KC9006 | Black&Decker KC9006 CORDLESS SCREWDRIVER - 2 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
559122-24 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
KC9006
AS600
2
3
ČESKY
Použití výrobku
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte
za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty
nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
e. Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f. Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí musí být v napájecím okruhu
použit proudový chránič (RCD). Použití
proudového chrániče (RCD) snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Váš šroubovák Black & Decker KC9006/AS600 je
určen pro šroubovací práce. Toto nářadí je určeno
pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní
výstrahy. Nedodržení níže uvedených
pokynů může vést k úrazu elektrickým
proudem, k vzniku požáru nebo k vážnému zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití. Termín
„elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno
napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií
(bez napájecího kabelu).
3. Bezpečnost obsluhy
a. Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím
pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní
obuv, přilba a chrániče sluchu, používané
v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
c. Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením
baterie a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní
spínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit
úraz.
d. Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
e. Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše
vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kon-
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a. Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k způsobení úrazů.
b. Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c. Při práci s elektrickým nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních
osob. Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí
žádné upravené zástrčky. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko
vzniku úrazu elektrickým proudem.
b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
4
5. Použití akumulátorového nářadí a jeho
údržba
a. Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem. Nabíječka určená pro určitý druh
baterie může být nebezpečná při nabíjení
jiného typu baterie a může způsobit požár.
b. Používejte elektrické nářadí výhradně
s bateriemi, které jsou určeny pro daný
typ nářadí. Použití jiných typů baterií může
způsobit vznik požáru nebo zranění.
c. Není-li baterie používána, uložte ji mimo
dosah kovových předmětů, jako jsou
kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování kontaktů baterie. Zkratování
kontaktů baterie může způsobit spáleniny
nebo požár.
d. V nevhodných podmínkách může z baterie unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu
s touto kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte, zasažené místo omyjte
vodou. Dostane-li se kapalina očí, zasažené místo omyjte a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina z baterie může
způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
taktu s pohyblivými částmi. Volný oděv,
šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
g. Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4. Použití elektrického nářadí a jeho údržba
a. Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
správný typ nářadí pro prováděnou práci.
Při použití správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
b. Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním
hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
c. Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu
od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii.
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
d. Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají
tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto
elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e. Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození jednotlivých
dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho
nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
f. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
g. Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití
elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
6. Opravy
a. Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací,
která bude používat výhradně originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro šroubováky a rázové klíče
♦
♦
♦
5
Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem,
držte elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu s „živým“ vodičem
se nechráněné kovové části nářadí stanou
také „živé“ a obsluha utrpí zásah elektrickým
proudem.
Při práci s rázovým klíčem používejte
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může
způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
♦
♦
♦
Štítky na nářadí
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu používejte svorky nebo jiné
vhodné prostředky. Držení obrobku rukou
nebo opření obrobku o část těla nezajistí jeho
stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
Před šroubováním šroubů do zdí, podlah
nebo stropů nejdříve zkontrolujte polohu
potrubí a elektrických vodičů.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno
v tomto návodu. Použití jiného příslušenství
nebo přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací s tímto nářadím, než je
doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy nebo poškození zařízení.
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst
tento návod k obsluze.
Další bezpečnostní pokyny pro baterie,
které nejsou určeny k nabíjení
Varování! Baterie mohou explodovat nebo nebo
z nich může unikat kapalina, a mohou tak způsobit zranění nebo požár. Dodržujte níže uvedené
pokyny.
♦ Před vložením baterií se ujistěte, zda je
spínač v poloze vypnuto. Vložení baterií
do elektrického nářadí nebo zařízení se spínačem v poloze zapnuto způsobí nehodu.
♦ V nevhodných podmínkách může z baterie unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu
s touto kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte, zasažené místo omyjte
vodou. Dostane-li se kapalina očí, zasažené místo omyjte a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina z baterie může
způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
♦ Pečlivě dodržujte všechny pokyny a varování
uvedená na nálepce baterie a na obalu.
♦ Při vkládání baterií vždy dodržujte jejich
polaritu (symboly + a -). Tyto symboly jsou
na baterii i v úložném prostoru pro baterie.
♦ Neprovádějte zkratování kontaktů baterie.
♦ Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦ Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
Baterie nahrazujte novými současně, a to
stejnou značkou a typem.
♦ Baterie skladujte mimo dosah dětí.
♦ Nebude-li výrobek několik měsíců používán,
vyjměte z něj baterie.
♦ Nikdy se nepokoušejte narušit obal baterie.
♦ Neskladujte baterie na místech, kde může
teplota přesáhnout 40 °C.
♦ Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými v části „Ochrana životního prostředí“.
♦ Baterie nespalujte.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích a v prohlášení o shodě byla měřena
v souladu se standardní zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může být použita
pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto
nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované
úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití
nářadí. Úroveň vibrací může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu
určení bezpečnostních opatření podle normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, by měl
předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako
jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží
naprázdno.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6
Spínač zapnuto/vypnuto (chod vpřed)
Spínač zapnuto/vypnuto (chod vzad)
Zajišťovací objímka hřídele
Držák nástrojů
Držák baterie
Sestavení
Rady pro optimální použití
Varování! Před sestavením použijte podle níže
uvedeného postupu zajištění hřídele.
♦
♦
Nasazení a sejmutí šroubovacího
nástavce (obr. A)
♦
♦
♦
Chcete-li nasadit šroubovací nástavec (6),
zasuňte jej do držáku nástrojů tak, aby byl
řádně usazen.
Chcete-li šroubovací nástavec vyjmout, vytáhněte jej z držáku nástrojů.
♦
♦
Vložení a a vyjmutí baterií (obr. B)
Toto nářadí používá 4 alkalické baterie (velikost
AA).
Poznámka: Používejte pouze baterie známých
značek, aby byl zajištěn optimální výkon nářadí.
♦
Vložení
♦ Držte stisknuté výstupky (7) a vyjměte z nářadí držák baterií (5).
♦ Vložte baterie do držáku baterií a dodržujte
u každé baterie její správnou polaritu (+).
Polarita je vyznačena na držáku baterií.
♦ Vložte držák baterií do nářadí a řádně jej
přitlačte, aby došlo k jeho zajištění.
Vyjmutí
♦ Držte stisknuté výstupky (7) a vyjměte z nářadí držák baterií (5).
♦ Vyjměte baterie z držáku baterií.
Ruční zajištění hřídele (obr. C)
č. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
4 mm
č. 8 (4 mm)
3,2 mm
3,5 mm
5,0 mm
č. 10 (5 mm)
3,5 mm
4,0 mm
5,7 mm
Varování! Před prováděním jakékoli údržby akumulátorového elektrického nářadí nebo nářadí
opatřeného napájecím kabelem:
♦ Vypněte zařízení / nářadí a odpojte napájecí
kabel od sítě.
♦ Nebo zařízení / nářadí vypněte a vyjměte
z něj baterii, je-li zařízení / nářadí napájeno
snímatelnou baterií.
♦ Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte nářadí
v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití
baterie.
♦ Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku
od sítě. Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou
údržbu mimo pravidelné čištění.
♦ Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte měkkým kartáčem nebo suchým
hadříkem.
Ruční zajištění hřídele vám umožňuje používat
nářadí jako normální šroubovák. Tak budete moci
ještě více utáhnout dotažený šroub nebo povolit
příliš utažený šroub.
♦ Chcete-li použít zajištění hřídele, nastavte
objímku (3) na symbol .
♦ Chcete-li zajištění hřídele odstranit, nastavte
objímku (3) na symbol .
Obsluha nářadí (obr. D)
♦
Průměr vodi- Průměr vodi- Otvor s vůlí
cího otvoru
cího otvoru
(měkké dřevo) (tvrdé dřevo)
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
♦
Velikost
šroubu
Údržba
Použití
♦
♦
Vždy používejte správný typ a velikost šroubovacího nástavce.
Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte
jako mazivo malé množství saponátu nebo
mýdlového roztoku.
K uvolnění velmi dotažených šroubů nebo
potřebujete-li šrouby silně dotáhnout, používejte zajištění hřídele.
Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem v jedné ose se šroubem.
Při šroubování do dřeva vám doporučujeme vyvrtat vodicí otvor, jehož hloubka bude
odpovídat délce šroubu. Vodicí otvor vede
šroub a zabraňuje štípání dřeva nebo jeho
deformacím. Optimální velikosti vodicích otvorů jsou uvedeny v následující tabulce.
Při šroubování do tvrdého dřeva vám doporučujeme vyvrtat otvor s vůlí, jehož hloubka
bude odpovídat polovině délky šroubu. Optimální velikosti otvorů s vůlí jsou uvedeny
v následující tabulce.
Ujistěte se, zda je zajištění hřídele uvolněno.
Chcete-li utáhnout matici nebo šroub, držte
stisknutý spínač zapnuto/vypnuto (1).
Chcete-li matici nebo šroub povolit, držte
stisknutý spínač zapnuto/vypnuto (2).
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač
zapnuto/vypnuto.
7
♦
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní
čistící prostředky nebo rozpouštědla.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním
odstraňte prach z vnitřní části nářadí (je-li
nářadí opatřeno sklíčidlem).
♦
Ochrana životního prostředí
Baterie mohou být recyklovány. Uložte baterie do vhodného obalu, abyste zamezili
zkratu jejich kontaktů. Odevzdejte je v autorizovaném servisu nebo do místní sběrny, kde
budou recyklovány nebo zlikvidovány tak,
aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Technické údaje
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
KC9006 H2/AS600 H2
Napájecí napětí
Velikost baterie
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zlikvidujte tento výrobek v tříděném odpadu.
Otáčky naprázdno
Max. utahovací moment
Držák nástrojů
Hmotnost
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Nm 2,9
Šestihran 6,35 mm
kg 0,24
Akustický tlak (LpA) 57,2 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 68,2 db(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Šroubování bez rázů (ah, S) 0,33 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li získat
výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
15
KC9006/AS600 – Šroubovák
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od
20. 4. 2016) a 2011/65/EU. Chcete-li získat další
informace, kontaktujte prosím společnost Stanley
Europe na následující adrese nebo na adresách,
které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Baterie
♦
4 × LR06
min-1 130
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
♦
♦
VDC 6
Baterie Black & Decker lze mnohokrát
opakovaně nabíjet. Po ukončení jejich
životnosti je likvidujte tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti Black & Decker.
Neprovádějte zkratování kontaktů baterie.
Při likvidaci nevhazujte nepotřebné baterie
do ohně, protože by mohlo dojít k zranění
osob nebo k jejich explozi.
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte
z nářadí.
R. Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
16. 4. 2015
8
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena
o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou
záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch
zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční
práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové
či výrobní vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze o minimalizování vašich starostí
bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
♦ Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.
♦ Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná
údržba.
♦ Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
♦ Opravy nebyly prováděny jinými osobami,
než autorizovanými opraváři nebo mechaniky
autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset
prodejci nebo zástupci autorizovaného
servisu předložit doklad o zakoupení výrobku.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
Black & Decker naleznete na příslušné
adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte prosím naši internetovou stránku
www.blackanddecker.co.uk, abyste mohli
zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker
a kde budete informováni o našich nových
výrobcích a speciálních nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici
další informace o značce Black & Decker a o celé
řadě našich dalších výrobků.
zst00276269 - 20-08-2015
9
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising