DE0734 | DeWalt DE0734 GRADE ROD instruction manual

372001-77 EST
DE0734
1
Eesti keel
(Originaaljuhend)
5
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
7
Autoriõigused kuuluvad DEWALTILE
2
119.8
216.8
309.8
310
311
312
313
314
315
316
228
229
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
439
2
A
1
327
328
390
391
119.8
392
121
122
393
123
394
124
125
395
126
396
127
128
397
129
130
398
131
399
132
133
400
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
3
144
145
146
147
148
X
149
150
216.8
218
219
157
158
222
223
B
C
EESTI KEEL
MÕÕTEVARRAS DE0734
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi toote. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri
professionaalsetele kasutajatele.
Mõõtevarda täiendavad ohutusjuhised
Tehnilised andmed
Max mõõtmed (pikendatud)
Min pikkus (kokkupandud)
Kaal
Hoiatus! Mis tahes tarvikute või lisaseadmete
kasutamine või selle tööriista kasutamine viisil,
mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib
põhjustada kehavigastuse ohtu.
cm
cm
kg
DE0734
400
120
1,8
• Ärge kunagi püüdke kasutada seda tarvikut
tormis või rippuvate elektrijuhtmete lähedal.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Mõõtevarras
Järgmisi sümboleid on kasutatud sellest
kasutusjuhendis läbivalt:
Suunab tähelepanu kehavigastustele,
surmaohule või materiaalsele kahjule,
kui selles kasutusjuhendis toodud
juhiseid ei järgita.
Ohutuseeskirjad
Jälgige alati teie riigis kehtivaid ohutuseeskirju, et vähendada tulekahju-, elektrilöögi- ja
vigastuste riski.
Enne tarviku kasutamist lugege hoolikalt kogu
antud kasutusjuhend läbi. Lugege ka selle
elektritööriista kasutusjuhendit, millega antud
tarvikut kasutatakse.
Hoidke kasutusjuhend alles hilisemaks kasutamiseks.
Üldine
1 Kasutusjuhend
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja endale
selgeks teha.
Kirjeldus (joonis A)
Teie DE0734 mõõtevarras on loodud teie DEWALTi
pöörleva laseri funktsionaalsuse suurendamiseks.
Mõõtevarrast saab kasutada nii sise- kui ka
välisruumides kõrguste mõõtmiseks.
JOONIS A
1 Esiosa mõõteskaala
2 Tagaosa mõõteskaala
Kokkupanek ja seadistamine
Lugege ka selle tööriista
kasutusjuhendit, millega antud tarvikut
kasutatakse.
1 HOIDKE TÖÖALA PUHAS
Korrast ära alad ja pingid tööalal võivad
põhjustada õnnetusi.
2 HOIDKE LASTE KÄEULATUSEST VÄLJAS
Ärge lubage lastel tööriista ega pikendusjuhet
puutuda. Alla 16-aastaste puhul on supervisioon
kohustuslik.
3 KASUTAGE NÕUETEKOHAST TÖÖRIISTA
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud
ettenähtud otstarvet. Ärge kasutage väikesi
tööriistu või lisavarustust suure koormusega
tööde tegemiseks. Tööriist töötab paremini ja
ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
Mõõtevarda pikendamine (joonis A ja B)
Mõõtevarras koosneb mitmest
teleskoopsektsioonist. Iga sektsioon on lukustatud
vedrunupuga, mis aitab varda pikkust reguleerida.
• Mõõtevarda ühe sektsiooni jagu
pikendamiseks tõmmake sektsiooni välja seni,
kuni vedrunupp (3) rakendub.
• Mõõtevarda lühendamiseks ühe sektsiooni
jagu vajutage nuppu ja lükake sektsioon
tagasi sisse.
5
EESTI KEEL
Eesmise mõõteskaala lugemine (joonis A)
Eesmise mõõteskaalat (1) on kasutatud mõõtmisvõi loodimistöödel abistamiseks.
• Pikendage mõõtevarrast nii palju kui võimalik.
• Maapinnast ülespoole mõõtmiseks leiab
tegeliku kõrguse skaalalt.
Tagumise mõõteskaala lugemine (joonis A ja C)
Tagumist mõõtmisskaalat (2) kasutatakse lagede,
talade jms. mõõtmiseks.
• Ülemisest sektsioonist alustades pikendage
mõõtevarrast vastavalt vajadusele, kuni see
jõuab lae või talani.
• Tegeliku kõrguse leiab esimese sektsiooni
ülemise osa lõpust, mis jääb viimati
pikendatud osa alla (vt näit X).
Sobilike lisaseadmete kohta teabe saamiseks
pidage nõu müüjaga.
Hooldus
Teie tarvik on loodud pikaajaliseks kasutamiseks
minimaalse hooldamise juures. Et tööriist teid
pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda hooldada
ja regulaarselt puhastada.
Tahtmatud tooted ja keskkond
Viige oma tarvik volitatud DEWALTi remondiagenti
juurde, kus see utiliseeritakse keskkondlikult
ohutul viisil.
6
Русский язык
НИВЕЛИРНАЯ РЕЙКА DE0734
Поздравляем!
3 ПРАВИЛЬНО ПОДБИРАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ
Вы приобрели инструмент DEWALT. Многолетний
опыт, тщательная разработка изделий
и инновации делают компанию DEWALT одним из
самых надежных партнеров для пользователей
профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
DE0734
Макс. размеры
( в развернутом состоянии)
Мин. длина
(в сложенном состоянии)
Вес
см
400
см
кг
120
1,8
В данном руководстве используются
следующие условные обозначения:
В случае несоблюдения инструкций,
приведенных в данном руководстве,
имеется опасность для жизни,
а также ранение или повреждение
электроинструмента.
Правила техники безопасности
Всегда соблюдайте действующие национальные правила техники безопасности для сведения к минимуму опасности пожара, поражения электрическим током и прочих травм.
Прежде чем приступить к работе с этим приспособлением, внимательно прочтите настоящее руководство. Также обратитесь к руководству по эксплуатации электроинструмента,
с которым используется это приспособление.
Сохраните настоящее руководство для
использования в будущем.
Далее в руководстве приводятся виды работ,
для которых предназначен данный инструмент.
Маломощный инструмент или приспособление
нельзя использовать для тяжёлых работ.
Правильно подобранный электроинструмент
выполнит работу более эффективно
и безопасно при стандартной нагрузке.
Внимание! Применение любых
принадлежностей и приспособлений, а также
выполнение любых операций помимо
тех, которые рекомендованы данным
руководством, может привести к травме.
Дополнительные правила техники
безопасности для нивелирных реек
• Никогда не используйте это
приспособление во время грозы или
поблизости от свисающих электрических
проводов.
Комплект поставки
В комплектацию входит:
1 Нивелирная рейка
1 Руководство по эксплуатации
• Найдите время и внимательно прочитайте
данное руководство и разберитесь в нем.
Описание (рис. A)
Ваша нивелирная рейка DE0734 разработана
для расширения возможностей ротационного
лазера DEWALT. Эту нивелирную рейку можно
использовать для измерения высоты как
в помещении, так и за его пределами.
РИС.А
Общие указания
1 Передняя измерительная линейка
2 Задняя измерительная линейка
1 СОДЕРЖИТЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО В ЧИСТОТЕ
Беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
2 НЕ ПОДПУСКАЙТЕ БЛИЗКО ДЕТЕЙ
Не подпускайте детей к инструменту или
удлинителю. Дети до 16 лет должны работать
в присутствии старших.
Сборка и регулировка
Также обратитесь к руководству по
эксплуатации инструмента, с которым
используется это приспособление.
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
Нивелирная рейка в выдвинутом
положении (рис. A и B)
Нивелирная рейка состоит из нескольких
телескопических секций. Каждая из секций
фиксируется на месте подпружиненной
кнопкой, которая удерживает нивелирную рейку
на разных длинах.
Техническое обслуживание
Инструмент DEWALT имеет длительный срок
эксплуатации и требует минимальных затрат на
техобслуживание. Для длительной безотказной
работы необходимо обеспечить правильный
уход за инструментом и его регулярную очистку.
• Чтобы увеличить длину нивелирной
рейки на одну секцию, выдвиньте ее до
срабатывания подпружиненной кнопки (3).
• Чтобы уменьшить длину нивелирной рейки
нажмите на кнопку и задвиньте назад
секцию.
Показания передней измерительной
линейки (рис. A)
Передняя измерительная линейка (1)
используется для того, чтобы помочь
выполнить нивелировку или выравнивание.
• Выдвиньте нивелировочную рейку до конца.
• При выполнении замеров от земли вверх,
реальную высоту можно считать со шкалы.
Показания задней измерительной линейки
(рис. A и С)
Задняя измерительная (2) линейка
используется для измерения высоты потолков,
стыков и т.п.
• Начиная с верхней секции вытяните
нивелирную рейку настолько. насколько это
необходимо до тех пор, пока она не дойдет
до потолка или стыка.
• Действительные показания высоты
считываются на верхнем конце первой
секции ниже последней выдвинутой секции
(см. показание X).
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
8
Побочные продукты и окружающая среда
Отнесите инструмент в авторизованный
сервисный центр DEWALT, где он будет
утилизирован безопасным для окружающей
среды способом.
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising