KS890E | Black&Decker KS890E SAW Type 4 instruction manual

559101-24 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KS890GT
KS890E
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Pilarka firmy Black & Decker jest przeznaczona do cięcia
drewna, tworzyw sztucznych i metali. Urządzenie to nie
nadaje się do celów przemysłowych.
3.
a.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary,
gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód
g.
4.
a.
b.
c.
d.
3
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Po wyłączeniu wyłącznika brzeszczot jeszcze jakiś
czas się porusza. Przed odłożeniem piły zawsze
najpierw ją wyłączaj i odczekuj, aż brzeszczot
całkowicie się zatrzyma.
Ostrzeżenie! Kontakt z pyłami lub wdychanie pyłów
powstających w czasie piłowania zagraża zdrowiu użytkownika i ewentualnie innych przebywających w pobliżu
osób. Dla ochrony przed pyłami i parami zakładaj maskę
ochronną, a także pomyśl o zabezpieczeniu innych osób,
które znalazły się w miejscu pracy.
♦
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
♦
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie narzędzia. Używanie innych nasadek
lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj
przy tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu
jest niebezpieczne.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
♦
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wyrzynarek i pił szablowych.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe
zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń
zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦
Pogorszenie słuchu.
♦
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu
(np. powstającego podczas obróbki drewna,
a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
Trzymaj piłę za izolowane rękojeści, gdy istnieje
niebezpieczeństwo przecięcia niewidocznego
kabla sieciowego lub własnego przewodu przyłączeniowego. Napięcie z przewodu może zostać
podane na gołe metalowe elementy piły, co grozi
porażeniem użytkownika prądem elektrycznym.
Zamocuj przedmiot obrabiany ściskami stolarskimi lub podobnymi środkami na stabilnej
powierzchni. Nie przytrzymuj przedmiotu rękami
i nie dociskaj go ciałem, gdyż w ten sposób łatwo
możesz stracić kontrolę nad narzędziem.
Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia i nie sięgaj
pod przedmiot obrabiany. Nie zbliżaj palców do poruszającego się brzeszczotu i jego uchwytu. Nigdy
nie próbuj stabilizowania piły, chwytając za jej stopę.
Używaj ostrych brzeszczotów. Stępione lub uszkodzone brzeszczoty pod naciskiem mogą pęknąć
lub się zakleszczyć. Zawsze zakładaj brzeszczot
odpowiedni do rodzaju ciętego materiału.
Przy piłowaniu rur lub przewodów najpierw sprawdź,
czy nie ma w nich wody, kabli elektrycznych itp.
Bezpośrednio po użyciu nie dotykaj przedmiotu
obrabianego ani brzeszczotu, gdyż mogą być bardzo
gorące.
Przy piłowaniu ścian, podłóg lub sufitów miej świadomość grożącego niebezpieczeństwa i dokładnie
poinformuj się, jak przebiegają ukryte w nich przewody lub rury.
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
4
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da
się wykluczyć jej przekroczenia.
Gdy brzeszczot nie daje się zamocować, sprawdź, czy
kołek ustalający znajduje się w prawidłowej pozycji pokazanej na rysunku C. Jeżeli nie, naciśnij guzik zwalniający
i wkrętakiem obróć kołek do właściwego położenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
Zdejmowanie
♦
Naciśnij guzik zwalniający (3) i obróć brzeszczot
o 90° do dołu.
♦
Zsuń brzeszczot z kołka ustalającego na bok i zdejmij z pilarki.
Zwolnij guzik.
♦
Zastosowanie
Oznaczenia na elektronarzędziu
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania pilarki.
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
Załączanie i wyłączanie (rys. D)
Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko doznania
urazu, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek.
♦
♦
Bezpieczeństwo elektryczne
Piłowanie (rys. E)
Elektronarzędzie to jest podwójnie zaizolowane
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej.
♦
♦
♦
♦
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie wbrew
temu nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
W miarę możliwości zawsze trzymaj pilarkę obiema
rękami.
Przed rozpoczęciem piłowania pozwól, by brzeszczot pracował przez kilka sekund na biegu jałowym.
W czasie pracy tylko lekko napieraj na pilarkę.
Wykonuj pilarką ruchy posuwisto-zwrotne tak, jak
przy użyciu normalnej piły ręcznej. W ten sposób
uzyskasz dokładniejszy rzaz i szybciej zakończysz
pracę.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy
Elementy pilarki
Pilarka zawiera niektóre lub wszystkie z wymienionych
niżej elementów.
1. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
2. Guzik blokujący
3. Guzik zwalniający brzeszczot
Piłowanie drewna
♦
Dobrze zamocuj obrabiany przedmiot i nie zapomnij
wyciągnąć z niego wszystkich gwoździ i innych
metalowych przedmiotów.
♦
Niektóre materiały, jak na przykład laminat, łatwo
przy piłowaniu odpryskują. By maksymalnie ograniczyć to zjawisko, zamocuj kawałek drewnianego
odpadu lub płyty pilśniowej twardej po obydwu
stronach przedmiotu obrabianego i razem przepiłuj
tę kombinację.
Rys. A
4.
5.
6.
By załączyć pilarkę, przesuń guzik blokujący (2) do
pozycji odblokowania i naciśnij wyłącznik z regulatorem prędkości (1).
By wyłączyć pilarkę, zwolnij wyłącznik.
Brzeszczot do ciężkich prac
Brzeszczot do cięcia po łuku
Brzeszczot do metalu
Montaż
Piłowanie metali
♦
Pamiętaj, że piłowanie metali zajmuje dużo więcej
czasu, niż cięcie drewna.
♦
Załóż specjalny brzeszczot do cięcia metalu. Do
metali żelaznych powinien on mieć drobne, a do
nieżelaznych - grube uzębienie.
♦
Przy piłowaniu cienkiej blachy zamocuj kawałek
drewnianego odpadu z tyłu przedmiotu obrabianego
i razem przepiłuj tę kombinację.
♦
Przed rozpoczęciem pracy nanieś cienką warstwę
oleju na linię cięcia.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy
pilarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda
sieciowego.
Zakładanie i zdejmowanie brzeszczotu (rys.
rys. B i C)
Zakładanie
♦
Załóż brzeszczot na kołek ustalający (7).
♦
Obróć brzeszczot o 90° do góry, aż zablokuje się
w szczelinie (8), a kołek ustalający znajdzie się
w pozycji zabezpieczenia.
♦
Sprawdź, czy brzeszczot jest dobrze zamocowany,
próbując go wyjąć bez naciskania guzika zwalniającego (3).
Ścinanie gałęzi
♦
Tnij w kierunku do dołu i od swego ciała.
♦
W miarę możliwości tnij jak najbliżej konara lub pnia
drzewa.
5
Wyrzynanie (rys. F)
Dane techniczne
♦
♦
♦
♦
KS890E
Typ 2-4
Napięcie
VAC 230
Pobór mocy
W 400
Prędkość skokowa
min-1 0 – 5500
Długość skoku
mm 10
Maksymalna grubość piłowanego przedmiotu
drewno
mm 100
stal
mm 3
rura z tworzywa sztucznego Ø 50
gałąź
Ø 50
Zdejmij brzeszczot.
Obróć stopę (9) o 270°.
Zablokuj stopę.
Załóż brzeszczot.
Konserwacja
Pilarka odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie
nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia
ciągłej, bezawaryjnej pracy, niezbędne jest jej regularne
czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji pilarki
wyłącz ją i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego:
♦
Regularnie miękką szczoteczką lub suchą szmatą
czyść szczeliny wentylacyjne w narzędziu.
♦
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną szmatą.
Nie używaj w tym celu żadnych ściernych środków
czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
KS890GT
Typ 1
230
400
0 – 5500
10
100
3
50
50
Poziom hałasu zmierzony według normy EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego: 88 dB(A),
niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 99 dB(A),
niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma
wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone według normy EN 60745:
Przy cieciu drewna: 11,8 m/s2,
niepewność pomiaru: 1,5 m/s2
Przy cieciu metalowej blachy 9,6 m/s2
niepewność pomiaru: 1,5 m/s2
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
KS890E/KS890GT
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyroby nr
kat. KS890E/KS890GT opisane w „Danych technicznych”
zostały wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego
z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker
wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za zgodność
danych technicznych i składa to oświadczenie w imieniu
firmy Black & Decker.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
31/03/2010
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
6
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Firma Black & Decker jest pewna jakości swoich
produktów i oferuje dla nich doskonałą gwarancję.
Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają
praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
b)
8.
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
b)
a)
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, faks: (22) 862-08-09
zst00146844- 03-02-2011
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/10
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising