CD301 | Black&Decker CD301 JIGSAW instruction manual

CZ
H
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.blackanddecker.eu
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
Podpis
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-03 SK
02/07
AST7
CD301
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
2
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
SLOVENČINA
odsávacieho zariadenia, zaistite jeho správne pripojenie
a riadnu funkciu.
Odkladanie nastavovacích prípravkov a kľúčov
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho
blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.
Použitie predlžovacích káblov
Pred použitím predlžovacie káble vždy skontrolujte, a ak
sú poškodené, vymeňte ich. Ak náradie používate vonku,
používajte iba predlžovacie káble určené na vonkajšie
použite, ktoré sú takto aj označené. Môžete použiť až
30 m dlhý predlžovací kábel Black & Decker bez toho,
aby došlo k zníženiu dodávaného výkonu.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohoto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné zariadenia pri
práci, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie. Náradie
bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak bude používané
v takom výkonnostnom rozsahu, na aký bolo určené.
Náradie nepreťažujte.
Upozornenie! Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a prevádzanie iných pracovných
operácií, ako je odporučené v tomto návode, môže
spôsobiť poranenie obsluhujúceho.
Kontrola poškodených častí
Pred každým použitím dôkladne skontrolujte, či
nedošlo k poškodeniu náradia alebo napájacieho kábla.
Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa
častí, opotrebované časti a ďalšie prvky, ktoré môžu
ovplyvniť jeho prevádzku. Uistite sa, či bude náradie
riadne vykonávať svoju funkciu. Ak je náradie poškodené,
nepoužívajte ho. Náradie nepoužívajte, ak nepracuje
správne hlavný spínač. Zničené kryty a iné poškodené
diely nechajte vymeniť v značkovom servise. Nikdy
neprevádzajte žiadne opravy sami.
Odpojenie napájacieho kábla od siete
Vždy pred prevádzaním údržby, pred výmenou
príslušenstva alebo poškodených dielov, odpojte napájací
kábel náradia od siete.
Zabráňte neúmyselnému spusteniu
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom spínači.
Uistite sa, či je náradie pred vložením batérie vypnuté.
Nepoškodzujte napájací kábel
Nikdy neprenášajte náradie uchopením za napájací kábel
a kábel nikdy nevyťahujte zo zásuvky ťahaním alebo
šklbaním. Kábel veďte tak, aby neprechádzal cez ostré
hrany alebo horúce a mastné povrchy.
Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak náradie nepoužívate, musí byť uskladnené na suchom
mieste a uzamknuté alebo iným spôsobom vhodne
zabezpečené mimo dosahu detí.
Prevádzajte dôkladnú údržbu
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky udržujte
náradie v dobrom a čistom stave. Pri údržbe a výmene
príslušenstva dodržujte nasledujúce pokyny. Udržujte
všetky ovládacie prvky čisté, suché a neznečistené
olejom alebo mazivami.
Opravy
Toto náradie vyhovuje platným bezpečnostným
predpisom. Opravy by mali byť prevádzané iba
kvalifikovanými mechanikmi s použitím originálnych
náhradných dielov. Nedodržanie tohoto postupu môže
viesť k ohrozeniu obsluhujúceho.
Použitie výrobku
Vaša priamočiara píla CD 301 je určená na rezanie dreva,
plastov, keramiky a kovového plechu. Tento výrobok je
určený iba na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Pozor! Pri používaní elektrického náradia
napájaného z elektrickej siete musia byť dôkladne
dodržiavané základné bezpečnostné pokyny,
vrátane pokynov uvedených v tomto návode, aby
ste znížili riziko vzniku požiaru, poranenia alebo
materiálnych škôd.
Pred použitím tohoto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
Tento návod uschovajte.
Pred prevádzaním údržby, opravy alebo nastavovania
vytiahnite zástrčku prívodného sieťového kábla zo
zásuvky.
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môže viesť k spôsobeniu úrazu.
Uvedomte si, v akom prostredí pracujete
Chráňte náradie pred dažďom. Nepoužívajte ho vo
vlhkom prostredí. Pracovný priestor majte vždy dobre
osvetlený. Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Udržujte deti mimo dosahu
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do kontaktu s náradím. Všetci, okrem
obsluhujúceho, by sa mali zdržiavať mimo pracovného
priestoru.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste príliš voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by
mohli byť zachytené o pohybujúce sa časti náradia. Ak
pracujete vonku, odporúčame použiť gumené rukavice
a protišmykovú obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte
sieťku na vlasy.
Prvky osobnej ochrany
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri práci
s náradím práši alebo odletujú drobné čiastočky materiálu,
používajte ochranný štít alebo respirátor. Pri nadmernej
hlučnosti používajte vhodnú ochranu sluchu.
Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom
Vyvarujte sa telesnému kontaktu s uzemnenými
predmetmi, ako sú napríklad rúrky, radiátory, elektrické
sporáky, chladničky, atď. Elektrická bezpečnosť môže
byť ďalej zvýšená použitím vysoko citlivého zariadenia
(30 mA / 30 ms) pre zvyškový prúd (RCD).
Neprekážajte sami sebe
Pri práci udržiavajte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte, premýšľajte, a ak ste unavení,
prerušte prácu.
Upnite si polotovar
Na pripevnenie polotovaru používajte svorky alebo
zverák. Je to bezpečnejšie a umožňuje to obsluhovať
náradie oboma rukami.
Pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu
Ak je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie
10
3
Elektrická bezpečnosť
Vaše náradie Black & Decker je vybavené
dvojitou izoláciou, a preto nie je nutný žiadny
uzemňovací vodič. Vždy skontrolujte, či
sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenénu
na typovom štítku náradia.
•
•
Vrátenie sklonu pätky píly do pôvodnej polohy
•
Povoľte skrutky (11).
•
Vytiahnite pätku píly (5) dopredu, nastavte ju na uhol
približne 0°.
•
Skontrolujte, či je valcová vzpera pílového plátku
správne nastavená.
•
Pätku píly zatlačte späť na miesto a pritiahnite
skrutky (11).
•
Uholníkom skontrolujte nastavenie sklonu.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pri kontrole uhla môžete použiť meradlo alebo
uhlomer.
Pritiahnite skrutky (11).
Skontrolujte, či je valcová vzpera pílového plátku
správne nastavená.
Hlavný vypínač
Aretačné tlačidlo
Ochranný kryt proti prachu
Valcová vzpera pílového plátku
Pätka píly
Otvor na odsávanie prachu
Montážny kľúč
Zapnutie a vypnutie
•
Náradie uvediete do chodu tak, že stlačíte hlavný
vypínač (1).
•
Pre nepretržitý chod stlačte aretačné tlačidlo (2)
a uvoľnite stlačenie hlavného spínača.
•
Náradie vypnete uvoľnením stlačenia hlavného
spínača. Náradie v režime nepretržitého chodu
vypnete tak, že spínač stlačíte ešte raz a stlačenie
uvoľníte.
Montáž
Upozornenie! Pred prevádzaním akejkoľvek
z nasledujúcich operácií skontrolujte, či je náradie
vypnuté a odpojené od elektrickej siete, a či je pílový
plátok zastavený.
Pripevnenie pílového plátku (obr. A)
•
Zložte dolu ochranný kryt proti prachu (3).
•
Pomocou dodaného montážneho kľúča (7) povoľte
skrutku (8).
•
Pílový plátok (9) uchopte podľa obrázku tak, aby
jeho ozubenie smerovalo dopredu.
•
Násadu pílového plátku vložte, pokiaľ to bude
možné, čo najhlbšie do držiaka (10).
•
Pritiahnite skrutku (8).
•
Podľa nižšie uvedeného postupu nastavte valcovú
vzperu pílového plátku.
Pokyny na obsluhu
Rezanie laminátov
Pri každom pohybe pílového listu smerom nahor sa
môžu v priebehu rezania na polotovare v oblasti pätky
píly objaviť štiepiny.
•
Používajte pílový list s jemným ozubením.
•
Rez prevádzajte na zadnej (rubovej) strane
polotovaru.
•
Množstvo štiepin minimalizujete tak, že na obe strany
laminátu pripevníte preglejku alebo drevotriesku
a touto kombináciou prevediete vlastný rez.
Nastavenie valcovej vzpery pílového plátku (obr.
B a C)
•
Povoľte skrutky (11).
•
Pritlačte valcovú vzperu pílového plátku (4) dopredu
tak, aby sa dotkla pílového plátku.
•
Pritiahnite skrutky (11).
•
Uistite sa, či je pätka píly správne nastavená. Pozri
ďalej.
Rezanie kovu
•
Uvedomte si, že rezanie kovu trvá oveľa dlhšie ako
rezanie dreva.
•
Použite pílový plátok vhodný na rezanie kovu.
•
Pri rezaní tenkého plechu pripevnite na zadnú stranu
preglejku alebo mäkkú drevenú triesku a touto
kombináciou preveďte vlastný rez.
•
Pred prevedením rezu naneste na miesto rezu tenký
olejový film.
Pripojenie vysávača k náradiu (obr. A)
Na pripojenie vysávača alebo odsávacieho prístroja
k Vášmu náradiu je potrebný redukčný nástavec.
Redukčný nástavec si môžete zakúpiť u Vášho
dodávateľa Black & Decker .
•
Redukčný nástavec pripojte k otvoru (6).
•
K redukčnému nástavcu pripojte hadicu vysávača
(13).
•
Skontrolujte, či je nainštalovaný ochranný kryt proti
prachu (3).
Príslušenstvo
Výkonnosť Vášho náradia závisí od použitého
príslušenstva. Spoločnosť Black & Decker a spoločnosť
Piranha konštruuje príslušenstvo na vysokej kvalitatívnej
úrovni a je navrhnuté tak, aby zvýšilo výkonnosť Vášho
náradia. Používaním tohoto príslušenstva s Vašim
náradím dosiahnete najlepšie výsledky.
Použitie
Nastavenie sklonu pätky pri skosených rezoch
(obr. E)
Pätku píly môžete nakloniť doľava alebo doprava až po
uhol 45°.
•
Povoľte skrutky (11).
•
Vytiahnite pätku píly (5) dopredu, nastavte ju
na požadovaný uhol a zatlačte ju späť na miesto.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi
na údržbu.
Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
riadnej údržby a pravidelného čistenia.
4
9
JIGSAW 1
Ochrana životného prostredia
©
CD301 - - - - - A
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
Príkon
Kmity (naprázdno)
Maximálna hĺbka rezu
Drevo
Oceľ
Hliník
W
min-1
mm
mm
mm
AST7
370
3100
CD301
370
3100
55
3
8
55
3
8
Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
vyhovujú nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014 a EN 61000.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
Hodnota vibrácií ruka/paža
88 dB(A)
101 dB(A)
< 2.5 m/s2
Kevin Hewitt
Technický a vývojový riaditeľ
Spennymoor, County Durham DL 16 6JG,
United Kingdom
8
5
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker .
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
•
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00043433 - 18-04-2007
6
7
Download PDF

advertising