KC9006 | Black&Decker KC9006 CORDLESS SCREWDRIVER - 2 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-42 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
KC9006
AS600
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
do elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie alebo posúvanie náradia
a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť
od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu
kábla s mastnými, horúcimi a ostrými
predmetmi alebo pohyblivými časťami.
Poškodený alebo zauzlený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e. Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
f. Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí musí byť v napájacom okruhu
použitý prúdový chránič (RCD). Použitie
prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Váš šroubovák Black & Decker KC9006/AS600
je určen pro šroubovací práce. Toto náradie je
určené iba na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny
na prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné
výstrahy. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo
k vážnemu zraneniu.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny
uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom) alebo náradie
napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).
3. Bezpečnosť obsluhy
a. Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
b. Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu, používané
v príslušných podmienkach, znižujú riziko
poranenia osôb.
c. Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením zdroja napätia alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
d. Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či
nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prostriedky. Nastavovacie kľúče
ponechané na náradí môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť
úraz.
e. Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
1. Bezpečnosť v pracovnom priestore
a. Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
b. Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
c. Pri práci s elektrickým náradím zaistite
bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných
osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2. Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy
žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí
žiadne upravené zástrčky. Neupravované
zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Pri uzemnení
Vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
c. Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne
4
g. Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá bude vykonávaná.
Použitie elektrického náradia na iné účely,
než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
umožnená lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
f. Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše
vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné šaty,
šperky alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
g. Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie zariadenia na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadnu funkciu. Použitie týchto zariadení
môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
5. Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
a. Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom. Nabíjačka určená pre určitý druh akumulátora môže byť nebezpečná pri nabíjaní
iného typu akumulátora a môže spôsobiť
požiar.
b. Používajte elektrické náradie výhradne
s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný
typ náradia. Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť vznik požiaru alebo zranenie.
c. Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho
mimo dosahu kovových predmetov, ako
sú kancelárske sponky na papier, mince,
kľúče, klince, skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov akumulátora.
Skratovanie kontaktov akumulátora môže
spôsobiť spáleniny alebo požiar.
d. V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s touto kvapalinou. Ak sa s kvapalinou náhodne zasiahnete, zasiahnuté
miesto umyte vodou. Ak sa Vám dostane
kvapalina do očí, zasiahnuté miesto umyte a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
4. Použitie elektrického náradia a jeho
údržba
a. Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správny typ náradia na vykonávanú
prácu. Pri použití správneho typu náradia
bude práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b. Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c. Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného
kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte
akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
d. Uložte elektrické náradie mimo dosahu
detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré
toto náradie nevedia ovládať alebo ktoré
nepoznajú tieto bezpečnostné pokyny,
aby s týmto elektrickým náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e. Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu
ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie
poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
f. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi manipuluje.
6. Opravy
a. Zverte opravu Vášho elektrického náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou,
ktorá bude používať výhradne originálne
náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny
na prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné
pokyny pre skrutkovače a rázové kľúče
♦
5
Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným káblom, držte elektrické náradie vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte so „živým“
♦
♦
♦
♦
♦
vodičom sa nechránené kovové časti náradia
stanú tiež „živé“ a obsluha utrpí zásah elektrickým prúdom.
Pri práci s rázovým kľúčom používajte
ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť môže
spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím
môže viesť k úrazu.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu používajte svorky alebo iné
vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou
alebo opretie obrobku o časť tela nezaistí
jeho stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
Pred skrutkovaním skrutiek do stien, podláh
alebo stropov najskôr skontrolujte polohu
potrubia a elektrických vodičov.
Určené použitie tohto výrobku je opísané
v tomto návode. Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a vykonávanie
iných pracovných operácií s týmto náradím,
než je odporúčané týmto návodom, môže
spôsobiť poranenie obsluhy alebo poškodenie zariadenia.
2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, by
mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať
na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu,
ako sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží
naprázdno.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia úrazu si používateľ musí
prečítať tento návod na obsluhu.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
akumulátory, ktoré nie sú určené
na nabíjanie
Varovanie! Akumulátory môžu explodovať alebo z nich môže unikať kvapalina, a môžu tak
spôsobiť zranenie alebo požiar. Dodržujte nižšie
uvedené pokyny.
♦ Pred vložením akumulátorov sa uistite,
že je vypínač v polohe vypnuté. Vloženie
akumulátorov do elektrického náradia alebo
zariadenia s vypínačom v polohe zapnuté
spôsobí nehodu.
♦ V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s touto kvapalinou. Ak sa s kvapalinou náhodne zasiahnete, zasiahnuté
miesto umyte vodou. Ak sa Vám dostane
kvapalina do očí, zasiahnuté miesto umyte a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
♦ Starostlivo dodržujte všetky pokyny a varovania uvedené na nálepke akumulátora
a na obale.
♦ Pri vkladaní akumulátorov vždy dodržujte
ich polaritu (symboly + a -). Tieto symboly
sú na akumulátore aj v úložnom priestore
pre akumulátory.
♦ Neskratujte kontakty akumulátora.
♦ Nepokúšajte sa nabíjať akumulátory, ktoré
nie sú na nabíjanie určené.
♦ Nepoužívajte súčasne staré a nové akumulátory. Akumulátory nahradzujte novými
súčasne, a to rovnakou značkou a typom.
♦ Akumulátory skladujte mimo dosahu detí.
♦ Ak sa nebude výrobok niekoľko mesiacov
používať, vyberte z neho akumulátory.
♦ Nikdy sa nepokúšajte narušiť obal akumulátora.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,
ak týmto osobám nebol stanovený dohľad,
alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou
predpísanou normou EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jednotlivých náradí medzi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť
na predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití
elektrického náradia sa môže od deklarovanej
úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií môže byť vzhľadom
na uvedenú hodnotu vyššia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu
určenia bezpečnostných opatrení podľa normy
6
♦
♦
♦
môcť ešte viac utiahnuť dotiahnutú skrutku alebo
povoliť príliš utiahnutú skrutku.
♦ Ak chcete použiť zaistenie hriadeľa, nastavte
objímku (3) na symbol .
♦ Ak chcete zaistenie hriadeľa odstrániť, nastavte objímku (3) na symbol .
Neskladujte akumulátory na miestach, kde
môže teplota presiahnuť 40 °C.
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi
uvedenými v časti „Ochrana životného prostredí“.
Akumulátory nespaľujte.
Popis
Obsluha náradia (obr. D)
1.
2.
3.
4.
5.
♦
♦
Vypínač zapnuté/vypnuté (pravý chod)
Vypínač zapnuté/vypnuté (ľavý chod)
Zaisťovacia objímka hriadeľa
Držiak nástrojov
Držiak akumulátora
♦
♦
Zostavenie
Uistite sa, či je zaistenie hriadeľa uvoľnené.
Ak chcete utiahnuť maticu alebo skrutku,
držte stlačený vypínač zapnuté/vypnuté (1).
Ak chcete maticu alebo skrutku povoliť, držte
stlačený vypínač zapnuté/vypnuté (2).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač
zapnuté/vypnuté.
Varovanie! Pred zostavením použite podľa nižšie
uvedeného postupu zaistenie hriadeľa.
Rady na optimálne použitie
Nasadenie a odobratie skrutkovacieho
nástavca (obr. A)
♦
♦
♦
♦
Ak chcete nasadiť skrutkovací nástavec (6),
zasuňte ho do držiaka nástrojov tak, aby bol
riadne usadený.
Ak chcete skrutkovací nástavec vybrať, vytiahnite ho z držiaka nástrojov.
♦
♦
Vloženie a vybratie akumulátorov (obr. B)
♦
Toto náradie používa 4 alkalické akumulátory
(veľkosť AA).
Poznámka: Používajte iba akumulátory známych
značiek, aby bol zaistený optimálny výkon náradia.
Vloženie
♦ Držte stlačené výstupky (7) a vyberte z náradia držiak akumulátorov (5).
♦ Vložte akumulátory do držiaka akumulátorov
a dodržujte pri každom akumulátore jeho
správnu polaritu (+). Polarita je vyznačená
na držiaku akumulátorov.
♦ Vložte držiak akumulátorov do náradia a riadne ho pritlačte, aby došlo k jeho zaisteniu.
♦
Vybratie
♦ Držte stlačené výstupky (7) a vyberte z náradia držiak akumulátorov (5).
♦ Vyberte akumulátory z držiaka akumulátorov.
Použitie
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho nástavca.
Ak sa nedajú skrutky správne pritiahnuť, použite ako mazivo malé množstvo saponátu
alebo mydlového roztoku.
Na uvoľnenie veľmi dotiahnutých skrutiek
alebo ak potrebujete skrutky silne dotiahnuť,
používajte zaistenie hriadeľa.
Vždy držte náradie so skrutkovacím nástavcom v jednej osi so skrutkou.
Pri skrutkovaní do dreva Vám odporúčame
vyvŕtať vodiaci otvor, ktorého hĺbka bude
zodpovedať dĺžke skrutky. Vodiaci otvor
vedie skrutku a zabraňuje štiepaniu dreva
alebo jeho deformáciám. Optimálne veľkosti
vodiacich otvorov sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke.
Pri skrutkovaní do tvrdého dreva Vám odporúčame vyvŕtať otvor s vôľou, ktorého hĺbka
bude zodpovedať polovici dĺžky skrutky. Optimálne veľkosti otvorov s vôľou sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke.
Veľkosť
skrutky
Priemer
vodiaceho
otvoru
(mäkké drevo)
Priemer
Otvor
vodiaceho
s vôľou
otvoru
(tvrdé drevo)
č. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
4 mm
č. 8 (4 mm)
3,2 mm
3,5 mm
5,0 mm
č. 10 (5 mm)
3,5 mm
4,0 mm
5,7 mm
Údržba
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
Ručné zaistenie hriadeľa (obr. C)
Ručné zaistenie hriadeľa Vám umožňuje používať
náradie ako normálny skrutkovač. Tak budete
7
Varovanie! Pred akoukoľvek údržbou akumulátorového elektrického náradia alebo náradia
vybaveného prívodným káblom:
♦ Vypnite zariadenie/náradie a odpojte prívodný kábel od siete.
♦ Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte
z neho akumulátor, ak je zariadenie/náradie
napájané odoberateľným akumulátorom.
♦ Alebo ak sa nedá akumulátor vybrať, nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému
vybitiu akumulátora.
♦ Pred čistením nabíjačky odpojte nabíjačku
od siete. Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu
údržbu okrem pravidelného čistenia.
♦ Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite mäkkou kefou alebo suchou
handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne
čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
♦ Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním odstráňte prach z vnútornej časti náradia
(ak je náradie vybavené skľučovadlom).
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných
servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Akumulátor
Akumulátor Black & Decker je možné
mnohokrát opakovane nabíjať. Po ukončení životnosti ich likvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
♦
♦
♦
♦
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
vyhodiť do bežného domového odpadu.
Neskratujte kontakty akumulátora.
Pri likvidácii nevhadzujte nepotrebné akumulátory do ohňa, pretože by mohlo dôjsť
k zraneniu osôb alebo k ich explózii.
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho vyberte
z náradia.
Akumulátory sa môžu recyklovať. Uložte
akumulátory do vhodného obalu, aby ste zamedzili skratu ich kontaktov. Odovzdajte ich
v autorizovanom servise alebo do miestnej
zberne, kde budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia.
Technické údaje
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zlikvidujte tento výrobok v triedenom odpade.
KC9006 H2/AS600 H2
Napájacie napätie
Veľkosť akumulátora
Otáčky naprázdno
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha
chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Max. uťahovací moment
Držiak nástrojov
Hmotnosť
VDC 6
4× LR06
min-1 130
Nm 2,9
Šesťhran 6,35 mm
kg 0,24
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 57,2 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 68,2 db(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Skrutkovanie bez rázov (ah, S) 0,33 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu
zberu a recyklácie výrobkov Black & Decker
po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak
chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte,
prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie
a zaistí jeho recykláciu.
8
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
♦
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
15
Opravy nevykonávali iné osoby, než autorizovaní opravári alebo mechanici autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného
servisu predložiť doklad o kúpe výrobku.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese
uvedenej v tomto návode. Zoznam servisných
stredísk Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
KC9006/AS600 – Šroubovák
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto
produkty popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od
20. 4. 2016) a 2011/65/EU. Chcete-li získat další
informace, kontaktujte prosím společnost Stanley
Europe na následující adrese nebo na adresách,
které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Navštívte, prosím, našu internetovú stránku
www.blackanddecker.sk, aby ste mohli
zaregistrovať Váš nový výrobok Black & Decker
a kde budete informovaní o našich nových
výrobkoch a špeciálnych ponukách. Na adrese
www.blackanddecker.sk sú k dispozícii ďalšie
informácie o značke Black & Decker a o celom
rade našich ďalších výrobkov.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
16. 4. 2015
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená
o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto záruka je ponúkaná v prospech
zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné
záručné práva. Táto záruka platí vo všetkých
členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného
obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu 24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové
či výrobné chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe o minimalizovanie Vašich starostí
bezplatnú výmenu chybných dielov, opravu alebo
výmenu celého výrobku za nižšie uvedených
podmienok:
♦ Výrobok sa nepoužíval na obchodné alebo
profesionálne účely a nedochádzalo k jeho
prenájmu.
♦ Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná
údržba.
♦ Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
zst00276270 - 20-08-2015
9
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising