DW934 | DeWalt DW934 CIRCULAR SAW instruction manual

599111 - 50 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW934
b
c
Obr. 1
a
s
d
e
g
f
k
j
l
m
2
h
i
j
Obr. 2
n
j
n
j
Obr. 3
3
Obr. 5
Obr. 4
g
o
f
Obr. 6
p
g
q
r
Obr. 7
s
c
4
KOTÚČOVÁ PÍLA NA KOV
DW934
Blahoželáme Vám!
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné použitie náradia. Ak je však náradie použité na rôzne aplikácie s rozmanitým
príslušenstvom alebo ak sa vykonáva
jeho nedostatočná údržba, veľkosť vibrácií môže byť odlišná. Tak sa môže
počas celkovej práce čas pôsobenia
vibrácií na obsluhu značne predĺžiť.
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Výkon
Otáčky naprázdno
Priemer pílového
kotúča
Hĺbka rezu
Hrúbka pílového kotúča
Priemer upínacieho
otvoru
Hmotnosť (bez
akumulátora)
LPA (akustický tlak)
K PA (odchýlka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchýlka
akustického výkonu)
W
min-1
DW934
18
1
315
3 100
mm
173
mm
mm
61
1,4
mm
20
kg
3,85
dB(A)
103
dB(A)
4,1
dB(A)
114
dB(A)
4,1
V
Odhad miery pôsobenia vibrácií na obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia obsluhu
pred účinkom vibrácií, ako sú: údržba
náradia a jeho príslušenstva, udržovanie rúk v teple, organizácia spôsobu
práce.
Akumulátor
Typ akumulátora
Napájacie VDC
napätie
Kapacita
Ah
Hmotnosť
kg
Hodnota vibrácií ah =
m/s2
m/s2
DE9503
NiMH
18
2,4
1,0
2,6
1,0
Nabíjačka
DE9116
DE9130
230
230
Napätie
VAC
siete
Typ akumulátora NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Približný čas
60
30
nabíjania min
(akumulátor (akumulátor
2,0 Ah)
2,0 Ah)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená podľa normy EN 60745:
ah
Odchýlka K
DE9096
NiMH
18
< 2,5
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN 60745
a môže sa použiť na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich
na obsluhu.
Hmotnosť
kg
Poistky:
Náradie 230 V
5
0,4
0,52
10 A v napájacej sieti
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti každého označenia. Prečítajte si pozorne návod na použitie a venujte pozornosť
týmto symbolom.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu
produktov
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
19. 9. 2009
NEBEZPEČENSTVO:
OZNAČUJE
BEZPROSTREDNE hroziacu rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
na prácu s elektrickým náradím
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k ľahkému alebo
stredne vážnemu zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranenia,
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
k poškodeniu zariadenia.
VAROVANIE! Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné varovania
a pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Smernica pre strojové zariadenia
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý
a dobre osvetlený. Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných
látok. V elektrickom náradí dochádza
k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
DW934
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto výrobky, popisované v technických údajoch,
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
6
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú napríklad potrubia,
radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá
riziko úrazu elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie
dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak
vnikne do elektrického náradia voda,
zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí,
použite napájací zdroj s prúdovým
chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c)
d)
e)
f)
g)
ných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je vypnutý hlavný
vypínač. Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy
uistite, či nie sú v jeho blízkosti
kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané
na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť
úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Tak je umožnená lepšia kontrola nad
náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to,
aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice
nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé
vlasy môžu byť zachytené pohyblivými
dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia.
Pri použití správneho typu elektrického
náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač
náradia zapnúť a vypnúť, s náradím
nepracujte. Každé elektrické náradie
s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky
alebo z náradia vyberte akumulátor.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím pracujte s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany.
Vždy používajte ochranu zraku.
Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v prísluš-
7
d)
e)
f)
g)
Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte tomu,
aby bolo toto náradie použité osobami, ktoré nie sú oboznámené s jeho
obsluhou alebo s týmto návodom.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu
ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie
poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými čepeľami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď., používajte podľa týchto pokynov a berte
do úvahy podmienky pracovného
prostredia a prácu, ktorú budete
vykonávať. Použitie elektrického náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
zasiahnete, zasiahnuté miesto umyte
vodou. Ak sa Vám dostane kvapalina
do očí, zasiahnuté miesto opláchnite a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z batérie môže
spôsobiť podráždenie pokožky alebo
popáleniny.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba
osobe s príslušnou kvalifikáciou,
ktorá bude používať výhradne originálne náhradné dielce. Tým zaistíte
bezpečnú prevádzku náradia.
ZVLÁŠTNE DOPLNKOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Bezpečnostné pokyny pre všetky
píly
a)
b)
c)
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO
NÁRADIA A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka určená pre určitý
druh akumulátora môže byť nebezpečná pri nabíjaní iného typu akumulátora.
b) Používajte výhradne akumulátory
odporučené výrobcom náradia.
Použitie iných typov akumulátorov môže
spôsobiť vznik požiaru alebo zranenie.
c) Ak akumulátor nepoužívate, uložte
ho mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky,
mince, kľúče, klince, skrutky alebo
iné drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skratovanie jeho
kontaktov. Skratovanie kontaktov akumulátora môže viesť k vzniku popálenín
alebo požiaru.
d) V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina.
Vyvarujte sa kontaktu s touto kvapalinou. Ak sa kvapalinou náhodne
d)
e)
f)
8
NEBEZPEČENSTVO: Nevkladajte
ruky do priestoru rezu a nepribližujte ich ku kotúču. Druhú ruku položte
na prídavnú rukoväť alebo na kryt motora. Ak je kotúčová píla držaná oboma
rukami, nemôže dôjsť k ich porezaniu pílovým kotúčom.
Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt
Vás nemôže chrániť pred pílovým kotúčom pod obrobkom.
Upravte hĺbku rezu podľa hrúbky obrobku. Pri rezaní by nemala byť pod obrobkom vidieť celá dĺžka zubov pílového
kotúča.
Nikdy nedržte odrezávanú časť obrobku v ruke a neklaďte si ju cez nohu. Upnite si obrobok do stabilného zveráka.
Správne upnutie a podopretie obrobku je
veľmi dôležité z hľadiska minimalizácie
ohrozenia obsluhy, ohybu kotúča alebo
straty ovládateľnosti.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo s vlastným prívodným káblom, držte elektrické náradie
vždy za izolované časti. Pri kontakte so
„živým“ vodičom budú nechránené kovové
časti náradia tiež „živé“ a obsluha utrpí zásah elektrickým prúdom.
Pri vykonávaní pozdĺžnych rezov vždy
používajte pravítko alebo priame hranové vodidlo. Týmto spôsobom zvýšite
presnosť rezu a znížite riziko ohybu pílového kotúča.
g) Vždy používajte pílové kotúče správnej veľkosti a tvaru upínacieho otvoru
(kruhový alebo hranatý). Pílové kotúče
s otvormi, ktoré nezodpovedajú montážnej príchytke na píle, sa budú otáčať excentricky, čo spôsobí stratu ovládateľnosti
náradia.
h) Nikdy nepoužívajte poškodené alebo
nesprávne podložky a skrutky kotúčov.
Podložky a upínacie skrutky boli skonštruované priamo pre Vašu okružnú pílu, čo
zaručuje jej optimálny výkon a bezpečnosť
jej prevádzky.
i) Postavte sa na jednu alebo druhú stranu pílového kotúča, nikdy nestojte
v osi pílového kotúča. SPÄTNÝ RÁZ
môže spôsobiť odskočenie píly smerom
dozadu (pozrite „Príčiny spätného rázu
a jeho prevencia z pohľadu obsluhy“).
j) UPOZORNENIE: Po vypnutí kotúče ešte
chvíľu dobiehajú. Mohlo by dôjsť k vážnemu úrazu.
k) Vyhýbajte sa rezaniu materiálov s klincami. Vykonajte kontrolu a pred rezaním z reziva odstráňte všetky klince.
b)
c)
d)
Príčiny spätného rázu a jeho prevencia z pohľadu obsluhy
–
–
–
Spätný ráz je okamžitou reakciou na zovretie kotúča, odskočenie alebo vychýlenie pílového kotúča, ktoré spôsobí
neočakávané vyskočenie kotúčovej píly
z obrobku smerom k obsluhe.
Ak dôjde k priškripnutiu kotúča alebo
k jeho zablokovaniu v záreze, kotúč sa zasekne a reakcia motora odmrští kotúčovú
pílu rýchlo späť, smerom k obsluhe.
Ak dôjde ku skrúteniu rezného kotúča alebo k jeho vychýleniu v reze, zuby na zadnej časti rezného kotúča sa môžu zaryť
do horného povrchu dreva, čo spôsobí
vyhodenie rezného kotúča zo zárezu a vyskočenie okružnej píly smerom k obsluhe.
e)
f)
g)
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia
píly alebo nesprávnych pracovných postupov
alebo prevádzkových podmienok. Tomuto javu
môžete zabrániť, ak budete dodržiavať nižšie
uvedené pokyny.
a) Držte pílu stále oboma rukami a majte
ruky v takej polohe, aby ste boli stále
pripravení kompenzovať silu spätného
rázu. Postavte sa na jednu alebo druhú
stranu pílového kotúča, nikdy nestojte
v osi pílového kotúča. Spätný ráz môže
spôsobiť odskočenie píly smerom dozadu,
ale ak budete dodržiavať uvedené pokyny,
obsluha môže sily spätného rázu eliminovať.
Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k zaseknutiu kotúča alebo k prerušeniu
rezu, uvoľnite hlavný vypínač a držte
náradie bez pohybu v materiáli, kým
nedôjde k úplnému zastaveniu kotúča.
Kým je pílový kotúč v pohybe, nikdy
sa nepokúšajte vybrať pílu z obrobku
alebo ju ťahať späť, pretože by mohlo
dôjsť k spätnému rázu. Preskúmajte
príčiny blokovania pílového kotúča a vykonajte opatrenia, aby boli tieto príčiny
odstránené.
Ak začínate znovu rez v obrobku, zarovnajte pílový kotúč v záreze a skontrolujte, či sa zuby pílového kotúča
nedotýkajú materiálu obrobku. Ak dôjde
po zapnutí píly k zaseknutiu zubov pílového kotúča, môže dôjsť k pohybu píly smerom nahor alebo k spätnému rázu.
Veľké panely si vždy riadne podoprite,
aby bolo minimalizované riziko zovretia
pílového kotúča a riziko spätného rázu.
Veľké panely majú tendenciu sa prehýbať
pôsobením vlastnej hmotnosti. Podpery musia byť umiestnené pod panelom
na oboch stranách v blízkosti čiary rezu
a v blízkosti hrany panelu.
Nepoužívajte tupé alebo poškodené
pílové kotúče. Neostré alebo nesprávne
upnuté pílové kotúče vytvárajú úzky rez,
čo spôsobuje nadmerné trenie, zasekávanie kotúča a spätné rázy.
Zaisťovacie páky hĺbky rezu a šikmých
rezov musia byť pred začatím rezania
riadne utiahnuté a zaistené. Ak dôjde pri
rezaní k posuvu, môže dôjsť k zaseknutiu
pílového kotúča alebo k spätnému rázu.
Ak robíte zárezy do stien alebo do iných
plôch, buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci
kotúč môže prerezať objekty, ktoré môžu
spôsobiť spätný ráz.
Bezpečnostné pokyny pre spodný
kryt
a) Pred každým použitím píly skontrolujte
správnu funkciu zavierania spodného
krytu. Ak sa spodný kryt voľne nepohybuje a ak nedochádza k jeho okamžitému zatváraniu, pílu nepoužívajte.
9
–
–
Nikdy žiadnym spôsobom nepripevňujte spodný kryt v otvorenej polohe. Ak
dôjde k náhodnému pádu píly, môže dôjsť
k ohybu spodného krytu. Zdvihnite spodný
kryt pomocou zaťahovacej rukoväti a uistite sa, či sa voľne pohybuje a či sa v žiadnom smere nedotýka pílového kotúča alebo inej časti píly.
b) Skontrolujte funkciu pružiny spodného
krytu. Ak nepracuje kryt alebo pružina
správne, musí byť pred začatím práce
vykonaná ich oprava. Pohyb spodného
krytu môže byť pomalý v dôsledku poškodených častí, usadenín a nahromadených
nečistôt.
c) Spodný kryt môže byť ručne zasunutý
iba pri špeciálnych rezoch ako sú "zárezy" a "zložené rezy". Zdvihnite spodný kryt pomocou rukoväti a hneď ako
pílový kotúč vnikne do materiálu, musíte spodný kryt uvoľniť. Pri všetkých
ostatných typoch rezov by mal spodný kryt
pracovať automaticky.
d) Vždy dbajte na to, aby pred položením píly na pracovný stôl alebo na podlahu spodný kryt zakryl pílový kotúč.
Nechránený a dobiehajúci pílový kotúč
spôsobí pohyb píly a prereže materiály
nachádzajúce sa v dráhe jeho pohybu.
Pamätajte na to, že po uvoľnení hlavného
vypínača chvíľu trvá, než dôjde k úplnému
zastaveniu pílového kotúča.
–
–
Riziko poranenia pri výmene reznej frézy.
Riziko vdychovania škodlivého prachu
z rezaného materiálu.
Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi čiastočkami.
Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím náradia.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
Iba na rezanie kovu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na povrchu krytu náradia, ktorý
vytvára montážny spoj medzi náradím a akumulátorom.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
kotúčové píly
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
•
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové pokyny pre nabíjačky DE9130 a DE9116.
•
Nepoužívajte kotúče väčších alebo menších priemerov, než je odporúčané. Parametre rezného nástroja sú uvedené
v technických údajoch. Používajte iba kotúče špecifikované v tomto návode na obsluhu, ktoré spĺňajú požiadavky normy
EN 847-1.
Nikdy nepoužívajte rozbrusovacie kotúče.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore a na výrobku, ktorý tento akumulátor
používa.
Ostatné riziká
NEBEZPEČENSTVO: Riziko smrteľného úrazu elektrickým prúdom.
Na nabíjacích svorkách nabíjačky je
napätie 230 V. Nepokúšajte sa kontakty akumulátora prepájať vodivými predmetmi. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť.
Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko nehody spôsobené nekrytou časťou pohybujúceho sa rezného kotúča.
10
•
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to, aby
sa do nabíjačky nedostala žiadna tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika spôsobenia zranenia nabíjajte iba akumulátory
DEWALT ktoré sú na nabíjanie určené. Ostatné typy akumulátorov môžu
prasknúť, čo môže viesť k zraneniu
alebo hmotným škodám.
•
UPOZORNENIE: V určitých podmienkach, keď je nabíjačka pripojená
k napájaciemu napätiu, môže dôjsť ku
skratovaniu nabíjacích kontaktov vnútri
nabíjačky cudzími predmetmi. Cudzie
vodivé predmety a materiály, ako sú
oceľová vlna (drôtenka), hliníkové fólie alebo akékoľvek čiastočky kovu, sa
nesmú dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom priestore
nabíjačky umiestnený žiadny akumulátor, vždy odpojte prívodný kábel nabíjačky od siete. Skôr než budete nabíjačku čistiť, odpojte ju od siete.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory pomocou inej nabíjačky, než sú nabíjačky uvedené v tomto návode. Nabíjačka i akumulátory sú špecificky navrhnuté
tak, aby mohli pracovať spolu.
Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie akumulátorov DEWALT. Akékoľvek iné použitie
môže viesť k spôsobeniu požiaru alebo
k úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte nabíjačku dažďu alebo
snehu.
Pri odpájaní nabíjačky od zásuvky ju
vždy odpojte uchopením za zástrčku
a neťahajte za prívodný kábel. Týmto
spôsobom zabránite poškodeniu zástrčky
a prívodného kábla.
Uistite sa, či je prívodný kábel vedený
tak, aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu alebo nadmernému zaťaženiu.
Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte predlžovací kábel. Použitie nesprávneho predlžovacieho kábla by mohlo
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
Neklaďte na nabíjačku žiadne predmety a neumiestňujte nabíjačku na mäkký
povrch, na ktorom by mohlo dôjsť k zablokovaniu ventilačných drážok, čo by
spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty
vo vnútri nabíjačky. Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré sú mimo dosahu
zdrojov tepla. Odvod tepla z nabíjačky je
zaisťovaný cez drážky v hornej a spodnej
časti krytu nabíjačky.
Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej
pádu alebo k jej poškodeniu iným spôsobom. Opravu zverte autorizovanému
servisu.
Nabíjačku nedemontujte. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.
Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora z nabíjačky toto riziko nezníži.
NIKDYsa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka nie je určená pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačky DE9130 a DE9116 môžu nabíjať akumulátory NiCd alebo NiMH s napätím
od 7,2 do 18 V.
Tieto nabíjačky sa nemusia žiadnym spôsobom nastavovať a sú skonštruované tak, aby
bola zaistená ich čo najjednoduchšia obsluha.
11
Postup nabíjania
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
NEBEZPEČENSTVO: Riziko smrteľného úrazu elektrickým prúdom.
Na nabíjacích svorkách nabíjačky je
napätie 230 V. Nepokúšajte sa kontakty akumulátora prepájať vodivými predmetmi. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo smrteľného úrazu.
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú životnosť akumulátora.
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky
zapojte prívodný kábel nabíjačky (l) do zásuvky elektrickej siete.
2. Do nabíjačky vložte akumulátor. Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude
indikovať začatie procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže zostať v nabíjačke.
IBA PRE AKUMULÁTORY TYPU LI-ION
Lítium-iónové akumulátory sú navrhnuté so
systémom elektronickej ochrany proti preťaženiu, prehriatiu alebo hlbokému vybitiu.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany sa náradie automaticky vypne. Ak sa to
stane, vložte lítium-iónový akumulátor do nabíjačky, kým nebude plne nabitý.
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov NiCd,
NiMH a Li-Ion ich nabíjajte pred prvým použitím najmenej počas 10 hodín.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite do objednávky doplniť katalógové číslo
a napájacie napätie akumulátora.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
nabíjanie
celkom nabité
odloženie nabíjania
– zahriaty/studený
akumulátor
výmena akumulátora
porucha
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý.
Pred použitím nabíjačky a akumulátora si najskôr prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné
pokyny. Pri nabíjaní potom postupujte podľa
uvedených pokynov.
– – – – – –
–––––––––––
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
•
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatické obnovenie nabitia
•
Režim automatického obnovenia nabitia bude
vyrovnávať nabitie jednotlivých článkov akumulátora na maximálnu kapacitu. Obnovenie
nabitia akumulátora by sa malo vykonávať
raz za týždeň alebo vždy, keď akumulátor
neumožňuje vykonanie rovnakého množstva
úkonov.
•
•
Ak chcete obnoviť nabitie akumulátora, vložte
ho do nabíjačky ako obvykle. Akumulátor ponechajte v nabíjačke aspoň 10 hodín.
12
Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
Vloženie alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže spôsobiť iskrenie a vznietenie prachu alebo výparov.
Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách
DEWALT.
NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo presiahnuť 40
°C (ako sú vonkajšie búdy alebo plechové budovy v letnom období).
•
NEBEZPEČENSTVO: Nikdy sa nepokúšajte akumulátor zo žiadneho dôvodu rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený, nevkladajte akumulátor do nabíjačky. Zabráňte
pádu, rozdrveniu alebo poškodeniu
akumulátora. Nepoužívajte akumulátor alebo nabíjačku, pri ktorých došlo
k nárazu, pádu alebo inému poškodeniu (napríklad prepichnutie klincom,
zásah kladivom, rozšliapnutie). Mohlo
by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Poškodený akumulátor by mal byť vrátený do autorizovaného servisu, kde
bude zaistená jeho recyklácia.
•
Ak dôjde ku kontaktu obsahu akumulátora
s pokožkou, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba 15
minút alebo dovtedy, kým podráždenie neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie,
elektrolytom akumulátora je zmes tekutých organických uhličitanov a solí lítia.
Obsah článkov akumulátora môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním. Zaistite prísun čerstvého vzduchu. Ak ťažkosti stále
pretrvávajú, vyhľadajte lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia. Kvapalina z akumulátora sa môže vznietiť,
ak dôjde k jej kontaktu s iskrením alebo
plameňom.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie nepoužíva, pri odkladaní postavte náradie
na stabilný povrch tak, aby nemohlo
dôjsť k jeho pádu. Niektoré náradia s veľkým akumulátorom budú stáť
na akumulátore vo zvislej polohe, ale
môže dôjsť k ich ľahkému prevrhnutiu.
Kryt akumulátora (obr. 2)
S akumulátorom sa dodáva ochranný kryt,
ktorý umožňuje zakrytie kontaktov odpojeného
akumulátora. Ak nie je na akumulátore tento
kryt, odložené kovové predmety môžu spôsobiť skrat kontaktov akumulátora, čo môže viesť
k požiaru a k poškodeniu akumulátora.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRE AKUMULÁTORY NICD ALEBO NIMH
• Nespaľujte akumulátory, i keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať.
• Pri extrémnom namáhaní alebo pri
vysokých teplotách môže dochádzať
k malým únikom kvapaliny z akumulátora. To nie je známkou poruchy.
Ak však dôjde k poškodeniu vonkajšieho
obalu akumulátora:
a. a kvapalina z akumulátora sa Vám
dostane na pokožku, oplachujte si
zasiahnuté miesto niekoľko minút
mydlom a vodou.
b. ak sa kvapalina z akumulátora dostane do Vašich očí, okamžite ich začnite
vyplachovať čistou vodou počas minimálne 10 minút a ihneď vyhľadajte
lekársku pomoc. (Poznámka pre lekára: Kvapalina je 25 – 35 % roztok
hydroxidu draselného.)
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky
alebo do náradia ochranný kryt odoberte
(obr. 2).
2. Po vybratí akumulátora z nabíjačky alebo
z náradia nasaďte ihneď na jeho kontakty
ochranný kryt (obr. 2).
VAROVANIE: Pred uložením alebo
pred prenášaním nepoužívaného akumulátora sa uistite, či je na kontaktoch
riadne nasadený ochranný kryt.
Akumulátory
TYP AKUMULÁTORA
Model DW934 pracuje s batériami s napájacím napätím 18 V.
Odporúčanie pre uloženie
akumulátorov
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRE AKUMULÁTORY LI-ION (Li-Ion)
• Nespaľujte akumulátory, i keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať. Pri
spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických výparov
a látok.
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Na dosiahnutie optimálneho výkonu a životnosti skladujte akumulátory pri
izbovej teplote, ak sa nepoužívajú.
13
POZNÁMKA: Akumulátory Li-Ion by mali
byť pred uložením úplne nabité.
Nabíja akumulátory typu NiMH
a NiCd.
2. Dlhodobé skladovanie akumulátor aj nabíjačku nepoškodí. V správnych podmienkach môžu byť tieto výrobky skladované
až 5 rokov.
Nabíja akumulátory Li-Ion.
Čas nabíjania je uvedený
v technických údajoch.
Nálepky na nabíjačke
a na akumulátore
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Kotúčovú pílu na kov
1 Pílový kotúč
1 Šesťhranný kľúč
2 Akumulátory [DW934K2(H)]
1 Nabíjačku [DW934K2(H)]
1 Kufrík na náradie
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode sú na nálepkách na nabíjačke a akumulátore nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Nabíjanie akumulátora.
Akumulátor nabitý.
POZNÁMKA: Modely N sa nedodávajú s akumulátorom a nabíjačkou.
Poškodený akumulátor.
•
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený akumulátor.
•
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora prepájať vodivými predmetmi.
Popis (obr. 1)
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Používajte iba akumulátory DEWALT,
iné typy môžu explodovať, spôsobiť
úraz a hmotné škody.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt
od 4 °C do 40 °C.
Akumulátor likvidujte s ohľadom
na životné prostredie.
Akumulátory typu NiMH, NiCd+
a Li-Ion nikdy nespaľujte.
14
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu osôb.
Hlavný vypínač
Blokovacie tlačidlo
Predná rukoväť
Priehľadové okienko
Indikačná drážka
Spodný ochranný kryt
Páka spodného krytu
Pätka píly
Rukoväť nastavenia hĺbky rezu
Akumulátor
Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
Nabíjačka
Indikátor nabíjania (červený)
MONTÁŽ A NASTAVENIE
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša kotúčová píla na kov DEWALT je určená
na rezanie kovových materiálov rôznych profilov: vodovodného a plynového potrubia, železných uhlomerov, profilov tvaru U, prútov tvaru
T, tyčí, skrutiek atď.
VAROVANIE: Pred montážou a nastavením vždy vyberte akumulátor. Pred
vložením alebo vybratím akumulátora
náradie vždy vypnite.
VAROVANIE: Používajte iba akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Pri použití vhodného pílového kotúča je možné rezať za tepla i za studena valcovanú uhlíkovú oceľ, konštrukčné ocele zodpovedajúce
normám DIN 1700 (ST33, ST37-2). Toto náradie nie je určené na rezanie farebných kovov,
nehrdzavejúcej ocele, syntetických materiálov
či liatiny, tehál, dlaždíc alebo keramických materiálov. Táto píla sa nesmie používať na rezanie kovov s obsahom horčíka.
Vloženie a vybratie akumulátora
z náradia (obr. 2)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia náradie vždy vypnite a vyberte
z neho akumulátor pred akýmkoľvek
nastavovaním alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo prídavných zariadení. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo
v prítomnosti horľavých kvapalín alebo plynov.
Tieto kotúčové píly sú elektrické náradie
na profesionálne použitie.
POZNÁMKA: Uistite sa, či je akumulátor (j)
celkom nabitý.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa dostali do kontaktu s týmto náradím. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte základňu náradia s drážkou
vnútri rukoväti náradia (obr. 2).
2. Nasuňte akumulátor riadne do rukoväti
tak, aby ste počuli kliknutie, čo znamená
zaistenie akumulátora v rukoväti náradia.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom štítku. Uistite sa, či hodnota napätia
Vašej nabíjačky zodpovedá hodnote napätia
v elektrickej sieti.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá (k) a akumulátor z rukoväti náradia vysuňte von.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. 1, 3)
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí byť
nahradený špeciálnym typom kábla, ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
1. Uvoľnite nastavovaciu rukoväť hĺbky rezu
(i).
2. Nastavte pätku píly (h) tak, aby ste získali
požadovanú hĺbku rezu.
3. Utiahnite nastavovaciu rukoväť hĺbky rezu
(i).
4. Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky,
nechajte pílový kotúč vyčnievať z obrobku
asi 3 mm (pozrite detail v obr. 3).
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite technické údaje). Minimálny prierez
vodiča je 1 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
15
Výmena pílového listu (obr. 4, 5)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte nezvyklé reakcie.
1. Použite zaisťovacie tlačidlo pílového kotúča (o) a otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek vyskrutkujte pomocou
dodávaného šesťhranného kľúča upínaciu
skrutku pílového kotúča (p).
2. Pomocou páčky (g) zasuňte spodný kryt
pílového kotúča (f) a vymeňte pílový kotúč. Pri montáži nainštalujte do správnej
polohy podložky (q).
3. Skontrolujte smer otáčania pílového kotúča.
4. Zaskrutkujte rukou upínaciu skrutku pílového kotúča (p) tak, aby bola podložka
riadne usadená na svojom mieste.
5. Otáčajte proti smeru chodu hodinových
ručičiek.
6. Pri súčasnom otáčaní hriadeľa stlačte zaisťovacie tlačidlo pílového kotúča (o), aby
sa kotúč neotáčal.
7. Pomocou šesťhranného kľúča riadne
utiahnite upínaciu skrutku pílového kotúča.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali
jednu ruku na prednej rukoväti (c) a druhú ruku
na hlavnej rukoväti (s).
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Z bezpečnostných dôvodov je hlavný vypínač
(a) vybavený blokovacím tlačidlom (b).
1. Stlačením blokovacieho tlačidla (b) pílu
odistíte. Tlačidlo má funkciu automatického zaistenia nepoužívaného náradia pred
neočakávaným zapnutím náradia.
2. Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (a). Hneď ako je hlavný vypínač
uvoľnený, blokovacie tlačidlo automaticky
zaistí náradie pred neúmyselným zapnutím.
VAROVANIE: Náradie nezapínajte ani
nevypínajte, ak sa pílový kotúč dotýka
obrobku alebo iných materiálov.
PRED POUŽITÍM
•
•
•
•
Uistite sa, či je akumulátor (celkom) nabitý.
Uistite sa, či boli správne namontované
ochranné kryty. Ochranný kryt pílového
kotúča musí byť v uzavretej polohe.
Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča v smere, ktorý zodpovedá šípke na pílovom kotúči.
Nepoužívajte nadmerne opotrebované pílové kotúče.
Vedenie náradia (obr. 6)
1. Obrobok si upnite čo najbližšie k miestu rezu. Vždy sa snažte upnúť obrobok
takým spôsobom, aby ním pri rezaní
prechádzalo čo najmenej zubov píly.
Ak chcete docieliť optimálne výsledky, upnite si obrobok rubovou stranou nahor.
2. Pílu držte spôsobom opísaným v kapitole
Správna poloha rúk. Pätku píly (h) držte
pritlačenú k obrobku. Nechajte pílový kotúč rezať voľne. Nepoužívajte nadmernú
silu. Ak začína obrobok pri tlaku píly vibrovať, mali by ste znížiť rýchlosť posuvu píly.
3. Pri sledovaní vyznačenej čiary rezu na obrobku použite indikačnú drážku (e).
Indikačná drážka je v rovine s ľavou (vonkajšou) stranou pílového kotúča.
Na sledovanie vykonávaného rezu použite
priehľadové okienko (d).
OBSLUHA
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou
alebo demontážou doplnkov a príslušenstva z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia vždy vypnite
náradie a odpojte náradie od zdroja
napájania.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
Správna poloha rúk (obr. 1, 7)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia VŽDY používajte správne uchopenie náradia, ako
na uvedenom obrázku.
16
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie vždy
vypnite a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než
je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Nepokúšajte sa nabíjačku demontovať. Vo vnútri nabíjačky nie sú žiadne opraviteľné dielce.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva
získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Mazanie
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie vyhodiť do bežného domového
odpadu.
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo vetracích drážkach a v ich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky.
Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto častiach. Používajte iba handričku navlhčenú v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte, aby
sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť
náradia do kvapaliny.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne,
miestne zberne odpadov alebo recyklačné
stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a reyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Pokyny na čistenie nabíjačky
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené pomocou handričky alebo mäkkej kefy bez
kovových štetín. Nepoužívajte vodu ani
žiadne čistiace prostriedky.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
17
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa
musia nabíjať v prípade, keď už neposkytujú
dostatočný výkon na predtým ľahko vykonávané pracovné operácie. Po ukončení jeho životnosti vykonajte jeho likvidáciu tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je
možné recyklovať. Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do miestnej zberne.
Zhromaždené akumulátory budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia.
zst00241728 - 17-07-2014
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising