KX1682 | Black&Decker KX1682 HEATGUN Type 2 instruction manual

®
;;
CD700
KX1600
KX1682
KX1683
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
1
07/01/2000, 3:40 pm
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
DeWalt Industrial Power Tool Company (Distributors of
Black & Decker products), 7 Clarice Road, Box Hill, Victoria 3128
Black & Decker Belgium NV
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Black & Decker
Hejrevang 26 B, 3450 Allerød
Tel:
Fax:
Tel:
Fax:
Tlf:
Fax:
03 9895 9200
03 9899 7465
02 719 07 11
02 721 40 45
70-20 15 10
48-14 13 99
Black & Decker GmbH
Black & Decker Straße 40, 65510 Idstein
Black & Decker (Eλλάς) AE
Λεωφ. Συγγρού 154
Aθήνα 176 71
Tel:
Fax:
Tηλ:
Service:
Fax:
Black & Decker de España SA
Ctra. de Acceso a Roda de Bará, km 0,7
43883-Roda de Bará, Tarragona
Black & Decker (France) Sarl
Le Paisy
69570 Dardilly, Lyon
Tel:
Tlx:
Fax:
Tel:
Tlx:
Fax:
Helvetia
Black & Decker AG Elektrowerkzeuge
Rütistraße 14, CH-8952 Schlieren
Schweiz/Suisse
Tel: 01 730 69 33
Tlx: 54462 BDZH CH
Fax: 01 730 70 67
Italia
Black & Decker Italia SpA
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (Mi)
Maroc
Ets Louis Guillard & Cie
31, Rue Pierre Parent, Casablanca
Nederland
Black & Decker (Nederland) BV
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Tel: 076 5082000
Fax: 076 5038184
New Zealand
Black & Decker
483 Great South Road, Penrose, Auckland
Tel: 09 579 7600
Fax: 09 579 8200
Norge
Black & Decker (Norge) A/S
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Tel: 22-90 99 00
Fax: 22-90 99 01
Österreich
Black & Decker
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 69, 1230 Wien
Black & Decker
Rua Egas Moniz 173, Apartado 19
S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Black & Decker South Africa (Pty) Ltd
Suite no 107, PostNet X65, Halfway House 1685
Black & Decker Oy
Rälssitie 7 C, 01510 Vantaa
Tel:
Tlx:
Fax:
Tel:
Tlx:
Fax:
Tel:
Fax:
Puh:
Fax:
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 09-825 45 40
Fax: 09-825 45 444
Sverige
Black & Decker AB
Box 603, 421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031-68 60 00
Fax: 031-68 60 08
Tunis
Brico-Center
60, Rue du 18 Janvier, 1001 Tunis
Tel: 01-242 856/334 826
Fax: 01-330 136/353 699
Türkiye
Black & Decker Elektrikli Ev (Aletleri Türkiye Distribütörü):
Vestel Dayanıklı Tüketim, Malları Paz. A."., Eski Büyükdere
Cad. ĺETT Garajı Yanı, 80650 4. Levent - ĺstanbul
Black & Decker
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL1 3YD
Tel: 0 212 282 3600 (10 hat)
Fax: 0 212 282 3307
Eλλάς
España
France
Portugal
South Africa
Suomi
United Kingdom
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
2
Tel:
Fax:
Numero verde:
Tel:
Fax:
E-mail:
06126 210
06126 212601
01 9242870-75
01 9242876-7
01 9242869
977 297100
56631 BLADE E
977 299139
04 72 20 39 20
300 250
04 72 20 39 00
039 23 87 1
039 23 87 59 3
167 21 39 35
02-30 59 71
02-31 78 88
elg@mail.sis.net.ma
0222 66 116 0
13228 BLACK A
0222 66 116 14
468 76 13/468 75 13
16 607 BLADEC P
467 15 80
011 314 4431
011 314 4435
09-825 45 40
09-825 45 444
Tel: 01753 574277
Tlx: 848317 BAND MH
Fax: 01753 551155
07/01/2000, 3:40 pm
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
3
ITALIANO
NEDERLANDS
FÉLICITATIONS!
Nous vous félicitons pour l’achat de ce produit
Black & Decker. Afin d’en obtenir les meilleurs
résultats, nous vous invitons à lire attentivement le
guide d’utilisation et à respecter les règles de sécurité.
Si vous avez des remarques ou questions après la
lecture de ce manuel n’hésitez pas à appeler notre
service consommateur dont vous trouverez les
coordonnées au dos de ce manuel, ou l’un de nos
centres de garantie dont vous trouverez la liste sur
Internet: www.2helpU.com.
NORGE
ESPANÕL
¡ENHORABUENA!
Por la compra de su producto Black & Decker. Para
conseguir los mejores resultados, lea con atención
estas instrucciones de seguridad y uso. Si tiene alguna
pregunta o duda después de leer el manual de
instrucciones, por favor no dude en llamar a nuestro
Centro de Servicio e Información, cuyo teléfono podrá
encontrar en la parte de atrás de este manual, o a uno
de nuestros agentes de reparación autorizados. Una
lista de estos Agentes y otra información está disponible
en Internet en la dirección www.2helpu.com.
KJÆRE KUNDE,
For å få mest mulig ut av ditt produkt fra Black & Decker
ber vi deg lese sikkerhetsinstruksjonene og
bruksanvisningen nøye. Om du har noen spørsmål
angående innholdet i denne bruksanvisningen kan du
henvende deg til vårt ordrekontor eller til en av våre
autoriserte serviceverksteder. På Internet, adresse;
www.2helpU.com finnes en oversikt over alle våre
autoriserte serviceverksteder.
PORTUGUÉS
ENGLISH
CONGRATULATIONS!
On the purchase of your Black & Decker product.
To ensure the best results from your power tool please
read these safety and usage instructions carefully.
If you have any questions or queries after reading this
user manual please do not hesitate to call our Service
and Information Centre, whose number you will find
towards the back of this user manual, or one of our
Authorised Repair Agents. A list of these Agents and
further information is available on the Internet at
www.2helpU.com.
GEFELICITEERD!
Gefeliciteerd met de aankoop van uw Black & Decker
apparaat. Voor optimale resultaten met uw nieuwe
machine raden wij u aan de veiligheidsinstructies en
aanwijzingen voor gebruik zorgvuldig door te lezen.
Indien u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog
vragen mocht hebben, aarzel dan niet ons Service en
Informatie Centrum te bellen. Het nummer vind je aan
het eind van deze gebruiksaanwijzing of bij één van
onze erkende hersteldiensten. Een lijst van deze
hersteldiensten en bijkomende informatie vindt u op
het Internet-adres www.2helpU.com.
PARABÉNS!
Pela compra deste produto Black & Decker.
Para garantir melhores resultados, por favor leia
atentamente as instruções anexas. Em caso de
dúvidas após a leitura deste manual, não hesite em
contactar o nosso serviço de apoio ao cliente, cujo
número encontrará no final deste manual ou qualquer
centro de reparações autorizado. Um lista completa a
informação adicional, pode ser encontrada na Internet,
com o seguinte endereço: www.2helpU.com.
SUOMI
EΛΛHNIKA
ΣYΓXAPHTHPIA!
Για την αγορά του εργαλείου απ την Black & Decker.
Για να εξασφαλίσετε άριστο αποτέλεσµα µε το
ηλεκτρικ= εργαλείο σας, παρακαλούµε διαβάστε
προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.
Εαν έχετε ερωτήσεις η απορίες διαβάζοντας το
βιβλίο οδηγιών, παρακαλούµε µην διστάσετε να
επικοινωνήσετε µε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
του οποίου ο αριθµ=ς αναγράφεται στην πίσω σελίδα
του βιβλίου οδηγιών ή µε κάποιο απ= τα εξουσιοδοτηµένα κέντρα επισκευής. Πληροφορίες σχετικά µε τα
κέντρα εξυπηρέτησης µπορείτε να βρείτε και στο
Internet στη διεύθυνση www.2helpU.com.
CONGRATULAZIONI!
Congratulazioni per l’acquisto di questo prodotto
Black & Decker. Per ottenere i migliori risultati dal
vostro utensile, leggete attentamente queste norme di
sicurezza e le istruzioni per l’uso. Se hai problemi o
domande da fare dopo aver letto questo manuale
d’istruzioni non esitare a chiamare il nostro Centro
Informazioni e Servizi, il cui numero è situato sul retro
di questo manuale, oppure uno dei riparatori
autorizzati. La lista di tali riparatori ed ulteriori
informazioni sono disponibili presso il sito Internet
www.2helpU.com.
HYVÄ ASIAKKAAMME,
Jotta tuotteesta olisi Sinulle mahdollisimman paljon
iloa ja hyötyä, pyydämme Sinua tutustumaan tarkasti
käyttöohjeeseen ja lukemaan turvallisuusohjeet. Mikäli
Sinulle tulee kysymyksiä tästä käyttöohjeesta, ota
yhteys asiakaspalveluumme tai johonkin valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Internet-osoitteesta
www.2helpU.com löydät kaikki valtuutetut
huoltoliikkeemme.
SVERIGE
DANMARK
DEUTSCH
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Black & Decker
Produkt. Bitte lesen Sie die Sicher-heitshinweise und
die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig
durch. Falls Sie nach dem Lesen dieser
Bedienungsanleitung noch Fragen haben, dann zögern
Sie nicht den Zentralkundendienst anzurufen, dessen
Telefonnummer Sie auf der Rückseite dieser
Bedienungsanleitung finden. Sie können auch eine
unserer Vertrags-Werkstätten anrufen. Deren
Telefonnummern und weitere Informationen sind im
Internet unter www.2helpU.com verfügbar.
FRANÇAIS
KÆRE KUNDE,
For at få størst mulig nytte af dit produkt fra Black & Decker,
beder vi dig læse sikkerhedsinstruktionerne og
brugsanvisningen grundigt igennem. Hvis du har
spørgsmål til indholdet i denne brugsanvisning, kan du
henvende dig til vor kundeservice på telefon 70 15 20
10 eller til et af vore autoriserede serviceværksteder.
På internettet www.2helpU.com findes en fortegnelse
over alle vore serviceværksteder.
BÄSTE KUND,
För att få ut mesta möjliga av Din produkt från
Black & Decker ber vi Dig att läsa säkerhetsinstruktionerna och bruksanvisningen noga.
Om Du har några frågor beträffande innehållet i denna
bruksanvisning kan du vända Dig till vår kundtjänst
eller till en av oss auktoriserad serviceverkstad. På
Internet, adress; www.2helpU.com finns en förteckning
av alla våra auktoriserade serviceverkstäder.
07/01/2000, 3:40 pm
Brugermanuel for varmluftpistol
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Advarsel! Når man bruger el-værktøj, skal disse
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid følges for
at mindske risikoen for elektrisk stød, personskader og
brand. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden
el-værktøjet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen
let tilgængeligt, så alle der bruger maskinen har
adgang til brugsanvisningen. Foruden nedenstående
instruktioner, bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
• Hold orden på arbejdsområdet. Uordentlige områder
og arbejdsbænke indbyder til skader.
• Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse. Udsæt ikke elværktøjet for regn. Brug ikke el-værktøj på fugtige
eller våde pladser. Sørg for en god belysning over
arbejdsfladen. Brug ikke el-værktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
• Beskyt dig mod elektrisk stød. Undgå kropskontakt
med flader med jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer,
komfurer, køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.),
kan den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble en
faldstrømsafbryder.
• Hold børn væk. Lad ikke andre personer komme i
kontakt med el-værktøjet eller ledningen. Alle
uvedkommende skal holdes væk fra
arbejdsområdet.
• Opbevar el-værktøjet sikkert. Når el-værktøjet ikke
bruges skal det opbevares på et tørt sted, højt
placeret, uden for børns rækkevidde.
• Overbelast ikke el-værktøj. Du arbejder bedre og
sikrere inden for det anførte effektområde.
• Brug det rigtige el-værktøj. Tving ikke svagt elværktøj til at udføre det arbejde, som er beregnet til
kraftigere el-værktøj. Brug ikke el-værktøj til formål,
det ikke er beregnet til, brug f.eks. ikke en
håndrundsav til at save grene eller brænde.
• Bær den rette påklædning. Bær ikke løsthængende
tøj eller smykker. De kan sidde fast i bevægelige
dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales
ved udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har
langt hår.
• Anvend beskyttelsesbriller. Anvend også
ansigtsværn eller støvbeskytter, hvis arbejdet er
støvende. Ved langvarigt arbejde kan maskinen
tilsluttes en støvsuger.
• Mishandl ikke ledningen. Bær aldrig el-værktøjet i
ledningen og brug ikke ledningen til at tage stikket
ud af kontakten. Udsæt ikke ledningen for varme,
olie eller skarpe kanter.
• Sæt arbejdsemnet fast. Brug skruetvinger eller en
skruestik til at holde emnet fast. Det er mere sikkert
•
•
•
•
•
•
•
•
•
end at bruge hånden, og du får begge hænder frie til
arbejdet.
Stræk dig ikke for meget. Sørg for at du altid har
sikkert fodfæste og balance.
Vedligehold værktøjet omhyggeligt. Hold værktøjet
skarpt og rent. Følg instruktionerne med hensyn til
vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør. Hold
håndtagene tørre, rene, og frie for olie og fedt.
Tag stikket ud af kontakten når elværktøjet ikke er i
brug, inden service og ved udskiftning af tilbehør.
Fjern nøglerne. Kontroller at nøgler og justerværktøj
er fjernet fra el-værktøjet inden det startes.
Undgå utilsigtet start. Bær ikke tændt el-værktøj
med fingeren på strømafbryderen.
Forlængerledninger udendørs. Udendørs må man
kun anvende forlængerledninger, som er beregnet til
brug og mærket til dette.
Vær opmærksom. Se på det du gør. Brug sund
fornuft. Brug ikke el-værktøj, når du er træt.
Kontroller el-værktøjet for skader. Inden fortsat
brug af el-værktøjet, skal eventuelle beskadigede
beskyttelsesanordninger og andre defekte dele
kontrolleres omhyggeligt for at finde ud af, om de
stadig fungerer rigtigt og kan udføre den tilsigtede
funktion. Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke er i klemme, at ingen dele er
gået i stykker, at alle dele er rigtigt monteret, og at
andre forhold, som kan påvirke funktionen, er i
orden. En beskyttelsesanordning eller andre dele,
som er beskadigede, skal repareres eller udskiftes
af et autoriseret værksted, hvis ikke andet er angivet
i brugsanvisningen. Fejlagtige strømafbrydere skal
udskiftes hos et autoriseret værksted. Anvend ikke
el-værktøj, hvis strømafbryderen ikke kan kobles til
eller fra.
For din personlige sikkerhed. Brug kun tilbehør og
løsdele, der er anbefalede i brugsanvisningen eller
vores kataloger. Brug af andet værktøj eller tilbehør
end det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
YDERLIGERE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
VARMLUFTPISTOLER
• Værktøjet skal altid slukkes før det lægges ned.
• Det skal altid sikres, at spændingsforsyningen er den
samme som beskrevet på maskinens navneplade.
• Der bør ydes stor forsigtighed ved borttagning af
farver. Farveskrap og lugt fra farve kan indeholde
bly, som er giftigt. Bygninger opført for 1960 kan
være malet med farve indeholdende bly, som siden
er malet over med anden farve. Hvis mund eller
4
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
4
07/01/2000, 3:40 pm
DANMARK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hænder får kontakt med farve (farveskrap, støv,
etc.), som indeholder bly, kan det resultere i skade.
Eksponering af lavt blyniveau kan resultere i
uoprettelig skade på hjerne og nervesystem. Små
børn og fostre er specielt følsomme over for denne
type af eksponering. Ryg, spis eller drik ikke inden
for et arbejdsområde som er eller kan tænkes at
være forurenet af bly. Blybaseret farve må kun
fjernes af en professionel maler, og skal ikke
fjernes ved hjælp af en varmluftspistol.
Når de fjerner blybaseret maling, skal De sikre, at
Deres arbejdområde er afspærret. Det tilrådes at
der bæres støvmaske.
Brænd ikke farven. Anvend altid den indbyggede
skarber, hvis den er leveret med. Hvis der ikke findes
nogen skraber, skal mundstykket holdes på mindst
25mm afstand fra overfladen, da temperaturen så
bliver under den nødvendige temperatur på 450˚C.
Hvis de skraber i en lodret retning, skal der altid
skrabes nedad. Dette er for at undgå at malingen
falder ind i varmluftpistolen og brænder. Alt
maleaffald skal kasseres på en hensigtsmæssig
måde, og det skal sikres, at der bliver gjort grundigt
rent på arbejdsområdet efter at arbejdet er fuldendt.
Må ikke bruges i et fugtigt miljø, eller hvor der kan
være brændbare gasser til stede. Må heller ikke
bruges i nærheden af brændbare materialer.
Områder bagved plader, lofte og gulve samt hulrum i
huse bygget af træ kan indeholde brændbare
materialer. Derfor skal dette checkes inden
varmluftpistolen tages i brug.
Inden værktøjet sættes til opbevaring skal det være
fuldstændig afkølet.
Da der kan forekomme opbygning af giftige dampe,
når varmluftpistolen bruges, skal det sikres, at der er
tilstrækkelig ventilation.
Brug aldrig varmluftpistolen som hårtørrer!
Lufttemperaturen er meget højere end en hårtørrer.
Hverken mundstykkets udgang eller lufttilgangen
må tilstoppes, da dette kan forårsage opbygning af
kraftig varme og derved ødelægge værktøjet.
Vend aldrig varmestrålen mod andre mennesker.
Metalmundstykket må ikke berøres, da det bliver
meget varmt ved afbenyttelse, og det forbliver varmt
ca. 1/2 time efter brug.
Mundstykket må ikke placeres mod noget medens
det bruges eller lige efter brug.
Der må ikke stoppes noget ned i mundstykket, da
det kan give dem elektrisk stød. De må ikke se ned i
mundstykket medens enheden betjenes, da der
produceres meget høje temperaturer.
• Malingen må ikke hænge fast på mundstykket eller
skraberen, da det kan forårsage antænding på et
senere tidspunkt.
Disse instruktioner skal opbevares!
DOBBELTISOLERING
Dit værktøj er dobbeltisoleret. Dette betyder,
at alle udvendige metaldele er elektrisk isolerede
fra nettet. Dette opnås ved at placere en
isolationsspærrer mellem de elektriske og de
mekaniske dele, hvilket gør det unødvendigt at
jordforbinde værktøjet. Observér! Dobbeltisolering
erstatter ikke normal forsigtighed. Isoleringen
skal beskytte mod skade som kan opstå på grund
af elektrisk isoleringsfejl inde i maskinen.
FORLÆNGERLEDNING
Forlængerledninger op til 30m kan anvendes uden at
miste kraft. Obs! Forlængerledninger skal kun bruges,
hvis det er absolut nødvendigt. Anvendelse af fejlagtig
forlængerledning kan resultere i brand og elektrisk
stød. Ved anvendelse af forlængerledning,
kontrollér at ledningen ikke er beskadiget.
MILJØ
Når dit produkt er udtjent, beskyt naturen ved
ikke at smide det ud sammen med almindeligt
affald. Aflever det til et af de opsamlingssteder,
som findes i din kommune.
SERVICE
Skulle der opstå fejl på maskinen, bør den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted.
(Se aktuelt katalog for yderligere information eller
kontakt Black & Decker). På grund af forskning og
udvikling kan ovenstående specifikationer ændres,
hvilket ikke meddeles separat.
GARANTI
Black & Decker yder garanti i overensstemmelse
med garantivilkårene som findes tilgængelige hos
Black & Decker. Dette indebærer, at maskinen er fri for
materiel- eller fabrikationsfejl ved levering. Garantien
gælder 24 måneder fra levering. Black & Decker
påtager sig omkostningsfrit at reparere eller udskifte
maskinen efter eget valg. For at påråbe sig fejl som
omfattes af garantien skal køberen underrette
nærmeste Black & Decker autoriserede
serviceværksted, hvis fejlen indenfor fjorten dage efter
at fejlen er blevet opdaget eller burde have været
opdaget. Køberen skal kunne fremvise kvittering,
faktura eller andet købsbevis, som viser hvor og når
5
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
5
07/01/2000, 3:40 pm
DANMARK
maskinen er købt. Køberen påtager sig at aflevere i hel
stand til serviceværkstedet eller til købsstedet.
For brugerkøb gælder desuden dele af forbrugerkøbeloven,
som omhandler forholdet mellem forhandler og køber.
TILBEHØR
Black & Decker tilbyder en komplet serie af tilbehør.
For nærmere information, kontakt nærmeste
Black & Decker forhandler. Brug kun originalt
Black & Decker eller Piranha tilbehør.
TEKNISKE DATA
Værktøjets lydniveau er i overensstemmelse med
gældende EU-regler. Vi anbefaler, at man bruger
nødvendig beskyttelse, hvis lydniveauet er generende.
Det kan forekomme hvis lydniveauet overstiger 85dB (A).
CD700 KX1600 KX1682 KX1683
Strøm
1400W 1400W 1600W 1600W
Kabellængde
2m
3 meter 3 meter 3 meter
Kontaktposition 1 550˚C
550˚C 140˚C 140˚C
Kontaktposition 2 560˚C 380˚C
Kontaktposition 3 560˚C
Bemærk: Denne manuel dækker også katalognumre
med et indeks af bogstav(er). Der henvises til kartonet
for en beskrivelse af dit produkt.
1.
2.
3.
4.
5.
Mundstykke
Tand/sluk kontakt til indstilling af varme
Luftindløbshuller
Hvileanordning
Ophængningskrog
HÅNDTERING AF DERES VARMLUFTPISTOL
De må ikke
placere Deres
hånd over
lufthullerne eller
blokere disse på
nogen måde, da
dette kan
forhindre
strømmen af luft
gennem
elementet og
forårsage
overopvarmning.
Varmluftpistolen
er fremstillet til
afbenyttelse med
én hånd.
BESKRIVELSE
1
•
;
;
;;
4
•
2
•
3
•
•
5
1
•
•
•
4
3
BETJENING AF VARMLUFTPISTOLEN
KX1682, KX1683:
Der tændes for
varmluftpistolen
ved at skubbe den
orange kontakt (2)
fremad til position
1, 2 eller 3 (kun
position 3 for model KX1683). Disse positionsnumre
svarer til de i tabellen beskrevne varmenumre. For at
slukke for varmluftpistolen, skubbes den orange
afbryder tilbage indtil off (O)-positionen ses.
CD700, KX1600:
For at tænde
Deres varmepistol,
trykkes kipafbryderen for at
holde ‘I’-stillingen
nede. For at tænde
Deres varmepistol,
trykkes kipaf-
•
•
2
•
5
6
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
6
07/01/2000, 3:40 pm
DANMARK
bryderen for at holde ‘O’-stillingen nede.
Obs: Giv elementet tid til at varme op et par sekunder
inden brug. I starten kan varmluftpistolen udsende lidt
røg. Dette er normalt, og det varer kun et kort øjeblik før
det holder op.
AFKØLING
Når varmluftpistolen bruges, bliver mundstykket meget
varmt. Der skal udvises ekstrem forsigtighed ved
afkøling af varmluftpistolen efter brug.
KX1682, KX1683:
For hurtigere afkøling sættes den orange afbryder på
varmeindstilling 1 i nogle få minutter inden
varmluftpistolen slukkes.
Efter slukning
hænges varmluftpistolen på
ophængningskrogen (5) eller
placeres som
illustreret i
“Titel: drift i
hvilestilling”. Stilles til afkøling i mindst 1/2 time.
KX1682, KX1683:
En vippeanordning forebygger, at varmluftpistolen
bliver placeret med mundstykket nedad, og derved
undgås skade på den overflade varmluftpistolen er
placeret på.
TITEL: DRIFT I HVILESTILLING
Varmluftpistolen
er konstrueret på
en sådan måde, at
den er i stand til at
fungere medens
den er i
hvilestilling (4).
Vend altid
varmluftpistolen
væk fra dem.
For at undgå at
varmluftpistolen
bevæger sig væk
fra hvilestillingen,
skal kablet sikres.
Mundstykket må
ikke berøres, og det skal sikres, at intet bliver tabt, der
kan falde ind i mundstykket. Sluk forsigtigt for
varmluftspistolen og stilles til afkøling (se under
afkølingsprocedure).
;;
;;
MONTERING AF SKRABEREN (KX1682, KX1683)
Foregår på følgende måde:
Kontroller at
varmluftspistolen
2
er kold. Stil
skraberens riller
1
på linje med
bladholderens
fremskudte punkter
og placér den
under støtteskruen.
Obs! Kontroller at hullet i skraperen er til venstre for
skruen i bladholderen.
Stram støtteskruen. Placér
bladholderen over
mundstykkets
udgang. Det skal
sikres, at den er
bragt på linje.
Den lille bule på
indersiden af
bladholderen tilkobles med mundstykkets forsænkning.
Stram bladholderens spændeskrue.
LAKFJERNER
Når der fjernes
maling ved siden
af et vindue, er
det nødvendigt at
beskytte glasset
mod varmen.
Black & Decker
har fremstillet et
beskyttelsesmundstykke til vinduer netop til dette formål.
Varmluftpistolen egner sig ikke til at fjerne maling på
vinduer af metal, da varmen fra varmluftpistolen ledes
gennem metallet og kan forårsage revner i vinduet.
Der skal så vidt muligt skrabes i årernes retning. Der
må ikke dvæles for længe på ét sted, da overfladen
ellers kan forkulle eller antænde.
KX1682, KX1683:
Deres varmluftpistol er konstrueret således at
skrabebladet kan fjerne maling.
Dette udføres på følgende måde:
Det skal sikres, at
mundstykket er
afkølet. Montér
skrabebladet som
illustreret i.
30-40°
Varmluftpistolen
7
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
7
07/01/2000, 3:40 pm
DANMARK
holdes således at skrabebladet berører overfladen i en
vinkel på 30-40°. Når malingen er blødgjort, skrabes der
med en fast hånd. For at opnå det bedste resultat, skal
der eksperimenteres for at finde ud af, hvor meget
varme der skal bruges. Den blødgjorte maling skal
skrabes af med det samme, da den ellers bliver hård
igen. Der skal udvises forsigtighed for at undgå at der
samler sig maling og andet skrabeaffald på skraberen,
da der kan opstå antændelse. Hvis der skulle opstå
ophobning, renses skrabebladet med en kniv.
Ved skrabning af lodrette overflader, skrabes der i
nedadgående retning for at undgå at skrabeaffald
falder ind i mundstykket.
Obs! Når farve fjernes fra glas, anvend glasbeskyttelsesmundstykke i stedet for skrapebladet - er skal bruges
en manuel skraber til at skrabe malingen af med.
CD700, KX1600:
Deres varmepistol er fremstillet til at blødgøre maling
og lak således at det er let at fjerne med en god kvalitet
håndskraber.
Foregår på følgende måde:
Ret den varme luft mod det område der skal fjernes.
Når malingen er blødgjort, skrabes der med en fast
hånd. For at opnå det bedste resultat, skal der
eksperimenteres for at finde ud af, hvor meget varme
der skal bruges. Den blødgjorte maling skal skrabes af
med det samme, da den ellers bliver hård igen.
RENGØRING
Brug kun et mildt rengøringsmiddel og en let fugtig klud
ved rengøring. Mange rengøringsmidler indeholder
kemikalier som kan skade plasten. Brug aldrig benzin,
terpentin, acetone eller lign. produkter. Sørg for at der
ikke kommer væske ind i maskinen og dyp heller aldrig
maskinen i væske.
EU KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer hermed, at el-værktøjet:
CD700, KX1600, KX1682, KX1683
er i overensstemmelse med
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN61000, EN60355, EN55104
Vægt lydtryk er 68dB (A)
Vægt lydeffekt er 81dB (A)
Hånd/arm vægt vibration er <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
ANDRE TING VARMLUFTPISTOLEN KAN BRUGES TIL
Lav varme (KX1682, KX1683):
• Tørring af maling og fernis.
• Fjerning af mærkater o. lign.
• Voksning og afvoksning (f.eks. Ski).
• Tørring af vådt træværk inden spartling.
• Krympning af pvc-film og isolationsrør.
• Optøning af frosne rør.
Medium varme (KX1683):
• Bøjning af plastikrør og -plader.
• Løsgøring af rustne/strammede møtrikker
og metalskruer.
Høj varme (CD700, KX1600, KX1682, KX1683):
• Fjerning af maling og lak.
• Optænding af en grill.
• Lodning af fuger.
TILBEHØR
A9883 Mundstykke til glasrammer
A9887 Konisk mundstykke
A9881 Rektangulært mundstykke
A9890 Sæt indeholdende mundstykke
8
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
8
07/01/2000, 3:40 pm
Heißluftgerät - Bedienungsanleitung
SICHERHEITSHINWEISE
Achtung! Beim Arbeiten mit elektrischen Geräten sollten
Sie die folgenden vorbeugenden Sicherheitsrichtlinien
unbedingt einhalten, um die Gefahr von Feuer, elektrischem
Schlag und körperlichen Verletzungen zu vermeiden.
Für sicheres Arbeiten:
• Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich erhöht die Unfallgefahr.
• Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. Setzen
Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Benutzen
Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter oder nasser
Umgebung. Sorgen Sie für gute Beleuchtung.
Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in Bereichen,
wo Feuer- oder Brandgefahr bestehen könnte.
• Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen,
zum Beispiel mit Rohren, Heizkörpern, Herden,
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen
(z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub
usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI)- Schutzschalters erhöht werden.
• Halten Sie Kinder fern. Lassen Sie andere Personen
nicht das Werkzeug oder Kabel berühren, halten Sie
sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.
• Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
• Überlasten Sie Ihr Werkzeug nicht. Sie arbeiten
besser und sicherer im angegebenen
Leistungsbereich.
• Benutzen Sie das richtige Werkzeug. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Benutzen Sie
Werkzeuge nicht für Zwecke und Arbeiten, für die
sie nicht bestimmt sind; Beispiel: Handkreissägen
sollen nicht benutzt werden, um Bäume zu fällen
oder um Äste zu schneiden.
• Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von
beweglichen Teilen erfaßt werden. Bei Arbeiten im
Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes
Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen
Haaren ein Haarnetz.
• Benutzen Sie eine Schutzbrille. Verwenden Sie eine
Atemmaske bei stauberzeugenden Arbeiten.
• Zweckentfremden Sie nicht das Kabel. Tragen Sie das
Werkzeug nicht am Kabel, und benutzen Sie es nicht,
um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen
Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
• Sichern Sie das Werkstück. Benutzen Sie
Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um
das Werkstück festzuhalten. Es wird damit sicherer
gehalten als von Ihrer Hand und ermöglicht die
Bedienung der Maschine mit beiden Händen.
• Sorgen Sie für sicheren Stand. Vermeiden Sie
unnormale Körperhaltungen. Sorgen Sie für sicheren
Stand, und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
• Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt. Halten Sie
Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und
sicher zu arbeiten. Befolgen Sie die
Wartungsvorschriften und die Hinweise für
Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den
Stecker und das Kabel, und lassen Sie diese bei
Beschädigung von einem anerkannten Fachmann
erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel
regelmäßig, und ersetzen Sie beschädigte. Halten
Sie Handgriffe trocken und frei von Öl und Fett.
• Ziehen Sie den Netzstecker. Nach der Benutzung,
vor der Wartung und für den Zubehörwechsel von zum Beispiel - Sägeblättern, Bohrern, Messern usw.
• Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
• Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Tragen Sie
keine an das Stromnetz angeschlossenen
Werkzeuge mit dem Finger am Schalter.
Vergewissern Sie sich, daß der Schalter beim
Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
• Verlängerungskabel im Freien. Verwenden Sie im
Freien nur dafür zugelassene und entsprechend
gekennzeichnete Verlängerungskabel.
• Seien Sie stets aufmerksam. Beobachten Sie Ihre
Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.
• Schließen Sie die Staubabsaugung an. Wenn das
Gerät mit einer Staubabsaugung geliefert wird,
stellen Sie sicher, daß diese angeschlossen ist und
richtig funktioniert, besonders wenn Sie in
geschlossenen Räumen arbeiten.
• Kontrollieren Sie Ihr Gerät auf Beschädigungen.
Vor weiterem Gebrauch des Werkzeugs sind die
Schutzeinrichtungen oder leicht beschädigte Teile
sorgfältig auf ihre einwandfreie und
bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen.
Überprüfen Sie, ob die Funktion beweglicher Teile in
Ordnung ist, ob sie nicht klemmen oder ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den
einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.
Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile sollen
sachgemäß durch eine Kundendienstwerkstatt
9
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
9
07/01/2000, 3:40 pm
DEUTSCH
repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts
anderes in den Betriebsanleitungen angegeben ist.
Beschädigte Schalter müssen in einer
Kundendienstwerkstatt ersetzt werden. Benutzen
Sie keine Werkzeuge, bei denen sich der Schalter
nicht ein- und ausschalten läßt.
• Achtung! Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie
nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der
Bedienungsanleitung angegeben oder vom
Werkzeughersteller empfohlen oder angegeben
werden. Der Gebrauch anderer als der in der
Bedienungsanleitung oder im Katalog empfohlenen
Einsatzwerkzeuge oder Zubehörteile kann eine
persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
• Lassen Sie Ihr Gerät von anerkannten Fachleuten
reparieren. Das Elektrowerkzeug entspricht den
geltenden Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
sollen nur von qualifiziertem Personal mit
Originalersatzteilen durchgeführt werden, da
unsachgemäße Reparaturen Verletzungsgefahr für
den Benutzer zur Folge haben können.
ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE
FÜR HEISSLUFTGERÄTE
• Bevor sie das Gerät ablegen, schalten sie das Gerät
immer zuerst ab.
• Gehen Sie besonders vorsichtig beim Abtragen von
Farbanstrichen vor. Die entfernten Farbreste und die
beim Erhitzen entstehenden Dämpfe könnten
bleihaltig und somit giftig sein. Viele der vor 1960
erbauten Gebäude wurden möglicherweise mit
bleihaltiger Farbe gestrichen und dann im Laufe der
Zeit mit zusätzlichen Anstrichen überdeckt. Der
direkte Kontakt mit bleihaltiger Farbe und Farbresten
mit Haut und Mund sollte unbedingt vermieden
werden, da schon die Aufnahme von geringen
Mengen bleihaltiger Substanzen zu einer
unwiederbringlichen Schädigung des Gehirns und
des Nervensystems führen kann. Kleine Kinder und
schwangere Frauen sind besonders gefährdet.
Rauchen, trinken und essen Sie nicht in
Arbeitsbereichen die durch bleihaltige Substanzen
verunreinigt sein könnten. Ob der Anstrich Blei
enthält kann mit Hilfe eines Bleitestsatzes oder
durch einen Tapezierfachmann festgestellt werden.
Bleihaltige Anstriche sollten nur von Fachleuten
entfernt werden. Die Bearbeitung mit
Heißluftgeräten ist nicht ratsam.
• Beim Entfernen Farben sollten Sie sicherstellen,
daß der Arbeitsbereich von der Umgebung
abgeschlossen ist. Wir empfehlen das Tragen
einer Staubmaske.
• Brennen Sie die Farbe nicht ab. Brennen Sie die
Farbe nicht ab. Benutzen Sie immer den
mitgelieferten Schaber oder halten Sie die Düse
mindestens 25mm von der Oberfläche entfernt, da
hierdurch gewährleistet wird, daß die
Düsentemperatur unter den erforderlichen 450 Grad
gehalten wird. Wenn Sie aus einer vertikalen
Position schaben, dann arbeiten Sie von oben nach
unten, damit keine Farbe in das Gerät fällt und
verbrennt. Entsorgen Sie alle Farbabfälle
umweltgerecht und stellen Sie sicher, daß der
Arbeitsbereich nach Beendigung der Arbeit
gründlich gesäubert wird.
• Benutzen Sie das Gerät nicht in einer feuchten
Atmosphäre oder dort, wo entzündliche Gase
vorhanden sein könnten und benutzen Sie es auch
nicht in der Nähe von entzündlichen Materialien.
Bereiche hinter Verschalungen, Decken und Böden
sowie in Hohlwänden können entzündliche
Materialien enthalten. Diese sollte vor dem
Gebrauch des Heißluftgeräts überprüft werden.
• Bevor Sie das Gerät wegräumen, lassen Sie es
zuerst ganz abkühlen.
• Beim Einsatz des Heißluftgeräts sollten Sie für
ausreichende Entlüftung sorgen, da sich toxische
Dämpfe entwickeln können.
• Das Heißluftgerät darf nicht als Haarfön verwendet
werden. Es wird viel heißer als ein Fön.
• Sorgen Sie dafür, daß die Luftzufuhr und der
Düsenauslaß nicht verdeckt werden, da dies zu
übermäßigem Hitzestau und somit zur
Beschädigung des Werkzeugs führen kann.
• Richten Sie den Heißluftstrom nicht auf andere
Personen.
• Berühren Sie die Metalldüse nicht, da sie während
des Einsatzes sehr heiß wird und bis zu 30 Minuten
danach heiß bleibt.
• Sorgen Sie dafür, daß die Düse während des
Gebrauchs oder unmittelbar danach nichts berührt.
• Stecken Sie nichts in die Düse, da Sie hierdurch
einen Stromschlag erhalten könnten. Schauen Sie
nicht in die Düse während die Einheit in Betrieb ist,
da sehr hohe Temperaturen entstehen.
• Sorgen Sie dafür, daß sich an der Düse oder dem
Schaber keine Farbe ansetzt, da sich diese nach
einiger Zeit entzünden könnte.
Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf!
ZWEIFACH-ISOLIERUNG
Ihr Gerät ist voll isoliert. Das bedeutet, daß zwei
voneinander unabhängige
Isolierungsvorkehrungen Sie davor schützen,
10
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
10
07/01/2000, 3:40 pm
DEUTSCH
mit stromführenden Metallteilen in Berührung zu
kommen. Dies wird erreicht, indem man eine
Isolierbarriere zwischen den elektrischen Teilen
und den mechanischen Teilen plaziert. Dadurch
stellt die Zweifach - Isolierung für Sie einen
guten Schutz vor einem elektrischen Schlag dar.
ELEKTRISCHE SICHERHEIT
Vergewissern Sie sich, daß Ihre Netzspannung der auf
dem Typenschild angegebenen Spannung entspricht.
Das Werkzeug ist mit einem zweipoligen Kabel und
Stecker ausgerüstet.
VERLÄNGERUNGSKABEL
Sie können bis zu 30m Black & Decker
Verlängerungskabel (zweiadrig) verwenden, ohne daß
Ihr Gerät dabei an Leistung verliert.
Hinweis: Verwenden Sie nur wenn unbedingt
erforderlich ein Verlängerungskabel. Der Einsatz eines
nicht korrekten Verlängerungskabels kann zu
Brandgefahr oder einem elektrischen Schlag führen.
Wenn ein Verlängerungskabel verwendet werden muß,
achten Sie auf die korrekte Verdrahtung und seinen
guten Betriebszustand.
AUSGEDIENTE ELEKTROWERKZEUGE UND
UMWELTSCHUTZ
Sollte Ihr Elektrowerkzeug eines Tages so
intensiv genutzt worden sein, daß es ersetzt
werden muß, oder Sie keine Verwendung mehr
dafür haben, denken Sie bitte an den
Umweltschutz. Elektro-Geräte gehören nicht auf
den normalen Hausmüll, sondern können in
umweltfreundlicher Weise verwertet werden.
Fragen Sie dazu Ihren Black & Decker Händler
oder den Black & Decker Zentralkundendienst.
UNSERE KUNDENDIENSTPOLITIK
Kundenzufriedenheit mit Produkt und Service ist unser
oberstes Ziel. Wann immer Sie Hilfe oder Beratung
brauchen, wenden Sie sich vertrauensvoll an den
Black & Decker Zentralkundendienst, unsere
Mitarbeiter freuen sich darauf, Ihnen unseren Service
anzubieten. Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie
eine zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (DEUTSCHLAND)
Sollten wider Erwarten Defekte auf Grund von Material
- oder Verarbeitungsfehler innerhalb von 24 Monaten
nach dem Kauf auftreten, garantieren wir die
kostenlose Instandsetzung des Gerätes oder nach
unserer Entscheidung den kostenlosen Umtausch,
vorausgesetzt:
• Das Gerät wird an uns, unseren
Zentralkundendienst oder eine unserer autorisierten
Vertragswerkstätten mit Kaufnachweis (Rechnung
oder Kassenbeleg mit Kaufdatum) zurückgebracht.
• Das Gerät wurde sachgemäß eingesetzt und nur
original Black & Decker Zusatzgeräte und Zubehör
wurden verwendet, welche ausdrücklich von uns
zum Betrieb mit Black & Decker Geräten als
geeignet bezeichnet wurden.
• Reparaturen wurden nicht von anderen Personen
vorgenommen als von unserem eigenen Servicepersonal oder autorisierten Vertragswerkstätten.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantie gilt nicht für das
Verbrauchszubehör (Bohrer, Schrauberbits,
Sägeblätter, Hobelmesser, Trennscheiben und
Schleifpapier etc.). Black & Decker bietet Ihnen ein
bundesweites Servicenetz durch unseren
Zentralkundendienst und autorisierte
Vertragswerkstätten an. Es ist unser Bestreben, Ihnen
exzellenten Service, schnelle Reparaturen,
umfassenden Ersatzteildienst und eine breite
Zubehörpalette anzubieten. Die Anschrift unseres
Zentralkundendienstes und unserer Vertragswerkstätten finden Sie im jeweils gültigen Katalog.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (ÖSTERREICH)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung
dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine
verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum zu
gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler
innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:
• Das Gerät an unseren Zentralkundendienst oder an
eine unserer autorisierten Vertragswerkstätten,
zusammen mit der ausgefüllten und datierten
Garantiekarte oder mit dem Kaufnachweis
(Rechnung oder Kassenbeleg mit Kaufdatum)
retourniert wurde.
• Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und nur
Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw. Zubehör
verwendet wurden, welches ausdrücklich von uns
für den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerät als
geeignet bezeichnet wurde.
11
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
11
07/01/2000, 3:40 pm
DEUTSCH
• Reparaturen nur von Black & Decker
Servicepersonal oder von unseren autorisierten
Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie
beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser,
Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie
eine neue Garantiefrist in Lauf.
DIE BLACK & DECKER GARANTIE (SCHWEIZ)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen
Black & Decker Gerätes. Die sorgfältige Erzeugung
dieses Qualitätsproduktes erlaubt es uns, Ihnen eine
verlängerte Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum zu
gewähren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler
innerhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantieren wir Ihnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerätes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daß:
• Das Gerät an eine unserer autorisierten
Vertragswerkstätten, zusammen mit der
ausgefüllten und datierten Garantiekarte oder mit
dem Kaufnachweis (Rechnung oder Kassenbeleg
mit Kaufdatum) retourniert wurde.
• Das Gerät sachgemäß eingesetzt wurde und nur
Original Black & Decker Zusatzgeräte bzw. Zubehör
verwendet wurden, welches ausdrücklich von uns
für den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerät als
geeignet bezeichnet wurde.
• Reparaturen nur von einer unserer autorisierten
Vertragswerkstätten durchgeführt wurden.
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchszubehör, wie
beispielsweise Bohrer, Sägeblätter, Hobelmesser,
Trennscheiben. Garantieleistungen bewirken weder
eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie
eine neue Garantiefrist in Lauf.
ZUBEHÖR
Benutzen Sie nur orginal Black & Decker Zubehör, um
die optimale Leistung Ihres Gerätes sicherzustellen.
TECHNISCHE DATEN
Der Geräuschpegel Ihres Gerätes entspricht den
Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft. Beim
Arbeiten mit diesem Gerät sollten Sie einen
Ohrenschutz tragen.
CD700 KX1600 KX1682 KX1683
Stromzufuhr
1400W 1400W 1600W 1600W
Kabellänge
2m
3m
3m
3m
Schalterstufe 1 550˚C 550˚C 140°C 140°C
CD700 KX1600 KX1682 KX1683
Schalterstufe 2 560°C 380°C
Schalterstufe 3 560°C
Ihr Gerät weist entweder nur einige oder aller dieser
Einrichtungen auf.
Anmerkung: Die Bedienungsanleitung bezieht sich
auch auf Katalognummern mit einem oder mehreren
Buchstaben am Ende. Bitte schauen Sie auf dem
Verpackungskarton nach.
BESCHREIBUNG
;
;
;;
4
•
2
•
•
12
3
•
•
5
1
•
•
4
3
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
Düse
Ein-/Aus-Stufenschalter
Luftschlitze
Ständer
Hängeöse
2
•
5
HANDHABUNG IHRES HEISSLUFTGERÄTS
Halten Sie nicht
die Hand über die
Luftschlitze und
blockieren Sie
diese auch nicht
auf andere Weise.
Hierdurch wird
der Luftstrom
behindert, was
zur Überhitzung
führt.
12
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
1
•
07/01/2000, 3:40 pm
DEUTSCH
Das Heißluftgerät
wurde für den
Einhandbetrieb
entwickelt.
BEDIENUNGSANLEITUNG
(Nur Modell KX1682, KX1683)
Zum Einschalten
des Heißluftgeräts
schieben sie den
orangefarbenen
Schalter (2) nach
vorne in die
Position 1, 2 oder
3 (beim Modell KX1683 nur Position 3). Die
Schalterstufen stellen die auf der Tabelle angegebenen
Heizstufen dar. Zum Ausschalten des Heißluftgeräts
stellen Sie den orangefarbenen Schalter in die Aus(O)-Stellung zurück.
Nur Modell CD700, KX1600:
Drücken Sie zum
Einschalten Ihrer
Heizpistole den
Kippschalter in
die “I”-Stellung.
Drücken Sie zum
Ausschalten Ihrer
Heizpistole den
Kippschalter in
die “0”-Stellung.
Anmerkung: Lassen Sie das Gerät vor dem Einsatz
einige Minuten aufheizen. Es kann sein, daß zu Beginn
aus dem Gerät etwas Rauch austritt. Das ist normal
und hört bald auf.
ABKÜHLEN
Während des Einsatzes wird die Düse des Heißluftgeräts
sehr heiß. Beim Abkühlen des Geräts nach dem
Gebrauch sollten Sie daher vorsichtig vorgehen.
Nur Modell KX1682, KX1683:
Um die Abkühlzeit zu verkürzen, stellen Sie den
orangefarbenen Schalter vor dem Ausschalten des
Geräts einige Minuten lang auf Stufe 1.
Nach dem
Ausschalten
hängen sie das
Gerät entweder
an der Hängeöse
(5) auf oder
stellen es,
wie auf
“Unabhängiger Betrieb” gezeigt, auf. Lassen Sie es
mindestens 30 Minuten abkühlen.
Nur Modell KX1682, KX1683:
Ein Überrollschutz verhindert, daß das Heißluftgerät
mit der Düse nach unten abgelegt wird, wodurch eine
Beschädigung der Abstellfläche vermieden wird.
UNABHÄNGIGER BETRIEB
Das Heißluftgerät
kann eingesetzt
werden, während
es auf auf der
Abstellfläche (4)
steht. Halten Sie
das Gerät immer
von sich weg.
Sichern Sie das
Kabel ab, um zu
vermeiden, daß
das Gerät
umfallen kann.
Berühren Sie die Düse nicht und sorgen Sie auch
dafür, daß nichts in die Düse fällt. Schalten Sie das
Gerät vorsichtig aus und lassen Sie es dann abkühlen
(siehe ‘abkühlen’).
;;
;;
AUFSETZEN DES SCHABERS (nur Modell KX1682, KX1683)
Gehen Sie hierbei wie folgt vor:
Versichern Sie sich, daß das Gerät abgekühlt ist.
Schieben Sie
die Schaberklinge
2
auf die
Klingenhalterung
1
und ziehen die
Halteschraube fest.
Anmerkung: Versichern Sie sich, daß sich das Loch
des Schabers links von der Schraube der Halterung
befindet. Stecken Sie die Schaberklinge auf den
Düsenauslaß.
13
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
13
07/01/2000, 3:40 pm
DEUTSCH
Stellen Sie hierbei
sicher, daß die
Klinge
ausgerichtet ist.
Die kleine
Erhöhung innen
im Klingenhalter
rastet in den
Einlaß auf der
Düse ein. Ziehen Sie die Klemmschraube der Klingenhalterung an.
ENTFERNEN VON FARBANSTRICHEN
Beim Entfernen
von Farbe neben
Glasflächen
müssen Sie das
Glas vor Hitze
schützen.
Black & Decker
liefert zu diesem
Zweck eine
Glasschutzdüse mit. Das Heißluftgerät ist nicht zur
Farbentfernung bei Fenstern mit Metallrahmen
geeignet weil die Hitze vom Gerät durch das Metall
geleitet wird und das Glas zerspringen kann.
Wenn möglich, sollten Sie immer an der Holzmaserung
entlang schaben. Halten Sie das Gerät nicht zu lange
auf einer Stelle, da die Oberfläche verkohlen oder sich
entzünden könnte.
Nur Modell KX1682, KX1683:
Ihr Heißluftgerät ist zum Einsatz mit dem Schaber zum
Abschaben von Farbanstrichen gedacht.
Gehen Sie hierbei wie folgt vor:
Stellen Sie sicher,
daß die Düse kalt
ist und bringen
Sie die
Schaberklinge an.
Halten Sie das
30-40°
Heißluftgerät so,
daß die Schaberklinge auf der Oberfläche bei einem
Winkel von 30-40° auftrifft. Wenn die Farbe weich wird,
schaben Sie sie unter leichtem Druck ab. Sie finden am
Besten durch ausprobieren heraus, wie lange Sie die
Fläche erhitzen müssen, um ein optimales Ergebnis zu
erzielen. Schaben Sie die weichgewordene Farbe
sofort ab, da sie sich sonst wieder erhärtet. Achten Sie
darauf, daß sich am Schaber keine Farbe oder
Abfallstoffe ansetzen, weil sich diese entzünden
könnten. Säubern Sie die Schaberklinge bei Bedarf mit
einem Messer. Beim Abschaben von vertikalen
Flächen arbeiten Sie am besten von oben nach unten,
um zu verhindern, daß Abfallstoffe in die Düse fallen.
Anmerkung: Beim Abschaben einer Fläche in der Nähe
von Glas, benötigen Sie eine Glasschutzdüse anstelle
einer Schaberklinge - Außerdem ist zum Entfernen der
Farbe ein Handschaber erforderlich.
Nur Modell CD700, KX1600:
Ihre Heizpistole ist zum Aufweichen von Farbe und
Lacken gedacht, die anschließend mit einem guten
Qualitätshandschaber entfernt werden kann.
Gehen Sie hierbei wie folgt vor.
Richten Sie die Heißluft auf den zu entfernenden
Bereich. Wenn die Farbe weich wird, schaben Sie sie
unter leichtem Druck ab. Sie finden am Besten durch
ausprobieren heraus, wie lange Sie die Fläche erhitzen
müssen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Schaben Sie die weichgewordene Farbe sofort ab,
da sie sich sonst wieder erhärtet.
WEITERE VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR IHR
HEISSLUFTGERÄT
Niedrige Heizstufe (nur Modell KX1682, KX1683):
• Trocknen von Farben und Lacken.
• Entfernen von Aufklebern und Dekorationen.
• Wachsen und Wachsentfernung (z.B. Ski).
• Trocknen von feuchtem Holz vor dem Ausspachteln.
• Schrumpfen von Kunststoffen
(z.b. Verpackungen).
• Auftauen gefrorener Wasserrohre.
Mittlere Heizstufe (nur Modell KX1683):
• Verformen von Kunststoffen.
• Lockern von eingerosteten/fest angezogenen
Muttern und Metallschrauben.
Hohe Heizstufe (nur Modell CD700, KX1600, KX1682,
KX1683):
• Entfernen von Farb- und Lackanstrichen.
• Entfachen von Kohleanzündern zum Grillen.
• Löten von Wasserrohrverbindungen.
ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH
A9883 Glasschutzdüse
A9884 Reflektordüse
A9887 Punktdüse
A9881 Flachdüse
A9890 Düsenset (enthält alle oben aufgeführten
Produkte)
14
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
14
07/01/2000, 3:40 pm
DEUTSCH
WARTUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker!
Benutzen Sie zur Reinigung nur milde Seife und ein
feuchtes Tuch. Die Vielzahl der Haushaltsreiniger
enthält Chemikalien, die das Kunststoffgehäuse
beschädigen könnten. Benutzen Sie keinesfalls Benzin,
Terpentin, Verdünnung oder ähnliche Produkte. Achten
Sie darauf, daß flüssige Seife niemals in das Innere
des Gerätes gelangt.
EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären hiermit, daß die folgenden
Elektrowerkzeuge: CD700, KX1600, KX1682, KX1683
der Richtlinie 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN61000, EN60355, EN55104, EN60555
entsprechen
Lpa (Schalldruck) 68dB (A),
Lwa (Schalleistung) 81dB (A)
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Eine Black & Decker-Politik ist die fortlaufende
Verbesserung unserer Produkte und daher nehmen
wir uns das Recht, Produkt-Spezifizierungen ständig
zu ändern.
15
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
15
07/01/2000, 3:40 pm
Οδηγίες χρήσης για πιστολι θερµού αέρα
O∆HΓIEΣ AΣΦAΛEIAΣ
Προειδοποίηση: Oταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικά
εργαλεία, πρέπει να ακολουθείτε βασικά µέτρα
ασφαλείας για να µειώνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας και προσωπικού τραυµατισµού.
∆ιαβάστε και φυλάξτε =λες αυτές τις οδηγίες
προτού δοκιµάσετε να λειτουργήσετε το προϊ=ν.
Για ασφαλή λειτουργία:
• ∆ιατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρ+.
Aκατάστατοι χώροι και πάγκοι δηµιουργούν
κίνδυνο τραυµατισµού.
• Προσέξτε το περιβάλλον του χώρου εργασίας.
Mην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή και
µην τα χρησιµοποιείτε σε χώρους που έχουν
υγρασία ή είναι βρεγµένοι. Eχετε το χώρο
εργασίας καλά φωτισµένο. Mην κάνετε χρήση
ηλεκτρικών εργαλείων =ταν υπάρχει κίνδυνος να
προκληθεί φωτιά η έκρηξη.
• Προφυλαχθείτε απ+ την ηλεκτροπληξία.
Aποφεύγετε την επαφή του σώµατος µε γειωµένες
επιφάνειες (π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, ψυγεία κλπ).
• Aποµακρύνετε τα παιδιά. Mην επιτρέπετε στους
επισκέπτες σας να πιάνουν το εργαλείο ή την
προέκταση καλωδίου. Oλοι οι επισκέπτες πρέπει
να παραµένουν µακριά απ= το χώρο εργασίας.
• Aποθηκεύετε τα εργαλεία +ταν δεν τα
χρησιµοποιείτε. Tα εργαλεία, =ταν δεν
χρησιµοποιούνται, πρέπει να αποθηκεύονται σε
µέρη που είναι στεγνά, ψηλά ή που κλειδώνουν και
που δεν µπορούν να φθάσουν τα παιδιά.
• Mην ζορίζετε το εργαλείο. Θα κάνει τη δουλειά
καλύτερα και µε µεγαλύτερη ασφάλεια, =ταν
λειτουργεί µε το ρυθµ= για το οποίο σχεδιάσθηκε.
• Xρησιµοποιείτε το σωστ+ εργαλείο. Mην
προσπαθείτε να κάνετε τη δουλειά εν=ς µεγάλου
εργαλείου, µε ένα µικρ=τερης δυνατ=τητας. Mην
χρησιµοποιείτε εργαλεία για σκοπούς για τους
οποίους δεν σχεδιάστηκαν.
• Nτυθείτε κατάλληλα. Mη φοράτε χαλαρά ενδύµατα
ή κοσµήµατα γιατί µπορεί να περιπλεχθούν στα
κινούµενα µέρη. Eλαστικά γάντια και µη ολισθηρά
υποδήµατα συστήνονται =ταν εργάζεστε στο
ύπαιθρο. Nα φοράτε προστατευτικ= κάλυµµα
µαλλιών για να τα συγκρατεί, στην περίπτωση που
έχουν µεγάλο µάκρος.
• Mην κάνετε κακή χρήση του καλωδίου (αν υπάρχει).
Mη µεταφέρετε ποτέ το εργαλείο κρατώντας το
απ= το καλώδι= και µην το τραβάτε απo αυτ= για να
το βγάλετε απ= την πρίζα. Kρατάτε το καλώδιο
µακριά απ= σηµεία θέρµανσης, λάδια και αιχµηρά
αντικείµενα.
• Στερεώστε το αντικείµενο στο οποίο δουλεύετε.
Xρησιµοποιείτε σφικτήρες ή µέγγενες για να
κρατάνε το αντικείµενο εργασίας σας. Eίναι πιο
ασφαλές παρά να το κρατάτε στο χέρι σας και η
µέθοδος αυτή ελευθερώνει και τα δύο σας χέρια
για τη λειτουργία του εργαλείου.
• Eχετε σωστή θέση και απ+σταση. ∆ιατηρείτε πάντα
µια σωστή θέση και την ισορροπία του σώµατ=ς σας.
• Συντηρείτε τα εργαλεία µε προσοχή. Nα διατηρείτε
τα εργαλεία αιχµηρά και καθαρά για καλύτερη και
ασφαλέστερη λειτουργία. Aκολουθείτε τις οδηγίες
λίπανσης και αλλαγής των εξαρτηµάτων. Περιοδικά,
να επιβλέπετε τα καλώδια του εργαλείου και εάν
έχουν υποστεί βλάβη να επιδιορθώνονται απ=
αναγνωρισµένο τµήµα υπηρεσίας. Eπίσης, πού και
πού, να εξετάζετε τις προεκτάσεις καλωδίου και να
τις αντικαθιστάτε, αν έχουν υποστεί βλάβη. Nα
διατηρείτε τις χειρολαβές στεγνές, καθαρές και
χωρίς λάδια ή λίπη.
• Aποσυνδέστε τα εργαλεία. Aποσυνδέστε τα
εργαλεία =ταν δεν τα χρησιµοποιείτε, πριν κάνετε
εργασίες συντήρησης και =ταν αλλάζετε
εξαρτήµατα, =πως λάµες, µύτες και κ=πτες.
• Bγάλτε +τι εργαλεία χρησιµοποιούνται για τη
ρύθµισή του. Aποκτήστε τη συνήθειά να ελέγχετε
=τι κάθε κλειδί ή άλλο εργαλείο που
χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση το ηλεκτρικού
εργαλείου έχει βγει και έχει αποθηκευτεί, πριν
ξεκινήσετε τη λειτουργία του.
• Aποφεύγετε την κατά λάθος λειτουργία του
εργαλείου. Mη µεταφέρετε εργαλείο που είναι
µέσα στην πρίζα έχονταςτο δάκτυλο στο διακ=πτη.
Bεβαιωθείτε =τι ο διακ=πτης είναι σβηστ=ς =ταν
το βάζετε στην πρίζα.
• Παλαντέζα για εξωτερική χρήση. Oταν ένα εργαλείο
πρ=κειται να χρησιµοποιηθεί σε εξωτερικούς
χώρους, χρησιµοποιείτε µ=νον παλαντέζες που είναι
για τέτοιους χώρους και έχουν την ανάλογη ένδειξη.
• Nα είστε πάντα σε εγρήγορση. Προσέχετε τί
κάνετε. Xρησιµοποιείτε την απλή λογική. Mη
λειτουργείτε το εργαλείο =ταν είστε κουρασµένος.
• Συνδέστε εξαρτήµατα εξαγωγής σκ+νης. Aν
δίνονται εξαρτήµατα για την εξαγωγή και συλλογή
της σκ=νης. Bεβαιωθείτε =τι έχουν συνδεθεί και
χρησιµοποιούνται σωστά.
• Eλέγξτε για βλάβες εξαρτηµάτων. Πριν
χρησιµοποιοιήσετε πάλι το εργαλείο, ελέγξτε
προσεκτικά κάθε τµήµα του που είχε βλάβη για να
είστε σίγουρος =τι θα λειτουργήσει κανονικά και
θα κάνει τη δουλειά που θέλετε. Eλέγξτε =τι τα
κινούµενα µέρη είναι στη σωστή θέση,
16
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
16
07/01/2000, 3:40 pm
EΛΛHNIKA
συνδεδεµένα σωστά και κινούνται ελεύθερα.
Eλέγξτε αν υπάρχουν σπασµένα εξαρτήµατα, αν η
βάση είναι εντάξει και γενικά κάθε περίπτωση που
µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του. Tο
οποιοδήποτε µέρος του εργαλείου που έχει βλάβη
πρέπει να διορθωθεί σωστά ή να αντικατασταθεί
σε εξουσιοδοτηµένα κέντρα εξυπηρέτησης, εκτ=ς
αν συνιστάται κάτι διαφορετικ= στον οδηγ=
χρήσης. Aλλάξτε ελαττωµατικούς διακ=πτες σε
εξουσιοδοτηµένα κέντρα εξυπηρέτησης. Mην
χρησιµοποιείτε το εργαλείο αν ο διακ=πτης δεν
λειτουργεί σωστά.
• Προειδοποίηση: H χρήση οποιουδήποτε
πρ=σθετου τυχ=ν εξαρτήµατος που δεν
συνιστάται σ’ αυτ= τον οδηγ= χρήσης, µπορεί να
δηµιουργήσει κίνδυνο προσωπικού τραυµατισµού.
• Eπιδιορθώνετε τα εργαλεία σας σε εκπαιδευµένους
τεχνικούς. Aυτ= το ηλεκτρικ= εργαλείο υπάγεται
κάτω απ= τους σχετικούς κανονισµούς ασφαλείας.
Oι διορθώσεις να γίνονται µ=νον απ= κατάλληλα
προσοντούχα πρ=σωπα, χρησιµοποιώντας
αυθεντικά ανταλλακτικά, διαφορετικά µπορεί να
προκύψει σηµαντικ=ς κίνδυνος στον χρήστη τους.
ΕΠIΠPOΣΘETEΣ O∆HΓIEΣ AΣΦAΛEIAΣ ΓIA ΠIΣTOΛIA
ΘEPMOY AEPA
• Κλείστε πάντοτε το µηχάνηµα πριν το αφήσετε.
• Μεγάλη προσοχή πρέπει να υπάρχει +ταν γίνεται
αφαίρεση µπογιάς, γιατί τα φλούδια καθώς και οι
ατµοί της µπογιάς µπορεί να περιέχουν µ=λυβδο, ο
οποίος είναι δηλητηριώδης. Σε οποιαδήποτε
οικοδοµή κατασκευασµένη πριν το 1960 µπορεί τα
χρώµατα των επιφανειών, τα οποία µπορεί να
έχουν επικαλυφθεί απ= άλλα χρώµατα, να
περιέχουν µ=λυβδο. Κατά την απ=θεση του στις
επιφάνειες, η επαφή χεριού και στ=µατος µπορεί
να οδηγήσει σε κατάποση µολύβδου. Η έκθεση
ακ=µα και σε µικρή ποσ=τητα µολύβδου µπορεί να
προκαλέσει ανεπαν=ρθωτες βλάβες στον
εγκέφαλο και στο νευρικ= σύστηµα. Τα µικρά παιδιά
και τα έµβρυα είναι πολύ ευπρ=σβλητα. Μην
καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε σε περιβάλλον εργασίας
που µπορεί να περιέχει ή να είναι µολυσµένο απ=
µ=λυβδο. Οι µπογιές που έχουν µ+λυβδο πρέπει να
αφαιρούνται απ+ ειδικευµένο επαγγελµατία και δεν
πρέπει να χρησιµοποιείται πιστ+λι θερµού αέρα.
• ?ταν αφαιρείτε µπογιές µε µ+λυβδο θα πρέπει να
περικλείετε τον χώρο εργασίας. Θα πρέπει επίσης
να φοράτε µία µάσκα.
• Μην καίτε την µπογιά. Χρησιµοποιήστε το εσωτερικ=
ξυστήρι εάν περιέχεται ή κρατάτε το στ=µιο 3
εκατοστά περίπου µακριά απ= την επιφάνεια, καθώς
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
έτσι διασφαλίζεται µια θερµοκρασία κάτω απ=
450ΓC. cταν ξύνετε κάθετα θα πρέπει να ξύνετε
προς τα κάτω ούτως ώστε να µήν πέφτει και
καίγεται η µπογιά στο στ=µιο. Πετάξτε τις µπογιές
ασφαλώς και εξασφαλίστε οτι ο χώρος εργασίας
είναι τελείως καθαρ=ς =ταν τελειώσετε.
Μην δουλεύετε σε χώρους υγρασίας ή +που
µπορεί να υπάρχουν εύφλεκτα αέρια ή εύφλεκτα
υλικά. Χώροι =πως ταβάνια, πατώµατα και κενά
τοίχων σε σπίτια µε ξύλινο σκελετ= µπορεί να
περιέχουν εύφλεκτα υλικά. Ελέγξτε πριν
χρησιµοποιήσετε το πιστ=λι.
Αφήστε το εργαλείο να κρυώσει πριν το
αποθηκεύσετε.
Εξασφαλίστε οτι υπάρχει καλ+ς εξαερισµ+ς =ταν
χρησιµοποιείτε το πιστ=λι δι=τι µπορεί να
δηµιουργηθούν τοξικά αέρια.
Μην χρησιµοποιείτε το πιστ+λι για το στέγνωµα
µαλλιών! η θερµ=τητα είναι πολύ πι= υψηλή απο
την θερµ=τητα πιστολιού για µαλλιά.
Μην καλύπτετε την εισροή αέρα ή το στ=µιο δι=τι η
υπερβολική θερµ=τητα θα καταστρέψει το πιστ=λι.
Μην κατευθύνετε τον θερµ+ αέρα προς άλλα
άτοµα.
Μην αγγίζετε το µεταλλικ+ στ+µιο δι=τι
θερµαίνεται πάρα πολύ κατά την χρήση και
παραµένει ζεστ= µέχρι 30 λεπτά µετά την χρήση.
Μην τοποθετείτε το στ+µιο σε οτιδήποτε κατά την
χρήση ή αµέσως µετά την χρήση.
Μην βάζετε οτιδήποτε µέσα στο στ+µιο δι=τι
υπάρχει κύνδινος ηλεκτροπληξίας. Μην κοιτάζετε
µέσα στο στ=µιο =ταν το µηχάνηµα λειτουργεί,
λ=γω της υψηλής θερµοκρασίας.
Μην αφήνετε να κολλάει η µπογιά στο στ=µιο ή
στην σπάτουλα δι=τι µπορεί να ανάψει.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες!
∆IΠΛH MONΩΣH
Tο εργαλείο σας έχει πλήρη µ=νωση. Aυτ=
σηµαίνει =τι =λα τα εσωτερικά µεταλλικά µέρη
είναι ηλεκτρικά µονωµένα απ= την κεντρική
παροχή ρεύµατος. Aυτ= γίνεται µε την
τοποθέτηση µ=νωσης µεταξύ των ηλεκτρικών
και των µηχανικών µερών, και εποµένως δεν
είναι αναγκαίο για το εργαλείο να γειωθεί.
Σηµείωση: H διπλή µ=νωση δεν λαµβάνει τη
θέση των κανονικών προφυλάξεων =ταν
λειτουργείτε αυτ= το εργαλείο. Tο σύστηµα
µ=νωσης είναι για πρ=σθετη προστασία
εναντίον βλάβης που επέρχεται απ= πιθανή
βλάβη ηλεκτρικής µ=νωσης µέσα στο εργαλείο.
17
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
17
07/01/2000, 3:40 pm
EΛΛHNIKA
ΗΛEKTPIKH AΣΦAΛEIA
Βεβαιωθείτε =τι η τροφοδοσία ρεύµατος είναι η ίδια
µε αυτή που αναγράφεται στο ενδεικτικ= πλακίδιο
τάσης. Το παρ=ν εργαλείο είναι εξοπλισµένο µε
καλώδιο ρεύµατος διπλού πυρήνα, και ακροδέκτη
(φις) τροφοδοσίας.
ΚAΛΩ∆IA ΠPOEKTAΣHΣ
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µέχρι 30 µέτρα
(100 π=δια) καλώδιο προέκτασης διπλού πυρήνα
Black & Decker χωρίς αισθητή απώλεια ισχύος.
Σηµείωση: Καλώδιο προέκτασης δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται εκτ=ς αν είναι απολύτως
απαραίτητο. Χρήση ακατάλληλου καλωδίου
προέκτασης µπορεί να επιφέρει τον κίνδυνο
πυρκαγιάς η ηλεκτροπληξίας. Αν είναι απαραίτητο να
χρησιµοποιηθεί καλώδιο προέκτασης, βεβαιωθείτε
=τι οι καλωδιώσεις του είναι συνδεδεµένες σωστά
και βρίσκεται σε καλή ηλεκτρολογική κατάσταση.
TA AXPHΣTA EPΓAΛEIA KAI TO ΠEPIBAΛΛON
Aν κάποια µέρα βρείτε =τι το εργαλείο σας
χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρειάζεται
πια, να σκεφτείτε για λίγο την προστασία του
περιβάλλοντος. Oι Σταθµοί Yπηρεσίας της
Black & Decker θα αποδεχτούν τα παλιά σας
εργαλεία και θα τα διαθέσουν µέσα σε πλαίσια
ασφάλειας για το περιβάλλον.
EΓΓYHΣH
Eάν το προϊ=ν της Black & Decker που αγοράσατε
αποδειχθεί ελαττωµατικ= σε διάστηµα 24 µηνών απ=
την ηµεροµηνία της αγοράς του, απ= τυχ=ν
κατασκευαστικ= σφάλµα, εγγυώµαστε =τι θ’
αντικαταστήσουµε =λα τα ελαττωµατικά µέρη χωρίς
χρέωση µε τις εξής προüποθέσεις:
• Tο προϊ=ν πρέπει να επιστραφεί για επισκευή µ=νο
σε εξουσιοδοτηµένο απ= την Black & Decker
Eλλας A.E. κατάστηµα Service µε αποδεικτικ= της
ηµεροµηνίας αγοράς του.
• Tο προϊ=ν χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε τις
παραµέτρους λειτουργίας του καθώς και σύµφωνα
µε την επίσηµη κατάταξή του σαν καταναλωτικ= ή
επαγγελµατικ=. Oποιαδήποτε υπερφ=ρτωση του
προϊ=ντος (ηλεκτρική ή µηχανική) αποκλείει κάθε
περίπτωση επισκευής σε εγγύηση.
• Tο προϊ=ν δεν χρησιµοποιήθηκε για ενοικίαση.
• ∆εν επιχειρήθηκε επισκευή απ= τον χρήστη ή
άλλα άτοµα εκτ=ς απ= το προσωπικ= των
εξουσιοδοτηµένων απ= την Black & Decker Eλλας
A.E. καταστηµάτων Service.
H χρήση οποιουδήποτε µη γνήσιου ανταλλακτικού ή
εξαρτήµατος µπορεί να επιφέρει ßλάßη ή
διαφοροποίηση των παραµέτρων λειτουργίας του
προϊ=ντος καθώς και τραυµατισµ= του χρήστη.
Oι παραπάνω προüποθέσεις αποτελούν κριτήριο για
την ισχύ της εγγύησης. Σε κάθε περίπτωση που
κάποια προüπ=θεση δεν υφίσταται, η εγγύηση είναι
αµφισßητήσιµη. H εγγύηση αυτή είναι µία πρ=σθετη
παροχή, πρ=σθετη των νοµίµων δικαιωµάτων σας.
Tο προϊ=ν ανταποκρίνεται στους ισχύοντες
κανονισµούς σχετικά µε τις ραδιοτηλεοπτικές
παρεµßολές.
ΕΞAPTHMATA
Η απ=δοση κάθε ηλεκτρικού εργαλείου εξαρτάται
απ= το εξάρτηµα που χρησιµοποιείται.
Τα εξαρτήµατα της Black & Decker είναι
κατασκευασµένα µε βάση αυστηρές προδιαγραφές
και σχεδιασµένα να ενισχύουν την απ=δοση του
ηλεκτρικού εργαλείου. Αγοράζοντας εξαρτήµατα
Black & Decker εξασφαλίζετε =τι κάνετε το καλύτερο
δυνατ=ν για το ηλεκτρικ= εργαλείο σας της
Black & Decker. Παρακαλούµε συµβουλευτείτε τον
πλησιέστερο έµπορο η κέντρο εξυπηρέτησης
Black & Decker για λεπτοµερείς πληροφορίες για τις
λάµες και λοιπά εξαρτήµατα που διατίθενται.
ΤEXNIKEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ
Το επίπεδο του παραγ=µενου θορύβου απ= το παρ=ν
εργαλείο είναι σύµφωνο µε τη Κοινοτική νοµοθεσία.
Πρέπει να φοράτε προστασία για την ακοή =ταν
χρησιµοποιείτε αυτ= το εργαλείο.
CD700 KX1600 KX1682 KX1683
Ισχύς
1400W 1400W 1600W 1600W
Μήκος καλωδιου 2m
3m
3m
3m
Θεση διακοπτη 1 550°C 550°C 140°C 140°C
Θεση διακοπτη 2
560°C 380°C
Θεση διακοπτη 3
560°C
Το προϊ=ν σας περιέχει µερικά ή =λα απ΄ αυτά τα
χαρακτηριστικά. Σηµείωµα: Αυτές οι οδηγίες
καλύπτουν επίσης και µοντέλα του καταλ=γου που
λείγουν σε γράµµα ή γράµµατα. Βλέπετε το κιβώτι=
σας για περισσ=τερες πληροφορίες σχετικά µε το
προϊ=ν σας.
ΠEPIΓPAΦH
1. Στοµιο
2. ∆ιακ=πτης on/off και θερµ=τητας
3. Τρύπες εισροής αερα
4. Στηριγµατα
5. ∆αχτυλιδι για κρεµασµα
18
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
18
07/01/2000, 3:40 pm
EΛΛHNIKA
1
•
;
;
;;
4
•
2
•
3
•
M+νο CD700, KX1600:
Για να θέσετε το
πιστ=λι σας σε
λειτουργία,
πατήστε το
διακ=πτη
λειτουργίας στη
θέση (Ι). Για να
κλείσετε το
πιστ=λι σας,
πατήστε το
διακ=πτη
•
5
1
•
Οι αριθµοί των
θέσεων
αντιστοιχούν στις
θερµ=τητες που
περιγράφονται
στον πίνακα.
Για να κλείσετε
το πιστ=λι, σύρετε πίσω τον πορτοκαλί διακ=πτη
µέχρις ώτου αποκαλυφθεί η θέση off (O).
•
•
4
3
•
•
2
•
5
ΧEIPIΣMOΣ TOY ΠIΣTOΛIOY
Μην σκεπάζετε
τις εισροές αέρα
µε τα χέρια σας ή
µε οτιδήποτε
άλλο.
Αυτ= θα µειώσει
την ροή αέρα
µέσα απο την
αντίσταση και θα
προκαλέσει
υπερθέρµανση.
Το πιστ=λι είναι
σχεδιασµένο για
χρήση µε το ένα
χέρι.
ΛEITOYPΓIA TOY ΠIΣTOΛIOY ΘEPMOY AEPA
Για να θέσετε το πιστ=λι σε λειτουργία, σπρώξτε τον
πορτοκαλί διακ=πτη (2) προς τα εµπρ=ς, στην θέση 1,
2 ή 3 (θέση 3 µ=νο στο µοντέλο KX1683).
λειτουργίας στη θέση (0).
Σηµείωση: Πριν την χρήση, αφήστε το στοιχείο να
ζεσταθεί για µερικά δευτερ=λεπτα. Μπορεί στην
αρχή να βγαίνει καπν=ς απο το πιστ=λι. Αυτ= είναι
φυσιολογικ= και θα σταµατήσει σύντοµα.
ΨYΞH
Κατά την χρήση, το στ=µιο του πιστολιού
θερµαίνεται πάρα πολύ. Η ψύξη του πιστολιού πρέπει
να γίνεται µε µεγάλη προσοχή µετά την χρήση.
M+νο KX1682, KX1683:
Για να επιταχύνετε την ψύξη, βάλτε τον πορτοκαλί
διακ=πτη στην θέση 1 για µερικά λεπτά πρίν
σταµατήσετε το πιστ=λι.
Αφού το
κλείσετε,
κρεµάστε το απο
το δαχτυλίδι (5)
ή βάλτε το στο
στήριγµα =πως
στην “Λειτουργια
χωρίς χερια”.
Αφήστε το να κρυώσειτουλάχιστον για 30 λεπτά.
M+νο KX1682, KX1683:
Το πιστ=λι είναι σχεδιασµένο ούτως ώστε να µην
είναι δυνατ=ν να τοποθετείται µε το στ=µιο προς τα
κάτω για να µην καταστρέφεται η επιφάνεια πάνω
στην οποία βρίσκεται.
19
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
19
07/01/2000, 3:40 pm
EΛΛHNIKA
ΛEITOYPΓIA XΩPIΣ XEPIA
Το πιστ=λι είναι
σχεδιασµένο και
για λειτουργία
ενώ στηρίζεται
στο στήριγµα (4).
Κατευθύνετε
πάντοτε το
πιστ=λι µακριά
απο το σώµα σας.
Ασφαλίστε το
καλώδιο ούτως
ώστε να µήν
σκαλώσει και
ρίξει το πιστ=λι απο το στήριγµα. Μην αγγίζετε το
στ=µιο και µην αφήνετε να πέσει οτιδήποτε µέσα στο
στ=µιο. Σηκώστε προσεχτικά το πιστ=λι για να το
κλείσετε και αφήστε το να κρυώσει (βλέπετε
διαδικασία για την ψύξη).
;;
;;
ΤOΠOΘETHΣH THΣ ΣΠATOYΛAΣ (MONO KX1682,
KX1683)
Προχωρήστε ως ακολούθως:
Bεβαιωθείτε =τι το πιστ=λι είναι κρύο.
Ευθυγραµµίστε
την σχισµή της
2
σπάτουλα µε την
προεξοχή του
1
κολλάρου και
τοποθετήστε την
κάτω απο την
βίδα.
Σηµείωση: Bεβαιωθείτε =τι η τρύπα της σπάτουλας
είναι στα αριστερά της βίδας του κολλάρου.
Σφίξτε την βίδα.
Τοποθετήστε το
κολλάρο στο
στ=µιο.
Εξασφαλίστε οτι
είναι
ευθυγραµµισµένο.
H µικρή
προεξοχή στο
εσωτερικ= του κολλάρου µπαίνει µέσα στην εσοχή
του στοµίου. Σφίξτε την βίδα του κολλάρου.
ΑΦAIPEΣH MΠOΓIAΣ
cταν αφαιρείτε µπογιά δίπλα σε τζάµι, πρέπει να
προστατέψετε το τζάµι απο την θερµ=τητα.
Γι αυτ=ν τον σκοπ=, η Black & Decker σας παρέχει
ένα στ=µιο
προστασίας
τζαµιών. Το
πιστ=λι δεν είναι
κατάλληλο για
µεταλλικά
παράθυρα. Αυτ=
οφείλεται στο =τι
η θερµ=τητα
µεταδίδεται µέσω του µετάλλου και µπορεί να
σπάσει το τζάµι. cποτε µπορείτε, ξύστε παράλληλα
µε τα νερά του ξύλου. Μην επιµένετε πολύ στο ίδιο
σηµείο δι=τι µπορεί να κάψετε την επιφάνεια.
M+νο KX1682, KX1683:
Το πιστ=λι είναι σχεδιασµένο για την αφαίρεση
µπογιάς µε την χρήση της σπάτουλα.
Προχωρήστε ως ακολούθως:
Εξασφαλίστε =τι
το στ=µιο είναι
κρύο και
τοποθετήστε την
σπάτουλα =πως
περιγράφεται
30-40°
στην.
Κρατήστε το πιστ=λι µε την σπάτουλα σε επαφή µε
την επιφάνεια σε γωνία 30°-40°. cταν µαλακώσει η
µπογιά, ξύστε την σταθερά. Κάνετε µερικές
δοκιµασίες για να εξακριβώσετε π=σο πρέπει να
ζεσταθεί η µπογιά για το καλύτερο αποτέλεσµα.
Ξύστε την µαλακή µπογιά αµέσως, αλλιώς θα
σκληραίνει ξανά. Μην αφήνετε µπογιές και σκουπίδια
να συσσωρεύονται στην σπάτουλα δι=τι είναι
δυνατ=ν να ανάψουν. Καθαρίστε την σπάτουλα
µε ένα µαχαίρι. cταν ξύνετε κάθετες επιφάνειες,
ξύστε προς τα κάτω για να µήν πέφτουν σκουπίδια
στο στ=µιο.
Σηµείωση: Oταν αφαιρείτε µπογιά δίπλα σε τζάµι
χρησιµοποιήστε ενα προστατευτικ= ακροστ=µιο
τζαµιού, αντί για σπάτουλα - για το ξύσιµο της µπογιάς
πρέπει να χρησιµοποιήσετε µία σπάτουλα του χεριού.
M+νο CD700, KX1600:
Το πιστ=λι σας είναι σχεδιασµένο για να µαλακώνει
τη µπογιά και το λούστρο ούτως ώστε να είναι
δυνατ= να τα αφαιρέσετε χρησιµοποιώντας µία
σπάτουλα καλής ποι=τητας.
Προχωρήστε ως ακολούθως:
Κατευθύνετε το θερµ= αέρα προς το σηµείο =που θα
αφαιρεθεί η µπογιά ή το λούστρο. cταν µαλακώσει η
µπογιά, ξύστε την σταθερά. Κάνετε µερικές
δοκιµασίες για να εξακριβώσετε π=σο πρέπει να
20
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
20
07/01/2000, 3:40 pm
EΛΛHNIKA
ζεσταθεί η µπογιά για το καλύτερο αποτέλεσµα.
Ξύστε την µαλακή µπογιά αµέσως, αλλιώς θα
σκληραίνει ξανά.
ΑΛΛEΣ XPHΣEIΣ TOY ΠIΣTOΛIOY
Χαµηλή θερµ+τητα (µ+νο KX1682, KX1683):
• Στέγνωµα µπογιάς και βερνικιού.
• Αφαίρεση αυτοκ=λλητων και διακοσµητικών.
• Κέρωση και αποκέρωση (π.χ. σκί).
• Στέγνωµα υγρών ξύλων πριν το στοκάρισµα.
• Συρρίκνωση πλαστικού περιτυλίγµατος και
µονωτικών σωλήνων.
• Απ=ψυξη παγωµένων σωλήνων.
Μεσαία θερµ+τητα (µ+νο KX1683):
• Κ=λληση πλαστικών.
• ∆ιαστρεύλωση πλαστικών σωλήνων και φύλλων.
• Χαλάρωση σκουριασµένων/σφιχτών βιδών.
Υψηλή θερµοκρασία (µ+νο CD700, KX1600, KX1682,
KX1683):
• Αφαίρεση µπογιάς και βερνικιού.
• Φωτιά για κάρβουνα (ψησταριά).
• Κ=λληση υδραυλικών σωλήνων.
∆HΛΩΣH ΣYMMOPΦΩΣHΣ THΣ EK
Yπεύθυνα δηλώνουµε =τι οι συσκευές:
CD700, KX1600, KX1682, KX1683 συµµορφούνται
προς τις διατάξεις 89/392/EOK, 89/336/EOK, EN55014,
73/23/EOK, EN61000, EN60355, EN55104, EN60555
Για καταµετρηµένη πίεση ήχου 68dB (A)
Για καταµετρηµένη ισχύς ήχου 81dB (A)
Kαταµέτρηση δ=νησης χεριού/βραχίονα <2.5m/s2
Brian Cooke - ∆ιευθυντής Mηχανολογίας
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Hνωµένο Bασίλειο
H πολιτική της συνεχούς ßελτίωσης των προι=ντων
την Black & Decker διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής
των προδιαγραφών του προι=ντος χωρίς
προηγούµενη ειδοποίηση.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α9883 Προστατευτικ= οφθαλµών
Α9884 Στ=µιο αντανάκλασης για κ=λληση.
Α9887 Κωνικ= στ=µιο συγκέντρωσης δέσµης
θερµού αέρα
Α9881 Στ=µιο ουράς ψαριού για µεγαλύτερη
διάσπαση θερµού αέρα
Α9890 Συσκευασία που περιέχει =λα τα παραπάνω
ΚAΘAPIΣMOΣ
Χρησιµοποιείτε µ=νο µαλακ= σαπούνι και ελαφρά
βρεγµένο ύφασµα για τον καθαρισµ= του Πιστολιού
θερµού αέρα. Πολλά καθαριστικά οικιακής χρήσης
περιέχουν χηµικά συστατικά και µπορεί να
προξενήσουν σοβαρή ζηµία στα πλαστικά. Eπίσης µη
χρησιµοποιείτε βενζίνη. πρεβινθίνη, βερνίκι η
αραιωτικά χρωµάτων. Μην αφήσετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρ= να διεισδύσει στο εργαλείο και
µην βυθίζετε οποιοδήποτε µέρος του εργαλείου
σε υγρ=.
21
CD700 KX1600-1683 ML p01-21
21
07/01/2000, 3:40 pm
Heatgun user manual
SAFETY INSTRUCTIONS
Warning! When using electric tools, the following
basic safety precautions should always be taken to
reduce the risk of fire, electric shock and personal
injury. Read all these instructions before attempting to
operate the product and save this booklet.
For safe operation:
• Keep the work area clean. Cluttered areas and
benches invite injuries.
• Consider the work area environment. Do not expose
the power tool to rain and do not use in damp or wet
locations. Keep the work area well lit. Do not use
the power tool where there is a risk to cause fire
or explosion.
• Guard against electric shock. Avoid body contact,
where possible, with earthed or grounded surfaces
(e.g. pipes, radiators, ranges and refrigerators).
• Keep children away. Do not let visitors touch the
tool or extension cord. All visitors should be kept
away from the work area.
• Store idle tools. When not in use, tools should be
stored in a dry, high or locked place, out of reach
of children.
• Do not force the tool. It will do the job better and
more safely at the rate for which it was intended.
• Use the right tool. Do not force small tools or
attachments to do the job of a heavy duty tool.
Do not use the tool for purposes not intended; for
example, do not use a circular saw to cut tree
limbs or logs.
• Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery as they can be caught in moving parts.
Rubber gloves and non-skid footwear are
recommended when working outdoors. Wear
protective hair covering to contain long hair.
• Use safety glasses. Use a face or dust mask as well,
if the operation is dusty or if the tool is being used in
enclosed spaces.
• Connecting dust extraction equipment. If devices
are provided for the connection of dust extraction
and collection ensure these are connected and
properly used, especially in confined areas.
• Do not abuse the cord. Never carry the tool by its
cord or yank it to disconnect it from the socket. Keep
the cord away from heat, oil and sharp edges.
• Secure the work. Use clamps or a vice to hold the
work. It is safer than using a hand and it frees both
hands to operate the tool.
• Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times.
• Maintain the tool with care. Keep a cutting tool
sharp and clean for better and safer performance.
Follow the instructions for lubricating and changing
accessories. Inspect the tools cord periodically and,
if damaged, have repaired by an authorised service
facility. Inspect the extension cord periodically and
replace if damaged. Keep the handles dry, clean and
free from oil and grease.
• Disconnect the tool when not in use, before
servicing and when changing accessories such as
blades, bits and cutters.
• Remove adjusting keys and wrenches. Form the
habit of checking to see that keys and adjusting
wrenches are removed from the tool and replaced in
the storage area before switching on.
• Avoid unintentional starting. Do not carry a
plugged-in tool with a finger on the switch.
Ensure the switch is off when plugging in.
• Use an outdoor extension cord. When a tool is used
outdoors, only use an extension cord intended for
outdoor use and so marked.
• Stay alert. Watch what you are doing, use common
sense and do not operate the tool when tired.
• Check damaged parts. Before further use of the tool,
a guard or other part that is damaged should be
carefully checked to determine whether it will
operate properly and perform its intended function.
Check for alignment of moving parts, free running of
moving parts, breakage of parts, mounting and any
other conditions that may affect its operation.
A guard or other part that is damaged should be
properly repaired or replaced by an authorised
service agent unless otherwise indicated in the
product booklet. Have defective switches replaced
by an authorised service agent. Do not use the tool if
the switch does not turn it on and off.
• Warning! The use of any accessory or attachment,
other than recommended in the product booklet,
may present a risk of personal injury.
• Have the tool repaired by a qualified person. The
electrical tool is in accordance with the relevant
safety requirements. Repairs should only be carried
out by qualified persons using original spare parts,
otherwise, this may result in considerable danger to
the user.
ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR HEATGUNS
• Always switch off before putting tool down.
• Extreme care should be taken when stripping paint,
the peelings, residue and vapours of paint may
contain lead, which is poisonous. Any pre -1960
22
CD700 KX1600-1683 ML p22-39
22
07/01/2000, 3:39 pm
ENGLISH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
buildings may have been painted in the past with
paint containing lead and covered by additional
layers of paint. Once deposited on surfaces, hand to
mouth contact can result in the ingestion of lead.
Exposures to even low levels of lead can cause
irreversible brain and nervous system damage; young
and unborn children are particularly vulnerable. Do
not smoke, eat or drink in a work area that could or
may be contaminated by lead. Lead based paints
should only be removed by a professional and
should not be removed using a heatgun.
When removing paints you should ensure that your
work area is enclosed. It is advisable to wear a dust
mask.
Do not burn the paint. Use the integral scraper
where supplied otherwise keep the nozzle at least
25mm (1”) from the surface as this keeps the
temperature below the required 450˚C. If you are
scraping from a vertical position then you should
scrape downwards to prevent the paint from falling
back into the heatgun and burning. Dispose of all
paint debris safely and ensure that the work area is
thoroughly cleaned after completing the job.
Do not use in a damp atmosphere or where
flammable gases may be present or use near
combustible materials. Spaces behind boards,
ceilings and floors and wall cavities in timber frame
constructed houses can contain flammable
materials. Check before using the heatgun.
Allow the tool to cool fully before storing.
Ensure adequate ventilation when using heatguns
as toxic fumes may be produced.
Do not use as a hairdryer! The air temperature is far
higher than a hairdryer.
Do not obstruct either the air intake or nozzle outlet
as this may cause excessive heat build up resulting
in damage to the tool.
Do not direct the hot air blast at other people.
Do not touch the metal nozzle as it gets very hot during
use and remains hot for up to 30 minutes after use.
Do not place the nozzle against anything while using
or immediately after use.
Do not poke anything down the nozzle as it could
give you an electric shock. Do not look down the
nozzle while the unit is working because of the high
temperatures being produced.
Do not allow paint to adhere to the nozzle or
scraper as it could ignite after a time.
Do not operate your heatgun whilst it is hanging by
the hanging ring.
Save these instructions!
DOUBLE INSULATION
The tool is double insulated. This means that all
the external metal parts are electrically insulated
from the mains power supply. This is done by
placing insulation barriers between the
electrical and mechanical components making
it unnecessary for the tool to be earthed.
Note: Double insulation does not take the place
of normal safety precautions when operating the
tool. The insulation system is for added protection
against injury resulting from a possible electrical
insulation failure within the tool.
ELECTRICAL SAFETY
Be sure the supply is the same as the voltage given on
the rating plate. The tool is fitted with a two-core cable
and plug.
MAINS PLUG REPLACEMENT (UK ONLY)
Should the mains plug need replacing and you are
competent to do this, proceed as instructed below.
If you are in doubt, contact a Black & Decker service
agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the power supply.
• Cut off the plug and dispose of safely. A plug with
bared copper conductors is very dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit BS1363A approved plugs fitted with the
correctly rated fuse. Note: Fuses do not give
personal protection against electric shock.
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at
the connection point of most good quality plugs.
Attach the wires to their respective points in the
plug (see diagram). Brown is L (live) and blue is
N (neutral).
Fit a plug
approved
to BS1363A
E
5 amp
Fit a 13
ampfuse
fuse
L
N
Connect
brown to
L (live)
Connect
blue to
N (neutral)
Make sure that
the outer sheath
of the cable is held
firmly by the clamp
230 volts AC
only. Never use
a light socket
• Before replacing the top cover of the plug ensure
that the cable restraint is holding the outer sheath of
23
CD700 KX1600-1683 ML p22-39
23
07/01/2000, 3:39 pm
ENGLISH
the cable firmly and that the two leads are correctly
fixed at the terminal screws. If the fuse cover is
missing or damaged do not use the plug.
For replacement or detachable fuse covers,
contact a Black & Decker service agent.
Warning! Never connect live or neutral wires to the
earth pin marked E or
.
MAINS PLUG REPLACEMENT
(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
Should the mains plug or cordset of the product be
damaged, it must only be replaced by an authorised
Black & Decker service agent because special
purpose tools are required.
EXTENSION CABLES
Up to 30m (100ft) of 3-core extension cable can be used
without undue loss of power.
Note: An extension cable should not be used unless
absolutely necessary. Use of an improper extension
cable could result in a risk of fire and electric shock.
If an extension cable must be used, make sure it is
properly wired, contains the correct rated fuse as
recommended in its literature and is in good
electrical condition.
UNWANTED TOOLS AND THE ENVIRONMENT
Should you find one day that the tool needs
replacement or is of no further use, think of the
protection of the environment. Black & Decker
service agents will accept old tools and will
dispose of them in an environmentally safe way.
THE BLACK & DECKER GUARANTEE
(UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
If the Black & Decker product becomes defective due
to faulty materials and workmanship, within 24 months
from the date of purchase, we guarantee to either
replace all defective parts or at our discretion, replace
the unit free of charge provided that:
• The product is returned to us or our authorised
repairers with evidence of date of purchase.
• The product has not been used for trade,
professional or hire purposes.
• The product has not been subjected to misuse
or neglect.
• The product has not sustained any damage through
foreign objects, substances or accidents.
• Repairs have not been attempted by anyone other
than our authorised repair distributors.
This guarantee is offered as an extra benefit and is
additional to the customers statutory rights.
AFTER SALES SERVICE FOR YOUR BLACK & DECKER
PRODUCT (UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)
It is our aim that all Black & Decker customers should
be totally satisfied with their Black & Decker product
and after sales service.
Black & Decker offers a nationwide network of
authorised service agents to give help and advice.
The use of other than genuine Black & Decker
accessories and parts may damage or reduce the
performance of your Black & Decker product and may
also endanger the user. The terms and conditions of
the warranty may also be effected.
ACCESSORIES
The performance of any power tool is dependant upon
the accessory used. Black & Decker accessories are
engineered to high quality standards and are designed
to enhance the performance of your tool. Buying a
Black & Decker accessory will ensure that you get the
very best from your Black & Decker tool.
TECHNICAL DATA
The level of sound pressure of the tool is in
accordance with EEC legislation. It is recommended
that you take appropriate measures for the protection
of your hearing if the sound level seems
uncomfortable. This normally equates to a sound
pressure in excess of 85dB (A).
CD700 KX1600 KX1682 KX1683
Power
1400W 1400W 1600W 1600W
Cable length
2m
3m
3m
3m
Switch position 1 550˚C 550˚C 140˚C 140˚C
Switch position 2 560˚C 380˚C
Switch position 3 560˚C
Note: This user manual also covers more than one
catalogue number within this product group. Refer to
your carton for details of your product.
Your product includes some or all of these features.
FEATURES
1. Nozzle
2. On/off heat setting switch
3. Air inlet holes
4. Stands
5. Hanging ring
24
CD700 KX1600-1683 ML p22-39
24
07/01/2000, 3:39 pm
ENGLISH
OPERATING YOUR HEATGUN
1
•
;
;
;;
4
•
2
•
•
3
•
•
5
•
•
1
4
3
•
•
2
•
KX1682, KX1683 only:
To turn your
heatgun on, push
the orange switch
(2) forward to the
1, 2 or 3 position
(position 3 is on
KX1683 only). The
position numbers represent the heat numbers described in
the table above. To switch your heatgun off, pull the orange
switch back to reveal the off (O) position.
CD700, KX1600 only:
To switch your
heatgun on, press
the rocker switch
to depress the ‘I’
position. To switch
your heatgun off,
press the rocker
switch to depress
the ‘O’ position.
5
Note: Allow the element to heat up for a few seconds
before use. Initially, some smoke may emit from your
heatgun. This is normal and will soon cease.
HANDLING YOUR HEATGUN
Do not place your
hand over the air
vents or block
these vents in any
way. This restricts
the airflow through
the element and
causes over heating. Your heatgun
is designed for
one-handed use.
COOLING DOWN
In use, the nozzle of your heatgun becomes extremely
hot. Great care is necessary when cooling your
heatgun after use.
KX1682, KX1683 only:
To speed up the cooling time, set the orange switch to
heat setting 1 for a few minutes before switching your
heatgun off.
Only after
switching off,
suspend your
heatgun on the
handing ring (5)
or stand the tool
as in “Hands free
use”. Leave to cool for at least 30 minutes.
KX1682, KX1683 only:
A rollover feature prevents your heatgun being placed
nozzle down, thus preventing damage to the surface on
which your heatgun is placed.
HANDS FREE USE
Your heatgun is also designed for operation while
25
CD700 KX1600-1683 ML p22-39
25
07/01/2000, 3:39 pm
ENGLISH
placed on the
stands (4). Always
point your
heatgun away
from you. Secure
the cable to
prevent pulling
your heatgun off
the stand. Do not
touch the nozzle
and ensure that
nothing is
dropped into the
nozzle. Carefully switch off your heatgun and then
allow it to cool (see cooling down procedure).
;;
;;
FITTING THE SCRAPER (KX1682, KX1683)
Ensure your heatgun is cool.
Align the slot of
2
the scraper blade
with the
protrusion on the
1
blade holder and
position under the
retaining screw.
Note: Ensure the hole in the scraper is to the left of the
screw in the blade holder.
Tighten the
retaining screw.
Place the blade
holder over the
nozzle outlet.
Ensure it is
aligned. The small
bump on the
inside of the blade
holder engages with the recess on the nozzle. Tighten
the blade holder clamp screw.
PAINT STRIPPING
When stripping a
point next to
glass, it is
necessary to
protect the glass
from the heat.
A Black & Decker
glass protector
nozzle is used for
this purpose (available as an accessory). Your heatgun
is not suitable for stripping metal framed windows.
This is because the heat from the heatgun is
conducted through the metal and can crack the glass.
Scrape with the grain of the wood wherever possible.
Do not linger on one spot for too long as the surface
may char or ignite.
KX1682, KX1683 only:
Your heatgun is designed for use with the scraper
blade to strip paint.
Proceed as follows:
Ensure the nozzle
is cool and fit the
scraper blade.
Hold your heatgun
with the scraper
30-40°
blade in contact
with the surface
at an angle of 30-40˚.
When the paint softens, scrape firmly. Experiment to
establish the length of time necessary to apply the heat
to obtain optimum results. Scrape the softened paint
immediately or it will harden again.
Take care to prevent paint and debris collecting on the
scraper because it may ignite. Carefully clean the
scraper blade with a knife should any build up occur.
When scraping vertical surfaces, scrape downwards
to prevent debris falling into the nozzle.
Note: When stripping a point next to glass, use a glass
protector nozzle instead of the scraper blade - a
manual scraper is needed to scrape off the paint.
CD700, KX1600 only:
Your heatgun is designed to soften paint and laquer
enabling it to be removed using a good quality
hand scraper.
Proceed as follows:
Direct the hot air onto the area to be removed. When
the paint softens, scrape firmly. Experiment to establish
the length of time necessary to apply the heat to obtain
optimum results. Scrape the softened paint
immediately or it will harden again.
OTHER USES FOR YOUR HEATGUN
On low heat (KX1682, KX1683):
• Drying paint and varnish.
• Removing stickers and decorations.
• Waxing and dewaxing (eg. ski’s).
• Drying wet timber prior to filling.
• Shrinking PVC wrapping and insulation tubes.
• Thawing frozen pipes.
26
CD700 KX1600-1683 ML p22-39
26
07/01/2000, 3:39 pm
ENGLISH
On medium heat (KX1683):
• Welding plastics.
• Bending plastic pipes and sheets.
• Loosening rusted or tightly fastened nuts and
metal screws.
On high heat (CD700, KX1600, KX1682, KX1683):
• Removal of paints and lacquers.
• Starting barbecues.
• Soldering plumbing joints.
ACCESSORIES
A9883 Glass protector
A9884 Spoon reflector
A9887 Cone nozzle
A9881 Fish tail
A9890 Kit which includes all of the above
CLEANING
Use only mild soap and a slightly damp cloth to clean
your heatgun. Many household cleaners contain
chemicals which could seriously damage the plastic.
Also, do not use petrol, turpentine, lacquer or paint
thinners or similar products. Never let any liquid get
inside the tool and never immerse any part of the tool
into liquid.
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare that units: CD700, KX1600, KX1682, KX1683
conform to 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN60555, EN55104, EN60355, EN61000
A weighted sound pressure 68dB (A)
A weighted sound power 81dB (A)
Hand/arm weighted vibration <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG United Kingdom
The Black & Decker policy is one of continuous
improvement to our product and as such we reserve
the right to change the product specification without
prior notice.
27
CD700 KX1600-1683 ML p22-39
27
07/01/2000, 3:39 pm
Pistola de aire caliente - manual de instrucciones
IINSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
¡Precaución! Cuando use herramientas eléctricas,
deberá tomar siempre unas precauciones básicas
para evitar el riesgo de incendio, descargas eléctricas
o daños personales. Entre otras, las que le indicamos a
continuación. Antes de usar esta máquina, lea con
atención todas estas instrucciones y guárdelas para
cualquier consulta.
Para mayor seguridad:
• Mantenga despejada la zona de trabajo. Las zonas
y los bancos de trabajo desordenados son más
propensos a que se produzcan daños personales.
• Tenga en cuenta su ambiente de trabajo. No exponga
las herramientas eléctricas a la lluvia. No las use en
sitios mojados o húmedos. Mantenga la zona de
trabajo bien iluminada. No use las herramientas
eléctricas cerca de líquidos o gases inflamables.
• Protéjase contra descargas eléctricas. Evite el
contacto corporal con elementos de masa (tuberías,
radiadores, frigoríficos).
• Mantenga a los niños alejados. No deje que otras
personas toquen la herramienta o el cable.
Manténgalas alejadas de la zona de trabajo.
• Guarde las herramientas cuando no las use.
Guárdelas en un lugar seco, alto y cerrado, fuera del
alcance de los niños.
• No fuerce la herramienta. Funcionará mejor y de
forma más segura a la velocidad para la que está
diseñada.
• Use la herramienta adecuada. No fuerce las
herramientas o accesorios pequeños utilizándolos
en trabajos de herramientas pesadas. No use las
herramientas para trabajos para los que no están
diseñadas; por ejemplo, no use una sierra circular
para cortar troncos o leña.
• Lleve ropa apropiada. No lleve ropa suelta ni
bisutería; podría engancharse en las partes móviles.
Cuando trabaje en exteriores, le recomendamos
usar guantes de goma y calzado que no resbale. No
lleve el pelo suelto; recójaselo con algo que lo cubra.
• Use gafas de seguridad. Si además se produce
polvo, lleve una máscara o mascarilla.
• No tire del cable. No lleve la herramienta por el
cable ni tire de él para desenchufarla. Mantenga el
cable alejado del calor, la grasa y los
bordes cortantes.
• Sujete la pieza de trabajo. Use abrazaderas o un
tornillo de banco para sujetar la pieza. Es más
seguro que usar las manos y así tendrá las dos
manos libres para manejar la herramienta.
• No adopte posturas forzadas al usar la herramienta.
Manténgase en todo momento en equilibrio sobre
sus pies.
• Cuide las herramientas para mantenerlas en buen
estado. Manténgalas limpias y afiladas, para que
funcionen mejor. Siga las instrucciones de
lubricación y cambio de accesorios. Inspeccione
periódicamente los cables y alargaderas y si
presentan algún defecto, llévelos a reparar a un
centro de servicio autorizado. Mantenga las
empuñaduras limpias, secas y sin aceite y grasa.
• Desenchufe las herramientas cuando no las use,
antes de inspeccionarlas y cuando vaya a cambiar
accesorios como las cuchillas, brocas o fresas.
• Quite las llaves de ajuste. Acostúmbrese a
comprobar siempre si ha quitado las llaves de
ajuste, antes de poner en marcha la herramienta.
• Evite la puesta en marcha accidental. No lleve una
herramienta enchufada con el dedo en el
interruptor. Antes de enchufar la herramienta a la
corriente, compruebe si está desconectada.
• Uso de alargaderas. Cuando use la herramienta
en exteriores, use sólo alargaderas especificadas
para exteriores.
• Manténgase alerta. Mire lo que está haciendo. Use
el sentido común. No use una herramienta eléctrica
cuando esté cansado.
• Conecte el equipo de extracción de serrín. Si su
máquina tiene conector para aspirador o bolsa de
recogida del serrín, procure conectarlos y usarlos,
sobre todo si trabaja en espacios reducidos.
• Compruebe el estado de la herramienta. Cuando un
protector u otra pieza esté dañado, antes de seguir
usando la herramienta revíselo con gran atención y
compruebe si funciona correctamente según el uso
al que está destinado. Compruebe la alineación de
las piezas móviles, si hay piezas atascadas, rotas,
montadas y con cualquier otro defecto o signo de
que no van a funcionar bien. Si no se indica otra
cosa en el presente manual, siempre que un
protector o cualquier otra pieza esté dañado se
debe sustituir inmediatamente o reparar en un
centro de servicio autorizado. Lleve los interruptores
defectuosos a un centro de servicio autorizado para
su cambio o reparación. No use nunca la herramienta
si el interruptor no funciona perfectamente.
• ¡Precaución! El uso de accesorios o piezas no
recomendadas expresamente en este manual de
instrucciones puede representar riesgos de
daños personales.
28
CD700 KX1600-1683 ML p22-39
28
07/01/2000, 3:39 pm
ESPAÑOL
• La reparación de la herramienta debe hacerla una
persona cualificada. Esta herramienta eléctrica
cumple todas las normas de seguridad aplicables.
Sólo las personas cualificadas deberán llevar a
cabo las reparaciones, usando piezas de recambio
originales. Si esto no se cumple, podría resultar muy
peligroso para el usuario.
NSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA
PISTOLAS DE AIRE CALIENTE
• Siempre apague la herramienta antes de dejarla
sobre superficies.
• Debe tener sumo cuidado al quitar la pintura,
los restos de pintura raspada, residuos y vapor de
pintura pueden contener plomo, que es tóxico.
Edificios construidos antes de 1960 pueden haberse
pintado anteriormente con pintura con contenido de
plomo u haber sido cubiertos con capas adicionales
de pintura. Al despositarse en las superficies, el
contacto, de la mano a la boca, puede ocasionar
ingestión de plomo. La exposición de plomo, aún a
niveles bajos, puede causar lesiones irreversibles
del cerebro y del sistema nervioso; los niños
pequeños y bebés en gestación aún son
especialmente vulnerables. No se debe fumar,
comer ni beber en una área de trabajo que pueda
estar contaminada con plomo. Solamente un
especialista debe sacar pintura en base a plomo,
y no hay que sacarla con pistola de aire caliente.
• Cuando se quitan pinturas, vd debe tomar
precauciones para cerrar su zona de trabajo. Se
recomienda llevar mascarilla contra polvo.
• No queme la pintura. Use el raspador integrado si el
equipo viene con él, o de lo contrario mantenga la
boquilla a una distancia mínima de 25mm de la
superficie, ya que así se mantiene una temperatura
inferior a 450˚C. Si ud está quitando pintura de una
área vertical, debe rascar de arriba hacia abajo
para evitar que la pintura caiga a la pistola y se
queme. Todos los desechos de pintura deben
eliminarse en forma segura y, después de terminar,
hay que limpiar bien el área de trabajo.
• No use la pistola de aire caliente en un ambiente
húmedo ni donde puedan haber gases inflamables,
ni cerca de materiales combustibles. Pueden
contener gases inflamables los espacios detrás de
paneles, cielos rasos y suelos y en cámaras de
paredes en casas construidas con estructuras de
madera. Compruébelo antes de utilizar la pistola de
aire caliente.
• Deje que la pistola se enfríe del todo antes
de guardarla.
• Cuando use una pistola de aire caliente, hágalo en
un lugar bien ventilado, pues se pueden producir
vapores tóxicos.
• ¡No use esta pistola como secador de pelo! El calor
que produce es muy superior al de un secador.
• No tape ni la entrada de aire ni la boquilla de
salida, pues se produciría un calor excesivo que
estropearía la herramienta.
• No dirija el chorro de aire caliente hacia
otras personas.
• No toque la boquilla de metal porque se calienta
mucho durante su uso y permanece caliente hasta
unos 30 minutos después.
• No ponga la boquilla sobre ningún objeto mientras
usa la pistola ni inmediatamente después.
• No introduzca nada por la boquilla pues podría
sufrir una descarga eléctrica. No mire por la
boquilla con la pistola en marcha, pues sale aire a
alta temperatura.
• No deje que se pegue pintura a la boquilla ni al
rascador pues se podría incendiar después de
algún tiempo.
¡Guarde estas instrucciones!
DOBLE AISLAMIENTO
Su herramienta lleva doble aislamiento.
Esto supone que todas las partes metálicas
externas están aisladas eléctricamente, lo cual
se consigue colocando una barrera aislante
extra entre las partes mecánicas y eléctricas de
la máquina, que evita tener que conectar la
máquina a masa.
Nota: El doble aislamiento no le exime de tomar
las precauciones de seguridad normales cuando
use esta herramienta. El sistema de doble
aislamiento es para protegerle mejor contra
posibles daños derivados de algún fallo en el
aislamiento eléctrico.
SEGURIDAD ELÉCTRICA
Compruebe si el voltaje de su instalación coincide con
el de la herramienta, que aparece en la placa de
características. Este taladro lleva cable y enchufe de
dos hilos.
ALARGADERAS
Podrá usar alargaderas Black & Decker de dos hilos y
hasta 30m sin que su herramienta pierda potencia.
Nota: No use una alargadera si no es absolutamente
29
CD700 KX1600-1683 ML p22-39
29
07/01/2000, 3:39 pm
ESPAÑOL
necesario. El uso de alargaderas inadecuadas puede
producir riesgo de incendio y descargas eléctricas.
Si utiliza una alargadera, compruebe si está bien
conectada y en perfecto estado.
LAS HERRAMIENTAS DESECHADAS Y EL MEDIO
AMBIENTE
Si un día ve que tiene que cambiar su herramienta
o que ya no le sirve, piense en la protección del
medio ambiente. Los Centros de Servicio
Black & Decker aceptarán sus herramientas
viejas para tirarlas de modo que no contaminen.
LA GARANTÍA BLACK & DECKER
Si su producto Black & Decker presenta algún defecto
de materiales o mano de obra dentro de los 24 meses
siguientes a la fecha de compra, le garantizamos que
cambiaremos las piezas defectuosas o, a nuestro
criterio, le ofreceremos otra unidad gratis,
siempre que:
• Se devuelva el producto a Black & Decker o a un
Centro de Servicio autorizado, aportando prueba de
la fecha de compra.
• El producto no se haya utilizado para fines
profesionales o para alquilarlo.
• El producto no haya sido maltratado o usado de
forma incorrecta.
• El producto no haya sufrido daños debidos a objetos
o sustancias extrañas o un accidente.
• No se haya intentado repararlo por personal distinto
al de nuestros Centros de Servicio autorizados.
ACCESORIOS
El rendimiento de cualquier herramienta eléctrica
depende de los accesorios utilizados. Los accesorios
originales Black & Decker están fabricados con la
máxima calidad y diseñados de modo que mejoren el
rendimiento de sus herramientas eléctricas. Con
accesorios originales Black & Decker obtendrá el
máximo rendimiento de sus herramientas eléctricas
Black & Decker.
DATOS TÉCNICOS
El nivel de presión sonora de esta herramienta cumple
la legislación de la UE. Debe usar protectores para los
oídos cuando utilice esta máquina.
CD700 KX1600 KX1682 KX1683
Potencia
1400W 1400W 1600W 1600W
Longitud del cable 2m
3m
3m
3m
Posicion no. 1 del
interruptor
550˚C 550˚C 140˚C 140˚C
CD700, KX1600 KX1682 KX1683
Posicion no. 2 del
interruptor
560˚C 380˚C
Posicion no. 3 del
560˚C
interruptor
Este producto posee algunas o todas las funciones
mencionadas. Nota: Este manual cubre también los
números de catálogo con sufijo alfabético. Mayores
detalles de su producto se hallan en el envase.
DESCRIPCIÓN
;
;
;;
4
•
2
•
30
3
•
•
5
1
•
•
•
•
3
2
•
1.
2.
3.
4.
5.
4
•
5
Boquilla
Interruptor de encendido y apagado de la pistola
Orificios de entrada de aire
Soportes
Anilla para colgar
MANEJO DE SU PISTOLA DE AIRE CALIENTE
No obstruya de
ningún modo las
entradas de aire,
ni ponga la mano
sobre ellas. De
hacerlo as, se
impide el paso del
aire por el
elemento
produciendo
30
CD700 KX1600-1683 ML p22-39
1
•
07/01/2000, 3:39 pm
ESPAÑOL
sobrecalentamiento.
La pistola de aire
caliente se ha
diseñado para ser
usada con una
sola mano.
MODO DE OPERAR LA PISTOLA DE AIRE CALIENTE
KX1682, KX1683
sólamente:
Para poner en
marcha la pistola
de aire caliente,
empuje hacia
adelante el
interruptor (2) naranja, a la posición 1, 2, o 3 (sólo el
modelo KX1683 tiene la posición 3). Los números de
posiciones representan la temperatura que se indica
en la tabla. Para apagar la pistola de aire caliente,
empuje el interruptor naranja hacia atrás, a la posición
de apagado (O).
CD700, KX1600
sólamente:
Presione la letra
“I” del interruptor
para poner en
marcha la pistola
de aire caliente.
Cuando necesite
detener la pistola,
presione la letra
“O” del interruptor.
Nota: Antes de usarla, deje que el elemento de la pistola
se caliente unos momentos. Al comenzar, es posible
que salga un poco de humo de la pistola de aire caliente.
Esto es normal, y al poco tiempo deja de humear.
ENFRIAMIENTO
Cuando está en funcionamiento, la boquilla de la
pistola de aire caliente se calienta mucho. Hay que
tener sumo cuidado al enfriar la pistola después de
usarla.
KX1682, KX1683 solamente:
Para que se enfríe más rápidamente, ponga el
interruptor anaranjado en la posición 1 por algunos
minutos antes de apagar la pistola.
Después de
apagarla,
cuelgue la pistola
por la anilla para
colgar (5) o
colóquela de la
manera señalada
en la “Función
independiente”. Déjela en reposo por lo menos 30
minutos para que se enfríe.
KX1682, KX1683 sólamente:
Está diseñada de tal forma que se vuelca sola,
impidiendo así que sea colocada con la boquilla hacia
abajo y evitando de este modo que se dañe la
superficie sobre la cual se ha colocado la pistola.
FUNCIÓN INDEPENDIENTE
La pistola de aire caliente se ha diseñado de tal
manera que puede funcionar en forma independiente,
dispuesta sobre los soportes (4). Siempre oriente la
boquilla de la
pistola lejos del
cuerpo. Asegure
el cable para
evitar que la
pistola se caiga
de su soporte de
un tirón. No toque
la boquilla y tenga
cuidado de que
no caiga nada
dentro de ella.
Cuidadosamente
desconecte el decapador y luego deje que se enfríe (ver
procedimiento para enfriamiento).
;;
;;
COLOCACIÓN DEL RASCADOR (KX1682, KX1683)
Proceda de la siguiente manera:
Asegúrese de que el rascador se ha enfriado.
Haga coincidir la
ranura de la hoja
2
del rascador con
la protuberancia
1
del portahojas y
póngala en
posición correcta
bajo el tornillo.
Nota: Asegúrese que el orificio del rascador está a la
izquierda del tornillo de la abrazadera.
31
CD700 KX1600-1683 ML p22-39
31
07/01/2000, 3:39 pm
ESPAÑOL
Apriete el tornillo.
Coloque el
portahojas encima
de la salida de la
boquilla. Tenga
cuidado de que
coincidan tal
como. La pequeña
protuberancia en
el interior del portahojas se encaja en la abertura de la
boquilla. Apriete el tornillo de sujeción del portahojas
PARA QUITAR PINTURA
Cuando se saca la
pintura de molduras
con cristales, hay
que proteger el
vidrio del calor.
Para este fin,
Black & Decker
provee una
boquilla con
protector para cristal. La pistola de aire caliente no es
apropiada para sacar la pintura de ventanas con
marco de metal. Esto es porque el calor de la pistola se
propaga a través del metal y puede romper el vidrio.
Siempre que sea posible, rasque siguiendo la veta de
la madera. No se detenga demasiado en un lugar, pues
la superficie puede chamuscarse o inflamarse.
KX1682, KX1683 solamente:
Su pistola de aire caliente está diseñada para ser
usada con la hoja de rascar para quitar pintura.
Proceda de la siguiente manera:
Cerciórese de
que la boquilla
esté fría y luego
coloque la hoja
del rascador.
30-40°
Mantenga la
pistola con la hoja
de rascar en contacto con la superficie haciendo un
ángulo de 30-40°.
Después de ablandar la pintura, rasque
enérgicamente. Para resultados óptimos, haga
pruebas para determinar durante cuánto tiempo se
debe aplicar el calor. Rasque inmediatamente la
pintura ablandada, de lo contrario se endurecerá
nuevamente. No deje que se acumulen pintura y
desechos en el rascador, pues se podría inflamar.
En caso de que se acumule material en la hoja del
rascador, límpiela con un cuchillo. Al rascar
superficies verticales, rasque de arriba hacia abajo
para impedir que caigan los desechos dentro de
la boquilla.
Nota: Cuando saque pintura cerca de cristales, use la
boquilla con protector para cristal, en lugar de la hoja
del rascador - hay que utilizar un rascador manual
para quitar la pintura.
CD700, KX1600 solamente:
Esta pistola está diseñada para ablandar pintura y
barniz, de tal manera que fácilmente se puedan quitar
con un raspador manual de buena calidad. Dirija el aire
caliente sobre el área que se requiera quitar. Después
de ablandar la pintura, rasque enérgicamente. Para
resultados óptimos, haga pruebas para determinar
durante cuánto tiempo se debe aplicar el calor. Rasque
inmediatamente la pintura ablandada, de lo contrario
se endurecerá nuevamente.
OTRAS APLICACIONES DE LA PISTOLA
DE AIRE CALIENTE
Con baja temperatura (KX1682, KX1683 solamente):
• Seca pintura y barniz.
• Quita pegatinas y adornos.
• Parafinado y desparafinado (por ejemplo, de esquíes).
• Para secar madera húmeda antes de empastarla.
• Para encoger envoltorios de pvc y tubos
de aislamiento.
• Descongela tuberías congeladas.
Con mediana temperatura (KX1683 solamente):
• Suelda plásticos.
• Dobla tubos y hojas de plástico.
• Afloja tuercas y tornillos metálicos que estén
oxidados o muy apretados.
Con alta temperatura (CD700, KX1600, KX1682, KX168):
• Saca pinturas y lacas.
• Enciende barbacoas.
• Suelda juntas de tuberías.
ACCESORIOS
A9883 Boquilla protectora
A9884 Boquilla tubular
A9887 Boquilla cónica
A9881 Boquilla rectangular
A9890 Kit con todos los accesoriaos anteriores
LIMPIEZA
Para limpiar la pistola de aire caliente use sólo un
trapo ligeramente humedecido en agua con jabón
suave. Muchos limpiadores domésticos contienen
32
CD700 KX1600-1683 ML p22-39
32
07/01/2000, 3:39 pm
ESPAÑOL
productos químicos que podrían estropear el plástico
de la carcasa de la sierra. No use tampoco gasolina,
aguarrás ni otros disolventes similares para limpiar la
pistola. No meta la pistola en ningún líquido ni permita
que entre líquido por sus orificios.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE
Declaramos que estas unidades:
CD700, KX1600, KX1682, KX1683 cumplen las directivas
89/392/CEE, 89/336/CEE, EN55014, 73/23/CEE,
EN61000, EN60355, EN55104, EN60555
Presión sonora ponderada 68dB(A)
Potencia sonora ponderada 81dB(A)
Las vibraciones ponderadas al brazo/
la mano son de <2.5m/s2
Brian Cooke - Director de Ingeniería
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham,
DL16 6JG, RU
La política de Black & Decker es la mejora continua de
nuestros productos, y por ello nos reservamos el
derecho a cambiar las especificaciones de nuestros
productos sin previo aviso.
33
CD700 KX1600-1683 ML p22-39
33
07/01/2000, 3:39 pm
Notice d’utilisation des décapeurs thermiques
RÈGLES DE SÉCURITÉ
Attention! Lorsque vous utilisez un appareil
électroportatif, le respect systématique de ces quelques
règles élémentaires de sécurité doit permettre de réduire
les risques d’incendie, d’ électrocution ou de blessures
physiques. Assurez-vous d’avoir bien lu et assimilé ces
règles avant de commencer à utiliser votre machine.
Pour une utilisation sans risque:
• Gardez une zone de travail rangée. Un endroit
propre et rangé évite tout accident.
• Prenez garde à l’environnement de travail. Ne pas
exposer les outils à la pluie. Ne pas les utiliser dans
un endroit humide ou mouillé. S’assurer que la zone
de travail est correctement éclairée. Ne jamais
utiliser un outil électroportatif lorsqu’il y a risque
d’incendie ou d’explosion.
• Prenez garde au risque de décharge électrique.
Autant que possible, éviter les contacts directs avec
des surfaces reliées à la terre (par exemple un
réfrigérateur, un radiateur).
• Tenez les enfants à l’écart. Ne pas laisser d’autres
personnes toucher l’outil ou le câble d’alimentation.
Les tenir à l’écart de la zone de travail.
• Rangez les outils après usage. Après utilisation,
l’outil doit être rangé dans un endroit sec et en
hauteur ou sous clé, hors de portée des enfants.
• Ne forcez pas sur l’outil. L’outil fonctionnera mieux
et avec plus de sécurité si vous l’utilisez au rythme
pour lequel il a été conçu.
• Utilisez le bon outil. Ne tentez pas de faire avec un
outil premier prix ou ses accessoires le travail d’un
outil plus puissant. Utilisez toujours un outil pour le
travail pour lequel il a été conçu. Par exemple,
n’utilisez pas une scie circulaire pour couper la
branche d’un arbre ou l’abattre.
• Portez un habillement adapté. Ne portez pas
d’habits lâches ou de bijoux qui pourraient se
prendre dans les parties mobiles de l’outil. Des
gants en caoutchouc et des chaussures
antidérapantes sont recommandés pour une
utilisation en plein air. Accrochez vos cheveux.
• Portez des lunettes de protection. Portez un masque
de protection ou anti-poussière si l’utilisation que
vous faites de l’appareil dégage de la poussière ou
se situe dans un endroit clos.
• Ne maltraitez pas le cordon de raccordement. Ne
portez jamais l’outil par son cordon. Ne tirez jamais
sur le cordon pour débrancher l’outil. Tenez toujours
le cordon à l’abri de la chaleur et à l’écart de la
partie coupante de l’outil.
• Prenez garde au câble d’alimentation. Utilisez des
serre-joints ou un étau pour maintenir le matériau
sur lequel vous travaillez. Cela est plus sûr que de
tenir le matériau d’une main et vous permet d’avoir
les deux mains libres pour faire fonctionner l’outil.
• Veillez à bien rester en équilibre. Soyez toujours en
bon appui sur vos deux pieds et gardez l’équilibre à
tout moment.
• Entretenez bien vos outils. Gardez les outils
coupants, aiguisés et propres pour de meilleures
performances en toute sécurité. Merci de suivre les
instructions pour lubrifier ou changer les
accessoires. Inspectez régulièrement le câble
d’alimentation, et, s’il est endommagé, faites le
réparer par un service après-vente agréé. Soyez
également régulièrement attentif au cordon de
rallonge. Remplacez-le si nécessaire. Maintenez les
poignées de l’outil propres, sans huile ni graisse.
• Débranchez l’outil. Retirez la prise du secteur lorsque
vous n’utilisez pas l’outil et à chaque fois que vous
l’entretenez, que vous changez un accessoire comme
les lames, les forets, les fers d’un rabot…
• Enlevez les clés de serrage avant utilisation. Avant
de mettre en marche, prenez l’habitude de vérifier
que les clés de serrage ne sont pas restées sur la
machine mais sont bien rangées dans
l’emplacement prévu à cet effet.
• Evitez les démarrages intempestifs. Ne prenez pas un
appareil branché sur le secteur en posant le doigt sur
la gâchette. Assurez-vous que l’interrupteur est sur la
position arrêt avant de brancher votre outil.
• Utilisez des rallonges spécialement prévues pour le
plein air. Lorsque vous utilisez un outil à l’extérieur,
n’utilisez que des rallonges spécialement prévues
pour le plein air.
• Restez attentifs et concentrés sur votre travail. Soyez
attentifs à ce que vous faites. Faites preuve de bon
sens. N’utilisez pas d’outil lorsque vous êtes fatigué.
• Branchez votre outil sur un aspirateur. S’il existe un
mécanisme de connexion à un aspirateur, assurez
vous qu’il est correctement mis en place et utilisé,
particulièrement dans un environnement clos.
• Vérifiez si votre appareil est endommagé. Avant de
continuer à utiliser l’outil, la protection ou la partie
de l’outil qui est endommagée doit être inspectée
attentivement pour déterminer si l’outil peut encore
fonctionner. Assurez vous de l’alignement des
parties mobiles, du bon serrage et du bon montage
34
CD700 KX1600-1683 ML p22-39
34
07/01/2000, 3:39 pm
FRANÇAIS
des parties, et des autres éléments qui pourraient
affecter son bon fonctionnement. Une protection ou
toute autre partie endommagée doit être
correctement réparée ou changée par un SAV agréé
comme indiqué dans ce manuel. Faites également
remplacer un interrupteur défectueux par un SAV
agréé. N’utilisez jamais un outil dont l’interrupteur
de mise en marche ne fonctionne pas.
• Attention! L’utilisation d’un accessoire ou d’un
complément autre que ceux recommandés dans ce
manuel d’utilisation peut provoquer des risques de
blessures physiques.
• Faites réparer votre outil par une personne
qualifiée. Cet outil électroportatif correspond aux
règles de sécurité en vigueur. Sa réparation ne doit
être prise en charge que par une personne qualifiée
en utilisant des pièces détachées d’origine. Dans le
cas contraire, ce peut être très dangereux pour
l’utilisateur.
RÈGLES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES
DÉCAPEURS THERMIQUES
• Mettez toujours le décapeur à l’arrêt avant de le poser.
• Faites trés attention quand vous chauffez de la
peinture, les residus et vapeurs de peinture peuvent
contenir du plomb, que est un poison. Les
constructions d’avant 1960 peuvent avoir été peintes
avec des peintures au plomb pois recouvertes
d’autres peintures - un fois à la surface ce plomb
peut être avalé par un simple contact de la main à la
bouche. Or, une exposition au plomb, mêmê à des
niveaux très faibles, peut engendrer des lesions
irreversibles du cervau et du système nerveux; les
enfants sont particulièrement vulnérables - ne
fumez pas, ne mangez pas et ne buvez pas dans un
endroit qui pourrait conten ir du plomb. Les
peintures contenant du plomb doivent etre en
levées uniquement par des professionnels et en
aucun cas avec un décapeur.
• Lorsque vous décapez les peintures, vérifiez que la
zone de travail est bien délimitée. Nous vous
conseillons de porter un masque de protection.
• Ne brulez pas la peinture. Utilisez un grattoir large
ou laissez 2,5cmentre le décapeur et la surface à
décaper, ceci permet de rester en dessons des
450˚C requis. Si vous grattez une surface verticale,
travaillez de haut en bas pour empêcher que la
peinture ne retombe dans le décapeur et ne brûle.
Eliminez avec soin tous les débris de peinture et
vérifiez que la zone de travail est totalement propre
après avoir terminé le travail.
• N’utilisez pas le décapeur dans un endroit humide
ou là où des gaz inflammables risquent d’être
présents, ou encore à proximité de matériaux
combustibles. Dans les maisons à charpente en
bois, il se peut que les espaces situés derrière les
intrados, les plafonds et planchers et les cavités
murales contiennent des matériaux inflammables.
Vérifiez avant d’utiliser le décapeur.
• Laissez toujours refroidir le décapeur
complètement avant de le ranger.
• Vérifiez qu’il y a une ventilation adéquate lors de
l’utilisation du décapeur, car il peut produire des
fumées toxiques.
• N’utilisez pas le décapeur comme sèche-cheveux!
La température de l’air est beaucoup plus élevée
que celle d’un sèche-cheveux.
• Ne bloquez pas la prise d’air ou la buse pour ne pas
provoquer d’accumulation excessive de chaleur qui
pourrait endommager l’outil.
• Ne dirigez pas l’air chaud vers d’autres personnes.
• Ne touchez pas la buse métallique car elle devient
très chaude pendant l’usage et peut le rester pendant
30 minutes après que le décapeur ait été mis à l’arrêt.
• Ne placez pas la buse contre une autre surface
pendant ou immédiatement après utilisation.
• N’insérez rien dans la buse car vous pourriez
recevoir un choc électrique. Ne regardez pas dans
la buse pendant que le décapeur est en marche, car
il produit des températures élevées.
• Ne laissez pas la peinture adhérer à la buse ou au
grattoir, car elle pourrait prendre feu après un
certain temps.
Conservez bien ces instructions!
DOUBLE ISOLATION
Votre outil est totalement isolé. Cela signifie que
les parties métalliques externes sont isolées des
sources électriques principales. Cela est
possible grâce aux barrières isolantes placées
entre les composants électriques et la partie
mécanique, rendant ainsi inutile le branchement
de cet outil sur une prise de terre.
Note: La double isolation ne dispense pas du bon
respect des règles de sécurité pour l’utilisation
de cet outil. Le système d’isolation renforce la
protection contre les accidents pouvant résulter
d’une éventuelle défaillance de l’isolation
électrique à l’intérieur de l’outil.
35
CD700 KX1600-1683 ML p22-39
35
07/01/2000, 3:39 pm
FRANÇAIS
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Assurez-vous que votre installation est au même voltage
que celui indiqué sur la plaque signalétique. Cet outil est
équipé avec un câble et une prise deux phases.
RALLONGES
Vous pouvez utiliser jusqu’à 30 mètres de rallonges
deux phases Black & Decker sans perte de puissance.
Note: Une rallonge ne doit être utilisée que si elle est
absolument nécessaire. L’utilisation d’un câble non
approprié peut provoquer un risque d’incendie ou de
décharge électrique. Si une rallonge doit être utilisée,
assurez-vous qu’elle est correctement connectée.
L’ENVIRONNEMENT ET LES VIEUX OUTILS
S’il vous arrivait un jour de penser que votre outil
ne sert plus ou qu’il doit être remplacé, pensez à
la protection de l’environnement. Les centres
Black & Decker prendront en charge vos vieux
outils et en disposeront en toute sécurité pour
l’environnement.
LE SERVICE APRÈS-VENTE BLACK & DECKER (FRANCE)
Tous nos produits sont scrupuleusement testés avant
leur sortie d’usine. Cependant si votre appareil
présente un défaut, renvoyez-le à une agence agréée
par le service après-vente Black & Decker dont vous
trouverez les coordonnées sur minitel. Consultez le
3611 Black & Decker dans le département du Rhône.
Pour toute information sur notre réseau S.A.V., et
obtenir une liste complète des concessionnaires les
plus proches, horaires d’ouverture etc., consultez
également le minitel.
GARANTIE BLACK & DECKER (FRANCE)
C’est parce que nous sommes sûrs de la qualité de nos
produits que nous pouvons être les premiers à
proposer une garantie totale pièces et main d’oeuvre
d’une durée de 2 ans. La garantie légale couvrant les
défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du
code civil) est applicable en tout état de cause. La
garantie est effective dans la mesure où ce produit est
retourné, non démonté, à l’un de nos centres agréés;
il doit être accompagné d’un avis indiquant les
anomalies constatées ainsi que d’une preuve de
garantie (certificat de garantie dûment rempli et
portant le cachet du revendeur ou ticket de caisse).
Sont exclus de la garantie:
• Les produits réparés par des tiers.
• Les pannes dues à une mauvaise utilisation, à un
entretien défectueux.
GARANTIE BLACK & DECKER (SUISSE)
Nous vous félicitons d’avoir porté votre choix sur un
appareil Black & Decker. La fabrication soigneuse de
ce produit de qualité nous permet de vous accorder
une période prolongée de garantie de 2 ans à partir de
la date d’achat. Par conséquent, si contre toute attente
votre appareil présentait un défaut durant les 24 mois
qui suivent votre achat nous vous garantissons la
remise en état de l’outil ou, selon notre appréciation le
remplacement gratuit à condition que:
• L’appareil soit renvoyé à notre agence service
après-vente autorisée accompagné de la carte de
garantie ou de la preuve de l’achat (facture ou ticket
de caisse avec date de l’achat).
• L’appareil ait été utilisé convenablement et que
seuls des accessoires Black & Decker originaux y
aient été ajoutés.
• D’éventuelles réparations n’aient été effectuées que
par notre service après-vente
Les accessoires tels que par exemple foret, lame de
scie, fers de rabot, disque à tronçonner sont exclus de
cette garantie. Des prestations de garantie
n’entraînent ni une prolongation du délai de garantie ni
un nouveau délai de garantie.
LES ACCESSOIRES
La performance d’un outil est dépendante de
l’accessoire utilisé. Les accessoires Black & Decker
sont conçus suivant des normes très exigeantes de
qualité pour maximiser les performances de votre outil.
Acheter un accessoire Black & Decker vous assure
d’obtenir la meilleure performance de votre outil
électroportatif Black & Decker.
DONNÉES TECHNIQUES
Le niveau sonore de cet outil est en concordance avec
les directives de la CEE. Veillez à porter des protections
acoustiques lors de l’utilisation de cet appareil.
CD700 KX1600 KX1682 KX1683
Puissance
1400W 1400W 1600W 1600W
Longueur de cable 2m
3m
3m
3m
Position 1
550˚C 550˚C 140°C 140°C
Position 2
560°C 380°C
Position 3
560°C
Votre appareil dispose, partiellement ou en totalité, des
caractéristiques ci-dessus. Note: Cette notice couvre
également les références de catalogue se terminant
par une lettre. Reportez-vous à l’emballage de votre
appareil pour en déterminer les coordonnées exactes.
36
CD700 KX1600-1683 ML p22-39
36
07/01/2000, 3:39 pm
FRANÇAIS
DESCRIPTION
UTILISATION DU DECAPEUR
1
•
;
;
;;
4
•
2
•
3
•
•
5
1
•
•
•
3
•
•
2
•
1.
2.
3.
4.
5.
4
5
Buse
Interrupteur marche/arrêt de réglage thermique
Prises d’air
Supports
Anneau de suspension
MANUTENTION DE VOTRE DECAPEUR
Ne placez pas
votre main sur les
prises d’air et ne
les bloquez pas,
d’une façon
quelconque, pour
ne pas restreindre
le passage de l’air
à travers la
résistance et ne
pas provoquer de
surchauffe.
Le décapeur est
conçu pour être
utilisé d’une
seule main.
KX1682, KX1683
seulement:
Pour mettre le
décapeur en
marche, poussez
l’interrupteur
orange (2) vers
l’avant, jusqu’aux positions 1, 2 ou 3 (la position 3 n’est
disponible que sur le modèle KX1683). Les numéros de
position correspondent aux températures indiquées sur
le tableau. Pour arrêter le décapeur, tirez l’interrupteur
orange (2) pour le remettre à la position d’arrêt (O).
CD700, KX1600
seulement:
Pour mettre le
décapeur en
marche, appuyez
sur l’interrupteur
à bascule pour le
mettre en position
‘I’. Pour mettre le
décapeur à
l’arrêt, appuyez
sur l’interrupteur à bascule pour le mettre en
position ‘O’.
Note: Laissez chauffer la résistance pendant quelques
secondes avant usage. Lors des premières utilisations,
l’appareil peut émettre un peu de fumée. Ceci est
normal et ne durera que peu de temps.
REFROIDISSEMENT
Lorsque le décapeur est en marche, sa buse devient
extrêmement chaude. Faites très attention lors du
refroidissement du décapeur, après usage.
KX1682, KX1683 seulement:
Pour accélérer le temps de refroidissement, mettez
l’interrupteur orange sur la position 1 pendant
quelques minutes avant d’arrêter le décapeur.
Une fois à l’arrêt, suspendez le décapeur par son
anneau (5) ou
mettez-le dans la
position indiquée
en “Utilisation
independante”.
Laissez-le
refroidir pendant
au moins 30 mins.
37
CD700 KX1600-1683 ML p22-39
37
07/01/2000, 3:39 pm
FRANÇAIS
KX1682, KX1683 seulement:
Le décapeur est étudié de façon à ce qu’il se retourne
automatiquement lorsqu’il est posé, ce qui évite que la
buse entre en contact avec la surface sur laquelle il
est posé.
UTILISATION INDEPENDANTE
Le décapeur est
conçu pour
fonctionner sur
son support (4).
Assurez-vous de
ne jamais diriger
le décapeur vers
vous. Fixez bien le
câble en place
pour que le
décapeur ne
tombe pas de son
support.
Ne touchez pas la buse et vérifiez que rien n’est entré
à l’intérieur. Mettez le en position arrêt et laissez-le
refroidir (voir la procédure de refroidissement).
;;
;;
INSTALLATION DU GRATTOIR
(KX1682, KX1683 SEULEMENT)
Suivez les instructions suivantes:
Assurez-vous que le décapeur ait refroidi.
Alignez la fente
de la lame2
grattoir sur la
partie saillante du
1
support de lame
et placez-la endessous de la vis
de retenue.
Note: Positionnez le trou du grattoir à gauche de la vis
du support de lame.
Serrez la vis de
retenue. Placez le
support de lame
sur la sortie de la
buse. Vérifiez qu’il
est bien aligné.
La petite bosse à
l’intérieur du
support de lame
s’engage dans l’encoche de la buse. Serrez la vis du
collier du support de lame.
DECAPAGE DE PEINTURES
Lorsque vous
décapez de la
peinture à
proximité de
surfaces en verre,
il est nécessaire
de protéger le
verre de la
chaleur.
Dans ce but, Black & Decker fournit une buse de
protection du verre.
Le décapeur ne doit pas être utilisé pour décaper les
encadrements de fenêtres métalliques, car la chaleur
du décapeur est transmise au verre par le biais du
métal au risque de fêler le verre. Décapez, dans la
mesure du possible, dans le sens du bois. Ne restez
pas sur un endroit trop longtemps car la surface risque
de noircir ou de brûler.
KX1682, KX1683 seulement:
Votre décapeur peut être utilisé en conjonction avec la
lame-grattoir pour décaper la peinture.
Suivez les instructions suivantes:
Vérifiez que la
buse est froide et
fixez-y la lame.
Tenez le décapeur
de façon à ce que
30-40°
la lame-grattoir
entre en contact avec la surface à décaper, à un angle
de 30-40°C. Lorsque la peinture ramollie, raclez
fermement. Faites des essais pour établir la période
d’application de chaleur nécessaire afin d’obtenir les
meilleurs résultats possibles. Raclez la peinture amollie
immédiatement, avant qu’elle ne redurcisse. Prenez
soin d’empêcher l’accumulation de peinture et de
débris sur le grattoir, et éviter qu’ils ne s’enflamment.
Nettoyez la lame-grattoir avec un couteau en cas
d’accumulation de débris. Lorsque vous décapez des
surfaces verticales, raclez de haut en bas pour éviter
que les débris ne s’infiltrent dans la buse.
Note: Lorsque vous décapez un endroit proche du
verre, utilisez une buse de protection des vitres au lieu
de la lame-grattoir - un grattoir manuel est alors
nécessaire pour gratter la peinture.
CD700, KX1600 seulement:
Votre décapeur est conçu pour amollir la peinture et
permettre de l’enlever en utilisant un racleur manuel
de bonne qualité.
38
CD700 KX1600-1683 ML p22-39
38
07/01/2000, 3:39 pm
FRANÇAIS
Suivez les instructions suivantes:
Dirigez l’air chaud sur la zone à décaper. Lorsque la
peinture ramollie, raclez fermement. Faites des essais
pour établir la période d’application de chaleur
nécessaire afin d’obtenir les meilleurs résultats
possibles. Raclez la peinture amollie immédiatement,
avant qu’elle ne redurcisse.
AUTRES USAGES DU DECAPEUR
Faible chaleur (KX1682, KX1683):
• Séchage de la peinture et du vernis.
• Décollage des étiquettes adhésives et des
décorations.
• Cirage et retrait de la cire (par exemple sur les skis).
• Séchage du bois humide avant de le boucher.
• Rétrécissage des emballages et gaines en PVC
thermorétractables.
• Dégivrage des tuyaux gelés.
ATTESTATION DE CONFORMITÉ EC
Nous déclarons que les produits:
CD700, KX1600, KX1682, KX1683
sont conformes aux 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN61000, EN60355, EN55104, EN60555
Niveau de pression accoustique 68dB (A)
Niveau de puissance accoustique 81dB (A)
Niveau de vibration main-bras <2.5m/s2
Brian Cooke - Directeur du développement
Black & Decker, Spennymoor, Co Durham DL16 6JG UK
Le souci de Black & Decker est l’amélioration
continuelle de ses outils. Nous nous réservons donc le
droit de modifier les caractéristiques d’un produit sans
notification préalable.
Chaleur moyenne (KX1683):
• Soudure des plastiques.
• Pliage des tuyaux et feuilles de plastique.
• Dégrippage des écrous et vis métalliques
rouillés/bloqués.
Chaleur élevée (CD700, KX1600, KX1682, KX1683):
• Décapage des peintures et des laques.
• Allumage des barbecues.
• Soudure au plomd des joints de plomberie.
ACCESSOIRES
A9883 Buse protege vitre
A9884 Buse Reflectrice
A9887 Buse conique
A9881 Buse large
A9890 Assortiment de 4 buses
LE NETTOYAGE
N’utilisez que du savon doux avec un chiffon
légèrement humide pour nettoyer votre décapeur
thermique.
La plupart des nettoyants ménagers contiennent des
produits chimiques qui pourraient sérieusement
endommager les parties plastiques. N’utilisez pas non
plus de pétrole, de térébenthine, de laque, de
dissolvant, de peintures ni de produits similaires.
Veillez à ce qu’aucun liquide ne pénètre à l’intérieur de
l’outil et soyez vigilant à ce qu’aucune partie de l’outil
ne soit plongée dans un liquide quelconque.
39
CD700 KX1600-1683 ML p22-39
39
07/01/2000, 3:39 pm
Pistola termica - istruzioni per l’uso
NORME DI SICUREZZA GENERALI
Attenzione! Quando utilizzate utensili elettrici, seguite
le normali precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio
di incendio, scosse elettriche o di lesioni personali.
Leggete attentamente tutte le istruzioni contenute nel
presente manuale prima di utilizzare l’utensile.
Conservatele con cura.
Per un corretto e sicuro utilizzo:
• Tenete pulita l’area di lavoro. Disordine e detriti
sono causa di incidenti.
• Fate attenzione a dove lavorate. Non esponete gli
utensili alla pioggia e non lavorate in posti bagnati e
umidi. Illuminate bene l’area di lavoro. Non utilizzate
gli utensili dove c’è il rischio di causare incendi o
esplosioni.
• Precauzioni per evitare scosse elettriche. Evitare
dove possibile, contatti del corpo con superfici con
messa a terra ad es. tubi, radiatori, cucine,
frigoriferi.
• Tenete lontani i bambini. Non permettete agli
estranei di toccare l’utensile o il cavo elettrico. Tutti
gli estranei vanno tenuti lontani dall’area di lavoro.
• Riponete l’utensile in un luogo adatto. Quando non
viene utilizzato, l’utensile deve essere tenuto in un
luogo asciutto e sicuro o in un ambiente chiuso,
fuori dalla portata dei bambini.
• Non forzate l’utensile. Esso eseguirà in modo
migliore e con maggiore sicurezza il compito per il
quale è stato progettato.
• Utilizzate l’utensile adatto. Non utilizzate utensili
sottodimensionati o con accessori insufficienti ad
eseguire compiti gravosi. Non utilizzate utensili per
lavori differenti da quelli per cui sono stati
progettati, per esempio non usate una sega
circolare per tagliare i rami o le radici di un albero.
• Utilizzate un abbigliamento corretto. Non portate
abiti svolazzanti o gioielli in quanto potrebbero
restare incastrati nelle parti mobili dell’utensile.
Per lavori esterni si consiglia l’utilizzo di guanti di
gomma e di scarpe anti- sdrucciolo. Se avete i
capelli lunghi usate un copricapo.
• Usate occhiali protettivi. Indossate anche una
mascherina protettiva se durante il lavoro si genera
pulviscolo o se usate l’utensile in spazi ristretti.
• Usate correttamente il cavo. Non trasportate mai
l’utensile tenendolo per il cavo. Non togliete la spina
dalla presa tirandola per il cavo. Tenete il cavo
lontano da fonti di calore, olii e bordi affilati.
• Bloccate il pezzo di lavoro. Utilizzate morsetti o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
morse da banco per fissare il pezzo in lavorazione.
E’ più sicuro infatti che tenerlo con le mani e
consente un migliore controllo dell’utensile.
Non sporgetevi. Mantenete sempre un appoggio
sicuro ed un equilibrio corretto durante il lavoro.
Abbiate cura dei vostri utensili. Manteneteli affilati
e puliti per ottenere prestazioni migliori e più sicure.
Seguite le istruzioni per la manutenzione e la
sostituzione degli accessori. Ispezionate il cavo
periodicamente e, se danneggiato, fatelo sostituire
da un centro di riparazioni autorizzato. Ispezionate la
prolunga periodicamente e sostituitela se è
danneggiata. Mantenete le impugnature asciutte e
pulite, in particolare da macchie di olio o di grasso.
Disinserite l’utensile. Disinseritelo quando non lo
utilizzate, prima della manutenzione o durante la
sostituzione degli eventuali accessori. Controllate
che questi siano compatibili con lo specifico utensile
utilizzato (siano essi lame, punte, raschietti o frese).
Togliete sempre le chiavi di servizio. Prima di
accendere l’utensile, nel caso siano previste chiavi di
servizio, assicuratevi sempre di rimuoverle.
Evitate avviamenti accidentali. Non trasportate
l’utensile con la spina inserita tenendo il dito
sull’interruttore. Assicuratevi che l’interruttore sia
disinserito quando inserite la spina.
Usate prolunghe per l’esterno. Quando l’utensile è
usato all’esterno, usate solo prolunghe apposite per
lavori esterni e certificate per tale uso.
Siate sempre accorti. Fate attenzione a ciò che state
facendo. Usate il buon senso. Non utilizzate
elettroutensili se vi sentite stanchi.
Collegate le parti per l’aspirazione della polvere. Se
gli utensili sono provvisti di parti per l’aspirazione
della polvere o di altre parti aggiuntive, assicuratevi
che queste siano ben collegate prima di utilizzarli,
in particolare negli spazi ristretti.
Controllate le parti danneggiate. Prima di ogni
utilizzo, controllate che l’utensile, le difese e le altre
parti siano in ordine e possano operare
correttamente. Controllate l’allineamento delle parti
mobili ed il loro collegamento. Controllate eventuali
rotture, il montaggio dei vari componenti ed ogni
altra condizione che possa pregiudicare il corretto
funzionamento dell’utensile. Le parti eventualmente
rotte devono essere sostituite o correttamente
riparate da un centro di assistenza autorizzato.
Fate sostituire da un centro autorizzato anche gli
eventuali interruttori difettosi. Non utilizzate l’utensile
40
CD700 KX1600-1683 ML p40-56
40
07/01/2000, 3:38 pm
ITALIANO
se l’interruttore non funziona correttamente.
• Attenzione! L’utilizzo di accessori non indicati in
questo manuale può essere causa di incidenti.
• Fate riparare il vostro utensile da personale
qualificato. Il sistema elettrico di questo utensile è
conforme alle principali norme di sicurezza. Le
riparazioni devono essere effettuate da personale
autorizzato, utilizzando parti di ricambio originali.
Diversamente, ciò potrebbe comportare gravi lesioni
personali all’utilizzatore.
NORME DI SICUREZZA AGGIUNTIVE
• Spegnere sempre la pistola prima di posarla.
• Prestare la massima attenzione quando si svernicia:
la spellatura, i residui ed i vapori della vernice
potrebbero contenere piombo, sostanza velenosa.
Qualsiasi edificio costruito proma del 1960 potrebbe
essere stato precedentemente verniciato utilizzando
vernice contenente piombo, e ricoperto poi da
successivi strati di vernice. Una volta avvenuto il
deposito sulle superfici, un semplice contatto della
mano con la bocca potrebbe causare ingestione di
piombo. L’esposizione al piombo, anche solo a bassi
livelli, può causare danni irreversibili al cervello o al
sistema nervoso. Neonati o bambini non ancora nati
rappresentano soggetti particolarmente vulnerabili.
Non fumare, mangiare o bere in un’area di lavoro che
può o potrebbe essere contaminata da piombo. Le
vernici a base di piombo devono essere rimosse
soltanto da professionisti e non devono essere
asportate utilizzando pistole termiche.
• Nel corso dell’asportazione di vernici, assicurarsi
che la zona di lavoro sia ben delimitata. Si consiglia
di indossare una maschera antipolveri.
• Non bruciare la vernice. Utilizzare il raschietto
incorporato, se in dotazione, altrimenti, mantenere
l’ugello ad una distanza minima di 25mm dalla
superficie in modo da mantenere la temperatura al
di sotto dei 450˚C. Qualora si debba raschiare da una
posizione verticale, procedere dall’alto verso il
basso onde evitare che la vernice entri nella
bocchetta e bruci. Smaltire tutti i residui di vernice
senza inquinare l’ambiente e assicurarsi che, dopo
aver completato l’ultimo intervento, la zona di lavoro
sia accuratamente pulita.
• Non utilizzare la pistola in ambienti umidi, in
presenza di gas infiammabili o vicino a materiali
combustibili. Gli spazi compresi tra le tavole di
intradossi, soffitti, pavimenti e intercapedini delle
pareti di case costruite in tavolato di legno possono
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
contenere materiali infiammabili. Controllare con
attenzione prima di utilizzare la pistola termica.
Far raffreddare completamente la pistola, prima di
riporla dopo l’uso.
Assicurare una ventilazione adeguata degli
ambienti in cui viene utilizzata la pistola termica,
in quanto è possibile che vengano prodotte
esalazioni tossiche.
Non utilizzare come asciugacapelli! La temperatura
dell’aria è notevolmente superiore a quella di un
normale asciugacapelli.
Non ostruire il foro di ingresso aria né l’uscita della
bocchetta, in quanto l’eccessivo surriscaldamento
potrebbe danneggiare la pistola.
Non dirigere il getto di aria calda su altre persone.
Non toccare la bocchetta metallica, in quanto
diventa molto calda durante l’uso e resta calda per
30 minuti dopo lo spegnimento dell’utensile.
Non mettere la bocchetta a contatto con alcuna
superficie durante o subito dopo l’uso della pistola.
Non inserire alcun oggetto nella bocchetta onde
evitare una scossa elettrica. Mentre la pistola è in
funzione, non guardare nella bocchetta, in quanto le
elevate temperature prodotte potrebbero causare
gravi danni.
Non lasciare che la vernice aderisca alla bocchetta
o alla spatola, in quanto potrebbe incendiarsi.
Non attivate la pistola quando è appesa con
l’anellino d’aggancio.
Conservate con cura queste istruzioni!
DOPPIO ISOLAMENTO
Il vostro utensile è a doppio isolamento.
Ciò significa che tutte le parti metalliche
esterne sono isolate elettricamente dalla rete
elettrica. Questo si ottiene inserendo almeno
due barriere isolanti tra i componenti elettrici e
quelli meccanici rendendo inutile il
collegamento a terra.
Nota: Il doppio isolamento non esime dal seguire
le normali norme di sicurezza durante l’uso. Il
sistema di isolamento è una ulteriore protezione
contro danni causati da un possibile malfunzionamento dell’isolamento elettrico
all’interno dell’utensile.
SICUREZZA NEL COLLEGAMENTO ELETTRICO
Assicuratevi che l’alimentazione sia compatibile con
quella indicata sulla targa dell’utensile.
41
CD700 KX1600-1683 ML p40-56
41
07/01/2000, 3:38 pm
ITALIANO
Potete utilizzare fino a 30m di prolunga, senza che ciò
causi perdita di potenza. Nota: La prolunga non deve
essere utilizzata se non strettamente necessaria. L’uso
di una prolunga non adatta può risultare causa di
incendi o scosse elettriche. Se l’uso della prolunga è
necessario, assicuratevi che sia ben collegata ed in
buone condizioni.
ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E AMBIENTE
Se un giorno doveste trovare che il vostro
utensile necessita di essere sostituito o non vi
serve più, pensate alla salvaguardia
dell’ambiente circostante. I Centri di Assistenza
Black & Decker accetteranno il vostro utensile e
provvederanno ad eliminarlo in modo corretto.
GARANZIA
Negli stabilimenti Black & Decker tutti i prodotti e i
processi produttivi sono sottoposti a quei controlli che
permettono alle nostre fabbriche di fregiarsi della
certificazione ISO9001, sinonimo di eccellenza.
Se nonostante tutti i controlli, il prodotto manifestasse
anomalie di fabbricazione, dovute a difetti di materiale
o di funzionamento, entro i primi 24 mesi dalla data di
acquisto Black & Decker si impegna alla riparazione in
garanzia del prodotto, stanti le seguenti condizioni:
• Il prodotto venga ritornato al Centro di Assistenza
Black & Decker unitamente ad un documento che
ne comprovi la data di acquisto (bolla, fattura o
scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia mai subito abusi, o il difetto
non sia causato da evidente incuria.
• Il prodotto non sia stato manomesso o non abbia
subito un tentativo di riparazione da persone non
facenti parte di un Centro di Assistenza autorizzato.
La durata di questa garanzia è offerta come ulteriore
servizio al cliente ed è più ampia di quanto richiesto
dalle attuali disposizioni in vigore. I prodotti delle linee
Black & Decker sono pienamente rispondenti a tutte le
normative vigenti al momento della costruzione.
L’utilizzo di ricambi ed accessori non originali può
danneggiare l’utensile o ridurne in maniera significativa
le prestazioni e la sicurezza. In alcuni casi ciò può
avere l’effetto di vanificare le condizioni di garanzia.
SERVIZIO DI ASSISTENZA BLACK & DECKER
Se il vostro prodotto necessita di riparazione o avete
bisogno di aiuto o consigli per la manutenzione del
vostro utensile Black & Decker, vi suggeriamo di
contattare la Filiale di Assistenza più vicino a casa vostra.
Potete telefonare per ottenere tutte le informazioni
necessarie e prendere accordi per portare o inviare il
vostro prodotto al Centro di Assistenza selezionato.
ACCESSORI
Le prestazioni di ogni utensile dipendono dal tipo di
accessorio usato. Gli accessori Black & Decker sono
prodotti in linea con standard di alta qualità e sono
progettati per ottimizzare le prestazioni dell’utensile.
Acquistare un accessorio Black & Decker vi assicurerà
la massima resa del vostro utensile Black & Decker.
INFORMAZIONI TECNICHE
Il livello di rumore generato da questo utensile è in
linea con la normativa CEE. Nell’utilizzare questo
apparecchio, indossare assolutamente dispositivi di
protezione per le orecchie.
CD700 KX1600 KX1682 KX1683
Potenza assorbita 1400W 1400W 1600W 1600W
Lunghezza del cavo 2m
3m
3m
3m
Posizione 1
dell’interruttore 550˚C 550˚C 140˚C 140˚C
Posizione 2
560˚C 380˚C
dell’interruttore Posizione 3
dell’interruttore 560˚C
Il prodotto presenta in parte o complessivamente
queste caratteristiche.
N.B: Le presenti istruzioni per l’uso si riferiscono anche
ad apparecchi con codici terminanti in S. I dettagli del
prodotto sono riportati sulla confezione.
DESCRIZIONE
•
;
;
;;
4
•
2
5
•
•
•
•
42
CD700 KX1600-1683 ML p40-56
42
1
07/01/2000, 3:38 pm
3
ITALIANO
•
•
1
4
3
•
•
•
1. Bocchetta
2. Interruttore di regolazione e
di attivazione/disattivazione del calore
3. Fori ingresso aria
4. Supporti
5. Anellino d’aggancio
2
5
COME IMPUGNARE LA PISTOLA TERMICA
Non coprire gli
sfiati dell’aria con
le mani od ostruirli
in alcun modo
onde evitare di
ridurre il flusso
dell’aria e
provocare il
surriscaldamento
dell’attrezzo.
La pistola termica
è stata realizzata
per l’impiego con
una sola mano.
ACCENSIONE DELLA PISTOLA TERMICA
Solo nel caso del modello KX1682, KX1683:
Per attivare la
pistola termica,
spingere in avanti
l’interruttore
arancione (2)
nelle posizioni 1, 2
o 3 (la posizione 3
è prevista solo per il modello KX1683). I numeri relativi
alle posizioni corrispondono alle diverse intensità di
calore riportate nella tabella. Per spegnere la pistola,
riportare l’interruttore arancione nella posizione off (O).
Solo nel caso del modello CD700, KX1600:
Per avviare la
pistola termica
premere
l’interruttore a
bilanciere sulla
posizione “I”.
Per spegnere la
pistola termica
premere
l’interruttore a
bilanciere sulla posizione “O”.
Note: Prima dell’uso, lasciar riscaldare l’utensile per
alcuni secondi. E’ possibile che inizialmente fuoriesca
un pò di fumo dalla pistola. E’ un fenomeno del tutto
normale che scompare in un breve lasso di tempo.
RAFFREDDAMENTO
Durante l’utilizzo dell’utensile, la bocchetta si riscalda
notevolmente, pertanto il raffreddamento della pistola
successivo all’uso richiede notevole attenzione.
Solo nel caso del modello KX1682, KX1683:
Per accelerare i tempi di raffreddamento, prima di
spegnere la pistola, spostare l’interruttore arancione
nella posizione di regolazione 1 per qualche minuto.
Dopo aver spento
l’utensile,
appendere la
pistola servendosi
dell’anellino
d’aggancio (5) o
appoggiare
l’attrezzo come
da “Funzionamento autonomo”. Lasciare raffreddare
per almeno 30 minuti.
Solo nel caso del modello KX1682, KX1683:
La pistola è dotata di due supporti che impediscono
alla bocchetta di orientarsi verso il basso, evitando in
tal modo di danneggiare la superficie su cui viene
appoggiata la pistola.
FUNZIONAMENTO AUTONOMO
E’ previsto l’uso della pistola termica appoggiata sugli
appositi supporti (4). Direzionare il getto di calore
lontano da sè. Fissare il cavo onde evitare di far cadere
la pistola dal supporto tirandolo. Non toccare la
43
CD700 KX1600-1683 ML p40-56
43
07/01/2000, 3:38 pm
ITALIANO
bocchetta e
assicurarsi che
non vi entrino
residui di sorta.
Spegnere la
pistola con
attenzione e
lasciarla
raffreddare (vedi
procedura di
raffreddamento).
;;
;;
INSERIMENTO DELLA SPATOLA (SOLO NEL CASO DEL
MODELLO KX1682, KX1683)
Procedere nel modo seguente:
Assicurarsi che la pistola si sia raffreddata.
Allineare la
scanalatura della
2
spatola con la
sporgenza del
1
portaspatola e
inserire la spatola
sotto la vite di
tenuta.
Nota: Assicurarsi che il foro della spatola sia a sinistra
della vite del portaspatola.
Serrare la vite di
tenuta. Mettere il
portaspatola sulla
bocchetta.
Assicurarsi che
sia allineato.
La piccola
protuberanza
posta sulla parte
interna del portaspatola si innesta nella scanalatura
della bocchetta. Serrare la vite del morsetto del
portaspatola.
RIMOZIONE VERNICI
Qualora si
eseguano
interventi di
sverniciatura in
prossimità di
superfici in vetro,
è necessario
proteggerle dal
calore.
A tal scopo la Black & Decker fornisce una bocchetta
per la protezione del vetro che viene utilizzata al posto
della spatola. La pistola termica non deve essere
utilizzata per la sverniciatura di finestre con telaio in
metallo, in quanto il calore proveniente dall’utensile
viene condotto dal metallo e può causare l’incrinatura
del vetro. Laddove possibile, raschiare seguendo il
senso delle venature del legno. Non soffermarsi su un
punto per troppo tempo, in quanto potrebbe
carbonizzarsi o incendiarsi.
Solo nel caso del modello KX1682, KX1683:
E’ previsto l’inserimento della spatola per interventi di
sverniciatura.
Procedere nel modo seguente:
Assicurarsi che la
bocchetta sia
fredda e inserire
la spatola. Tenere
la pistola e
relativa spatola a
30-40°
contatto con la
superficie da
trattare a un’inclinazione di 30-40°. Quando la vernice
si allenta, raschiare esercitando una certa pressione,
osservando per quanto tempo dovete erogare calore
per ottenere i risultati migliori. Una volta che la vernice
si è allentata, procedere immediatamente alla
raschiatura onde evitare che si indurisca nuovamente.
Prestare la massima attenzione affinché non si
depositino scaglie di vernice o residui sulla spatola in
quanto potrebbero incendiarsi. Qualora si notassero
dei depositi sulla spatola, sarà necessario pulirla con
un coltello. Nel caso di sverniciatura di superfici
verticali, effettuare movimenti dall’alto verso il basso
onde evitare che eventuali residui entrino nella
bocchetta.
Nota: Qualora si eseguano interventi di sverniciatura
vicino a superfici di vetro, usare una bocchetta di
protezione al posto della spatola: occorre utilizzare una
spatola a mano per raschiare la vernice.
Solo nel caso del modello CD700, KX1600:
La pistola termica è stata ideata per allentare smalti e
vernici consentendone poi la raschiatura con una
spatola a mano di buona qualità.
Procedere nel modo seguente:
Dirigere il getto di aria calda nella zona da sverniciare.
Quando la vernice si allenta, raschiare esercitando una
certa pressione, osservando per quanto tempo dovete
erogare calore per ottenere i risultati migliori.
44
CD700 KX1600-1683 ML p40-56
44
07/01/2000, 3:38 pm
ITALIANO
Una volta che la vernice si è allentata, procedere
immediatamente alla raschiatura onde evitare che si
indurisca nuovamente.
ALTRE APPLICAZIONI DELLA PISTOLA TERMICA
Calore moderato (solo nel caso del modello KX1682,
KX1683):
• Asciugatura di vernici e smalti.
• Rimozione di adesivi e decorazioni.
• Ceratura e deceratura (per esempio, interventi di
sciolinatura degli sci).
• Asciugatura del legno verniciato di fresco prima
dell’uso.
• Termoretrazione di involucri in pvc e tubi isolanti.
• Scongelamento di tubi.
Calore medio (solo nel caso del modello KX1683):
• Saldatura di materie plastiche.
• Piegatura di tubi e fogli in plastica.
• Allentamento di viti metalliche e dadi arrugginiti/
avvitati a fondo.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC
Si dichiara che i prodotti:
CD700, KX1600, KX1682, KX1683
sono conformi a 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN61000, EN60355, EN55104, EN60555
Pressione sonora 68dB (A)
Potenza sonora 81dB (A)
Livello di vibrazione mano-braccio <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
La politica della Black & Decker è di migliorare
continuamente i propri prodotti, per cui l’azienda si
riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del
prodotto senza previa comunicazione.
Calore intenso (CD700, KX1600, KX1682, KX168):
• Rimozione di vernici e lacche.
• Accensione di barbecue.
• Saldatura di giunti idraulici.
ACCESSORI OPZIONALI (NON IN ROTAZIONE)
A9883 Proteggivetri
A9884 Riflettore a cucchiaio
A9887 Ugello conico
A9881 Accessorio a ventaglio
A9890 Kit contenente tutti gli accessori sopra elencati
PULIZIA
Per pulire il pistola termica usate solamente un panno
inumidito. Molti prodotti pulenti contengono additivi
chimici che potrebbero danneggiare seriamente la
plastica. Inoltre non utilizzate petrolio, trementine,
lacche, solventi per vernici o prodotti simili. Evitate che
alcun liquido possa penetrare nell’utensile e non
imergete mai nessuna parte dell’utensile in nessun
liquido.
45
CD700 KX1600-1683 ML p40-56
45
07/01/2000, 3:38 pm
Gebruiksaanwijzing verfstripper
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Waarschuwing! Neem bij het gebruik van elektrische
machines altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schok en
lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Voor een veilig gebruik:
• Zorg voor een opgeruimde werkomgeving. Een
rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
• Houd rekening met omgevingsinvloeden. Stel
elektrische machines niet bloot aan regen of vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht. Gebruik
elektrische machines niet in de buurt van brandbare
of explosieve vloeistoffen en gassen.
• Voorkom een elektrische schok. Vermijd lichamelijk
contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten).
• Houd kinderen uit de buurt. Laat andere personen
niet aan de machine of het verlengsnoer komen;
houd ze weg van de werkomgeving.
• Berg de machine veilig op. Berg niet in gebruik
zijnde elektrische machines op in een droge,
afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
• Forceer de machine niet. De machine werkt beter
en veiliger indien deze wordt belast zoals beoogd bij
het ontwerp.
• Gebruik de juiste machine. Gebruik geen lichte
machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien
u deze gebruikt voor het beoogde doel. Gebruik bijv.
geen cirkelzaag voor het zagen van boomstammen
of takken.
• Draag geschikte werkkleding. Draag geen wijde
kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Draag bij
het werken buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
Houd lang haar bijeen.
• Draag een veiligheidsbril. Gebruik ook een
gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden in enge
ruimtes of werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of
spanen vrijkomen.
• Gebruik het snoer niet verkeerd. Draag de machine
nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer om de
stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd het
snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en
scherpe randen.
• Klem het werkstuk goed vast. Gebruik klemmen of
een bankschroef om het werkstuk te fixeren. Dit is
veiliger, bovendien kan de machine dan met beide
handen worden bediend.
• Zorg voor een veilige houding. Zorg altijd voor een
juiste, stabiele houding.
• Onderhoud de machine met zorg. Houd de machine
en de accessoires schoon en scherp om beter en
veiliger te kunnen werken. Houd u aan de instructies
met betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer en
laat dit bij beschadigingen door een erkend Black &
Decker Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningselementen droog
en vrij van olie en vet.
• Trek de stekker uit het stopcontact. Schakel de
stroom uit en wacht totdat de machine volledig stil
staat voordat u deze achterlaat. Trek de stekker uit
het stopcontact wanneer u de machine niet
gebruikt, tijdens onderhoud of bij het vervangen van
accessoires.
• Verwijder sleutels of hulpgereedschappen.
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en
andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
• Voorkom onbedoeld inschakelen. Draag een op het
stroomnet aangesloten machine niet met de vinger
aan de schakelaar. Laat de schakelaar los wanneer
u de stekker in het stopcontact steekt.
• Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis. Gebruik
buitenshuis uitsluitend voor dit doel goedgekeurde
en als zodanig gemerkte verlengsnoeren.
• Blijf voortdurend opletten. Houd uw aandacht bij uw
werk. Ga met beleid te werk. Gebruik de machine
niet als u niet geconcentreerd bent.
• Gebruik de stofafzuigvoorziening. Indien uw machine
is uitgerust met een voorziening voor het afzuigen of
verzamelen van stofdeeltjes of spanen, moet deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Dit geldt
met name voor werkzaamheden in enge ruimtes.
• Controleer de machine op beschadigingen.
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op
beschadigingen om er zeker van te zijn dat deze
naar behoren zal functioneren. Controleer of de
bewegende delen niet klemmen, verdraaid of
gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan alle
andere voorwaarden voor een juiste werking is
voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
46
CD700 KX1600-1683 ML p40-56
46
07/01/2000, 3:38 pm
NEDERLANDS
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven. Gebruik
geen machine waarvan de schakelaar defect is.
Laat de schakelaar vervangen door een erkend
Black & Decker Service-center.
• Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
• Wend u voor reparaties tot een erkend
Black & Decker Service-center. Deze elektrische
machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van
ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR
VERFSTRIPPERS
• Zorg ervoor dat het gereedschap uitgeschakeld is
alvorens dit neer te leggen.
• Uiterste voorzichtigheid is geboden bij het afstrippen
van verf. De verfoverschotten, overblijfselen en
dampen kunnen lood bevatten, hetgeen uiterst giftig is.
Elk oud gebouw kan in het verleden geverfd zijn met
verf op basis van lood, om vervolgens bedekt te
worden met meerdere lagen verf. Eens de loodverf aan
de oppervlakte komt, kan een hand of mond contact
aanleiding geven tot inname van lood. Blootstelling aan
zelfs de kleinste hoeveelheid lood kan leiden tot
ernstige hersen- en zenuwaandoeningen. Vooral
jongeren en zwangere vrouwen zijn uiterst kwetsbaar.
Het is ten strengste verboden te roken, drinken of eten
in kamers die mogelijk met loodverf beschilderd zijn.
Verf op basis van lood moet door een professioneel
persoon en zonder warmtepistool verwijderd worden.
• Ervoor zorgen dat de werkruimte afgeschermd is
tijdens het strippen. Het is een goed idee om een
stofmasker te dragen.
• De verf niet wegbranden. Gebruik de geïntegreerde
schraper (indien U een toestel met schraper
gekocht hebt). Zonder schraper houdt U het
mondstuk op minstens 25mm van het oppervlak. Zo
blijft de temperatuur onder de vereiste 450°C. Bij het
strippen van verf in een verticale positie altijd van
boven naar beneden te krabben om te voorkomen
dat de verf in de verfstripper valt en verbrandt. De
oude verf op een veilige manier weggooien en
ervoor zorgen dat de werkruimte na beëindiging van
de werkzaamheden grondig schoongemaakt wordt.
• Niet in een vochtige omgeving gebruiken of als er
ontvlambare gassen aanwezig kunnen zijn. Ook niet
in de buurt van brandbare materialen gebruiken.
Ruimtes achter bekistingvloeren, plafonds, vloeren
en spouwmuren in vakwerkbouwhuizen kunnen
ontvlambare materialen bevatten. Kijk dit na
alvorens de verfstripper te gebruiken.
• Het gereedschap voor het opbergen volledig
laten afkoelen.
• Tijdens het gebruik van het verfstripper kunnen
schadelijke stoffen worden geproduceerd, zorg dus
voor voldoende ventilatie.
• Nooit als haardroger gebruiken!
De luchttemperatuur van het verfstripper is veel
hoger dan de temperatuur van de haardroger.
• De luchtinlaat of de uitlaat van het mondstuk nooit
blokkeren, de verfstripper kan dan oververhit raken
waardoor het gereedschap wordt beschadigd.
• Richt de hete luchtstroom nooit op andere mensen
of dieren.
• Het metalen mondstuk niet aanraken, dit wordt
tijdens gebruik zeer heet en blijft heet tot 30 minuten
na gebruik.
• Tijdens gebruik of onmiddelijk na gebruik het
mondstuk nergens tegen leggen.
• Niets in het mondstuk steken, hierdoor kunt
u een elektrische schok krijgen. Tijdens gebruik van
het gereedschap niet in het mondstuk kijken - er
worden zeer hoge temperaturen geproduceerd.
• Geen verf aan het mondstuk of de krabber laten
zitten om te voorkomen dat de verf na enige tijd
vlam vat.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
DUBBELE ISOLATIE
Uw machine is dubbel geïsoleerd. Een dubbele,
onafhankelijke isolatie zorgt ervoor dat alle
metalen onderdelen geïsoleerd zijn van het net.
Een aarddraad is dan ook niet nodig.
Opmerking: Dubbele isolatie biedt extra
bescherming tegen lichamelijk letsel als gevolg
van mogelijke elektrische storingen in de
machine. Dit betekent geenszins dat de
gebruikelijke veiligheidsvoorschriften kunnen
worden genegeerd.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Controleer of de netspanning overeenkomt met de
waarde op het typeplaatje. De machine is uitgerust met
een twee-aderig snoer en een stekker.
47
CD700 KX1600-1683 ML p40-56
47
07/01/2000, 3:38 pm
NEDERLANDS
VERLENGSNOEREN
Twee-aderige verlengsnoeren met een lengte van
30m kunnen zonder vermogensverlies worden gebruikt.
Opmerking: Gebruik verlengsnoeren uitsluitend in
uiterste noodzaak. Het gebruik van kwalitatief slechte
verlengsnoeren kan leiden tot brandgevaar en gevaar
voor elektrische schok. Indien een verlengsnoer
noodzakelijk is, gebruik dan een goedgekeurd en als
zodanig gemerkt verlengsnoer in perfecte conditie.
ONGEWENST GEREEDSCHAP EN HET MILIEU
Indien u op een dag vindt dat uw machine aan
vervanging toe is of dat u die niet langer kan
gebruiken, denk dan aan de bescherming van
het milieu. Informeer dan naar de mogelijkheden
tot gescheiden verwerking.
GARANTIEBEPALINGEN
Mocht het produkt binnen 24 maanden na de aankoopdatum gebreken vertonen, dan zal Black & Decker de
defecte onderdelen of zelfs het gehele produkt gratis
vervangen, vooropgesteld dat;
• Het produkt niet defect is geraakt door onzorgvuldig
gebruik of onzorgvuldige behandeling.
• Geen poging tot repareren door derden is
uitgevoerd.
• Een ingevuld garantiebewijs waaruit de
aankoopdatum blijkt wordt bijgevoegd.
WAT TE DOEN ALS UW MACHINE GEREPAREERD
MOET WORDEN
De snelste manier om uw Black & Decker machine
te laten repareren, is deze naar de dichtstbijzijnde
Black & Decker dealer te brengen. U kunt de machine
ook direct naar Black & Decker sturen.
BLACK & DECKER REPARATIE-PROCEDURE
Alle onderdelen die niet aan onze (en wettelijke) eisen
voldoen, worden vervangen waarna de machine een
grondige inspectie ondergaat. Dankzij deze procedure
kan op alle reparaties een garantie van 6 maanden
worden gegeven.
REPARATIES BUITEN DE GARANTIEPERIODE
Black & Decker verstrekt op verzoek vooraf een
prijsopgave van de reparatie. Hieraan zijn geen kosten
verbonden als u besluit de reparatie uit te laten voeren.
Ook kunt u aangeven tot welk bedrag maximaal
gerepareerd mag worden. Wanneer de reparatie-prijs
van een machine meer dan 50% van de nieuwwaarde
zal gaan bedragen, doen wij u een inruilvoorstel.
Om u zo snel mogelijk te helpen sturen wij u dan een
nieuwe, gelijkwaardige, machine samen met de oude
machine. U kunt de nieuwe machine gedurende
7 dagen gratis testen en daarna voor een speciale
prijs kopen.
ACCESSOIRES
De prestaties van alle machines zijn sterk afhankelijk
van de gebruikte accessoires. Black & Decker
accessoires en hulpstukken voldoen aan hoge
kwaliteitseisen en zijn speciaal ontwikkeld om de
prestatie van de betreffende machine te benadrukken.
Wanneer u een Black & Decker accessoire aanschaft,
kunt u er dan ook van uitgaan dat u alles uit de
Black & Decker machine haalt wat er in zit.
TECHNISCHE GEGEVENS
Het niveau van de geluidsdruk van de machine is in
overeenstemming met de EG-Richtlijnen. Draag tijdens
het werk met dit gereedschap altijd oorbescherming.
CD700 KX1600 KX1682 KX1683
Vermogen
1400W 1400W 1600W 1600W
Snoerlengte
2m
3m
3m
3m
Schakelaarstand 1 550˚C 550˚C 140˚C 140˚C
Schakelaarstand 2 560˚C 380˚C
Schakelaarstand 3 560˚C
Uw produkt heeft een of meerdere van deze
voorzieningen.
Opmerking: Deze gebruiksaanwijzing beschrijft ook
catalogusnummers met een letter/s als achtervoegsel.
Verwijs naar uw doos voor specifieke
produktgegevens.
OMSCHRIJVING
•
;
;
;;
4
•
2
5
•
•
•
•
48
CD700 KX1600-1683 ML p40-56
48
1
07/01/2000, 3:38 pm
3
NEDERLANDS
•
•
4
3
1, 2 of 3 te zetten (KX1683 alleen in stand 3 zetten). De
standnummers geven de warmtenummers weer die
omschreven staan in de tabel. Zet de verfstripper uit
door de oranjeschakelaar in de uit (O) stand te duwen.
Alleen bij CD700, KX1600:
1
•
•
2
•
1.
2.
3.
4.
5.
5
Mondstuk
Aan/uitschakelaar voor temperatuurstanden
Luchtaanzuigopeningen
Steunen
Ophangring
HANTEREN VAN HET VERFSTRIPPER
Geen handen over
de luchtuitlaat
plaatsen of op
welke wijze dan
ook blokkeren.
Hierdoor wordt de
luchtstroom
beperkt waardoor
het verftstripper
oververhit raakt.
De verfstripper is
ontworpen om
met één hand
bediend te
worden.
BEDIENING VAN DE VERFSTRIPPER
Alleen bij KX1682
en KX1683:
Zet de verfstripper
aan door de
oranje schakelaar
(2) naar voren te
duwen en in stand
Om de verfstripper
aan te zetten de
schakelaar op de
‘I’ stand
indrukken.
Om de verfstripper
uit te zetten de
schakelaar op de
‘O’ stand
indrukken.
Opmerking: Het verhittingselement vóór het gebruik
een aantal seconden laten opwarmen. De verfstripper
geeft in het begin misschien wat rook af. Dit is normaal
en de rook verdwijnt snel.
AFKOELEN
Het mondstuk van de verfstripper wordt tijdens gebruik
erg heet. Tijdens het afkoelen van de verfstripper na
gebruik is dan ook de grootste voorzichtigheid
geboden.
Alleen bij KX1682 en KX1683:
Om de afkoeltijd te versnellen moet de oranje schakelaar
voor een aantal minuten op temperatuurstand 1 gezet
worden alvorens de verfstripper uit te zetten.
Na het uitzetten
de verfstripper
aan de
ophangring (5)
ophangen of het
gereedschap
zoals in ‘Stationair
gebruik’
neerzetten. Tenminste 30 minuten laten afkoelen.
Alleen KX1682, KX1683:
De omrolvoorziening voorkomt dat de verfstripper met
het mondstuk naar beneden neergelegd wordt, zodat
het oppervlak waarop de verfstripper wordt gelegd niet
beschadigd wordt.
STATIONAIR GEBRUIK
De verfstripper kan op de steunen (4) gezet worden
voor stationair gebruik. Zet de verfstripper altijd zo
neer dat de luchtstroom niet in uw richting blaast. Het
snoer vastmaken om te voorkomen dat de verfstripper
van de steunen getrokken wordt. Raak het mondstuk
49
CD700 KX1600-1683 ML p40-56
49
07/01/2000, 3:38 pm
NEDERLANDS
niet aan en zorg
ervoor dat er niets
in het mondstuk
kan vallen.
Schakel uw
verfstripper uit en
laat deze afkoelen
(zie afkoelingsprocedure).
;;
;;
MONTEREN VAN DE VERFKRABBER (ALLEEN BIJ
KX1682 EN KX1683)
Ga als volgt te werk:
Verzeker u ervan dat uw verfstripper afgekoeld is.
Breng de gleuf van
het krabbermes in
2
één lijn met het
uitstekende
1
gedeelte van de
meshouder en
plaats deze onder
de borgschroef.
Opmerking: Verzeker u ervan dat de opening in de
krabber links ligt van de schroef in de meshouder.
De borgschroef
vastdraaien.
De meshouder
over het mondstuk
plaatsen. Zorg
ervoor dat deze in
één lijn ligt. Het
kleine uitsteeksel
aan de binnenkant
van de meshouder past in de inkeping op het mondstuk.
De klemschroef op de meshouder vastdraaien.
VERF STRIPPEN
Tijdens het
verwijderen van
oude verf van
raamstijlen of
raamkozijnen
moet het glas
tegen de hitte
beschermd
worden.
Black & Decker levert om die reden een
glasbeschermingsmondstuk. De verfstripper is niet
geschikt voor het strippen van metalen raamkozijnen.
Metaal is warmtegeleidend en blootstelling aan hitte
kan het glas breken. Waar mogelijk met de houtnerf
mee krabben. De verfstripper niet te lang op één plek
richten. Hierdoor kan het oppervlak vlam vatten of
verschroeien.
Alleen KX1682, KX1683:
De verfstripper kan met de krabber worden gebruikt
om verf te strippen.
Ga als volgt te werk:
Zorg ervoor dat
het mondstuk
koud is en
monteer de
krabber.
30-40°
De verfstripper
met de krabber onder een hoek van 30-40° in contact
met het werkoppervlak houden. Als de verf zachter
wordt stevig krabben. U kunt zelf met de tijdsduur van
de hittetoepassing experimenteren om de beste
resultaten te verkrijgen. De zacht geworden verf er
onmiddellijk afkrabben voordat deze weer hard wordt.
Om ontbranding te voorkomen ervoor zorgen dat er
geen laag van verf en vuil op de krabber gevormd
wordt. Verf en vuil op de krabber kunnen met een
mesje worden verwijderd. Op verticale oppervlakten
van boven naar beneden krabben om te voorkomen dat
vuil in het mondstuk kan vallen.
Opmerking: Indien u verf afbrandt dat dicht bij glas ligt,
gebruik een glasbeschermingsmondstuk in plaats van
de verfkrabber - in dit geval moet de verf met een
handkrabber worden verwijderd.
Alleen CD700, KX1600:
De verfstripper is ontworpen om verf en lak zachter te
maken zodat deze met een handkrabber van goede
kwaliteit kunnen worden verwijderd
Ga als volgt te werk:
De hete lucht op het gebied richten dat verwijderd
moet worden. Als de verf zachter wordt stevig krabben.
U kunt zelf met de tijdsduur van de hittetoepassing
experimenteren om de beste resultaten te verkrijgen.
De zacht geworden verf er onmiddellijk afkrabben
voordat deze weer hard wordt.
ANDERE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
Lage temperatuur (alleen bij KX1682 en KX1683):
• Verf en vernis drogen.
• Verwijderen van stickers en versieringen.
50
CD700 KX1600-1683 ML p40-56
50
07/01/2000, 3:38 pm
NEDERLANDS
•
•
•
•
Was aanbrengen en verwijderen (b.V. Skis).
Drogen van vochtig hout vóór het plamuren.
Krimpen van pvc verpakking en isolatiebuizen.
Ontdooien van bevroren waterleidingen.
Gematigde temperatuur (alleen bij KX1683):
• Lassen van kunststoffen.
• Buigen van plastiekleidingen en plastiekplaten.
• Losmaken van verroeste/te stevig aangedraaide
moeren en kolomschroeven.
Hoge temperatuur (CD700, KX1600, KX1682 en KX1683):
• Verwijderen van verf en lak.
• Aansteken van barbecues.
• Solderen van waterleidingverbindingen.
ACCESSORIES
A9883 Glasbeschermer
A9884 Lepelvormige hittebeschermer
A9887 Kegelvormig mondstuk
A9881 “Vis-staart”
A9890 Kit met alle bovenvermelde accessoires
REINIGING
Reinig de machine uitsluitend met milde zeep en een
ietwat vochtige doek. Veel reinigingsmiddelen voor
huishoudelijk gebruik bevatten chemische
bestanddelen die de plastic laag van de machine flink
kunnen aantasten. Gebruik geen wasbenzine,
terpentine, verfverdunners of soortgelijke produkten.
Zorg ervoor dat het binnenste van de machine droog
blijft en dompel de machine (of gedeelten ervan) nooit
onder in water of een andere vloeistof.
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij verklaren dat deze elektrische machines:
CD700, KX1600, KX1682, KX1683 in overeenstemming
zijn met 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,
EN61000, EN60355, EN55104, EN60555
Niveau van de A-gewogen geluidsdruk 68dB(A)
Niveau van het A-gewogen geluidsvermogen 81dB(A)
Hand/arm gewogen vibratie <2.5m/s2
Brian Cooke - Hoofd Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, Co. Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Het beleid van Black & Decker is gericht op het
voortdurend verbeteren van onze produkten, daarom
behouden wij ons het recht voor produktspecificaties
te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
51
CD700 KX1600-1683 ML p40-56
51
07/01/2000, 3:38 pm
Bruksanvisning for varmluftpistol
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Advarsel! Når man bruker elverktøy skal de
grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner alltid følges for
å minimalisere risikoen for støt, personskade eller
brann. Les bruksanvisningen nøye før verktøyet tas i
bruk og oppbevar bruksanvisningen. Foruten
nedenforstående instruksjoner, følg alltid
vernebestemmelsene fra Statens Arbeidstilsyn.
• Hold arbeidsområdet rent. Rotete arbeidsflater
innbyr til skader.
• Tenk på arbeidsmiljøet. Utsett ikke elverktøyet for
regn. Bruk ikke verktøyet på fuktige eller våte steder.
Ha godt arbeidslys. Bruk ikke verktøyet i nærheten
av lettantennelige væsker eller gasser.
• Beskytt deg mot elektrisk støt. Unngå kroppskontakt
med jordede deler (f.eks. rør,radiatorer, ovner,
kjøleskap). Ved ekstreme arbeidsforhold (f.eks. høy
fuktighet, metallstøv osv.) kan den elektriske
sikkerheten økes ved tilkobling av jordfeilsbryter.
• Hold barn vekk. La ikke andre personer komme i
kontakt med elverktøyet eller ledningen. Hold andre
vekk fra arbeidsområdet.
• Oppbevar verktøyet sikkert. Når verktøyet ikke
brukes skal det oppbevares på et tørt sted, utenfor
rekkevidden til barn.
• Ikke overbelast verktøyet. Du arbeider sikrere
innenfor det angitte effektområdet.
• Bruk riktig elverktøy. Ikke tving verktøyet til arbeider
som er beregnet på kraftigere verktøy. Bruk f.eks.
ikke en sirkelsag til å sage av kvister og grener.
• Kle deg riktig. Ikke bruk løsthengende klær eller
smykker. De kan feste seg i bevegelige deler.
Gummihansker og sklisikre sko anbefales for
utearbeider. Bruk hårnett dersom du har langt hår.
• Bruk vernebriller for å hindre at spon blåser inn i
øynene, noe som kan forårsake skade. Dersom det
blir mye støv kan maskinen kobles til en støvsuger.
• Ikke ødelegg ledningen. Bær ikke maskinen etter
ledningen eller trekk i ledningen for å ta ut kontakten
fra vegguttaket. Utsett ikke ledningen for varme, olje
eller skarpe kanter.
• Fest arbeidsstykket. Bruk skrutvinger eller et
skrustykke for å holde fast arbeidsstykket. Det er
sikrere enn å bruke hånden og du får begge
hendene fri til å jobbe med.
• Strekk deg ikke for mye. Ha godt fotfeste og balanse.
• Pass på tilbehøret. Hold de skarpe og rene. Følg
instruksjonene for vedlikehold av tilbehøret.
Kontroller ledningen regelmessig og få den reparert
av et autorisert verksted dersom den er skadet.
•
•
•
•
•
•
•
Kontroller skjøteledningen regelemessig og bytt den
ut dersom den er skadet. Hold håndtakene rene og
fri for olje og fett.
Ta kontakten ut av vegguttaket når verktøyet ikke er
i bruk, før service og ved skifte av tilbehør.
Fjern nøkler. Kontroller at nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før verktøyet startes.
Unngå uavsiktlig innkobling. Bær ikke tilkoblet
verktøy med fingeren på strømbryteren. Sjekk at
strømbryteren er avslått når du kobler verktøyet
til strøm.
Utendørs skjøteledninger. Ute skal det kun brukes
skjøteledninger som er beregnet for dette bruk.
Vær oppmerksom. Se på det du gjør. Bruk sunn
fornuft. Bruk ikke verktøyet når du er trett.
Kontroller verktøyet mot skader før du kobler til
strøm. Før videre bruk skal defekte deler og evt.
andre skader repareres. Kontroller at de bevegelige
delene fungerer skikkelig og ikke klemmer, at ingen
deler er sprukket, at alle deler er skikkelig montert.
En verneanordning eller annen del som er skadet
skal skiftes av et autorisert serviceverksted, dersom
ikke annet er oppgitt i bruksanvisningen. Ødelagte
strømbrytere må skiftes hos et fagverksted. Bruk
ikke elverktøyet dersom strømbryteren ikke kan
slås på/av.
For din personlige sikkerhet. Bruk kun tilbehør og
ekstrautstyr som er anbefalt i bruksanvisningen og
katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan
medføre risiko for personskade.
Ta vare på disse instruksjonene!
EKSTRA SIKKERHETSINSTRUKSJONER
FOR VARMLUFTPISTOLER
• Slå alltid av pistolen før du legger den fra deg.
• Ekstrem forsiktlighet må utvises ved fjerning av
maling. Avskalling, rester og damp fra maling kan
inneholde bly, som er giftig. Alle bygninger fra før
1960 kan ha blitt malt tidligere med blyholdig maling
som nå er dekket med andre malingslag. Så snart
malingen er avsatt på overflater kan man etter
kontakt fra hånd til munn, komme til å svelge bly.
Eksponering til selv små blymengder kan føre til
ugjenkallelig skade av hjerne eller nervesystemet
Unge barn og ufødte er spesielt sårbare. Man må
verken røyke, spise eller drikke på et arbeidssted
som kan være forurenset av bly. Blybasert maling
skal kun fjernes av en profesjonell person og må
ikke fjernes med varmepistol.
52
CD700 KX1600-1683 ML p40-56
52
07/01/2000, 3:38 pm
NORGE
• Når du fjerner maling, må du passe på at
arbeidsområdet er avlukket. Du bør benytte
støvmaske.
• Pass på at malingen ikke svis. Bruk den integrerte
skraperen som følger med. Ellers hold munnstykket
minst 25mm fra overflaten, da dette vil holde
temperaturen under 450˚C, som er påkrevd. Hvis du
skraper i vertikal retning, må du skrape ovenfra og
nedover, slik at ikke malingen kan falle inn i varmluftpistolen og begynne å brenne. Kast alt malingsavfall
på sikker måte, og sørg for at arbeidsområdet
rengjøres nøye etter at jobben er fullført.
• Bruk ikke utstyret i fuktige områder, der det kan
finnes brennbare gasser eller i nærheten av
lettantennelige stoffer. Mellomrom bak hengeplater
og hulrom i tak, gulv og vegger i hus med
bærekonstruksjoner av tre, kan inneholde brennbare
materialer. Sjekk før du bruker varmluftpistolen.
• Vent til pistolen er helt avkjølt før du legger
den vekk.
• Sørg for tilstrekkelig ventilasjon når du bruker
varmluftpistoler, da det kan oppstå giftige gasser.
• Bruk ikke pistolen som hårtørker! Lufttemperaturen er mye høyere enn på en hårtørker.
• Pass på at det ikke kommer hindringer foran
luftinntaket eller munnstykkeutslippet, da dette kan
forårsake overoppheting, slik at pistolen blir skadet.
• Rett ikke varmluftstrålen mot personer eller dyr.
• Ta ikke på metallmunnstykket. Det blir svært varmt,
og holder seg varmt i opptil 30 minutter etter bruk.
• Legg ikke munnstykket inntil noe under eller rett
etter bruk.
• Stikk ikke gjenstander inn i munnstykket. Da kan
du få støt. Se ikke inn i munnstykket mens pistolen
er i bruk, på grunn av den høye temperaturen
apparatet produserer.
• Pass på at det ikke fester seg maling på
munnstykket eller skrapen, da den kan antenne
med tid.
Ta vare på disse instruksjonene!
DOBBELTISOLERT
Ditt verktøy er dobbeltisolert. Det betyr at alle
eksterne metalldeler er elektrisk isolert fra
strømkilden. Dette oppnås ved at en ekstra
bariære plasseres mellom de elektriske og
mekaniske delene. Dobbeltisolering betyr øket
elektrisk sikkerhet og gjør at maskinen ikke
trenger å være jordet.
Merk! Dobbeltisolering erstatter ikke normal
forsiktighet. Isoleringen finnes for å gi øket
beskyttelse mot skade som kan oppstå pga.
elektrisk isoleringsfeil i maskinen.
SKJØTELEDNING
Skjøteledning opp til 30m kan brukes uten at kraften blir
dårligere.
Obs! Skjøteledning skal kun brukes dersom dette er
absolutt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brann og elektrisk støt. Kontroller at
skjøteledningen ikke er skadet.
MILJØ
Når produktet er utslitt, leveres produktet til et
egnet oppsamlingssted/kildesortering som
finnes i din kommune, eller til et Black & Decker
serviceverksted.
SERVICE
Dersom det skulle oppstå feil på maskinen, lever den
alltid inn til et autorisert Black & Decker serviceverksted.
Se aktuell prisliste/katalog for øvrig informasjon eller
kontakt Black & Decker (Norge) A/S.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner endres, dette vil ikke bli meddelt sepparat.
GARANTI OG SERVICE
Black & Decker (Norge)A/S garanterer i henhold til
garantivilkår som finnes hos Black & Decker (Norge)
A/S. Disse inneholder bl.a: Black & Decker (Norge) A/S
garanterer at maskinen er uten material-eller
fabrikasjonsfeil ved levering. Garantien gjelder
24 måneder fra levering. Black & Decker påtar seg
kostnadsfritt å reparere eller bytte ut maskinen etter
eget valg. For å påberope feil som omfattes av
garantien skal kjøperen underrette nærmeste
Black & Decker autoriserte serviceverksted om feilen
innen fjorten dager etter at feilen oppdages. Kjøperen
skal kunne fremvise kvittering, faktura eller annet
kjøpsbevis som viser hvor og når maskinen ble kjøpt.
Kjøperen skal for egen regning levere maskinen
udemontert til nevnte serviceverksted eller til
kjøpsstedet. For konsumentkjøp gjelder dessuten
Kjøpsloven som regulerer forholdet mellom forhandler
og kunde.
TILBEHØR
Black & Decker tilbyr en komplett serie av tilbehør.
For ytterligere informasjon henvend deg til en
Black & Decker forhandler. Bruk bare Black & Decker
eller Piranha orginaltilbehør.
53
CD700 KX1600-1683 ML p40-56
53
07/01/2000, 3:38 pm
NORGE
TEKNISKE DATA
Verktøyets lydnivå er overenstemmende med
gjeldende EU-lover. Bruk hørselvern dersom lydnivået
er ubehagelig.
CD700 KX1600 KX1682 KX1683
Strømforbruk
1400W 1400W 1600W 1600W
Kabellengde
2m
3m
3m
3m
Bryterposisjon 1 550˚C 550˚C 140˚C 140˚C
Bryterposisjon 2 560˚C 380˚C
Bryterposisjon 3 560˚C
Produktet ditt har alle eller noen av disse funksjonene.
Merk: Denne bruksanvisningen dekker også
bestillingsnumre som slutter på en bokstavl.
På emballasjen finner du informasjon om ditt produkt.
BESKRIVELSE
1
•
;
;
;;
4
•
2
•
BRUKE VARMLUFTPISTOLEN
•
3
•
•
5
1
•
•
4
3
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
Munnstykke
Av/på-bryter for varme
Luftinntak
Støtte
Opphengingsring
2
•
5
HÅNDTERE VARMLUFTPISTOLEN
Legg ikke hånden over ventilasjonsåpningene og
blokker ikke disse åpningene på annen måte.
Da hindres luftstrømmen gjennom pistolen, og den kan
overopphetes. Varmluftpistolen er utformet for bruk
med én hånd.
Kun KX1682,
KX1683:
Når du skal slå på
varmluftpistolen,
skyver du den
orange bryteren
(2) forover til
posisjon 1, 2 eller 3 (posisjon 3 finnes bare på KX1683).
Bryterposisjonene tilsvarer varmenumrene i tabellen.
Når du vil slå av varmluftpistolen, skyver du den orange
bryteren bakover til posisjon (O).
Kun CD700,
KX1600:
For å slå
varmepistolen på,
trykker du på
vippebryteren slik
at ‘I’-posisjonen
er trykket inn.
For å slå
varmepistolen av,
trykker du på
vippebryteren slik at ‘0’-posisjonen er trykket inn.
Obs: Vent i et par sekunder før du bruker pistolen, slik
at elementet får tid til å varmes opp. Ved første gangs
bruk kan det komme litt røyk fra varmluftpistolen. Dette
er normalt og slutter snart.
54
CD700 KX1600-1683 ML p40-56
54
07/01/2000, 3:38 pm
NORGE
AVKJØLING
Under bruk blir munnstykket til varmluftpistolen
ekstremt varmt. Vær forsiktig når pistolen skal avkjøles
etter bruk.
Kun KX1682, KX1683:
Du kan få avkjølingen til å gå raskere ved å stille den
oransje bryteren til varmeposisjon 1 i et par minutter
før du slår av varmluftpistolen.
Etter at du har
slått den av,
henger du opp
varmluftpistolen i
opphengingsringen
(5) eller plasserer
den som vist i
“Frittstående
drift”. La pistolen avkjøles i minst 30 minutter.
Kun KX1682, KX1683:
Veltesikring gjør at varmluftpistolen ikke kan plasseres
med munnstykket ned. Dette er for å beskytte
overflaten som varmluftpistolen plasseres på.
FRITTSTÅENDE DRIFT
Varmluftpistolen
kan brukes mens
den står på
støtten (4).
Munnstykket må
alltid peke bort fra
deg. Fest
ledningen, slik at
varmluftpistolen
ikke kan bli
trukket av støtten.
Berør ikke
munnstykket, og
pass på at du ikke mister noe inn i det. Steng forsiktig
av varmluftpistolen, og la den avkjøles (se ‘Avkjøling’).
;;
;;
SETTE PÅ SKRAPEN (KUN KX1682, KX1683)
Gjør slik:
Kontroller at varmluftpistolen er kald.
Sett åpningen på
2
skrapebladet på
linje med sporet
på bladholderen
1
og plasser den
under festeskruen.
Obs: Kontroller at
hullet i skrapen er
til venstre for skruen i bladholderen.
Stram festeskruen. Plasser bladholderen over
munnstykket.
Sjekk at den er
plassert. Det
hevede området i
bladholderen
festes i åpningen
på munnstykket.
Stram
klemmeskruen til
bladholderen.
FJERNE MALING
Når du fjerner
maling i nærheten
av glass, må du
beskytte glasset
fra varmen.
Black & Decker
leverer et
glassbeskyttelsesmunnstykket til
dette formålet. Varmluftpistolen egner seg ikke til å
fjerne maling på vinduer med metallkarm. Dette er fordi
varmen fra pistolen ledes gjennom metallet, og kan
føre til at glasset sprekker. Skrap i treets retning der
det er mulig. Arbeid ikke for lenge på samme sted.
Da kan overflaten antenne.
Kun KX1682, KX1683:
Varmluftpistolen brukes med skrapeblad når du skal
fjerne maling.
Gjør slik:
Pass på at
munnstykket er
avkjølet, og
monter
skrapebladet.
Hold varmluft30-40°
pistolen slik at
skrapebladet
settes på overflaten i en vinkel på 30-40°. Når malingen
mykner, skraper du grundig. Prøv deg frem for å finne
ut hvor lenge du bør ha på varmen for å få optimalt
resultat. Skrap av den oppmykede malingen straks.
Hvis ikke, blir den hard igjen. Pass på at det ikke
bygger seg opp gammel maling og annet smuss på
skrapen. Det kan antenne. Rengjør skrapebladet med
kniv hvis den dekkes av maling/smuss. Når du skraper
vertikale overflater, bør du skrape ovenfra og nedover,
55
CD700 KX1600-1683 ML p40-56
55
07/01/2000, 3:38 pm
NORGE
slik at ikke noe kan falle inn i munnstykket.
Obs: Når maling fjernes nært glass, bruk et
glassbeskyttelsesmunnstykke i stede for skrapebladet det er nødvendig å bruke en manuell skarpe for å fjerne
malingen.
Kun CD700, KX1600:
Varmepistolen er spesielt utformet til å mykne maling
og lakk slik at det skal kunne fjernes ved hjelp av en
håndskraper av god kvalitet.
Gjør slik:
Påfør den varme luften på området som skal fjernes.
Når malingen mykner, skraper du grundig. Prøv deg
frem for å finne ut hvor lenge du bør ha på varmen for å
få optimalt resultat. Skrap av den oppmykede malingen
straks. Hvis ikke, blir den hard igjen.
CE SAMSVARSERKLÆRING
Vi bekrefter at verktøyene:
CD700, KX1600, KX1682, KX1683
er overens med 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN61000, EN60355, EN55104, EN60555
Veid lydtrykk er 68dB (A)
Veid lydeffekt er 81dB (A)
Hånd/Arm veid vibrasjon er <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
ANDRE BRUKSOMRÅDER FOR VARMLUFTPISTOLEN
Lav varme (kun KX1682, KX1683):
• Tørke maling og lakk.
• Fjerne klistremerker og dekorasjoner.
• Påføre og fjerne voks (f.eks. skismøring).
• Tørke vått tre.
• Krympe plast og isolasjonsrør.
• Tine frosne rør.
Middels varme (kun KX1683):
• Sveise plast.
• Bøye plastrør og -ark.
• Løsne fastrustede/stramme mutre og metallskruer.
Høy varme (CD700, KX1600, KX1682, KX1683):
• Fjerne maling og lakk.
• Tenne grillen.
• Lodde rørledd.
TILBEHØR
A9883 Glassbeskyttelse
A9884 Skjæreflektor
A9887 Konisk munnstykke
A9881 Fiskehale
A9890 Utstyrspakke som inkluderer alt ovenfor
RENGJØRING
Bruk kun en mild såpe og en fuktig klut ved rengjøring.
Mange rengjøringsmiddel inneholder kjemikalier som
kan skade plasten. Bruk aldri bensin, terpentin, aceton,
eller lignende produkter. Sjekk at det ikke kommer
væske inn i maskinen, senk heller ikke maskinen ned i
noen form for væske.
56
CD700 KX1600-1683 ML p40-56
56
07/01/2000, 3:38 pm
Manual do utilizador de pistola de ar quente
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Atenção! Quando estiver a utilizar ferramentas
eléctricas, deve sempre tomar em consideração todas
as precauções básicas de segurança para evitar o
risco de incêndio, choque eléctrico e danos pessoais.
Para uma utilização segura
• Mantenha sempre limpa a área de trabalho. Areas
de trabalho desarrumadas podem implicar
acidentes.
• Ter em atenção ao ambiente do local de trabalho.
Não deve expôr as ferramentas eléctricas à chuva
nem usá-las em locais húmidos ou molhados.
Mantenha a sua área de trabalho bem iluminada.
Não usar as ferramentas eléctricas onde haja risco
de incêndio ou explosão.
• Previna-se contra choques eléctricos. Evitar o
contacto do corpo com superfícies ligadas à terra
(tubos, irradiadores, frigoríficos, etc.).
• Mantenha as crianças afastadas. Não as deve
deixar mexer nas ferramentas ou na extensão de
cabo. Todos os visitantes devem ser mantidos
afastados da área de trabalho.
• Guarde as ferramentas. Sempre que não estiverem
em uso, as ferramentas devem ser guardadas em
locais secos e seguros (com fechadura) longe do
alcance das crianças.
• Não forçe a ferramenta. Fará melhor o seu trabalho
e de um modo mais seguro se a máquina for
utilizada segundo a sua função.
• Use a ferramenta correcta. Não utilize ferramentas
ou acessórios para amadores em trabalhos pesados
que exigem máquinas profissionais. Não utilize
ferramentas para trabalhos que não são indicados;
por exemplo, não use uma serra circular para cortar
ramos ou troncos.
• Vista-se adequadamente. Não use roupas folgadas
ou bijutaria pois podem ficar presas nas partes
móveis da máquina. É recomendado o uso de luvas
de borracha e calçado anti-derrapante (sola de
borracha) quando trabalhar no exterior. Se tiver o
cabelo comprido apanhe-o ou use uma protecção.
• Use óculos de segurança. Use uma máscara ou
óculos de protecção sempre que a operação origine
muito pó ou seja efectuada em locais fechados.
• Não maltrate o cabo. Não deverá nunca transportar
a ferramenta pelo cabo, nem deverá puxar por este
para desligá-la da corrente. Mantenha o cabo
afastado do calor, óleo e bordos afiados.
• Fixe a peça a trabalhar. Use grampos ou um
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dispositivo para suster a sua peça de trabalho.
É mais seguro do que usar a sua mão, e fica assim
com ambas as mãos livres para manusear a
sua máquina.
Não se incline demasiadamente. Mantenha-se
numa posição de pé e bem equilibrada.
Faça uma manutenção cuidada das ferramentas.
Mantenha as ferramentas afiadas e limpas para que
funcionem melhor e com maior segurança. Siga as
instruções no que se refere à lubrificação e
substituição dos acessórios. Inspeccione
periodicamente os cabos e, se verificar que estes
estão danificados, mande-os reparar num centro de
assistência técnica. Mantenha as mãos secas,
limpas e sem óleo nem gordura.
Desligue as ferramentas. Desligue as ferramentas
quando não as estiver a utilizar, antes de as mandar
para o centro de assistência técnica e quando
estiver a substituir acessórios (por exemplo:
lâminas, brocas e cortantes).
Retire as chaves reguladoras e as chaves de
porcas. Verifique se retirou da ferramenta as chaves
reguladoras e as chaves de porcas, antes de a ligar.
Evite ligar a máquina inadvertidamente. Não
transporte uma ferramenta ligada à corrente com
dedo no interruptor. Certifique-se de que o
interruptor está desligado antes de ligar a ficha do
cabo da máquina à tomada de corrente.
Utilize cabos de extensão para utilizaçao ao ar
livre. Quando utilizar uma ferramenta ao ar livre,
utilize apenas cabos marcados e concebidos para
tal.
Mantenha-se atento. Esteja atento ao que está a
fazer. Seja cuidadoso. Não trabalhe se estiver
cansado.
Coloque o equipamento de extracção de poeiras.
Se as ferramentas estiverem preparadas para a
colocação do extractor de poeiras, certifique-se de
que este está bem colocado e a ser bem utilizado.
Verifique se existem componentes danificados.
Quando pretender utilizar de novo uma ferramenta,
verifique prévia e cuidadosamente se o resguardo
ou qualquer outro componente estão danificados,
de forma a saber se a máquina pode funcionar
eficazmente e com segurança. Verifique o
alinhamento e as juntas dos componentes móveis;
veja se estes estão partidos ou mal montados,
e tenha em atenção quaisquer outras condições
que possam afectar o bom funcionamento da
57
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
57
07/01/2000, 3:37 pm
PORTUGUÊS
máquina. O resguardo ou os componentes
danificados deverão ser reparados ou substituídos
num centro de assistência técnica, salvo indicação
em contrário, dada neste manual de instruções.
Mande substituir os interruptores defeituosos num
centro de assistência autorizado. Não utilize a
ferramenta se o interruptor estiver danificado.
• Atenção! A utilização de acessórios não
recomendados neste manual de instruções pode
constituir um risco para segurança do utilizador.
• Deixe a reparação da ferramenta a cargo de um
técnico especializado. Este aparelho eléctrico está
em conformidade com as principais regras de
segurança. As reparações só devem ser efectuadas
por técnicos especializados e com peças de origem,
pois caso contrário, o utilizador poderá ser alvo de
danos pessoais graves.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS PARA
PISTOLAS DE AR QUENTE
• Desligue sempre a pistola de ar quente antes de
a pousar.
• Deve-se ter extremo cuidado ao remover tinta, pois
os residuos e os vapores da tinta contém chumbo,
que é venenoso. Os predios pré-1960, podem ter
sido pintados com tinta contendo chumbo, e
pondendo ter várias camadas de tinta.Exposiçoês,
mesmo que curtas ao chumbo, podem causar danos
cerebrais en o sistema nervoso irreversivess.
Crianças e mulheres grávidas são particularmente
vulneràveis. Nâc fume, coma ou beba na área de
trabalho que esteja, ou possa estar contaminada
por chumbo. Tintas baseadas em chumbo, devem
ser apenas removidas por profissionais, e nunca
com uma pistola de ar quente.
• Quando estiver a efectuar a remoção de tintas,
deverá assegurar-se de que a área de trabalho se
encontra devidamente isolada. É aconselhável a
utilização de máscara contra pó.
• Não queime a tinta. Utilize o raspador integral, em
caso contrário mantenha a pistola de ar quente a
pelo menos 25mm da superficie a trabalhar, e
mantenha a temperatura estável abaixo dos 450˚C.
Se está a efectuar a raspagem a partir de uma
posição vertical, deverá fazê-lo de cima para baixo,
de forma a evitar que a tinta caia no interior da
pistola e se inflame. Elimine os resíduos de tinta de
forma segura e assegure-se de que a área de
trabalho se encontra bem limpa após terminado o
mesmo.
• Não utilize a pistola de ar quente em ambientes
húmidos, junto de materiais combustíveis, ou perto
de gases inflamáveis.
As cavidades por detrás de painéis, tectos soalhos
e paredes podem conter materiais inflamáveis.
Verifique-as antes de utilizar a pistola de ar quente.
• Deixe que a pistola de ar quente arrefeça
totalmente antes de a guardar.
• Assegure-se de que existe uma ventilação
adequada quando utilizar a pistola de ar quente,
porque a sua utilização pode provocar a emissão de
gases tóxicos.
• Não utilize a pistola de ar quente como secador de
cabelo! A temperatura do ar produzido pela pistola
é muito superior à dos secadores de cabelo.
• Não bloqueie as entradas de ar nem o bocal da
pistola de ar quente. Se o fizer, poderá causar o
sobreaquecimento da ferramenta, danificando-a.
• Não diriga o jacto de ar quente para as outras
pessoas.
• Não toque no bocal metálico durante a utilização
da pistola de ar quente. O bocal da pistola atinge
temperaturas elevadas durante a sua utilização.
Depois de desligada, aguarde um mínimo de
30 minutos para que a pistola arrefeça
completamente.
• Não encoste o bocal da pistola de ar quente a
qualquer superfície durante ou imediatamente após
a utilização da pistola.
• Não introduza nehum objecto estranho no bocal da
pistola, porque poderá provocar um choque
eléctrico.
• Não deve aproximar os olhos do bocal da pistola de
ar quente durante a sua utilização, porque as
temperaturas produzidas são muito elevadas.
• Não permita que a tinta adira à lâmina de raspar,
porque esta poderá incendiar-se após alguns
momentos.
Guarde estas instruções!
ISOLAMENTO DUPLO
A ferramenta está duplamente isolada, o que
significa que todas as peças metálicas externas
estão isoladas da tomada de alimentação. Este
isolamento duplo obtém-se por meio de uma
camada de material de isolamento, colocada
entre as peças eléctricas e mecânicas. Assim,
a ferramenta não necessita de ser ligada à terra.
Nota: O isolamento duplo não substitui as
58
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
58
07/01/2000, 3:37 pm
PORTUGUÊS
precauções de segurança normais, que devem
ser cumpridas durante a utilização desta
ferramenta. O sistema de isolamento serve como
protecção adicional contra ferimentos
resultantes de uma possível falha no isolamento
eléctrico interno da ferramenta.
SEGURANÇA ELÉCTRICA
Assegure-se que a fonte de energía é igual à voltagem
indicada na placa de caracteristicas. Esta máquina é
fornecida com um cabo de dois fios condutores.
EXTENSÕES DE CABO
Pode utilizar até 30 metros (100 pés) de cabo de
extensão com dois fios condutores da Black & Decker,
sem que isso implique uma perda de potência.
FERRAMENTAS VELHAS E O MEIO AMBIENTE
Se algum dia quiser substituir a sua ferramenta
ou chegar à conclusão de que esta já não tem
nenhuma utilidade, pense na protecção do meio
ambiente. Os centros de assistência técnica da
Black & Decker aceitam as suas ferramentas
antigas, destruindo-as de uma forma
ecologicamente segura.
GARANTIA BLACK & DECKER
Se esta máquina apresentar algum defeito de material
ou fabrico, dentro dos 24 meses seguintes à data da
sua aquisição, a Black & Decker garante quer a
reparação, por substituição das peças defeituosas,
quer a eventual substituição da própria máquina,
sem quaisquer encargos desde que:
• A máquina seja entregue em qualquer centro de
assistência autorizado da Black & Decker
acompanhada de um documento comprovativo da
sua compra.
• A máquina tenha sido utilizada de acordo com a sua
especificação profissional ou amadora.
• A máquina não tenha sido utilizada para trabalhos
profissionais se estiver catalogada para uso
amador.
• Não tenha sido tentada qualquer reparação por
pessoal não autorizado pela Black & Decker.
SERVIÇO PÓS-VENDA DA BLACK & DECKER
A Black & Decker tem à sua disposição, a nivel
nacional, uma rede de assistência técnica, delegação
própria, concessionários e reparadores autorizados,
cujo objectivo é prestar-lhe um serviço excelente e
reparações rápidas, onde poderá, também, encontrar
os acessórios e peças necessárias para que possa
usufruir de todas as potencialidades da sua máquina.
Peças ou acessórios não genuínos Black & Decker
podem danificar ou reduzir as capacidades da sua
máquina e pôr em perigo a sua utilização. A garantia
da máquina pode ser afectada em tais circunstancias.
A NOSSA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA
É objectivo da Black & Decker que os seus clientes
estejam totalmente satisfeitos, quer com os seus
produtos quer com o seu serviço pós-venda. Para
tanto não hesite em contactar o centro de assistência
mais próximo da sua área sempre que entender
necessário.
ACESSÓRIOS
O desempenho da sua máquina depende em muito dos
acessórios que utilizar. A Black & Decker garante um
padrão de qualidade elevado no fabrico dos seus
acessórios, que foram concebidos para garantir um
máximo rendimento da sua ferramenta. Ao adquiri-los,
está a garantir um melhor rendimento da sua máquina.
DADOS TÉCNICOS
O nível de pressão sonora desta ferramenta está de
acordo com a legislação da CEE. Deverá usar
protectores para os ouvidos quando utilizar esta
ferramenta.
CD700 KX1600 KX1682 KX1683
Potência
1400W 1400W 1600W 1600W
Comprimento do
cabo
2m
3m
3m
3m
Posição 1 do
interruptor 550˚C 550˚C 140˚C 140˚C
Posição 2 do
interruptor 560˚C 380˚C
Posição 3 do
interruptor 560˚C
Este produto possui algumas ou todas estas
características.
Nota: Este manual é ainda válido para números de
catálogo que possuam mais letras como sufixo.
Ver a embalagem da máquina para mais detalhes
sobre o produto.
DESCRIÇÃO
1. Bocal
2. Interruptor de ligar/desligar e regulação de calor
3. Orifícios de entrada de ar
4. Suportes
5. Aro para pendurar a pistola de ar quente
59
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
59
07/01/2000, 3:37 pm
PORTUGUÊS
1
•
;
;
;;
4
•
2
•
•
3
•
•
5
•
•
1
4
3
•
•
2
•
5
MANUSEAMENTO DA PISTOLA DE AR QUENTE
Não coloque as
mãos sobre os
orifícios de
ventilação nem os
bloqueie de
alguma forma.
Se o fizer limitará
a entrada de ar e
provocará o
sobreaquecimento
da ferramenta.
A pistola de ar
quente foi
concebida para ser
utilizada apenas
com uma mão.
UTILIZAÇÃO DA PISTOLA DE AR QUENTE
Aenas nos
modelos
KX1682, KX1683:
Para ligar a
pistola de ar
quente, coloque o
interruptor laranja
(2) na posição 1, 2 ou 3 (posição 3 apenas disponível no
modelo KX1683). Os números de posição representam
a potência calorífica descrita no quadro de
características. Para desligar a pistola de ar quente,
coloque o interruptor laranja na posição off (O).
Apenas no
modelo CD700,
KX1600:
Para ligar a
pistola de ar
quente pressione
o interruptor
rotativo,
colocando-o na
posição ‘I’. Para
desligar a pistola
de ar quente pressione o interruptor rotativo,
colocando-o na posição ‘O’.
Nota: Deixe a pistola de ar quente aquecer durante
alguns segundos antes de a utilizar. Pode acontecer
que, ao ser ligada, se desprenda um pouco de fumo da
pistola de ar quente. Esta ocorrência é normal, e em
geral dura apenas alguns segundos.
ARREFECIMENTO
Durante a utilização da pistola de ar quente, o bocal da
mesma atinge temperaturas muito elevadas. Depois da
sua utilização é necessário tomar muito cuidado
durante o arrefecimento da pistola de ar quente.
Apenas nos modelos KX1682, KX1683:
Para acelerar o processo de arrefecimento, coloque o
interruptor laranja na posição 1 durante alguns
minutos antes de desligar a pistola de ar quente.
Uma vês
desligada,
pendure a pistola
de ar quente
utilizando o
respectivo anel
(5), ou coloque-a
na posição
indicada na
60
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
60
07/01/2000, 3:37 pm
PORTUGUÊS
interior do
suporte da lâmina
deverá encaixar
na reentrância do
bocal. Aperte o
parafuso de
aperto do suporte
da lâmina.
“Utilização da pistola de ar quente em posição
estacionária”. Deixe a pistola arrefecer durante pelo
menos 30 minutos.
Apenas nos modelos KX1682, KX1683:
Um dispositivo anti-deslizante impede que a pistola de
ar quente seja colocada com o bocal voltado para
baixo, evitando deste modo danificar a superfície em
que a ferramenta seja colocada.
UTILIZAÇÃO DA PISTOLA DE AR QUENTE EM
POSIÇÃO ESTACIONÁRIA
A pistola de ar
quente foi
concebida de
forma a permitir a
sua utilização em
posição
estacionária,
apoiada nos
respectivos
suportes (4).
Tenha o cuidado
de apontar
sempre a pistola
de ar quente para longe do corpo. Fixe o cabo da
pistola de ar quente, de maneira a impedir qualquer
deslize acidental da ferramenta. Não toque no bocal da
pistola de ar quente, e certifique-se de que nada seja
introduzido no mesmo. Desligue a pistola de ar quente
com cuidado, e deixe-a arrefecer (ver o procedimento de
arrefecimento).
;;
;;
COLOCAÇÃO DA LÂMINA DE RASPAR
(APENAS NOS MODELOS KX1682, KX1683)
Proceda da seguinte forma:
Certifique-se que a pistola de ar quente está fria.
Alinhe a ranhura
da lâmina de
2
raspar com a
saliência do
1
suporte da lâmina
e coloque o
mesmo debaixo
do parafuso
retentor.
Nota: Certifique-se que o orifício do raspador está para
a esquerda do parafuso do suporte da lâmina.
Aperte o parafuso retentor. Coloque o suporte da
lâmina sobre a saída do bocal. Certifique-se de que o
mesmo se encontra alinhado. A pequena saliência no
RASPAGEM DE TINTA
Sempre que
efectuar
raspagem perto
de superfícies em
vidro, será
necessário
proteger o vidro
do calor.
A Black & Decker
proporciona um bocal com protecção para vidro, para
essas situações, que deverá ser utilizado no lugar da
lâmina de raspar. A pistola de ar quente não é
adequada para a raspagem de janelas com caixilhos
de metal, porque o calor produzido pela pistola
propaga-se à armação e poderá quebrar o vidro.
Trabalhe em faixas horizontais, sempre que possível,
seguindo a direcção do veio da madeira. Evite manter
a pistola de ar quente apontada ao mesmo ponto da
superfície a decapar durante demasiado tempo,
porque esta poderá queimar-se ou inflamar-se.
Apenas nos modelos KX1682, KX1683:
A pistola de ar quente foi concebida para, em conjunto
com a lâmina de raspar, efectuar a raspagem de tinta.
Proceda da seguinte forma:
Certifique-se de
que o bocal se
encontra frio e
coloque a lâmina
de raspar.
30-40°
Segure a pistola
de ar quente de
forma a que a lâmina de raspar forme um ângulo de
30° a 40° com a superfície a raspar. Quando a tinta
amolecer, raspe com firmeza. Tente establecer um
intervalo de tempo para aplicação do calor que lhe
permita obter os melhores resultados. Raspe
imediatamente a tinta amolecida, antes que esta
endureça novamente. Evite a acumulação de tinta e
resíduos na lâmina de raspar, porque estes são
fácilmente inflamáveis. Caso se verifique qualquer
61
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
61
07/01/2000, 3:37 pm
PORTUGUÊS
acumulação de resíduos, limpe a lâmina de raspar com
uma faca. Sempre que efectuar raspagem em
superfícies verticais, faça-o de cima para baixo, de
forma a evitar que os resíduos caiam no bocal da
pistola de ar quente.
Nota: Quando decadar um objecto perto de vidro, use
um bocal protector, em vez de um raspador laminado.
É necessàrio um raspador manual para remover a tinta.
Apenas no modelo CD700, KX1600:
A sua pistola de ar quente foi concebida para
amolecer tintas e vernizes, permitindo a sua remoção
com a ajuda de uma espátula manual, de qualidade.
Proceda da seguinte forma:
Dirija o fluxo de ar quente para a área que pretende
raspar. Quando a tinta amolecer, raspe com firmeza.
Tente establecer um intervalo de tempo para aplicação
do calor que lhe permita obter os melhores resultados.
Raspe imediatamente a tinta amolecida, antes que esta
endureça novamente.
LIMPEZA
Use um sabão suave e um pano húmido para limpeza
da pistola de ar quente. A maioria dos produtos de
limpeza domésticos, contém substâncias químicas que
podem danificar o corpo plástico. Também não deve
utilizar diluentes, vernizes ou petróleos para esse
efeito. Não deixe que nenhum líquido entre para o
interior da pistola e nunca a mergulhe em líquido
algum.
CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos que os produtos:
CD700, KX1600, KX1682, KX1683
estão de acordo com 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN61000, EN60355, EN55104, EN60555
Pressão sonora 68dB (A)
Potência sonora 81dB (A)
Vibração <2.5m/s2
OUTRAS UTILIZAÇÕES PARA A PISTOLA DE AR QUENTE
Calor mínimo (apenas nos modelos KX1682, KX1683):
• Secagem de tinta e verniz.
• Remoção de colas e adesivos.
• Aplicação e decapagem de cera (por exemplo, skis).
• Secagem de madeira molhada antes do seu
tratamento.
• Contracção térmica de coberturas de pvc e de
tubos de isolamento.
• Descongelação de canos.
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Black & Decker reserva-se o direito de alterar as
características dos seus produtos sem aviso prévio.
Calor médio (apenas no modelo KX1683):
• Colagem de plásticos.
• Moldagem de canos e placas de plástico.
• Remoção de porcas e parafusos de metal
enferrujados/demasiado apertados.
Calor máximo (CD700, KX1600, KX1682, KX1683):
• Remoção de tintas e vernizes.
• Acender churrascos.
• Soldadura de juntas de canalização.
ACESSÓRIOS
A9883 Protector de vidro
A9884 Difusor
A9887 Bico conico
A9881 Bico rectangular
A9890 Protector de vidro, Difusor, Bico conico e
Bico rectangular
62
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
62
07/01/2000, 3:37 pm
Kuumailmapistooli
TURVALLISUUSOHJEET
Varoitus! Käytettäessä sähkötyökaluja tulee näitä
perusohjeita aina noudattaa. Perusohjeiden
noudattaminen vähentää sähköiskujen,
henkilövaurioiden ja tulipalon riskiä. Lue käyttöohje
tarkkaan ennen kuin otat työkalun käyttöön ja säilytä
se. Noudata näiden ohjeiden lisäksi
Työsuojeluhallituksen ohjeita.
• Pidä työskentelyalue siistinä. Poista mahdolliset
esteet välttyäksesi vaurioilta.
• Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi.
Älä altista sähkötyökaluja sateelle äläkä käytä niitä
kosteissa tai märissä paikoissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
• Suojaa itsesi sähköiskuilta. Vältä kontaktia sähköä
johtaviin esineisiin (esim. putkiin, pattereihin, liesiin,
jääkaappeihin). Erityisolosuhteissa (esim. suuri
kosteus, metallipölyn synty jne.) voit lisätä
turvallisuuttasi esikytkemällä maadoituskytkimen.
• Pidä lapset poissa työskentelyalueelta. Älä anna
ulkopuolisten koskettaa sähkötyökalua tai sen
johtoa. Kaikkien tulee pysytellä poissa
työskentelyalueelta.
• Säilytä työkalu hyvin. Kun et käytä sähkötyökalua,
säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä, että
paikka on lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset
ylety sinne.
• Älä ylikuormita työkalua. Työskentelysi on
turvallisempaa, kun käytät työkalua oikein.
• Käytä oikeaa työkalua. Käytä työkalua ainoastaan
sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu. Esim. älä
sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
• Pue itsesi oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä
ulkona työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset,
käytä hiusverkkoa.
• Käytä suojalaseja. Käytä suojalaseja estääksesi
lastujen lentämisen silmiisi. Ne voivat aiheuttaa
vahinkoa näöllesi. Mikäli työstäessä syntyy paljon
pölyä, voidaan kone liittää teollisuuspölynimuriin.
• Huolehdi sähköjohdon kunnosta. Älä koskaan kanna
sähkötyökalua johdosta äläkä irrota pistoketta
seinästä vetämällä johdosta. Älä altista sähköjohtoa
kuumuudelle, öljyille tai teräville reunoille.
• Kiinnitä työstökappale kunnolla. Käytä
ruuvipuristinta tai ruuvikappaletta, jotta
työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Näin saat
molemmat kädet vapaaksi työhön.
• Älä kurottele. Seiso tukevasti ja tasapainossa.
• Hoida työkalua huolella. Pidä työkalu terävänä ja
puhtaana. Seuraa ohjeita työkalun hoidosta ja
vaihdosta. Tarkista johdon kunto säännöllisesti,
ja mikäli se on rikki, vie se johonkin tunnettuun
ammattiliikkeeseen korjattavaksi. Tarkista myös
jatkojohto säännöllisesti ja vaihda se, mikäli se on
vahingoittunut. Pidä kahva kuivana ja puhtaana
äläkä altista sitä öljylle ja rasvalle.
• Ota pistoke pois seinästä, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat koneeseen
tarvikkeita.
• Poista avaimet. Poista säätöavaimet ja
asennustyökalut koneesta ennenkuin käynnistät sen.
• Vältä tahatonta käynnistämistä. Älä kanna konetta
sormet virrankatkaisijalla sen ollessa kytkettynä
seinään. Tarkista, että virrankatkaisija on pois päältä
laittaessasi pistokkeen seinään.
• Jatkojohdot ulkokäytössä. Ulkona työskennellessä
tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja ja siten
merkittyjä jatkojohtoja.
• Ole tarkkaavainen. Keskity työhösi. Käytä tervettä
järkeä. Älä käytä sähkötyökalua ollessasi väsynyt.
• Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennenkuin
laitat johdon seinään. Ennen koneen ottamista
jatkuvaan käyttöön tarkista turvalaitteet ja koneen
osat. Näin varmistat, että kone toimii niin kuin pitää
ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä jää
kiinni mihinkään, että kaikki osat ovat kunnossa ja ne
on oikein asennettu, ja että muut olosuhteet, jotka
voivat vaikuttaa käyttöön, ovat kunnossa. Vika
suojajärjestelmässä tai jokin viallinen osa tulee
vaihtaa tai korjata jossain tunnetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeessa ei toisin
sanota. Viallinen virrankatkaisija vaihdetaan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua, mikäli
virrankatkaisija ei toimi kunnolla.
• Turvallisuudeksesi. Käytä vain niitä lisävarusteita ja
-laitteita, joita suositellaan käyttöohjeessa ja
tuotekuvastossa. Jonkin muun laitteen käyttö
saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
LISÄTURVAOHJEITA KUUMAILMAPISTOOLEILLE
• Kytke puhallin aina pois toiminnasta, kun lasket
sen alas.
• Ole erittäin varovainen poistaessasi maalia.
Maalilastut ja -höyry voivat sisältää myrkyllistä
lyijyä. Ennen vuotta 1960 rakennetut talot voivat olla
maalattu lyijyä sisältävällä maalilla, jonka päälle on
63
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
63
07/01/2000, 3:37 pm
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sitten myöhemmin maalattu. Mikäli suu tai kädet
joutuvat kosketuksiin lyijyä sisältävän maalin kanssa
(esim. maalilastuista, pölystä, jne.), voi tästä seurata
vahinkoja. Altistuminen alhaiselle lyijymäärälle voi
aiheuttaa parantumattomia vahinkoja aivoihin ja
hermojärjestelmään. Sikiöt sekä pienet lapset ovat
erityisen alttiita tämän tyyppiselle altistumiselle. Älä
syö, juo tai tupakoi alueella, joka on tai voi olla
saastunut lyijyllä. Lyijypitoisen maalin saa poistaa
ainoastaan ammattimaalari. Tälläistä maalia ei saa
poistaa kuumailmapistoolilla!
Varmista, että työalue on suljettu, ennen
lyijypitoisten maalien poistamista. Hengityssuojan
käyttö on suositeltavaa. Älä tupakoi, syö tai juo
sellaisessa paikassa, missä saattaa olla lyijyä ilmassa.
Älä polta maalia. Käytä aina kiinteää raaputinta, jos
sellainen on toimitettu koneen mukana. Mikäli
raaputinta ei ole, tulee suutin pitää vähintään 25
mm:n etäisyydeltä pinnasta. Tällöin lämpötila pysyy
alle vaaditun 450°C. Jos kaavit pystysuoraa pintaa,
kaavi ylhäältä alaspäin, ettei maali putoa takaisin
puhaltimelle ja syty palamaan. Heitä pois kaikki
maalijätteet asianmukaisesti ja puhdista
työskentelyalue kunnolla kun olet lopettanut.
Älä käytä työkalua kosteissa olosuhteissa tai
paikassa, missä saattaa olla syttyviä kaasuja tai
lähellä räjähtäviä aineita. Puurunkoisten talojen
pehmeiden levyjen, sisäkattojen ja lattiapinnoitteiden
takana sekä seinien ilmaraoissa saattaa olla syttyviä
aineita. Tarkista ennen pistoolin käyttöä.
Anna koneen jäähtyä kunnolla ennen kuin laitat
sen säilöön.
Varmista, että ilmastointi on riittävä, sillä
kuumailmapistoolia käytettäessä voi muodostua
myrkyllisiä höyryjä.
Älä käytä hiustenkuivaajana! Kuumailmapistoolin
ilman lämpötila on huomattavasti korkeampi kuin
hiustenkuivaajan.
Älä tuki ilmanottoaukkoa tai suuttimen aukkoa, sillä
se saattaa aiheuttaa suurta lämmönnousua ja kone
saattaa vahingoittua.
Älä puhalla kuumaa ilmaa muita ihmisiä kohti.
Älä kosketa metallisuutinta, sillä se kuumenee
käytön aikana ja pysyy kuumana 30 minuuttia
käytön jälkeen.
Älä aseta suutinta mitään vasten käytön aikana tai
välittömästi sen jälkeen.
Älä laita mitään suuttimen sisälle, sillä se saattaa
aiheuttaa sähköiskun. Älä katso suuttimen sisälle
käytön aikana, puhallin puhaltaa erittäin kuumaa ilmaa.
• Älä anna maalin kerääntyä suuttimeen tai
kaapimeen, sillä se saattaa syttyä tuleen.
Säilytä nämä ohjeet!
KAKSOISERISTYS
Työkalusi on kaksoiseristetty. Se tarkoittaa sitä,
että kaikki ulkoiset metalliosat on sähköisesti
eristetty virtalähteestä. Tämä tapahtuu
laittamalla eristyskaide sähköisten ja
mekaanisten osien väliin. Tällöin työkalun
maadoittaminen ei ole tarpeen.
Huom! Kaksoiseristys ei korvaa normaalia
varovaisuutta. Eristys on tehty työkalun
suojaamiseksi vauriolta, joka aiheutuu työkalun
sisäisestä sähköisestä eristysviasta.
JATKOJOHTO
Työkalun kanssa voidaan käyttää jopa 30m pitkää
jatkojohtoa ilman tehohävikkiä. Huom! Jatkojohtoa
tulee käyttää vain, jos se on ehdottoman tarpeellista.
Viallisen jatkojohdon käyttäminen voi johtaa tulipaloon
ja sähköiskuun. Käyttäessäsi jatkojohtoa varmistu siitä,
ettei se ole vaurioitunut.
YMPÄRISTÖ
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Black & Deckerin
huoltopisteeseen.
HUOLTO
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltopisteeseen
korjattavaksi. (Tietoja saat uusimmasta
tuoteluettelostamme/hinnastostamme tai ota yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn).
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
Ympäri maan sijaitsevilta Black & Deckerin
huoltoliikkeiltä saat aina huoltoa koneeseesi. Kuinka
menetellä, siitä tarkemmin alla. Meillä on kunnia tarjota
Sinulle erinomaista huoltoa, nopeita korjauksia sekä
laaja ja hyvä varaosavalikoima. Tule käymään
huoltoliikkeissämme ja kokeile!
TAKUUN SISÄLTÖ
Black & Decker Oy takaa, että laitteessa ei ollut
materiaali- tai valmistusvikaa silloin, kun laite toimitettiin
ostajalle. Takuu ei kata ostajan tavallisesti hoitamia
64
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
64
07/01/2000, 3:37 pm
SUOMI
asennus- tai säätötoimenpiteitä, laitteen tavanomaisesta
käytöstä johtuvaa kulumista tai muutosta, normaalia
huoltoa tai käyttöohjeiden vastaisesta laitteen hoidosta
tai käytöstä, laitteen hoitamatta jättämisestä,
ylirasituksesta, tavanomaista intensiivisemmästä
käytöstä tai muusta epätavallisesta käyttämisestä,
uudelleen rakentamisesta, muuttamisesta tai muusta
asiattomasta toimenpiteestä taikka muusta sellaisesta
ostajan toimenpiteestä johtuvaa virhettä. Takuu on
voimassa 24kk ostopäivästä. Edellytyksenä takuuetujen
saamiselle on, että ostaja ilmoittaa virheestä lähimmälle
Black & Decker Oy:n valtuuttamalle korjaamolle
14 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä tai siitä,
kun ostajan olisi pitänyt huomata laitteessa olevan
virheen. Ostajan on tällöin esitettävä laitteen
ostoajankohtaa ja -paikkaa osoittava kuitti, lasku tai muu
ostotodistus. Ostaja on velvollinen omalla
kustannuksellaan toimittamaan laite purkamattomana
sanottuun korjaamoon. Kulutuskaupan osalta
noudatetaan lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä
kuluttajasuojalain säännöksiä.
OHJEET VIAN SATTUESSA
Toimita kone mahdollisimman pian Black & Deckerin
valtuuttamaan korjaamoon. Mikäli laitteessasi on vielä
takuu voimassa (24kk ostopäivästä), toimita ostokuitti
tai takuutodistus koneen mukana huoltoon.
Black & Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa on
takuun kattama virhe korjataan ilman kustannuksia
ostajalle tai vaihdetaan uuteen laitteeseen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan. Laitteen
korjauksen tai vaihtoehtoisesti vaihdon lisäksi
Black & Decker Oy:llä ei ole muuta laitteeseen liittyvää
vastuuta lukuunottamatta vastuuta tahallisesti tai
törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta
vahingosta. Black & Decker Oy ei kuitenkaan missään
olosuhteissa vastaa seurannais- tai välillisistä
vahingoista. Mikäli kulloinkin voimassa olevan lain tai
vallitsevan oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin, että
Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä takuuehdoissa
tarkoitettua laajempi, on näihin takuuehtoihin sisältyvät
vastuunrajoitukset lain tai oikeuskäytännön sallimissa
rajoissa kuitenkin otettava huomioon mahdollista
korvausvelvollisuutta tai korvauksen määrää
rajoittavina ehtoina.
TARVIKKEET
Black & Decker tarjoaa täydellisen sarjan tarvikkeita
koneeseesi. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä
lähimpään Black & Deckerin jälleenmyyjään. Käytä
vain Black & Deckerin tai Piranhan alkuperäisiä tarvikkeita.
TEKNISET TIEDOT
Työkalun melutaso vastaa voimassa olevia EUsäädöksiä. Käytä kuulosuojaimia, mikäli melutaso on
häiritsevää.
CD700 KX1600 KX1682 KX1683
Teho
1400W 1400W 1600W 1600W
Johdon pituus
2m
3m
3m
3m
Kytkimen asento 1 550˚C 550˚C 140˚C 140˚C
Kytkimen asento 2 560˚C 380˚C
Kytkimen asento 3 560˚C
Tässä koneessa on joitakin tai kaikki näistä
ominaisuuksista. Huom: Tämä käyttöopas kattaa myös
tuotenumerot, jotka päättyvät kirjaimeen. Katso
pakkauksesta laitettasi koskevia tietoja.
KUVAUS
1
•
;
;
;;
4
•
2
•
•
3
•
•
5
1
•
•
4
3
•
•
2
•
1.
2.
3.
4.
5.
5
Suutin
Päälle/pois, lämpöasetuksen kytkin
Ilmanottoaukot
Jalustat
Ripustusrengas
KUUMAILMAPISTOOLIN KÄSITTELY
Älä laita käsiäsi tuuletusaukkojen päälle äläkä tuki
niitä millään lailla, sillä se estää ilmaa virtaamasta
elementtien lävitse ja aiheuttaa ylikuumenemista.
Kuumailmapistooli on tarkoitettu yhdellä kädellä
käytettäväksi.
65
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
65
07/01/2000, 3:37 pm
SUOMI
JÄÄHDYTYS
Kuumailmapistoolin suutin tulee käytössä erittäin
kuumaksi. Erityistä huolellisuutta on noudatettava
jäähdytettäessä konetta käytön jälkeen.
Vain KX1682, KX1683-mallissa:
Nopeuttaaksesi jäähdyttämistä, aseta oranssinvärinen
kytkin 1-lämpöasentoon muutaman minuutin ajaksi,
ennen kuin otat sen pois päältä.
Kun olet ottanut
koneen pois
päältä, ripusta se
ripustuskoukusta
(5) tai aseta se
“Jalustimien
käyttö” esitetyllä
tavalla. Anna jäähtyä vähintään 30 minuuttia.
Vain KX1682, KX1683-mallissa:
Suojaustoiminnon ansiosta konetta ei voi asettaa
suutin alaspäin, minkä takia pinta, jolle puhallin
asetetaan ei vaurioidu.
JALUSTIMIEN KÄYTTÖ
KUUMAILMAPISTOOLIN KÄYTTÖ
Vain KX1682,
KX1683-mallissa:
Käynnistä kone
painamalla
oranssinväristä
kytkintä (2)
eteenpäin 1-, 2tai 3-asentoon
(3-asento ainoastaan KX1683-mallissa). Asennon
numero edustaa taulukossa ilmoitettua lämpötilaa.
Sammuta kone vetämällä oranssinvärinen kytkin
takaisin, niin että O (pois toiminnasta) tulee näkyviin.
Vain CD700, KX1600-mallissa:
Käynnistä
kuumailmapistooli
painamalla kytkin
“I”-asentoon.
Sammuta
kuumailmapistooli
painamalla kytkin
“O”-asentoon.
Huom: Anna laitteen lämmetä muutaman sekunnin ajan
ennen käyttöä. Koneesta saattaa alussa tulla hieman
savua. Tämä on tavallista ja loppuu pian.
Kuumailmapistooli
on suunniteltu
niin, että sitä
käytetään sen
ollessa jalustoilla
(4). Suuntaa kone
aina itsestäsi
poispäin. Aseta
johto niin, ettei se
vedä konetta pois
jalustoilta. Älä
koske suutinta ja
huolehdi siitä,
ettei suuttimeen putoa mitään. Sammuta kone varovasti,
ja anna sen jäähtyä (katso jäähdytystoimenpiteitä).
;;
;;
KAAPIMEN ASETUS (VAIN KX1682, KX1683
-MALLISSA)
Toimi seuraavasti:
Varmista, että kuumailmapistooli on kylmä.
Aseta
2
kaavinlastan lovi
kohdakkain terän
pidikkeessä
1
olevan ulkoneman
kanssa ja aseta
se kiinnitysruuvin
alle.
66
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
66
07/01/2000, 3:37 pm
SUOMI
Huom! Tarkista, että kaapimen reikä on vasemmalle
terän pidikkeen ruuvista.
Kiristä ruuvi.
Aseta lastan
pidike suuttimen
aukon päälle.
Varmista, että ne
on keskitetty.
Lastan pidikkeen
sisällä oleva pieni
uloke lukkiutuu
suuttimessa olevaan syvennykseen. Kiristä lastan
pidikkeen kiristysruuvi.
MAALIN POISTO
Lasin vieressä
olevaa kohtaa
kaavittaessa on
tärkeää, että lasi
suojataan
lämmöltä.
Black & Deckerillä
on tähän
tarkoitukseen
lasia suojaava suutin. Kuumailmapistoolia ei voi
käyttää metallikehyksisten ikkunoiden kaavintaan,
koska metalli johtaa koneesta tulevan lämmön lasiin ja
saattaa särkeä sen. Kaavi puun syiden suuntaan aina
kun se on mahdollista. Älä pysyttele yhdessä kohdassa
liian pitkään, sillä pinta saattaa hiiltyä tai syttyä palamaan.
Vain KX1682, KX1683-mallissa:
Kuumailmapistoolin kanssa käytettävä kaavinlasta on
suunniteltu käytettäväksi maalin poistoon.
Toimi seuraavasti:
Varmista, että
suutin on
jäähtynyt ja
kiinnitä
kaavinlasta. Pitele
kaavinlastalla
30-40°
varustettua
kuumailmapistoolia
kosketuksessa pintaan 30-40˚ kulmassa. Kun maali
pehmenee, kaavi lujasti. Kokeilemalla opit kuinka
kauan lämpöä tarvitsee puhaltaa saavuttaaksesi
parhaan tuloksen. Kaavi pehmentynyt maali
välittömästi tai se kovettuu uudestaan. Varo, ettei
lastalle keräänny maalia tai roskia, sillä ne saattavat
syttyä palamaan. Jos lastalle kerääntyy maalia tai
roskia, puhdista se veitsellä. Pystysuoria pintoja
kaapiessasi kaavi aina alaspäin, etteivät roskat putoa
suuttimeen.
Huom! Poistaessasi maalia lasin sisältä käytä
lasisuutinta kaavinlastan sijaan - maali täytyy
kaapia käsin.
Vain CD700, KX1600-mallissa:
Kuumailmapistooli on suunniteltu pehmentämään
maalia ja lakkaa, jotta se voidaan poistaa
hyvälaatuisella käsikaapimella.
Toimi seuraavasti:
Kohdista kuuma ilma sille alueelle, minkä haluat
puhdistaa. Kun maali pehmenee, kaavi lujasti.
Kokeilemalla opit kuinka kauan lämpöä tarvitsee puhaltaa
saavuttaaksesi parhaan tuloksen. Kaavi pehmentynyt
maali välittömästi tai se kovettuu uudestaan.
KUUMAILMAPISTOOLIN MUITA
KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA
Alhaista lämpöä voidaan käyttää (vain KX1682,
KX1683-mallissa):
• Maalin ja lakan kuivaamiseen.
• Tarrojen ja koristeiden poistamiseen.
• Vahaamiseen ja vahan poistoon (esim. suksien).
• Märän puun kuivaamiseen ennen täyttämistä.
• Muovisen pakkausmateriaalin ja eristysputkien
kutistamiseen.
• Jäätyneiden putkien sulattamiseen.
Keskilämpöä (KX1683-mallissa) voidaan käyttää:
• Muovien hitsaamiseen.
• Muoviputkien ja -levyjen taivuttamiseen.
• Ruostuneiden tai kireiden muttereiden ja
metalliruuvien löysentämiseen.
Korkeaa lämpöä voidaan käyttää (CD700, KX1600,
KX1682, KX1683):
• Maalien ja lakkojen poistamiseen.
• Grillin sytyttämiseen.
• Putkiliitosten yhteenjuottamiseen.
TARVIKKEITA
A9883 Lasisuulake
A9887 Pyöreä suulake
A9881 Leveä suulake
A9890 Suulakesarja
PUHDISTUS
Käytä vain mietoa saippuaa ja kosteaa riepua koneen
puhdistamiseen. Monissa puhdistusaineissa on
kemikaaleja, jotka saattavat vahingoittaa muovia.
Älä koskaan käytä bensiiniä, tärpättiä, asetonia,
valopetroolia tai vastaavia tuotteita. Pidä huoli, ettei
67
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
67
07/01/2000, 3:37 pm
SUOMI
kosteutta pääse koneeseen, äläkä koskaan upota
konetta mihinkään nesteeseen.
CE-VAATIMUKSENMUKAISUUSTODISTUS
Vakuutamme että työkalut:
CD700, KX1600, KX1682, KX1683
ovat 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,
EN61000, EN60355, EN55104, EN60555 mukaiset
Mitattu melupaine 68dB (A)
Mitattu meluteho 81dB (A)
Käsi/käsivarsi tärinä <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
68
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
68
07/01/2000, 3:37 pm
Bruksanvisning för varmluftspistol
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Varning! När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid följas för
att minska risken för elektriska stötar, personskada och
brand. Läs bruksanvisningen noga innan verktyget tas i
bruk och spara bruksanvisningen. Förutom
nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddstyrelsens regler.
• Håll arbetsområdet i ordning. Nedskräpade ytor och
arbetsbänkar inbjuder till skador.
• Tänk på arbetsmiljöns inverkan. Utsätt inte
elverktyg för regn. Använd inte elverktyg på fuktiga
eller våta platser. Ha bra belysning över arbetsytan.
Använd inte elverktyg i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
• Skydda Dig mot elektriska stötar. Undvik
kroppskontakt med jordade delar (t.ex. rör,
radiatorer, spisar, kylskåp). Vid extrema
arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst av
metalldamm osv.) kan den elektriska säkerheten
ökas genom att förkoppla en jordfelsbrytare.
• Håll barn borta. Låt inte andra personer komma i
kontakt med elverktyg eller sladden. Alla personer
skall hållas borta från arbetsområdet.
• Förvara verktyg säkert. När elverktyget inte används
skall de förvaras på ett torrt, högt placerat ställe,
inlåsta, utom räckhåll för barn.
• Överbelasta inte elverktyg. Du arbetar bättre och
säkrare inom det angivna effektsområdet.
• Använd rätt elverktyg. Tvinga inte elverktyget att
göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd inte elverktyg för ändamål de inte är
avsedda för t.ex. använd inte handcirkelsåg för att
såga av kvistar eller vedträ.
• Klä Dig rätt. Bär inte löst hängande kläder eller
smycken. De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar
och halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
• Använd skyddsglasögon. Använd skyddsglasögon
för att förhindra att spån blåser in i Dina ögon vilket
kan förorsaka skada. Om mycket damm uppstår kan
maskinen anslutas till en industridammsugare.
• Misshandla inte sladden. Bär aldrig verktyget i
sladden och använd inte sladden för att ta ut
kontakten från uttaget. Utsätt inte sladden för värme,
olja eller skarpa kanter.
• Sätt fast arbetsstycket. Använd skruvtvingar eller ett
skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är
säkrare än att använda handen och Du får bägge
händerna fria för arbetet.
• Sträck Dig inte för mycket. Se till att Du alltid har
säkert fotfäste och balans.
• Sköt tillbehören med omsorg. Håll tillbehören
skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande
skötsel och byte av tillbehör. Kontrollera
elverktygets sladd regelmässigt och få den
reparerad hos en erkänd fackverkstad om den är
skadad. Kontrollera förlängningssladdar
regelmässigt och byt ut dem om de är skadade. Håll
handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
• Ta ut kontakten från uttaget när elverktyg inte är i
bruk, innan service och vid byte av tillbehör.
• Tag bort nycklar. Kontrollera att nycklar och
justerverktyg har tagits bort från elverktyget innan
det startas.
• Undvik oavsiktlig inkoppling. Bär inte anslutna
elverktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att
strömbrytaren är frånslagen när Du ansluter
stickkontakten till uttaget.
• Förlängningssladdar utomhus. Utomhus skall endast
användas förlängningssladdar som är tillåtna för
utomhusbruk och märkta för detta.
• Var uppmärksam. Titta på det Du gör. Använd sunt
förnuft. Använd inte elverktyget när Du är trött.
• Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget. Innan fortsatt
användning av elverktyget skall eventuellt skadade
skyddsanordningar och andra defekta delar
kontrolleras noggrant för att fastställa om de fortsatt
kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda
funktionen. Kontrollera att de rörliga delarna
fungerar oklanderligt och inte klämmer, att inga
delar är brutna, att alla delar är riktigt monterade
och att andra förhållanden som kan påverka driften
stämmer. En skyddsanordning eller annan del, som
är skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte elverktyget
om strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
• För Din personliga säkerhet. Använd endast
tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Användning av
annat verktyg eller tillbehör än vad som
rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för personskada.
SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR
VARMLUFTSPISTOLER
• Stäng alltid av verktyget innan du lägger det ifrån dig.
69
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
69
07/01/2000, 3:37 pm
SVERIGE
• Stor försiktighet bör iakttagas vid färgborttagning.
Färgskrap och ånga från färg kan innehålla bly som
är giftigt. Byggnader uppförda före 1960 kan vara
målade med färg som innehåller bly som sedan
täckts med ytterliggare färglager. Om mun eller
händer får kontakt med färg (färgskrap, damm etc.)
som innehåller bly kan det resultera i skada.
Exponering av låg blynivå kan resultera i obotlig
skada på hjärna och nervsystem. Små barn och
foster är speciellt känsliga för denna typ av
exponering. Rök, ät eller drick inte inom ett
arbetsområde som är, eller kan tänkas vara,
förorenat av bly. Blybaserad färg får endast tagas
bort av en professionell målare och skall inte tagas
bort med hjälp av en varmluftspistol.
• När färg tas bort bör det tillses att arbetsområdet är
tillslutet. Det rekommenderas att dammskyddande
ansiktsmask används.
• Bränn inte färgen. Använd alltid den inbyggda
skrapan om den är medlevererad. Om det inte finns
någon skrapa skall munstycket hållas på minst 25
mm avstånd från ytan eftersom temperaturen då blir
under erforderliga 450°C. Om du skrapar en vertikal
yta bör du skrapa nedåt för att förhindra att färgen
faller in i varmluftspistolen och börjar brinna. Kasta
bort alla färgrester på säkert sätt och se till att
arbetsområdet rengörs noga när arbetet avslutats.
• Använd inte verktyget i fuktiga omgivningar, där
antändbara gaser kan finnas eller i närheten av
andra antändbara material. Utrymmen bakom
smygtak, innertak och golv, samt i ihåliga väggar i
trähus, kan innehålla antändbara material.
Kontrollera innan varmluftspistolen används.
• Låt verktyget svalna helt innan det förvaras.
• Tillhandahåll tillräckligt med ventilation när
varmluftspistolen används eftersom giftiga ångor
kan bildas.
• Använd inte varmluftspistolen som hårtork!
Lufttemperaturen är avsevärt högre än en hårtorks.
• Täck inte över luftintagen eller munstycket, det kan
göra att överdriven värme byggs upp vilket
resulterar i skador på verktyget.
• Rikta inte varmluften mot andra människor.
• Ta inte på metallmunstycket eftersom det blir väldigt
hett under användning och fortsätter att vara varmt i
upp till 30 minuter efter användning.
• Se till att munstycket inte vidrör något när det
används och omedelbart efter användning.
• Stick inte in föremål i munstycket eftersom det kan
ge upphov till elektriska stötar. Försök inte titta in i
munstycket när verktyget är igång på grund av de
höga temperaturerna som produceras.
• Låt inte färg sitta fast på munstycket eller skrapan,
färgen kan antändas efter ett tag.
Spar dessa instruktioner!
DUBBELISOLERING
Ditt verktyg är dubbelisolerat. Det betyder att alla
externa metalldelar är elektriskt isolerade från
nätet. Det görs genom att placera isolerspärrar
mellan de elektriska och mekaniska detaljerna,
vilket gör det onödigt att jorda verktyget.
Observera! Dubbelisolering ersätter inte normal
försiktighet. Isoleringen finns för att ge ökat
skydd mot skada som uppstår på grund av
elektriskt isoleringsfel inuti maskinen.
FÖRLÄNGNINGSSLADD
Förlängningssladd upp till 30m längd kan användas
utan att kraften går förlorad. Obs! Förlängningssladd
skall endast användas om det är absolut nödvändigt.
Användning av felaktig förlängningssladd kan resultera
i brand och elektrisk stöt. Vid användning av
förlängningssladd, kontrollera att sladden inte är
skadad.
MILJÖ
När Din produkt är utsliten, skydda naturen
genom att inte slänga den tillsammans med
vanligt avfall. Lämna den till de
uppsamlingsställen som finns i Din kommun eller
till en Black & Decker serviceverkstad.
SERVICE
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Black & Decker AB.)
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående
specifikationer ändras vilket inte meddelas separat.
GARANTI
Black & Decker AB lämnar garanti enligt särskilda
garantivillkor som finns tillgängliga hos Black & Decker
AB. Dessa innebär bl.a: Black & Decker AB garanterar
att maskinen är fri från material- eller fabrikationsfel
vid leverans. Garantin gäller 24 månader från
leveransen. Black & Decker åtar sig att kostnadsfritt
reparera eller byta ut maskinen efter eget val. För att
rätt åberopa fel som omfattas av garanti skall köparen
underrätta närmaste Black & Decker auktoriserad
70
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
70
07/01/2000, 3:37 pm
SVERIGE
serviceverkstad om felet inom fjorton dagar efter det
att felet upptäckts eller bort upptäckas. Köparen skall
därvid uppvisa kvitto, faktura eller annat inköpsbevis
som visar var och när maskinen inköptes. Köparen är
skyldig att på egen bekostnad lämna maskinen
odemonterad till nämnda serviceverkstad eller till
inköpsstället. För konsumentköp gäller dessutom i
tillämpliga delar Konsumentköplagen som reglerar
förhållandet mellan återförsäljare och köpare.
TILLBEHÖR
Black & Decker erbjuder en komplett serie av
tillbehör. För närmare information, vänd Dig till en
av Black & Deckers återförsäljare. Använd bara
Black & Decker eller Piranha originaltillbehör.
Din produkt inkluderar några eller alla av dessa
funktioner.
Obs: Denna bruksanvisning täcker även
katalognummer med suffixet/s.
Se kartongen för detaljer angående produkten.
BESKRIVNING
;
;
;;
•
1
4
3
•
•
2
•
TEKNISKA DATA
Verktygets ljudnivå är i enlighet med gällande EGlagstiftning. Använd hörselskydd om ljudnivån upplevs
som störande.
CD700 KX1600 KX1682 KX1683
Effekt
1400W 1400W 1600W 1600W
Sladdlängd
2m
3m
3m
3m
Värmeinställning 1 550˚C 550˚C 140˚C 140˚C
Värmeinställning 2 560˚C 380˚C
Värmeinställning 3 560˚C
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
5
Munstycke
På/av, värmeinställningsbrytare
Luftintag
Ställ
Upphängningsring
ATT HANTERA VARMLUFTSPISTOLEN
Placera ej
händerna över
luftintagen eller
blockera dem på
något sätt. Detta
begränsar
luftflödet genom
elementen och
orsakar
överhettning.
Varmluftspistolen
är utformad att
användas med en
hand.
1
4
•
2
5
•
•
•
3
ATT ANVÄNDA VARMLUFTSPISTOLEN
Enbart KX1682,
KX1683:
För att sätta på
varmluftspistolen,
skjut den
orangefärgade
•
71
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
71
07/01/2000, 3:37 pm
SVERIGE
strömbrytaren (2) framåt mot läge 1, 2 eller 3 (läge 3
finns endast på KX1683). Lägena representerar
temperatur-inställningarna som beskrivs i tabellen. För
att stänga av varmluftspistolen, skjut den
orangefärgade strömbrytaren bakåt till O-läget (av).
Enbart CD700,
KX1600:
Tryck in
strömställaren i
“I”-läget för att
sätta på
varmluftspistolen.
Tryck in
strömställaren i
“0”-läget för att
stänga av varmluftspistolen.
Obs: Låt elementet värmas upp i några få sekunder innan
verktyget används. I början kan varmluftspistolen utveckla
rök. Detta är normalt och kommer strax att upphöra.
AVSVALNING
Varmluftspistolens munstycke blir extremt hett under
användning. Därför krävs stor försiktighet när
varmluftspistolen svalnar efter användning.
Enbart KX1682, KX1683:
För att snabba på avsvalningen kan den orangefärgade
strömbrytaren ställas in på värmeinställning 1 i några
minuter innan varmluftspistolen stängs av.
När
varmluftspistolen
stängts av, kan
den hängas upp i
ringen (5) eller
ställas på det sätt
som visas i
“Fristående drift”.
Låt verktyget svalna i minst 30 minuter.
Enbart KX1682, KX1683:
En skyddsfunktion hindrar varmluftspistolen från att
placeras med munstycket nedåt vilket ser till att ytan
på vilken verktyget placeras inte skadas.
FRISTÅENDE DRIFT
72
Varmluftspistolen
är utformad att
användas med
stället (4).
Rikta alltid
varmluftspistolen
bort från dig.
;;
;;
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
72
Säkra sladden för
att förhindra att
varmluftspistolen
dras ned från
stället. Tag ej på
munstycket och
se till att ingenting
trillar ned i munstycket. Stäng försiktigt av varmluftspistolen och låt den sedan svalna (se avsvalning).
MONTERING AV SKRAPA
Gör på följande sätt:
Kontrollera att varmluftspistolen är kall.
Rikta in skåran på
skrapans blad
2
med den
utskjutande delen
1
på bladhållaren
och positionera
den under
fästskruven.
Obs: Kontrollera att hålet i skrapan är till vänster om
skruven i bladhållaren.
Drag åt
fästskruven.
Placera
bladhållaren på
munstycksöppningen. Se till att
den är inriktad.
Den lilla
utskjutande delen
på insidan av bladhållaren kopplas in i fördjupningen
på munstycket. Drag åt bladhållarens klämskruv.
FÄRGBORTTAGNING
När färg
avlägsnas i
närheten av glas
måste glaset
skyddas från
värmen.
Black & Decker
tillhandahåller ett
glasskyddsmunstycke för detta ändamål. Varmluftspistolen lämpar sig
ej för färgborttagning på fönster med metallramar.
Värmen från varmluftspistolen leds genom metallen
och kan göra att glaset spricker. Skrapa i träets
fiberriktningen när detta är möjligt. Arbeta inte på ett
07/01/2000, 3:37 pm
SVERIGE
och samma ställe för länge eftersom ytan kan förkolna
eller antändas.
Enbart KX1682, KX1683:
Varmluftspistolen är utformad att användas med
skrapan för färgborttagning.
Gör på följande sätt:
Se till att
munstycket
svalnat och
montera
skraparbladet.
30-40°
Håll varmluftspistolen med skraparbladet i kontakt med
ytan i en vinkel på 30-40°. Skrapa med fasta tag när
färgen börjar mjukna. Experimentera för att fastställa
den tid som färgen behöver hettas upp för att få bästa
resultat. Skrapa bort den mjuka färgen omedelbart,
annars hårdnar den igen. Se till att färg och skräp inte
samlas på skrapan eftersom det kan antändas. Rengör
skraparbladet med en kniv om det behövs. När
vertikala ytor skrapas bör man skrapa nedåt för att
förhindra att skräp faller in i munstycket.
Obs: När färg tas bort intill glas, använd ett
glasskyddsmunstycke i stället för skraparbladet - en
vanlig handhållen skrapa används för att skrapa
bort färgen.
Enbart CD700, KX1600:
Varmluftspistolen är utformad att mjuka upp färg och
lack så att det kan avlägsnas med en handskrapa av
god kvalitet.
Gör på följande sätt:
Rikta in den heta luften på området som skall
behandlas. Skrapa med fasta tag när färgen börjar
mjukna. Experimentera för att fastställa den tid som
färgen behöver hettas upp för att få bästa resultat.
Skrapa bort den mjuka färgen omedelbart, annars
hårdnar den igen.
• Böjning av plaströr och ark.
• Borttagning av rostiga/hårt åtdragna muttrar och
metallskruvar.
Hög värme (CD700, KX1600, KX1682, KX1683):
• Borttagning av färg och lack.
• Tändning av utomhusgrillar.
• Lödning av röranslutningar.
TILLBEHÖR
A9883 Glasskyddsmunstycke
A9887 Koniskt munstycke
A9881 Rektangulärt munstycke
A9890 Set innehållande munstycken
RENGÖRING
Använd endast mild tvål och en något fuktig trasa vid
rengöring. Många rengöringsmedel innehåller
kemikalier som kan skada plasten. Använd aldrig
bensin, terpentin, aceton, lacknafta eller liknande
produkter. Se till att inte vätska kommer in i maskinen
och sänk heller aldrig ner maskinen i någon vätska.
CE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi förklarar att verktygen: CD700, KX1600, KX1682,
KX1683 överenstämmer med 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, 73/23/EEC, EN61000, EN60355, EN55104,
EN60555
Vägt ljudtryck är 68dB (A)
Vägt ljudeffekt är 81dB (A)
Hand/arm vägd vibration är <2.5m/s2
Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdo
ANDRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR
VARMLUFTSPISTOLER
Låg värme (enbart KX1682, KX1683):
• Torkning av färg och fernissa.
• Borttagning av klistermärken och dekorationer.
• Vaxning och avvaxning (t.ex. skidor).
• Torkning av vått virke innan fyllning.
• Krympning av pvc-höljen och isoleringsrör.
• Upptining av frusna rör.
Medelvärme (enbart KX1683):
• Svetsning av plast.
73
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
73
07/01/2000, 3:37 pm
TYP.
CD700 KX1600
®
2
104
105
101
106
115
108
107
102
118
109
111
109
110
103
113
112
114
05 / 96
E11969 / 373032
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
74
07/01/2000, 3:37 pm
TYP.
KX1682
1
103
111
109
104
105
101
116
118
102
106
115
108
107
110
114
102
113
102
109
117
112
122
05/96
E11963/371170-02
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
75
07/01/2000, 3:37 pm
TYP.
KX1683
1
103
111
109
104
105
101
116
118
102
106
115
108
107
110
114
102
113
102
119
109
117
112
122
05/96
E11965/371170-03
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
76
07/01/2000, 3:37 pm
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
77
07/01/2000, 3:37 pm
Part no: 373340-38 2/99.2
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
78
07/01/2000, 3:37 pm
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
79
07/01/2000, 3:37 pm
Er maskinen en gave?/Ist diese Maschine ein
Geschenk?/H µηχανή είναι δώρο?/Is this
product a gift?/¿Ha recibido usted esta
herramienta como regalo?/S’agit-il d’un
cadeau?/Si tratta di un regalo?/Kreeg u deze
Postnr./Postleitzahl/Kωδικ ς/Postcode/
Code postal/Código/Codice postale/Postcode/
Postnr./Código postal/Postinumero/Postnr.:
By/Wohnort/Π λη/Town/Ciudad/Ville/Cittá/
Plaats/By/Localidade/Paikkakunta/By:
Adresse/Adresse/∆ιεύθυνσηAddress/
Dirección/Adresse/Indirizzo/Adres/Adresse/
Morada/Osoite/Adress:
Navn/Name/Oνοµα/Name/Nombre/Nom/
Nome/Naam/Navn/Nome/Nimi/Namn:
Forhandler adresse
Händleradresse
∆ιεύθυνση αντιπροσώπου
Address of dealer
Dirección del detallista
Cachet du revendeur
Indirizzo del rivenditore
Adres van de dealer
Forhandlerens adresse
Morada do revendedor
Jälleenmyyjän osoite
Återförsäljarens adress
Er dette din første B&D maskine?/Ist dieses
Werkzeug-/Eίναι το εργαλείο αυτ -/Is this tool/¿Es esta herramienta que comprado-/Est-ce-/
Questo prodotto è-/Is deze machine-/Er dette
din første B&D maskin?/Esta ferramenta é-/
Onko tämä ensimmäinen B&D-koneesi?/
Är detta Din första B&D-velu?
machine cadeau?/Er maskinen en gave?/
Recebeu esta ferramenta como presente?/
Onko kone lahja?/Är maskinen en gåva?
Ja/Ja/Nαι/Yes/Sí/Oui/Si/Ja/Ja/Sim/
Kyllä/Ja
Nej/Nein/Oχι/No/No/Non/No/Nee/Nei/
Não/Ei/Nej
Hvor meget kostede maskinen?/Was war der
Preis dieses Werkzeuges?/Ποιά είναι η τιµή
του εργαλείου αυτού?/What was the price of
this tool?/¿Cual fue el precio de esta
herramienta?/Prix payé?/Quanto ha pagato
questo prodotto?/Wat was de prijs van dit
produkt?/Hvor meget kostet maskinen?/Que
preço pagou por esta ferramenta?/Paljonko
kone maksoi?/Hur myket kostade maskinen?
CD700
Cat. no. KX16_ _ / _ _ _
Ja/ein Erstkauf?/η πρώτη σας αγορά?/
your first purchase?/la primera de
este tipo?/un ler achat?/il suo primo
acquisto?/uw eerste aankoop?/Ja/a
sua primeira compra?/Kyllä/Ja
Nej/Ersatzkauf?/για αντικατάσταση?/a
replacement?/un reempalzo?/un
achat de remplacement?/una
sostituzione?/een vervanging?/Nei/
uma substitução?/Ei/Nej
Forhandler adresse/Händleradresse/∆ιεύθυνση
αντιπροσώπου/Address of dealer/Dirección del
detallista/Cachet du revendeur/Indirizzo del
rivenditore/Dealeradres/Forhandlerens
adresse/Morada do revendedor/Jälleenmyyjän
osoite/Återförsäljarens adress:
Indkøbsdato
Kaufdatum
Hµεροµηνία αγοράς
Date of purchase
Fecha de compra
Date d’achat
Data d’acquisto
Aankoopdatum
Innkjøpsdato
Data de compra
Ostopäivä
Inköpsdatum
• Venligst sæt kryds i ruden såfremt De
ikke måtte ønske at modtage information
fra anden virksomhed end Black & Decker.
• Bitte ankreuzen, falls Sie weiteres
Informationsmaterial von Black & Decker
erhalten möchten. • Παρακαλείσθε να
σηµειώσετε εάν δέν θέλετε να πάρετε
πληροφορίες άλλης εταιρείας εκτ ς της
Black & Decker. • Data protection act: Tick the
box if you prefer not to receive information from
us or others. • Señale en la casilla sino quiere
recibir información de otras empresas. • Si vous
ne souhaitez pas recevoir d’informations de la
part d’autres sociétés que Black & Decker,
cochez cette case. • Barrate la casella se non
desiderate ricevere informazioni da altre
aziende. • A.u.b.dit vakje aankruisen indien u
geen informatie wenst te ontvangen van andere
bedrijven dan Black & Decker. • Vennligst kryss
av dersom De ikke ønsker informasjon fra andre
bedrifter enn Black & Decker. • Por favor,
assinale com uma cruz se desejar receber
informação de outras empresas, além da
Black & Decker. • Merkitkää rasti ruutuun, mikäli
ette halua vastaanottaa informaatiota muulta
taholta kuin Black & Deckeriltä. • Vänligen
kryssa för i rutan om Ni inte vill ha information
från andra företag än Black & Decker.
• GARANTI KORT • GARANTIEKARTE • KAPTA EΓΓYHΣHΣ • GUARANTEE CARD • TARJETA DE GARANTÍA • CARTE DE GARANTIE
• TAGLIANDO DI GARANZIA • GARANTIE-KAART • GARANTI KORT • CARTÃO DE GARANTIA • TAKUUKORTTI • GARANTIBEVIS
Deutsch
Danmark
Παραρακαλώ κ ψτε αυτ το κοµµάτι και ταχύδροµήστε το
αµέσως µετά την αγορά του προι ντος σας στην διεύθυνση
της Black & Decker στην ελλάδα (βλέπε πάνω).
Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt ab, stecken ihn in einen
frankierten Umschlag und schicken ihn direkt an die
Black & Decker Adresse Ihres Landes.
Venligst klip denne del ud og send frankeret til Black & Decker
i dit land.
Português
Norge
Nederlands
Italiano
Leikkaa irti tämä osa, laita se oheiseen kuoreen ja postita
kuori yllä olevaan paikalliseen Black & Decker osoitteeseen.
Por favor, recorte esta parte, coloque-a num envelope selado e
endereçado e envie-o logo após a compra do seu produto para
o endereço da Black & Decker do seu país.
Vennligst klipp ut denne delen umiddelbart etter du har pakket
ut ditt produkt og legg det i en adressert konvolutt til
Black & Decker (Norge) A/S (se adresse over).
Knip dit gedeelte uit, zend het in een gefrankeerde,
geadresseerde envelop direct na uw aankoop naar het
Black & Decker-adres in uw land (zie boven).
Per favore ritagliate questa parte, inseritela in una busta con
francobollo e speditela subito dopo l’acquisto del prodotto
all’indirizzo della Black & Decker nella vostra nazione (vedi sopra).
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Strømsveien 344, 1081 Oslo
Erlaaer Straße 165, 1231 Wien
Rua Egas, Moniz 173, S. João do Estoril, 2768 Estoril Codex
Black & Decker, Suite 107, PN X65, Halfway Hse, 1685
Black & Decker Oy, Rälssitie 7C, 01510 Vantaa
Box 603, 421 26 Västra Frölunda
PO Box 821, Slough, Berkshire, SL1 3AR
Eλληνικα
Please complete this section immediately after the purchase of
your product and post it to the Black & Decker address in your
country (above). If you live in Australia or New Zealand, please
register by using the alternative guarantee card supplied.
Suomi
Nederland
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
UK & Ireland
English
Después de haber comprado su herramienta envie usted, por
favor, esta tarjeta a la central de Black & Decker en su país.
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Hejrevang 26B, 3450 Allerød
Black & Decker Str. 40, D-65510 Idstein
Black & Decker Eλλάς, Συγγρού 154, 17671 Kαλλιθέα
43883 Roda de Barà (Tarragona)
BP21, 69571 Dardilly Cedex
Rütistraße 14, 8952 Schlieren, Schweiz/Suisse
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)
Español
Sverige
Var vänlig klipp ur denna del. Skriv Ditt namn och adress på
ett frankerat kuvert, och sänd det genast till Black & Deckers
adress i DItt land (se ovan).
07/01/2000, 3:37 pm
80
CD700 KX1600-1683 ML p57-80
Belgique/België
Danmark
Deutschland
Eλλάς
España
France
Helvetia
Italia
Français
Découpez cette partie et envoyez-la sous enveloppe timbrée à
l’adresse de Black & Decker dans votre pays (voir ci-dessus),
ceci immédiatement après votre achat.
Part no: 373340-38 2/99.2
Download PDF

advertising