KC9006 | Black&Decker KC9006 CORDLESS SCREWDRIVER - 2 instruction manual

371001-33 LV
www.blackanddecker.eu
KC9006
AS600
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
3
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Black & Decker KC9006, AS600 – šis skrūvgriezis
ir paredzēts skrūvēšanas darbiem. Šis instruments
ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības
brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus
turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments”
visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības
palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1. Drošība darba zonā
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām. Novēršot uzmanību, jūs
varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz
vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem,
eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir
mazāks risks gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņu atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu
atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt
ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli
pār elektroinstrumentu.
5
LATVIEŠU
f.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari
mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu savākšanas ierīci, iespējams mazināt
putekļu kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no
barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas
risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja
griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie
ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas
risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku. Lietojot
elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
6
5. Akumulatora ekspluatācija un apkope
a. Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts vienam
akumulatora veidam, tiek lādēts cita veida
akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
b. Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja izmantojat
citus akumulatorus, var rasties ievainojuma un
ugunsgrēka risks.
c. Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājiet to drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm,
monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai
līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem,
kuri var savienot abas spailes. Saskaroties
akumulatora spailēm, rodas īssavienojums,
kas var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
d. Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums
var iztecēt no akumulatora, — nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši pieskārāties šķidrumam, noskalojiet saskarsmes vietu ar
ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, meklējiet
arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums, kas
iztecējis no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
6. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
skrūvgriežiem un triecienuzgriežņatslēgām.
♦
♦
♦
♦
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
stiprinājums varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja stiprinājumi saskaras ar vadu, kurā ir strāva, visas
elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu, kā rezultātā operators var gūt
elektriskās strāvas triecienu.
Strādājot ar triecienuzgriežņatslēgām,
valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti instrumenta komplektā. Zaudējot kontroli pār
instrumentu, var gūt ievainojumus.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā
veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas. Turot
LATVIEŠU
♦
♦
materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i.,
nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār
to.
Pirms sienu, grīdu vai griestu urbšanas
noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu
atrašanās vietas.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta
šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot
darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam,
var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma
bojājumu risks.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas
vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var
izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no
deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt
norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai
regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas
veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla
fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks,
bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas
tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Papildu drošības noteikumi vienreiz lietojamiem akumulatoriem
Brīdinājums! Akumulatori var eksplodēt vai tiem var
rasties noplūde, tādējādi izraisot ievainojumus vai
ugunsgrēku. Ievērojiet tālāk redzamos norādījumus.
♦ Pirms akumulatoru ievietošanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja,
ievietojot akumulatorus, elektroinstrumenta
slēdzis ir ieslēgtā pozīcijā, var rasties negadījumi.
♦ Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums
var iztecēt no akumulatora, — nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši pieskārāties šķidrumam, noskalojiet saskarsmes vietu ar
ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, meklējiet
arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums, kas
iztecējis no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
♦ Rūpīgi ievērojiet visus noteikumus un brīdinājumus, kas norādīti uz akumulatora uzlīmes
un iepakojuma.
♦ Akumulators jāievieto pareizi, ievērojot polaritāti (+ un –), kas atzīmēta uz akumulatora un
instrumenta.
♦ Neizraisiet akumulatora spailēs īssavienojumu.
♦ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus
akumulatorus.
♦ Nelietojiet vienlaicīgi lietotus akumulatorus ar
jauniem. Tie visi ir jānomaina vienlaicīgi un
jāaizvieto ar jauniem tā paša zīmola un veida
akumulatoriem;
♦ Glabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā
vietā.
♦ Ja instruments netiek lietots vairākus mēnešus, izņemiet akumulatorus.
♦ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
♦ Neuzglabājiet vietās, kur temperatūra var
pārsniegt 40 °C.
♦ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet
sadaļā „Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
♦ Akumulatorus nedrīkst sadedzināt.
Funkcijas
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (turpgaita)
2. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (atpakaļgaita)
3. vārpstas bloķētāja ripa
4. uzgaļa turētājs
5. akumulatoru turētājs
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas nofiksējiet vārpstas
bloķētāju, kā aprakstīts turpmāk.
7
LATVIEŠU
Skrūvgrieža uzgaļa ievietošana un izņemšana (A. att.)
♦
Lai ievietotu skrūvgrieža uzgali (6), iespiediet
to uzgaļa turētājā, līdz tas nofiksējas vietā.
Lai izņemtu skrūvgrieža uzgali, izvelciet to
taisni ārā no uzgaļa turētāja.
♦
Akumulatoru uzstādīšana un izņemšana
(B. att.)
♦
♦
♦
♦
Šis instruments darbojas ar 4 sārmainajiem akumulatoriem (AA).
Piezīme. Lai nodrošinātu akumulatoru optimālu
darbību, ieteicams lietot tikai pazīstamu zīmolu
akumulatorus.
Uzstādīšana
♦ Turot mēlītes (7) nospiestas, izvelciet akumulatoru turētāju (5) ārā no instrumenta.
♦ Ievietojiet akumulatorus turētājā tā, lai katra
akumulatora pozitīvais pols (+) atrastos tajā
pusē, kur norādīts akumulatora turētājā.
♦ Ievietojiet akumulatoru turētāju instrumentā
un spiediet to tiktāl, kamēr atskan klikšķis.
Noņemšana
♦ Turot mēlītes (7) nospiestas, izvelciet akumulatoru turētāju (5) ārā no instrumenta.
♦ Izņemiet akumulatorus no turētāja.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
Manuālais vārpstas bloķētājs (C. att.)
Izmantojot manuālo vārpstas bloķētāju, instrumentu
var lietot kā parastu rokas skrūvgriezi. Ar to var
ciešāk pievilkt skrūves vai atskrūvēt pārāk ciešas
skrūves.
♦ Lai aktivizētu vārpstas bloķētāju, pagrieziet
ripu (3) pret simbolu .
♦ Lai atlaistu vārpstas bloķētāju, pagrieziet ripu
(3) pret simbolu .
Darbs ar instrumentu (D. att.)
♦
♦
Pārbaudiet, vai vārpstas bloķētājs ir atlaists.
Lai pievilktu skrūvi vai uzgriezni, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
Lai atskrūvētu skrūvi vai uzgriezni, turiet
nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (2).
Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi.
♦
♦
Ieteikumi optimālai darbībai
♦
Vienmēr lietojiet pareiza veida un izmēra
skrūvgrieža uzgali.
8
♦
Ja skrūves ir grūti pievilkt, izmantojiet kā
smērvielu nedaudz trauku mazgāšanas
līdzekļa vai ziepju.
Lietojiet vārpstas bloķētāju, lai atskrūvētu ļoti
ciešas skrūves vai tās cieši pievilktu.
Instruments un skrūvgrieža uzgalis jātur precīzi taisnā virzienā pret skrūvi.
Skrūvējot koksnē, ieteicams vispirms izurbt
priekšurbumu, kura dziļums atbilst skrūves
garumam. Tādējādi skrūve tiek ieskrūvēta paredzētajā vietā un koksne netiek sašķelta vai
deformēta. Vajadzīgos priekšurbumu izmērus
skatiet turpmākajā tabulā.
Skrūvējot cietkoksnē, vispirms izurbiet arī
gabarītplatuma urbumu, kura dziļums atbilst
pusei no skrūves garuma. Vajadzīgos gabarītplatuma urbumu izmērus skatiet turpmākajā
tabulā.
Skrūves
izmērs
Priekšcaurums Ø
(mīkstā
koksne)
Nr. 6 (3,5 mm) 2,0 mm
Nr. 8 (4 mm) 3,2 mm
Nr. 10 (5 mm) 3,5 mm
Priekšcaurums Ø
(cietkoksne)
Gabarītplatuma
urbums
2,5 mm
3,5 mm
4,0 mm
4 mm
5,0 mm
5,7 mm
Apkope
Šis Black & Decker bezvadu instruments vai instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar
mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta
apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu
elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:
♦ izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas avota;
♦ vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja šim instrumentam ir atsevišķi
ievietojams akumulators;
♦ vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā
izlādējiet un izslēdziet instrumentu;
♦ pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no
barošanas avota. Šim lādētājam nav jāveic
apkope, izņemot regulāru tīrīšanu;
♦ ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta lādētāja ventilācijas atveres;
♦ ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus;
♦ regulāri atveriet spīļpatronu (ja tāda ir) un
viegli uzsitiet pa to, lai iztīrītu tajā sakrājušos
putekļus.
LATVIEŠU
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem
ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Akumulatori
Black & Decker akumulatori ir vairākkārtēji
uzlādējami. Kad to kalpošanas laiks ir beidzies, atbrīvojieties no tiem videi nekaitīgā
veidā:
♦
♦
♦
♦
neizraisiet akumulatora spailēs īssavienojumu;
nemetiet akumulatoru ugunī, jo tas var izraisīt
ievainojumus vai eksplodēt;
izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam izņemiet to no instrumenta;
akumulatori ir otrreizēji pārstrādājami. Ievietojiet akumulatoru piemērotā iepakojumā, lai
to spailēs nevarētu rasties īssavienojums.
Nogādājiet akumulatoru pilnvarotā remonta
darbnīcā vai vietējā atkritumu pārstrādes
punktā.
Tehniskie dati
Spriegums
Akumulatoru veids
Ātrums bez noslodzes
Maks. griezes moments
Uzgaļa turētājs
Svars
Vdc
min-1
Nm
kg
KC9006 H2 /
AS600 H2
6
4 × LR06
130
2,9
6,35 mm
sešstūru
0,24
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 57,2 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A),
skaņas jauda (LWA) 68,2 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
skrūvēšana bez trieciena (ah, S) 0,33 m/s²,
neprecizitāte (K) 1,5 m/s²
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
KC9006/AS600 – skrūvgriezis
Black & Decker apliecina, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Šie izstrādājumi arī atbilst Direktīvai 2004/108/EK
(līdz 19.04.2016), 2014/30/ES (no 20.04.2016) un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar Stanley Europe turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas aizmugures vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo deklarāciju.
R. Laveriks (R.Laverick)
Inženiertehniskās
nodaļas vadītājs
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Apvienotā karaliste
16.04.2015
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш шуроповерт Black & Decker KC9006, AS600
предназначен для завинчивание/отвинчивания
шурупов и винтов. Данный инструмент предназначен только для бытового использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций
может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/
или получению тяжелой травмы.
c.
d.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок на
рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование ориги10
e.
f.
нальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное исполь-
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
зование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумных наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять
контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не
по назначению может создать опасную
ситуацию.
5. Использование аккумуляторных инструментов и технический уход
a. Заряжайте аккумулятор зарядным
устройством указанной производителем марки. Зарядное устройство, которое
подходит к одному типу аккумуляторов,
может создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами другого типа.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. Используйте электроинструменты
только с предназначенными для них
аккумуляторами. Использование аккумулятора какой-либо другой марки может
привести к возникновению пожара и получению травмы.
c. Держите не используемый аккумулятор
подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов, которые
могут замкнуть контакты аккумулятора.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
d. В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость (электролит); избегайте контакта с кожей. Если
жидкость попала на кожу, смойте ее
водой. Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской помощью.
Жидкость, вытекшая из аккумулятора,
может вызвать раздражение или ожоги.
♦
♦
♦
к инструменту. Потеря контроля над
инструментом может привести к тяжелой
травме.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их
только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Прежде чем заворачивать саморезы
в стенах, полах или потолках, проверьте
наличие электропроводки и трубопроводов.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю и/или повреждению
личного имущества.
6. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
♦
Дополнительные меры безопасности
при работе с электроинструментами
Вибрация
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе винтовертами
и ударными гайковертами.
♦
♦
♦
12
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых крепежная деталь может соприкасаться со скрытой проводкой или собственным кабелем. Контакт
крепежной детали с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения электрическим током.
При работе ударными гайковертами
всегда надевайте противошумные
наушники. Воздействие шума может привести к потере слуха.
При работе пользуйтесь дополнительными рукоятками, прилагающимися
Безопасность посторонних лиц
♦
Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в про-
РУССКИЙ ЯЗЫК
цессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
♦
♦
♦
♦
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Дополнительные правила безопасности
при использовании неперезаряжаемых
батареек питания
Внимание! Батарейки могут взорваться или
протечь, и могут стать причиной травмы или
возникновения пожара. Следуйте всем приведенным ниже инструкциям.
♦ Перед установкой батареек питания
убедитесь, что пусковой выключатель находится в положении «ВЫКЛ.».
Установка батареек питания в электроинструменты или устройства, выключатель
которых находится в положении “включено”, приводит к несчастным случаям.
♦ В критических ситуациях из батарейки питания может вытечь жидкость
(электролит); избегайте контакта
с кожей. Если жидкость попала на кожу,
смойте ее водой. Если жидкость попала
в глаза, обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая из батарейки, может вызвать раздражение или
ожоги.
♦ Строго следуйте всем инструкциям
и предупреждениям, содержащимся в маркировке батареек питания и на упаковке.
♦ Всегда вставляйте батарейки питания
с соблюдением полярности, совмещая отметки «+» и «-» на батарейке и устройстве.
♦ Не допускайте короткого замыкания контактов батарейки питания.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
неперезаряжаемые батарейки питания.
♦ Не смешивайте старые и новые батарейки
питания. Заменяйте одновременно все
батарейки питания новыми батарейками
такой же марки и типоразмера.
♦ Держите батарейки питания в не доступном для детей месте.
♦
Вынимайте батарейки питания из инструмента, если Вы не будете им пользоваться
в течение нескольких месяцев.
Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
батарейку питания.
Не храните в местах, где температура
может превысить 40 °С.
Утилизируйте батарейки питания, следуя
инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
Не бросайте батарейки питания в огонь.
Составные части
1. Клавиша пускового выключателя (прямое
вращение)
2. Клавиша пускового выключателя (обратное вращение)
3. Муфта блокировки шпинделя
4. Держатель насадок
5. Отсек для батареек питания
Сборка
Внимание! Перед сборкой заблокируйте шпиндель, как описано ниже.
Установка и снятие отверточной насадки (Рис. А)
♦
♦
Чтобы установить насадку (6), вставьте её
в держатель и нажмите до щелчка.
Чтобы снять насадку, потяните за неё и извлеките из держателя.
Установка и извлечение батареек питания (Рис. В)
С данным инструментом используются 4 алкалиновые батарейки питания (типоразмер AA).
Примечание: Для лучшей производительности
рекомендуется использовать батарейки питания только известных фирм производителей.
Установка
♦ Удерживая язычки (7) нажатыми, извлеките из инструмента отсек для батареек
питания (5).
♦ Установите батарейки питания в отсек,
располагая положительные (+) клеммы
каждой батарейки в соответствии с обозначениями внутри отсека.
♦ Установите отсек для батареек питания
в инструмент и нажмите до щелчка.
Извлечение
♦ Удерживая язычки (7) нажатыми, извлеките из инструмента отсек для батареек
питания (5).
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Извлеките батарейки питания из отсека.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Ручная блокировка шпинделя (Рис. С)
Фунция ручной блокировки шпинделя позволяет Вам использовать инструмент как обычную
ручную отвертку. Вы можете сделать дополнительный оборот, чтобы сильнее затянуть винт
или ослабить сильно затянутый винт.
♦ Чтобы заблокировать шпиндель, поверните муфту (3) в положение .
♦ Чтобы разблокировать шпиндель, поверните муфту (3) в положение .
Эксплуатация инструмента (Рис. D)
♦
♦
♦
♦
Убедитесь, что шпиндель разблокирован.
Для затягивания саморезов, нажимите
и удерживайте клавишу пускового выключателя (1).
Для выкручивания саморезов, нажимите
и удерживайте клавишу пускового выключателя (2).
Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Рекомендации по оптимальному использованию
♦
♦
♦
♦
♦
♦
14
Всегда используйте отверточную насадку
соответствующего типа и размера.
Если шурупы заворачиваются с трудом,
попробуйте нанести небольшое количество моющего средства или мыла в качестве смазки.
Используйте блокировку шпинделя для
заворачивания с усилием или выворачивания очень сильно затянутых винтов.
Всегда держите инструмент и отверточную
насадку по прямой линии с винтом.
При заворачивании в древесину, рекомендуется просверлить направляющее отверстие на глубину, равную длине самореза.
Направляющее отверстие точно направляет саморез и предотвращает раскол
и деформацию древесины. Оптимальные
диаметры направляющих отверстий представлены в таблице ниже.
При заворачивании в древесину твердых
пород, также просверлите отверстие зазором на глубину, равную половине длины
самореза. Оптимальные диаметры отверстий с зазором представлены в таблице
ниже.
Размер
самореза
Диаметр
напр. отв-я
(мягкая
древесина)
No. 6 (3,5 мм) 2,0 мм
No. 8 (4 мм) 3,2 мм
No. 10 (5 мм) 3,5 мм
Диаметр
напр. отв-я
(твердая
древесина)
2,5 мм
3,5 мм
4,0 мм
Отверстие
с зазором
4 мм
5,0 мм
5,7 мм
Техническое обслуживание
Ваше электрический/аккумуляторный инструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы
и надежность инструмента увеличивается при
правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
♦ Или выключите инструмент/устройство
и выньте из него аккумулятор, если инструмент/устройство оснащено съемным
аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия инструмента/прибора/зарядного устройства мягкой щеткой или сухой
тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
♦ Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Аккумуляторы и батарейки питания
Аккумуляторы Black & Decker можно подзаряжать неограниченное количество
раз. По окончании срока службы утилизируйте отработанные аккумуляторы
и батарейки питания безопасным для
окружающей среды способом:
♦
♦
♦
♦
Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора и батарейки питания.
Не бросайте аккумулятор или батарейки
питания в огонь - это может послужить
причиной взрыва или получения тяжелой
травмы.
Полностью разрядите аккумулятор или
батарейки питания, затем извлеките их из
инструмента.
Аккумуляторы и батарейки питания подлежат переработке. Поместите батарейку
(батарейки) питания в подходящую упаковку, исключив возможность короткого
замыкания контактов. Сдайте их в любой
авторизованный сервисный центр или
в местный пункт переработки.
Технические характеристики
Напряжение питания
В пост. тока
Типоразмер батарейки питания
Число оборотов без нагрузки об/мин.
Максимальный крутящий момент Нм
Держатель насадок
мм
Вес
кг
KC9006 H2/
AS600 H2
6
4 х LR06
130
2,9
6,35 шестигранный
0,24
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 57,2 дБ(А), погрешность (K)
3 дБ(А), Акустическая мощность (LWA) 68,2 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Заворачивание без удара (ah, S) 0,33 м/с²,
погрешность (K) 1,5 м/с²
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
KC9006/AS600 – Шуроповер
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Эти изделия так же соответствуют директиве 2004/108/EC (до 19.04.2016), 2014/30/EU
(с 20.04.2016) и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию Stanley
Europe по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации и
составил данную декларацию по поручению
компании Black & Decker.
Р (Лаверик) R.Laverick
Менеджер по производству
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
16.04.2015
zst00276281 - 21-08-2015
15
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
17
18
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising