DW077K | DeWalt DW077K LASER instruction manual

544666-93 SK
DW077
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ROTAČNÝ SAMONIVELAČNÝ LASER DW077
Blahoželáme Vám!
Obsah balenia
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Balenie obsahuje:
1 Rotačný samonivelačný laser
1 Montážny prvok na stenu
1 Diaľkové ovládanie
1 Terčík
1 Okuliare
1 Kufrík
1 Nabíjačku (DW077K/DW077KH)
1 Akumulátor (DW077K/DW077KH)
1 Návod na použitie
Technické údaje
DW077
Napätie
V
Rýchlosť otáčok
min-1
Trieda lasera
Trieda ochrany krytia
Presnosť
mm/m
Rozsah automatického
vyrovnávania
°
Prevádzková teplota
°C
Vnútorný závit
Hmotnosť
(bez akumulátora)
kg
2,5
Akumulátor
DE9095 DE9039
Typ akumulátora
Napätie
Hmotnosť
NiCd
18
1,1
V
kg
Nabíjačka
Napätie v sieti
Približná doba
nabíjania
Hmotnosť
9,6/12/14,4/18
0/10/80/280/800
3R
IP54
+/- 0,1
•
Popis (obr. A)
+/- 5
-5 - +45
5/8“ x 11
Rotačný samonivelačný laser DW077 je určený
na projekciu pomocných laserových lúčov pri
vykonávaní odborných prác.
Náradie je možné používať rovnako vo vnútri
miestnosti, ako aj vo vonkajšom prostredí
na vodorovné vyrovnávanie (vodováha),
zvislé vyrovnávanie (olovnica) a pravouhlé
vyrovnávanie.
Pomocou tohto náradia je možné tiež vytvoriť
pevný laserový bod, ktorý je možné nasmerovať
ručne na stanovenie alebo prenesenie značky.
Rozsah použitia je od inštalácie podhľadov
a rozvrhnutia stien až po vyrovnávanie do rovín
a pokladanie podláh.
S náradím sa môžu používať akumulátory
DEWALT s napätím 9,6, 12, 14,4 a 18 V.
1 Hlavný vypínač
2 Prepravná rukoväť
3 Vyrovnávací otočný gombík
4 Montážny prvok na stenu
5 Poistná skrutka pastorku hrebeňového
posuvu
6 Upínanie na stenu
7 Zámka svorky upínania na stenu
8 Gombík na nastavovanie
9 Koliesko hrebeňového posuvu
10 Otočná laserová hlava
11 Akumulátor
NiMH
18
1,1
DE9116
VAC
230
min
kg
60
0,4
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Poistky:
náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledovné
symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Nabíjačka
Nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Vaša nabíjačka DE9116 umožňuje nabíjať
akumulátory DEWALT NiCd a NiMH v rozsahu
napätia od 7,2 V do 18 V.
12
11
12
13
14
Akumulátor
Uvoľňovacie tlačidlá
Nabíjačka
Indikátor nabíjania (červený)
NEPOZERAJTE SA DO LASEROVÉHO
LÚČA
LASEROVÉ ZARIADENIE TRIEDY 3R
•
Displej
15
16
17
18
19
20
Indikátor napätia
Indikátor vyrovnávania (os X)
Indikátor vyrovnávania (os Y)
Aktivačné tlačidlo režimu snímania
Tlačidlo nastavenia rýchlosti otáčania
Tlačidlá nastavení vľavo/vpravo
Pokiaľ sú výstražné štítky v cudzom jazyku,
postupujte nasledovne:
- Požadovaný štítok oddeľte z listu
papiera.
- Pôvodný štítok v cudzom jazyku týmto
starostlivo prelepte.
- Štítok na mieste pritlačte.
Montáž a nastavenie
Diaľkové ovládanie
•
18
19
20
21
22
•
Aktivačné tlačidlo režimu snímania
Tlačidlo nastavenia rýchlosti otáčania
Tlačidlá nastavení vľavo/vpravo
Tlačidlá nastavení nahor/nadol
Tlačidlo manuálneho nastavenia
Pred prevádzaním montáže
a nastavenia vždy vyberte
akumulátor.
Pred vkladaním alebo vyberaním
akumulátora náradie vždy
vypnite.
Používajte iba akumulátory a nabíjačky
DEWALT.
Elektrická bezpečnosť
Elektrický motor je navrhnutý pre rôzne napätia
(viď technické údaje). Vždy skontrolujte, či
napätie akumulátora zodpovedá napätiu
uvedenému na výkonovom štítku náradia.
Uistite sa, či hodnota napätia vašej nabíjačky
zodpovedá hodnote napätia vašej zásuvky
v stene.
Akumulátor (obr. A & C1 - C4)
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Ak nabíjate akumulátor po prvý raz alebo
po dlhodobom uskladnení, dôjde k jeho
nabitiu zhruba na 80% celkovej kapacity.
Po prevedení niekoľkých nabíjacích cyklov
dosiahne akumulátor svoju plnú kapacitu.
Predtým, než začnete akumulátor nabíjať,
skontrolujte napätie v zásuvke. Pokiaľ je
zásuvka pod prúdom, ale akumulátor sa nedá
nabiť, predajte Vašu nabíjačku autorizovanému
servisnému zástupcovi spoločnosti DEWALT.
Počas nabíjania môže dochádzať k zahrievaniu
nabíjačky i akumulátora. Tento jav je obvyklý
a neznamená žiadnu chybu.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335;
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre vašu nabíjačku (viď technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1 mm2;
maximálna dĺžka je 30 m.
Akumulátor nenabíjajte, pokiaľ bude
teplota okolia < 4 °C alebo > 40 °C.
Odporučená teplota pre nabíjanie:
približne 24 °C.
Vybalenie
Nalepenie výstražných štítkov (obr. B)
Bezpečnostné varovania na výstražných
štítkoch na prístroji musia byť uvedené
v jazyku používateľa. Z tohto dôvodu sú
s prístrojom dodávané samostatné papiere so
samolepiacimi štítkami.
• Pred tým, ako prístroj prvý raz použijete,
skontrolujte, či je bezpečnostné upozornenie
na štítku uvedené vo vašom jazyku.
•
Výstražné štítky by mali vyzerať nasledovne:
LASEROVÉ ŽIARENIE
13
Akumulátor (11) nabijete tak, že ho vložíte
do nabíjačky (13) spôsobom znázorneným
na obrázku a nabíjačku zapnete. Uistite
sa, či je akumulátor do nabíjačky riadne
dosadený. Červený indikátor nabíjania
(14) začne blikať. Po približne 1 hodine
indikátor blikať prestane a zostane trvale
svietiť. Akumulátor je potom úplne nabitý
a nabíjačka sa automaticky prepojí do
vyrovnávacieho režimu. Po približne
•
•
•
4 hodinách sa nabíjačka prepne do
udržiavacieho režimu nabíjania. Akumulátor
je možné kedykoľvek vybrať, alebo ho
môžete ponechať akokoľvek dlho vložený
v nabíjačke.
Pokiaľ sa behom nabíjania objavia potiaže,
červený indikátor nabíjania začne rýchlo
blikať. Akumulátor vyberte a znovu vložte,
alebo skúste použiť iný akumulátor.
Pokiaľ i iný akumulátor nebude možné
nabíjať, nechajte nabíjačku otestovať
u autorizovaného servisného zástupcu
DEWALT.
Pokiaľ nabíjačku pripojíte k takému
zdroju napätia ako je generátor alebo
zariadenie konvertujúce jednosmerný prúd
na striedavý (DC/AC konvertor), červený
indikátor nabíjania môže dvakrát bliknúť,
potom vypnite nabíjačku a opäť ju zapnite.
Toto znamená len dočasné potiaže zdroja
napätia. Nabíjačka sa automaticky prepojí
späť na normálnu prevádzku.
•
Akumulátor nabite vyššie popísaným
spôsobom.
Pokiaľ indikátor nabíjania prestane blikať,
ponechajte akumulátor v nabíjačke ešte
približne 4 hodiny.
Odloženie nabíjania zahriateho
akumulátora
Pokiaľ nabíjačka zistí, že je akumulátor príliš
zahriaty, automaticky zaradí funkciu odloženia
nabíjania a pozastaví nabíjanie do tej doby,
než akumulátor vychladne. Po vychladnutí
akumulátora bude nabíjačka automaticky
pokračovať v jeho nabíjaní. Táto funkcia zaistí
udržanie maximálnej životnosti akumulátora.
V režime odloženia nabíjania zahriateho/
studeného zdroja červený indikátor (14) bliká
striedavo dlho a potom krátko.
Indikátor vybitého akumulátora (obr. C1)
Výrobok je vybavený indikátorom nízkeho
napätia akumulátora (15), ktorý je umiestnený
na ovládacom paneli. Indikátor nízkeho napätia
sa rozsvieti po zapnutí prístroja. Ak je nutná
výmena akumulátora, indikátor začne blikať
a laserový prístroj sa automaticky vypne.
• Prístroj vypnite a vyberte z neho akumulátor
(11), ktorý v prípade blikania indikátora
ihneď nabite.
Vkladanie a vyberanie akumulátora
(obr. C1)
• Akumulátor (11) zasuňte do rukoväte
náradia až pokým nezacvakne.
• Pokiaľ chcete akumulátor vybrať, stlačte
súčasne dve blokovacie tlačidlá (12)
a vytiahnite ho z náradia von.
Prístroj zostane nefunkčný dotiaľ,
než k nemu bude akumulátor opäť
pripojený.
Kryt akumulátora (obr. C2)
Ochranný kryt slúži na ochranu kontaktov
odpojeného akumulátora. Pokiaľ by nebol
nasadený, mohlo by dôjsť ku skratovaniu
kontaktov akumulátora kovovými predmetmi
a tým i k jeho poškodeniu či k vzniku požiaru.
• Pred vložením akumulátora (24) do
nabíjačky alebo do náradia z neho odstráňte
ochranný kryt (11).
• Po vytiahnutí akumulátora z nabíjačky alebo
z náradia naňho ihneď nasaďte ochranný
kryt.
Typ akumulátora (obr. C3 a C4)
V prístroji je možné používať akumulátory
rôznych napätí.
• Pokiaľ pripájate akumulátor s napätím 18 V,
otočte doštičku adaptéra (25) do polohy A.
• Pokiaľ pripájate akumulátor s napätím 9,6,
12 alebo 14,4 V, otočte doštičku adaptéra
(25) do polohy B.
Vhodné akumulátory sú uvedené v tabuľke na
konci návodu.
Pred uložením alebo pred prenášaním
odpojeného akumulátora sa uistite, či
má nasadený ochranný kryt.
Nastavenie prístroja (obr. D1 - D5)
Prístroj umožňuje rôzne nastavenia a tým je
jeho využiteľnosť vysoká.
Vyrovnávací režim
Vyrovnávací režim napomáha
udržovať optimálnu kapacitu
akumulátora. Preto sa odporúča
použiť vyrovnávací režim každý
týždeň alebo po každých 10 cykloch
nabitia/vybitia.
Umiestnenie na podlahu (obr. D1)
• Umiestnite prístroj na relatívne hladký
a rovný povrch.
• Preveďte nastavenie prístroja na
prevádzanie kontrolných meraní vodorovnej
alebo zvislej roviny.
14
Uchytenie na stenu (obr. D2 - D4)
Prístroj je vybavený montážnym prvkom na
stenu (11) na uchytenie na montážne vodidlo
steny na uľahčenie inštalácie podhľadov a pre
ďalšie montáže špeciálnych vodorovných plôch
(obr. D2).
• Laserový prístroj pripevnite k montážnemu
prvku na stenu naskrutkovaním čapu so
závitom (23) do príslušného miesta lasera
a dotiahnutím rukoväte (15).
• Laser otočte tak, aby smeroval bokom
so svorkou montážneho prvku na stenu
(13) k úchytu k montážneho vodidla steny
(obr. D3).
• S montážnym prvkom (11) smerujúcim
k stene otočte zámku svorky montážneho
prvku na stenu (14) v smere pohybu
hodinových ručičiek tak, aby sa roztvorili
zvieracie čeľuste.
• Zvieracie čeľuste obopnite okolo
montážneho vodidla steny a zámku svorky
montážneho prvku na stenu (14) otočte
proti smeru pohybu hodinových ručičiek
tak, aby sa čeľuste k montážnemu vodidlu
uchytili.
• Uistite sa, či je zámka svorky montážneho
prvku (14) riadne zaistená.
Umiestnenie na statív (obr. D5)
Prístroj má závit na pripojenie statívu DE0735/
DE0736 (doplnkové zariadenie) alebo iného
typu zhodných technických parametrov.
• Umiestnite statív (28) na relatívne hladký a
rovný povrch.
• Laser upevnite k statívu naskrutkovaním
čapu so závitom (29) do otvoru v spodnej
časti prístroja (30).
• Preveďte nastavenie prístroja na
prevádzanie kontrolných meraní vodorovnej
alebo zvislej roviny.
Nastavenie prístroja (obr. A, E1 a E2)
Prístroj je možné nastaviť v oboch rovinách,
rovnako vo vodorovnej (obr. E1), tak i vo zvislej
(obr. E2).
Funkcia automatického vyrovnávania do
roviny (obr. A)
• Ak chcete zahájiť proces merania, zapnite
prístroj. Procedúra nastavenia do roviny je
určovaná blikaním indikátorov vyrovnávania
výšky (16 a 17) a laserovým lúčom. Hneď
ako je prístroj vyrovnaný do vodorovnej
polohy, indikátory a laserový lúč prestanú
blikať a budú svietiť nepretržite.
• Pokiaľ indikátory a laserový lúč opakovane
trikrát po sebe rýchlo prebliknú, znamená
to, že je prístroj umiestnený vo svahu
ktorý prekračuje povolený sklon 5° pre
automatické nastavenie vodorovnej polohy.
Vypnite prístroj, upravte jeho nastavenie
v rozsahu automatického vyrovnávania
a znovu prístroj zapnite.
Pred tým, než prístroj pripevníte sa
uistite, či je montážne vodidlo k stene
riadne uchytené.
•
•
•
•
Alebo je možné prístroj na stenu zavesiť za
montážne otvory (27) montážneho prvku na
stenu (obr. D2).
Prístroj priložte k stene v požadovanom
mieste a označte si na nej umiestnenie
dvoch montážnych otvorov (obr. D4).
- V oboch vyznačených miestach
vyvŕtajte otvor (požadovaná veľkosť:
ø 6 mm, hĺbka približne 35 mm).
- Do každého otvoru vložte zodpovedajúcu
hmoždinku.
- Do každej hmoždinky zaskrutkujte
skrutku (požadovaná veľkosť: 6 x
50 mm).
- Na skrutky zaveste prístroj.
Podľa potreby preveďte vyrovnávacím
otočným gombíkom (3) stabilizáciu
prístroja.
Preveďte nastavenie prístroja na
prevádzanie meraní vodorovnej roviny.
Nastavenie vodorovnej roviny (obr. E1)
• Prístroj umiestnite podľa obrázku do
požadovanej polohy.
• Ak chcete zahájiť proces merania, zapnite
prístroj.
Nastavenie zvislej roviny (obr. E2)
• Prístroj umiestnite podľa obrázku do
požadovanej polohy.
• Ak chcete zahájiť proces merania, zapnite
prístroj. Pretože nastavenie zvislej roviny
vyžaduje iba nastavenie osi Y, budú funkčné
iba príslušné indikátory vyrovnávania výšky
(17).
Manuálne nastavenie roviny (obr. A)
Pomocou diaľkového ovládania je možné prístroj
nastaviť ručne. Režim manuálneho nastavenia
je zvlášť vhodný pri použití v sklonených
rovinách ako v osi X, tak i v osi Y.
15
•
•
•
•
Režim manuálneho nastavenia zapnete
stlačením tlačidla (22). Indikátory zarovnania
výšky (16 a 17) zhasnú.
Os X prístroja nastavíte pomocou tlačidiel
(20).
Os Y prístroja nastavíte pomocou tlačidiel
(21).
Režim manuálneho nastavenia ukončíte
opätovným stlačením tlačidla (22).
•
Laserový lúč vyrovnajte v požadovanom
sklone:
- Os X prístroja nastavíte pomocou
tlačidiel (20).
- Os Y prístroja nastavíte pomocou
tlačidiel (21).
Pokyny na obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy
a príslušné nariadenia.
Po ukončení manuálneho vyrovnávania
do roviny sa automaticky zapne funkcia
automatického vyrovnávania do roviny
(samonivelácie). Manuálne nastavenie
sa ihneď stratí!
•
•
Vyrovnávanie laserového lúča (obr. A a F1
- F5)
•
Vyrovnávanie vo vodorovnej rovine
• So zapnutým náradím a rotujúcou hlavou
lasera zarovnajte čiaru lasera s označením
polohy.
• Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
S prístrojom umiestneným na podlahe
(obr. F1):
• Na dosiahnutie potrebnej výšky sa môže
prístroj položiť na stabilnú podložku.
S prístrojom umiestneným na stene (obr. F2):
• Povoľte poistnú skrutku (12) a pomocou
kolieska hrebeňového posuvu (9) nastavte
prístroj do správnej polohy. Pritiahnite
poistnú skrutku (12).
S prístrojom umiestneným na statíve
(obr. F3):
• Požadovanú výšku prístroja dosiahnete
nastavením statívu.
•
•
•
Vždy si označte stred laserovej čiary alebo
bodu.
Z dôvodu zväčšenia pracovnej vzdialenosti
a presnosti, umiestnite laserový prístroj do
stredu pracovného priestoru.
Extrémne zmeny teploty spôsobujú pohyb
vnútorných častí prístroja, čo môže mať
vplyv na jeho presnosť. Ak používate
prístroj v takých podmienkach, pravidelne
kontrolujte jeho presnosť.
Hoci prístroj opravuje malé odchýlky
automaticky, po náraze môže byť nutné
jeho nové nastavenie.
Ak došlo k pádu prístroja alebo k jeho
prevráteniu, zverte kalibráciu hlavy lasera
kvalifikovanému mechanikovi značkového
servisu.
Pre pohodlnú obsluhu prístroja vždy
používajte diaľkové ovládanie. Diaľkové
ovládanie Vám umožní nielen obsluhovať
prístroj z určitej vzdialenosti, ale tiež
zabráni, aby ste sa dotýkali prístroja
a prípadne tak ovplyvnili jeho rovnováhu
a nastavenie.
Pred začatím práce:
• Presnosť potvrďte prevedním kontroly
priestorovej kalibrácie.
• Uistite sa, či bol prístroj správne
nastavený.
Zarovnávanie vo zvislej rovine (obr. A, F4
a F5)
• So zapnutým náradím a rotujúcou hlavou
lasera zarovnajte čiaru lasera s označením
polohy.
• Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
• Pomocou tlačidiel (20) pohybujte hlavou
lasera tak, aby sa laserové lúče dostali na
pozičnú značku (obr. A).
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
•
•
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (1).
Ak chcete prístroj vypnúť, zatlačte opäť
hlavný vypínač (1).
Nastavenie otáčok (obr. G)
Vyrovnávanie sklonu (obr. A)
Pokiaľ chcete vyrovnať laserové lúče pod
skloneným uhlom, postupujte nasledovne:
• Zapnite prístroj, hlavu lasera nechajte
otáčať a zapnite manuálny režim nastavenia
roviny.
Rýchlosť otáčania hlavy lasera je možné
nastaviť a tak i určiť kvalitu vyžarovaného
lúča.
• Stlačte tlačidlo (19). Rýchlosť otáčania sa
bude každým stlačením tlačidla postupne
16
•
•
cyklicky meniť medzi nastavením “rýchla”
cez “stredná”, “pomalá”, “veľmi pomalá”
a “nehybná”.
Jasný laserový lúč dosiahnete pri nastavení
pomalej rýchlosti otáčania hlavy lasera.
Neprerušovaný laserový lúč dosiahnete pri
nastavení vysokej rýchlosti otáčania hlavy
lasera.
(32) nad vyznačenou polohou na podlahe.
• Vytvorte si na podlahe značku krížikom.
• Prístroj umiestnite nad stred tejto značky
tak, aby boli výstupky zarovnané so
značkami na podlahe.
• Pomocou horného laserového lúča preneste
stred kríža.
Nezabudnite: Táto funkcia sa môže využiť
iba na rovinných plochách a dá sa použiť iba
ako pomoc pri hrubom prenášaní polohy. Na
presnejšie prenesenie polohy vyznačených
značiek odporúčame použiť špecializované
laserové ukazovátko DEWALT.
Otáčanie hlavy lasera (obr. H1 a H2)
V nehybnej polohe je možné hlavu lasera
posúvať tak vľavo ako i vpravo. Použitie pri
nastavení vodorovnej roviny:
• Pomocou tlačidiel (20) posuňte hlavu lasera
v požadovanom smere.
Použitie pri nastavení zvislej roviny:
• Pomocou tlačidiel (21) posuňte hlavu lasera
v požadovanom smere.
Výstraha pri polohe mimo vodorovnú
úroveň
Výstraha polohy mimo vodorovnú úroveň sa
automaticky aktivuje 8 sekúnd po ukončení
procedúry nastavenia do roviny.
Hneď ako je výstraha polohy mimo vodorovnú
úroveň aktivovaná, poloha úrovne prístroja
bude nepretržite sledovaná.
V závislosti od registrovanej úrovne odchýlky
bude prístroj reagovať na odchýlku od
vodorovnej polohy nasledovne:
- Odchýlka < 2 mm na vzdialenosť 10 m:
vychýlenie je automaticky opravené bez
upozornenia.
- Odchýlka 2 -20 mm na vzdialenosť
10 m: odchýlka je automaticky opravená.
Hlava lasera sa môže dočasne pozastaviť
a laserový lúč začne blikať, čím upozorňuje
na opätovné nastavovanie prístroja do
vodorovnej polohy.
- Odchýlka > 20 mm na vzdialenosť 10 m:
vychýlenie vedie k prerušeniu chodu
prístroja. Hlava lasera sa prestane
otáčať a laserový lúč zhasne. Ozve sa
rýchla prerušovaná zvuková signalizácia
a súčasne bude blikať indikátor Zap/vyp.
Opätovné zapnutie:
• Prístroj vypnite. Skontrolujte rovnováhu
a nastavenie a podľa potreby ho pred
opätovným zapnutím prístroja upravte.
Manuálne otáčanie hlavy lasera (obr. H2)
Hlavou lasera je možné otáčať i ručne.
• Otočte hlavu (10) do požadovanej polohy.
Nepokúšajte sa otáčať hlavou, pokiaľ
rotuje prednastavenou rýchlosťou.
Režim snímania (obr. I)
Hlavu lasera je možné nastaviť na rôznu rýchlosť
otáčania pri posúvaní dopredu a dozadu a tak
premietnuť snímaný laserový lúč.
• Režim snímania zapnete stlačením tlačidla
(18). Rýchlosť snímania bude zapnutá
s nastavením rozsahu snímania na
“rýchle”.
• Nastavenie rýchlosti snímania prevediete
stlačením tlačidla (19). Rýchlosť snímania
sa bude každým stlačením tlačidla postupne
cyklicky meniť medzi nastavením “veľmi
pomalá” cez , “pomalá”, „stredná“, “veľmi
pomalá” a “nehybná.
• Použitie pri nastavení vodorovnej roviny:
- Pomocou tlačidiel (20) posuňte oblasť
snímania do požadovaného smeru.
- Pomocou tlačidiel (21) upravte oblasť
snímania.
• Použitie pri nastavení zvislej roviny:
- Pomocou tlačidiel (21) posuňte oblasť
snímania do požadovaného smeru.
• Režim snímania ukončíte stlačením tlačidla
(18).
Pomocné nástroje (obr. K1 - K4)
Na uľahčenie práce s laserom sa dodáva
niekoľko pomocných nástrojov.
Diaľkové ovládanie (obr. K1)
Funkcia vertikálneho prenosu (obr. J1 a
J2)
Diaľkové ovládanie umožňuje manuálny zásah
do funkcie automatického vyrovnávania, pokiaľ
požadujeme nastavenie pod uhlom. Maximálny
Zarovnávacie výstupky (31) napomáhajú
umiestneniu pozície horného laserového lúča
17
uhol sklonu zodpovedá rozsahu automatického
vyrovnávania prístroja. Diaľkové ovládanie tiež
umožňuje aktiváciu laserového lúča a obsluhu
hlavy lasera v okruhu až 30 m od prístroja.
Údržba
Elektrické náradie DEWALT je vyvinuté tak,
aby jeho životnosť bola čo najdlhšia a aby
vyžadovalo len minimálnu údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Zvýrazňovacie okuliare (obr. K2)
Okuliare s červenými sklami zlepšujú viditeľnosť
laserového lúča pri jasnom okolitom osvetlení
alebo pri väčších vzdialenostiach. Najlepšie
výsledky v miestnosti sa dosiahnu tak, že
červené sklá okuliarov odfiltrujú okolité svetlo
a zdôraznia projektovaný bod či čiaru. Okuliare
nechránia pred zasiahnutím očí laserovým
lúčom.
Kontrola priestorovej kalibrácie (obr. F5,
L1 a L2)
Priestorová kalibrácia musí byť vykonávaná
bezpečne a presne, aby bola vytvorená správna
diagnostika. Kedykoľvek sa zaregistruje chyba,
zaistite si kalibráciu prístroja v autorizovanom
servise.
Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte
priamo s týmito okuliarmi.
Kalibráciu hlavy lasera vždy zverte
iba kvalifikovanému zástupcovi
značkového servisu.
DE0730 Terčík (obr. K3)
Terčík lokalizuje a označuje laserový lúč, ako
lúč pretínajúci terčík, a tým zlepšuje viditeľnosť
projektovanej čiary. Laserový lúč prechádza
cez červený plastový povrch a odráža sa
v zrkadlovom povrchu zadnej strany terčíka. Na
podporu jednoduchého použitia pri stanovení
vodorovnej a zvislej roviny má terčík stupnicu
metrickú i palcovú a na hornej strane má
magnet na ľahké uchytenie k stropným trámom
alebo oceľovým klincom.
Kontrola roviny (obr. L1 a L2)
Nasledovné kontroly sa vykonávajú kvôli
kontrole kalibrácie hlavy lasera pri vyrovnávaní
do vodorovnej roviny.
• Prístroj umiestnite vo vzdialenosti asi 15 m
od zvislej steny.
• Prístroj na statíve nastavte na meranie
roviny.
Prevedenie kontroly roviny osi X (obr. L1)
• Prístroj umiestnite tak, aby bola os X
paralelná so zvislou stenou.
• Zapnite prístroj a otáčajte hlavou lasera
tak, aby sa laserový bod objavil na zvislej
stene.
• Vždy si označte stred laserového lúča.
• Prístroj vypnite a otočte ho o 180° tak,
aby bola os X paralelná so zvislou stenou
z opačnej strany.
• Zapnite prístroj a otáčajte hlavou lasera
a opäť označte stred laserového lúča na
zvislej stene. Vypnite prístroj.
• Odmerajte vzdialenosť medzi značkami.
• Ak je rozdiel medzi značkami 3,2 alebo
menej mm, laserová hlava je správne
kalibrovaná.
• Ak je rozdiel medzi značkami 3,2 alebo
viac mm, laserová hlava musí byť znovu
kalibrovaná.
Montážny prvok na stenu (obr. K4)
Montážny prvok na stenu je možné použiť i ako
základňu na zvýšenie stability prístroja.
Doplnkové príslušenstvo
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
K dispozícii je nasledovné príslušenstvo:
- DE0772 Digitálny laserový detektor
- DE0734 zameriavacia tyč
- Statív DE0735
- Statív DE0736
Akumulátory
Napätie
9,6
12
14,4
18
NiCd
DE9061
DE9071/
DE9075
DE9091/
DE9092
DE9095/
DE9096
NiMH
DE9036
DE9037
Prevedenie kontroly roviny osi Y (obr. L2)
• Prístroj umiestnite tak, aby bola os Y
paralelná so zvislou stenou.
• Rovnakým postupom, aký bol popísaný
vyššie, označte na stene stred laserového
lúča vo východiskovej polohe prístroja
DE9038
DE9039
18
•
•
•
a následne v polohe prístroja otočenej
o 180°.
Odmerajte vzdialenosť medzi značkami.
Ak je rozdiel medzi značkami 3,2 alebo
menej mm, laserová hlava je správne
kalibrovaná.
Ak je rozdiel medzi značkami 3,2 alebo
viac mm, laserová hlava musí byť znovu
kalibrovaná.
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zlikvidujte tento prístroj v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Kontrola zvislosti (obr. F5)
Nasledovné kontroly sa vykonávajú kvôli
kontrole kalibrácie hlavy lasera pri vyrovnávaní
do zvislej roviny.
• Prístroj umiestnite vo vzdialenosti asi 1 m
od zvislej steny.
• Prístroj na podlahe nastavte na meranie
zvislej roviny.
• Označte si pomocou olovnice hornú
a spodnú značku na vertikálnej ploche.
• Zapnite prístroj a zarovnajte laserový lúč
so spodnou značkou.
• Pomocou diaľkového ovládania presuňte
hlavu tak, aby laserový lúč smeroval na
hornú značku.
• Pokiaľ je Iaserový lúč vyrovnaný s hornou
značkou, hlava lasera je správne
vykalibrovaná.
• Pokiaľ Iaserový lúč nie je vyrovnaný s
hornou značkou, hlavu lasera je nutné
vykalibrovať.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám miestne
zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne poskytnú informácie o správnej
likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
technickej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte prosím Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu Black & Decker, ktorý náradie odoberie
a zaistí jeho recykláciu.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Nabíjateľný akumulátor
Čistenie
•
•
•
•
Pokiaľ prestane akumulátor s dlhou životnosťou
dodávať dostatočnú úroveň výkonu, je treba
ho dobiť. Po ukončení jeho životnosti preveďte
jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
• Akumulátory NiCd a NiMH je možné
recyklovať. Odovzdajte ho prosím
dodávateľovi alebo v miestnej recyklačnej
stanici. Zhromaždené batériové zdroje budú
vhodne zlikvidováné alebo recyklované.
Nabíjačku pred čistením krytov pomocou
mäkkej tkaniny odpojte zo siete.
Pred čistením náradia z neho vytiahnite
akumulátor.
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový
kryt pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
Ak je to nutné, očistite šošovky prístroja
mäkkou tkaninou alebo kúskom bavlny
navlhčenej v liehu. Nepoužívajte iné
čistiace prostriedky.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok
nesmie byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
19
Prehlásenie o zhode
Bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo osobného poranenia. Pred
použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod. Tiež si preštudujte príručku
každého elektrického náradia, ktoré bude
s týmto náradím použité.
Tento návod uložte pre ďalšie použitie.
DW077
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám:
73/23/EEC, 98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 60825-1 a EN 61010-1.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
LpA (akustický tlak)
70 dB(A)*
Vibrácie RMS prenášané
na obsluhu
< 2,5 m/s2
* pôsobiaci v uchu obsluhy
Všeobecné pokyny
1
2
3
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
4
5
6
20
Udržujte čistotu v pracovnom priestore
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený
pracovný priestor môžu viesť ku vzniku
úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej
plochy
Nevystavujte elektrické náradie vlhkosti.
Pracovný priestor udržujte dobre osvetlený.
Náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými
povrchmi (napr. potrubie, radiátory, sporáky
a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci, atď.)
môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená
vložením izolačného transformátora alebo
ochranného ističa (FI).
Chráňte náradie pred deťmi
Náradie i predlžovací kábel držte mimo
dosahu detí. Osoby mladšie ako 16 rokov
môžu náradie obsluhovať iba pod
dozorom.
Používajte len vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto
návode. Nepreťažujte malé náradia alebo
prídavné zariadenia pri práci, ktorá je
určená pre výkonnejšie náradie. Náradie
bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak
bude používané v takom výkonnostnom
rozsahu, na aký bolo určené.
Pozor! Používanie náradia, nástrojov
a príslušenstva na iné účely, než ktoré sú
uvedené v tomto návode na obsluhu, môže
spôsobiť poranenie obsluhujúcej osoby.
Starostlivosť o náradie
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej
prevádzky udržujte náradie v čistom a
bezchybnom technickom stave. Dodržujte
pokyny na údržbu a výmenu príslušenstva.
Pravidelne kontrolujte kabeláž a pokiaľ je
poškodená, zverte jej opravu autorizovanému
servisu DEWALT. Udržujte všetky ovládacie
prvky čisté, suché a neznečistené olejmi či
inými mazivami.
7 Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak nie je náradie používané, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť
tiež vhodne zabezpečené mimo dosahu
detí.
8 Kontrola poškodených častí
Pred tým, než náradie budete používať
starostlivo skontrolujte, či nie je poškodené,
aby bola zaistená jeho správna funkcia
a aby splnilo svoj účel. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohyblivých častí,
opotrebenie jednotlivých častí a ďalšie
prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny
chod náradia. Poškodené kryty alebo iné
chybné diely nechajte vopred opraviť alebo
vymeniť podľa uvedených pokynov. Pokiaľ
je vypínač chybný, náradie nepoužívajte.
Vypínač nechajte vymeniť autorizovaným
servisným zástupcom DEWALT.
9 Vyberte akumulátor
Vyberte z náradia akumulátor, ak toto
náradie nepoužívate, pred jeho údržbou
a pri výmene príslušenstva.
10 Opravy tohto náradia vždy zverte
mechanikom autorizovaného servisu
DEWALT
Toto elektrické náradie zodpovedá
príslušným bezpečnostným predpisom.
Z bezpečnostného hľadiska je nutné, aby
bolo zariadenie opravované výhradne
technikmi s príslušnou kvalifikáciou.
•
Pred tým, ako prístroj prvý raz použijete,
skontrolujte, či je bezpečnostné upozornenie
na štítku uvedené vo vašom jazyku. Prístroj,
ktorý neobsahuje varovné štítky vo vašom
jazyku nepoužívajte!
• Z prístroja neodstraňujte akékoľvek varovné
štítky.
• Nedovoľte deťom, aby sa dostali do
kontaktu s laserom.
I keď je produkovaný lúč lasera triedy 3R dobre
viditeľný i vo väčšej vzdialenosti, možné riziko
poškodenia zraku v dosahu prístroja zostáva
nezmenené.
• Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte
zámerne a priamo.
• Nikdy nesvieťte laserovým lúčom do očí
iným osobám.
• Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte
optické prístroje, okrem výslovene
schválených vedúcim pracovníkom na
prevádzku lasera.
• Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby
mohol laserový lúč prechádzať cez osoby
vo výške ich očí. Zvlášť opatrní buďte
na prítomnosť schodov a zrkadliacich sa
plôch.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
akumulátory
Nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Vyvarujte sa skratovaniu kovových
kontaktov vybratého akumulátora.
Akumulátory neskladujte ani ich
neprenášajte bez krycích viečok
kontaktov.
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
laserov
•
Tento typ lasera zodpovedá triede 3R
podľa normy DIN EN 60825-1:2001-11
(max 5 mW, 600-680 nm). Laserovú diódu
nenahradzujte diódou iného typu. Ak je
prístroj poškodený, zverte jeho opravu
značkovému servisu.
Inštalovať, nastavovať a obsluhovať laserové
zariadenia môžu iba osoby kvalifikované
a preškolené. Priestory, v ktorých sa používajú
lasery triedy 3R, musia byť označené príslušným
varovným označením.
• Nepoužívajte laser za iným účelom, než je
projekcia laserových lúčov.
•
Kvapalina v akumulátore je 25-30% roztok
hydroxidu draselného, ktorý je veľmi
nebezpečný. Zasiahnuté miesto ihneď
opláchnite vodou. Neutralizujte ho slabou
kyselinou ako je kyselina citrónová alebo
ocot. Ak sú zasiahnuté oči, vyplachujte ich
nepretržite aspoň 10 minút čistou vodou.
Vyhľadajte ihneď lekársku pomoc.
Nikdy sa nepokúšajte z akéhokoľvek
dôvodu otvoriť akumulátor.
Štítky na nabíjačke a na akumulátoroch
Okrem piktogramov uvedených v príručke môžu
štítky na nabíjačke a akumulátore obsahovať
nasledujúce piktogramy:
Nabíjanie akumulátora
21
Akumulátor je nabitý
Nepozerajte sa do laserového
lúča.
Chybný akumulátor
Trieda ochrany IP54
Nezasahujte s vodivými
predmetmi
Poškodené akumulátory
nenabíjajte
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu
Používajte iba akumulátory
DEWALT, iné typy môžu
explodovať, spôsobiť úraz
a hmotné škody
Zabráňte styku s vodou
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt
4 °C až 40 °C
Likvidáciu akumulátora
prevádzajte s ohľadom na životné
prostredie
Nevhadzujte akumulátory do
ohňa a nespaľujte ich.
Štítky na náradí
Na výrobku sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu
Upozornenie na laser
Laser triedy 3R
22
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00046743 - 09-08-2007
23
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
24
DW077K - - - - B
LASER 2
©
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
SK
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising