D25600K | DeWalt D25600K ROTARY HAMMER instruction manual

®
D25500
D25600
1
Dansk
7
Deutsch
14
English
21
Español
28
Français
35
Italiano
42
Nederlands
49
Norsk
56
Português
62
Suomi
69
Svenska
75
Türkçe
82
EÏÏËÓÈη
89
Copyright DEWALT
2
6
7
4
5
10
12
1
3
2
11
9
8
A
3
2
3
C1
B
6
4
C2
4
D1
5
16
15
6
7
14
13
9
8
D2
E1
10
8
E2
E3
5
11 17
E4
6
F
DANSK
BOREHAMMER D25500/D25600
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
Tekniske data
D25500
Spænding
V 230
Motoreffekt
W 1.050
Slagstyrke
J 1-9
Samlet bordiameterområde i beton:
- massive bor
mm 12 - 40
- kernebor
mm 40 - 90
Optimalt bordiameterområde i beton:
- massive bor
mm 18 - 30
Mejselpositioner
8
Værktøjsholder
SDS-max®
Vægt
kg 6,5
Sikringer:
230 V maskiner
D25600
230
1.150
1 - 10
12 - 45
40 - 100
20 - 38
8
SDS-max®
6,6
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet,
hvis brugervejledningens instruktioner
ikke følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
D25500/D25600
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF, målt
i henhold til EN 50144:
D25500
D25600
LpA (lydniveau)
dB(A)*
90,5
90,5
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
103,5
103,5
* ved operatørens øre
Anvend høreværn.
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
D25500
D25600
9,7 m/s2
9,8 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
7
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet. Anvend
ikke elværktøj i nærheden af let antændelige
væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe).
Ved ekstreme arbejdsforhold (f.eks. høj
fugtighed, forekomst af metalstøv osv.) kan den
elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble en
fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn eller andre udenforstående komme
i berøring med verktøyet eller forlængerledningen.
Det er påkrævet at holde børn under 16 år under
opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det opbevares
på et tørt, højt placeret sted, låst inde, uden for
børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks. ikke
en håndrundsav til at save kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke
i ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne
med hensyn til pasning og udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og
få den repareret hos et autoriseret serviceværksted,
hvis den er beskadiget. Kontroller forlængerledninger
regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold håndtagene tørre, rene og fri
for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved udskiftning
af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
DANSK
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre defekte
dele kontrolleres nøje for at finde ud af, om de fortsat
kan fungere rigtigt og udføre den planlagte funktion.
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at ingen dele er
gået i stykker, at alle dele er rigtigt monterede, og
at andre forhold, der kan påvirke driften, er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som
er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et
autoriseret serviceværksted, hvis intet andet er
anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan
kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det, der
anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne
kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare, må
reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Beskrivelse (fig. A)
Kontroller emballagens indhold
Elektronisk hastigheds- og slagkontrolregulering
(fig. B)
Den elektroniske hastigheds- og
slagkontrolregulering (2) tilbyder følgende fordele:
- brug af mindre tilbehør uden risiko for brud
- minimeret gennembrydning ved mejsling eller
boring af bløde eller sprøde materialer
- optimal værktøjskontrol til præcis mejsling
Emballagen indeholder:
1 Borehammer
1 Sidehåndtag
1 Dybdeanslag
1 Tube borsmøremiddel
1 Kasse (kun K-Modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Din borehammer D25500/D25600 er udviklet til
professionel slagboring og lettere mejslings-,
stemnings- og nedrivningsopgaver.
1 Afbryder
2 Elektronisk hastigheds- og slagkontrolregulering
3 Service indikator LED (D25600)
4 Funktionsvælger
5 Sikkerhedslås
6 Værktøjsholder
7 Krave
8 Sidehåndtag
9 Lås for sidehåndtag
10 Bagerste håndtagsposition
11 Dybdeanslag
12 Bagsidehåndtag
Blød opstart
Blødstartsfunktionen gør det muligt at starte
langsomt, hvorved det forhindres, at boret forskyder
sig fra det sted, hvor hullet skulle være.
Blødstartsfunktionen reducerer også den
umiddelbare vridning, der overføres til gearet og til
brugeren, hvis hammeren startes med boret i et
eksisterende hul.
Sikkerhedskobling
Sikkerhedskoblingen reducerer den maksimale
vridningskraft, der overføres til brugeren i tilfælde af,
at et bor blokeres. Denne funktion forhindrer også,
at gearet og elmotoren går i stå.
Sikkerhedskoblingen er indstillet fra fabrikken og kan
ikke justeres.
Service indikator LED (fig. B)
Den røde serviceindikator LED (3) tænder, når
kulbørsterne er næsten nedslidte, for at angive, at
værktøjet skal til service. Efter yderligere 8 timers
brug afbrydes motoren automatisk.
9
DANSK
Kulbørsterne kan ikke udskiftes af brugeren. Tag
værktøjet med til en autoriseret DEWALT reparatør.
• Boret fjernes ved at trække patronens
låsebøsning (6) tilbage og trække boret ud af
patronen.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Indsætning og udtagning af SDS-max®-tilbehør
(fig. C1 & C2)
Denne maskine bruger SDS-max®-bor og -mejsler
(se tværsnit af en SDS-max®-skaft på fig. C2).
• Rengør og påfør værktøyets skaft.
Brug kun en lille mængde smørelse på
borskaftet. Anvend ikke smørelse til
maskinen.
• Indsæt borskaftet i værktøjsholderen (6), og tryk
og drej boret let, til manchetten klikker på plads
i stillingen.
• Træk i værktøjet for at sikre, at det er fastlåst.
Hammerfunktionen kræver, at værktøjet skal
kunne bevæge sig flere centimeter aksialt, når
det er monteret i patronen.
10
Valg af funktion (fig. D1 & D2)
Værktøjet har to funktionsmåder (fig. D1):
Slagboring: Til boring i beton og
murværk.
Kun slag: Til lettere mejslings-,
stemnings- og nedrivningsarbejder.
Med denne funktion kan værktøjet også
bruges som greb til frigørelse af et
fastsiddende bor.
• Vælg den ønskede funktion ved at trykke på
sikkerhedslåsen (5) og dreje funktionsvælgeren (4),
så den peger på symbolet for funktionen.
• Løsn sikkerhedslåsen, og kontrollér, at
funktionsvælgeren er låst på plads.
Indeksering af mejselpositionen
Mejslen kan indekseres og låses i 8 forskellige
positioner (fig. D2).
• Drej funktionsvælgeren (4), så den peger opad.
• Drej mejslen i den ønskede position.
• Indstil funktionsvælgeren (4) på positionen “kun
slag”.
• Drej mejslen, indtil den låser på plads.
Indstilling af den elektroniske hastighed og
slagstyrken med kontrolhjulet (fig. B)
• Drej skalaen (2) til den ønskede position.
Jo højere tal, desto større hastighed og slagstyrke.
Med sine indstillinger fra “1” (lav) til “5” (fuld kraft)
er værktøjet yderst alsidigt og velegnet til mange
forskellige formål. Den nødvendige indstilling er
dog et spørgsmål om erfaring. F.eks.:
- Ved mejsling eller boring af bløde, sprøde
materialer, eller når der kun skal anvendes
minimum gennembrydning, sættes skalaen til
”1” eller ”2” (lav).
- Ved nedbrydning eller boring af hårdere
materialer sættes skalaen til ”5” (fuld kraft).
D25600
Med skalaindstillinger fra ”1” til ”7” kan værktøjet
finjusteres til den ønskede anvendelse.
DANSK
Samling og montering af sidehåndtaget (fig. E1 - E4)
Sidehåndtaget (8) kan monteres i for- eller
bagposition på begge sider af maskinen, så den
passer til både højre- og venstrehåndede brugere.
Brug altid værktøjet med sidehåndtaget
korrekt monteret.
Montering i forposition (fig. E1 & E2)
• Sæt stålringen (16) over kraven (7) bagved
værktøjsholderen (6). Klem enderne sammen,
monter bøsningen (14) og sæt bolten i (15).
• Placer sidehåndtagets klemme (13) og skru
klemmehjulet på (9). Spænd ikke til.
• Skru sidehåndtaget (8) på klemmehjulet og
spænd det.
• Drej sidehåndtagsenheden til den ønskede
position. Til vandret boring med et tungt bor,
skal det placeres i en vinkel på ca. 20° for at
opnå optimal kontrol (fig. E2).
• Fasthold sidehåndtagsenheden på plads ved at
spænde låsen (9).
Montering i bagposition (fig. E3 & E4)
Bagpositionen er specielt praktisk, når man skal
bore over hovedhøjde eller ned i et gulv. Se fig. D4.
• Skru sidehåndtaget (8) ud og tag det ud af
frontpositionen. Lad sidehåndtagets
monteringsenhed blive siddende i frontpositionen,
så dybdejusteringsanslaget stadig kan bruges.
• Skru sidehåndtaget direkte ind i en af de bageste
sidehåndtagspositioner (10) på en af værktøjets
sider.
Indstilling af boredybde (fig. F)
• Indsæt det ønskede bor.
• Løsn klemmemøtrikken (17) og monter
dybdejusteringsanslaget (11) gennem hullet i
sidehåndtagsklemmen.
• Stik boret ind i en overflade i ret vinkel og juster
dybdejusteringsanslaget (11) som vist.
• Spænd låsemøtrikken (17).
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Hold for din egen sikkerheds skyld altid
værktøjet med begge hænder.
• Pas på du ikke borer i rør og ledninger.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet
(ca. 20 kg). Stort tryk øger ikke
borehastigheden, men nedsætter
værktøjets ydeevne og evt. også
levetiden.
Starte og stoppe (fig. A)
• Start værktøjet ved at trykke på
afbryderkontakten (1).
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Boring med et massivt bor (fig. A)
• Indsæt et passende borebit.
• Indstil funktionsvælgeren (4) på positionen
“slagboring”.
• Indstil den elektronisk hastigheds- og
slagkontrolregulering (2).
• Monter og indstil sidehåndtaget (8).
• Indstil boredybden ved behov.
• Afmærk stedet, hvor hullet skal bores.
• Placér boret på det markerede sted, og tænd for
værktøjet.
• Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet,
og før stikket trækkes ud.
Boring med kernebor (fig. A)
• Sæt det pågældende kernebor i maskinen.
• Monter forboret på kerneboret.
• Indstil funktionsvælgeren (4) på positionen
“slagboring”.
• Indstil den elektronisk hastigheds- og
slagkontrolregulering (2) på moderat eller høj
hastighed.
• Monter og indstil sidehåndtaget (8).
• Placér forboret på det markerede sted, og tænd
for værktøjet. Bor indtil kernen trænger ca. 1 cm
ind i betonen.
• Stands værktøjet, og fjern forboret. Sæt kerneboret
tilbage i hullet og fortsæt boringen.
• Hvis der bores igennem en struktur, der er
tykkere end kerneborets længde, fjernes den
runde betoncylinder eller kernen i boret med
jævne mellemrum.
For at undgå uønsket nedbrydning af beton rundt
om hullet, kan man først bore et hul med
forborets diameter helt igennem strukturen.
Bor derefter kernehullet halvvejs fra begge sider.
11
DANSK
• Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet,
og før stikket trækkes ud.
Mejsling (fig. A)
• Sæt den pågældende mejsel i patronen og drej
den med hånden for at låse den i en af de 8
positioner.
• Indstil funktionsvælgeren (4) på positionen
“kun slag”.
• Indstil den elektronisk hastigheds- og
slagkontrolregulering (2).
• Monter og indstil sidehåndtaget (8).
• Tænd for værktøjet, og begynd arbejdet.
• Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet,
og før stikket trækkes ud.
Der kan købes forskellige typer af SDS-max® bor
som ekstraudstyr.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Vedligeholdelse af værktøjet skal udføres, så snart
indikatorlampen lyser.
• Denne maskine kan ikke vedligeholdes af
brugeren. Bring værktøjet til et autoriseret
DEWALT værksted efter ca. 80 timers brug.
Hvis der skulle opstå problemer før dette
tidspunkt, bedes du kontakte en autoriseret
DEWALT reparatør.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
12
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALTautoriserede serviceværksteder og detaljer om
vor eftersalgs-service på Internettet på følgende
adresse: www.2helpU.com.
13
DEUTSCH
BOHRHAMMER D25500/D25600
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
(Volt)
Leistungsaufnahme
(Watt)
Schlagenergie
(J)
Bohrleistung in Beton
- Vollbohrer
(mm)
- Bohrkrone
(mm)
Optimale Bohrleistung in Beton
- Vollbohrer
(mm)
Meißelpositionen
Werkzeugaufnahme
Gewicht
(kg)
D25500
230
1.050
1-9
D25600
230
1.150
1 - 10
12 - 40
40 - 90
12 - 45
40 - 100
18 - 30
8
SDS-max®
6,5
20 - 38
8
SDS-max®
6,6
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
D25500/D25600
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 und
EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien
der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG und
98/37/EWG gemessen nach EN 50144:
D25500
D25600
LpA (Schalldruck)
dB(A)*
90,5
90,5
LWA (Schalleistung)
dB(A)
103,5
103,5
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
D25500
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
elektrische Spannung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
14
D25600
9,7 m/s2 9,8 m/s2
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen.
Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder oder Besucher das
Werkzeug oder Kabel nicht berühren. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Werkzeug nur
unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am EIN/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon, daß
der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz
ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis
das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität
und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
15
DEUTSCH
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie
regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und
ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine DEWALTKundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Bohrhammer
1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Tube Schmiermittel
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
16
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Beschreibung (Abb. A)
Ihr D25500/D25600 Bohrhammer wurde für den
professionellen Gebrauch entwickelt, und zwar
schwerpunktmäßig für Meißelarbeiten und leichte
Abbrucharbeiten.
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Elektronischer Schlagstärken- und DrehzahlRegelschalter
3 Wartungsanzeige (D25600)
4 Betriebsart-Wahlschalter
5 Sicherheitssperre
6 Werkzeugaufnahme
7 Spannhals
8 Zusatzhandgriff
9 Klemmscheibe des Zusatzhandgriffes
10 Hinteres Gewindeloch für den Zusatzhandgriff
11 Bohrtiefenanschlag
12 Hinterer Handgriff
Sanftanlauf
Diese Funktion steuert die Drehzahl nach jedem Einschalten automatisch hoch, wobei der Bohrer beim
Anlaufen die gewünschte Position hält. Beim Einsetzen des Bohrers in ein bestehendes Loch erfolgt
kein ruckhaftes Anlaufen.
Überlastkupplung
Die Überlastungskupplung begrenzt das maximale
Drehmoment, sollte der Bohrer beim Arbeiten blokkieren. Dadurch werden auch Getriebe und Motor
vor Überlastung geschützt. Die Überlastkupplung
wurde werkseitig eingestellt und kann nicht justiert
werden.
Elektronische Schlagstärken- und
Drehzahlregelung (Abb. B)
Die elektronische Schlagstärken- und Drehzahlregelung (2) bietet folgende Vorteile:
- kleinere Zubehörteile lassen sich problemlos
verwenden
- beim Meißeln von, oder Bohren in, weichen oder
spröden Materialien wird ein Ausbrechen gering
gehalten
DEUTSCH
- optimale Werkzeugsteuerung für äußerst
genaues Meißeln
Wartungsanzeige (Abb. B)
Die rote Wartungsanzeige (3) leuchtet auf, wenn das
Elektrowerkzeug gewartet werden muß. Nach weiteren 8 Betriebsstunden schaltet der Motor automatisch ab. Das Elektrowerkzeug muß zum Wechseln
der Kohlebürsten in eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt gebracht werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Einsetzen und Entfernen von SDS-max®Zubehörteilen (Abb. C1 & C2)
Dieses Werkzeug verwendet SDS-plus®-Zubehörteilen. Die Zeichnung in Abb. C2 zeigt einen Querschnitt des SDS-plus®-Werkzeugschaftes.
• Reinigen Sie den Werkzeugschaft und fetten Sie
ihn ein.
Tragen Sie nur wenig Schmiermittel auf
den Werkzeugschaft auf. Tragen Sie kein
Schmiermittel am Werkzeug auf.
• Setzen Sie den Werkzeugschaft in den
Werkzeughalter (6) ein, und drücken und drehen
Sie ihn leicht, bis der Arretierring einrastet.
• Überprüfen Sie die Werkzeugverriegelung, indem
Sie am Werkzeug ziehen. Die axiale Bewegung
des in der Werkzeugaufnahme arretierten
Werkzeuges beträgt einige Zentimeter.
• Ziehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges die
Werkzeugaufnahme (6) nach hinten und
entfernen Sie das Werkzeug aus der Aufnahme.
Wählen der Betriebsart (Abb. D1 & D2)
Dieses Werkzeug lässt sich in zwei Betriebsarten benutzen (Abb. D1):
Bohren: zum Bohren in Beton und Stein.
Nur Hämmern: für Meißel- und Abbrucharbeiten.
In dieser Betriebsart lässt sich das
Werkzeug auch als Hebel zum Entfernen
eines blockierten Bohrers verwenden.
• Zur Wahl der Betriebsart halten Sie die Sicherheitssperre (5) gedrückt und drehen den BetriebsartWahlschalter auf das Symbol der gewünschten
Betriebsart.
• Lassen Sie die Sicherheitssperre los und
kontrollieren Sie, ob der Betriebsart-Wahlschalter
eingerastet ist.
17
DEUTSCH
Indexierung der Meißelposition
Der Meißel kann in 8 verschiedenen Positionen indexiert und arretiert werden (Abb. D2).
• Drehen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (4), bis
er nach oben zeigt.
• Drehen Sie den Meißel an die gewünschte Position.
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (4) auf
˙nur Hämmern“.
• Drehen Sie den Meißel, bis er auf seiner Position
einrastet.
Einstellen der elektronischen Schlagstärken- und
Drehzahlregelung (Abb. B)
• Drehen Sie den Regler (2) auf den gewünschten
Wert. Je höher der Einstellwert, umso höher ist
die Drehzahl und umso größer ist die Schlagenergie. Die Einstellmöglichkeit von „1“ (geringe
Energie) bis „5“ (Höchstleistung) macht das Gerät
zu einem flexiblen und vielseitig einsetzbaren
Werkzeug. Die erforderliche Einstellung ist eine
Erfahrungssache. Beispiel:
- wenn weiche, spröde Materialien gemeißelt
oder gebohrt werden, oder wenn das
Ausbrechen gering gehalten werden soll,
stellen Sie den Regler auf ˙1" bis ˙2" (schwach);
- für den Abbruch oder das Bohren härterer
Materialien stellen Sie den Regler auf ˙5"
(Höchstleistung).
D25600
Mit den Regler-Einstellungen von ˙1“ bis ˙7“ ermöglicht das Werkzeug je nach Anwendung eine weitere
Feinanpassung.
Montieren und Anbringen des Zusatzhandgriffes
(Abb. E1 - E4)
Der Zusatzhandgriff (8) lässt sich sowohl in der vorderen Aufnahme als in den hinteren Gewindelöchern
anbringen; der Griff kann in der hinteren Position für
Links- und Rechtshänder montiert werden.
Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn
immer, dass der Zusatzhandgriff
einwandfrei montiert ist.
Montieren in der vorderen Aufnahme (Abb. E1 & E2)
• Bringen Sie den Stahlring (16) hinter der
Werkzeugaufnahme (6) über den Spannhals (7)
an.
18
•
•
•
•
Drücken Sie beide Enden zusammen, montieren
Sie die Buchse (14) und setzen Sie den Stift (15)
ein.
Montieren Sie die Halterung des Zusatzhandgriffes (13) und bringen Sie die Klemmscheibe (9) an. Noch nicht festziehen!
Schrauben Sie den Zusatzhandgriff (8) in die
Klemmscheibe und ziehen Sie ihn fest.
Drehen Sie den Griff in die gewünschte Position.
Zum waagerechten Bohren unter Verwendung
eines schweren Bohrers, ist der Griff im Hinblick
auf eine optimale Werkzeugführung in einen
Winkel von ca. 20° zu stellen (Abb. E2).
Verriegeln Sie den Zusatzhandgriff in der
gewünschten Position, indem Sie die Klemmscheibe (9) festziehen.
Montieren in den hinteren Gewindelöchern
(Abb. E3 & E4)
Montage in den hinteren Gewindelöchern empfiehlt
sich für Überkopfarbeiten und Bohren in Fußböden.
Siehe auch Abb. D4.
• Entfernen Sie den Zusatzhandgriff (8).
Die Halterung wird nicht entfernt, so daß der
Bohrtiefenanschlag weiterhin benutzt werden kann.
• Schrauben Sie den Zusatzhandgriff direkt in eine
der hinteren Gewindelöcher (10) -an der linken
oder rechten Seite des Werkzeuges.
Einstellen der Bohrtiefe (Abb. F)
• Setzen Sie den erforderlichen Bohrer ein.
• Lösen Sie die Flügelmutter (17) und stecken Sie
den Bohrtiefenanschlag (11) durch das Loch in
der Halterung des Zusatzhandgriffes.
• Setzen Sie den Bohrer in einem rechten Winkel
auf die Oberfläche auf und stellen Sie den
Bohrtiefenanschlag (11) ein (siehe Abbildung).
• Ziehen Sie die Flügelmutter (17) fest.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Verwenden Sie das Werkzeug zu Ihrer
eigenen Sicherheit immer mit beiden
Händen.
• Informieren Sie sich vor dem Arbeiten
über den genauen Verlauf von Leitungen
und Verkabelungen.
DEUTSCH
• Drücken Sie beim Arbeiten das Elektrowerkzeug nur leicht an (ca. 20 kg).
Übermäßiger Druck erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit nicht, sondern beeinträchtigt lediglich die Leistung und verkürzt
möglicherweise die Lebensdauer des
Elektrowerkzeuges.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
• Drücken Sie zum Einschalten den Ein-/AusSchalter (1).
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
Bohren mit einem Vollbohrer (Abb. A)
• Setzen Sie einen geeigneten Bohrer ein.
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (4) auf
˙Bohren“.
• Stellen Sie den elektronischen Schlagstärkenund Drehzahl-Regelschalter (2) auf den gewünschten Wert.
• Montieren Sie den Zusatzhandgriff (8) und stellen
Sie ihn in die gewünschte Position.
• Stellen Sie erforderlichenfalls die Bohrtiefe ein.
• Markieren Sie die Stelle, an der ein Loch gebohrt
werden soll.
• Setzen Sie den Bohrer auf die Markierung und
schalten Sie das Werkzeug an.
• Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten immer AUS. Nur wenn das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
Bohren mit einer Bohrkrone (Abb. A)
• Setzen Sie die richtige Bohrkrone ein.
• Setzen Sie den Zentrierbohrer in die Bohrkrone ein.
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (4) auf
˙Bohren“.
• Stellen Sie den elektronischen Schlagstärkenund Drehzahl-Regelschalter (2) auf einer mittlere
bis höhere Drehzahl ein.
• Montieren Sie den Zusatzhandgriff (8) und stellen
Sie ihn in die gewünschte Position.
• Setzen Sie den Zentrierbohrer auf die Markierung
und schalten Sie das Werkzeug an. Bohren Sie
bis die Bohrkrone sich ca. 1 mm tief im Beton
befindet.
• Schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen
Sie den Zentrierbohrer.
Setzen Sie die Bohrkrone wieder in das Loch ein
und fahren Sie mit der Arbeit fort.
• Wenn die gewünschte Lochtiefe die Länge der
Bohrkrone überschreitet, müssen Sie den
Betonzylinder, der im Bohrkroneninneren
entsteht, regelmäßig herausbrechen.
Damit es nicht zu Beschädigungen um das Loch
herum kommt, ist das Loch zunächst vorzubohren. Bohren Sie zunächst ein durchgehendes
Loch mit dem gleichen Durchmesser wie der des
Zentrierbohrers. Setzen Sie anschließend die
Bohrkrone ein und bohren Sie das Loch von
beiden Seiten aus bis zur Hälfte.
• Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten immer AUS. Nur wenn das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
Meißeln (Abb. A)
• Setzen Sie den richtigen Meißel ein und lassen
Sie ihn in einer der 8 Positionen einrasten.
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (4) auf
˙nur Hämmern“.
• Stellen Sie den elektronischen Schlagstärkenund Drehzahl-Regelschalter (2) auf den gewünschten Wert.
• Montieren Sie den Zusatzhandgriff (8) und stellen
Sie ihn in die gewünschte Position.
• Schalten Sie das Werkzeug ein und beginnen Sie
mit der Arbeit.
• Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten immer AUS. Nur wenn das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
Verschiedene SDS-max®-Bohrer und -Meißel sind
als Zubehör erhältlich.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung
voraus.
19
DEUTSCH
Sobald die LED-Lämpchen des Anzeigers aufleuchten, ist eine Wartung des Werkzeugs durchzuführen.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
• Dieses Werkzeug kann nicht vom Benutzer
gewartet werden. Bringen Sie das Werkzeug
nach etwa 80 Betriebsstunden in eine DEWALTKundendienstwerkstatt. Falls vor diesem
Zeitpunkt Probleme auftauchen sollten, wenden
Sie sich bitte ebenfalls an eine DEWALTKundendienstwerkstatt.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen
bei Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese Leistung
ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung
für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
20
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder
Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter
der entsprechenden Telefonnummer auf der
Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet: www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weiter-gehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes)
auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
ENGLISH
ROTARY HAMMER D25500/D25600
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience,
thorough product development and innovation make
DEWALT one of the most reliable partners for
professional power tool users.
Technical data
D25500
Voltage
V 230
(U.K. & Ireland only)
V 230/115
Power input
W 1,050
Impact energy
J 1-9
Total drilling range in concrete:
- solid bits
mm 12 - 40
- core bits
mm 40 - 90
Optimum drilling range in concrete:
- solid bits
mm 18 - 30
Chisel positions
8
Tool holder
SDS-max®
Weight
kg 6.5
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
D25600
230
230/115
1,150
1 - 10
12 - 45
40 - 100
20 - 38
8
SDS-max®
6.6
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
D25500/D25600
DEWALT declares that these power tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
98/37/EEC, measured according to EN 50144:
D25500
D25600
LpA (sound pressure)
dB(A)*
90.5
90.5
LWA (acoustic power)
dB(A)
103.5
103.5
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
D25500
D25600
9.7 m/s2
9.8 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Denotes risk of electric shock.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
21
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and personal
injury. Read the following safety instructions
before attempting to operate this product.
Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children or visitors come into contact
with the tool or extension cord. Supervision is
required for those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
22
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool,
other than those recommended in this instruction
manual may present a risk of personal injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function.
ENGLISH
Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation. Have damaged
guards or other defective parts repaired or
replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Soft start feature
The soft start feature allows to build up speed slowly,
thus preventing the drill bit from walking off the
intended hole position when starting. The soft start
feature also reduces the immediate torque reaction
transmitted to the gearing and the operator if the
hammer is started with the drill bit in an existing hole.
Torque limiting clutch
The torque limiting clutch reduces the maximum
torque reaction transmitted to the operator in case
of jamming of a drill bit. This feature also prevents
the gearing and electric motor from stalling.
The torque limiting clutch has been factory-set and
cannot be adjusted.
Package contents
The package contains:
1 Rotary hammer
1 Side handle
1 Depth adjustment rod
1 Tube of bit lubricant
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your D25500/D25600 rotary hammer has been
designed for professional hammer drilling and light
chipping, chiselling and demolition applications.
1 On/off switch
2 Electronic speed and impact control dial
3 Service indicator LED (D25600)
4 Mode selector switch
5 Safety lock
6 Tool holder
7 Collar
8 Side handle
9 Side handle clamp wheel
10 Rear side handle position
11 Depth adjustment rod
12 Rear handle
Electronic speed and impact control (fig. B)
The electronic speed and impact control (2) offers
the following advantages:
- use of smaller accessories without risk of breakage
- minimised break-out when chiselling or drilling in
soft or brittle materials
- optimal tool control for precise chiselling
Service indicator LED (fig. B)
The red service indicator LED (3) lights up when the
carbon brushes are nearly worn out to indicate that
the tool needs servicing. After a further 8 hours of
use the motor will automatically be shut off.
The carbon brushes are not user-serviceable.
Take the tool to an authorized DEWALT repair agent.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
23
ENGLISH
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Inserting and removing SDS-max® accessories
(fig. C1 & C2)
This machine uses SDS-max® drill bits and chisels
(refer to the inset in fig. C2 for a cross-section of an
SDS-max® bit shank).
• Clean and grease the bit shank.
Only apply a slight amount of lubricant to
the bit shank. Do not apply lubricant to
the machine.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
7.5
24
15
Cable length (m)
25 30
45
• Insert the bit shank into the tool holder (6), and
press and turn the bit slightly until the sleeve
snaps into position.
• Pull on the bit to check if it is properly locked.
The hammering function requires the bit to be
able to move axially several centimetres when
locked in the tool holder.
• To remove a bit pull back the tool holder locking
sleeve (6) and pull the bit out of the tool holder.
Selecting the operating mode (fig. D1 & D2)
The tool can be used in two operating modes (fig. D1):
Hammer drilling: for concrete and
masonry drilling operations.
60
ENGLISH
Hammering only: for light chipping,
chiselling and demolition applications.
In this mode the tool can also be used as
a lever to free a jammed drill bit.
• To select the operating mode, press the safety
lock (5) and rotate the mode selector switch (4)
until it is points to the symbol of the required mode.
• Release the safety lock and check that the mode
selector switch is locked in place.
Indexing the chisel position
The chisel can be indexed and locked into 8 different
positions (fig. D2).
• Rotate the mode selector switch (4) until it points
upward.
• Rotate the chisel in the desired position.
• Set the mode selector switch (4) to the
“hammering only” position.
• Twist the chisel until it locks in position.
Setting the electronic speed and impact control
dial (fig. B)
• Turn the dial (2) to the desired level. The higher
the number, the greater the speed and impact
energy. With dial settings from “1” (low) to “5”
(full power) the tool is extremely versatile and
adaptable for many different applications.
The required setting is a matter of experience.
E.g.:
- when chiselling or drilling in soft, brittle
materials or when minimum break-out is
required, set the dial to “1” or “2” (low);
- when breaking or drilling in harder materials,
set the dial to “5” (full power).
D25600
With dial settings from “1” to “7” the tool allows a
further fine-adjustment to the choice of application.
Assembling and fitting the side handle (fig. E1 - E4)
The side handle (8) can be mounted in front or in
rear position on either side of the machine to suit
both RH- and LH-users.
Always operate the tool with the side
handle properly assembled.
Mounting in front position (fig. E1 & E2)
• Snap the steel ring (16) over the collar (7) behind
the tool holder (6). Squeeze both ends together,
mount the bush (14) and insert the pin (15).
• Place the side handle clamp (13) and screw on
the clamp wheel (9). Do not tighten.
• Screw the side handle (8) into the clamp wheel
and tighten it.
• Rotate the side handle mounting assembly to the
desired position. For drilling horizontally with a
heavy drill bit, we recommend to place the side
handle at an angle of approx. 20° for optimum
control (fig. E2).
• Lock the side handle mounting assembly in place
by tightening the clamp wheel (9).
Mounting in rear position (fig. E3 & E4)
The rear position is particularly useful when drilling
overhead or down into a floor. Refer to fig. D4.
• Unscrew the side handle (8) and remove it from
the front position. Leave the side handle
mounting assembly in front position so that the
depth adjustment rod can still be used.
• Screw the side handle directly into one of the
rear side handle positions (10) on either side of
the tool.
Setting the drilling depth (fig. F)
• Insert the required drill bit.
• Loosen the clamp nut (17) and fit the depth
adjustment rod (11) through the hole in the side
handle clamp.
• Push the drill bit into a surface at a right angle and
adjust the depth adjustment rod (11) as shown.
• Tighten the clamp nut (17).
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• For your own safety, always use the tool
with both hands.
• Be aware of the location of pipework and
wiring.
• Apply only a gentle pressure to the tool
(approx. 20 kg). Excessive force does
not speed up drilling or chiselling but
decreases tool performance and may
shorten tool life.
25
ENGLISH
Switching on and off (fig. A)
• To switch on the tool, press the on/off switch (1).
• To stop the tool, release the switch.
• Switch on the tool and start working.
• Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
Drilling with a solid bit (fig. A)
• Insert the appropriate drill bit.
• Set the mode selector switch (4) to the “hammer
drilling” position.
• Set the electronic speed and impact control dial (2).
• Fit and adjust the side handle (8).
• If necessary, set the drilling depth.
• Mark the spot where the hole is to be drilled.
• Place the drill bit on the spot and switch on the
tool.
• Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
Various types of SDS-max® drill bits and chisels are
available as an option.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Drilling with a core bit (fig. A)
• Insert the appropriate core bit.
• Assemble the centerdrill into the core bit.
• Set the mode selector switch (4) to the “hammer
drilling” position.
• Turn the electronic speed and impact control dial
(2) to a medium or high speed setting.
• Fit and adjust the side handle (8).
• Place the centerdrill on the spot and switch on
the tool. Drill until the core penetrates into the
concrete approx. 1 cm.
• Stop the tool and remove the centerdrill. Place the
core bit back into the hole and continue drilling.
When drilling through a structure thicker than the
depth of the core bit, break away the round
cylinder of concrete or core inside the bit at
regular intervals.
• To avoid unwanted breaking away of concrete
around the hole, first drill a hole the diameter of
the centerdrill completely through the structure.
Then drill the cored hole halfway from each side.
• Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
Chipping and chiselling (fig. A)
• Insert the appropriate chisel and rotate it by hand
to lock it into one of 8 positions.
• Set the mode selector switch (4) to the
“hammering only” position.
• Set the electronic speed and impact control dial
(2).
• Fit and adjust the side handle (8).
26
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Tool maintenance has to be carried out as soon as
the indicator LED lights up.
• This machine is not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DEWALT repair agent after
approximately 80 hours of use. If problems occur
before this time contact an authorised DEWALT
repair agent.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at
www.2helpU.com.
27
ESPAÑOL
MARTILLO ROTATIVO D25500/D25600
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
Características técnicas
D25500
D25600
Voltaje
V 230
230
Potencia absorbida
W 1.050
1.150
Energía del impacto
J 1-9
1 - 10
Capacidad de perforación
en hormigón
- broca sólida
mm 12 - 40
12 - 45
- barrena cilíndrica hueca mm 40 - 90
40 - 100
Capacidad de perforación optima en hormigón
- broca sólida
mm 18 - 30
20 - 38
Posiciones del cincel
8
8
Portaherramienta
SDS-max® SDS-max®
Peso
kg 6,5
6,6
Fusibles
Herramientas 230 V: 10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
Declaración CE de conformidad
D25500/D25600
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
D25500
dB(A)*
90,5
90,5
LWA (potencia acústica)
dB(A)
103,5
103,5
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para la
protección de los oídos.
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
D25500
D25600
9,7 m/s2
9,8 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
28
D25600
LpA (presión acústica)
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones
y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que los niños u otras personas
toquen la herramienta o el cable de
prolongación. En caso de uso por menores de
16 años, se requiere supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento.
Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela
antideslizante. Si tiene el pelo largo, téngalo
recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada. Asegúrese
de que el interruptor esté en posición de parada
al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o
sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados. La
herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o acoplamientos,
o el uso de la herramienta misma distintos de los
recomendados en este manual de instrucciones,
puede dar lugar a lesiones de personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
29
ESPAÑOL
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas, ni
accesorios mal montados, ni cualquier otro defecto
que pudiera perjudicar al buen funcionamiento
de la herramienta. Haga reparar o sustituir los
dispositivos de seguridad u otros componentes
defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor
esté defectuoso. Haga sustituir el interruptor en
un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Descripción (fig. A)
Verificación del contenido del embalaje
Control electrónico de velocidad y de impacto
(fig. B)
El control electrónico de velocidad y de impacto (2)
ofrece las ventajas siguientes:
- utilización de accesorios más pequeños sin
riesgo de rotura
- reducción de la rotura en el cincelado o
taladrado de materiales blandos o frágiles
- control óptimo de la herramienta para cincelado
de precisión
El paquete contiene:
1 Martillo rotativo con percusión
1 Empuñadura lateral
1 Tope de profundidad
1 Tubo de lubricante para brocas
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
30
Este martillo rotativo D25500/D25600 ha sido
diseñado para aplicaciones profesionales, tales como
las de perforar, escodar (ligero), cincelar y demoler.
1 Interruptor de marcha/parada
2 Control electrónico de velocidad e impacto
3 LED indicador de servicio (D25600)
4 Interruptor selector de modo
5 Bloqueo de seguridad
6 Portaherramienta
7 Collar
8 Empuñadura lateral
9 Pomo de fijación de empuñadura lateral
10 Posición trasera para empuñadura
11 Tope de profundidad
12 Empuñadura trasera
Arranque suave
El arranque suave permite una aceleración suave,
evitando así que la broca se desvíe de la posición
prevista a la puesta en marcha. Esta característica
reduce también el par de torsión transmitido al
engranaje y al usuario cuando el martillo es activado
con la broca en un agujero ya existente.
Embrague limitador de torsión
El embrague limitador de torsión reduce el par de
torsión máximo transmitido al usuario al quedarse
atascada una broca. Esta característica impide
también el calado del engranaje y del motor eléctrico.
El embrague limitador de torsión es ajustado en la
fábrica y no puede ser ajustado luego por el usuario.
LED indicador de servicio (fig. B)
El indicador rojo de servicio (3) se enciende cuando
las escobillas de carbono están casi desgastadas,
para indicar que la herramienta necesita ser revisada.
ESPAÑOL
Después de 8 horas de operación, el motor se
apagará automáticamente. Las escobillas de
carbono no pueden ser sustituidas por el usuario.
Confíe la herramienta al servicio técnico autorizado
DEWALT.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Inserción y desmontaje de los accesorios
SDS-max® (fig. C1 & C2)
Esta máquina utiliza las brocas y los cinceles de
SDS-max® (véase la inserción en la fig. C2 para un
corte transversal de una cola de broca SDS-max®).
• Limpie y engrase el vástago de la broca.
• Introduzca el vástago de la broca en el
portaherramientas (6) y presione y gire la broca
ligeramente hasta que el casquillo quede
acoplado en su posición.
• Tire de la broca para verificar si está bien
sujetada. Para la función de percusión es preciso
que la broca pueda moverse axialmente varios
centímetros una vez sujeta en el
portaherramientas.
• Para desmontar una broca, retire el manguito
sujetador del portaherramientas (6) y saque la
broca del portaherramientas.
Seleccionar el modo de operación (fig. D1 & D2)
La herramienta puede usarse en dos modos
operativos (fig. D1):
Perforación de percusión: para
operaciones de taladro de hormigón y
ladrillos.
Sólo percusión: para aplicaciones de
escodado ligero, cincelado y demolición.
En este modo, la herramienta se puede
utilizar también como palanca para sacar
una broca atascada.
• Para seleccionar el modo de operación, presione
el bloqueo de seguridad (5) y gire el interruptor
selector de modo (4) hasta que apunte al
símbolo del modo requerido.
• Suelte el bloqueo de seguridad y compruebe que
el interruptor selector de modo esté bloqueado
en su posición.
Ajuste de la posición del cincel
El cincel se puede ajustar y fijar en 8 posiciones
diferentes (fig. D2).
• Gire el interruptor selector de modo (4) hasta que
apunte hacia arriba.
• Gire el cincel en la posición deseada.
• Ajuste el interruptor selector de modo (4) a la
posición “sólo percusión”.
• Gire el cincel para que quede bloqueado en su
posición.
Aplique sólo una ligera cantidad de
lubricante al vástago de la broca.
No aplique lubricante a la máquina.
31
ESPAÑOL
Ajuste del control electrónico de velocidad y de
impacto (fig. B)
• Gire el control (2) al nivel adecuado. Cuanto más
alto el número, tanto mayores serán la velocidad
y la energía del impacto. Con ajustes desde “1”
(mínimo) hasta “5” (máximo), la herramienta es
extremadamente versátil y adaptable para
muchas aplicaciones diferentes. El conocimiento
de los valores adecuados se adquiere con la
experiencia. Ej.:
- cuando cincele o taladre materiales blandos y
frágiles o cuando se requiera una rotura
mínima, sitúe el control en “1” ó “2” (mínimo);
- cuando rompa o taladre materiales duros,
utilice la posición “5” (máximo).
D25600
Mediante los ajustes de “1” a “7”, la herramienta
permite un ajuste fino según la aplicación elegida.
Montar la empuñadura lateral (fig. E1 - E4)
La empuñadura lateral (8) puede montarse tanto en
la parte frontal como en la trasera y en ambos lados
de la máquina, para acomodar tanto los usuarios
diestros como los zurdos.
Utilice siempre la herramienta con la
empuñadura lateral debidamente
montada.
Montaje en posición frontal (fig. E1 & E2)
• Pase la mordaza de acero (16) por encima del
collar (7) detrás del portaherramientas (6). Junte
ambos extremos, apretándolos; monte el
pasador (14) e inserte la clavija (15).
• Coloque la empuñadura lateral (13) y atornille el
pomo de fijación (9). No apriete demasiado.
• Atornille la empuñadura lateral (8) en el manguito
sujetador, y apriétela.
• Gire el soporte de la empuñadura lateral hasta
alcanzar la posición deseada. Para un control
óptimo en perforaciones horizontales con una
broca pesada, coloque la empuñadura lateral en
un ángulo de aprox. 20° (fig. E).
• Para bloquear el conjunto de montaje de la
empuñadura lateral, apriete el pomo de fijación (9).
32
Montaje en posición trasera (fig. E3 & E4)
Esta posición resulta de gran utilidad para
perforaciones ejecutadas por encima de la cabeza,
o para perforaciones en el suelo. Véase la fig. D4.
• Desenrosque la empuñadura lateral (8) y quítela
de la posición frontal. Deje el soporte de la
empuñadura lateral en la posición frontal, de
modo que aún se pueda utilizar la varilla de
ajuste de la profundidad.
• Enrosque la empuñadura lateral directamente en
una de las posiciones traseras para la
empuñadura lateral (10) en cualquier lado de la
herramienta.
Ajuste de la profundidad de perforación (fig. F)
• Inserte la broca apropiada en el portaherramientas.
• Afloje la tuerca de la mordaza (17) y pase la
varilla para el ajuste de la profundidad (11) por el
agujero en la mordaza de la empuñadura lateral.
• Introduzca la broca perpendicularmente en
alguna superficie y ajuste la varilla de ajuste (11)
como indicado.
• Apriete la tuerca de la mordaza (17).
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Por su propia seguridad, utilice siempre
la herramienta con las dos manos.
• Infórmese sobre la ubicación de tuberías
y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta (aprox. 20 kg).
Una presión excesiva no acelera el
taladrado o cincelado, sino que reduce
la efectividad de la herramienta e incluso
puede reducir su vida útil.
Encendido y apagado (fig. A)
• Para encender la herramienta, presione el
interruptor on/off (1).
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
Perforación con una broca sólida (fig. A)
• Inserte la broca apropiada.
• Ajuste el interruptor selector de modo (4) a la
posición “perforación de percusión”.
ESPAÑOL
• Ajuste el control electrónico de velocidad e
impacto (2).
• Monte y ajuste la empuñadura lateral (8).
• Si es necesario, ajuste la profundidad de
perforación.
• Marque el punto a ser perforado.
• Coloque la broca en el punto y encienda la
herramienta.
• Siempre se debe desconectar la herramienta
nada más terminado el trabajo y antes de
desenchufarla.
Perforación con una barrena cilíndrica hueca
(fig. A)
• Inserte la broca apropiada.
• Monte la broca de centrar en la barrena cilíndrica
hueca.
• Ajuste el interruptor selector de modo (4) a la
posición “perforación de percusión”.
• Coloque el control electrónico de velocidad e
impacto (2) en posición de velocidad mediana o alta.
• Monte y ajuste la empuñadura lateral (8).
• Coloque la broca de centrar en el punto y
encienda la herramienta. Perfore hasta que la
barrena haya penetrado en el hormigón hasta
aprox. 1 cm.
• Pare la herramienta y quite la broca de centrar.
Vuelva a colocar la barrena cilíndrica hueca en el
agujero y siga perforando.
• Cuando se perfora una estructura que sea más
espesa que la profundidad de la barrena hueca,
se debe sacar con frecuencia el cilindro de
hormigón que se acumula en la barrena hueca.
Para evitar que el hormigón se rompa alrededor
del orificio, perfore primero un agujero con el
diámetro de la broca de centrar que atraviese
completamente la estructura. Luego se puede
perforar con barrena hueca en ambos lados de la
estructura.
• Siempre se debe desconectar la herramienta
nada más terminado el trabajo y antes de
desenchufarla.
• Ajuste el control electrónico de velocidad e
impacto (2).
• Monte y ajuste la empuñadura lateral (8).
• Encienda la herramienta y empiece a trabajar.
• Siempre se debe desconectar la herramienta
nada más terminado el trabajo y antes de
desenchufarla.
Varios tipos de brocas y cinceles de SDS-max®
están disponibles como accesorios opcionales.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
El mantenimiento de la herramienta debe efectuarse
en cuanto se enciendan los LED indicadores.
• Esta máquina no está diseñada para que la repare
el usuario. Lleve la herramienta a un agente
DEWALT autorizado después de unas 80 horas
de operación. En caso de problemas antes del
término de dicho plazo, póngase en contacto
con un agente DEWALT autorizado.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Escodar y cincelar (fig. A)
• Inserte el cincel apropiado y gírelo manualmente
hasta bloquearlo en una de las 8 posiciones.
• Ajuste el interruptor selector de modo (4) a la
posición “sólo percusión”.
33
ESPAÑOL
GARANTÍA
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
34
FRANÇAIS
MARTEAU ELECTROPNEUMATIQUE
D25500/D25600
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
D25500
Tension
V 230
Puissance absorbée
W 1.050
Energie d’impact
J 1-9
Capacité de perçage béton
- foret
mm 12 - 40
- trépan
mm 40 - 90
Capacité de perçage optimale béton
- foret
mm 18 - 30
Positions du burin
8
Porte-outil
SDS-max®
Poids
kg 6,5
Fusible:
Outils 230 V
D25600
230
1.150
1 - 10
12 - 45
40 - 100
20 - 38
8
SDS-max®
6,6
D25500/D25600
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 98/37/CEE, mesuré suivant EN 50144:
D25500 D25600
LpA (pression acoustique)
dB(A)*
90,5
90,5
LWA (puissance acoustique)
dB(A)
103,5
103,5
* à l’oreille de l’opérateur
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe.
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
D25500 D25600
9,7 m/s2 9,8 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
35
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par
exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent
l’outil ou le câble de rallonge. La supervision est
obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
36
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec
un dispositif de serrage ou un étau. Ainsi, vous
aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit complètement
immobilisé avant de le laisser, de procéder à
l’entretien ou au changement d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé, le
faire changer par votre Service agréé DEWALT.
FRANÇAIS
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée conformément
aux instructions. Ne pas utiliser l’outil quand
l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer
l’interrupteur par un Service agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques
est strictement réservée aux personnes
qualifiées.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Marteau électropneumatique
1 Poignée latérale
1 Butée de profondeur
1 Tube de lubrifiant
1 Coffret de transport (seulement pour modèles K)
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre marteau électropneumatique D25500/D25600
a été conçu pour une utilisation professionnelle dans
le domaine du perçage et pour de petits travaux de
burinage, de fraisage et de démolition.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Régulateur de vitesse et d’impact électroniques
3 DEL témoin de fonctionnement (D25600)
4 Commutateur de mode
5 Bouton de verrouillage
6 Porte-outil
7 Collet
8 Poignée latérale
9 Molette de blocage
10 Logement arrière
11 Butée de profondeur
12 Poignée arrière
Dispositif de démarrage progressif
Ces outils sont équipés d’un dispositif électronique
permettant un démarrage progressif pour assurer
une bonne tenue de l’outil en début de travail tout
en permettant d’éviter l’à-coup du démarrage quand
l’outil est mis en marche avec le foret dans un trou
existant.
Limiteur de couple
Le limiteur de couple réduit au maximum l’à-coup en
cas de blocage du foret. Cette caractéristique évite
aussi le calage de l’engrenage et du moteur électrique.
Ajusté à l’usine, le limiteur de couple n’est pas réglable.
Variateur de vitesse et d’impact électronique
(fig. B)
Le variateur de vitesse et d’impact électronique (2
offre les avantages suivants:
- utilisation de burins plus petits sans risque de
cassure
- réduction des risques de cassure lors du travail
sur des matériaux mous ou cassants.
- contrôle parfait de l’outil pour travaux précis
DEL témoin de fonctionnement (fig. B)
Le témoin indicateur de service rouge (3) s’allume
quand les charbons sont presque usés pour indiquer
qu’il y a lieu de faire réviser l’outil. Le moteur sera
automatiquement mis hors circuit au bout d’environ
8 heures de fonctionnement. Pour changer les
charbons, faire appel à un Service agréé DEWALT.
Confiez votre outil à un réparateur DEWALT agréé.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
37
FRANÇAIS
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble
de rallonge homologué adapté pour la puissance
absorbée de cet outil (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est
de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
• Pour démonter le foret, tirer vers l’arrière la bague
de blocage du porte-outil (6) et enlever le foret.
Sélection du mode de fonctionnement
(fig. D1 & D2)
Cet outil s’utilise en deux modes de travail (fig. D1) :
Perçage avec percussion pour béton et
maçonnerie
Percussion seulement : pour petits
travaux de burinage, de rainurage et de
démolition
Dans ce mode, le marteau
électropneumatique peut aussi servir de
levier pour dégager un foret bloqué.
• Pour sélectionner le mode de fonctionnement,
appuyez sur le bouton de verrouillage (5) et
tournez le commutateur de mode (4) jusqu’à ce
qu’il soit dirigé vers le symbole du mode
souhaité.
• Relâchez le bouton de verrouillage et vérifiez que
le commutateur est bloqué sur sa position.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au réglage.
Montage et démontage des accessoires
SDS-max® (fig. C1 & C2)
Cet outil utilise des forets et des burins SDS-max®
(l’encart dans la fig. C2 représente la section de la
queue d’un accessoire SDS-max®).
• Graissez la queue du foret.
N’appliquez qu’une petite quantité de
lubrifiant sur la queue du foret.
Ne lubrifiez pas la machine.
• Insérez la queue du foret dans le porte-outil (6),
appuyez et faites légèrement tourner le foret
jusqu’à ce que la bague soit bien en place.
• Tirez sur le foret pour vérifier s’il est bloqué
correctement. La fonction de percussion exige
que le foret soit capable de se déplacer dans le
sens axial de plusieurs centimètres lorsqu’il est
bloqué dans le porte-outil.
38
Réglage de la position du burin
Le burin peut être bloqué en 8 positions différentes
(fig. D2).
• Tournez le commutateur de mode (4) jusqu’à ce
qu’il soit dirigé vers le haut.
• Tournez le burin dans la position requise.
• Placez le commutateur de mode (4) sur la
position « percussion seulement ».
• Tournez le burin jusqu’à ce qu’il se bloque.
Réglage de la vitesse et de l’impact
électroniques (fig. B)
• Choisissez le niveau désiré au moyen du
régulateur (2). La vitesse et l’énergie d’impact
augmentent à mesure que le chiffre s’élève.
Le chiffre variant de “1” (puissance réduite) à “5”
(plein régime), l’outil est extrêmement flexible et
s’adapte à bon nombre d’applications.
L’expérience dictera le réglage exact. Par ex.
- lorsque vous travaillez des matériaux mous ou
cassants, ou lorsque vous souhaitez minimiser
les risques de cassure, placez le régulateur en
position “1” ou “2” (faible) ;
FRANÇAIS
- pour la démolition ou le perçage de matériaux
plus durs, par contre, choisissez le niveau “5”
(plein régime).
D25600
Grâce à ses niveaux compris entre 1 et 7, l’outil
vous permet un réglage précis en fonction de
l’application souhaitée.
• Desserrer l’écrou à ailettes (17) et introduire la
butée de profondeur (11) par le trou dans le
serre-collier de la poignée latérale.
• Maintenir le foret à l’endroit où le trou va être
percé et régler la butée de profondeur (11)
comme l’indique la figure.
• Serrer l’écrou à ailettes (17).
Mode d’emploi
Assemblage et montage de la poignée latérale
(fig. E1 - E4)
La poignée latérale (8) peut être montée en position
avant ou bien en position arrière, à gauche ou à droite
pour être adaptée aux droitiers et aux gauchers.
Toujours utiliser le marteau
électropneumatique avec la poignée
latérale en place.
Montage en position avant (fig. E1 & E2)
• Engager le collier en métal (16) sur le collet
derrière le porte-outil (6). Comprimer les deux
extrémités, monter la bague (14) et introduire la
cheville (15).
• Mettre en place le serre-collier (13) et visser la
molette de blocage (9) sans la serrer.
• Visser le manche dans la molette de blocage et
le serrer.
• Tourner le support de la poignée latérale dans la
position désirée. Pour percer horizontalement
avec un foret de grande taille, placer le manche à
un angle d’environ 20° pour obtenir un contrôle
optimal (fig. E2).
• Serrer le support de la poignée latérale en serrant
la molette de blocage (9).
Montage en position arrière (fig. E3 & E4)
La position arrière est particulièrement utile en cas
de travaux dans les plafonds ou les sols. Voir la fig. D4.
• Desserrer le manche et l’enlever de sa position
avant. Laisser le support de la poignée latérale (8)
en place pour pouvoir continuer à utiliser la butée
de profondeur.
• Visser le manche directement dans un des
logements arrière (10) prévus à cet effet.
Réglage de la profondeur de perçage (fig. F)
• Introduire un foret adapté.
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Pour votre propre sécurité, maintenez
toujours l’outil avec les deux mains.
• Renseignez-vous sur l’emplacement des
tuyauteries et des câblages.
• Appliquer une force modérée (environ
20 kg) sur l’outil. Une pression excessive
n’accélère pas le perçage ou le fraisage
mais altère la performance de l’outil et
risque de réduire sa durée de vie.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur
l’interrupteur marche/arrêt (1).
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Perçage à l’aide d’un foret plein (fig. A)
• Insérez le foret approprié.
• Placez le commutateur de mode (4) sur la
position « perçage avec percussion ».
• Régler le régulateur de vitesse et d’impact
électroniques (2).
• Assembler et ajuster la poignée latérale (8).
• Si nécessaire, régler la profondeur de perçage.
• Marquer l’endroit où le trou va être percé.
• Placez le foret à l’endroit marqué et mettez l’outil
en marche.
• Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail
et avant de débrancher l’outil.
Perçage avec un trépan (fig. A)
• Introduire un trépan adapté.
• Monter le foret pilote dans le trépan.
• Placez le commutateur de mode (4) sur la
position « perçage avec percussion ».
• Régler le régulateur de vitesse et d’impact
électroniques (2) sur une vitesse moyenne ou
élevée.
39
FRANÇAIS
• Assembler et ajuster la poignée latérale (8).
• Placez le foret pilote à l’endroit marqué et mettez
l’outil en marche. Percer jusqu’à ce que le trépan
pénètre le béton d’environ 1 cm.
• Arrêtez l’outil et enlevez le foret pilote.
Reprendre le travail en plaçant le trépan dans le
trou existant.
• En cas de perçage d’une structure plus épaisse
que la profondeur du trépan, casser régulièrement
la carotte de béton qui se forme à l’intérieur du
trépan.
Pour éviter d’endommager le béton en fin de
perçage, percer un trou du diamètre du foret
pilote à travers toute l’épaisseur de la structure.
Ensuite, percer au trépan la moitié du trou en
partant de chacun des côtés.
• Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail
et avant de débrancher l’outil.
Burinage et fraisage (fig. A)
• Insérez un burin adapté et tournez-le à la main
pour le bloquer dans une des 8 positions.
• Placez le commutateur de mode (4) sur la
position « percussion seulement ».
• Régler le régulateur de vitesse et d’impact
électroniques (2).
• Assembler et ajuster la poignée latérale (8).
• Mettez l’outil en marche et commencez à
travailler.
• Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail
et avant de débrancher l’outil.
Divers types de forets et de burins SDS-max® sont
disponibles en option.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
L’entretien de l’outil doit être effectué dès que le
voyant lumineux s’allume.
40
• Le marteau électro-pneumatique ne peut être
réparé par l’utilisateur. Faites-le réviser par un
réparateur agréé par DEWALT après les 80
premières heures de travail. Au cas où un
problème se manifesterait plus tôt, contactez
votre service DEWALT agréé.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être dégagées.
Nettoyer régulièrement le boîtier avec un chiffon
doux.
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve d’achat.
Ce service comprend pièces et main-d’oeuvre
pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
41
ITALIANO
TASSELLATORE ELETTROPNEUMATICO
D25500/D25600
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT
uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Dati tecnici
D25500
Tensione
V 230
Potenza assorbita
W 1.050
Forza di percussione
J 1-9
Capacità massima
di foratura calcestruzzo:
- con punte integrali
mm 12 - 40
- con punte a corona
mm 40 - 90
Capacità ottimale
di foratura calcestruzzo:
- con punte integrali
mm 18 - 30
Posizioni scalpello
8
Portautensile
SDS-max®
Peso
kg 6,5
Fusibili:
Modelli da 230 V
D25600
230
1.150
1 - 10
12 - 45
40 - 100
20 - 38
8
SDS-max®
6,6
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
D25500/D25600
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
D25500 D25600
LpA (rumorosità)
dB(A)*
90,5
90,5
LWA (potenza sonora)
dB(A)
103,5
103,5
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito.
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
D25500 D25600
9,7 m/s2 9,8 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Indica pericolo di scossa elettrica.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
42
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che bambini o persone estranee
tocchino l’utensile o il cavo di prolunga. Per i
ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta la
supervisione di un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo idoneo,
appositamente previsto e contrassegnato per
l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza
limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione.
Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e
dagli bordi taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo.
43
ITALIANO
Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Controllare
periodicamente lo stato del cavo di
alimentazione, e se danneggiato farlo riparare
presso un Centro di Assistenza tecnica
autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti, ed
altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Tassellatore elettropneumatico
1 Impugnatura laterale
1 Asta di profondità regolabile
1 Tubetto di lubrificante per punte
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
44
Descrizione (fig. A)
Il tassellatore elettropneumatico D25500/D25600 è
stato progettato per l’utilizzo professionale in lavori
di perforazione a percussione, scheggiatura leggera
e scalpellatura e demolizione.
1 Interruttore acceso/spento
2 Selettore del controllo elettronico velocità e
percussioni
3 Indicatore LED di manutenzione (D25600)
4 Selettore di modalità
5 Fermo di sicurezza
6 Portautensile
7 Collare
8 Impugnatura laterale
9 Ghiera bloccamorsetto dell’impugnatura laterale
10 Foro fissaggio impugnatura in posizione arretrata
11 Asta di profondità regolabile
12 Impugnatura posteriore
Funzione di avviamento lento
Il limitatore di spunto consente un’erogazione
graduale di corrente all’utensile nella fase di
avviamento: ciò permette l’accelerazione
progressiva, evitando lo strappo iniziale.
Questo dispositivo è particolarmente utile per motivi
di sicurezza, quando si opera in spazi ristretti.
Frizione di sicurezza
L’innesto limitatore di coppia riduce l’erogazione della
coppia massima trasmessa all’operatore in caso
d’inceppamento di una punta di trapano. Il dispositivo
previene anche l’arresto improvviso della rotazione e
del motore. La frizione è stata tarata in fabbrica e
pertanto non può essere modificata.
Controllo elettronico della velocità e percussione
(fig. B)
La regolazione elettronica della velocità e delle
percussioni (2) offre i seguenti vantaggi:
- impiego di accessori di piccole dimensioni senza
il rischio di rottura delle punte
- minima rottura durante la lavorazione di materiale
morbido o fragile
- controllo ottimale dell’utensile per scalpellature di
precisione
ITALIANO
Indicatore LED di manutenzione (fig. B)
L’indicatore Led rosso (3) si accende quando lo stato
di usura delle spazzole al carbone ha superato il
limite massimo ed è necessaria la sostituzione.
Dopo un ciclo di circa 8 ore operative il motore si
spegne automaticamente. Le spazzole al carbone
non possono essere sostituite dall’utente.
Affidare l’utensile ad un centro di riparazioni
autorizzato DEWALT.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Inserimento e rimozione degli accessori ad
attacco SDS-max® (fig. C1 & C2)
Questa macchina usa punte e scalpelli ad attacco
SDS-max® (fare riferimento all’inserto di fig. C2 per la
sezione trasversale dell’attacco di una punta
SDS-max®).
• Pulire e ingrassare lo stelo della punta.
Applicare allo stelo solo una quantità
ridotta di lubrificante. Non applicare
lubrificante alla macchina.
• Inserire la punta di perforazione nel portapunte (6),
premerla e farla ruotare leggermente fino a che il
manicotto non scatta in posizione.
• Tirare la punta per verificare che sia
correttamente bloccata. Per il funzionamento a
percussione si rende necessario che la punta
possa muoversi di alcuni centimetri lungo il proprio
asse, dopo essere stata fissata nel portapunta.
• Per rimuovere la punta, tirare verso il retro il
manicotto di bloccaggio (6) del portapunte ed
estrarre la punta dal portapunta.
Selezione del modo di funzionamento (fig. D1 & D2)
Questo attrezzo può essere adoperato in due
diverse modalità (fig. D1):
Trapanatura a percussione - per
perforare calcestruzzo e muratura;
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Martellamento solo - per interventi di
scheggiatura leggera, scalpellatura e
demolizione leggera.
In questa modalità il tassellatore
elettropneumatico può essere impiegato
anche come leva per liberare punte
bloccate.
45
ITALIANO
• Per selezionare il tipo di modalità operativa,
spingere il fermo di sicurezza (5) e ruotare il
selettore di modalità (4) finché non punta sul
simbolo richiesto.
• Sbloccare il fermo di sicurezza e controllare che il
selettore di modalità sia bloccato in posizione.
Impostazione della posizione scalpello
Lo scalpello può essere impostato e bloccato in 8
posizioni diverse (fig. D2).
• Ruotare il selettore di modalità (4) finché non
punta verso l’alto.
• Ruotare lo scalpello nella posizione desiderata.
• Mettere il selettore di modalità (4) in posizione di
“martellamento solo”.
• Ruotare lo scalpello finché non si blocca in
posizione.
Regolazione elettronica della velocità e delle
percussioni (fig. B)
• Ruotare il selettore (2) portandolo al livello
desiderato. Al progressivo aumento dei numeri
del corrisponde una velocita’ ed una forza di
percussione maggiori. La gamma di selezione tra
5 diverse posizioni, dalla “1” (minimo) alla “7”
(massima potenza), rende l’apparecchio
estremamente versatile ed adatto agli impieghi
più disparati. La scelta dovrà essere effettuata in
base alla pratica. Per esempio:
- Quando si lavorano materiali morbidi e fragili, o
quando è necessaria una forza di rottura
minima, impostare il selettore su “1” o “2”
(basso);
- Per perforare o rompere materiali più duri,
collocare il selezionatore su “5” (massima
potenza).
D25600
La gamma di selezione tra 7 diverse posizioni, dalla
“1” (minimo) alla “7” (massima potenza) consente di
regolare perfettamente l’attrezzo in base all’impiego.
Assemblaggio e montaggio dell’impugnatura
laterale (fig. E1 - E4)
L’impugnatura laterale (8) può essere montata in
posizione sia anteriore che posteriore e su entrambi i
lati, a seconda che l’operatore sia destrorso o
mancino.
46
L’attrezzo deve essere adoperato
sempre con l’impugnatura laterale
montata correttamente.
Montaggio nella posizione avanzata (fig. E1 & E2)
• Fissare la staffa d’acciaio (16) sul collare (7) oltre
il portapunta (6). Avvicinare le due estremità della
staffa, montare la boccola (14) ed inserirvi la
spina (15).
• Posizionare il morsetto dell’impugnatura (13) e
montarvi sopra la ghiera (9) senza stringere.
• Avvitare l’impugnatura laterale (8) nella ghiera e
stringere.
• Far quindi ruotare tutto l’insieme di fissaggio
dell’impugnatura orientandolo nella posizione più
congeniale. Per forature orizzontali con una
punta pesante, sistemare l’impugnatura in un
angolo di 20° circa in modo da ottimalizzare la
presa (fig. E2).
• Bloccare l’assieme nella posizione desiderate
stringendo la ghiera (9).
Montaggio nella posizione arretrata (fig. E3 & E4)
Il montaggio in posizione arretrata risulta
particolarmente utile per lavori in alto o in basso
(pavimento). Fare riferimento alla fig. D4.
• Svitare l’impugnatura laterale (8) e smontarla
dalla posizione avanzata. Lasciare il resto del
meccanismo di fissaggio nella posizione in cui si
trova in modo da permettere l’uso dell’asta di
regolazione della profondità.
• Avvitare l’impugnatura direttamente in uno dei
fori di posizionamento (10) posti sui due lati
dell’apparecchio.
Regolazione della profondità di foratura (fig. F)
• Inserire la punta richiesta.
• Allentare il dado alettato di bloccaggio (17) ed
introdurre l’asta di regolazione della profondità
(11) nel foro del morsetto dell’impugnatura.
• Spingere la punta contro una superficie secondo
l’angolazione richiesta e regolare l’asta di
profondità (11) nel modo illustrato.
• Stringere il dado di bloccaggio (17).
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
ITALIANO
• Per motivi di sicurezza l’attrezzo deve
essere utilizzato sempre afferrandolo con
entrambe le mani.
• Fare attenzione a non forare tubi o fili
elettrici.
• Esercitare solo una pressione modesta
sull’utensile (circa 20 kg). La pressione
eccessiva non solo non aumenta la
velocità di foratura o di scalpellatura ma
influisce negativamente anche sulla
durata dell’utensile.
Accensione e spegnimento (on e off) (fig. A)
• Per accendere l’attrezzo, premere l’interruttore
on/off (1).
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
Foratura con punte integrali (fig. A)
• Inserire la punta appropriata.
• Mettere il selettore di modalità (4) in posizione di
“trapanatura a percussione”.
• Regolare al valore desiderato il selettore
elettronico della velocità e dell’impatto (2).
• Montare l’impugnatura laterale (8) e regolarne il
posizionamento.
• Se necessario, impostare la profondità di
trapanatura.
• Fare un segno laddove si intende praticare il foro.
• Collocare la punta sull’area prescelta e
accendere l’attrezzo.
• Spegnete sempre l’utensile al termine del lavoro
e prima di disinserire la spina.
Foratura con punte a corona (fig. A)
• Inserire la punta a corona del tipo richiesto.
• Assemblare la punta di centraggio nella punta a
corona.
• Mettere il selettore di modalità (4) in posizione di
“trapanatura a percussione”.
• Regolare il selettore elettronico della velocità e
dell’impatto (2) a una velocità moderata o alta.
• Montare l’impugnatura laterale (8) e regolarne il
posizionamento.
• Collocare la punta di centraggio sull’area
prescelta e accendere l’attrezzo. Iniziare la
foratura arrestandosi quando la punta a corona è
penetrata per 1 cm circa nel calcestruzzo.
• Arrestare l’attrezzo ed estrarre la punta di
centraggio. Inserire la punta a corona nel foro e
procedere con la foratura.
• Se si fora in una struttura di spessore maggiore
della profondità della punta a corona eliminare ad
intervalli regolari il calcestruzzo all’interno della
punta.
Per evitare di asportare o fessurare
involontariamente il calcestruzzo intorno al foro,
ricavare prima un foro passante del diametro
della punta di centraggio, il quale attraverserà
tutta la struttura. Quindi procedere perforando
con la punta a corona da entrambi i lati.
• Spegnete sempre l’utensile al termine del lavoro
e prima di disinserire la spina.
Scheggiatura e scalpellatura (fig. A)
• Inserire lo scalpello del tipo richiesto e ruotarlo
manualmente per bloccarlo in una delle 8
posizioni possibili.
• Mettere il selettore di modalità (4) in posizione di
“martellamento solo”.
• Regolare al valore desiderato il selettore
elettronico della velocità e dell’impatto (2).
• Montare l’impugnatura laterale (8) e regolarne il
posizionamento.
• Accendere l’attrezzo e iniziare a lavorare.
• Spegnete sempre l’utensile al termine del lavoro
e prima di disinserire la spina.
Sono disponibili numerosi tipi di punte SDS-max®.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
L’intervento di manutenzione dell’attrezzo deve
essere eseguito non appena s’illumina il LED.
• Le operazioni di riparazione e manutenzione di
questo utensile non possono essere realizzate
dall’utente. Portare l’utensile da un riparatore
autorizzato DEWALT dopo circa 80 ore d’uso.
47
ITALIANO
Se sorgono problemi prima di questo termine,
rivolgersi ad un riparatore DEWALT autorizzato.
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto
acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per
ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza
Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro
del presente manuale). In alternativa, sul nostro
sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un
elenco dei Centri di Assistenza Tecnica DEWALT,
completo di dettagli sul servizio assistenza postvendita.
48
NEDERLANDS
BOORHAMER D25500/D25600
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare
partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
V
Opgenomen vermogen
W
Slagenergie
J
Boorcapaciteit in beton:
- massieve boren
mm
- boorkronen
mm
Optimale boorcapaciteit in beton:
- massieve boren
mm
Beitelposities
Accessoire-houder
Gewicht
kg
Zekeringen:
230 V machines
D25500
230
1.050
1-9
D25600
230
1.150
1 - 10
12 - 40
40 - 90
12 - 45
40 - 100
18 - 30
8
SDS-max®
6,5
20 - 38
8
SDS-max®
6,6
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
D25500/D25600
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
D25500
D25600
LpA (geluidsdruk)
dB(A)*
90,5
90,5
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
103,5
103,5
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
D25500
D25600
9,7 m/s2
9,8 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
49
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen
(bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.)
kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubber
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
50
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de
sleutels en andere hulpgereedschappen zijn
verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken.
NEDERLANDS
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het
onderhoud en het vervangen van accessoires.
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWalt Servicecenter repareren. Controleer het verlengsnoer
regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn.
Ga na of de accessoires en hulpstukken correct
zijn gemonteerd en of aan alle andere voorwaarden
voor een juiste werking is voldaan.
Ga bij vervanging of reparatie van beschadigde
veiligheidsinrichtingen of defecte onderdelen te
werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming
van ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boorhamer
1 Zijhandgreep
1 Diepte-aanslag
1 Tube smeermiddel voor boren
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw D25500/D25600 boorhamer is ontworpen voor
professioneel gebruik: hamerboren en lichte beitel-,
hak- en sloopwerkzaamheden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Aan/uit-schakelaar
Elektronische toerental- en slagsterkteregeling
Service-indicatielampje (D25600)
Keuzeschakelaar
Vergrendeling
Accessoire-houder
Kraag
Zijhandgreep
Klemwiel voor zijhandgreep
Schroefpositie zijhandgreep, achter
Diepte-aanslag
Achterste handgreep
Aanloopstroombegrenzing
Dankzij de aanloopstroombegrenzing komt de motor
bij het starten van de machine langzaam op toeren.
De boor blijft daardoor goed op de plaats waar het
gat geboord moet worden. De aanloopstroombegrenzing voorkomt tevens dat er een aanloopschok
optreedt wanneer de machine wordt gestart met de
boor in een bestaand gat.
Koppelbegrenzing
De koppelbegrenzing beperkt de maximum
koppelreactie naar de gebruiker in geval van
vastlopen van het boortje. Hierdoor wordt tevens
vastlopen van motor en overbrenging voorkomen.
De koppelbegrenzing is in de fabriek vast ingesteld.
Elektronische toerental- en slagsterkteregeling
(fig. B)
De elektronische toerental- en slagsterkteregeling (2)
biedt de volgende voordelen:
- gebruik van kleinere beitels zonder gevaar voor
breken
- beperkt wegbreken bij werken in lichte, brosse
materialen
- optimale beheersing van de machine voor
precisie-boor- en beitelwerk
Service-indicatielampje (fig. B)
Het rode service-indicatielampje (3) licht op wanneer
de koolborstels bijna versleten zijn ten teken dat de
machine aan een onderhoudsbeurt toe is. Na de
volgende 8 bedrijfsuren wordt de motor dan
automatisch uitgeschakeld. De koolborstels kunnen
niet door de gebruiker worden vervangen. Breng de
machine naar een erkend Service-center.
51
NEDERLANDS
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
• Voor het verwijderen de borgkraag (6) naar
achteren trekken en de boor uitnemen.
Kiezen van de boorstand (fig. D1 & D2)
De klopboormachines hebben twee verschillende
bedrijfsmodes (fig. D1):
Hamerboren: voor boren in steen en
beton.
Hameren: voor licht beitel-, hak- en
sloopwerk.
In deze stand kunt u de machine ook
gebruiken als hefboom om een
vastgelopen boor los te wrikken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Plaatsen en verwijderen van SDS-max®accessoires (fig. C1 & C2)
Deze machine werkt met SDS-max® boren en
beitels (zie inzet in fig. C2 voor een doorsnede van
een SDS-max® boorschacht).
• Reinig de boorschacht en vet deze in.
Breng slechts een beperkte hoeveelheid
smeermiddel op de boorschacht aan.
Breng geen smeermiddel op de machine
aan.
• Steek de boorschacht in de houder (6), en druk
de boor aan en draai hem iets totdat de kraag in
de juiste positie vastklikt.
• Trek aan de boor om te controleren of deze goed
vastzit. In de hamerfunctie moet de boor enkele
centimeters naar binnen en naar buiten kunnen
bewegen.
52
• Om de functie te selecteren, drukt u de
vergrendeling (5) in en draait u de
keuzeschakelaar (4) naar het symbool van de
gewenste functie.
• Laat de vergrendeling los en controleer of de
keuzeschakelaar vergrendeld is.
Bepalen van de stand van de beitel
De beitel kan in 8 verschillende standen worden
vergrendeld (fig. D2).
• Draai de keuzeschakelaar (4) naar boven.
• Draai de beitel in de gewenste stand.
• Zet de keuzeschakelaar (4) op hameren.
• Draai de beitel iets totdat hij op zijn plaats vastzit.
Instellen van de elektronische toerental- en
slagsterkteregeling (fig. B)
• Zet het stelwiel (2) in de gewenste stand.
Hoe hoger het getal, hoe groter de snelheid en
de slagsterkte. Het bereik gaat van “1” (lage
snelheid/hoog koppel) tot “5” (hoge snelheid/laag
koppel). De machine is dus uiterst flexibel en
geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingen.
De juiste instelling wordt proefondervindelijk
vastgesteld. Bijvoorbeeld:
- bij beitel- of boorwerk in licht, bros materiaal,
of indien minimaal wegbreken is gewenst, kiest
u stand “1” of “2”;
- bij hak- of boorwerk in hard materiaal kiest u
stand “5”.
NEDERLANDS
D25600
Met instelmogelijkheden van “1” tot “7” kan deze
machine nog preciezer voor het gekozen materaal
worden ingesteld.
Assembleren en bevestigen van de zijhandgreep
(fig. E1 - E4)
De zijhandgreep (8) kan aan de voorkant gemonteerd
worden of aan weerszijden van de machine aan de
achterkant, voor linkshandige of rechtshandige
gebruikers.
Gebruik de machine alleen als de
zijhandgreep op juiste wijze is gemonteerd.
Bevestiging aan de voorkant (fig. E1 & E2)
• Klik de stalen ring (16) over de kraag (7) achter
de houder (6). Knijp beide uiteinden samen,
monteer de bus (14) en steek de pen (15) erin.
• Plaats de klem (13) en schroef er het klemwiel (9)
op. Draai niet volledig aan.
• Schroef de zijhandgreep (8) in het klemwiel en
draai deze vast.
• Draai de montagesteun van de zijhandgreep in
de gewenste stand. Voor horizontaal boren met
een zware boor, de zijhandgreep in een hoek van
ongeveer 20&& plaatsen (fig. E2). Zo wordt een
optimale beheersing van de machine verkregen.
• Fixeer de montagesteun van de zijhandgreep
door het klemwiel (9) vast te draaien.
Bevestiging aan de achterkant (fig. E3 & E4)
Bij het boren in plafonds of vloeren is het zeer
praktisch de zijhandgreep in de achterste positie te
bevestigen. Zie fig. D4.
• Schroef de zijhandgreep (8) los maar laat de
montagesteun op zijn plaats i.v.m het gebruik
van de diepte-aanslag.
• Schroef de zijhandgreep direct in een van de
schroefgaten aan de achterkant (10), links of rechts.
Instellen van de boordiepte (fig. F)
• Plaats de juiste boor in de houder.
• Draai de vleugelmoer (17) los en steek de diepteaanslag (11) door het gat in de klem van de
zijhandgreep.
• Druk de boor in een rechte hoek tegen een
oppervlak en stel de diepteaanslag (11) in zoals
afgebeeld.
• Draai de vleugelmoer (17) vast.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Houd de machine met beide handen
vast, voor uw eigen veiligheid.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Oefen geen overmatige druk uit op de
machine (ca. 20 kg). Overmatige druk op
de machine versnelt het boren niet maar
resulteert juist in slechtere prestaties en
voortijdige slijtage van de machine.
In- en uitschakelen (fig. A)
• Om de machine in te schakelen, drukt u de aan/
uit-schakelaar (1) in.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Boren met een massieve boor (fig. A)
• Plaats de juiste boor.
• Zet de keuzeschakelaar (4) op hamerboren.
• Stel de elektronische toerental- en
slagsterkteregeling (2) in.
• Monteer de zijhandgreep (8) en stel deze in.
• Stel, indien noodzakelijk, de boordiepte in.
• Markeer de plek waar het gat moet worden
geboord.
• Plaats de boor op de gemarkeerde plek en
schakel de machine in.
• Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is
beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Boren met een kroonboor (fig. A)
• Plaats de juiste kroonboor.
• Plaats het centreerboortje in de kroonboor.
• Zet de keuzeschakelaar (4) op hamerboren.
• Stel de elektronische toerental- en
slagsterkteregeling (2) op matige tot hoge
snelheid in.
• Monteer de zijhandgreep (8) en stel deze in.
• Plaats het centreerboortje op de plek waar het
gat geboord moet worden en schakel de
machine in. Boor totdat de kroonboor ongeveer
1 cm in het beton vreet.
53
NEDERLANDS
• Stop de machine en verwijder het centreerboortje.
Plaats de kroonboor weer in het gat en ga verder
met boren.
• Wanneer het te boren gat dieper is dan de diepte
van de kroonboor, verwijder dan regelmatig de
ronde betoncilinder die zich in de kroonboor vormt.
Om beschadiging van het beton rondom het
geboorde gat te voorkomen, eerst voorboren.
Gebruik hiertoe een boor met dezelfde diameter
als die van het centreerboortje en boor hiermee
helemaal door het beton heen. Vervolgens het
gat vanaf beide zijden naar het midden toe boren.
• Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is
beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Beitelen en hakken (fig. A)
• Plaats de juiste beitel en draai deze met de hand
in een van de 8 posities vast.
• Zet de keuzeschakelaar (4) op hameren.
• Stel de elektronische toerental- en
slagsterkteregeling (2) in.
• Monteer de zijhandgreep (8) en stel deze in.
• Schakel de machine in en begin met werken.
• Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is
beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Diverse typen SDS-max®-accessoires zijn als optie
verkrijgbaar.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Er dient onderhoud aan de machine te worden
uitgevoerd zodra de het indicatielampje oplicht.
• De machine kan niet door de gebruiker worden
gerepareerd. Breng de machine naar een erkend
DEWALT Service-center na ongeveer
80 gebruiksuren.
54
Mochten er zich eerder problemen voordoen,
neem dan contact op met een erkend DEWALT
Service-center.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw aankoopbewijs
en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het dichtstbijzijnde
Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT
Service-centers en nadere informatie over onze
service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
55
NORSK
BOREHAMMER D25500/D25600
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Slagenergi
Borekapasitet i betong:
- massive bor
- kjernebor
Optimalt boreområde
i betong:
- massive bor
Meiselposisjoner
Verktøyholder
Vekt
D25500
V 230
W 1.050
J 1-9
mm 12 - 40
mm 40 - 90
D25600
230
1.150
1 - 10
12 - 45
40 - 100
D25500/D25600
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
mm 18 - 30
8
SDS-max®
kg 6,5
20 - 38
8
SDS-max®
6,6
D25500 D25600
LpA (lydnivå)
dB(A)*
90,5
90,5
LWA (akustisk effekt)
dB(A)
103,5
103,5
* ved brukerens øre
Sikring:
230 V
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen.
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
D25500 D25600
9,7 m/s2 9,8 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Betegner risiko for elektrisk støt.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
56
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen
før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar
bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik
at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere
risikoen for elektrisk støt, personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn eller andre besøkende komme i
kontakt med verktøyet eller skjøteledningen.
Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for, som for eksempel å
fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket
med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du
får begge hendene fri til å arbeide med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
57
NORSK
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt
er riktig montert og er slik det skal være.
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kontroll av pakkens innhold
Elektronisk turtalls- og slagkontroll (fig. B)
Den elektroniske turtalls- og slagkontrollen (2)
innebærer følgende fordeler:
- bruk av mindre tilbehør uten risiko for brekkasje
- redusert omfang av brudd ved meisling eller
boring i myke eller sprø materialer.
- optimal verktøykontroll for presis meisling
Pakken inneholder:
1 Borhammer
1 Sidehåndtak
1 Dybdeanlegg
1 Tube med smøremiddel
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Strømbryter
Elektronisk turtalls- og slagkontroll
Servicelampe (D25600)
Modusvalgbryter
Sikringslås
Verktøyholder
Krage
Sidehåndtak
Låsehjul for sidehåndtak
Håndtak bak
Dybdeanlegg
Bakre hendel
Funksjon for myk start
Myk start gjør det mulig å øke turtallet langsomt,
slik at boret holder seg stabilt på det stedet man
skal bore hull. Den myke starten reduserer den
vridningsreaksjonen som oppstår når maskinen
startes mens det bores i et eksisterende hull.
Sikkerhetskobling
Sikkerhetskoblingen reduserer det maksimale
dreiemomentet som overføres til brukeren i tilfelle
fastkiling av en drillbit. Denne egenskapen beskytter
også utveksling og motor mot blokkering.
Sikkerhetskoblingen er innstilt på fabrikken og kan
ikke forandres.
Servicelampe (fig. B)
Den røde serviceindikatorlampen (3) lyser når
kullbørstene er nesten utslitt, og viser at maskinen
trenger service. Etter ytterligere 8 timers bruk slås
motoren deretter automatisk av. Kullbørstene kan
ikke skiftes av brukeren. Ta verktøyet med til en
autorisert DEWALT-reparatør.
Beskrivelse (fig. A)
Elektrisk sikkerhet
Din D25500/D25600 borehammer er konstruert for
profesjonell bruk: hammerboring og lett hakke-,
meisle- og rivningsarbeid.
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
58
NORSK
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
I denne modusen kan verktøyet også
brukes som vektarm for å løsne en
fastkilt meisel.
• Du velger driftsmodus ved å trykke inn
sikkerhetslåsen (5) og dreie modusvalgbryteren
(4) til den peker mot symbolet for ønsket modus.
• Slipp sikkerhetslåsen og kontroller at
modusvalgbryteren er låst på plass.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Sette inn og fjerne SDS-max®-tilbehør
(fig. C1 & C2)
Denne maskinen bruker SDS-max® bor og meisler
(se tverrsnitt av SDS-max® borskaft i fig. C2).
• Rengjør og smør bit-skaftet.
Påfør kun en liten mengde smøremiddel
på bit-skaftet. Ikke påfør smøremiddel på
maskinen.
• Sett bit-skaftet i verktøyholderen (6), trykk inn og
drei biten lett rundt til mansjetten klikker på plass.
• Trekk i biten for å sjekke at den sitter riktig. Ved
hamring må biten kunne beveges aksialt flere
centimeter når den er låst fast i verktøyholderen.
• For å fjerne boret trekkes festesystemets
låsekrage (6) bakover slik at boret kan tas ut.
Valg av funksjon (fig. D1 & D2)
Verktøyet har to driftsmodi (fig. D1):
Hammerboring: for boring i betong og
murverk.
Kun hamring for lett hakking, meisling og
rivningsarbeide.
Indeksering av meiselposisjon
Meiselen kan indekseres og låses i 8 forskjellige
posisjoner (fig. D2).
• Drei på modusvalgbryteren (4) til den peker opp.
• Drei meiselen til ønsket stilling.
• Still inn modusvalgbryteren (4) på «kun hamring».
• Drei meiselen til den låses på plass.
Innstilling av den elektroniske turtalls- og
slagkontrollen (fig. B)
• Drei hjulet (2) til ønsket nivå. Jo høyere tall, desto
høyere turtall og slagenergi. Verktøyet har
innstillinger fra ”1” (lavt) til ”5” (full effekt). Dermed
blir det svært allsidig og kan brukes til mange
forskjellige oppgaver. Nødvendig innstilling
tilpasses etter erfaring. F.eks.:
- Ved meisling eller boring i mykt, sprøtt
materiale, eller når minimalt med brudd ønskes,
stilles hjulet til ”1” eller ”2” (lavt).
- Ved oppbryting eller boring i hardere
materialer, stilles hjulet til ”5” (full effekt).
D25600
Bruk hjulinnstillingene mellom ”1” og ”7” til å
finjustere i henhold til formålet.
Sidehåndtaket settes sammen og festes
(fig. E1 - E4)
Sidehåndtaket (8) kan festes foran eller bak på
begge sider av maskinen, slik at både høyre- og
venstrehendte kan bruke den.
Sidehåndtaket må alltid sitte riktig på når
du bruker verktøyet.
Montering foran (fig. E1 & E2)
• Før stålringen (16) over kragen (7) bak
festesystemet (6). Klem begge endene sammen,
monter bøssingen (14) og sett i pinnen (15).
59
NORSK
• Sett på klemmen (13) og skru på låsehjulet (9).
Ikke stram det.
• Skru sidehåndtaket (8) på låsehjulet og stram det.
• Drei montasjestøtten til sidehåndtaket til ønsket
posisjon. Ved boring horisontalt med et tungt bor
settes sidehåndtaket i en vinkel på ca. 20° for
optimal kontroll (fig. E2).
• Lås sidehåndtakets montasjestøtte ved å
stramme låsehjulet (9).
Montering bak (fig. E3 & E4)
Den bakre posisjonen er særlig nyttig ved boring i
himlinger eller gulv. Se fig. D4.
• Skru løs sidehåndtaket (8) og ta det av.
La sidehåndtakets montasjestøtte bli sittende
foran slik at dybdeanlegget kan brukes.
• Skru sidehåndtaket inn i et av hullene bak (10),
på høyre eller venstre side av verktøyet.
Innstilling av boredybde (fig. F)
• Sett i det riktige boret.
• Løsne vingemutteren (17) og stikk dybdeanlegget
(11) gjennom hullet i klemmen for sidehåndtaket.
• Trykk boret vinkelrett mot en overflate og juster
dybdeanlegget (11) som vist.
• Stram vingemutteren (17).
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• For din egen sikkerhets skyld, må du
alltid holde i verktøyet med begge hender.
• Pass på at du er klar over hvor ledninger
og rør befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen (ca. 20 kg).
Stor kraft fører ikke til raskere boring,
men til at maskinen presterer dårligere
og at levetiden eventuelt reduseres.
Skru på og av (fig. A)
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på
strømbryteren (1).
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
Boring med massivt bor (fig. A)
• Sett i riktig tillbehør.
• Still inn modusvalgbryteren (4) på «hammerboring».
60
• Innstill den elektroniske turtalls- og slagkontrollen
(2).
• Monter og juster sidehåndtaket (8).
• Innstill om nødvendig boredybden.
• Marker stedet hvor hullet skal bores.
• Sett drillbiten på plass, og slå på verktøyet.
• Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet
og før støpselet tas ut av stikkontakten.
Boring med kjernebor (fig. A)
• Sett i riktig bor.
• Sett senterboret i kjerneboret.
• Still inn modusvalgbryteren (4) på
«hammerboring».
• Innstill den elektroniske turtalls- og slagkontrollen
(2) til moderat eller høyt hurtighet.
• Monter og juster sidehåndtaket (8).
• Sett senterboret på plass, og slå på verktøyet.
Bor inntil kjernen kommer ca. 1 cm inn i betongen.
• Stopp maskinen, og ta av senterboret.
Sett kjerneboret i hullet og fortsett med boringen.
• Når hullet som skal bores er dypere enn boret,
fjernes sylinderen med betong inni boret med
jevne mellomrom.
For å unngå at det brytes av beongbiter omkring
hullet, bores det først et hull med samme
diameter som senterboret helt gjennom
betongen. Deretter bores det store hullet til
midten fra begge sider.
• Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet
og før støpselet tas ut av stikkontakten.
Hakking og meisling (fig. A)
• Sett i riktig meisel, og drei den for hånd, slik at
den låses i en av de 8 posisjonene.
• Still inn modusvalgbryteren (4) på «kun hamring».
• Innstill den elektroniske turtalls- og slagkontrollen
(2).
• Monter og juster sidehåndtaket (8).
• Slå på verktøyet og begynn å arbeide.
• Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet
og før støpselet tas ut av stikkontakten.
Det finnes ulike typer tilbehør og meisler med
SDS-max®.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
NORSK
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
verktøyet.
Hvis en av lampene begynner å lyse, må verktøyet
vedlikeholdes.
• Denne maskinen skal ikke vedlikeholdes av
brukeren selv. Ta med verktøyet til en autorisert
DEWALT-reparatør etter omtrent 80 timers drift.
Hvis det oppstår problemer før dette, må du
kontakte en autorisert DEWALT-reparatør.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
61
PORTUGUÊS
MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO
D25500/D25600
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de
experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Potência absorvida
Energia de impacto
Gama de perfuração
total em betão:
- brocas sólidas
- brocas de caixa
Gama de perfuração
máxima em betão:
- brocas sólidas
Posições do cinzel
Suporte de ferramenta
Peso
D25500
V 230
W 1.050
J 1-9
D25600
230
1.150
1 - 10
mm 12 - 40
mm 40 - 90
12 - 45
40 - 100
mm 18 - 30
8
SDS-max®
kg 6,5
20 - 38
8
SDS-max®
6,6
D25500/D25600
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE & 98/37/
CEE da Comunidade Europeia, o nível de potência
sonora, medido de acordo com a EN 50144, é:
D25500 D25600
LpA (pressão sonora)
dB(A)*
90,5
90,5
LWA (potência sonora)
dB(A)
103,5
103,5
* junto ao ouvido do operador
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Use protectores auditivos.
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
D25500 D25600
9,7 m/s2 9,8 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
62
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas
(tais como humidade elevada, execução de
soldadura, etc.) a segurança eléctrica pode ser
aumentada intercalando-se um transformador de
separação ou um disjuntor de corrente de
defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças ou visitantes tocarem na
ferramenta nem no cabo de extensão. As crianças
com menos de 16 anos de idade devem ser
vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio
seco, fechado à chave e fora do alcance das
crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor. Verifique se
o interruptor está desligado ao ligar a ferramenta
à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
63
PORTUGUÊS
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique regularmente
os cabos da ferramenta e, no caso de estes
estarem danificados, mande-os consertar a um
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Verifique periodicamente os cabos de extensão e
substitua-os se estiverem danificados. Mantenha
os comandos secos, limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de danos
de modo a assegurar um bom funcionamento e
a obtenção do resultado desejado.
Verifique o bom alinhamento e fixação das peças
móveis e confirme a ausência de ruptura das
peças. Verifique ainda se a montagem foi bem
feita ou se existe qualquer outra condição que
possa impedir que a ferramenta funcione bem.
Mande consertar ou substituir os dispositivos de
protecção ou outras peças danificadas conforme
as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a reparação
de ferramentas eléctricas deverá estar fica
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo electropneumático
1 Punho lateral
1 Batente de profundidade
1 Embalagem com lubrificante
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
64
Descrição (fig. A)
O seu martelo electropneumatico D25500/D25600
foi concebido para aplicações profissionais de
perfuração de percussão e de trabalhos de
cinzelamento e de demolição mais leves.
1 Interruptor on/off
2 Mostrador de controlo electrónico de impacto e
de velocidade
3 LED indicador de assistência (D25600)
4 Selector de modo
5 Trinco de segurança
6 Suporte de ferramenta
7 Colar
8 Punho lateral
9 Fixação do punho lateral
10 Posição do punho lateral traseiro
11 Batente de profundidade
12 Punho traseiro
Função de arranque suave
A função de arranque suave permite que a velocidade
aumente lentamente evitando que a broca se
desloque da posição de furo pretendida, quando a
máquina começa a funcionar. A função de arranque
lento também reduz o contragolpe transmitido às
engrenagens e ao operador no caso do martelo
começar a funcionar com a broca colocada num furo.
Embraiagem limitadora de torque
A embraiagem limitadora de torque evita o contragolpe
no caso de bloqueio da broca. Esta característica
também impede que as engrenagens e o motor
eléctrico parem repentinamente. A embraiagem
limitadora de torque possui uma regulação de
fábrica e não pode ser ajustada.
Controlo electrónico de velocidade e de impacto
(fig. B)
O controlo electrónico de velocidade e de impacto (2)
proporciona as seguintes vantagens:
- utilização de acessórios de pequenas
dimensões, sem o risco de se partirem;
- minimização das quebras durante o
cinzelamento ou perfuração de materiais moles
ou quebraziços;
- um controlo óptimo da ferramenta para uma
operação de cinzelamento precisa.
PORTUGUÊS
LED indicador de assistência (fig. B)
O LED (3) vermelho indicador de assistência acende
quando as escovas de carvão estão a ficar gastas,
informando desta forma que a ferramenta precisa de
fazer uma revisão. Aproximadamente 8 horas de
utilização após o LED acender, o motor pára
automaticamente. As escovas de carvão não
podem ser reparadas pelo utilizador. Leve a
ferramenta a um agente de reparação autorizado
DEWALT.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão.
Verifique sempre se a tensão da rede corresponde à
voltagem indicada na placa de identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144, não
sendo, por isso, necessária uma ligação
à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da tomada.
Como inserir e retirar os acessórios SDS-max®
(fig. C1 & C2)
Esta máquina utiliza brocas e cinzéis SDS-max®
(consulte a gravura na fig. C2 para corte transversal
duma haste de broca SDS-max®).
• Limpe e lubrifique a haste da broca.
Aplique apenas uma pequena quantidade
de lubrificante na haste da broca.
Não aplique lubrificante na máquina.
• Insira a haste da broca no suporte de ferramenta
(6) e prima-o e gire-o levemente até que a manga
encaixe na manga de fixação.
• Puxe a broca para verificar se está
correctamente fixada. Na função de percussão,
a broca deverá deslocar-se axialmente alguns
centímetros, quando estiver fixada no suporte de
ferramentas.
• Para retirar a broca puxe para trás a manga de
fixação do suporte de ferramenta (6) e tire a
broca de dentro do suporte.
Selecção do modo de operação (fig. D1 & D2)
Os berbequins de percussão podem ser utilizados
em dois modos de operação (fig. D1):
Perfuração de percussão: para
perfuração em betão e alvenaria.
Percussão: para aplicações ligeiras
cinzelamento e de demolição.
A ferramenta pode também ser utilizada
neste modo como uma alavanca para
soltar uma broca encravada.
• Para seleccionar o modo de funcionamento,
pressione o fecho de segurança (5) e rode o
selector de modo (4) até ao símbolo do modo
desejado.
• Solte o fecho de segurança e verifique se o
selector de modo está fixe na respectiva posição.
Determinação da posição do cinzel
O cinzelamento pode ser seleccionado e travado em
8 posições diferentes (fig. D2).
• Rode o selector de modo (4) até ficar virado para
cima.
• Rode o cinzel na posição requerida.
• Regule o selector de modo (4) para a posição
“percussão”.
• Rode o cinzel até à respectiva posição.
65
PORTUGUÊS
Regulação do mostrador de controlo electrónico
de velocidade e de impacto (fig. B)
• Rode o mostrador (2) para o nível desejado.
Quanto mais alto for o número, maior será a
energia de impacto e velocidade. As regulações
do mostrador que vão desde “1” (baixo) até “5”
(potência máxima), tornam esta ferramenta
extremamente flexível e de fácil adaptação a
muitas e variadas aplicações. A regulação
requerida é apenas uma questão de experiência.
Por exemplo:
- para cinzelar ou partir azulejos ou materiais
moles e quebradiços ou quando se exige a
taxa de quebra mínima, regule o mostrador na
posição “1” ou “2” (baixo);
- para quebrar ou demolir materiais mais duros,
regule o mostrador no “5” (potência máxima).
D25600
With dial settings from “1” to “7” the tool allows a
further fine-adjustment to the choice of application.
Montagem e encaixe do punho lateral (fig. E1 - E4)
O punho lateral (8) pode ser montado à frente ou
atrás nos dois lados da máquina para se adaptar a
utilizadores canhotos ou destros.
Utilize a máquina sempre com o punho
lateral montado correctamente.
Montagem à frente (fig. E1 & E2)
• Encaixe o anel de aço (16) no colar (7) atrás do
encabadouro (6). Aperte as duas extremidades,
monte o casquilho (14) e insira o pino (15).
• Coloque o grampo do punho lateral (13) e
aparafuse fixação (9). Não aperte.
• Aparafuse o punho lateral (8) à roda de grampo e
aperte-o.
• Rode o conjunto de montagem do punho lateral
para a posição desejada. Para uma perfuração
horizontal com uma broca reforçada, coloque o
punho lateral num ângulo de aproximadamente
20° para máximo controlo (fig. E).
• Prenda o conjunto de fixação do punho lateral no
devido lugar apertando o parafuso (9).
Montagem atrás (fig. E3 & E4)
A montagem atrás torna-se especialmente útil
quando se está a fazer furos ao alto ou no chão.
66
Consulte a fig. D4.
• Desaparafuse o punho lateral (8) e remova-o da
parte da frente. Deixe o conjunto de montagem
do punho lateral à frente para se poder continuar
a utilizar a haste de afinação de profundidade.
• Aparafuse o punho lateral directamente num dos
orifícios traseiros do punho lateral (10) nos dois
lados da ferramenta.
Regulação da profundidade do furo (fig. F)
• Insira a broca necessária.
• Desaperte a porca de fixação (17) e encaixe a
haste de afinação de profundidade (11) no furo
do grampo do punho lateral.
• Enfie a broca numa superfície, em ângulo recto,
e ajuste a profundidade da haste de afinação (11)
conforme indicado.
• Aperte a porca de fixação (17).
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Para a sua própria segurança, utilize
sempre a ferramenta com ambas as
mãos.
• Esteja informado sobre a localização de
tubagens e de fios eléctricos dentro da
parede.
• Aplique apenas uma ligeira pressão na
ferramenta (aproximadamente 20 kg).
Uma força excessiva não vai acelerar a
operação de perfuração ou de
cinzelamento, mas sim diminuir o
rendimento da ferramenta podendo
diminuir o seu período de vida útil.
Ligar e desligar (fig. A)
• Para ligar a máquina, prima o interruptor de ligar/
desligar (1).
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
Perfuração com uma broca sólida (fig. A)
• Insira a broca apropriada.
• Regule o selector de modo (4) para a posição
“perfuração com percussão”.
• Regule o mostrador de controlo electrónico de
velocidade e impacto (2).
• Encaixe e regule o punho lateral (8).
PORTUGUÊS
• Se necessário, ajuste a profundidade de perfuração.
• Marque o ponto onde pretende executar um
orifício.
• Coloque a broca no ponto e ligue a ferramenta.
• Sempre desligue a ferramenta quando o trabalho
está acabado e antes de tirar a ficha da tomada.
Perfuração com uma broca de caixa (fig. A)
• Insira a broca de caixa apropriada.
• Coloque a broca de centrar na broca de caixa.
• Regule o selector de modo (4) para a posição
“perfuração com percussão”.
• Ponha o mostrador de controlo electrónico de
impacto e velocidade (2) na posição de
velocidade moderada ou alta.
• Encaixe e regule o punho lateral (8).
• Coloque a broca de centrar no ponto e ligue a
ferramenta. Perfure até a caixa penetrar cerca de
1 cm no betão.
• Pare a ferramenta e retire a broca de centrar.
Coloque a broca de caixa no furo e continue a
perfuração.
• Quando estiver a perfurar uma estrutura mais
espessa que a profundidade da broca de caixa,
retire o cilindro de betão ou de caixa dentro da
broca a intervalos regulares.
Para evitar partir betão a mais à volta do orifício,
faça primeiro um furo com o diâmetro da broca
de centrar através de toda a estrutura. Depois
perfure o espaço oco até meio de cada lado.
• Sempre desligue a ferramenta quando o trabalho
está acabado e antes de tirar a ficha da tomada.
Cinzelamento (fig. A)
• Insira o cinzel apropriado e rode à mão para o
prender numa das 8 posições.
• Regule o selector de modo (4) para a posição
“percussão”.
• Regule o mostrador de controlo electrónico de
velocidade e impacto (2).
• Encaixe e regule o punho lateral (8).
• Ligue a ferramenta e inicie os trabalhos.
• Sempre desligue a ferramenta quando o trabalho
está acabado e antes de tirar a ficha da tomada.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
A manutenção da ferramenta deve ser efectuada
logo que o LED se acenda.
• Esta ferramenta não deve ser reparada pelo
utilizador. Leve-a a um centro de reparações
autorizado da DEWALT após cerca de 80 horas
de utilização. Caso haja problemas antes de
cumprir esse prazo, contacte um centro de
reparações autorizado da DEWALT.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
Tem à sua disposição diversos tipos de cinzéis e
brocas de SDS-max®.
67
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra
e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
68
SUOMI
KOMBIPORAVASARA D25500/D25600
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
V
Ottoteho
W
Iskuenergia
J
Porauskujasiteetti, betonissa:
- kovametalli kierreterät
mm
- porakruunut
mm
Optimaalinen poraussyvyys,
betonissa:
- kovametalli kierreterät
mm
Taltan asennot
Laitteen pidike
Paino
kg
Sulakkeet:
230 V
D25500
230
1.050
1-9
D25600
230
1.150
1 - 10
12 - 40
40 - 90
12 - 45
40 - 100
18 - 30
8
SDS-max®
6,5
20 - 38
8
SDS-max®
6,6
D25500/D25600
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
D25500 D25600
LpA (äänenpaine)
dB(A)*
90,5
90,5
LWA (ääniteho)
dB(A)
103,5
103,5
* käyttäjän korvassa
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Suojaa kuulosi asianmukaisesti.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
D25500 D25600
9,7 m/s2 9,8 m/s2
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
69
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata työsuojeluviranomaisten
ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä
sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä anna lasten tai muiden henkilöiden päästä
kosketuksiin työkalun tai jatkojohdon kanssa.
Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
70
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että
virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen
pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat.
SUOMI
Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen
vaatimusten mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti ja että kaikki osat
ovat kunnossa ja oikein asennetut. Tarkista myös,
että kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat
tekijät ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä
tai viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa
valtuutetussa ammattiliikkeessä, mikäli
käyttöohjeissa ei toisin mainita. Viallinen
virtakytkin tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Poravasara
1 Sivukahva
1 Syvyyden rajoitin
1 Terän voiteluaineen putkilo
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
8 Sivukahva
9 Sivukahvan kiinnitysrengas
10 Sivukahvan taka-asema
11 Syvyyden rajoitin
12 Takakahva
Pehmeä käynnistys -toiminto
Pehmeässä käynnistyksessä nopeus kasvaa hitaasti,
jolloin poranterä ei lipsu valitusta porauskohdasta,
kun laite käynnistetään. Pehmeä käynnistys vähentää
myös vaihteistoon ja käyttäjään kohdistuvaa
vääntömomenttireaktiota silloin, kun kone
käynnistetään poranterän ollessa jo valmiissa reiässä.
Vääntömomentin rajoitinkytkin
Momentinrajoituskytkin vähentää suurinta
vääntömomenttia, jos poranterä jää jumiin.
Tämä ominaisuus estää myös vaihteiston ja
sähkömoottorin jumittumisen. Vääntömomentin
rajoitinkytkin on säädetty tehtaalla, eikä käyttäjä voi
sitä muuttaa.
Elektroninen nopeuden ja iskun säätö (kuva B)
Elektronisella nopeuden ja iskun säädöllä (2) on
seuraavia etuja:
- pienempien varusteiden käyttö ilman
rikkoutumisriskiä
- mahdollisimman vähäinen murtuminen
käsiteltäessä pehmeitä tai hauraita materiaaleja
- optimaalinen työkalun hallinta tarkkaa
työskentelyä varten
Huollon LED-merkkivalo (kuva B)
Punainen LED-huoltovalo (3) syttyy kun hiiliharjat
ovat lähes kuluneet, mikä on merkki huollon tarpeesta.
Noin 8 tunnin käytön jälkeen moottori sammuu
automaattisesti. Käyttäjä ei voi huoltaa hiiliharjoja.
Vie kone valtuutettuun DEWALT korjaamoon.
Kuvaus (kuva A)
D25500/D25600-kombiporavasara on suunniteltu
ammattimaiseen iskuporaukseen, kevyeen
talttaukseen, piikkaukseen ja hajoitustöihin.
1 Virtakytkin
2 Elektroninen nopeuden ja iskun säätö
3 Huollon LED-merkkivalo (D25600)
4 Toimintatilan valintakytkin
5 Turvalukko
6 Laitteen pidike
7 Kaulus
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Koneesi on kaksoiseristetty EN 50144:n
mukaisesti; siksi ei tarvita maadoitusjohtoa.
71
SUOMI
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
• Valitse toimintatila painamalla turvalukkoa (5) ja
kiertämällä toimintatilan valintakytkintä (4), kunnes
se osoittaa vaaditun toimintatilan symbolia.
• Vapauta turvakytkin ja varmista, että toimintatilan
valintakytkin on lukittu paikalleen.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina
täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
SDS-max® -varusteiden asennus ja poisto
(kuva C1 & C2)
Tässä koneessa käytetään SDS-max® -poranteriä ja
talttoja (ks. kuvan C2 SDS-max® -teränvarren
poikkileikkauskuvaa).
• Puhdista ja rasvaa teräakseli.
Levitä teräakseliin vain rajoitettu määrä
voiteluainetta. Älä voitele konetta.
• Työnnä terän varsi pidikkeeseen (6) ja paina ja
kierrä terää kevyesti, kunnes holkki napsahtaa
paikalleen.
• Tarkista, että terä on asianmukaisesti lukittu
vetämällä terää ulospäin. Iskutoimintaa varten
terän on kyettävä liikkumaan pitkittäin useita
senttimetrejä teränpitimeen lukittuna.
• Kun poistat terän, vedä teränpitimen lukitusistukkaa
(6) taaksepäin ja vedä terä irti teränpitimestä.
Toimintovaihtoehdon (kuva D1 & D2)
Työkalua voidaan käyttää kahdella eri tavalla (kuva D1):
Iskuporaus: betoni- ja kivimateriaalien
poraamiseen.
Vain isku: kevyttä talttausta, piikkausta,
hajoitustöitä varten.
Tässä toimintatilassa työkalua voidaan
käyttää myös vipuna, jonka avulla
irrotetaan juuttunut poranterä.
72
Taltan asennon säätö
Taltta voidaan säätää ja lukita 8 eri asentoon (kuva D2).
• Kierrä toimintatilan valintakytkintä (4), kunnes se
osoittaa ylöspäin.
• Kierrä talttaa haluttuun asentoon.
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (4) “vain isku” asentoon.
• Kierrä talttaa, kunnes se lukittuu paikalleen.
Elektroninen nopeuden ja iskun säädön valitsin
(kuva B)
• Kierrä asteikko (2) haluttuun tasoon. Mitä suurempi
numero, sitä suurempi nopeus ja iskuenergia.
Koska teho voidaan säätää välille “1” (alhainen) ja
“5” (täysi teho), työkalu on erittäin monipuolinen
ja monikäyttöinen. Haluttu asetus löytyy
kokemuksen myötä. Esimerkiksi:
- Kun käsittelet taltalla tai poralla pehmeitä,
hauraita materiaaleja tai kun murtumisen tulee
olla mahdollisimman vähäistä, valitse asento
“1” tai “2” (hidas);
- Kun hajotat tai poraat kovempia materiaaleja,
valitse “5” (täysi teho)
D25600
Kun asetuksena on 1 – 7, työkalu mahdollistaa
lisähienosäädön valitun käyttökohteen mukaan.
Sivukahvan kokoaminen ja asennus (kuva E1 - E4)
Sivukahva (8) voidaan asentaa joko etu- tai takaasemaan kombiporavasaran kummalle puolelle
tahansa, jolloin laitetta voivat käyttää sekä vasenettä oikeakätiset.
Tarkista että sivukahva on
asianmukaisesti koottu ja asennettu
ennen kuin käytät konetta.
Sivukahvan asentaminen etuasemaan (kuva E1 & E2)
• Napsauta teräsrengas (16) kauluksen (7) ympäri
teränpitimen taakse (6). Purista molemmat päät
yhteen, asenna holkki (14) ja lukitustappi (15)
paikoilleen.
SUOMI
• Laita sivukahvan pidike (13) paikoilleen ja kierrä
se kiinnityssrenkaaseen. Älä kiristä.
• Ruuvaa sivukahva (8) kiinnitysrenkaaseen ja kiristä.
• Kierrä sivukahva-asennuskokoonpano haluttuun
kulmaan. Kun poraat vaakasuoraan raskaalla
terällä, säädä sivukahva noin 20° kulmaan,
mikä on optimaalisin säätö (kuva E2).
• Lukitse sivukahva-asennuskokoonpano
paikoilleen kiristämällä kiinnitysrengas (9).
Sivukahvan asentaminen taka-asemaan
(kuva E3 & E4)
Sivukahvan taka-asema on hyödyllinen, kun porataan
suoraan ylöspäin tai kohti lattiaa. Ks. kuvaa D4.
• Ruuvaa sivukahva (8) auki ja irrota se
etuasemasta. Jätä sivukahvan muu
asennuskokoonpano paikoilleen, jotta
syvyydenrajoitin voidaan kiinnittää siihen.
• Ruuvaa sivukahva suoraan toiseen taka-aseman
kiinnityskohdista (10) jommalle kummalle puolelle
konetta.
Poraussyvyyden säätö (kuva F)
• Asenna poranterä istukkaan.
• Irrota kiinnitysruuvi (17) ja työnnä syvyydenrajoitin
(11) sivukahvan pidikkeen reiän läpi.
• Paina poranterä porattavaan pintaan oikeassa
kulmassa, ja säädä syvyydenrajoittimen (11)
paikka kuvan osoittamalla tavalla.
• Kiristä kiinnitysruuvi (17).
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Käytä työkalua aina molemmilla käsillä
oman turvallisuutesi vuoksi.
• Ota huomioon putkien ja johtojen sijainti.
• Kuormita konetta järkevästi (n. 20 kg).
Liiallinen voiman käyttö ei nopeuta
poraamista tai piikkausta, mutta voi
heikentää koneen suorituskykyä ja
lyhentää välineen elinikää.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
Kovametallikierreterillä poraaminen (kuva A)
• Asenna sopiva poranterä.
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (4) “iskuporaus” asentoon.
• Valitse haluttu elektroninen nopeuden ja iskun
säätö (2).
• Asenna ja säädä sivukahva (8).
• Säädä tarvittaessa poraussyvyys.
• Merkitse kohta, johon reikä porataan.
• Aseta poranterä paikalle ja kytke työkalu päälle.
• Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin
irrotat pistokkeen pistorasiasta.
Porakruunuilla poraaminen (kuva A)
• Asenna sopiva porakruunu.
• Asenna keskiöpora porakruunuun.
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (4) “iskuporaus” asentoon.
• Käännä elektroninen nopeuden ja iskun säätövalitsin
(2) asentoon, jossa nopeus on kohtuullinen.
• Asenna ja säädä sivukahva (8).
• Aseta keskiöpora paikalle ja kytke työkalu päälle.
Poraa kunnes porakruunu tunkeutuu sementtiin
noin 1 cm:n syvyydeltä.
• Sammuta työkalu ja irrota keskiöpora.
Laita kruunu takaisin reikään ja jatka poraamista.
• Kun poraat sellaista rakennetta, joka on kruunun
poraussyvyyttä paksumpi, irrota porauksessa
syntyvä sementtisylinteri säännöllisin väliajoin.
Jotta sementti porausreiän ympärillä ei murtuisi,
poraa ensin halkaisijaltaan keskiöporan suuruinen
reikä koko rakenteen läpi. Poraa sitten
porakruunulla reikä kummallekin puolelle noin
puoleen väliin.
• Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin
irrotat pistokkeen pistorasiasta.
Talttaus ja piikkaus (kuva A)
• Asenna sopiva taltta ja kierrä sitä kädellä, kunnes
se lukkiutuu yhteen 8:sta asennosta.
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (4) “vain isku” -asentoon.
• Valitse haluttu elektroninen nopeuden ja iskun
säätö (2).
• Asenna ja säädä sivukahva (8).
• Kytke työkalu päälle ja aloita työskentely.
• Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin
irrotat pistokkeen pistorasiasta.
73
SUOMI
Saatavana on erityyppisiä SDS-max® poranteriä ja
talttoja.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Työkalu on huollettava, kun LED-merkkivalo syttyy.
• Käyttäjä ei voi huoltaa tätä konetta. Vie kone
valtuutettuun DEWALT-korjaamoon noin 80
käyttötunnin jälkeen. Jos ongelmia esiintyy ennen
sitä, ota yhteys valtuutettuun DEWALT-korjaamoon.
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
74
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
SVENSKA
BORRHAMMARE D25500/D25600
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
Spänning
V
Ineffekt
W
Slagenergi
J
Kapacitet i betong:
- massiva verktyg
mm
- kärnverktyg
mm
Optimalt borrdjup i betong:
- massiva verktyg
mm
Spettlägen
Verkygshållare
Vikt
kg
Säkring:
230 V
D25500
230
1.050
1-9
D25600
230
1.150
1 - 10
12 - 40
40 - 90
12 - 45
40 - 100
18 - 30
8
SDS-max®
6,5
20 - 38
8
SDS-max®
6,6
10 A
D25500/D25600
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
98/37/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
D25500 D25600
LpA (ljudtryck)
dB(A)*
90,5
90,5
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
103,5
103,5
* vid användarens öra
Följande symboler har använts i handboken:
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd.
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
D25500 D25600
9,7 m/s2 9,8 m/s2
Anger risk för elektrisk stöt.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
75
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte elverktyg
på fuktiga eller våta platser. Ha bra belysning
över arbetsytan. Använd inte elverktyg i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Låt inte barn eller tillfälliga besökare komma i
kontakt med verktyget eller förlängningssladden.
Personer under 16 år får inte arbeta med
verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg.
76
Använd inte elverktyg för ändamål de inte är
avsedda för: använd t.ex. inte handcirkelsåg för
att såga av kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör.
Kontrollera elverktygets sladd regelmässigt och
få den reparerad hos en erkänd fackverkstad om
den är skadad. Kontrollera förlängningssladdar
regelmässigt och byt ut dem om de är skadade.
Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är frånslagen
när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft. Använd
inte elverktyget när Du är trött.
SVENSKA
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte elverktyget
om strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Borrhammare
1 Sidohandtag
1 Djupstopp
1 Tub smörjmedel för verktyg
1 Låda (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din D25500/D25600 borrhammare är konstruerad
för professionell hammarborrning och lätta
mejslings-, skär- och bilningsarbeten.
1 Strömbrytare
2 Elektroniskt hastighets- och slagreglage
3 Serviceindikator lysdiod (D25600)
4 Lägesväljare
5 Säkerhetsspärr
6 Verkygshållare
7 Krage
8 Sidohandtag
9 Låsning sidohandtag
10 Bakre läge sidohandtag
11 Djupstopp
12 Bakre handtag
Mjukstartsfunktion
Med mjukstartfunktionen kommer maskinen igång
gradvis, så att borrverktyget inte vandrar undan från
den avsedda platsen när du startar.
Mjukstartfunktionen reducerar även motstöten för
kuggdreven och användaren om du börjar borra
med verktyget i ett befintligt hål.
Säkerhetskoppling
De momentbegränsande kopplingen minskar den
maximala momentreaktionen som överförs till
användaren när ett borr fastnar. Denna funktion
förhindrar även att kuggdreven och elmotorn löper
fast. Säkerhetskopplingen fabriksinställd och kan
inte justeras.
Elektronisk hastighets- och slagkontroll (fig. B)
Den elektroniska hastighets- och slagkontrollen (2)
ger följande fördelar:
- man kan använda verktyg i mindre dimensioner,
utan att riskera att de brister
- man får mindre kringflygande material när man
arbetar med mjuka eller spröda material
- optimal kontroll över verktyget och precision
i arbetet
Serviceindikator lysdiod (fig. B)
Den röda serviceindikatorn (3) tänds när kolborstarna
nästan är utslitna för att ange att hammaren behöver
servas. Efter ytterligare 8 timmars arbete kommer
motorn automatiskt att stängas av. Kolborstarna kan
inte bytas av användaren.
77
SVENSKA
Lämna in den hos en erkänd DEWALT
serviceverkstad.
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Sätta i och ta ut SDS-max® tillbehör (fig. C1 & C2)
Maskinen använder SDS-max® borr- och
mejselverktyg (se den inlagda bilden i fig. C2 för en
genomskärning av ett SDS-max® verktygsskaft).
• Rengör och smörj verktygsskaftet.
Stryk bara på en minimal fettmängd på
verktygsskaftet. Använd inte fett eller
smörjmedel på själva maskinen.
• Sätt i verktygsskaftet i verktygshållaren (6), tryck
in och vrid, men inte hårt, tills låsmanschetten
knäpper samman.
• Drag i verktyget för att se om det är ordentligt
spärrat. Hammarfunktionen kräver att verktyget
kan svänga flera centimeter i längdriktningen
medan det sitter i verktygshållaren.
78
• För att avlägsna verktyget, drag tillbaka
spärrhylsan (6) och drag ut verktyget ur hållaren.
Val av funktionsläge (fig. D1 & D2)
Borhammaren kan användas i två funktionslägen
(fig. D1):
Borrhammarfunktion: för borrarbeten i
betong och murverk
Hammarfunktion enbart: för lätta
mejslings-, skär- och bilningsarbeten.
I detta läge kan borrhammaren även
användas som hävstång för att lossa ett
borr som har fastnat.
• Välj funktionsläge genom att trycka in
säkerhetsspärren (5) och vrida lägesväljaren (4)
tills den pekar på symbolen för önskat funktionsläge.
• Släpp säkerhetsspärren och kontrollera att
lägesväljaren har knäppt fast i rätt läge.
Ställa in spettets läge
Spettet kan ställas in i 8 olika lägen efter graderingen
(fig. D2).
• Vrid lägesväljaren (4) tills den pekar uppåt.
• Vrid mejseln till önskat läge.
• Ställ funktionsväljaren (4) i läge för
”hammarfunktion, enbart”.
• Vrid mejseln tills den knäpper fast.
Inställning av det elektroniska hastighets- och
slagreglaget (fig. B)
• Vrid reglerknappen (2) till önskad nivå. Ju högre
nummer, desto högre hastighet och slagenergi.
Vridkontrollen har inställningar från ”1” (låg) till ”5”
(full kraft) och är därför mycket flexibel och kan
anpassas till många olika sorters arbeten.
Önskad inställning är en erfarenhetsfråga. T.ex:
- när man mejslar eller borrar i mjuka eller spröda
material och vill ha minimalt utspill, sätter man
kontrollknappen på ”1” eller ”2” (låg).
- när man arbetar med hårdare material, sätter
man kontrollen på ”5” (full kraft).
D25600
Med inställningarna ”1 till 7” kan inställningen
finjusteras ytterligare beroende på den särskilda
arbetsuppgiften.
SVENSKA
Hopsättning och montering av sidohandtaget
(fig. E1 - E4)
Sidohandtaget (8) kan monteras i främre eller bakre
position på båda sidorna av maskinen för att passa
både höger- och vänsterhänta användare.
Använd alltid maskinen med
sidohandtaget ordentligt monterat.
Montering i främre position (fig. E1 & E2)
• Kläm stålringen (16) över kragen bakom
verktygshållaren (6). Kläm ihop de båda ändarna,
montera bussningen (14) och sätt in stiftet (15).
• Placera sidohandtagets klämma (13) och skruva
på låsningen (9). Drag inte åt.
• Skruva in sidohandtaget (8) i låsningen och drag
åt det.
• Vrid sidohandtaget med monteringsdelen till
önskad position. För att borra horisontellt med ett
grovt verktyg ska sidohandtaget stå i en vinkel på
ca. 20° för bästa kontroll över verktyget (fig. E).
• Sätt fast sidohandtagets klämanordning i läge
genom att dra åt låsningen (9).
Montering i bakre position (fig. E3 & E4)
Den bakre positionen är särskilt praktisk när du
borrar i tak eller golv. Se fig. D4.
• Skruva loss sidohandtaget (8) och avlägsna det
från sin främre position. Lämna klämanordningen
i den främre positionen så att du fortfarande kan
använda djupanslaget.
• Skruva sidohandtaget direkt i ett av de bakre
skruvhålen (10) på maskinens ena eller andra sida.
Inställning av borrdjupet (fig. F)
• Montera önskat borrverktyg.
• Lossa klämmuttern (17) och skjut anslagsstiftet
(11) genom hålet i sidohandtagets klämma.
• Tryck in verktyget lodrätt mot en yta och ställ in
djupanslaget (11) enligt bilden.
• Drag åt låsmuttern (17).
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• För din egen säkerhets skull - använd
alltid båda händerna när du arbetar med
maskinen!
• Håll dig alltid orienterad om var
rörledningar och elledningar finns.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen
(ca. 20 kg). Större tryck gör inte att det
går fortare att borra, men reducerar
redskapets prestanda och gör att det
slits fortare.
Strömbrytare (fig. A)
• Tryck på strömbrytaren (1) för att starta maskinen.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
Borrning med massivt verktyg (fig. A)
• Montera ett lämpligt borrverktyg.
• Ställ funktionsväljaren (4) i läge för
”borrhammarfunktion”.
• Ställ in det elektroniska hastighets- och
slagreglaget (2).
• Montera och ställ in sidohandtaget (8).
• Ställ om så behövs in borrdjupet.
• Markera punkten där hålet ska borras.
• Sätt an borret och starta maskinen.
• Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur
sladden efter avslutat arbete.
Borrning med kärnborr (fig. A)
• Montera ett lämpligt kärnborr.
• Sätt in centerborret i kärnborret.
• Ställ funktionsväljaren (4) i läge för
”borrhammarfunktion”.
• Vrid det elektroniska hastighets- och slagreglaget
(2) till moderat eller hög hastighet.
• Montera och ställ in sidohandtaget (8).
• Sätt an centerborret och starta maskinen. Borra
tills kärnborret tränger in ca. 1 cm i betongen.
• Sluta borra och avlägsna centerborret.
Sätt tillbaka kärnborret i hålet och borra vidare.
• När du borrar genom material som är tjockare än
kärnborrets djup måste den runda betongcylindern
eller kärnan inuti borret brytas av med jämna
mellanrum.
För att undvika att det bryts undan betong runt
hålet bör du först borra ett hål helt igenom
materialet med samma diameter som centerborret.
Borra sedan kärnhålet halvvägs på omse sidor.
• Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur
sladden efter avslutat arbete.
79
SVENSKA
Mejsling och skärning (fig. A)
• Montera en lämplig mejsel och vrid den för hand
tills den spärras i en av 8 positioner.
• Ställ funktionsväljaren (4) i läge för
”hammarfunktion, enbart”.
• Ställ in det elektroniska hastighets- och
slagreglaget (2).
• Montera och ställ in sidohandtaget (8).
• Starta maskinen och påbörja arbetet.
• Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur
sladden efter avslutat arbete.
Diverse tillbehör och mejslar av SDS-max®-typ kan
erhållas separat.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Maskinen behöver underhåll så snart som LEDindikatorn tänds.
• Denna maskin kan inte servas av användaren
själv. Efter ca. 80 driftstimmar bör man lämna in
maskinen till en auktoriserad DEWALT- representant
med servicekompetens . Om problem skulle visa
sig dessförinnan, kontakta en auktoriserad
DEWALT- representant.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
80
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service, utförs
detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på
vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten på
villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT. Som alternativ
finns en lista på auktoriserade DEWALT
serviceverkstad och kompletta detaljer om vår
after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
81
TÜRKÇE
DÖNER DARBELİ MATKAP D25500/D25600
Tebrikler!
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn
deneyimi D E WALT’ profesyonel kullanclar
işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
V
Güç ihtiyac
W
Vuruş kudreti
J
Betonda toplam
delme aralğ:
- sert uçlar
mm
- göbek uçlar
mm
Betonda optimum
delme aralğ:
- sert uçlar
mm
Keski konumlar
Uç yuvas
Ağrlk
kg
Sigortalar
230 V aletler
D25500
230
1.050
1-9
12 - 40
40 - 90
18 - 30
8
SDS-max®
6,5
D25600
230
1.150
1 - 10
12 - 45
40 - 100
20 - 38
8
SDS-max®
6,6
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan*
D25500/D25600
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3’e uygun olarak tasarlandğn
beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
klavuzun arkasna bakn.
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde, ses
şiddeti seviyesi 86/188/EEC &
98/37/EEC’ye uygundur:
D25500
dB(A)* 90,5
90,5
L WA (akustik gücü)
dB(A)
103,5
103,5
* kullancnn kulağnda
10 A
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller
kullanlmştr:
Bu klavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
Kulaklar korumak için gerekli önlemleri
aln.
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağrlkl
kökü EN 50144’e uygundur:
D25500
D25600
9,7 m/s 2
9,8 m/s 2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
82
D25600
L pA (ses şiddeti)
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar*
Elektrikli aletleri kullanrken daima,
yangin, elektrik çarpmas ve yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallarna uyun.
Bu ürünü kullanma girişiminde bulunmadan
önce, aşağdaki güvenlik talimatlarn
dikkatle okuyun.
Bu talimatlar* güvenli bir yerde saklay*n.
Genel Bilgiler
1 Çal*şma alan*n*z* temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal*şma alan*n*z*n çevre koşullar*na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
brakmayn. Çalşma alannz iyi
aydnlatn. Elektrikli aletleri, yanc sv
ve gazlarn bulunduğu ortamlarda
kullanmayn.
3 Elektrik çarpmas*na karş* önlem al*n
Topraklanmş yüzeylere temastan
kaçnn (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar).
4 Çocuklar* aletlerden uzak tutun
Çocuklarn veya ziyaretçilerin aletle
veya uzatma kablosu ile temasna izin
vermeyin. Herkesi çalşma alanndan
uzak tutun.
5 Aç*k havada kullan*m için uzatma
kablolar*
Alet açk havada kullanldğnda, daima
açk havada kullanm için özel yaplmş
ve böyle olduğunu gösteren bir damga
taşyan uzatma kablolar kullann.
6 Kullan*lmayan aletleri saklay*n
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklarn ulaşamayacağ bir
yerde saklayn.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmayn.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir. Açk havada çalşken,
tercihen lastik eldiven kullann ve
kaymaz tabanl ayakkab giyin.
Saçnz uzunsa koruyucu başlk giyin.
8 Koruyucu gözlük tak*n
İşlemin toz veya frlayan parçack
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullann.
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa, kulağnz
korumak için gerekli önlemleri aln.
10 İşlediğiniz parçay* iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullann. Bu hem
daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalmş olur.
11 Aş*r* uzanarak çal*şmay*n
Daima yere sk ve dengeli basmaya
dikkat edin.
12 Aletin kazara çal*şt*r*lmas*na olanak
vermeyin
Fişi takl aleti, parmağnz tetikte
taşmayn. Fişi takarken tetiğin çekili
olmamasna dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullann. Yorgunken aleti kullanmayn.
14 Aletin fişini çekin
Aleti başboş brakmadan önce enerjisini
kesin ve tamamen durmasn bekleyin.
Aleti kullanmayacağnz zaman, bakm
yapmadan önce veya aksesuarlarn
değiştirirken fişini çekin.
15 Ayar anahtarlar*n* ve aparatlar*n*
ç*kart*n
Aleti çalştrmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparatnn
bulunmamasna dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan*n
Küçük alet veya aksesuarlar, ağr
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamayn. Alet, imalat amacna uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktr.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda
tavsiye edilenlerin dşnda aksesuar ve
parçalarn kullanm yaralanma riski
doğurabilir.
17 Kabloyu dikkatli kullan*n
Asla aleti kablosundan tutarak taşmayn
veya fişi çekmek için kabloya aslmayn.
Kabloyu, s, yağ ve keskin kenarlardan
uzak tutun.
83
TÜRKÇE
18 Aletlerinize iyi bak*n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu
düzenli olarak kontrol edin ve hasarl
ise yetkili D E WALT servisine onartn.
Uzatma kablolarn da düzenli kontrol
edin ve hasarl ise, yenileyin. Tüm komuta
mekanizmasn kuru, temiz ve yağlardan
uzak tutun.
19 Hasarl* parça kontrolü yap*n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çalşacağndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için, özenle
hasar kontrolü yapn. Hareketli
parçalarn ayarsz olup olmadğ veya
tutukluk yapp yapmadğn, krk parça
olup olmadğn ve çalşmasn
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Hasarl siperleri veya diğer arzal
parçalar talimatlar uyarnca onartn
veya yeniletin. Tetiği arzal ise, aleti
kullanmayn. Tetiği yetkili bir D E WALT
onarm merkezinde değiştirin.
20 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar*m
merkezinde onart*n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallarna uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler tarafndan onarlmaldr.
Ambalaj*n içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Darbeli matkap
1 Yan tutamak
1 Derinlik ayar çubuğu
1 Uç yağlaycs tüpü
1 Kutu (sadece K modelleri)
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda
veya aksesuarlarnda hasar oluşup
oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ayrn.
84
Tan*m (şekil A)
Sahip olduğunuz D25500/D25600 döner
darbeli matkap, profesyonel darbeli matkap
uygulamasnda ve hafif keskileme, yontma
ve ykma uygulamalarnda kullanlmak
üzere tasarlanmştr.
1 Açma/kapama anahtar
2 Elektronik hz ve darbe kumandas
düğmesi
3 Servis göstergesi LED’i (D25600)
4 Mod seçme düğmesi
5 Güvenlik kilidi
6 Uç yuvas
7 Skma bileziği
8 Yan tutamak
9 Yan tutacak skştrma çark
10 Arka yan tutacak konumu
11 Derinlik ayar çubuğu
12 Arka tutacak
Yavaş başlama özelliği
Yavaş başlama özelliği hzn yavaşça
artmasn sağlar ve böylece delme işlemine
başlarken matkap ucunun istenilen noktann
dşna sapmasn engeller. Yavaş başlama
özelliği ayn zamanda, delme ucu önceden
açlmş bir deliğin içinde çalştrldğnda
dişlilere ve operatöre aktarlan ani tork
tepkimesini de asgariye indirger.
Tork snrlama kavramas
Tork snrlama kavramas, delme ucu
skştğnda operatöre aktarlan maksimum
tork tepkimesini azaltr. Bu özellik ayrca
dişlilerin ve elektrik motorunun güç
kaybederek stop etmesini önler.
Tork snrlama kavramas fabrika ayarldr
ve bunu kendiniz değiştiremezsiniz.
Elektronik hz ve darbe kumandas (şekil B)
Elektronik hz ve darbe kumandas (2) şu
avantajlar sunar:
- krlma riski olmakszn daha küçük
aksesuarlarn kullanm
- yumuşak veya gevrek malzemeleri
keserken veya bunlarda delim yaparken
en az krlma oran sağlanmas
- hassas kesim için optimum alet kontrolü
TÜRKÇE
Servis göstergesi LED’i (şekil B)
Karbon frçalar tamamen ypranmaya yüz
tuttuğunda, aletin servise girmesi
gerektiğini belirtmek üzere krmz servis
göstergesi LED’i (3) yanar. Sonraki yaklaşk
8 saatlik kullanmdan sonra motor otomatik
olarak kapatlacaktr. Karbon frçalar
kullanc tarafndan değiştirilebilir
değildir. Aletinizi yetkili bir D E WALT tamir
bayisine götürünüz.
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun
imal edilmiştir. Daima, şebeke voltajnn,
aletinizin üstünde yazl olan voltajla ayn
olmasna dikkat edin.
D E WALT aletiniz, EN 50144
uyarnca çift yaltmldr, bu
nedele topraklanmas gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
• Uç gövdesini uç yuvasna (6) yerleştirin
ve bilezik yerine oturuncaya kadar ucu
yavaşça iterek döndürün.
• Tam olarak kilitlendiğinden emin olmak
için ucu çekin. Darbeli delme
fonksiyonu, eksenel olarak birkaç cm
ileri-geri hareket edebilen ucu gerektirir.
• Ucu sökmek için uç yuvas skma
bileziğini (6) geri çekip ucu uç
yuvasndan çkartn.
Operasyon modunun seçilmesi
(şekil D1 & D2)
Aletiniz iki ayr modda kullanlabilir
(şekil D1):
Darbeli delme: beton ve duvar
delme işlemleri için.
Sadece darbe: hafif keskileme,
yontma ve ykma uygulamalar için
Bu moddayken alet ayn zamanda
skşmş delme ucunu kurtarmak
için bir kaldraç olarak
kullanlabilir.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve çplak iletken, kötü bağlant, hasarl
yaltm kontrolü yapn. Gerekli onarmlar
yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
SDS- max® aksesuarlarnn taklmas ve
sökülmesi (şekil C1 & C2)
Bu makine SDS-max® delme uçlarn ve
keskilerini kullanr (SDS-max® uç
gövdesinin kesiti için şekil C2’deki eke
bakn).
• Uç şaftn temizleyiniz ve gresleyiniz.
• Operasyon modunu seçmek için güvenlik
kilidine (5) basn ve istediğiniz modun
işaretini gösterene kadar mod seçme
düğmesini (4) çevirin.
• Güvenlik kilidini serbest brakn ve mod
seçme düğmesinin yerine oturduğundan
emin olun.
Keski konumunu belirleme
Keski 8 farkl konuma ayarlanabilir ve
kilitlenebilir (şekil D2).
• Yukary gösterene kadar mod seçme
düğmesini (4) döndürün.
• Keskiyi istediğiniz konuma döndürerek
getirin.
• Mod seçme düğmesini (4) “sadece darbe”
konumuna getirin.
• Yerine oturana kadar keskiyi döndürün.
Ucun gövdesine yalnzca az bir
miktar kaydrc uygulayn.
Makineye yağ sürmeyiniz.
85
TÜRKÇE
Elektronik hz ve darbe kumandas
düğmesini ayarlama (şekil B)
• Kadran (2) istenilen konuma getirin.
Say arttkça hz ve darbe enerjisi de
artar. “1” (alçak) - “5” (tam güç) aras
kadran ayar sayesinde alet son derece
esnek ve farkl uygulamalarda
kullanlabilir. İhtiyaç duyulan ayar,
deneyime bağldr. Örneğin:
- yumuşak, gevrek malzemeleri keserken
veya bunlarda delim yaparken veya en
az hasar elde edilmesi gerektiğinde
kadran “1” veya “2” (alçak) olarak
ayarlayn;
- daha sert malzemeleri keserken veya
bunlarda delim yaparken, kadran “5”
(tam güç) olarak ayarlayn.
D25600
“1” ve “7” arasndaki kadran ayarlaryla
alet, size uygulama tercihine göre daha üst
seviye ince ayar yapma imkan sunar.
Yan tutacağn montaj ve taklmas
(şekil E1 - E4)
Yan tutacak (8), hem sol hem de sağ elini
kullanan kişilere uygun olacak şekilde
makineye ön veya arka konumda her iki
tarafa da taklabilmektedir.
Matkab daima yan tutacağ
düzgün bir şekilde taklmş olarak
kullann.
Ön konuma montaj (şekil E1 & E2)
• Uç tutucunun (6) arkasndaki çelik
halkay (16) skma bileziğinin (7)
üzerine kapatn. İki ucu birbirine
skştrn, zvanay (14) monte edin ve
pimi (15) yerleştirin.
• Yan tutacak kelepçesini (13) yerleştirin
ve skştrma çarkna (9) vidalayn.
Skştrmayn.
• Yan tutacağ (8) skştrma çarkna
vidalayn ve bunu skştrn.
• Yan tutacak montaj parçasn istenilen
konuma çevirin.
86
Ağr delme ucu ile yatay delim yaparken
optimum kontrol sağlamak için yan
tutacağn yaklaşk 20º’lik bir açda
yerleştirilmesini tavsiye ediyoruz
(şekil E2).
• Skştrma çarkn (9) skştrarak yan
tutacak montaj parçasn yerine kilitleyin.
Arka konuma montaj (şekil E3 & E4)
Arka konuma montaj özellikle başnzn
üzerinden veya zemine delim yaparken
kullanşldr. Şekil D4’e bakn.
• Yan tutacağn (8) vidasn sökün ve
bunu ön konumdan çkartn. Derinlik
ayarlama çubuğunu kullanabilmek için
yan tutacak montaj parçasn ön
konumda brakn.
• Yan tutacağ, aletin herhangi bir
tarafndaki arka yan tutacak konumuna
(10) doğrudan vidalayn.
Delme derinliğinin ayarlanmas (şekil F)
• Uygun matkap ucunu taknz.
• Skştrma somununu (17) gevşetin ve
derinlik ayarlama çubuğunu (11) yan
tutacak kelepçesi içinden takn.
• Delme ucunu bir yüzeye dik açdan
bastrn ve şekilde gösterildiği gibi
derinlik ayarlama çubuğunu (11)
ayarlayn.
• Skştrma somununu (17) skştrn.
Kullan*m talimatlar*
• Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
• Kendi güvenliğiniz için aleti
daima her iki elinizle kullann.
• Boru ve kablolarn nerede
olduğunu tespit edip dikkat ediniz.
• Alete yalnzca hafif bir basnç
(yaklaşk 20 kg) uygulaynz.
Aşr basnç uygulanmas delme
veya keskileme işlemini
hzlandrmaz hatta tam aksine
aletin performansn ve ömrünü
azaltr.
TÜRKÇE
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
• Aleti açmak için açma kapama/
düğmesine (1) basn.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi braknz.
Sert uçla delme (şekil A)
• Uygun delme ucunu yerleştirin.
• Mod seçme düğmesini (4) “darbeli
delme” konumuna getirin.
• Elektronik hz ve darbe kumandas
düğmesini (2) ayarlayn.
• Yan tutacağ (8) takn ve bunu
ayarlayn.
• Gerekiyorsa delme derinliğini ayarlayn.
• Deliğin açlacağ noktay işaretleyin.
• Delme ucunu noktaya yerleştirin ve aleti
çalştrn.
• İşiniz bittikten sonra ve fişten çekmeden
önce aleti mutlaka kapatn.
Göbek uçla delme (şekil A)
• Uygun göbek ucu takn.
• Punta matkab göbek ucun içine monte
edin.
• Mod seçme düğmesini (4) “darbeli delme”
konumuna getirin.
• Elektronik hz ve darbe kumanda
düğmesini (2) orta veya yüksek hz
ayarna getirin.
• Yan tutacağ (8) takn ve bunu ayarlayn.
• Punta matkab noktaya yerleştirin ve aleti
çalştrn. Göbek betona yaklaşk 1 cm.
girene kadar delim yapn.
• Aleti durdurun ve punta matkab sökün.
Göbek ucu tekrar deliğe yerleştirin ve
delmeye devam edin.
• Göbek ucunun derinliğinden daha kaln
bir yapy delerken, yuvarlak beton
silindiri krn veya düzenli aralklarla
ucun içini çkartn.
Deliğin etrafndaki betonun istenmeyen
şekilde krlmasn önlemek için
öncelikle yapnn tamamen içinden
geçen punta ucu çapnda bir delik açn.
Daha sonra içi alnan deliği her iki
taraftan yarya kadar delin.
• İşiniz bittikten sonra ve fişten
çekmeden önce aleti mutlaka kapatn.
Keskileme ve yontma (şekil A)
• Uygun keskiyi takn ve bunu 8 konumdan
birine getirmek için elinizle döndürün.
• Mod seçme düğmesini (4) “sadece darbe”
konumuna getirin.
• Elektronik hz ve darbe kumandas
düğmesini (2) ayarlayn.
• Yan tutacağ (8) takn ve bunu ayarlayn.
• Aleti çalştrn ve çalşmaya başlayn.
• İşiniz bittikten sonra ve fişten
çekmeden önce aleti mutlaka kapatn.
SDS-max® matkap uçlarnn ve keskilerinin
çeşitli tipleri tercih olarak mevcuttur.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bak*m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bakmla uzun süre çalşacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalşmas,
alete gerekli bakmn yaplmasna ve
düzenli temizliğe bağldr.
Uyar LED’i yanar yanmaz aletin bakm
gerçekleştirilmelidir.
• Makinenin bakm kullanc tarafndan
yaplabilecek şekilde değildir. Yaklaşk
80 saatlik kullanmdan sonra aletinizi
yetkili bir D E WALT tamir servisine
götürünüz. Bu süreden önce problem
çkarsa yine bir yetkili D E WALT tamir
servisine başvurun.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizlik
Havalandrma kanallarnn temiz ve açk
olmasna dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
87
TÜRKÇE
GARANTİ
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağnz eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kaldran
D E WALT onarm merkezlerine götürün.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Satn alma belgesinin ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir yl süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan
hiçbir onarm ve koruyucu bakm
işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletleri, satş tarihinden itibaren bir yl
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya
girişimde bulunulan onarmlardan
kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve
aşnmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç dş kullanmdan kaynaklanan
hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu klavuzun
arkasnda bulunan uygun telefon
numarasn kullann. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
88
∂§§∏¡π∫∞
¶Eƒπ™∆ƒ√ºπ∫√ ∫ƒ√À™∆π∫√ ¢ƒ∞¶∞¡√
D25500/D25600
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
W
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
J
™˘ÓÔÏÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·
‰È¿ÙÚËÛ˘ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜
- Û˘Ì·Á‹ ÙÚ˘¿ÓÈ·
mm
- ‰È·Ì·ÓÙÔÎÔÚÒÓ˜
mm
µ¤ÏÙÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ·
‰È¿ÙÚËÛ˘ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜
- Û˘Ì·Á‹ ÙÚ˘¿ÓÈ·
mm
£¤ÛÂȘ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ
™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
µ¿ÚÔ˜
kg
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
D25500
230
1.050
1-9
D25600
230
1.150
1 - 10
12 - 40
40 - 90
12 - 45
40 - 100
18 - 30
8
SDS-max®
6,5
20 - 38
8
SDS-max®
6,6
D25500/D25600
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
D25500
90,5
D25600
90,5
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
103,5
103,5
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜.
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
D25500
9,7 m/s2
D25600
9,8 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
89
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘
(.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜
ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ·È‰È¿ ‹ ÙÚ›ÙÔ˘˜ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ
Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙËÓ Ì·Ï·ÓÙ¤˙·.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó.
90
E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ
Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
∂§§∏¡π∫∞
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ∫ÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ
1 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
1 EӉ›ÎÙË ‚¿ıÔ˘˜
1 ™ˆÏ‹Ó·˜ ÏÈ·ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡
1 ∫È‚ÒÙÈÔ (Ù‡· K ÌfiÓ·)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ D25500/D25600 ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜
ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÂÏ·ÊÚÈ¿
ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛË, Ư̂ϢÛË Î·È Î·Ù‰¿ÊÈÛË.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
2 ∫·ÓÙÚ¿Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ηÈ
ÎÚÔ‡Û˘
3 ºˆÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ۤڂȘ (D25600)
4 ¢È·ÎfiÙ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
5 ∫ÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜
6 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
7 ∫ÔÏ¿ÚÔ
8 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
9 ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜
10 £¤ÛË Ù˘ ›Ûˆ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜
11 EӉ›ÎÙË ‚¿ıÔ˘˜
12 ¶›Ûˆ Ï·‚‹
ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÔÌ·Ï‹˜ ÂÎΛÓËÛ˘
√ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÔÌ·Ï‹˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË
ÛÙ·‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜
¤ÙÛÈ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ·fi ÙËÓ
ı¤ÛË ‰È¿ÓÔÈ͢ Ù˘ Ô‹˜ ηٿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË.
E›Û˘, Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÔÌ·Ï‹˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙË ÚÔ‹ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜
ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ fiÙ·Ó
ÙÔ ‰Ú¿·ÓÔ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
̤۷ Û ̛· ˘¿Ú¯Ô˘Û· Ô‹.
91
∂§§∏¡π∫∞
™˘ÌϤÎÙ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÚÔ‹˜
√ Û˘ÌϤÎÙ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÚÔ‹˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË
̤ÁÈÛÙË ÚÔ‹ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ
¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÌÏÔοÚÂÈ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ.
∞˘Ùfi ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÚÔÊ˘Ï¿ÛÂÈ Â›Û˘ ÙÔ˘˜
ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi
ÎÈÓËÙ‹Ú· ·fi ·ÒÏÂÈ· ÛÙËڛ͈˜. √ Û˘ÌϤÎÙ˘
ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ›.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÎÚÔ‡Û˘
(ÂÈÎ. B)
√ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÎÚÔ‡Û˘
(2) ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·:
- ¯Ú‹ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ
ΛӉ˘ÓÔ ıÚ·‡Û˘ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡
- ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ‰È¿ÓÔÈÍË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË
‹ ÙË Ư̂ϢÛË Ì·Ï·ÎÒÓ ‹ ‡ıÚ·˘ÛÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ
- ȉ·ÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÁÈ· Ư̂ϢÛË
·ÎÚȂ›·˜
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
ºˆÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ۤڂȘ (ÂÈÎ. B)
∏ ÎÔÎÎÈÓË ÊˆÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË LED Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ (3)
·Ó¿‚ÂÈ fiÙ·Ó ÔÈ „‡ÎÙÚ˜ ·Ô ¿Óıڷη ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ
Êı·Ú›, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ªÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ 8 ÒÚ˜ ¯Ú‹Û˘ Ô
ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù·. √È „‡ÎÙÚ˜ ·fi
¿Óıڷη ‰ÂÓ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË.
¶ËÁ·›ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
ηٿÛÙËÌ· ÂÈÛ΢‹˜ Ù˘ DEWALT.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
92
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
SDS-max® (ÂÈÎ. C1 & C2)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÚ˘¿ÓÈ· Î·È ÂÚÁ·Ï›·
ÛÌ›Ï¢Û˘ SDS-max® (ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡
ÙˆÓ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ SDS-max®, ‰Â›Ù ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ ÛÙÔ
Û¯‹Ì· C2).
• ∫·ı·Ú›ÛÙÂ Î·È ÏÈ¿Ó·Ù ÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ ÙÔ˘
ÙÚ˘·ÓÈÔ‡.
∞ÏÒÛÙ ÌfiÓÔ ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ·
ÏÈ·ÓÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ ÙÔ˘
ÙÚ˘·ÓÈÔ‡. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÏÈ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ÛÙÔÓ
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ (6), ȤÛÙ ηÈ
ÛÙÚ¤„Ù ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ Ì¤¯ÚÈ Ó·
ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ô ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù ÔÙÈ ¤¯ÂÈ
ÎÏÂȉÒÛÂÈ Î·Ï¿. ™ÙË ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ú¤ÂÈ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓ›ٷÈ
·ÍÔÓÈο ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÂηÙÔÛÙ¿ fiÙ·Ó Â›Ó·È
ÎÏÂȉˆÌ¤ÓÔ ÛÙËÓ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÙÛÔÎ.
• °È· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÙÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù·
›Ûˆ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (6) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ
¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
EÈÏÔÁ‹ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÂÈÎ. D1 & D2)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ‰‡Ô
ÙÚfiÔ˘˜ (ÂÈÎ. D1):
∂§§∏¡π∫∞
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË: ÁÈ· fiϘ ÙȘ
ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘ Û Û΢Úfi‰ÂÌ·
Î·È ÏÈıÔ‰ÔÌ‹
∞Ï‹ ÎÚÔ‡ÛË: ÁÈ· ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛË,
Ư̂ϢÛË Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘.
™Â ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û·Ó ÌÔ¯Ïfi˜ ÁÈ· Ó·
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ¤Ó· ÙÚ˘¿ÓÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ
ÌÏÔοÚÂÈ.
• °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
ȤÛÙ ÙËÓ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ (5) ηÈ
ÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(4) ̤¯ÚÈ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ
ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ ηÈ
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÌ›Ï¢Û˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı›
Î·È Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Û 8 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ (ÂÈÎ. D2).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(4) ̤¯ÚÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË.
• £¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (4)
ÛÙË ı¤ÛË «·Ï‹ ÎÚÔ‡ÛË».
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ηÓÙÚ¿Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÎÚÔ‡Û˘ (ÂÈÎ. B)
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó (2) ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi
Â›‰Ô. ‘√ÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜,
ÙfiÛÔ ˘„ËÏfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ë
ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÎÚÔ‡Û˘. ™ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ηÓÙÚ¿Ó
·fi ÙÔ “1” (¯·ÌËÏ‹ ÈÛ¯‡˜) ¤ˆ˜ ÙÔ “5” (Ï‹Ú˘
ÈÛ¯‡˜), ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏË
ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ Î·È ÌÔÚ› Ó·
ÚÔÛ·ÚÌÔÛı› ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
∏ ÛˆÛÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ı¤Ì· ÂÌÂÈÚ›·˜. ¶.¯.:
- fiÙ·Ó ÂÎÙÂϛ٠ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘ ‹
ÛÌ›Ï¢Û˘ Û ̷Ϸο, ‡ıÚ·˘ÛÙ· ˘ÏÈο ‹
fiÙ·Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÓÔÈÍË, ı¤ÛÙÂ
ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË «1» ‹ «2» (¯·ÌËÏ‹
ÈÛ¯‡˜)·
- fiÙ·Ó ÂÎÙÂϛ٠ÂÚÁ·Û›Â˜ ıÚ·‡Û˘ ‹
‰È¿ÙÚËÛ˘ Û ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· ˘ÏÈο, ı¤ÛÙ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË «5» (Ï‹Ú˘ ÈÛ¯‡˜).
D25600
ÿÚË ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‰È·ÎfiÙË ·fi «1» ¤ˆ˜ «7»
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·ÎÚȂ›·˜
ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜
Ï·‚‹˜ (ÂÈÎ. E1 - E4)
∏ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (8) ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ·ÚÙËı› ÛÙËÓ
ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ‹ ÛÙËÓ ›Ûˆ ı¤ÛË Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜
ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ› Î·È ÙÔ˘˜
·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜ ¯Ú‹ÛÙ˜.
£· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹
ηٿÏÏËÏ· ÙÔÔıÂÙË̤ÓË.
™Ù‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ı¤ÛË (ÂÈÎ. E1 & E2)
• ™ÊËÓÒÛÙ ÙÔÓ ¯·Ï‡‚‰ÈÓÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (16) ¿Óˆ
·fi ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (7) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (6), ȤÛÙÂ Î·È ÙȘ
‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ì·˙›, Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔÓ
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (14) Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔÓ ›ÚÔ (15).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜
Ï·‚‹˜ (13) Î·È ‚ȉÒÛÙ ÙÔÓ ¿Óˆ ÛÙÔÓ
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Û‡ÛÊÈ͢ (9). ªËÓ ÙÔÓ ÛÊ›ÁÁÂÙÂ.
• µÈ‰ÒÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (8) ÛÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ
Û‡ÛÊÈ͢ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔÓ.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜
Ï·‚‹˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË. °È· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·
‰È¿ÙÚËÛË Ì ÌÂÁ¿Ï· ÙÚ˘¿ÓÈ·, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ
ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ Û ÁˆÓ›· ÂÚ›Ô˘ 20Æ ÁÈ·
ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ¤ÏÂÁ¯Ô (ÂÈÎ. E2).
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜
ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ
Û‡ÛÊÈ͢ (9).
™Ù‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ›Ûˆ ı¤ÛË (ÂÈÎ. E3 & E4)
∏ ›Ûˆ ı¤ÛË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË fiÙ·Ó
οÓÔ˘Ì ‰È¿ÙÚËÛË Û ÛËÌ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È „ËÏ¿
‹ οو ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·. ¢Â›Ù ÙÔ Û¯‹Ì· D4.
• ‚ȉÒÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (8) Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙË
·fi ÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ı¤ÛË. ∞Ê‹ÛÙ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË
Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜ ÛÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ı¤ÛË
¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› ·ÎfiÌË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›
Ë Ú¿‚‰Ô˜ Ú˘ı̛ۈ˜ ‚¿ıÔ˘˜.
93
∂§§∏¡π∫∞
• µÈ‰ÒÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ·¢ı›·˜ ¿Óˆ
Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ›Ûˆ ı¤ÛÂȘ (10) ÛÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘ (ÂÈÎ. F)
• µ¿ÏÙ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ‰È¿ÙÚËÛ˘.
• •ÂÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ Û‡ÛÊÈ͢ (17) ηÈ
ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙË Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ Ú¿‚‰Ô ‚¿ıÔ˘˜
(11) ̤۷ ÛÙËÓ Ô‹ ÛÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ù˘
Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ‰È¿ÙÚËÛ˘ ̤۷ ÛÙËÓ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÁˆÓ›· ηÈ
ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙË Ú¿‚‰Ô Ú˘ıÌ››Ûˆ˜ ‚¿ıÔ˘˜
(11) fiˆ˜ ÛÙÔ Û¯‹Ì·.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ Û‡ÛÊÈ͢ (17).
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• °È· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Û·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¿ÓÙ· Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ·.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ۯÂÙÈο
Ì ÙË ı¤ÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È Î·Ïˆ‰›ˆÓ.
• EÊ·ÚÌfi˙ÂÙ ÌÈÎÚ‹ ÌfiÓÔ ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô (ÂÚ›Ô˘ 20 kg). ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋
‰‡Ó·ÌË ‰ÂÓ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË ‹
ÙË Ư̂ϢÛË ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ÌÔÚ› Ó·
ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË on/off (1).
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
¢È¿ÙÚËÛË ÌÂ Û˘Ì·Á¤˜ ÙÚ˘¿ÓÈ (ÂÈÎ. A)
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚ˘¿ÓÈ.
• £¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (4)
ÛÙË ı¤ÛË «ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘».
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÎÚÔ‡Û˘ (2).
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙÂ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹
(8).
• ∞Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜
‰È¿ÙÚËÛ˘.
94
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ı¤ÏÂÙ ӷ
ÙÚ˘‹ÛÂÙÂ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ¿Óˆ
ÛÙÔ ÛËÌ¿‰È Î·È ı¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ
Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi
ÙËÓ Ú›˙·.
¢È¿ÙÚËÛË Ì ‰È·Ì·ÓÙÔÎÒÓ· (ÂÈÎ. A)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛˆÏËÓˆÙfi ÙÚ˘¿ÓÈ.
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÚ˘¿ÓÈ ÛÙÔ
ÛˆÏËÓˆÙfi ÙÚ˘¿ÓÈ.
• £¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (4)
ÛÙË ı¤ÛË «ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘».
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÎÚÔ‡Û˘ (2) ÛÙË ı¤ÛË Ù˘
ÌÂÙÚÈ·˜ Ë „ËÏ˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜.
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙÂ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹
(8).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÚ˘¿ÓÈ ¿Óˆ ÛÙÔ
ÛËÌ¿‰È Î·È ı¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
™˘Ó¯›ÛÙ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô ÛˆÏ‹Ó·˜
‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· ÂÚ›Ô˘ 1 ÂÎ.
• ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi
ÙÚ˘¿ÓÈ. µ¿ÏÙ ÙÔ ÛˆÏËÓˆÙfi ÙÚ˘¿ÓÈ ¿ÏÈ
̤۷ ÛÙËÓ Ô‹ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË.
• ‘√Ù·Ó Î¿ÓÂÙ ‰È¿ÙÚËÛË Û ÌÈ· ηٷÛ΢‹ Ô˘
¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿¯Ô˜ ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘
ÛˆÏËÓˆÙÔ‡ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡, οÓÂÙ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ
‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ Ô‹˜ ÛÙ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜
Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ Ô‹˜.
°È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜ ıÚ˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜
ÙÔ˘ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ô‹, ·ÓÔ›ÍÙÂ
ÚÒÙ· ÌÈ· Ô‹ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ ›‰È· Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘
ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡, Û fiÏÔ ÙÔ ¿¯Ô˜ Ù˘
ηٷÛ΢‹˜. ∫·ÙfiÈÓ Î¿ÓÂÙ ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘
ÌÂÁ¿Ï˘ Ô‹˜ ÙÚ˘ÒÓÙ·˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô
Ï¢ڤ˜ ̤¯ÚÈ ÙË Ì¤ÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜.
• ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ
Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi
ÙËÓ Ú›˙·.
™Ê˘ÚËÏ¿ÙËÛË Î·È Ư̂ϢÛË (ÂÈÎ. ∞)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÛÌ›Ï¢Û˘ Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÁÈ·
Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û ̛· ·fi ÙȘ 8 ı¤ÛÂȘ.
∂§§∏¡π∫∞
• £¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (4)
ÛÙË ı¤ÛË «·Ï‹ ÎÚÔ‡ÛË».
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÎÚÔ‡Û˘ (2).
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙÂ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹
(8).
• £¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È
ÍÂÎÈÓ‹ÛÙÂ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
• ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ
Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi
ÙËÓ Ú›˙·.
¢È¿ÊÔÚÔÈ Ù‡ÔÈ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ SDS-max® ›ӷÈ
‰È·ı¤ÛÈÌ· ÁÈ· οı ÂÈÏÔÁ‹.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
∞·ÈÙÂ›Ù·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÌfiÏȘ
·Ó¿„ÂÈ Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· LED.
• ∆Ô Û¤Ú‚È˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ
·fi ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË. ªÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ 80 ÒÚ˜
¯Ú‹Û˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜
Û ¤Ó·Ó ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∞ÓÙÈÚfiÛˆÔ
EÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘
ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÈÓ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹
·˘Ù‹, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Û·Ù Ì ¤Ó·Ó ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∞ÓÙÈÚfiÛˆÔ EÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
95
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
96
97
98
99
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Tel:
02 719 07 11
Fax:
02 721 40 45
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
BLACK & DECKER (E§§∞™) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & §ÂˆÊ. µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
166 74 °Ï˘Ê¿‰· - ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT ROFO Kundendienst
Gewerbezone Seeblick
3213 Kleinbösingen
Tel:
026 - 674 93 93
Fax:
026 - 674 93 94
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 99 99 00
Fax:
22 99 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
Tel:
Faks:
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
100
º·Í
010 8981616
010 8982630
010 8983285
214 66 75 00
214 66 75 75
Download PDF

advertising