani al di dietro o attorno alla lama.
• Non collocare mai le mani nell’area della lama quando la sega
è connessa all’alimentazione elettrica.
• Sostituire l’inserto del piano, se usurato.
• Durante il trasporto, verificare che la parte superiore della lama della
sega sia coperta, ad esempio dal riparo.
• Non utilizzare il riparo per il trasporto o l’imballaggio e la spedizione.
• Quando si maneggia una lama di sega, adoperare un supporto o
indossare dei guanti.
49
ITALIANO
• Non usare lame di diametro più grande o più piccolo di quello suggerito.
Per informazioni sui valori nominali delle lame, fare riferimento ai dati
tecnici. Adoperare esclusivamente le lame specificate nel presente
manuale, conformi alla normativa EN-847-1.
• Considerare l’opportunità di applicare lame speciali antirumore.
• Non utilizzare lame in acciaio rapido.
• Non utilizzare lame di sega spaccate o danneggiate.
• Non utilizzare mole a disco.
• Non lavorare metalli ferrosi, metalli non ferrosi o materiali in muratura.
Rischi residui
I rischi seguenti riguardano l’utilizzo di seghe:
- ferite provocate dal contatto con parti rotanti
L’applicazione delle norme di sicurezza pertinenti e l’installazione di
dispositivi di sicurezza non consentono comunque di eliminare i seguenti
rischi residui:
- Diminuzione dell’udito.
- Rischio di incidenti provocati da parti scoperte della lama della sega in
rotazione.
- Rischio di ferirsi durante la sostituzione della lama.
- Rischio di schiacciamento delle dita durante l’apertura delle difese.
- Pericoli per la salute causati dall’inspirazione della polvere prodotta
durante la segatura del legno, in modo particolare quercia, faggio e MDF.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Macchina parzialmente assemblata
1 Scatola contenente:
1 Gruppo guida a quartabuono/guida pezzo
1 Piastra della guida
1 Cuneo
1 Riparo lama superiore
1 Asta
1 Chiave 13/17 mm
1 Chiave 20/22 mm
1 Chiave per brugole 4 mm
1 Chiave per brugole 5 mm
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il banco sega DW719 è stato disegnato per tagliare il legno in due modi
diversi e consentire le quattro principali operazioni di taglio - longitudinale,
trasversale, a sbieco e a quartabuono - in modo accurato e preciso.
Modalità di taglio longitudinale
Nella modalità di taglio longitudinale, la macchina viene usata per
completare una tradizionale operazione di taglio e segare i pezzi di legno
inserendoli manualmente nella sega.
Modalità di taglio trasversale
La modalità di taglio trasversale della lama viene impiegata per tutti i tagli
trasversali e le operazioni a sbieco in cui il pezzo da lavorare viene tenuto
fermo mentre la lama lo attraversa.
A1
1 Tabella
2 Inserto della tabella
3 Riparo lama superiore
4 Gruppo guida a quartabuono/guida pezzo
50
5 Interruttore acceso/spento
6 Gruppo leva della traversa e leva di sollevamento
7 Piastra di sostegno per guida a quartabuono/guida pezzo
8 Cuneo
9 Lama
10 Ghiera di bloccaggio del livello lama
11 Leva di posizionamento pezzo per il taglio
12 Scala di inclinazione
13 Maniglia di arresto inclinazione
14 Asta
Componenti e accessori optional
A2
15 Sgabello
16 Piano aggiunto
17 Estensione per la scala
18 Guida parallela
19 Piano di scorrimento
20 Guida a quartabuono
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione corrisponda a quello indicato
sulla targhetta.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre
la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) - utensili elettrici
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina vecchia in modo
appropriato; è pericoloso inserire una spina con i conduttori di rame
scoperti in una presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà essere di tipo
omologato e di dimensione idonee a garantire l’alimentazione elettrica
della macchina (vedere le caratteristiche tecniche). La dimensione minima
del conduttore è 1,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la regolazione disinserire
sempre la spina dalla presa di alimentazione.
Apertura dell’imballaggio della sega e suoi componenti (fig. B1 - B6)
I fori (19) nella scatola sono stati praticati per agevolarne il trasporto (fig. B1).
• Estrarre con cautela la sega dal materiale di imballaggio.
• Capovolgere la sega (fig. B2).
• Tagliare le fascette che bloccano sulla macchina i blocchi di
imballaggio (fig. B3).
• Rimuovere le fascette e i blocchi di imballaggio.
• Estrarre la scatola con i componenti (fig. B4).
• Con la lama in posizione di taglio, cioè bloccata al centro del piano,
capovolgere la sega come mostrato in figura (fig. B5).
• Montare il cuneo (8) come descritto in seguito.
• Mettere la sega in posizione verticale.
• Mettere l’asta di spinta (14) nell’apposita sede, sul lato anteriore della
macchina (fig. B6).
L’asta di spinta deve restare sempre in posizione quando non
è in uso.
ITALIANO
Montaggio e regolazione del cuneo (fig. C1 - C8)
La posizione di montaggio del cuneo dipende dalla dimensione della lama:
fessura (20) per le lame piccole, fessura (21) per le lame grandi (fig C1).
La posizione corretta si ottiene quando il raggio del corpo del cuneo (8)
è a massimo 5 mm dalle estremità dei denti della lama (fig. C2).
• Con la sega sul lato, abbassare la lama allentando la ghiera di
bloccaggio del livello della lama (10) e ruotando in senso antiorario il
gruppo leva della traversa e di sollevamento (6). Serrare di nuovo la
ghiera di bloccaggio del livello della lama (fig. C3).
• Allentare le viti (24 & 25) (fig. C4). Togliere il riparo della lama (26),
sollevando la parte superiore (fig. C5), facendo scorrere in avanti il
riparo per liberare le scanalature aperte all’estremità (27) e sollevando
poi la parte inferiore (fig. C6).
• A partire dal lato superiore del piano, inserire il cuneo (8) nell’inserto del
piano (2) (fig. C7).
• Il cuneo (8) è fissato a una piastra mediante bulloni di 13 mm (28).
Con la chiave da 13 mm (29), allentare i bulloni (28) e regolare la
posizione del cuneo, come necessario.
• Serrare di nuovo saldamente i bulloni (28).
• Rimettere in posizione il riparo del mandrino della lama (26), collocando
le scanalature aperte all’estremità (27) sopra le viti (25) e poi facendo
scivolare indietro il riparo per allineare le cavità (30) sulle viti (24) (fig. C8).
• Stringere nuovamente le viti (24 & 25).
Montaggio del riparo della lama superiore (fig. C9)
Il riparo superiore (3) è fermato in posizione da un dado e una vite M6.
• Con la sega in posizione verticale, fermare il riparo sul cuneo mediante
il dado (31) e il bullone (32) forniti.
• Il riparo non richiede ulteriore regolazione. Guidato attraverso la
scanalatura nel cuneo, il riparo è libero di spostarsi in alto e in basso,
seguendo sempre esattamente lo spessore del pezzo lavorato.
Installazione del gruppo guida a quartabuono e guida pezzo
(fig. D1 - D8 & E1 - E6)
Il banco sega è provvisto di scanalature a coda di rondine sui quattro lati
per consentire il montaggio degli accessori e del gruppo guida a
quartabuono e guida pezzo.
Il gruppo guida a quartabuono e guida pezzo (4) è composto da due profili
in alluminio giuntati in perpendicolare mediante un quadrante (33) (fig. D1)
Il profilo più lungo è la guida (34), mentre il più corto è il supporto della
guida (35) che si fissa alla piastra della guida Il quadrante consente le
posizioni a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° e 90° a sinistra e a destra e viene
fissato con l’apposita manopola di arresto (36) (fig. D3).
La guida (34) è reversibile: il pezzo da lavorare può essere guidato sulla
faccia di 80 mm o su quella di 11 mm, per consentire l’uso di un’asta di
spinta quando si segano pezzi sottili.
• Per l’impostazione su 11 mm, allentare la manopola di arresto della
guida (37) e far scivolare la guida (34) fuori dal quadrante (33).
• Ruotare la guida e bloccare nuovamente il quadrante nella fessura, come
mostrato (fig. D4). Guidare il pezzo da lavorare lungo il bordo in basso (38).
• Per utilizzare l’altezza complessiva di 80 mm, far scivolare la guida nel
quadrante con il bordo largo (39) in posizione verticale (fig. D5).
Installazione del gruppo guida a quartabuono e guida pezzo per il taglio
longitudinale (fig. D6 - D8)
Il gruppo guida a quartabuono e guida pezzo (4) possono può essere
usato in due modi diversi per eseguire il taglio.
Piastra su coda di rondine anteriore: guida e supporto della guida
allineati alla lama.
• Collocare la piastra all’estremità della coda di rondine (40), sul bordo
anteriore del piano (1) e farla scivolare sul piano come mostrato (fig. D6).
• Far scivolare la guida nella relativa piastra (7) e bloccarla con la
manopola di arresto del supporto guida (41) che si trova sul lato destro
del supporto guida.
• Far scivolare la piastra della guida nella posizione necessaria e serrare
la manopola di arresto (42), ubicata sulla base del supporto guida.
• Per regolare la posizione della guida, sbloccare la manopola di arresto
della guida (37) sul quadrante a quartabuono (33) e far scivolare la
guida (34) nella posizione necessaria (fig. D7).
Piastra sulla coda di rondine destra: guida e supporto guida ad angoli retti
• Collocare la piastra con attaccata la guida all’estremità della coda di
rondine (40), sul lato destro del piano (1) e farla scivolare sul piano
come mostrato (fig. D6).
• Impostare il quadrante (33) su 0° per allineare la guida parallelamente
alla lama (fig. D8).
• Per controllare la precisione dell’impostazione, collocare la guida
contro la lama.
• Per garantire la stabilità, la piastra e il supporto della guida devono
essere posizionati a metà della lunghezza della guida.
• Serrare la manopola di arresto (42) che si trova sul lato inferiore della
piastra della guida (fig. D6).
Montaggio della guida per la modalità di taglio trasversale - Tagli
trasversali e a sbieco (fig. E1 - E5)
Il gruppo guida a quartabuono e guida pezzo (4) può essere usato in due
modi diversi per eseguire i tagli trasversali e a sbieco.
Piastra su coda di rondine anteriore: guida e supporto guida ad angoli retti
• Installare il gruppo guida a quartabuono/guida pezzo nella coda di
rondine sul lato anteriore del piano, a sinistra della lama (fig. E1).
• Sbloccare la manopola di arresto quadrante (36) e posizionare su 0° il
puntatore del quadrante.
• Ora la guida è in posizione 90° sulla lama e deve essere posizionata
per consentire alla lama di spostarsi senza ostacoli oltre la fine.
• Serrare la manopola di arresto (36).
• Sostenere il pezzo da lavorare contro la guida e tirare la lama per
effettuare un taglio trasversale.
• Per i tagli a sbieco, impostare sul quadrante (33) l’inclinazione
necessaria (fig. E2).
• Per azionare la traversa con la mano sinistra, far scivolare la piastra
della guida lungo il lato anteriore del piano, con il supporto della guida
ritratto (fig. E3), a destra della lama. Il lato sinistro della lama è più
adatto ad azionare la traversa con la mano destra.
Per motivi di sicurezza, durante i tagli trasversali fermare il
pezzo di lavoro sulla guida.
Piastra sulla coda di rondine sinistra: guida e supporto della guida allineati
• Sbloccare e rimuovere il gruppo guida a quartabuono e guida pezzo.
• Far scivolare il gruppo completo assieme alla piastra sulla coda di
rondine sul lato sinistro del piano (fig. E4).
• Sbloccare la manopola di arresto quadrante (36) e posizionare la guida
sull’angolo desiderato (fig. E5).
• Bloccare di nuovo la manopola di arresto del quadrante.
• Sbloccare la manopola di arresto della guida (37) e posizionare la guida
perché offra il massimo supporto. Verificare che la lama non tagli la guida!
• La distanza tra la guida e la lama deve essere tale che il pezzo da
sottoporre a taglio trasversale non tocchi la lama. Quindi bloccare la
posizione con la manopola di arresto della piastra della guida (42).
Regolazione della lama in altezza (fig. F).
La lama può essere sollevata e abbassata ruotando la leva della traversa e
di sollevamento (6).
• Allentare la ghiera di bloccaggio del livello della lama (10) e posizionare
la lama sull’altezza desiderata.
• Verificare che, durante il taglio, i tre denti superiori della lama penetrino
appena la superficie superiore del pezzo.
51
ITALIANO
Ciò garantisce che, in ogni dato momento, il maggior numero possibile
di denti sia impegnato a rimuovere materiale, garantendo così
prestazioni ottimali.
• Serrare la ghiera di bloccaggio (10).
• Nella figura il riparo è sollevato esclusivamente per mostrare
con più chiarezza l’impostazione. Prima di effettuare il taglio,
accertare che il riparo sia nella posizione corretta.
• Non abbassare ulteriormente la lama quando il suo riparo
tocca il piano.
Regolazione dell’inclinazione della lama (fig. G1 - G5)
Regolazione ad angolo retto
La macchina è provvista di un arresto regolabile presso 0° che agevola la
regolazione dell’angolo retto (fig. G1).
• Sbloccare la leva di arresto inclinazione (13) e impostare la lama su 0°,
per formare un angolo retto con il piano.
• Serrare la manopola di arresto inclinazione.
• Collocare una squadra a triangolo in verticale tra il piano e la lama (fig. G2).
Evitare il contatto della squadra con la punta dei denti della
lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Regolare il bullone eccentrico (43) assicurando l’arresto (44) alla
macchina mediante una chiave da 17 mm (fig. G1).
• Quando la lama è ad angolo retto, controllare che l’indicatore di
inclinazione (45) segnali 0° sulla scala di inclinazione (12) (fig. G3).
• Altrimenti, allentare le viti (46), spostare la scala (12) su 0° e serrare
le viti (fig. G1).
Regolazione dell’inclinazione della lama
La macchina è provvista di un arresto regolabile presso 45° e dispone di
una funzione per tagliare oltre l’arresto, su 47° (fig. G4).
• Sbloccare la leva di arresto inclinazione (13) e inclinare la lama su 45°
(fig. G1).
• Serrare la manopola di arresto inclinazione.
• Controllare con un goniometro l’angolo tra la lama e il piano; l’angolo
deve misurare esattamente 45° (fig. G5).
• Regolare il bullone eccentrico (47) fissando l’arresto (48) sulla macchina
mediante una chiave da 17 mm (fig. G1 & G4).
Sostituzione della lama (fig. B5, C3 - C9 & H1 - H3)
I denti di una lama nuova sono molto affilati e possono essere
pericolosi.
• Rimuovere il riparo lama superiore (3) (fig. C9).
• Con la lama in posizione di taglio longitudinale, cioè bloccata al centro
del piano, capovolgere la sega come mostrato in figura (fig. B5).
• Abbassare la lama allentandone la ghiera di bloccaggio del livello (10) e
ruotando in senso antiorario il gruppo della leva della traversa e di
sollevamento (6). Serrare di nuovo la ghiera di bloccaggio del livello
della lama (fig. C3).
• Allentare le viti (24 & 25) (fig. C4). Togliere il riparo della lama (26),
sollevando la parte superiore (fig. C5), facendo scorrere in avanti il
riparo per liberare le scanalature aperte all’estremità (27) e sollevando
poi la parte inferiore (fig. C6).
• Togliere il cuneo (8), allentando i bulloni (28) mediante la chiave da
13 mm (29) (fig. C7).
• Inserire la vite Allen da 4 mm (49) nell’estremità del mandrino della lama
(51) e la chiave da 22 mm (50) sul dado (52) (fig. H1).
• La filettatura del dado della lama va verso sinistra: per allentare il dado
è necessario sostenere saldamente la chiave Allen e ruotarla in senso
orario.
52
• Estrarre il dado (52) e la rondella del morsetto esterno (53) (fig. H2).
• Togliere con cautela la vecchia lama liberandola dalla rondella del
morsetto interno (54) (fig. H3).
• Collocare la nuova lama (9) sulla rondella del morsetto interno (54),
verificando che i denti puntino verso il lato anteriore della macchina.
• Rimontare la rondella del morsetto esterno (53) che dovrà essere
ruotata per individuare la posizione corretta (fig. H2).
• Reinserire il dado (52) e serrarlo, mantenendo fermo il mandrino (51)
(fig. H1 & H2).
• Sostituire il cuneo (8) (fig. C7). Serrare saldamente i bulloni (28).
• Rimettere in posizione il riparo del mandrino della lama (26), collocando
le scanalature aperte all’estremità (27) sopra le viti (25) e poi facendo
scivolare indietro il riparo per allineare le cavità (30) sulle viti (24) (fig. C8).
• Stringere nuovamente le viti (24 & 25).
• Mettere la sega in posizione verticale.
• Riposizionate il riparo lama superiore (3) (fig. C9).
Regolazione della guida in parallelo alla lama, per il taglio
longitudinale (fig. J)
• Allentare la manopola di arresto piastra della guida (42) e la manopola
di bloccaggio della guida (37).
• Far scivolare l’intero gruppo verso la lama, fino a che la guida (34)
sfiora la lama.
• Regolare il quadrante della guida (33) sino a che la guida sfiora i denti
della lama sul lato anteriore e posteriore, per accertare che sia parallela
alla lama.
• Serrare la manopola di arresto della piastra della guida e controllare
che la guida sia ancora parallela.
• Serrare la manopola di bloccaggio della guida (37). Il puntatore sul
quadrante ora deve essere impostato su 90°.
Dopo avere utilizzato il gruppo nella posizione a quartabuono,
per riposizionare la guida per il taglio longitudinale, seguire la
procedura precedente che garantisce un risultato preciso.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame
eccessivamente usurate. La velocità max. di rotazione
dell’utensile non deve superare quella della lama della
troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non forzare la lama, lasciare che esegua il taglio liberamente.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico
abbia raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio
siano serrate.
• L’attrezzo e fornito con una lama per sega da 215 mm.
Utilizzare sempre questo tipo di lama per le applicazioni di
taglio longitudinale.
• Non utilizzare mai la sega per lavorazioni a mano libera!
• Non usare mai la sega per scanalare!
• Non lavorare pezzi curvi, inarcati o imbutiti. Deve esistere
almeno un lato diritto e liscio contro il guida pezzo o la guida
graduata.
• Sostenere sempre i pezzi lunghi per evitare il rinculo.
• Non rimuovere nessun residuo dalla zona della lama mentre la
lama è in funzione.
ITALIANO
Modalità di taglio longitudinale (fig. K1 & K2)
Per eseguire le operazioni standard del banco sega, la traversa della lama
deve essere bloccata in posizione centrale.
• Allentare la ghiera di bloccaggio del livello della lama (10) (fig. K1).
• Afferrare il gruppo leva della traversa e di sollevamento (6) e ruotarla in
senso orario per sbloccare la lama dalla posizione fissa sul retro.
• Spingere la levetta di posizionamento pezzo (11) verso la leva di arresto
inclinazione (13), fino a collocare la prima nella scanalatura dell’asta
della traversa (fig. K2).
• Tirare lentamente la leva per tirare la lama della sega verso la tacca.
La levetta di posizionamento pezzo (11) s’impegna automaticamente
quando la lama raggiunge la posizione corretta. La traversa della lama
è caricata a molla e la pressione della molla mantiene la lama in questa
posizione, fino a che non viene sbloccata manualmente (fig. K1).
• Dopo l’uso, tirare indietro la leva di posizionamento pezzo e riportare la
lama della sega nella posizione posteriore.
Non consentire alla lama di colpire con violenza il piano
posteriore. Guidarla mantenendo la leva della traversa.
Modalità di taglio trasversale (fig. K3)
In questa modalità, il pezzo da lavorare viene tenuto fermo contro la guida,
mentre la lama si sposta per eseguire la funzione di taglio trasversale.
• Sbloccare la traversa della lama allentando la ghiera di bloccaggio del
livello (10) e ruotando in senso orario la leva di corsa trasversale (6),
per poter spingere la lama attraverso il pezzo.
• Per riportare la traversa della lama in posizione di riposo, basta
sbloccare la leva di corsa trasversale.
• Serrare la ghiera di bloccaggio (10).
Funzione di taglio a tuffo
In modalità di taglio trasversale, la lama può essere tuffata nel pezzo da
lavorare che viene bloccato in posizione tra la guida e il cuneo per offrire la
massima lunghezza trasversale.
• Per sbloccare la traversa della lama, allentare la ghiera di bloccaggio
del livello (10) e ruotare costantemente la leva di corsa trasversale (6)
in senso orario, per permettere alla lama di attraversare il pezzo.
• Quando la lama è completamente sollevata, può essere inclinata in
base alle istruzioni precedenti.
Accensione/spegnimento (fig. L)
L’interruttore on/off del banco da sega offre molteplici vantaggi:
- funzione di sblocco in assenza di alimentazione: in caso di interruzione
dell’alimentazione - per qualsiasi motivo - l’interruttore deve essere
riattivato intenzionalmente.
- dispositivo di protezione da sovraccarico del motore: in caso di sovraccarico
del motore, l’alimentazione al motore viene interrotta. In questo caso, lasciare
raffreddare il motore per 10 minuti e poi premere il pulsante di avvio verde.
- sistema elettronico di frenatura: dopo lo spegnimento, il sistema di
frenatura produce un ronzio per circa otto secondi, mentre si resetta.
Se necessario, la macchina può essere riavviata durante questa fase.
• Per accendere la macchina, premere il tasto di avvio verde (55).
• Per spegnere la macchina, premere il tasto di arresto rosso (56).
• Verificare che la guida sia parallela alla lama.
• Posizionare la guida mediante la scala (57) (fig. M1). (Il pezzo da
lavorare, tra la lama e la guida, viene misurato e la sezione viene
conservata. Gli scarti o residui sono a sinistra della lama.)
• Se si usa il riparo superiore in posizione fissa, regolarlo sull’altezza
necessaria.
• Accendere la macchina.
• Inserire lentamente il pezzo da lavorare sotto il riparo anteriore,
mantenendolo saldamente premuto contro la guida. Lasciare che i
denti taglino, senza forzare il pezzo attraverso la lama. La velocità della
lama deve essere costante (fig. M2).
• Ricordare di usare il cuneo (14) in prossimità della lama.
• Quando il taglio è completo, spegnere la macchina.
Spegnete sempre l’utensile al termine del lavoro e prima di disinserire la spina.
Taglio di sbieco
Il gruppo della guida a quartabuono e guida pezzo può essere collocato a
sinistra oppure a destra della lama (fig. M3).
• Impostare l’angolo di inclinazione necessario.
• Procedere come per il taglio verticale.
Modalità di taglio trasversale - Taglio trasversale (fig. N1 & N2)
Taglio trasversale verticale 90° (fig. N1)
• Montare il gruppo della guida per la modalità di taglio trasversale.
Ricordare:
Quando la guida è a sinistra della lama, azionare la leva di corsa
trasversale con la mano destra.
Quando la guida è a sinistra della lama, azionare con la mano destra la
leva di corsa trasversale.
• A macchina spenta, tirare la lama della sega, per verificare con
certezza che la guida non sia sul percorso della lama.
• Contrassegnare il pezzo da lavorare e collocarlo contro la guida, con la
tacca in linea con la lama della sega.
• Accendere la macchina.
• Mantenendo saldamente il pezzo oppure bloccandolo contro la guida,
farlo attraversare dalla lama.
• Durante il taglio la pressione esercitata sul pezzo deve essere costante.
• Terminato il taglio, riportare la lama sul retro e spegnere la macchina.
Tagli angolati (fig. N2)
• Montare il gruppo della guida per la modalità di taglio trasversale.
Ricordare:
Quando la guida è a sinistra della lama, azionare la leva di corsa
trasversale con la mano destra.
Quando la guida è a sinistra della lama, azionare con la mano destra la
leva di corsa trasversale.
• Posizionare la lama sull’angolo desiderato.
• Procedere come per il taglio trasversale verticale.
Tagli di sbieco
• Impostare l’angolo di inclinazione necessario.
• Procedere come per il taglio trasversale verticale.
Tagli principali della segatrice
Modalità di taglio longitudinale (fig. M1 - M3)
Taglio verticale
• Posizionare la lama su 0°.
• Collocare la lama in posizione di taglio longitudinale.
• Collocare la lama sull’altezza desiderata.
• Montare il gruppo della guida per la modalità di taglio longitudinale, a
destra della lama, con l’estremità posteriore del livello della guida con il
retro del cuneo.
Taglio composto
Questo taglio è una combinazione tra taglio di sbieco e taglio a
quartabuono.
• Impostare l’angolo di inclinazione necessario.
• Procedere come per il taglio a quartabuono.
53
ITALIANO
Aspirazione polveri (fig. O)
La macchina è provvista di punti di connessione per lo spurgo della
polvere. Uno si trova sul lato posteriore del telaio (58) e l’alto nel riparo
superiore della lama (59).
• Per garantire risultati ottimali quando si estrae la polvere, si suggerisce
- durante le operazioni di taglio - di collegare entrambi i punti a un
dispositivo idoneo per l’estrazione della polvere.
• Impiegare aspiratori polveri conformi alle direttive pertinenti relative alle
emissioni di polveri.
• Collocare il pezzo contro la guida a quartabuono.
• Prima di effettuare un taglio, controllare che la guida non sia sul
percorso della lama e che il pezzo sarà attraversato dalla lama.
• Spingere lentamente il piano sul lato posteriore, in modo da spingere il
pezzo lungo la lama.
Manutenzione
Il Vostro prodotto DEWALT è stato studiato per durare a lungo richiedendo
solo la minima manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a manutenzione periodica.
Accessori opzionali
Gli accessori, ovvero lo sgabello (15), il piano aggiunto (16) con
l’estensione per la scala (17), la guida parallela (18), il piano di scorrimento
e la guida a quartabuono (20), sono disponibili come optional (fig. A2).
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Sgabello (fig. A2 & P1)
Lo sgabello è stato disegnato per installarvi il banco da sega come
macchina indipendente e costituire la sede ottimale per l’uso del piano
aggiunto (16) e/o del piano di scorrimento (19) (fig. A2).
• Collocare lo sgabello (15) sul pavimento, lasciando spazio sufficiente
per usare senza ostacoli eventuali accessori montati sulla macchina
(fig. P1).
• Collocare la macchina sullo sgabello, verificando che i quattro piedini
della macchina siano all’interno del telaio.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l’esterno dell’utensile
periodicamente con un panno morbido.
• Eliminare la polvere dalla macchina una volta alla settimana.
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più utilizzabili nel rispetto
dell’ambiente, si consiglia di portare il vostro vecchio utensile presso una
delle Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno della loro
eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE SODDISFAZIONE •
Piano aggiunto (fig. A2 & P2)
Il piano aggiunto (16) viene posizionato mediante il medesimo sistema a
coda di rondine e può quindi essere collocato su qualsiasi lato del piano.
Assieme alla tavola viene fornita un’estensione per la scala (17) per
agevolare al massimo le misurazioni (ad esempio può essere utilizzata in
combinazione con la guida parallela 18) (fig. A2).
• La posizione più adatta è sulla destra della macchina (fig. P2).
• Il gruppo della guida può essere usato sul piano aggiunto come sul
piano della macchina.
Guida parallela (fig. A2 & P3)
La guida parallela (18) viene adoperata nella modalità di taglio longitudinale
per estendere la guida del pezzo sull’intera lunghezza del piano (fig. A2).
• La posizione più adatta è sulla destra della lama (fig. P3).
• La guida parallela può essere usata sia sul piano della macchina sia sul
piano aggiunto.
• Regolare la guida in parallelo alla lama
• Fare riferimento alle istruzioni relative alla modalità di taglio longitudinale.
Piano di scorrimento e guida a quartabuono (fig. A2 & P4 - P6)
Il piano di scorrimento (19) e la guida a quartabuono estensibile con
arresto di estremità (20) vengono usati in modalità di taglio longitudinale
per sostenere i pezzi lunghi da sottoporre a taglio trasversale con qualsiasi
inclinazione, da 0° a 90° (fig. A2).
• L’unica posizione prevista per il piano di scorrimento e a sinistra della
macchina (fig. P4).
• Il gruppo della guida può essere usato sul piano di scorrimento come
sul piano della macchina.
• Il profilo della guida può essere riposizionato per consentire di sollevare
la guida a quartabuono fino al quadrante e ottenere una guida e un
sostegno migliori. La posizione più adatta è sulla sinistra del piano di
scorrimento.
• Collocare la lama in posizione di taglio longitudinale.
• Per i tagli trasversali diritti, posizionare la guida a 90° rispetto alla lama
(fig. P5).
• Per i tagli a quartabuono, impostare l’angolo necessario (fig. P6).
54
Se non siete completamente soddisfatti delle prestazioni del vostro
utensile DEWALT, potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per ottenere il rimborso o il cambio
dell’utensile, presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza necessaria per il vostro utensile
DEWALT nei primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà effettuata
gratuitamente da parte del Centro Assistenza autorizzato su
presentazione della prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse pienamente conforme alle
caratteristiche di funzionamento o presentasse difetti di lavorazione
o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di acquisto, provvederemo
alla sostituzione gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio, alla
sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza DEWALT, con la
prova della data di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto non sia stato causato
da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione da persone non
facenti parte del nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede Centrale DEWALT
per ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più vicino
(si prega di consultare il retro del presente manuale). In alternativa, sul
nostro sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo di dettagli sul servizio
assistenza post-vendita.
NEDERLANDS
ZAAGTAFEL VOOR TREKZAGEN DW719
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een elektrische machine van DEWALT. Jarenlange
ervaring, voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT
tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Zaagbladdiameter
Bladspindel
Max. bladdikte
Max. snelheid zaagblad
Remtijd van zaagblad
Tafel, afmetingen
Gewicht
Zaagcapaciteiten
Zaagbladdiameter
Zaagdiepte onder 90°
Zaagdiepte onder 45°
Max. afschuinhoek
Max. afkortcapaciteit bij trekzagen
Max. traverseerlengte op afkortdiepte
V
W
mm
mm
mm
min-1
s
mm
kg
DW719
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
644 x 514
28
DW719
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming zijn
met: 98/37/EEG, 89/336/EEG, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres
hieronder of op de achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/EEG & 98/37/EEG,
gemeten volgens EN 61029:
DW719
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
85,5
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
98,5
* op de werkplek
mm
mm
mm
°
mm
215
47,5
33,5
-2 - 47
47,5 x 260
395 x 20
225
52
37
-2 - 47
52 x 270
400 x 20
Standaarduitrusting:
HM zaagblad, beschermkap, gecombineerde lengte- en verstekaanslag,
duwhout
Neem de vereiste maatregelen voor gehoorbescherming
wanneer de geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
Zekeringen:
230 V machines
BM 2011163
10 A
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op
beschadiging van de machine indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Scherpe randen.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
55
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd de plaatselijk
geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel.
Lees ook onderstaande instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht. Zorg dat de
werkomgeving goed is verlicht. Gebruik elektrische machines niet in de
buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de
elektrische veiligheid door een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel goedgekeurde en als
zodanig gemerkte verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines op in een droge,
afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden waarbij
stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te fixeren. Dit is
veiliger, bovendien kan de machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet met de vinger aan de
schakelaar. Laat de schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk. Gebruik de
machine niet als u niet geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de machine volledig stil staat
voordat u deze achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer
u de machine niet gebruikt, tijdens onderhoud of bij het vervangen van
accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze handleiding.
Gebruik geen lichte machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt
voor het beoogde doel.
56
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer om de
stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt
van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Controleer regelmatig het snoer en laat dit
bij beschadigingen door een erkend DEWalt Service-center repareren.
Controleer het verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen droog en vrij van olie en
vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op beschadigingen om
er zeker van te zijn dat deze naar behoren zal functioneren.
Controleer of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid of
gebroken zijn. Ga na of de accessoires en hulpstukken correct zijn
gemonteerd en of aan alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan.
Ga bij vervanging of reparatie van beschadigde veiligheidsinrichtingen
of defecte onderdelen te werk zoals aangegeven. Gebruik geen
machine waarvan de schakelaar defect is. Laat de schakelaar
vervangen door een erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor tafelzaagmachines
• Controleer of het zaagblad in de juiste richting draait en of de
zaagtanden naar voren gericht zijn.
• Zorg ervoor dat alle kleminrichtingen zijn aangespannen voordat u
begint te werken.
• Controleer of het zaagblad en de flenzen schoon zijn en dat de
verzonken zijden van de kraag tegen het zaagblad geplaatst zijn.
Draai de borgmoer goed vast.
• Houd het zaagblad scherp en correct gezet.
• Controleer of het spouwmes zich op de juiste afstand van het zaagblad
bevindt - max. 5 mm.
• Gebruik de zaag nooit zonder de onderste en bovenste beschermkappen.
• Plaats uw handen niet in de buurt van het zaagblad.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u een zaagblad verwisselt
of andere werkzaamheden aan de zaagmachine wilt uitvoeren.
• Gebruik altijd een duwhout en zorg dat uw handen minimaal 15 cm van
het zaagblad verwijderd blijven.
• Controleer of u wel met de voorgeschreven spanning werkt.
• Breng geen smeermiddelen op het zaagblad aan wanneer dit draait.
• Terwijl u voor de machine staat is het absoluut af te raden over het
zagende gedeelte te reiken.
• Houd handen uit de buurt van het zaagblad wanneer de machine is
aangesloten op de elektrische voeding.
• Vervang het tafelinzetstuk indien versleten.
• Zorg dat tijdens transport het bovenste deel van het zaagblad is
afgedekt, bijv. door de beschermkap.
• Gebruik de beschermkap niet om de machine te hanteren of transporteren.
• Gebruik een houder of draag handschoenen bij het hanteren van
zaagbladen.
• Gebruik geen zaagbladen met een grotere of kleinere diameter dan de
zaagbladen die worden aanbevolen. Zie voor de juiste bladafmetingen
de technische gegevens. Gebruik alleen de bladen die in deze
handleiding worden gespecificeerd en voldoen aan EN 847-1.
• Overweeg om speciaal ontwikkelde geluidsarme bladen te gebruiken.
• Gebruik geen HSS-bladen.
NEDERLANDS
• Gebruik geen gescheurde of beschadigde zaagbladen.
• Gebruik geen slijpschijven.
• Zaag geen ijzerhoudende metalen (metalen met een ijzer- of
staalbestanddelen) of metselwerk.
Overige gevaren
De volgende gevaren zijn inherent aan het gebruik van deze zaagmachines:
- verwonding door het aanraken van roterende delen
Ondanks toepassing van de veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen
van beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan, en wel met name:
- Gevaar voor gehoorbeschadiging.
- Gevaar voor verwonding door de niet afgedekte gedeelten van het
zaagblad.
- Gevaar voor verwonding bij het verwisselen van het zaagblad.
- Gevaar voor beklemming van vingers bij het openen van de afdekkap.
- Gezondheidsrisico door het inademen van stof, met name bij het
verwerken van eiken- en beukehout.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Gedeeltelijk gemonteerde machine
1 Doos met:
1 Gecombineerde lengte- en verstekaanslag
1 Aanslaghouder
1 Spouwmes
1 Bovenste beschermkap
1 Duwhout
1 Steeksleutel 13/17 mm
1 Steeksleutel 20/22 mm
1 Inbussleutel 4 mm
1 Inbussleutel 5 mm
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
10 Borgring voor bladhoogte
11 Positieblokkeerhendel voor langszagen
12 Afschuiningsschaal
13 Vergrendelhendel voor afschuinen
14 Duwhout
Opties
A2
15 Onderstel
16 Tafeluitbreiding
17 Schaaluitbreiding
18 Parallelaanslag
19 Schuiftafel
20 Verstekgeleider
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde netspanning.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet de oude stekker c.q.
het oude snoer worden weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van
een los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan een goedgekeurd
verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine
(zie technische gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2. Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
De zaagtafel DW719 kan op twee verschillende manieren voor het zagen van
hout worden gebruikt. De vier belangrijkste zaagbewerkingen - langszagen,
afkorten, schuinzagen en verstekzagen - kunnen zo eenvoudig, nauwkeurig
en veilig worden uitgevoerd.
Stand “langszagen”
In de stand “langszagen” kan de machine worden gebruikt voor
standaard-langszagen en voor het zagen van brede stukken met
handmatige toevoer van het werkstuk.
Stand “trekzagen”
De stand “trekzagen” wordt gebruikt voor afkorten en verstekzagen,
waarbij het werkstuk in één stand wordt gehouden en het zaagblad door
het werkstuk wordt verplaatst.
A1
1 Tafel
2 Tafelinzetstuk
3 Bovenste beschermkap
4 Gecombineerde lengte- en verstekaanslag
5 Aan/uit-schakelaar
6 Gecombineerde hef- en traverseerhendel
7 Geleidebeugel voor lengte- en verstekaanslag
8 Spouwmes
9 Zaagblad
Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
De machine en onderdelen uitpakken (fig. B1 - B6)
De uitsparingen (19) in de behuizing zijn bedoeld om het transport te
vergemakkelijken (fig. B1).
• Haal de zaag voorzichtig uit het verpakkingsmateriaal.
• Draai de zaag om (fig. B2).
• Snij de riemen door waarmee de verzendblokken tegen de machine
zijn bevestigd (fig. B3).
• Verwijder de riemen en de verzendblokken.
• Verwijder de materiaaldoos (fig. B4).
• Draai de zaag op zijn zijkant zoals weergegeven in (fig. B5) met het blad
in stand “langszagen”, d.w.z. geblokkeerd in het midden van de tafel.
• Monteer het spouwmes (8) zoals hieronder beschreven.
• Plaats de zaag rechtop.
• Plaats het duwhout (14) in de daarvoor bestemde gleuf in de voorkant
van de machine (fig. B6).
Laat het duwhout op zijn plaats, ook indien niet in gebruik.
Monteren en afstellen van het spouwmes (fig. C1 - C8)
De stand waarop het spouwmes moet worden gemonteerd hangt af van
het formaat van het zaagblad. gleuf (20) voor kleine zaagbladen, gleuf (22)
voor grote zaagbladen (fig. C1).
De juiste stand is wanneer de hartradius van het spouwmes (8) maximaal
5 mm van de tanden van het zaagblad is verwijderd (fig. C2).
• Laat het blad zakken door de borgring voor de hoogte van het
zaagblad (10) los te draaien en de gecombineerde hef- en
traverseerhendel (6) linksom te draaien.
57
NEDERLANDS
Draai de borgring voor de hoogte van het zaagblad weer vast (fig. C3).
• Maak de schroeven (24 & 25) los (fig. C4). Verwijder de
zaagbladbeschermkap (26) door eerst de bovenkant op te tillen (fig. C5).
Schuif vervolgens de beschermkap naar voren om de gleuven met open
eind (27) vrij te maken zodat de onderkant kan worden opgetild (fig. C6).
• Steek het spouwmes (8) vanaf de bovenkant van het tafelblad in het
tafelinzetstuk (2) (fig. C7).
• Het spouwmes (8) wordt tegen een beugel geklemd met bouten van
13 mm (28). Draai met de steeksleutel van 13 mm (29) de bouten (28)
los en corrigeer de stand van het spouwmes.
• Draai de bouten (28) weer stevig vast.
• Plaats de beschermpkap (26) terug door eerst de gleuven met open
eind (27) over de schroeven (25) te plaatsen. Schuif vervolgens de
beschermkap naar achteren om de uitsparingen (30) in lijn te brengen
voor plaatsing over de schroeven (24) (fig. C8).
• Draai de schroeven (24 & 25) weer vast.
Monteren van de bovenste beschermkap (fig. C9)
De bovenste beschermkap (3) wordt bevestigd met een M6 bout en een
moer.
• Houd de zaag rechtop en bevestig de beschermkap aan het
spouwmes met de meegeleverde moer (31) en bout (32).
• De beschermkap hoeft niet verder te worden afgesteld. Omdat de
beschermkap vrij op en neer kan bewegen langs de gleuf in het
spouwmes, volgt hij altijd de exacte dikte van het werkstuk.
Monteren van de gecombineerde lengte- en verstekaanslag
(fig. D1 - D9 & E1 - E7)
De zaagtafel is aan alle zijden voorzien van zwaluwstaartprofielen voor het
bevestigen van alle accessoires en de gecombineerde lengte- en
verstekaanslag.
De gecombineerde lengte- en verstekaanslag (4) bestaat uit twee
aluminium profielen die worden verbonden door een verstekgradenboog
(33) (fig. D1). Het lange profiel is de aanslag (34) en het korte profiel is de
aanslagsteun (35) die wordt bevestigd aan de aanslaghouder (7) (fig. D2).
De verstekgradenboog kan links en rechts op 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°
en 90° worden geplaatst, en kan worden vastgezet met de blokkeerknop
van de verstekgradenboog (36) (fig. D3).
De aanslag (34) is omkeerbaar: het werkstuk kan langs de aanslagkant
van 80 mm hoog of langs de aanslagkant van 11 mm hoog worden geleid,
zodat het duwhout ook bij het langszagen van dunne werkstukken kan
worden gebruikt.
• Draai, om de zijde van 11 mm te gebruiken, de blokkeerknop (37)
los en schuif de aanslag (34) uit de verstekgradenboog (23).
• Draai de aanslag en laat de schaal weer in de groef vallen, zoals
weergegeven (fig. D4). Geleid het werkstuk langs de smalle zijde (38).
• Schuif, om de volledige hoogte van 80 mm te gebruiken, de aanslag
met de brede zijde (39) verticaal in de verstekgradenboog (fig. D5).
Monteren van de gecombineerde lengte- en verstekaanslag voor de
stand “langszagen” (fig. D6 - D8).
De gecombineerde lengte- en verstekaanslag (4) kan op twee
verschillende manieren worden gebruikt om deze zaagbewerking uit te
voeren.
Houder in voorste zwaluwstaart: aanslag en aanslagsteun in lijn met het
zaagblad
• Plaats de houder op het uiteinde van de zwaluwstaart (40) aan de
voorrand van de tafel (1) en schuif deze erop zoals weergegeven (fig. D6).
• Schuif de aanslagsteun in de aanslaghouder (7) en vergrendel deze
met blokkeerknop voor de aanslagsteun (41), die aan de rechterkant
van de aanslaghouder zit.
• Schuif de aanslaghouder naar de gewenste positie en draai de
borgknop (42) vast, die aan de onderkant van de aanslaghouder zit.
58
• Draai, om de stand van de aanslag te veranderen, de
aanslagblokkeerknop (37) op de verstekgradenboog (33) en schuif de
aanslag (34) in de gewenste positie (fig. D7).
Houder in rechter zwaluwstaart:
aanslag en aanslagsteun maken een rechte hoek
• Plaats de houder met de aanslag daaraan bevestigd op het uiteinde
van de zwaluwstaart (40) aan de rechterkant van de tafel (1) en schuif
deze erop zoals weergegeven (fig. D6).
• Zet de verstekgradenboog (33) op 0° om het zaagblad met de aanslag
te richten (fig. D8).
• Controleer of de afstelling correct is, door de aanslag tegen het
zaagblad te schuiven.
• Plaats voor een optimale stabiliteit de aanslaghouder en de
aanslagsteun in het midden van de aanslag.
• Draai de borgknop (42) aan de onderkant van de aanslaghouder
(fig. D6) vast.
Monteren van de aanslag voor de stand “trekzagen” - afkorten en
verstekzagen (fig. E1 - E5)
De gecombineerde lengte- en verstekaanslag (4) kan op twee verschillende
manieren worden gebruikt om deze zaagbewerkingen uit te voeren.
Houder in voorste zwaluwstaart: aanslag en aanslagsteun maken een
rechte hoek
• Monteer de gecombineerde lengte- en verstekaanslag in de zwaluwstaart
aan de voorzijde van de tafel, links van het zaagblad (fig. E1).
• Draai de blokkeerknop van de verstekgradenboog (36) los en zet de
wijzer op 0°.
• De aanslag staat nu haaks op het zaagblad en moet zodanig worden
gepositioneerd, dat het zaagblad langs de aanslag kan bewegen.
• Draai de blokkeerknop van de aanslag (36) vast.
• Houd het werkstuk tegen de aanslag en trek het zaagblad erdoor om
een afkortzaagbewerking uit te voeren.
• Stel voor verstekzagen de gewenste hoek in op de verstekgradenboog
(33) (fig. E2).
• Schuif de aanslaghouder met ingetrokken aanslaghouder langs de
voorzijde van de zaagtafel naar rechts langs het zaagblad (fig. E3),
om de zaagbewerking met de linker hand uit te kunnen voeren.
Voor rechtshandigen verdient het aanbeveling, met de aanslag links te
werken.
Klem het werkstuk voor optimale veiligheid bij het afkorten
tegen de aanslag.
Houder in linker zwaluwstaart: aanslag en aanslagsteun in lijn
• Ontgrendel en verwijder de gecombineerde lengte- en verstekaanslag.
• Schuif de aanslag op het zwaluwstaartprofiel links op de zaagtafel
(fig. E4).
• Ontgrendel de blokkeerknop van de verstekgradenboog (36) en stel de
aanslag in op de gewenste hoek (fig. E5).
• Draai de blokkeerknop van de verstekgradenboog weer vast.
• Los de aanslagblokkeerknop (37) en positioneer de aanslag zodanig,
dat een optimale geleiding wordt verkregen. Zorg ervoor dat het
zaagblad niet in de aanslag snijdt!
• Positioneer de aanslag op een dusdanige afstand van het zaagblad dat
het af te korten werkstuk het zaagblad niet raakt. Zet de aanslag vast
met de blokkeerknop (42) van de aanslaghouder.
Instellen van de zaagdiepte (fig. F)
Het zaagblad kan in hoogte worden versteld door het verdraaien van de
gecombineerde hef- en traverseerhendel (6).
• Draai de borgring (10) voor de bladhoogte los en zet het blad op de
gewenste hoogte.
NEDERLANDS
• Zorg dat de bovenste drie tanden van het zaagblad bij het zagen net
boven de bovenzijde van het werkstuk uitsteken. Zo zijn de prestaties
optimaal, omdat het grootst mogelijke aantal tanden door het werkstuk
snijdt.
• Draai de borgring vast (10).
• Om de instelling duidelijk te kunnen weergeven is de
beschermkap in de figuur omhooggeklapt. Zorg dat de
beschermkap voor het zagen in de juiste stand staat.
• Laat het zaagblad niet verder zakken wanneer de
beschermkap over de volle lengte de zaagtafel raakt.
Afstellen van de hoek van het zaagblad (fig. G1 - G5)
Afstellen van de rechte hoek
De machine heeft een instelbare stop op 0° voor het eenvoudig instellen
van een rechte hoek (fig. G1).
• Draai de vergrendelhendel voor afschuinen (13) los en zet het zaagblad
op 0°, waardoor een rechte hoek ten opzichte van de tafel wordt
gecreëerd.
• Draai de vergrendelhendel voor afschuinen vast.
• Plaats een winkelhaak op de zaagtafel en tegen het zaagblad (fig. G2).
Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Verdraai met een steeksleutel van 17 mm zo nodig de excenter bout
(43) waarmee de aanslag (44) aan de machine is bevestigd.
• Wanneer het zaagblad haaks is, controleer dan of de
afschuinindicator (45) 0° op de afschuinschaal (12) (fig. G3) aangeeft.
• Wanneer dit niet het geval is draai dan de bouten (46) los, verschuif
de schaal (12) naar 0° en draai de bouten weer vast (fig. G1).
Afschuininstelling van het zaagblad
De machine heeft ook een afstelbare stop bij 45°, en heeft de mogelijkheid
om verder te zagen dan de stop tot 47° (fig. G4).
• Zet de vergrendelhendel voor afschuinen (13) los en plaats het
zaagblad op 45° (fig. G1).
• Draai de vergrendelhendel voor afschuinen vast.
• Controleer de hoek tussen het zaagblad en de tafel met behulp van
een gradenboog; de hoek moet exact 45° bedragen (fig. G5).
• Verdraai met een steeksleutel van 17 mm zo nodig de excenter bout (47)
waarmee de aanslag (48) aan de machine is bevestigd (fig. G1 & G4).
Verwisselen van het zaagblad (fig. B5, C3 - C9 & H1 - H3)
De tanden van een nieuw blad zijn erg scherp en kunnen
gevaarlijk zijn.
• Verwijder de bovenste beschermkap (3) (fig. C9).
• Draai de zaag op zijn zijkant zoals weergegeven in (fig. B5) met het
blad in stand “langszagen”, d.w.z. geblokkeerd in het midden van de
tafel.
• Laat het blad zakken door de borgring voor de hoogte van het
zaagblad (10) los te draaien en de gecombineerde hef- en
traverseerhendel (6) linksom te draaien. Draai de borgring voor de
hoogte van het zaagblad weer vast (fig. C3).
• Maak de schroeven (24 & 25) los (fig. C4). Verwijder de
zaagbladbeschermkap (26) door eerst de bovenkant op te tillen (fig.
C5). Schuif vervolgens de beschermkap naar voren om de gleuven met
open eind (27) vrij te maken zodat de onderkant kan worden opgetild
(fig. C6).
• Verwijder het spouwmes (8) door het losdraaien van de bouten (28)
met behulp van de steeksleutel van 13 mm (fig. C7).
• Plaats de inbussleutel (49) van 4 mm in het uiteinde van de bladspindel
(51) en plaats de steeksleutel (50) van 22 mm op de moer (52) (fig. H1).
• De zaagbladmoer heeft linkse draad, houd daarom de inbussleutel stevig
vast en draai de steeksleutel rechtsom om de moer los te draaien.
• Verwijder de moer (52) en de buitenste klemring (53) (fig. H2).
• Verwijder het oude zaagblad, door het voorzichtig van de binnenste
klemring (54) te trekken (fig. H3).
• Plaats het nieuwe zaagblad (9) op de binnenste klemring (54); zorg dat
de tanden naar de voorzijde van de machine wijzen.
• Monteer de buitenste klemring (53) weer; draai deze totdat de juiste
positie is gevonden (fig. H2).
• Monteer de moer (52) weer en draai deze vast en houdt de spindel (51)
vast (fig. H1 & H2).
• Breng het spouwmes (8) weer aan (fig. C7). Draai de bouten (28) stevig
vast.
• Plaats de beschermpkap (26) terug door eerst de gleuven met open
eind (27) over de schroeven (25) te plaatsen. Schuif vervolgens de
beschermkap naar achteren om de uitsparingen (30) in lijn te brengen
voor plaatsing over de schroeven (24) (fig. C8).
• Draai de schroeven (24 & 25) weer vast.
• Plaats de zaag rechtop.
• Monteer de bovenste zaagbladbeschermkap (3) (fig. C9).
Afstellen van de aanslag voor langszagen: parallel aan het zaagblad
(fig. J)
• Draai de blokkeerknop van de aanslaghouder (42) en de blokkeerknop
van de aanslag (37) los.
• Schuif de aanslag (34) in de richting van het zaagblad totdat dit net
wordt geraakt.
• Verstel de verstekgradenboog (33) zodanig, dat de aanslag de tanden
van het zaagblad zowel voor als achter net raakt en dus parallel staat
met het zaagblad.
• Draai de blokkeerknop (32) van de aanslaghouder vast en controleer of
de aanslag nog steeds parallel met het zaagblad staat.
• Draai de blokkeerknop van de aanslag (37) vast. De wijzer van de
verstekgradenboog moet nu op 90° staan.
Na het gebruik van de aanslag voor verstekzagen kan deze
weer voor langszagen worden ingesteld zoals hiervoor
beschreven. Zo is de nauwkeurigheid steeds gewaarborgd.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan de
geldende voorschriften.
• Breng het juiste zaagblad aan. Gebruik geen overmatig
versleten zaagbladen. Het zaagblad moet geschikt zijn voor
het maximum toerental van de machine.
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad uit.
Forceer het zagen niet.
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• De machine wordt geleverd met een zaagblad van 215 mm.
Gebruik altijd dit type zaagblad voor langszagen.
• Zaag met deze zaag nooit uit de vrije hand!
• Gebruik uw zaag nooit om te frezen!
• Zaag geen kromme, gebogen of schotelvormige werkstukken.
Er moet minstens een rechte, gladde zijde aanwezig zijn om
tegen de zaaggeleider of verstekgeleider te leggen.
• Ondersteun lange werkstukken altijd om terugslag te voorkomen.
• Verwijder geen afgezaagde stukken van het blad als het blad
draait.
59
NEDERLANDS
Stand “langszagen” (fig. K1 & K2)
Om standaard zaagbewerkingen uit te voeren moet het motorblok met
zaagblad in de middelste stand worden vastgezet.
• Draai de borgring (10) voor de hoogte van het zaagblad weer vast
(fig. K1).
• Houd de traverseerhendel (6) vast en draai deze rechtsom om het
zaagblad uit de achterste vergrendeling los te zetten.
• Duw de positieblokkeerhendel voor langszagen (11) naar de
vergrendelhendel voor afschuinen (13) totdat de hendel in de groef van
de traverseerstang valt (fig. K2).
• Trek de hendel langzaam naar voren om het zaagblad door de
zaagspleet te trekken. De positieblokkeerhendel voor langszagen (11)
grijpt automatisch aan wanneer de juiste zaagbladstand is bereikt.
Het motorblok met zaagblad heeft een veermechanisme; door de
veerspanning blijft het motorblok met zaagblad in deze positie totdat
het handmatig wordt losgezet (fig. K1).
• Trek na het uitvoeren van een zaagsnede de positieblokkeerhendel voor
langszagen terug en zet het zaagblad terug in de achterste positie.
Laat het motorblok niet met volle kracht tegen de achterzijde
aankomen. Houd de traverseerhendel vast en laat het
motorblok zo geleidelijk teruggaan naar de achterste positie.
Stand “trekzagen” (fig. K3)
In deze stand wordt voor het uitvoeren van de zaagbewerking het werkstuk
tegen de aanslag gehouden en wordt het zaagblad erdoor getrokken.
• Ontgrendel het motorblok met zaagblad door de borgring (10) los te
draaien en de traverseerhendel (6) rechtsom te draaien; nu kan het
zaagblad door het werkstuk worden getrokken.
• Om het motorblok met zaagblad terug te brengen in de uitgangsstand
hoeft slechts de traverseerhendel te worden losgelaten.
• Draai de borgring vast (10).
Opsteekfunctie
In de stand “trekzagen” kan het zaagblad omhoog worden gestoken door
het werkstuk, dat wordt vastgeklemd tussen de aanslag en het
spouwmes, om de maximale traverseerlengte te vergroten.
• Ontgrendel het motorblok met zaagblad door de borgring (10) los te
draaien en de traverseerhendel (6) rechtsom te draaien; nu kan het
zaagblad door het werkstuk zagen.
• Als het zaagblad in de hoogste stand staat, kan het door het werkstuk
worden getrokken, zoals hierboven beschreven.
In- en uitschakelen (fig. L)
De aan/uit-schakelaar van uw zaagtafel biedt een aantal voordelen:
- nulspanningsfunctie: na een stroomonderbreking kan de machine niet
vanzelf starten en dient de groene startknop ingedrukt te worden.
- overbelastingsbeveiliging van de motor: bij overbelasting van de motor
wordt de voedingsspanning voor de motor onderbroken. Laat in zo’n
geval de motor 10 minuten afkoelen en druk dan op de groene knop.
- elektronisch remsysteem: na het uitschakelen produceert het
remsysteem bij het resetten acht seconden lang een zoemend geluid.
De machine kan in deze periode eventueel weer worden gestart.
• Druk op de groene startknop (55) om de machine in te schakelen.
• Druk op de rode stopknop (56) om de machine uit te schakelen.
• Monteer de aanslag voor langszagen aan de rechterkant van het
zaagblad. Zorg ervoor dat de achterkant van de aanslag in lijn staat
met de achterkant van het spouwmes.
• Controleer of de aanslag parallel is met het zaagblad.
• Positioneer de aanslag met behulp van de schaal (57) (fig. M1).
(Het werkstuk is dat deel dat tussen het zaagblad en de aanslag wordt
gemeten en vastgehouden. Het afval of afgezaagde deel is links van
het zaagblad.)
• Stel de vereiste hoogte van de bovenste beschermkap in, wanneer
deze in de vaste stand wordt gebruikt.
• Schakel de machine in.
• Schuif het werkstuk langzaam onder de beschermkap; druk het hierbij
stevig tegen de aanslag. Laat de tanden zagen en forceer het werkstuk
niet door het blad. Het toerental van het zaagblad moet constant
blijven (fig. M2).
• Gebruik in de buurt van het zaagblad altijd het duwhout (14).
• Schakel de machine uit, na het voltooien van de zaagsnede.
Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is beëindigd en
voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
Schuin langszagen
De gecombineerde lengte- en verstekaanslag kan links of rechts van het
zaagblad worden aangebracht (fig. M3).
• Stel de gewenste afschuinhoek in.
• Ga te werk als bij verticaal langszagen.
Stand “trekzagen” - afkorten (fig. N1 & N2)
Verticaal afkorten 90° (fig. N1)
• Monteer de aanslag voor de stand “trekzagen”.
Let op!
Wanneer de aanslag links van het zaagblad wordt gepositioneerd,
de traverseerhendel met de rechter hand bedienen.
Wanneer de aanslag rechts van het zaagblad wordt gepositioneerd,
de traverseerhendel met de linker hand bedienen.
• Trek het zaagblad bij uitgeschakelde machine naar voren, om te
controleren of de aanslag niet in de baan van het zaagblad zit.
• Markeer het werkstuk en leg het zodanig tegen de aanslag, dat de
markering en het zaagblad op één lijn liggen.
• Schakel de machine in.
• Houd of klem het werkstuk stevig tegen de aanslag, en trek het
zaagblad door het werkstuk.
• Trek bij het zagen langzaam en gelijkmatig aan de hendel.
• Zet het zaagland terug naar achteren en schakel de machine uit na het
voltooien van de zaagsnede.
Verstekzagen (fig. N2)
• Monteer de aanslag voor de stand “trekzagen”.
Let op!
Wanneer de aanslag links van het zaagblad wordt gepositioneerd,
de traverseerhendel met de rechter hand bedienen.
Wanneer de aanslag rechts van het zaagblad wordt gepositioneerd,
de traverseerhendel met de linker hand bedienen.
• Zet het zaagblad op de gewenste hoek.
• Ga te werk als bij verticaal afkorten.
Basis zaagsneden
Stand “langszagen” (fig. M1 - M3)
Verticaal langszagen
• Zet het zaagblad op 0°.
• Zet het zaagblad in stand “langszagen”.
• Zet het zaagblad op de gewenste hoogte.
60
Afschuinen
• Stel de gewenste afschuinhoek in.
• Ga te werk als bij verticaal afkorten.
Dubbele versteksnede
Deze zaagtechniek is een combinatie van verstekzagen en afschuinen.
• Stel de gewenste afschuinhoek in.
• Ga te werk as bij verstekzagen.
NEDERLANDS
• Duw de tafel langzaam naar achteren. Op deze manier wordt het
werkstuk langs het zaagblad geleid.
Stofafzuiging (fig. O)
De machine heeft twee aansluitingen voor stofafzuiging. Een zit aan de
achterzijde van de machine (58), de ander zit in de bovenste beschermkap (59).
• Voor een optimale stofafzuiging verdient het aanbeveling om aan beide
aansluitingen een geschikt afzuigsysteem aan te sluiten.
• Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan die voldoet aan de geldende
richtlijnen voor stofemissie.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd
probleemloos te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste
behandeling en regelmatige reiniging van de machine garanderen een
hoge levensduur.
Opties
De toebehoren, d.w.z. het onderstel (15), tafeluitbreiding (16) met
schaaluitbreiding (17), parallelaanslag (18), schuiftafel (19) en
verstekaanslag (20) zijn als opties verkrijgbaar (fig. A2).
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing regelmatig schoon
met een zachte doek.
• Verwijder iedere week het zaagsel van de machine.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over de juiste accessoires.
Onderstel (fig A2 & P1)
Het onderstel is ontwikkeld om uw zaagtafel als zelfstandige machine te
gebruiken waardoor optimale ruimte voor de tafeluitbreiding (16) en/of de
schuiftafel (19) wordt gecreëerd (fig. A2).
• Plaats het onderstel (15) op de grond en laat voldoende ruimte om
hulpstuk op de machine te kunnen gebruiken (fig. P1).
• Plaats de machine op het onderstel, waarbij de vier voeten van de
machine binnen het frame moeten vallen.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is, breng deze dan naar
een DEWALT Service-center waar de machine op milieuvriendelijke wijze
zal worden verwerkt.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Tafeluitbreiding (fig A2 & P2)
De tafeluitbreiding (16) gebruikt hetzelfde zwaluwstaartsysteem voor het
positioneren en kan daarom aan iedere kant van de tafel worden
gemonteerd. Bij de tafel hoort een schaaluitbreiding (17) die zorgt voor een
optimale meetvoorziening, bijvoorbeeld wanneer de tafel wordt gebruikt in
combinatie met de parallelaanslag (18) (fig. A2).
• De geschiktste positie is aan de rechter kant van de machine (fig. P2).
• De aanslag kan zowel op de tafeluitbreiding als op de zaagtafel worden
gebruikt.
Parallelaanslag (fig. A2 & P3)
De parallelaanslag (18) wordt in de stand “langszagen” gebruikt om over
de gehele lengte van de tafel het werkstuk te geleiden (fig. A2).
• De geschiktste positie is rechts van het zaagblad (fig. P3).
• De parallelaanslag kan ofwel aan de zaagtafel of aan de tafeluitbreiding
worden gemonteerd.
• Stel de aanslag parallel aan het zaagblad af.
• Zie ook de instructies voor het zagen in stand “langszagen”.
Schuiftafel en verstekaanslag (fig. A2 & P4 - P6)
De schuiftafel (19) en uitschuifbare verstekaanslag met eindstop (20)
worden in de stand “langszagen” gebruikt als ondersteuning bij het
afkorten van lange werkstukken bij alle hoeken van 0° tot 90° (fig. A2).
• De enige geschikte positie voor de schuiftafel is links van de machine
(fig. P4).
• De aanslag kan zowel op de schuiftafel als op de zaagtafel worden
gebruikt.
• De verstekaanslag kan op de verstekgradenboog worden aangebracht,
ter vervanging van het geleiderprofiel, voor een nog betere
ondersteuning en geleiding. De enige geschikte positie is links van de
machine.
• Zet het zaagblad in stand “langszagen”.
• Voor recht afkorten; zet de aanslag haaks op het zaagblad (fig. P6).
• Voor verstekzagen; stel de gewenste hoek in (fig. P6).
• Plaats het werkstuk tegen de verstekaanslag.
• Controleer vóór het zagen dat de aanslag zich niet in de baan van het
zaagblad bevindt en dat het zaagblad het werkstuk volledig zal
doorzagen.
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om welke reden dan ook
niet geheel aan uw verwachtingen voldoet, stuurt u het dan compleet
zoals bij aankoop binnen 30 dagen terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer. U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap binnen 12 maanden na
aankoop nazicht of reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze Service-centers op vertoon
van het aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks of via uw
dealer naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap binnen 12 maanden na
datum van aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de kosteloze vervanging van alle
defecte delen of van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-hoofdkantoor naar het adres
van het dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT Service-centers en
nadere informatie over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
61
NORSK
TVERRSAGBENK DW719
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant
produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
Spenning
Motor effekt (forbruk)
Bladdiameter
Bladakselstørrelse
Maks. bladstørrelse
Maks. omdr.hastigh
Bremsetid, automatisk elektronisk
bladbrems
Arbeidsbord dimensjoner
Vekt
V
W
mm
mm
mm
et/min
s
DW719
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
mm
kg
644 x 514
28
DW719
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til:
98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen
nedenfor eller se veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 98/37/EEC, målt i
henhold til EN 61029:
DW719
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
85,5
dB(A)
98,5
* ved brukerens øre
Sagekapasitet
Bladdiameter
Sagedybde ved 90°
Sagedybde ved 45°
Maks. avfasingsvinkel
Maks. tverrsagingskapasitet
Maks. sagelengde på dybden av tverrsaging
mm
mm
mm
°
mm
215
47,5
33,5
-2 - 47
47,5 x 260
395 x 20
225
52
37
-2 - 47
52 x 270
400 x 20
Standardutstyr:TCT-blad, vern, kombinert kløv-/gjæringsskjerm,
skyvestang
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen dersom
lydnivået overskrider 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Sert. Nr.
BM 2011163
Sikring:
230 V
10 A
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av
verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke
følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Skarpe kanter.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
62
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner
å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig
sted slik at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle vernebestemmelsene til
Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende sikkerhetsforskrifter
følges for å redusere risikoen for elektrisk støt, personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan variere, og
i blant kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du
alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte
steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør,
komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved høy luftfuktighet,
forekomst av metallstøv o.l.) kan man øke sikkerheten ved å tilkoble en
jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen.
Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted,
gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy.
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for, som for
eksempel å fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast
i de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene og skader
deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i ledningen når du skal ta
støpselet ut av stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller
skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere
enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder
vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få den reparert av et
autorisert verksted om den skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk,
ved vedlikehold og ved skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy er fjernet før
maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren når den er tilkoblet
strømnettet. Pass på at strømbryteren er avslått når du setter støpselet
i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som er tillatt for utendørs
bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle skadede deler eller deksler
kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører
det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de sitter i
klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik det
skal være. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes
ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert serviceverksted. Bruk ikke
maskinen hvis den ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i
katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for
personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter.
Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for sagbord
• Pass på at bladet roterer riktig vei og at tennene peker mot sagbordets
forside.
• Pass på at alle låsehåndtak er strammet før maskinen startes.
• Pass på at alle blader og flenser er rene og at hylsens side med
utsparing ligger mot bladet. Stram spindelmutteren nøye.
• Hold sagbladet skarpt og riktig justert.
• Pass på at spaltekniven er justert til riktig avstand fra bladet maksimalt 5 mm.
• Bruk aldri sagen uten at øvre og nedre vern er satt på.
• Hold hendene unna sagbladets bane.
• Når det skiftes blad eller utføres vedlikehold, må maskinen koples fra
strømforsyningen.
• Bruk alltid en påskyver, hold aldri hendene dine nærmere enn 150 mm
fra sagbladet mens du sager.
• Bruk aldri maskinen med en annen spenning enn foreskrevet.
• Ha ikke smøremidler på bladet mens det går.
• Strekk deg ikke rundt og bak sagbladet.
• Pass på at du ikke får hendene inn i bladområdet når sagen er koplet til
en elektrisk strømkilde.
• Skift ut bordinnlegget når det er slitt.
• Under transport må det sikres at den øvre delen av sagbladet er
tildekket, for eksempel av vernet.
• Bruk ikke vernet for håndtering eller transport.
• Bruk en holder eller hansker når du håndterer et sagblad.
• Bruk ikke blader som har større eller mindre diameter enn det som
anbefales. For riktig bladstørrelse, slå opp i den tekniske
informasjonen. Bruk bare bladene som er angitt i denne håndboken, og
som oppfyller EN 847-1.
• Vurder å bruke spesielt beregnede støyreduserende blader.
• Bruk ikke HSS-blader.
• Bruk ikke hakkede eller skadede sagblader.
• Bruk ikke slipedisker.
• Ikke skjær i ferrometaller, andre metaller eller murverk.
63
NORSK
Ekstra farer
Følgende farer er forbundet med bruk av sager:
- skader som følge av berøring av roterende deler
Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås. Disse er:
- Hørselsskader.
- Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende
sagbladet.
- Fare for skader ved skifting av blad.
- Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.
- Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging
av tre, særlig eik, bjørk og MDF.
Tilbehør og tilleggsutstyr
A2
15 Støtteben
16 Forlengelsesbord
17 Skalaforlengelse
18 Parallell skjerm
19 Skyvebord
20 Gjæringsskjerm
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid
at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Delvis montert maskin
1 Boks som inneholder:
1 Kombinert kløv- og gjæringsskjerm
1 Skjermbrakett
1 Spaltekniv
1 Øvre bladvern
1 Påskyver
1 Nøkkel 13/17 mm
1 Nøkkel 20/22 mm
1 Umbrakonøkkel 4 mm
1 Umbrakonøkkel 5 mm
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din DW719-sagbenk er utformet for å kunne sage tre på to forskjellige
måter enkelt, nøyaktig og sikkert. Dette gjelder både kløyving, tverrsaging,
avfasing og gjæringssaging.
Kløvingsmodus
I kløyvingsmodus blir maskinen brukt til vanlig kløving og til å sage brede
emner når emnet mates manuelt inn til bladet.
Tverrmodus
Tverrmodus brukes til all tverrsaging og gjæringssaging der arbeidsemnet
holdes stille mens bladet føres gjennom.
A1
1 Bord
2 Bordinnlegg
3 Øvre bladvern
4 Kombinert kløv- og gjæringsskjerm
5 Strømbryter
6 Kombinert heve- og tverrhendel
7 Støttebrakett for kløv- og gjæringsskjermskinne
8 Spaltekniv
9 Blad
10 Låsering for bladhendel
11 Hendel for kløvposisjon
12 Avfasingsskala
13 Låsehendel for avfasing
14 Påskyver
64
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel
med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende
kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent
skjøteledning som er egnet til denne maskinens kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og
justering av verktøyet.
Pakke ut sagen og sagdelene (fig. B1 - B6)
Utsparingene (19) i huset er beregnet på å gjøre transporten av maskinen
enklere (fig. B1).
• Ta sagen forsiktig ut av emballasjen.
• Sett sagen opp-ned (fig. B2).
• Kutt stroppene som holder transportblokkene til maskinen (fig. B3).
• Fjern stroppene og transportblokkene.
• Trekk ut materiellkassen (fig. B4).
• Når bladet er i kløvposisjon, det vil si låst i midten av bordet, legger du
sagen på siden som vist på tegningen (fig. B5).
• Monter spaltekniven (8) ved å følge fremgangsmåten nedenfor.
• Sett sagen i stående posisjon.
• Sett skyvestangen (14) på plass i sporet på forsiden av maskinen (fig. B6).
Skyvestangen må alltid være på plass i sporet når den ikke er i
bruk.
Montere og justere spaltekniven (fig. C1 - C8)
Posisjonen for montering av spaltekniven avhenger av bladstørrelsen:
spor (20) for små blader, spor (21) for store blader (fig C1).
Den riktige posisjonen er at spaltekniven (8) skal ha en radius på
maksimalt 5 mm fra kanten av sagbladtennene (fig. C2).
• Når sagen ligger på siden, senker du bladet ved å løsne låseringen for
bladhendelen (10) og vrir den kombinerte heve- og tverrhendelen (6)
mot klokken. Stram til låseringen for bladhendelen (fig. C3).
• Løsn på skruene (24 & 25) (fig. C4). Fjern bladvernet (26) ved først å
løfte den øvre delen (fig. C5), og deretter skyve vernet forover for å
frigjøre de åpne sporene (27) for løfting av den nedre delen (fig. C6).
• Fra toppen på bordet, setter du spaltekniven (8) inn i bordinnlegget (2)
(fig. C7).
• Spaltekniven (8) festes til en klamme med 13 mm skruer (28). Bruk en
13 mm skrunøkkel (29), løsne skruene (28) og juster posisjonen til
spaltekniven som ønsket.
• Stram skruene (28) godt igjen.
NORSK
• Sett på plass beskyttelsesplaten for bladakselen (26) ved først å skyve
sporet med åpen ende (27) over skruene (25), deretter skyver du platen
bakover for å justere sporene (30) for plassering over skruene (24) (fig. C8).
• Stram skruen igjen (24 & 25).
Montere øvre bladvern (fig. C9)
Øvre bladvern (3) holdes på plass av en M6 skrue og mutter.
• Når sagen er i stående posisjon, festes vernet til spaltekniven ved hjelp
av mutteren (31) og skruen (32) som følger med.
• Vernet trenger ikke ytterligere justering. Ført gjennom sporet i
spaltekniven kan vernet bevege seg fritt opp- og nedover, slik at det
alltid følger arbeidsemnets nøyaktige tykkelse.
Montere den kombinerte kløv- og gjæringsskjermen
(fig. D1 - D8 & E1 - E6)
Sagbenken din har sinkespor på alle fire sider, som passer til alt
tilleggsutstyr og til den kombinerte kløv-og gjæringsskjermen.
Den kombinerte kløv- og gjæringsskjermen (4) er satt sammen av to
aluminiumsprofiler som holdes sammen av en gjæringskvadrant (33)
(fig D1). Den lengste profilen er skjermen (34) og den korteste profilen er
skjermstøtten (35) som festes til skjermbraketten (7) (fig. D2). Kvadranten
har posisjoner ved 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° og 90° venstre og høyre, og
festes med låsehjulet til kvadranten (36) (fig. D3).
Skjermen (34) er reversibel: arbeidsemnet kan føres langs flaten på 80 mm
eller 11 mm, slik at skyvestang kan benyttes når du kløver tynne
arbeidsemner.
• Du stiller inn for 11 mm ved å løsne på klemmehjulet for skjermen (37)
og skyve skjermen (34) ut av kvadranten (33).
• Snu skjermen og fest kvadranten igjen i åpningen, som vist (fig. D4).
Før arbeidsemnet langs den nedre flaten (38).
• Når du skal bruke full høyde på 80 mm, skyver du skjermen inn mot
kvadranten med den brede flaten (39) i vertikal posisjon (fig. D5).
Montere den kombinerte kløv- og gjæringsskjermen for
kløyvingsmodus (fig. D6 - D8).
Den kombinerte kløv- og gjæringsskjermen (4) kan brukes på to forskjellige
måter for å utføre denne operasjonen.
Brakett på fremre sinke: Skjerm og skjermstøtte på linje med blad
• Plasser braketten ved enden av sinken (40) på forsiden av bordet (1)
og skyv den på plass som vist (fig. D6).
• Skyv skjermstøtten inn i skjermbraketten (7) og lås med hjulet for
skjermstøtten (41), som du finner på høyre side av skjermbraketten.
• Skyv skjermbraketten til ønsket posisjon og stram til låsehjulet (42),
som du finner nederst på skjermbraketten.
• Du justerer posisjonen til skjermen ved å utløse hjulet til
skjermklemmen (37) på gjæringskvadranten (33) og skyve skjermen
(34) til ønsket posisjon (fig. D7).
Brakett på høyre sinke:
Skjerm og skjermstøtte i rett vinkel
• Plasser braketten med skjermen koblet til ved enden av sinken (40) på
høyre side av bordet (1) og skyv den på plass som vist (fig. D6).
• Still kvadranten (33) til 0° for å sette skjermen parallelt med bladet (fig. D8).
• Sjekk nøyaktigheten ved å plassere skjermen inn mot bladet.
• For stabilitet må skjermbraketten og støtten plasseres på midt på
skjermlengden.
• Stram til låsehjulet (42), som du finner nederst på skjermbraketten
(fig. D6).
Montere skjermen for tverrmodus - tverr- og gjæringssaging (fig. E1 - E5)
Den kombinerte kløv- og gjæringsskjermen (4) kan brukes på to forskjellige
måter for å utføre tverr- og gjæringssaging.
Brakett på fremre sinke: Skjerm og skjermstøtte i rett vinkel
• Sett den kombinerte kløv- og gjæringsskjermen i sinken på fremre
bordende, til venstre for bladet (fig. E1).
• Utløs låsehjulet til kvadranten (36) og still kvadrantpekeren til 0°.
• Skjermen står nå i 90° til bladet og må plasseres slik at bladet kan
føres fritt forbi enden.
• Stram låsehjulet (36).
• Hold arbeidsemnet mot skjermen og trekk bladet gjennom for å utføre
tverrsaging.
• Ved gjæringssaging stiller du inn ønsket vinkel på kvadranten (33) (fig. E2).
• Hvis du vil sage ved hjelp av venstre hånd, skyver du skjermbraketten
langs forsiden av bordet, mens skjermstøtten er trukket tilbake (fig. E3),
til høyre side for bladet. Venstre side for bladet er bedre egnet ved
tverrsaging ved hjelp av høyre hånd.
For å oppnå optimal sikkerhet må du feste arbeidsemnet til
skjermen ved tverrsaging.
Brakett på venstre sinke: Skjerm og skjermstøtte på linje
• Utløs og ta av den kombinerte kløv- og gjæringsskjermen.
• Skyv hele enheten med braketten inn på sinken på venstre side av
bordet (fig. E4).
• Utløs låsehjulet til kvadranten (36), og still skjermen til ønsket vinkel (fig. E5).
• Lås låsehjulet til kvadranten igjen.
• Utløs klemmehjulet til skjermen (37), og plasser skjermen slik at den gir
maksimal støtte. Pass på at bladet ikke skjærer skjermen!
• Plasser skjermen i en slik avstand fra bladet at arbeidsemnet som skal
tverrsages, ikke kommer inntil bladet. Deretter låser du det på plass
med låsehjulet til skjermbraketten (42).
Justere bladhøyden (fig. F)
Bladet kan heves og senkes når du dreier på den kombinerte heve- og
tverrhendelen (6).
• Løsne låseringen for bladet (10) og plasser bladet i ønsket høyde.
• Pass på at de øverste tre tennene på bladet bare såvidt kommer
gjennom overflaten på arbeidsemnet under saging. Dette sikrer at
maksimalt antall tenner fjerner materiell til enhver tid, slik at du oppnår
optimal ytelse.
• Stram til låseringen (10).
• For å gjøre dette klarere, er vernet løftet på tegningen, slik at
du ser innstillingen. Før du sager må du passe på at vernet står
i riktig stilling.
• Når bladvernet berører bordet, må du ikke senke bladet lenger
ned.
Justere bladvinkelen (fig. G1 - G5)
Rett vinkeljustering
Maskinen har et justerbart stopp ved 0° for enkel rett vinkeljustering (fig. G1).
• Slipp låsehendelen for avfasing (13) og plasser bladet ved 0°, noe som
danner en rett vinkel til bordet.
• Stram til låsehendelen for avfasing.
• Plasser et sett rettvinklet på bordet og oppover mot bladet (fig. G2).
Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Justere eksenterskruen (43) og fest stoppet (44) til maskinen ved
hjelp av en 17 mm skrunøkkel (fig. G1).
• Når bladet er i rett vinkel, kontrollerer du at avfasingsindikatoren (45)
angir 0° på avfasingsskalaen (12) (fig. G3).
• Hvis ikke, løsner du skruene (46), flytter skalaen (12) til 0° og
strammer skruene (fig. G1).
65
NORSK
Justere bladavfasing
Maskinen har et justerbart stopp ved 45°, og kan skjære forbi stoppene til
47° (fig. G4).
• Slipp låsehendelen for avfasing (13) og avfase bladet til 45° (fig. G1).
• Stram til låsehendelen for avfasing.
• Sjekk vinkelen til bladet i forhold til bordet ved hjelp av en vinkelmåler.
Vinkelen skal være nøyaktig 45° (fig. G5).
• Hvis det er nødvendig, justerer du eksenterskruen (47) og fester stoppet
(48) til maskinen ved hjelp av en 17 mm skrunøkkel (fig. G1 & G4).
Skifting av sagbladet (fig. B5, C3 - C9 & H1 - H3)
Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være farlige.
• Fjern øvre bladvern (3) (fig. C9).
• Når bladet er i kløvposisjon, det vil si låst i midten av bordet, legger du
sagen på siden som vist på tegningen (fig. B5).
• Senk bladet ved å løsne låseringen for bladhendelen (10) og vri den
kombinerte heve- og tverrhendelen (6) mot klokken. Stram til låseringen
for bladhendelen (fig. C3).
• Løsn på skruene (24 & 25) (fig. C4). Fjern bladvernet (26) ved først å
løfte den øvre delen (fig. C5), og deretter skyve vernet forover for å
frigjøre de åpne sporene (27) for løfting av den nedre delen (fig. C6).
• Fjern spaltekniven (8) ved å løsne skruene (28) med 13 mm-nøkkelen
(29) (fig. C7).
• Sett den 4 mm sekskantnøkkelen (49) inn i enden av bladakselen (51),
og den 22 mm skrunøkkelen (50) på mutteren (52) (fig. H1).
• Bladmutteren har en venstrehånds gjenging, derfor må du holde
sekskantnøkkelen godt, vri skrunøkkelen med klokken for å løsne.
• Fjern mutteren (52) og den ytre klemmeskiven (53) (fig. H2).
• Ta det gamle bladet forsiktig ut ved å lirke det ut av klemmeskiven (54)
(fig. H3).
• Plasser det nye bladet (9) på klemmeskiven (54). Pass på at tennene
peker mot forsiden av maskinen.
• Sett på plass den ytre klemmeskiven (53). Denne må du dreie på for å
finne riktig posisjon (fig. H2).
• Sett på plass mutteren (52) og stram til mens du holder akselen (51)
(fig. H1 & H2).
• Bytt ut spaltekniven (8) (fig. C7). Stram skruene (28) godt.
• Sett på plass beskyttelsesplaten for bladakselen (26) ved først å skyve
sporet med åpen ende (27) over skruene (25), deretter skyver du platen
bakover for å justere sporene (30) for plassering over skruene (24) (fig. C8).
• Stram skruen igjen (24 & 25).
• Sett sagen i stående posisjon.
• Sett tilbake øvre bladvern (3) (fig. C9).
Stille skjermen parallelt med bladet for kløving (fig. J)
• Løsne låsehjulet til skjermbraketten (42) og låsehjulet til skjermen (37).
• Skyv hele enheten mot bladet til skjermen (34) såvidt berører bladet.
• Juster skjermkvadranten (33) til skjermen såvidt berører bladtennene
forrest og bakerst, slik at du er sikker på at den står parallelt med bladet.
• Stram låsehjulet til skjermbraketten og sjekk at skjermen fremdeles står
parallelt.
• Stram låsehjulet til skjermen (37). Pekeren til kvadranten skal nå stå på 90°.
Når du har brukt enheten i gjæringsposisjon, tilbakestiller du
skjermen for kløving ved å følge fremgangsmåten ovenfor, slik
at resultatet blir nøyaktig.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt.
Sagbladet må være konstruert for en omdreiningshastighet
som er større enn eller lik maksimal omdreiningshastighet for
sagen.
• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.
• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot
sagbladet.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
• Verktøyet leveres med et 215 mm sagblad. Du må alltid bruke
denne bladtypen når du bruker sagen til kløyving.
• Du må aldri bruke sagen til frihåndsskjæring
• Bruk aldri sagen til slottin
• Du må ikke sage forvridde, bøyde eller skålformede
arbeidsemner. Det må være minst en rett, glatt side som ligger
inntill kløvskjermen eller gjæringsmålet.
• Du må alltid støtte lange arbeidsemner, ellers kan det oppstå
tilbakeslag.
• Ikke fjern avskårete deler fra bladområdet, mens bladet er i
drift.
Kløyvingsmodus (fig. K1 & K2)
Ved standard sagbenkbruk må bladtransporten låses i midtposisjon.
• Løsne låseringen for bladhendelen (10) (fig. K1).
• Ta tak i den kombinerte heve- og tverrhendelen (6) og drei den med
klokken for å utløse bladet fra låst posisjon bakerst.
• Skyv hendelen for kløvposisjon (11) mot låsehendelen for avfasing (13)
til hendelen står i sporet i transportstangen (fig. K2).
• Trekk sakte i hendelen for å trekke sagbladet over snittåpningen.
Hendelen for kløvposisjon (11) festes automatisk når den når riktig
bladposisjon. Bladtransporten er fjærbelastet, og fjærtrykket holder
bladet i denne posisjonen til det utløses manuelt (fig. K1).
• Etter bruk skyves hendelen for kløvposisjon tilbake og sagbladet settes
i bakre posisjon.
Du må ikke la sagbladet fyke fort bakover. Styr det ved å holde
i tverrhendelen.
Tverrmodus (fig. K3)
I denne modusen holdes arbeidsemnet stille mot skjermen, og bladet
trekkes over for å utføre tverrsaging.
• Slipp bladtransporten ved å løsne låseringen for bladet (10) og vri
tverrhendelen (6) med klokken, slik at bladet kan trekkes over
arbeidsemnet.
• Bladtransporten går tilbake i hvileposisjon når du utløser tverrhendelen.
• Stram til låseringen (10).
Oppstikkingsfunksjon
I tverrmodus kan bladet stikkes opp gjennom arbeidsemnet, som er klemt
i posisjon mellom skjermen og spaltekniven, for å utvide den maksimale
sagelengden.
• Slipp bladtransporten ved å løsne låseringen for bladet (10) og vri
tverrhendelen (6) med klokken, slik at bladet kan sage gjennom
arbeidsemnet.
• Når bladet er helt løftet opp, kan det føres som beskrevet over.
Start - stopp (fig. L)
Av/på-bryteren til sagbenken gir deg mange fordeler:
- utløsningsfunksjon ved mangel på spenning: hvis strømmen skulle bli
borte av en eller annen grunn, må bryteren aktiveres manuelt.
66
NORSK
- overbelastningsvern for motor: hvis motoren overbelastes, vil
strømforsyningen til motoren brytes. Dersom dette skjer, må du la
motoren avkjøles i 10 minutter før du trykker på den grønne
startknappen.
- elektronisk bremsesystem: etter at maskinen er slått av, vil
bremsesystemet avgi en summende lyd i cirka åtte sekunder når det
tilbakestilles. Hvis det er nødvendig, kan maskinen startes på nytt i
løpet av denne tiden.
• For å sette igang maskinen trukker du på den grønne startknappen
(55).
• For å slå av maskinen trykker du på den røde stopp-knappen (56).
Vanlig skjæring
Kløvingsmodus (fig. M1 - M3)
Vertikal kløving
• Still bladet til 0°.
• Sett bladet i kløvposisjon.
• Sett bladet i ønsket høyde.
• Monter skjermenheten for kløyvingsmodus til høyre for bladet, tilpass
den bakre enden av skjermhendelen med baksiden av spaltekniven.
• Kontroller at skjermen er parallell med bladet.
• Plasser skjermen ved å bruke skalaen (57) (fig. M1). (Arbeidsemnet
mellom bladet og skjermen blir målt og holdt på plass. Spon og
avskjær kommer til venstre for bladet.)
• Hvis du bruker øvre vern i fast posisjon, justerer du det til riktig høyde.
• Slå på maskinen.
• Mat arbeidsemnet forsiktig inn under vernet. Hold det fast presset mot
kløvskjermen. La tennene skjære, ikke tving arbeidsemnet inn mot
bladet. Bladhastigheten bør holdes konstant (fig. M2).
• Bruk alltid en skyvestang (14) når du nærmer deg bladet.
• Slå av maskinen etter at sagingen er ferdig.
Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet og før
støpselet tas ut av stikkontakten.
Avfaset kløving
Den kombinerte kløvings- og gjæringsskjermen kan plasseres enten til
venstre eller høyre for bladet (fig. M3).
• Innstille riktig avfasingsvinkel.
• Gå frem på samme måte som for vertikal kløving.
Tverrmodus - tverrsaging (fig. N1 & N2)
Vertikal tverrsaging 90° (fig. N1)
• Monter skjermenheten for tverrmodus.
Husk:
Når skjermen står til venstre for bladet, betjener du tverrhendelen med
høyre hånd.
Når skjermen står til høyre for bladet, betjener du tverrhendelen med
venstre hånd.
• Når maskinen er slått av, trekker du sagbladet over for å sikre at
skjermen helt sikkert ikke kommer inn i banen til bladet.
• Merk av arbeidsemnet, og plasser det inn mot skjermen med
skjæremerkene på linje med sagbladet.
• Slå på maskinen.
• Mens du holder eller klemmer arbeidsemnet fast mot skjermen, trekker
du bladet over arbeidsstykket.
• Oppretthold jevnt og stødig trekk under sagingen.
• Trekk bladet tilbake og slå av maskinen etter at sagingen er ferdig.
Gjæring (fig. N2)
• Monter skjermenheten for tverrmodus.
Husk:
Når skjermen står til venstre for bladet, betjener du tverrhendelen med
høyre hånd.
Når skjermen står til høyre for bladet, betjener du tverrhendelen med
venstre hånd.
• Sett skjermen i ønsket vinkel.
• Fortsett som ved vertikal tverrsaging.
Avfasing
• Innstille riktig avfasingsvinkel.
• Fortsett som ved vertikal tverrsaging.
Kombinert gjæring
Dette er en kombinasjon av gjæringssaging og avfasing.
• Innstille riktig avfasingsvinkel.
• Fortsett som ved gjæringssaging.
Støvavsug (fig. O)
Maskinen har to koplingspunkt for støvuttak. Det ene er bakerst på
maskinkassen (58), og det andre er på øvre bladvern (59).
• For optimalt støvuttak anbefaler vi at begge punkt koples til egnet
støvsugerenheter ved all saging.
• Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar med gjeldende regler om
sponutslipp.
Tilleggsutstyr
Tilbehøret, det vil si støtteben (15), forlengelsesbordet (16) med
skalaforlengelse (17), den parallelle skjermen (18), skyvebordet (19) og
gjæringsskjermen (20) kan fås som tilleggsutstyr (fig. A2).
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr.
Støtteben (fig. A2 & P1)
Støttebenet er utformet slik at du kan installere sagbenken som en
frittstående maskin, og dermed få optimal plass til å bruke
forlengelsesbordet (16) og/eller skyvebordet (19) (fig. A2).
• Plasser støttebena (15) på gulvet mens du lar det være tilstrekkelig
plass til å bruke eventuelt tilbehør som er montert på maskinen (fig. P1).
• Plasser maskinen på støttebena, og pass på at de fire føttene på
maskinen sitter innenfor rammen.
Forlengelsesbord (fig. A2 & P2)
Forlengelsesbordet (16) bruker det samme sinkesystemet for plassering,
og kan derfor plasseres på en hvilken som helst side av bordet.
Sammen med bordet leveres en skalaforlengelse (17) som fungerer som
optimal målefunksjon, for eksempel ved bruk i kombinasjon med den
parallelle skjermen (18) (fig. A2).
• Den beste siden er høyre side av maskinen (fig. P2).
• Skjermenheten kan brukes på forlengelsesbordet på samme måte som
på maskinbordet.
Parallell skjerm (fig. A2 & P3)
Den parallelle skjermen (18) brukes i kløyvingsmodus for å forlenge
kløyvingslederne over hele lengden til bordet (fig. A2).
• Den beste posisjonen er høyre side av bladet (fig. P3).
• Den parallelle skjermen kan brukes enten på maskinbordet eller
utvidelsesbordet.
• Juster skjermen parallelt til bladet.
• Se instruksjonene for å sage i kløyvingsmodus.
67
NORSK
Skyvebord og gjæringsskjerm (fig. A2 & P4 - P6)
Skyvebordet (19) og den utvidbare gjæringsskjermen med endestopp (20)
brukes i kløyvingsmodus for å støtte tverrsaging av lange arbeidsemner
ved vinkler fra 0° to 90° (fig. A2).
• Den eneste posisjonen som er mulig for skyvebordet, er på venstre
side av maskinen (fig. P4).
• Skjermenheten kan brukes på skyvebordet på samme måte som på
maskinbordet.
• Ved bytte av skjermprofil kan gjæringsskjermen tilpasses
gjæringskvadranten for bedre støtte og føring. Den best egnede
posisjonen er på venstre side av skyvebordet.
• Sett bladet i kløvposisjon.
• For rett tverrsaging settes skjermen ved 90° til bladet (fig. P5).
• For gjæringssaging innstilles riktig vinkel (fig. P6).
• Plasser arbeidsemnet mot gjæringsskjermen.
• Før du sager må du kontrollere at skjermen ikke ødelegger bladet,
og at arbeidsemnet blir skåret gjennom.
• Skyv bordet sakte bakover, dette mater arbeidsemnet langs bladet.
Vedlikehold
Din DEWALT-maskine er konstruert slik at den kan brukes i lang tid med et
minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av maskinen.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en
myk klut.
• Sagstøv må fjernes fra maskinen ukentlig.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er
utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert
serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller
ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli
endret, noe som ikke blir opplyst separat.
68
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres
innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første
12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt
DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller,
etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til
Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i
DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett
informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
SERRA CIRCULAR LONGITUDINAL DE LÂMINA DW719
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT. Muitos anos de experiência,
um desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação
fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Potência do motor (entrada)
Diâmetro da lâmina
Tamanho do eixo da lâmina
Espessura máxima da lâmina
Velocidade max. da serra
Tempo de travagem automática
da lâmina
Dimensão da mesa
Peso
Capacidade de corte
Diâmetro da lâmina
Profundidade do corte a 90°
Profundidade do corte a 45°
Ângulo máximo do bisel
Capacidade máxima de corte
transversal na travessa
Extensão longitudinal máxima na
profundidade do corte transversal
V
W
mm
mm
mm
rpm
s
DW719
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
DW719
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas foram concebidas em
conformidade com 98/37/CEE, 89/336/CEE, EN 61029, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT no endereço abaixo
ou a parte de trás do presente manual.
De acordo com as directivas 86/188/CEE & 98/37/CEE da Comunidade
Europeia, o nível de potência sonora, medido de acordo com a EN 61029, é:
DW719
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
mm
kg
644 x 514
28
mm
mm
mm
°
mm
215
47,5
33,5
-2 - 47
47,5 x 260
225
52
37
-2 - 47
52 x 270
395 x 20
400 x 20
dB(A)*
85,5
dB(A)
98,5
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a potência sonora
ultrapassar 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 2011163
Equipamento padrão:Lâmina TCT, resguardo, guia combinada para
cortes laterais e de esquadria, vareta de manipulação.
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida ou danos à
ferramenta no caso do não-cumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
Arestas afiadas.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
69
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra sempre os
regulamentos de segurança aplicáveis no seu país para reduzir o
risco de incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de tentar utilizar este
produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem provocar
ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à humidade. Ilumine bem as
áreas de trabalho. Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas à terra (p.ex. tubos,
radiadores, fogões, frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas (tais como humidade
elevada, execução de soldadura, etc.) a segurança eléctrica pode ser
aumentada intercalando-se um transformador de separação ou um
disjuntor de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta nem no cabo de
extensão. As crianças com menos de 16 anos de idade devem ser
vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior, empregue sempre
cabos previstos para uso no exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas Eléctricas, estas devem
guardadas num sítio seco, fechado à chave e fora do alcance das
crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem prender-se numa
peça móvel. Quando se trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante. Cubra o cabelo se tiver
cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o nível do ruído exceder
85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as peças a trabalhar. É mais
seguro e permite manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede com o dedo colocado no
interruptor. Verifique se o interruptor está desligado ao ligar a
ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com precaução. Não utilize
ferramentas quando estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar completamente antes de a
deixar sem vigilância. Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à manutenção ou à
substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram retiradas da ferramenta
antes de a utilizar.
70
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da ferramenta. Não force
pequenas ferramentas ou acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor e de uma maneira
mais segura se for utilizada para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da própria ferramenta,
além do que é recomendado neste manual de instruções pode dar
origem a risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não puxe pelo cabo para
tirar a ficha da tomada. Proteja o cabo contra o calor e evite o
contacto com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as ferramentas sempre
afinadas e limpas. Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique regularmente os cabos da
ferramenta e, no caso de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica DEWALT. Verifique
periodicamente os cabos de extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos, limpos e sem óleo ou
gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique cuidadosamente se esta
apresenta sinais de danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado desejado.
Verifique o bom alinhamento e fixação das peças móveis e confirme a
ausência de ruptura das peças. Verifique ainda se a montagem foi bem
feita ou se existe qualquer outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou substituir os
dispositivos de protecção ou outras peças danificadas conforme as
instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não estiver a funcionar. Mande
substituir o interruptor num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um Centro de Assistência
Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às regulamentações de
segurança que lhe dizem respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de ferramentas eléctricas deverá estar fica exclusivamente a
cargo de técnicos qualificados.
Instruções de segurança adicionais para mesas de serrar
• Certifique-se de que a lâmina roda no sentido correcto e de que os
dentes estão virados para a parte frontal da mesa de serrar.
• Verifique se todos os manípulos de travamento estão apertados antes
de começar a trabalhar.
• Certifique-se de que a lâmina e todas as flanges estão limpas e de que
as superfícies de contacto do colar estão em contacto com a lâmina.
Aperte firmemente a porca do eixo.
• Mantenha a lâmina da serra afiada e correctamente montada.
• Certifique-se de que a guia de corte está ajustada para a distância
correcta da lâmina - máximo 5 mm.
• Nunca ponha a serra a funcionar sem os resguardos superior e inferior
estarem colocados.
• Mantenha as mãos fora do alcance da lâmina da serra.
• Desligue a serra e retire a ficha da tomada quando pretender levar a
cabo qualquer operação de manutenção ou mudança de lâmina.
• Utilize sempre um pau para empurrar, e certifique-se de que não
coloca as mãos a menos de 150 mm da lâmina durante o corte.
• Não utilize a máquina com uma voltagem diferente da indicada.
• Não aplique lubrificantes na lâmina quando esta estiver a funcionar.
• Não se debruce sobre a máquina para chegar à parte detrás desta.
• Evite colocar as mãos na área da lâmina quando a serra estiver
conectada à energia eléctrica.
• Substitua a inserção da mesa quando estiver gasta.
PORTUGUÊS
• Durante o transporte, certifique-se de que a parte superior da lâmina
de serra esteja coberta pelo resguardo.
• Não o utilize para manuseio ou transporte.
• Utilize um suporte ou luvas ao manusear a lâmina de serra.
• Não utilize lâminas de diâmetro inferior ou superior ao recomendado.
Para obter a classificação adequada da lâmina, consulte os dados
técnicos. Utilize apenas as lâminas especificadas nesse manual,
conforme a norma EN 847-1.
• Considere a aplicação de lâminas especialmente projectadas para
redução de ruído.
• Não utilize lâminas HSS.
• Não utilize lâminas de serra danificadas ou rachadas.
• Não utilize discos abrasivos.
• Não corte metais ferrosos, não-ferrosos ou alvenaria.
Riscos residuais
Os riscos seguintes são inerentes à utilização de serras:
- ferimentos causados por se tocar nas peças em rotação
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de instrumentos de segurança, certos riscos residuais não
podem ser evitados. Eles são:
- Diminuição da audição.
- Risco de acidentes provocados pelas partes descobertas da lâmina
rotativa.
- Risco de ferimento ao mudar a lâmina.
- Risco de apertão dos dedos ao abrir os resguardos.
- Problemas de saúde provocados pela inalação do pó produzido aos
serrar madeira, sobretudo carvalho, faia e MDF.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 máquina parcialmente montada
1 Conteúdo da caixa:
1 Guia combinada para cortes laterais e de esquadria
1 Braçadeira da guia
1 Faca de corte
1 Protector superior de lâmina
1 Alavanca de comando
1 Chave de porcas 13/17 mm
1 Chave de porcas 20/22 mm
1 Chave Allen 4 mm
1 Chave Allen 5 mm
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam
sinais de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura e
compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
A sua serra circular DW719 foi projectada para serrar madeira de dois
modos diferentes, com o objectivo de efectuar, de forma fácil, precisa e
segura, as quatro operações principais de serragem em sentido
longitudinal, corte transversal, em bisel e corte em ângulos.
Modo de cortes laterais
Nesse modo, a máquina é utilizada para efectuar a operação padrão de
cortes laterais, bem como para serrar peças largas, colocando-as
manualmente na lâmina.
Modo de travessa da lâmina
Esse modo é utilizado para efectuar todas as operações de corte transversal
e em ângulos, nos quais se mantém a peça imóvel e a lâmina a atravessa.
A1
1 Mesa
2 Inserção da mesa
3 Protector superior de lâmina
4 Guia combinada para cortes laterais e de esquadria
5 Interruptor on/off
6 Cabo combinado de elevação e de movimento longitudinal
7 Braçadeira de suporte da guia para cortes laterais e de esquadria
8 Faca de corte
9 Lâmina
10 Anel de retenção do nível da lâmina
11 Alavanca posicionadora para cortes laterais
12 Duplo decímetro
13 Cabo de travamento do bisel
14 Alavanca de comando
Acessórios e dispositivos opcionais
A2
15 Suporte com pernas
16 Mesa de extensão
17 Extensão da escala
18 Guia paralela
19 Mesa deslizante
20 Guia da esquadria
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão. Verifique sempre
se a tensão da rede corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma segura; uma ficha com
condutores de cobre a descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo especial, conveniente
para a corrente desta máquina (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da afinação retire sempre
a ficha da tomada.
Como retirar a serra e suas peças da embalagem (fig. B1 - B6)
Há vãos (19) no compartimento para facilitar o transporte (fig. B1).
• Remova com cuidado a serra da embalagem.
• Vire-a de cabeça para baixo (fig. B2).
• Corte as tiras que prendem os blocos de embalagem à máquina (fig. B3).
• Remova as tiras e os blocos.
• Puxe a caixa de material (fig. B4).
• Com a lâmina na posição de cortes laterais, ou seja, presa no centro
da mesa, vire a serra de lado, conforme ilustração (fig. B5).
• Instale a faca de corte (8) conforme o descrito a seguir.
• Coloque a serra em sentido vertical.
• Coloque o pressionador (14) no seu local, na ranhura localizada na
parte frontal da máquina (fig. B6).
Mantenha-o sempre no seu lugar quando não estiver em uso.
71
PORTUGUÊS
Instalação e ajuste da faca de corte (fig. C1 - C8)
A posição de instalação da faca dependerá do tamanho da lâmina:
ranhura (20) destinada a lâminas pequenas, ranhura (21) para lâminas
grandes (fig C1).
O raio da faca de corte (8) deverá estar, no máximo, a 5 mm das pontas
dos dentes da lâmina (fig. C2).
• Com a serra virada de lado, abaixe a lâmina, soltando o seu anel de
retenção de nível (10) e girando em sentido anti-horário, o cabo
combinado de elevação e de movimento longitudinal (6). Aperte
novamente o anel (fig. C3).
• Afrouxe os parafusos (24 & 25) (fig. C4). Remova o resguardo da
lâmina (26) levantando, em primeiro lugar, a parte superior (fig. C5),
deslizando em seguida o resguardo para a frente para limpar as
ranhuras abertas (27) para o levantamento da parte inferior (fig. C6).
• A partir da superfície da mesa, insira a faca de corte (8) na inserção da
mesa (2) (fig. C7).
• A faca de corte (8) é fixada a uma braçadeira por parafusos de 13 mm
(28). Com uma chave de parafuso de 13 mm (29), solte o parafuso (28)
e ajuste a posição da faca de corte conforme o necessário.
• Volte a apertar os parafusos (28).
• Recoloque o resguardo de protecção do eixo da lâmina (26)
colocando, em primeiro lugar, as ranhuras abertas (27) por cima dos
parafusos (25), deslizando em seguida o resguardo para trás até que
as ranhuras (30) se encaixem no lugar (24) (fig. C8).
• Reaperte os parafusos (24 & 25).
Instalação do resguardo superior da lâmina (fig. C9)
O resguardo superior (3) é fixado no local por um parafuso M6 e porca.
• Com a serra na vertical, prenda o resguardo na faca de corte,
utilizando a porca (31) e o parafuso (32) fornecidos.
• O resguardo não necessita de ser ajustado. Guiado através da ranhura
da faca de corte, o resguardo pode ser livremente movido para cima e
para baixo, seguindo sempre a espessura exacta da peça de trabalho.
Ajuste da guia combinada de esquadria e cortes laterais
(fig. D1 - D8 & E1 - E6)
A serra circular é fornecida com ranhuras sambladas nos quatro lados
para aceitar todos os acessórios e a guia combinada de esquadria e
cortes laterais. A guia combinada de esquadria e cortes laterais (4) é
composta de perfis de alumínio unidos por um quadrante de esquadria
(33) (fig. D1). O perfil mais longo é a guia (34) e o mais curto é o suporte
da mesma (35) que se prende à braçadeira (7) (fig. D2). O quadrante
apresenta posições de localização a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° e 90° à
esquerda e direita, e é preso com o botão de travamento (36) (fig. D3).
A guia (34) é reversível: a peça pode ser guiada ao longo da face de 80 mm
ou de 11 mm, a permitir o uso do pressionador quando se efectua cortes
laterais em peças finas.
• Para ajustar em 11 mm, solte o botão de travamento da guia (37)
e deslize-a (34) para fora do quadrante (33).
• Vire a guia e encaixe o quadrante novamente na ranhura, conforme o
demonstrado (fig. D4). Guie a peça ao longo da face inferior (38).
• Para utilizar a altura total de 80 mm, deslize a guia no quadrante,
com a face larga (39) na posição vertical (fig. D5).
Ajuste da guia combinada de cortes laterais e esquadria no modo de
cortes laterais (fig. D6 - D8)
Essa guia (4) pode ser utilizada de dois modos diferentes para efectuar
esse corte.
Braçadeira na sambladura frontal:
Guia e suporte alinhados com a lâmina
• Encaixe a braçadeira na extremidade da sambladura (40), na borda
frontal da mesa (1) e deslize-a conforme o demonstrado (fig. D6).
• Deslize o suporte da guia na braçadeira (7) e prenda-a com o botão de
travamento (41), localizado no lado direito da braçadeira da guia.
72
• Deslize a braçadeira na posição adequada e aperte o botão (42)
localizado na no lado inferior da braçadeira.
• Para ajustar a posição da guia, solte o botão de travamento (37)
no quadrante de esquadria (33) e deslize a guia (34) na posição
adequada (fig. D7).
Braçadeira na sambladura do lado direito:
Guia e suporte em ângulos rectos
• Encaixe a braçadeira com a guia presa à extremidade da sambladura (40),
no lado direito da mesa (1) e deslize-a conforme o demonstrado (fig. D6).
• Ajuste o quadrante (33) em 0° para alinhar a guia de forma paralela à
lâmina (fig. D8).
• Verifique a precisão colocando a guia contra a lâmina.
• Para obter estabilidade, posicione a braçadeira e o suporte ao longo
do comprimento da guia.
• Aperte o botão de travamento (42) localizado no lado inferior da
braçadeira (fig. D6).
Ajuste da guia para o modo de travessa da lâmina - cortes transversais
e em ângulos (fig. E1 - E5)
A guia combinada de esquadria e cortes laterais (4) pode ser utilizada de
dois modos diferentes para efectuar cortes transversais e em ângulos.
Braçadeira na sambladura frontal: Guia e suporte em ângulos rectos
• Instale a guia combinada na sambladura, localizada na parte frontal da
mesa, à esquerda da lâmina (fig. E1).
• Solte o botão de travamento do quadrante (36) e ajuste o ponteiro em 0°.
• Feito isso, a guia estará a 90° da lâmina e deverá ser posicionada de
maneira que a mesma possa atravessar livremente a extremidade.
• Aperte o botão de travamento (36).
• Segure a peça contra a guia e puxe a lâmina para efectuar um corte
transversal.
• Para efectuar cortes em ângulos, ajuste o ângulo necessário no
quadrante (33) (fig. E2).
• Para operar a travessa com a mão esquerda, deslize a braçadeira da
guia ao longo da parte frontal da mesa, com o suporte retraído
(fig. E3), à direita da lâmina. A parte esquerda da lâmina é mais
adequada para operar a travessa com a mão direita.
Ao efectuar cortes transversais, prenda a peça na guia como
medida de segurança.
Braçadeira na sambladura do lado esquerdo: Guia e suporte alinhados
• Solte e remova a guia combinada de esquadria e cortes laterais.
• Deslize a peça completa com a braçadeira sobre a sambladura,
no lado esquerdo da mesa (fig. E4).
• Solte o botão de travamento do quadrante (36) e ajuste a guia no
ângulo requerido (fig. E5).
• Aperte novamente o botão de travamento.
• Solte o botão de travamento da guia (37) e posicione a mesma de
forma que propicie o máximo de suporte. Certifique-se de que a
lâmina não corte a guia!
• Posicione a guia a uma distância da lâmina na qual a peça a ser
cortada não toque a mesma. Em seguida, prenda-a na posição com o
botão de travamento da braçadeira da guia (42).
Ajuste da altura da lâmina (fig. F)
É possível levantar e abaixar a lâmina girando o cabo combinado de
movimento longitudinal e de elevação (6).
• Solte o anel de retenção do nível da lâmina (10) e ajuste a mesma na
altura requerida.
• Certifique-se de que os três dentes superiores da lâmina estejam
perfurando a superfície superior da peça durante a serragem.
Dessa forma, o número máximo de dentes estará a remover material a
todo o momento, assegurando o desempenho ideal.
PORTUGUÊS
• Aperte o anel de retenção (10).
• Para fins de clareza, o resguardo foi elevado no desenho para
mostrar esse ajuste. Antes de serrar, certifique-se de que o
resguardo esteja na posição correcta.
• Assim que o mesmo tocar a mesa, não abaixe mais a lâmina.
Ajuste do ângulo da lâmina (fig. G1 - G5)
Ajuste em ângulo recto
A máquina apresenta uma trava ajustável em 0° para facilitar o ajuste em
ângulo recto (fig. G1).
• Solte o cabo de travamento do bisel (13) e ajuste a lâmina em 0°,
criando um ângulo recto à mesa.
• Aperte o cabo de travamento do bisel.
• Coloque um esquadro sobre a mesa e para cima, contra a lâmina
(fig. G2).
Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com o esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Ajuste o parafuso excêntrico (43) que fixa a parada (44) da máquina,
com uma chave de parafuso de 17 (fig. G1).
• Quando a lâmina estiver em ângulo recto, verifique se o indicador do
bisel (45) exibe a indicação 0° na escala (12) (fig. G3).
• Caso contrário, solte os parafusos (46), mova a escala (12) para 0°
e aperte-os (fig. G1).
Ajuste do bisel da lâmina
A máquina apresenta uma trava ajustável em 45°, e tem o recurso de
corte além da indicação 47° (fig. G4).
• Solte o cabo de travameto do bisel (13) e incline a lâmina em 45° (fig. G1).
• Aperte o cabo de travamento do bisel.
• Verifique o ângulo da lâmina à mesa utilizando um transferidor;
o ângulo deverá ser exactamente 45° (fig. G5).
• Se necessário, ajuste o parafuso excêntrico (47) que fixa a parada (48)
da máquina, com uma chave de parafuso de 17 (fig. G1 & G4).
Substituição da lâmina de serra (fig. B5, C3 - C9 & H1 - H3)
Os dentes de uma lâmina nova são muito afiados e podem ser
perigosos.
• Retire o protector superior de lâmina (3) (fig. C9).
• Com a lâmina na posição de cortes laterais, ou seja, presa no centro
da mesa, vire a serra de lado, conforme ilustração (fig. B5).
• Abaixe a lâmina, soltando o seu anel de retenção de nível (10) e
girando em sentido anti-horário, o cabo combinado de movimento
longitudinal e de elevação (6). Aperte novamente o anel (fig. C3).
• Afrouxe os parafusos (24 & 25) (fig. C4). Remova o resguardo da
lâmina (26) levantando, em primeiro lugar, a parte superior (fig. C5),
deslizando em seguida o resguardo para a frente para limpar as
ranhuras abertas (27) para o levantamento da parte inferior (fig. C6).
• Remova a faca de corte (8) desapertando os parafusos (28) utilizando
uma chave de 13 mm (29) (fig. C7).
• Coloque a chave Allen de 4 mm (49) na extremidade do eixo da lâmina
(51) e a chave de parafuso de 22 mm (50) na porca (52) (fig. H1).
• A porca da lâmina apresenta uma rosca esquerda. Dessa forma,
a segurar firmemente a chave Allen, gire a chave de parafuso em
sentido horário para soltá-la.
• Remova a porca (52) e a arruela externa de retenção (53) (fig. H2).
• Remova cuidadosamente a lâmina antiga destravando-a da arruela
(54) (fig. H3).
• Coloque a lâmina nova (9) sobre a arruela interna de retenção (54),
a assegurar que os dentes apontem para a frente da máquina.
• Recoloque a arruela externa (53) a girá-la para determinar a posição
correcta (fig. H2).
• Recoloque a porca (52) apertando-a enquanto segura o eixo (51)
(fig. H1 & H2).
• Recoloque faca de corte (8) (fig. C7). Aperte os parfusos (28).
• Recoloque o resguardo de protecção do eixo da lâmina (26)
colocando, em primeiro lugar, as ranhuras abertas (27) por cima dos
parafusos (25), deslizando em seguida o resguardo para trás até que
as ranhuras (30) se encaixem no lugar (24) (fig. C8).
• Reaperte os parafusos (24 & 25).
• Coloque a serra em sentido vertical.
• Torne a colocar o protector superior de lâmina (3) (fig. C9).
Ajuste da guia paralela à lâmina para efectuar cortes laterais (fig. J)
• Solte o botão de travamento da braçadeira (42) e o botão de
travamento da guia (37).
• Deslize a peça inteira em direcção à lâmina até que a guia (34) toque a
mesma.
• Ajuste o quadrante da guia (33) até que a mesma toque os dentes da
lâmina na parte frontal e traseira. A guia deverá estar paralela à lâmina.
• Aperte o botão de travamento da braçadeira da guia e verifique se a
mesma ainda está paralela.
• Aperte o botão de travamento da guia (37). O ponteiro do quadrante
deverá indicar 90°.
Após o uso da peça na posição de esquadria, reajuste a guia
para cortes laterais através do procedimento descrito acima,
para assegurar a precisão.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Instale a lâmina correcta. Não use lâminas demasiado gastas.
A velocidade máxima de rotação da ferramenta não deve
exceder a indicada na lâmina.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não esforce.
• Deixe o motor atingir a velocidade total antes de cortar.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os
manípulos dos grampos estão fixos.
• A ferramenta é fornecida com uma lâmina de serra de 215 mm.
Utilize sempre esse tipo de lâmina ao efectuar cortes laterais.
• Nunca utilize a sua serra para cortes sem utilizar as mãos!
• Nunca utilize a serra para fazer ranhuras
• Não corte peças de trabalho torcidas, curvadas ou cortadas.
Deve haver pelo menos um lado direito, liso para ser
encostado à paralela de corte ou ao nível de esquadria.
• Apoie sempre peças de trabalho compridas para evitar
reacções violentas.
• Não remova nenhum detrito da área da lâmina enquanto a
lâmina está funcionando.
Modo de cortes laterais (fig. K1 & K2)
Para efectuar operações padrão da serra circular, deve-se fixar a travessa
da lâmina na posição central.
• Solte o anel de travamento do nível da lâmina (10) (fig. K1).
• Segure o cabo combinado de elevação e movimento longitudinal (6)
e gire-o em sentido horário para soltar a lâmina de sua posição de
trava na parte traseira.
• Empurre a alavanca posicionadora para cortes laterais (11) na direcção
do cabo de travamento do bisel (13), até que se encaixe na ranhura do
bastão longitudinal (fig. K2).
73
PORTUGUÊS
• Puxe o cabo devagar para deslizar a lâmina de serra através da
ranhura de entalhe.
Atingida a posição correcta da lâmina, a alavanca posicionadora para
cortes laterais (11) irá encaixar-se automaticamente. A travessa da
lâmina é accionada por mola e a pressão da mesma irá reter a
travessa nessa posição até que seja liberada manualmente (fig. K1).
• Após a operação, puxe para trás a alavanca posicionadora para cortes
laterais e coloque a lâmina de volta à posição posterior.
Não deixe a lâmina atingir a parte traseira com força.
Guie-a segurando o cabo de movimento longitudinal.
Modo da travessa da lâmina (fig. K3)
Nesse modo, a peça é mantida imóvel contra a guia e puxa-se a lâmina
cruzando-a para realizar a função de corte transversal.
• Libere a travessa da lâmina soltando a roda de retenção do nível da
mesma (10) e girando o cabo de movimento longitudinal (6) em sentido
horário permitindo, dessa forma, que a lâmina cruze a peça.
• Para colocar a travessa da lâmina de volta à sua posição de repouso,
simplesmente solte o cabo de movimento longitudinal.
• Aperte o anel de retenção (10).
Função de corte em mergulho
No modo longitudinal, é possível penetrar a lâmina na peça, presa entre a
guia e a faca de corte, de forma que ocupe a máxima extensão
longitudinal.
• Libere a travessa da lâmina, a soltar o anel de retenção do nível da
mesma (10) e a girar firmemente o cabo de movimento longitudinal (6)
em sentido horário, permitindo, dessa forma, que a lâmina corte a
peça.
• Erguida totalmente a lâmina, poderá atravessar a peça, conforme
descrição acima
Ligar e desligar (fig. L)
A chave liga/desliga da serra circular oferece várias vantagens:
- função desconexão por falta de corrente: caso a energia seja
suspensa por alguma razão, a chave deverá ser reactivada.
- dispositivo de protecção contra sobrecarga do motor: no caso de
sobrecarga do motor, a energia ao mesmo será cortada. Se isso
acontecer, deixe o motor esfriar por 10 minutos e, então, pressione o
botão verde.
- sistema de freio electrónico: após desligar a ferramenta, o sistema de
freio irá produzir um ruído surdo por cerca de oito segundos durante o
reinício. Se necessário, é possível reiniciar a máquina durante esse
período.
• Para ligar a máquina, pressione o botão verde de arranque (55).
• Para desligar a máquina, pressione o botão vermelho de bloqueio (56).
Cortes básicos com a serra
• Ligue a máquina.
• Coloque devagar a peça abaixo do resguardo frontal, mantendo-a
firmemente pressionado contra a guia para cortes laterais. Deixe os
dentes cortarem e não force a peça através da lâmina. A velocidade
da lâmina será uniforme (fig. M2).
• Lembre-se de utilizar o pressionador (14) quando próximo da lâmina.
• Desligue a máquina após a conclusão do corte.
Sempre DESLIGUE a ferramenta quando o trabalho está
acabado e antes de tirar a ficha da tomada.
Cortes laterais em bisel
É possível posicionar a guia combinada para cortes laterais e de
esquadria à esquerda ou direita da lâmina (fig. M3).
• Ajuste o ângulo desejado do bisel.
• Efectue o mesmo procedimento dos cortes laterais verticais.
Modo longitudinal da lâmina - corte transversal (fig. N1 & N2)
Cortes transversais verticais 90° (fig. N1)
• Instale a guia para trabalhar no modo longitudinal.
Lembre-se:
Quando a guia estiver à esquerda da lâmina, opere o cabo de
movimento longitudinal com a mão direita.
Quando a guia estiver à direita da lâmina, opere o cabo de movimento
longitudinal com a mão esquerda.
• Com a máquina desligada, puxe a lâmina para assegurar que a guia
não esteja no caminho da mesma.
• Marque a peça e coloque-a contra a guia com a marca de corte
alinhada com a lâmina.
• Ligue a máquina.
• A segurar ou prender firmemente a peça contra a guia, puxe a lâmina
através da peça.
• Esse procedimento deverá ser firme e uniforme durante o corte.
• Concluído o procedimento, recoloque a lâmina na parte traseira e
desligue a máquina.
Cortes em esquadria (fig. N2)
• Instale a guia para trabalhar no modo longitudinal.
Lembre-se:
Quando a guia estiver à esquerda da lâmina, opere o cabo de
movimento longitudinal com a mão direita.
Quando a guia estiver à direita da lâmina, opere o cabo de movimento
longitudinal com a mão esquerda.
• Ajuste-a no ângulo desejado.
• Efectue o mesmo procedimento dos cortes transversais verticais.
Cortes biselados
• Ajuste o ângulo desejado do bisel.
• Efectue o mesmo procedimento dos cortes transversais verticais.
Modo de cortes laterais (fig. M1 - M3)
Cortes laterais verticais
• Ajuste a lâmina em 0°.
• Ajuste a lâmina na posição de cortes laterais.
• Ajuste-a na altura desejada.
• Instale a guia para o modo de cortes laterais à direita da lâmina, com a
extremidade posterior da guia nivelada com a parte traseira da faca de
corte.
• Verifique se a guia está paralela à lâmina.
• Posicione a guia utilizando a escala (57) (fig. M1). (A peça entre a
lâmina e a guia será a secção retida e medida. A rebarba ou recorte
fica à esquerda da lâmina.)
• Se estiver a utilizar o resguardo superior na posição fixa, ajuste a altura
desejada.
74
Biselamento composto
Esse corte é uma combinação de corte em ângulo e em bisel.
• Ajuste o ângulo desejado do bisel.
• Efectue o mesmo procedimento dos cortes em ângulos.
Extracção do pó (fig. O)
A máquina é fornecida com dois pontos de conexão para extracção de
pó. Um está situado na parte traseira do compartimento da máquina (58)
e o outro, no resguardo superior da lâmina (59).
• Para obter os melhores resultados na extracção do pó, recomenda-se
que ambos os pontos estejam conectados a um dispositivo adequado
de extracção de pó durante o funcionamento da máquina.
PORTUGUÊS
• Sempre que possível, use um extractor de poeiras de acordo com as
directivas aplicáveis tendo em vista a emissão da serradura.
Dispositivos opcionais
Os dispositivos como o suporte com pernas (15), a mesa de extensão (16)
com escala de extensão (17), a guia paralela (18), a mesa deslizadora (19)
e a esquadria (20) são opcionais (fig. A2).
Para mais informações sobre os acessórios apropriados, consulte o seu
Revendedor autorizado.
Suporte com pernas (fig. A2 & P1)
O suporte com pernas foi projectado para instalar a sua serra circular
como uma máquina única, fornecendo espaço ideal para utilização da
mesa de extensão (16) e/ou deslizadora (19) (fig. A2).
• Coloque o suporte com pernas (15) no chão, deixando espaço
suficiente para o uso de qualquer dispositivo instalado na máquina (fig. P1).
• Coloque a máquina no suporte, certificando-se de que os quatro pés
da mesma estejam localizados dentro do quadro.
Manutenção
A sua máquina DEWALT foi concebida para funcionar durante muito
tempo com um mínimo de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza regular da máquina.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe regularmente o corpo
da máquina utilizando um pano macio.
• Remova semanalmente a serragem da máquina.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de Assistência Técnica DEWALT
onde ela será eliminada de um modo seguro para o ambiente.
GARANTIA
Mesa de extensão (fig. A2 & P2)
A mesa de extensão (16) utiliza o mesmo sistema de sambladura para
posicionamento, sendo possível, dessa forma, instalá-la em qualquer lado
da mesa. Juntamente com a mesa, fornecida uma escala de extensão (17)
para fornecer uma melhor operação de medição, por exemplo quando
utilizada juntamente com a guia paralela (18) (fig. A2).
• A posição mais adequada é no lado direito da máquina (fig. P2).
• É possível utilizar a guia nessa mesa da mesma forma que é utilizada
na mesa da máquina.
Guia paralela (fig. A2 & P3)
A guia paralela (18) é utilizada no modo de cortes laterais para aumentar a
orientação para esse tipo de corte sobre a extensão total da mesa (fig. A2).
• A posição mais adequada é no lado direito da lâmina (fig. P3).
• A guia paralela pode ser utilizada quer na mesa da máquina quer na
mesa de extensão.
• Ajuste a guia paralela na lâmina.
• Consulte as instruções para obter informações sobre o funcionamento
no modo de cortes laterais.
Deslizamento da mesa e da esquadria (fig. A2 & P4 - P6)
A mesa deslizante (19) e a esquadria extensível são utilizadas no modo de
cortes laterais como apoio ao corte transversal em peças longas,
a qualquer ângulo, de 0° a 90° (fig. A2).
• A única posição adequada para a mesa deslizadora é no lado
esquerdo da máquina (fig. P4).
• É possível utilizar a guia nessa mesa da mesma forma que é utilizada
na mesa da máquina.
• Depois de recolocar o perfil da guia, a esquadria pode ser colocada no
quadrante para um melhor suporte e orientação. A melhor posição é a
do lado esquerdo da mesa deslizante.
• Ajuste a lâmina na posição de cortes laterais.
• Para cortes transversais rectos, ajuste a guia em 90° à lâmina (fig. P5).
• Para cortar em ângulos, ajuste o ângulo desejado (fig P6).
• Coloque a peça contra a guia em esquadria.
• Antes de cortar, verifique se a guia não está a cobrir a lâmina e se a
peça será cortada.
• Empurre devagar a mesa para a parte posterior, colocando, dessa
forma, a peça ao longo da lâmina.
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a sua ferramenta
DEWALT, contacte um Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Apresente a sua reclamação, juntamente com a máquina completa,
bem como a factura de compra e ser-lhe á apresentada a melhor
solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua ferramenta DEWALT, durante
os 12 meses após a compra, entregue-a, sem encargos, num Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito de montagem ou de
material, durante os 12 meses a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido efectuadas por pessoas
estranhas aos Centro de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência Técnica DEWALT mais
próximo, queira consultar a parte de trás do presente manual. Em
alternativa, encontrará uma lista de Centros de Assistência Técnica
DEWALT e todas as informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
75
SUOMI
POIKKISAHAPENKKI DW719
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Moottorin teho (ottoteho)
Terän halkaisija
Terän karakoko
Terän suurin paksuus
Suurin pyörimisnopeus/min
Automaattinen terän jarrutusaika
Pöydän koko
Paino
V
W
mm
mm
mm
s
mm
kg
DW719
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
644 x 514
28
DW719
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu Euroopan Unionin
standardien 98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 61029, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan
takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien 86/188/EEC ja
98/37/EEC mukainen, mitattu EN 61029:n mukaisesti:
DW719
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
Katkaisutehot
Terän halkaisija
Sahaussyvyys 90°
Sahaussyvyys 45°
Suurin kaltevuuskulma
Suurin halkaisukyky poikittain
Suurin halkaisusyvyyden poikittaispituus
85,5
dB(A)
98,5
* käyttäjän korvassa
mm
mm
mm
°
mm
215
47,5
33,5
-2 - 47
47,5 x 260
395 x 20
225
52
37
-2 - 47
52 x 270
400 x 20
Vakiovarusteet: TCT-terä, suojus, yhdistetty halkaisu-/jiiriohjain, työntökeppi
Sulakkeet:
230 V
dB(A)*
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos ylitetään 85 dB(A)
melutaso.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
10 A
Cert. No.
BM 2011163
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Terävät reunat.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
76
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Säilytä
käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran ehkäisemiseksi on
noudatettava seuraavia perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa vaihdella ja kohota
ajoittain yli 85 dB(A) rajan. Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä kosteissa tai
märissä tiloissa. Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten putkiin, pattereihin,
liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat
tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä,
että säilytyspaikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri työkappaleen syöttönopeus
voi ylikuormittaa koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin sille
suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea käyttötarkoitus.
Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten
vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
Käytä ulkona työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia
kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä pääse vahingoittamaan
silmiä. Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä irrota pistoketta
seinästä vetämällä johdosta. Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata työkalun huolto-ohjeita
sekä terän/työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen
vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä
ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole käytössä, kun huollat
sitä tai kun vaihdat koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta ennen kuin käynnistät
sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen ollessa kytkettynä
sähköverkkoon. Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja
ja siten merkittyjä jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet
väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennen kuin laitat johdon
pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista turvalaitteet ja kaikki koneen
osat. Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja että
kaikki osat ovat kunnossa ja oikein asennetut. Tarkista myös, että
kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa
valtuutetussa ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin mainita.
Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa suositeltuja lisävarusteita
ja -laitteita. Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
mukainen. Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset saavat
huoltaa sähkölaitteita.
Erityisiä turvallisuusohjeita sahauspenkkien käyttöä varten
• Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että terän hampaat
osoittavat sahauspenkin etupuolelle.
• Varmista että kaikki puristinkahvat on kiristetty tiukkaan ennen kuin
käynnistät sahan.
• Varmista että kaikki terät ja laipat ovat puhtaat ja että kauluksen
uurretut puolet ovat terää vasten. Kiristä karamutteri tiukkaan.
• Pidä sahanterä terävänä ja oikein säädettynä.
• Varmista että jakoveitsi on säädetty oikealle etäisyydelle terästä,
enintään 5 mm:n päähän.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman että ylä- ja alasuojukset ovat paikoillaan.
• Pidä sormet loitolla terän sahausurasta.
• Tee saha jännitteettömäksi ennen terän vaihtoa ja huoltotöitä.
• Käytä aina työntökeppiä. Älä pidä käsiä 15 cm lähempänä terää
sahauksen aikana.
• Liitä kone ainoastaan arvokilvessä mainittuun jännitteeseen.
• Älä voitele terää sahauksen aikana.
• Älä kurkottele sahatessasi sahan terän taakse.
• Älä koskaan aseta kättä terän lähelle, kun saha on kytketty sähköliitäntään.
• Vaihda kulunut pöydän jatkokappale.
• Varmista että sahanterän yläosa on suojattu esim. teräsuojuksella, kun
laitetta kuljetetaan.
• Älä käytä suojusta pitelemiseen tai kuljetukseen.
• Käytä pidikettä tai käsineitä käsitellessäsi sahanterää.
• Älä käytä teriä, joilla on suositeltua suurempi tai pienempi halkaisija.
Tarkista oikeat teräkoot teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan tässä
käsikirjassa eriteltyjä, SFS-EN 847-1:n mukaisia teriä.
• Harkitse erityisten melua vähentävien terien käyttämistä.
• Älä käytä HSS-teriä.
• Älä käytä haljenneita tai vioittuneita sahanteriä.
• Älä käytä hiomalaikkoja.
• Älä sahaa rautapitoisia tai raudattomia metalleja tai tiiltä.
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät sahaa:
- tapaturmat, jotka aiheutuvat liikkuvien osien koskettamisesta
77
SUOMI
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta
tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
- Kuulon heikkeneminen.
- Onnettomuusvaara, jonka sahanterän suojaamattomat osat
aiheuttavat.
- Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan.
- Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan.
- Terveysriskit, jotka aiheutuvat puun sahauksesta aiheutuvan pölyn
hengittämisestä, erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Osittain koottu laite
1 Laatikko, joka sisältää:
1 Yhdistetty halkaisu- ja jiiriohjain
1 Sivuohjain
1 Halkaisuveitsi
1 Ylempi teräsuojus
1 Työntökapula
1 Mutteriavain 13/17 mm
1 Mutteriavain 20/22 mm
1 Kuusiokoloavain 4 mm
1 Kuusiokoloavain 5 mm
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DW719 sahassasi on kaksi eri puunsahaustoimintoa, joiden avulla voit
käyttää sahaa helposti, tarkasti ja turvallisesti neljään sahaustapaan:
halkaisuun, katkaisuun, viistoamiseen ja jiirien sahaukseen.
Halkaisutoiminto
Halkaisutoiminnossa voit halkaista puutavaraa tavanomaiseen tapaan tai
sahata isoja kappaleita syöttämällä työstettävää kappaletta käsin terän
ulottuville.
Sahaus terä poikittain
Kun terä on poikittain, voit katkaista puutavaraa ja sahata jiirejä siten, että
työstettävä kappale pysyy paikallaan ja itse terää liikutetaan.
A1
1 Pöytä
2 Pöydän jatkokappale
3 Ylempi teräsuojus
4 Yhdistetty halkaisu- ja jiiriohjain
5 Virtakytkin
6 Yhdistetty nosto- ja poikittaiskahva
7 Halkaisu- ja jiiriohjaimen tukikannatin
8 Halkaisuveitsi
9 Terä
10 Terän tason lukitusrengas
11 Halkaisuasennon säädin
12 Vinosahauksen asteikko
13 Vinosahauksen lukituskahva
14 Työntökapula
Lisävarusteet
A2
15 Jalusta
16 Jatkopöytä
78
17 Asteikon jatke
18 Sivuohjain
19 Liukupöytä
20 Jiiriohjain
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa
on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa (katso
arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa, keri
kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen asennusta.
Sahan ja osien purkaminen pakkauksesta (kuva B1 - B6)
Rungon syvennykset (19) helpottavat kuljetusta (kuva B1).
• Poista saha pakkauksesta varovasti.
• Käännä saha ylösalaisin (kuva B2).
• Katkaise hihnat, joilla kuljetusta varten asennetut kappaleet ovat kiinni
sahassa (kuva B3).
• Poista hihnat ja kappaleet.
• Vedä materiaalilaatikko ulos (kuva B4).
• Kun terä on halkaisuasennossa, lukittuna pöydän keskelle, käännä
saha kuvan mukaisesti sivulle (kuva B5).
• Asenna halkaisuveitsi (8) alla olevan kuvauksen mukaisesti.
• Aseta saha pystyyn.
• Aseta työntökeppi (14) sahan etupuolella olevaan aukkoon (kuva B6).
Pidä työntökeppi aina paikallaan, kun sitä ei käytetä.
Halkaisuveitsen asentaminen ja säätäminen (kuva C1 - C8)
Halkaisuveitsen asennuspaikka riippuu terän koosta: aukko (20) pienille
terille, aukko (21) suurille terille (kuva C1).
Halkaisuveitsen (8) säteen oikea asema on korkeintaan 5 mm sahanterän
hampaiden kärjestä (kuva C2).
• Laske terää sahan ollessa kyljellään löysäämällä terän tason
lukitusrengasta (10) ja kääntämällä yhdistettyä nosto- ja
poikittaiskahvaa (6) vastapäivään. Kiristä terän tason lukitusrengas
jälleen (kuva C3).
• Löysää ruuvit (24 & 25) (kuva C4). Irrota terän suojus (26) nostamalla
ensin yläosaa (kuva C5) liu’uttamalla sitten suojusta eteenpäin siten,
että avoimet aukot (27) vapautuvat alaosan nostamista varten (kuva C6).
• Sijoita halkaisuveitsi (8) pöytälevyn suunnasta käsin pöydän
jatkokappaleeseen (2) (kuva C7).
• Halkaisuveitsi (8) on kiristetty kannattimeen 13 mm pulteilla (28). Löysää
pultteja (28) 13 mm:n kiintoavaimen (29) avulla ja säädä halkaisuveitsen
sijainti oikein.
• Kiristä pultit uudelleen (28) tiukkaan.
• Asenna terän karan suojus takaisin (26) siirtämällä ensin avoimet aukot (27)
ruuvien (25) taakse ja siirtämällä sen jälkeen suojusta taaksepäin,
kunnes aukot (30) kohdistuvat siten, että ne ovat ruuvien päällä (24)
(kuva C8).
• Kiristä ruuvit (24 & 25) uudelleen.
SUOMI
Ylemmän teräsuojuksen asentaminen (kuva C9)
Ylempi teräsuojus (3) pysyy paikallaan yhden M6 ruuvin ja mutterin avulla.
• Kun saha on pystyasennossa, lukitse suojus halkaisuveitseen mukana
olevaa mutteria (31) ja pulttia (32) käyttäen.
• Suojus ei tarvitse lisäsäätöä. Suojus voi liikkua vapaasti ylös- ja alaspäin
halkaisuveitsen uran ohjaamana. Näin halkaisuveitsi seuraa aina tarkasti
työkappaleen paksuutta.
Yhdistetyn halkaisu- ja jiiriohjaimen asentaminen
(kuva D1 - D8 & E1 - E6)
Sahapöydässä on pyrstöurat kaikilla neljällä sivustalla kaikkia lisävarusteita
ja yhdistettyä halkaisu- ja jiiriohjainta varten. Yhdistetty halkaisu- ja jiiriohjain
(4) koostuu kahdesta alumiiniprofiilista, jotka on liitetty yhteen jiirikulmaimen
(33) avulla (kuva D1). Pidempi profiili on ohjain (34) ja lyhyempi profiili on
ohjaimen tuki (35), joka kiinnittyy ohjaimen kannattimeen (7) (kuva D2).
Kulmaimessa on säätöasennot kulmille 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° ja 90°
vasemmalle ja oikealle, ja se lukitaan paikalleen kulmaimen lukitsimen (36)
avulla (kuva D3). Ohjainta (34) voidaan kääntää: voit ohjata työstettävää
kappaletta joko 80 mm:n tai 11 mm:n vastetta pitkin, jolloin voit käyttää
työntökeppiä ohuitakin työstökappaleita halkaistaessa.
• Aseta ohjain 11 mm:n vasteeksi löysäämällä ohjaimen kiristintä (37)
ja siirtämällä ohjain (34) ulos kulmaimesta (33).
• Käännä ohjain ja kiinnitä se takaisin kulmaimen uraan kuvan mukaisesti
(kuva D4). Ohjaa työstettävää kappaletta matalaa vastepintaa pitkin (38).
• Käytä ohjaimen koko korkeutta (80 mm) siirtämällä ohjain kulmaimeen
korkea vastepinta (39) pystyasennossa (kuva D5).
Yhdistetyn halkaisu- ja jiiriohjaimen asentaminen halkaisua varten
(kuva D6 - D8)
Yhdistettyä halkaisu- ja jiiriohjainta (4) voidaan käyttää kahdella tavalla
tähän tarkoitukseen.
Kannatin etumaisessa pyrstöurassa:
ohjain ja ohjaimen tuki samassa linjassa terän kanssa.
• Aseta kannatin pyrstöuran (40) päähän pöydän (1) etureunaan ja siirrä
sitä kuvan mukaisesti (kuva D6).
• Siirrä ohjaimen tuki ohjaimen kannattimeen (7) ja lukitse se ohjaimen tuen
lukitsimella (41), joka sijaitsee ohjaimen kannattimen oikealla puolella.
• Siirrä ohjaimen kannatin oikeaan asentoon ja kiristä lukitsin (42), joka
sijaitsee ohjaimen kannattimen alapuolella.
• Säädä ohjaimen asentoa vapauttamalla jiirikulmaimessa (33) sijaitseva
ohjaimen kiristin (37) ja siirtämällä ohjain (34) haluttuun asentoon
(kuva D7).
• Vapauta kulmaimen lukitsin (36) ja aseta kulmain asentoon 0°.
• Ohjain on nyt 90° kulmassa terään nähden siten, että se sallii terän
liikkua ja katkaista työstökappale poikittain loppuun asti.
• Kiristä lukitsin (36).
• Pidä työstettävää kappaletta ohjainta vasten ja katkaise kappale
vetämällä terä sen läpi.
• Jiirisahauksia varten aseta kulmain (33) sopivaan kulmaan (kuva E2).
• Jotta voit poikittaissahata vasemmalla kädellä, siirrä ohjaimen
kannatinta pöydän etureunaa pitkin, ohjaimen tuki vedettynä sisään
(kuva E3), terän oikealle puolelle. Kun ohjain on vasemmalla puolella,
saha sopii paremmin poikittaissahaukseen oikealla kädellä.
Jotta sahaaminen olisi mahdollisimman turvallista, purista
työstettävä kappale ohjaimeen katkaisusahauksessa.
Kannatin vasemmanpuoleisessa pyrstöurassa:
ohjain ja ohjaimen tuki samassa linjassa
• Vapauta lukituksesta ja irrota yhdistetty halkaisu- ja jiiriohjain.
• Siirrä koko ohjainlaite kannattimineen pöydän vasemmanpuoleiseen
pyrstöuraan (kuva E4).
• Vapauta kulmaimen lukitsin (36) ja aseta ohjain haluttuun kulmaan
(kuva E5).
• Lukitse kulmaimen lukitsin.
• Vapauta ohjaimen kiristin (37) ja aseta ohjain siten, että se tukee
mahdollisimman hyvin. Varmista että terä ei katkaise ohjainta!
• Aseta ohjain sellaiselle etäisyydelle terästä, että katkaistava kappale ei
kosketa terää. Lukitse se sitten paikalleen ohjaimen kannattimen
lukitsimella (42).
Terän korkeuden säätäminen (kuva F)
Voit nostaa ja laskea terää kääntämällä yhdistettyä nosto- ja
poikittaiskahvaa (6).
• Löysää terän tason lukitusrengasta (10) ja aseta terä halutulle korkeudelle.
• Varmista että terän kolme ylintä hammasta juuri ja juuri läpäisevät
työstettävän kappaleen yläpinnan sahattaessa. Täten varmistat, että
mahdollisimman monta hammasta sahaa kappaletta koko ajan, jolloin
sahausteho on mahdollisimman hyvä.
• Kiristä lukitusrengas (10).
• Selkeyden vuoksi suojus on piirroksessa nostettu ylös.
Varmista ennen sahausta, että suojus on paikallaan.
• Kun terän suojus koskettaa pöytää, älä laske terää alemmas.
Terän kulman säätäminen (kuva G1 - G5)
Kannatin oikeanpuoleisessa pyrstöurassa:
ohjain ja ohjaimen tuki suorassa kulmassa
• Aseta kannatin ja ohjain pyrstöuran (40) päähän pöydän (1) oikealle
sivulle ja siirrä sitä kuvan mukaisesti (kuva D6).
• Aseta kulmain (33) kulmaksi 0° asettaaksesi ohjaimen
yhdensuuntaiseksi terään nähden (kuva D8).
• Tarkista säätö asettamalla ohjain terää vasten.
• Vakaan kiinnityksen takaamiseksi aseta ohjaimen kannatin ja tuki
puoleen väliin ohjaimen pituudesta.
• Kiristä lukitsin (42), joka sijaitsee ohjaimen kannattimen alapuolella
(kuva D6).
Ohjaimen asentaminen terän ollessa poikittain - katkaisu- ja jiirisahaus
(kuva E1 - E5)
Voit käyttää yhdistettyä halkaisu- ja jiiriohjainta (4) kahdella eri tavalla
katkaisu- ja jiirisahausta varten.
Kannatin etumaisessa pyrstöurassa:
ohjain ja ohjaimen tuki suorassa kulmassa
• Asenna yhdistetty halkaisu- ja jiiriohjain pöydän etureunan pyrstöuraan,
terän vasemmalle puolelle (kuva E1).
Suoran kulman säätäminen
Sahassa on säädettävä rajoitin 0°:n kohdalla helpottamaan suoran kulman
säätöä (kuva G1).
• Vapauta vinosahauksen lukituskahva (13) ja aseta terän kulmaksi 0°,
luot suoran kulman pöytään nähden.
• Kiristä vinosahauksen lukituskahva.
• Aseta kolmioviivain pöydälle ja terää vasten (kuva G2).
Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Säädä tarvittaessa epäkeskopulttia (43), jolla rajoitin (44) on
kiinnitetty pöytään, 17 mm:n kiintoavaimen avulla (kuva G1).
• Kun terä on suorassa kulmassa, tarkista että vinosahauksen osoitin
(45) näyttää 0° vinosahauksen asteikossa (12) (kuva G3).
• Jos näin ei ole, löysää ruuveja (46), siirrä asteikkoa (12) kohtaan 0° ja
kiristä ruuvit (kuva G1).
79
SUOMI
Terän vinosahauksen säätö
Sahassa on säädettävä rajoitin kohdassa 45° sekä mahdollisuus katkaista
ohi rajoittimen aina 47°:seen asti (kuva G4).
• Vapauta vinosahauksen lukituskahva (13) ja aseta terä 45° viistoon
(kuva G1).
• Kiristä vinosahauksen lukituskahva.
• Tarkista terän kulma pöytään nähden astelevyn avulla; kulman on
oltava tarkalleen 45° (kuva G5).
• Säädä tarvittaessa epäkeskopulttia (47), jolla rajoitin (48) on kiinnitetty
pöytään, 17 mm:n kiintoavaimen avulla (kuva G1 & G4).
Sahan terän vaihtaminen (kuva B5, C3 - C9 & H1 - H3)
Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät - varo ettet loukkaa
itseäsi.
• Irrota ylempi teräsuojus (3) (kuva C9).
• Käännä saha kuvan mukaisesti sivulle, kun terä on halkaisuasennossa,
lukittuna pöydän keskelle (kuva B5).
• Laske terää löysäämällä terän tason lukitusrengasta (10) ja kääntämällä
yhdistettyä nosto- ja poikittaiskahvaa (6) vastapäivään. Kiristä terän
tason lukitusrengas jälleen (kuva C3).
• Löysää ruuvit (24 & 25) (kuva C4). Irrota terän suojus (26) nostamalla
ensin yläosaa (kuva C5) liu’uttamalla sitten suojusta eteenpäin siten,
että avoimet aukot (27) vapautuvat alaosan nostamista varten (kuva C6).
• Irrota halkaisuveitsi (8) avaamalla pultteja (28) käyttämällä 13 mm:n
kiintoavainta (29) (kuva C7).
• Aseta 4 mm kuusiokoloavain (49) terän karan (51) päähän ja 22 mm
kiintoavain (50) mutteriin (52) (kuva H1).
• Terän mutterissa on vasenkätinen kierre. Kun haluat löysätä mutteria,
käännä kiintoavainta myötäpäivään pitäen samalla kuusiokoloavaimesta
lujasti kiinni.
• Irrota mutteri (52) ja ulompi kiinnitinalusrengas (53) (kuva H2).
• Irrota vanha terä varovasti löysäämällä se sisemmästä
kiinnitinalusrenkaasta (54) (kuva H3).
• Aseta uusi terä (9) sisempään kiinnitinalusrenkaaseen (54). Varmista
että hampaat osoittavat sahan etureunaa kohti.
• Aseta takaisin ulompi kiinnitinalusrengas (53), jota sinun on myös
pyöritettävä, jotta se asettuu oikeaan asentoon (kuva H2).
• Aseta mutteri (52) takaisin ja kiristä pitäen samalla karasta kiinni (51)
(kuva H1 & H2).
• Asenna halkaisuveitsi (8) paikalleen (kuva C7). Kiristä pultit (28) tiukkaan.
• Asenna terän karan suojus takaisin (26) siirtämällä ensin avoimet aukot
(27) ruuvien (25) taakse ja siirtämällä sen jälkeen suojusta taaksepäin,
kunnes aukot (30) kohdistuvat siten, että ne ovat ruuvien päällä (24)
(kuva C8).
• Kiristä ruuvit (24 & 25) uudelleen.
• Aseta saha pystyyn.
• Aseta ylempi teräsuojus (3) takaisin (kuva C9).
Ohjaimen säätäminen yhdensuuntaiseksi terään nähden
halkaisusahausta varten (kuva J)
• Löysää ohjaimen kannattimen lukitsinta (42) ja ohjaimen lukituspyörää (37).
• Siirrä koko ohjauslaitetta terää kohti, kunnes ohjain (34) juuri ja juuri
koskettaa terää.
• Säädä ohjaimen kulmainta (33), kunnes ohjain juuri ja juuri koskettaa
terän hampaita edestä ja takaa. Tarkista että ohjain on
yhdensuuntainen terän kanssa.
• Kiristä ohjaimen kannattimen lukitsinta ja tarkista, että ohjain pysyy
yhdensuuntaisena.
• Kiristä ohjaimen lukituspyörä (37). Kulmaimen osoittimen on nyt
näytettävä kulmaa 90°.
80
Säätötarkkuuden varmistamiseksi aseta ohjain takaisin
halkaisuasentoon yllä annettujen ohjeiden mukaan sen jälkeen,
kun olet käyttänyt laitetta jiiritoiminnossa.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
• Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita
sahanteriä. Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää
sahanterän suurinta pyörimisnopeutta.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista.
• Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
• Työkalussa on 215 mm:n sahanterä. Käytä aina tämän mallista
terää halkaisutoimintoa käyttäessäsi.
• Älä koskaan käytä sahaa vapaalla kädellä sahaamiseen!
• Älä koskaan käytä sahaasi pystyuraukseen!
• Älä sahaa kieroja, taipuneita tai kuppimaisia kappaleita.
Kappaleessa on oltava vähintään yksi suora, sileä puoli, joka
voidaan asettaa halkaisuohjainta tai jiiriasteikkoa vasten.
• Tue aina pitkät työstettävät kappaleet estääksesi takaiskuja.
• Älä ryhdy poistamaan ylimääräisiä sahauskappaleita terän
alueelta terän pyöriessä.
Halkaisutoiminto (kuva K1 & K2)
Tavanomaisia sahaustöitä varten poikittain oleva terä on lukittava
keskiasentoon.
• Löysää terän tason lukitusrengas (10) (kuva K1).
• Pidä kiinni yhdistetystä nosto- ja poikittaiskahvasta (6) ja käännä sitä
myötäpäivään vapauttaaksesi terän lukituksesta takapuolelta.
• Työnnä halkaisuasennon lukitsinta (11) kohti vinosahauksen lukituskahvaa
(13), kunnes lukitsin asettuu poikittaistangon uraan (kuva K2).
• Vedä kahvaa hitaasti, jotta terä siirtyisi urituksen poikki.
Halkaisuasennon lukitsin (11) lukittuu itsestään, kun terän asento on
oikea. Poikittaisterä on jousitettu. Jousen paine pitää terän tässä
asennossa, kunnes lukitus vapautetaan käsin (kuva K1).
• Vedä halkaisuasennon lukitsin käytön jälkeen takaisin ja palauta
sahanterä taka-asentoon.
Sahanterä ei saa osua takaosaan voimalla Ohjaa terää
pitämällä kiinni poikittaiskahvasta.
Poikittaissahaustoiminto (kuva K3)
Tässä toiminnossa työstettävää kappaletta pidetään vakaasti ohjainta
vasten samalla, kun terää vedetään poikittain katkaisusahausta varten.
• Vapauta poikittaisterä löysäämällä terän tason lukitusrengasta (10)
ja kääntämällä poikittaiskahvaa (6) myötäpäivään, jolloin terä liikkuu
työstettävän kappaleen poikki.
• Palauta poikittaisterä lepoasentoon päästämällä irti poikittaiskahvasta.
• Kiristä lukitusrengas (10).
Nostotoiminto
Terä voidaan nostaa poikittaistilassa ohjaimen ja halkaisuveitsen väliin
puristetun työstettävän kappaleen läpi ja kasvattaa näin
enimmäispoikittaispituutta.
• Vapauta poikittaisterä löysäämällä terän tason lukitusrengasta (10) ja
kääntämällä poikittaiskahvaa (6) tasaisesti myötäpäivään, jolloin terä
liikkuu työstettävän kappaleen poikki.
• Kun terä on nostettu kokonaan, se voidaan asettaa poikittain yllä
kuvatulla tavalla.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva L)
Sahan virtakytkimessä on monia etuja:
- jännitteen vapautustoiminto: jos virta jostakin syystä katkeaa, kytkintä
on painettava uudelleen.
SUOMI
- moottorin ylikuormituksen esto: jos moottoria kuormitetaan liikaa,
virransyöttö moottoriin katkeaa. Jos näin käy, anna moottori jäähtyä
kymmenen minuutin ajan ja paina sitten vihreää käynnistyspainiketta.
- sähköinen jarrutus: kun virta katkaistaan, jarrutusjärjestelmä jarruttaa
hitaasti, jolloin kuulet hurisevan äänen noin kahdeksan sekunnin ajan.
Voit tarvittaessa käynnistää sahan tämän ajan kuluessa.
• Koneen käynnistämiseksi paina vihreää käynnistysnappia (55).
• Koneen pysäyttämiseksi, paina punaista pysäytysnappia (56).
Jiirisahaus (kuva N2)
• Asenna poikittaissahaustoiminnon ohjainlaite.
Muista:
Kun ohjain on terän vasemmalla puolella, käytä poikittaiskahvaa oikealla
kädellä.
Kun ohjain on terän oikealla puolella, käytä poikittaiskahvaa vasemmalla
kädellä.
• Aseta ohjain haluttuun kulmaan.
• Toimi kuten pystysuorassa katkaisusahauksessa.
Tavallinen sahaus
Halkaisutoiminto (kuva M1 - M3)
Pystysuora halkaisu
• Aseta terän kulmaksi 0°.
• Aseta terä halkaisuasentoon.
• Aseta terä halutulle korkeudelle.
• Asenna halkaisutilan ohjainlaite terän oikealle puolelle siten, että
ohjaimen takaosa on halkaisuveitsen kanssa samalla tasolla.
• Tarkista että ohjain on terän kanssa samansuuntaisesti.
• Aseta ohjain paikalleen asteikkoa (57) käyttämällä (kuva M1). (Asteikko
mittaa työstettävän ja kiinnitetyn alueen terän ja ohjaimen välissä.
Sahattu hukkapala on terän vasemmalla puolella.)
• Jos käytät ylempää suojusta kiinteässä asennossa, säädä se
tarvittavaan korkeuteen.
• Käynnistä saha.
• Syötä työstettävää kappaletta hitaasti etumaisen suojuksen alle.
Paina kappaletta tiukasti halkaisuohjainta vasten. Anna terän
hampaiden katkaista kappale vapaasti; älä pakota kappaletta terää
kohti. Terän nopeuden on pysyttävä vakiona (kuva M2).
• Muista käyttää työntökeppiä (14), kun työskentelet lähellä terää.
• Sammuta saha katkaisun jälkeen.
Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin irrotat pistokkeen
pistorasiasta.
Vinosahaus
• Aseta haluttu kaltevuuskulma.
• Toimi kuten pystysuorassa katkaisusahauksessa.
Yhdistetty vino- ja jiirisahaus
Tämä sahaustapa on yhdistelmä jiiri- ja vinokatkaisusta.
• Aseta haluttu kaltevuuskulma.
• Toimi kuten jiirisahauksessa.
Pölyn poisto (kuva O)
Sahassa on kaksi purunpoistoliitäntää. Toinen sijaitsee kuoren (58) takana,
ja toinen ylemmässä teräsuojuksessa (59).
• Jotta purunpoisto toimisi mahdollisimman tehokkaasti, suosittelemme,
että liität sopivan purunpoistolaitteen molempiin liitäntöihin kaikkien
sahaustöiden ajaksi.
• Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka on puun sahaamiseen
liittyvien lastunpoiston direktiivien mukainen.
Lisävarusteet
Tarvikkeet eli jalusta (15), jatkopöytä (16) ja asteikon jatke (17), sivuohjain (18),
liukupöytä (19) ja jiiriohjaimen rajoitin (20) ovat saatavilla lisävarusteina
(kuva A2).
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista.
Vinohalkaisu
Yhdistetty halkaisu- ja jiiriohjain voidaan asettaa joko terän vasemmalle tai
oikealle puolelle (kuva M3).
• Aseta haluttu kaltevuuskulma.
• Toimi kuten pystysuorassa halkaisussa.
Poikittaisterätoiminto - katkaisusahaus (kuva N1 & N2)
Pystysuora katkaisu 90° (kuva N1)
• Asenna poikittaissahaustoiminnon ohjainlaite.
Muista:
Kun ohjain on terän vasemmalla puolella, käytä poikittaiskahvaa oikealla
kädellä.
Kun ohjain on terän oikealla puolella, käytä poikittaiskahvaa vasemmalla
kädellä.
• Kun saha on pois päältä, vedä sahan terää poikittain varmistaaksesi,
että terä ei mitenkään voi osua ohjaimeen.
• Tee sahausmerkintä työstettävään kappaleeseen ja aseta se ohjainta
vasten sahausmerkintä sahanterän suuntaisesti.
• Käynnistä saha.
• Pidä tai purista työstettävä kappale tiukasti ohjainta vasten ja vedä
terää poikittain.
• Vedä kahvaa tasaisesti ja vakaasti sahauksen ajan.
• Palauta terä takaosaan ja sammuta saha katkaisun jälkeen.
Jalusta (kuva A2 & P1)
Jalustan avulla voit asentaa sahasi siten, että ympärillä on riittävästi tilaa
jatkopöydän (16) ja/tai liukuvan pöydän (19) käyttöä varten (kuva A2).
• Aseta jalusta (15) lattialle siten, että ympärille jää riittävästi tilaa minkä
tahansa asennetun lisävarusteen käyttöä varten (kuva P1).
• Aseta laite jalustalle ja varmista samalla, että kaikki neljä jalkaa ovat
rungossa.
Jatkopöytä (kuva A2 & P2)
Jatkopöytä (16) käyttää asettamiseen samaa pyrstöurajärjestelmää ja
voidaan siksi asentaa mihin pöydän sivuun tahansa. Pöydän mukana tulee
asteikon jatke (17), joka helpottaa mittaamista esimerkiksi yhdessä
sivuohjaimen (18) (kuva A2) kanssa käytettynä.
• Paras sijaintipaikka on sahan oikealla puolella (kuva P2).
• Voit käyttää ohjainlaitetta jatkopöydässä samalla tavoin kuin
sahauspöydässä.
Sivuohjain (kuva A2 & P3)
Sivuohjainta (18) käytetään halkaisutilassa laajentamaan halkaisun ohjaus
koko pöydän pituiseksi (kuva A2).
• Paras asennuspaikka on terän oikealla puolella (kuva P3).
• Sivuohjainta voidaan käyttää joko sahauspöydällä tai jatkopöydällä.
• Säädä sivuohjain terän suuntaisesti.
• Katso halkaisutilassa tapahtuvaa sahausta koskevat ohjeet.
81
SUOMI
Liukupöytä ja jiiriohjain (kuva A2 & P4 - P6)
Liukupöytää (19) ja laajennettavaa jiiriohjaimen rajoitinta (20) käytetään
halkaisutilassa tukemaan pitkien työstettävien kappaleiden katkaisua missä
tahansa 0° ja 90° välillä (kuva A2).
• Ainoa sopiva sijainti liukuvalle pöydälle on sahan vasemmalla puolella
(kuva P4).
• Voit käyttää ohjainlaitetta liukupöydässä samalla tavoin kuin
sahauspöydässä.
• Jiiriohjain voidaan asentaa jiirikulmaimeen, jolloin se tarjoaa lisätukea ja
ohjaa sahaamista. Tällöin jiiriohjain korvaa ohjainprofiilin. Paras
asennuspaikka on liukupöydän vasemmalla puolella.
• Aseta terä halkaisuasentoon.
• Aseta ohjain 90°:seen terään nähden, kun haluat suoran katkaisun
(kuva P5).
• Aseta haluttu kulma jiirisahausta varten (kuva P6).
• Aseta työstettävä kappale jiiriohjainta vasten.
• Tarkista ennen sahausta, ettei ohjain väännä terää ja että terä sahaa
varmasti kappaleen läpi.
• Työnnä pöytää hitaasti taakse, syöttäen kappaletta terää pitkin.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä
rievulla.
• Poista sahanpuru sahasta joka viikko.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten roskien mukana
pois, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun
DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua.
Niistä emme ilmoita erikseen.
82
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai
valtuutettuun DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi
12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja
varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia. Ostokuitti
on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai
valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan
lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen
osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä
DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com.
SVENSKA
SKJUTSÅGBÄNK DW719
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
DW719
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i överensstämmelse
med följande normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, EN 61029, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Tekniska data
Spänning
Motor effektförbrukning (in)
Klingdiameter
Klingaxelstorlek
Max. klingtjocklek
Max. klinghastighet
Automatisk elektronisk
klingbromsningstid
Bordets storlek
Vikt
V
W
mm
mm
mm
/min
s
DW719
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
mm
kg
644 x 514
28
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på nedanstående
adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska Gemenskapens
bestämmelser 86/188/EEG & 98/37/EEG, uppmätt enligt EN 61029:
DW719
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
Sågkapaciteter
Klingdiameter
Sågdjup vid 90°
Sågdjup vid 45°
Max fasvinkel
Max. kapacitet på skjutningen
Max skjutningslängd på djup kapning
dB(A)*
85,5
dB(A)
98,5
* vid användarens öra
mm
mm
mm
°
mm
215
47,5
33,5
-2 - 47
47,5 x 260
395 x 20
225
52
37
-2 - 47
52 x 270
400 x 20
Standardutrustning: TCT-sågklinga, skydd, kombinerat klyv/geringsanslag,
påskjutare
Säkring:
230 V
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd om ljudnivå
överskrider 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 2011163
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Anger risk för personskada, livsfara eller skada på verktyg vid
ouppmärksamhet inför de instruktioner som ges i handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
Vassa kanter.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
83
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några minuter i anspråk för att
läsa igenom bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen lättillgängligt, så
att alla som använder maskinen har tillgång till bruksanvisningen. Förutom
nedanstående instruktioner, följ alltid Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa grundläggande
säkerhetsinstruktioner alltid följas för att minska risken för elektriska
stötar, personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan variera, ibland överstiger
nivån 85 dB(A). För att skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta
platser. Ha bra belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar (t.ex. rör, radiatorer, spisar,
kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst av
metalldamm osv.) kan den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom räckhåll för barn.
Personer under 16 år får inte arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på ett torrt, högt
placerat ställe, inlåst, utom räckhåll för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare
verktyg. Använd inte elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga
delar. Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas vid
utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att damm blåser in i Dina
ögon vilket kan förorsaka skada. Om mycket damm uppstår använd
även ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte sladden för att ta ut kontakten
från uttaget. Utsätt inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket.
Det är säkrare än att använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande skötsel
och byte av tillbehör.
Kontrollera elverktygets sladd regelmässigt och få den reparerad hos en
erkänd fackverkstad om den är skadad. Kontrollera förlängningssladdar
regelmässigt och byt ut dem om de är skadade. Håll handtagen torra,
rena och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid byte av verktyg såsom
sågklinga, borr och fräs.
84
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort från elverktyget
innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att
strömbrytaren är frånslagen när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast användas som är tillåtna för
utomhusbruk och märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte elverktyget när
Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du ansluter sladden till
vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall eventuellt skadade
skyddsanordningar och andra defekta delar kontrolleras noggrant för
att fastställa om det kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda
funktionen. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar oklanderligt och
inte klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är riktigt monterade
och att andra förhållanden som kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är skadad, skall repareras eller
bytas ut av en erkänd fackverkstad, om ej annat anges i bruksanvisningen.
Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en fackverkstad. Använd inte
elverktyget om strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av godkänd DEWALT
serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande säkerhetsbestämmelser. För att
undvika olycksfall ska reparationer och elanordningar endast utföras av
behörig elektromontör.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för sågbänkar
• Se till att bladet roterar i rätt riktning och att tänderna pekar mot
sågbänkens framsida.
• Se till att alla klämhandtag är åtdragna innan du börjar utföra något arbete.
• Se till att alla flänsringar för blad och spindel är rena och att flänsringens
försänkta sida ligger mot bladet. Drag åt spindelmuttern stadigt.
• Håll sågbladet vasst och välriktat.
• Håll klyvkniven inställd på rätt avstånd från bladet - max 5 mm.
• Använd aldrig sågen utan både det övre och det undre bladskyddet på
plats.
• Håll händerna undan från sågbladets bana.
• Frånkoppla maskinen från strömnätet innan du byter blad eller utför
underhållsverksamheter.
• Använd alltid ett skjutträ och se till att du inte håller händerna närmare
sågbladet än 150 mm medan du sågar.
• Försök aldrig köra på fel nätspänning.
• Smörj aldrig bladet medan det löper.
• Sträck dig aldrig bakom sågbladet.
• Placera aldrig händerna i närheten av klingan medan sågen är kopplad
till strömkällan.
• Byt ut bordsinlägget när det är utslitet.
• Se vid transport till att sågklingans övre del är täckt, t.ex. med skyddet.
• Använd inte skyddet till att lyfta eller flytta maskinen.
• Använd en hållare eller bär handskar när du hanterar en sågklinga.
• Använd aldrig klingor med större eller mindre diameter än rekommenderat.
Se tekniska data för uppgifter om klingan. Används endast de klingor som
anges i denna handbok, de måste uppfylla EN 847-1.
• Eventuellt kan du använda specialklingor för reducerat buller.
• Använd aldrig HSS-klingor.
• Använd aldrig spruckna eller skadade sågklingor.
SVENSKA
• Använd aldrig en slipskiva.
• Såga aldrig ferrometaller, icke-ferrometaller eller murverk.
Övriga risker
Följande risker är förbundna till användningen av sågar:
- kroppsskador orsakade av att man vidrör roterande delar
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker inte undvikas. Dessa är:
- Hörselskada.
- Risk för olyckor orsakade av det roterande sågbladets oskyddade delar.
- Risk för kroppsskada vid bladbyte.
- Risk att klämma fingrarna när skyddskåporna öppnas.
- Hälsorisker till följd av inandat damm som bildas vid sågning av trä,
i synnerhet ek, bok och MDF.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Delvis monterad maskin
1 Låda som innehåller:
1 Kombinerat klyv- och geringsanslag
1 Anslagsbygel
1 Spaltkniv
1 Övre skydd
1 Påskjutare
1 Nyckel 13/17 mm
1 Nyckel 20/22 mm
1 Sexkantnyckel 4 mm
1 Sexkantnyckel 5 mm
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha uppstått
i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din DW719 sågmaskin har utvecklats för att såga trä i två olika lägen så
att de fyra huvudsakliga sågarbetena klyvning, kapning, vinkelsågning och
geringssågning ska kunna utföras enkelt, exakt och säkert.
Klyvning
I klyvningsläget används maskinen för att utföra standardklyvningar samt
för att såga breda bitar genom att manuellt mata arbetsstycket mot
klingan.
Extra tillbehör
A2
15 Stativ
16 Förlängningsbord
17 Skalans förlängning
18 Parallellanslag
19 Skjutbord
20 Geringsanslag
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en spänning. Kontrollera alltid
att spänningen på nätet motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut sladden eller kontakten.
En kontakt med frilagda kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd, använd en godkänd
förlängningssladd lämpad för den här maskinens strömförbrukning
(se tekniska data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med montering och
inställning.
Utpackning av sågen och dess delar (fig. B1 - B6)
Försänkningarna (19) i huset är avsedda som hjälp vid transport (fig. B1).
• Avlägsna sågen försiktigt från förpackningsmaterialet.
• Vänd sågen upp och ned (fig. B2).
• Skär av banden som håller transportblocken vid maskinen (fig. B3).
• Avlägsna banden och transportblocken.
• Drag ut materiallådan (fig. B4).
• Se till att klingan står i klyvläge, dvs. spärrad i bordets mitt, och lägg
sågen på sidan enligt bilden (fig. B5).
• Montera spaltkniven (8) enligt nedanstående beskrivning.
• Sätt sågen upprätt.
• Lägg påskjutaren (14) på sin plats i springan framtill på maskinen (fig. B6).
Håll påskjutaren alltid på sin plats när den inte används.
Klingskjutningsläge
Klingskjutningsläget används för all kapning och geringssågning där
arbetsstycket hålls fast och klingan passerar igenom arbetsstycket.
A1
1 Bord
2 Bordsinlägg
3 Övre skydd
4 Kombinerat klyv- och geringsanslag
5 Strömbrytare
6 Kombinerat handtag för lyftning och skjutning
7 Klyv- och geringsanslagsstödbygel
8 Spaltkniv
9 Blad
10 Låsring klinghöjd
11 Spak för klyvningsläget
12 Vinkelskala
13 Spärrhandtag vinkel
14 Påskjutare
Montering och justering av spaltkniven (fig. C1 - C8)
Spaltknivens monteringsläge beror på klingans storlek: springa (20) för
bruk med små klingor, springa (21) för bruk med stora klingor (fig C1).
I rätt läge befinner sig spaltknivens kroppsradie (8) maximalt 5 mm från
sågtändernas spetsar (fig. C2).
• Lägg sågen på sidan och sänk klingan genom att lossa låsringen för
klinghöjden (10) och vrida kombinationshandtaget för höjning och
skjutning (6) moturs. Drag åt låsringen för klinghöjden (fig. C3).
• Lossa skruvarna (24 & 25) (fig. C4). Ta av skyddet (26) genom att först
lyfta den övre delen (fig. C5) och dra sedan skyddet av urtagen (27) så
att den nedre delen kan lyftas av (fig. C6).
• För in spaltkniven (8) uppifrån i bordsinsatsen (2) (fig. C7).
• Spaltkniven (8) kläms vid en bygel med 13 mm skruvar (28).
Lossa skruvarna (28) med 13 mm skruvnyckeln (29) och justera
spaltknivens läge efter behov.
• Dra åt bultarna (28) ordentligt igen.
85
SVENSKA
• Sätt tillbaka klingaxelskyddet (26) genom att först placera de öppna
urtagen (27) över skruvarna (25) och sedan föra skyddet bakåt så att
urtagen (30) passar mot skruvarna (24) (fig. C8).
• Dra åt skruvarna (24 & 25) på nytt.
Montering av det övre skyddet (fig. C9)
Det övre skyddet (3) hålls på plats med en M6 skruv och mutter.
• Sätt sågen upprätt och montera skyddet på spaltkniven med muttern
(31) och skruven (32).
• Skyddet behöver inte justeras. Skyddet kan röra sig obehindrat uppåt
och neråt genom spalten i spaltkniven. Därigenom kan det också
anpassa sig till arbetsstyckets exakta tjocklek.
Montering av det kombinerade klyv- och geringsanslaget
(fig. D1 - D8 & E1 - E6)
Din sågbänk har sinkade fåror på alla fyra sidorna för montering av alla
tillbehör och det kombinerade klyv- och geringsanslaget.
Det kombinerade klyv- och geringsanslaget (4) består av två
aluminiumprofiler som förenas av en geringskvadrant (33) (fig. D1). Den
längre profilen är anslaget (34) och den kortare profilen är anslagsstödet
(35) som fästs i anslagsbygeln (7) (fig. D2). Kvadranten har spärrpositioner
vid 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° och 90° åt höger eller vänster och spärras
med sin låsknapp (36) (fig. D3).
Anslaget (34) kan vändas: arbetsstycket kan ledas längs 80 mm- eller 11
mm-anslaget så att man kan använda en påskjutare när tunna
arbetsstycken ska klyvas.
• När 11 mm ska ställas in ska anslagsfästknappen (37) lossas och
därefter kan anslaget (34) skjutas ut ur kvadranten (33).
• Vänd anslaget och lås fast kvadranten i springan igen enligt figuren
(fig. D4). Styr arbetsstycket längs den låga sidan (38).
• Om hela höjden på 80 mm ska användas ska anslaget skjutas in
i kvadranten med den breda sidan (39) i det vertikala läget (fig. D5).
Montering av det kombinerade klyv- och geringsanslaget för klyvläget
(fig. D6 - D8)
Det kombinerade klyv- och geringsanslaget (4) kan användas på två olika
sätt för detta arbetssätt.
Bygeln i den främre sinkade skåran:
Anslaget och anslagsstödet parallellt ned klingan.
• Sätt bygeln mot ändan av den sinkade skåran (40) vid bordets främre
kant (1) och skjut på den enligt bilden (fig. D6).
• Skjut anslagsstödet in i anslagsbygeln (7) och spärra med
anslagsstödlåsknappen (41), som sitter på anslagsbygelns högra sida.
• Skjut anslagsstödet till önskat läge och drag åt låsknappen (42) som
sitter på anslagsstödets undersida.
• Om anslagets läge ska justeras ska anslagsspärrknappen (37) på
geringkvadranten (33) lossas. Därefter kan anslaget (34) skjutas till
önskat läge (fig. D7).
Bygeln i den främre sinkade skåran:
Anslaget och anslagsstödet i de rätta vinklarna
• Installera det kombinerade klyv- och geringsanslaget i den sinkade
skåran på bordets framsida, till vänster om klingan (fig. E1).
• Lossa kvadrantens låsknapp (36) och sätt kvadrantvisaren på 0°.
• Anslaget är nu i 90° vinkel mot klingan och ska sättas så att klingan
kan passera fritt förbi ändan.
• Drag åt låsknappen (36).
• Håll arbetsstycket mot anslaget och dra klingan igenom för kapning.
• Vid geringssågning ska den vinkel som krävs ställas in på kvadranten
(33) (fig. E2).
• Om skjutningen ska styras med vänster hand, ska anslagsbygeln
skjutas längs bordets framsida, med anslagsstödet tillbakadraget
(fig. E3), till höger om klingan. Det är lämpligare att styra skjutningen
med höger hand till vänster om klingan.
Tänk på säkerheten, och fäst arbetsstycket vid anslaget vid
kapning.
Bygeln i den vänstra sinkade skåran:
Anslaget och anslagsstödet parallella
• Lossa och avlägsna det kombinerade klyv- och geringsanslaget.
• Skjut hela enheten med bygeln in i den sinkade skåran på bordets
vänstra sida (fig. E4)
• Lossa kvadrantens låsknapp (36) och sätt anslaget i den vinkel som
önskas (fig. E5).
• Dra åt kvadrantens låsknapp igen.
• Lossa anslagets spärrknapp (37) och sätt anslaget i det läge som ger
maximalt stöd. Se till att klingan inte sågar i anslaget!
• Sätt anslaget på ett sådant avstånd från klingan att arbetsstycket som
ska kapas inte nuddar klingan. Lås sedan fast i det läget med
anslagsbygelns låsknapp (42).
Justering av klinghöjden (fig. F)
Klingan kan höjas och sänkas genom att vrida kombinationshandtaget för
höjning och skjutning (6).
• Lossa låsringen för klinghöjd (10) och sätt klingan på önskad höjd.
• Se till att klingans tre översta tänder nätt och jämnt går igenom
arbetsstyckets övre del vid sågning. På så sätt försäkrar man sig om
att det maximala antalet tänder tar bort material i alla lägen, vilket ger
maximal prestanda.
• Drag åt låsringen (10).
• För tydlighetens skull har skyddet tagits bort på den
ritning som visar denna inställning. Se till att skyddet är i
rätt läge innan sågning påbörjas.
• Så snart klingan nuddar bordet ska den inte sänkas
längre.
Justering av klingvinkeln (fig. G1 - G5)
Bygel på den sinkade skårans högra sida:
Anslaget och anslagsstödet i de rätta vinklarna
• Sätt bygeln med anslaget monterat mot ändan av den sinkade skåran
(40) vid bordets högra kant (1) och skjut på den enligt bilden (fig. D6).
• Sätt kvadranten (33) på 0° så att anslaget kan sättas parallellt med
klingan (fig. D8).
• Kontrollera att det stämmer genom att sätta anslaget mot klingan.
• Sätt anslagsbygeln och stödet mitt på anslaget för stabilitetens skull.
• Drag åt låsknappen (42) på anslagsstödets undersida (fig. D6).
Montering av anslaget för klingskjutningsläget - Kapning och
geringssågning (fig. E1 - E5)
Det kombinerade klyv- och geringsanslaget (4) kan användas på två olika
sätt för kapning och geringssågning.
86
Justering av vinkeln
Maskinen har ett justerbart stopp vid 0° för att enkelt ställa in en rät vinkel
(fig. G1).
• Lossa vinkelspärrhandtaget (13) och sätt klingan på 0°, så att den står i
rät vinkel mot bordet.
• Drag åt vinkelspärrhandtaget.
• Sätt en vinkelhake på bordet och uppåt mot klingan (fig. G2).
Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.
• Inställningen går till så här:
• Justera excenterskruven (43) som håller stoppet (44) vid maskinen
med en 17 mm skruvnyckel (fig. G1).
SVENSKA
• Kontrollera när klingan står rakt att vinkelvisaren (45) anger 0° på
vinkelskalan (12) (fig. G3).
• Lossa annars skruvarna (46), förflytta skalan (12) så att den anger 0°
och drag åt skruvarna (fig. G1).
Inställning klingvinkel
Maskinen har ett justerbart stopp vid 45°, och man kan såga förbi stoppet
till 47° (fig. G4).
• Lossa vinkelspärrhandtaget (13) och luta klingan till 45° (fig. G1).
• Drag åt vinkelspärrhandtaget.
• Kontrollera klingans vinkel mot bordet med en gradskiva; vinkeln ska
vara exakt 45° (fig. G5).
• Justera om det behövs excenterskruven (47) som håller stoppet (48)
vid maskinen med en 17 mm skruvnyckel (fig. G1 & G4).
Byte av sågblad (fig. B5, C3 - C9 & H1 - H3)
Tänderna på ett nytt blad är mycket vassa och kan vara farliga.
• Avlägsna det övre skyddet (3) (fig. C9).
• Se till att klingan står i klyvläge, dvs. spärrad i bordets mitt, och lägg
sågen på sidan enligt bilden (fig. B5).
• Sänk klingan genom att lossa låsringen för klinghöjden (10) och vrida
kombinationshandtaget för höjning och skjutning (6) moturs. Drag åt
låsringen för klinghöjden (fig. C3).
• Lossa skruvarna (24 & 25) (fig. C4). Ta av skyddet (26) genom att först
lyfta den övre delen (fig. C5) och dra sedan skyddet av urtagen (27)
så att den nedre delen kan lyftas av (fig. C6).
• Ta av spaltkniven (8) genom att lossa bultarna (28) med
13 mm-nyckeln (29) (fig. C7).
• Sätt insexnyckeln 4 mm (49) i ändan av klingaxeln (51) och
skruvnyckeln 22 mm (50) på muttern (52) (fig. H1).
• Klingmuttern är vänstergängad, vrid därför skruvnyckeln medurs för att
lossa muttern medan du håller insexnyckeln stadigt på plats.
• Avlägsna muttern (52) och den yttre klämbrickan (53) (fig. H2).
• Ta ut den gamla klingan genom att lirka den ur den inre klämbrickan (54)
(fig. H3).
• Placera den nya klingan (9) på den inre klämbrickan (54), se till att
tänderna pekar mot maskinens framsida.
• Sätt tillbaka den yttre klämbrickan (53) och vrid den tills du hittar rätt
läge (fig. H2).
• Sätt tillbaka muttern (52) och drag åt den medan du håller spindeln (51)
på plats (fig. H1 & H2).
• Byta spaltkniv (8) (fig. C7). Dra åt bultarna (28) ordentligt.
• Sätt tillbaka klingaxelskyddet (26) genom att först placera de öppna
urtagen (27) över skruvarna (25) och sedan föra skyddet bakåt så att
urtagen (30) passar mot skruvarna (24) (fig. C8).
• Dra åt skruvarna (24 & 25) på nytt.
• Sätt sågen upprätt.
• Sätt tillbaka det övre skyddet (3) (fig. C9).
Justering av anslaget parallellt med klingan för klyvning (fig. J)
• Lossa anslagsbygelns låsknapp (42) och anslagets låsknapp (37).
• Skjut hela enheten mot klingan tills anslaget (34) nätt och jämnt nuddar
klingan.
• Justera anslagskvadranten (33) tills anslaget nätt och jämnt nuddar
klingans tänder på fram- och baksidan för att se till att det löper
parallellt med klingan.
• Dra åt anslagbygelns låsknapp och kontrollera att anslaget fortfarande
är parallellt.
• Dra åt anslagets låsknapp (37). Kvadrantens visare ska nu peka på 90°.
Efter att enheten har använts i geringsläget, ska anslaget
återställas för klyvning enligt proceduren ovan.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande bestämmelser.
• Montera rätt sågklinga. Använd inga sågklingor som är för
slitna. Apparatens högsta varvtal får inte överskrida
sågklingans.
• Försök aldrig såga mycket små bitar.
• Låt bladet såga fritt. Tvinga inte sågen.
• Såga inte förrän motorn har uppnått full hastighet.
• Se till att alla spärrknappar och spännhandtag är åtdragna.
• Maskinen är försedd med en 215 mm sågklinga. Använd alltid
denna typ av klingor vid klyvning.
• Såga aldrig för fri hand!
• Använd aldrig din såg för att slitsa!
• Såga aldrig skeva, böjda eller kupade arbetsstycken.
Det måste finnas minst en plan, jämn yta som ligger mot
parallell- eller geringsanslaget.
• Långa arbetsstycken måste alltid stödjas för att undvika bakslag.
• Avlägsna aldrig några avsågade bitar från bladet medan bladet
är igång.
Klyvningsläge (fig. K1 & K2)
För standardsågarbeten ska klingskjutningen låsas i det centrala läget.
• Lossa låsringen för klinghöjden (10) (fig. K1).
• Håll fast kombinationshandtaget för höjning och skjutning (6) och vrid
det medsols för att lossa klingan från det spärrade läget baktill.
• Skjut spaken för klyvningsläget (11) mot vinkelspärrhandtaget (13) tills
spaken griper i springan i skjutstången (fig. K2).
• Dra långsamt i handtaget så att sågklingan dras över sågspåret.
Spaken för klyvningsläget (11) fastnar automatiskt när det korrekta
klingläget uppnåtts. Klingskjutningen är fjäderinställd och fjädertrycket
gör att klingskjutningen hålls i rätt läge tills den lossas manuellt (fig. K1).
• När du är klar drar du tillbaka spaken för klyvningsläge och återställer
klingan till sitt bakre läge.
Låt inte klingan gå bakåt med kraft. Styr den genom att hålla i
skjuthandtaget.
Klingskjutningsläge (fig. K3)
I detta läge hålls arbetsstycket fast mot anslaget och klingan dras igenom
för kapningen.
• Lossa klingskjutningen genom att lossa låsringen för klinghöjd (10) och
vrida skjuthandtaget (6) medsols, så att klingan kan dras igenom
arbetsstycket.
• Det är bara att släppa klingskjutningshandtaget för att klingskjutningen
ska gå tillbaka till viloläget.
• Drag åt låsringen (10).
Uppsågningsfunktion
I skjutningsläget kan man låta klingan såga uppåt genom arbetsstycket,
vilket kläms på plats mellan anslaget och spaltkniven, vilket ger en längre
maximal kapningslängd.
• Lossa klingskjutningen genom att lossa låsringen för klinghöjd (10) och
stadigt vrida skjuthandtaget (6) medsols, så att klingan kan såga
genom arbetsstycket.
• När klingan har lyfts helt kan den skjutas på samma sätt som ovan.
Till- och från-koppling (fig. L)
Strömbrytaren på din sågbänk har flera fördelar:
- spänningsblockering: om strömmen skulle slås av av någon anledning,
måste strömbrytaren slås på igen innan verktyget går att använda.
- motoröverbelastningsskydd: om motorn skulle överbelastas, stängs
strömmen till motorn av. Låt motorn svalna under 10 minuter om detta
skulle inträffa, och tryck därefter på den gröna startknappen.
87
SVENSKA
- elektroniskt bromssystem: efter att det slagits av, producerar
bromssystemet ett brummande ljud under ungefär åtta sekunder
medan det återställs. Maskinen kan startas under den perioden om det
skulle behövas.
• Till: tryck på den gröna startknappen (55).
• Från: tryck på den röda stoppknappen (56).
Grundläggande sågning
Klyvning (fig. M1 - M3)
Vertikal klyvning
• Sätt klingan på 0°.
• Sätt klingan i klyvningsläge.
• Sätt klingan på önskad höjd.
• Montera anslagsmodulen för klyvningsläge till höger om klingan, med
anslagets bakre ända i linje med spaltknivens baksida.
• Kontrollera att anslaget är parallellt med klingan.
• Ställ in anslaget med hjälp av skalan (57) (fig. M1). (Arbetsstycket
mellan klingan och anslaget blir den uppmätta och använda sektionen.
Avfall eller utskott finns till vänster om klingan).
• Om det övre skyddet används i det fasta läget ska det justeras till rätt höjd.
• Starta maskinen.
• Mata långsamt in arbetsstycket under det främre skyddet och håll det
tryckt mot klyvanslaget. Låt tänderna såga, forcera inte arbetsstycket
genom klingan. Klinghastigheten ska hållas konstant (fig. M2).
• Använd alltid en påskjutare (14) när du arbetar nära klingan.
• Stäng av maskinen när du har sågat färdigt.
Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur sladden efter avslutat
arbete.
Vinklad klyvning
Det kombinerade klyv- och geringsanslaget kan sättas antingen till vänster
eller till höger om klingan (fig. M3).
• Ställ in önskad fasvinkel.
• Arbeta vidare som vid vertikal klyvning.
Klingskjutningsläge - Kapning (fig. N1 & N2)
Vertikal kapning 90° (fig. N1)
• Montera anslagsmodulen för klingskjutningsläge.
Obs!:
När anslaget är till vänster om klingan ska skjuthandtaget styras med
höger hand.
När anslaget är till höger om klingan ska skjuthandtaget styras med
vänster hand.
• Drag klingan över bordet med maskinen avstängd, för att kontrollera att
anslaget absolut inte hindrar klingan.
• Markera arbetsstycket och placera det mot anslaget med markeringen
parallellt med sågklingan.
• Starta maskinen.
• Håll eller kläm arbetsstycket stadigt på plats och drag klingan genom
arbetsstycket.
• Dra jämnt vid sågning.
• Återställ klingan till det bakre läget och stäng av maskinen efter
avslutad sågning.
Geringssnitt (fig. N2)
• Montera anslagsmodulen för klingskjutningsläge.
Obs!:
När anslaget är till vänster om klingan ska skjuthandtaget styras med
höger hand.
När anslaget är till höger om klingan ska skjuthandtaget styras med
vänster hand.
88
• Sätt anslaget i önskad vinkel.
• Arbeta vidare som vid vertikal kapning.
Vinklade snitt
• Ställ in önskad fasvinkel.
• Arbeta vidare som vid vertikal kapning.
Sammansatt geringssnitt
Denna kapning är en kombination av gerings- och vinkelkapning.
• Ställ in önskad fasvinkel.
• Arbeta vidare som vid geringssnitt.
Dammsugning (fig. O)
Maskinen har två dammsugaranslutningar. Den ena sitter längst bak på
maskinhuset (58), och den andra i det övre klingskyddet (59).
• För att uppnå det bästa dammsugningsresultatet rekommenderar vi att
båda punkterna ansluts till en lämplig dammsugare under all sågning.
• Använd om möjligt en dammsugare som fyller gällande föreskrifter
gällande dammutsläpp.
Extra tillbehör
Tillbehören, dvs. stativet (15), förlängningsbordet (16), skalförlängningen (17),
parallellanslaget (18), skjutbordet (19) och geringsanslaget (20) kan
erhållas som tillval.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om lämpliga tillbehör.
Stativ (fig. A2 & P1)
Stativet är konstruerat för placering av din sågbänk som fristående
maskin, vilket ger optimalt utrymme förbruk av förlängningsbordet (16)
och/eller skjutbordet (19) (fig. A2).
• Sätt stativet (15) på golvet och lämna tillräckligt med utrymme så att du
fritt kan utnyttja alla tillbehör på maskinen (fig. P1).
• Placera maskinen på stativet och se till att maskinens fyra fötter faller
innanför ramen.
Förlängningsbord (fig. A2 & P2)
Förlängningsbordet (16) använder samma sinksystem för placering och
kan alltså monteras på en valfri sida av bordet. Med bordet följer en
skalförlängning (17) för att ge optimala mätmöjligheter, t.ex. när den
används med parallellanslaget (18) (fig. A2).
• Det lämpligaste läget är på maskinens högra sida (fig. P2).
• Anslagsmodulen kan användas på förlängningsbordet på samma sätt
som på maskinbordet.
Parallellanslag (fig. A2 & A3)
Parallellanslaget (18) används i klyvningsläge till att förlänga stödet för
klyvning över hela bordslängden (fig. A2).
• Det lämpligaste läget är till höger om klingan (fig. P3).
• Parallellanslaget kan användas på maskinbordet eller på
förlängningsbordet.
• Rätta in anslaget parallellt med klingan.
• Se anvisningarna för sågning i klyvningsläge.
Skjutbord och geringsanslag (fig. A2 & P4 - P6)
Skjutbordet med förlängningsbart ändstopp för geringsanslaget (20)
används i klyvningsläge till att vid klyvning stödja långa arbetsstycken i alla
vinklar från 0° till 90° (fig. A2).
• Det enda lämpliga läget för skjutbordet är på maskinens vänstra sida
(fig. P4).
• Anslagsmodulen kan användas på skjutbordet på samma sätt som på
maskinbordet.
SVENSKA
• Geringsanslaget kan ersätta anslagsprofilen och monteras på
geringskvadranten för bättre stöd och styrning. Lämpligaste läget är på
vänster sida av skjutbordet.
• Sätt klingan i klyvningsläge.
• För rät kapning sätter du anslaget på 90° gentemot klingan (fig. P5).
• För geringssnitt ställer du in önskad vinkel (fig P6).
• Lägg arbetsstycket mot geringsanslaget.
• Kontrollera innan du börjar att anslaget inte vidrör klingan och att
arbetsstycket kan sågas helt igenom.
• Skjut bordet långsamt bakåt så att arbetsstycket matas genom klingan.
Skötsel
Din DEWALT maskine har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALT-produkts prestanda
behöver du endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad serviceverkstad
för fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum kräver
underhåll eller service, utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service omfattar arbets- och
reservdelskostnader för elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör regelbundet elverktyget med en
mjuk trasa.
• Avlägsna varje vecka allt sågspån från maskinen.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom att inte slänga den
tillsammans med vanligt avfall. Lämna den till de uppsamlingsställen som
finns i Din kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den till en auktoriserad
serviceverkstad. Se aktuell prislista/katalog för vidare information elle
kontakta DEWALT.
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum visar
defekter på grund av brister i material eller vid produktionen, garanterar
vi att kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på vårt eget initiativ,
att gratis ersätta produkten på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är separat från köparens
föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade serviceverkstad,
se aktuell katalog för vidare information eller kontakta DEWALT.
Som alternativ finns en lista på auktoriserade DEWALT serviceverkstad
och kompletta detaljer om vår after-sales service tillgängliga på
Internet: www.2helpU.com.
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående specifikationer
ändras vilket inte meddelas separat.
89
TÜRKÇE
BIÇAKLI ÇAPRAZ TESTERE TEZGAHI DW719
Tebrikler!
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan*
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün
geliştirme ve yenilemede y llar n deneyimi D E WALT’
profesyonel kullan c lar işin en güvenilir partnerlerden biri
haline getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
Güç girişi
B çak çap
B çak mil büyüklüğü
Max b çak inceliği
Azami b çak h z
Otomatik fren süresi
Tezgah boyu
Ağ rl k
Kesme Kapasiteleri
B çak çap
Kesim derinliği 90°
Kesim derinliği 45°
Max yiv aç s
Max. Çapraz kesme kapasitesi
Çapraz kesim derinliğinde
boydan boya Max genişlik
V
W
mm
mm
mm
dak. -1
s
mm
kg
DW719
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
644 x 514
28
DW719
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC, 89/336/EEC,
EN 61029, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3’e uygun olarak tasarland ğ n beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki adresden D E WALT ile
temas kurun veya k lavuzun arkas na bak n.
EN 61029’a uygun ölçümlendiğinde, ses şiddeti seviyesi
86/188/EEC & 98/37/EEC’ye uygundur:
DW719
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
85,5
L WA (akustik gücü)
dB(A)
98,5
* kullan c n n kulağ nda
mm
mm
mm
°
mm
215
47,5
33,5
-2 - 47
47,5x260
395 x 20
225
52
37
-2 - 47
52x270
400 x 20
Standart donan m:
TCT kesici levhas , emniyet, kombine gönyeli zgara, basmal
kapama
85 dB(A) ses şiddeti (bas nc ) aş ld ğ nda, kulaklar
korumak için gerekli önlemleri al n.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Almanya
Vesika numaras
BM 2011163
Sigortalar
230 V aletler
10 A
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller kullan lm şt r:
Bu k lavuzdaki talimatlara uyulmamas halinde,
yaralanma, ölüm veya aletin hasar görmesi tehlikesi
olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi olduğunu gösterir.
Keskin kenarlar.
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
90
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar*
Elektrikli aletleri kullan rken daima, yangin, elektrik çarpmas
ve yaralanma riskini azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallar na uyun. Bu ürünü kullanma girişiminde
bulunmadan önce, aşağ daki güvenlik talimatlar n dikkatle
okuyun.
Bu talimatlar* güvenli bir yerde saklay*n.
17
18
Genel Bilgiler
1 Çal*şma alan*n*z* temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya neden olabilir.
2 Çal*şma alan*n*z*n çevre koşullar*na dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz b rakmay n. Çal şma
alan n z iyi ayd nlat n. Elektrikli aletleri, yan c s v ve
gazlar n bulunduğu ortamlarda kullanmay n.
3 Elektrik çarpmas*na karş* önlem al*n
Topraklanm ş yüzeylere temastan kaç n n (Örn: borular,
radyatörler, ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar* aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu ile temas na izin
vermeyin. Herkesi çal şma alan ndan uzak tutun.
5 Aç*k havada kullan*m için uzatma kablolar*
Alet aç k havada kullan ld ğ nda, daima aç k havada
kullan m için özel yap lm ş ve böyle olduğunu gösteren bir
damga taş yan uzatma kablolar kullan n.
6 Kullan*lmayan aletleri saklay*n
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru, güvenli ve
çocuklar n ulaşamayacağ bir yerde saklay n.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n. Hareketli motor
parçalar bunlar kapabilir. Aç k havada çal şken, tercihen
lastik eldiven kullan n ve kaymaz tabanl ayakkab giyin.
Saç n z uzunsa koruyucu başl k giyin.
8 Koruyucu gözlük tak*n
İşlemin toz veya f rlayan parçac k yaratmas halinde, yüz
veya toz maskesi kullan n.
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa, kulağ n z korumak için
gerekli önlemleri al n.
10 İşlediğiniz parçay* iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için, işkence veya mengene
kullan n. Bu hem daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalm ş olur.
11 Aş*r* uzanarak çal*şmay*n
Daima yere s k ve dengeli basmaya dikkat edin.
12 Aletin kazara çal*şt*r*lmas*na olanak vermeyin
Fişi tak l aleti, parmağ n z tetikte taş may n. Fişi
takarken tetiğin çekili olmamas na dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi kullan n.
Yorgunken aleti kullanmay n.
14 Aletin fişini çekin
Aleti baş boş b rakmadan önce enerjisini kesin ve
tamamen durmas n bekleyin. Aleti kullanmayacağ n z
zaman, bak m yapmadan önce veya aksesuarlar n
değiştirirken fişini çekin.
15 Ayar anahtarlar*n* ve aparatlar*n* ç*kart*n
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtar ve
aparat n n bulunmamas na dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan*n
Küçük alet veya aksesuarlar , ağ r hizmet tipi aletin
görevini yapmaya zorlamay n. Alet, imalat amac na uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacakt r.
19
20
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda tavsiye edilenlerin
d ş nda aksesuar ve parçalar n kullan m yaralanma riski
doğurabilir.
Kabloyu dikkatli kullan*n
Asla aleti kablosundan tutarak taş may n veya fişi çekmek
için kabloya as lmay n. Kabloyu, s , yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
Aletlerinize iyi bak*n
Daha iyi ve güvenli performans için aletlerinizi iyi
durumda ve temiz tutun. Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu düzenli olarak kontrol
edin ve hasarl ise yetkili D E WALT servisine onart n.
Uzatma kablolar n da düzenli kontrol edin ve hasarl ise,
yenileyin. Tüm komuta mekanizmas n kuru, temiz ve
yağlardan uzak tutun.
Hasarl* parça kontrolü yap*n
Aleti kullanmadan önce, düzgün çal şacağ ndan ve amaca
uygun işleyeceğinden emin olmak için, özenle hasar
kontrolü yap n. Hareketli parçalar n ayars z olup olmad ğ
veya tutukluk yap p yapmad ğ n , k r k parça olup
olmad ğ n ve çal şmas n etkileyebilecek diğer durumlar
kontrol edin. Hasarl siperleri veya diğer ar zal parçalar
talimatlar uyar nca onart n veya yeniletin. Tetiği ar zal
ise, aleti kullanmay n. Tetiği yetkili bir D E WALT onar m
merkezinde değiştirin.
Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar*m merkezinde onart*n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallar na uygundur.
Tehlikeyi önlemek için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler taraf ndan onar lmal d r.
Testere tezgahlar için ek emniyet kurallar
• Testere b çağ n n doğru yönde dönmesine ve b çak
dişlerinin testere tezgah n n ön taraf na bakmas na dikkat
edin.
• Makineyi çal şt rmadan önce tüm s k şt rma kollar n
s k şt r n.
• Tüm b çak ve flanşlar n temiz olmas na ve bileziğin iç
taraflar n n b çağa bakmas na dikkat edin. Mil somununu
iyice s k şt r n.
• Testere b çağ n keskin tutun ve yerine iyice tespit
edilmesine dikkat edin.
• Keski demiri ile b çak aras ndaki mesafenin doğru olarak azami 5 mm - ayarlanmas na dikkat edin.
• Testereyi, üst ve alt siperler yerinde olmadan çal şt rmay n.
• Ellerinizi testere b çağ n n hareket yolundan uzak tutun.
• Makineyi, b çak değiştirmeden ve her türlü bak m
çal şmas ndan önce prizden çekin.
• Her zaman itme çubuğu kullan n ve kesim s ras nda
ellerinizi b çağa 150 mm’den daha fazla yaklaşt rmay n.
• Makineyi uygun voltajda çal şt r n.
• Dönen b çağa madeni yağ sürmeyin.
• Ellerinizi, testere b çağ n n arkas na uzatmay n.
• Testere elektrik güç kaynağ na bağl durumda iken
ellerinizi kesici levha bölgesinden uzak tutunuz.
• Tezgah masas aş nd ğ zaman yenisi ile değiştiriniz.
• Taş ma esnas nda testere kesici levhas n n üst bölümünün
emniyet ile örtüldüğünden emin olun.
• Emniyeti elle taş mak için kullanmay n z.
• Bir testere kesici levhas n taş rken tak m sap ya da
eldiven kullan n z.
• Tavsiye edilen ebatlardan daha geniş ya da dar kesici
levhalar kullanmay n z. Uygun kesici levha ölçüleri için
teknik bilgiler bölümüne başvurunuz. Sadece bu el
kitab nda belirtilen EN 847-1 ile uyumlu kesici levhalar
kullan n z.
91
TÜRKÇE
• Özel tasarlanm ş ses azalt c kesici levhalar kullanmaya
dikkat ediniz.
• HSS kesici levhalar kullanmay n z.
• Çatlak ya da hasar görmüş testere kesici levhalar
kullanmay n z.
• Aş nd r c diskler kullanmay n z.
• Demir içeren ve içermeyen metaller ya da duvar malzemesi
kesmeyin.
Diğer tehlikeler
Aşağ daki tehlikeler testere kullan m nda görülebilmektedir:
- dönen parçalara dokunma sonucu yaralanmalar
İlgili güvenlik kurallar n n uygulanmas na ve güvenlik
donan mlar n n kullan lmas na rağmen baz tehlikelerin
önüne geçilememektedir. Bu tehlikeler aras nda:
- Duyma hissinin azalmas .
- Dönen testere b çağ n n aç kta kalan k sm n n neden
olduğu kaza tehlikesi.
- B çak değiştirirken meydana gelebilecek kazalar.
- Siperleri açarken parmaklar n ezilme tehlikesi.
- Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşep
keserken meydana gelen tozun yutulmas sonucu oluşan
sağl k sorunlar bulunmaktad r.
Ambalaj*n içindekiler
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 K smen monte edilmiş makine
1 Kutu muhteviyat :
1 Kombine gönyeli zgara
1 Izgara desteği
1 Yarma b çağ
1 Üst b çak muhafazas
1 İtme çubuğu
1 Somun anahtar 13/17 mm
1 Somun anahtar 20/22 mm
1 Allen anahtar 4 mm
1 Allen anahtar 5 mm
1 Kullan m k lavuzu
1 Aç l ml çizim
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda veya aksesuarlar nda
hasar oluşup oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu iyice okuyup
anlamaya zaman ay r n.
A1
1 Tezgah
2 Tezgah Yükleme
3 Üst b çak muhafazas
4 Kombine dilimleme ve gönyeli kesim zgaras
5 Açma/kapama anahtar
6 Kombine kald raç ve çapraz kesim idaresi
7 Dilimleme ve gönyeli kesim tezgah k lavuz destek
bağlant kolu
8 Yarma b çağ
9 Testere b çağ
10 Kesici levha seviye kilitleme halkas
11 Dilimleme pozisyonu yerleştirme kald rac
12 Bileme derecesi
13 Bileme kilitleme İdaresi
14 İtme çubuğu
Opsiyonel ekler ve aksesuarlar
A2
15 Ayakl destek
16 Genişletme tezgah
17 Ölçüm genişlemesi
18 Paralel zgara
19 Kayan tezgah
20 Gönyeli kesim zgaras
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaj için tasarlanm şt r. Daima
şebeke voltaj n n, aletinizin üstünde yaz l olan voltajla ayn
olmas na dikkat edin.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r tellerin arz ettiği
tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve ç plak iletken,
kötü bağlant , hasarl yal t m kontrolü yap n. Gerekli
onar mlar yap n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce mutlaka aletin fişini çekin.
Tan*m (şekil A)
Model 1 testere tezgah n z, ağac iki farkl şekilde
kesebilmek, dört ana kesim işlemi olan dilimleme, çapraz
kesim, yiv açma ve gönyeli kesim operasyonlar n kolay, tam
ve güvenli şekilde yerine getirebilmek üzere tasarlanm şt r.
Dilimleme Modu
Dilimleme modunda, makine standart dilimleme ilşemini
gerçekleştirmek ve büyük parçalar tezgahtan el ile geçirerek
b çk ya vermek amac yla kullan l r.
Çapraz kesici levha modu
Çapraz kesici levha modu, işlenecek olan parçan n
sabitlenerek kesici levhadan direk geçirildiği tüm çapraz
kesim ve gönyeli kesim işlemlerini gerçekleştirmek amac ile
kullan l r.
Testere paketini ve parçalarn açmak (şekil B1 - B6)
Paket etraf ndaki girintiler (19) taş may kolaylaşt rmak için
tasarlanm şt r (şekil B1).
• Testereyi paketten dikkatli şekilde ç kart n z.
• Testereyi baş aşağ olarak çevirin (şekil B2).
• Makineyi yükleme bloklar na bağlayan kay şlar kesiniz
(şekil B3).
• Kay şlar ve yükleme bloklar n ç kart n z.
• Malzeme kutusunu çekiniz (şekil B4).
• Tezgah n ortas nda kilitli olarak duran dilimleme
pozisyonundaki kesici kesici levha ile testereyi şekil B5 te
gösterildiği gibi çeviriniz.
• Yarma b çağ n (8) aşağ da tan mland ğ gibi monte ediniz.
• Testereyi dikey pozisyonda koyunuz.
• İtme kolunu (14) makinenin ön yüzünde bulunan deliğe
yerleştiriniz (şekil B6).
Kullan mda olmad ğ her an İtme kolunun yerinde
olmas na özen gösteriniz.
92
TÜRKÇE
Yarma bçağnn monte edilmesi ve ayarlanmas (şekil C1 - C8)
Yarma bçağnn monte edilme pozisyonu kesici levhann
ebatlarna bağldr: delik (20) ufak kesici levhalar için, delik
(21) büyük kesici levhalar için tasarlanmştr (şekil C1).
Yarma bçağ gövdesi (8) için doğru pozisyon, testere kesici
levhas diş uçlarndan maksimum 5mm ötede olmaldr (şekil C2).
• Testere ile birlikte, kesici levha kilitleme halkasn (10)
gevşeterek ve kombine kaldraç ve çapraz kesim
mekanizmasn (6) saat yönünün tersinde çevirerek kesici
levhay indiriniz. Kesici levha seviye kilitleme hlkasn
tekrar skştrnz (şekil C3).
• Vidalar (24 & 25) gevşetin (şekil C4). Önce üst ksm
kaldrarak (şekil C5) daha sonra da alt ksm kaldrabilmek
(şekil C6) için açk uçlu delikleri (27) boşaltmak üzere
muhafazay öne iterek bçak muhafazasn (26) sökün.
• Tezgahn üstünden girerek, yarma bçağn (8) tezgah
ekleme (2) bölümüne yerleştiriniz (şekil C7).
• Yarma bçağ (8) 13 mm lik civatalar (28) kullanlarak bir
destek ayağna mengene ile skştrlr. 13 mm lik anahtar
(29) kullanarak, civatalar (28) gevşetiniz ve yarma
bçağnn durumunu gerekli şekilde ayarlaynz.
• Cvatalar (28) güvenli bir şekilde yeniden skştrn.
• Önce, açk uçlu delikleri (27) vidalarn (25) üzerine getirerek
daha sonra da vidalarn (24) üzerine yerleştirmek için
girintileri (30) hizalamak amacyla muhafazay geri çekerek
bçak mili koruma emniyetini (26) değiştirin (şekil C8).
• Vidalar (24 & 25) tekrar skn.
Kesici levha üst kontrolünün monte edilmesi (şekil C9)
Üst kontrol mekanizmas (3) M6 vida ve somunu ile yerine
oturtulmuştur.
• Testere dikey pozisyonda iken, mevcut somun (31) ve
civatay (32) kullanan yarma bçağnn kontrol
mekanizmasn emniyet altna alnz.
• Muhafazann daha fazla ayara ihtiyac yoktur. Ayrma
bçağndaki deliğin içinden yönlenen siper üste ve alta
doğru serbest olarak hareket edebilir, böylece çalşlan
parçann tam kalnlğn izleyebilir.
Kombine dilimleme ve gönyeli zgarann hazrlanmas
(şekil D1 - D8 & E1 - E6)
Testere tezgahnzn dört bir yannda, tüm aksesuarlar,
kombine dilimleme ve gönyeli kesim zgarasn alabien
krlangç kuyruğu şeklinde tasarlanmş geçme oluklar vardr.
Kombine dilimleme ve gönyeli kesim zgaras (4), bir gönye
açölçerden (33) oluşan iki alüminyum profilden meydana
gelmektedir (şekil D1). Uzun olan profil zgaradr (34)
ve ksa olan ise zgara desteği (35) ki zgara bağlantsn (7)
sağlamaktadr (şekil D2). Açölçerin 0°, 15°, 30°, 45°, 60°,
75° ve 90° sağ ve sol yerleştirme pozisyonlar vardr ve
açölçer kilitleme kontrol düğmesi (36) ile kilitlenir (şekil D3).
Izgara (34) ters çevirilebilir: İnce parçalar dilimlenirken,
bir basma kolunun yardmyla 80 ya da 11 mm lik yüzden
geçirilebilirler.
• 11 mm ye ayarlamak için, zgarann mengene kontrol
düğmsini (37) gevşetin ve zgaray (34) açölçerin (33)
dşna doğru kaydrn.
• Izgaray çevirin ve açölçeri gösterildiği gibi tekrar oluğun
içine yerleştirin (şekil D4). İşlenen parçay aşağdaki
yüzün (38) içine doğru koyun.
• 80 mm yi tam yüksekliği ile kullanabilmek için, zgaray
açölçerin içine doğru geniş yüz (39) ile birlikte dikey
pozisyonda itiniz (şekil D5).
Kombine dilimleme ile gönyeli kesim zgarasn dilimleme
moduna göre hazrlama (şekil D6 - D8)
Kombine dilimleme ile gönyeli kesim zgaras (4) kesme
işlemini iki farkl şekilde gerçekleştirebilir.
Dişli önündeki bağlant kolu:
Izgara ve kesici levha ile hizlanmş zgara.
• Bağlant kolunu, tezgahn ön kenarndaki dişlinin (40)
sonuna itin ve şekilde gösterildiği gibi kaydrn (şekil D6).
• Izgara desteğini zgara bağlant kolunun (7) içine itin ve
zgara bağlant kolunun sağ tarafndaki zgara destek
kilitleme kontrol düğmesi (41) ile kilitleyin.
• Izgara bağlant kolunu gerekli pozisyona kaydrn ve zgara
bağlant kolunun alt tarafndaki kilitleme kontrol
düğmesini (42) skştrn.
• Izgarann pozisyonunu ayarlamak için, gönye açölçerin
(33) üzerindeki zgara skştrma kontrol düğmesini (37)
çözün ve zgaray (34) gerekli pozisyonda kaydrn
(şekil D7).
Dişlinin sağ tarafndaki bağlant kolul:
Izgara ve sağ taraf açlarnda zgara desteği
• Bağlant kolunu, ekli olduğu zgara ile birlikte tezgahn (1)
sağ tarafndaki dişlinin (40) sonuna itin ve şekil D6 da
gösterildiği gibi kaydrn
• Açölçeri (33), zgara ve kesici levha ile paralel duruma
getirmek için 0° ayarlayn (şekil D8).
• Izgaray bçağa karş yerleştirerek tamlğ ölçün.
• Denge sağlamak için, zgara bağlant kolunu yerleştirin ve
zgarann enlemesine orta yolunu udestekleyin.
• Izgara bağlant kolunun altndaki kilitleme kontrol
düğmesini (42) skştrn (şekil D6).
Izgaray çapraz bçaklar – enine ve konik kesim için hazrlama
(şekil E1 - E5)
Kombine dilimleme gönyeli kesim zgaras (4) çapraz ve konik
kesimler için iki farkl şekilde kullanlabilir.
Ön dişlideki bağlant kolul:
Izgara ve sağ taraf açlarndaki zgara desteği
• Kesici levhann solundaki, tezgahn ön bölümündeki dişliye
kombine dilimleme ve gönyeli kesim zgarasn yükleyiniz
(şekil E1).
• Açölçer kilitleme kontrol düğmesinin (36) klidini açnz
ve açölçer göstergesini 0° ye getiriniz.
• Şimdi zgara, kesici levhaya 90° (90o Doğu) konumundadr
ve bçaklar boydan boya serbestçe çapraz kesim
yapabilecek şekilde olmaldr.
• Kilitleme kontrol düğmesini (36) skştrnz.
• İşenilen parçay zgarann aksi yönünde tutunuz ve çapraz
kesimi gerçekleştirmek için kesici levhay parçann üzerine
doğru çekiniz.
• Konik kesimler için, açölçer (33) üzerindeki gerekli açy
ayarlaynz (şekil E2).
• Çapraz kesimi sol el ile yapabilmek için, kesici levhann
sağna doğru geri çekilmiş durumdaki zgara desteği ile
zgara bağlant kolunu tezgahn önüne doğru kaydrnz
(şekil E3). Kesici levhann sol taraf çapraz kesimi sağ el
ile gerçekleştirebilmek için daha uygundur.
Yeterli güvenliği sağlamak için, çapraz kesim
esnasnda işlenen parçay zgaraya mengene ile
skştrnz.
93
TÜRKÇE
Dişlinin sol tarafndaki bağlant kolu:
Izgara ve zgara desteği hizalanmş.
• Kombine dilimleme ve gönyeli kesim zgarasnn kilidini
açn ve çkarn.
• Bütün çalşmay, bağlant kolu ile tezgahn sol tarafndaki
dişlinin üstüne kaydrn (şekil E4).
• Açölçer kilit kontrol düğmesini (36) açn ve zgaray
gereken açya ayarlayn (şekil E5).
• Açölçer kilit kontrol düğmesini tekrar kilitleyin.
• Izgara skştma kontrol düğmesinin (37) kilidini açn ve
zgaray en yüksek desteği alacak şekilde yerleştirin.
Kesici levhann zgaray kesmeyeceğinden emin olun!
• Izgaray kesici levhadan uygun bir uzaklkta yerleştiriniz
ki çapraz kesimi yaplacak işlenen parça kesici levhaya
temas etmesin. Sonra bu pozisyonda iken, zgara bağlant
kolu kilitleme kontrol düğmesini (42) kullanarak kilitleyin.
Kesici levha yükseklik ayarlamas (şekil F)
Kesici levha, kombine kaldraç ve çapraz kesim
mekanizmalarnn döndürülmesi ile yükseltilebilir ya da
alçaltlabilir (6).
• Bçak seviye kilitleme halkasn (10) gevşetin ve kesici
levhay istenilen yüksekliğe göre ayarlayn.
• Doğrama esnasnda, kesici lehvann en üst üç dişlsinin
işlenen parçann üst yüzeyine temas etmekte olsuğuna
emin olun. Bu, en yüksek saydaki dişlilerin, belirlenen her
hangi bir zamanda işlenen parçaya temas edeceğini ve
böylece en verimli performansn alnacağn temin eder.
• Kilitleme halkasn (10) skştrnz.
• Bu ayarlamann açkça anlaşlmas için, resimde
emniyet yukar kaldrlmştr. Doğrama işlemine
başlamadan önce emniyetin doğru pozisyonda
olduğundan emin olunuz.
• Kesici levha emniyeti tezgaha değerse, bçağ daha
fazla indirmeyiniz.
Kesici levha açsnn ayarlanmas (şekil G1 - G5)
Sağ aç ayarlanmas
Sağ açnn kolay ayarlanabilmesi makinenin 0° de (0 Doğu)
ayarlanabilir durma program vardr (şekil G1).
• Bileyi kilitleme mekanizmasn (13) serbest brakn ve
kesici levhay tezgaha 0 o sağ aç yapar pozisyonda kurun.
• Bileyi kilitleme mekanizmasn skştrn.
• Tezgahn üstü ve kesici levhann üst karşsna bir adet
gönye yerleştirin (şekil G2).
Kare blokun bçak dişlerinin uçlarna temaz
etmemesine özen gösterin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Makinenin durduğundan (44) emin olunuz ve 17 mm lik
bir anahtar kullanarak dş merkezli civatay (43)
makineye göre ayarlayn (şekil G1).
• Kesici levha sağ açda iken, bileyi göstergesinin (45)
bileyi derecesinde (12) 0° açsn işaret ettiğini kontrol
ediniz (şekil G3).
• Eğer bu açy işaret etmiyorsa, o halde, vidalar (46)
gevşetin, derceyi (12) 0o ye oynatn ve vidalar skştrn
(şekil G1).
Kesici levha bileyi ayar
Makinenin 45° (45o Doğu) yönünde durabilen bir
ayarlanabilir program vardr ve durma derecesinin ötesinde
47° ye kadar kesme imkan verir (şekil G4).
94
• Bileyi kilitleme mekanizmasn (13) serbest brakn ve
kesici levhay 45° ye eğin (şekil G1).
• Bileyi kilitleme mekanizmasn skştrnz.
• Bir iletki kullanarak kesici levhann tezgaha olan açsn
kontrol ediniz; aç tam 45° olmaldr (şekil G5).
• Eğer gerekirse, makinenin durduğundan (48) emin olunuz
ve 17 mm lik bir anahtar kullanarak dş merkezli civatay
(47) makineye göre ayarlayn (G1 & G4).
Testere bçağnn değiştirilmesi (şekil B5, C3 - C9 & H1 - H3)
Yeni bir bçağn dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
• Üst bçak muhafazasn (3) çkarnz (şekil C9).
• Kesici levha dilimleme pozisyonunda tezgahn merkezinde
kilitli iken, testereyi kendi etrafnda şekil B5 teki gibi
çevirin.
• Bçak seviye kilitleme halkasn (10) gevşeterek ve
kombine kaldraç ve çapraz kesim mekanizmasn (6) saat
yönünün tersine doğru çevirerek kesici levhay aşağ
indirin. Kesici levha seviye kilitleme hlkasn tekrar
skştrnz (şekil C3).
• Vidalar (24 & 25) gevşetin (şekil C4). Önce üst ksm
kaldrarak (şekil C5) daha sonra da alt ksm kaldrabilmek
(şekil C6) için açk uçlu delikleri (27) boşaltmak üzere
muhafazay öne iterek bçak muhafazasn (26) sökün.
• 13 mm’lik anahtar (29) (şekil C7) kullanarak ve cvatalar
(28) güvenli bir şekilde gevşeterek yarma bçağn (8) sökün.
• 4 mm lik Allen anahtarn (49) bçak milinin sonuna (51)
yerleştirin ve 22 mm lik somun anahtarn (50) da somunun
(52) üstüne (şekil H1).
• Kesici levha somununun sola doğru dolanmş bir teli vardr,
bu sebeple Allen anahtarn skca tutunuz ve somun
anahtarn saat yönünün tersine doğru çevirerek
gevşetiniz.
• Somunu (52) ve harici supap plakasn (53) çkartn (şekil H2).
• İç supap plakasndan (54) (şekil H3) gevşeterek eski
bçağ dikkatli bir şekilde sökün.
• Yeni bçağ (9) dahili supap plakasnn (54) üstüne
yerleştirin ve dişlilerin makinenin ön yzüzünü işaret
ettiğinden emin olun.
• Doğru pozisyonu bulmak için döndürülmesi gereken harici
supap plakasn (53) yerleştirin (şekil H2).
• Somunu (52) yerleştirin ve mili (51) tutarken skştrn
(şekil H1 & H2).
• Yarma bçağn (8) (şekil C7) değiştirin. Cvatalar (28)
güvenli bir şekilde skştrn.
• Önce, açk uçlu delikleri (27) vidalarn (25) üzerine
getirerek daha sonra da vidalarn (24) üzerine yerleştirmek
için girintileri (30) hizalamak amacyla muhafazay geri
çekerek bçak mili koruma emniyetini (26) değiştirin (şekil
C8).
• Vidalar (24 & 25) tekrar skn.
• Testereyi dikey pozisyonda koyun.
• Üst bçak muhafazasn (3) yerine takn (şekil C9).
Dilimleme için zgarann kesici levhaya pararlel
ayarlanmas (şekil J)
• Izgara bağlant kolu kilitleme kontrol düğmesini (42) ve
zgara skştrma kontrol düğmesini (37) gevşetin.
• Bütün tezgah zgara (34) kesici levhaya değinceye kadar
kaydrn.
• Izgara açölçerinin (33) kesici levhaya paralel olmasn
sağlamak için zgaray bçağn ön ve arka dişlerine değecek
şekilde ayarlayn.
TÜRKÇE
• Izgarann bağlant kolu kilitleme kontrol mekanizmasn
skştrn ve zgarann paralel durumda kalmasna dikkat
edin.
• Izgara skştrma kontrol düğmesini (37) skştrn.
Açölçerdeki göstergenin 90° yi göstermesine dikkat edin.
Tezgah gönye pozisyonunda kullandktan sonra, zgaray
tam düzgün bir şekilde üstteki prosedüre göre dilimleme
pozisyonuna ayarlayn.
Tezgah gönye pozisyonunda kullandktan sonra,
zgaray tam düzgün bir şekilde üstteki prosedüre
göre dilimleme pozisyonuna ayarlayn.
Kullanm talimatlar
• Daima güvenlik talimatlarna ve uygulanan kurallara
uyun.
• Uygun testere bçağn takn. Çok aşnmş bçaklar
kullanmayn. Makinenin azami devri, bçağn azami
devrinden fazla olmamal.
• Çok küçük parçalar kesmeye çalşmayn.
• Bçağn serbestçe kesmesini sağlayn.
Kesimi zorlamayn.
• Kesime başlamadan önce motorun tam hza
ulaşmasn bekleyin.
• Tüm skştrma düğmeleri ve skştrma kollarnn
kavrar vaziyette olmasna dikkat edin.
• 215 mm lik bir testere bçağ aletle birlikte mevcuttur.
Dilimleme işlemlerinde daima bu bçağ kullannz.
• Testerenizi elle yaplacak kesimler için
kullanmaynz!
• Testerenizi oyuk açmada kullanmaynz.
• Eğrilmiş, bükülmüş ya da bombeli çalşm parçalarn
testere ile kesmeyiniz. En azndan düzgün, keski
muhafzas ya da şiv göstergesine karş gidecek
(sürülebilecek) düzgün yüzeyli olmaldr.
• Uzun parçalarn geri tepilmesini önlemek için daima
destekleyiniz.
• Testere etrafnda oluşan parçalar, testerenin
çalşmas esnasnda temizlemeyin.
Dilimleme Modu (şekil K1 & K2)
Tezgah üzerinde yaplan testere işlemleri için, çapraz kesme
mekanizmas merkez pozisyonda kilitli olmaldr.
• Bçak seviye kilidinin (10) halkasn gevşetin (şekil. K1).
• Kesici levhann arka taraftaki kilitli durumdan serbest
kalmasn sağlamak için, kombine kaldraç ve çapraz
kolunu (6) saat yönüne doğru çeviriniz.
• Dilimleme konumuna yerleştirme kaldracn (11) bileyi
kilitleme koluna (13) doğru itiniz. İtme işlemini kaldraç
çapraz çubuktaki yive yerleşinceye dek yapnz (şekil K2).
• Kolu yavaşça çendik deliğine kadar kaldrnz.Dilimleme
pozisyonu yerleştirme kaldrac (11) doğru bçak
pozisyonuna ulaşldğnda otamatik olarak birleşir. Yayla
gerilmiş çapraz bçak sayesinde çapraz bçak manuel olarak
açlana dek bu durumda kalacaktr (şekil K1).
• Çalştrdktan sonra, dilimleme durumu yerleştirme
kaldracn geriye çekiniz ve testere bçağn arkaya
gelicek şekilde yerleştiriniz.
Geriye çekme işleminde testere bçagnn arkaya
hzla çarpmamasna dikkat ediniz. Çapraz kol ile
tutunmasna dikkat ediniz.
Çapraz bçak modu (şekil. K3)
Bu modda, parçay zgaraya sabit olarak yerleştirin ve çapraz
kesme fonksiyonu boyunca bçağ çekin.
• Çapraz bçağ brakmak için bçak seviye kilit halkasn (10)
gevşetin. Saat yönünde çapraz kolu çevirerek alet boyunca
itiniz.
• Çapraz bçağ sabit pozisyona geri getirmekiçin, sadece
çapraz kolu braknz.
• Kilit halkasn skştrnz (10).
Saplama fonksiyonu
Çapraz modda bçak aletin arasna saplanabilir. Maksimum
çapraz uzunluğu arttrmak için zgara ile yarma bçağn
arasna skşma pozisyonuna getir.
• Kilit halkasn gevşeterek çapraz bçağ (10) brakn ve
dilimlemek için çapraz kolunu (6) saat yönünde çevirin.
• Testere tam olarak kaldrldğnda, yukarda belirtildiği
gibi çapraz şekle getirilebilinir.
Makinenin açlp-kapatlmas (şekil L)
Testere tezgahnzn açma kapama düğmesi size birçok
avantaj sağlar, bunlar:
- Voltaj kesilme durumlar: Eğer elektrik herhangi bir
sebepten dolay kesilmişse, açma kapama düğmesi
otamatik olarak aktif hale gelir.
- Motara aşr yüklenmeyi koruyan mekanizma: Motora aşr
yüklenme durumunda, motora giden elektrik akm kesilir.
Eğer bu durum gerçekleşirse, motoru soğumas için 10 dakika
brakn ve daha sonra yeşil çalştrma düğmesine basn.
- elektronik fren sistemi: makinay kapattktan sonra, fren
sistemi tekrardan başlatldğnda 8 saniye kadar uğultulu
bir ses çkarcaktr. Bu süreçte gerekirse makina tekrar
çalştrlabilinir.
• Makineyi açmak için yeşil start düğmesine basnz (55).
• Makineyi kapatmak için krmz stop düğmesine basnz
(56).
Temel kesimler
Dilimleme modu: (şekil. M1 - M3)
Dikey dilimleme
• Bçağ O° pozisyonuna getirin.
• Bçağ dilimleme pozisyonuna getirin.
• Bçağ gerekli yüksekliğe getirin.
• Izgaray dilimleme modu için bçağn sağ tarafndan
yükseltin, zgarann arkasn yarma bçağnn arka tarafyla
ayn seviyeye getirin.
• Izgarayla bçağn paralelliğini kontrol edin.
• Dereceyi (57) kullanarak zgaray yerleştirin (şekil M1).
(Kesici levha ile zgara arasndaki işlenen parça
ölçülmüştür. Talaş ya da atklar bçağn solundadr.)
• Sabit pozisyonda üst koruyucuyu kullanyorsanz, gerekli
yüksekliği yeniden ayarlyn.
• Makinay çalştrn.
• Yavaşça parçay ön korumaya yaknlaştrn. Sabit bir
şekilde zgaraya bastrn. Kesme esnasnda fazla
zorlamayn ve temelide daima sabit tutun.Kesme işlemini
sabit bir hzda yapn (şekil M2).
• Bçağa yaklaştğ zaman itme çubuğunu (14) kullanmay
unutmaynz.
• Kesme işlemi bittikten sonra makinay kapaynz.
İşiniz bittikten sonra ve fişten çekmeden önce aleti
mutlaka kapatn.
95
TÜRKÇE
Eğri dilimlemek.
Kombine dilimleme ile gönyeli kesim bçağnn sağna veya
soluna yerleştiilebilir (şekil M3).
• Gerekli eğri kesim açsn kurun.
• Dikey olarak dilimleme işlemine başlaynz.
Çapraz bçak modu – çapraz kesim (şekil. N1 & N2)
Dikey çapraz kesim 90° (şekil N1)
• Izgara tezgahn çapraz bçak moduna yükseltin.
Hatrlaynz:
Izgara bçağn solunda olduğu zaman çapraz kolu sağ
elinizle çalştrnz.
Iuzgara bçağn sağnda ise çapraz kolu sol elinizle
çalştrnz.
• Makina kapatldğnda, bçağ çkartrken zgarann bçağn
yolunda olmamasnda dikkat ediniz.
• İşlenen parçay testere bçağndaki kesme noktas ile
işartleyin ve zgarann üstüne yerleştirin.
• Makinay çalştrn.
• İşlenen parçay zgaraya doğru skca tutarak, bçağ parça
boyunca çekin.
• Kesme işlemi süresince sabit tutun.
• Bçağn azn arkaya doğru ters çevirin ve kesme işlemi
bittikten sonra makinay kapatnz.
Gönye kesimler (şekil N2)
• Izgara tezgahn çapraz kesme moduna getirin.
Unutmayn:
Izgara bçagn sol tarafnda ise çapraz kolu sağ elinizle
çalştrn.
Izgara bçağn sağ tarafnda ise, çapraz kolu sol elinizle
çalştrnz.
• Izgaray gerekli açya ayarlayn.
• Dikey biçimde çapraz kesme işlemine devam edin.
Meyilli kesimler
• Gerekli eğim açsn ayarlayn.
• Dikey bir biçimde çapraz kesme işlemine devam ediniz.
Bileşik gönye
Kesme işlemi gönyeli ve konik kesimden oluşur.
• Gerekli konik kesim açsn ayarlayn.
• Gönyeli kesim ile devam edin.
Toz çekme (şekil O)
Makinada 2 toz emici bağlant noktas mevcuttur. Bir tanesi
makina kaplamasnn arka tarafndadr (58) , diğeri ise üst
bçak koruyucusunun içindedir (59).
• En iyi toz emiş sonucunu almak için, bütün kesme işlemleri
srasnda her iki noktannda toz emiş cihazna bağl olmas
tavsiye edilir.
• Mümkün olduğu sürece toz emisyonlaryla ilgili kurallara
uygun olarak tasarlanmş bir toz çekme cihaz kullann.
Seçenekli eklemeler
Ayaklk (15), ölçüm genişlemesine sahip (17) genişleme
masas (16), paralel zgara (18), kaydrma masas (19) ve
gönyeli kesim zgaras (20) gibi ekler, seçenek olarak size
sunulmuştur (şekil A2).
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için bayinize
başvurun.
96
Ayaklk (şekil A2 & P1)
Ayak desteği, testere tezgahnzn tek parça bir makine olarak
kaydrma tezgah (19) ya da genişleme tezgahn (16)
kullanarak mekandan en verimli şekilde istifade etmeini
sağlamak üzere tasarlanmştr (şekil A2).
• Ayaklğ, makineye monte edilebilecek diğer tüm eklemelri
serbestçe destekleyebilmesi için yeterli bir alan brakarak
uygun zemine yerleştirin (şekil P1).
• Makinay, dört ayağnn da çerçeve içinde olduğunu dikkat
ederek ayak desteğine yerleştirin.
Genişletme tezgah (şekil A2 & P2)
Genişletme masas (16) yerleşim için ayn dişli sisteminden
yaralanr ve bu sayede tezgahn her iki tarafna da
yerleştirilebilir. Tezgahla birlikte bir ölçüm genişlemesi (17)
de gelir. Bu eklentinin amac, örneğin paralel zgarayla (18)
birlikte kullanldğnda optimum düzeyde ölçüm olanağ
sağlamaktr (şekil A2).
• En uygun pozisyon makinan sağ tarafdr (şekil P2).
• Izgara mekanizmas makina tezgahnda kullanldğ ayn
şekilde, genişletme tezgahnda da kullanlabilir.
Paralel zgara (şekil A2 & P3)
Paralel zgara (18), dilimleme modunda tezgahn üstündeki
alann daha genişletilerek kullanlmasn sağlar (şekil A2).
• En uygun konum bçağn sağ tarafdr (şekil P3).
• Paralel zgara hem makine tezgah hem de genişleme
masas üzerinde kullanlabilir.
• Izgaray bçağa paralel olarak şekilde ayarlayn.
• Dilimleme modundaki doğramalar için talimatlara uyunuz.
Kayan tezgah ve gönyeli kesim zgaras (şekil A2 & P4 - P6)
Sonlandrmal genişleyebilir gönyeli kesim zgaras (20) ve
kaydrma masas (19), 0° ile 90° arasndaki herhangi bir açda
uzun çalşma parçalarnn çapraz kesimi desteklemek için
boyuna kesim modunda kullanlr (şekil A2).
• Kaydrma masas için en uygun pozisyon makinann sol
tarafndadr (şekil P4).
• Izgara mekanizmas, makine tezgahnda kullanldğ ayn
şekilde, kayan tezgahta da kullanlabilir.
• Izgara profili değiştirilerek, gönyeli kesim zgaras daha
fazla destek ve gelişmiş yönlendirme için gönye açölçere
taklabilir. En uygun konum kayan tezgahn sol tarafdr.
• Bçag dilimleme pozisyonuna getiriniz.
• Dik çapraz kesim için, zgaray bçağa 90° de yerleştiriniz
(şekil P5).
• Gönyeli kesim için , uygun açy belirleyiniz (şekil P6).
• İşlenecek parçalar gönyeli kesim zgarasnn karşsna
yerleştiriniz.
• Kesime başlamadan önce, zgarann bçağa mani
olmadğna dikkat ediniz ki kesim sürekliliğini korusun.
• Yavaşça tezgah arkaya doğru itiniz ki işlenecek parça
bçak üstünde ilerliyebilsin.
Bakm
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum bakmla uzun süre çalşacak
şekilde imal edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalşmas, alete
gerekli bakmn yaplmasna ve düzenli temizliğe bağldr.
TÜRKÇE
GARANTİ
Temizlik
Havalandrma kanallarnn temiz ve açk olmasna dikkat edin
ve aletin gövdesini düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
• Her hafta bir kere, testere tozunu makinadan temizleyiniz.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağnz eski aletinizi, çevreyi etkilemeyecek biçimde
ortadan kaldran D E WALT onarm merkezlerine götürün.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletinizin performans
sizi tam olarak tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas için
yetkili bayinize geri götürebilirsiniz. Satn alma belgesinin
ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm D E WALT aletleri bir
yl süreyle ücretsiz servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan hiçbir onarm ve
koruyucu bakm işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletleri, satş
tarihinden itibaren bir yl süreyle garantilidir. Hatal
malzemeden veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi bir yetkili D E WALT
veya Black & Decker servis merkezine gönderin, ya da
bizzat başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya girişimde bulunulan
onarmlardan kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve aşnmadan, alet
üzerinde değişiklik ve amaç dş kullanmdan
kaynaklanan hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir acentesi için lütfen bu
klavuzun arkasnda bulunan uygun telefon numarasn
kullann. Buna ek olarak, D E WALT yetkili tamir servislerinin
bir listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile ilgili tüm detayli
bilgileri Internet’de www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
97
∂§§∏¡π∫∞
¶∞°∫√™ ™E°∞™ ªE ∆ƒ∞™µEƒ™∞ §∞ª∞™ DW719
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË
ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜
Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
πÛ¯‡˜ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú· (·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË) W
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
mm
ª¤ÁÂıÔ˜ ÎÔÚÌÔ‡ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜
mm
ª¤ÁÈÛÙÔ ¿¯Ô˜ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜
mm
ª¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÏÂ›‰·˜
min-1
ÃÚfiÓÔ˜ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÊÚÂÓ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘
s
ª¤ÁÂıÔ˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
mm
µ¿ÚÔ˜
kg
πηÓfiÙËÙ˜ ÎÔ‹˜
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· 90Æ
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· 45Æ
ª¤ÁÈÛÙË ÁˆÓ›· Ê¿ÏÙÛÔ˘
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÂÁοÚÛÈ·˜
ÎÔ‹˜ ÛÙËÓ ÙÚ·‚¤ÚÛ·
ª¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ ÛÙÔ
‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜
DW719
230
1.000
215 - 225
30
2,6
2.950
< 10
644 x 514
28
DW719
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËηÓ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜: 98/37/EOK, 89/336/EOK, EN 61029,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ
DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK &
98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿ EN 61029:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
DW719
85,5
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
98,5
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
mm
mm
mm
Æ
mm
215
47,5
33,5
-2 - 47
47,5 x 260
225
52
37
-2 - 47
52 x 270
395 x 20
400 x 20
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
µ·ÛÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜:§¿Ì· Û¤Á·˜ TCT, ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜,
Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜/ÏÔÍfiÙÌËÛ˘, Ï‚Ȥ˜ ÒıËÛ˘
Cert. No.
BM 2011163
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
10 A
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∞ȯÌËÚ¤˜ Ï¢ڤ˜.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
98
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ
·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ
ηÏfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ
(.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù· ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹
˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ï¿ıÔ˜
‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘. ∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜
οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ
Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó·
È·ÛÙÔ‡Ó Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó.
E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô
ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi.
∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi
Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ¿ÛË Î·È Ó·
‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ
Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙ ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi
ÙËÓ Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ
¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ
ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ Î·ÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿ÙÂ
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·. ¶ÚÔÛٷهÛÙÂ
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ ÛÂ
ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË
‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ ›ӷÈ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT. EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù·
ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ
ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙ ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ·
ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜
Ú¤ÂÈ. EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ηÈ
¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó·
·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ
·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ¿ÁÎÔ˘˜ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹
ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È fiÙÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛÙË ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
¿ÁÎÔ˘ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈÁ͢ Â›Ó·È ÛÊÈÁ̤Ó˜ ÚÈÓ
·Ú¯›ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›·.
• ™ÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Î·È ÔÈ ÊÏ¿ÓÙ˙˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ηÈ
fiÙÈ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î¿Ì„Ë ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó
ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ. ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ¿ÍÔÓ· ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ
·ÛʷϤ˜.
• ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÎÔÊÙÂÚfi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È ÛˆÛÙ¿
ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÛˆÛÙ‹
·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ - ̤ÁÈÛÙË 5 ¯ÈÏ.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Ù·
¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÈÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ‹ Ó· οÓÂÙÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
• ¶¿ÓÙÔÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈ· ˆÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô, Î·È ÔÙ¤ ÌË
ÏËÛÈ¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 150 ¯ÈÏ. ·fi
ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÚÈÔÓÈÔ‡ ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹.
99
∂§§∏¡π∫∞
• ªËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ٿÛË ¿ÏÏË ·fi
ÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË.
• ªË ‚¿˙ÂÙ ÏÈ·ÓÙÈο ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ fiÛÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
• ªË ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ‚¿˙ÂÙ ηӤӷ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û¤Á·˜ fiÙ·Ó ÙÔ
ÚÈÔÓÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ fiÙ·Ó ·˘Ù‹
Êı·Ú›.
• ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Â¿Óˆ ÙÌ‹Ì·
Ù˘ Ï¿Ì·˜ Ù˘ Û¤Á·˜ Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤ÓÔ, .¯. Ì ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
• ªËÓ È¿ÓÂÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Î·È ÌËÓ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ˆ˜
Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ÌÈ· ı‹ÎË ‹ ÊÔÚ¤ÛÙÂ Á¿ÓÙÈ· fiÙ·Ó È¿ÓÂÙÂ ÌÈ· Ï¿Ì·
Û¤Á·˜.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Ͽ̘ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‰È¿ÌÂÙÚÔ ·fi
ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï¿Ì·˜
·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙ· Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ Ï¿Ì˜ ÌÂ
ÚԉȷÁڷʤ˜ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN 847-1.
• ™ÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ Ͽ̘ ÂȉÈ΋˜
ۯ‰›·Û˘, ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ıfiÚ˘‚Ô.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Ͽ̘ ·fi HSS (¯¿Ï˘‚· ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜).
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Ͽ̘ Ì ڈÁ̤˜ ‹ ˙ËÌȤ˜.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÂÈ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜.
• ªËÓ Îfi‚ÂÙ ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ·, ÌË ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ· ‹ ÙÔ‡‚Ï·.
¶·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ
√È ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ú›ÔÓˆÓ:
- ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ·fi ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ٷ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù·
¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. ∞˘ÙÔ› ›ӷÈ:
- µÏ¿‚Ë ÛÙËÓ ·ÎÔ‹.
- ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌË Î·Ï˘Ì̤ӷ
ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÏÂ›‰·˜.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Û‡ÓıÏȄ˘ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÙ ٷ ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
- µÏ¿‚˜ ÛÙËÓ ˘Á›· ·fi ÂÈÛÓÔ‹ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿
ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘, ÂȉÈο Ô͢¿˜, ‰Ú˘fi˜ Î·È MDF.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ªË¯¿ÓËÌ· ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ
1 ∫È‚ÒÙÈÔ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ:
1 ™˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜/ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
1 ¶Ï·›ÛÈÔ Ô‰ËÁÔ‡
1 ª·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘
1 ∞Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘
1 øÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô
1 ∫ÏÂȉ› 13/17 mm
1 ∫ÏÂȉ› 20/22 mm
1 ∞ÏÏÂÓfiÎÏÂÈ‰Ô 4 mm
1 ∞ÏÏÂÓfiÎÏÂÈ‰Ô 5 mm
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·
‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ
ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
√ ¿ÁÎÔ˜ Û¤Á·˜ DW719 ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ͇ÏÔ˘ Ì ۤÁ·
Ì ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ÁÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÎÔ‹˜ Ì ۤÁ· ÙÔ˘ Û¯È̷ۛÙÔ˜, Ù˘ ÂÁοÚÛÈ·˜
ÎÔ‹˜, Ù˘ ÎÔ‹˜ Ì ʿÏÙÛÔ Î·È Ù˘ ÙÔÍfiÙÌËÛ˘ Ì ¢ÎÔÏ›·, ·ÎÚ›‚ÂÈ·
Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜
™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜, ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ Ù˘È΋
ÂÚÁ·Û›· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÛÙË Ï¿Ì· Ù˘ Û¤Á·˜.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Û¤Á·˜
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Û¤Á·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛ˘, ÛÙ˘ Ôԛ˜ ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚfi Î·È Á›ÓÂÙ·È ‰È¤Ï¢ÛË Ù˘ Ï¿Ì·˜ Ù˘ Û¤Á·˜.
A1
1 ¶¿ÁÎÔ˜
2 EÛˆÙÂÚÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ¿ÁÎÔ˘
3 ∞Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘
4 ™˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜/ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
5 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
6 ™˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ï·‚‹ ·Ó‡„ˆÛ˘ Î·È Ï·‚‹ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜
7 ¶Ï·›ÛÈÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ô‰ËÁÔ‡ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜/ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
8 ª·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘
9 §Â›‰·
10 ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜
11 ªÔ¯Ïfi˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ı¤Û˘ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜
12 ∫ϛ̷η Ê¿ÏÙÛÔ˘
13 §·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ê¿ÏÙÛÔ˘
14 øÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛ·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
A2
15 µ¿ÛË Ô‰ÈÒÓ
16 ¶¿ÁÎÔ˜ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘
17 ∫ϛ̷η ÚÔ¤ÎÙ·Û˘
18 ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜
19 ∫˘ÏÈfiÌÂÓÔ˜ ¿ÁÎÔ˜
20 √‰ËÁfi˜ ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ
Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ ÌÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË
‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
100
∂§§∏¡π∫∞
∞ÔÛ˘Û΢·Û›· Ù˘ Û¤Á·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ (ÂÈÎ. B1 - B6)
√È ÎÔÈÏfiÙËÙ˜ (19) ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (ÂÈÎ. B1).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË Û¤Á· ·fi Ù· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ Ì ÚÔÛÔ¯‹.
• °˘Ú›ÛÙ ÙË Û¤Á· ·Ó¿Ô‰·, Ì ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÚÔ˜ Ù· οو (ÂÈÎ. B2).
• ∫fi„Ù ÙÔ˘˜ ÈÌ¿ÓÙ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ÌÏÔÎ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· (ÂÈÎ. B3).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ÈÌ¿ÓÙ˜ Î·È Ù· ÌÏÔÎ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ù› Ì ٷ ˘ÏÈο (ÂÈÎ. B4).
• ªÂ ÙË Ï¿Ì· Ù˘ Û¤Á·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜, ‰ËÏ. ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÛÙÔ
ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘, Á˘Ú›ÛÙ ÙË Û¤Á· ÛÙÔ Ï¿È, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ
ÂÈÎfiÓ· (ÂÈÎ. B5).
• ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘ (8) fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Û¤Á· Û fiÚıÈ· ı¤ÛË.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ï‚Ȥ ÒıËÛ˘ (14) ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯË
Û¯ÈÛÌ‹ ÛÙË ÌÚÔÛÙÈÓ‹ fi„Ë ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ (ÂÈÎ. B6).
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ Ï‚Ȥ ÒıËÛ˘ ¿ÓÙ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ fiÙ·Ó ‰Â
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ·fiÛ·Û˘ (ÂÈÎ. C1 - C8)
∏ ı¤ÛË ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ·fiÛ·Û˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ
̤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Ï¿Ì·˜: ∏ Û¯ÈÛÌ‹ (20) Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ Ͽ̘,
ÂÓÒ Ë Û¯ÈÛÌ‹ (21) Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ Ͽ̘ (ÂÈÎ. C1).
∏ ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙÂ Ë ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡
·fiÛ·Û˘ (8) Ó· ·¤¯ÂÈ ÙÔ Ôχ 5 mm ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘
Ï¿Ì·˜ Ù˘ Û¤Á·˜ (ÂÈÎ. C2).
• ªÂ ÙË Û¤Á· ÛÙÔ Ï¿È, ¯·ÌËÏÒÛÙ ÙË Ï¿Ì· ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (10) Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜
ÙË Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ï·‚‹ ·Ó‡„ˆÛ˘ Î·È ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ (6)
·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·. ™Ê›ÍÙ ͷӿ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÈ¤‰Ô˘
Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (ÂÈÎ. C3).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (24 & 25) (ÂÈÎ. C4). ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Ï¿Ì·˜ (26) ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¯Èο ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ (ÂÈÎ. C5),
Î·È ¤ÂÈÙ· ÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ÁÈ·
Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ·ÓÔȯÙÔ‡ ¿ÎÚÔ˘ (27) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ÛËÎÒÛÂÙ ÙÔ Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì· (ÂÈÎ. C6).
• EÈÛ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘, ÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙÔ
Ì·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘ (8) ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (2)
(ÂÈÎ. C7).
• ∆Ô Ì·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘ (8) ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ·È Û ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÌÂ
ÌÔ˘ÏfiÓÈ· 13 mm (28). ªÂ ÙÔ ÎÏÂȉ› 13 mm (29), ¯·Ï·ÚÒÛÙ ٷ
ÌÔ˘ÏfiÓÈ· (28) Î·È ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙÂ, ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ·fiÛ·Û˘.
• •·Ó·ÛÊ›ÍÙ ٷ ÌÔ˘ÏfiÓÈ· (28) ηϿ.
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (26)
ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ·Ú¯Èο ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ·ÓÔȯÙÔ‡ ¿ÎÚÔ˘ (27) ¿Óˆ ·fi
ÙȘ ‚›‰Â˜ (25), Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÁÈ· Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙ ÙȘ ÂÛÔ¯¤˜ (30) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ¿Óˆ ·fi ÙȘ ‚›‰Â˜ (24) (ÂÈÎ. C8).
• ™Ê›ÍÙ ͷӿ ÙȘ ‚›‰Â˜ (24 & 25).
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¿Óˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Ï¿Ì·˜ (ÂÈÎ. C9)
√ ¿Óˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ (3) Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È Ì ̛· ‚›‰· M6 Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ
·ÍÈÌ¿‰È.
• ªÂ ÙË Û¤Á· ÛÙËÓ fiÚıÈ· ı¤ÛË, ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔ
Ì·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘ Ì ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (31) Î·È ÙÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ (32) Ô˘
·Ú¤¯ÔÓÙ·È.
• √ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ú‡ıÌÈÛË.
∫·ıÔ‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·fi ÙËÓ ÂÁÎÔ‹ ÛÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘,
ÌÔÚ›Ù ӷ ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÂχıÂÚ· ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ¿Óˆ οو,
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ¤ÙÛÈ ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ¿¯Ô˜ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘
ÂÚÁ·Û›·˜.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
(ÂÈÎ. D1 - D8 & E1 - E6)
√¿ÁÎÔ˜ Û¤Á·˜ Û·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂȉÈο ·˘Ï¿ÎÈ· Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È fiÏ· Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ ÊÚ¿ÎÙË Û¯È̷ۛÙÔ˜ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛ˘.
√ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (4) ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi
‰‡Ô ÚÔÊ›Ï ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Ô˘ ÂÓÒÓÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
(33) (ÂÈÎ. D1). ∆Ô ÚÔÊ›Ï Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì‹ÎÔ˘˜ Â›Ó·È Ô Ô‰ËÁfi˜ (34)
Î·È ·˘Ùfi Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (35) Ô˘
ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (7) (ÂÈÎ. D2). ∆Ô ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ
·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ 0Æ, 15Æ, 30Æ, 45Æ, 60Æ, 75° Î·È 90Æ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿,
Î·È ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ÙÂÙ·ÚÙËÌÔÚ›Ô˘ (36) (ÂÈÎ. D3).
√ Ô‰ËÁfi˜ (34) Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÈÌÔ˜: ∆Ô ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÌÔÚ› Ó· ηıÔ‰ËÁËı›
ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ fi„˘ ÙˆÓ 80 mm ‹ ÙˆÓ 11 mm ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË
¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ Ï‚Ȥ ÒıËÛ˘ ηٿ ÙÔ ÛΛÛÈÌÔ ÏÂÙÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙ· 11 mm, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹
Û‡ÛÊÈ͢ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (37) Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (34) ·fi ÙÔ
ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ (33), ÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ͷӿ ÙÔ ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ ÛÙË
Û¯ÈÛÌ‹, fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È (ÂÈÎ. D4). √‰ËÁ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ Î·Ù¿
Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ fi„˘ (38).
• °È· Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ Ï‹Ú˜ ‡„Ô˜ ÙˆÓ 80 mm,
ÔÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ̤۷ ÛÙÔ ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ Ì ÙËÓ Ï·ÙÈ¿ fi„Ë
(39) ÛÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË (ÂÈÎ. D5).
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
ÁÈ· Û¯›ÛÈÌÔ (ÂÈÎ. D6 - D8)
√ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (4) ÌÔÚ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ì ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·
ÎÔ‹˜.
¶Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ÂȉÈÎfi ·˘Ï¿ÎÈ:
√‰ËÁfi˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ô‰ËÁÔ‡ Û ¢ı›· Ì ÙË Ï¿Ì·.
• º¤ÚÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ·˘Ï·ÎÈÔ‡ (40) ÛÙÔ
ÌÚÔÛÙÈÓfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (1) Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÚÙ·ÚˆÙ¿,
fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È (ÂÈÎ. D6).
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ̤۷ ÛÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (7) Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ Ì ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘
˘ÔÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡ (41) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡.
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË
Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (42) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿Ùˆ
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡.
• °È· Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡, ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (37) ÛÙÔ ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (33) ηÈ
ÔÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (34) ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ı¤ÏÂÙ (ÂÈÎ. D7).
¶Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ÂȉÈÎfi ·˘Ï¿ÎÈ: √‰ËÁfi˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ô‰ËÁÔ‡ ÛÂ
ÔÚı¤˜ ÁˆÓ›Â˜
• º¤ÚÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Â¿Óˆ ÙÔ˘ ÛÙÔ
¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ·˘Ï·ÎÈÔ‡ (40) ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (1)
Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÚÙ·ÚˆÙ¿, fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È (ÂÈÎ. D6).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ (33) ÛÙË ı¤ÛË 0Æ ÒÛÙÂ Ô Ô‰ËÁfi˜ Ó·
¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÙ› ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË Ï¿Ì· (ÂÈÎ. D8).
• EϤÁÍÙ ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜
Ù˘ Ï¿Ì·˜.
• °È· ηχÙÂÚË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÙÔ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÛÙË ÌÈÛ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (42) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (ÂÈÎ. D6).
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ - EÁοÚÛÈ·
ÎÔ‹ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛË (ÂÈÎ. E1 - E5)
√ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (4) ÌÔÚ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ì ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ ηÈ
ÏÔÍfiÙÌËÛË.
101
∂§§∏¡π∫∞
¶Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ÂȉÈÎfi ·˘Ï¿ÎÈ: √‰ËÁfi˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ·
Ô‰ËÁÔ‡ Û ÔÚı¤˜ ÁˆÓ›Â˜
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ Ô‰ËÁfi ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ·˘Ï¿ÎÈ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi
ÙË Ï¿Ì· (ÂÈÎ. E1).
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ÙÂÙ·ÚÙËÌÔÚ›Ô˘ (36) ηÈ
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÙÂÙ·ÚÙËÌÔÚ›Ô˘ ÛÙË ı¤ÛË 0°.
• √ Ô‰ËÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ Ì ÁˆÓ›· 90Æ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Ï¿Ì· ηÈ
Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂχıÂÚË
‰È¤Ï¢ÛË Ù˘ Ï¿Ì·˜ ¤Ú· ·fi ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (36).
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙË
Ï¿Ì· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹.
• °È· ÏÔÍÔÙÌ‹ÛÂȘ, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÛÙÔ ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ
(33) (ÂÈÎ. E2).
• °È· Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ›Ù ÙËÓ ÙÚ·‚¤ÚÛ· Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ, ÔÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙÈÓÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘
¿ÁÎÔ˘, Ì ̷˙Â̤ÓÔ ÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (ÂÈÎ. E3), ÒÛÙÂ
Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙË Ï¿Ì·. ∏ ı¤ÛË ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙË Ï¿Ì· ›ӷÈ
ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Ì ÙÔ ‰ÂÍÈfi ¯¤ÚÈ.
°È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹.
¶Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÂȉÈÎfi ·˘Ï¿ÎÈ: √‰ËÁfi˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ·
Ô‰ËÁÔ‡ Û ¢ı›·
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙÂ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ Ô‰ËÁfi ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ ηÈ
ÏÔÍfiÙÌËÛ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙÔ Ï·›ÛÈÔ
̤۷ ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ·˘Ï¿ÎÈ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (ÂÈÎ. E4).
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ÙÂÙ·ÚÙËÌÔÚ›Ô˘ (36) ηÈ
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙË ÁˆÓ›· Ô˘ ı¤ÏÂÙ (ÂÈÎ. E5).
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ͷӿ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ÙÂÙ·ÚÙËÌÔÚ›Ô˘.
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (37) Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ
ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙ‹ÚÈÍË.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ï¿Ì· ‰Â ı· Îfi„ÂÈ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi!
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Û ٤ÙÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË Ï¿Ì· ÒÛÙ ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ Ó· ÌËÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙË Ï¿Ì·.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (42).
ƒ‡ıÌÈÛË ‡„Ô˘˜ Ù˘ Ï¿Ì·˜ (ÂÈÎ. F)
∏ Ï¿Ì· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÛËΈı› Î·È Ó· ¯·ÌËÏÒÛÂÈ ·Ó ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÙË
Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ï·‚‹ ·Ó‡„ˆÛ˘ Î·È ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ (6).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (10)
Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË Ï¿Ì· ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ÙÚ›· Â¿Óˆ ‰fiÓÙÈ· Ù˘ Ï¿Ì·˜ Ù˘ Û¤Á·˜ ·Ï¿
ÚÔÂͤ¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ¿Óˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ fiÙ·Ó
Îfi‚ÂÈ Ë Û¤Á·. EÙÛÈ ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› fiÙÈ Ë ·ÔÎÔ‹ ˘ÏÈÎÔ‡ Á›ÓÂÙ·È
οı ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi ‰ÔÓÙÈÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ
¿ÚÈÛÙË ·fi‰ÔÛË.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (10).
• ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ó·ÛËΈ̤ÓÔ˜,
ÁÈ· ηχÙÂÚË ·ÂÈÎfiÓÈÛË Î·È ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ·˘Ù‹ Ë
Ú‡ıÌÈÛË. ¶ÚÈÓ ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË Û¤Á·, ‚‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ Ô ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
• √Ù·Ó Ô ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ Ï¿Ì·˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ÌË
¯·ÌËÏÒÓÂÙÂ ¿ÏÏÔ ÙË Ï¿Ì·.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Ù˘ Ï¿Ì·˜ (ÂÈÎ. G1 - G5)
ƒ‡ıÌÈÛË Û ÔÚı‹ ÁˆÓ›·
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙÔ ÛÙË ı¤ÛË 0Æ ÁÈ· ‡ÎÔÏË
Ú‡ıÌÈÛË Û ÔÚı‹ ÁˆÓ›· (ÂÈÎ. G1).
102
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ê¿ÏÙÛÔ˘ (13) Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË
Ï¿Ì· ÛÙȘ 0Æ, ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÔÚı‹ ÁˆÓ›· Ì ÙÔÓ ¿ÁÎÔ.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ê¿ÏÙÛÔ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ÒÛÙÂ
Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙË Ï¿Ì· (ÂÈÎ. G2).
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ¤ÎÎÂÓÙÚÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ (43) ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙÔ (44)
ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ì ¤Ó· ÎÏÂȉ› 17 mm (ÂÈÎ. G1).
• √Ù·Ó Ë Ï¿Ì· ‚ÚÂı› Û ÔÚı‹ ÁˆÓ›·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË
Ê¿ÏÙÛÔ˘ (45) ‰Â›¯ÓÂÈ 0° ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙÔ˘ Ê¿ÏÙÛÔ˘ (12) (ÂÈÎ. G3).
• ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (46), ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙÂ
ÙËÓ Îϛ̷η (12) ˆ˜ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË 0ÆÎ·È ÛÊ›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (ÂÈÎ. G1).
ƒ‡ıÌÈÛË ÂÈ¤‰Ô˘ Ï¿Ì·˜
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙÔ ÛÙË ı¤ÛË 45Æ Î·È ¤¯ÂÈ ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Îfi‚ÂÈ Î·È ¤Ú· ·fi ÙÔ ÛÙÔ ˆ˜ ÙȘ 47Æ (ÂÈÎ. G4).
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ê¿ÏÙÛÔ˘ (13) Î·È ·ÏÏ¿ÍÙ ÙË
ÁˆÓ›· Ù˘ Ï¿Ì·˜ ÛÙȘ 45Æ (ÂÈÎ. G1).
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ê¿ÏÙÛÔ˘.
• EϤÁÍÙ ÙË ÁˆÓ›· Ù˘ Ï¿Ì·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ì ¤Ó·
ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ. ∏ ÁˆÓ›· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ 45Æ (ÂÈÎ. G5).
• E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ¤ÎÎÂÓÙÚÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ (47) ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜
ÙÔ ÛÙÔ (48) ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ì ¤Ó· ÎÏÂȉ› 17 mm (ÂÈÎ. G1 & G4).
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. B5, C3 - C9 & H1 - H3)
∆· ‰fiÓÙÈ· ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÏÂ›‰·˜ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó·.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ (3) (ÂÈÎ. C9).
• ªÂ ÙË Ï¿Ì· Ù˘ Û¤Á·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜, ‰ËÏ. ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÛÙÔ
ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘, Á˘Ú›ÛÙ ÙË Û¤Á· ÛÙÔ Ï¿È, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ
ÂÈÎfiÓ· (ÂÈÎ. B5).
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙË Ï¿Ì· ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
ÂÈ¤‰Ô˘ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (10) Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ï·‚‹
·Ó‡„ˆÛ˘ Î·È ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ (6) ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·. ™Ê›ÍÙ ͷӿ ÙÔ
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (ÂÈÎ. C3).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (24 & 25) (ÂÈÎ. C4). ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
Ï¿Ì·˜ (26) ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¯Èο ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ (ÂÈÎ. C5), Î·È ¤ÂÈÙ·
ÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ÁÈ· Ó·
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ·ÓÔȯÙÔ‡ ¿ÎÚÔ˘ (27) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
ÛËÎÒÛÂÙ ÙÔ Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì· (ÂÈÎ. C6).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘ (8) ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‚›‰Â˜ (28)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÙˆÓ 13 mm (29) (ÂÈÎ. C7).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·ÏÂÓfiÎÏÂÈ‰Ô 4 mm (49) ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ Ù˘
Ï¿Ì·˜ (51) Î·È ÙÔ ÎÏÂȉ› 22 mm (50) ÛÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (52) (ÂÈÎ. H1).
• ∆Ô ·ÍÈÌ¿‰È Ù˘ Ï¿Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊÔ Û›ڈ̷, ÁÈ’ ·˘Ùfi ηÈ
Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ·ÏÂÓfiÎÏÂÈ‰Ô ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂÙÂ
ÙÔ ÎÏÂȉ› ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ÁÈ· Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (52) Î·È ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÚÔ‰¤Ï· Û‡ÛÊÈ͢ (53)
(ÂÈÎ. H2).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ·ÏÈ¿ Ï¿Ì· ÚÔÛÂÎÙÈο ·Ô‰ÂÛ̇ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ·fi
ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÚÔ‰¤Ï· Û‡ÛÊÈ͢ (54) (ÂÈÎ. ∏3).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ó¤· Ï¿Ì· (9) ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÚÔ‰¤Ï· Û‡ÛÊÈ͢
(54), ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù· ‰fiÓÙÈ· Ó· ÎÔÈÙÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜
ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÚÔ‰¤Ï· Û‡ÛÊÈ͢ (53) ÙËÓ ÔÔ›·
ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË (ÂÈÎ. H2).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ͷӿ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (52) Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚ·ÙÒÓÙ·˜
ÙÔÓ ÎÔÚÌfi (51) (ÂÈÎ. H1 & H2).
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ·fiÛ·Û˘ (8) (ÂÈÎ. C7). ™Ê›ÍÙ ٷ
∂§§∏¡π∫∞
ÌÔ˘ÏfiÓÈ· (28) ηϿ.
• ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (26)
ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ·Ú¯Èο ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ·ÓÔȯÙÔ‡ ¿ÎÚÔ˘ (27) ¿Óˆ ·fi
ÙȘ ‚›‰Â˜ (25), Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÁÈ· Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙ ÙȘ ÂÛÔ¯¤˜ (30) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ¿Óˆ ·fi ÙȘ ‚›‰Â˜ (24) (ÂÈÎ. C8).
• ™Ê›ÍÙ ͷӿ ÙȘ ‚›‰Â˜ (24 & 25).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Û¤Á· Û fiÚıÈ· ı¤ÛË.
• TÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ (3) (ÂÈÎ. C9).
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Û ı¤ÛË ·Ú¿ÏÏËÏË Ì ÙË Ï¿Ì· ÁÈ· ÛΛÛÈÌÔ (ÂÈÎ. J)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (42) ηÈ
ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (37).
• √ÏÈÛı‹ÛÙ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔ˜ ÙË Ï¿Ì· ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ô
Ô‰ËÁfi˜ (34) Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ·Ï¿ ÙË Ï¿Ì·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (33) ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ô Ô‰ËÁfi˜ Ó·
·ÎÔ˘Ì¿ ·Ï¿ Ù· ‰fiÓÙÈ· Ù˘ Ï¿Ì·˜ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ›Ûˆ, ÒÛÙ ӷ
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙË Ï¿Ì·.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ηÈ
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (37). √ ‰Â›ÎÙ˘ ÛÙÔ
ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ϤÔÓ 90Æ.
ªÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÏÔÍfiÙÌËÛ˘,
ÌÔÚ›Ù ӷ Â·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙË ı¤ÛË ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È·‰Èηۛ·, ÁÈ·
ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ·ÎÚ›‚ÂÈ·.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́Ó˜ ÏÂ›‰Â˜.
∏ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ªË ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Îfi„ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi‚ÂÈ ÂχıÂÚ·. ªË ÙËÓ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙÂ.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙË Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÔ‹.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜
Û‡ÛÊÈ͢ Â›Ó·È ÛÊȯ٤˜.
• ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì Ͽ̷ Û¤Á·˜ 215 mm.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ù‡Ô Û¤Á·˜ fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙÂ
ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÁÈ· ÎÔ¤˜ Ì ¤Ó·
¯¤ÚÈ!
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÙ¤ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË
Û¯ÈÛÌÒÓ.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Û΂ڈ̤ӷ, Ï˘ÁÈṲ̂ӷ ‹ ÎԛϷ
ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ·
¢ı›·, ÔÌ·Ï‹ ÏÂ˘Ú¿ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi
ÎÔ‹˜ ‹ ÛÙÔ ÌÂÙÚËÙ‹ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜.
• ¶¿ÓÙÔÙ ÛÙËÚ›˙ÂÙ ٷ ÌÂÁ¿Ï· Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜
ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ ÎÏÒÙÛËÌ·.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÔ‹˜
·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÎÔ‹˜ ÂÓÒ Ô ‰›ÛÎÔ˜ Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (ÂÈÎ. K1 & K2)
°È· Ó· οÓÂÙÂ Ù˘ÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¿ÁÎÔ˘ Û¤Á·˜, Ë ÙÚ·‚¤ÚÛ· Ù˘ Ï¿Ì·˜
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (10)
(ÂÈÎ. K1).
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ï·‚‹ ·Ó‡„ˆÛ˘ Î·È ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ (6) ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ÁÈ· Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙË Ï¿Ì· ·fi
ÙËÓ ÎÏÂȉˆÌ¤ÓË Ù˘ ı¤ÛË ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜.
• øı‹ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ·ÏÏ·Á‹˜ ı¤Û˘ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (11) ÚÔ˜ ÙË Ï·‚‹
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ê¿ÏÙÛÔ˘ (13) ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ô ÌÔ¯Ïfi˜ ‚ÚÂı› ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ ÛÙÔ
¤Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ (ÂÈÎ. K2).
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ·ÚÁ¿ ÁÈ· Ó· ˆıËı› Ë Ï¿Ì· Ù˘ Û¤Á·˜ ÛÙËÓ ¿ÏÏË
¿ÎÚË Ù˘ Û¯ÈÛÌ‹˜ ÎÔ‹˜. √ ÌÔ¯Ïfi˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ı¤Û˘ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (11)
ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ·˘ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó Ë Ï¿Ì· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
∏ ÙÚ·‚¤ÚÛ· Ù˘ Ï¿Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Î·È Ë ›ÂÛË
ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÙÚ·‚¤ÚÛ· Ù˘ Ï¿Ì·˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙË ı¤ÛË
¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ··ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÌÂÙÔ ¯¤ÚÈ (ÂÈÎ. K1).
• ªÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË, ÙÚ·‚‹ÍÙ ›Ûˆ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ·ÏÏ·Á‹˜ ı¤Û˘
ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙË Ï¿Ì· Ù˘ Û¤Á·˜ ÛÙËÓ ›Ûˆ ı¤ÛË.
ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙË Ï¿Ì· Ù˘ Û¤Á·˜ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ì ‰‡Ó·ÌË
ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜. ∫·ıÔ‰ËÁ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙË Ï·‚‹ Ù˘
ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Û¤Á·˜ (ÂÈÎ. K3)
™Â ·˘Ù‹Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚfi
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È Ë Ï¿Ì· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ
ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ÙÚ·‚¤ÚÛ· Ù˘ Ï¿Ì·˜ ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (10) Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙË Ï·‚‹
ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ (6) ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙË Ï¿Ì· Ó·
ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ηٿ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ ÙÚ·‚¤ÚÛ· Ù˘ Ï¿Ì·˜ ÛÙË ı¤ÛË ·Ó¿·˘Û˘,
·ÚΛ Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙË Ï·‚‹ Ù˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Ù˘ Ï¿Ì·˜.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (10).
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜, Ë Ï¿Ì· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ‰È·Ì¤ÛÔ˘
ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ·fiÛ·Û˘, ÒÛÙ ӷ ÂÂÎÙ·ı›
ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ÙÚ·‚¤ÚÛ· Ù˘ Ï¿Ì·˜ ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Ï¿Ì·˜ Û¤Á·˜ (10) Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙË
Ï·‚‹ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ (6) ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙË Ï¿Ì· Ó·
Îfi„ÂÈ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• √Ù·Ó Ë Ï¿Ì· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛËΈı› ÂÓÙÂÏÒ˜, ÌÔÚ› Ó· ‰È¤ÏıÂÈ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. L)
√ ‰È·ÎfiÙ˘ on/off ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ Û¤Á·˜ Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿
ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·:
- §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ¯ˆÚ›˜ Ù¿ÛË: E¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·ÎÔ‹
Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ, Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ·.
- ¢È¿Ù·ÍË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ·fi ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË:
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘
ÎÈÓËÙ‹Ú· ı· ‰È·ÎÔ›. E¿Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ·Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó·
„˘¯ı› ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿ ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÎÔ˘Ì›
ÂÎΛÓËÛ˘.
- ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤‰ËÛ˘: ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤‰ËÛ˘ ÚÔηÏ› ¤Ó· ÌÔ˘ÁÎÚËÙfi
ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÔÎÙÒ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ηıÒ˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È.
∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÙÂı› Í·Ó¿ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ηٿ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô.
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ
ÎÔ˘Ì› ÂÎΛÓËÛ˘ (55).
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ
ÎÔ˘Ì› ·‡Û˘ (56).
103
∂§§∏¡π∫∞
µ·ÛÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÔ‹˜
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ (ÂÈÎ. M1 - M3)
∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ Û¯›ÛÈÌÔ
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË Ï¿Ì· ÛÙȘ 0Æ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË Ï¿Ì· ÛÙË ı¤ÛË ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË Ï¿Ì· ÛÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ‡„Ô˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô‰ËÁÔ‡ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ ÛÙ·
‰ÂÍÈ¿ Ù˘ Ï¿Ì·˜, Ì ÙÔ ›Ûˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô ÌÂ
ÙÔ ›Ûˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ·fiÛ·Û˘.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ı¤ÛË ·Ú¿ÏÏËÏË Ì ÙË
Ï¿Ì·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Ì ÙËÓ Îϛ̷η (57) (ÂÈÎ. M1). (∆Ô
ÙÌ‹Ì· Ô˘ ı· ÌÂÙÚËı› Î·È ı· ÎÚ·ÙËı› Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜
ÌÂٷ͇ Ù˘ Ï¿Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ∆Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ı· ·ÔÎÔ› ‹
ı· ·ÔÚÚÈÊı› Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ Ï¿Ì·˜.)
• E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ¿Óˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÛÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ı¤ÛË,
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
• ∞Ó¿„Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
• ∞Ú¯›ÛÙ ӷ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›Ù ·ÚÁ¿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ οو ·fi ÙÔ
ÌÚÔÛÙÈÓfi ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ·ıÂÚ¿ ¿Óˆ ÛÙÔÓ
Ô‰ËÁfi ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜. ∞Ê‹ÛÙ ٷ ‰fiÓÙÈ· Ó· Îfi„Ô˘Ó Î·È ÌËÓ ‚È¿˙ÂÙ ÙÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ¿Óˆ ÛÙË Ï¿Ì·. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ Ï¿Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó·
‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹ (ÂÈÎ. M2).
• ªËÓ ·Ú·Ï›„ÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‚Ȥ ÒıËÛ˘ (14) fiÙ·Ó
‚Ú›ÛÎÂÛÙ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ï¿Ì·.
• ™‚‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÎÔ‹.
∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ÙËÓ
Ú›˙·.
™¯›ÛÈÌÔ Ì ʿÏÙÛÔ
√ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ ÌÔÚ› Ó·
ÙÔÔıÂÙËı› ›Ù ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ›Ù ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙË Ï¿Ì· (ÂÈÎ. M3).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· Ê¿ÏÙÛÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
• ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ
ÛΛÛÈÌÔ.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Û¤Á·˜ - ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ (ÂÈÎ. N1 & N2)
∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ 90Æ (ÂÈÎ. N1)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô‰ËÁÔ‡ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜
Û¤Á·˜.
ªËÓ Í¯ӿÙÂ:
√Ù·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙË Ï¿Ì·, ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙË
Ï·‚‹ Ù˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Ì ÙÔ ‰ÂÍÈfi ¯¤ÚÈ.
√Ù·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙË Ï¿Ì·, ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙË Ï·‚‹
Ù˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ.
• ªÂ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙË Ï¿Ì· Ù˘ Û¤Á·˜
ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË, ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ Ï¿Ì·˜.
• ™ËÌ·‰¤„Ù ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÒÛÙ ӷ
·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ì ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÎÔ‹˜ ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›· Ì ÙË
Ï¿Ì· Ù˘ Û¤Á·˜.
• ∞Ó¿„Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
• ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ‹ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÂÚÂÒÛÂÈ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÌÂ
ÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙË Ï¿Ì· ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÚ·‚¿Ù ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹
Ù˘ Û¤Á·˜.
• E·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙË Ï¿Ì· ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Î·È Û‚‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÎÔ‹.
104
§ÔÍÔÎÔ‹ (ÂÈÎ. N2)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô‰ËÁÔ‡ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜
Û¤Á·˜.
ªËÓ Í¯ӿÙÂ:
√Ù·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙË Ï¿Ì·, ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙË
Ï·‚‹ Ù˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Ì ÙÔ ‰ÂÍÈfi ¯¤ÚÈ.
√Ù·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙË Ï¿Ì·, ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙË Ï·‚‹
Ù˘ ÙÚ·‚¤ÚÛ·˜ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÁˆÓ›·.
• ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË
ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹.
º·ÏÙÛÔÁˆÓÈ¿
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· Ê¿ÏÙÛÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
• ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË
ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹.
™‡ÓıÂÙË ÏÔÍÔÎÔ‹
∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÔ‹ Â›Ó·È Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ Î·È ÎÔ‹˜ ÌÂ
Ê¿ÏÙÛÔ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· Ê¿ÏÙÛÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
• ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· fiˆ˜ Î·È ÛÙË ÏÔÍfiÙÌËÛË.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË (ÂÈÎ. O)
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ÛËÌ›· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÁÈ· ÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÎfiÓ˘.
∆Ô ¤Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
(58) Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÔÓ ¿Óˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Ï¿Ì·˜ (59).
• °È· ηχÙÂÚË ·fi‰ÔÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÎfiÓ˘, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë
Û‡Ó‰ÂÛË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ Ì ÌÈ· ηٿÏÏËÏË Û˘Û΢‹ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÛÎfiÓ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Û¤Á·˜.
• √Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡
ۯ‰ȷṲ̂ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ √‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÂÎÔÌ¤˜ ÛÎfiÓ˘.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛ·ÚÙ‹Ì·Ù·
∆· ÚÔÛ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ‰ËÏ. Ë ‚¿ÛË Ô‰ÈÒÓ (15), Ô ¿ÁÎÔ˜ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘
(16), Ì ÙËÓ Îϛ̷η ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ (17), Ô ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ (18),
Ô Î˘ÏÈfiÌÂÓÔ˜ ¿ÁÎÔ˜ (19) Î·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (20) ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È
ˆ˜ ÚfiÛıÂÙÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ (ÂÈÎ. ∞2).
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
µ¿ÛË Ô‰ÈÒÓ (ÂÈÎ. A2 & P1)
∏ ‚¿ÛË Ô‰ÈÒÓ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ Û¤Á·˜
Û·˜ ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÙÔ
¯ÒÚÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ (16) ‹/Î·È ÙÔ˘ ΢ÏÈfiÌÂÓÔ˘
¿ÁÎÔ˘ (19) (ÂÈÎ. A2).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ‚¿ÛË Ô‰ÈÒÓ (15) ÛÙÔ ‰¿‰Ô, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÚÎÂÙfi
ÂχıÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÂχıÂÚ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÚÔÛ¿ÚÙËÌ· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· (ÂÈÎ. P1).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙË ‚¿ÛË Ô‰ÈÒÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ
Î·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· fi‰È· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ
Ï·›ÛÈÔ.
¶¿ÁÎÔ˜ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ (ÂÈÎ. A2 & P2)
√ ¿ÁÎÔ˜ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ (16) ·ÍÈÔÔÈ› ÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂȉÈοÓ
·˘Ï·ÎÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘. √ ¿ÁÎÔ˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì Îϛ̷η
ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ (17) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ÙËÓ ‚¤ÏÙÈÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
̤ÙÚËÛ˘, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ
·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi (18) (ÂÈÎ. ∞2).
∂§§∏¡π∫∞
• ∏ ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË Â›Ó·È ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
(ÂÈÎ. P2).
• ∆Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô‰ËÁÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ
ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ (ÂÈÎ. A2 & P3)
√ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ (18) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·Ù¿ ÙÔ ÛΛÛÈÌÔ Û fiÏÔ
ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (ÂÈÎ. A2).
• ∏ ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË Â›Ó·È ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ï¿Ì·˜ (ÂÈÎ. P3).
• √ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ›Ù ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ
ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ›Ù ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘.
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ Ï¿Ì·.
• ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û¤Á·˜ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜.
∫˘ÏÈfiÌÂÓÔ˜ ¿ÁÎÔ˜ Î·È Ô‰ËÁfi˜ ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ (ÂÈÎ. A2 & P4 - P6)
√ ΢ÏÈfiÌÂÓÔ˜ ¿ÁÎÔ˜ (19) Î·È Ô ÚÔÂÎÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡
ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ Ì ÛÙÔ ¿ÎÚÔ˘ (20) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ ÁÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÈÌËÎÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ ÙËÓ
ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÁˆÓ›· ·fi 0Ƥˆ˜ 90Æ (ÂÈÎ. A2).
• ∏ ÌfiÓË Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔÓ Î˘ÏÈfiÌÂÓÔ ¿ÁÎÔ Â›Ó·È ÛÙËÓ
·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ (ÂÈÎ. P4).
• ∆Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô‰ËÁÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙÔÓ Î˘ÏÈfiÌÂÓÔ
¿ÁÎÔ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
• ∞ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡, Ô Ô‰ËÁfi˜ ÏÔÍfiÙÌËÛ˘
ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ ÁÈ·
ÂÈϤÔÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË. ∏ ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË
Â›Ó·È ÛÙË ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ΢ÏÈfiÌÂÓÔ˘ ¿ÁÎÔ˘.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË Ï¿Ì· ÛÙË ı¤ÛË ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜.
• °È· ÂÁοÚÛȘ ÙÔ̤˜ Û ¢ı›·, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙȘ 90ƈ˜
ÚÔ˜ ÙË Ï¿Ì· (ÂÈÎ. P5).
• °È· ÏÔÍÔÙÌ‹ÛÂȘ, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· Ô˘ ı¤ÏÂÙ (ÂÈÎ. P6).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÒÛÙ ӷ ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi
ÏÔÍfiÙÌËÛ˘.
• ¶ÚÈÓ Î¿ÓÂÙ ÎÔ‹, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ ÂÌϤÎÂÙ·È Ì ÙË
Ï¿Ì· ÎÈ fiÙÈ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· ÎÔ› ÂÓÙÂÏÒ˜.
• Øı‹ÛÙ ·ÚÁ¿ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ, ÒÛÙ ¤ÙÛÈ Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙËı›
ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË Ï¿Ì·.
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™ ∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT,
ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜. ∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· ηÈ
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓˆÌ·Ï›·
ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜
12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË ‰ˆÚ¿Ó
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
Ì·˜, ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ
ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
Service, ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· aftersales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
www.2helpU.com.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ Î·È ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi ‡Ê·ÛÌ·.
• ∞Ê·ÈÚ›Ù ٷ ÚÈÔÓ›‰È· ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘
‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
105
106
107
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Tel:
02 719 07 11
Fax:
02 721 40 45
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
BLACK & DECKER (E§§∞™) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & §ÂˆÊ. µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
166 74 °Ï˘Ê¿‰· - ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.
º·Í
010 8981616
010 8982630
010 8983285
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT ROFO Kundendienst
Gewerbezone Seeblick
3213 Kleinbösingen
Tel:
026 - 674 93 93
Fax:
026 - 674 93 94
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 99 99 00
Fax:
22 99 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
Tel:
Faks:
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
108
214 66 75 00
214 66 75 75
Download PDF

advertising