KC9006 | Black&Decker KC9006 CORDLESS SCREWDRIVER - 2 instruction manual

359203-61 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
KC9006
AS600
2
3
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашият винтоверт Black & Decker KC9006, AS600
е предназначена за завинтване. Този инструмент
е предназначен за употреба само от потребителя.
д.
Инструкции за безопасност
е.
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
Внимание! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията
и указанията, изброени по-долу, може да
доведе до токов удар, пожар и/или тежки
травми.
3.
а.
Запазете всички предупреждения и инструкции
за бъдещи справки. Терминът „електроинструмент“ във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ кабел)
или работещи на батерии (без захранващ кабел)
електрически инструменти и машини.
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
г.
б.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието
на запалителни течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат искри,
които могат да възпламенят праха или изпаренията.
Дръжте деца и странични лица надалече,
докато работите с електроинструмента. Разсейванията могат да ви принудят да загубите
контрол.
в.
г.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва
да са подходящи за използвания контакт.
Никога, по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби,
радиатори, готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов удар, ако
тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на
дъжд и мокри условия. Проникването на вода
в електроинструмента повишава опасността от
токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло, остри
ръбове или движещи се части. Повредените
д.
е.
ж.
4
или оплетени кабели увеличават риска от токов
удар.
Когато работите с електроинструмент на
открито, използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на
открито, намалява риска от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита
(ДТЗ), което на английски е Residual Current
Device (RCD). Използването на ДТЗ намалява
риска от токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и използвайте разума си, когато работите
с електроинструмента. Не използвайте
електроинструмента, когато сте изморени
или сте под влияние на наркотици, алкохол
или лекарства. Един миг разсеяност при работа с електроинструмент може да доведе до
сериозни наранявания.
Използвайте лични предпазни средства.
Винаги носете защита за очите. Защитни
средства като дихателна маска, неплъзгащи
се обувки за безопасност, каска или защита на
слуха, използвани при подходящи условия, ще
намали трудовите злополуки.
Предотвратяване на случайно задействане.
Уверете се, че превключвателя е на позиция
изключен преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното
устройство, преди да вземете или носите
инструмента. Носенето на електроинструмент
с пръста на превключвателя или стартирането
на електроинструменти, когато превключвателя е на позиция „включен“, може да доведе до
трудова злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни
ключове преди да включите електроинструмента. Махнете прикрепените към въртящите
се части на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове, понеже могат да доведат
до наранявания.
Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите
си и ръкавиците далече от движещите се
части. Висящи дрехи, бижута или дълга коса
могат да бъдат захванати в движещите се
части.
Ако са предоставени устройства за свързване на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали опасностите,
свързани с праха.
4.
а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
5.
а.
б.
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте насила електроинструментите. Ползвайте подходящ електроинструмент за съответната работа. Подходящият
елек троинструмент ще свърши по -добре
и по-безопасно работата, при темпото, за което
е създаден.
Не използвайте електроинструмента, ако
превключвача не го включва и изключва.
Всеки електроинструмент, който не може да
се контролира с превключвателя е опасен
и трябва да се поправи.
Изключете щепсела от захранването и/или
батерията на електроинструмента преди
извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване
на уреда. Такива предварителни мерки за
безопасност намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други хора да работят
с електроинструмента. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
По д държ а йт е е л е к т р о и н с т рум е н т и т е.
Проверявайте за размествания в свързванията на подвижните звена, за счупване
на части и всички други условия, които
могат да повлияят на експлоатацията на
електроинструментите. При повреда на
електроинструмента, задължително го
поправете преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са причинени от лошо
поддържани електроинструменти.
Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с добре заточени
остриета по-трудно могат да се огънат и полесно се контролират.
Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях
в съответствие с инструкциите, като взимате предвид работните условия и характера
на работата. Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до опасни
ситуации.
в.
г.
6.
a.
Когато батерията не е в употреба, съхранявайте я далече от други метални предмети
като кламери, монети, ключове, пирони,
винтове или други дребни метални предмети, които могат да направят връзка от
един терминал до друг. Последствията от
късото съединение могат да бъдат изгаряния
или пожар.
При извънредни обстоятелства от батериата може да изтече течност; избягвайте
контакт. Ако случайно се появи контакт, облейте с вода. Ако докоснете очите си с течност, потърсете допълнителна медицинска
помощ. Изтеклата от батерията течност може
да причини дразнене и изгаряния.
Сервизно обслужване
Сервизното обслужване на вашия електроинструмент трябва да се извършва само
от квалифицирано лице, като се използват
само оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на уреда.
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
Внимание! Допълнителни предупреждения за безопасност за отвертки и ударни
гайковерти
♦
♦
♦
♦
♦
Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
Презареждайте само със зарядно, определено от производителя. Зарядно, което
е подходящо за един тип батерии може да
създаде риск от пожар, когато се използват
с друг тип батерии.
Използвайте електроинструмента само
с определените за него батерии. Използването на друг вид батерии може да предизвика
нараняване или пожар.
♦
5
Дръжте електроинструмента за изолираните
повърхности при извършване на операция,
при която затягането може да засегне скрито окабеляване или собствения си кабел.
Прерязването на кабел под напрежение може
да зареди с ток металните части на електроинструмента, в резултат на което операторът
може да получи токов удар.
При употреба на ударният гаечен ключ
носете защита за ушите. Излагането на шум
може да причини загуба на слуха.
Използвайте предоставените с инструмента
допълнителни дръжки. Загубата на контрол
може да доведе до наранявания.
Използвайте скоби или друг практически
начин да застопорите и укрепите обработвания детайл към стабилна платформа.
Ако държите детайла с една ръка или е опрян
в тялото ви, го прави нестабилно и може да
доведе до загуба на контрол.
Преди да вкарате крепежни елементи в стени,
подове или тавани, проверете за окабеляване
и тръби.
Предназначението е описано в това ръководство. Използването на аксесоар, приспособление или изпълнението на каквато и да
е операция с този инструмент, различни от
препоръчаните в това ръководство, представлява риск от нараняване и/или повреда на
имущество.
Безопасност на другите
♦
♦
♦
Tози уред не е предназначен за употреба от
хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности,
или с липса на знания, освен ако не са под
наблюдение или не са били инструктирани
относно употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно,
за да не си играят с уреда.
♦
♦
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани
вибрации, които са обявени в техническите данни
и в декларацията за съответствие, са измерени
в съответствие със стандартен метод за тестване,
предоставен от EN 60745 и може да се използва за
сравнение на един инструмент с друг. Декларираните стойности на излъчваните вибрации могат, също
така, да бъдат използвани при предварителната
оценка за излагането.
♦
♦
♦
♦
♦
Предупреждение! Стойностите на излъчваните вибрации по време на активна употреба на
електроинструмента могат да бъдат различни от
декларираната стойност, в зависимост от начина
на използване на инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи над обявените стойности.
♦
♦
♦
При оценяване на вибрациите на излагане за
определяне на мерките за безопасност, изисквани
от 2002/44/ЕО за защита на лица, които редовно
използват електрически инструменти като наемни работници, трябва да се направи оценка на
излагането на вибрации, действителните условия
на употреба и начина, по който се използва инструмента, включително като се вземат предвид
всички части на работния цикъл, като например
време, когато инструмента е изключен и когато се
работи на празен ход, в допълнение към времето
за задействане.
♦
При извънредни обстоятелства от батериата може да изтече течност; избягвайте
контакт. Ако случайно се появи контакт, облейте с вода. Ако докоснете очите си с течност, потърсете допълнителна медицинска
помощ. Изтеклата от батерията течност може
да причини дразнене и изгаряния.
Внимателно следвайте всички инструкции
и предупреждения на етикета на батерията
и на опаковката.
Винаги поставяйте батериите правилно според полярността (+ и -) както е отбелязано на
батерията и продукта.
Внимавайте да не направите късо съединение
с клемите на батериите.
Не се опитвайте да зареждате батерии за
еднократна употреба.
Не смесвайте стари и нови батерии. Сменяйте
ги по едно и също време с нови батерии от
същата марка и вид.
Дръжте батериите далече от деца.
Свалете батериите, ако устройството няма да
бъде използвано няколко месеца.
В никакъв случай не се опитвайте да ги отваряте.
Не съхранявайте на места, където температурите могат да надвишат 40 °C.
Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела „Защита на околната среда“.
Не изгаряйте батериите.
Характеристики
1.
2.
3.
4.
5.
Превключвател за вкл./изкл. (напред)
Превключвател за вкл./изкл. (назад)
Пръстен за заключване на шпиндела
Държач за накрайник
Държач на батерията
Монтаж
Предупреждение! Преди сглобяването, задействайте заключването на шпиндела, както е показано по-долу.
Етикети по инструмента
На инструмента са показани следните пиктограми:
Поставяне и сваляне на приставка за
завинтване (фиг. А)
Предупреждение! За да се намали риска
от нараняване, потребителят трябва да
прочете инструкциите в ръководството.
♦
Допълнителни инструкции за
безопасност за непрезареждащи се
батерии
♦
За да поставите накрайник на отвертката (6),
го натиснете в държача, докато се постави на
място.
За да свалите приставка от гайковерта, издърпайте я от държача.
Поставяне и сваляне на батериите
(фиг. В)
Предупреждение! Батериите могат да експлоадират или изтекат и могат да причинят нараняване или
пожар. Спазвайте инструкциите, както е описано
по-долу.
♦
Уверете се, че превключвателя е на позиция
изкл. преди да сложите батериите. Слагането на батерии в електроинструменти и уреди
с превключвател на позиция вкл. може да
доведе до инциденти.
Tози инструмент използва 4 алкални батерии
(размер AA).
Забележка: За оптимална работа ви препоръчваме
да използвате батерии само на известни марки.
6
Монтаж
♦
Като държите табулаторите (7) натиснати,
издърпайте гнездото за батерията (5) навън
от инструмента.
♦
Вкарайте батериите в гнездото за батерии,
като поставите края със знака плюс (+) на всяка
батерия, както е указано на гнездото.
♦
Вкарайте гнездото в инструмента и го бутнете
навътре, докато не щракне на място.
Поддръжка
Сваляне
♦
Като държите табулаторите (7) натиснати,
издърпайте гнездото за батерията (5) навън
от инструмента.
♦
Извадете батериите от гнездото.
Вашият инструмент на Black & Decker е създаден за
продължителна и дългосрочна работа с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна
работа зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното му почистване.
Размер на
винта
Предупреждение! Оставете инструмента да работи със собствената си скорост. Не претоварвайте.
Ръчно заключване на шпиндела (фиг. С)
Ръчното заключване на шпиндела ви позволява
да използвате инструмента като обикновен ръчен
гайковерт. Можете допълнително да завъртите,
за да затегнете или разхлабите презатегнат винт.
♦
За да активирате ключалката на шпиндела,
завъртете патронника (3) към символа .
♦
За да освободите ключалката на шпиндела,
завъртете патронника (3) към символа .
Работа с инструмента (фиг. D)
♦
♦
♦
Уверете се, че заключването на шпиндела
е освободено.
За да затегнете винт или гайка, дръжте превключвателя за вкл./изкл. (1) натиснат.
За да отвинтите винт или гайка, дръжте превключвателя за вкл./изкл. (2) натиснат.
За да изключите инструмента, освободете
превключвателя за включване/изключване.
♦
♦
♦
♦
♦
2,5 мм
4 мм
No. 8 (4 мм)
3,2 мм
3,5 мм
5,0 мм
No. 10 (5 мм)
3,5 мм
4,0 мм
5,7 мм
Защита на околната среда
Съвети за оптимална употреба
♦
No. 6 (3,5 мм) 2,0 мм
Предупреждение! Преди извършването на каквато
и да е поддръжка на жичен или безжичен електроинструмент:
♦
Изключете уреда/инструмента от електрическата мрежа.
♦
Или изключете и свалете батерията от уреда/
инструмента, ако уреда/инструмента има отделен пакет с батерии.
♦
Или изтощете батерията докрай, ако е интегрална и след това изключете.
♦
Изключете зарядното устройство преди почистване. Вашето зарядно не изисква никаква
поддръжка, освен редовно почистване.
♦
Редовно почиствайте вентилационните отвори
на вашия уред/инструмент/зарядно устройство, като използвате мека четка или сухо
парче плат.
♦
Редовно почиствайте кожуха на мотора, като
използвате мокра кърпа. Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворителна
основа.
♦
Редовно отваряйте патронника и го потупвайте, за да премахнете прахта отвътре (когато
е монтиран).
Употреба
♦
Пилотна
Пилотна
Дупка
дупка Ø
дупка Ø
клирънс
(меко дърво) (твърдо дърво)
Винаги използвайте правилен тип и размер
отверка.
Ако винтовете са трудни за затягане, опитайте
да приложите малко количество препарат за
миене на съдове или сапун като смазка.
Използвайте заключването на шпиндела, за да
разхлабите прекалено затегнати винтове или
за по-здраво затягане на винтове.
Винаги дръжте инструмента и накрайника за
завинтване в права линия с винта.
Когато завинтвате в дърво, препоръчително
е да пробиете пилотна дупка с дълбочина,
равна на дължината на винта. Пилотната дупка
води винта и предотвратява разцепване или
изкривяване на дървото. За оптимален размер
на пилотната дупка, вижте таблицата по-долу.
Когато завинтвате в твърдо дърво, препоръчително е да пробиете начална дупка с дълбочина, равна на половината от дължината
на винта. За оптимален размер на дупката
клирънс, вижте таблицата по-долу.
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови
отпадъци.
Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим, не го изхвърляйте с битовите отпадъци.
Занесете този продукт в съответния пункт.
Разделното събиране на използвани
продук ти и опаковане позволява на
материалите да бъдат рециклирани и използвани отново. Повторното използване
на рециклираните материали помага за
предпазване на околната среда от замърсяване и намалява необходимостта
от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят отделно събиране на електрически продукти от вашия
дом, в пунктове за събиране или до търговския
обект, където е закупен новия продукт.
7
Black & Decker предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Black & Decker,
след като вече не могат да бъдат в експлоатация.
За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме от наше име.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕО
Можете да проверите местонахож дението на
вашият най-близък авторизиран сервиз, като се
свържете с местния офис на Black & Decker на
адреса, посочен в това ръководство. Отделно от
това, на нашия уеб сайт можете да намерите пълен
списък на агентите на Black & Decker, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка:
www.2helpU.com.
KC9006/AS600 – винтоверт
Black & Decker дакларира, че тези продукти, описани под „технически данни“ са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
МАШИННА ДИРЕКТИВА
Тези продук ти са съобразени и с Дирек тива
20 0 4/108/ЕО ( до 19.0 4. 2016) 2014/3 0/ЕС (от
04.20.2016) и 2011/65/ЕС. За повече информация,
моля, свържете със Stanley Europe на следния
адрес или се обърнете към задната страна на
ръководството.
Батерии
Батериите на Black & Decker могат да
бъдат презареждани много пъти. В края
на техния живот, изхвърлете батериите
с грижа за околната среда:
♦
♦
♦
♦
Долуподписаният е отговорен за съставянето на
техническия файл и прави тази декларация от
името на Black & Decker.
Внимавайте да не направите късо съединение
с клемите на батериите.
Не изгаряйте батериите(s), понеже това може
да доведе до наранявания или експлозия.
Изчакайте батерията да се изпразни напълно,
след това я свалете от инструмента.
Батериите могат да се рециклират. Поставете
батериите(s) в подходяща опаковка, за да
сте сигурни, че клемите няма да предизвикат
късо съединение. Занесете ги до който и да
е лицензиран сервизен агент или до местната
станция за рециклаж.
Р. Лаверик
Инженеринг мениджър
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
16/04/2015
Гаранция
Black & Decker е сигурна в качеството на своите
продукти и предлага изключителна гаранция. Тази
гаранция е само допълнение към вашите законови
права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на
територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.
Технически данни
Напрежение
Размер на батерията
Обороти без товар
Максимален въртящ момент
Държач за накрайник
Тегло
VDC
мин -1
Нм
кг
KC9006 H2/
AS600 H2
6
4 × LR06
130
2,9
6,35 мм
шестоъгълник
0,24
Ако продукта на Black & Decker покаже дефект
поради лоши материали, недобра изработка или
несъответствие, до 24 от датата на закупуване,
Black & Decker гарантират за замяна на дефектните
части, поправка на продуктите, които са предмет
на износване или замяна на продуктите, за да се
гарантира минимално неудобство за клиента:
♦
Продуктът е бил използван за търговски, професионални цели или под наем;
♦
Изделието е подложено на неправилна употреба или небрежност;
♦
Изделието е понесло повреда от чужди предмети, вещества или злополуки;
♦
Направен е опит за поправка от хора, които не
са авторизирани агенти или сервизен персонал
на Black & Decker.
Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60745:
Звуково налягане (LpA) 57,2 dB(A), колебание (K) 3 dB(A),
Звукова мощност (LWA) 68,2 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна
сума) според EN 60745:
Завинтване без удар (ah, S) 0,33 м/с², колебание (K) 1,5 м/с²
За да се възползвате от своята гаранция,
вие трябва да имате доказателство за
покупката, която да представите на търговеца
или сервизния агент. Можете да проверите
местонахождението на вашият най-близък
авторизиран сервиз, като се свържете с местния
офис на Black & Decker на адреса, посочен в това
8
ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт
можете да намерите пълен списък на агентите
на Black & Decker, както и информация за нашата
следпродажбена поддръжка: www.2helpU.com.
Моля, посетете нашият уебсайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате
новият си продукт на Black & Decker и да
получавате новини за нови продукти и специални
оферти. Допълнителна информация за марката
Black & Decker и за нашата гама от продукти е на
разположение на www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00276277 - 21-08-2015
9
10
Download PDF

advertising