DW934 | DeWalt DW934 CIRCULAR SAW instruction manual

www.
.eu
DW934
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
2
4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
17
English (original instructions)
32
Español (traducido de las instrucciones originales)
44
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
58
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
72
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
86
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
100
Português (traduzido das instruções originais)
112
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
126
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
138
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
150
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
163
Figure 1
b
c
a
s
d
e
g
f
k
j
l
m
h
i
j
1
Figure 2
n
j
n
j
Figure 3
2
Figure 5
Figure 4
g
o
p
g
q
r
f
Figure 6
Figure 7
s
c
3
DANSK
METALRUNDSAV
DW934
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring
og indgående produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere til
professionelle brugere af elværktøj.
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
Tekniske data
Spænding
Type
Effekt
Tomgangshastighed
Klingediameter
Skæredybde
Klingens kropstykkelse
Klingens borehul
Vægt (uden batteripakke)
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
DW934
18
1
315
3,100
173
61
1,4
20
3,85
LPA (lydtryk)
KPA (lydtrykusikkerhed)
LWA (lydeffekt)
KWA (usikkerhed lydeffekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
103
4,1
114
4,1
V
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
Oplader
Forsyningsspænding VAC
Batteritype
Cirka Opladningstid min
Vægt
Samlede værdier for vibration (tre-akse vektorsum) fastslået
ifølge EN 60745:
Vibrationsværdier ah
ah =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
4
VDC
Ah
kg
Sikringer:
Europa
kg
DE9096
NiMH
18
2,4
1,0
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah
battery packs)
0,4
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2,0 Ah
battery packs)
0.52
230 V værktøj10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
DANSK
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DW934
DEWALT erklærer, at disse produkter, som er
beskrevet under “tekniske data” er konstrueret i
overensstemmelse med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
For yderligere oplysninger, kontakt DEWALT
på følgende adresse eller henvis til bagerst i
vejledningen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
19.09.2009
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og
instruktioner. Hvis ikke advarsler og
instruktioner følges kan det resultere
i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
5
DANSK
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
6
d)
e)
f)
g)
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, så som papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
berøring. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
DANSK
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
EKSTRA SPECIELLE
SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsinstruktioner for alle save
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
FARE: Hold hænderne væk fra
skæreområdet og klingen. Hold din
anden hånd på ekstrahåndtaget eller på
motorhuset. Hvis begge hænder holder på
saven, kan de ikke blive skåret af klingen.
Ræk ikke ind under arbejdsemnet.
Beskyttelsesskærmen kan ikke beskytte dig
imod klingen under arbejdsemnet.
Justér skæredybden til tykkelsen på
arbejdsemnet. Mindre end en hel tand
fra klingens tænder bør være synlig under
arbejdsemnet.
Hold aldrig det stykke, der skæres,
i hånden eller over dit ben. Fastgør
arbejdsemnet til et stabilt underlag. Det er
vigtigt at understøtte arbejdsemnet ordentligt
for at minimere, at klingen binder eller tab af
kontrol og personskade.
Hold kun fast i det elektriske værktøj på
de isolerede håndtagsflader, når der skal
saves i emner, hvor skæreværktøjet kan
berøre skjulte ledninger. Hvis det kommer
i kontakt med en strømførende ledning, kan
blotlagte metaldele på det elektriske værktøj
gøres strømførende og give stød til brugeren.
Ved langsnitning brug altid et
langsnitanlæg eller et lige hjørnestyr. Dette
forbedrer skærenøjagtigheden og reducerer
risikoen for, at klingen binder.
Brug altid klinger med den korrekte
størrelse og form (diamant kontra rund)
spændehuller. Klinger, som ikke passer til
det monterede hardware på saven, vil køre
excentrisk og medføre tab af kontrol.
Brug aldrig beskadigede eller ukorrekte
klingespændeskiver eller bolte.
Klingespændeskiverne og boltene er blevet
specielt designet til din sav til optimal
ydeevne og driftssikkerhed.
Placér dig på den ene side af klingen,
men ikke på linje med savklingen.
TILBAGESLAG kan medføre, at saven
springer baglæns (se Årsager til og
forebyggelse af tilbageslag).
j)
k)
FORSIGTIG: Klinger fortsætter med at
bevæge sig, efter strømmen er slået fra. Det
kan resultere i alvorlig personskade.
Undgå at skære i søm. Kontrollér for og
fjern alle søm fra tømmeret før skæring.
Årsager til og forebyggelse
af tilbageslag
– Tilbageslag er en omgående reaktion på en
savklinge, der er blokeret, binder eller sidder
skævt, og medfører en ukontrolleret sav,
som kører ud og ind af arbejdsemnet imod
operatøren;
– Når klingen er blokeret eller binder stramt, når
skæringen lukker sammen, standser klingen, og
motorreaktionen driver hurtigt enheden tilbage
imod operatøren;
– Hvis klingen bliver forvredet eller skævvredet
i savsnittet, kan tænderne på det bagerste
hjørne af klingen grave ind i træets overflade og
medføre, at klingen arbejder sig op af snittet og
springer tilbage imod operatøren.
Et tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller
ved misbrug af saven. Det kan undgås ved at følge
nedenstående forholdsregler:
a) Hold godt fast på saven med begge
hænder og anbring dine arme, så
de kan modstå tilbageslagskræfter.
Anbring din krop på den ene side af
klingen, men ikke på linje med klingen.
Tilbageslag kan få saven til at springe
baglæns, men tilbageslagskræfterne kan
styres af operatøren, hvis der tages korrekte
forhåndsregler.
b) Når klingen binder, eller hvis snittet
afbrydes af en eller anden årsag, udløs
udløseren og hold saven helt stille i
materialet, indtil klingen står helt stille.
Forsøg aldrig at fjerne saven fra arbejdet
eller at trække saven tilbage, mens
klingen er i bevægelse, da der ellers
kan forekomme et tilbageslag. Find ud
af, hvorfor hjulet har sat sig fast, og træf
passende forholdsregler, så det ikke kan ske
igen.
c) Når en sav genstartes i et arbejdsemne,
centrér savklingen i snittet og kontrollér, at
savtænderne ikke sidder fast i materialet.
Hvis savklingen binder, kan den arbejde
sig ud af arbejdsemnet eller forårsage
tilbageslag, når saven genstartes.
d) Understøt lange paneler for at minimere
risikoen for, at klingen sidder fast og for
tilbageslag. Store paneler har en tendens
til at synke under deres egenvægt. Der skal
7
DANSK
e)
f)
g)
placeres understøtninger under panelet på
begge sider, tæt ved skærelinjen og tæt ved
panelets hjørne.
Brug ikke sløve eller beskadigede klinger.
Ikke slebne eller fejlagtigt indsatte klinger giver
et snævert snit, medfører stor friktion, klingen
binder og tilbageslag.
Klingedybde og smigskårne regulerende
låseudløsere skal være strammet og
sikret, før der foretages et snit. Hvis
klingereguleringen skifter under skæringen,
kan det medføre, at klingen binder samt
tilbageslag.
Vær især forsigtig, hvis der skal udføres et
”dyksnit” i et uoverskueligt område, f.eks.
i en eksisterende væg. Klingen, der skal
dykke ned, kan skære genstande, som kan
medføre tilbageslag.
Sikkerhedsinstruktioner for nederste
beskyttelsesskærm
a)
b)
c)
d)
8
Kontrollér at den nederste
beskyttelsesskærm er ordentligt lukket før
hver anvendelse. Arbejd ikke med saven,
hvis den nederste beskyttelsesskærm
ikke kan bevæges frit og øjeblikkeligt kan
omslutte klingen. Spænd eller bind aldrig
den laveste beskyttelsesskærm i åben
position. Hvis saven tabes ved et uheld, kan
den nederste beskyttelsesskærm være bøjet.
Hæv den nederste beskyttelsesskærm med
tilbagetrækningshåndtaget og sørg for, at den
kan bevæges frit og ikke rører ved klingen
eller andre dele, i alle hjørner og dybder af
snittet.
Kontrollér at fjederen på den nederste
beskyttelsesskærm fungerer korrekt.
Hvis beskyttelsesskærmen og fjederen
ikke virker korrekt, skal de serviceres
før brug. Den nederste beskyttelsesskærm
kan virke træg på grund af ødelagte dele,
klæbrige efterladenskaber eller opbygning af
efterladenskaber.
Den nederste beskyttelsesskærm bør kun
trækkes manuelt tilbage ved specielle snit
som fx “dyksnit” og “kombinerede snit”.
Hæv den nederste beskyttelsesskærm
med tilbagetrækningshåndtaget, og lige
så snart klingen skærer ind i materialet,
skal den nederste beskyttelsesskærm
udløses. Ved al anden savning bør den
nederste beskyttelsesskærm køre automatisk.
Kontrollér altid, at den laveste
beskyttelsesskærm dækker klingen, før
saven anbringes på bænken eller gulvet.
En ubeskyttet klinge under friløb vil få saven
til at gå tilbage og skære alt, hvad den støder
på i sin bane. Vær opmærksom på den tid,
det tager for klingen at stoppe, efter der er
slukket for kontakten.
Ekstra sikkerhedsadvarsler for
rundsave
• Anvend ikke klinger med længere eller mindre
diameter end anbefalet. For korrekt vurdering af
klinger, se de tekniske data.
Brug kun de klinger, der er angivet i denne
manual, der opfylder EN 847-1.
• Brug aldrig slibeskæringshjul.
Yderligere risici
Selvom relevante sikkerhedsforskrifter overholdes
og passende sikkerhedsanordninger bringes i
anvendelse, kan der ikke undgås at være yderligere
risici. Disse er:
– Nedsat hørelse
– Risiko for personskader pga. flyvende partikler.
– Risiko for forbrændinger, fordi tilbehøret bliver
varmt under brugen.
– Risiko for personskade pga. langvarig brug.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer vises på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Må kun anvendes til metal.
PLACERING AF DATOMÆRKNING
Datomærkning, som også inkluderer
fremstillingsåret, er trykt ind i kabinetfladen, der
danner monteringssammenføjningen mellem værktøj
og batteri!
Eksempel:
2010 XX XX
Fremstillingsår
DANSK
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne
vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og
betjeningsanvisninger for DE9130/DE9116
batteriopladere.
• Læs alle instruktioner og
sikkerhedsafmærkninger på opladeren,
batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes til, før opladeren tages i
brug.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Det kan medføre elektrisk
stød og eventuel livsfare.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Fare for forbrændinger.
For at undgå fare for personskade må
der kun oplades DEWALT genopladelige
batterier. Andre typer risikerer at
sprænges, hvilket kan forårsage personeller materiel skade.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren
er sluttet til ledningsnettet, kan
de fritliggende opladerkontakter
inde i opladeren blive kortsluttet
af udefra kommende materialer.
Udefra kommende materialer, som
kan lede strøm, som f.eks. ståluld,
aluminiumsfolie, eller ophobede
metalpartikler og lignende, skal holdes
i sikker afstand fra opladerens hulrum.
Tag altid opladeren ud af strømstikket,
når der ikke er et batteri i opladeren.
Tag opladeren ud af strømstikket før
rengøring.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.
• Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke
trædes på, rykkes i, eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
• Anvend kun en forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledninger kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
• Placer aldrig andre genstande oven
på opladeren, og placer aldrig
opladeren på et blødt underlag, som
kan blokere ventilationshullerne og
føre til overophedning. Placer ikke
opladeren i umiddelbar nærhed af andre
varmekilder. Opladeren ventileres gennem
ventilationshullerne i husets top og bund.
• Opladeren må ikke bruges når ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning og
stik.
• Opladeren må ikke bruges hvis den har
været udsat for hårde stød, er blevet tabt
eller på anden måde er blevet beskadiget.
Opladeren skal indleveres til et autoriseret
serviceværksted.
• Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Afbryd opladeren fra strømstikket før
eventuel rengøring. Herved undgås risiko
for elektrisk stød. Det er ikke nok at fjerne
batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er vist
her i vejledningen. Opladeren og batteripakken
er konstrueret, så de fungerer som en enhed.
Opladere
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Anden anvendelse
kan medføre brandfare, fare for elektrisk stød og
eventuel livsfare.
Disse opladere kræver ingen justering og er
konstrueret til yderst nem betjening.
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
DE9130 og DE9116 opladere accepterer 7,2–18 V
NiCd eller NiMH batterier.
Opladningsprocedure
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Der er 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersøg aldrig
med strømførende genstande.
Fare for elektrisk stød, muligvis livsfarligt.
9
DANSK
1. Forbind opladeren (j) med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
2. Indsæt batteriet i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimale ydelse og liv
for NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier skal batteriet
oplades i minimum 10 timer før første brug.
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varm/kold batteripakke
udskift batteripakke
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk genopfriskning
Den automatiske genopfriskningsindstilling udligner
eller afbalancerer de enkelte celler i batteripakken
ved dens spidskapacitet. Batteripakker skal
genopfriskes ugentligt, eller når batteripakken ikke
længere yder maksimalt.
For at genopfriske en batteripakke, sættes den i
opladeren som normalt. Lad batteripakken blive i
opladeren i mindst 8 timer.
Forsinkelse ved varm/kold
batteripakke
Når opladeren påviser en batteripakke, der er for
varm eller for kold, påbegynder den automatisk
en varm/kold batteripakke-forsinkelsesfunktion,
hvor opladningen indstilles, indtil batteriet har nået
den rette temperatur. Opladeren skifter derefter
automatisk til opladningsfunktionen. Denne funktion
sikrer maksimal batterilevetid.
KUN LI-ION-BATTERIPAKKE
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedening eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
10
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteripakker
Sørg ved bestilling af nye batteripakker for at
inkludere katalognummer og spænding. Henvis
til diagrammet i slutningen af denne vejledning for
kompatibilitet af opladere og batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet i den originale
indpakning. Læs inden brug af batteripakken og
opladeren nedenstående sikkerhedsinstruktioner.
Følg derefter de beskrevne opladningsprocedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Undlad at oplade eller bruge batteri i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. i nærhed
af brændbare væsker, gasser eller støv.
Isættelse eller fjernelse af batteriet fra opladeren
kan antænde støvet eller røgen.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
• Stænk eller nedsænk IKKE batteripakker i
vand eller andre væsker.
• Opbevar eller anvend ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå eller overstige 40˚ C (105° F) (så som
udendørs skure eller metalbygninger om
sommeren).
FARE: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat
for et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt
over eller på anden måde beskadiget
(f.eks. gennemboret af et søm, ramt
med en hammer eller trådt på). Det
kan medføre elektrisk stød og eventuel
livsfare. Beskadigede batteripakker skal
returneres til servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan
stå oprejst på batteripakken, men kan
være lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR NIKKELKADMIUM (NICD) ELLER NIKKEL-METAL-HYDRID (NIMH)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i en brand.
DANSK
• Lidt lækage fra cellerne i batteripakken kan
forekomme under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Dette udgør dog ikke et
batterisvigt.
Men, hvis det udvendige segl er brudt:
a. og batterivæske får kontakt med huden, vask
omgående huden med sæbe og vand i flere
minutter.
b. og batterivæske kommer i øjnene, skyl
øjnene med rent vand i mindst 10 minutter
og søg straks lægehjælp. (medicinsk notat:
Væsken er en 25-35% opløsning
af kaliumhydroxid.)
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (LI-ION)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i en brand. Giftige
dampe og materialer dannes ved forbrænding
af lithium-ion batteripakker.
• Hvis indholdet af et batteri kommer i kontakt
med huden, vask omgående området
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejlsirritation. Flyt til frisk luft. Søg
lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brandskader.
Batterivæske kan være antændelig ved
udsættelse for gnister eller flammer.
Batterihætte (fig. 2)
En beskyttende batterihætte medfølger til at dække
kontakterne på en udtaget batteripakke. Uden den
beskyttende hætte på plads er der risiko for, at
løse metalgenstande kan kortslutte kontakterne,
forårsage brandfare og beskadige batteripakken.
1. Tag batterihætten af, før batteripakken sættes i
opladeren eller værktøjet (fig. 2).
2. Sæt beskyttelseshætten over kontakterne
straks efter udtagning af batteripakken fra
opladeren eller værktøjet (fig. 2).
ADVARSEL: Sørg for, at den
beskyttende batterihætte er på plads,
inden en batteripakke, som ikke er i
brug, opbevares eller transporteres.
Batteri
BATTERITYPE
DW934 kører på 18 volt batteripakker.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
BEMÆRK: Li-Ion-batteripakker skal være fuldt
opladet, når de opbevares.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
Mærkater på oplader og batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Batteri oplader.
Batteri opladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kold batteripakke.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Undlad at oplade beskadigede
batteripakker.
Brug kun med DEWALT-batteripakker,
andre typer risikerer at sprænges, hvilket
kan forårsage person- eller materiel
skade.
Må ikke udsættes for vand.
Udskift straks defekter ledninger.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
11
DANSK
Bortskaf batteripakken på en
miljøforsvarlig måde.
l. Oplader
m. Opladningsindikator (rød)
TILSIGTET BRUG
Brænd ikke NiMH, NiCd+ og Li-Ion
batteripakker.
Kan oplade NiMH og NiCd batteripakker.
Oplader Li-Ion batteripakker.
Se tekniske data for opladetid.
Emballageindhold
Pakken indeholder:
1 metalrundsav
1 savklinge
1 sekskantnøgle
2 batteripakker [DW934K2(H)]
1 batterioplader [DW934K2(H)]
1 værktøjskasse
1 brugsvejledning
1 sprængbillede
BEMÆRK: Batteripakker og opladere medfølger
ikke ved N-modeller.
• Kontroller om værktøjet, dele eller tilbehør er
blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til grundigt at læse og forstå denne
vejledning inden brug.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificer aldrig
el-værktøjet eller dele deraf. Det kan
medføre person- eller materialeskade.
a. Tænd/sluk-kontakt
b. Startspærreknap
c. Forreste håndtag
d. Skuevindue
e. Savsnitsindikator
f. Nederste beskyttelsesskærm
g. Nederste beskyttelsesskærms
tilbagetrækningsgreb
h. Savsko
i. Låsegreb til dybdejustering
j. Batteripakke
k. Batteriudløser
12
Din professionelle DEWALT metalrundsav er
designet til skæring af metalmaterialer i forskellige
udformninger: vand- og gasrør, vinkelformet jern,
U-profiler, T-stykker, stænger, bolte osv.
Når den korrekte skæreklinge anvendes, kan
den skære i varm- og koldrullet kulstofstål,
konstruktionsstål i overensstemmelse med DIN
1700 (ST33, ST37-2). Dette værktøj er ikke
beregnet til at blive brugt til ikke-jernholdige metaller,
rustfrit stål, syntetiske materialer eller støbejern,
tagsten eller keramiske materialer. Værktøjet
må aldrig anvendes til at skære arbejdsemner i
magnesium.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse rundsave er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning kræves, når uerfarne brugere anvender
dette værktøj.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontroller altid, at batteriets spænding
svarer til spændingen på mærkepladen. Sørg
også for, at din opladers spænding svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALTS serviceorganisation.
Brug af forlængerledninger
Forlængerledninger bør ikke anvendes, medmindre
det er strengt nødvendigt. Brug en godkendt
forlængerledning, som er egnet til din opladers
indgangsstrøm (se tekniske data). Den mindste
lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Inden samling og justering
skal batteripakken altid tages ud. Sluk
altid for værktøjet, inden batteriet
indsættes eller fjernes.
DANSK
ADVARSEL: Anvend kun DEWALT
batterier og opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteriet fra værktøjet (fig. 2)
ADVARSEl: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen former
for justering eller af-/påmontering af
værktøjsdele eller tilbehør. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
BEMÆRK: Kontrollér, at batteripakken (j) er helt
opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIET I VÆRKTØJSHÅNDTAGET
1. Stil værktøjets base på linie med hakket i
værktøjshåndtaget (fig. 2).
2. Skub batteriet godt ind i håndtaget, indtil du kan
høre, at låsen smækker på plads.
SÅDAN FJERNES BATTERIET FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på frigørelsesknapperne (k), og træk
batteriet ud af værktøjshåndtaget med en hurtig
bevægelse.
2. Indsæt batteriet i opladeren som beskrevet i
denne vejlednings afsnit om opladere.
Justering af skæredybde (fig. 1, 3)
1. Løsn låsegreb til justering af dybde (i).
2. Flyt skoen (h) for at opnå den korrekte
skæredybde.
3. Stram låsegreb (i) til justering af dybde.
4. For de bedste resultater tillad savklingen at
dykke ca. 3 mm fra arbejdsemnet (se indsæt i
figur 3).
Udskiftning af savklingen (fig. 4, 5)
1. Aktivér klingens låseknap (o) og skru klingens
fastspændingsskrue (p) af ved at dreje mod uret
ved hjælp af sekskantnøglen, der blev leveret
sammen med
værktøjet.
2. Træk klingens nederste beskyttelsesskærm (f)
tilbage ved hjælp af greb (g) og udskift klingen.
Geninstallér spændeskiverne (q) på de korrekte
positioner.
3. Kontrollér klingens rotationsretning.
4. Skær manuelt gevind på klingens
fastspændingsskrue (p) for at holde
spændeskiven på plads.
5. Drej mod uret.
6. Tryk på klingens låseknap (o), mens du drejer på
spindlen, indtil klingen stopper rotationen.
7. Stram klingens fastspændingsskrue godt ved
hjælp af sekskantnøglen.
FØR BRUGEN
• Kontrollér at din batteripakke er (helt) opladet.
• Sørg for at beskyttelsesskærmene er
blevet korrekt monteret. Savklingens
beskyttelsesskærm skal stå i lukket position.
• Sørg for at savklingen roterer i pilens retning på
klingen.
• Anvend ikke meget slidte savklinger.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Korrekt håndposition (fig. 1, 7)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på
det forreste håndtag (c) og den anden hånd på
hovedhåndtaget (s) for korrekt håndposition.
Tænde og slukke (fig. 1)
Af sikkerhedsmæssige årsager er tænd/slukkontakten (a) forsynet med en startspærreknap (b).
1. Tryk på startspærreknappen (b) for at låse
værktøjet op.
2. Tryk på tænd/sluk-kontakten (a) for at starte
værktøjet. Så snart tænd/sluk-kontakten
er udløst, aktiveres startspærreknappen
automatisk for at forebygge, at maskinen startes
utilsigtet.
ADVARSEL: Slå ikke værktøjet til
eller fra, når savklingen rører ved
arbejdsemnet eller andre materialer.
13
DANSK
Styring af værktøjet
(fig. 6)
1. Spænd arbejdsemnet så tæt på skærelinjen
som muligt. Forsøg altid at spænde
arbejdsemnet på en måde, der minimerer
antallet af tænder, der skærer gennem
materialet.
For de bedste resultater opspænd bunden på
arbejdsemnet.
2. Hold værktøjet som beskrevet under Korrekt
håndpostion. Hold skoen (h) fast imod
arbejdsemnet. Lad klingen skære frit. Tving
den ikke. Hvis arbejdsemnet starter med at
vibrere, presser du skærehandlingen, og du skal
nedsætte indføringshastigheden.
3. Brug savsnitsindikatoren (e) til at følge
den linje, der er tegnet på arbejdsemnet.
Savsnitindikatoren opvinkles med den venstre
(udvendige) side på savklingen.
Brug skuevinduet (d) til at se skærehandlingen.
VEDLIGEHOLDELSE
DEWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen former
for justering eller af-/påmontering af
værktøjsdele eller tilbehør. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
Opladeren er ikke servicerbar. Der er ingen
servicerbare dele inden i opladeren.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
14
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren
før rengøring. Snavs og fedt kan fjernes
fra opladerens udvendige flader ved
hjælp af en klud eller en blød børste
(ikke metal). Brug ikke vand eller
rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DANSK
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH celler kan genbruges.
Bring dem til din forhandler eller nærmeste
genbrugsstation. De indsamlede batteripakker
vil blive genbrugt eller bortskaffet på
forsvarlig vis.
15
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og
få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
16
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com
DEUTSCH
KREISSÄGE FÜR METALLSCHNITTE
DW934
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Technische Daten
Spannung
Typ
Ausgangsleistung
Leerlaufdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Schnittttiefe
Stärke des Sägeblattkörpers
Sägeblattbohrung
Gewicht (ohne Akku)
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
DW934
18
1
315
3,100
173
61
1,4
20
3,85
dB(A)
103
dB(A)
dB(A)
4,1
114
dB(A)
4,1
V
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Akku
Akkutyp
Betriebsspannung
Kapazität
Gewicht
VDC
Ah
kg
Ladegerät
Netzspannung
VAC
Akkutyp
Ungefähre Ladezeit min
Ermittlung der Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der
triaxialen Beschleunigung) gemäß EN60745:
Schwingungsemissionswert ah
ah =
Messungenauigkeit K =
Gewicht
m/s²
m/s²
kg
DE9096
NiMH
18
2,4
1,0
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah
battery packs)
0,4
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2,0 Ah
battery packs)
0.52
< 2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
Sicherungen:
Europa
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
17
DEUTSCH
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DW934
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte
gemäß folgenden Richtlinien und Normen
konstruiert wurden:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DEWALT unter der unten angeführten Adresse oder
beziehen sich auf die Rückseite dieses Handbuchs.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Grossmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
19.09.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
18
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle
Anweisungen lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend
aufgeführten Anweisungen kann
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
DEUTSCH
e)
f)
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
d) Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
e) Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
g)
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
e) Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
19
DEUTSCH
g)
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) GEBRAUCH UND WARTUNG VON AKKUBETRIEBENEN
WERKZEUGEN
a) Laden Sie die Akkus nur in vom Hersteller
angegebenen Ladegeräten auf. Ein
Ladegerät, das nur für eine bestimmte
Akkuart geeignet ist, kann zu einer
Brandgefahr führen, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.
b) Verwenden Sie für die Elektrowerkzeuge
nur die dafür speziell vorgesehenen
Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr
führen.
c) Halten Sie den nicht benutzten Akku
von Metallgegenständen, wie z. B.
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen fern, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
könnten. Ein Kurzschluss zwischen den
Akkukontakten kann Verbrennungen oder
einen Brand hervorrufen.
d) Bei unsachgemäßer Verwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen gelangt, diese ausspülen und einen
Arzt aufsuchen. Austretende Akkuflüssigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen
führen.
6) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheitsanweisungen für alle
Sägen
a)
20
GEFAHR: Halten Sie Ihre Hände vom
Sägebereich und dem Sägeblatt fern.
Halten Sie die andere Hand am Zusatzgriff
oder dem Motorgehäuse. Wenn Sie die
Säge mit beiden Händen halten, kann die
j)
Trennscheibe keine Verletzungen an den
Händen verursachen.
Greifen Sie niemals unter das Werkstück.
Die Schutzvorrichtung kann Sie nicht vor
dem Sägeblatt unterhalb des Werkstücks
schützen.
Stellen Sie die Schnittiefe auf die Dicke
des Werkstücks ein. Es sollte weniger als
ein ganzer Zahn der Sägeblattzähne unter
dem Werkstück sichtbar sein.
Halten Sie das zu schneidende Werkstück
niemals in den Händen oder auf dem
Bein. Sichern Sie das Werkstück auf
einer stabilen Plattform. Es ist wichtig,
das Werkstück richtig abzustützen, damit Ihr
Körper geschützt wird, die Trennscheibe nicht
festklemmt und Sie die Kontrolle behalten.
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Schneidewerkzeug versteckte Leitungen
berühren könnte. Ein Kontakt mit einer
spannungsführenden Leitung setzt auch die
freiliegenden Metallteile des Elektrowerkzeugs
unter Spannung und der Benutzer erleidet
einen Stromschlag.
Verwenden Sie bei Längsschnitten stets
einen Längsschnitt-Anschlag bzw. eine
gerade Kantenführung. Dadurch wird die
Schnittgenauigkeit verbessert und die Gefahr
des Festklemmens des Sägeblatts verringert.
Verwenden Sie stets Sägeblätter der
richtigen Größe und Form (Diamant kontra
rund) der Wellenbohrungen. Sägeblätter,
die nicht zu den Befestigungsteilen der Säge
passen, laufen exzentrisch, was zu einem
Kontrollverlust führt.
Verwenden Sie niemals beschädigte oder
falsche Unterlegscheiben oder einen
beschädigten oder falschen Bolzen für
das Sägeblatt. Die Unterlegscheiben und
der Bolzen für das Sägeblatt wurden speziell
für Ihre Säge konstruiert, so dass eine
optimale Leistung und Betriebssicherheit
erzielt wird.
Positionieren Sie Ihren Körper auf einer
der beiden Seiten des Sägeblatts, jedoch
nicht in einer Reihe mit dem Sägeblatt.
RÜCKSCHLÄGE können dazu führen,
dass die Säge plötzlich zurückschnellt
(siehe Ursachen und Vermeidung
des Rückschlageffekts durch den
Anwender).
VORSICHT: Sägeblätter laufen nach dem
Abschalten nach. Dies könnte zu schweren
Verletzungen führen.
DEUTSCH
k)
Schneiden Sie keine Nägel. Vor dem
Arbeitsbeginn müssen alle Nägel aus dem
Werkstück entfernt werden.
c)
Ursachen und Vermeidung des
Rückschlageffekts durch den
Anwender
– Ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion auf
ein eingeklemmtes, hängendes oder falsch
ausgerichtetes Sägeblatt. Dies führt dazu,
dass sich die Säge unkontrolliert nach oben
und aus dem Werkstück in Richtung Benutzer
herausbewegt;
– Falls das Sägeblatt eingeklemmt wird oder
durch den Schlitz hängen bleibt, so wird das
Sägeblatt festgebremst, und durch die Reaktion
des Motors wird die Einheit rasch zum Benutzer
zurückgeschnellt;
– Falls das Sägeblatt verdreht oder im Schnitt
falsch ausgerichtet wird, so können sich die
Zähne an der Hinterkante des Sägeblatts in die
Oberfläche des Holzes graben, wodurch das
Sägeblatt aus dem Schlitz “herausklettert” und
in Richtung Benutzer zurückschnellt.
Ein Rückschlag ist das Resultat eines Missbrauchs
und/oder einer falschen Bedienung der Säge
oder falscher Bedingungen und kann durch
die entsprechenden unten angegebenen
Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden.
a) Halten Sie die Säge mit beiden Händen
sicher fest und halten Sie Ihre Arme
so, dass sie den Rückschlagkräften
widerstehen können. Positionieren
Sie Ihren Körper auf einer der beiden
Seiten des Sägeblatts, jedoch nicht
in einer Reihe mit dem Sägeblatt. Ein
Rückschlag kann dazu führen, dass die
Säge zurückschnellt; die Rückschlagkräfte
können jedoch vom Bediener unter Kontrolle
gehalten werden, wenn entsprechende
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
b) Falls das Sägeblatt hängt oder der
Schnitt aus irgendeinem anderen Grund
unterbrochen wird, lassen Sie den
Auslöser los und lassen Sie die Säge
bewegungslos im Material, bis das
Sägeblatt vollkommen zum Stillstand
gekommen ist. Versuchen Sie niemals,
das Sägeblatt aus dem Werkstück zu
entfernen oder nach hinten zu ziehen,
während das Sägeblatt in Bewegung
ist, da dies zu einem Rückschlag führen
kann. Untersuchen Sie den Fall und treffen
Sie Abhilfemaßnahmen, um die Ursache des
Hängens des Sägeblatts zu beseitigen.
d)
e)
f)
g)
Wird eine Säge im Werkstück wieder in
Betrieb genommen, zentrieren Sie das
Sägeblatt im Schlitz und vergewissern Sie
sich, dass die Sägeblattzähne nicht in das
Material eingreifen. Hängt das Sägeblatt,
so wandert es möglicherweise nach oben
oder es findet beim erneuten Einschalten ein
Rückschlag aus dem Werkstück statt.
Stützen Sie große Platten ab, damit das
Sägeblatt nicht eingeklemmt wird und
kein Rückschlag entsteht. Große Platten
haben die Tendenz, durch ihr Eigengewicht
durchzusacken. Unter der Platte in der
Nähe der Schnittlinie und in der Nähe der
Plattenkante müssen auf beiden Seiten
Stützen platziert werden.
Verwenden Sie keine stumpfen oder
beschädigten Sägeblätter. Stumpfe oder
nicht richtig eingestellte Sägeblätter führen
zu einem engen Sägeschlitz, was wiederum
zu übermäßiger Reibung, einem Hängen des
Sägeblatts und zu Rückschlägen führt.
Die Sicherungshebel für die Sägeblattiefe
und –neigung müssen fest und gesichert
sein, bevor der Schnitt durchgeführt wird.
Falls sich die Einstellung des Sägeblatts
während des Schnitts verschiebt, so kann dies
zu einem Hängen und Rückschlägen führen.
Gehen Sie besonders vorsichtig vor,
wenn ein ”Einstechschnitt“ in vorhandene
Wände oder andere blinde Bereiche
durchgeführt wird. Das hervorstehende
Sägeblatt kann Gegenstände durchtrennen
und zu Rückschlagen führen.
Sicherheitshinweise für die untere
Schutzvorrichtung
a)
b)
Vergewissern Sie sich vor jedem
Gebrauch, dass die untere
Schutzvorrichtung richtig schließt.
Betreiben Sie die Säge nicht, falls sich
die untere Schutzvorrichtung nicht
ungehindert bewegt und nicht sofort
schließen lässt. Spannen oder binden
Sie die untere Schutzvorrichtung niemals
in der geöffneten Stellung fest. Wird die
Säge versehentlich fallengelassen, so kann
sich die untere Schutzvorrichtung verbiegen.
Heben Sie die untere Schutzvorrichtung am
Einzugshebel an und vergewissern Sie sich,
dass sie sich ungehindert bewegt und nicht
das Sägeblatt oder andere Teile berührt. Dies
gilt für alle Winkel und Schnittiefen.
Überprüfen Sie die Funktion der Feder
für die untere Schutzvorrichtung.
Falls Schutzvorrichtung und Feder
nicht einwandfrei funktionieren, so
21
DEUTSCH
c)
d)
müssen diese Teile vor dem Gebrauch
instandgesetzt werden. Möglicherweise
arbeitet die untere Schutzvorrichtung
aufgrund beschädigter Teile,
Harzablagerungen oder einer Ansammlung
von Spänen schwergängig.
Die untere Schutzvorrichtung darf nur für
Spezialschnitte wie ”Einstechschnitte“
und ”Verbundschnitte“ von Hand
eingezogen werden. Heben Sie die untere
Schutzvorrichtung an, indem Sie den
Einzugshebel einfahren, und sobald das
Sägeblatt in den Werkstoff tritt, muss die
untere Schutzvorrichtung freigegeben
werden. Bei allen anderen Sägearbeiten
muss die untere Schutzvorrichtung
automatisch arbeiten.
Achten Sie stets darauf, dass die untere
Schutzvorrichtung das Sägeblatt abdeckt,
bevor die Säge auf der Werkbank
oder dem Boden abgesetzt wird. Ein
ungeschütztes, noch auslaufendes Sägeblatt
führt dazu, dass die Säge zurückschnellt und
alles durchtrennt, was sich im Sägebereich
befindet. Seien Sie sich darüber im Klaren,
dass es einige Zeit dauert, bis das Sägeblatt
zum Stillstand kommt, nachdem der Schalter
losgelassen wurde.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Kreissägen
• Verwenden Sie keine Blätter mit einem kleineren
oder größeren Durchmesser als empfohlen.
Angaben über die richtigen Sägeblätter sind den
Technischen Daten zu entnehmen.
Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch
spezifizierten Sägeblätter im Einklang mit EN
847-1.
• Verwenden Sie niemals Schleif-/Trennscheiben.
Typische Gefahren
Trotz Befolgung aller relevanten
Sicherheitsbestimmungen und Anwendung von
Schutzvorrichtungen sind die folgenden typischen
Gefahren unvermeidbar:
– Schädigung des Gehörs
– Verletzungsgefahr durch fliegende Partikel
– Verbrennungsgefahr durch das beim Betrieb
sehr heiß werdende Zubehör
– Verletzungsgefahr bei langzeitiger Anwendung
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
22
Bezeichnungen am Werkzeug
Am Werkzeug sind folgende Piktogramme
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Gehörschutz tragen.
Augenschutz tragen.
Nur für Metall zu verwenden.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, welcher auch das Baujahr
enthält, ist auf der Gehäuseoberfläche an der
Verbindungsstelle zwischen Werkzeug und Akku
aufgedruckt!
Beispiel:
2010 XX XX
Baujahr
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für die DE9130/DE91116
Ladegeräte.
• Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise, die am
Ladegerät, Akku und Akkuwerkzeug angebracht
sind.
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall.
Die Ladestationen weisen 230 Volt
auf. Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren. Dies kann
einen elektrischen Schlag oder tödlichen
Stromunfall zur Folge haben.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
DEUTSCH
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien, wie
z. B. Stahlwolle, Aluminiumfolie oder
die Ansammlung von Metallpartikeln
von den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Stoß erlitten hat, fHex
gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde, sondern bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch
alleiniges Herausnehmen des Akkus wird dieses
Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt
nicht für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Die Ladegeräte DE9130 und DE9116 können
7,2–18 V NiCd- und NiMH-Akkus laden.
Diese Ladegeräte müssen nicht eingestellt werden
und sind für eine möglichst einfache Bedienung
konzipiert.
Ladevorgang
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall. An
den Polen des Ladegeräts liegen
230 Volt an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren.
Gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock möglich.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
1. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts
(j) in eine geeignete Steckdose, bevor Sie den
Akku einsetzen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit
einem beschädigten Netzkabel oder
Netzstecker — beschädigte Teile sind
unverzüglich auszuwechseln.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät ein. Die
rote Kontrollleuchte (lädt) blinkt ununterbrochen
und zeigt damit an, dass der Ladevorgang
begonnen hat.
3. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist,
leuchtet die rote Kontrollleuchte kontinuierlich.
Der Akku ist nun vollständig aufgeladen und
kann jederzeit verwendet oder im Ladegerät
belassen werden.
23
DEUTSCH
HINWEIS: Um eine maximale Leistung und
Lebensdauer von NiCd und Li-Ion-Akkus zu
gewährleisten, laden Sie diese mindestens 10
Stunden vor dem ersten Einsatz.
Ladevorgang
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
Lädt
Vollständig geladen
Temperaturverzögerung
Akku ersetzen
Problem
Der Akku ist beim Entnehmen aus dem Karton
nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen, in der sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden,
laden oder verwenden. Beim Einsetzen und
Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerät
können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
Automatischer Feinausgleich
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
optimiert. Die Akkus sollten wöchentlich oder immer
wenn der Akku nicht mehr die gewohnte Leistung
liefert, ausgeglichen werden.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewöhnlich in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 8 Stunden im Ladegerät.
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku zu
öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf
der Akku nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn diese einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit
einem Nagel durchlöchert wurden, mit
einem Hammer darauf geschlagen oder
getreten wurde). Ein elektrischer Schlag
oder ein tödlicher Stromschlag kann
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
gebracht werden.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst, d. h. der
Ladevorgang wird so lange ausgesetzt, bis der Akku
eine normale Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb.
Dieses Funktionsmerkmal gewährt die maximale
Lebensdauer des Akkus.
NUR LI-ION-AKKUS
Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen Schutz
konstruiert, der den Akku gegen Überladung,
Überhitzung oder Tiefentladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn
der elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben. Die kompatiblen Ladegeräte und Akkus
sind in der Tabelle am Ende dieses Handbuchs
aufgeführt.
24
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
DEUTSCH
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
NICKELCADMIUM (NICD) ODER NICKELMETALLHYDRID
(NIMH)
• Den Akku nicht verbrennen, auch nicht
wenn er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.
• Unter extremen Betriebs- oder
Temperaturbedingungen kann etwas
Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Das
deutet nicht auf einen Fehler hin.
Wenn jedoch die Außendichtung beschädigt ist:
a. und die Batterieflüssigkeit mit der Haut in
Kontakt kommt, spülen Sie die Haut sofort
mehrere Minuten lang mit Wasser und Seife
ab.
b. und die Batterieflüssigkeit in die Augen
gelangt, spülen Sie diese mindestens 10
Minuten lang mit klarem Wasser aus und
suchen Sie sofort einen Arzt auf. (Hinweis
für den Arzt: Bei der Flüssigkeit handelt
es sich um eine 25-35%ige Lösung aus
Kaliumhydroxid.)
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (LI-ION)
• Den Akku nicht verbrennen, auch nicht
wenn er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus werden toxische Dämpfe
und Stoffe freigesetzt.
• Wenn die Batterieflüssigkeit mit der Haut
in Kontakt kommt, waschen Sie den
betroffenen Bereich sofort mit Wasser und
einer milden Seife. Falls die Batterieflüssigkeit
mit den Augen in Berührung kommt, spülen Sie
das offen gehaltene Auge 15 Minuten lang oder
bis die Reizung nachlässt mit Wasser aus. Falls
ein Arzt hinzugezogen werden muss, geben Sie
folgende Informationen an: der Batterieelektrolyt
besteht aus einer Mischung aus flüssigen
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Batteriezelle
kann Atemwegreizungen verursachen. Die
betroffene Person an die frische Luft bringen.
Wenn die Symptome anhalten, einen Arzt
aufsuchen.
WARNUNG: Brandgefahr. Die
Batterieflüssigkeit kann bei einer
Aussetzung an Funken oder Flammen
brennbar sein.
Akkuschutzkappe (abb. 2)
Zum Abdecken der Kontakte eines abgenommenen
Akkus liegt eine Schutzkappe bei. Ohne
Schutzkappe können lose Metallteile die Kontakte
kurzschließen, was zu einem Brand sowie einer
Beschädigung des Akkus führen kann.
1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab, bevor Sie den
Akku in das Ladegerät
oder in das Werkzeug stecken (abb. B).
2. Stecken Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entnahme des Akkus aus dem Ladegerät bzw.
Werkzeug wieder auf die Kontakte (abb. B).
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die Schutzkappe richtig aufsitzt,
bevor Sie einen abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
Akku
AKKUTYP
Für das Modell DW934 wird ein 18 Volt Akku
eingesetzt.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
HINWEIS: Li-Ion-Akkus sollten vollständig
geladen gelagert werden.
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie bis zu 5 Jahren
gelagert werden.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Piktogramme in diesem Handbuch und die
Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
25
DEUTSCH
Temperaturverzögerung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Bedienungsanleitung
vor Inbetriebnahme gründlich durchzulesen.
Gerätebeschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Nur DEWALT-Akkus verwenden; andere
Akkus könnten bersten und Sach- und
Personenschäden verursachen.
a. Ein-/Aus-Schalter
b. Schalterarretierung
c. Zweithandgriff
d. Sichtfenster
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
e. Schlitzmarkierung
f. Untere Schutzvorrichtung
Beschädigte Kabel sofort ersetzen lassen.
Nur bei einer Umgebungstemperatur
zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
g. Rückzughebel für untere Schutzvorrichtung
h. Sägeschuh
i. Tiefeneinstellknopf
j. Akku
Akku umweltgerecht entsorgen.
k. Akku-Löseknopf
l. Ladegerät
NiMH-, NiCd+- und Lithiumionen-Akkus
nicht verbrennen.
Lädt NiMH- und NiCd-Akkus.
Lädt Lithiumionen-Akkus.
Die Ladezeit ist den technischen Daten zu
entnehmen
Lieferumfang
Die Packung enthält:
1 Kreissäge für Metallschnitte
1 Sägeblatt
1 Innensechskantschlüssel
2 Akkus [DW934K2(H)]
1 Ladegerät [DW934K2(H)]
1 Transportkoffer
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
HINWEIS: Modelle der N-Serie enthalten keine
Akkus und Ladegeräte.
• Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug, die
Teile oder Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
26
m. Ladekontrollleuchte (rot)
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre DEWALT-Kreissäge für Metallschnitte wurde zum
Schneiden von Metallen unterschiedlichsten Formen
konzipiert: Wasser- und Gasrohre, Winkeleisen,
U-Profile, T-Stäbe, Stangen, Bolzen, usw.
Durch Verwendung des entsprechenden Sägeblatts
kann das Werkzeug warm- und kaltgewalzte
Kohlenstoffstähle und Baustähle gemäß DIN 1700
(ST33, ST37-2) schneiden. Dieses Werkzeug ist
nicht zum Schneiden von Nichteisen-Metallen,
Edelstählen, synthetischen Materialien, Gusseisen,
Ziegeln, Fliesen oder keramischen Materialien
geeignet. Das Werkzeug darf auf keinen Fall zum
Sägen von Magnesium verwendet werden.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Handkreissäge ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
Lassen Sie Kinder NICHT in Kontakt mit dem
Werkzeug kommen. Unerfahrene Personen dürfen
das Werkzeug nur unter Beaufsichtigung benutzen.
DEUTSCH
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor ist nur für eine Netzspannung
ausgelegt. Überprüfen Sie daher, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Ladegeräts angegebenen Spannung entspricht.
Vergewissern Sie sich außerdem, dass die
Netzspannung Ihres Ladegeräts mit der Ihres
Stromnetzes übereinstimmt.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert und erfordert
deshalb keinen Erdleiter.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
ein spezialgefertigtes Kabel ersetzt werden, das
über die DEWALT-Serviceorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Verwenden
Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für
die Leistungsaufnahme des Ladegeräts ausreichend
ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
beträgt 1 mm² und die maximale Länge beträgt
30 m.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer
Kabelrolle immer völlig aus.
MONTAGE UND EINSTELLUNGEN
ausgeschaltet und der Akku entfernt
werden. Ein unbeabsichtigtes
Einschalten des Geräts kann zu
Verletzungen führen.
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der Akku (j)
vollständig geladen ist.
EINLEGEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1. Richten Sie den Sockel des Werkzeugs auf die
Einkerbung im Werkzeuggriff aus (abb. 2).
2. Schieben Sie dann den Akku fest in den Griff,
bis er hörbar einrastet.
HERAUSNEHMEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUG
1. Drücken Sie die Akkufreigabeknöpfe (k) und
ziehen Sie den Akku aus dem Werkzeuggriff
heraus.
2. Anschließend den Akku, wie im Abschnitt
„Ladegerät“ dieses Handbuchs beschrieben,
in das Ladegerät einsetzen.
Schnitttiefeneinstellung (Abb. 1, 3)
1. Lockern Sie den Tiefeneinstellungsknopf (i).
2. Bewegen Sie den Schuh (h), um die richtige
Schnitttiefe einzustellen.
3. Drehen Sie den Tiefeneinstellungsknopf (i)
wieder fest.
4. Für beste Ergebnisse lassen Sie das
Sägeblatt ungefähr 3 mm aus dem Werkstück
herausragen (vgl. Einsatz in Abb. 3).
Sägeblattwechsel (Abb. 4, 5)
1. Drücken Sie den Knopf der Spindelarretierung
(o) und lösen Sie die Sägeblattklemmschraube
(p), indem Sie sie mit dem im Lieferumfang
enthaltenen Innensechskantschlüssel im
Uhrzeigersinn
drehen.
WARNUNG: Nehmen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Akku heraus. Schalten Sie das
Werkzeug immer aus, bevor Sie den
Akku einsetzen oder herausnehmen.
2. Ziehen Sie den unteren Blattschutz (f) mit Hilfe
des Hebels (g) zurück und wechseln Sie das
Sägeblatt. Bringen Sie die Unterlegscheiben (q)
wieder richtig an.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
4. Drehen Sie die Sägeblattklemmschraube (p) von
Hand ein, um die Unterlegscheiben in Position
zu halten.
Einsetzen und Herausnehmen des
Akkus aus dem Werkzeug (Abb. 2)
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das Werkzeug
3. Prüfen Sie die Drehrichtung des Sägeblatts.
5. Drehen Sie entgegen dem Uhrzeigersinn.
6. Drücken Sie auf den Sägeblattsicherungsknopf
(o), während Sie die Spindel drehen, bis sich
das Sägeblatt nicht mehr dreht.
7. Drehen Sie die Sägeblattklemmschraube mit
Hilfe des Innensechskantschlüssels fest an.
27
DEUTSCH
VOR DEM BETRIEB
• Vergewissern Sie sich, dass Ihr Akku
(vollständig) geladen ist.
• Vergewissern Sie sich, dass alle
Sicherungsvorrichtungen ordnungsgemäß
montiert sind. Der Sägeblattschutz muss
geschlossen sein.
• Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich
in Richtung des auf dem Blatt angebrachten
Pfeiles dreht.
• Verwenden Sie keine übermäßig abgenutzten
Sägeblätter.
BETRIEB
Bedienungsanleitung
WARNUNG: Beachten Sie stets
die Sicherheitshinweise und
anzuwendenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1, 7)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand
auf dem vorderen Griff (c) und die andere auf dem
Haupthandgriff (s).
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
Aus Sicherheitsgründen ist der Ein-/Ausschalter (a)
mit einer Einschaltsperre (b) versehen.
1. Drücken Sie die Einschaltsperre (b), um den
Schalter freizugeben.
2. Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie
den Ein-/Aus-Schalter (a). Beim Loslassen
des Ein-/Ausschalters wird die Einschaltsperre
automatisch wieder aktiviert, um ein
unbeabsichtigtes Einschalten des Werkzeugs zu
verhindern.
28
WARNUNG: Schalten Sie das
Werkzeug nicht ein oder aus, während
das Sägeblatt das Werkstück oder
andere Materialien berührt.
Halten und Führen
des Werkzeugs (Abb. 6)
1. Spannen Sie das Werkstück so nahe wie
möglich an der Schnittlinie ein. Spannen Sie
das Werkstück immer so ein, dass die Anzahl
der Sägeblattzähne, die durch das Werkstück
sägen, möglichst gering ist.
Spannen Sie das Werkstück für optimale
Ergebnisse mit der Rückseite zum Sägeschuh
ein (saubere Schnittkante liegt unten).
2. Halten Sie das Werkzeug entsprechend der
Beschreibung unter Richtige Haltung der
Hände. Halten Sie den Schuh (h) fest gegen
das Werkstück. Lassen Sie das Sägeblatt frei
schneiden. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang
nicht. Falls das Werkstück zu schwingen
beginnt, so üben Sie beim Schnittvorgang
zuviel Gewalt aus. Verlangsamen Sie die
Zufuhrgeschwindigkeit.
3. Verwenden Sie die Schlitzmarkierung (e) zum
Sägen entlang einer auf dem Werkstück
gezogenen Linie. Sie befindet sich in Linie mit
der linken (äußeren) Seite des Sägeblatts.
Verwenden Sie das Sichtfenster (d),
um den Schnittvorgang zu beobachten.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Um das Risiko
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, schalten Sie das
Werkzeug aus und ziehen den
Akku ab, bevor Sie irgendwelche
Einstellungen vornehmen oder
Aufsätze oder Zubehör entfernen/
installieren. Ein unbeabsichtigtes
Einschalten des Geräts kann zu
Verletzungen führen.
Das Ladegerät kann nicht gewartet werden. Es gibt
keine vom Benutzer wartbaren Teile im Inneren des
Ladegeräts.
DEUTSCH
Umweltschutz
Schmierung
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR DAS LADEGERÄT
WARNUNG: Stromschlaggefahr.
Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Schmutz und Fett
an den Außenseiten des Ladegeräts
können mit einem Tuch oder einer
weichen Bürste (keine Metallbürste)
entfernt werden. Verwenden Sie kein
Wasser und keine Reinigungslösung.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
29
DEUTSCH
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• Lithiumionen-, NiCd- und NiMH-Zellen sind
recycelbar. Geben Sie die gebrauchten Akkus
bei Ihrem Händler oder bei einer kommunalen
Recycling-Sammelstelle ab. Auf keinen Fall
dürfen Akkus im Hausmüll entsorgt werden.
30
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie
es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett
im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu
erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg
ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf werden Wartungsinspektionen für
Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt. Diese
Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten.
Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern
es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
31
EN GLI S H
METAL CUTTING CIRCULAR SAW
DW934
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Technical Data
Voltage
Type
Power output
No-load speed
Blade diameter
Depth of cut
Blade body thickness
Blade bore
Weight (without battery pack)
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
DW934
18
1
315
3,100
173
61
1.4
20
3.85
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
103
4.1
114
4.1
(sound pressure)
(sound pressure uncertainty)
(sound power)
(sound power uncertainty)
V
Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN 60745:
Vibration emission value ah
ah =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
< 2.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
32
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
DE9096
NiMH
18
2.4
1.0
Charger
DE9116
Mains voltage VAC
230
Battery type
NiCd/NiMH
Approx. charging time min
60
(2.0 Ah
battery packs)
Weight
kg
0.4
DE9503
NiMH
18
2.6
1.0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2.0 Ah
battery packs)
0.52
Fuses:
Europe
230 V tools
10 Amperes, mains
U.K. & Ireland
230 V tools
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
ENGLISH
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DW934
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
19.09.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
33
EN GLI S H
c)
d)
e)
f)
g)
Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
34
f)
g)
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Safety Instructions for All Saws
a)
b)
c)
DANGER: Keep hands away from
cutting area and the blade. Keep your
second hand on auxiliary handle, or motor
housing. If both hands are holding the saw,
they cannot be cut by the blade.
Do not reach underneath the workpiece.
The guard cannot protect you from the blade
below the workpiece.
Adjust the cutting depth to the thickness
of the workpiece. Less than a full tooth of
ENGLISH
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
the blade teeth should be visible below the
workpiece.
Never hold piece being cut in your hands
or across your leg. Secure the workpiece
to a stable platform. It is important to
support the work properly to minimize body
exposure, blade binding, or loss of control.
Hold power tool by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring. Contact with a “live” wire will also
make exposed metal parts of the power tool
“live” and shock the operator.
When ripping always use a rip fence or
straight edge guide. This improves the
accuracy of cut and reduces the chance of
blade binding.
Always use blades with correct size
and shape (diamond versus round) of
arbour holes. Blades that do not match
the mounting hardware of the saw will run
eccentrically, causing loss of control.
Never use damaged or incorrect blade
washers or bolt. The blade washers and
bolt were specially designed for your saw,
for optimum performance and safety of
operation.
Keep your body positioned to either
side of the blade, but not in line with the
saw blade. KICKBACK could cause the
saw to jump backwards (see Causes and
Operator Prevention of Kickback).
CAUTION: Blades coast after turn off.
Serious personal injury may result.
Avoid cutting nails. Inspect for and
remove all nails from lumber before
cutting.
Causes and Operator Prevention
of Kickback
– Kickback is a sudden reaction to a pinched,
bound or misaligned saw blade, causing an
uncontrolled saw to lift up and out of the
workpiece toward the operator;
– When the blade is pinched or bound tightly
by the kerf closing down, the blade stalls and
the motor reaction drives the unit rapidly back
toward the operator;
– If the blade becomes twisted or misaligned
in the cut, the teeth at the back edge of the
blade can dig into the top surface of the wood
causing the blade to climb out of the kerf and
jump back toward the operator.
Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be
avoided by taking proper precautions as given
below:
a) Maintain a firm grip with both hands on
the saw and position your arms to resist
kickback forces. Position your body to
either side of the blade, but not in line
with the blade. Kickback could cause the
saw to jump backwards, but kickback forces
can be controlled by the operator, if proper
precautions are taken.
b) When blade is binding, or when
interrupting a cut for any reason, release
the trigger and hold the saw motionless
in the material until the blade comes to a
complete stop. Never attempt to remove
the saw from the work or pull the saw
backward while the blade is in motion or
kickback may occur. Investigate and take
corrective actions to eliminate the cause of
blade binding.
c) When restarting a saw in the workpiece,
centre the saw blade in the kerf and
check that saw teeth are not engaged into
the material. If saw blade is binding, it may
walk up or kickback from the workpiece as
the saw is restarted.
d) Support large panels to minimise the risk
of blade pinching and kickback. Large
panels tend to sag under their own weight.
Supports must be placed under the panel on
both sides, near the line of cut and near the
edge of the panel.
e) Do not use dull or damaged blades.
Unsharpened or improperly set blades
produce narrow kerf causing excessive
friction, blade binding and kickback.
f) Blade depth and bevel adjusting locking
levers must be tight and secure before
making cut. If blade adjustment shifts while
cutting, it may cause binding and kickback.
g) Use extra caution when making a “plunge
cut” into existing walls or other blind
areas. The protruding blade may cut objects
that can cause kickback.
Lower Guard Safety Instructions
a)
Check lower guard for proper closing
before each use. Do not operate the
saw if lower guard does not move freely
and close instantly. Never clamp or tie
the lower guard into the open position.
If saw is accidentally dropped, lower guard
may be bent. Raise the lower guard with the
retracting handle and make sure it moves
freely and does not touch the blade or any
other part, in all angles and depths of cut.
35
EN GLI S H
b)
c)
d)
Check the operation of the lower guard
spring. If the guard and the spring are not
operating properly, they must be serviced
before use. Lower guard may operate
sluggishly due to damaged parts, gummy
deposits, or a build-up of debris.
Lower guard should be retracted manually
only for special cuts such as “plunge
cuts” and “compound cuts.” Raise lower
guard by retracting handle and as soon as
blade enters the material, the lower guard
must be released. For all other sawing, the
lower guard should operate automatically.
Always observe that the lower guard is
covering the blade before placing saw
down on bench or floor. An unprotected,
coasting blade will cause the saw to walk
backwards, cutting whatever is in its path.
Be aware of the time it takes for the blade to
stop after switch is released.
Additional Safety Warnings for
Circular Saw
• Do not use blades of larger or smaller diameter
than recommended. For the proper blade rating
refer to the technical data.
Use only the blades specified in this manual,
complying with EN 847-1.
• Never use abrasive cut-off wheels.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of accidents caused by the uncovered
parts of the rotating cutting disc.
– Risk of injury when changing the disc.
– Risk of dust inhalation from matrerials that when
cut, can be harmful.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual
before use.
Wear ear protection.
36
Wear eye protection.
To be used in metal only.
DATE CODE POSITION
The Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE9130/DE9116 battery chargers.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the
power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be
shorted by foreign material. Foreign
materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool,
aluminum foil, or any buildup of metallic
particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the
charger from the power supply when
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to
clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
ENGLISH
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or
electrocution.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
1. Plug the charger (l) into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
2. Insert the battery pack into the charger. The red
(charging) light will blink continuously indicating
that the charging process has started.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
NOTE: To ensure maximum performance and life of
NiCd, NiMH and Li-Ion batteries, charge the battery
for a minimum of 10 hours before first use.
Charging Process
Refer the table below for the state of charge of the
battery pack.
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
problem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatic Refresh
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
10 hours in the charger.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
The DE9130 and DE9116 chargers accept 7.2–18 V
NiCd or NiMH batteries.
37
EN GLI S H
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40˚ C (105° F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
38
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL CADMIUM
(NiCd) OR NICKEL METAL HYDRIDE (NiMH)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
• A small leakage of liquid from the battery
pack cells may occur under extreme usage
or temperature conditions. This does not
indicate a failure.
However, if the outer seal is broken:
a. and the battery liquid gets on your skin,
immediately wash with soap and water for
several minutes.
b. and the battery liquid gets into your eyes,
flush them with clean water for a minimum
of 10 minutes and seek immediate medical
attention. (Medical note: The liquid is
25–35% solution of potassium hydroxide.)
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Battery Cap (fig. 2)
A protective battery cap is supplied to cover the
contacts of a detached battery pack. Without the
protective cap in place, loose metal objects could
short circuit the contacts, causing a fire hazard and
damaging the battery pack.
1. Take off the protective battery cap before
placing the battery pack in the charger
or tool (fig. 2).
2. Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack
from the charger or tool (fig. 2).
ENGLISH
WARNING: Make sure the protective
battery cap is in place before storing or
carrying a detached battery pack.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Battery Pack
Do not incinerate the battery pack
NiMH, NiCd+ and Li-Ion.
BATTERY TYPE
The DW934 operates on 18 volt battery packs.
Charges NiMH and NiCd
battery packs.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
NOTE: Li-Ion battery packs should be fully
charged when stored.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Charges Li-Ion battery packs.
See technical data for charging time.
Package Contents
The package contains:
1 Metal cutting circular saw
1 Saw blade
1 Hex key
2 Battery packs [DW934K2(H)]
1 Battery charger [DW934K2(H)]
1 Kitbox
Read instruction manual
before use.
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
Battery charging.
NOTE: Battery packs and chargers are not included
with N-models.
Battery charged.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. On/off switch
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage.
b. Lock-off button
Do not expose to water.
e. Kerf indicator
Have defective cords replaced
immediately.
g. Lower guard retracting lever
c. Front handle
d. Sight window
f. Lower guard
h. Saw shoe
i. Depth adjustment knob
Charge only between 4° C and 40° C.
39
EN GLI S H
j. Battery pack
k. Battery release
l. Charger
m. Charging indicator (red)
INTENDED USE
Your DEWALT metal cutting circular saw has been
designed for the cutting of variously shaped metal
materials: water and gas pipes, angular iron,
U-profiles, T-bars, rods, bolts, etc.
Using the appropriate cutting blade, it can cut hot
and cold rolled carbon steel, construction steels
according to DIN 1700 (ST33, ST37-2). This tool
is not intended to be used in non-ferrous metals,
stainless steel, synthetic materials, or cast-iron,
brick, tile or ceramic materials. The tool is never to
be used for cutting magnesium workpieces.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These circular saws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 2)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool off
and disconnect battery pack before
making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories.
An accidental start-up can cause injury.
NOTE: Make sure your battery pack (j) is fully
charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the base of the tool with the notch inside
the tool’s handle (fig. 2).
2. Slide the battery pack firmly into the handle until
you hear the lock snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the battery release buttons (k) and firmly
pull the battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
Depth of Cut Adjustment (fig. 1, 3)
• Safely dispose of the old plug.
1. Loosen the depth adjustment knob (i).
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
2. Move the shoe (h) to obtain the correct depth of
cut.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
3. Tighten the depth adjustment knob (i).
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
40
4. For optimal results, allow the saw blade
to protrude from the workpiece by about 3 mm
(refer to inset in figure 3).
ENGLISH
Replacing the Saw Blade (fig. 4, 5)
1. Engage the blade lock button (o) and unscrew
the blade camping screw (p) by turning
clockwise using the hex key supplied with
the tool.
2. Retract the lower blade guard (f) using the lever
(g) and replace the blade. Reinstall the washers
(q) in the correct position.
3. Check the direction of rotation of the blade.
4. Thread on the blade clamping screw (p) by
hand to hold the washer in position.
5. Turn counterclockwise.
6. Press the blade lock button (o) while turning the
spindle until the blade stops rotating.
7. Tighten the blade clamping screw firmly using
the hex key.
PRIOR TO OPERATION
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
• Make sure the guards have been mounted
correctly. The saw blade guard must be in
closed position.
• Make sure the saw blade rotates in the direction
of the arrow on the blade.
• Do not use excessively worn saw blades.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
Proper Hand Position (fig. 1, 7)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Switching On and Off (fig. 1)
For safety reasons the on/off switch (a) is equipped
with a lock-off button (b).
1. Press the lock-off button (b) to unlock the tool.
2. To run the tool, press the on/off switch (a). As
soon as the on/off switch is released the lockoff
switch is automatically activated to prevent
unintended starting of the machine.
WARNING: Do not switch the tool on
or off when the saw blade touches the
workpiece or other materials.
Guiding the Tool
(fig. 6)
1. Clamp the workpiece as close to the cutting
line as possible. Always attempt to clamp the
workpiece in a way to minimize the number of
teeth cutting through the material.
For optimum results, clamp the workpiece
bottom up.
2. Hold the tool as described under Proper Hand
Postion. Keep the shoe (h) firmly against the
workpiece. Allow the blade to cut freely. Do not
force. If the workpiece starts vibrating you are
forcing the cutting action and you should slow
down the feed rate.
3. Use the kerf indicator (e) to follow the line drawn
on the workpiece. The kerf indicator lines up
with the left (outer) side of the saw blade.
Use the sight window (d) to view the
cutting action.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
The charger is not serviceable. There are no
serviceable parts inside the charger.
Proper hand position requires one hand on the front
handle (c), with the other hand on the main handle
(s).
41
EN GLI S H
Protecting the Environment
Lubrication
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
42
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion, NiCd and NiMH cells are recyclable. Take
them to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all
original components
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com
43
ESPAÑOL
SIERRA CIRCULAR DE CORTE DE METALES
DW934
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas profesionales.
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia
Velocidad en vacío
Diámetro de la hoja
Profundidad de corte
Grosor del cuerpo de la hoja
Diámetro del agujero
Peso (sin paquete de baterías)
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
DW934
18
1
315
3,100
173
61
1,4
20
3,85
dB(A)
103
dB(A)
dB(A)
4,1
114
dB(A)
4,1
V
Valores totales de vibración (cantidad vectorial triaxial)
determinados según la norma EN60745:
Valor de emisión de vibración ah
ah =
Incertidumbre K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
44
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
Paquete de baterías
Tipo de batería
Voltaje
VDC
Capacidad
Ah
Peso
kg
DE9096
NiMH
18
2,4
1,0
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
Cargador
Voltaje de la red
VAC
Tipo de batería
Tiempo de carga aprox.
min
DE9116
230
NiCd/NiMH
DE9130
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah
battery packs)
0,4
30
(2,0 Ah
battery packs)
0.52
Peso
Fusibles:
Europa
kg
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DW934
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” han sido diseñados de acuerdo
con las normas:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Si desea más información, póngase en contacto
con DEWALT en la dirección indicada a continuación
o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
19.09.2009
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias o instrucciones
puede provocar descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo está puesto a
tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
45
ESPAÑOL
e)
f)
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
d) Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
e) No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo pueden
46
g)
quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
d) Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
e) Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
f) Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
g) Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
ESPAÑOL
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
b)
5) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA CON
BATERÍAS
a) Recargue solamente con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador adecuado para un tipo de paquete
de baterías puede originar riesgo de incendio
si se utiliza con otro paquete de baterías.
b) Utilice herramientas eléctricas sólo con
paquetes de baterías específicamente
diseñados. El uso de cualquier otro tipo de
paquete de baterías puede producir riesgo
de lesiones e incendio.
c) Cuando no utilice el paquete de baterías,
manténgalo lejos de otros objetos
metálicos como sujetapapeles, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metálicos pequeños que puedan realizar
una conexión desde un terminal al otro.
Los cortocircuitos en los terminales de la
batería pueden provocar quemaduras o
incendio.
d) En condiciones abusivas, puede salir
expulsado líquido de la batería. Evite el
contacto con él. Si entra en contacto
accidentalmente, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con sus
ojos, obtenga atención médica. El líquido
expulsado de la batería puede provocar
irritación o quemaduras.
d)
6) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICA
ADICIONALES
Instrucciones de seguridad para
todas las sierras
a)
PELIGRO: Mantenga las manos
lejos de la zona de corte y de la hoja.
Mantenga una de las manos en el mango
auxiliar o en la carcasa del motor. Si
mantiene las dos manos sobre la sierra,
evitará cortarse con la hoja.
c)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
No toque por debajo de la pieza de
trabajo. El protector no puede resguardarle
de la hoja por debajo de la pieza de trabajo.
Ajuste la profundidad de corte al grosor
de la pieza de trabajo. Debe haber visible
menos de un diente completo de la hoja
debajo de la pieza de trabajo.
No apoye nunca la pieza que se va
a cortar en los brazos o las piernas.
Asegure la pieza de trabajo en una
plataforma estable. Es importante apoyar
el trabajo adecuadamente para reducir al
mínimo la exposición corporal, el cimbreo de
la hoja o la pérdida de control.
Sostenga la herramienta eléctrica
por las superficies de agarre aisladas
cuando realice una operación en la que
la herramienta de corte pueda estar en
contacto con un cable oculto. Si las partes
metálicas descubiertas de la herramienta
entran en contacto con un cable cargado
de electricidad, se cargarán eléctricamente y
transmitirán una descarga al usuario.
Cuando corte, utilice siempre una guía
de corte o una guía recta. De este modo,
mejorará la precisión del corte y se reducirán
las posibilidades de que la hoja cimbree.
Utilice siempre hojas con la forma
(diamante frente a redonda) y el tamaño
de agujeros del eje correctos. Las hojas
que no coincidan con los elementos de
montaje de la sierra funcionarán de forma
excéntrica, lo que causará una pérdida de
control.
No utilice nunca arandelas o pernos de
hoja dañados o incorrectos. El perno y
las arandelas de la hoja se han diseñado
específicamente para que esta hoja de
forma tenga un funcionamiento seguro y un
rendimiento óptimo.
Coloque el cuerpo a ambos lados de
la hoja, pero nunca en línea con ella. El
REBOTE podría hacer que la sierra saltase
hacia detrás (véanse los Motivos y la
prevención del rebote por parte del
usuario).
PRECAUCIÓN: Las cuchillas deslizan
tras el apagado. Podrá dar lugar a daños
personales.
Evite el corte de clavos. Busque y retire
los clavos de la madera antes de realizar
el corte.
Causas y prevención de rebote por
parte del operador
– Una inversión de giro o rebote es una reacción
repentina provocada por una hoja de sierra
47
ESPAÑOL
comprimida, apresada o mal alineada, que hace
que una sierra se levante de forma incontrolada
y se aleje de la pieza de trabajo hacia el usuario;
– Cuando la hoja está comprimida o apresada
ceñidamente por la entalladura al cerrarse,
se atasca y la reacción del motor empuja la
unidad rápidamente hacia atrás en dirección al
operario;
f)
– Si la hoja se retuerce o está mal alineada en
el corte, los dientes del borde posterior de la
hoja pueden clavarse en la zona superior de
la madera, lo que hará que la hoja remonte la
entalladura y salte hacia atrás en dirección al
usuario.
g)
El rebote es el resultado del mal uso de la sierra
o de procedimientos o condiciones de operación
incorrectos y puede ser evitado si se toman las
precauciones debidas, enumeradas a continuación:
a) Sujete la sierra firmemente con las dos
manos y coloque los brazos de forma
que ofrezcan resistencia a las fuerzas de
la inversión de giro. Coloque el cuerpo a
ambos lados de la hoja, pero nunca en
línea con ella. La inversión de giro puede
provocar que la sierra salte hacia atrás.
No obstante, el usuario puede controlar
las fuerzas de inversión de giro si toma las
precauciones adecuadas.
b) Cuando la hoja esté cimbreando o
se interrumpa el corte por alguna
razón, suelte el gatillo y mantenga la
sierra parada hasta que la hoja quede
completamente parada. Nunca intente
quitar la sierra del trabajo o tirar de ella
hacia atrás mientras esté en movimiento,
ya que de lo contrario podría producirse
una inversión de giro. Investigue y tome
medidas correctivas para eliminar la causa
del trabado de la hoja.
c) Cuando vuelva a poner en marcha la
sierra sobre la pieza de trabajo, centre la
sierra en la entalladura y compruebe que
los dientes no estén enganchados con el
material. Si la hoja de sierra cimbrea, puede
que salga hacia arriba o invierta el giro desde
la pieza en la que se trabaja cuando vuelva a
poner en marcha la sierra.
d) Sujete los paneles grandes para reducir
al mínimo el riesgo de que el disco se
comprima e invierta el giro. Los paneles
más grandes tienden a doblarse bajo su
propio peso. Es necesario colocar apoyos
debajo del panel a ambos lados, cerca de la
línea del corte y cerca del borde del panel.
e) No utilice hojas melladas o dañadas. Las
hojas sin afilar o mal ajustadas hacen que
48
la entalladura sea estrecha, lo que provoca
una fricción excesiva, cimbreo de la hoja e
inversión de giro.
Las palancas de bloqueo del ajuste de
bisel y de profundidad de la hoja deben
estar bien apretadas y seguras antes
de realizar el corte. Si el ajuste de la hoja
cambia durante el corte, pueden producirse
cimbreos e inversiones de giro.
Tenga mucho cuidado cuando realice
“cortes de profundidad” en paredes
existentes u otras zonas ciegas. La hoja
que sobresale puede cortar objetos que
pueden provocar una inversión de giro.
Instrucciones de seguridad sobre el
protector inferior
a)
b)
c)
d)
Compruebe el protector inferior para
un cierre adecuado antes de cada uso.
No opere la sierra si el protector inferior
no se mueve libremente y se cierra
instantáneamente. No fije ni agarre nunca
el protector inferior en la posición abierta.
Si la sierra cae accidentalmente, el protector
inferior se puede doblar. Eleve el protector
inferior con la empuñadura de retroceso y
compruebe que se mueva libremente y no
toca la cuchilla ni ninguna otra pieza, en
todos los ángulos y profundidades de corte.
Compruebe el funcionamiento del
muelle del protector inferior. Si el
protector y el muelle no funcionan
correctamente, deben repararse antes
de utilizar la herramienta. El protector
inferior puede funcionar con lentitud debido
a piezas dañadas, depósitos pegajosos o
acumulación de suciedad.
El protector inferior deberá retrocederse
manualmente sólo para cortes especiales
como los “cortes de profundidad” y los
“cortes compuestos”. Suba el protector
inferior con la empuñadura de retroceso
en cuanto la cuchilla se introduzca en el
material, y el protector inferior deberá
liberarse. Para las demás operaciones de la
sierra, el protector inferior deberá funcionar
automáticamente.
Compruebe siempre que el protector
inferior cubra la hoja antes de colocar la
sierra sobre un banco o en el suelo. Una
hoja sin protección en movimiento hará que
la sierra se desplace hacia atrás y corte todo
lo que encuentre a su paso. Tenga en cuenta
el tiempo que la hoja tarda en detenerse
después de desactivar el interruptor.
ESPAÑOL
Advertencias de seguridad
adicionales para sierras circulares
• No utilice hojas de un diámetro mayor o menor
del recomendado. Para conocer la capacidad
de corte exacta, consulte las especificaciones
técnicas.
Utilice solo las hojas que se mencionan en este
manual, que cumplen con la EN 847-1.
• Nunca utilice hojas de corte abrasivas.
Riesgos residuales
Pese a la aplicación de la normativa de seguridad
correspondiente y la aplicación de los dispositivos
de seguridad, no pueden evitarse algunos riesgos
residuales. Estos son:
– Pérdida auditiva.
– Riesgo de lesiones personales debidas a las
partículas que saltan.
– Riesgo de quemaduras debido al calentamiento
de los accesorios durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesiones personales debido a uso
prolongado.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Símbolos en la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Use protección para los oídos.
Use protección ocular.
Sólo podrá utilizarse en metales.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El Código de fecha, que también incluye el año
de fabricación, está impreso en la superficie de
la carcasa que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería
Ejemplo:
2010 XX XX
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de baterías
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual
contiene instrucciones importantes de seguridad
y funcionamiento de los cargadores de baterías
DE9130/DE9116.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en el paquete de baterías y en el
producto que utiliza el paquete de baterías.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen
230 V. No realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber riesgo de
descarga o de electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
ATENCIÓN: iesgo de quemadura. Para
minimizar el riesgo de lesiones, coloque
sólo baterías recargables DEWALT.
Otros tipos de baterías pueden estallar y
provocar daños personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de energía,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro
del cargador. Deben mantenerse fuera
de las cavidades del cargador objetos
extraños de naturaleza conductora
como esponja de acero, láminas de
aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas, entre otros.
Cuando no haya un paquete de baterías
en la cavidad, desenchufe siempre
el cargador de la fuente de energía.
Desenchufe el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
en un cargador distinto de los indicados
en este manual. El cargador y el paquete de
baterías están específicamente diseñados para
funcionar en conjunto.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables de DEWALT. Cualquier otro uso
que se le dé puede provocar un riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
Año de fabricación
49
ESPAÑOL
• No lo exponga a la lluvia ni a la nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectarlo. De esta manera, disminuirá el
riesgo de dañar el enchufe y el cable.
• Asegúrese de que el cable esté ubicado de
modo que no lo pise o se tropiece con él y
que no esté sujeto a daños o tensiones de
alguna otra forma.
• No use un cable prolongador a menos que
sea absolutamente necesario. El uso de un
cable prolongador incorrecto puede provocar
un riesgo de incendio, descarga eléctrica o
electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos
de cualquier fuente de calor. El cargador se
ventila a través de ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelo de inmediato.
• No opere el cargador si ha recibido un
golpe fuerte, se cayó o presenta algún
daño. Llévelo a un taller de reparación
autorizado.
• No desarme el cargador; cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de mantenimiento
autorizado. Si se montase mal el aparato existe
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica, incendio o electrocución.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador
del tomacorriente. Con ello, minimizará
el riesgo de descarga eléctrica. Quitar el
paquete de baterías no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar 2 cargadores juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar
con corriente eléctrica doméstica estándar
de 230 V. No intente utilizarlo con otro
voltaje. Esto no se aplica al cargador vehicular.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Procedimiento de carga
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen
230 V. No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
1. Enchufe el cargador (j) en un tomacorriente
apropiado antes de introducir el paquete de
baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador. La luz roja (de carga) parpadeará
continuamente para indicar que se ha iniciado
el ciclo de carga.
3. Se sabrá que ha terminado la carga cuando el
indicador rojo esté encendido continuamente.
El paquete está totalmente cargado y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
NOTA: Para asegurar el máximo rendimiento y vida
útil de las baterías de NiCd, NiMH y Li-Ion, cargue la
batería por un mínimo de 10 horas antes de usarla
por primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por paquete caliente/frío
cambie paquete de baterías
problema
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Actualización automática
El modo de actualización automática equilibrará
o igualará las celdas individuales del paquete de
baterías a su capacidad máxima. Los paquetes de
baterías deben actualizarse semanalmente o cuando
no suministren la misma cantidad de potencia.
Para actualizar su paquete de baterías, colóquelo en
el cargador, como de costumbre. Déjelo allí durante
al menos 8 horas como mínimo.
Cargadores
Retraso por paquete caliente/frío
Los cargadores DE9130 y DE9116 aceptan pilas
NiCd y NiMH de 7.2–18 V.
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por paquete caliente/
frío y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
del paquete. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
Estos cargadores no requieren ningún ajuste y están
diseñados para funcionar del modo más sencillo
posible.
50
ESPAÑOL
SÓLO BATERÍAS DE LI-ION
Las baterías de Li-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento
o la descarga completa.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
paquetes de baterías
Cuando solicite paquetes de baterías de repuesto,
asegúrese de incluir el número de catálogo y el
voltaje. Consulte el gráfico al final del manual para
conocer la compatibilidad entre los cargadores y los
paquetes de baterías.
El paquete de baterías incluido en la caja no está
completamente cargado. Antes de utilizar el paquete
de baterías y el cargador, lea las instrucciones
de seguridad a continuación. Luego, siga los
procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes en los que haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Colocar
o retirar la batería del cargador puede encender
el polvo o los vapores.
• Cargue los paquetes de baterías sólo con
cargadores DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua u otros
líquidos.
• No almacene ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 °C (105 °F) (como debajo de toldos al
aire libre o en construcciones de metal en
verano).
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja de
la batería está agrietada o dañada, no
la introduzca en el cargador. No aplaste,
deje caer ni dañe la batería. No utilice
una batería o un cargador que hayan
recibido un golpe fuerte, se hayan
caído, pisado o dañado de alguna
forma (por ejemplo, perforado con un
clavo, golpeado con un martillo, pisado).
Puede haber riesgo de descarga
eléctrica o electrocución. Las baterías
dañadas deben devolverse al centro de
servicio para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NiCD) O HIDRURO
METÁLICO DE NÍQUEL (NiMH)
• No incinere el paquete de baterías,
aunque tenga daños importantes o esté
completamente desgastado. El paquete de
baterías puede explotar en el fuego.
• Es posible que en condiciones de uso o
temperatura extrema se produzca una
pequeña pérdida de líquido de las celdas
del paquete de batería. Esto no indica una
falla.
Sin embargo, si el sello externo está roto:
a. y el líquido de la batería entra en contacto
con su piel, lave inmediatamente con jabón y
agua durante varios minutos.
b. si el líquido de la batería entra en contacto
con sus ojos, lávelos con agua limpia
durante 10 minutos como mínimo y obtenga
atención médica inmediata. (Nota médica:
El líquido es una solución de hidróxido de
potasio al 25%-35%).
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD PARA
LITIO ION (LITIO-ION)
• No incinere el paquete de baterías,
aunque tenga daños importantes o esté
completamente desgastado. El paquete de
baterías puede explotar en el fuego. Se generan
vapores y materiales tóxicos cuando se queman
paquetes de baterías de litio ion.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lave inmediatamente
con jabón y agua tibia. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua el ojo abierto durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las celdas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemaduras. El líquido de la batería
51
ESPAÑOL
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Capuchón de la batería (fig. 2)
Para tapar los contactos de un paquete de baterías
suelto, se suministra un capuchón protector para
la batería. Sin el capuchón protector, puede que
ciertos objetos metálicos provoquen cortocircuito
en los contactos, con el consiguiente riesgo de
incendio y daño del paquete de baterías.
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por paquete caliente/frío.
1. Retire el capuchón protector de la batería
antes de colocar el paquete de baterías en el
cargador o la herramienta (fig. 2).
No realice pruebas con objetos
conductores.
2. Coloque el capuchón protector en los
contactos inmediatamente después de quitar
el paquete de baterías del cargador o la
herramienta (fig. 2).
No cargue paquetes de baterías
deteriorados.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que
el capuchón protector de la batería
está colocado antes de proceder a
almacenar o transportar un paquete de
baterías suelto.
Batería
TIPO DE BATERÍA
El DW934 funciona con paquetes de pilas de 18
voltios.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
NOTA: Las baterías de Li-Ion deben estar
completamente cargadas cuando están
guardadas.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará la batería o el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden guardar hasta 5 años.
Etiquetas del cargador y el paquete
de baterías
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y el paquete de
baterías muestran los siguientes dibujos:
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
52
Use sólo paquetes de baterías DEWALT,
cualquier otro puede estallar, y provocar
lesiones personales y daños materiales.
No lo exponga al agua.
Sustituya inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargue sólo a una temperatura
comprendida entre 4 °C y 40 °C.
Elimine las baterías con el debido respeto
al medio ambiente.
No incinere el paquete de baterías de
NiMH, NiCd+ y Litio-Ion.
Carga paquetes de baterías de NiMH y
NiCd.
Carga paquetes de baterías de Litio-Ion.
Consulte los datos técnicos para conocer
el tiempo de carga.
La batería está cargada.
Contenido del paquete
El paquete contiene:
1 Sierra circular de corte de metales
1 Hoja de sierra
ESPAÑOL
1 Llave hexagonal
2 Bloques de pilas [DW934K2(H)]
1 Cargador de pilas [DW934K2(H)]
1 Caja de herramientas
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estas sierras circulares son herramientas eléctricas
profesionales.
1 diagrama de desmontaje
NO PERMITA que los niños tengan contacto con
la herramienta. Cuando la hagan funcionar operarios
sin experiencia, es necesaria su supervisión.
NOTA: Los paquetes de baterías y los cargadores
no van incluidos en los modelos N.
Seguridad eléctrica
1 manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido daños durante el
transporte.
• Antes de utilizar la unidad, tómese el tiempo
necesario para leer atentamente el manual y
comprenderlo bien.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza de
esta. Puede producir daños o lesiones
corporales.
a. Interruptor de encendido/apagado
El motor eléctrico se ha diseñado para funcionar
con un único voltaje. Verifique siempre que el voltaje
de las baterías coincida con el voltaje que figura en
la placa de especificaciones. Asegúrese también de
que el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
El cargador DEWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma
EN 60335; por lo que no se necesita un
conductor de tierra.
Si el cable que se suministra está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través del servicio de DEWALT.
b. Botón de desbloqueo
Uso de un cable prolongador
c. Empuñadura frontal
No debe utilizarse un cable prolongador a menos
que sea absolutamente necesario. Use un cable
prolongador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los datos técnicos). La dimensión mínima
del conductor es de 1 mm2; la longitud máxima es
de 30 m.
d. Ventana de visualización
e. Indicador de entalladura
f. Protector inferior
g. Palanca de retroceso del protector inferior
h. Pie de sierra
i. Perilla de ajuste de profundidad
j. Bloque de baterías
k. Liberación de batería
l. Cargador
m. Indicador de carga (rojo)
USO PREVISTO
Su sierra circular de corte de metales DEWALT ha
sido diseñada para cortar materiales metálicos de
distintas formas: tuberías de agua y gas, acero
angular, perfiles en U, barras en T, varillas, pernos,
etc.
Utilizando la cuchilla de corte adecuada, puede
cortar acero de carbón rodado frío y caliente,
aceros de construcción de conformidad con la
norma DIN 1700 (ST33, ST37-2). Esta herramienta
no se destina al uso con materiales no férricos,
acero inoxidable, materiales sintéticos, acero
fundido, cerámica, teja o ladrillo. La herramienta no
debe utilizarse nunca para cortar piezas de trabajo
de magnesio.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Asegúrese de quitar
la batería antes de montar el aparato
y ajustarlo. Apague siempre el aparato
antes de colocar o quitar la batería.
ADVERTENCIA: Use sólo baterías y
cargadores DEWALT.
Introducción y retirada del
paquete de baterías de la
herramienta (fig. 2)
ADVERTENCIA: Para minimizar
el riesgo de graves lesiones
personales, apague la herramienta
y desconecte la batería antes de
realizar ajustes o quitar/instalar los
acoples o accesorios. Un encendido
accidental puede causar lesiones.
53
ESPAÑOL
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL MANGO
DE LA HERRAMIENTA
1. Alinee la base de la herramienta con la muesca
que hay dentro del mango de la herramienta
(fig. 2).
2. Deslice el paquete de baterías firmemente en
el mango hasta que escuche que encaja en
su sitio.
NOTA: Compruebe que la batería (j) esté totalmente
cargada.
PARA QUITAR EL PAQUETE DE BATERÍAS
DE LA HERRAMIENTA
1. Presione los botones de liberación de la batería
(k) y tire firmemente del paquete de baterías
hacia fuera del mango de la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador como se describe en la sección
del cargador de este manual.
Ajuste de la profundidad de corte
(fig. 1, 3)
1. Afloje la perilla de ajuste de profundidad (i).
2. Mueva el pie (h) para obtener la profundidad
correcta de corte.
3. Apriete la perilla de ajuste de profundidad (i).
4. Para obtener resultados óptimos, deje que la
cuchilla de sierra se introduzca en la pieza de
trabajo en unos 3 mm (véase la introducción de
la figura 3).
Volver a colocar la cuchilla de la
sierra (fig. 4, 5)
1. Active el botón de bloqueo de la cuchilla (o)
y afloje la tuerca de fijación de la cuchilla (p)
girando en sentido de las agujas del reloj con
ayuda de una llave hexagonal suministrada con
la
herramienta.
2. Retroceda el protector inferior de la cuchilla (f)
utilizando la palanca (g) y vuelva a colocar la
cuchilla. Reinstale las anillas (q) en la posición
adecuada.
3. Compruebe la dirección de giro de la cuchilla.
4. Enrosque la tuerca de fijación de la cuchilla (p)
manualmente para mantener el muelle en su
posición.
5. Gire en sentido contrario al de las agujas del
reloj.
6. Pulse el botón de bloqueo de la cuchilla (o)
mientras gira el eje hasta que la cuchilla deje de
girar.
7. Apriete la tuerca de fijación de la cuchilla
firmemente utilizando la llave hexagonal.
ANTES DE USAR LA MÁQUINA
• Compruebe que su paquete de baterías esté
(completamente) recargado.
• Compruebe que se han instalado los
protectores adecuadamente. El protector de
la cuchilla de sierra deberá estar en posición
cerrada.
• Compruebe que la cuchilla de la sierra gira en
dirección de la flecha indicada en la cuchilla.
• No utilice cuchillas de sierras excesivamente
gastadas.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre
las instrucciones de seguridad y la
reglamentación aplicable.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Posición adecuada de las manos
(fig. 1, 7)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en la empuñadura frontal (c) y la
otra en la empuñadura principal (s).
Encendido y apagado (fig. 1)
Por motivos de seguridad, el interruptor de
encendido/apagado (a) está equipado con un botón
de desbloqueo (b).
1. Pulse el botón de desbloqueo (b) para
desbloquear la herramienta.
54
ESPAÑOL
2. Para poner en marcha la herramienta, presione
el interruptor de encendido/apagado (a). En
cuanto suelte el interruptor de encendido/
apagado, el interruptor de desbloqueo se
activará automáticamente para evitar un
arranque imprevisto de la herramienta.
ADVERTENCIA: No encienda ni
apague la herramienta cuando la
cuchilla de la sierra toque la pieza de
trabajo u otros materiales.
Orientación de la herramienta
(fig. 6)
1. Fije la pieza de trabajo lo más cerca posible de
la línea de corte. Intente siempre fijar la pieza de
trabajo de forma que se reduzca el número de
corte de dental del material.
Para lograr resultados óptimos, fije la pieza de
trabajo hacia arriba.
2. Mantenga la herramienta tal y como se
describe en el apartado de Posición correcta
de las manos. Mantenga el pie (h) firmemente
frente a la pieza de trabajo. Deje que la cuchilla
corte libremente. No la fuerce. Si la pieza de
trabajo empieza a vibrar, estará forzando la
acción del corte y deberá reducir la velocidad
de alimentación.
3. Utilice el indicador de entalladura (e) para seguir
la línea esbozada en la pieza de trabajo. El
indicador de entalladura se alinea con el lado
izquierdo (exterior) de la cuchilla de la sierra.
Utilice la ventana de visualización (d) para ver la
acción de corte.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para
funcionar durante un largo período con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
ininterrumpido depende de la limpieza regular y el
cuidado adecuado de la herramienta.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte el paquete de baterías
antes de realizar ningún ajuste o
de quitar/instalar aditamentos o
accesorios. Un encendido accidental
puede causar lesiones.
No se le puede realizar mantenimiento al cargador.
Dentro del cargador no hay piezas a las que el
usuario pueda hacerles mantenimiento.
Lubricación
La herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Utilice protección ocular y mascarillas
antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: no use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar
los materiales de dichas piezas. Use
un trapo humedecido sólo con agua
y jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta
y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiar, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Puede eliminarse la grasa y
la suciedad del exterior del cargador
usando un trapo o pincel no metálico
blando. No use agua ni soluciones de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
sólo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
55
ESPAÑOL
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
Paquete de baterías recargable
Debe recargar el paquete de baterías de larga
duración cuando note que no proporciona la
suficiente potencia para realizar trabajos que antes
hacía fácilmente. Al final de su vida técnica, elimínelo
con el debido respeto hacia el medio ambiente:
• Agote la carga del paquete de baterías, a
continuación extráigalo de la herramienta.
• Las pilas de Li-Ion, NiCd y NiMH son
reciclables. Llévelas a su distribuidor o a un
centro de reciclaje local. Los paquetes de
baterías recogidos se reciclarán o eliminarán
de modo adecuado.
56
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
57
FRANÇAIS
SCIE CIRCULAIRE A METAL
DW934
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expérience, un développement de produits
approfondi et une innovation constante font de
DEWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les
utilisateurs d’outils électriques professionnels.
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Puissance fournie
Vitesse à vide
Diamètre de lame
Profondeur de coupe
Epaisseur de lame
Alésage
Poids (sans le bloc-piles)
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de
pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de
puissance acoustique)
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
DW934
18
1
315
3,100
173
61
1,4
20
3,85
dB(A)
103
dB(A)
dB(A)
4,1
114
dB(A)
4,1
V
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées
d’après la norme EN 60745 :
Valeur de l’émission vibratoire ah
ah =
Incertitude K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré correspond
aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé
pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
58
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
Bloc-piles
Type de piles
Tension
Capacité
Poids
Fusibles :
Europe
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9116
230
NiCd/NiMH
DE9130
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah
battery packs)
0,4
30
(2,0 Ah
battery packs)
0.52
VDC
Ah
kg
Chargeur
Tension secteur
VAC
Type de piles
Durée de charge approx.
min
Poids
DE9096
NiMH
18
2,4
1,0
kg
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DW934
DEWALT déclare que les produits décrits dans les
« caractéristiques techniques » ont été mis au point
en conformité avec les normes :
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Pour de plus amples informations, adressez-vous à
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou reportez-vous au
dos de ce manuel.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-président de l’ingénierie et du développement
des produits
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
19.09.2009
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les consignes. Le non-respect de
ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
59
FRANÇAIS
e)
f)
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
e) Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f) Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
60
g)
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
e) Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
f) Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
g) Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
FRANÇAIS
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DU BLOC-PILES
a) Rechargez le bloc-piles uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur prévu pour un certain type de
bloc-piles peut être à l’origine d’un incendie
lorsqu’il est utilisé avec un autre bloc-piles.
b) Utilisez les outils électriques uniquement
avec les bloc-piles spécifiés. L’utilisation
d’autres blocs-piles peut être à l’origine de
blessures ou d’incendie.
c) Lorsque vous n’utilisez pas le bloc-piles,
tenez-le à l’écart des objets métalliques,
tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de créer une
connexion entre deux bornes. Courtcircuiter les bornes entre elles peut provoquer
des brûlures ou un incendie.
d) Dans des conditions abusives, du
liquide peut s’échapper de la pile ; en
éviter le contact. En cas de contact
accidentel, rincez à l’eau. Si le liquide
entre en contact avec les yeux, consultez
également un médecin. Le liquide qui
s’échappe de la pile peut engendrer une
irritation ou des brûlures.
6) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
SPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Consignes de sécurité pour toutes
les scies
a)
b)
c)
d)
DANGER : Tenez vos mains à distance
de la zone de sciage et de la lame. Tenez
la poignée supplémentaire ou le carter
du moteur de l’autre main. Si vous tenez
la scie circulaire des deux mains, celles-ci ne
peuvent pas être blessées par la lame.
Ne passez pas les mains sous la pièce.
Sous la pièce, le carter de protection ne peut
pas vous protéger de la lame.
Réglez la profondeur de coupe selon
l’épaisseur de la pièce. La partie inférieure
de la pièce doit laisser voir moins d’une dent
complète de la lame.
Ne tenez jamais la pièce à scier dans
la main ou sur la jambe. Fixez la pièce
sur un support stable. Il est important
que la pièce soit correctement soutenue
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
afin de minimiser les risques de blessures,
de coincement de la lame ou de perte de
contrôle.
Tenir l’outil par les surfaces isolées
prévues à cet effet pendant toute
utilisation où l’outil de coupe pourrait
entrer en contact avec des fils électriques
cachés. Tout avec un fil sous tension met les
parties métalliques exposées de l’outil sous
tension et électrocute l’utilisateur.
Utilisez toujours une butée ou un guide à
bord droit pour des coupes longitudinales.
Ceci améliore la précision de la coupe et
réduit le risque de coincer la lame.
Utilisez toujours des lames de taille et de
forme adaptées à l’alésage de fixation
(par ex. losange ou rond). Les lames
inadaptées au matériel de montage de la scie
risquent de s’excentrer, occasionnant une
perte de contrôle.
N’utilisez jamais de rondelles ou de
boulons endommagés voire inadaptés à
la lame. Les rondelles et boulons de la lame
ont été spécialement conçus pour votre scie,
pour des performances et une sécurité de
fonctionnement optimales.
Positionnez toujours votre corps d’un
côté ou de l’autre de la lame. Ne vous
placez jamais dans l’alignement de la
lame. En cas de REBOND, la scie risque
d’être propulsée vers l’arrière (voir Causes et
prévention anti-rebonds).
ATTENTION : La lame continue de tourner
après l’arrêt de l’outil. Risque de blessures
graves.
Eviter de couper des clous. Inspecter
et retirer tous les clous du bois avant la
coupe.
Causes et prévention
anti-rebonds
– Le rebond est une réaction soudaine d’une
lame de scie restée accrochée, coincée ou mal
orientée. La scie qui n’est plus sous contrôle
sort de la pièce et est projetée vers l’utilisateur ;
– Si la lame reste accrochée ou coincée dans la
fente sciée qui se ferme, elle se bloque et la
force du moteur ramène l’outil rapidement vers
l’utilisateur ;
– Si la lame de scie est tordue ou mal orientée
dans la coupe, les dents du bord arrière de
la lame de scie risquent de creuser dans la
surface du bois. De ce fait, la lame de scie
saute brusquement de la fente et est propulsée
en arrière sur l’utilisateur.
61
FRANÇAIS
Les rebonds proviennent d’une utilisation impropre
de la scie ou de conditions ou procédures
d’exécution incorrectes, et peuvent être évités
en prenant les précautions adéquates énoncées
ci-dessous :
a) Maintenez fermement la scie des deux
mains et positionnez vos bras de sorte à
pouvoir résister aux rebonds. Positionnez
toujours votre corps d’un côté ou de
l’autre de la lame de scie. Ne vous
placez jamais dans l’alignement de la
lame. En cas de rebond, la scie risque
d’être propulsée vers l’arrière, mais les
forces de rebond peuvent être contrôlées
par l’utilisateur à condition de prendre les
précautions appropriées.
b) Si la lame se coince ou si le sciage est
interrompu pour une raison quelconque,
relâchez la gâchette et maintenez la scie
immobile dans la pièce jusqu’à son arrêt
total. N’essayez jamais de sortir la scie
de la pièce ou de la tirer en arrière tant
que la lame de scie n’est pas immobile
ou qu’un rebond reste possible. Vérifier la
pièce et prendre les mesures adéquates pour
éliminer toute cause de coincement de la
lame.
c) Pour redémarrer une scie coincée dans
une pièce, centrez la lame de scie dans
la fente et vérifiez que ses dents ne sont
pas engagées dans la pièce. Si la lame de
scie est coincée, elle peut sortir de la pièce
ou causer un rebond si la scie est remise en
marche.
d) Soutenez les grands panneaux afin de
minimiser le risque de rebond causé par
une lame de scie coincée. Les grands
panneaux ont tendance à s’affaisser sous
leur propre poids. Les panneaux doivent être
soutenus des deux côtés par des supports,
près de la fente de scie ainsi qu’aux bords
des panneaux.
e) N’utilisez pas de lames émoussées ou
endommagées. Les lames dont les dents
sont émoussées ou mal orientées produisent
une fente trop étroite entraînant une friction
élevée, le coincement de la lame et le
rebond.
f) Les leviers de blocage des réglages de la
profondeur et de l’angle de coupe doivent
être bien serrés et verrouillés avant de
scier. Si les réglages se modifient pendant
le sciage, la lame risque de se coincer et de
provoquer un rebond.
g) Prenez des précautions supplémentaires
lors de « coupes en plongée » dans des
murs existants ou dans toute zone à
62
visibilité limitée. La partie saillante de la
lame peut couper des objets susceptibles de
provoquer un rebond.
Consignes de sécurité pour le carter
de protection inférieur
a)
b)
c)
d)
Contrôlez avant chaque utilisation la
fermeture correcte du carter inférieur
de protection. N’utilisez pas la scie
si le carter inférieur de protection ne
bouge pas librement et ne se ferme pas
instantanément. Ne fixez et n’attachez
jamais le carter inférieur de protection
pour le laisser en position ouverte. Si, par
mégarde, la scie tombe par terre, le carter
inférieur de protection risque d’être déformé.
Levez le carter de protection avec la poignée
rétractable, assurez-vous qu’il peut bouger
librement et ne touche ni la lame de scie ni
d’autres éléments de l’appareil, quel que soit
l’angle ou la profondeur de coupe.
Contrôlez le bon fonctionnement du
ressort du carter inférieur de protection.
Si le carter de protection et le ressort ne
fonctionnent pas correctement, faites
effectuer un entretien de l’appareil avant
de l’utiliser. Des pièces endommagées,
restes de colle ou accumulations de débris
peuvent ralentir l’actionnement du carter
inférieur de protection.
Ouvrez le carter inférieur de protection
manuellement uniquement pour des
coupes spéciales, ainsi les « coupes en
plongée » ou les « coupes angulaires ».
Soulevez le carter inférieur de protection
en rétractant la poignée et relâchez-le
dès que la lame de scie est entrée dans la
pièce. Pour toutes les autres opérations de
sciage, le carter inférieur de protection doit
fonctionner automatiquement.
Ne placez jamais la scie sur l’établi ou
au sol si le carter inférieur de protection
ne couvre pas la lame de scie. Une
lame de scie sans protection et encore en
mouvement ramène la scie en arrière, sciant
tout sur son passage. Tenez compte du
temps nécessaire à la lame pour s’arrêter
une fois l’interrupteur relâché.
Avertissements de sécurité
supplémentaires pour scies
circulaires
• N’utilisez pas de lames de diamètres plus élevés
ou plus faibles que ceux recommandés. Référezvous aux données techniques pour obtenir
FRANÇAIS
les caractéristiques appropriées des lames.
Utilisez uniquement les lames indiquées dans ce
manuel, conformes à la norme EN 847-1.
• N’utilisez jamais de disques abrasifs de
tronçonnage.
Risques résiduels
En dépit de l’application des réglementations
de sécurité en vigueur et de la mise en place de
dispositifs de sécurité, certains risques résiduels sont
inévitables. Il s’agit de :
– Dégradation de l’ouïe
– Risque de blessures corporelles en raison des
particules projetées
– Risque de brûlures en raison des accessoires
qui chauffent pendant le fonctionnement
– Risque de blessures corporelles en cas
d’utilisation prolongée
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Marquages sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont apposés sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Portez un serre-tête antibruit.
Portez des lunettes de sécurité.
Utiliser uniquement dans le métal.
EMPLACEMENT DU CODE DATE
Le code date, qui comprend également l’année
de fabrication, est imprimé sur la surface interne
du boîtier qui forme la charnière entre l’outil et la
batterie !
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
pour tous les chargeurs de batterie
CONSERVEZ CES CONSIGNES : ce manuel
renferme des consignes de sécurité et d’utilisation
importantes pour les chargeurs de batterie
DE9130/DE9116.
• Avant d’utiliser le chargeur, lisez toutes les
consignes et règles de prudence indiquées sur
le chargeur, le bloc-piles et le produit utilisant le
bloc-piles.
DANGER : risque d’électrocution.
Présence de 230 volts dans les
terminaux de chargement. Ne pas
insérer d’objets conducteurs. Un choc
électrique ou une électrocution peut en
résulter.
AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique. Ne laissez pas de liquide
pénétrer dans le chargeur. Un choc
électrique peut en résulter.
ATTENTION : risque de brûlure.
Afin de réduire le risque de blessures
corporelles, chargez uniquement des
batteries rechargeables DEWALT. Les
autres types de batteries peuvent
exploser et provoquer des blessures
corporelles ou des dégâts matériels.
ATTENTION : dans certaines
conditions, lorsque le chargeur est
branché sur le réseau d’alimentation
électrique, les contacts de charge à
découvert à l’intérieur du chargeur
peuvent être court-circuités par un
corps étranger. Les corps étrangers
de nature conductrice tels que, mais
sans s’y limiter, la paille de fer, le papier
d’aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être
tenus à l’écart des cavités du chargeur.
Débranchez toujours le chargeur de
la prise secteur lorsqu’il n’y a pas de
bloc-piles dans la cavité. Débranchez
le chargeur avant de procéder à son
nettoyage.
• N’essayez PAS de charger le bloc-piles
avec des chargeurs autres que ceux décrits
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc-piles
sont conçus spécifiquement pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour des
utilisations autres que le chargement des
batteries DEWALT rechargeables. Toute autre
utilisation peut entraîner un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• N’exposez pas le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon
lorsque vous débranchez le chargeur. Cette
63
FRANÇAIS
précaution réduira le risque d’endommager la
fiche et le cordon électriques.
• Assurez-vous que le cordon soit placé en
lieu sûr pour que personne ne marche ou ne
trébuche dessus, et qu’il ne soit pas sujet à
être endommagé ou soumis à une tension
d’une quelconque autre manière.
• N’utilisez une rallonge qu’en cas de
nécessité absolue. L’utilisation d’une rallonge
inadéquate peut entraîner un risque d’incendie,
de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne mettez pas d’objet sur le chargeur, et ne
placez pas le chargeur sur une surface molle
qui pourrait obstruer les fentes d’aération
et provoquer une chaleur interne excessive.
Mettez le chargeur à un endroit éloigné de toute
source de chaleur. La ventilation du chargeur
se fait par les fentes pratiquées dans les parties
supérieures et inférieures du boîtier.
• Ne faites pas fonctionner le chargeur si la
fiche ou le cordon est endommagé ; faitesles remplacer immédiatement.
• Ne faites pas fonctionner le chargeur s’il a
reçu un choc violent, s’il est tombé, ou s’il
a été autrement endommagé de quelque
manière que ce soit. Apportez le chargeur à
un centre de réparation agréé.
• Ne démontez pas le chargeur ; apportez-le
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire.
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Débranchez le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc-piles ne réduira
pas les risques.
• N’essayez JAMAIS de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. N’essayez pas de l’utiliser sous
n’importe quelle autre tension. Cette directive
ne concerne pas le chargeur véhiculaire.
CONSERVEZ CES CONSIGNES
Chargeurs
Les chargeurs DE9130 et DE9116 sont compatibles
avec les batteries NiCd ou NiMH de 7,2 et 18 V.
64
Ces chargeurs ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour être d’une utilisation aussi facile que
possible.
Processus de charge
DANGER : risque d’électrocution.
Présence de 230 V dans les terminaux
de chargement. N’effectuez aucun test
avec des objets conducteurs. Risque de
choc électrique ou d’électrocution.
1. Branchez le chargeur (j) sur une prise secteur
adéquate avant d’insérer le bloc-piles.
2. Insérez le bloc-piles dans le chargeur. Le
voyant rouge (de charge) clignote en continu
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
Le bloc-piles est complètement chargé et peut
être immédiatement utilisé ou laissé dans le
chargeur.
REMARQUE : pour assurer les performances et la
durée de vie maximales des batteries NiCd, NiMH
et Li-Ion, les recharger pendant un minimum de 10
heures avant toute utilisation initiale.
Processus de charge
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître
l’état de charge du bloc-piles.
État de charge
en charge
complètement chargé
chargement différé, chaud/froid
remplacer le bloc-piles
anomalie
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Régénération automatique
Le mode de régénération automatique permet de
compenser ou d’équilibrer les cellules individuelles
du bloc-piles à sa puissance de crête. Les blocspiles doivent être régénérés chaque semaine ou
lorsque le bloc ne fournit plus la même quantité de
travail.
Pour régénérer votre bloc-piles, placez-le dans le
chargeur comme d’habitude. Laissez le bloc-piles
au moins 8 heures dans le chargeur.
Chargement différé, chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte une pile trop chaude
ou trop froide, le Chargement différé chaud/froid
est automatiquement lancé, et le chargement
FRANÇAIS
est suspendu jusqu’à ce que la pile retrouve une
température normale. Le chargeur retourne ensuite
automatiquement au mode de chargement du
bloc-piles. Cette fonction garantit une durée de vie
optimale du bloc-piles.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système
électronique de protection qui les protège contre
toute surcharge, surchauffe ou fuite importante.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
Consignes de sécurité importantes
pour tous les blocs-piles
Lors de la commande de blocs-piles de rechange,
assurez-vous d’inclure le numéro de catalogue
et la tension. Consultez le tableau figurant à la
dernière page du présent manuel pour connaître la
compatibilité des chargeurs et des blocs-piles.
Le bloc-piles n’est pas entièrement chargé à la
sortie de la boîte. Avant d’utiliser le bloc-piles et
le chargeur, veuillez lire les consignes de sécurité
indiquées ci-dessous. Suivez ensuite les procédures
de chargement décrites.
LISEZ TOUTES LES CONSIGNES
• Ne chargez pas ou n’utilisez pas une
pile dans un milieu déflagrant, comme
en présence de liquides, de gaz ou de
poussières inflammables. Insérer ou retirer
le bloc-pile du chargeur peut enflammer la
poussière ou des émanations.
• Chargez les blocs-piles uniquement sur les
chargeurs DEWALT.
• N’éclaboussez PAS le bloc-piles, NE
l’immergez PAS dans l’eau ou tout autre liquide.
• Ne rangez pas ou n’utilisez pas l’outil
et le bloc-piles dans des endroits où la
température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (105 °F) (comme dans les remises
extérieures ou les bâtiments métalliques
l’été).
DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir
la batterie pour quelque raison que
ce soit. Si le boîtier de la batterie est
fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur. Ne pas écraser,
laisser tomber, ou endommager les
batteries. Ne pas utiliser une batterie
ou un chargeur qui a reçu un choc
violent, est tombé, a été écrasé ou
endommagé de quelque façon que ce
soit (p. ex. percé par un clou, frappé
d’un coup de marteau, piétiné), car il
y a risques de décharges électriques
ou d’électrocution. Les batteries
endommagées doivent être renvoyées
à un centre de réparation pour y être
recyclées.
ATTENTION : Après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celle-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LE
CADMIUM-NICKEL (NiCD) OU LE NICKEL MÉTAL HYDRURE
(NiMH)
• N’incinérez pas le bloc-piles même s’il est
fortement endommagé ou entièrement usé.
Le feu risque de le faire exploser.
• Une petite fuite de liquide en provenance
des cellules du bloc-piles peut se produire
dans des conditions d’utilisation ou de
température extrêmes. Ce fait n’est pas
l’indication d’une défaillance.
Néanmoins, si le film de protection est brisé :
a. et que le liquide de la pile entre en contact
avec votre peau, lavez immédiatement au
savon et à l’eau pendant plusieurs minutes.
b. et que liquide de la pile entre en contact
avec vos yeux, rincez vos yeux avec de
l’eau propre pendant au moins 10 minutes
et consultez immédiatement un médecin.
(Note médicale : le liquide est une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-35 %.)
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LES
BLOCS-PILES AU LITHIUM ION (LI-ION)
• N’incinérez pas le bloc-piles même s’il est
fortement endommagé ou entièrement usé.
Le feu risque de le faire exploser. Des vapeurs
et des matières toxiques émanent des blocspiles au lithium-ion lorsqu’ils sont brûlés.
• Si le contenu de la pile entre en contact
avec la peau, lavez immédiatement la zone
touchée au savon doux et à l’eau. Si le liquide
de la pile entre en contact avec les yeux, rincez
l’œil ouvert à l’eau pendant 15 minutes ou
jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des soins
médicaux sont nécessaires, l’électrolyte de la
pile est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
65
FRANÇAIS
• Le contenu des cellules de la pile ouvertes
peut provoquer une irritation respiratoire.
Exposez la personne à l’air frais. Si les
symptômes persistent, consultez un médecin.
AVERTISSEMENT : risque de brûlures.
Le liquide de la pile peut s’enflammer
s’il est exposé à des étincelles ou à une
flamme.
Cache protecteur du bloc-piles
(fig. 2)
Un cache protecteur est fourni pour recouvrir les
contacts du bloc-piles lorsque celui-ci est détaché.
Si le cache protecteur n’est pas en place, des objets
métalliques pourraient court-circuiter les contacts, ce
qui causerait un risque d’incendie et endommagerait
le bloc-piles.
1. Enlevez le cache protecteur avant de placer le
bloc-piles dans le chargeur
ou l’outil (fig. 2).
2. Placez le cache protecteur sur les contacts du
bloc-piles immédiatement après avoir retiré le
bloc-piles du chargeur ou de l’outil (fig. 2).
AVERTISSEMENT : vérifiez que le
cache protecteur est bien en place
avant de ranger ou de transporter un
bloc-piles détaché.
Bloc-piles
TYPE DE PILE
Le modèle DW934 fonctionne avec des blocs batterie
de 18 volts.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
REMARQUE : les batteries Li-Ion doivent être
pleinement chargées avant d’être entreposées.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie ni
au chargeur. Dans les conditions adéquates, ils
peuvent être entreposés jusqu’à 5 ans.
Étiquettes figurant sur le chargeur et
le bloc-piles
Outre les pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc-piles comportent
les pictogrammes suivants :
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
Bloc-piles en charge.
Bloc-piles chargé.
Bloc-piles défectueux.
Chargement différé, chaud/froid.
N’insérez pas d’objets conducteurs.
Ne chargez pas un bloc-piles
endommagé.
Utilisez le chargeur uniquement avec des
blocs-piles DEWALT. Tout autre blocpiles risque d’exploser et de provoquer
des blessures corporelles ou des dégâts
matériels.
Ne l’exposez pas à l’eau.
Faites immédiatement remplacer les
cordons défectueux.
Chargez uniquement à une température
comprise entre 4 °C et 40 °C.
Mettez le bloc-piles au rebut en
respectant l’environnement.
N’incinérez pas le bloc-pile NiMH, NiCd+
et Li-Ion.
Charges NiMH and NiCd battery packs.
Charge les blocs-piles Li-Ion.
Consultez les caractéristiques techniques
pour la durée de charge.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
1 Scie circulaire à métal
1 Lame de scie
66
FRANÇAIS
1 Clé hexagonale
2 Blocs batterie [DW934K2(H)]
1 Chargeur de batterie [DW934K2(H)]
1 Coffret de transport
1 manuel d’instruction
1 dessin éclaté
REMARQUE : les blocs-piles et les chargeurs ne
sont pas inclus avec les modèles N.
• Vérifiez que l’outil, les pièces ou les accessoires
n’ont pas été endommagés lors du transport.
Ces scies circulaires sont des outils électriques
professionnels.
TENEZ les enfants à l’écart de l’outil. Les utilisateurs
inexpérimentés doivent être encadrés lorsqu’ils
utilisent cet outil.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifiez toujours que la tension du blocpiles correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifiez également que la tension de
votre chargeur correspond à la tension secteur.
• Prenez le temps de lire et de comprendre dans
son intégralité ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Votre chargeur DEWALT est à double
isolation conformément à la norme
EN 60335 ; un câble de mise à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces.
Des dégâts matériels ou des blessures
corporelles pourraient en résulter.
a. Interrupteur marche/arrêt
Si le cordon d’alimentation est endommagé,
remplacez-le par un cordon spécial disponible
auprès du service après-vente DEWALT.
CH
b. Bouton de déblocage
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
c. Poignée frontale
d. Viseur
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
e. Indicateur de fente
f. Carter de protection inférieur
g. Levier de retrait du carter de protection inférieur
h. Semelle
i. Bouton de réglage de la profondeur
j. Bloc batterie
k. Libération de batterie
l. Chargeur
m. Indicateur de charge (rouge)
USAGE PRÉVU
Votre scie circulaire à métal DEWALT a été conçue
pour la découpe de matériaux en métal de formes
diverses : les tuyauteries pour gaz et pour eau, le fer
angulaire, les profils en U, les barres en T, les tiges,
les boulons, etc.
En utilisant une lame adéquate, elle peut découper
l’acier au carbone chaud ou froid, les aciers de
construction selon la norme DIN 1700 (ST33, ST372). Cet outil n’est pas indiqué pour le sciage des
matériaux non ferreux, de l’acier inoxydable, des
matériaux synthétiques ou en fonte, des briques,
des tuiles ou de la céramique. Il ne doit jamais être
utilisé pour la coupe de pièces en magnésium.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utilisez une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utilisez une rallonge homologuée adaptée à
la puissance absorbée de votre chargeur (consultez
les caractéristiques techniques). Le calibre minimum
du conducteur est de 1 mm2 et la longueur
maximum de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : retirez toujours
le bloc-piles avant de procéder à
l’assemblage et au réglage. Éteignez
toujours l’outil avant d’insérer ou de
retirer le bloc-piles.
AVERTISSEMENT : utilisez uniquement
des blocs-piles et chargeurs DEWALT.
Insertion et retrait du
bloc-piles de l’outil (fig. 2)
AVERTISSEMENT : afin de diminuer
le risque de graves blessures
corporelles, mettez l’outil hors
67
FRANÇAIS
tension et débranchez le bloc-piles
avant de procéder à des réglages ou
de retirer/d’installer des accessoires ou
des pièces de fixation. Un démarrage
involontaire peut entraîner des
blessures.
REMARQUE : s’assurer que la batterie (j) est
complètement chargée.
POUR INSTALLER LE BLOC-PILES DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1. Alignez la base de l’outil avec l’encoche à
l’intérieur de la poignée de l’outil (fig. 2).
2. Faites glisser fermement le bloc-piles dans
la poignée jusqu’à ce que vous entendiez un
déclic de mise en place.
POUR RETIRER LE BLOC-PILES DE L’OUTIL
1. Appuyez sur les boutons de dégagement du
bloc-piles (k) et tirez fermement le bloc-piles
hors de la poignée de l’outil.
2. Insérez le bloc-piles dans le chargeur comme
indiqué dans la section Chargeur de ce manuel.
Réglage de la profondeur de coupe
(fig. 1, 3)
1. Desserrer le bouton de réglage de la profondeur
(i).
2. Régler la profondeur de coupe en manipulant la
semelle (h).
3. Serrer le bouton de réglage de la profondeur (i).
4. Pour une coupe plus nette, laisser la scie
dépasser de 3 mm du bas de la pièce (voir
l’encart dans la figure 3).
Remplacement de la lame de scie
(fig. 4, 5)
1. Enfoncez le bouton de blocage de la lame (o)
et desserrez la vis de serrage de la lame (p)
en tournant dans le sens des aiguilles d’une
montre à l’aide de la clé hexagonale fournie
avec l’outil.
2. Ouvrir le carter de protection inférieur de la lame
(f) au moyen du levier (g) et remonter la lame.
Remonter les rondelles (q) dans la position
correcte.
6. Enfoncez le bouton de blocage de la lame (o)
tout en faisant tourner l’arbre jusqu’à ce que la
lame se bloque
7. Serrer la vis de serrage de la lame au moyen de
la clé hexagonale.
AVANT TOUTE UTILISATION
• S’assurer que le bloc batterie est (entièrement)
chargé.
• Assurez-vous que les protections ont été
correctement montées. Le carter de protection
de la lame de scie doit être en position fermée.
• Assurez-vous que la lame de scie tourne dans
le sens indiqué par la flèche sur la lame.
• N’utilisez pas de lames de scie excessivement
usagées.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respectez
toujours les consignes de sécurité et les
règlementations en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
Position correcte des mains (fig. 1, 7)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée frontale (c) et l’autre main sur la
poignée principale (s).
3. Vérifier le sens de rotation de la lame.
Mise en marche et arrêt de l’appareil
(fig. 1)
4. Vissez provisoirement à la main la vis de serrage
de la lame (p) pour bloquer la rondelle.
Pour des raisons de sécurité, l’interrupteur marche/
arrêt (a) a été équipé d’un bouton de déblocage (b).
5. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre.
68
1. Appuyer sur le bouton de déblocage (b) de
l’interrupteur pour débloquer l’outil.
FRANÇAIS
2. Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt
(a) pour mettre l’outil en marche. Dès que
l’interrupteur marche/arrêt est relâché, il sera
automatiquement bloqué pour éviter une mise
en marche par inadvertance.
AVERTISSEMENT : Ne manipulez pas
l’interrupteur marche/arrêt si la lame de
scie est en contact avec la pièce ou
d’autres matériaux.
Comment guider l’outil
(fig. 6)
1. Fixez la pièce à scier aussi près que possible
de la ligne de coupe. Toujours essayer de
bloquer la pièce à scier de telle sorte que le
nombre de dents travaillant sur le matériaux soit
le plus réduit possible
Pour de meilleurs résultats, fixez la pièce avec
le côté bas vers le haut.
2. Tenir l’outil comme décrit à la section Position
correcte des mains. Maintenir la semelle (h)
fermement contre la pièce à scier. Laisser la
lame couper librement. Ne forcez pas. Si la
pièce commence à vibrer, cela signifie que vous
forcez trop l’outil et que vous devriez ralentir la
vitesse de travail.
3. Utiliser l’indicateur de fente (e) pour suivre la
ligne dessinée sur l’ouvrage. L’indicateur de
fente s’aligne avec le côté gauche (extérieur) de
la lame de scie.
Utiliser le viseur (d) pour voir contrôler
votre travail.
ENTRETIEN
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
durer longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : afin de
diminuer le risque de graves
blessures corporelles, mettez
l’outil hors tension et enlevez le
bloc-piles avant de procéder à des
réglages ou de retirer/d’installer
des accessoires ou des pièces de
fixation. Un démarrage involontaire
peut entraîner des blessures.
Le chargeur n’est pas réparable. Il n’y a pas de
pièces réparables par l’utilisateur dans le chargeur.
Graissage
Votre outil électrique ne nécessite pas de graissage
supplémentaire.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté
et la poussière du logement principal
en soufflant de l’air sec aussi souvent
que vous remarquez une accumulation
de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes
de sécurité homologuées et un masque
anti-poussière homologué lorsque vous
effectuez cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais
de solvants ou d’autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ces
produits chimiques risquent d’affaiblir
les matériaux utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon imbibé uniquement
d’eau et de détergent doux. Ne laissez
jamais un liquide pénétrer à l’intérieur de
l’outil et n’immergez jamais les pièces
de l’outil dans un liquide.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique. Débranchez le chargeur de la
prise secteur avant de procéder à son
nettoyage. Vous pouvez retirer la saleté
et la graisse sur l’extérieur du chargeur
en utilisant un chiffon ou une brosse
douce non métallique. N’utilisez pas
d’eau ou d’autres solutions nettoyantes.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : étant donné que
les accessoires, autres que ceux fournis
par DEWALT, n’ont pas été testés
avec ce produit, l’utilisation de tels
accessoires avec cet outil pourraient
être dangereuse. Afin de réduire
69
FRANÇAIS
le risque de blessures corporelles,
utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DEWALT avec ce
produit.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
Bloc-piles rechargeable
Ce bloc-piles longue durée doit être rechargé
lorsqu’il ne fournit plus suffisamment d’énergie pour
des travaux réalisés aisément auparavant. En fin
de vie utile, mettez le bloc-piles au rebut tout en
respectant l’environnement :
70
• Déchargez complètement le bloc-piles, puis
retirez-le de l’outil.
• Les cellules Li-Ion, NiCd et NiMH sont
recyclables. Apportez-les à votre revendeur
ou à un centre de recyclage local. Les blocspiles collectés seront recyclés ou éliminés
correctement.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un
vice de matériau ou de fabrication dans
les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
71
ITALIANO
SEGA CIRCOLARE PER IL TAGLIO DI METALLI
DW934
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Congratulazioni!
Avete scelto un utensile DEWALT. Anni di esperienza
nello sviluppo e nell’innovazione dei prodotti hanno
reso DEWalt uno dei partner più affidabili per chi
necessita di elettroutensili professionali.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Potenza in uscita
Velocità a vuoto
Diametro lama
Profondità di taglio
Spessore lama
Alesatura lama
Peso (senza blocco batteria)
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
DW934
18
1
315
3,100
173
61
1,4
20
3,85
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
103
4,1
114
4,1
(pressione sonora)
(incertezza pressione sonora)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
V
Valori di vibrazione totali (somma vettoriale triassiale)
determinati in base allo standard EN 60745:
Valore di emissione vibrazioni ah
ah =
Incertezza K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
72
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle
mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
Blocco batteria
Tipo batteria
Tensione
Capacità
Peso
VDC
Ah
kg
DE9096
NiMH
18
2,4
1,0
Caricabatteria
DE9116
Tensione di
alimentazione
VAC
230
Tipo batteria
NiCd/NiMH
Tempo di carica approssimativo
min
60
(2,0 Ah
battery packs)
Peso
kg
0,4
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2,0 Ah
battery packs)
0.52
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
ITALIANO
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DW934
DEWALT dichiara che i prodotti descritti sotto
la dicitura “Dati tecnici” sono stati costruiti in
conformità alle norme:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT
all’indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
La responsabilità della compilazione della scheda
tecnica è stata affidata al sottoscritto, il quale rende
questa dichiarazione a nome di DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente ricerca e sviluppo
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
19.09.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza. La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d) Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
73
ITALIANO
e)
f)
Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
e) Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
f) Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
g) Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
74
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
d) Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
e) Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
g) Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) USO E MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO A
BATTERIA
a) Effettuare la ricarica solo con il
caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di blocco batteria può provocare un
ITALIANO
b)
c)
d)
rischio di incendio se utilizzato con un altro
blocco batteria.
Utilizzare gli elettroutensili solo con
blocchi batteria specifici. L’uso di altri
blocchi batteria può provocare il rischio di
lesioni e incendi.
Quando il blocco batteria non è in uso,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici
quali fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono determinare un collegamento tra
i terminali. Il cortocircuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o incendi.
In condizioni di abuso, è possibile che
la batteria espella del liquido; evitare
il contatto. Se dovesse verificarsi un
contatto, sciacquare con acqua. Se il
liquido entra in contatto con gli occhi,
consultare un medico. Il liquido espulso
dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
6) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
e)
f)
g)
h)
NORME SPECIFICHE DI SICUREZZA
AGGIUNTIVE
Istruzioni di sicurezza valide per
tutte le segatrice
a)
b)
c)
d)
PERICOLO: Mai avvicinare le mani alla
zona operativa e neppure alla lama da
taglio. Tenere la seconda mano sulla leva
ausiliaria, o sull’alloggiamento del motore.
Impugnando la segatrice con entrambe le
mani, si evitano tagli alle stesse.
Mai afferrare con le mani la parte inferiore
del pezzo in lavorazione. Nella zona al di
sotto del pezzo in lavorazione la calotta di
protezione non presenta alcuna protezione
contro la lama da taglio.
Adattare la profondità di taglio allo
spessore del pezzo in lavorazione. Nella
parte inferiore del pezzo in lavorazione
dovrebbe essere visibile meno della completa
altezza del dente.
Mai tenere con le mani il pezzo in
lavorazione che si intende tagliare e
neppure appoggiarlo sulla gamba.
Assicurare il pezzo in lavorazione su una
base di sostegno stabile. Per ridurre al
minimo il pericolo di un contatto con il corpo,
la possibilità di un blocco della lama da taglio
oppure la perdita del controllo, è importante
fissare bene il pezzo in lavorazione.
i)
j)
k)
Sostenere l’apparato con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui la parte tagliente
potrebbe toccare cavi elettrici nascosti
o il cavo di alimentazione dell’apparato
stesso. In caso di contatto con una linea
sotto tensione anche le parti metalliche
dell’apparato elettrico vengono sottoposte a
tensione provocando una scossa elettrica.
In caso di taglio longitudinale utilizzare
sempre una battuta oppure una guida
angolare diritta. In questo modo è possibile
migliorare la precisione del taglio riducendo il
pericolo che la lama possa incepparsi.
Utilizzare sempre lame per segatrici che
abbiano la misura corretta ed il foro di
montaggio adatto (p.es. a stella oppure
rotondo). Lame per segatrici non adatte
ai relativi pezzi di montaggio, avranno una
rotazione eccentrica causando la perdita di
controllo dell’apparato elettrico.
Mai utilizzare rondelle oppure viti per
lama da taglio che non dovessero essere
in perfetto stato o che non dovessero
essere adatte. Le rondelle e le viti per lama
da taglio sono appositamente previste per la
vostra segatrice e sono state realizzate per
raggiungere ottimali prestazioni e massima
sicurezza di utilizzo.
Mantenere il corpo posizionato su ambo i
lati della lama, ma non in linea con la lama
della sega. Il RIMBALZO potrebbe causare
lo scatto all’indietro della sega (vedere
Cause del contraccolpo e salvaguardia
dell’operatore).
ATTENZIONE: Le lame continuano la loro
corsa dopo lo spegnimento. Potrebbero
verificarsi lesioni gravi alle persone.
Evitare di tagliare i chiodi. Ispezionare e
rimuovere tutti i chiodi dal legno prima del
taglio.
Cause del rimbalzo e salvaguardia
dell’operatore
– un rimbalzo è la reazione improvvisa provocata
da una lama da taglio rimasta agganciata,
che si blocca oppure che non è stata regolata
correttamente comportando un movimento
incontrollato della sega che sbalza dal
pezzo in lavorazione e si sposta in direzione
dell’operatore;
– quando la lama viene pinzata o impigliata
saldamente dalla chiusura della tavola, la lama
si ferma e la reazione del motore spinge l’unità
rapidamente indietro verso l’operatore;
75
ITALIANO
– se la lama rimane avvolta o non allineata nel
taglio, i denti all’estremità posteriore della lama
possono scavare nella superficie superiore
del legno facendo uscire la lama dal banco e
facendola saltare verso l’operatore.
Il rimbalzo è il risultato di un uso sbagliato della sega
e/o di metodi o condizioni di lavoro scorretti e può
essere evitato prendendo le appropriate precauzioni
come descritto di seguito:
a) Mantenere una presa ferma con ambo le
mani sulla sega e posizionare le braccia
per resistere le forze del rimbalzo.
Posizionare il corpo su ambo i lati della
lama, ma non in linea con la lama. In
caso di un rimbalzo, la sega circolare può
balzare all’indietro; comunque, prendendo
delle misure adatte l’operatore può essere in
grado di controllare il rimbalzo.
b) Quando la lama si incastra, o quando si
interrompe il taglio per qualsiasi ragione,
rilasciare il grilletto e tenere la sega ferma
nel materiale fino a che la lama si arresta
completamente. Mai tentare di rimuovere
la sega dal lavoro o tirare la sega indietro
mentre la lama è in movimento o si
potrebbe verificare il rimbalzo. Esaminare
e prendere azioni correttive per eliminare le
cause che inceppano la lama.
c) Volendo avviare nuovamente una
segatrice che ancora si trova nel pezzo in
lavorazione, centrare la lama nella fessura
del taglio ed accertarsi che la dentatura
della segatrice non sia rimasta agganciata
nel pezzo in lavorazione. Una lama da
taglio inceppata può balzare fuori dal pezzo
in lavorazione oppure provocare un rimbalzo
nel momento in cui si avvia nuovamente la
segatrice.
d) Supportare i pannelli grandi per
minimizzare il rischio che la lama rimanga
pinzata e provochi il rimbalzo. I pannelli
di grandi dimensioni tendono a incurvarsi
sotto il loro stesso peso. Sotto tali pannelli,
è necessario inserire da entrambi i lati dei
supporti idonei, sia lungo la linea di taglio che
lungo i bordi.
e) Non usare lame non appuntite o
danneggiate. Lame per segatrice non
più affilate oppure deformate implicano
un maggiore attrito nella fessura del taglio
aumentando il pericolo di blocchi e di rimbalzi
della lama da taglio.
f) Prima di eseguire l’operazione di taglio,
determinare la profondità e l’angolatura
del taglio. Se durante l’operazione di taglio
76
g)
si modificano le registrazioni è possibile che
la lama da taglio si blocchi e che si abbia un
rimbalzo.
Prestare ancora più attenzione quando
si eseguono “tagli a tuffo” all’interno di
pareti o di altre aree cieche. La lama da
taglio che inizia il taglio su oggetti nascosti
può bloccarsi e provocare un rimbalzo.
Istruzioni di sicurezza della
protezione inferiore
a)
b)
c)
d)
Prima di ogni intervento operativo,
accertarsi che la calotta di protezione
inferiore chiuda perfettamente. Non
adoperare la sega se la protezione
inferiore non si muove liberamente e si
chiude istantaneamente. Mai bloccare
oppure legare la calotta di protezione
inferiore in posizione aperta. Se la
segatrice dovesse accidentalmente cadere
a terra è possibile che la protezione inferiore
subisca una deformazione. Operando
con la leva di ritorno, aprire la calotta di
protezione ed accertarsi che possa muoversi
liberamente in ogni angolazione e profondità
di taglio senza toccare né la lama né nessun
altro pezzo.
Controllare il funzionamento della molla
per la calotta di protezione inferiore. Se
la protezione e la molla non funzionano
bene, devono essere riparati prima
dell’uso. Componenti danneggiati, depositi
di sporcizia appiccicosi oppure accumuli
di trucioli comportano una riduzione della
funzionalità della protezione inferiore.
Aprire manualmente la protezione
inferiore solo in caso di tagli particolari
come potrebbero essere i “tagli a tuffo”
e i “tagli misti”. Sollevare la protezione
inferiore mediante la leva di ritorno e
rilasciarla non appena la lama da taglio
sarà penetrata nel pezzo in lavorazione.
Nel caso di ogni altra operazione di taglio,
la protezione inferiore deve funzionare
automaticamente.
Osservare sempre che la protezione
inferiore copra la lama prima di
appoggiare la sega sul banco o
pavimento. Una lama da taglio non
protetta ed ancora in fase di arresto
sposta la segatrice in senso contrario a
quello della direzione di taglio e taglia tutto
quello che incontra. Tenere quindi sempre
in considerazione la fase di arresto della
segatrice.
ITALIANO
Ulteriori avvertimenti di sicurezza
per seghe circolari
• Non utilizzare lame di diametro maggiore o
minore di quello consigliato. Fare riferimento ai
dati tecnici per le corrette capacità di taglio.
Utilizzare soltanto le lame specificate in questo
manuale, conformi alla norma EN 847-1.
• Non impiegare dischi da taglio abrasivi.
Rischi residui
Nonostante il rispetto delle normative pertinenti in
materia di sicurezza e la messa in opera di dispositivi
di protezione, è impossibile eliminare tutti i rischi
residui. Ad esempio:
– Menomazione dell’udito.
– Rischi di lesioni personali a causa di schegge
volanti.
– Rischio di ustioni legato ad accessori che
diventano incandescenti con l’uso.
– Rischio di lesioni personali determinate da un
uso prolungato.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Etichette sul dispositivo
Sull’attrezzo sono riportati i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Indossare la protezione per le orecchie.
Indossare la protezione per gli occhi.
Usare solo per metalli.
POSIZIONE DEL CODICE DELLA DATA
Il codice della data, che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie di
protezione che forma il giunto di montaggio tra
lo strumento e la batteria!
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI: questo
manuale contiene istruzioni importanti per l’uso e la
sicurezza dei caricabatteria DE9130/DE9116.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere tutte
le istruzioni e le avvertenze sul caricabatteria,
sul blocco batteria e sul prodotto in cui viene
utilizzato il blocco batteria.
PERICOLO: pericolo di folgorazione.
Tensione di 230 volt sui terminali
di carica. Non testare con oggetti
conduttori. Pericolo di scosse elettriche
o folgorazioni.
AVVERTENZA: pericolo di scosse
elettriche. Non permettere la
penetrazione di liquidi nel caricabatteria.
Pericolo di scosse elettriche.
ATTENZIONE: pericolo di ustioni. Per
ridurre il rischio di lesioni, ricaricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Altri
tipi di batterie potrebbero esplodere,
provocando lesioni personali e danni
ATTENZIONE: in certi casi, con il
caricabatteria collegato alla rete di
alimentazione, i contatti di carica
esposti all’interno del caricabatteria
possono essere cortocircuitati da
oggetti esterni. Gli oggetti esterni di
natura conduttiva, tra cui, ma non solo,
pagliette di ferro, carta in alluminio
o accumuli di particelle metalliche,
devono essere tenuti lontani dai vani
del caricabatteria. Scollegare sempre il
caricabatteria dall’alimentazione quando
il blocco batteria non è inserito nel vano.
Scollegare il caricabatteria prima di
effettuarne la pulizia.
• NON tentare di caricare il blocco batteria
con caricabatteria diversi da quelli descritti
nel presente manuale. Il caricabatteria e il
blocco batteria sono appositamente progettati
per l’uso congiunto.
• Questi caricabatteria non vanno destinati
ad usi diversi dalla carica delle batterie
ricaricabili DEWALT. Qualsiasi altro utilizzo può
provocare il pericolo di incendi, scosse elettriche
o folgorazioni.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per scollegare il caricabatteria, tirare la
spina, anziché il cavo. In questo modo si
riduce il rischio di danni alla spina elettrica e al
cavo.
77
ITALIANO
• Assicurarsi che il cavo si trovi in una
posizione in cui non possa essere
calpestato, in cui si possa inciampare, o
comunque essere altrimenti soggetto a
danni o sollecitazioni.
• Non utilizzare una prolunga, salvo ove
assolutamente necessario. L’utilizzo di una
prolunga di tipo improprio può dare luogo
a pericolo di incendi, scosse elettriche o
folgorazioni.
• Non posizionare alcun oggetto sopra il
caricabatteria o posizionare il caricabatteria
su una superficie morbida, che può ostruire
le aperture di ventilazione e provocare
un surriscaldamento interno. Posizionare
il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di
calore. Il caricabatteria è ventilato attraverso
aperture che si trovano in cima e in fondo
all’involucro.
• Non utilizzare il caricabatteria se la spina
o il cavo sono danneggiati; procedere
immediatamente alla loro sostituzione.
• Non utilizzare il caricabatteria se ha
subito urti violenti, è caduto o è stato
danneggiato in altro modo. Consegnarlo ad
un centro assistenza autorizzato.
• Quando occorre eseguire operazioni di
manutenzione o riparazione, non smontare
il caricabatteria; consegnarlo ad un centro
di assistenza autorizzato. Un errore nel
rimontaggio può provocare il pericolo di scosse
elettriche, folgorazioni o incendi.
• Scollegare il caricabatteria dalla presa prima
di cercare di pulirlo con qualunque metodo.
In questo modo è possibile ridurre il pericolo
di scosse elettriche. La rimozione del blocco
batteria non riduce tale rischio.
• Non provare MAI a collegare insieme 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con l’alimentazione della rete elettrica
domestica a 230 V. Non provare ad usarlo
con un’altra tensione di alimentazione.
Questo non vale per i caricabatteria per
autoveicoli.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatteria
I caricabatteria DE9130 e DE9116 sono predisposti
per batterie NiCd o NiMH da 7,2–18 V.
Questi caricabatteria non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
78
Procedura di carica
PERICOLO: rischio di folgorazione.
230 volt sui terminali di carica. Non
testare con oggetti conduttori. Pericolo
di scosse elettriche o folgorazioni.
1. Collegare il caricabatteria (j) a una presa di
corrente adeguata prima di inserire il blocco
batteria.
2. Inserire il blocco batteria nel caricabatteria.
La spia rossa (di carica) lampeggia in modo
continuo per indicare che è iniziato il ciclo di
caricamento.
3. Il completamento della ricarica è indicato da una
spia rossa ACCESA in modo fisso. Il blocco è
completamente carico e può essere utilizzato in
questo momento o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: Per garantire migliori prestazioni e durata
delle batterie NiCd, NiMH e Li-Ion, caricare la
batteria per almeno 10 ore precedentemente al
primo utilizzo.
Procedimento di carica
Fare riferimento alla tabella seguente per verificare il
livello di carica del blocco batteria.
Livello di carica
carica in corso
completamento carica
ritardo dovuto a
riscaldamento/raffreddamento
sostituire il blocco batteria
problema
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Rinnovamento automatico
La modalità di rinnovamento automatico permette
di equalizzare o bilanciare le celle del blocco batteria
per ripristinarne la massima capacità. I blocchi
batteria devono essere rinnovati settimanalmente o
non appena non garantiscono più lo stesso livello di
funzionamento.
Per rinnovare il blocco batteria, inserirlo nel
caricabatteria come al solito. Lasciare il blocco
batteria nel caricabatteria per almeno 8 ore.
Ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento
Quando il caricabatteria rileva che una
batteria è troppo calda o troppo fredda,
inizia automaticamente un Ritardo dovuto a
riscaldamento/raffreddamento, sospendendo la
carica fino al raggiungimento di una temperatura
adeguata della batteria. Il caricabatteria passa
ITALIANO
quindi automaticamente alla modalità di carica della
batteria. Questa funzionalità garantisce la massima
vita utile della batteria.
SOLO PER PACCO BATTERIA LI-ION (AGLI IONI DI LITIO)
Le batterie Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettate
con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Importanti istruzioni di sicurezza per
tutti i blocchi batteria
Quando si ordinano blocchi batteria di ricambio,
accertarsi di includere numero di catalogo e
tensione. Vedere la tabella alla fine di questo
manuale per la compatibilità tra caricabatteria e
blocchi batteria.
Il blocco batteria non è completamente carico
appena estratto dalla confezione. Prima di usare il
blocco batteria e caricabatteria, leggere le istruzioni
di sicurezza che seguono. Quindi, seguire il
procedimento di carica indicato.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare le batterie in
atmosfere esplosive, ad esempio in presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili.
L’inserimento o l’estrazione della batteria dal
caricabatteria può incendiare le polveri o i gas.
• Caricare i blocchi batteria solo nei caricabatteria
DEWALT.
• NON bagnare o immergere in acqua o altri
liquidi.
• Non immagazzinare o usare lo strumento
e il blocco batteria in luoghi dove la
temperatura può raggiungere o superare i
40 ˚ C (105 °F) (come in capannoni o edifici
in metallo durante l’estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER LE BATTERIE
AL NICHEL-CADMIO (NiCd) O AL NICHEL-IDRURO
METALLICO (NiMH)
• Non incenerire il blocco batteria anche se è
gravemente danneggiato o completamente
usurato. Il blocco batteria può esplodere tra le
fiamme.
• In condizioni estreme di uso o temperatura,
può verificarsi una piccola perdita di liquido
dalle celle del blocco batteria. Questo non è
segno di guasto.
Tuttavia, se il sigillo esterno è rotto:
a. e il liquido della batteria entra in contatto con
la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone per diversi minuti.
b. se il liquido della batteria viene a contatto con
gli occhi, lavarli con acqua pulita per almeno
10 minuti e rivolgersi immediatamente a un
medico. (Nota per il medico: il liquido è una
soluzione di idrossido di potassio al 25-35%).
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(LI-ION)
• Non incenerire il blocco batteria anche se è
gravemente danneggiato o completamente
usurato. Il blocco batteria può esplodere tra
le fiamme. Quando i blocchi batteria a ioni di
litio vengono bruciati si creano gas e materiali
tossici.
• Se il contenuto della batteria entra
in contatto con la pelle, lavare
immediatamente la pelle con acqua e
sapone. Se il liquido della batteria entra in
contatto con gli occhi, sciacquare l’occhio
aperto con acqua per 15 minuti o fino a quando
l’irritazione cessa. Se è necessario l’intervento di
un medico, l’elettrolita della batteria è composto
di una mistura di carbonati organici liquidi e sali
di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria
aperte può provocare irritazione alle vie
79
ITALIANO
respiratorie. Fornire aria fresca. Se i sintomi
persistono, consultare un medico.
AVVERTENZA: pericolo di ustioni.
Il liquido della batteria può essere
infiammabile se esposto a scintille o
fiamme.
Calotta della batteria (fig. 2)
La dotazione comprende una calotta protettiva
per la batteria, da utilizzare per coprire i contatti di
un blocco batteria non in uso. Se non si applica
la calotta protettiva, gli oggetti in metallo possono
provocare un corto circuito dei contatti, creando
pericolo di incendi e danneggiando il blocco batteria
1. Rimuovere la calotta protettiva della batteria
prima di inserire il blocco batteria nel
caricabatteria o nello strumento (fig. 2).
2. Posizionare la calotta protettiva sui contatti
subito dopo aver rimosso il blocco batteria dal
caricabatteria o dallo strumento (fig. 2).
AVVERTENZA: verificare di aver
applicato la calotta della batteria prima
di conservare o trasportare un blocco
batteria non in uso.
Batteria in carica.
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento.
Non testare con oggetti conduttori.
Non caricare blocchi batteria danneggiat.
Utilizzare solo con blocchi batteria
DEWALT; altri blocchi batteria possono
esplodere, provocando lesioni personali e
danni.
Non esporre all’acqua.
Sostituire immediatamente i cavi difettosi.
Blocco batteria
TIPO DI BATTERIA
Il modello DW934 funziona con batterie da 18 volt.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
NOTA: I pacchi batteria agli ioni di litio devono
essere riposti completamente carichi.
2. Il pacco batteria e il caricabatterie sopportano
senza danni la conservazione per lungo tempo.
In opportune condizioni, possono essere
conservati fino a 5 anni.
Caricare a temperature comprese tra
4 °C e 40 °C.
Smaltire il blocco batteria con la dovuta
attenzione all’ambiente.
Non incenerire il blocco batteria NiMH,
NiCd+ e Li-Ion.
Carica blocchi batteria NiMH e NiCd.
Carica i blocchi batteria Li-Ion.
Per il tempo di caricamento, vedere i dati
tecnici.
Etichette su caricabatteria e blocco
batteria
Contenuto della confezione
Oltre alle indicazioni grafiche utilizzate nel manuale,
le etichette sul caricabatteria e sul blocco batteria
riportano i seguenti pittogrammi:
1 Sega circolare per il taglio di metalli
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
80
La confezione contiene:
1 Lama della sega
1 Chiave per brugole
2 Gruppi batterie [DW934K2(H)]
ITALIANO
1 Caricabatteria [DW934K2(H)]
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale di istruzioni
NON lasciare che i bambini entrino in contatto con
l’utensile. È necessaria la supervisione quando
questo utensile è utilizzato da personale inesperto.
1 Illustrazione esplicativa
Sicurezza elettrica
NOTA: nei modelli N i blocchi batteria e i
caricabatteria non sono inclusi.
Il motore elettrico è predisposto per operare con
un’unica tensione. Verificare sempre che la tensione
del blocco batteria corrisponda alla tensione
sulla targhetta. Verificare inoltre che la tensione
del caricabatteria corrisponda a quella della rete
elettrica.
• Accertarsi che l’utensile, le parti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Prima dell’uso, trovare il tempo di leggere con
attenzione il presente manuale.
Il caricabatteria DEWALT è dotato di
doppio isolamento secondo la norma
EN 60335; pertanto non è necessaria la
messa a terra.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
mai l’elettroutensile o le sue parti. Si
potrebbero provocare danni o lesioni
personali.
a. Interruttore acceso/spento
b. Pulsante di blocco
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è
necessario sostituirlo con un cavo apposito,
disponibile presso il centro di assistenza DEWALT.
CH
c. Impugnatura anteriore
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
d. Finestra d’ispezione
e. Indicatore di taglio
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
f. Protezione inferiore
g. Leva di azionamento della protezione inferiore
h. Scarpa della sega
i. Manopola di regolazione profondità
j. Gruppo batterie
k. Rilascio delle batterie
l. Caricabatteria
m. Indicatore di carica (rosso)
DESTINAZIONE D’USO
La sega circolare per il taglio di metalli DEWALT è
stata disegnata per il taglio di materiali metallici di
forme diverse: tubi per gas e acqua, angoli di ferro,
profili a U, profilati a T, aste, bulloni ecc.
Con installata la lama da taglio adatta, la sega
circolare è in grado di tagliare acciaio al carbonio
laminato a caldo e a freddo e acciai da costruzione
conformi a DIN 1700 (ST33, ST37-2). Questo
apparato non è adatto alla lavorazione di metalli
non ferrosi, acciaio inossidabile, materiali sintetici
o ghisa, mattoni, piastrelle o materiali di ceramica.
Non impiegare mai questo apparato per tagliare
pezzi di magnesio.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in
presenza di liquidi o gas infiammabili.
Queste seghe circolari sono apparati elettrici
professionali.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Uso di una prolunga
È preferibile non utilizzare una prolunga, tranne nei
casi in cui sia assolutamente necessario. Utilizzare
una prolunga approvata, adatta per la tensione in
ingresso del caricabatteria (vedere i dati tecnici).
La dimensione minima del conduttore è 1 mm2; la
lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: prima di effettuare
montaggio e regolazioni, rimuovere
sempre il blocco batteria. Spegnere
sempre l’utensile prima di inserire o
rimuovere il blocco batteria.
AVVERTENZA: usare solo blocchi
batteria e caricabatteria DEWALT.
Inserimento e rimozione del
blocco batteria dall’utensile (fig. 2)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’utensile e rimuovere il blocco
81
ITALIANO
batteria prima di effettuare qualunque
regolazione o prima di rimuovere/
installare eventuali parti o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni
personali.
NOTA: assicurarsi che il pacco batteria (j) sia
completamente carico.
PER INSTALLARE IL BLOCCO BATTERIA NELLA MANIGLIA
DELL’UTENSILE
7. Con l’apposita chiave esagonale, serrare a
fondo la vite di fissaggio della lama.
PRIMA DI COMINCIARE
• Assicurarsi che la batteria sia (completamente)
carica.
• Accertarsi che le protezioni siano installate
correttamente. Il paralama della sega deve
essere in posizione chiusa.
1. Allineare la base dell’utensile con la tacca
all’interno della maniglia dell’utensile (fig. 2).
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione delle
frecce presenti sulla lama stessa.
2. Far scorrere il blocco batteria saldamente nella
maniglia fino a sentire lo scatto di blocco in
posizione.
• Non utilizzare lame eccessivamente usurate.
RIMOZIONE DEL BLOCCO BATTERIA DALL’UTENSILE
1. Premere i pulsanti di rilascio (k) ed estrarre
con decisione il blocco batteria dalla maniglia
dell’utensile.
2. Inserire il blocco batteria nel caricabatteria come
descritto nella sezione relativa al caricabatteria
di questo manuale.
Regolazione della profondità di
taglio (fig. 1, 3)
1. Allentare la manopola di regolazione della
profondità (i).
2. Spostare la scarpa della sega (h) per poter
ottenere la corretta profondità di taglio.
3. Serrare la manopola di regolazione della
profondità (i).
4. Per ottenere risultati ottimali, far sporgere la
lama dal pezzo di circa 3 mm (fare riferimento al
dettaglio nella figura 3).
Sostituzione della lama (fig. 4, 5)
1. Innestare il pulsante di bloccaggio della lama
(o) e svitare la vite di fissaggio della lama
(p) ruotandola in senso orario con la chiave
esagonale fornita insieme all’
apparato.
2. Portare indietro la protezione inferiore della lama
(f) con la leva (g) e sostituire la lama. Rimontare
le rondelle (q) nella posizione corretta.
3. Verificare il senso di rotazione della lama.
4. Avvitare a mano la vite di fissaggio della lama (p)
per tenere la rondella in posizione.
5. Girare in senso anti-orario.
6. Premere il pulsante di bloccaggio della lama (o)
ruotando l’alberino finché la lama non gira più.
82
USO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 7)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una
mano sull’impugnatura anteriore (c), e l’altra mano
sull’impugnatura principale (s).
Accensione e spegnimento (fig. 1)
Per motivi di sicurezza, l’interruttore acceso/spento
(a) è dotato di un pulsante di blocco interruttore (b).
1. Premere il pulsante blocco interruttore (b) per
sbloccare l’apparato.
2. Per accendere l’apparato premere l’interruttore
acceso/spento (a). Non appena l’interruttore
acceso/spento viene rilasciato, il pulsante di
blocco interruttore entra automaticamente in
funzione per evitare la partenza accidentale
dell’apparato.
ITALIANO
AVVERTENZA: Non accendere o
spegnere l’apparato quando la lama
tocca il pezzo o altri oggetti.
Impugnatura e uso della sega
(fig. 6)
1. Bloccare il pezzo da lavorare il più vicino
possibile alla linea di taglio. Cercare sempre
di serrare il pezzo di lavorazione in modo da
minimizzare il numero dei denti che taglino il
materiale. Per risultati ottimali, fissare il pezzo
con la parte inferiore rivolta verso l’alto.
2. Tenere l’apparato come descritto nella sezione
Posizionamento corretto delle mani.
Mantenere la scarpa (h) saldamente contro il
pezzo in lavorazione. Lasciare libertà d’azione
alla lama quando taglia. Non forzare. Se il
pezzo lavorato inizia a vibrare, significa che si
sta forzando l’azione di taglio ed è necessario
rallentare la velocità con cui si spinge il pezzo.
3. Utilizzare l’indicatore di taglio (e) per seguire la
linea tracciata sul pezzo. L’indicatore di taglio è
allineato con il lato sinistro (esterno) della lama.
La finestra d’ispezione (4) consente di vedere il
taglio in corso.
MANUTENZIONE
Questo elettroutensile DEWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. Un’operazione soddisfacente
in modo continuo dipende dalla manutenzione
adeguata dell’utensile e regolare pulitura
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’utensile e staccare il
blocco batteria prima di eseguire
regolazioni o staccare/installare
accessori vari. Un avvio accidentale
può causare lesioni personali.
Il caricabatteria non è riparabile. All’interno del
caricabatteria non vi sono parti riparabili.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare
occhiali di protezione a norma e una
maschera di protezione a norma
quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dello strumento. Queste
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire tali parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri
all’interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: pericolo di scosse
elettriche. Scollegare il caricabatteria
dalla presa di rete CA prima di effettuare
la pulizia. Per rimuovere sporcizia
e grasso dalla parte esterna del
caricabatteria, utilizzare un panno o una
spazzola morbida (non in metallo). Non
utilizzare acqua o soluzioni detergenti.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono
stati testati con detto prodotto, l’uso
di accessori diversi da quelli offerti
da DEWALT con questo strumento
potrebbe essere pericoloso. Per
ridurre il rischio di lesioni personali, si
consiglia di utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Lubrificazione
L’elettroutensile non richiede lubrificazioni aggiuntive
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
83
ITALIANO
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
Blocco batteria ricaricabile
Questo blocco batteria di lunga durata deve essere
ricaricato quando non è in grado di produrre energia
sufficiente per svolgere lavori in precedenza eseguiti
senza problemi. Alla fine della sua durata tecnica,
deve essere smaltito con la dovuta attenzione per
l’ambiente:
• Scaricare completamente il blocco batteria,
quindi estrarlo dallo strumento.
• Le celle Li-Ion, NiCd e NiMH sono riciclabili.
Consegnarli al rivenditore o ad un servizio di
riciclaggio di zona. I blocchi batteria raccolti
vengono riciclati o smaltiti in modo corretto.
84
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
85
NEDERLANDS
CIRKELZAAGMACHINE VOOR METAAL
DW934
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Gefeliciteerd!
U heeft gereedschap van DEWALT gekocht.
Door haar jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie heeft DEWALT zich
tot één van de meest betrouwbare partners voor
gebruikers van professioneel elektrisch gereedschap
ontwikkeld.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Technische gegevens
Spanning
Type
Afgegeven vermogen
Snelheid onbelast
Zaagbladdiameter
Zaagdiepte
Dikte zaagblad-body
Zaagbladboring
Gewicht (zonder batterijset)
LPA
KPA
LWA
KWA
(geluidsdruk)
(onzekerheidsfactor geluidsdruk)
(akoestisch vermogen)
(onzekerheid akoestisch
vermogen)
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
DW934
18
1
315
3,100
173
61
1,4
20
3,85
dB(A)
dB(A)
dB(A)
103
4,1
114
dB(A)
4,1
V
Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald
conform EN 60745:
Trillingsuitstootwaarde ah
ah =
Onzekerheid K =
m/s²
m/s²
< 2,5
Accuset
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
Lader
Netspanning
Accutype
Geschatte laadtijd
min
Gewicht
kg
VAC
DE9096
NiMH
18
2,4
1,0
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah
battery packs)
0,4
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2,0 Ah
battery packs)
0.52
1,5
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
86
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DW934
DEWALT verklaart dat deze onder “technische
gegevens” beschreven producten werden
ontworpen in overeenstemming met:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met DEWALT op onderstaand adres, of kunt u de
achterzijde van de handleiding raadplegen.
Ondergetekende is verantwoordelijk voor het
samenstellen van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-president Techniek en productontwikkeling
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
19.09.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevHex.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
87
NEDERLANDS
e)
f)
Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevHex tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
88
g)
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u het
gebruikt. Veel ongevHex worden veroorzaakt
door slecht onderhouden elektrische
werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
NEDERLANDS
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WERKTUIGEN OP ACCU
a) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant. Een lader die
geschikt is voor een bepaalde soort accuset
kan leiden tot een brandrisico als deze lader
wordt gebruikt met een andere accuset.
b) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan een
risico op
verwondingen en brand tot gevolg hebben.
c) Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding kunnen maken van de
ene pool naar de andere.Het kortsluiten
van de polen van de batterij kan leiden tot
brandwonden of brand.
d) Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
af met water. Raadpleeg een arts wanneer
de vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
AANVULLENDE SPECIALE
VEILIGHEIDSREGELS
Veiligheidsvoorschriften voor alle
Zagen
a)
b)
c)
GEVAAR: Houd uw handen
verwijderd van het zaaggebied en het
zaagblad. Houd uw tweede hand op de
hulphandgreep, of op het motorhuis. Als
beide handen de zaag vasthouden, kunnen
zij niet in aanraking komen met het zaagblad.
Reik niet onder het werkstuk. Onder het
werkstuk kan de beschermkap kan u niet
beschermen tegen het zaagblad.
Pas de zaagdiepte aan aan de dikte van
het werkstuk. Er mag minder dan een hele
tand van het zaagblad zichtbaar zijn onder
het werkstuk.
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Houd nooit het werkstuk dat wordt
gezaagd in uw handen of dwars over
uw been. Zet het werkstuk vast op een
stabiele ondergrond. Het is belangrijk dat
het werkstuk goed wordt ondersteund zodat
blootstelling van het lichaam, vastlopen van
het zaagblad of het verlies van controle tot
een minimum worden beperkt.
Houd het gereedschap alleen vast
aan geïsoleerde oppervlakken als u
een handeling uitvoert waarbij het
zaaggereedschap in contact kan komen
met verborgen bedrading. Contact met
een draad waar spanning op staat zal
ook blootgestelde metalen delen van het
elektrisch gereedschap onder spanning
zetten en zal de gebruiker een schok geven.
Gebruik bij het overlangszagen altijd
een langsgeleider of een geleider
met een rechte rand. Dat verbetert de
nauwkeurigheid van de zaagsnede en
vermindert de kans dat het zaagblad
vastloopt.
Gebruik altijd zaagbladen van de juiste
omvang en vorm (ruitvormig tegenover
rond) van het asgat. Zaagbladen die niet
passen bij de montagevoorziening van de
zaag, zullen excentrisch lopen, waardoor
verlies van controle ontstaat.
Gebruik nooit beschadigde of onjuiste
zaagbladringen of een onjuiste
zaagbladbout. De zaagbladringen en -bout
zijn speciaal voor uw zaag ontworpen, voor
optimale prestaties en veiligheid in gebruik.
Blijf met uw lichaam aan één van beide
zijden van het zaagblad, maar niet in lijn
met het zaagblad. TERUGSLAG zou de
zaag naar achteren kunnen doen springen
(zie Oorzaken en Voorkoming van
terugslag).
VOORZICHTIG: Zaagbladen lopen uit na het
uitschakelen. Persoonlijk letsel zou het gevolg
kunnen zijn.
Probeer te vermijden dat u spijkers
doorzaagt. Inspecteer het te zagen hout
op spijkers en verwijder deze voordat u
gaat zagen.
Oorzaken en voorkoming
van terugslag
– Terugslag is een plotselinge reactie bij een
bekneld, vastgelopen of verkeerd uitgelijnd
zaagblad, waardoor de gebruiker de controle
over de zaag kan verliezen en de zaag uit
het werkstuk omhoog kan komen naar de
gebruiker;
89
NEDERLANDS
– Wanneer het zaagblad bekneld raakt of
vastloopt in de zaagsnede die zich sluit, komt
het zaagblad tot stilstand en stuurt de reactie
van de motor de machine snel in achterwaartse
richting de gebruiker;
e)
– Als het zaagblad krom wordt of verkeerd
uitgelijnd raakt in de zaagsnede, kunnen de
tanden aan de achterzijde van het zaagblad
zich in het bovenoppervlak van het hout vreten,
waardoor het zaagblad uit de zaagsnede
omhoog klimt naar de gebruiker toe.
f)
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik
en/of onjuiste gebruiksomstandigheden van de
zaag en kan worden voorkomen door geschikte
voorzorgsmaatregelen te nemen zoals hieronder
worden vermeld:.
a) Houd de zaag met beide handen stevig
vast en plaats uw armen zo dat weerstand
wordt geboden aan de krachten van de
terugslag. Plaats uw lichaam aan één van
beide zijden van het zaagblad, maar niet
in lijn met het zaagblad. Door terugslag kan
de zaag naar achteren springen, maar de
krachten van de terugslag kunnen door de
gebruiker worden gecontroleerd, als de juiste
voorzorgsmaatregelen worden genomen.
b) Wanneer het zaagblad vastloopt, of
wanneer een zaagsnede om welke reden
dan ook wordt onderbroken, laat de aan/
uit-schakelaar dan los en houd de zaag
stil in het materiaal totdat het zaagblad
volledig tot stilstand komt. Probeer nooit
de zaag uit het werkstuk te trekken of
de zaag naar achteren te trekken terwijl
het zaagblad loopt of wanneer terugslag
zich kan voordoen. Zoek naar de oorzaak
van het vastlopen en neem de geschikte
maatregelen om die oorzaak te verhelpen.
c) Centreer, wanneer u een zaag opnieuw
start in het werkstuk, het zaagblad
in de zaagsnede en controleer dat
de zaagtanden niet in het materiaal
vastzitten. Als het zaagblad is vastgelopen,
kan het omhoog komen of terugslaan uit het
werkstuk als de zaag opnieuw wordt gestart.
d) Ondersteun grote panelen zodat het risico
van het bekneld raken van het zaagblad
en van terugslag tot een minimum wordt
beperkt. Grote panelen kunnen onder hun
eigen gewicht doorzakken. Er moet aan
beide zijden ondersteuning onder het paneel
worden geplaatst, dicht bij de zaagsnede en
dicht bij de rand van het paneel.
90
g)
Gebruik geen botte of beschadigde
zaagbladen. Onscherpe of onjuist ingestelde
zaagbladen geven een smalle zaagsnede en
dat heeft uitzonderlijk veel wrijving, vastlopen
van het zaagblad en terugslag tot gevolg.
Vergrendelingen van de zaagbladdiepte
en afschuinhoek moeten goed vastzitten
voordat er wordt gezaagd. Als de afstelling
van het zaagblad verschuift tijdens het zagen,
kan dat leiden tot vastlopen en terugslag.
Wees bijzonder voorzichtig wanneer u
invallend zaagt op bestaande muren
of andere verborgen gedeelten. Het
vooruitstekende zaagblad kan voorwerpen
zagen die terugslag kunnen veroorzaken.
Veiligheidsinstructies voor de
onderste beschermkap
a)
b)
c)
d)
Controleer voor ieder gebruik of de
onderste beschermkap goed gesloten
is. Gebruik de zaag niet als de onderste
beschermkap niet vrij beweegt en zich
niet ogenblikkelijk sluit. Klem of bind de
onderste beschermkap nooit vast in een
geopende stand. Als de zaag komt te vallen,
kan de onderste beschermkap verbogen
raken. Breng de onderste beschermkap
met de terugtrekkende handgreep omhoog
en controleer dat de kap vrij kan bewegen
en onder geen enkele hoek en bij geen
enkele zaagdiepte het zaagblad of een ander
onderdeel raakt.
Controleer de werking van de veer
van de onderste beschermkap. Als de
beschermkap en de veer niet goed
werken, moeten zij vóór gebruik worden
nagezien. Mogelijk werkt de onderste
beschermkap traag als gevolg van
beschadigde onderdelen, ingedikte resten
van smeermiddelen of opeenhoping van vuil.
De onderste beschermkap mag alleen
met de hand worden teruggetrokken
voor speciale zaagsneden, zoals
“invalzaagsneden” en “samengestelde
zaagsneden”. Breng de onderste
beschermkap omhoog door de
handgreep terug te halen en laat de kap
los zodra het zaagblad in het materiaal
dringt. Voor alle andere zaagwerkzaamheden
moet de onderste beschermkap automatisch
functioneren.
Let er altijd goed op dat de onderste
beschermkap het zaagblad bedekt
voordat u de zaag op een werkbank of op
de vloer zet. Als het zaagblad onbeschermd
NEDERLANDS
is kan het uitlopende zaagblad de zaag naar
achteren laten lopen en kan alles wat de zaag
tegenkomt beschadigd raken. Houd rekening
met de tijd die het zaagblad nodig heeft om
tot stilstand te komen nadat u de schakelaar
hebt losgelaten.
Aanvullende waarschuwingen voor
de veiligheid bij de cirkelzaag
• Gebruik geen zaagbladen met een grotere
of kleinere diameter dan wordt aanbevolen.
Raadpleeg de technische gegevens voor de
juiste maten van het zaagblad.
Gebruik alleen de zaagbladen die worden
opgegeven in deze handleiding, en die voldoen
aan EN 847-1.
• Gebruik nooit slijpschijven.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en de implementatie van
veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige risico’s
niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Risico op lichamelijke letsels door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op brandwonden door bijbehoren die
warm worden tijdens de bediening.
– Risico op lichamelijke letsel door langdurig
gebruik.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markeringen op gereedschap
De volgende pictogrammen worden afgebeeld op
het gereedschap:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag oorbescherming.
Draag oogbescherming.
Alleen te gebruiken in metaal.
POSITIE VAN DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat,
staat gedrukt op het oppervlak van het omhulsel dat
de bevestigingsverbinding vormt tussen het werktuig
en de accu!
Voorbeeld:
2010 XX XX
Fabricagejaar
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies
voor de acculaders DE9130/DE9116.
• Lees voor gebruik van de accu en lader eerst
alle instructies en waarschuwingen op de
lader, de accuset en op het product waarin de
accuset wordt gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. 230 volt
is aanwezig op de laadterminals. Niet
sonderen met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot elektrische schokken
of elektrocutie.
WAARSCHUWING: Elektrocutiegevaar.
Zorg dat er geen vloeistof in de
werklamp/lader binnendringt. Dit kan
leiden tot elektrische schokken.
VOORZICHTIG: Risico op
brandwonden. Laad, om het risico
op letsel te beperken, uitsluitend
oplaadbare batterijen van DEWALT op.
Andere typen accu’s kunnen barsten.
Dit kan leiden tot lichamelijk letsel en
schade.
VOORZICHTIG: Als de lader is
aangesloten op de voedingsbron,
kunnen de blootliggende contactpunten
in de lader onder bepaalde
omstandigheden kortsluiten onder
invloed van vreemd materiaal. Vreemde
geleidende materialen, waaronder,
maar niet beperkt tot, staalwol,
aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalhoudende deeltjes, moeten uit de
buurt van openingen in de lader worden
gehouden. Koppel de lader altijd los van
de voedingsbron als er geen accuset in
zit. Ontkoppel de lader voordat u deze
reinigt.
• Probeer de accuset NIET op te laden
met andere laders dan de laders in deze
handleiding. De lader en de accuset zijn
specifiek op elkaar afgestemd.
91
NEDERLANDS
• Deze laders zijn niet bedoeld voor ander
gebruik dan het opladen van DEWALT
herlaadbare accu’s. Bij andere toepassingen
bestaat risico op brand, elektrische schokken of
elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• Trek de stekker niet los aan het snoer
wanneer u de lader ontkoppelt. Zo beperkt u
het risico op beschadiging aan stekker en snoer.
• Plaats het snoer zo dat niemand erop kan
stappen of erover kan struikelen, of het
snoer op een andere andere manier kan
beschadigen.
• Gebruik geen verlengsnoer, tenzij dit echt
noodzakelijk is. Gebruik van een verkeerd
verlengsnoer kan leiden tot risico op brand,
elektrische schokken of elektrocutie.
• Plaats geen voorwerpen op de lader en
plaats de lader niet op een zacht oppervlak.
Hierdoor kunnen de ventilatieopeningen
geblokkeerd raken, wat kan leiden tot
extreem hoge interne temperaturen. Houd de
lader verwijderd van warmtebronnen. De lader
wordt geventileerd via groeven aan de bovenen onderkant van de behuizing.
• Gebruik de lader niet als het snoer of de
stekker beschadigd is — vervang deze in dat
geval direct.
• Gebruik de lader niet als er hard tegenaan
is gestoten, als hij is gevHex of op enigerlei
wijze is beschadigd. Ga ermee naar een
erkend reparatiepunt.
• Haal de lader niet uit elkaar; ga ermee
naar een erkend reparatiepunt wanneer
onderhoud of reparatie nodig is. Als de lader
verkeerd in elkaar wordt gezet, kan dit leiden
tot risico op brand, elektrische schokken of
elektrocutie.
• Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u deze reinigt. Zo
beperkt u het risico op elektrische schokken.
U vermindert dit risico niet door de accuset te
verwijderen.
• NOOIT proberen twee laders samen te
verbinden.
• De lader is ontworpen om te functioneren
met de standaard 230V huishoudelijke
stroomvoorziening. Probeer het toestel niet
te gebruiken met een andere spanning. Dit
geldt niet voor de lader van het apparaat.
92
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De laders DE9130 en DE9116 zijn geschikt voor
7,2–18 V NiCd- of NiMH-accu’s.
Deze laders vereisen geen aanpassing en zijn
ontworpen om er zo eenvoudig mogelijk mee te
kunnen werken.
Laadprocedure
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er is
230 volt aanwezig op laadstations. Niet
sonderen met geleidende voorwerpen.
Risico van elektrische schok of
elektrocutie.
1. Sluit de lader (j) aan op een geschikt
stopcontact voordat u de accuset erin plaatst.
2. Plaats de accuset in de lader. Het rode (oplaad-)
lampje zal doorlopend knipperen om aan te
geven dat het oplaadproces begonnen is.
3. Als het rode AAN-lampje continu blijft branden,
is het opladen voltooid. De accu is volledig
opgeladen en mag onmiddellijk worden gebruikt
of in de lader blijven.
OPMERKING: Om maximale prestaties en
levensduur van de NiCd, NiMH en Li-Ion accu’s te
garanderen laadt u de accu tenminste 10 uur voor
het eerste gebruik op.
Oplaadproces
In onderstaande tabel staat aangegeven hoe u uit de
oplaadindicatoren kunt afleiden in welk stadium van
het opladen de accu zich bevindt.
Stadium van opladen
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging
accuset vervangen
probleem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatische verversing
De automatische verversingsmodus zal de
individuele cellen in de accuset gelijkschakelen of
balanceren op het piekvermogen van de accu.
De accuset dient wekelijks bijgeladen te worden,
of wanneer de accu niet langer de gebruikelijke
capaciteit levert.
Om de accuset bij te laden, plaatst u de accu op de
gebruikelijke manier in de lader. Laat de accuset ten
minste 8 uur in de lader.
NEDERLANDS
Hete/koude accuvertraging
Als de lader een accu detecteert die te heet of te
koud is, begint de lader automatisch een hete/koude
accuvertraging, waarbij het opladen vertraagd wordt
totdat de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op
de acculaadmodus. Hiermee wordt een maximale
levensduur van de accu gegarandeerd.
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accusets.
Wanneer u vervangingsaccusets besteld, zorg
er dan voor dat u het catalogusnummer en de
spanning vermeldt. Raadpleeg de tabel achteraan
deze handleiding voor de compatibiliteit van laders
en accusets.
De accuset is niet volledig opgeladen wanneer
die uit de verpakking komt. Vooraleer u de
accuset en de lader gebruikt, dient u de volgende
veiligheidsinstructies te lezen. Volg daarna de
beschreven oplaadprocedure.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Gebruik geen elektrisch werktuig in een
explosieve omgeving, zoals in de buurt van
brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Door
de batterij in de lader te plaatsen of eruit te
halen kunnen stof of dampen ontvlammen.
• Laad de accusets enkel in DEWALT laders.
• GELIEVE NIET met water of andere vloeistoffen
te besprenkelen of hierin onder te dompelen.
• Het werktuig en de accuset niet opbergen of
gebruiken in ruimtes waar de temperatuur
40˚ C (105° F) kan bereiken of overschrijden
(zoals buitenloodsen of metalen gebouwen
in de zomer).
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer
deze gebroken of beschadigd is oefen
geen kracht op de accu uit, laat deze
niet vallen en beschadig ze niet. Gebruik
een accu of oplader niet wanneer deze
een zware klap heeft gekregen, is laten
vallen, er overheen is gereden of op
enigerlei wijze is beschadigd (d.w.z.
doorboord met een spijker, geslagen
met een hamer, erop getrapt is). Dit
kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie. Beschadigde accu‘s dienen
naar het servicecentrum te worden
gebracht voor recycling.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIKKEL
CADMIUM (NiCd) OF NIKKEL METAAL HYDRIDE (NiMH)
• Verbrand de accuset niet, ook al is deze
ernstig beschadigd of totaal versleten. De
accuset kan ontploffen in vuur.
• Er kan een klein vloeistoflek optreden uit
de accuset bij extreem gebruik of extreme
temperaturen. Dit wijst niet op een probleem.
Als de buitenste zegel echter gebroken is:
a. en de batterijvloeistof raakt uw huid, was
deze dan onmiddellijk met zeep en water
gedurende verschillende minuten.
b. en de batterijvloeistof komt in uw ogen
terecht, spoel deze dan met schoon water
gedurende minimaal 10 minuten uit en zoek
onmiddellijk medische hulp. (Medische
opmerking: de vloeistof is 25-35% oplossing
van kaliumhydroxide.)
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM-ION
(LI-ION)
• Verbrand de accuset niet, ook als deze
ernstig beschadigd is of volledig versleten.
De accuset kan ontploffen in vuur. Er ontstaan
giftige dampen en materialen wanneer lithiumion accusets verbrand worden.
• Als de batterij-inhoud in contact komt met
de huid, was deze onmiddellijk met milde
zeep en water. Als de batterij-inhoud in de
ogen terecht komt, spoel water over het open
oog gedurende 15 minuten of totdat de irritatie
stopt. Indien medische hulp noodzakelijk is: de
elektrolyt is samengesteld uit een mengeling
van vloeibare organische carbonaten en
lithiumzouten.
93
NEDERLANDS
• De inhoud van geopende batterijcellen kan
irritatie bij ademhaling veroorzaken. Zorg
voor frisse lucht. Als de symptomen blijven
aanhouden, schakelt u het beste medische
hulp in.
WAARSCHUWING: Risico op
brandwonden. Batterijvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze blootgesteld
wordt aan vonken of vlammen.
Accudop (afb. 2)
Een beschermende accudop wordt meegeleverd
om de aansluitpunten van een losgekoppelde accu
te bedekken. Zonder de beschermdop zouden
losse metalen voorwerpen de aansluitpunten kunnen
kortsluiten, wat leidt tot een brandrisico en schade
aan de accu veroorzaakt.
1. Verwijder de beschermende accudop voordat
u de accuset in de lader of het apparaat plaatst
(afb. 2).
2. Plaats de beschermdop onmiddellijk op de
aansluitpunten nadat u de accu uit de lader of
het werktuig hebt verwijderd (afb. 2).
WAARSCHUWING: Zorg dat de
beschermende accudop op zijn plaats
zit voordat u een losgekoppelde accu
oppakt of opbergt.
Accuset
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
Accu opladen.
Accu opgeladen.
Accu beschadigd.
Hete/koude accuvertraging.
Niet sonderen met geleidende
voorwerpen.
Beschadigde accusets niet opladen.
Uitsluitend gebruiken in combinatie met
accusets van DEWALT, andere kunnen
openbarsten en tot lichamelijk letsel en
schade lijden.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat beschadigde snoeren meteen
vervangen worden.
Alleen opladen tussen 4 °C en 40 °C.
ACCUTYPE
De DW934 werkt op 18 V-accu’s.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
OPMERKING: Li-Ion accu‘s dienen volledig te
zijn opgeladen als ze worden opgeborgen.
2. Langdurige opslag zal de accu of de
oplader niet beschadigen. Onder de juiste
omstandigheden kunnen ze tot maximaal 5 jaar
worden opgeslagen.
Denk aan het milieu wanneer u de
accuset weggooit.
Verbrand de NiMH, NiCd+ en Li-Ion
accusets niet.
Laadt NiMH en NiCd accu’s op.
Laadt Li-Ion accusets op.
Raadpleeg de technische informatie voor
de oplaadtijd.
Étiquettes figurant sur le chargeur et
le bloc-piles
Inhoud van het pakket
Outre les pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc-piles comportent
les pictogrammes suivants :
1 Cirkelzaag voor metaal
94
Het pakket bevat:
1 Zaagblad
1 Inbusssleutel
NEDERLANDS
2 Accu’s [DW934K2(H)]
1 Acculader [DW934K2(H)]
1 Gereedschapskoffer
1 Gebruiksaanwijzing
1 Vergrote tekening
OPMERKING: accusets en laders zijn niet bij
N-modellen inbegrepen.
• Controleer het gereedschap, onderdelen of
hulpstukken op schade die tijdens het vervoer
veroorzaakt kan zijn.
• Neem de tijd om vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Beschrijving (afb. 1)
WAARSCHUWING: Breng nooit
veranderingen aan het elektrisch
gereedschap of enig onderdeel daarvan
aan. Dit kan schade of lichamelijk letsel
tot gevolg hebben.
a. Aan/Uit-schakelaar
b. Vergrendelknop
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze cirkelzagen zijn professioneel elektrisch
gereedschap.
HOUD het werktuig uit de buurt van kinderen.
Toezicht is vereist wanneer dit gereedschap wordt
gebruikt door onervaren personen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor werd voor slechts één
spanning ontworpen. Controleer altijd of de spanning
van de accuset overeenstemt met de spanning op
de kenplaat. Zorg ook dat de spanning van uw lader
overeenkomt met die van uw netspanning.
Uw DEWALT-lader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335; er is
daarom geen aardingsdraad nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de onderhoudsafdeling
van DEWALT.
c. Voorste handgreep
Een verlengsnoer gebruiken
d. Zichtvenster
Gebruik geen verlengsnoer, tenzij absoluut
noodzakelijk. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomtoevoer
van uw lader (zie technische gegevens). De
minimumafmeting van de geleider is 1 mm2; de
maximumlengte is 30 m.
e. Zaagsnede-indicator
f. Onderste beschermkap
g. Terugtrekhendel onderste beschermkap
h. Zaagschoen
i. Diepteafstellingsknop
j. Accu
k. Accuvrijgave
l. Lader
m. Laadindicator (rood)
GEBRUIKSDOEL
Uw DEWALT cirkelzaagmachine voor metaal
is ontworpen voor het zagen van metalen met
diverse vormen: water- en gasleidingen, hoekijzers,
U-profielen, T-balken, staven, bouten, enz.
Met het juiste zaagblad kan de zaag warm- en
koudgewalst carbonstaal, constructiestaalsoorten
volgens DIN 1700 (ST33, ST37-2) zagen. Dit
gereedschap is niet bedoeld voor het zagen van
non-ferrometalen, roestvrijstaal, synthetische
materialen of gietijzer, baksteen, tegels of
keramische materialen. Het gereedschap mag nooit
worden gebruikt voor het zagen van werkstukken
van magnesium.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: vóór montage
en aanpassing moet u altijd de accu
verwijderen. Schakel het werktuig altijd
uit voordat u de accu aanbrengt of
verwijdert.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de
accusets en laders van DEWALT.
De accuset in het gereedschap
plaatsen en eruit verwijderen (afb. 2)
WAARSCHUWING: om het risico van
ernstig letsel te verkleinen, dient u
het gereedschap uit te schakelen
en de accuset te verwijderen voordat
u aanpassingen maakt, of hulpstukken
of accessoires verwijdert of plaatst.
Een toevallige activering kan letsel
toebrengen.
95
NEDERLANDS
OPMERKING: Zorg ervoor dat uw accu (j) volledig
is opgeladen.
• Controleer dat het zaagblad draait in de richting
van de pijl op het zaagblad.
OM DE ACCUSET IN DE HANDGREEP VAN HET
GEREEDSCHAP TE PLAATSEN
• Gebruik geen zeer versleten zaagbladen.
1. Breng de onderkant van het gereedschap op
gelijke hoogte van de inkeping in de handgreep
van het gereedschap (afb. 2).
2. Schuif de accuset stevig in de handgreep totdat
u het slot op zijn plaats hoort klikken.
OM DE ACCUSET UIT HET GEREEDSCHAP
TE VERWIJDEREN
1. Druk op de ontkoppelknoppen van de accu (k)
en trek de accuset stevig uit de handgreep van
het gereedschap.
2. Plaats de accuset in de lader zoals beschreven
in de laadsectie van deze handleiding.
Zaagdiepteafstelling (afb. 1, 3)
1. Draai de diepteafstellingsknop (i) los.
2. Verplaats de schoen (h) zodat u de juiste
zaagdiepte krijgt.
3. Draai de diepteafstellingsknop (i) vast.
4. U krijgt de beste resultaten als u het zaagblad
ongeveer 3 mm buiten het werkstuk laat steken
(raadpleeg de inzet in afbeelding 3).
Het Zaagblad vervangen (afb. 4, 5)
1. Schakel de zaagbladvergrendelingsknop (o) in
en schroef de zaagbladklemschroef (p) los door
deze met de inbussleutel die bij het
gereedschap is geleverd, naar rechts te draaien.
2. Trek de onderste beschermkap (f) van het
zaagblad terug met de hendel (g) en vervang
het zaagblad. Plaats de ringen weer (q) in de
juiste positie.
3. Controleer de draairichting van het zaagblad.
4. Draai de zaagbladklemschroef (p) met de hand
aan zodat de ring op zijn plaats blijft.
5. Draai naar links.
6. Druk op de zaagbladvergrendelingsknop (o)
terwijl u de spindel draait, totdat het zaagblad
niet meer draait.
7. Zet de zaagbladklemschroef stevig vast met de
inbussleutel.
VÓÓR INGEBRUIKNEMING
• Controleer dat uw accu (geheel) is opgeladen.
• Controleer dat de beschermkappen goed zijn
gemonteerd. De zaagbladbeschermkap moet
gesloten zijn.
96
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: neem altijd de
veiligheidsinstructies en geldende
voorschriften in acht.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Juiste positie van de handen
(afb. 1, 7)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste plaatsing van uw handen zet u één
hand op de voorste handgreep (c) en de andere op
de hoofdhandgreep (s).
In- en uitschakelen (afb. 1)
Om veiligheidsredenen is de aan/uit-schakelaar (a)
voorzien van een vergrendelknop (b).
1. Ontgrendel het gereedschap door de
vergrendelknop (b) in te drukken.
2. U kunt de machine in werking zetten door op
de Aan/Uit-schakelaar te drukken (a). Zodra
u de aan/uit-schakelaar loslaat wordt de
vergrendelknop automatisch ingeschakeld zodat
wordt voorkomen dat de machine onbedoeld
wordt gestart.
WAARSCHUWING: Schakel het
gereedschap niet in of uit wanneer
het zaagblad het werkstuk of andere
materialen raakt.
Het gereedschap leiden (afb. 6)
1. Klem het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
zaaglijn vast. Probeer altijd het werkstuk zo vast
NEDERLANDS
te klemmen dat zo min mogelijk tanden door
het materiaal zagen.
Voor een optimaal resultaat klemt u het
werkstuk ondersteboven vast.
2. Houd het gereedschap vast zoals wordt
beschreven onder Juiste handpositie. Houd
de schoen (h) stevig tegen het werkstuk
gedrukt. Laat het zaagblad vrij z’n werk doen.
Oefen er geen kracht op uit. Als het werkstuk
begint te trillen oefent u te veel kracht uit op
het zagen en moet u de aanvoersnelheid
verminderen.
3. Volg met de zaagsnede-indicator (e) de lijn die
op het werkstuk is getekend. De zaagsnedeindicator staat in één lijn met de linker (buiten)
zijde van het zaagblad.
Houd via het zichtvenster (d) oog op de werking
van het zaagblad.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
WAARSCHUWING: om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, dient u
het gereedschap uit te schakelen en
de accuset te verwijderen voordat u
hulpstukken of accessoires aan- of
afkoppelt. Een toevallige activering kan
letsel toebrengen.
De lader kan niet worden onderhouden. Er zijn geen
onderdelen in de lader die door de gebruiker kunnen
worden onderhouden.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
97
NEDERLANDS
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion, NiCd en NiMH cellen zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw dealer of een plaatselijk
recyclagecentrum. De ingezamelde accu’s
worden gerecycleerd of op de correcte manier
weggegooid.
98
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
99
NORSK
METALL SIRKELSAG
DW934
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig
erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør
DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Tekniske spesifikasjoner
Spenning
Type
Avgitt effekt
Ubelastet hastighet
Bladdiameter
Kuttdybden
Bladtykkelse
Bladåpning
Vekt (utten batteri)
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
DW934
18
1
315
3,100
173
61
1,4
20
3,85
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
103
4,1
114
4,1
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
V
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
100
VDC
Ah
kg
Lader
Hovedspenning
Batteritype
Ca. Ladetid
min
Vekt
kg
Sikringer:
Europa
Totale vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt
i henhold til EN 60745:
Vibrasjonsverdier ah
ah =
Usikkerhet K =
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
VAC
DE9096
NiMH
18
2,4
1,0
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah
battery packs)
0,4
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2,0 Ah
battery packs)
0.52
230 V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
NORSK
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DW934
DEWALT erklærer at disse produktene, beskrevet
under ”teknisk data”, har blitt laget i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Ytterligere informasjon fås ved å ta kontakt med
DEWALT på adressen nedenfor eller ved å slå opp
bakerst i brukerhåndboken.
Undertegnede er ansvarlig for alle tekniske data og
stadfester denne erklæringen på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Ingeniørvirksomhet og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
19.09.2009
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER
FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
101
NORSK
c)
d)
e)
f)
g)
Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
102
f)
g)
Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for
personskade og brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring.
Skyll med vann hvis du kommer i
kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis
væsken kommer i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
EKSTRA SPESIFIKKE
SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
sager
a)
b)
FARE: Hold hendene unna
skjæreområdet og bladet. Hold den
andre hånden på hjelpehåndtaket eller
motorhuset. Med begge hender på sagen
kan de ikke kuttes av bladet.
Ikke strekk hånden under arbeidsstykket.
Beskyttelsen kan ikke beskytte deg fra bladet
under arbeidsstykket.
NORSK
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Juster kuttdybden til arbeidsstykkets
tykkelse. Mindre enn en hel tann på bladet
skal være synlig under arbeidsstykket.
Hold aldri arbeidsstykket i hendene
eller over benet ditt. Fest arbeidsstykket
på et stabilt grunnlag. Det er viktig at
arbeidsstykket støttes ordentlig for å
minimere risikoen for personskade, at bladet
setter seg fast eller at du mister kontroll.
Hold det elektriske verktøyet kun i
isolerte gripeoverflater når du utfører
operasjoner hvor kutteutstyret kan komme
i kontakt med skjulte ledninger. Kontakt
med en strømførende ledning kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
Ved langgsgående saging, bruk alltid
en føring eller en rett styrekant. Dette
forbedrer kuttets nøyaktighet og reduserer
muligheten for at bladet setter seg fast.
Bruk alltid blad med korrekt størrelse og
form (diamant kontra rund) på festehullet.
Blad som ikke passer til festemekanismen på
sagen vil gå eksentriskm som fører til at du
mister kontrollen.
Bruk aldri skadede eller uriktige
bladpakninger eller bolt. Bladpakningene
og bolt er spesialtilpasset sagen, for optimal
ytelse og driftssikkerhet.
Posisjoner kroppen til den ene eller
andre siden av bladet, ikke på linje med
bladet. TILBAKESLAG kan føre til at sagen
hopper bakover (seÅrsaker til og brukerforhindring av tilbakeslag).
FORSIKTIG: Bladene fortsetter å gå etter
at verkøyet er skrudd av. Det kan resultere i
alvorlig personskade.
Unngå spikrer. Kontroller for og fjern alle
spikrer fra treverket før kapping.
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag
– Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et
fastklemt eller feiljustert sagblad og forårsaker
at en ukontrollert sag reiser seg opp og ut av
arbeidsstykket mot operatøren;
– Når bladet er festklemt ved at snittet lukker seg,
blir bladet sittende fast og motorens reaksjon
fører enheten raskt tilbake mot operatøren;
– Dersom bladet blir vridd eller feilinnrettet i
kuttet kan tennene bak på bladet grave seg
inn i treverkets overflate og forårsake at bladet
kommer ut av snittet og hopper tilbake mot
operatøren.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av sagen og/eller
feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås
ved å treffe skikkelige forholdsregler, som angitt
nedenfor.
a) Hold et fast grep med begge hender
på sagen og ha armene i en stilling
som kan motstå tilbakeslagskraften.
Posisjoner kroppen til den ene eller
andre siden av bladet, ikke på linje med
bladet. Tilbakeslag kan føre til at sagen
hopper bakover ,men tilbakeslagskraften kan
kontrolleres av operatøren dersom skikkelige
forhåndsregler treffes.
b) Når bladet setter seg fast eller når du
avbryter saging av noen grunn, slipp
bryteren og hold sagen stille i materialet
inntil bladet stopper helt. Forsøk aldri
å fjerne sagen fra arbeidsstykket eller
å dra sagen bakover mens bladet er i
bevegelse, tilbakeslag kan skje. Undersøk
og sørg for å fjerne årsakene til fastklemming
av bladet.
c) Når du starter en sag på nytt i
arbeidsstykket, plasser sagbladet sentrert
i snittet og sjekk at sagtennene ikke sitter i
materialet. Dersom sagbladet kjører seg fast,
kan det “vandre” opp eller slå tilbake opp fra
arbeidet når sagen startes på nytt.
d) Støtt opp store arbeidsstykker for å
redusere risikoen for tilbakeslag og at
bladet setter seg fast. Store arbeidsstykker
har en tendens til å henge ned under sin
egen vekt. Støtter må plasseres under
arbeidsstykket på begge sider, nær
skjærelinjen og nær kanten av arbeidsstykket.
e) Ikke bruk sløve eller skadede blader.
Uskarpe eller feilstilte blad gir et smalt
sagspor som gir for høy friksjon, faskjøring av
bladet eller tilbakeslag.
f) Spaker for stilling av bladdybde og
skråstilling skal være tilskrudd og festet
før du sager. Dersom bladets stilling endres
ved saging, kan det føre til fastkjøring eller
tilbakeslag.
g) Utvis ekstra forsiktighet når du foretar et
“dykk-kutt” i eksisterende vegger eller
andre blinde områder. Det utstikkende
bladet kan kutte objekter som kan forårsake
tilbakeslag.
Nedre beskyttelse
sikkerhetsanvisninger
a)
Kontroller at nedre beskyttelsen
lukker riktig før hvert bruk. Ikke bruk
sagen dersom den nedre beskyttelsen
ikke beveger seg fritt og lukker seg
103
NORSK
b)
c)
d)
øyeblikkelig. Den nedre beskyttelsen må
aldri klemmes eller festes i åpen stilling.
Dersom sagen slippes ved en feiltagelse
kan den nedre beskyttelsen bøyes. Løft den
nedre beskyttelsen med det innskyvbare
håndtaket og påse at den beveger seg fritt
og ikke rører bladet eller noen annen del, i
alle kuttvinklder og dybder.
Kontroller funksjon av fjæren til nedre
beskyttelsen. Dersom beskyttelsen og
fjæren ikke fungerer riktig må de på
service før bruk. Nedre beskyttelse kan
fungere tregt på grunn av skadede deler,
gummibelegg eller oppbygging av avfall.
Nedre beskyttelse skal trekkes inn
manuelt kun for spesielle typer kutt som
“dykk-kutt” og “sammensatte kutt”. Løft
nedre beskyttelse med det innskyvbare
håndtaket, og straks bladet går inn i
materialet må den nedre beskyttelsen
slippes. For all annen saging skal den nedre
beskyttelsen fungere automatisk.
Påse alltid at den nedre beskyttelsen
dekker bladet før du setter fra deg sagen
på benken eller gulvet. Et ubeskyttet,
frirullende blad får sagen til å bevege seg
bakover, og den kutter alt som måtte være
i veien. Vær oppmerksom på tiden det tar
bladet å stoppe etter at bryteren slippes.
Ekstra sikkerhetsregler for sirkelsag
• Ikke bruk blader med større eller mindre
diameter enn anbefalt. For opplysninger om
riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske
dataene.
Bruk kun sagbladespesifisert i denne manualen,
som er i samsvar med EN 847-1.
• Bruk aldri slipe/kappeskiver.
Annen risiko
Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter følges
og sikkerhetsvern brukes, er det ikke mulig å unngå
visse typer risiko. Disse er:
– Svekking av hørsel.
– Risiko for personlig skade på grunn av flyvende
partikler.
– Risiko for brannsår på grunn av tilbehør som blir
varme i løpet av drift.
– Risiko for personlig skade på grunn av forlenget
bruk.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
104
Markeringer på verktøyet
De følgende bildene er vist på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselsvern.
Bruk øyebeskyttelse.
Skal kun brukes på metall.
PLASSERING AV DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
er trykt på overflaten ved montasjeleddet mellom
verktøyet og batteriet!
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE: Denne
manualen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner
og bruksanvisninger DE9130/DE9116 batteriladere.
• Før du bruker batteriet og laderen, må du lese
alle instruksjonene og advarselsmerker på
laderen, batteripakken, og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander. Dette
kan medføre elektrisk sjokk eller dødelig
elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Ikke
la væske trenge inn i laderen. Elektrisk
sjokk kan forekomme.
FORSIKTIG: Forbrenningsfare. For
å redusere risikoen for skade, må du
kun lade DEWALT oppladbare batterier.
Andre typer batterier kan sprenges og
forårsake personskade og andre skader.
FORSIKTIG: Under visse
omstendigheter, med laderen
plugget inn i strømforsyningen, kan
de eksponerte ladekontaktene inne i
laderen kortsluttes av fremmedmateriale.
Fremmedmaterialer av en ledende type
NORSK
kan være, men er ikke begrenset til,
stålull, aluminiumfolie, eller oppbygning
av metalliske partikler skal holdes
bort fra laderommene. Trekk alltid ut
laderen av kontakten når det ikke er en
batteripakke i rommet. Frakoble laderen
før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er angitt i denne
håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å brukes sammen.
• Disse laderne er ikke ment til annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
All annen bruk kan resultere i risiko for brann,
elektrisk støt eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Trekk i støpselet istedenfor ledningen når du
frakobler laderen. Dette vil redusere risikoen
for skade på støpselet og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den
ikke kan bli tråkket på, snublet over, eller på
andre måter skadet eller overbelastet.
• Ikke bruk skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en feil
skjøteledning kan resultere i brannrisiko, elektrisk
sjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke plasser gjenstander oppå laderen,
laderen må heller ikke plasseres på
en myk overflate som kan blokkere
ventilasjonshullene og resultere i sterk intern
varme. Plasser laderen på god avstand fra
alle varmekilder. Laderen er ventilert gjennom
slissene i toppen og bunnen av beholderen.
• Ikke bruk laderen med en skadet ledning
eller støpsel — de må skiftes ut umiddelbart.
• Ikke bruk laderen om den har blitt
slått hardt, blitt mistet eller på andre
måter skadet. Ta den med til et autorisert
servicesenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når service eller
reparasjon er påkrevd. Feilmontering kan
medføre elektrisk sjokk, dødelig elektrosjokk eller
brann.
• Frakoble laderen fra stikkontakten før
rengjøring. Dette vil redusere risikoen for
elektrisk sjokk. Fjerning av batteripakken vil ikke
redusere denne risikoen.
• ALDRI forsøk å koble 2 ladere sammen.
den på en annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE
Ladere
DE9130 og DE9116 laderne bruker 7.2–18 V NiCd
eller NiMH batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er laget slik
at det skal være så enkelt som mulig å bruke dem.
Ladeprosedyre
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander. Fare
for elektrisk sjokk eller elektrisk støt.
1. Plugg laderen (j) inn i et egnet støpsel før du
setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken i laderen. Når den røde
lampen, under oppladning, blinker hele tiden er
det tegn på at selve oppladningen har begynt.
3. Fullført oppladning indikeres av at den røde
lampen hele tiden lyser PÅ. Pakken er fullstendig
ladet og kan nå brukes eller kan forbli i laderen.
MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for
NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier, må batteriet lades i
minimum 10 timer før første gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen nedenfor når det gjelder ladestatus for
batteripakken.
Ladestatus
lader
Fullstendig ladet
varm/kald pakke forsinkelse
skift ut batteripakke
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk balansering av
battericellene
Modusen for automatisk balansering av
battericellene balanserer de individuelle cellene i
batteripakken for å utnytte kapasiteten maksimalt.
Batteripakker skal balanseres en gang i uken eller
når batteripakkens ytelse er svekket.
Balanser batteripakken ved å legge batteriet i
laderen på vanlig måte. La batteripakken ligge i
laderen i minst 8 timer.
• Laderen er designet for å brukes på
standard 230 V elektrisk strøm for
husholdningsartikler Ikke forsøk å bruke
105
NORSK
Forsinkelse ved varm/kald
batteripakke
Hvis laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, legges det automatisk inn en forsinkelse
som følge av dette. Batteriet blir ikke ladet før
batteripakken har oppnådd riktig temperatur.
Laderen går deretter automatisk til lademodus.
Denne funksjonen gjør at batteriet varer lengst mulig.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakkene
Når du bestiller batteripakker for utskifting, påse
at du inkluderer katalognummer og spenning.
Sjekk tabellen på slutten av denne manualen for
kompabilitet av ladere og batteripakker.
Batteripakken er ikke fullt ladet når den tas ut av
kartongen. Les sikkerhetsinstruksjonene nedenfor,
før bruk av batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyren som vist.
LES ALLE BRUKSANVISNINGER
• Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
atmosfærer, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Innsetting eller fjerning av
batteriet kan sette fyr på støv eller gasser.
• Lad kun batteripakkene i DEWALT ladere.
• IKKE søl eller legg i vann eller annen væske.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet og
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40 °C (slik som i skjul
eller metallbygninger om sommeren).
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller
skad batteripakken. Ikke bruk en
batteripakke eller lader som har vårt
utsatt for et kraftig støt, mistet på
gulvet eller skadet på noen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, truffet med
en hammer, tråkket på). Dette kan føre
til elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
106
Skadede batteripakker må returneres til
servicesenteret for å resirkuleres.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKEL METALLHYDRID
(NiMH)
• Ikke brenn batteripakken selv om den er
alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
• En liten væskelekkasje fra batteripakkens
celler kan oppstå under ekstreme brukseller temperaturbetingelser. Dette er ikke et
tegn på svikt.
Imidlertid, om den ytre forseglingen er ødelagt:
a. og batterivæsken kommer på huden din,
vask øyeblikkelig med såpe og vann i flere
minutter.
b. Om batterivæske kommer inn i dine
øyne bør du skylle dem med rent vann i
minimum 10 minutter og oppsøk medisinsk
hjelp øyeblikkelig. (Medisinsk merknad:
Væsken er en 25-35 % oppløsning med
kaliumhydroksid)
SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM
ION (LI-ION)
• Ikke brenn batteripakken selv om den er
alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer er produsert når litium-ion
batteri er brent.
• Om batteri-innhold kommer i kontakt med
huden din, vask øyeblikkelig område med
mild såpe og vann. Om batterivæske kommer
inn i øyet, skyll med vann over det åpne øyet i
15 minutter eller til irritasjon stopper.
Om medisinsk tilsyn er nødvendig, er
batterielektrolytt sammensatt av en blanding
med flytende organiske karbonater og litiumsalt.
• Innholdet av åpnede battericeller kan
forårsake åndedrettsirritasjon. Forsyn
frisk luft. Om symptomene vedvarer, oppsøk
medisinsk tilsyn.
ADVARSEL: Forbrenningsfare.
Batterivæske kan være brannfarlig om
eksponert til gnister eller flammer.
NORSK
Batterihette (fig. 2)
Lad ikke skadde batteripakker.
En beskyttende batterihette dekker og beskytter
kontaktene når batteripakken er tatt av. Hvis den
beskyttende batterihetten ikke sitter på, kan løse
metallgjenstander kortslutte kontaktene. Dette er
brannfarlig og kan skade batteripakken.
Skal kun brukes med DEWALT
batteripakker. Andre typer batteripakker
kan sprekke og forårsake personskade
og materiell skade.
1. Ta av den beskyttende batterihetten før du
setter batteripakken i laderen eller
verktøy (fig. 2).
Skal ikke utsettes for vann.
2. Sett den beskyttende batterihetten over
kontaktene med en gang du tar batteripakken
ut av laderen eller verktøyet (fig. 2).
Defekte ledninger skal skiftes med en
gang.
ADVARSEL: Påse at den beskyttende
batterihetten sitter på før du bærer
en løs batteripakke eller legger den til
oppbevaring.
Skal bare lades i temperaturer mellom
4 og 40 °C.
Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal
kasseres.
Batteripakke
BATTERITYPE
Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+
og Li-Ion.
DCDW934 bruker 18 volts batteripakker.
Anbefalinger for lagring
Lader NiMH- og NiCd-batteripakker.
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
Lader Li-Ion batteripakker.
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet
når de legges bort til lagring.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
Merker på lader og batteripakke
Foruten symbolene i denne brukerhåndboken, viser
merkene på laderen og batteripakken følgende
symboler:
Les brukerhåndboken før bruk.
Batteriet lades.
Ladetid er angitt under tekniske
spesifikasjoner.
Pakkeinnhold
Pakken inneholder:
1 Metall sirkelsag
1 Sagblad
1 Sekskantnøkkel
2 Batteripakker [DW934K2(H)]
1 Batterilader [DW934K2(H)]
1 Koffert
1 Brukerhåndbok
Batteriet er ladet.
1 Diagram
Defekt batteri.
MERK: Batteripakkene og laderne er ikke inkludert
med N-modeller.
Forsinkelse ved varm/kald batteripakke.
Stikk ikke inn ledende gjenstander.
• Sjekk at det ikke har oppstått skade på
verktøyet, delene eller tilbehøret under transport.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
107
NORSK
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene
må aldri endres. Dette kan medføre
materielle skader eller personskader.
a. På-/av-bryter
b. Låseknapp
c. Fronthåndtak
d. Se-vindu
e. Snittindikator
f. Nedre beskyttelse
g. Nedre beskyttelse løftespak
h. Sagplate
i. Dybdejusteringsknott
j. Batteripakke
k. Batteriutløser
l. Lader
m. Ladelampe (rød)
BRUKSOMRÅDE
Din profesjonelle DEWALT metall sirkelsag er
designet for kapping av metall i diverse former:
vann- og gassrør, vinkeljern, U-profiler, T-skinner,
stenger, bolter, etc.
Ved bruk av passende kappeskive kan den kappe
varm- og kaldrullet karbonstål, og konstruksjonsstål
etter DIN 1700 (ST33, ST37-2). Verktøyet er ikke
ment for bruk i ikke-jernholdige metaller, rustfritt stål,
syntetiske materialer, støpejern, fliser eller keramiske
materialer. Verktøyet skal aldri brukes til kapping av
arbeidsstykker av magnesium.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Disse sirkelsager er profesjonelle elektroverktøy.
LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn når
uerfarne operatører bruker dette verktøyet.
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er kun beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
batteripakken stemmer overens med spenningen
på klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i
laderen stemmer med nettspenningen.
Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335. Det er derfor
ikke påkrevd å bruke jordledning.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
108
Skjøteledningsbruk
Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som
passer til inngangseffekten i laderen (se tekniske
spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2;
maks. lengde er 30 m.
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Ta alltid ut batteripakken
før montering og justering. Slå alltid av
verktøyet før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DEWALT.
Innsetting og fjerning av
batteripakke fra verktøyet (fig. 2)
ADVARSEL: For å redusere farenfor
alvorlige personskader, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før det utføres justeringer eller
montering/demontering av tilbehør eller
ekstrautstyr. Utilsiktet start kan forårsake
personskade.
MERK: Pass på at batteripakken (j) er helt oppladet.
INSTALLERING AV BATTERIPAKKEN I
VERKTØYSHÅNDTAKET
1. Tilpass sokkelen på verktøyet til hakket på
innsiden av verktøyshåndtaket (fig. 2).
2. Skyv batteripakken godt inn i håndtaket til du
hører at det låses på plass.
VED FJERNING AV BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk batteriets utløsningsknapper (k) og trekk
batteripakken ut fra verktøyshåndtaket.
2. Sett inn batteripakken i laderen som beskrevet i
denne manualens laderavsnitt.
Justering av kuttdybden (fig. 1, 3)
1. Løsne dybdejusteringsknapp (i).
2. Flytt skoen (h) for å få riktig kuttdybde.
3. Stram til dybdejusteringsknapp (i).
4. For optimale resultater, la sagbladet stikke ut fra
arbeidsstykket med ca. 3 mm (se innlegg i figur
3).
NORSK
Bytting av sagbladet (fig. 4, 5)
1. Trykk bladlåsknappen (o) og skru løs bladets
klemskrue (p) ved å skru med klokken ved bruk
av sekskantnøkkelen som leveres med
verktøyet.
2. Trekk tilbake den nedre bladbeskyttelsen (f) ved
bruk av spaken (g) og bytt bladet. Reinstaller
pakningene (q) i riktig posisjon.
3. Kontroller bladets rotasjonsretning.
4. Skru på bladets låseskrue (p) for hånd for å
holde skiven på plass.
5. Vri mot klokka.
6. Trykk bladlåsknappen (o) mens du dreier
spindelen inntil bladet slutter å rotere.
7. Stram bladets klemskrue godt ved bruk av
sekskantnøkkelen.
FØR BRUK
• Sørg for at batteripakken er (fullt) ladet.
• Sørg for at beskyttelsene er riktig montert.
Sagbladbeskyttelsen må være i lukket stilling.
• Påse at sagbladet roterer i samme retning som
pilen på bladet.
• Ikke bruk for slitte sagblader.
BRUK
Bruksanvisninger
ADVARSEL: Følg alltid
sikkerhetsanvisninger og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 7)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
fronthåndtaket (c) og den andre på hovedhåndtaket
(s).
Slå på og av (fig. 1)
Av sikkerhetsmessige årsaker er på/av (a) bryteren
utstyrt med en låseknapp (b).
1. Trykk låseknappen (b) for å låse opp verktøyet.
2. For å bruke verktøyet, trykk på/av-bryteren
(a). Så snart på/av bryteren slippes aktiveres
låseknappen automatisk for å forhindre at
maskinen startes ved feiltagelse.
ADVARSEL: Ikke skru verktøyet på eller
av når sagbladet berører arbeidsstykket
eller andre materialer.
Styring av verktøyet
(fig. 6)
1. Klem fast arbeidsstykket så nært som mulig til
skjærelinjen. Klem alltid fast arbeidsstykket slik
at du minimaliserer antall tenner som skjærer
gjennom materialet.
For best resultat, spenn fast arbeidsstykket
opp-ned.
2. Hold verktøyet som beskrevet under Riktig
håndstilling. Hold skoen (h) fast mot
arbeidsstykket. Pass på at bladet skjærer fritt.
Ikke bruk kraft. Dersom arbeidsstykket starter å
vibrere er det for stor kraft på kappingen, og du
bør slappe litt av på matingen.
3. Bruk snittindikatoren (e) for å følge streken
tegnet på arbeidsstykket. Snittindikatoren
ligger mot venstre (ytre) side av bladet. Bruk
se-vinduet (d) for å se kappingen.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for
langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Uavbrutt
og tilfredsstillende bruk avhenger av riktig bruk og
jevnlig verktøysvedlikehold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personlige skader, skru av
verktøyet og koble fra batteriet før
du endrer verktøyinnstillinger eller
fjerner/installerer komponenter eller
tilbehør. Utilsiktet start kan forårsake
personskade.
Laderen kan ikke repareres. Det er ingen deler på
innsiden av laderen som behøver service av bruker.
109
NORSK
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
110
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH-celler kan resirkuleres.
Ta dem med til en forhandler eller et lokalt
gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir
gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte.
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
111
PORTUGUÊS
SERRA CIRCULAR PARA CORTE DE METAL
DW934
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
Parabéns!
Optou por uma ferramenta DEWALT. Anos de
experiência, desenvolvimento contínuo de produtos
e espírito inovador tornam a DEWALT num dos
parceiros de maior confiança para os utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Dados técnicos
Tensão eléctrica
Tipo
Potência do motor (saída)
Velocidade sem carga
Diâmetro da lâmina
Profundidade de corte
Espessura do corpo da lâmina
Diâmetro interno da lâmina
Peso (sem bateria)
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
DW934
18
1
315
3,100
173
61
1,4
20
3,85
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
103
4,1
114
4,1
(pressão sonora)
(variabilidade da pressão sonora)
(potência sonora)
(variabilidade da potência sonora)
V
Valores totais de vibração (soma triaxial de vectores)
determinados segundo a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
Instabilidade K =
m/s²
m/s²
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
1,5
Carregador
Voltagem de rede
VAC
Tipo de bateria
Tempo de carregamento
min
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
Peso
Fusíveis:
Europa
DE9096
NiMH
18
2,4
1,0
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9116
230
NiCd/NiMH
DE9130
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah
battery packs)
0,4
30
(2,0 Ah
battery packs)
0.52
VDC
Ah
kg
< 2,5
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
112
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
kg
Ferramentas
de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DW934
A DEWALT declara que estes produtos descritos
em “dados técnicos” foram concebidos em
conformidade com a norma:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
na morada que se segue ou consulte o verso do
manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente de Engenharia e Desenvolvimento
de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
19.09.2009
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO!: Leia todos os avisos
e instruções de segurança. O não
seguimento dos avisos e instruções
pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
113
PORTUGUÊS
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
e) Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
f) Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
g) Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
114
b)
c)
d)
e)
f)
g)
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS COM
BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante. Um carregador apropriado
para um tipo de bateria pode causar um
incêndio se for utilizado para carregar outras
baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias previstas.A utilização de
PORTUGUÊS
c)
d)
outras baterias pode criar o risco de
lesão e incêndio.
Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como por
exemplo clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer
ligação entre os contactos.Um curtocircuito entre os contactos da bateria pode
causar queimaduras ou incêndio.
Aplicações inadequadas podem
provocar fugas do líquido da bateria;
evite o contacto com este líquido. No
caso de um contacto acidental, lave
imediatamente com água. Se o líquido
entrar em contacto com os olhos, procure
também auxílio médico. O líquido que
escapa da bateria pode provocar irritações
ou queimaduras da pele.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
e)
f)
g)
h)
i)
REGRAS DE SEGURANÇA
ESPECÍFICAS ADICIONAIS
Instruções de segurança para todas
as serras
a)
b)
c)
d)
PERIGO: Mantenha as mãos afastadas
da área de corte e da lâmina. Mantenha a
outra mão na pega auxiliar ou na carcaça
do motor. Se segurar ambas as mãos com
a serra, não há o risco de se cortar com a
lâmina
Não tente tocar por baixo da peça a
trabalhar. O resguardo não protege o
utilizador da lâmina na parte debaixo da
peça.
Ajuste a profundidade de corte à
espessura da peça. Só deve estar visível
uma pequena parte de um dente completo
por baixo da peça a trabalhar.
Nunca segure a peça que pretende
cortar com as mãos ou sobre a perna.
Fixe a peça numa plataforma estável.
É importante fixar a peça a trabalhar
correctamente, de modo a minimizar a
exposição do corpo, bloqueio da lâmina ou
perda de controlo.
j)
k)
Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas específicas para
o efeito ao efectuar uma operação em
que a ferramenta de corte possa entrar
em contacto com fios ocultos. O contacto
com um fio eléctrico irá também fazer com
que as partes metálicas da ferramenta
fiquem com corrente e provoquem um
choque eléctrico no utilizador.
Durante trabalhos de escarificação, utilize
uma guia longitudinal ou uma guia de
nivelamento. Isto melhora a precisão do
corte e reduz a possibilidade de bloqueio da
lâmina.
Utilize sempre lâminas com tamanho e
forma correctos (diamante, por oposição
a redondo) dos orifícios do mandril.
As lâminas que não correspondam ao
equipamento de montagem da serra irão
funcionar de maneira errática, resultando em
perda de controlo.
Nunca utilize anilhas ou parafusos
danificados ou incorrectos. As anilhas
e o parafuso da lâmina foram concebidos
especialmente para a sua serra, para garantir
um desempenho e segurança do trabalho de
excelente qualidade.
Posicione o corpo para um dos lados da
lâmina, mas não alinhado com a lâmina
da serra. O RECUO pode fazer com que
a serra seja projectada para trás (consulte
Causas e prevenção por parte do
utilizador do efeito de recuo).
CUIDADO: As lâminas continuam a deslizar
depois da máquina ser desligada. Podem
ocorrer lesões pessoais graves.
Evite cortar pregos. Antes de iniciar
o corte, inspeccione e retire todos os
pregos da madeira.
Causas e prevenção por parte do
utilizador do efeito
de recuo
– O efeito de recuo é uma reacção súbita a
uma lâmina de serra comprimida, presa ou
desalinhada, fazendo com que uma serra
descontrolada se levante e se solte da peça na
direcção do operador;
– Se a lâmina ficar comprimida ou presa na zona
de corte, a lâmina bloqueia e a reacção do
motor direcciona a unidade rapidamente na
direcção do utilizador;
– Se a lâmina ficar dobrada ou desalinhada
na área de corte, os dentes na extremidade
posterior da lâmina possam ficar presos na
115
PORTUGUÊS
superfície superior da madeira, fazendo com
que a lâmina se liberte da zona de corte e se
direccione para o utilizador.
O efeito de recuo é o resultado de uma
utilização abusiva da serra e/ou de condições ou
procedimentos de utilização incorrectos e pode ser
evitado tomando as precauções indicadas abaixo:
a) Segure a serra firmemente com ambas as
mãos e posicione os braços para resistir
o impacte do recuo. Posicione o corpo
para um dos lados da lâmina, mas não
alinhado com a lâmina. O recuo pode
fazer com que a serra salte para trás, mas o
impacte do coice pode ser controlado pelo
utilizador, caso seja tomadas precauções
adequadas.
b) Se a lâmina ficar bloqueada ou
interromper o corte por algum motivo,
liberte o gatilho e coloque a serra parada
sobre o material até a lâmina parar por
completo. Nunca tente remover a lâmina
da área de corte nem puxe a serra
para trás enquanto a lâmina estiver em
movimento, caso contrário pode ocorrer
o efeito de recuo. Investigue e tome acções
correctivas para eliminar a causa do bloqueio
da lâmina.
c) Quando continuar a iniciar uma serra na
peça, centre a lâmina da serra na zona
de corte e verifique se os dentes da serra
não estão em contacto com o material.
Se a lâmina da serra estiver bloqueada, pode
levantar-se ou fazer ricochete quando a serra
for reiniciada.
d) Coloque painéis grandes para minimizar
o risco de bloqueio e recuo da lâmina. Os
painéis grandes tendem a vergar sobre o seu
próprio peso. Devem ser colocados apoios
debaixo do painel em ambos os lados, perto
da linha de corte e da extremidade do painel.
e) Não utilize lâminas embotadas ou
danificadas. Lâminas não afiadas ou
reguladas incorrectamente produzem uma
área de corte estreita, causando fricção
excessiva, bloqueio da lâmina e coice.
f) As alavancas de profundidade e de
bloqueio de ajuste do bisel devem estar
apertadas e fixas antes de fazer o corte.
Se o ajuste da lâmina ficar desregulado
durante o corte, isso pode causar o bloqueio
da lâmina e efeito de coice.
g) Tenha especial cuidado ao efectuar um
corte em profundidade em paredes ou
noutras áreas em que não seja possível
visualizar quaisquer itens ocultos dentro
116
das mesmas. A lâmina saliente pode cortar
objectos que possam causar efeito de recuo.
Instruções de segurança para
resguardos inferiores
a)
b)
c)
d)
Verifique se o resguardo inferior está
devidamente fechado antes de cada
utilização. Não utilize a serra se o
resguardo inferior não se movimentar
livremente e fechar de imediato. Nunca
fixe nem ate o resguardo inferior na
posição aberta. Se deixar cair a lâmina
acidentalmente, o resguardo inferior pode
ficar dobrado. Levante o resguardo inferior
com a pega retráctil e certifique-se de que
desloca livremente e não toca na lâmina
nem em qualquer outra parte, em todos os
ângulos e profundidades de corte.
Verifique o funcionamento da mola do
resguardo inferior. Se o resguardo e a
mola não funcionarem devidamente,
devem ser reparados antes de utilizar a
serra. O resguardo inferior pode funcionar
com alguma lentidão devido a peças
danificadas, depósitos pegajosos ou
acumulação de resíduos.
O resguardo inferior deve ser recolhido
manualmente apenas para cortes
especiais, tais como “cortes em
profundidade” e “cortes compostos”.
Levante o resguardo inferior, recolhendo
a pega e assim que a lâmina entrar
no material, o resguardo inferior deve
ser libertado. No que respeita a outras
operações de serragem, o resguardo inferior
deve funcionar automaticamente.
Certifique-se sempre de que o resguardo
inferior tapa a lâmina antes de colocar a
serra na bancada ou no chão. Uma lâmina
sem protecção e deslizante pode fazer com
que a serra recue, cortando qualquer objecto
que apareça à frente. Verifique o tempo que
a lâmina demora a parar de rodar depois de
libertar o comando.
Instruções de segurança adicionais
para serras circulares
• Não utilize lâminas com um diâmetro superior
ou inferior ao recomendado. Consulte os dados
técnicos para obter a classificação da lâmina.
Utilize apenas as lâminas especificadas neste
manual e em conformidade com a norma 847-1.
• Nunca utilize discos de corte abrasivas.
PORTUGUÊS
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, certos riscos residuais
não podem ser evitados. Estes incluem:
– Deficiência auditiva.
– Risco de lesões pessoais devido a partículas
projectadas.
– Risco de queimaduras devido ao aquecimento
dos acessórios durante a operação.
– Risco de lesões pessoais devido a uso
prolongado.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Marcações na ferramenta
Os seguintes pictogramas são mostrados na
ferramenta.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Usar protectores auriculares.
Usar protectores oculares.
Deve ser utilizada apenas em metal.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O código de data, que também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície do invólucro que
forma a junta de montagem entre a ferramenta e a
bateria.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de bateria
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de segurança e funcionamento
importantes para os carregadores de bateria
DE9130/DE9116.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e marcações de advertência no
carregador, na bateria e nos produtos que
funcionam com bateria.
PERIGO: Perigo de electrocussão. Os
terminais de carga apresentam uma
voltagem de 230 volts. Não testar com
objectos condutores. Existe o risco de
choque eléctrico ou electrocussão.
ATENÇÃO: Perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos para o
interior do carregador. Existe o risco de
choque eléctrico.
CUIDADO: Perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesão, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Outros tipos de baterias podem
explodir, causando lesões e danos.
CUIDADO: Sob determinadas
condições, com o carregador ligado
à alimentação eléctrica, os contactos
de carga expostos na parte interior
do carregador podem sofrer um
curto-circuito, provocado por material
estranho. Materiais condutores
estranhos como, entre outros, palha
de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas
devem ser mantidos afastados das
cavidades do carregador. Retirar
sempre o carregador da tomada
eléctrica quando não estiver nenhuma
bateria no respectivo compartimento.
Antes de iniciar tarefas de limpeza,
retirar o carregador da tomada eléctrica.
• NÃO tente carregar a bateria com
quaisquer carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual. O carregador e
a bateria foram especialmente concebidos para
funcionarem em conjunto.
• Estes carregadores não se destinam a
outra utilização que não seja a carga das
baterias recarregáveis DEWALT. Qualquer
outra utilização pode causar risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
• Ao desligar o carregador puxe pela ficha, e
não pelo cabo. Desta forma reduz-se o risco
de danificar a ficha e o cabo eléctrico.
• Certifique-se de que o cabo esteja disposto
de forma que não permita ser pisado,
provocar tropeções ou sujeito a qualquer
tipo de danos ou tensão.
117
PORTUGUÊS
• Não deverá ser utilizado um cabo de
extensão excepto em caso de absoluta
necessidade. A utilização de um cabo de
extensão inadequado pode causar risco de
incêndio, choque eléctrico ou electrocussão.
1. Ligue o carregador (j) numa tomada adequada
antes de inserir a bateria.
• Não coloque quaisquer objectos sobre o
carregador e não coloque o mesmo sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e resultar num
calor interno excessivo. Coloque o carregador
em locais distantes de quaisquer fontes de
calor. O carregador é ventilado pelas ranhuras
na parte superior e na parte inferior do
invólucro.
3. A carga da bateria é indicada pela luz vermelha
LIGADA continuamente. A bateria está
totalmente carregada e pode ser utilizada agora
ou deixada no carregador.
• Não utilize o carregador se existirem danos
no cabo ou na ficha — proceda de imediato à
sua substituição.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido
um golpe intenso, uma queda ou se
tiver sofrido qualquer outro dano. Leve
o equipamento a um centro de assistência
autorizado.
• Não desmonte o carregador, leve-o a um
centro de assistência autorizado quando for
necessária assistência ou reparação. Uma
montagem incorrecta pode causar risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Retire o carregador da tomada, antes de
iniciar quaisquer tarefas de limpeza. Desta
forma reduz-se o risco de choque eléctrico.
Retirar a bateria não reduz o risco.
• Não tente NUNCA ligar 2 carregadores ao
mesmo tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com alimentação eléctrica doméstica
de 230V standard. Não tente usá-lo com
qualquer outra voltagem. Isto não se aplica
ao carregador para veículos.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores DE9130 e DE9116 aceitam pilhas
de NiCd e NiMH de 7,2 – 18 V.
Estes carregadores não necessitam de ajustes e
foram concebidos para serem utilizados de forma
tão simples quanto possível.
Procedimento para carregar
PERIGO: perigo de electrocussão. Os
terminais de carga apresentam uma
voltagem de 230 Volts. Não testar com
objectos condutores. Perigo de choque
eléctrico ou electrocussão.
118
2. Insira a bateria no carregador. A luz vermelha
(a carregar) irá piscar continuamente indicando
que o ciclo de carga foi iniciado.
NOTA: para assegurar o máximo desempenho e a
maior vida útil possíveis das baterias de NiCd, NiMH
e Li-Ion, carregue-as durante, no mínimo, 10 horas
antes da primeira utilização.
Processo de carga
Consulte a tabela seguinte para mais informações
sobre o estado da carga da bateria.
Estado da carga
a carregar
totalmente carregada
retardamento de bateria quente/fria
substituir a bateria
problema
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Recarga automática
O modo de recarga automática irá nivelar ou
equilibrar as células individuais da bateria no
pico da sua capacidade. As baterias devem ser
recarregadas semanalmente ou sempre que já não
apresentem a capacidade habitual.
Para recarregar a bateria, coloque-a no carregador
como habitualmente. Deixe a bateria a carregar por,
pelo menos, oito horas.
Retardamento de bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente
um retardamento de bateria quente/fria,
suspendendo a carga até a bateria ter alcançado
uma temperatura correcta. Em seguida, o
carregador comuta automaticamente para o modo
de carga. Esta função assegura uma vida útil
prolongada da bateria.
BATERIAS DE LI-ION
As baterias de Li-Ion foram concebidas com
um Sistema de Protecção Electrónico que as
protege contra sobrecargas, sobreaquecimentos e
descargas profundas.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias de substituição, certifiquese de que inclui o número do catálogo e a voltagem.
Consulte o diagrama no fim deste manual para ver a
compatibilidade entre carregadores e baterias.
A bateria não se encontra completamente carregada
quando é retirada da caixa de cartão. Antes de
usar a bateria e o carregador, leia as instruções de
segurança abaixo. Depois siga os procedimentos de
carga descritos sucintamente.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize a bateria em
ambientes explosivos ou na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. A
inserção da bateria no carregador ou a sua
remoção do mesmo pode provocar a ignição
das poeiras ou vapores.
• Carregue as baterias somente nos
carregadores DEWALT.
• NÃO salpique nem mergulhe em água ou
outros líquidos.
• Não guarde ou use a bateria em locais
em que a temperatura possa atingir ou
exceder 40˚ C (105° F) (tais como armazéns
exteriores ou edifícios de metal no verão).
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague,
não deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenham caído ou sido
esmagados, sujeitos a uma pancada
forte ou danificados, seja de que forma
for (por exemplo, furados com um
prego, atingidos com um martelo ou
pisados). Tal poderá resultar em choque
eléctrico ou electrocussão. As baterias
danificadas deverão ser enviadas para
um centro de assistência para serem
recicladas.
CUIDADO: quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, coloque-a
deitada de lado numa superfície
estável onde não possa originar
qualquer risco de tropeçamento
ou queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes poderão ser pousadas
na vertical, mas, desta forma, serão
facilmente derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE NÍQUEL CÁDMIO (NiCd) OU NÍQUEL
METAL HÍBRIDO (NiMH)
• Não incinere a bateria, mesmo que esteja
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir com fogo.
• Uma pequena fuga de líquido das células
da bateria pode ocorrer em condições
extremas de utilização ou temperatura. Isso
não indicia uma deficiência.
Todavia, se a vedação exterior estiver rompida:
a. e o líquido da bateria penetrar na sua pele,
lave imediatamente com sabão e água
durante vários minutos
b. e o líquido da bateria penetrar nos seus
olhos, enxagúe-os com água limpa
durante 10 minutos, no mínimo, e procure
imediatamente assistência médica. (Nota
médica: O líquido é uma solução de
hidróxido de potássio a 25-35%).
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (LI-ION)
• Não incinere a bateria, mesmo que esteja
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir com
fogo. Quando as baterias de iões de lítio são
queimadas, podem produzir-se vapores e
materiais tóxicos.
• Se o conteúdo da bateria entrar em
contacto com a pele, lave imediatamente
a área com um sabão suave e água. Se o
líquido da bateria penetrar nos olhos, enxagúe
com água sobre os olhos abertos, durante
15 minutos ou até a irritação cessar. Se for
necessária assistência médica, o electrólito
da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
• O conteúdo das células de bateria abertas
pode causar irritação respiratória. Forneça
ar fresco. Se os sintomas persistirem, procure
assistência médica.
ATENÇÃO: Perigo de queimadura. O
líquido da bateria pode ser inflamável se
exposto a faíscas ou chamas.
Tampa da bateria (fig. 2)
É fornecida uma tampa de protecção da bateria
para proteger os contactos da bateria quando
esta não estiver a ser utilizada. Sem esta tampa
de protecção, objectos metálicos soltos podem
provocar o curto-circuito dos contactos, podendo
causar perigo de incêndio e danificar a bateria.
119
PORTUGUÊS
1. Retire a tampa de protecção da bateria antes
de colocar a bateria no carregador ou na
ferramenta (fig. 2).
2. Coloque imediatamente a tampa de protecção
sobre os contactos após retirar a bateria do
carregador ou da ferramenta (fig. 2).
ATENÇÃO: Certifique-se de que a
tampa de protecção esteja colocada
antes de guardar ou transportar uma
bateria quando não estiver a ser
utilizada.
Bateria
TIPO DE BATERIA
O modelo DW934 funciona com pilhas de 18 volt.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem
guardadas.
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
Não carregar baterias danificadas.
Utilizar a ferramenta apenas com as
baterias DEWALT, outras poderão
explodir, causando lesões e danos.
Não expor a ferramenta ao contacto com
água.
Substituir imediatamente os cabos
danificados.
A carga deverá ser feita a uma
temperatura entre 4 °C e 40 °C.
Eliminar a bateria com o devido respeito
pelo meio ambiente.
Não incinerar as baterias NiMH, NiCd+ e
Li-Ion.
Carrega baterias NiMH e NiCd.
Carrega baterias Li-Ion.
Consultar os dados técnicos quanto aos
tempos de carga.
Etiquetas no carregador e bateria
Para além dos pictogramas utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria apresentam
os seguintes pictogramas:
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
Bateria a carregar.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra circular de corte de metal
1 Lâmina de serra
1 Chave sextavada
2 Pilhas [DW934K2(H)]
1 Carregador de pilhas [DW934K2(H)]
1 Caixa de ferramentas
Bateria carregada.
1 Manual de instruções
1 Desenho dos componentes destacados
Bateria com defeito.
Atraso de bateria quente/fria.
Não testar com objectos condutores.
120
NOTA: as baterias e os carregadores não estão
incluídos nos modelos N.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Leia atentamente e compreenda na íntegra este
manual antes de utilizar a ferramenta.
PORTUGUÊS
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta
eléctrica nem qualquer das suas peças.
Podem ocorrer danos ou lesões.
a. Interruptor de ligar/desligar
b. Botão de desbloqueio
c. Pega frontal
d. Janela do visor
e. Indicador da zona de corte
f. Resguardo inferior
g. Alavanca de retracção do resguardo inferior
h. Apoio da serra
i. Botão de ajuste da profundidade
j. Compartimento das pilhas
k. Patilha de libertação da pilha
l. Carregador
m. Indicador de carga (vermelho)
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A serra circular para corte de metal DEWALT foi
concebida para o corte de metais com diversas
formas: tubagens de água e gás, ferro angular,
perfis em U, barras metálicas em T, hastes,
parafusos, etc.
A utilização de uma lâmina de corte adequada
permite cortar aço semi-endurecido laminado
quente e frio, bem como construções de aço de
acordo com a norma DIN 1700 (ST33, ST37-2).
Esta ferramenta não pode ser utilizada em metais
não ferrosos, aço inoxidável, materiais sintéticos,
ferro fundido, tijolo, mosaicos ou materiais em
cerâmica. A ferramenta nunca deve ser utilizada
para cortar peças de magnésio.
O carregador DEWALT tem isolamento
duplo em conformidade com a norma
EN 60335; como tal, não é necessário
um fio de terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através do serviço de
assistência da DEWALT.
Utilizar um cabo de extensão
Não deverá ser utilizado um cabo de extensão,
excepto em caso de absoluta necessidade. Utilize
um cabo de extensão aprovado e adequado à
entrada de energia do seu carregador (consulte os
dados técnicos). O tamanho mínimo do condutor
é de 1 mm2; o comprimento máximo é de 30 m.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: antes da montagem e do
ajuste, retire sempre a bateria. Desligue
sempre a ferramenta antes de inserir ou
retirar a bateria.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DEWALT.
Inserir e remover a bateria
da ferramenta (fig. 2)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de lesões graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de proceder a quaisquer ajustes ou
remoção/instalação de adaptadores
ou acessórios. Um arranque acidental
pode causar lesões.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
NOTA: certifique-se de que a sua bateria (j) está
totalmente carregada.
Estas serras circulares são ferramentas eléctricas
profissionais.
INSTALAR A BATERIA NO PUNHO DA FERRAMENTA
NÃO permita que crianças mexam na ferramenta.
É necessária supervisão quando operadores sem
experiência utilizam esta ferramenta.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
única voltagem. Verifique sempre se a voltagem da
bateria corresponde à voltagem na placa sinalética.
Certifique-se também de que a voltagem do seu
carregador corresponde à voltagem da sua rede.
1. Alinhe a base da ferramenta com a ranhura no
interior do punho da ferramenta (fig. 2).
2. Deslize a bateria firmemente no punho até ouvir
o estalido do fecho na posição.
REMOVER A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima os botões de desengate da bateria (k) e
puxe firmemente a bateria para fora do punho
da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador tal como descrito
na secção do carregador deste manual.
121
PORTUGUÊS
Profundidade do ajuste de corte
(fig. 1, 3)
1. Afrouxe o botão de ajuste da profundidade (i).
2. Desloque a base de apoio (h) para obter a
profundidade de corte correcta.
3. Aperte o botão de ajuste da profundidade (i).
4. Para obter os melhores resultados, deixe que
a lâmina da serra fique com uma saliência na
peça de cerca de 3 mm (consulte a ilustração
na figura 3).
Substituir a lâmina da serra (fig. 4, 5)
1. Pressione o botão de bloqueio da lâmina (o)
e desaperte o parafuso de fixação da lâmina
(p) rodando-o para a direita com a chave
sextavada fornecida com
a ferramenta.
2. Recolha o resguardo da lâmina inferior (f)
utilizando a alavanca (g) e substitua a lâmina.
Coloque novamente as anilhas (q) na posição
correcta.
3. Verifique a direcção de rotação da lâmina.
4. Enrosque o parafuso de fixação da lâmina
(p) manualmente para manter a anilha na
respectiva posição.
5. Rode-o para a esquerda.
6. Pressione o botão de bloqueio da lâmina (o)
girando o veio até a lâmina parar de rodar.
7. Aperte o parafuso de fixação da lâmina com
firmeza utilizando a chave sextavada.
ANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO
• Certifique-se de que a pilha está (totalmente)
carregada.
• Certifique-se de que os resguardos foram
montados correctamente. O resguardo da
lâmina da serra deve estar na posição fechada.
• Certifique-se de que a lâmina da serra roda na
direcção da seta na lâmina.
• Não utilize lâminas de serra muito gastas.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: respeite sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
122
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Posição correcta das mãos (fig. 1, 7)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão na pega frontal (c) e a outra na pega
principal (s).
Ligar e desligar a ferramenta (fig. 1)
Por motivos de segurança, o interruptor desligar/
desligar (a) está equipado com um botão de
desbloqueio (b).
1. Prima o botão de desbloqueio (b) para
desbloquear a ferramenta.
2. Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de
ligar/desligar (a). Depois de premir o interruptor
de ligar/desligar, o interruptor de bloqueio
é activado automaticamente para evitar um
arranque não pretendido da máquina.
ATENÇÃO: Não ligue nem desligue a
ferramenta se a lâmina da serra tocar na
peça a trabalhar ou noutros materiais.
Orientação da ferramenta
(fig. 6)
1. Fixe a peça o mais próximo possível da linha de
corte. Tente sempre fixar a peça de maneira a
inserir o mínimo de dentes dentro do material.
Para obter os melhores resultados, fixe a peça
com a parte inferior para cima.
2. Segure a ferramenta tal como descrito em
Posição correcta das mãos. Mantenha a
base de apoio (h) com firmeza contra a peça.
Permita o corte livre da lâmina. Não force o
movimento de corte. Se a peça começar a
vibrar, pode estar a forçar a acção de corte e
deve reduzir a velocidade de entrada.
3. Utilize o indicador da zona de corte (e) para
seguir a linha marcada na peça. O indicador
de zona de corte fica alinhado com o lado
PORTUGUÊS
esquerdo (exterior) da lâmina da serra. Utilize a
janela do visor (d) para ver a
acção de corte.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Uma operação satisfatória e
continuada depende do cuidado a ter com a
ferramenta e a limpeza regular.
ATENÇÃO: de forma a reduzir o
risco de lesões pessoais graves,
desligue a ferramenta e desconecte
a bateria antes de realizar
quaisquer ajustes ou remover/
instalar acessórios ou extras. Um
arranque acidental pode causar lesões.
O carregador não está incluído no serviço de
reparação. Este carregador não contém peças cuja
manutenção possa ser efectuada pelo utilizador.
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções
de limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação
adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
ATENÇÃO: Perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
123
PORTUGUÊS
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de Li-Ion, NiCd e NiMH são
recicláveis. Leve-as ao seu revendedor ou ao
centro de reciclagem local. As baterias serão
recicladas ou eliminadas adequadamente.
124
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra.
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
125
SUOMI
METALLIPYÖRÖSAHA
DW934
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi
luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen
käyttäjille.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Lähtöteho
Kuormittamaton nopeus
Terän läpimitta
Leikkaussyvyys
Terän rungon paksuus
Terän reikä
Paino (ilman akkupakkausta)
LPA
KPA
LWA
KWA
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
V
W
väh.-1
mm
mm
mm
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DW934
18
1
315
3,100
173
61
1,4
20
3,85
103
4,1
114
4,1
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo a
ah =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
126
Akkupakkaus
Akkutyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah
battery packs)
0,4
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2,0 Ah
battery packs)
0.52
VDC
Ah
kg
Laturi
Verkkojännite
Akkutyyppi
Arvioitu latausaika
min
Paino
kg
Varokkeet:
Eurooppa
DE9096
NiMH
18
2,4
1,0
VAC
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
SUOMI
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DW934
DEWALT ilmoittaa, että kohdassa “tekniset tiedot”
kuvatut tuotteet on suunniteltu seuraavien dokumenttien mukaisesti:
2006/42/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Lisätietoja saat DEWALTilta alla olevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Allekirjoittanut on vastuussa teknisen tiedoston
tuottamisesta ja antaa tämän ilmoituksen DEWALTin
puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Saksa
19.09.2009
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
THEXNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
127
SUOMI
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
128
d)
e)
f)
g)
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen
kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja
akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden
käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja
tulipalovaaran.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
d) Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
SUOMI
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
LISÄTURVALLISUUSOHJEET
Turvallisuusohjeet kaikille sahoille
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
VAARA: Pidä kädet poissa
leikkausalueelta ja terästä. Tartu toisella
kädellä apukahvasta tai moottorikotelosta.
Jos tartut sahaan molemmin käsin, ne eivät
pääse koskettamaan terää.
Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei
suojaa terältä työkappaleen alapuolella.
Säädä leikkaussyvyys työkappaleen
paksuuden mukaan. Työstökappaleen
alapuolella pitäisi näkyä vähemmän kuin
yhden hampaan mitta.
Leikattavaa kappaletta ei koskaan saa
pitää käsissä tai jalkojen päällä. Kiinnitä
työkappale tukevalle alustalle. On tärkeää
tukea työkappale oikein, jotta voitaisiin
minimoida kehon vaarantuminen, terän
juuttuminen kiinni tai hallinnan menettäminen.
Tartu kiinni koneen eristetyistä
tartuntapinnoista, jos leikattaessa on
vaara osua piilossa oleviin johtoihin.
Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee
myös työkalun näkyvillä olevat metalliosat
jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat sähköiskun
työkalun käyttäjälle.
Halkaisutyössä tulee aina käyttää
halkaisuohjainta tai ohjauskiskoa. Se antaa
tarkemman leikkauksen ja vähentää terän
kiinnijuuttumisvaaraa.
Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa
on oikean muotoinen keskus (vinoneliö
tai pyöreä). Jos terä ei vastaa sahan
asennuskiinnikkeitä, terä pyörii epäkeskeisesti
aiheuttaen hallinnan menetyksen.
Älä koskaan käytä vahingoittunutta tai
vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia.
Terän aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle
sahalle parasta suorituskykyä ja turvallista
käyttöä silmällä pitäen.
Pidä vartalo jommallakummalla puolella
terää, ei linjassa terän kanssa. TAKAISKU
voi aiheuttaa sahan hyppäämisen taaksepäin
(katso Takaiskun syyt ja ehkäiseminen).
HUOMIO: Laikat pyörivät vapaasti
sammuttamisen jälkeen. Se voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
k)
Vältä naulojen leikkaamista. Tarkista
ja poista kaikki naulat puusta ennen
katkaisua.
Takaiskun syyt ja ehkäiseminen
– Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä
tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin,
jolloin saha nousee hallitsemattomasti ylös
työkappaleesta käyttäjää kohti;
– Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen,
terä pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan
nopeasti takaisin käyttäjää kohti;
– Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän
takaosan hampaat voivat kaivautua puun
yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös
uurroksesta ja sahan hyppäämisen takaisin
käyttäjää kohti.
Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä
ja/tai vääristä työmenetelmistä tai työolosuhteista,
jotka voidaan välttää seuraavilla varotoimenpiteillä:
a) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin
käsin ja kohdista käsivarret vastustamaan
takaiskuvoimia. Pidä vartalo
jommallakummalla puolella terää, ei
linjassa terän kanssa. Takaisku voi saada
sahan hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä
voi hallita takaiskun voimaa ottamalla
huomioon oikeat varotoimet.
b) Kun terä on juuttunut kiinni tai
leikkaaminen jostakin syystä keskeytyy,
vapauta liipaisin ja pidä sahaa
liikkumattomana työstettävässä
materiaalissa, kunnes terä on täysin
pysähtynyt. Älä koskaan yritä irrottaa
sahaa työstettävästä materiaalista tai
vetää sitä taaksepäin terän liikkuessa,
koska tällöin voi syntyä takaisku. Tutki terän
juuttumisen syy ja suorita korjaustoimenpiteet.
c) Kun käynnistät sahan uudelleen
työkappaleessa, keskitä terä uurtoon
ja varmista, etteivät hampaat ole kiinni
materiaalissa. Jos terä on juuttunut
kiinni, se saattaa lähteä nousemaan ylös
tai iskeä taakse työkappaleesta, kun saha
käynnistetään.
d) Tue isot levyt terän juuttumisen ja
takaiskun vaaran vähentämiseksi.
Suuret paneelit pyrkivät taipumaan omasta
painostaan. Aseta tuki levyn alle molemmin
puolin lähelle leikkauslinjaa ja lähelle levyn
reunaa.
e) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä.
Teroittamattomat tai väärin asetetut terät
tekevät kapean uurron, mikä aiheuttaa liiallista
kitkaa, terän takertumista ja takaiskuja.
129
SUOMI
f)
g)
Teräsyvyyden ja -viistouden säädön
lukitusvipujen tulee olla tiukasti kiinni
ennen leikkaamiseen ryhtymistä. Jos
terän säätö siirtyy leikkauksen aikana, se voi
aiheuttaa kiinnijuuttumisen ja takaiskun.
Noudata erityistä varovaisuutta tehdessäsi
upotusleikkausta seiniin ja muihin sokeisiin
kohteisiin. Esiin tunkeutuva terä voi kohdata
vastuksen, joka aiheuttaa takaiskun.
Alasuojuksen turvaohjeet
a)
b)
c)
d)
Tarkista ennen jokaista käyttöä, että
alasuojus sulkeutuu oikein. Älä käytä
sahaa, jos alasuojus ei liiku vapaasti ja
sulkeudu terän ympärille välittömästi.
Älä purista tai sido alasuojusta avoimeen
asentoon. Jos saha putoaa vahingossa,
alasuojus voi taipua. Nosta alasuojus taakse
vedettävällä kahvalla ja varmista, että suojus
liikkuu vapaasti koskettamatta terää tai
mitään muuta osaa missään kulmassa tai
leikkaussyvyydessä.
Tarkista alasuojuksen palautusjousen
toiminta ja kunto. Jos suojus ja sen jousi
eivät toimi oikein, ne täytyy huoltaa ennen
seuraavaa käyttöä. Alasuojus voi toimia
veltosti, koska sen osat ovat vaurioituneet,
siinä on tahmeita jäämiä tai siihen on kertynyt
likaa.
Alasuojuksen saa vetää taakse
manuaalisesti vain erikoisleikkausten,
kuten upotusleikkaukset ja
yhdistelmäleikkaukset, yhteydessä. Nosta
alasuojusta taakse vedettävällä kahvalla
ja heti kun terä uppoaa materiaaliin,
alasuojus täytyy vapauttaa. Kaikessa
muussa sahauksessa alasuojuksen tulisi
toimia automaattisesti.
Tarkista aina, että alasuojus peittää terän,
ennen kuin asetat sahan työpöydälle tai
lattialle. Suojaamaton, vapaalla pyörivä terä
aiheuttaa sahan kulkemisen taaksepäin,
jolloin se leikkaa kaikkea eteen tulevaa.
Ota huomioon aika, joka kuluu terän
pysähtymiseen liipaisimen vapauttamisen
jälkeen.
Pyörösahan lisäturvasääntöjä
• Älä käytä teriä, joiden halkaisija on suosituksia
suurempi tai pienempi. Katso terän sopivat
tyyppiarvot teknisistä tiedoista.
Käytä vain ohjekirjassa ilmoitettuja teriä EN
847-1 -standardin mukaisesti.
• Älä käytä leikkauslaikkoja.
130
Muut riskit
Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä
huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää.
Näitä ovat:
– kuulovamma
– loukkaantuminen lentävistä hiukkasista
– palovammat, jotka johtuvat käytön aikana
kuumentuvista työvälineistä
– pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuvat
loukkaantumiset.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Työkalussa esitetään seuraavat kuvamerkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Suojaa silmät.
Käytettäväksi vain metallissa.
PÄIVÄYSKOODIN KOHTA
Päiväyskoodi, joka sisältää myös valmistusvuoden,
on painettu kotelon pinnan siihen kohtaan, joka
muodostaa työkalun ja akun välisen kiinnityskohdan.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Kaikkia akkulatureita koskevat
tärkeät turvallisuusohjeet
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä opas sisältää
tärkeitä DE9130-/DE9116-akkulatureita koskevia
turvallisuus- ja käyttöohjeita.
• Lue kaikki ohjeet sekä laturin, akun ja
akkukäyttöisen laitteen varoitusmerkinnät ennen
laturin käyttämistä.
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
SUOMI
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Seurauksena voi olla sähköisku, joka voi
johtaa kuolemaan.
VAROITUS: sähköiskun vaara.
Älä päästä laturin sisään nestettä.
Seurauksena voi olla sähköisku.
HUOMIO: palovammavaara. Estä
henkilövahingot lataamalla vain
uudelleen ladattavia DEWALT-akkuja.
Muuntyyppiset akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
HUOMIO: Kun laturi on kytkettynä
virtalähteeseen, vieras materiaali
voi joissakin olosuhteissa aiheuttaa
oikosulun laturin sisällä olevissa
paljaissa latausliittimissä. Huolehdi siksi,
ettei laturin aukkoihin pääse johtavaa
materiaalia, esimerkiksi teräsvillaa,
alumiinifoliota tai metallihiukkasia. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta aina, kun
latausliittimessä ei ole akkua. Irrota laturi
pistorasiasta ennen puhdistusta.
• ÄLÄ lataa akkua muilla kuin tässä
ohjekirjassa mainituilla latureilla. Laturi ja akku
on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.
• Näitä latureita saa käyttää ainoastaan
DEWALTin ladattavien akkujen kanssa.
Muunlainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
• Älä altista laturia vesi- tai lumisateelle.
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
vetämällä pistokkeesta. Älä vedä johdosta.
Näin virtapistoke ja -johto eivät vaurioidu.
• Sijoita virtajohto siten, ettei kukaan astu sen
päälle, kompastu siihen tai ettei se muutoin
vaurioidu tai kuormitu.
• Käytä jatkojohtoa vain silloin, kun se on
ehdottoman välttämätöntä. Vääränlaisen
jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
• Älä aseta laturin päälle esineitä äläkä
pane sitä pehmeälle alustalle, joka voi
tukkia tuuletusaukot ja johtaa siten laitteen
ylikuumenemiseen. Aseta laturi kauas
lämmönlähteistä. Laturin ilmastointiaukot ovat
kotelon päällä ja pohjassa.
• Älä käytä laturia, jos virtajohto tai -pistoke
on vaurioitunut — vaihdata ne heti uusiin.
• Älä käytä laturia, jos siihen on osunut
kova isku tai jos se on pudonnut tai
muutoin vaurioitunut. Toimita se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Älä pura laturia osiin, vaan vie se tarvittaessa
huollettavaksi tai korjattavaksi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Jos kokoat laitteen väärin,
seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku, joka
voi johtaa kuolemaan.
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
ennen puhdistusta. Tämä vähentää
sähköiskuvaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskuvaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta laturia
toisiinsa.
• Laturi on tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloussähkön 230 voltin vakiojännitteellä.
Älä yritä käyttää sitä muulla jännitteellä.
Tämä ei koske ajoneuvojen latureita.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Laturit
DE9130- ja DE9116-latureissa voi ladata 7,2–18 V:n
NiCd- ja NiMH-akkuja.
Näitä latureita ei tarvitse säätää, ja ne on suunniteltu
mahdollisimman helppokäyttöisiksi.
Lataus
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Sähköiskun ja tappavan sähköiskun
vaara.
1. Kytke laturi (j) sopivaan pistokkeeseen, ennen
kuin asetat akkupakkauksen laturiin.
2. Työnnä akkupakkaus laturiin. Punainen
(latauksen) valo alkaa vilkkua jatkuvasti merkkinä
siitä, että latausprosessi on alkanut.
3. Lataus on päättynyt, kun punainen merkkivalo
palaa yhtäjaksoisesti. Akkupakkaus on
latautunut täysin, ja se voidaan ottaa käyttöön
tai jättää laturiin.
HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että NiCd-, NiMHtai Li-ion-akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja
pitkään lataamalla akkua vähintään 10 tuntia ennen
sen ensimmäistä käyttökertaa.
Latausprosessi
Katso alla olevasta taulukosta akun lataustila.
Lataustila
lataa
täysin latautunut
kuuman/kylmän akun viive
vaihda akku
ongelma
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
131
SUOMI
Automaattinen virkistys
Automaattinen virkistystila tasoittaa tai tasapainottaa
akun eri kennot sen huippukapasiteetilla. Akut tulisi
virkistää viikoittain tai aina, kun ne eivät enää toimi
yhtä tehokkaasti kuin aiemmin.
Aseta akku virkistämistä varten laturiin normaalilla
tavalla. Jätä akku laturiin ainakin kahdeksaksi
tunniksi.
Liian kuuman tai kylmän akun
latausviive
Kun laturi havaitsee, että akkuyksikkö on liian kuuma
tai kylmä, se aloittaa automaattisesti kuuma-/
kylmäviiveen eli keskeyttää lataamisen, kunnes akku
on saavuttanut sopivan lämpötilan. Tämän jälkeen
laturi kytkeytyy automaattisesti lataustilaan. Tämä
ominaisuus maksimoi akun käyttöiän.
VAIN LI-ION-AKUT
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa
tai purkautumasta kokonaan.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
Kaikkia akkuja koskevat tärkeät
turvallisuusohjeet
Varmista osanumero ja jännite, kun tilaat
vaihtoakkua. Tarkista laturin ja akun yhteensopivuus
tämän ohjekirjan lopussa olevasta taulukosta.
Pakkauksesta otettu akku ei ole täyteen ladattu. Lue
seuraavat turvallisuusohjeet ennen akun ja laturin
käyttöä. Noudata annettuja latausohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
liittäminen laturiin tai siitä irrottaminen saattaa
sytyttää pölyn tai kaasun.
• Lataa akku vain DEWALT-laturilla.
• ÄLÄ läiskytä vettä tai muuta nestettä laturin
päälle äläkä upota sitä nesteeseen.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkua tilassa,
jonka lämpötila voi nousta 40 ˚C:seen tai
sitä korkeammaksi (kuten ulkovajoissa tai
metallisissa rakennuksissa kesällä).
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
132
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
NIKKELIKADMIUMAKKUJA (NiCd) JA NIKKELIMETALLIHYDRIDIAKKUJA (NiMH) KOSKEVAT ERITYISTURVAOHJEET.
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
pahasti vaurioitunut tai loppuun kulunut.
Akku voi räjähtää tulessa.
• Akkukennoista voi vuotaa pieni määrä
nestettä äärimmäisessä käytössä tai
äärilämpötiloissa. Tämä ei ole vika.
Jos kuitenkin ulkotiiviste on rikki:
a. ja akun nestettä pääsee ihollesi, pese ihoa
välittömästi saippualla ja vedellä useiden
minuuttien ajan.
b. Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia
ja käänny välittömästi lääkärin puoleen.
(Tiedoksi hoitohenkilöstölle: Neste on
25–35-prosenttista kaliumhydroksidiliuosta.)
LITIUM-IONIAKKUJEN (LI-IONI) ERITYISET
TURVALLISUUSOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
pahasti vaurioitunut tai loppuun kulunut.
Akku voi räjähtää tulessa. Litiumioniakkuja
poltettaessa syntyy myrkyllisiä höyryjä ja
materiaaleja.
• Jos akun sisältö pääsee kosketuksiin ihon
kanssa, pese alue välittömästi miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akun nestettä
pääsee silmiin, huuhtele avoinna olevia silmiä
15 minuutin ajan tai kunnes ärsytys loppuu.
Jos lääkärin hoito on tarpeen, lääkärille on
kerrottava, että akun elektrolyytti koostuu
nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja
litiumsuolojen seoksesta.
• Avattujen akkukennojen sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Vie avattu akku tuuletettuun
tilaan. Jos oireet eivät poistu, mene lääkäriin.
SUOMI
VAROITUS: palovammavaara. Akun
neste voi syttyä, jos sen lähellä on
kipinöitä tai liekkejä.
Liian kuuman/kylmän akun latausviive.
Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla
esineillä.
Akun kansi (kuva 2)
Akun suojakannen tarkoituksena on peittää irrotetun
akun liittimet. Jos suojakansi ei ole paikallaan,
irralliset metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun
liittimiin, mikä johtaa tulipalovaaraan ja vaurioittaa
akkua.
Älä lataa vaurioituneita akkuja.
Käytä ainoastaan DEWALT-akkujen
kanssa. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
1. Irrota suojakansi ennen kuin asetat akun laturiin
tai työkaluun (kuva 2).
2. Aseta suojakansi liitinten päälle heti, kun olet
ottanut akun pois laturista tai työkalusta
(kuva 2).
Älä altista akkuja vedelle.
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
VAROITUS: Varmista ennen irrotetun
akun varastointia tai toiseen paikkaan
siirtämistä, että akun suojakansi on
paikallaan.
Lataa ainoastaan 4–40 °C:n lämpötilassa.
Akkupakkaus
Noudata akkuja hävittäessäsi ympäristön
kannalta tarpeellista huolellisuutta.
AKKUTYYPPI
DW934 toimii 18 voltin akkuyksiköillä.
Älä polta NiMH-, NiCd+- ja Li-ioniakkuja.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja.
Lataa Li-ioniakkuja.
HUOMAUTUS: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Katso latausaika teknisistä tiedoista.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksessa on:
Laturin ja akkupakkauksen
kuvakkeet
Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akkupakkauksessa on seuraavat
kuvakkeet:
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
1 metallipyörösaha
1 sahanterä
1 kuusiokoloavain
2 akkuyksikköä [DW934K2(H)]
1 akkulaturi [DW934K2(H)]
1 laukku
1 ohjekirja
Akku latautuu.
1 rakennekaavio
Akku on latautunut.
HUOMAA: Akkupakkaukset ja laturit eivät sisälly
N-malleihin.
Akku on viallinen.
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
133
SUOMI
• Lue ennen työn aloittamista tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Muutoin voi
aiheutua vaurioita tai henkilövahinkoja.
a. Virtakytkin
b. Lukituksen vapautuspainike
c. Etukahva
d. Ikkuna
e. Uurroksen osoitin
f. Alasuojus
g. Alasuojuksen taakse vedettävä kahva
h. Sahakenkä
i. Syvyydensäätönuppi
j. Akkuyksikkö
k. Akun vapautus
l. Laturi
m. Latauksen osoitin (punainen)
KÄYTTÖTARKOITUS
DEWALT-metallipyörösaha on suunniteltu erimallisten
metallimateriaalien katkaisuun: vesi- ja kaasuputket,
kulmateräkset, U-profiilit, T-palkit, tangot, pultit jne.
Sopivalla katkaisuterällä voi katkaista kuuma- ja
kylmävalssattua hiiliterästä, rakennusterästä DIN
1700 (ST33, ST37-2). Työkalua ei ole tarkoitettu
käytettäväksi ei-rautametallien, ruostumattoman
teräksen, synteettisten materiaalien tai valuraudan,
tiilen, laattojen tai keraamisten materiaalien kanssa.
Työkalua ei saa koskaan käyttää magnesiumista
valmistettujen työkappaleiden katkaisuun.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä pyörösahat ovat ammattimaisia
sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta
on välttämätöntä silloin, kun työkalun käyttäjät ovat
kokemattomia.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että akkupakkauksen
jännite vastaa tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista
myös, että laturin jännite vastaa verkkojännitettä.
DEWALT-laturi on kaksoiseristetty
EN 60335 -standardin mukaisesti; siksi
siinä ei tarvita maadoitusjohtoa.
134
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Jatkojohdon käyttö
Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan
välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka
soveltuu laturin syöttötehoon (katso tekniset tiedot).
Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2; suurin
sallittu pituus on 30 m.
Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Poista akkupakkaus
aina ennen työkalun kokoamista
ja säätämistä. Kytke työkalu aina
pois päältä ennen akkupakkauksen
asentamista tai poistamista.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DEWALT-akkupakkauksia ja -latureita.
Akkupakkauksen kiinnittäminen
työkaluun ja irrotus työkalusta
(kuva 2)
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen tekemistä
tai lisävarusteiden ja apuvälineiden
irrottamista tai asentamista. Vahingossa
tapahtuva käynnistyminen voi aiheuttaa
vamman.
HUOMAUTUS: Varmista, että akku (j) on ladattu
täyteen.
AKKUPAKKAUKSEN ASENTAMINEN TYÖKALUKAHVAAN
1. Kohdista työkalun runko työkalukahvan sisällä
olevan uran suuntaisesti (kuva 2).
2. Liu’uta akkupakkaus tiukasti kahvaan, kunnes
kuulet lukon napsahtavan paikalleen.
AKKUPAKKAUKSEN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina akun vapautuspainikkeita (k) ja vedä
akkupakkaus voimalla työkalukahvasta.
2. Aseta akkupakkaus laturiin tämän käyttöoppaan
laturin toimintaa kuvaavassa osiossa kuvatulla
tavalla.
Leikkaussyvyyden säätäminen
(kuvat 1, 3)
1. Löysää leikkaussyvyyden säätönuppi (i).
2. Siirrä kenkää (h) säätääksesi oikean syvyyden.
SUOMI
3. Kiristä leikkaussyvyyden säätönuppi (i).
4. Saat parhaat tulokset antamalla sahanterän
työntyä esiin työkappaleesta noin 3 mm (katso
kuvan 3 pikkukuvaa).
Sahanterän vaihtaminen (kuvat 4, 5)
1. Laita terän lukituspainike (o) päälle ja ruuvaa
terän kiristysruuvi (p) auki kääntämällä sitä
myötäpäivään työkalun mukana
toimitetulla kuusiokulma-avaimella.
2. Vedä terän alasuojusta (f) taakse vivulla (g) ja
vaihda terä. Asenna aluslevyt (q) uudelleen
oikeisiin paikkoihin.
3. Tarkista terän kiertosuunta.
4. Kierrä terän kiristysruuvi (p) käsin pitämään
aluslevy paikallaan.
5. Käännä vastapäivään.
6. Paina terän lukituspainiketta (o), kun käännät
karaa, kunnes terä lopettaa kiertämisen.
7. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan kuusiokulmaavaimella.
ENNEN KÄYTTÄMISTÄ
• Varmista, että akkuyksikkö on (täysin) ladattu.
• Varmista, että suojukset on asennettu oikein.
Sahanterän suojuksen täytyy olla suljetussa
asennossa.
• Varmista, että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaan.
• Älä käytä erittäin kuluneita sahanteriä.
KÄYTTÖ
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina
turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia
säädöksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
Käsien oikea asento (kuva 1, 7)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä etukahvassa (c) ja toisen käden pitämistä
pääkahvalla (s).
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 1)
Turvasyistä virtakytkin (a) on varustettu lukituksen
vapautuspainikkeella (b).
1. Paina lukituksen vapautuspainiketta (b)
vapauttaaksesi työkalun.
2. Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä
(a). Kun virtakytkin vapautetaan, lukituksen
vapautuspainike kytkeytyy päälle ja estää
koneen tahattoman käynnistymisen.
VAROITUS: Älä käynnistä tai sammuta
työkalua, kun sahanterä koskettaa
työkappaletta tai muita materiaaleja.
Työkalun ohjaaminen
(kuva 6)
1. Kiinnitä työkappale mahdollisimman lähelle
leikkauslinjaa. Yritä aina kiinnittää työkappale
tavalla, joka minimoi materiaalin läpi leikkaavien
hampaiden määrän.
Saat parhaat tulokset kiinnittämällä
työkappaleen ylösalaisin.
2. Pidä työkalua kuten kuvataan kohdassa
Käsien oikea asento. Pidä kenkä (h)
vakaasti työkappaletta vasten. Anna terän
leikata vapaasti. Älä pakota. Jos työkappale
alkaa täristä, pakotat leikkausta ja sinun tulee
hidastaa syöttönopeutta.
3. Käytä uurroksen osoitinta (e) ja seuraa
työkappaleeseen piirrettyä linjaa. Uurroksen
osoitin seuraa sahanterän vasenta (ulko) reunaa.
Seuraa leikkausta ikkunasta (d).
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen
tekemistä tai lisävarusteiden ja
apuvälineiden irrottamista tai
135
SUOMI
asentamista. Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
Laturia ei voi huoltaa. Laturissa ei ole huollettavia
osia.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
136
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkupakkaukset
kierrätetään uudelleen tai hävitetään oikealla
tavalla.
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja
antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen
ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa
käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa: www.2helpU.com
137
SVENSKA
METALLCIRKELSÅG
DW934
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. Åratals erfarenhet,
omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör
DEWALT till en av de mest pålitliga partnerna för
professionella elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Uteffekt
Varvtal obelastad
Klingdiameter
Sågdjup
Tjocklek klingstomme
Håldiameter
Vikt (utan batteripaket)
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
DW934
18
1
315
3,100
173
61
1,4
20
3,85
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
103
4,1
114
4,1
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
V
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
Laddare
Elnätets spänning
Batterityp
Ca. laddningstid
min
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vikt
kg
Vibration, emissionsvärde ah
ah =
Osäkerhet K =
Säkringar:
Europa
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
138
VAC
230 V verktyg
DE9096
NiMH
18
2,4
1,0
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah
battery packs)
0,4
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2,0 Ah
battery packs)
0.52
10 ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA! Anger en situation av omedelbar
fara som, om den inte undviks, kommer
att resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
VARNING! Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
OBSERVERA: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i lindrig eller måttlig
skada.
SVENSKA
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger brandfara.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DW934
DEWALT intygar att dessa produkter, som beskrivs
under ”tekniska data”, har konstruerats i enlighet
med:
2006/42/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
För mer information, vänligen kontakta DEWALT
på följande adress, eller se baksidan av
bruksanviningen.
Undertecknad ansvarar för överensstämmelsen hos
teknisk data och gör denna deklaration på DEWALTs
vägnar.
Horst Grossmann
Vice Verkställande Direktor, Teknik och
Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
19.09.2009
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
139
SVENSKA
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.
Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
140
e)
f)
g)
Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Ladda enbart med laddare som
specificerats av tillverkaren. En laddare
som är lämplig för en typ av batteripaket kan
orsaka brandfara om den används med ett
annat batteripaket.
b) Använd elverktyg enbart med batteripaket
som är speciellt avsedda för verktyget.
Användande av annat batteripaket kan
medföra risk för skada och brand.
c) När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål
som gem, slantar, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål som kan
skapa kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
d) Under olämpliga förhållanden kan vätska
spruta ut från batteriet. Undvik kontakt.
Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten.
Om vätskan kommer i kontakt med
ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska som
sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och
brännskador.
6) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
YTTERLIGARE SPECIFIKA
SÄKERHETSREGLER
Säkerhetsinstruktioner för alla sågar
a)
FARA: Håll händerna borta från
sågområdet och sågklingan. Håll
andra handen på stödhandtaget eller
SVENSKA
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
motorhuset. Om båda händerna håller i
sågen kan de inte sågas av klingan.
För inte in handen under arbetsstycket.
Skyddet kan inte skydda handen mot
sågklingan under arbetsstycket.
Ställ in sågningsdjupet efter
arbetsstyckets tjocklek. Mindre är en
full tand på klingan bör vara synlig under
arbetsstycket.
Arbetsstycket som ska sågas får aldrig
hållas i handen eller över benen. Fäst
arbetsstycket på ett stabilt underlag. Det
är viktigt att arbetsstycket hålls fast ordentligt
för att undvika kontakt med kroppen,
inklämning av sågskivan eller förlorad kontroll
över sågen.
Håll elverktyget i isolerade greppytor
under arbete där verktyget kan komma
i kontakt med strömförande ledningar.
Kontakt med en strömförande ledning
kan göra metalldelarna på elverktyget
strömförande och ge operatören elstötar.
Vid längsriktad sågning ska alltid ett
anslag eller en rak kantstyrning användas.
Detta förbättrar snittnoggrannheten och
minskar risken för att sågklingan kommer i
kläm.
Använd alltid sågklingor med rätt storlek
och lämpligt infästningshål (t.ex. i
stjärnform eller rund). Sågklingor som inte
passar till sågens monteringskomponenter
roterar orunt och leder till att kontrollen
förloras över sågen.
Använd aldrig skadade eller felaktiga
klingbrickor eller bultar. Klingbrickorna
och bultarna för sågklingan har konstruerats
speciellt för denna såg för optimal effekt och
driftsäkerhet.
Placera kroppen på ena sidan av skivan
och inte i linje med sågskivan. REKYL kan
göra att sågen hoppar bakåt (se Orsaker
och operatörs förebyggande åtgärder
mot rekyler).
VARNING: Skivan fortsätter att snurra efter
avstängningen. Personskador kan uppstå
Undvik att såga spikar. Leta efter och ta
bort alla spikar och metallföremål från
arbetsstycket innan du börjar.
Orsaker och operatörs förebyggande
åtgärder mot rekyler
– En rekyl är en plötslig reaktion hos en sågklinga
som hakat upp sig, klämts fast eller är fel
inriktad och som leder till att sågen okontrollerat
lyfts upp ur arbetsstycket och kastas mot
användaren;
– Om sågklingan hakar upp sig eller kläms fast
i sågspåret som går ihop, kommer klingan att
blockera varefter motorkraften kastar sågen i
riktning mot användaren;
– Om klingan blir vridet eller felriktat i sågskåran
kan tänderna i bakkanten av klingan gräva sig in
i övre ytan av trät och göra att klingan klättrar ut
ur sågskåran och hoppar bakåt mot operatören.
Rekyl är resultatet av felanvändning av verktyget
och/eller felaktiga arbetsprocedurer eller
arbetsförhållanden, och kan undvikas genom att
vidta ordentliga försiktighetsåtgärder så som beskrivs
här nedan:
a) Behåll ett fast grepp med båda händerna
på sågen och placera dina armar så att
de kan stå emot styrkan i rekylen. Placera
kroppen på någon sida av klingan men
inte i linje med klingan. Rekyl kan göra
att sågen hoppar bakåt med rekylkraften
kan kontrolleras av opertören och lämpliga
åtgärder vidtas.
b) Om sågklingan kommer i kläm eller
sågning avbryts av annan orsak, släpp
avtryckaren och håll kvar sågen stilla
i arbetsstycket tills sågklingan stannat
fullständigt. Försök aldrig att ta bort sågen
från arbetsstycket eller att dra sågen
bakåt medan klingan är i rörelse eftersom
det kan bli en rekyl. Undersök och vidtag
åtgärder för att elliminera orsakerna till att
klingan kärvar.
c) Vill du återstarta en såg som sitter i
arbetsstycket centrera sågklingan i
sågspåret och kontrollera att sågklingans
tänder inte hakat upp sig i arbetsstycket.
Är sågklingan inklämd kan den gå upp ur
arbetsstycket eller orsaka rekyl vid återstart
av sågen.
d) Stöd stora arbetsstycken för att minimera
risken för kärvning och rekyler. Stora
skivor tenderar att svikta under sin egen
vikt. Skivorna måste därför stödas på båda
sidorna både i närheten av sågspåret och vid
skivans kanter.
e) Använd inte ovassa eller skadade klingor.
Sågklingor med oskarpa eller fel inriktade
tänder medför till följd av ett för smalt sågspår
ökad friktion, inklämning av sågklingan och
rekyl.
f) Före sågning påbörjas dra stadigt fast
inställningsanordningarna för sågdjup och
snittvinkel. Om inställningarna förändras
under sågning kan sågklingan klämmas fast
och orsaka rekyler.
g) Var speciellt försiktig vid ”insågning“ på
ett dolt område, t.ex. i en färdig vägg. Den
inträngande sågklingan kan såga föremål
som kan orsaka rekyler.
141
SVENSKA
Nedre skyddet
säkerhetsinstruktioner
a)
b)
c)
d)
Kontrollera innan sågen används att det
undre klingskyddet stänger felfritt. Använd
inte sågen om det undre klingskyddet inte
är fritt rörligt och inte stängs omedelbart.
Kläm aldrig fast eller bind det undre
klingskyddet i öppet läge. Om sågen av
misstag tappas kan det undre klingskyddet
deformeras. Öppna klingskyddet med
återdragningsspaken och kontrollera att det
är fritt rörligt och att det vid alla snittvinklar
och snittdjup varken berör sågklingan eller
andra delar.
Kontrollera funktionen på fjädern till
det undre klingskyddet. Om skyddet
och fjädern inte fungerar rätt, måste de
repareras före användning. Skadade delar,
klibbiga avlagringar eller anhopning av spån
kan hindra det undre klingskyddets rörelse.
Öppna det undre klingskyddet för
hand endast vid speciella snitt som
t.ex. ”insågning och vinkelsnitt“.
Öppna det undre klingskyddet med
återdragningsspaken och släpp den så
fort sågklingan gått in i arbetsstycket.
Vid all annan sågning måste det undre
klingskyddet fungera automatiskt.
Se till att sågklingan skyddas av det undre
klingskyddet när sågen läggs bort på
arbetsbänk eller golv. En oskyddad och
roterande skiva förflyttar sågen bakåt och kan
såga allt som är i vägen. Var medveten om
den tid det tar för skivan att stanna efter att
avtryckaren släppts.
Ytterligare säkerhetsvarningar för
cirkelsågar
• Använd inte klingor med större eller mindre
diameter än rekommenderat. För korrekt
skärklassificering se tekniska data.
Använd endast klingor som specificeras i denna
manual som uppfyller EN 847-1.
– Risk för personskada vid långtidsanvändning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
EVerktygsmärkning
Följande bildkoder visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Använd hörselskydd.
Använd ögonskydd.
Endast för metall.
PLACERING AV DATUMKOD
Datumkoden, som även inkluderar tillverkningsår,
står tryckt på ytan där man sätter ihop verktyget och
batteriet.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga säkerhetsinstruktioner för
alla batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna
bruksanvisning innehåller viktiga säkerhets- och
användningsinstruktioner för DE9130/DE9116.
• Innan du använder laddaren, läs igenom
alla instruktioner och varningar på laddaren,
batteripaketet och den produkt som
batteripaketet skall användas i.
Övriga risker
FARA! Fara för elektrisk stöt.
Laddningspolerna är strömförande med
230 volt. Stick inte in ledande föremål.
Det kan orsaka elektrisk stöt eller död
med elektrisk ström.
Trots iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter
och inlemmande av säkerhetsanordningar, kan vissa
övriga risker inte undvikas. De är:
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Släpp
inte in vätska i laddaren. Det kan leda till
elektrisk stöt.
• Använd aldrig slipande kapskivor.
– Hörselskador
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador då tillbehör hettas upp
under användandet.
142
OBSERVERA: Fara för brännskada.
Minska risken för personskada genom
att enbart ladda laddningsbara batterier
från DEWALT. Andra batterier kan
explodera och orsaka person- och
materialskada.
SVENSKA
OBSERVERA: Under vissa
omständigheter, då laddaren är kopplad
till väggkontakt, kan de blottade
laddningskontakterna inuti laddaren
kortslutas av främmande föremål.
Främmande ledande föremål, så
som – men inte begränsat till – stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metallpartiklar, bör hållas borta från
laddarens håligheter. Koppla alltid ur
laddaren från elkontakten när det inte
finns något batteripaket i hålet. Koppla
ur laddaren före rengöring.
• Försök INTE ladda batteripaketet med
andra laddare än de som ingår i den här
bruksanvisningen. Laddaren och batteripaketet
är specialkonstruerade för att fungera
tillsammans.
• Den här laddaren är inte avsedd att
användas för något annat än laddning av
återladdningsbara batterier från DEWALT. All
annan användning kan orsaka brandfara eller
risk för elektrisk stöt.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i kontakten i stället för i sladden när
laddaren kopplas ur. Det minskar risken för
skada på den elektriska sladden och kontakten.
• Se till att sladden ligger så att den inte går
att trampa på, snava över eller på annat sätt
blir utsatt för skada eller påfrestning.
• Använd inte förlängningssladd om det inte är
absolut nödvändigt. Användande av olämplig
förlängningssladd kan resultera i brandfara eller
elektrisk stöt eller dödande med elektrisk ström.
• Placera inte föremål ovanpå laddaren och
placera inte laddaren på en mjuk yta som
kan blockera ventilationsspringorna och
på så sätt orsaka för stor inre upphettning.
Placera laddaren långt från värmekällor.
Laddaren ventileras genom ventilationsspringor
ovanpå och under laddarens hus.
• Använd inte laddare med skadad sladd eller
stickpropp — byt genast ut dem.
• Använd inte laddaren om den har fått en
kraftig stöt, har tappats i golvet eller på
annat sätt skadats. Ta den till en auktoriserad
reparatör.
• Montera inte isär laddaren. Ta den istället till
en auktoriserad reparatör när service eller
reparation behövs. Felaktig återmontering kan
resultera i risk för elektrisk stöt, dödande med
elektrisk ström eller brand.
• Koppla ur laddaren från eluttagen före
rengöring. Det minskar risken för elektrisk
stöt. Att ta bort batteripaketet minskar inte
risken.
• Försök ALDRIG koppla ihop två laddare.
• Laddaren är utformad för att drivas med
standard 230V hushållsel. Försök inte
använda den med annan spänning. Detta
gäller inte billaddaren.
SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA
Laddare
Laddarna DE9130 och DE9116 accepterar 7,2-18 V
NiCd och NiMH batterier.
Dessa laddare behöver ingen justering och är
designade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur
FARA: Risk för död med elektrisk ström.
Laddningspolerna är strömförande med
230 volt. Stick inte in ledande föremål.
Fara för elektrisk stöt eller död med
elektrisk ström.
1. Sätt laddaren (j) i ett lämpligt uttag innan du
sätter i batteripaketet.
2. Sätt batteripaketet i laddaren. Den röda
(laddnings)lampan kommer då att blinka
oavbrutet, vilket visar att laddningen har satt
igång.
3. När laddningen är avslutad kommer detta att
visas genom att den röda lampan börjar LYSA.
Paketet är då helt laddat och kan användas
genast eller lämnas i laddaren.
OBSERVERA: För att säkerställa maximal prestation
och livslängd hos NiCd-, NiMH- och Li-jonbatterierna, ladda batteriet under minst 10 timmar
före första användning.
Laddningsprocess
Se tabellen nedan för batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsstatus
laddar
fulladdat
fördröjning för att paketet är varmt/kallt
bytt ut batteripaketet
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk balansering
Den automatiska balanseringen jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaket till
dess toppkapacitet. Batteripaket bör balanseras
143
SVENSKA
varje vecka eller var gång batteripaketet inte längre
presterar som förut.
För att balansera ditt batteripaket placerar du det i
laddaren som vanligt. Låt batteripaketet sitta kvar i
laddaren i minst 8 timmar.
Fördröjning för varmt/kallt paket
Om laddaren känner av att ett batteripaket är för
varmt eller för kallt kommer det automatiskt att
initiera en varmt/kallt paket-fördröjning, som kommer
att stoppa laddningen tills batteriet har uppnått
lämplig temperatur. Sedan kommer laddaren
automatiskt att ställa om sig till laddning. Den här
funktionen garanterar maximal batterilivslängd.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla batteripaket
i laddaren. Krossa, tappa eller skada
inte batteripaketet. Använd inte ett
batteripaket eller en laddare som har fått
ett hårt slag, tappats, blivit överkörda
eller skadade på något sätt (dvs.
genomstuckits med en spik, träffats av
en hammare, trampats på). Elektrisk
stöt eller dödande elchock kan uppstå.
Skadade batteripaket bör återsändas till
servicecenter för återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
SPECIELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR
NICKELKADMIUM (NiCd) OCH NICKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Bränn inte batteripaketet även om det är
svårt skadat eller helt uttjänt. Batteripaketet
kan explodera i eld.
• En liten läcka av vätskan från batteripaketets
celler kan uppstå under extrem användning
eller temperatur. Detta betyder inte att
batteripaketet slutat fungera.
Se till att inkludera katalognummer och spänning när
du beställer utbytesbatteripaket. Se tabellen i slutet
av den här bruksanvisningen för överensstämmelse
mellan laddare och batteripaket.
Men om den yttre förseglingen går sönder:
a. och du får batterivätska på huden, tvätta
genast med tvål och vatten under flera
minuter.
Batteripaketet är inte fullt laddat vid leverans.
Läs säkerhetsinstruktionerna nedan innan du
använder batteripaketet och laddaren. Följ sedan
de laddningsprocedurer som beskrivs.
b. Om du får batterivätska i ögonen skall du
spola med rent vatten i minst 10 minuter
och omedelbart söka läkarvård. (Medicinsk
anmärkning: Vätskan är en lösning med
25-35 procent kaliumhydroxid.)
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Du skall inte ladda eller använda batteriet
i explosiva miljöer, så som i närhet av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Att sätta i eller ta ut batteriet från laddaren kan
antända damm eller rökgaser.
• Ladda batteripaketen enbart i DEWALT-laddare.
• Stänk INTE på batteripaketet med vatten eller
andra vätskor och doppa det inte i dem.
• Verktyget och batteripaketet skall inte
förvaras eller användas i miljöer där
temperaturen kan nå eller överstiga
40 ˚C (105 °F) (så som utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommarmånaderna).
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning.
Om batteripaketets fodral är
sprucket eller skadat, sätt inte in det
144
SÄRSKILDA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUMJON
(LI-ION)
• Bränn inte batteripaketet även om det är
svårt skadat eller helt uttjänt. Batteripaketet
kan explodera i eld. Giftiga rökångor och ämnen
bildas när litiumjonbatterier brinner.
• Om batteriinnehållet kommer i kontakt med
huden, tvätta omedelbart där med mild tvål
och vatten. Om batterivätska kommer i ett öga,
skölj det öppna ögat med vatten i 15 minuter
eller tills det slutar vara irriterat. Om du behöver
söka medicinsk hjälp, är batteriets elektrolyt
sammansatt av en blandning av vätskor av
organiska karbonat och litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan orsaka
irritation hos andningsorganen. Släpp in frisk
luft. Om symptomen kvarstår, sök medicinsk
hjälp.
SVENSKA
VARNING! Risk för brännskada
Batterivätskan kan antändas om den
utsätts för gnistor eller lågor.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Batterilock (bild 2)
Ett batteriskyddslock finns som täcker det losstagna
batteripakets kontakter. Om batteripaketet inte har
skyddslocket på, kan lösa metallföremål kortsluta
kontakterna och orsaka brandfara, samt skada
batteripaketet.
1. Ta av batteriskyddslocket innan du sätter in
batteripaketet i laddaren eller verktyget (bild 2).
2. Sätt på skyddslocket omedelbart efter det
att du tagit ut batteripaketet ur laddaren eller
verktyget (bild 2).
VARNING! Se till att batteriskyddslocket
sitter på plats innan du lägger undan
eller bär det losstagna batteripaketet.
Batteripaket
BATTERITYP
DW934 fungerar med 18 volts batteripaket.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
OBSERVERA: Batteripaket med li-jon-batterier
bör vara full-laddade när de förvaras.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet
eller laddaren. Under korrekta förhållanden kan
de förvaras upp till 5 år.
Använd enbart med DEWALT
batteripaket, andra kan explodera och
orsaka personskada och materiella
skador.
Utsätt inte för vatten.
Byt omedelbart ut defekta sladdar.
Ladda enbart i temperaturer mellan 4 °C
och 40 °C.
Omhänderta batteripaket på ett
miljövänligt sätt.
Bränn inte batteripaketen NiMH, NiCd+
och Li-Ion.
Laddar batteripaket NiMH och NiCd
batteripaket.
Laddar batteripaket Li-Ion.
Se tekniska upplysningar för laddningstid.
Paketets innehåll
Paketet innehåller:
1 Metallcirkelsåg
Etiketter på laddare och batteripaket
1 Sågklinga
Förutom bilderna i den här bruksanvisningen, visar
etiketterna på laddaren och batteripaketet följande
symboler:
2 Batteripaket [DW934K2(H)]
Läs bruksanvisningen före användandet.
1 Insexnyckel
1 Batteriladdare [DW934K2(H)]
1 Förvaringslåda
1 Bruksanvisning
Batteri laddas.
Batteri laddat.
1 Sprängskiss
OBS! Batteripaket och laddare ingår inte när man
köper N-modeller.
Batteri defekt.
• Kontrollera om det finns skador på verktyget,
delar eller tillbehör som kan ha uppkommit
under transporten.
Fördröjning för varmt/kallt paket.
• Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå
den här bruksanvisningen, före användande.
145
SVENSKA
Beskrivning (bild 1)
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
a. På/av-omkopplare
b. Upplåsningsknapp
c. Främre handtag
d. Siktfönster
e. Sågindikator
f. Undre skydd
g. Handtag, undre skydd
h. Sågfot
i. Djupinställning
j. Batteripaket
k. Batterilöstagning
l. Laddare
m. Laddningsindikator (röd)
AVSEDD ANVÄNDNING
Din DEWALT metallcirkelsåg är konstruerad för att
kapa metallföremål i olika former: vatten- och gasrör,
vinkeljärn, U-profiler, T-balkar, stag, bultar o.s.v.
Om korrekt sågklinga används, kan den kapa
varm- och kallvalsat kolstål, konstruktionsstål enligt
DIN 1700 (ST33, ST37-2). Verktyget är inte avsett
för arbeten i icke järnhaltiga metaller, rostfritt stål,
gjutjärn, tegel, kakel eller keramikmaterial. Verktyget
skall aldrig användas för kapning av arbetsstycken
av magnesium.
Användning av förlängningssladd
Förlängningssladd bör bara användas om det
är absolut nödvändigt. Använd en godkänd
förlängningssladd som är lämpad laddarens elintag
(se tekniska upplysningar). Minimum ledningsstorlek
är 1 mm2; maximal längd är 30 m.
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING! Avlägsna alltid batteripaketet
före montering och inställning. Stäng
alltid av verktyget innan du sätter in eller
tar ut batteripaketet.
VARNING! Använd enbart DEWALT
batteripaket och laddare.
Placering och avlägsnande av
batteripaketet (bild 2)
VARNING! Minska risken för
allvarlig personskada genom att
stänga av verktyget och koppla ur
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser och tillbehör. Oavsiktlig
påslaging av verktyget kan orsaka
personskador.
OBSERVERA: Se till att ditt batteripaket (j) är helt
uppladdat.
INSÄTTNING AV BATTERIPAKETET PÅ VERKTYGETS
HANDTAG
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
1. Rikta in botten på verktyget efter märket inuti
handtaget (bild 2).
Dessa cirkelsågar är professionella elverktyg.
2. Skjut fast batteripaketet på handtaget tills du
hör att låset kommer på plats med ett klick.
TILLÅT INTE barn att komma i kontakt med
verktyget. Övervakning krävs då detta verktyg
används av oerfarna personer.
Elsäkerhet
Den elektriska motorn har utformats enbart för
1 spänning. Kontrollera alltid att batteripaketets
spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
Försäkra dig också om att laddarens spänning
motsvarar elnätets spänning.
Din DEWALT-laddare är dubbelisolerad
i enlighet med standard EN 60335 och
behöver därför inte en jordad sladd.
Om elsladden är skadad, måste den bytas ut
mot en specialgjord sladd, som finns att få från
DEWALTS serviceorganisation.
146
BORTTAGNING AV BATTERIPAKETET FRÅN VERKTYGET:
1. Tryck på knapparna som lossar batteriet (k) och
dra loss batteripaketet från verktygets handtag.
2. Sätt batteripaketet i laddaren enligt
beskrivningen i avsnittet om laddaren i denna
bruksanvisning.
Inställning sågdjup (bild 1, 3)
1. Lossa djupinställningsknappen (i).
2. Flytta foten (h) tills du uppnår önskat sågdjup.
3. Spänn djupinställningsknappen (i).
4. För bästa resultat, låt sågklingan sticka ut ur
arbetsstycket ca 3 mm (se den inlagda bilden i
figur 3).
SVENSKA
Byte av sågklinga (bild 4, 5)
1. Aktivera klingspärren (o) och lossa klingans
fastsättningsskruv (p) genom att vrida medurs
med den medföljande
sexkantsnyckeln.
2. Drag undan det undre skyddet (f) med spaken
(g) och byt klingan. Sätt tillbaka brickorna (q) i
rätt position.
3. Kontrollera att klingan roterar i rätt riktning.
4. Skruva på fastsättningsskruven (p) för hand så
att brickan hålls på plats.
5. Vrid moturs.
6. Tryck in klingans låsknapp (o) medan du vrider
spindeln tills klingan stannar.
7. Dra åt klingans fastsättningsskruv ordentligt
med hjälp av sexkantsnyckeln.
FÖRE ANVÄNDNING
• Se till att batteripaketet är (fullständigt) laddat.
• Se till att alla skyddsanordningar är ordentligt
monterade. Klingskyddet måste vara stängt.
• Se till att klingan roterar i samma riktning som
pilen på det övre skyddet.
• Använd inte mycket slitna klingor.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING! Iakttag alltid
säkerhetsföreskrifter och
gällande regler.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Korrekt Handplacering (bild 1, 7)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på det
främre handtaget (c) och den andra handen på
huvudhandtaget (s).
Att sätta på och stänga av (bild 1)
Av säkerhetsskäl är strömbrytaren (a) på ditt verktyg
utrustad med en startspärr (b).
1. Tryck på låsknappen (b) för att öppna spärren.
2. För att köra verktyget, tryck på på/
av-strömbrytaren (a). Så snart som på/av
strömbrytaren släpps aktiveras startspärren
automatiskt för att förhindra att maskinen
startas oavsiktligt.
VARNING: Slå inte på eller stäng
av verktyget när sågklingan vidrör
arbetsstycket eller andra material.
Styrning av verktyget
(bild 6)
1. Spänn fast arbetsstycket så nära såglinjen som
möjligt. Försök alltid spänna fast arbetsstycket
på så sätt att antalet sågtänder som skär
igenom materialet är så få som möjligt.
Spänn fast arbetsstycket med botten uppåt för
bästa resultat.
2. Håll i verktyget på det sätt som beskrivs under
Korrekt handposition. Pressa foten (h)
stadigt mot arbetsstycket. Låt klingan skära
fritt. Använd inte kraft. Om arbetsstycket börjar
vibrera försöker du såga med för mycket kraft
och bör mata framåt långsammare.
3. Använd sågindikatorn (e) för att följa linjen som
ritas på arbetsstycket. Sågindikatorn är i linje
med vänstra (yttre) sidan av sågklingan. Använd
siktfönstret (d) för att övervaka
sågningen.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och dra ur batteripaketet
innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör. Oavsiktlig påslaging av
verktyget kan orsaka personskador.
Laddaren är inte reparerbar. Det finns inga delar inuti
laddaren som kan repareras av användaren.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
147
SVENSKA
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av
trasa eller mjuk borste som inte är
av metall. Använd inte vatten eller
rengöringsmedel.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
148
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Li-Ion, NiCd och NiMH batterier kan återvinnas.
Ta med dem till din handlare eller lokala
återvinningscentral. De insamlade batteripaketen
återvinns eller avyttras på lämpligt sätt.
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom
ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
149
TÜRKÇE
METAL KESİM DAİRE TESTERE
DW934
Tebrikler!
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
esaslı ürün geliştirme ve yenilik DEWALT’ın
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en
güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DW934
Voltaj
V
18
W
315
Tip
Güç çıkışı
Yüksüz hız
Bıçak çapı
Kesme derinliği
Bıçak et kalınlığı
Bıçak deliği
1
dak.-1 3,100
Voltaj
VDC
18
18
2,4
2,6
mm
61
Ah
Ağırlık
kg
1,0
1,0
mm
1,4
VAC
DE9116
230
DE9130
230
NiCd/NiMH
NiCd/NiMH
20
3,85
LPA (ses basıncı)
dB(A)
103
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
4,1
LWA (ses gücü)
dB(A)
114
LWA (ses gücü)
dB(A)
4,1
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
150
DE9503
NiMH
Kapasite
kg
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
Belirsizlik değeri K =
DE9096
NiMH
Pil tipi
173
mm
mm
Ağırlık (pil takımı olmadan)
Pil takımı
Şarj Cihazı
Ana şebeke voltajı
Pil tipi
Yaklaşık şarj süresi min
60
30
(2,0 Ah
(2,0 Ah
battery packs) battery packs)
Ağırlık
kg
0,4
0.52
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
TÜRKÇE
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DW934
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve
EN 60745-2-5 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına
bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Almanya
19.09.2009
UYARI: Yaralanma riskini
azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fişlerini
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayın. Kabloyu
ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda
kullanırken, dış mekan kullanımına
uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış
mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
151
TÜRKÇE
f) Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin
ve sağduyunuzu kullanın. Yorgun
olduğunuz zaman veya ilaç, alkol ya da
başka tedavi etkisi altında iken elektrikli
aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan
ya da taşımadan önce anahtarın off
(kapalı) konumda olduğundan emin
olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen
bir parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense
veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
g) Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi
halinde, bunların uygun biçimde
bağlanması ve kullanılmasını sağlayın.
Toz toplama kullanımı tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
152
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce
fişi güç kaynağından çekin ve/veya
pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu güvenlik
önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde çok
tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları
ve uçları vb. çalışma şartlarını ve
gerçekleştirilecek işi göz önüne
alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5) PIL CIHAZININ KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece imalatçı tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir pil takımı türüne
uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil
takımı ile kullanıldığında yangın riski ortaya
çıkarabilir.
b) Elektrikli aletleri sadece özellikle
belirtilen pil takımları ile kullanın. Başka
pil takımlarının kullanılması yaralanma ve
yangın tehlikesi oluşturabilir.
TÜRKÇE
c) Kullanılmadığı zamanlarda pil takımını
kağıt klipsler, madeni paralar, anahtarlar,
çiviler, vidalar veya bir kutup başından
diğerine bağlantı yapabilecek diğer
küçük metal nesnelerden uzak tutun.
Pil kutup başlarının kısa devre yapılması
yanıklara veya yangına sebep olabilir.
d) Kötü koşullar altında, pilden sıvı çıkabilir,
teması önleyin. Yanlışlıkla temas olursa,
su ile yıkayın. Sıvı gözlere temas
ederse, tıbbi yardım alın. Pilden çıkan sıvı
iritasyona veya yanıklara yol açabilir.
6) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin
güvenliği sağlanmış olacaktır.
ÖZEL EK GÜVENLIK
ÖNLEMLERI
Tüm Testereler için Güvenlik
Talimatları
a)
b)
c)
d)
e)
f)
TEHLİKE: Ellerinizi kesme alanından ve
bıçaktan uzak tutun. İkinci elinizi yardımcı
kol ya da motor gövdesi üzerinde tutun. Her
iki el de testereyi tutarsa bıçak tarafından
kesilemez.
İş parçasının altına doğru uzanmayın.
Siper iş parçasının altında sizi bıçaktan
koruyamaz.
Kesme derinliğini iş parçasının kalınlığına
göre ayarlayın. İş parçasının altından tam
diş boyundan azı görülmelidir.
Kesilecek parçayı asla elinizle veya
bacaklarınızın üzerinde tutmayın. İş
parçasını stabil bir platforma sabitleyin.
Bıçak sarmasını, maruz kalan vücut kısmını,
kontrol kaybını ya da yaralanmayı en aza
indirmek için işi uygun şekilde desteklemek
önemlidir.
Kesme aletinin, gömülü elektrik kablolarına
temas etmesine yol açabilecek durumlarda
aleti izole edilmiş saplarından tutun. Elektrik
akımı bulunan kablolarla temas halinde de
akım elektrikli aletin iletken metal parçaları
üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik
çarpmasına yol açacaktır.
Yarma sırasında her zaman bir yarma çiti
ya da düz kenarlı bir kılavuz kullanın. Bu,
kesme doğruluğunu artırır ve bıçak sarması
şansını azaltır.
g)
h)
i)
j)
k)
Her zaman doğru boyut ve şekilde mil
deliği olan bıçaklar (elmasa karşı yuvarlak)
kullanın. Montaj donanımına uygun olmayan
bıçaklar eksantrik çalışıp kontrol kaybına
neden olacaktır.
Hiçbir zaman hasarlı ya da yanlış bıçak
pulları ya da cıvataları kullanmayın. Bıçak
pulları ve cıvata, optimum performans ve
çalışma güvenliği için testerenize yönelik
özel olarak tasarlanmıştır.
Gövdenizi bıçağın kenarında tutun, bıçak
ile hizalı tutmayın. GERİ TEPME (bkz.
Geri Tepmenin Nedenleri ve Önlenmesi)
testerenin geri sıçramasına neden olabilir.
DİKKAT: Kapatıldıktan sonra bıçak bir
süre boşta döner. Ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilir.
Çivileri kesmekten kaçının. Kesmeden önce
keresteyi kontrol edip tüm çivileri çıkartın.
Geri Tepmenin Nedenleri ve
Önlenmesi
– Geri tepme, sıkışan, yapışan ya da
hizalanmayan bir testere bıçağına karşı ani
bir tepkidir ve testerenin kontrolsüz bir şekilde
iş parçasının içinden fırlayarak operatöre
savrulmasına neden olur;
– Bıçak sıkıştığında ya da kesiğe yapıştığında,
bıçak durur ve motor tepkisi cihazı hızla
operatöre doğru savurur;
– Bıçak kesiğin içinde burkulur ya da hizası
bozulursa, bıçağın arka tarafındaki dişler
ahşabın üst yüzeyine saplanarak bıçağın
kesikten dışarı çıkmasına ve operatöre doğru
sıçramasına neden olabilir.
Geri tepme, testerenin yanlış kullanılmasından ve/
veya hatalı kullanma prosedür veya şartlarından
kaynaklanır ve aşağıda verilen uygun tedbirler
alınarak önlenebilir:
a) Testereyi her iki elinizde sıkı bir şekilde
kavrayın ve kollarınızı geri tepmeye karşı
koyacak bir konumda tutun. Gövdenizi
bıçağın kenarında tutun, bıçak ile hizalı
tutmayın. Geri tepme testerenin geri
sıçramasına neden olabilir, ancak geri
tepme kuvvetleri, uygun güvenlik önlemleri
alındığında operatör tarafından kontrol
edilebilir.
b) Bıçak sıkıştığında ya da kesim herhangi
bir nedenle kesildiğinde, tetiği bırakın ve
bıçak durana kadar testereyi malzemenin
içinde hareketsiz tutun. Hiçbir zaman bıçak
hareket halindeyken testereyi parçadan
çıkarmaya ya da geri çekmeye çalışmayın,
aksi halde geri tepme olabilir. Bıçağın
153
TÜRKÇE
c)
d)
e)
f)
g)
sıkışma yapmasının nedenini araştırın ve
gidermek için gerekli düzeltmeleri yapın.
İç parçasının içinde bir testereyi yeniden
çalıştırırken, testere bıçağını kesiğin içinde
ortalayın ve testere dişlerinin malzemeye
temas etmediğini kontrol edin. Testere
bıçağı sıkışırsa, yeniden çalıştırıldığında
dışarı yürüyebilir ya da iş parçasından geri
tepebilir.
Bıçağın sıkışması ve geri tepmesi riskini
en aza indirmek için büyük parçaları
destekleyin. Büyük parçalar kendi
ağırlıklarından dolayı bel vermeye
meyillidirler. İş parçasının kesim hattına
yakın bir noktaya ve diskin her iki tarafınca
olacak şekilde parçanın altına destek
yerleştirilmelidir.
Kör ya da hasarlı bıçakları kullanmayın.
Bilenmemiş ya da yanlış ayarlanmış
bıçaklar dar bir çentik üretir ve aşırı
sürtünmeye, bıçağın sıkışmasına ve geri
tepmeye neden olur.
Kesim yapmadan önce bıçak derinliği ve
açı ayarı kilitleme kolları sıkı ve emniyete
alınmış olmalıdır. Bıçak ayarı kesim
sırasında kayarsa, sıkışmaya ve geri
tepmeye neden olabilir.
Mevcut duvar veya diğer kör alanlarda
“dalarak kesme” yaparken daha dikkatli
olun. Dalan bıçak geri tepmeye neden
olabilecek nesneleri kesebilir.
Alt Siper Güvenlik Talimatları
a)
b)
c)
154
Her kullanım öncesinde siperin doğru
şekilde kapandığını kontrol edin. Alt
siper serbest hareket etmiyor ve hemen
kapanmıyorsa testereyi çalıştırmayın. Alt
siperi asla açık pozisyonda sıkıştırmayın
veya bağlamayın. Testere yanlışlıkla
düşerse alt siper bükülebilir. Alt siperi
hareketli kol ile indirip, kesimin tüm açı
ve derinliklerinde serbestçe hareket
ettiğinden, bıçak veya diğer parçalara
dokunmadığından emin olun.
Alt siper yayının çalışmasını kontrol edin.
Koruma ve yay düzgün çalışmıyorsa
kullanmadan önce servise alınmalıdır. Siper,
arızalı parçalar, yapışkan tortular ya da
biriken pislikler nedeniyle yavaş çalışabilir.
Alt siper yalnızca “daldırarak kesim” ve
“bileşik kesim” gibi özel kesim işlemlerinde
manuel olarak hareket ettirilmelidir. Alt siperi
hareketli kolu kullanarak kaldırın, bıçak
malzemeye girdiğinde alt siper serbest
bırakılmalıdır. Tüm diğer kesme işlemleri
için, alt siper otomatik olarak çalışmalıdır.
d)
Testereyi tezgaha ya da zemine
yerleştirmeden önce her zaman alt siperin
bıçağı örttüğünü gözleyin. Korumasız,
hızlı dönen bir bıçak, kestiği şey ne olursa
olsun geriye doğru yürüyecektir. Düğme
bırakıldıktan sonra bıçağın durması için
gereken süreye dikkat edin.
Dairesel Testere için Ek
Güvenlik Uyarıları
• Önerilenden büyük ya da küçük çapta bıçaklar
kullanmayın. Uygun bıçak sınıfı için teknik
verilere bakın.
Yalnızca bu kılavuzda belirtilen, EN 847-1 ile
uyumlu bıçakları kullanın.
• Hiçbir zaman aşındırıcı kesme diskleri
kullanmayın.
Diğer riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık riski.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet üzerindeki İşaretler
Alet üzerinde aşağıdaki resimler gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
Yalnızca metallerde kullanılmalıdır.
TÜRKÇE
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile pil
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır!
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Pil Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz,
DE9130/DE9116 pil şarj cihazları için önemli
güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, pil takımını
kullanırken şarj cihazı, pil takımı ve ürün
üzerindeki tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas
etmeyin. Elektrik şoku veya elektrik
sebebiyle ölüm ortaya çıkabilir.
UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine girmesine
izin vermeyin. Elektrik şokuna yol
açabilir.
DIKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT pillerini şarj
edin. Diğer pil türleri, kişisel yaralanma
veya hasara yol açacak şekilde infilak
edebilir.
DIKKAT: Belirli şartlar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken, şarj
cihazının içinde bulunan açıktaki şarj
temas noktaları, yabancı maddelerle
kısa devre yapabilir. Çelik yünü,
alüminyum folyo veya metalik
parçacıklardan oluşan herhangi bir
takviye gibi iletken niteliği olan yabancı
maddeler, şarj etme yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Yuva içinde pil takımı
olmadığında, daima şarj cihazının
güç kaynağı bağlantısını kesin.
Temizlemeye kalkışmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin.
• Pil takımını, bu kılavuzda belirtilenlerin
haricinde herhangi başka şarj cihazlarıyla
şarj etmeye KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı ve
pil takımı, özel olarak birlikte çalışmak üzere
tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj
edilebilen DEWALT pillerini şarj etme
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım,
yangın, elektrik şoku veya elektrikle ölüm
riskine yol açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
• Şarj cihazının bağlantısını sökerken
kabloyu değil fişi çekin. Bu, elektrik prizi ve
kablonun hasar görmesi riskini azaltacaktır.
• Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilime maruz
kalabilirsiniz.
• Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma
kablosunun kullanılması, yangına, elektrik
şokuna veya elektrikle ölüme yol açabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını
tüm ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın.
Şarj cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki
yuvalarla havalandırılır.
• Şarj cihazını hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın bunları derhal değiştirin.
• Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını demonte etmeyin; servis
veya onarım gerekirse yetkili bir servis
merkezine götürün. Hatalı olarak yeniden
kurulması, elektrik şoku, elektrikle ölüm veya
yangın gibi risklere yol açabilir.
• Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku riskini
azaltacaktır. Pil takımını çıkarmak riski
azaltmaz.
• HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
• Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltajla kullanmayı
denemeyin. Bu, araç şarj cihazı için geçerli
değildir.
155
TÜRKÇE
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DE9130 ve DE9116 şarj cihazları 7.2–18 V NiCd
veya NiMH tip akülerle çalışır.
Bu şarj cihazlarına ayarlama yapmanız gerekmez
ve bunlar mümkün olduğunca kolay çalıştırılacak
şekilde tasarlanmıştır.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas
etmeyin. Elektrik çarpması veya
elektrikle ölüm tehlikesi.
1. Pil takımını takmadan önce, şarj cihazının (j)
fişini uygun prize takın.
2. Pil takımını şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj
oluyor) ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj
işleminin başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Takım tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: NiCd, NiMH ve Li-Ion pillerden maksimum
performans ve kullanım ömrü elde etmek için pili ilk
defa kullanmadan önce en az 10 saat şarj edin.
Şarj işlemi
Şarj durumu
sıcak/soğuk pil gecikmesi
pil takımını değiştirin
sorun
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Otomatik yenileme
Otomatik yenileme modu, pil takımındaki ayrı
hücrelerin en yüksek kapasitede eşitlenmesini
veya dengelenmesini sağlayacaktır. Pil takımları
haftada bir ya da pil takımı artık aynı miktarda iş
çıkarmadığı zaman yenilenmelidir.
Pil takımınızı yenilemek için her zaman olduğu
gibi pili şarj cihazınıza yerleştirin. Pil takımını
en az 8 saat şarj cihazında bırakın.
156
Li-Ion aküler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Tüm Pil Takımları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek pil takımları sipariş ederken, katalog
numarasını ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Şarj cihazları ve pil takımlarının uyumluluğu için bu
kılavuzun sonunda yer alan tabloya başvurun.
Pil takımı, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz.
Pil takımını ve şarj cihazını kullanmadan önce,
aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.
Daha sonra belirtilen şarj prosedürlerini uygulayın.
TÜM TALIMATLARI OKUYUN
Pil takımının şarj durumu için aşağıdaki tabloya
bakın.
tamamen şarj oldu
Şarj cihazı bir pil takımının çok sıcak veya çok
soğuk olduğunu tespit ederse, otomatik olarak
Sıcak/Soğuk Pil Gecikmesini başlatır ve pil takımı
uygun sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini
durdurur. Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak
şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum pil ömrü
sağlamaktadır.
SADECE LI-ION AKÜLER
Şarj Prosedürü
şarj oluyor
Sıcak/Soğuk Pil Gecikmesi
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Pili şarj
cihazına takar veya çıkarırken toz veya
dumanlar tutuşabilir.
• Pil takımlarını yalnızca DEWALT şarj
cihazlarında şarj edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve pil takımını, sıcaklığın 40 °C’ye
veya üzerine ulaşabileceği yerlerde
(yaz aylarında dışarıdaki sundurmalar
veya metal binalar gibi) saklamayın ve
kullanmayın.
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı
aküyü şarj cihazına takmayın. Aküyü
ezmeyin, düşürmeyin ve hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, ezilmiş veya herhangi bir
TÜRKÇE
şekilde hasar görmüş (çiviyle delinmiş,
çekiç darbesi almış, üzerine basılmış)
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın.
Elektrik şokuna veya elektrik sebebiyle
ölüme neden olabilir. Hasarlı aküler,
geri dönüştürülmek üzere yetkili
servise götürülmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
NIKEL KADMIYUM (NiCd) VEYA NIKEL
METAL HIDRIT (NiMH) İÇIN ÖZEL GÜVENLIK
TALIMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile pil takımını ateşe atmayın.
Pil takımı ateşe atılırsa patlayabilir.
• Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında,
pil takımı hücrelerinden az miktarda sıvı
sızabilir. Bu, hasar olduğunu göstermez.
Ancak dış mühür bozulursa:
a. ve pil sıvısı cildinize bulaşırsa, derhal
cildinizi su ve sabunla birkaç dakika
boyunca yıkayın.
b. ve pil sıvısı gözlerinize bulaşırsa, en az
10 dakika boyunca gözlerinizi temiz suyla
yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. (Tıbbi
not: Sıvı, %25-35 oranında potasyum
hidroksit solüsyonudur.)
LITYUM İYON İÇIN ÖZEL GÜVENLIK
TALIMATLARI (LI-İYON)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile pil takımını ateşe atmayın.
Pil takımı ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon pil takımları yanınca toksik buharlar ve
materyaller açığa çıkar.
• Pil içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen
alanı derhal yumuşak bir sabun ve suyla
yıkayın. Pil sıvısı gözlerinize bulaşırsa,
gözünüzü açık tutarak 15 dakika boyunca
veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, pil elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan pil hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Pil sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Pil Başlığı (şekil 2)
Bağlantısız bir pil takımının ilgili parçalarını örtmek
üzere bir koruyucu akü kapağı başlığı temin
edilmiştir. Koruyucu başlığın yerinde olmaması
halinde, gevşek metal nesneler bu parçalara kısa
devre yaparak, yangın tehlikesine yol açabilir ve pil
takımına zarar verebilir.
1. Pil takımını şarj cihazına veya alete
yerleştirmeden önce koruyucu pil başlığını
veya aleti çıkarın (şekil B).
2. Pil takımını şarj cihazı veya aletten çıkardıktan
hemen sonra koruyucu başlığı bağlantılı
parçaların üzerine yerleştirin (şekil B).
UYARI: Bağlantısız bir pil takımını
taşımadan veya saklamadan önce
koruyucu pil başlığının yerinde
olduğundan emin olun.
Pil takımı
PIL TIPI
DW934, 18 volt akülerle çalışır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
NOT: Li-Ion aküler saklanırken tam şarjlı
olmalıdır.
2. Uzun süreli saklama, akü ya da şarj cihazına
zarar vermez. Uygun şartlar altında aküler, 5
yıla kadar saklanabilirler.
Şarj cihazı ve pil takımı
üzerindeki etiketler
Bu kılavuzda kullanılan piktograflara ilave olarak,
şarj cihazı ve pil takımı üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki piktografları göstermektedir:
Kullanmadan önce talimat kılavuzunu
okuyun.
Pil şarj oluyor.
157
TÜRKÇE
Pil şarj oldu.
1 Talimat kılavuzu
1 Teknik çizim
Pil arızalı.
Sıcak/soğuk pil gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı pil takımlarını şarj etmeyin.
NOT: N modelleriyle birlikte pil takımları ve şarj
cihazları verilmemektedir.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için gerekli zamanı ayırın.
Açıklama (şekil 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Sadece DEWALT pil takımları ile
kullanın, diğerleri patlayabilir ve kişisel
yaralanma ve hasara yol açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
a. Açma/kapama düğmesi
b. Kilitleme düğmesi
c. Ön tutamak
d. İzleme penceresi
e. Kesim göstergesi
Sadece 4 °C ve 40 °C arasında şarj
edin.
f. Alt siper
g. Alt siper hareket kolu
h. Testere tabanı
Pil takımını çevreye gerekli özeni
göstererek imha edin.
NiMH, NiCd+ ve Li-İyon pil takımını
ateşe atmayın.
Şarj cihazı, NiMH ve NiCd pil
takımlarını şarj eder.
Şarj cihazı, Li-İyon pil takımlarını
şarj eder.
Şarj süresi için teknik veriler bölümüne
bakın.
Paket içerikleri
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Metal kesim dairesel testere
1 Testere bıçağı
1 Altıgen anahtar
2 Akü [DW934K2(H)]
1 Akü şarj cihazı [DW934K2(H)]
1 Alet Kutusu
158
i. Derinlik ayar düğmesi
j. Akü
k. Akü çıkarma düğmesi
l. Şarj cihazı
m. Şarj göstergesi (kırmızı)
KULLANIM ALANI
DEWALT metal kesim dairesel testere çeşitli
şekillerdeki metal malzemeleri kesmek için
tasarlanmıştır: Su ve gaz boruları, açılı demir, U
profiller, T çubuklar, rotlar, cıvatalar, vs.
Uygun kesim bıçağını kullanarak sıcak-soğuk
merdanelenmiş çeliği ve DIN 1700’e (ST33, ST372) uygun inşaat çeliklerini kesebilir. Bu alet demir
olmayan metallerle, paslanmaz çeliklerle, sentetik
malzemeler veya döküm demir, tuğla, döşeme
malzemeleri veya seramik malzemelerle kullanım
için tasarlanmamıştır. Alet asla magnezyum
parçaları kesmek için kullanılmamalıdır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.Bu
dairesel testereler profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların alete ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
TÜRKÇE
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman pil takımı voltajının,
sınıflandırma plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin. Ayrıca, şarj cihazınızın
voltajının ana şebeke voltajı ile aynı olmasına
dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT servis
kuruluşundan temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanma
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Montaj ve ayarlama işleminden
önce, her zaman pil takımını çıkarın.
Pil takımını takıp çıkarmadan önce her
zaman aleti kapatın.
UYARI: Sadece DEWALT pil takımları
ve şarj aletleri kullanın.
Pil takımını alete takıp çıkarma
(şekil 2)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan veya ek parça ve
aksesuarları çıkarmadan/takmadan
önce aleti kapatın ve pil takımını
çıkarın. Aletin yanlışlıkla çalışması
yaralanmaya sebep olabilir.
PIL TAKIMINI ALETTEN ÇIKARMA
1. Pil çıkarma düğmelerine (k) basın ve pil
takımını alet tutamacından çekip çıkarın.
2. Pil takımını, bu kılavuzun şarj cihazı
bölümünde açıklanan şekilde şarj cihazına
takın.
Kesme Derinliği Ayarı (şekil 1, 3)
1. Derinlik ayar düğmesini (i) gevşetin.
2. Doğru kesme derinliğini elde etmek için tabanı
(h) hareket ettirin.
3. Derinlik ayar düğmesini (i) sıkın.
4. En uygun sonuç için, testere bıçağının iş
parçasından yaklaşık 3mm çıkmasına izin
verin (bkz. şekil 3’teki detay).
Testere Bıçağının
Değiştirilmesi (şekil 4, 5)
1. Bıçak kilit düğmesine (o) basın ve bıçak
kelepçe vidasını (p) birlikte verilen altıgen
anahtarla saat yönünde çevirerek
açın.
2. Kolu (g) kullanarak alt bıçak siperini (f) indirin
ve bıçağı değiştirin. Pulları (q) doğru konumda
yerine takın.
3. Bıçağın dönme yönünü kontrol edin.
4. Pulu yerinde tutmak için bıçak kelepçe vidasını
(p) elle tutturun.
5. Saat yönü tersi istikametinde çevirin.
6. Bıçak kilit düğmesine (o) basarak bıçağın
dönmesi durana dek mili döndürün.
7. Bıçak sıkıştırma vidasını altıgen anahtarı
kullanarak iyice sıkın.
ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE
• Akünün (tamamen) dolu olduğundan emin
olun.
• Siperlerin doğru takıldığından emin olun.
Testere bıçak siperi kapalı konumda olmalıdır.
NOT: Akünün (j) tam şarjı olduğundan emin olun.
• Testere bıçağının bıçak üzerinde gösterilen ok
yönünde döndüğünden emin olun.
PIL TAKIMINI ALET TUTAMACINA TAKMA
• Aşırı derecede aşınmış bıçakları kullanmayın.
1. Aletin tabanını, alet tutamacı içindeki dişle
hizalayın (şekil 2).
2. Yerine oturduğunu gösteren kilitlenme sesini
duyana kadar, pil takımını tutamacın içine
doğru kaydırın.
ÇALIŞTIRMA
Kullanma talimatları
UYARI: Her zaman güvenlik
talimatlarına ve geçerli düzenlemelere
uygun hareket edin.
159
TÜRKÇE
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
Uygun El Pozisyonu (şek. 1, 7)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde gösterilen
uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el ön kol üzerinde (c), diğer
el ana kol (s) üzerinde olacak şekildedir.
Açma Kapama (şekil 1)
on/off (açma/kapama) (a) düğmesi güvenlik
gerekçesiyle bir lock-off (kilit-açık) düğmesi (b)
içerir.
1. Aletin kilidini açmak için lock-off (kilit-açık) (b)
düğmesine basın.
2. Aleti çalıştırmak için açma/kapama düğmesine
(a) basın. on/off (açma/kapama) düğmesi
serbest bırakıldığında makinenin istemsiz
çalışmasını önlemek amacıyla lockoff (kilitaçık) düğmesi otomatik olarak devreye girer.
UYARI: Bıçak iş parçasıyla veya diğer
malzemelerle temas halindeyken aleti
açıp kapatmayın.
Aleti Yönlendirme
(şekil 6)
1. İş parçasını kesme çizgisine olabildiğince
yakın sabitleyin. İş parçasını, daima
malzemeyi kesen diş sayısı en az olacak
şekilde sabitleyin.
En iyi sonuç için iş parçasını, alt kısmı yukarı
gelecek şekilde sabitleyin.
2. Aleti ilgili bölümde anlatıldığı şekilde tutun
bkz. Uygun El Pozisyonu. Tabanı (h) iş
parçasına sıkıca bastırın. Bıçağın serbestçe
kesim yapmasını sağlayın. Zorlamayın. İş
parçasında sarsıntı başlarsa, kesme hareketini
zorladığınız anlamına gelir, besleme hızını
yavaşlatmanız gerekir.
3. İş parçası üzerine çizilmiş çizgiyi takip etmek
için kesim göstergesini (e) kullanın. Kesim
göstergesi testere bıçağının sol (dış) kenarıyla
hizalanır. kesme hareketini izlemek için izleme
penceresini (d) kullanın.
160
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan veya ek parça ve
aksesuarları çıkarmadan/takmadan
önce aleti kapatın ve pil takımını
çıkarın. Aletin yanlışlıkla çalışması
yaralanmaya sebep olabilir.
Şarj cihazına bakım yapılmaz. Şarj cihazı içinde
kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parça
yoktur.
Yağlama
Bu elektrikli aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CIHAZI TEMIZLEME TALIMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
TÜRKÇE
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Şarj Edilebilir Pil Takımı
Bu uzun ömürlü pil takımı, daha önce kolayca
yapılan işlerde yeterince güç üretemeyecek
duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Pil takımının
teknik ömrünün tamamlanmasından sonra, çevre
unsuruna dikkat ederek imha işlemi yapın:
• Pil takımını tam olarak aşağıya doğru çekin ve
aletten çıkarın.
• Li-Ion, NiCd ve NiMH piller geri
dönüşümlüdür. Bunları satıcınıza veya bir
yerel geri dönüşüm istasyonuna götürün.
Toplanan pil takımları uygun biçimde yeniden
değerlendirilecek veya imha edilecektir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
161
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
162
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
DW934
Συγχαρητήρια!
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Η πολύχρονη
εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία, έκαναν τη DEWALT έναν από τους
πλέον αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DW934
Τάση
V
18
W
315
min-1
3,100
mm
173
Τύπος
Ισχύς εξόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Διάμετρος λεπίδας
Βάθος κοπής
Πάχος σώματος λεπίδας
Οπή λεπίδας
1
mm
61
mm
1,4
mm
20
kg
3,85
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
103
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
dB(A)
4,1
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
114
Βάρος (χωρίς σετ μπαταριών)
KWA(αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος)
dB(A)
4,1
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
Αβεβαιότητα K =
Σετ μπαταριών
DE9096
NiMH
Τύπος μπαταριών
Τάση
VDC
18
18
Χωρητικότητα
Ah
2,4
2,6
Βάρος
kg
1,0
1,0
DE9116
230
DE9130
230
NiCd/NiMH
NiCd/NiMH
Φορτιστής
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
DE9503
NiMH
Τάση ηλεκτροδότησης VAC
Τύπος μπαταριών
Κατά προσέγγιση χρόνος φόρτισης
min
60
30
(2,0 Ah
(2,0 Ah
battery packs) battery packs)
Βάρος
kg
0,4
0.52
Ασφάλειες:
Ευρώπη
για εργαλεία 230 V
ένταση 10 Ampere
163
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DW934
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι αυτά τα προϊόντα
που περιγράφονται στην ενότητα «τεχνικά
δεδομένα» έχουν σχεδιαστεί σε συμμόρφωση με
το εξής πρότυπο:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με
την εταιρεία DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση, ή
ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος είναι ο αρμόδιος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
164
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος τμήματος μηχανολογίας και
ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
19.09.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
165
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
166
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
α) Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για
ένα τύπο πακέτου μπαταριών, μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς όταν
χρησιμοποιείται με μη συμβατό πακέτο
μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με ειδικά καθορισμένα πακέτα
μπαταριών. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων
πακέτων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο τραυματισμού ή και φωτιάς.
γ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πακέτο
μπαταριών, διατηρείτε το μακριά από
άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες χαρτιού, νομίσματα, κλειδιά,
καρφιά, βίδες, ή άλλα μικρά μεταλλικά
αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτρική επαφή μεταξύ των δύο
ακροδεκτών του πακέτου μπαταριών.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και φωτιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σ’ επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Επιπλέον αυτού, σε περίπτωση που το
υγρό έλθει σ’ επαφή με τα μάτια σας,
αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οδηγίες ασφαλείας για όλα τα
πριόνια
α)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κρατάτε τα χέρια σας
μακριά από την περιοχή κοπής και τη
λεπίδα. Κρατάτε το δεύτερο χέρι σας πάνω
στη βοηθητική λαβή ή στο περίβλημα του
μοτέρ. Αν και τα δύο σας χέρια κρατούν
το πριόνι, δεν μπορούν να κοπούν από τη
λεπίδα.
β) Μην περνάτε κανένα μέρος του σώματός
σας κάτω από το τεμάχιο εργασίας.
Ο προφυλακτήρας δεν μπορεί να σας
προστατέψει από τη λεπίδα κάτω από το
τεμάχιο εργασίας.
γ) Ρυθμίζετε το βάθος κοπής σύμφωνα με το
πάχος του τεμαχίου εργασίας. Κάτω από το
τεμάχιο εργασίας θα πρέπει να είναι ορατό
λιγότερο από ένα πλήρες δόντι της λεπίδας.
δ) Ποτέ μην κρατάτε το τεμάχιο που κόβεται
ανάμεσα στα χέρια ή τα πόδια σας.
Στερεώνετε το τεμάχιο εργασίας σε ένα
σταθερό υπόβαθρο. Είναι σημαντικό να
υποστηρίζετε σωστά το τεμάχιο εργασίας
για ελαχιστοποίηση έκθεσης του σώματος,
κάμψη της λεπίδας ή της απώλειας ελέγχου.
ε) Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε
μια εργασία όπου το εργαλείο κοπής μπορεί
να έρθει σε επαφή με αθέατα καλώδια. Η
επαφή με καλώδιο υπό τάση θα θέσει υπό
ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά
μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου και θα
προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
στ) Όταν εκτελείτε διαμήκη κοπή, πάντα
χρησιμοποιείτε οδηγό κοπής ή έναν κανόνα.
Έτσι αυξάνεται η ακρίβεια της κοπής και
μειώνεται η πιθανότητα μαγκώματος της
λεπίδας.
ζ) Πάντα χρησιμοποιείτε λεπίδες με σωστό
μέγεθος και σχήμα οπών άξονα (σχήματος
διαμαντιού ή κύκλου). Λεπίδες που δεν
ταιριάζουν με τα υλικά στερέωσης στο
πριόνι θα κινούνται εκτός κεντραρίσματος,
προκαλώντας απώλεια ελέγχου.
η) Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ροδέλες ή μπουλόνι
λεπίδας που έχουν υποστεί ζημιά ή είναι
ακατάλληλα. Οι ροδέλες και το μπουλόνι
της λεπίδας έχουν σχεδιαστεί ειδικά για
το πριόνι σας, για βέλτιστη απόδοση και
ασφάλεια λειτουργίας.
θ) Διατηρείτε το σώμα σας τοποθετημένο σε
μία από τις δύο πλευρές της λεπίδας, αλλά
όχι σε ευθεία γραμμή με τη λεπίδα πριονιού.
Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ θα μπορούσε να προκαλέσει
αναπήδηση του πριονιού προς τα πίσω (βλ.
Αιτίες ανάδρασης και αποτροπή της από
το χρήστη).
ι) ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την απενεργοποίηση οι
λεπίδες συνεχίζουν να περιστρέφονται έως
ότου σταματήσουν. Μπορεί να προκληθεί
σοβαρός τραυματισμός.
ια) Αποφεύγετε να κόβετε καρφιά. Ελέγξτε
προσεκτικά και αφαιρέστε όλα τα καρφιά
από την ξυλεία πριν την κοπή.
Αιτίες ανάδρασης και
αποτροπή της από το χρήστη
– Η ανάδραση είναι η απότομη αντίδραση σε
λεπίδα πριονιού που έχει σφηνώσει, μαγκώσει
ή ευθυγραμμιστεί λάθος, με αποτέλεσμα
ανύψωση του πριονιού έξω από το τεμάχιο
εργασίας προς την κατεύθυνση του χειριστή
– Όταν η λεπίδα έχει σφηνώσει ή μαγκώσει λόγω
κλεισίματος της εντομής, η λεπίδα σταματά
να περιστρέφεται και η αντίδραση του μοτέρ
κατευθύνει τη μονάδα ταχύτατα προς τα πίσω
στο χειριστή
– Αν η λεπίδα στραβώσει ή ευθυγραμμιστεί
λάθος μέσα στην εντομή, τα δόντια στο πίσω
άκρο της λεπίδας μπορεί να εισχωρήσουν στην
πάνω επιφάνεια του ξύλου με αποτέλεσμα
η λεπίδα να βγει από την εντομή και να
αναπηδήσει πίσω προς το χειριστή.
Η ανάδραση είναι το αποτέλεσμα κακής χρήσης
του πριονιού και/ή λανθασμένων διαδικασιών ή
συνθηκών χειρισμού και μπορεί να αποφευχθεί με
τη λήψη κατάλληλων μέτρων προφύλαξης, όπως
αναφέρεται πιο κάτω:
α) Διατηρείτε σταθερή λαβή και με τα δύο χέρια
στο πριόνι και τοποθετείτε τους βραχίονές
σας ώστε να αντιτίθενται στις δυνάμεις
ανάδρασης. Τοποθετήστε το σώμα σας σε
μία από τις δύο πλευρές του πριονιού, αλλά
όχι σε ευθεία με τη λεπίδα. Η ανάδραση θα
μπορούσε να προκαλέσει αναπήδηση του
πριονιού προς τα πίσω, αλλά οι δυνάμεις
ανάδρασης μπορούν να ελεγχθούν από
το χειριστή, αν ληφθούν κατάλληλα μέτρα
προφύλαξης.
β) Αν η λεπίδα μαγκώσει ή αν διακόψετε για
οποιοδήποτε λόγο την κοπή, ελευθερώστε
τη σκανδάλη και κρατήστε το πριόνι
ακίνητο μέσα στο υλικό έως ότου η λεπίδα
σταματήσει τελείως να κινείται. Ποτέ μην
επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το πριόνι από
το τεμάχιο εργασίας ή να τραβήξετε προς
167
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
τα πίσω το πριόνι ενώ κινείται η λεπίδα,
αλλιώς μπορεί να προκληθεί ανάδραση.
Διερευνήστε και πάρτε διορθωτικά μέτρα για
να απαλείψετε το αίτιο του μαγκώματος της
λεπίδας.
γ) Όταν επανεκκινάτε τη λειτουργία ενός
πριονιού μέσα στο τεμάχιο εργασίας,
κεντράρετε τη λεπίδα πριονιού στην εντομή
και ελέγξτε ότι τα δόντια του πριονιού δεν
έχουν εισχωρήσει στο υλικό. Αν η λεπίδα
πριονιού μαγκώνει, μπορεί να κινηθεί
προς τα πάνω ή να τιναχτεί από το τεμάχιο
εργασίας καθώς επανεκκινάτε το πριόνι.
δ) Υποστηρίζετε μεγάλα φύλλα υλικού για να
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο να σφηνώσει
η λεπίδα και να προκληθεί ανάδραση. Τα
μεγάλα φύλλα τείνουν να κάμπτονται από το
ίδιο τους το βάρος. Υποστηρίγματα πρέπει
να τοποθετούνται κάτω από το φύλλο και
στις δύο πλευρές, κοντά στη γραμμή κοπής
και κοντά στην άκρη του φύλλου.
ε) Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες που δεν
είναι κοφτερές ή παρουσιάζουν ζημιά. Οι
ατρόχιστες ή κακορυθμισμένες λεπίδες
παράγουν στενή εντομή με αποτέλεσμα
υπερβολική τριβή, μάγκωμα της λεπίδας και
ανάδραση.
στ) Οι μοχλοί ασφάλισης ρύθμισης βάθους
λεπίδας και φαλτσογωνιάς πρέπει να
είναι σφιγμένοι και καλά στερεωμένοι πριν
κάνετε μια κοπή. Αν μετακινηθεί η ρύθμιση
της λεπίδας κατά την κοπή, μπορεί να
προκληθεί μάγκωμα και ανάδραση.
ζ) Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν
δημιουργείτε “κοπή βύθισης” σε
υπάρχοντες τοίχους ή άλλες τυφλές
περιοχές. Η προεξέχουσα λεπίδα μπορεί
να κόψει αντικείμενα που θα προκαλέσουν
ανάδραση.
Οδηγίες ασφαλείας για τον
κάτω προφυλακτήρα
α)
168
Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε ότι έχει
κλείσει σωστά ο κάτω προφυλακτήρας.
Μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι αν ο κάτω
προφυλακτήρας δεν κινείται ελεύθερα
και δεν κλείνει άμεσα. Ποτέ μη συσφίξετε
ή δέσετε τον κάτω προφυλακτήρα στην
ανοικτή θέση. Αν το πριόνι κατά λάθος
πέσει, μπορεί να στραβώσει ο κάτω
προφυλακτήρας. Ανυψώστε τον κάτω
προφυλακτήρα με τη λαβή ανάσυρσης
και βεβαιωθείτε ότι κινείται ελεύθερα και
δεν έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα ή
β)
γ)
δ)
οποιοδήποτε άλλο μέρος του εργαλείου, σε
όλες τις γωνίες και όλα τα βάθη κοπής.
Ελέγξτε τη λειτουργία του ελατηρίου του
κάτω προφυλακτήρα. Αν ο προφυλακτήρας
και το ελατήριο δεν λειτουργούν σωστά,
πρέπει να επισκευαστούν πριν τη χρήση.
Ο κάτω προφυλακτήρας μπορεί να
λειτουργεί βραδυκίνητα λόγω ζημιάς σε
εξαρτήματα, λόγω κολλωδών αποθέσεων ή
συσσώρευσης υπολειμμάτων.
Ο κάτω προφυλακτήρας θα πρέπει να
ανασύρεται χειροκίνητα μόνο για ειδικές
κοπές όπως “κοπές βύθισης” και “σύνθετες
κοπές”. Ανυψώστε τον κάτω προφυλακτήρα
από τη λαβή ανάσυρσης και μόλις η λεπίδα
εισέλθει στο υλικό, ο κάτω προφυλακτήρας
πρέπει να απελευθερωθεί. Για όλες τις άλλες
κοπές, ο κάτω προφυλακτήρας θα πρέπει
να λειτουργεί αυτόματα.
Πάντα να προσέχετε ο κάτω
προφυλακτήρας να καλύπτει τη λεπίδα πριν
αφήσετε το πριόνι στον πάγκο ή το δάπεδο.
Μια απροστάτευτη, ελεύθερα κινούμενη
λεπίδα θα προκαλέσει κίνηση του πριονιού
προς τα πίσω, κόβοντας οτιδήποτε στην
πορεία του. Να έχετε υπόψη σας το χρόνο
που χρειάζεται για να σταματήσει η λεπίδα
μετά την απελευθέρωση του διακόπτη.
Πρόσθετες προειδοποιήσεις
ασφαλείας για δισκοπρίονο
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες μεγαλύτερης ή
μικρότερης διαμέτρου από τη συνιστώμενη. Για
τα σωστή διαβάθμιση της λεπίδας ανατρέξτε
στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις λεπίδες που
καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, σε
συμμόρφωση με το πρότυπο EN 847-1.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λειαντικούς τροχούς
κοπής.
Λοιποί κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή των συσκευών
ασφαλείας, ορισμένοι κίνδυνοι δεν μπορούν ν’
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβες στην ακοή
– Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιωρούμενων
σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω παρελκομένων,
τα οποία θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της
χρήσης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
– Κίνδυνος τραυματισμού λόγω παρατεταμένης
χρήσης.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Σημάνσεις στο εργαλείο
Πάνω στο εργαλείο βρίσκονται οι παρακάτω
εικόνες:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά ακουστικά.
Να φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε μέταλλο.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας!
Παράδειγμα:
2010 XX XX
•
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για όλους τους φορτιστές
μπαταριών
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
και λειτουργίας για τους φορτιστές μπαταρίας
DE9130/DE9116.
• Πριν από τη χρήση του φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις
προειδοποιήσεων στο φορτιστή, τις μπαταρίες
και το προϊόν που χρησιμοποιεί τις μπαταρίες.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Οι ακροδέκτες φόρτισης έχουν τάση
230 volt. Μην αγγίζετε με αντικείμενα
που είναι αγωγοί ηλεκτρισμού. Μπορεί
να υποστείτε ηλεκτροπληξία.
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή οποιουδήποτε υγρού εντός
του φορτιστή. Ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για
τη μείωση του κινδύνου τραυματισμών,
φορτίζετε μόνο τις επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες της DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό συγκεκριμένες
συνθήκες, με το φορτιστή συνδεμένο
στην παροχή ηλεκτροδότησης,
οι εκτεθειμένες επαφές φόρτισης
εντός του φορτιστή ενδέχεται να
βραχυκυκλώσουν από την ύπαρξη
ξένου υλικού. Τα ξένα υλικά που
αποτελούν αγωγούς ηλεκτρικού
ρεύματος, συμπεριλαμβανομένων
μεταξύ άλλων άχυρου σιδήρου,
αλουμινόχαρτου ή οποιασδήποτε
συσσώρευσης μεταλλικών σωματιδίων,
θα πρέπει να διατηρούνται μακριά από
τις υποδοχές φόρτισης. Αποσυνδέετε
πάντα το φορτιστή από την παροχή
ηλεκτροδότησης, όταν δεν υπάρχει
μπαταρία στην υποδοχή φόρτισης.
Αποσυνδέετε το φορτιστή, προτού
επιχειρήσετε τον καθαρισμό του.
ΜΗΝ επιχειρείτε τη φόρτιση της μπαταρίας
με οποιουσδήποτε άλλους φορτιστές
εκτός απ’ αυτούς που αναφέρονται στο
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία είναι
ειδικά σχεδιασμένα έτσι, ώστε να λειτουργούν
μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για
καμία άλλη χρήση πέρα από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις
ενέχουν τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το καλώδιο από το φις και όχι από
το ίδιο το καλώδιο, όταν αποσυνδέετε το
φορτιστή. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο τυχόν
ζημιάς στο βύσμα και το καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται σε
θέση όπου δεν μπορείτε να το πατήσετε,
να σκοντάψετε σε αυτό ή να υποστεί
οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά.
169
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης,
εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης
ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
στο επάνω μέρος του φορτιστή και μην
τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να καλύψει
τις γρίλιες εξαερισμού και να προκαλέσει
εσωτερική υπερθέρμανση. Τοποθετείτε το
φορτιστή σε θέση μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής εξαερίζεται
μέσω εγκοπών στο επάνω και κάτω τμήμα του
περιβλήματος.
• Μην λειτουργείτε το φορτιστή με καλώδιο
ή φις ηλεκτροδότησης που έχει υποστεί
ζημιά — αλλά αντικαταστήστε τα αμέσως.
• Μην λειτουργείτε το φορτιστή, εάν έχει
υποστεί απότομο χτύπημα, έχει πέσει κάτω
ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά.
Προσκομίστε τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
συντήρησης.
• Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή.
Προσκομίστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο συντήρησης, όταν απαιτείται
συντήρηση ή επισκευή του. Τυχόν
λανθασμένη συναρμολόγηση ενδέχεται να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα,
προτού επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό του. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της μπαταρίας
δεν θα μειώσει αυτό τον κίνδυνο.
• Μην επιχειρείτε ΠΟΤΕ να συνδέσετε μεταξύ
τους 2 φορτιστές.
• Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος για
να λειτουργεί με τυπική ηλεκτρική ισχύ
παρεχόμενη από οικιακό ρεύμα 230 V. Μην
επιχειρήσετε να τον χρησιμοποιήσετε με
οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει για
τον φορτιστή οχημάτων.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DE9130 και DE9116 δέχονται
μπαταρίες 7,2–18 V NiCd ή NiMH.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν προσαρμογή και
είναι σχεδιασμένοι για εύκολη λειτουργία.
170
Διαδικασία φόρτισης
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Οι ακροδέκτες φόρτισης έχουν τάση
230 volt. Μην αγγίζετε με αντικείμενα
που είναι αγωγοί ηλεκτρισμού.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
1. Συνδέστε τον φορτιστή (j) σε μία κατάλληλη
έξοδο πριν εισαγάγετε το σετ μπαταριών.
2. Εισαγάγετε το σετ μπαταριών στο φορτιστή.
Θα αναβοσβήνει συνεχώς η κόκκινη λυχνία
(φόρτισης), καθορίζοντας ότι έχει αρχίσει ο
κύκλος φόρτισης.
3. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι
η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, όταν παραμένει
συνεχώς αναμμένη. Το σετ μπαταριών
έχει φορτιστεί πλήρως και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αμέσως ή να παραμείνει μέσα
στο φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλιστεί η μέγιστη
απόδοση και διάρκεια ζωής των μπαταριών
NiCd, NiMH και Li-Ion, φορτίστε την μπαταρία επί
τουλάχιστον 10 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
Διαδικασία φόρτισης
Αναφερθείτε στον παρακάτω πίνακα για την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
φορτίζει
πλήρης φόρτιση
– – – – – –
–––––––––––
καθυστέρηση θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
––– – ––– –
αντικατάσταση της
μπαταρίας
πρόβλημα
•••••••••••
•• •• •• ••
Αυτόματη ανανέωση
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης θα
εξισορροπήσει ή θα αντισταθμίσει τις ανεξάρτητες
κυψέλες της μπαταρίας στη μέγιστη χωρητικότητά
τους. Οι μπαταρίες πρέπει να ανανεώνονται
εβδομαδιαίως ή κάθε φορά που η μπαταρία δεν
έχει πια την ίδια απόδοση.
Για να ανανεώσετε τη μπαταρία, τοποθετήστε τη
μπαταρία στο φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε τη
μπαταρία στο φορτιστή για τουλάχιστον
8 ώρες.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Καθυστέρηση θερμής/ψυχρής
μπαταρίας
Εάν ο φορτιστής εντοπίσει μια μπαταρία που είναι
πολύ θερμή ή ψυχρή, θα ενεργοποιήσει αυτόματα
μια καθυστέρηση θερμής/ψυχρής μπαταρίας,
καθυστερώντας έτσι τη φόρτιση, έως ότου η
μπαταρία φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία. Ο
φορτιστής θα αλλάξει τότε αυτόματα λειτουργία, σε
λειτουργία φόρτισης. Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει
τη μέγιστη διάρκεια ζωής για τη μπαταρία.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-ION
Οι μπαταρίες Li-Ion διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό
σύστημα προστασίας που προστατεύει την
μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την
μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για όλες τις μπαταρίες
Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πακέτα
μπαταριών, βεβαιωθείτε να συμπεριλάβετε στην
παραγγελία σας τον αριθμό καταλόγου και την
τάση λειτουργίας. Συμβουλευτείτε τον πίνακα
στο τέλος αυτού του εγχειριδίου για πληροφορίες
σχετικά με τη συμβατότητα φορτιστών και πακέτων
μπαταριών.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένο, όταν
το αποσυσκευάζετε. Πριν από τη χρήση του
πακέτου μπαταριών και του φορτιστή, διαβάστε
τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. Κατόπιν,
ακολουθήστε τις περιγραφόμενες διαδικασίες
φόρτισης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη λειτουργείτε ή χρησιμοποιείτε
οποιαδήποτε μπαταρία σε χώρους με
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως παρουσία
εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή σκόνης. Η
εισαγωγή ή αφαίρεση της μπαταρίας από το
φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των ατμών.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε φορτιστές
DEWALT.
• ΜΗΝ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και τις μπαταρίες σε μέρη όπου
η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ή
να ξεπεράσει τους 40 °C (105 °F) (όπως
έξω από υπόστεγα ή μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε
ποτέ να ανοίξετε την μπαταρία για
οποιονδήποτε λόγο. Εάν η θήκη της
μπαταρίας έχει σπάσει ή έχει υποστεί
ζημιά, μην την εισάγετε στον φορτιστή.
Μη συνθλίβετε, μη ρίχνετε κάτω και
μην καταστρέφετε την μπαταρία.
Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή
τον φορτιστή εάν υποστεί απότομο
χτύπημα, πτώση ή εάν πατηθεί από
όχημα ή εάν υποστεί άλλου είδους
φθορά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ.
διάτρηση με καρφί, χτύπημα με
σφυρί, πάτημα). Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένες
μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην
μπαταρία, αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ (NICD) Η
ΝΙΚΕΛΙΟΥ
ΥΔΡΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (NIMH)
• Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία, έστω κι
αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί
πλήρως. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί, εάν
εκτεθεί σε φωτιά.
• Ενδέχεται να παρουσιαστεί μια μικρή
διαρροή υγρού από τους συσσωρευτές
της μπαταρίας κάτω από συνθήκες
υπερβολικής χρήσης ή θερμοκρασίας.
Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
Παρόλα αυτά, εάν σπάσει το εξωτερικό
προστατευτικό κάλυμμα:
α. Σε περίπτωση που το υγρό της μπαταρίας
έλθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε
αμέσως με σαπούνι και νερό για μερικά
λεπτά.
β. Σε περίπτωση που το υγρό της μπαταρίας
εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως
με καθαρό νερό για τουλάχιστον
10 λεπτά και αναζητήστε αμέσως ιατρική
171
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
βοήθεια. (Ιατρική σημείωση: Το υγρό
αποτελεί διάλυμα 25-35% υδροξειδίου του
καλίου.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION)
• Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία, έστω κι
αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί
πλήρως. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί, εάν
εκτεθεί σε φωτιά. Όταν οι μπαταρίες ιόντων
λιθίου καίγονται, δημιουργούνται τοξικά αέρια
και υλικά.
• Αν τα περιεχόμενα της μπαταρίας έλθουν
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
με σαπούνι και νερό. Αν το υγρό της
μπαταρίας εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετέ
τα με άφθονο νερό για 15 λεπτά, μέχρι
να υποχωρίσει ο ερεθισμός. Αν χρειάζεται
ιατρική παρακολούθηση, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μείγμα υγρών
οργανικών ανθράκων και αλάτων λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των ανοιχτών μπαταριών
ενδέχεται να προκαλέσουν αναπνευστικά
προβλήματα. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Σε
περίπτωση που τα συμπτώματα επιμείνουν,
αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να εκραγεί, αν εκτεθεί σε
φωτιά ή σπινθήρα.
Καπάκι της μπαταρίας (εικ. 2)
Διατίθεται προστατευτικό καπάκι μπαταρίας για την
προστασία των ακροδεκτών της μπαταρίας που
δεν χρησιμοποιείται. Εάν δεν τοποθετήσετε αυτό
το προστατευτικό καπάκι, τυχόν χαλαρά μεταλλικά
αντικείμενα θα μπορούσαν να βραχυκυκλώσουν
τις επαφές, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς και
ζημιά στη μπαταρία.
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι της
μπαταρίας, προτού τοποθετήσετε τη μπαταρία
στο φορτιστή ή στο εργαλείο
(εικ. B).
2. Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι πάνω
από τις επαφές αμέσως μετά την αφαίρεση
της μπαταρίας από το φορτιστή ή το εργαλείο
(εικ. B).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε
ότι το προστατευτικό καπάκι της
μπαταρίας είναι τοποθετημένο, προτού
αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε τη
μπαταρία που έχετε αφαιρέσει.
172
Σετ μπαταριών
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Το DW934 λειτουργεί με πακέτα μπαταριών των
18 V.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες Li-Ion πρέπει
να είναι πλήρως φορτισμένες όταν
αποθηκεύονται.
2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα
προξενήσει βλάβη στην μπαταρία ή το
φορτιστή. Υπό κατάλληλες συνθήκες, η
αποθήκευση μπορεί να διαρκέσει για έως και
5 έτη.
Ετικέτες στο φορτιστή και τη
μπαταρία
Εκτός από τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται σε
αυτό το εγχειρίδιο, οι ετικέτες στο φορτιστή και η
μπαταρία έχουν τις ακόλουθες ενδείξεις:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από
τη χρήση.
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση θερμής/ψυχρής
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αντικείμενα που είναι
αγωγοί ηλεκτρισμού.
Μη φορτίζετε μπαταρίες που έχουν
υποστεί ζημιά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες της
DEWALT, καθώς διαφορετικές μπαταρίες
ενδέχεται να υποστούν διαρροή
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε νερό.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(on/off)
Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν
ελαττωματικά καλώδια
b. Κουμπί απασφάλισης
c. Μπροστινή λαβή
d. Παράθυρο παρατήρησης
Φορτίζετε μόνο σε περιβάλλον με
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Απορρίψτε τη μπαταρία φροντίζοντας
για την προστασία του περιβάλλοντος.
e. Δείκτης εντομής
f. Κάτω προφυλακτήρας
g. Μοχλός ανάσυρσης κάτω προφυλακτήρα
h. Πέδιλο πριονιού
i. Κουμπί ρύθμισης βάθους
Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες NiMH,
NiCd+ και Li-Ion.
j. Πακέτο μπαταριών
k. Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
l. Φορτιστής
Φορτίζει πακέτα μπαταριών NiMH και
NiCd.
m. Δείκτης φόρτισης (κόκκινος)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Φορτίζει πακέτα μπαταριών Li-Ion.
Δείτε τα τεχνικά δεδομένα για το χρόνο
φόρτισης.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
1 Δισκοπρίονο μετάλλου
1 Λεπίδα πριονιού
1 Κλειδί Άλεν
2 Πακέτα μπαταριών [DW934K2(H)]
1 Φορτιστή μπαταριών [DW934K2(H)]
1 Κιβώτιο μεταφοράς
1 εγχειρίδιο οδηγιών
1 σχεδιάγραμμα σε μεγέθυνση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σετ μπαταριών και οι φορτιστές
δεν παρέχονται με τα μοντέλα Ν.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιά σε εργαλεία,
εξαρτήματα ή παρελκόμενα, που μπορεί
να έχει συμβεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε επαρκή χρόνο, για να διαβάσετε
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο, προτού
θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία.
Το δισκοπρίονό σας μετάλλου DEWALT έχει
σχεδιαστεί για την κοπή μεταλλικών υλικών
διαφόρων σχημάτων: σωλήνων νερού και αερίου,
σιδηρογωνιών, προφίλ U, ράβδων T, μπουλονιών
κλπ.
Με χρήση της κατάλληλης λεπίδας κοπής μπορεί
να κόψει ανθρακοχάλυβα θερμής και ψυχρής
έλασης, δομικούς χάλυβες σύμφωνα με το DIN
1700 (ST33, ST37-2). Αυτό το εργαλείο δεν
προορίζεται για χρήση σε μη σιδηρούχα μέταλλα,
ανοξείδωτο χάλυβα, συνθετικά υλικά ή χυτοσίδηρο,
τούβλα, πλακίδια ή κεραμικά υλικά. Το εργαλείο
αυτό δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί για κοπή
τεμαχίων εργασίας από μαγνήσιο.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με
την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτά τα δισκοπρίονα είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά να έρθουν σ’ επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επιτήρηση, όταν αυτό το
εργαλείο χρησιμοποιείται από άπειρους χρήστες.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ έχει σχεδιαστεί μόνο για μία
συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Να φροντίζετε
πάντα, ώστε η τάση του σετ μπαταριών να
173
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας τεχνικών
χαρακτηριστικών. Να φροντίζετε επίσης, ώστε η
τάση στο φορτιστή σας να αντιστοιχεί στην τάση
της πρίζας ηλεκτροδότησης.
Ο φορτιστής DEWALT έχει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο EN
60335, συνεπώς δεν απαιτείται καλώδιο
γείωσης.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο
που διατίθεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών της DEWALT.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καλώδιο
επέκτασης εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για την ισχύ εισόδου του φορτιστή σας
(δείτε τα τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
αγωγού είναι
1 mm2. Το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Κατά τη χρησιμοποίηση ενός εξελίκτρου καλωδίων,
ξετυλίξτε πάντα το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη
συναρμολόγηση και ρύθμιση,
αφαιρείτε πάντα το σετ μπαταριών.
Απενεργοποιείτε πάντα (διακόπτης
σε θέση off) το εργαλείο πριν από την
τοποθέτηση ή την αφαίρεση του σετ
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο σετ μπαταριών και φορτιστές της
DEWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση
του σετ μπαταριών από το
εργαλείο
(εικ. 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφαιρέστε το σετ
μπαταριών, προτού προβείτε σε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή αφαιρέσετε/
εγκαταστήσετε παρελκόμενα ή
εξαρτήματα. Τυχόν απροσδόκητη
εκκίνηση ενδέχεται να προκαλέσει
τραυματισμό.
174
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία (j) είναι
πλήρως φορτισμένη.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε τη βάση του εργαλείου με την
εγκοπή μέσα στη χειρολαβή του εργαλείου
(εικ. 2).
2. Τοποθετήστε το σετ μπαταριών μέσα στη
χειρολαβή, έως ότου ασφαλίσει και ακουστεί ο
χαρακτηριστικός ήχος ασφάλισης.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε τα πλήκτρα απελευθέρωσης της
μπαταρίας (k) και τραβήξτε με δύναμη το σετ
μπαταριών από τη χειρολαβή του εργαλείου.
2. Τοποθετήστε το σετ μπαταριών στο φορτιστή,
όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο τμήμα
αυτού του εγχειριδίου.
Ρύθμιση του βάθους κοπής
(εικ. 1, 3)
1. Ξεσφίξτε το κουμπί ρύθμισης βάθους (i).
2. Μετακινήστε το πέδιλο (h) ώστε να αποκτήσετε
το σωστό βάθος κοπής.
3. Ξεσφίξτε το κουμπί ρύθμισης βάθους (i).
4. Για καλύτερα αποτελέσματα, επιτρέψτε στη
λεπίδα πριονιού να προεξέχει από το τεμάχιο
εργασίας κατά περίπου 3 mm (ανατρέξτε στο
ένθετο της εικόνας 3).
Αντικατάσταση της λεπίδας
πριονιού (εικ. 4, 5)
1. Συμπλέξτε το κουμπί ασφάλισης λεπίδας
(o) και ξεβιδώστε τη βίδα (p) σύσφιξης της
λεπίδας περιστρέφοντάς τη δεξιόστροφα με
το κλειδί Άλεν που παρέχεται μαζί με το
εργαλείο.
2. Ανασύρετε τον κάτω προφυλακτήρα (f) της
λεπίδας με το μοχλό (g) και αντικαταστήστε τη
λεπίδα. Επανατοποθετήστε τις ροδέλες (q) στη
σωστή θέση.
3. Ελέγξτε την κατεύθυνση περιστροφής της
λεπίδας.
4. Βιδώστε με το χέρι τη βίδα (p) σύσφιξης της
λεπίδας για να συγκρατήσετε τη ροδέλα στη
θέση της.
5. Περιστρέψτε αριστερόστροφα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
6. Πιέστε το κουμπί (o) ασφάλισης λεπίδας ενώ
περιστρέφετε τον άξονα έως ότου η λεπίδα
σταματήσει να περιστρέφεται.
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1)
7. Σφίξτε καλά τη βίδα σύσφιξης της λεπίδας
χρησιμοποιώντας το κλειδί Άλεν.
Για λόγους ασφαλείας, ο διακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (a) διαθέτει
κουμπί απασφάλισης(b).
ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταριών σας
είναι (πλήρως) φορτισμένο.
• Βεβαιωθείτε ότι οι προφυλακτήρες έχουν
τοποθετηθεί σωστά. Ο προφυλακτήρας της
λεπίδας πριονιού πρέπει να είναι στην κλειστή
θέση.
• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα πριονιού
περιστρέφεται στην κατεύθυνση του βέλους
στη λεπίδα.
• Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά φθαρμένες
λεπίδες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε ΠΑΝΤΑ τις
οδηγίες ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 7)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται να
έχετε ένα χέρι στην μπροστινή λαβή (c) και το άλλο
χέρι στην κύρια λαβή (s).
1. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (b) για να
απασφαλίσετε το εργαλείο.
2. Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο,
πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης (a). Μόλις ελευθερωθεί ο
διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης,
ο διακόπτης απασφάλισης ενεργοποιείται
αυτόματα για να εμποδίσει αθέλητη έναρξη
λειτουργίας του μηχανήματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη ενεργοποιείτε
ή απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν
η λεπίδα πριονιού αγγίζει το τεμάχιο
εργασίας ή άλλα υλικά.
Καθοδήγηση του εργαλείου
(εικ. 6)
1. Στερεώστε το τεμάχιο εργασίας με σύσφιξη
όσο το δυνατόν πιο κοντά στη γραμμή κοπής.
Πάντα προσπαθείτε να συσφίγγετε το τεμάχιο
εργασίας με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείτε
τον αριθμό δοντιών που κόβουν το υλικό.
Για βέλτιστα αποτελέσματα, συσφίγγετε το
τεμάχιο εργασίας με το κάτω μέρος προς τα
πάνω.
2. Κρατάτε το εργαλείο όπως περιγράφεται στην
ενότητα Σωστή τοποθέτηση των χεριών.
Κρατάτε το πέδιλο (h) σταθερά σε επαφή με
το τεμάχιο εργασίας. Επιτρέπετε στη λεπίδα
να κόβει ελεύθερα. Μην ασκείτε άσκοπη
δύναμη. Αν το τεμάχιο εργασίας αρχίσει να
δονείται, σημαίνει ότι ασκείτε υπερβολική
δύναμη για τη δράση κοπής και θα πρέπει να
επιβραδύνετε την ταχύτητα προώθησης.
3. Χρησιμοποιήστε το δείκτη εντομής (e) για να
ακολουθήσετε τη γραμμή που έχει σχεδιαστεί
πάνω στο τεμάχιο εργασίας. Ο δείκτης
εντομής ευθυγραμμίζεται με την αριστερή
(εξωτερική) πλευρά της λεπίδας πριονιού.
Χρησιμοποιείτε το παράθυρο παρατήρησης
(d) για να βλέπετε τη
δράση κοπής.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
175
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφαιρέστε το
σετ μπαταριών προτού προβείτε
σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή αφαιρέσετε/εγκαταστήσετε
παρελκόμενα ή εξαρτήματα. Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής δεν μπορεί να επισκευαστεί από
το χρήστη. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα εντός
του φορτιστή που μπορεί να συντηρηθούν ή
επισκευαστούν από το χρήστη.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό
αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’
αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
176
Οδηγιες Καθαρισμου Του
Φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση
που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε κατάλογο
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων συντήρησης
της DEWALT, καθώς και πλήρεις λεπτομέρειες
για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και
πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το
εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες Li-Ion, NiCd και NiMH είναι
ανακυκλώσιμες. Προσκομίστε τις στον
τοπικό σας αντιπρόσωπο ή σε τοπικό
κέντρο ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες που
έχουν συλλεχθεί θα ανακυκλωθούν ή θα
απορριφθούν με τον κατάλληλο τρόπο.
177
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
178
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com
179
180
181
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N049336
04/10
Download PDF

advertising