DE0736 | DeWalt DE0736 TRIPOD instruction manual

359204 - 25 BG
Превод на оригиналните инструкции
DE0736
2
ТРИНОЖНИК
DE0736
Честито!
Вие избрахте продукт на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продуктите, както
и иновативния подход, правят DEWALT
един от най-надеждните партньори на
професионалните потребители.
3) Използвайте подходящ инструмент
Предназначението е описано в това
ръководство. Не насилвайте малки
инструменти или представки за работа,
подходяща за високомощен инструмент.
Инструментът ще свърши по-добре
и по-безопасно работата, при темпото,
за което е създаден.
Технически данни
Резбован щифт
Максимална височина
Тегло
см
кг
Предупреждение! Използването на
някой аксесоар или представка, или
изпълнението на дадена операция с този
уред, различна от предназначението,
описано в тези инструкции, може да
представлява опасност от нараняване.
DE0736
5/8˝ × 11
173
5,2
В това ръководство се използват следните
символи:
Обозначава риск от наранявания,
загуба на живот или повреда
на инструмента в случай на
неспазване на инструкциите
в това ръководство.
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1
1
Прочетете внимателно това ръководство,
преди да използвате приложението. Също
така се обръщайте към ръководството на
всеки електроинструмент, който ще бъде
използван с това приложение. Запазете това
ръководство за бъдещи справки
Ръководство с инструкции
• Вземете си време и изцяло прочетете
с разбиране ръководството преди
започване на работа.
Инструкции за безопасност
Винаги спазвайте правилата за безопасност,
приложими във вашата страна, за намаляване
на риска от пожар, токов удар и нараняване.
Tриножник
Описание (фиг. A)
Вашият триножник DE0736 е създаден за
удължаване на възможностите на вашия
въртящ се лазер на DEWALT.
Триножникът помага за поставянето на
въртящия се лазера на груба, неравна
повърхност. Приспособлението може да се
използва както на закрито, така и на открито.
Общо
Фиг. A
1) Пазете работната зона чиста
Зони и работни помещения в безпорядък
може да предизвикат инциденти.
1
Монтаж с плоска глава
2
Ключалка за бързо регулиране
3
Крак
4
Скоба за поставката
5
Поставка
2) Пазете децата далече
Не допускайте деца в близост до
инструмента или до удължителя.
Необходим е надзор за лица под
16-годишна възраст.
Сглобяване и регулиране
Вижте, също така, инструкциите
в ръководството на инструмента,
който ще се използва с това
приспособление.
3
Свързване на инструмента
към триножника (фиг. B)
Tриножникът е оборудван с резбован щифт
за монтиране на ротационен лазер DW073
или всеки друг инструмент, с необходимите
оценки, посочени в техническите данни.
• Инсталирайте триножника
на сравнително гладка и равна
повърхност.
• Поставете инструмента към
триножника, като завъртите резбования
щифт (6) в резервоара в основата
на лазера.
• Регулирайте инструмента според
нуждите.
Преди прикачването
на инструмент към триножника,
проверете дали колената
са здраво поставени и дали
триножникът не се клати.
Монтиране на трипода
(фиг. А и С)
• Освободете пластмасовия модул (8)
в края на найлоновата лента, като
държите краката на триножника заедно.
• Разтворете краката (3), за да поставите
триножника в изправена позиция.
• Регулирайте краката (3), ако
е необходимо, за да може всяка основа (5)
да е твърдо стъпила на земята.
• Стъпете на всяка една от скобите (4) за
да натиснете основата (5) в мека земя.
• Окачване на инструмента на
триножника.
Регулиране на височината
на крака (фиг. А)
• Освободете ключалката за бързо
регулиране (2) на първия крак (3) за да
го поставите на желаната височина.
Затегнете отново ключалката.
• Повторете процеса за другите крака.
Посъветвайте се с вашия доставчик
за по-подробна информация относно
подходящите аксесоари.
zst00239340 - 09-07-2014
4
Поддръжка
Вашето приспособление е проектирано да
работи в продължение на дълъг период
от време, с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното му почистване.
Повторно регулиране
на ключалката аз бързо
регулиране (фиг. B)
• Ако ключалката за бързо регулиране
е разхлабена в заключено положение,
затегнете гайката на сглобката на
ключалката за бързо регулиране (7).
Нежелани продукти
и околната среда
Занесете своето приспособление на
упълномощен сервизен агент на DEWALT,
където ще бъде изхвърлен по защитен за
околната среда начин.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising