KC9006 | Black&Decker KC9006 CORDLESS SCREWDRIVER - 2 instruction manual

372001-72 EST
www.blackanddecker.eu
KC9006
AS600
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
3
4
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Black & Decker KC9006, AS600 kruvikeeraja
on mõeldud kruvikeeramistööde jaoks. See tööriist
on mõeldud ainult tarbijale kasutamiseks.
Ohutusjuhised
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist”
viitab võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a. Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud.
Korrast ära ja pimedad tööalad soodustavad
õnnetuste juhtumist.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista kasutamise ajal eemal. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja
külmkapid. Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie
keha on maaga ühenduses.
c. Ärge hoidke elektritööriistu vihma käes
ega märgades tingimustes. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske kaablit
kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögiohtu.
e. Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage
kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva piken-
f.
duskaabli kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge
enne tööriista vooluvõrku ja/või aku külge
ühendamist, kättevõtmist ja kandmist, et
toitelüliti on väljalülitatud asendis. Kandes
tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutri- või
mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja
hoidke tasakaalu. See tagab parema kontrolli
tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade külge
kinni.
g. Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja kogumise seadmete ühendamise võimalus,
veenduge, et need on ühendatud ja et neid
kasutatakse õigesti. Tolmukogumisseadmete kasutamine võib vähendada tolmuga
seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
b. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
5
EESTI KEEL
c.
d.
e.
f.
g.
mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab
remonti.
Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist
ja tööriista hoiule panemist eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage
aku. Nende kaitsemeetmete rakendamine
vähendab elektritööriista soovimatu käivitamise ohtu.
Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas. Mitte
lubada tööriista kasutada inimestel kes
pole saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes
võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni
kiilunud, detailid on terved ja puuduvad
muud tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist remontida. Tööriistade halb hooldamine põhjustab
palju õnnetusi.
Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni
ning neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jne vastavalt sellele kasutusjuhendile, võttes arvesse nii töötingimusi kui ka
tehtava töö iseloomu. Tööriista kasutamine
mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada ohtliku
olukorra.
5. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
a. Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadijat. Ühele akule sobiv laadija võib
teise aku laadimisel põhjustada tuleohtu.
b. Kasutage autkööriista ainult sellele ette
nähtud akuga. Teist tüüpi akude kasutamine
võib põhjustada vigastus- ja tuleohtu.
c. Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest jms metallesemetest,
mis võivad kaasa tuua lühise. Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
d. Väärkasutuse korral võib akust lekkida
vedelikku. Vältige kokkupuudet selle vedelikuga. Kokkupuute korral peske veega.
Kui vedelikku satub silma, pöörduge lisaks
arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib tekitad ärritust või põletusi.
6
6. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate
elektritööriista ohutuse.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded kruvikeerajatele ja löökmutrivõtmetele
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Hoidke elektritööriista töötamise ajal
ainult isoleeritud käepidemetest, kui teete
tööd, mille käigus võib kinniti puutuda
kokku varjatud juhtmete või oma toitekaabliga. Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel kinnititega satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
Löökmutrivõtme kasutamisel kandke
kuulmiskaitset. Liigne müra võib kahjustada
kõrvakuulmist.
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid
lisakäepidemeid. Kontrolli kadumine võib
põhjustada kehavigastusi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega või muul sobival viisil. Detaili
hoidmisel käega või vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle kaduda kontroll.
Veenduge enne kinnitite puurimist seina,
põranda või lae sisse, et puurimiskohas ei asu
juhtmeid ega torusid.
Käesolevas kasutusjuhendis on kirjeldatud
kasutusotstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või tööriista kasutamine
viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata,
võib põhjustada kehavigastuse ohtu ja/või
varalist kahju.
Kõrvalseisjate ohutus
♦
♦
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse puudega ega ka kogenematule või väheste
teadmistega inimesele (s.h lapsed), kes ei
tööta ohutuse eest vastutava isiku järelevalve
all või keda vastav isik pole seadme kasutamise asjus instrueerinud.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed on
mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib
kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud
EESTI KEEL
vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
♦
♦
Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse“ juhiseid.
Ärge süütage patareisid.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib
vibratsioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista kasutamise viisidest. Vibratsioonitase
võib ületada eespool toodut.
Osad
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et
määrata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud
meetmed töökohal elektritööriistu kasutavate isikute
kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi, sealhulgas
töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse kasutamise
ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud või
töötab tühijooksul.
Kokkupanemine
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
peab kasutaja tähelepanelikult lugema
kasutusjuhendit.
Lisaohutusjuhised mittelaetavate patareide jaoks
Hoiatus! Patareid võivad plahvatada, lekkida ning
põhjustada vigastusi või tulekahju. Järgige juhiseid,
nagu allpool kirjeldatud.
♦ Tagage, et lüliti on väljas (off), enne kui
sisestate patareid. Patareide sisestamine
tööriista ja seadmetesse, millel on lülitid,
võivad kaasa tuua õnnetusi.
♦ Valedes tingimustes võib akust eralduda
vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist.
Kokkupuute korral peske veega. Kui vedelikku satub silma, pöörduge lisaks arsti
poole. Akust lekkinud vedelik võib tekitada
ärritust ja põletusi.
♦ Järgige hoolikalt kõiki juhiseid ja hoiatusi patarei märgistusel ja pakendil.
♦ Paigaldage patareid alati õige polaarsusega
(+ ja -), nagu on märgitud patareidel ja tootel.
♦ Ärge lühistage aku klemme.
♦ Ärge üritage laadida mittelaetavaid patareisid.
♦ Ärge kasutage koos uusi ja vanu patareisid.
Vahetage kõik patareid samaaegselt sama
tootja ja sama tüüpi patareide vastu.
♦ Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas.
♦ Kui toodet ei ole plaanis mitme kuu vältel
kasutada, võtke sellest patareid välja.
♦ Ärge proovige akusid kunagi avada.
♦ Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur
võib kerkida üle 40 °C.
1.
2.
3.
4.
5.
Käivituslüliti (edasi)
Käivituslüliti (tagasi)
Võllilukusti krae
Otsakuhoidja
Patareihoidik
Hoiatus! Enne kokkupanekut ühendage võllilukusti,
nagu on allpool kirjeldatud.
Kuriveekrajaotsaku paigaldamine (jn A)
♦
♦
Kruvikeerajaotsaku (6) paigaldamiseks suruge
seda hoidikusse, kuni see on lukus.
Kruvikeeraja padrunvõtme eemaldamiseks
tõmmake see otse võtme hoidikust välja.
Patareide eemaldamine ja paigaldamine
(jn B)
See tööriist töötab 4 leelisakuga (suurus AA).
Märkus: Optimaalseks jõudluseks soovitame kasutada vaid tuntud kaubamärkide patareisid.
Paigaldamine
♦ Hoides lapatseid (7) all, tõmmake patareihoidik (5) tööriistast välja.
♦ Sisestage patareid hoidikusse, lähtudes
mõlema patarei plussterminalist (+), nagu on
näidatud patareihoidikul.
♦ Sisestage patareihoidik tööriista ja vajutage
sellele, kuni see liigub klõpsuga oma kohale.
Eemaldamine
♦ Hoides lapatseid (7) all, tõmmake patareihoidik (5) tööriistast välja.
♦ Võtke patareid hoidikust välja.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega.
Ärge koormake seda üle.
Manuaalne võllilukustus (joonis C)
Manuaalne võllilukustus võimaldab kasutada tööriista regulaarse manuaalse kruvikeerajana. Võite
lisakeerme teha, et pingutada kruvi veelgi või et
vabastada väga kõvasti kinnitatud kruvi.
♦ Võllilukustuse aktiveerimiseks keerake krae
(3) -sümboli peale.
♦ Võllilukustuse vabastamiseks keerake krae (3)
-sümboli peale.
7
EESTI KEEL
Tööriista kasutamine (joonis D)
♦
♦
Veenduge, et võllilukustus on vabastatud.
Pingutage kruvi või mutrit, et hoida „on/off
(sisse/välja)“ lülitit (1) all.
Vabastage kruvi või mutrit, et hoida „on/off
(sisse/välja)“ lülitit (2) all.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage „on/off
(sisse/välja)“ lüliti.
♦
♦
Nõuanded optimaalse kasutamise kohta
♦
Kasutage alati õiges mõõdus ja sobiva kujuga
kruvikeerajaotsakut.
Kui kruvi on raske keerata, määrige seda
kergelt pesuvedeliku või seebiga.
Kasutage võllilukustust, et vabastada väga
kõvasti kinnitatud kruvid või et kinnitada kruvi
tugevamal.
Hoidke tööriist ja kruvikeerajaotsak alati kruviga ühel joonel.
Kui kasutate kruvikeerajat puidul, soovitatakse
puurida eelauk sügavusega, mis on võrdväärne kruvi pikkusega. Eelauk juhib kruvi ja
ennetab puidu purunemist või moonutamist.
Eelaugu optimaalse suuruse saamiseks vaata
alumist tabelit.
Kui kasutate kruvikeerajat lehtpuupuidul, soovitatakse puurida ka kliirensauk sügavusega,
mis on võrdväärne kruvi pikkusega. Kliirensaugu optimaalse suuruse saamiseks vaata
alumist tabelit.
♦
♦
♦
♦
♦
Kruvi suurus Eelauk Ø
(pehme puit)
Nr 6 (3,5 mm) 2,0 mm
Nr 8 (4 mm) 3,2 mm
Nr 10 (5 mm) 3,5 mm
Eelauk Ø
Kliirensauk
(lehtpuupuit)
2,5 mm
4 mm
3,5 mm
5,0 mm
4,0 mm
5,7 mm
Hooldamine
Black & Deckeri juhtmega/juhtmeta seade/tööriist
on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hooldamise juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt
puhastada.
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade
hooldamist toimige järgmiselt:
♦ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see
pistikupesast.
♦ Kui seadmel/tööriistal on eraldi akuplokk, lülitage seade välja ja eemaldage aku seadme/
tööriista küljest.
♦ Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada,
laske akul täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
8
♦
♦
♦
♦
Eemaldage laadija enne puhastamist pistikupesast. Laadija ei vaja peale regulaarse
puhastamise mingit hooldamist.
Puhastage tarviku/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või
kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Avage padrunit regulaarselt ja koputage seda,
et selle sisemusest tolm eemaldada (kui on
kasutusel).
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine aitab materjale taaskasutada.
Materjalide taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist
prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel
tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Akud
Black & Decker akusid saab laadida väga
palju kordi. Kui akud pole enam kasutuskõlbulikud, kõrvaldage need keskkonnahoidlikul moel:
♦
♦
Ärge lühistage aku klemme.
Ärge visake akusid tulle, sest see võib põhjustada kehavigastuse või plahvatuse.
EESTI KEEL
♦
♦
Laske aku täiesti tühjaks ja eemaldage tööriistast.
Patareid on taaskasutatavad. Asetage aku(d)
sobivasse pakendisse nii, et klemmid ei saaks
lühistuda. Viige need volitatud remonditöökotta või kohalikku jäätmejaama.
Tehnilised andmed
Pinge
Aku suurus
Koormata kiirus
Suurim pöördemoment
Otsakuhoidja
Mass
Vdv
min-1
Nm
kg
KC9006 H2 /
AS600 H2
6
4 × LR06
130
2,9
6,35 mm hex
0,24
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 57,2 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A),
Helivõimsus (LWA) 68,2 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetuna vastavalt EN 60745:
Kruvide keeramine ilma löögita (ah, S) 0,33 m/s²,
määramatus (K) 1,5 m/s²
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
KC9006/AS600 – kruvikeeraja
Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele: 2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Neid tooted on kooskõlastatud direktiividega
2004/108/EÜ (kuni 19/04/2016), 2014/30/EÜ (alates
20/04/2016) ja 2011/65/EÜ. Lisateabe saamiseks
kontakteeruge Stanley Europe‘iga järgmisel aadressil või vaadake teile sobivat aadressi kasutusjuhendi lõpust.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupanemise eest ja kinnitab seda Black & Deckeri nimel.
R.Laverick
Ehitusjuht
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
16/04/2015
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш шуроповерт Black & Decker KC9006, AS600
предназначен для завинчивание/отвинчивания
шурупов и винтов. Данный инструмент предназначен только для бытового использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций
может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/
или получению тяжелой травмы.
c.
d.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок на
рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование ориги10
e.
f.
нальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное исполь-
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
зование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумных наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять
контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не
по назначению может создать опасную
ситуацию.
5. Использование аккумуляторных инструментов и технический уход
a. Заряжайте аккумулятор зарядным
устройством указанной производителем марки. Зарядное устройство, которое
подходит к одному типу аккумуляторов,
может создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами другого типа.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. Используйте электроинструменты
только с предназначенными для них
аккумуляторами. Использование аккумулятора какой-либо другой марки может
привести к возникновению пожара и получению травмы.
c. Держите не используемый аккумулятор
подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов, которые
могут замкнуть контакты аккумулятора.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
d. В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость (электролит); избегайте контакта с кожей. Если
жидкость попала на кожу, смойте ее
водой. Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской помощью.
Жидкость, вытекшая из аккумулятора,
может вызвать раздражение или ожоги.
♦
♦
♦
к инструменту. Потеря контроля над
инструментом может привести к тяжелой
травме.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их
только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Прежде чем заворачивать саморезы
в стенах, полах или потолках, проверьте
наличие электропроводки и трубопроводов.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю и/или повреждению
личного имущества.
6. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
♦
Дополнительные меры безопасности
при работе с электроинструментами
Вибрация
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе винтовертами
и ударными гайковертами.
♦
♦
♦
12
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых крепежная деталь может соприкасаться со скрытой проводкой или собственным кабелем. Контакт
крепежной детали с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения электрическим током.
При работе ударными гайковертами
всегда надевайте противошумные
наушники. Воздействие шума может привести к потере слуха.
При работе пользуйтесь дополнительными рукоятками, прилагающимися
Безопасность посторонних лиц
♦
Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в про-
РУССКИЙ ЯЗЫК
цессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
♦
♦
♦
♦
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Дополнительные правила безопасности
при использовании неперезаряжаемых
батареек питания
Внимание! Батарейки могут взорваться или
протечь, и могут стать причиной травмы или
возникновения пожара. Следуйте всем приведенным ниже инструкциям.
♦ Перед установкой батареек питания
убедитесь, что пусковой выключатель находится в положении «ВЫКЛ.».
Установка батареек питания в электроинструменты или устройства, выключатель
которых находится в положении “включено”, приводит к несчастным случаям.
♦ В критических ситуациях из батарейки питания может вытечь жидкость
(электролит); избегайте контакта
с кожей. Если жидкость попала на кожу,
смойте ее водой. Если жидкость попала
в глаза, обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая из батарейки, может вызвать раздражение или
ожоги.
♦ Строго следуйте всем инструкциям
и предупреждениям, содержащимся в маркировке батареек питания и на упаковке.
♦ Всегда вставляйте батарейки питания
с соблюдением полярности, совмещая отметки «+» и «-» на батарейке и устройстве.
♦ Не допускайте короткого замыкания контактов батарейки питания.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
неперезаряжаемые батарейки питания.
♦ Не смешивайте старые и новые батарейки
питания. Заменяйте одновременно все
батарейки питания новыми батарейками
такой же марки и типоразмера.
♦ Держите батарейки питания в не доступном для детей месте.
♦
Вынимайте батарейки питания из инструмента, если Вы не будете им пользоваться
в течение нескольких месяцев.
Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
батарейку питания.
Не храните в местах, где температура
может превысить 40 °С.
Утилизируйте батарейки питания, следуя
инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
Не бросайте батарейки питания в огонь.
Составные части
1. Клавиша пускового выключателя (прямое
вращение)
2. Клавиша пускового выключателя (обратное вращение)
3. Муфта блокировки шпинделя
4. Держатель насадок
5. Отсек для батареек питания
Сборка
Внимание! Перед сборкой заблокируйте шпиндель, как описано ниже.
Установка и снятие отверточной насадки (Рис. А)
♦
♦
Чтобы установить насадку (6), вставьте её
в держатель и нажмите до щелчка.
Чтобы снять насадку, потяните за неё и извлеките из держателя.
Установка и извлечение батареек питания (Рис. В)
С данным инструментом используются 4 алкалиновые батарейки питания (типоразмер AA).
Примечание: Для лучшей производительности
рекомендуется использовать батарейки питания только известных фирм производителей.
Установка
♦ Удерживая язычки (7) нажатыми, извлеките из инструмента отсек для батареек
питания (5).
♦ Установите батарейки питания в отсек,
располагая положительные (+) клеммы
каждой батарейки в соответствии с обозначениями внутри отсека.
♦ Установите отсек для батареек питания
в инструмент и нажмите до щелчка.
Извлечение
♦ Удерживая язычки (7) нажатыми, извлеките из инструмента отсек для батареек
питания (5).
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Извлеките батарейки питания из отсека.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Ручная блокировка шпинделя (Рис. С)
Фунция ручной блокировки шпинделя позволяет Вам использовать инструмент как обычную
ручную отвертку. Вы можете сделать дополнительный оборот, чтобы сильнее затянуть винт
или ослабить сильно затянутый винт.
♦ Чтобы заблокировать шпиндель, поверните муфту (3) в положение .
♦ Чтобы разблокировать шпиндель, поверните муфту (3) в положение .
Эксплуатация инструмента (Рис. D)
♦
♦
♦
♦
Убедитесь, что шпиндель разблокирован.
Для затягивания саморезов, нажимите
и удерживайте клавишу пускового выключателя (1).
Для выкручивания саморезов, нажимите
и удерживайте клавишу пускового выключателя (2).
Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Рекомендации по оптимальному использованию
♦
♦
♦
♦
♦
♦
14
Всегда используйте отверточную насадку
соответствующего типа и размера.
Если шурупы заворачиваются с трудом,
попробуйте нанести небольшое количество моющего средства или мыла в качестве смазки.
Используйте блокировку шпинделя для
заворачивания с усилием или выворачивания очень сильно затянутых винтов.
Всегда держите инструмент и отверточную
насадку по прямой линии с винтом.
При заворачивании в древесину, рекомендуется просверлить направляющее отверстие на глубину, равную длине самореза.
Направляющее отверстие точно направляет саморез и предотвращает раскол
и деформацию древесины. Оптимальные
диаметры направляющих отверстий представлены в таблице ниже.
При заворачивании в древесину твердых
пород, также просверлите отверстие зазором на глубину, равную половине длины
самореза. Оптимальные диаметры отверстий с зазором представлены в таблице
ниже.
Размер
самореза
Диаметр
напр. отв-я
(мягкая
древесина)
No. 6 (3,5 мм) 2,0 мм
No. 8 (4 мм) 3,2 мм
No. 10 (5 мм) 3,5 мм
Диаметр
напр. отв-я
(твердая
древесина)
2,5 мм
3,5 мм
4,0 мм
Отверстие
с зазором
4 мм
5,0 мм
5,7 мм
Техническое обслуживание
Ваше электрический/аккумуляторный инструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы
и надежность инструмента увеличивается при
правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
♦ Или выключите инструмент/устройство
и выньте из него аккумулятор, если инструмент/устройство оснащено съемным
аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия инструмента/прибора/зарядного устройства мягкой щеткой или сухой
тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
♦ Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Аккумуляторы и батарейки питания
Аккумуляторы Black & Decker можно подзаряжать неограниченное количество
раз. По окончании срока службы утилизируйте отработанные аккумуляторы
и батарейки питания безопасным для
окружающей среды способом:
♦
♦
♦
♦
Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора и батарейки питания.
Не бросайте аккумулятор или батарейки
питания в огонь - это может послужить
причиной взрыва или получения тяжелой
травмы.
Полностью разрядите аккумулятор или
батарейки питания, затем извлеките их из
инструмента.
Аккумуляторы и батарейки питания подлежат переработке. Поместите батарейку
(батарейки) питания в подходящую упаковку, исключив возможность короткого
замыкания контактов. Сдайте их в любой
авторизованный сервисный центр или
в местный пункт переработки.
Технические характеристики
Напряжение питания
В пост. тока
Типоразмер батарейки питания
Число оборотов без нагрузки об/мин.
Максимальный крутящий момент Нм
Держатель насадок
мм
Вес
кг
KC9006 H2/
AS600 H2
6
4 х LR06
130
2,9
6,35 шестигранный
0,24
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 57,2 дБ(А), погрешность (K)
3 дБ(А), Акустическая мощность (LWA) 68,2 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Заворачивание без удара (ah, S) 0,33 м/с²,
погрешность (K) 1,5 м/с²
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
KC9006/AS600 – Шуроповер
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Эти изделия так же соответствуют директиве 2004/108/EC (до 19.04.2016), 2014/30/EU
(с 20.04.2016) и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию Stanley
Europe по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации и
составил данную декларацию по поручению
компании Black & Decker.
Р (Лаверик) R.Laverick
Менеджер по производству
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
16.04.2015
zst00276282 - 21-08-2015
15
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
17
18
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising