KC9006 | Black&Decker KC9006 CORDLESS SCREWDRIVER - 2 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
559222-25 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KC9006
AS600
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
c. Ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség
érje Ha víz kerül az elektromos szerszámba,
az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye és
ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt
ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból.
Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől, illetve a mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli
az elektromos áramütés kockázatát.
e. Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábelt vegyen igénybe. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti az elektromos áramütés
kockázatát.
f. Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé
használata csökkenti az elektromos áramütés
kockázat.
Az Ön Black & Decker gyártmányú KC9006,
AS600 típusú csavarozóját csavarozási munkákhoz terveztük. A szerszám kizárólag háztartási
felhasználásra készült.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános
biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az öszszes biztonsági fi gyelmeztetést és
utasítást. A következő figyelmeztetések, utasítások figyelmen kívül hagyása
elektromos áramütést vagy tüzet és/vagy
súlyos balesetet okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati utasítást, hogy azokat később is
használhassa referenciaként. Az „elektromos
szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben az
Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámát jelenti.
3. Személyi biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, és használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt
fogyasztott, illetve gyógyszer hatása alatt
áll. Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat.
b. Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A körülményeknek megfelelő védőfelszerelés - például
a porálarc, a biztonsági csúszásmentes cipő,
a védősisak vagy a hallásvédelem - használata csökkentik a személyes sérülések
kockázatát.
c. Előzze meg a készülék nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van-e, mielőtt
a hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha
a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez áram
alá, amely be van kapcsolva, akkor azzal
balesetet okozhat.
d. Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. A forgó
1. A munkaterület biztonsága
a. A munkaterület legyen tiszta és világos.
A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
b. Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy
porok jelenlétében. Az elektromos szerszámokban szikrák keletkeznek, amelyek
meggyújthatják a porokat vagy a gőzöket.
c. Az elektromos szerszám használata közben ne engedje közel a gyerekeket vagy
bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos kéziszerszám dugasza
illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha, semmilyen módon se változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapterdugaszt. Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak használata csökkenti az áramütés kockázatát.
b. Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel érintkezik, az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
4
A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoztak.
f. A vágószerszámok mindig tiszták és élesek legyenek. A megfelelően karbantartott
éles vágószerszám kisebb valószínűséggel
szorul be, és jobban kontrollálható.
g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat a használati utasításnak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat
figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
alkatrészhez rögzített csavarkulcs vagy kulcs
személyes sérülést okozhat.
e. Ne nyúljon túlságosan messzire. Mindig
szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne
veszítse el az egyensúlyát. Így jobban tudja
uralni a szerszámot a váratlan helyzetekben
is.
f. Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszer vagy
a hosszú haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően csatlakoztatva, ill. ezek megfelelően működnek. A por összegyűjtésével és elszívásával
elkerülhetők/megelőzhetők a porral összefüggő veszélyek.
5. Akkumulátoros szerszám használata és
karbantartása
a. Csak a gyártó által megadott töltővel
töltse az akkumulátort. Az a töltő, amely
alkalmas egy bizonyos fajta akkumulátor
töltésére, egy másik típusnál tűzveszélyt
okozhat.
b. A szerszámot csak a kifejezetten hozzá
készült akkumulátorral használja. Másfajta akkumulátor használata sérülést vagy
tüzet okozhat.
c. Ha az akkumulátort nem használja, tartsa
távol minden fémes tárgytól, például tűzőkapocstól, érmétől, a kulcsoktól, szögtől, csavartól és minden más apró fémtárgytól, amely az érintkezőket rövidre
zárhatná. Az akkumulátor pólusainak rövidre
zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
d. Nem megfelelő körülmények között az akkumulátor ereszthet; kerülje a folyadékkal való érintkezést. Ha az akkumulátorfolyadék bőrre kerül, bő vízzel mossa le.
Szembe kerülés esetén emellett forduljon
orvoshoz. Az akkumulátorból szivárgó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
4. Elektromos szerszám használata és karbantartása
a. Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos
szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt kifejezetten az
adott feladatra tervezték.
b. Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező
elektromos szerszámok használata veszélyes, az ilyen készülékeket meg kell javíttatni.
c. Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkentheti a szerszám véletlen
elindításának kockázatát.
d. A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol gyermekek
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyes lehet.
e. Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek illeszkedését és hogy nem
szorul-e valamelyik; ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan sérülésre,
amelyek befolyásolhatják az elektromos
eszköz működését. Ha a szerszám sérült,
akkor a használat előtt javíttassa meg.
6. Szerviz
a. A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosíthatja az elektromos kéziszerszám folyamatos biztonságos működését.
Az elektromos szerszámokra
vonatkozó további speciális biztonsági
utasítások
Figyelmeztetés! További biztonsági utasítások csavarozókhoz és
ütvecsavarozókhoz
5
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogási felületeinél tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a kötőelem
rejtett kábelekkel vagy a készülék saját
kábelével érintkezhet. Az „élő“, elektromos
áram alatt lévő vezetékkel érintkező kötőelem
elektromossá teheti a szerszám csupasz fémfelületeit is, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Az ütvecsavarozó használata közben viseljen fülvédőt. A magas zajszint halláskárosodáshoz vezethet.
Mindig használja a készülékkel szállított
segédfogantyút. A készülék feletti irányítás
elvesztése, súlyos baleset előidézője lehet.
Használjon leszorító eszközt vagy satut
a munkadarab biztosításához, illetve
megtámasztásához. Az irányítás elvesztéséhez vezethet, és személyi sérülést okozhat, ha a munkadarabot a kezében tartja,
vagy testéhez támasztja.
Mielőtt falba, padlóba vagy a mennyezetbe
hajt be kötőelemet, tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
A szerszám rendeltetésszerű használatát
ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve itt föl nem sorolt
műveletek végzése személyi sérülés és/vagy
anyagi kár veszélyével jár.
A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint fölé is
emelkedhetnek.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot
hogyan használják, ideértve a munkafolyamat
minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy
üresen fut a napi kitettséget jelentő idő mellett.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Figyelmeztetés: A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a felhasználó köteles elolvasni a használati
utasítást.
További biztonságtechnikai utasítások
nem újratölthető elemekhez
Figyelmeztetés! Az akkumulátor felrobbanhat
vagy szivároghat, és sérülést, illetve tüzet okozhat. Tartsa be az alábbi utasításokat.
♦ Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb ki állásban van-e, mielőtt behelyezi az akkumulátort. Ha az akkumulátort bekapcsolt
szerszámba vagy eszközbe helyezi be, azzal
balesetet okozhat.
♦ Nem megfelelő körülmények között az akkumulátor ereszthet; kerülje a folyadékkal való érintkezést. Ha az akkumulátorfolyadék bőrre kerül, bő vízzel mossa le.
Szembe kerülés esetén emellett forduljon
orvoshoz. Az akkumulátorból szivárgó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
♦ Gondosan tartson be minden, az akkumulátor címkéjén és csomagolásán elhelyezett
utasítást és figyelmeztetést.
♦ Mindig az akkumulátoron és a készüléken
jelzett módon, a polaritásra ügyelve (+ és –)
végezze a bekötést.
♦ Ne zárja rövidre az akkumulátor sarkait.
♦ Ne próbáljon elemet tölteni a töltővel.
♦ Ne használjon vegyesen régi és új elemet.
Mindegyiket ugyanakkor, ugyanolyan márkájúra és típusúra cserélje.
♦ Az elemet/akkumulátort tartsa távol a gyermekektől.
♦ Ha az eszközt hónapokig nem használja,
távolítsa el belőle az elemet.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a terméket nem használhatják korlátozott
fizikai, mentális képességekkel rendelkező,
vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is);
kivétel, ha a biztonságukért felelős személy
felügyeletet és tájékoztatást biztosít számukra.
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak a termékkel.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően
határoztuk meg; az felhasználható a különböző
szerszámok értékeinek összehasonlítására.
A deklarált vibrációs kibocsátási érték az előzetes
kockázatelemzéshez is felhasználható.
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során különbözhet a deklarált értéktől attól függően, hogyan használják a szerszámot.
6
♦
♦
♦
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja felnyitni
az akkumulátort/elemet!
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet
meghaladhatja a 40 C-ot.
Használt akkumulátor/elem leselejtezése
során kövesse „A környezet védelme“ című
rész utasításait.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort/elemet.
a szerszámot hagyományos kézi csavarhúzóként
is. Így plusz erőt tud kifejteni egy-egy csavar
erősebb meghúzásához, vagy a nagyon erősen
meghúzott csavar meglazításához.
♦ Az orsóretesz aktiválásához fordítsa a perselyt (3) a jelre.
♦ Az orsóretesz kioldásához fordítsa a perselyt
(3) a jelre.
Részegységek
A szerszám használata (D ábra)
1.
2.
3.
4.
5.
♦
♦
Üzemi (be/ki) kapcsoló (előre)
Üzemi (be/ki) kapcsoló (hátra)
Orsóreteszelő persely
Szártartó
Akkumulátor rekesz
♦
♦
Összeszerelés
Ellenőrizze, ki van-e oldva az orsóretesz.
Csavar vagy anya meghúzásához tartsa lenyomva az (1) üzemi kapcsolót.
Csavar vagy anya meglazításához tartsa
lenyomva a (2) üzemi kapcsolót.
A szerszám kikapcsolásához engedje fel az
üzemi kapcsolót.
Figyelmeztetés! Az összeszerelés előtt reteszelje a hajtótengelyt az alábbiakban ismertetett
módon.
Javaslatok optimális
munkavégzéshez
Behajtószár fel és leszerelése (A ábra)
♦
♦
♦
A behajtószárat (6), addig nyomja a szártartóba, amíg nem rögzül.
Az eltávolításhoz húzza ki egyenesen a szárat a szártartóból.
♦
♦
Elem/akkumulátor behelyezése és
eltávolítása (B ábra)
♦
A szerszám 4 db AA méretű alkáli elemmel/akkumulátorral működik.
♦
Megjegyzés: Az optimális teljesítmény érdekében
csak ismert márkák használatát javasoljuk.
Behelyezés
♦ A füleket (7) lenyomva tartva húzza ki az
elemtartót (5) a szerszámból.
♦ Helyezze be az elemeket a tartóba ügyelve,
hogy az elemek pozitív (+) pólusa az elemtartón megjelölt helyre kerüljön.
♦ Illessze be az elemtartót a szerszámba, majd
kattanásig tolja be.
♦
Eltávolítás
♦ A füleket (7) lenyomva tartva húzza ki az
elemtartót (5) a szerszámból.
♦ Vegye ki az elemeket az elemtartóból.
Mindig megfelelő típusú és méretű behajtó
szárat használjon.
Ha nehézségbe ütközik a csavarok meghúzása, vigyen föl kevés folyékony mosószert
vagy szappant kenőanyagként.
Használja a hajtótengely reteszt a nagyon
erősen meghúzott csavarok kilazítására és
a csavarok erőteljes meghúzására.
A szerszámot és a behajtó szárat mindig
a csavar vonalában tartsa.
Fa csavarozásakor ajánlatos a csavar hoszszával megegyező mélységű előfúrást végezni. Az előzetesen elkészített furat vezeti
a csavart, és megelőzhető vele a fa hasadása vagy vetemedése. Az előfurat optimális
méretéről az alábbi táblázatból tájékozódhat.
Keményfa csavarozásakor ajánlatos felényi
mélységben a csavar átmérőjét meghaladó
furatot készíteni. A furat optimális méretéről
az alábbi táblázatból tájékozódhat.
A csavar
mérete
Vezető furat
Ø (puhafa)
Vezető furat Mentesítő
Ø (keményfa) furat
6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
8 (4 mm)
3,2 mm
3,5 mm
5,0 mm
10 (5 mm)
3,5 mm
4,0 mm
5,7 mm
4 mm
Karbantartás
Használat
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker
készülékét/szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú tavú felhasználásra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
Kézi orsóretesz (fig. C)
A kézi orsóretesznek köszönhetően használhatja
7
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros készülék karbantartása előtt:
♦ Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot/
készüléket.
♦ Vagy kapcsolja ki/válassza le az akkumulátort a szerszámról/készülékről, ha az eltávolítható.
♦ Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha az a géppel egybe van építve, majd
ezután kapcsolja ki.
♦ Húzza ki a töltő tápkábelét tisztítás előtt.
A rendszeres tisztításon kívül töltője nem
igényel más karbantartást.
♦ Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a gép/töltő szellőzőnyílásait.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa
a burkolatot. Ne használjon súrolószert vagy
oldószer alapú tisztítót.
♦ Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha fel
van szerelve) és ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
Black & Decker képviselet segítségével érheti
el. Alternatív megoldásként lásd a szerződött
Black & Decker szervizek listáját, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink elérhetőségének
részletes ismertetését a következő internetes
címen: www.2helpU.com.
Akkumulátorok
A Black & Decker akkumulátorokat számos alkalommal fel lehet tölteni. Hasznos élettartamuk végén a környezetvédelmi előírások betartásával selejtezze
le őket.
♦
♦
♦
♦
A környezet védelme
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető közönséges háztartási hulladékként.
Ne zárja rövidre az akkumulátor sarkait.
Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert ezzel
robbanást vagy személyes sérülést okozhat.
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
válassza azt le a szerszámról.
Az akkumulátorok újrahasznosíthatók. Az
akkumulátor(oka)t megfelelő csomagolásban
helyezze el, hogy sarkait ne lehessen rövidre
zárni. Adja le márkaszervizben vagy a helyi
hulladékhasznosító telepen.
Műszaki adatok
Ha egy nap úgy találja, hogy Black & Decker
készülékét le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban nincs szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
KC9006 H2/AS600 H2
Feszültség
Elem mérete
Üresjárati fordulatszám
Maximális nyomaték
A használt termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrafeldolgozását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása
segít megelőzni a környezetszennyezést
és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
Befogóhüvely
Tömeg
Vegyen 6
4 × LR06
min-1 130
nm 2,9
6,35 mm Hex
kg 0,24
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás (LpA) 57,2 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A),
Hangerő (LWA) 68,2 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell gondoskodnia
a termék visszavételéről új termék vásárlásakor.
Súlyozott rezgésgyorsulás az EN 60745 szerint:
Csavarozás ütés nélkül (ah, S) 0,33 m/s², toleranciafaktor (K)
1,5 m/s²
A Black & Decker lehetőséget biztosít
a Black & Decker termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről.
8
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE
VONATKOZÓ IRÁNYELV
KC9006/AS600 – Csavarozó
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki
adatok” alatt ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Ezek a termékek megfelelnek a 2004/108/EK
irányelvnek (2016.04.19-ig), a 2014/30/EU irányelvnek (2016.04.20-tól), valamint a 2011/65/EU
irányelvnek is. További tájékoztatásért forduljon
a Stanley Europe vállalathoz a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
R.Laverick
Műszaki igazgató
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2015/04/16
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos
márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
Black & Decker képviselet segítségével érheti
el. Alternatív megoldásként a szerződött
Black & Decker szervizek listája, illetve
az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új
termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal
kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
zst00276274 - 20-08-2015
9
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
10
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
11
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising