DeWalt DW934 CIRCULAR SAW instruction manual

DeWalt DW934 CIRCULAR SAW instruction manual
559122 - 46 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW934
b
c
Obr. 1
a
s
d
e
g
f
k
j
l
m
2
h
i
j
Obr. 2
n
j
n
j
Obr. 3
3
Obr. 5
Obr. 4
g
o
f
Obr. 6
p
g
q
r
Obr. 7
s
c
4
KOTOUČOVÁ PILA NA KOV
DW934
Blahopřejeme Vám!
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní použití nářadí. Je-li ovšem nářadí použito
pro různé aplikace s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li prováděna jeho
nedostatečná údržba, velikost vibrací
může být odlišná. Tak se může během
celkové práce doba působení vibrací
na obsluhu značně prodloužit.
Odhad míry působení vibrací na obsluhu by měl také počítat s dobou, kdy
je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu
naprázdno. Během celkové pracovní
doby se tak může doba působení vibrací na obsluhu značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací, jako jsou: údržba nářadí a jeho příslušenství, udržování rukou v teple, organizace způsobů práce.
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Výkon
Otáčky naprázdno
Průměr pilového
kotouče
Hloubka řezu
Tloušťka pilového
kotouče
Průměr upínacího
otvoru
Hmotnost (bez
akumulátoru)
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
W
min-1
mm
DW934
18
1
315
3 100
173
mm
mm
61
1,4
mm
20
V
kg
3,85
dB(A)
dB(A)
103
4,1
dB(A)
dB(A)
114
4,1
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napájecí
VDC
napětí
Kapacita
Ah
Hmotnost
kg
DE9096
NiMH
18
DE9503
NiMH
18
2,4
1,0
2,6
1,0
Nabíječka
DE9116
DE9130
230
230
Napětí sítě
VAC
Typ akumulátoru NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Přibližná doba
60
30
nabíjení min
(akumulá- (akumulátor 2,0 Ah) tor 2,0 Ah)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah =
m/s2
< 2,5
ah
1,5
Odchylka K
m/s2
Hmotnost
Pojistky:
Nářadí 230 V
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745
a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tato hodnota může být použita pro předběžný odhad vibrací působících
na obsluhu.
5
kg
0,4
0,52
10 A v napájecí síti
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
19.09.2009
NEBEZPEČÍ: OZNAČUJE BEZPROSTŘEDNĚ hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, povede
k způsobení vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika
zranění si přečtěte tento návod k obsluze.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k vážnému nebo
smrtelnému zranění.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
pro práci s elektrickým nářadím
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, může vést k lehkému nebo
středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se způsobením zranění,
který, není-li mu zabráněno, může vést
k poškození zařízení.
VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené akumulátorem (bez napájecího kabelu).
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
Směrnice pro strojní zařízení
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý
a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení
hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
DW934
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že
tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
6
b)
c)
d)
e)
f)
Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.
Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li
do elektrického nářadí voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte
napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
d)
e)
f)
g)
trolujte, zda je vypnutý hlavní spínač.
Přenášení elektrického nářadí s prstem
na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní
spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče
nebo seřizovací přípravky. Seřizovací
klíče ponechané na nářadí mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Tak je umožněna lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro připojení odsávacího zařízení, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte
elektrické
nářadí.
Používejte pro prováděnou práci
správný typ nářadí. Při použití správného typu elektrického nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu,
aby bylo toto nářadí použito osobami,
které nejsou seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému
úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku.
Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných
podmínkách, snižují riziko poranění
osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením akumulátoru a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkon-
7
e)
f)
g)
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti,
které mohou ovlivnit chod nářadí.
Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej
před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky nástrojů atd., používejte podle
těchto pokynů a berte v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci,
kterou budete provádět. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
DOPLŇKOVÉ ZVLÁŠTNÍ
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Bezpečnostní pokyny pro
všechny pily
a)
b)
c)
5) POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka určená pro určitý
druh akumulátoru může být nebezpečná
při nabíjení jiného typu akumulátoru.
b) Používejte výhradně akumulátory
doporučené výrobcem nářadí. Použití
jiných typů akumulátorů může způsobit
vznik požáru nebo zranění.
c) Pokud akumulátor nepoužíváte, uložte jej mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky,
mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo
jiné drobné kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování jeho kontaktů. Zkratování kontaktů akumulátoru může vést ke vzniku spálenin nebo
požáru.
d) V nevhodných podmínkách může
z akumulátoru unikat kapalina.
Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně
potřísníte, zasažené místo omyjte
vodou. Dostane-li se kapalina očí,
zasažené místo opláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z akumulátoru může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
d)
e)
f)
g)
h)
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně
8
NEBEZPEČÍ: Nevkládejte ruce
do prostoru řezu a nepřibližujte je
ke kotouči. Druhou ruku položte na přídavnou rukojeť nebo na kryt motoru.
Je-li kotoučová pila držena oběma rukama, nemůže dojít k jejich pořezání pilovým
kotoučem.
Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt
vás nemůže chránit před pilovým kotoučem pod obrobkem.
Upravte hloubku řezu podle tloušťky
obrobku. Při provádění řezu by neměla
být pod obrobkem vidět celá výška ozubení pilového kotouče.
Nikdy nedržte odřezávanou část obrobku v ruce a nepokládejte si ji přes nohu.
Upněte si obrobek do stabilního svěráku. Správné upnutí a podepření obrobku
je velmi důležité z hlediska minimalizace
ohrožení obsluhy, ohybu kotouče nebo
ztráty ovladatelnosti.
Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými
vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické nářadí vždy za izolované části. Při kontaktu s „živým“ vodičem se nechráněné kovové části nářadí
stanou také „živé“ a obsluha utrpí zásah
elektrickým proudem.
Při provádění podélných řezů vždy používejte pravítko nebo přímé hranové
vodítko. Tímto způsobem zvýšíte přesnost řezu a snížíte riziko ohybu pilového
kotouče.
Vždy používejte pilové kotouče správné velikosti a tvaru upínacího otvoru
(kruhový nebo hranatý). Pilové kotouče
s otvory, které neodpovídají montážnímu
úchytu na pile, se budou otáčet excentricky, což způsobí ztrátu ovladatelnosti nářadí.
Nikdy nepoužívejte poškozené nebo
nesprávné podložky a šrouby pilových
kotoučů. Podložky a upínací šrouby byly
zkonstruovány přímo pro vaši kotoučo-
vou pilu, což zaručuje její optimální výkon
a bezpečnost jejího provozu.
i) Postavte se na jednu nebo druhou stranu pilového kotouče, nikdy nestůjte
v ose pilového kotouče. ZPĚTNÝ RÁZ
může způsobit odskočení pily směrem dozadu (viz „Příčiny zpětného rázu a jeho
prevence z pohledu obsluhy“).
j) UPOZORNĚNÍ: Po vypnutí kotouče ještě
chvíli dobíhají. Mohlo by dojít k vážnému
úrazu.
k) Vyvarujte se řezání materiálů s hřebíky.
Proveďte kontrolu a před řezáním z řeziva odstraňte všechny hřebíky.
c)
Příčiny zpětného rázu a jeho
prevence z pohledu obsluhy
–
–
–
d)
Zpětný ráz je okamžitou reakcí na sevření
kotouče, odskočení nebo vychýlení pilového kotouče, které způsobí neočekávané
vyskočení kotoučové pily z obrobku směrem k obsluze.
Pokud dojde k přiskřípnutí kotouče nebo
k jeho zablokování v zářezu, kotouč se
zasekne a reakce motoru odmrští kotoučovou pilu rychle zpět, směrem k obsluze.
Dojde-li ke zkroucení kotouče nebo k jeho
vychýlení v řezu, zuby na zadní části kotouče se mohou zarýt do horního povrchu
dřeva, což způsobí vyhození kotouče ze
zářezu a vyskočení kotoučové pily směrem k obsluze.
e)
f)
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití
pily nebo nesprávných pracovních postupů
nebo provozních podmínek. Tomuto jevu
můžete zabránit, budete-li dodržovat níže uvedené pokyny:
g)
k úplnému zastavení pilového kotouče.
Dokud je pilový kotouč v pohybu, nikdy
se nepokoušejte vyjmout pilu z obrobku nebo ji táhnout zpět, protože by
mohlo dojít k zpětnému rázu. Prozkoumejte příčiny blokování pilového kotouče
a proveďte opatření, aby byly tyto příčiny
odstraněny.
Zahajujete-li znovu řez v obrobku, srovnejte pilový kotouč v zářezu a zkontrolujte, zda se zuby pilového kotouče
nedotýkají materiálu obrobku. Dojde-li
po spuštění pily k zaseknutí zubů pilového
kotouče, může dojít k pohybu pily směrem
nahoru nebo k zpětnému rázu.
Velké panely si vždy řádně podepřete,
aby bylo minimalizováno riziko sevření pilového kotouče a riziko zpětného
rázu. Velké panely mají tendenci se prohýbat působením vlastní hmotnosti. Podpěry
musí být umístěny pod panelem na obou
stranách v blízkosti čáry řezu a v blízkosti
hrany panelu.
Nepoužívejte tupé nebo poškozené kotouče. Tupé nebo nesprávně upnuté kotouče vytváří úzký řez, což způsobuje nadměrné tření, zasekávání kotouče a zpětné
rázy.
Zajišťovací páky hloubky řezu a šikmých řezů musí být před zahájením
řezu řádně utaženy a zajištěny. Dojdeli při provádění řezu k posuvu, může dojít
k zaseknutí pilového kotouče nebo k zpětnému rázu.
Provádíte-li zářezy do stěn nebo do jiných ploch, buďte velmi opatrní. Vyčnívající kotouč může proříznout objekty,
které mohou způsobit zpětný ráz.
Bezpečnostní pokyny pro spodní
kryt
a) Držte pilu pevně oběma rukama a mějte
ruce v takové poloze, abyste byli stále
připraveni kompenzovat síly zpětného
rázu. Postavte se na jednu nebo druhou stranu pilového kotouče, nikdy
nestůjte v ose pilového kotouče. Zpětný
ráz může způsobit odskočení pily směrem
dozadu, ale budete-li dodržovat uvedené
pokyny, obsluha může síly zpětného rázu
eliminovat.
b) Dojde-li z jakéhokoli důvodu k zablokování pilového kotouče nebo k přerušení
řezu, uvolněte hlavní spínač a držte pilu
bez pohybu v materiálu, dokud nedojde
a) Před každým použitím pily zkontrolujte
správnou funkci zavírání spodního krytu. Nepohybuje-li se spodní kryt volně
a nedochází-li k jeho okamžitému zavírání, pilu nepoužívejte. Nikdy žádným
způsobem nepřipevňujte spodní kryt
v otevřené poloze. Dojde-li k náhodnému
pádu pily, může dojít k ohybu spodního
krytu. Zvedněte spodní kryt opatřený zatahovací rukojetí a ujistěte se, zda se volně
pohybuje a zda se v žádném směru nedotýká pilového kotouče nebo jiné části pily.
9
Štítky na nářadí
b) Zkontrolujte funkci pružiny spodního
krytu. Nepracuje-li kryt nebo pružina správně, musí být před zahájením
práce provedena jejich oprava. Pohyb
spodního krytu může být pomalý v důsledku poškozených částí, usazenin a nahromaděných nečistot.
c) Spodní kryt může být ručně zasunut
pouze u speciálních řezů jako jsou "zářezy" a "složené řezy". Zvedněte spodní kryt pomocí rukojeti a jakmile pilový kotouč vnikne do materiálu, musíte
spodní kryt uvolnit. U všech ostatních
typů řezů by měl spodní kryt pracovat automaticky.
d) Vždy dbejte na to, aby před položením
pily na pracovní stůl nebo na podlahu spodní kryt zakryl pilový kotouč.
Nechráněný a dobíhající pilový kotouč
způsobí pohyb pily a přeřízne materiály
nacházející se v dráze jeho pohybu. Pamatujte na to, že po uvolnění hlavního
spínače chvíli trvá, než dojde k úplnému
zastavení pilového kotouče.
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Pouze k řezání kovu.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí, který vytváří montážní
spoj mezi nářadím a akumulátorem.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny pro
všechny nabíječky
Další bezpečnostní pokyny pro
kotoučové pily
•
•
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro nabíječky DE9130 a DE9116.
Nepoužívejte kotouče větších nebo menších průměrů, než je doporučeno. Parametry řezného nástroje jsou uvedeny
v technických údajích. Používejte pouze
kotouče specifikované v tomto návodu
k obsluze, které splňují požadavky normy
EN 847-1.
Nikdy nepoužívejte rozbrušovací kotouče.
• Před použitím nabíječky si přečtěte
všechny pokyny a výstražná upozornění
nacházející se na nabíječce, akumulátoru
a na výrobku, který tento akumulátor používá.
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného úrazu
elektrickým proudem. Na nabíjecích
svorkách nabíječky je napětí 230 V.
Nepokoušejte se kontakty akumulátorů
propojovat vodivými předměty. Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Ostatní rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní
zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být
vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko nehody způsobené nekrytou částí
pohybujícího se řezného kotouče.
– Riziko poranění při výměně řezné frézy.
– Riziko vdechování škodlivého prachu z řezaného materiálu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím nářadí.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dbejte na to, aby se
do nabíječky nedostala žádná tekutina. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.
10
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení. Z důvodu omezení rizika způsobení zranění
nabíjejte pouze akumulátory DEWALT
které jsou k nabíjení určeny. Ostatní
typy akumulátorů mohou prasknout,
což může vést k zranění nebo ke hmotným škodám.
•
UPOZORNĚNÍ: V určitých podmínkách, kdy je nabíječka připojena k napájecímu napětí, může dojít ke zkratování nabíjecích kontaktů uvnitř
nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé
předměty a materiály, jako jsou ocelová
vlna (drátěnka), hliníkové fólie nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí dostat
do vnitřního prostoru nabíječky. Není-li
v úložném prostoru nabíječky umístěn
žádný akumulátor, vždy odpojte napájecí kabel nabíječky od sítě. Dříve než
budete provádět čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet akumulátory pomocí jiné nabíječky, než jsou
nabíječky uvedené v tomto návodu. Nabíječka i akumulátory jsou specificky navrženy tak, aby mohly pracovat dohromady.
Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné jiné použití, než je nabíjení akumulátorů DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte nabíječku dešti nebo sněhu.
Při odpojování nabíječky ze zásuvky ji
vždy odpojte uchopením za zástrčku
a netahejte za napájecí kabel. Tímto
způsobem zabráníte poškození zástrčky
a napájecího kabelu.
Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali o něj a aby nedocházelo k jeho
poškození nebo nadměrnému zatížení..
Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Nepokládejte na nabíječku žádné předměty a neumísťujte nabíječku na měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku
•
•
na taková místa, která jsou mimo dosah
zdrojů tepla. Odvod tepla z nabíječky je
prováděn přes drážky v horní a spodní
části krytu nabíječky.
Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu poškozených částí.
Nepoužívejte
nabíječku,
došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému servisu.
Neprovádějte demontáž nabíječky. Jeli nutné provedení opravy nebo údržby, svěřte tento úkon autorizovanému
servisu. Nesprávně provedená opětovná
montáž může vést k způsobení požáru
nebo k úrazu elektrickým proudem.
Před čištěním nabíječku vždy odpojte od elektrické sítě. Tímto způsobem
omezíte riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí akumulátoru z nabíječky
toto riziko nesníží.
NIKDYse nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
Nabíječka je určena pro použití se standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným napájecím napětím. Tato nabíječka
není určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječky DE9130 a DE9116 mohou nabíjet akumulátory NiCd nebo NiMH s napětím
od 7,2 do 18 V.
Tyto nabíječky nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného úrazu
elektrickým proudem. Na nabíjecích
svorkách nabíječky je napětí 230 V.
Nepokoušejte se kontakty akumulátorů propojovat vodivými předměty.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo smrtelného úrazu.
11
POUZE PRO AKUMULÁTORY TYPU LI-ION
Akumulátory Li-Ion jsou vybaveny systémem
elektronické ochrany, která je chrání před přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
1. Před vložením akumulátoru do nabíječky
zapojte napájecí kabel nabíječky (l) do zásuvky elektrické sítě.
2. Vložte akumulátor do nabíječky. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Akumulátor
je zcela nabit a může být okamžitě použit
nebo může být ponechán v nabíječce.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Pokud se tak
stane, vložte akumulátor Li-Ion do nabíječky
a nechejte jej zcela nabít.
Důležité bezpečnostní pokyny pro
všechny akumulátory
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální výkonnosti a životnosti akumulátorů NiCd,
NiMH a Li-Ion je nabíjejte před prvním použitím nejméně po dobu 10 hodin.
Objednáváte-li náhradní akumulátor, nezapomeňte do objednávky doplnit katalogové číslo
a napájecí napětí akumulátoru.
Průběh nabíjení
Po dodání není akumulátor zcela nabit. Před
použitím nabíječky a akumulátoru si nejdříve
přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny.
Při nabíjení potom postupujte podle uvedených pokynů.
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán
v níže uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátý /
studený akumulátor
výměna akumulátoru
závada
– – – –
–––––––––––
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
•
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatické obnovení nabití
Režim automatického obnovení nabití bude
vyrovnávat nabití jednotlivých článků akumulátoru na maximální kapacitu. Obnovení nabití
akumulátoru by mělo být prováděno jednou
týdně nebo vždy, když akumulátor neumožňuje provedení stejného množství úkonů.
•
•
•
Chcete-li provést obnovení nabití akumulátoru, vložte jej do nabíječky jako obvykle. Nechejte akumulátor v nabíječce minimálně 10
hodin.
Nenabíjejte a nepoužívejte akumulátory ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
Vložení nebo vyjmutí akumulátoru z nabíječky může způsobit jiskření a vznícení
prachu nebo výparů.
Nabíjejte akumulátory pouze v nabíječkách DEWALT.
NESTŘÍKEJTE na akumulátory vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a akumulátory na místech, kde může
teplota dosáhnout nebo přesáhnout 40
°C (jako jsou venkovní boudy nebo plechové budovy v letním období).
NEBEZPEČÍ: Nikdy se nepokoušejte
akumulátor z jakéhokoliv důvodu rozebírat. Je-li obal akumulátoru prasklý
nebo poškozený, nevkládejte akumulátor do nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení nebo poškození akumulátoru.
Nepoužívejte akumulátor nebo nabíječku, u kterých došlo k nárazu, pádu
nebo jinému poškození (například propíchnutí hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí).
Prodleva zahřátý / studený
akumulátor
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotu akumulátoru,
automaticky zahájí režim prodleva zahřátý
/ studený akumulátor a pozastaví nabíjení,
dokud akumulátor nedosáhne odpovídající
teploty. Potom nabíječka automaticky přejde
do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně
prodlužuje provozní životnost akumulátoru.
12
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Poškozený akumulátor by měl být
vrácen do autorizovaného servisu, kde
bude zajištěna jeho recyklace.
•
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí používáno, při odkládání postavte nářadí
na stabilní povrch tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu. Některá nářadí
s objemným akumulátorem budou stát
na akumulátoru ve svislé poloze, ale
může dojít k jejich snadnému převrhnutí.
je směs tekutých organických uhličitanů
a solí lithia.
Obsah otevřených článků akumulátoru
může způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Jestliže
potíže stále přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z akumulátoru se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Krytka akumulátoru (obr. 2)
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO AKUMULÁTORY NICD NEBO NIMH
• Nespalujte akumulátory, i když jsou
vážně poškozeny nebo zcela opotřebovány. Akumulátor může v ohni explodovat.
• Při extrémním namáhání nebo při vysokých teplotách může docházet k malým
únikům kapaliny z akumulátoru. To není
známkou poruchy.
Dojde-li ovšem k poškození vnějšího obalu akumulátoru:
a. a kapalina z akumulátoru se vám dostane na pokožku, oplachujte si zasažené místo několik minut mýdlem
a vodou.
b. a kapalina z akumulátoru se dostane
do vašich očí, okamžitě je začněte
vyplachovat čistou vodou po dobu
minimálně 10 minut a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. (Poznámka pro
lékaře: Kapalina je 25 - 35% roztok
hydroxidu draselného.)
S akumulátorem je dodávána ochranná krytka,
která umožňuje zakrytí kontaktů odpojeného
akumulátoru. Není-li na akumulátoru tato
krytka nasazena, odložené kovové předměty
mohou způsobit zkrat jeho kontaktů, což může
vést k požáru a k poškození akumulátoru.
1. Před vložením akumulátoru do nabíječky
nebo do nářadí ochrannou krytku sejměte
(obr. 2).
2. Po vyjmutí akumulátoru z nabíječky nebo
z nářadí nasaďte ihned na jeho kontakty
ochrannou krytku (obr. 2).
VAROVÁNÍ: Před uložením nebo před
přenášením nepoužívaného akumulátoru se ujistěte, zda je na kontaktech
řádně nasazena ochranná krytka.
Akumulátory
TYP AKUMULÁTORU
Model DW934 pracuje s bateriemi s napájecím napětím 18 V.
Doporučení pro uložení akumulátorů
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO AKUMULÁTORY LI-ION
(Li-Ion)
• Nespalujte akumulátory, i když jsou
vážně poškozeny nebo zcela opotřebovány. Akumulátor může v ohni explodovat. Při spalování akumulátorů typu Li-Ion
dochází k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li ke kontaktu obsahu akumulátoru s pokožkou, okamžitě zasažené
místo opláchněte mýdlem a vodou.
Dostane-li se vám kapalina z akumulátoru do očí, vyplachujte otevřené oči vodou
zhruba 15 minut nebo po dobu, dokud
podráždění neustane. Je-li nutné lékařské ošetření, elektrolytem akumulátoru
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, mimo dosah přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu. Z důvodu zachování optimálního
výkonu a provozní životnosti skladujte nepoužívané akumulátory při pokojové teplotě.
POZNÁMKA: Akumulátory Li-Ion by měly
být před uložením zcela nabity.
2. Dlouhodobé skladování akumulátorů i nabíječku nepoškodí. Ve správných podmínkách mohou být tyto výrobky skladovány
až 5 let.
13
Nálepky na nabíječce
a na akumulátoru
Doba nabíjení je uvedena
v technických údajích.
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a akumulátoru opatřeny následujícími piktogramy:
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Kotoučovou pilu na kov
1 Pilový kotouč
1 Šestihranný klíč
2 Akumulátory [DW934K2(H)]
1 Nabíječku [DW934K2(H)]
1 Kufřík na nářadí
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Nabíjení akumulátoru.
Akumulátor nabit.
Poškozený akumulátor.
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s akumulátorem a nabíječkou.
Prodleva zahřátý / studený
akumulátor.
•
Nepokoušejte se kontakty
akumulátoru propojovat vodivými
předměty.
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
Nenabíjejte poškozené akumulátory.
Používejte pouze akumulátory
DEWALT , jiné typy mohou
explodovat, způsobit úraz a hmotné
škody.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot
od 4 °C do 40 °C.
Likvidaci akumulátoru provádějte
s ohledem na životní prostředí.
Akumulátory typu NiMH, NiCd+
a Li-Ion nikdy nespalujte.
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k poškození nebo zranění.
Hlavní spínač
Blokovací tlačítko
Přední rukojeť
Průhledové okénko
Indikační drážka
Spodní ochranný kryt
Páka spodního krytu
Patka pily
Rukojeť nastavení hloubky řezu
Akumulátor
Uvolňovací tlačítko akumulátoru
Nabíječka
Indikátor nabíjení (červený)
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše kotoučová pila na kov DEWALT je určena
k řezání kovových materiálů různých profilů:
vodovodního a plynového potrubí, železných
úhelníků, profilů tvaru U, prutů tvaru T, tyčí,
šroubů, atd.
Nabíjí akumulátoru typu NiMH
a NiCd.
Nabíjí akumulátory typu Li-Ion.
Při použití vhodného pilového kotouče lze řezat za tepla i za studena válcovanou uhlíkovou
14
Vložení a vyjmutí baterie z nářadí
(obr. 2)
ocel, konstrukční oceli odpovídající normám
DIN 1700 (ST33, ST37-2). Toto nářadí není určeno k řezání barevných kovů, nerezové oceli,
syntetických materiálů či litiny, cihel, dlaždic
nebo keramických materiálů. Tato pila nesmí
být používána pro řezání kovů s obsahem hořčíku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění nářadí
vždy vypněte a vyjměte z něj akumulátor před prováděním jakéhokoli
seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení. Náhodné spuštění může způsobit
úraz.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto kotoučové pily jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití.
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je akumulátor (j)
zcela nabit.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
VLOŽENÍ AKUMULÁTORU DO RUKOJETI
NÁŘADÍ
1. Srovnejte základnu nářadí s drážkou
uvnitř rukojeti nářadí (obr. 2).
2. Nasuňte baterii řádně do rukojeti tak,
abyste slyšeli kliknutí, což znamená zajištění baterie v rukojeti nářadí.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí
napětí akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém štítku. Také se ujistěte, zda napájecí
napětí vaší nabíječky odpovídá napětí v síti.
VYJMUTÍ AKUMULÁTORU Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítka (k) a akumulátor z rukojeti nářadí vysuňte ven.
2. Vložte akumulátor do nabíječky podle pokynů, které jsou uvedeny v části tohoto
návodu popisující nabíječku.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče..
Nastavení hloubky řezu (obr. 1, 3)
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být nahrazen speciálně připraveným kabelem,
který získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
1. Uvolněte seřizovací rukojeť hloubky řezu
(i).
2. Nastavte patku pily (h) tak, abyste získali
požadovanou hloubku řezu.
3. Utáhněte seřizovací rukojeť hloubky řezu
(i).
4. Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků,
nechejte pilový kotouč vyčnívat z obrobku
asi 3 mm (viz detail v obr. 3).
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz technické údaje). Minimální průřez
vodiče je 1 mm2. Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
Výměna pilového listu (obr. 4, 5)
1. Použijte zajišťovací tlačítko pilového kotouče (o) a otáčením ve směru pohybu
hodinových ručiček vyšroubujte pomocí
dodávaného šestihranného klíče upínací
šroub pilového kotouče (p).
2. Pomocí páčky (g) zasuňte spodní kryt pilového kotouče (f) a vyměňte pilový kotouč.
Při montáži nainstalujte do správné polohy
podložky (q).
3. Zkontrolujte směr otáčení pilového kotouče.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží a seřízením
vždy vyjměte akumulátor. Před vložením nebo vyjmutím akumulátoru nářadí
vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze akumulátory a nabíječky DEWALT.
15
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
4. Zašroubujte rukou upínací šroub pilového
kotouče (p) tak, aby byla podložka řádně
usazena na svém místě.
5. Otáčejte proti směru chodu hodinových
ručiček.
6. Při současném otáčení hřídele stiskněte
zajišťovací tlačítko pilového kotouče (o),
aby se kotouč neotáčel.
7. Pomocí šestihranného klíče řádně utáhněte upínací šroub pilového kotouče.
Z bezpečnostních důvodů je hlavní spínač (a)
vybaven blokovacím tlačítkem (b).
1. Stiskem blokovacího tlačítka (b) pilu odjistíte. Tlačítko má funkci automatického
zajištění nepoužívaného nářadí před neočekávaným spuštěním nářadí.
2. Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní
spínač (a). Jakmile je hlavní spínač uvolněn, blokovací tlačítko automaticky zajistí
nářadí před neúmyslným spuštěním.
PŘED POUŽITÍM
•
•
•
•
Ujistěte se, zda je akumulátor (zcela) nabit.
Ujistěte se, zda byly správně namontovány ochranné kryty. Ochranný kryt pilového
kotouče musí být v uzavřené poloze.
Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí
ve směru, který odpovídá šipce na pilovém kotouči.
Nepoužívejte nadměrně opotřebované pilové kotouče.
VAROVÁNÍ: Nářadí nezapínejte ani
nevypínejte, pokud se pilový kotouč
dotýká obrobku nebo jiných materiálů.
Vedení nářadí (obr. 6)
1. Obrobek si upněte co nejblíže místu
řezu. Vždy se snažte upnout obrobek
takovým způsobem, aby jím při řezání procházelo co nejméně zubů pily.
Chcete-li docílit optimálních výsledků,
upněte si obrobek rubovou stranou nahoru.
2. Pilu držte způsobem popsaným v kapitole Správná poloha rukou. Patku pily
(h) držte přitisknutou k obrobku. Nechejte
pilový kotouč řezat volně. Nepoužívejte
nadměrnou sílu. Pokud začíná obrobek při
tlaku pily vibrovat, měli byste snížit rychlost posuvu pily.
3. Při sledování vyznačené čáry řezu na obrobku použijte indikační drážku (e).
Indikační drážka je v rovině s levou (vnější) stranou pilového kotouče.
Ke sledování prováděného řezu použijte
průhledové okénko (d).
OBSLUHA
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením nebo před každou montáží nebo
demontáží doplňků a příslušenství
z důvodu snížení rizika vážného zranění vždy vypněte nářadí a odpojte
nářadí od zdroje napájení.
Správná poloha rukou (obr. 1, 7)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé reakce.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení
nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj
akumulátor. Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na přední rukojeti (c) a druhou ruku
na hlavní rukojeti (s).
16
Další informace týkající se příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
Nepokoušejte se nabíječku demontovat.
Uvnitř nabíječky nejsou žádné opravitelné díly.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku
v tříděném odpadu.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu. Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto chemikálie mohou oslabit materiály použité v těchto částech. Používejte pouze hadřík navlhčený v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, aby
se do nářadí dostala jakákoli kapalina.
Nikdy neponořujte žádnou část nářadí
do kapaliny.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Pokyny pro čištění nabíječky
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před čištěním nabíječku
vždy odpojte od elektrické sítě. Nečistoty a maziva mohou být z povrchu
nabíječky odstraněny pomocí hadříku
nebo měkkého kartáče bez kovových
štětin. Nepoužívejte vodu ani žádné
čisticí prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte s tímto nářadím
pouze příslušenství doporučené společností DEWALT.
Nabíjecí akumulátor
Akumulátory s dlouhou životností musí být nabíjeny v případě, kdy již neposkytují dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné pracovní operace. Po ukončení provozní životnosti
akumulátoru proveďte jeho likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
17
•
•
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
z nářadí vyjměte.
Akumulátory NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte je prosím prodejci
nebo do místní sběrny. Shromážděné
akumulátory budou recyklovány nebo
zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
zst00241705 - 17-07-2014
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
[email protected]
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
[email protected]
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
[email protected]
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
[email protected]
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement