KC9039 | Black&Decker KC9039 CORDLESS SCREWDRIVER Type 1-2 instruction manual

Bu ürün profesyonel
kullaným için
tasarlanmamýþtýr.
559722-20 TR
(09/04)
KC9036
KC9039
!
"
Þarjlý Tornavida Kullaným Kýlavuzu
Tebrikler
Yangýn tehlikesi
Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için
teþekkür ederiz. Amacýmýz kaliteli ürünleri makul
fiyatlar ile sunmaktýr. Bu ürünü uzun yýllar
memnuniyetle kullanacaðýnýzý umarýz.
Makinenizi Tanýyýn
•
AT Uygunluk Bildirisi
KC9036/KC9039
ürünlerinin 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN50260, EN55014-1, EN55014-2, EN610003-2, EN61000-3-3, EN60335 ile uygunluk
taþýdýðýný beyan ederiz.
EN50260’a göre;
Ölçülmüþ ses basýncý
Ölçülmüþ ses gücü
•
•
•
dB(A) 70
dB (A) 83
Uyarý! Þarjlý ürünler kullanýrken,
yangýn riski, akü sýzdýrmasý, mal ve
kiþisel zararý önlemek için
aþaðýdakiler dahil gerekli güvenlik
tedbirleri alýnmalýdýr.
Aleti kullanmadan önce kullanma
kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Aleti kullanmadan önce, tehlike
anýnda nasýl kapatacaðýnýzý
bildiðinize emin olunuz.
Bu kýlavuzu saklayýnýz.
EMNÝYET TALÝMATLARI
Genel
• Çalýþma alanýný temiz tutun. Daðýnýk
alanlar ve tezgahlar kazalara davetiye
çýkarýrlar.
• Çalýþma alanýnýn çevresine dikkat
edin. Elektrikli el aletinizi ve þarj aletlerinizi
yaðmura maruz býrakmayýn. Elektrikli el
aletini nemli ve ýslak ortamda kullanmayýn.
Çalýþma ortamýnýn iyi þekilde aydýnlatýlmýþ
olmasýný saðlayýn. Elektrikli el aletini yanýcý
sývý ve gaz bulunan yerlerde kullanmayýn.
• Çocuklarý uzak tutun. Çocuklarýn, diðer
kiþilerin ve hayvanlarýn; çalýþma alanýna
yaklaþmasýna ve alete veya uzatma
kablosuna dokunmalarýna izin vermeyin.
• Uygun giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve
taký takmayýn. Bunlar, hareketli parçalara
takýlabilirler. Açýk havada çalýþýrken lastik
eldivenler ve kaymayan ayakkabýlar giymeyi
tercih edin. Uzun saçlýlarýn koruyucu saç
bandý takmalarý tavsiye edilir.
• Kiþisel güvenlik. Emniyet gözlükleri
kullanýn. Kesme iþlemi toz çýkarýyorsa veya
kapalý mekanda çalýþýyorsanýz bir yüz veya
toz maskesi kullanýn.
• Gereðinden
fazla
uzanmayýn.
Dengenizi koruyun.
• Dikkatli olun. Ne yaptýðýnýza dikkat edin.
Çalýþýrken saðduyunuzu kullanýn. Yorgun
olduðunuzda aleti kullanmayýn.
• Üzerinde çalýþtýðýnýz malzemeyi
emniyete alýn. Üzerinde çalýþýlan
malzemeyi emniyete almak için kýskaçlar
EN50260’a göre;
El/kol titreþimi <2.5 m/sn2
Colin WILLIS
Mühendislik Bölümü Müdürü
BDC International Ltd, 4F. 2 Dia Wang Street,
Tai Po Industrial State, Tai Po, N.T. Hong Kong
Kullanma Amacý
Black&Decker KC9036/KC9039 þarjlý tornavida,
uygun aksesuarlar kullanýlarak vida ve
somunlarýn takýlýp çýkartýlmasý için tasarlanmýþtýr.
Hafif hizmet ve hobi kullanýmý içindir.
Black&Decker þarj aleti makine içindeki pili þarj
etmek için tasarlanmýþtýr.
Güvenlik Talimatlarý
Uyarý Ýþaretleri
Bu kullanma kýlavuzunda aþaðýdaki iþaretler
kullanýlmýþtýr:
Bu kýlavuzdaki açýklamalara uyulmadýðý
taktirde; yaralanma, ölüm veya alete
zarar verme riskini belirtir.
Elektrik çarpma riskini belirtir.
Aleti kullanmadan önce kullanma
kýlavuzunu okuyunuz.
#
•
•
•
•
•
•
•
•
veya bir mengene kullanýn. Bu daha
emniyetli bir çalýþma olup her iki elinizin de
aleti kullanmak için serbest kalmasýný saðlar.
Toz atma baðlantýsý kullanýn. Eðer
kullandýðýnýz üründe toz emme ve üfleme
özelliði varsa bunlarýn gerekli aletlere
baðlanmasýný saðlayýn.
Ayarlama anahtarlarýný ve vida
anahtarlarýný çýkarýn. Aleti çalýþtýrmadan
önce anahtarlarýn ve vida anahtarlarýnýn
sökülmüþ olup olmadýðýný kontrol etme
alýþkanlýðýný geliþtirin.
Doðru aleti kullanýn. Kullanma amacý bu
kýlavuzda belirtilmiþtir. Aðýr hizmet tipi bir
aletin yapmasý gereken bir iþi hobi, hafif
hizmet amaçlý bir aletle ya da aksesuar ile
yapmayý denemeyin. Aleti fazla zorlamayýn.
Alet kendi çalýþma ayarýnda daha iyi ve
güvenli çalýþacaktýr.
Dikkat ! Herhangi bir aksesuarýn yada
baðlantýnýn, bu kitapçýkla tavsiye edilen
þekilden baþka bir þekilde kullanýlmasý kiþisel
yaralanmalara yol açabilir.
Hasar görmüþ parçalarý kontrol edin.
Aleti kullanmadan önce, gerektiði þekilde
çalýþacaðýndan ve tasarlanmýþ olduðu
performansý sergileyeceðinden emin olmak
için kýlavuzu ve diðer parçalarý kontrol edin.
Hareketli parçalarýn yanlýþ ayarlanýp
ayarlanmadýklarýný
ve
yapýþýp
yapýþmadýklarýný, herhangi bir kýrýlma olup
olmadýðýný veya aletin iþleyiþini etkileyebilecek
herhangi bir baþka nedenin olup olmadýðýný
kontrol edin. Kullaným kýlavuzunda aksi
belirtilmedikçe, arýzalanmýþ bir kýlavuz veya
diðer parça yetkili servis tarafýndan uygun
þekilde deðiþtirilmeli ya da tamir edilmelidir.
Kendiniz tamir etmeye çalýþmayýn. Arýzalý
düðmelerin yetkili servisler tarafýndan tamir
edilmesini saðlayýn. Eðer açma kapama
düðmesi bozuksa, aleti kullanmayýn.
Aletin istem dýþý çalýþtýrýlmasýný
engelleyin. Parmaðýnýz tetik üzerinde
bulunacak þekilde aleti taþýmayýn.
Kabloya Zarar Vermeyin. Þarj cihazýný
kablosundan tutarak taþýmayýn ve fiþi
kablodan tutarak çekmeyin. Kabloyu sýcak,
yað ve keskin eþyalardan koruyun.
Kullanýlmayan aleti kaldýrýn. Elektrikli el
aletini ve pil ve þarj cihazlarýný kullanmadýðýnýz
zamanlar, kuru, yüksek ve çocuklarýn
eriþemeyeceði bir yerde emniyetli þekilde
kilitlenmiþ olarak saklayýnýz.
•
Aletlerin bakýmýný özenle yapýn. Daha
iyi ve emniyetli performans elde etmek için
aletleri düzgün ve temiz þekilde muhafaza
ediniz. Yaðlama ve aksesuvar deðiþtirme
konusundaki talimatlara uyun. Tutamaklarý,
kuru, temiz, ve yað ve gresten arýndýrýlmýþ
bir þekilde muhafaza edin.
Aletinizi yetkili kiþilere tamir ettirin.
Bu elektrikli el aleti ilgili emniyet
yönetmeliklerine uygundur. Tamir iþlemleri
sadece orjinal yedek parçalar kullanýlarak
yetkili servislerce yapýlmalý; aksi taktirde
kullanýcý için ciddi riskler oluþabilir.
Piller ve þarj aletleri için ilave emniyet
talimatlarý
Piller
• Her ne nedenden ötürü olursa olsun
açmayýn
• Sýcaklýðýn 40oC’nin üzerinde olabileceði
mekanlarda muhafaza etmeyin
• Þarj iþlemini sadece 4oC ile 40oC arasýndaki
sýcaklýklarda yapýnýz.
• Þarj iþlemini sadece aletin yanýnda verilen
þarj aleti ile yapýnýz (teknik bilgi bölümüne
bakýnýz).
• Pillerinizi atarken, “Çevrenin Korunmasý”
bölümünde verilen talimatlara uygun
hareket ediniz.
· Aþýrý þartlar altýnda pil sýzýntýsý meydana
gelebilir. Pilde bu tür bir sýzýntý fark
ettiðinizde, aþaðýda belirtilenleri yapýnýz:
- Bir parça bez ile sývýyý dikkatlice silin.
Gözünüze temas etmemesine özen
gösterin.
- Sývýnýn göze temas etmesi, halinde
aþaðýda belirtilenleri uygulayýn.
Pilin içinde bulunan %25-30 deðerindeki
potasyum hidroksit solüsyonu zararlý
olabilir. Bu sývýnýn göz ile temasý halinde
derhal gözü bol su ile yýkayýn. Limon
suyu veya sirke gibi yumuþak bir asit
ile göze bulaþan sývýyý nötralize edin
ve en az 10 dakika süreyle bol su ile
gözünüzü durulayýn. Daha sonra bir
doktora baþvurun.
Yangýn tehlikesi! Ayrý bir yerde
muhafaza edilecek olan bir pilin kýsa
devre (örneðin, alet kutusu içinde
bulunan bir pil) temasýna neden
olmayacak þekilde muhafaza ediniz.
$
Pili yakarak yok etmeyiniz.
4.
5.
6.
7.
Montaj
Þarj aletleri
• Black&Decker þarj aletinizi sadece aletiniz
ile birlikte verilmiþ olan türdeki piller için
kullanýnýz. Diðer pillerin bu þarj aleti ile
kullanýlmasý patlamaya, kiþisel yaralanmaya
veya etrafýnýzda hasar meydana gelmesine
neden olabilir.
• Þarj edilme özelliðine sahip olmayan pilleri
þarj etmeye çalýþmayýnýz.
• Hasarlý kordonlarý derhal tamir ettirin.
• Suya maruz býrakmayýn.
• Þarj aletinizi açmayýn.
• Þarj aletinizin içine herhangi bir nesne
sokmayýnýz.
Montaj iþleminden önce mil kilidini
aþaðýda anlatýldýðý þekilde ayarlayýn.
Tornavida
ucunun
çýkartýlmasý (Þekil B)
•
•
takýlmasý/
Tornavida ucunu (7) takmak için uç deliðine,
sonuna kadar itin.
Tornavida ucunu çýkartmak için uç
deliðinden düz çekerek çýkartýn.
Manyetik
uç
tutucu
kullanarak
tornavida ucunun takýlmasý/çýkartýlmasý
(Þekil B)
•
Sadece kapalý mekanlarda kullaným
içindir.
•
Elektrik emniyeti
•
Þarj aleti sadece tek bir voltaj için tasarlanmýþtýr.
Her zaman için güç kaynaðýný, aletinizin deðer
plakasý üzerindeki deðerle ayný olup olmadýðýný
kontrol edin.
•
Manyetik uç tutucuyu (8) takmak için uç
deliðine, sonuna kadar itin.
Kýsa tornavida ucunu (9) takmak için
manyetik uç tutucuya, sonuna kadar itin.
Kýsa tornavida ucunu çýkartmak için
manyetik uç tutucudan düz çekerek
çýkartýn.
Manyetik uç tutucuyu çýkartmak için uç
deliðinden düz çekerek çýkartýn.
Kullaným
Þarj aletiniz EN 60335’e uygun bir
biçimde çift yalýtýmlýdýr, bu nedenle
topraklanmaya ihtiyaç duymaz.
Aleti fazla zorlamayýn. Kendi devrinde
çalýþsýn.
Þarj aletini standard bir priz ile
deðiþtirmeyiniz.
Pilin þarj edilmesi (Þekil C)
Pil, ilk seferinde ve önceden kolaylýkla yapýlan
iþlerin yapýlmasý zorlaþtýðýnda daima þarj
edilmelidir. Pili ilk defa veya uzun bir süre
kullanýlmadýktan sonra þarj ederken sadece
%80 kapasite ile þarj olur. Ancak birkaç defa
þarj iþlemi gerçekleþtikten sonra pil tam kapasite
ile þarj edilebilir. Þarj iþlemi esnasýnda pil
ýsýnabilir; bu normal bir durum olup herhangi bir
problemin göstergesi deðildir.
Ambalaj Ýçeriði
Kutunun içindekiler:
1 adet þarjlý tornavida
1 adet çift taraflý tornavida ucu
1 adet þarj aleti
1 adet kullanma kýlavuzu
•
•
Uç tutucu
Pozisyon ayarlama düðmesi
Sap
Pil kapaðý
Bütün parçalarý kutudan dikkatlice çýkartýn.
Ürünün katalog numarasýnýn sonundaki
harf eklerine göre kutuda daha fazla
aksesuar bulunabilir.
Þarj iþlemi, 4 dereceden az 40
dereceden yüksek sýcaklýða sahip
mekanlarda gerçekleþtirilmemelidir. Þarj
iþleminin yapýldýðý mekanýn tavsiye
edilen sýcaklýðý yaklaþýk 24 derecedir.
Genel Bir Bakýþ (Þekil A)
Motor Ünitesi
1. Açma kapama ve sað/sol ayar düðmesi
2. Manuel mil kilidi (KC9036)
3. Tork ayarý (KC9039)
•
%
Pili þarj etmek için aleti düz konuma getirin
ve þarj fiþini (10), alet üzerindeki yerine
(11) takýn.
Yararlý tavsiyeler
• Þarj aletinin fiþini prize takýn.
• Aleti þarjda en az 12 saat býrakýn.
Þarjlý tornavida, þarj aletinde sürekli býrakýlabilir.
Þarj aleti þarj ederken ýsýnabilir; bu normaldir
ve bir problem olduðu anlamýna gelmez.
• Aleti kullanmadan evvel, þarj cihazýnýn fiþini
prizden çekin ve tornavidayý þarj
cihazýndan çýkartýn.
•
•
•
Tornavidayý þarj aleti üzerindeyken
kullanmayýn.
•
Tornavida sapýnýn ayarlanmasý (Þekil D)
•
Çok amaçlý kullaným için sap farklý pozisyonlarda
ayarlanabilir.
• Pozisyon ayarlama düðmesine (4) basýn.
• Sapý istediðiniz pozisyona getirin.
• Düðmeyi býrakýn.
•
KC9036 - Manuel mil kilidi (Þekil E)
Her zaman doðru tipte ve ölçüde tornavida
ucu kullanýn.
Bazý durumlarda, vidanýn kolay sürülmesini
saðlamak için vida diþlerinin yaðlanmasýnda
fayda vardýr. Bu amaç için genellikle sabun
veya bulaþýk deterjaný kullanýlmaktadýr.
Mil kilidini fazla sýkýlmýþ vidalarý sökmek veya
vidalarý sýkýca vidalamak için kullanýn.
Her zaman aleti ve tornavida ucunu
vidalanan delikle ayný hizada tutun.
Ahþapta vidalama yaparken, vidanýn
uzunluðu ile eþ derinlikte kýlavuz delik
açýlmasý tavsiye edilir. Kýlavuz delik vidanýn
sürülmesini kolaylaþtýrýr ve ahþabýn
çatlamasýný önler. En uygun kýlavuz delik
ölçüsü için aþaðýdaki tabloya bakýn.
Sert ahþapta vidalama yaparken, ayrýca
vidanýn uzunluðunun yarýsý kadar tasfiye
deliði açýlmasý tavsiye edilir. Tasfiye deliði
vidanýn sürülmesini kolaylaþtýrýr ve ahþabýn
çatlamasýný önler. En uygun tasfiye deliði
ölçüsü için aþaðýdaki tabloya bakýn.
Manuel mil kilidi, tornavidanýzý standart bir el
tornavidasý olarak kullanabilmenizi saðlar. Bu
haldeyken özellikle inatçý vidalarý gevþetmenize
ve çýkarmanýza yardýmcý olur.
• Mil kilidi özelliðini kullanmak için mil kilidini
(2)
iþareti üzerine getirin. Mil
kilitlendiðinde alet çalýþmaz.
• Mil kilidini açmak için kilidi (2) iþareti
üzerine getirin.
Vida Ebadý
KC9039 – Tork ayarý ( Þekil E)
Vida Ebadý
Bu ürün vida sýkarken gereken torku ayarlamak
için tork ayarýna sahiptir.
Uzun vidalar ve sert malzemeler, kýsa vidalar ve
yumuþak malzemelerden daha yüksek torka
ihtiyaç duyarlar. Tork ayarý üzerinde kullanýmýnýza
uygun çok çeþitli tork kademesi mevcuttur.
• Tork ayarýný (2) istenilen kademeye getirin.
Eðer uygun kademeyi bilmiyorsanýz;
- Tork ayarýný en düþük kademeye getirin.
- Vidayý sýkýn.
- Eðer vida sýkýlmadan uç vidayý sýyýrýyorsa,
kademeyi arttýrýn ve vidayý sýkmaya devam
edin. Uygun kademeyi bulana kadar deneyin.
Bu kademeyi diðer vidalar için kullanýn.
No. 6 (3.5 mm)
No. 8 (4.0 mm)
No. 10 (5.0 mm)
Klavuz Delik Çapý
(Sert ahþap)
2.5mm
3.5mm
4.0mm
Vida Ebadý
No. 6 (3.5 mm)
No. 8 (4.0 mm)
No. 10 (5.0 mm)
Tasfiye Deliði Çapý
4.0mm
5.0mm
5.7mm
No. 6 (3.5 mm)
No. 8 (4.0 mm)
No. 10 (5.0 mm)
Bakým
Black&Decker ürününüz, uzun süre minimum
bakýmla çalýþabilecek þekilde tasarlanmýþtýr.
Sürekli þekilde tatmin edici bir performans elde
etmek için aletin bakýmýnýn düzenli olarak
yapýlmasý ve temizlenmesi gerekmektedir. Þarj
aletiniz, düzenli temizlik dýþýnda herhangi bir
ilave bakým istemez.
Þarjlý tornavidanýn kullanýlmasý (Þekil F)
•
•
•
•
Klavuz Delik Çapý
(Yumuþak ahþap)
2.0mm
3.2mm
3.5mm
Mil kilidinin açýk olduðundan emin olun.
Vida veya somun sýkmak için açma kapama
düðmesini (1) saða kaydýrýn ve bastýrýn.
Vida veya somun sökmek için açma kapama
düðmesini (1) sola kaydýrýn ve bastýrýn.
Aleti kapatmak için açma kapama düðmesini
býrakýn.
Þarj aletini temizlemeden önce fiþi
prizden çýkartýn.
&
•
•
Garanti
Havalandýrma yuvalarýný yumuþak bir fýrça
veya kuru bir bezle düzenli olarak
temizleyiniz.
Nemli bir bezle motor yuvalarýný düzenli
olarak temizleyiniz. Aþýndýrýcý veya çözücü
bazlý temizlik maddeleri kullanmayýnýz.
Black&Decker ürünleri, üretim ve montaj
hatalarýna karþý 2 yýl garanti kapsamý dahilindedir.
Fatura ve garanti kartý gerekmektedir.
Eðer Black&Decker makineniz garanti süresi
içinde hatalý malzeme veya iþçilikten dolayý
arýzalanýrsa, bütün arýzalý parçalarý deðiþtirmeyi
ya da, kendi taktirimize göre, aþaðýdaki hallerde
makinenizi yenisiyle deðiþtirmeyi kabul
ediyoruz:
• Makineniz, fatura ile birlikte yetkili
servislerimizden birine getirildiðinde,
• Makineniz tüketici sýnýflandýrmasýna uygun
þekilde kullanýldýðýnda,
• Makineniz kiralama amaçlý kullanýlmadýðýnda,
• Yetkili servislerimizin dýþýndaki tamirciler
tarafýndan onarým yapýlmadýðýnda,
• Arýza normal bir aþýnma veya yýpranma
gösteriyorsa.
Bu garanti, tüketici haklarýnýza ek olarak
sunulmaktadýr.
Çevrenin korunmasý
Aletinizin deðiþtirilmesini istediðinizde
veya artýk kullanýlamaz duruma geldiðini
düþündüðünüzde ilk önce çevre
korumasý konusunu düþününüz.
Black&Decker
servisleri
eski
Black&Decker aletlerinizi alacak ve
çevreye
herhangi
bir
zarar
vermeyecek þekilde yok edeceklerdir.
Piller (Þekil G)
Eðer ürünü kendiniz atmak istiyorsanýz,
pili aþaðýda belirtildiði þekilde çýkartýlmalý
ve yerel yönetmeliklere uygun atýlmalýdýr.
Garanti politikasý
Pil kutuplarýný kýsa devre yaptýrmayýnýz.
Pili çýkartmak için alet kullanmayýnýz.
Ellerinizi kullanýnýz.
•
•
•
•
•
Aþaðýda belirtilen nedenler garanti kapsamý
dýþýndadýr:
• Saklama veya kullaným sýrasýnda aþýnmýþ
veya yýpranmýþ býçaklarýn, naylon hatlarýn
ve zincirlerin deðiþtirilmesi. Bunlar normal
kullaným sýrasýnda aþýnan deðiþtirilebilir
parçalardýr.
• Ani darbe veya hor kullanýlma sonucu
meydana gelen arýza,
• Bu kullaným kýlavuzundaki talimatlara ve
tavsiyelere uygun olmayan kullaným
sonucunda meydana gelen arýza.
Þekil G’de gösterildiði þekilde aleti tutun.
Pil kapaðýný sert bir yüzeye hafifçe vurun.
Kapaðý çýkartýn.
Pili yuvasýndan çýkartýn ve alete baðlayan
kablolarý çýkartýn.
Pili kutuplarý kýsa devre yapmayacak þekilde
uygun bir þekilde paketleyin. Pili
yakýnýnýzdaki servise veya bölgenizdeki geri
dönüþüm istasyonlarýna götürünüz.
Toplanan piller ya geri dönüþtürülecektir ya
da uygun bir þekilde yok edilecektir.
Teknik Bilgi
Aðýrlýk
KC9036
KC9039
Vdc 3.6
dak-1 180
Nm 3.9
6.35 mm
altýgen
kg 0,39
Þarj Aleti
Giriþ Voltajý
Yaklaþýk þarj süresi
Aðýrlýk
Vdc 230
saat 12
kg 0,16
Voltaj
Yüksüz hýzý
Maks tork
Uç tutucu
'
Ýl
Servis Adý
Adres
Telefon
1
2
Adana
Adapazarý
Pay Elektrik
Ferik Elektrik
Kýzýlay Cad.Memduh Görgün Pasajý No:30
C.Meydaný Cad Cevher Sk No 5
0322 351 12 95
0264 272 62 28
3
4
5
6
Afyon
Alanya
Amasya
Ankara
Emekiþ Bobinaj
Abalýoðlu Bobinaj
Akotek Bobinaj Ticaret
Orhan Bobinaj
Menderes Cad No 2 Dumlupýnar Mah Karahisar
Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriþi No.8
M.K.P Cad. Koyuncu Ap. 22/B
Yalýnç Sk No 17 Siteler
0272 212 11 32
0242 512 02 16
0358 218 71 19
0312 350 95 29
7
8
9
10
Ankara
Antalya
Antalya
Aydýn
Yiðit Bobinaj
Çamuroðlu Bobinaj
E.B.A. Elektrik
Taciroðlu Bobinaj
Merkez: 668.Sk. Eminel Yapý Koop. No.8 Ývedik Ostim
Kýzýl Saray Mah. Dolaplýdere Cad. F.Þekerci Ap. 36/C
Sanayi Sitesi 682.Sk No.38
2.Sanayi Sitesi 3.Sk No.55
0312 395 05 37
0242 248 54 43
0242 345 36 22
0256 219 43 30
11
12
13
14
15
Balýkesir
Bandýrma
Bursa
Bursa
Çanakkale
Sunay Bobinaj
Küre Bobinaj
Tursam Elektrik
Er-Teknik
Surhan Bobinaj
Anafartalar Cad No 51
Atatürk Cad No 104 Bandýrma
Uluyol Güzel Sk N0 31
Küçük Sanayi Sitesi Par.Koop. 48.cad No.60
Ýsmetpaþa Mah Hacýoðlu Sk No.56
0266 241 88 71
0266 718 46 79
0224 255 69 67
0224 441 32 91
0286 213 24 52
16
17
18
19
Çorlu
Çorum
Denizli
Diyarbakýr
Ümit Elektrik
Önder Teknik
Örsler Bobinaj
Gen-Mak
Camiatik Mah Ereðli Sk No.1 Çorlu
G.Bey Mah. Kubbeli Cad. No.83
Sedef Çarþýsý 9/10
Sento Cad.Hava Loj.Kaþ.Önder Apt.15/A
0282 653 27 77
0364 224 35 00
0258 261 42 74
0412 236 07 07
20
21
22
23
Düzce
Edirne
Elazýð
Erzincan
Yýldýz Makine
Efe Bobinaj
Kalender
Ümit Elektrik Makine
Burhaniye Mah. General Kazým Sk. NO.10
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
Sanayi Sitesi II.Sk No.46
Sanayi Çarþýsý 767 sokak
0380 514 70 56
0284 225 35 73
0424 224 85 01
0446 224 08 01
24
25
26
27
Eskiþehir
Fethiye
Gaziantep
Gaziantep
Meriç Bobinaj
Onarým Bobinaj
Karaþahin Bobinaj
Ken-Mak-San
Kurtuluþ Mah Meriç Sk No 4/1
Sanayi Sitesi 3.Yol 254.Sk. No.56 Fethiye
Þenyurt Cad No 35 Þahinbey
Þenyurt Cad No 22/A Þahinbey
0222 230 94 44
0252 612 27 42
0342 231 17 33
0342 232 67 06
28
29
30
31
Gebze
Giresun
Ýstanbul
Ýstanbul
Gülsoy Elektrik
Teknik Elektrik
Birlik Elektromekanik
Fýrat Dýþ Ticaret
S.Orhan Mah. Menzilhane Cad. 1111.Sk. No.7 Gebze
Fatih Cad No 109
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat 4 No.318 Okmeydaný
Tersane Cad Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
0262 646 92 49
0454 216 43 98
0212 222 94 18
0212 252 93 43
32
33
34
35
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýzmir
Mert Elektrik Bobinaj Ltd. Ýkitelli Cad. Parseller Sondurak No 128 Ýkitelli
Orijinal Elektrik
Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneþli
Tarýk Bobinaj
Baðdat Cad. Adalý Sk No.101/10 Maltepe
Boro Cývata
1203/ 2.Sk B21 Yeniþehir
0212 548 24 00
0212 515 67 71
0216 370 21 11
0232 469 80 70
36
37
38
39
Ýzmir
Ýzmit
Kayseri
Konya
Yýlmaz Bobinaj
Cenker
Akýn Elektrik
Murat Bobinaj
2822 Sk. No 2 1.Sanayi Sitesi
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 403 No 6
Eski San Bölgesi 5.Cad No.8
Karatay Sanayi Çiçekli Sk No 83
0232 433 80 51
0261 335 18 94
0352 336 41 23
0332 235 64 63
40
41
42
43
Konya
Malatya
Marmaris
Mersin
Yavuz Bobinaj
Özer Bobinaj
Baþaran Teknik
Boro Cývata
Karatay Sanayi Çobandede Sk No 20
Yeni San.Sit.2.cad No:95
Beldibi Cad. No.5/C
Yoðurt Pazarý Boro Han Z1-17 No.17
0332 233 29 60
0422 336 39 53
0252 412 85 11
0324 238 02 52
44
45
46
47
Mersin
K.Maraþ
Nevþehir
Samsun
Vedat Makine
Kahraman Bobinaj
Çiftgüç Elektrik
Akýþ Bobinaj
Piri reis Mah 1106/8
Yeni San. Sit.25.Çarþý No:24
Yenisanayi Sitesi 8.Blok No.53
Sanayi Sitesi Ulus Cad No 31 B
0324 325 10 03
0344 236 29 68
0384 212 01 56
0362 238 07 23
48
49
50
51
Sývas
Tekirdað
Trabzon
Uþak
Bayraktar Elektrik
Kýyak Bobinaj
Makine Market
Zengin Bobinaj
Yeni Çarþý No.72 C
Þaraphane Yolu No.58
Rize Cad No 71 Deðirmendere
Ýslice Mah. Ürem Sk.No.10/C
0346 221 47 55
0282 262 75 60
0462 328 14 80
0276 227 27 46
KC9036, KC9039
BLACK & DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI
Adana - Pay Elektrik
Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No. 30 Adana Tel: (0322) 351 12 95
Ankara - Orhan Bobinaj
Yalýnç Sok. No. 7 Siteler Ankara Tel: (0312) 350 95 29
Bursa - Tursam Ltd. Þti.
Uluyol Güzel Sok. No. 31 Bursa Tel: (0224) 255 69 67
Denizli - Örsler Bobinaj
Demirciler Çarþýsý No. 19 Denizli Tel: (0258) 261 42 74
Erzincan - Ümit Elektrik Makina
Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No. 54 Tel: (0446) 224 08 01
Gaziantep - Karaþahin Bobinaj
Þenyurt Cad. No. 35/B Gaziantep Tel: (0342) 233 07 46
Ýstanbul - Fýrat Dýþ Ticaret
Tersane Cad. Kuthan No. 38 D: 305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) 252 93 43
Ýzmir - Yýlmaz Bobinaj
2830 Sokak No.36, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) 433 80 51
Ýzmit - Cenker Ticaret
Körfez Küçük Sanayi Sitesi No. 9 491B Blok Ýzmit Tel: (0262) 335 18 94
Trabzon - Makine Market
Rize Cad. Demirkýrlas Ýþ Merkezi No. 70 Tel: (0462) 328 14 80
Download PDF

advertising