KC9006 | Black&Decker KC9006 CORDLESS SCREWDRIVER - 2 instruction manual

Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowicza
559322-24 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL
KC9006
AS600
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy
nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do wyjmowania wtyczki
kabla z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel
może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym.
e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi
przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
f. W razie konieczności użycia elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem
ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Opisywany wkrętak Black & Decker KC9006,
AS600 przeznaczony jest do wkręcania śrub
i wkrętów. Elektronarzędzie to nie nadaje się
do celów produkcyjnych.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie
zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich
może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie
potrzeby móc z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj określenie „elektronarzędzie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem
sieciowym) jak i akumulatorowe/bateryjne (bez
kabla sieciowego).
3. Bezpieczeństwo osobiste
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
b. Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska
przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej
podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci
lub akumulatora, przed uniesieniem go
lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającej się części może doprowadzić
do urazu ciała.
1. Bezpieczeństwo w obszarze pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie grożą wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi
wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do gniazda sieciowego i w żadnym
wypadku nie wolno jej przerabiać. Gdy
elektronarzędzia zawierają uziemienie
ochronne, nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
4
f.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane,
ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących
przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez obracające się części narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź czy są one przyłączone i prawidłowo zamocowane. Stosowanie tych
urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia
pyłem.
5. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
akumulatorowych
a. Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez producenta. W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do określonego rodzaju akumulatora
włożenie innego akumulatora grozi pożarem.
b. Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
c. Nieużywane akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet, kluczy,
gwoździ, śrub i innych małych przedmiotów metalowych, które mogą spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie zacisków
akumulatora może spowodować oparzenia
lub pożar.
d. Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu natychmiast spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby elektrolit prysnął
w oczy, niezwłocznie zgłoś się do lekarza. Wyciekły elektrolit może spowodować
podrażnienie oczu lub oparzenia.
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i bezpieczeństwo osobiste osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie
daje się normalnie załączać lub wyłączać,
jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia zawsze
wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko
niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
d. Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które nie są z nimi obeznane lub nie
przeczytały niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są
niebezpieczne.
e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy
ruchome elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone,
pęknięte ani tak uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja elektronarzędzi.
6. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu oryginalnych części
zamiennych. Jest to istotnym warunkiem
zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy wkrętarek i wkrętarek udarowych.
♦
5
W razie niebezpieczeństwa przewiercenia
ukrytych przewodów elektrycznych lub
własnego przewodu zasilającego trzymaj elektronarzędzie za izolowane ręko-
♦
♦
♦
♦
♦
jeści. Narzędzie robocze ma elektryczne
połączenie z gołymi metalowymi elementami
wkrętaka, co grozi porażeniem prądem elektrycznym w razie natrafienia na będący pod
napięciem przewód.
Przy korzystaniu z elektronarzędzi zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
Korzystaj z dodatkowych rękojeści należących do zakresu dostawy elektronarzędzia. Utrata panowania nad urządzeniem
może skutkować urazem ciała.
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych środków do mocowania przedmiotu
obrabianego na stabilnej powierzchni.
Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego
ręką lub ciałem grozi utratą panowania nad
elektronarzędziem.
Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach,
podłogach i sufitach poinformuj się dokładnie, jak przebiegają przewody i rury.
W instrukcji tej opisano zastosowanie elektronarzędzia zgodne z przeznaczeniem. Używanie innych nasadek lub akcesoriów, niż
zalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie
prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi
doznaniem urazu i/lub szkód rzeczowych.
EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób
zawodowo, regularnie używających narzędzi
trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
Tabliczki na wkrętaku
Na wkrętaku umieszczono następujące symbole.
Ostrzeżenie! By zmniejszyć ryzyko
doznania urazu, przeczytaj instrukcję
obsługi i przestrzegaj zawartych w niej
wskazówek.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy baterii
Ostrzeżenie! Baterie mogą eksplodować lub
wyciec i spowodować obrażenia ciała bądź pożar. Przestrzegaj podanych poniżej wskazówek.
♦ Przed włożeniem baterii sprawdź, czy
elektronarzędzie jest wyłączone. Wkładanie baterii do załączonego urządzenia grozi
wypadkiem.
♦ Przy niewłaściwym użyciu z baterii może
wypływać elektrolit. Unikaj z nim kontaktu. W razie niezamierzonego zanieczyszczenia skóry zmyj ją wodą. Gdyby elektrolit prysnął w oczy, zasięgnij ponadto
porady lekarskiej. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienia lub oparzenia
skóry.
♦ Przestrzegaj wszystkich wskazówek i ostrzeżeń zamieszczonych na naklejce i opakowaniu baterii.
♦ Baterie zawsze wkładaj zgodnie z polaryzacją („+” i „-”) zaznaczoną na samych bateriach
i zasilanym przez nie urządzeniu.
♦ Uważaj, by nie zewrzeć biegunów baterii.
♦ Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦ Nie mieszaj ze sobą starych i nowych baterii.
Wszystkie baterie wymieniaj jednocześnie
na nowe tej samej marki i tego samego typu.
♦ Trzymaj baterie z dala od dzieci.
♦ Wyjmuj baterie, gdy urządzenie ma nie być
używane przez kilka miesięcy.
♦ W żadnym wypadku nie próbuj otwierać baterii.
♦ Nie składuj baterii w miejscu, w którym temperatura może osiągnąć 40 °C.
♦ Przy utylizacji baterii przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona
środowiska”.
♦ Nie wrzucaj baterii do ognia.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Zabrania się używania tego elektronarzędzia
przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej.
To samo dotyczy osób niedoświadczonych,
chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane
w danych technicznych i deklaracji zgodności
zostały zmierzone standardową metodą opisaną
w normie EN 60745, dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami
i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia drgań w praktyce może się różnić
od podanej wartości zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da się wykluczyć jej
przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu
podjęcia wymaganych przez normę 2002/44/
6
Elementy wkrętaka
Obsługa wkrętaka (rys. D)
1.
2.
3.
4.
♦
Wyłącznik obrotów w prawo
Wyłącznik obrotów w lewo
Kołnierz blokujący wrzeciono
Uchwyt narzędziowy do końcówek wiertarskich
5. Kieszeń baterii
♦
♦
♦
Montaż
Porady, jak osiągnąć najlepsze
wyniki pracy
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu zablokuj wrzeciono zgodnie z poniższym opisem.
♦
Mocowanie i wyjmowanie końcówki
wkrętarskiej (rys. A)
♦
♦
Sprawdź, czy blokada wrzeciona jest zwolniona.
By wkręcić wkręt lub nakręcić nakrętkę, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik (1).
By wykręcić wkręt lub odkręcić nakrętkę,
naciśnij i przytrzymaj wyłącznik (2).
By wyłączyć narzędzie, zwolnij wyłącznik.
♦
By zamocować końcówkę wkrętarską (6),
wsuń ją w uchwyt narzędziowy aż do zatrzaśnięcia.
By wyjąć końcówkę, wyciągnij ją prosto
z uchwytu.
♦
♦
Wkładanie i wyjmowanie baterii (rys. B)
♦
Wkrętak ten jest zasilany czterema bateriami
alkalicznymi typ AA.
Wskazówka: W celu osiągnięcia maksymalnej
sprawności narzędzia zalecamy stosowanie tylko
baterii znanych marek.
Wkładanie baterii
♦ Naciśnij i przytrzymaj guziki (7) i wyjmij kieszeń baterii z wkrętaka.
♦ Włóż baterie do kieszeni zwracając uwagę na ich prawidłową polaryzację zgodnie
z oznaczeniem na kieszeni.
♦ Włóż kieszeń do wkrętaka i wciśnij ją aż
do zatrzaśnięcia.
♦
Wyjmowanie baterii
♦ Naciśnij i przytrzymaj guziki (7) i wyjmij kieszeń baterii z wkrętaka.
♦ Wyjmij baterie z kieszeni.
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę.
Unikaj przeciążania wkrętaka.
Zawsze używaj końcówek wkrętarskich odpowiedniego typu i stosownej wielkości.
Gdy wkręt daje się wkręcać tylko z trudem,
posmaruj go niewielką ilością płynu do mycia
naczyń lub mydłem.
Używaj blokady wrzeciona, by poluzować
zakleszczone wkręty lub mocno je dokręcić.
Wkrętak i końcówkę wkrętarską zawsze
utrzymuj w osi wkrętu.
Przy wkręcaniu wkrętów w drewno zaleca
się najpierw wywiercić otwór prowadzący
o głębokości odpowiadającej długości wkrętu. Otwór ten zapewnia dobre prowadzenie
wkrętu i zapobiega rozszczepieniu lub zdeformowaniu drewna. Zalecane średnice
otworów prowadzących podano w poniższej
tabeli.
Przy wkręcaniu wkrętów w twarde drewno
dodatkowo wykonaj otwór przejściowy o głębokości odpowiadającej połowie długości
wkrętu. Zalecane średnice otworów przejściowych podano w poniższej tabeli.
Wielkość
wkrętu
Średnica
otworu prowadzącego
(drewno
miękkie)
Średnica
otworu prowadzącego
(drewno
twarde)
Średnica
otworu
przejściowego
M 6 (3,5 mm)
2 mm
2,5 mm
4 mm
M 8 (4 mm)
3,2 mm
3,5 mm
5,0 mm
M 10 (5 mm)
3,5 mm
4,0 mm
5,7 mm
Konserwacja
Elektronarzędzia sieciowe i akumulatorowe/
bateryjne firmy Black & Decker odznaczają się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymagają
konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy niezbędne jest ich regularne
czyszczenie.
Ręczne blokowanie wrzeciona (rys. C)
Ta ręczna blokada wrzeciona umożliwia używanie narzędzia jako normalnego wkrętaka. Dzięki
niej można nieco silniej dokręcić wkręt lub poluzować go, gdy jest mocno zapieczony.
♦ By zablokować wrzeciono, obróć kołnierz (3)
do pozycji oznaczonej jako .
♦ By zwolnić blokadę wrzeciona, obróć kołnierz
(3) do pozycji oznaczonej jako .
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji
elektronarzędzi sieciowych lub akumulatorowych/
bateryjnych wykonaj następujące czynności:
7
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
Jeżeli jest to elektronarzędzie akumulatorowe/bateryjne, wyłącz je i wyjmij z niego
akumulator/baterie.
Gdy akumulatora nie da się wyjąć, całkowicie
go rozładuj i wyłącz elektronarzędzie.
Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ładowarka nie wymaga konserwacji z wyjątkiem
regularnego czyszczenia.
Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty czyść szczeliny
wentylacyjne w elektronarzędziu/ładowarce.
Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych
ściernych środków czyszczących ani takich,
które zawierają rozpuszczalniki.
Regularnie czyść uchwyt wiertarski (jeżeli
występuje). W tym celu otwórz go i, lekko
postukując, usuń z niego pył.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy Black & Decker, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Baterie
Przy utylizacji zużytych akumulatorów
i baterii pomyśl o ochronie środowiska:
♦
♦
♦
♦
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów baterii.
Nie wrzucaj baterii do ognia. Grozi to eksplozją i doznaniem urazu.
Całkowicie rozładuj baterie i wyjmij je z elektronarzędzia.
Baterie nadają się do recyklingu. Włóż je
do odpowiedniego opakowania, by nie ryzykować zwarcia biegunów. Ostatecznie oddaj
baterie do warsztatu serwisowego lub komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
Dane techniczne
Ochrona środowiska
KC9006 H2/AS600 H2
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Napięcie
Rodzaj baterii
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem
lub nie będziesz go już potrzebować, w trosce
o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Maksymalny moment
obrotowy
Uchwyt narzędziowy
do końcówek
wkrętarskich
Masa (bez akcesoriów)
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
VDC 6
4 x LR06
obr/min 130
Nm 2,9
gniazdo 6-katne 6,35 mm
kg 0,24
Poziom hałasu zmierzony według normy EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego 57,2 dB(A), niepewność
pomiaru 3 dB(A), poziom mocy akustycznej 68,2 dB(A),
niepewność pomiaru 3 dB(A)
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
wyrobu.
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma
wektorowa trzech składowych kierunkowych) według normy
EN 60745:
Bezudarowe wkręcanie wkrętów 0,33 m/s², niepewność
pomiaru 1,5 m/s²
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt
do autoryzowanego warsztatu naprawczego,
który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
8
Deklaracja zgodności z normami
UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
KC9006/AS600 – Wkrętak
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że
wyroby nr kat.KC9006/AS600 opisane w „Danych technicznych” zostały wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 2006/42/
WE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Te produkty są również zgodne z wymogami
dyrektywy 2004/108/WE (do 19/04/2016 r.),
2014/30/UE (od 20/04/2016 r.) oraz 2011/65/UE.
Aby otrzymać więcej informacji, należy skontaktować się z firmą Stanley Europe pod adresem
podanym poniżej lub na końcu instrukcji.
Osoba niżej podpisana odpowiada za zestawienie informacji technicznych i złożenie deklaracji
zgodności w imieniu firmy Black & Decker..
R.Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
2015-04-16
zst00276275 - 20-08-2015
9
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising