KC9006 | Black&Decker KC9006 CORDLESS SCREWDRIVER - 2 instruction manual

370001-01 LT
www.blackanddecker.eu
KC9006
AS600
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
3
4
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šio „Black & Decker“ KC9006, AS600 atsuktuvo
paskirtis - varžtų prisukimas / išsukimas. Šis įrankis
skirtas naudoti tik buityje.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus
nesilaikoma toliau išvardytų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai. Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose įspėjimuose reiškia jungiamą į elektros lizdą
(su laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1. Darbo vietos sauga
a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose,
kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten,
kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių
gali užsidegti dulkės arba garai.
c. Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2. Elektros sauga
a. Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti
elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais elektriniais
įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos
atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
b. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
c. Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
d. Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą
nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba
judančių dalių. Pažeisti arba susinarplioję
laidai padidina elektros smūgio pavojų.
e. Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke,
naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.
Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
f. Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
energijos šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). RCD naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.
3. Asmens sauga
a. Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
b. Dėvėkite asmeninės saugos priemones.
Visada naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiui,
respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos
atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c. Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių
bloką, prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo
jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus
pirštą ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius
į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti,
įvyksta nelaimingų atsitikimų.
d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate
susižeisti.
e. Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą.
Taip galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį
netikėtose situacijose.
f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite
atokiau nuo judančių dalių. Judamosios
dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g. Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
5
LIETUVIŲ
4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite
tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu
geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu,
kuriam jis yra numatytas.
b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma pataisyti.
c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį
nuo energijos šaltinio ir (arba) ištraukite
akumuliatorių. Tokios apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti elektrinį
įrankį.
d. Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims. Naudojami
nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra
pavojingi.
e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa
judamosios dalys, ar nėra sulūžusių dalių
ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos
elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį
reikia pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai
aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus
lengviau valdyti.
g. Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir
smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir
kt.) naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios rūšies elektriniams
įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami
į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų
situacijų.
5. Akumuliatorinių įrankių naudojimas ir
priežiūra
a. Įkraukite naudodami tik gamintojo nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui tinkantis
kroviklis, naudojamas kitam akumuliatoriui
krauti, gali kelti gaisro pavojų.
6
b. Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais
Naudojant kitos rūšies akumuliatorių blokus,
galima susižeisti arba sukelti gaisrą.
c. Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių daiktų,
pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių, monetų,
raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų metalinių
daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų. Sulietę akumuliatoriaus
gnybtus galite nusideginti arba patirti gaisrą.
d. Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus
gali ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su
juo. Jei sąlytis atsitiktinai įvyko, gausiai
nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko
į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
6. Techninė priežiūra
a. Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis. Taip
užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Papildomi saugos įspėjimai dėl
suktuvų ir smūginių veržliarakčių naudojimo
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Atlikdami darbus, kurių metu tvirtinimo
detalė galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų,
laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų
paviršių. Prisilietus prie laido, kuriuo teka
elektros srovė, išorinės metalinės dalys taip
pat tampa „gyvos“ ir gali nutrenkti operatorių.
Naudodami smūginius gręžtuvus, dėvėkite ausų apsaugas. Triukšmas gali sukelti
klausos praradimą.
Naudokite pagalbines, su įrankiu pateiktas
rankenas. Praradus įrankio kontrolę, galima
susižeisti.
Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant
stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka
arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl
galima prarasti kontrolę.
Prieš sukdami varžtus į sienas, grindis arba
lubas, patikrinkite, ar tose vietose nėra laidų ir
vamzdžių.
Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo
vadove. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus,
arba naudojant įrankį ne pagal numatytąją
LIETUVIŲ
paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo ir
(arba) turtinės žalos pavojus.
Kitų asmenų sauga
♦
♦
Asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis
prietaisu dėl savo psichikos, jutiminės arba
protinės negalios arba patirties bei žinių trūkumo (įskaitant vaikus), negalima naudotis šiuo
prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
prietaisu.
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje
pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės
išmatuotos standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų
įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta keliama
vibracija taip pat gali būti naudojama preliminariam
vibracijos poveikiui įvertinti.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu
keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio,
priklausomai nuo to, kokiais būdais naudojamas šis
įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB
žmonių, darbe reguliariai naudojančių elektrinius
įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos
poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo
sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui,
ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai
įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti
šią naudojimo instrukciją.
Papildomos vienkartinių baterijų naudojimo saugos taisyklės
Įspėjimas! Baterijos gali sprogti arba ištekėti bei
sužeisti arba sukelti gaisrą. Vadovaukitės toliau
aprašytais nurodymais.
♦ Patikrinkite, ar jungiklis yra išjungtas,
prieš įjungdami įrankį į elektros lizdą.
Dedant baterijas į elektrinius įrankius ir prietaisus, kurių jungikliai yra įjungti, gali įvykti
nelaimingų atsitikimų.
♦ Netinkamai naudojant, iš baterijos gali
ištekėti skystis; venkite sąlyčio su juo. Jei
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
sąlytis atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis,
kreipkitės į gydytoją. Iš baterijos ištekėjęs
skystis gali sudirginti arba nudeginti odą.
Atidžiai vadovaukitės visais ant baterijos
etiketės ir pakuotės pateiktais įspėjimais bei
nurodymais.
Visuomet tinkamai įdėkite baterijas, atsižvelgdami į polius (+ ir –), pažymėtus ant baterijos
ir įrenginio.
Nesujunkite baterijos gnybtų trumpuoju jungimu.
Nebandykite krauti vienkartiniam naudojimui
skirtų baterijų.
Nenaudokite vienu metu ir senų, ir naujų baterijų. Pakeiskite jas visas naujomis baterijomis
vienu metu ir naudokite vieno gamintojo ir
vienos rūšies baterijas.
Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
Jei gaminys nebus naudojamas kelis mėnesius, išimkite iš jo baterijas.
Niekada jokiais būdais nebaldykite jų ardyti.
Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra
galėtų viršyti 40 °C.
Išmesdami baterijas, vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.
Nedeginkite baterijų.
Funkcijos
1.
2.
3.
4.
5.
Įjungimo / išjungimo jungiklis (pirmyn)
Įjungimo / išjungimo jungiklis (atgal)
Veleno fiksavimo žiedas
Antgalių laikiklis
Akumuliatoriaus laikiklis
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš surinkdami, įjunkite veleno fiksatorių, kaip aprašyta toliau.
Suktuvo antgalio įdėjimas ir išėmimas
(A pav.)
♦
♦
Norėdami įtaisyti suktuvo antgalį, stumkite jį
į antgalių laikiklį (6), kol jis užsifiksuos.
Norėdami ištraukti suktuvo antgalį, ištraukite jį
tiesiai iš antgalių laikiklio.
Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas
(B pav.)
Šiame įrankyje naudojamos 4 šarminės baterijos
(AA dydžio).
Pastaba: Norint, kad įrankis veiktų optimaliai, rekomenduojame naudoti tik žinomų gamintojų baterijas.
7
LIETUVIŲ
Įdėjimas
♦ Laikydami nuspaudę ąseles (7), ištraukite iš
įrankio baterijų laikiklį (5).
♦ Sudėkite baterijas į baterijų laikiklį, nukreipdami kiekvienos baterijos teigiamą gnybtą (+)
taip, kaip parodyta ant baterijų laikiklio.
♦ Įkiškite baterijų laikiklį į įrankį ir tvirtai jį
įspauskite, kad jis tinkamai užsifiksuotų.
Išėmimas
♦ Laikydami nuspaudę ąseles (7), ištraukite iš
įrankio baterijų laikiklį (5).
♦ Išimkite baterijas iš baterijų laikiklio.
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą
atlikti greičiau.
Rankinis veleno fiksatorius (C pav.)
Rankinis veleno fiksatorius leidžia Jums naudoti
įrankį kaip įprastą rankinį suktuvą. Galite papildomai
paveržti, kai varžtą reikia tvirtai užveržti, arba šiek
tiek atlaisvinti per stipriai užveržtą varžtą.
♦ Norėdami įjungti veleno fiksatorių, pasukite
žiedą (3) ties simboliu .
♦ Norėdami išjungti veleno fiksatorių, pasukite
žiedą (3) ties simboliu .
Įrankio naudojimas (D pav.)
♦
♦
Įsitikinkite, ar veleno fiksatorius yra išjungtas.
Norėdami užveržti varžtą arba veržlę, laikykite nuspaudę įjungimo/išjungimo jungiklį (1).
Norėdami varžtą arba veržlę atsukti, laikykite
nuspaudę įjungimo/išjungimo jungiklį (2).
Jeigu įrankį norite išjungti, atleiskite jungimo/
išjungimo jungiklį.
♦
♦
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
♦
Visada naudokite tinkamo tipo ir dydžio sukimo antgalius.
Jeigu varžtus sukti sunku, pabandykite šiek
tiek patepti skystu arba paprastu muilu.
Naudokite veleno fiksatorių, norėdami atlaisvinti labai stipriai užveržtus varžtus arba dar
tvirčiau paveržti varžtus.
Visada laikykite įrankį ir sukimo antgalį vienoje linijoje su varžtu.
Sukant varžtus į medieną, rekomenduojama
išgręžti varžto ilgiui prilygstančio gylio kontrolinę skylę. Kontrolinė skylė nukreipia varžtą ir
apsaugo medieną nuo pleišėjimo. Norėdami
sužinoti optimalius kontrolinių skylių dydžius,
žr. toliau pateiktą lentelę.
♦
♦
♦
♦
8
♦
Sukdami varžtus į kietmedį, taip pat išgręžkite
riboto gylio skylę, kurios gylis prilygtų pusei
varžto ilgio. Norėdami sužinoti optimalius
riboto gylio skylių dydžius, žr. toliau pateiktą
lentelę.
Varžto dydis
Kontrolinė skylė
Ø (minkšta
mediena)
Nr. 6 (3,5 mm) 2,0 mm
Nr. 8 (4 mm) 3,2 mm
Nr. 10 (5 mm) 3,5 mm
Kontrolinė Riboto gylio
skylė
skylė
Ø (kietmedis)
2,5 mm
3,5 mm
4,0 mm
4 mm
5,0 mm
5,7 mm
Techninė priežiūra
Šis laidinis (belaidis) „Black & Decker“ elektrinis
prietaisas (įrankis) skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis
tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite
ir reguliariai valysite.
Įspėjimas! Prieš imdamiesi bet kokių laidinių/akumuliatorinių elektrinių įrankių techninės priežiūros
darbų:
♦ Išjunkite prietaisą (įrankį) ir ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
♦ Arba išjungti prietaisą/įrankį ir išimkite iš jo
akumuliatorių, jeigu prietaisas/įrankis turi
atskirą akumuliatoriaus kasetę.
♦ Arba, jeigu akumuliatorius yra neišimamas,
visiškai išeikvokite jo energiją, o paskui išjunkite.
♦ Prieš valydami kroviklį, jį išjunkite. Krovikliui
nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus
reguliarų valymą.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu
skudurėliu išvalykite prietaiso/įrankio/kroviklio
ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų
arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
♦ Reguliariai atverkite kumštelinį griebtuvą (jeigu jis įrengtas) ir patapšnokite jį, kad iš vidaus
iškristų dulkės.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „Black & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
LIETUVIŲ
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti
ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite
sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų
poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos atstovai.
„ Black & Decker “ surenka senus naudotus
„Black & Decker“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia
paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietos „Black & Decker“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Akumuliatoriai
♦
♦
♦
♦
Garso slėgio lygis pagal EN 60745:
Garso slėgis (LpA) 57,2 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A),
Garso galia (LWA) 68,2 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma)
pagal EN 60745:
Varžtų sukimas be smūgiavimo (ah, S) 0,33 m/s²,
paklaida (K) 1,5 m/s²
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
KC9006/AS600 – Atsuktuvas
„Black & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka: 2006/42/
EB, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą 2004/108/EB
(iki 2016 m. balandžio 19 d.) 2014/30/EU (nuo 2016
m. balandžio 20 d.) ir 2011/65/EU. Dėl papildomos
informacijos prašome kreiptis į „Stanley Europe“ atstovą toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
„Black & Decker“ akumuliatoriai yra įkraunami. Fiziškai nusidėvėjusius akumuliatorius
privaloma išmesti taip, kad nebūtų daroma
žala gamtai:
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją
„Black & Decker“.
Nesujunkite akumuliatorių gnybtų trumpuoju
jungimu.
Nemeskite akumuliatoriaus (akumuliatorių)
į laužą, nes gali kilti sprogimas ir jūs galite būti
sužaloti.
Visiškai iškraukite akumuliatorių, o tada
ištraukite jį iš įrankio.
Akumuliatorius galima perdirbti ir pakartotinai
panaudoti. Įdėkite akumuliatorių (akumuliatorius) į tinkamą pakuotę, kad gnybtai nebūtų
sujungti trumpuoju jungimu. Grąžinkite juos
įgaliotajam remonto atstovui arba atiduokite
į vietos surinkimo punktą.
R.Laverick
Technikos direktorius
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
2015.04.16
Techniniai duomenys
Įtampa
Baterijos tipas
Greitis be apkrovos
Maks. sūkio momentas
Antgalių laikiklis
Svoris
Vdc
min-1
Nm
kg
KC9006 H2 /
AS600 H2
6
4 х LR06
130
2,9
6,35 mm šešiakampis
0,24
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш шуроповерт Black & Decker KC9006, AS600
предназначен для завинчивание/отвинчивания
шурупов и винтов. Данный инструмент предназначен только для бытового использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций
может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/
или получению тяжелой травмы.
c.
d.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок на
рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование ориги10
e.
f.
нальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное исполь-
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
зование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумных наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять
контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не
по назначению может создать опасную
ситуацию.
5. Использование аккумуляторных инструментов и технический уход
a. Заряжайте аккумулятор зарядным
устройством указанной производителем марки. Зарядное устройство, которое
подходит к одному типу аккумуляторов,
может создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами другого типа.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. Используйте электроинструменты
только с предназначенными для них
аккумуляторами. Использование аккумулятора какой-либо другой марки может
привести к возникновению пожара и получению травмы.
c. Держите не используемый аккумулятор
подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов, которые
могут замкнуть контакты аккумулятора.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
d. В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость (электролит); избегайте контакта с кожей. Если
жидкость попала на кожу, смойте ее
водой. Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской помощью.
Жидкость, вытекшая из аккумулятора,
может вызвать раздражение или ожоги.
♦
♦
♦
к инструменту. Потеря контроля над
инструментом может привести к тяжелой
травме.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их
только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Прежде чем заворачивать саморезы
в стенах, полах или потолках, проверьте
наличие электропроводки и трубопроводов.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю и/или повреждению
личного имущества.
6. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
♦
Дополнительные меры безопасности
при работе с электроинструментами
Вибрация
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе винтовертами
и ударными гайковертами.
♦
♦
♦
12
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых крепежная деталь может соприкасаться со скрытой проводкой или собственным кабелем. Контакт
крепежной детали с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения электрическим током.
При работе ударными гайковертами
всегда надевайте противошумные
наушники. Воздействие шума может привести к потере слуха.
При работе пользуйтесь дополнительными рукоятками, прилагающимися
Безопасность посторонних лиц
♦
Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в про-
РУССКИЙ ЯЗЫК
цессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
♦
♦
♦
♦
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Дополнительные правила безопасности
при использовании неперезаряжаемых
батареек питания
Внимание! Батарейки могут взорваться или
протечь, и могут стать причиной травмы или
возникновения пожара. Следуйте всем приведенным ниже инструкциям.
♦ Перед установкой батареек питания
убедитесь, что пусковой выключатель находится в положении «ВЫКЛ.».
Установка батареек питания в электроинструменты или устройства, выключатель
которых находится в положении “включено”, приводит к несчастным случаям.
♦ В критических ситуациях из батарейки питания может вытечь жидкость
(электролит); избегайте контакта
с кожей. Если жидкость попала на кожу,
смойте ее водой. Если жидкость попала
в глаза, обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая из батарейки, может вызвать раздражение или
ожоги.
♦ Строго следуйте всем инструкциям
и предупреждениям, содержащимся в маркировке батареек питания и на упаковке.
♦ Всегда вставляйте батарейки питания
с соблюдением полярности, совмещая отметки «+» и «-» на батарейке и устройстве.
♦ Не допускайте короткого замыкания контактов батарейки питания.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
неперезаряжаемые батарейки питания.
♦ Не смешивайте старые и новые батарейки
питания. Заменяйте одновременно все
батарейки питания новыми батарейками
такой же марки и типоразмера.
♦ Держите батарейки питания в не доступном для детей месте.
♦
Вынимайте батарейки питания из инструмента, если Вы не будете им пользоваться
в течение нескольких месяцев.
Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
батарейку питания.
Не храните в местах, где температура
может превысить 40 °С.
Утилизируйте батарейки питания, следуя
инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
Не бросайте батарейки питания в огонь.
Составные части
1. Клавиша пускового выключателя (прямое
вращение)
2. Клавиша пускового выключателя (обратное вращение)
3. Муфта блокировки шпинделя
4. Держатель насадок
5. Отсек для батареек питания
Сборка
Внимание! Перед сборкой заблокируйте шпиндель, как описано ниже.
Установка и снятие отверточной насадки (Рис. А)
♦
♦
Чтобы установить насадку (6), вставьте её
в держатель и нажмите до щелчка.
Чтобы снять насадку, потяните за неё и извлеките из держателя.
Установка и извлечение батареек питания (Рис. В)
С данным инструментом используются 4 алкалиновые батарейки питания (типоразмер AA).
Примечание: Для лучшей производительности
рекомендуется использовать батарейки питания только известных фирм производителей.
Установка
♦ Удерживая язычки (7) нажатыми, извлеките из инструмента отсек для батареек
питания (5).
♦ Установите батарейки питания в отсек,
располагая положительные (+) клеммы
каждой батарейки в соответствии с обозначениями внутри отсека.
♦ Установите отсек для батареек питания
в инструмент и нажмите до щелчка.
Извлечение
♦ Удерживая язычки (7) нажатыми, извлеките из инструмента отсек для батареек
питания (5).
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Извлеките батарейки питания из отсека.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Ручная блокировка шпинделя (Рис. С)
Фунция ручной блокировки шпинделя позволяет Вам использовать инструмент как обычную
ручную отвертку. Вы можете сделать дополнительный оборот, чтобы сильнее затянуть винт
или ослабить сильно затянутый винт.
♦ Чтобы заблокировать шпиндель, поверните муфту (3) в положение .
♦ Чтобы разблокировать шпиндель, поверните муфту (3) в положение .
Эксплуатация инструмента (Рис. D)
♦
♦
♦
♦
Убедитесь, что шпиндель разблокирован.
Для затягивания саморезов, нажимите
и удерживайте клавишу пускового выключателя (1).
Для выкручивания саморезов, нажимите
и удерживайте клавишу пускового выключателя (2).
Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Рекомендации по оптимальному использованию
♦
♦
♦
♦
♦
♦
14
Всегда используйте отверточную насадку
соответствующего типа и размера.
Если шурупы заворачиваются с трудом,
попробуйте нанести небольшое количество моющего средства или мыла в качестве смазки.
Используйте блокировку шпинделя для
заворачивания с усилием или выворачивания очень сильно затянутых винтов.
Всегда держите инструмент и отверточную
насадку по прямой линии с винтом.
При заворачивании в древесину, рекомендуется просверлить направляющее отверстие на глубину, равную длине самореза.
Направляющее отверстие точно направляет саморез и предотвращает раскол
и деформацию древесины. Оптимальные
диаметры направляющих отверстий представлены в таблице ниже.
При заворачивании в древесину твердых
пород, также просверлите отверстие зазором на глубину, равную половине длины
самореза. Оптимальные диаметры отверстий с зазором представлены в таблице
ниже.
Размер
самореза
Диаметр
напр. отв-я
(мягкая
древесина)
No. 6 (3,5 мм) 2,0 мм
No. 8 (4 мм) 3,2 мм
No. 10 (5 мм) 3,5 мм
Диаметр
напр. отв-я
(твердая
древесина)
2,5 мм
3,5 мм
4,0 мм
Отверстие
с зазором
4 мм
5,0 мм
5,7 мм
Техническое обслуживание
Ваше электрический/аккумуляторный инструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы
и надежность инструмента увеличивается при
правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
♦ Или выключите инструмент/устройство
и выньте из него аккумулятор, если инструмент/устройство оснащено съемным
аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия инструмента/прибора/зарядного устройства мягкой щеткой или сухой
тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
♦ Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Аккумуляторы и батарейки питания
Аккумуляторы Black & Decker можно подзаряжать неограниченное количество
раз. По окончании срока службы утилизируйте отработанные аккумуляторы
и батарейки питания безопасным для
окружающей среды способом:
♦
♦
♦
♦
Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора и батарейки питания.
Не бросайте аккумулятор или батарейки
питания в огонь - это может послужить
причиной взрыва или получения тяжелой
травмы.
Полностью разрядите аккумулятор или
батарейки питания, затем извлеките их из
инструмента.
Аккумуляторы и батарейки питания подлежат переработке. Поместите батарейку
(батарейки) питания в подходящую упаковку, исключив возможность короткого
замыкания контактов. Сдайте их в любой
авторизованный сервисный центр или
в местный пункт переработки.
Технические характеристики
Напряжение питания
В пост. тока
Типоразмер батарейки питания
Число оборотов без нагрузки об/мин.
Максимальный крутящий момент Нм
Держатель насадок
мм
Вес
кг
KC9006 H2/
AS600 H2
6
4 х LR06
130
2,9
6,35 шестигранный
0,24
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 57,2 дБ(А), погрешность (K)
3 дБ(А), Акустическая мощность (LWA) 68,2 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Заворачивание без удара (ah, S) 0,33 м/с²,
погрешность (K) 1,5 м/с²
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
KC9006/AS600 – Шуроповер
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Эти изделия так же соответствуют директиве 2004/108/EC (до 19.04.2016), 2014/30/EU
(с 20.04.2016) и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию Stanley
Europe по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации и
составил данную декларацию по поручению
компании Black & Decker.
Р (Лаверик) R.Laverick
Менеджер по производству
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
16.04.2015
zst00276280 - 21-08-2015
15
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
17
18
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising