DW733 | DeWalt DW733 PLANER THICKNESSER Type 1A instruction manual

559111-38 SK
DW733
2
3
4
5
PRENOSNÁ HRÚBKOVACIA FRÉZKA
Návod na použitie
Údržba
Záruka
Srdečné blahoželanie!
Rozhodli ste sa pre elektrické náradie od
firmy“ DeWALT“, ktorá pokračuje v dlhej
tradícii firmy DeWALT ponúkať odborníkom
len dokonalé, mnohými skúškami osvedčené
kvalitné výrobky. Dlhoročné skúsenosti
a nepretržitý ďalší vývoj robia právom firmu
DeWALT spoľahlivým partnerom všetkých
profesionálnych užívateľov.
Obal obsahuje:
1 Predbežne zmontovaný stroj
1 Hrúbkovacia frézka
1 Skrutkovač
1 Vidlicový kľúč (8/10)
1 Nástrčný šesťhranný kľúč
2 Magnetické pomôcky na montáž nožov
1 Odsávacia prípojka pilín
1 Návod na obsluhu
1 Výkres rozložených súčiastok
DW733
230
1800
10 000
0,13
3,2
33
Minimálne istenie prúdového obvodu:
230-V-ové elektrické náradie
10A
•
152
64,0-317
•
•
Preverte, či elektrické náradie ako aj
diely príslušenstva neboli poškodené pri
transporte.
Pred uvedením stroja do prevádzky
si dôkladne prečítajte návod na obsluhu.
Opatrne vyberte frézku z transportného
obalu.
Popis prístroja (obr. A)
Vaša hrúbkovacia frézka bola vyvinutá pre
profesionálne hobľovanie dreva a výrobkov
z dreva.
V tomto návode sú použité symboly:
Upozornenie: Nebezpečenstvo úrazu
alebo možné poškodenie elektrického
náradia v dôsledku nedodržania
pokynov tohto návodu!
A1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Elektrické napätie
Ostré hrany
Obsah
Technické údaje
Vyhlásenie o konformite s EG
Bezpečnostné pokyny
Prekontrolovanie dodávky
Popis prístroja
Elektrická bezpečnosť
Predlžovací kábel
Zmontovanie a nastavenie
de-9
de-10
de-14
Prekontrolovanie dodávky
Technické údaje
Napätie
(Volt)
Príkon
(Watt)
Otáčky naprázdno
(min-1)
Rýchlosť posuvu
(m/s)
Max. výška pracovného
predmetu
(mm)
Max. šírka záberu (min-max)
(mm)
Max. hrúbka triesky (odoberanej vrstvy)
(pre max. šírku obrobku 140 mm) (mm)
Hmotnosť
(kg)
DW 733
de-6
de-11
de-12
de-6
de-6
de-7
de-7
de-7
Prepínač ZAPnutý-/VYPnutý
Blokovací uzáver hlavy
Nastavovacia páka hĺbky
Držadlo
Zadný prídavný stôl
Upevňovacie otvory
Vybranie držadla
Stupnica hĺbkového nastavenia
Stupnica hĺbky záberu (hrúbky triesky)
Predný prídavný stôl
A2
11.
12.
13.
14.
15.
6
Káblová svorka
Nástrojová zásuvka
Odsávacia prípojka triesok
Hĺbkový doraz
Rám
Elektrická bezpečnosť
Stroj musí byť postavený vždy vodorovne
a stabilne.
Elektromotor je navrhnutý na určité napätie.
Skontrolujte preto, či sieťové napätie zodpovedá
napätiu, uvedenému na typovom štítku
elektrického náradia.
Prídavné stoly (obr. C1 + C2)
• Preklopte prídavné stoly (5) a (10) nadol
(obr. C1).
• Obidva prídavné stoly musia byť v jednej
rovine so stolom.
• Aby sa to dalo skontrolovať, otočte páku
hĺbkového nastavenia (3) úplne nahor.
• Preložte vodováhu (16) cez prídavné stoly
a stôl (17).
• Zatlačte okraj prídavných stolov dolu pre
vyrovnanie prípadnej vôle.
• Pri presnom nastavení (justovaní) postupujte
takto:
• Uvoľnite maticu (18) a presne nastavte
skrutky (19), pokým nie sú prídavné stoly
v jednej rovine (obr. C2).
Vaše elektrické náradie je podľa
EN 50144 dvojnásobne izolované;
uzemňovací vodič je preto zbytočný.
Výmena sieťovej prívodnej šnúry alebo
zástrčky
Chybné prívodné šnúry alebo zástrčky smú
vymeniť len autorizované servisné opravovne.
Nahradené prívodnej šnúry alebo zástrčky
musia byť odborne likvidované.
Predlžovací kábel
Používajte len schválený predlžovací kábel,
postačujúci pre príkon elektrického náradia
(porovnaj technické údaje).
Minimálny priečny prierez je 1,5 mm2 Vykotúľajte
kábel úplne pri použití káblového bubna.
Nastavenie hĺbky (obr. A2, D1 - D5)
Vaša hrúbkovacia frézka DW 733 je vystrojená
veľmi presným systémom nastavenia hĺbky so
stupnicou (8); (obr. D3), stupnicou odoberanej
vrstvy (hrúbky triesky) (9) (obr. D4), jemným
nastavením a hĺbkovým dôrazom (14);
(obr. A2).
• Uvoľnite vytiahnutím nahor blokovací
uzáver (2) hlavy (obr. D3)
• Vytiahnite nahor nastavovaciu páku hĺbky
(3) (obr. D1). Jedno otočenie znamená zmenu
hĺbky frézovania (hobľovania) o cca. 1,5 mm.
- Pre zmenšenie hĺbky frézovania otáčajte
páku v smere otáčania hodinových
ručičiek (obr. D2).
- Pre zväčšenie hĺbky frézovania otáčajte
páku proti smeru otáčania hodinových
ručičiek.
• Hrúbka obrobku po jeho opracovaní sa
odčíta na stupnici hĺbkového nastavenia
(8); (obr. D3).
• Skontrolujte, či sa obrobok nachádza pod
snímačom (20) odoberanej vrstvy (hrúbky
triesky). Stupnica odberanej vrstvy (9)
ukazuje, aká hrubá vrstva sa odoberá.
• Utiahnite pevne blokovací uzáver hlavy (2);
(obr. D3).
Zmontovanie a nastavenie
Vytiahnite vždy zástrčku zo zásuvky
pred zmontovaním a nastavovaním.
Pripevnenie na pracovný stôl (obr. B)
• Všetky štyri nohy sú opatrené otvormi
(6), ktoré umožňujú rýchle upevnenie na
pracovný stôl. Sú tam otvory dvoch rôznych
veľkostí, ktoré umožňujú použiť skrutky
nerovnakej veľkosti.
Použite jeden z týchto dvoch otvorov; nie
je nutné použiť obidva otvory. Zaistite stroj
pred pracovnou činnosťou dostatočne
tak, aby nemohol meniť polohu. Pre
zlepšenie prenosnosti môžete stroj pripevniť
na preglejkovú dosku, hrubú najmenej
12,5 mm.
Teraz môžete rýchlo dosku pevne upnúť na
pracovný stôl a znova odobrať za účelom
upevnenia na inom mieste.
• Keď pripevníte stroj na preglejkovú dosku
zabezpečte, aby upevňovacie skrutky
neprečnievali cez dno dosky. Preglejková
doska musí tesne priliehať na úložnú dosku
pracovného stola.
• Aby sa zabránilo blokovaniu stroja
a nepresnostiam pri práci, malo by sa
náradie namontovať na rovinnej ploche.
Jemné /presné/ nastavenie (obr. D2)
Jemné nastavenie umožňuje odoberať veľmi
malé hrúbky opracovaného predmetu. Keď je
napríklad frézovaný obrobok vysoký 77,5 mm
a má byť vysoký 76,0 mm, postupujte takto:
7
•
•
•
Otáčajte okrúhly ukazovateľ (21) tak dlho,
až je značka „0“ v jednej priamke so šípkou
(22). Nerobte žiadne iné nastavenie.
Otáčajte páku hĺbkového nastavenia (3)
v smere otáčania hodinových ručičiek až
šípka ukazuje na značku pre 1,5 mm.
Ofrézujte obrobok. Výška po ofrézovaní je
teraz 76 mm.
•
•
•
Hĺbkový doraz (obr. A2, D3 + D5)
Hĺbkový doraz (14) (obr.A2) sa môže použiť na
viacnásobné frézovanie vopred nastavených
hĺbok. Stroj je opatrený zarážkami pre hĺbky 0,
6,35, 12,7 a 19,5 mm.
• Používajte zarážku „0 mm“ pre hĺbky
frézovania medzi 3,175 a 6,35 mm (obr.
D5)
- Otáčajte hĺbkový doraz, až je ukazovaná
potrebná hĺbka.
- Uvoľnite blokovací uzáver hlavy (2); (obr.
D3) a otáčajte páku hĺbkového nastavenia
v smere chodu hodinových ručičiek, až
sa dotkne hĺbkového dorazu. Neotáčajte
naďalej páku.
• Pre iné výšky obrobkov používajte zarážku
19,5 mm. Tým nie sú ovplyvnené iné
nastavenia hĺbkového dorazu.
- Uvoľnite blokovací uzáver hlavy (2); (obr.
D3) a otáčajte páku hĺbkového dorazu
proti smeru chodu hodinových ručičiek,
aby sa dala hlava pohybovať celkom
dohora.
- Uvoľnite maticu (23) a prestavte podľa
potreby skrutku presného hĺbkového
nastavenia (24); (obr. D5).
- Otáčajte páku hĺbkového nastavenie až
sa dotkne hĺbkového dorazu. Neotáčajte
ďalej páku.
- Ofrézujte obrobok a skontrolujte výšku
obrobku. V prípade potreby zmeňte
nastavenie.
•
šesťhranom (25); (obr. E1) a opatrne
odstráňte odsávaciu prípojku triesok (13)
a nástrojovú zásuvku (12) za účelom
sprístupnenia nožov (obr. A2).
Ak nie je viditeľných 8 skrutiek, zobrazených
na obr. E2, otáčajte nožový hriadeľ opatrne
kusom odpadového dreva.
Utiahnite pevne blokovací uzáver hlavy.
Uvoľnite pomocou skrutkovača (27) obidve
vonkajšie skrutky (28).
Opatrne odstráňte šesť stredných skrutiek
(26).
Nože sú pružne uložené!
•
•
Zatlačte blokovaciu páku (29) a opatrne
točte nožový hriadeľ dozadu, až je možné
odstrániť prvý nôž (obr. E3).
Zatlačte blokovaciu páku (29) a opatrne
točte nožový hriadeľ, až je možné odstrániť
druhý nôž (obr. E3).
Montáž nožov (obr. E1 - E7)
• Nastavte nožový hriadeľ (30) podľa obrázku
E4.
• Podľa obr. E5 nasuňte nože (31) opatrne
na nožový hriadeľ
• Namontujte podľa obr. E6 magnetické
montážne pomôcky (32).
Magnetické montážne pomôcky sa
uschovávajú v nástrojovej zásuvke (12);
(obr. E1). Plochá hrana magnetickej
montážnej pomôcky (32) musí lícovať
s plochou hranou nožového hriadeľa (30);
(obr. E7).
• Pevne utiahnite obidve vonkajšie skrutky
(28); (obr. E2).
• Odstráňte magnetické montážne pomôcky
a krúťte dozadu nožový hriadeľ do polohy,
znázornenej na obr. E3.
• Naskrutkujte opäť stredných 6 skrutiek (26)
a utiahnite ich uťahovacím momentom 5,7
Nm (obr. E2).
• Zatlačte blokovaciu páku (29) a otáčajte
opatrne nožový hriadeľ, až je možné
namontovať druhý nôž rovnakým spôsobom,
ako je to uvedené vyššie (obr. E3).
Výmena nožov (obr. A1, E1 - E7)
Vaša frézka je vystrojená nožovým hriadeľom
s dvoma nožmi.
Ostré hrany
Kalibrovanie stupnice hĺbkového nastavenia
(obr. D3)
Stupnica hĺbkového nastavenia (8) bola
výrobcom presne nastavená. Po dlhšom
používaní stroja odporúča sa prekontrolovať
stupnicu na jej presnosť.
Odstránenie nožov (obr. A1, A2, E1 - E3)
• Uvoľnite blokovací uzáver hlavy (2); (obr.
A1).
• Nastavte hĺbku frézovania na cca. 75 mm.
• Uvoľnite obidve matice s vnútorným
8
•
•
•
•
Frézujte kus dreva; zapamätajte si
hodnotu, ukazovanú na stupnici hĺbkového
nastavenia (8).
Pri presnom (správnom) nastavení
postupujte takto:
Uvoľnite skrutky (33).
Nastavte presne prizmu, až ukazovaná
hodnota (34) výšky obrobku zodpovedá
výške po ofrézovaní.
Utiahnite pevne skrutky (33).
• Pre optimálne výsledky a pre
dosiahnutie potrebnej výšky obrobku,
opracujte obidve strany obrobku.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené pokyny na
volbu hĺbky a šírky ofrézovania.
Mäkké drevo
Tvrdé drevo
Hĺbka frézovania(mm)
•
Podrobnejšie informácie o správnom
príslušenstve Vám poskytne obchodník
DeWALT. K príslušenstvu patria náhradné nože
(DE7332).
Návod na použitie
• Dodržujte vždy bezpečnostné
pokyny a platné predpisy.
• Presvedčte sa, či je na odsunovej
strane dostatok miesta pre
obrábaný predmet.
•
Šírka opracovaného predmetu (mm)
Posúvajte opracovaný predmet dopredu
pozdĺž vlákien (obr. G).
Poškodenie obrobku
Keď sa konce obrobku dostanú do styku
s nožmi, môže dôjsť k jeho poškodeniu. Aby
sa zabránilo takým poškodeniam:
ZAPnutie a VYPnutie (obr. F1 + F2)
Prepínač ZAP-/VYP stroja je vystrojený
ochranným spínačom pri preťažení. Keď
sa motor preťaží, vypne sa prívod prúdu
k motoru. V takom prípade vypnite stroj
a zatlačte zrušovacie tlačidlo (35); (obr. F1).
• Pri zapnutí sa nemajú dotýkať nože obrobku.
• Stroj sa zapína potiahnutím prepínača ZAP/VYP (1) smerom hore (obr. F2). Stroj teraz
beží v neprerušovanej prevádzke.
• Pred začatím prác nechajte vždy motor
nabehnúť na plné otáčky.
• Nevynucujte si pracovný chod.
• Stroj sa vypína posunutím prepínača ZAP/VYP (1) smerom dolu.
• Pre blokovanie stroja vo vypnutej polohe
zastrčte visiaci zámok do otvoru (36).
•
•
•
Skontrolujte, či sú prídavné stoly v jednej
rovine so stolom.
Držte obrobok počas celého priebehu
ofrézovania rovno.
Pritlačte obrobok počas jeho posúvania
celou plochou na stoly.
Zakrivené obrobky (obr. H1 - H4)
Ak je obrobok len ľahko zakrivený, opracujte
obidve strany pre vytvorenie požadovanej
výšky obrobku.
Silnejšie zakrivené obrobky (obr. H1 + H2)
Posuvové valce a nožový hriadeľ prechodne
narovnajú obrobok (obr. H2). Po ofrézovaní sa
ale zakrivený stav obnoví (obr. H2).
• Pre odstránenie zakrivenia použite
zrovnávaciu frézkovačku.
VYPnite vždy stroj po skončení práce. Sieťová
zástrčka sa smie vytiahnuť zo zásuvky len pri
vypnutom elektrickom náradí.
Obrobky, zakrivené v priečnom smere obr.
H3 + H4)
• Rozpíľte obrobok v pozdĺžnom smere na
dva rovnako veľké kusy (obr. H3)
• Opracujte obidva kusy oddelene; takto sa
zníži množstvo odpadu.
• Opracovať môžete taktiež najprv vrchnú
stranu (37), obrobok otočiť a potom
opracovať spodnú stranu (38); (obr. H4).
Ofrézovanie
• Odstráňte prípadné cudzie telesá.
Neopracujte drevo s uvoľnenými
uzlami. Neopracujte drevo, ktoré má
veľa uzlov a ktoré je silne zakrivené.
• Vaša frézka funguje najlepšie, keď má
obrobok aspoň jednu plochú stranu.
9
Odsávanie prachu (obr. A2 + J)
• Namontujte pomocou skrutiek (39)
odsávaciu prípojku pilín (13).
• Namontujte adaptér (40) podľa obrázku.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
V Nemecku sa na základe TRGS 553 požadujú
overené odsávacie zariadenia na drevný
prach. Pre iné materiály musí živnostenský
prevádzkovateľ vyjasniť zvláštne požiadavky
s príslušným profesným spoločenstvom.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Transport stroja (obr. Ä1 + Ä2)
• Pri prenášaní držte frézovačku za držadlá
(4) alebo za hmatové vybrania (7).
• Pri preprave alebo uskladnení stroja
používajte na zaistenie kábla káblovú
svorku (11).
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Údržba
Vaše elektrické náradie DeWALT bolo vyvinuté
s cieľom dlhej životnosti a čo najnižších nákladov
na údržbu. Pravidelné čistenie je predpokladom
pre trvalú bezporuchovú prevádzku.
Mastenie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje dodatočné
mastenie.
Čistenie
Dbajte, aby vetracie výrezy boli voľné
a pravidelne čistite teleso mäkkou prachovkou.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
10
Vyhlásenie o zhode
DW733
DeWALT týmto vyhlasuje, že tieto elektrické
nástroje boli navrhnuté v súlade so smernicami
a normami 89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/
EWG, EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN
61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Pre podrobnejšie informácie sa obráťte, prosím,
na nižšie uvedenú adresu alebo na jednu z
filiálok, uvedených na opačnej strane tohto
návodu.
Výška akustického tlaku zodpovedá smerniciam
Európskej únie 86/188/EWG a 89/392/EWG,
merané podľa EN 45 635:
97 dB(A)*
LpA (Akustický tlak)
LWA (Akustický výkon)
105 dB(A)
*
Emisná hodnota závislá od pracoviska
Upozornenia: V prípade hluku presahujúceho
normu Lpa 70 dB (A) Lwa 85 dB (A) odporúčame
použiť prostriedky na ochranu sluchu.
V návode na použitie je hlučnosť pri jednotlivých
typoch uvedená.
Vážená efektívna hodnota zrýchlenia podľa
EN 50144:
< 2,5 m/s2
DW733
TÚV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D - 501105 Köln
Germany
Certifikát č.
BM
Riaditeľ -Vývoj výrobkov
Horst Großmann
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
Idstein, Nemecko.
11
9
Bezpečnostné pokyny
Pri používaní elektrického náradia je potrebné
z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým
prúdom, pred nebezpečenstvom poranenia
a požiarom vždy dodržiavať národné
bezpečnostné predpisy. Pred použitím
elektrického náradia si prečítajte nasledujúce
bezpečnostné pokyny.
Bezpečnostné pokyny si dobre uschovajte!
10
11
Všeobecne
1 Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku má za následok
nebezpečenstvo úrazu.
2 Rešpektujte vplyvy okolia.
Nevystavujte elektrické náradie vplyvu
vlhkosti. Dbajte o dobré osvetlenie
pracoviska. Nepoužívajte elektrické náradie
v blízkosti horľavých kvapalín alebo
plynov.
3 Vystríhajte sa úrazu elektrickým prúdom
Nedotýkajte sa uzemnených predmetov,
napr. rúr, vyhrievacích telies, sporákov
a chladničiek. Pri extrémnych podmienkach použitia ( napr. vysoká vlhkosť, vznik
kovového prachu atď) možno elektrickú
bezpečnosť zvýšiť predradením oddelovacieho transformátora alebo ochranným
vypínačom blúdivých prúdov (Fl).
4 Nepustite deti k náradiu!
Nedovoľte, aby sa ostatné osoby dotýkali
náradia alebo prívodnej šnúry. Nedovoľte
najmä deťom vstup na Vaše pracovisko.
5 Predlžovací kábel vo vonkajšom
prostredí
Pri práci vo vonkajšom prostredí používajte
predlžovacie káble, schválené len na tento
účel a patrične označené.
6 Náradie uložte na bezpečné miesto.
Nepoužívané náradie má byť uložené
v suchom, uzavretom mieste a mimo
dosahu detí.
7 Noste vždy vhodný pracovný odev.
Nenoste nikdy voľné oblečenie alebo
ozdoby. Môžu byť zachytené pohybujúcimi
sa časťami. Pri práci vo voľnom prostredí
sa odporúča použiť pracovné rukavice
a nekĺzavú obuv. Dlhé vlasy prikryte sieťkou
na vlasy.
8 Používajte ochranné okuliare a používajte
ochrannú masku pri prácach so vznikom
prachu a pilín.
12
13
14
15
16
17
12
Ve n u j t e p o z o r n o s ť n a j v y š š i e m u
akustickému tlaku
Pri akustickom tlaku nad 85 dB(A) používajte
vhodnú sluchovú ochranu.
Pracovný predmet si dobre upnite.
Na jeho upevnenie používajte upínací
prípravok alebo zverák. Tým je predmet
pevne uchopený a umožňuje obsluhu
elektrického náradia obidvoma rukami.
Dbajte na bezpečný postoj.
Dbajte na bezpečný postoj pre
udržovanie rovnováhy pri každej pracovnej
polohe.
Vyvarujte sa neúmyselného zapnutia
Nenoste elektrické náradie, pripojené na
sieť, s prstami na spínači ZAPN-VYPN.
Presvedčte sa, či je spínač pri pripojení na
sieť vypnutý.
Buďte stále pozorný
Sústreďte sa vždy na prácu. Postupujte
rozvážne. Nepoužívajte náradie, keď ste
unavený.
Vytiahnite sieťovú zástrčku.
Pred opustením pracoviska vypnite prístroj
a čakajte do stavu kľudu náradia. Sieťovú
zástrčku vytiahnite zo zásuvky vždy, keď sa
náradie nepoužíva, pred jeho údržbou a pri
výmene nástroja.
Nenechajte vsunutý žiaden nástrojový
kľúč
Skontrolujte pred zapnutím, či sú odstránené
kľúče a nastavovacie náradia.
Používajte náležité náradie
V tomto návode na obsluhu je popísané
jeho náležité použitie.
Nepoužívajte nástroje alebo adaptéry
s nedostatočným výkonom pre ťažké
práce. So správnym nástrojom docielite
optimálnu kvalitu a záruku Vašej osobnej
bezpečnosti.
Upozornenie! Použitie iných prídavných
zariadení a dielov príslušenstva alebo
vykonanie prác s týmto elektrickým
náradím, ktoré nezodpovedajú návodu na
použitie, môže znamenať nebezpečenstvo
úrazu.
Narábajte opatrne s káblom - prívodnou
šnúrou.
Nenoste náradie za prívodnú šnúru
a nepoužívajte ju pri vyťahovaní zástrčky zo
zásuvky. Chráňte kábel pred teplom, olejom
a ostrými hranami.
18 Ošetrujte starostlivo nástroje.
Udržujte nástroje vždy ostré a v čistom
stave, aby sa dalo s nimi dobre a bezpečne
pracovať. Dodržujte predpisy o údržbe
a pokyny na výmenu nástrojov. Pravidelne
kontrolujte zástrčku a kábel a nechajte tieto
pri poškodení vymeniť v servisnej dielni
DeWALT.
Pravidelne skontrolujte predlžovací kábel a
nahraďte ho v prípade poškodenia. Udržujte
všetky prepínače v suchom a čistom stave
a čisté od oleja a tukov.
19 Skontrolujte či Vaše elektrické náradie
nie je poškodené.
Pred použitím je nevyhnutné elektrický
nástroj skontrolovať na jeho bezchybnú
a náležitú funkciu v súlade s príslušnými
predpismi. Skontrolujte, či je v poriadku
bezchybná funkcia pohyblivých časti a či
nie je poškodený niektorý diel. Všetky diely
musia byť správne zmontované, aby bol
zabezpečený bezchybný chod elektrického
náradia. Poškodené diely a ochranné prvky
treba opraviť podľa predpisov alebo sa
musia vymeniť.
Nepoužívajte elektrické náradie
s poškodeným vypínačom.
Poškodené vypínače musia byť nahradené
servisnou dielňou DeWALT.
20 Nechajte vykonať opravy len servisnou
dielňou DeWALT
Toto elektrické náradie zodpovedá
príslušným bezpečnostným ustanoveniam.
Opravy smie vykonávať len servisná dielňa
DeWALT, v opačnom prípade môže dôjsť k
úrazu používateľa.
Pri prevádzkovaní frézovačiek /hobľovačiek/
nedajú sa úplne vylúčiť niektoré trvalé riziká
napriek použitiu bezpečnostných zariadení
i pri dodržaní bezpečnostných predpisov.
Ide najmä o:
- Nebezpečenstvo úrazu v nezakrytej oblasti
rotujúceho noža
- Nebezpečenstvo poranenia pri výmene
nástroja (nebezpečie porezania nožom)
- Pomliaždenie prstov pri otváraní veka
krytu
- Zdravotné riziko vdychovaním prachu
vznikajúceho pri práci, najmä pri prachu
z dubového a bukového dreva
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
rovinné frézky (hobľovačky)
• Pri práci s frézkami odporúča sa nosiť
ochranné okuliare.
• Pracujte so strojom len vtedy, keď sú
všetky ochranné zariadenia namontované
a bezchybne fungujú.
• Používajte vždy len ostré nože predpísaného
typu, vhodné pre obrábaný predmet.
• Nepribližujte sa rukami k nožom.
• Neofrézujte pracovné predmety kratšie ako
305 mm.
Trvalé riziká
Najväčšie nebezpečenstvá pri používaní
frézovačiek predstavujú:
13
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047835 - 25-07-2007
14
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
15
TYP.
2
DW733
E13356
www.2helpU.com
16
27 - 05 - 02
TYP.
2
DW733
E13355
www.2helpU.com
17
27 - 05 - 02
TYP.
2
DW733
E13357
www.2helpU.com
18
27 - 05 - 02
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising